Bevaring af træer til gavn for

dn.dk

Bevaring af træer til gavn for

5. Den danske Stat er usynlig i det offentlige rum hvad angår flagermus i feks.

a. EUROBAT samarbejdet

b. Aktiv medspiller ved praktiske tiltag der beskytter og fremmer arten

c. Lav indsats rate for beskyttelse af arten på egne arealer, også ikke Natura 2000 arealer bør have

fokus

d. Info materialet om flagermus er nærmest usynlig for offentligheden

e. Hvad gør staten for at sikre at der tages behørige hensyn på de private skovarealer

6. Staten lever ikke op til målet om bevaring af gamle træer, eller at der udvælges træer og trægrupper

der får lov til at blive til store gamle træer.

7. 3-5 gamle træer ved afdrift i gamle bevoksninger er ikke nok til at sikre tilstrækkeligt med hulheder

for flagermusen.

8. Urørt skov er i vores lokale skov – Nørrskoven, blot en bræmme langs skovens kystvendte bryn, hvor

der forekommer relativt få flagermustræer, og bræmmen vil næppe have særlig stor betydning ift.

områdets økologiske funktionalitet.

9. Det gode udtryk om økologisk funktionalitet sikrer ikke levestederne for flagermusen, foruden at der

er for lidt viden om hvor arterne forekommer, og de gældende driftsplaner lever ikke op til de

nationale som internationale lovgivningsmæssige bindinger. Der sker ