15.09.2014 Views

kikkertoperation i hofteleddet - Aarhus Universitetshospital

kikkertoperation i hofteleddet - Aarhus Universitetshospital

kikkertoperation i hofteleddet - Aarhus Universitetshospital

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Information vedrørende kikkertundersøgelse i hofteleddet

HOFTEARTROSKOPI:

Hofteleddet er et kugleled, der dannes af ledskålen og lårbenshovedet.

Nedenfor sidder lårbenshalsen. Ledfladerne er beklædt med en tyk

bruskbeklædning, der nedsætter belastningen på ledfladerne. Rundt om

leddet er der en tyk og stærk ledkapsel, samt flere stærke ledbånd og

kraftig muskulatur. Størstedelen af ledhovedet ligger godt beskyttet inde

i ledskålen. På randen af ledskålen sidder ledlæben som en slags

”pakning”.

Smerter der udspringer fra hofteleddet kan opstå hvis:

1. Der er ubalance mellem muskler omkring hofteleddet.

2. Ved overbelastning af ledkapsel (hoftedysplasi).

3. Ved beskadigelse af ledlæben.

4. Ved udvækst af for meget knogle på kanten af hofte

skålen og/eller på lårbenshalsen.

5. Ved bruskskader i ledskål eller på ledhovedet.

FORUNDERSØGELSE:

Ca. 14 dage før selve operationen vil du blive indkaldt til et

informationsmøde, hvor en sygeplejerske vil informere dig om selve

indgrebet samt efterforløbet. En fysioterapeut vil lave en funktionstest af

dit bækken/hofteled, samt informere om genoptræningsforløbet. Du

taler endvidere med narkoselægen om selve bedøvelsen og

smertebehandlingen.

Der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål og du er

velkommen til at tage en pårørende eller ven med. Noget af

informationen vil blive givet i indre grupper, hvor man har mulighed for

at udveksle erfaringer.

Til forundersøgelsen vil du blive bedt om at besvarer et spørgeskema i

en hofte database.

OPERATIONEN:

Ved en kikkertoperation i hoften kigger lægen ind i hofteleddet. Dette kan gøres

gennem 2-3 små huller i huden på forsiden og udsiden af hoften. For at kunne

komme ind i hofteleddet med instrumenter er det nødvendigt at lægge stræk på

benet.

Sidst revideret: 14-11-2013

Tlf: 78467460

Email: asidraet@rm.dk

www.idraetsklinikken.aarhussygehus.dk

Side 1 af 5

Aarhus Universitetshospital

Ortopædkirurgisk Afdeling E

Idrætsklinikken


Information vedrørende kikkertundersøgelse i hofteleddet

Aarhus Universitetshospital

Det er muligt at fjerne små revner i ledlæben og bruskstykker kan

fjernes med små tænger eller skylles væk. Større skader kan evt. sys

fast igen og hertil anvendes små ankre der sættes ind i knoglen.

Der kan ved bruskskader laves opboring med spidst instrument

(mikrofraktur) i knoglen for derved at stimulere nyvækst af arvævsbrusk

i leddet.

Ved knoglefremspring (eksostoser) på kanten af ledskålen og/eller på

lårbenshalsen, kan man fjerne disse ved kikkertoperation (cheilectomi).

Ved irritation og inflammation i leddet er det muligt at rense op i

slimhinden på ledkapslen med en såkaldt shaver.

BEDØVELSEN:

Kikkertoperation foretages under fuld bedøvelse. Det betyder at du skal

møde fastende ( se fasteregler fra dag. kirurgisk afd.) Hvis fastereglerne

ikke overholdes, aflyses operationen.

På operationsstuen vil du være vågen i starten, mens forberedelserne til

operationen foregår. Når operationen skal til at starte vil du blive

fuldbedøvet og være det under hele operationen, som typisk varer 1-2

timer. Derefter vågner du stille og roligt op og bliver kørt til

observationsafsnittet, hvor du skal være i et par timer, inden du kan

tage hjem. Du må ikke selv køre hjem, og du skal sørge for, at der er en

voksen sammen med dig resten af dagen, hvis du skulle blive utilpas.

SMERTEBEHANDLING:

Smertebehandlingen starter før operationen. Du får Paracetamol og

Ibuprofen. Samtidig med at du bliver fuld bedøvet indsprøjtes der

lokalbedøvelse i hofteleddet, og der lægges en smerteblokade i lysken,

således at smerterne efter operationen vil være så minimale som muligt.

I slutningen af operationen placeres et tyndt smertekateter ind på siden

af hoften og det tilsluttes en lille smertepumpe, der tømmer sig over 2

døgn med lokalbedøvelse. Kateteret skal du eller en anden selv fjerne

efter 2 døgn. Der kan være føleforstyrrelser i benet pga.

lokalbedøvelsen.

Når du udskrives, medgives du smertestillende medicin (morfin)til de

næste dage. Du skal selv have købt Tabl Paracetamol og Tabl.

Ibuprofen.

Vejledende smertebehandling:

Præparat kl.

8.00

kl.

12.00

kl.

14.00

kl.

17.00

kl.

22.00

T.

2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk.

Paracetamol

500 mg

T. Ibuprofen 1 stk. 1 stk. 1 stk.

400 mg i 14

dage

T. Morfin 10

mg

må indtages efter behov ved kraftige smerter

Sid id 00 00 2010

Side 2 af 5

Sidst revideret: 14-11-2013


Information vedrørende kikkertundersøgelse i hofteleddet

Aarhus Universitetshospital

Da smerteoplevelsen altid er individuel, kan der være stor forskel på,

hvordan du vil opleve smerterne efter operationen.

Du vil blive orienteret grundigt af lægen og sygeplejersken om indgrebet

og den præcise efterbehandling.

Du skal selv sørge for at blive hentet af en pårørende og kan godt sidde

enten på forsædet eller bagsædet i en bil.

AMBULANTE KONTROLLER:

Efter 2-3 dage bliver du ringet op af fysioterapeuten, som sikrer sig at

du har det godt.

Efter operationen skal du komme til ambulant kontrol hos lægen og

fysioterapeut efter 14 dage. Vi fjerner trådene i huden og taler forløbet

igennem.

6 uger efter operationen skal du ind til fysioterapeut og have nye

øvelser.

3 måneder efter operationen laver vi en kontrol hos læge og

fysioterapeut. Og afsluttende kontrol er efter 1 år hos lægen.

KOMPLIKATIONER.

Når man skal bedøves og opereres er der altid en risiko for

komplikationer. Disse forekommer hos ca. 2 % af alle opererede der får

lavet hofteartroskopi.

Blodprop i benet:

Der er en lille risiko for udvikling af blodprop i det opererede ben.

For at nedsætte denne risiko er det vigtigt at du hurtig kommer i gang

med genoptræningen og er flittig til at lave venepumpeøvelser ved at

vippe med ankelleddet.

Infektion:

Infektion i operationsområdet er yderst sjældent under 1 %

Føleforstyrrelser i benet:

Nerverne til benet kan blive berørt under operationen, hvilket kan

medfører føleforstyrrelser ned i benet.

Gener i forbindelse strækbehandlingen:

Det er nødvendigt at trække hoften af led for at kunne gennemføre

operationen. Da det er hele benet der bliver trukket i, vil du

sandsynligvis kunne mærke gener fra skridtet, knæleddet og

ankelleddet.

Generne fra skridtet viser sig ved nedsat følelse i skridtet samt på lårets

yderside, hævelse i skridtet og i sjældne tilfælde små rifter.

Gener fra knæleddet viser sig som hævelse og en let følelse af

instabilitet og i sjældne tilfælde let føleforstyrrelse omkring knæet.

Gener fra ankelleddet viser sig som tryksmerter fra skoen, let hævelse

og i sjældne tilfælde føleforstyrrelser.

Alle disse gener fra strækket er forbigående og oftest helt væk efter 2-3

uger.

Sid id 00 00 2010

Side 3 af 5

Sidst revideret: 14-11-2013


Information vedrørende kikkertundersøgelse i hofteleddet

Aarhus Universitetshospital

Hvis du får behov for yderligere information om stræk generne efter din

operation kontakt da venligst sygeplejerskerne i Idrætsklinikken.

FORVENTNINGER TIL OPERATIONEN:

Denne type operation i hoften har kun været i brug nogle få år og derfor

er langtidsresultater endnu ikke tilgængelige.

- Generelt ved vi at patienter der ikke har slidgigt i hofteleddet men

mindre ledlæbeskade eller ledmus ofte får et meget fint resultat. Mere

end 80 % oplever god bedring efter operationen.

Patienter med slidgigt i hofteleddet kan opleve manglende bedring på

symptomerne og det skyldes slidgigten der fortsætter med at give

gener.

Efter operationen vil der typisk kunne være gener op til et år efter

indgrebet. Det er lidt afhængigt af omfanget af indgrebets omfang og

din alder. Yngre patienter kommer sig typisk noget hurtigere end + 40

årige.

Symptomforværring.

Sommetider kan der ske en forværring af symptomerne efter en

kikkertoperation. Dette specielt hvis der er tale om slidgigt i hofteleddet.

Ca. 5% af patienterne vil få det værre efter en operation. Man kan dog

først udtale sig om det endelige udfald efter tre måneder og nogle gange

først efter længere tid. Jo mere slid der er i et led, jo større risiko er der

for at der efterfølgende også vil være gener fra hoften.

Hvis der opstår problemer kan du rette henvendelse til

Idrætstraumatologisk ambulatorium ("Idrætsklinikken"), som har åbent

for telefon kontakt mandag til fredag kl. 10.00 til 12.00 på 7846 7094

I akutte tilfælde skal der ske henvendelse til Vagtlægen Aarhus

Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 70113131, eller nærmeste

sygehus.

Sid id 00 00 2010

Side 4 af 5

Sidst revideret: 14-11-2013


Information vedrørende kikkertundersøgelse i hofteleddet

Aarhus Universitetshospital

Operationen foregår som hovedregel ambulant, dvs. du kommer hjem

fra hospitalet samme dag. Du skal skåne/aflaste benet de to første uger.

Lad være med at gå eller stå for længe. Hold benet i ro og gerne højt.

Du bør i de første par dage efter operationen spise tbl. paracetamol 1 g

hver 6. time (Pamol, Panodil, Pinex), samt evt. gigtpræparatet tbl.

Ibuprofen 400 mg hver 8. time sammen med mælk. Herudover

udleveres tbl. Morfin 10 mg. til brug ved stærke smerter.

Hvis ledlæben er blevet sat fast med ankre eller du har fået fjernet

knogle fra lårbenshalsen skal du de første 14 dage gå med

krykkestokke. Du må støtte til smertegrænsen. Efter 14 dage må du

afvikle stokkene, når du kan gå pænt uden. Hvis du skal gå lidt længere

vil det være en fordel fortsat at bruge stokkene. Det samme gælder hvis

ledlæben kun er klippet til.

Du må køre bil, når du har normal førlighed i benet, og kan føre bil på

fuldt betryggende måde.

Du skal regne med sygemelding i ca 2-4 uger. Hvis ledlæben er fikseret

eller der er fjernet knogle må du regne med op til 6-12 ugers

sygemelding – specielt hvis du har hårdt belastende arbejde. Ved meget

stående og gående arbejde kan det være nødvendigt med tre måneders

sygemelding.

Hvis ledlæben kun klippes til, kan du stille og roligt starte med sport,

når hoften er smertefri og uden hævelse. Når ledlæben er sat fast med

ankre skal der gå 3-4 måneder før du genoptager løb og tilsvarende

sport, men 6-8 måneder før du genoptager sport med drejemoment

(fodbold, håndbold og lign.). Du må starte med brystsvømning efter

godt 6 uger. Der kan dog være gener op til 1 år efter operationen.

Sid id 00 00 2010

Side 5 af 5

Sidst revideret: 14-11-2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!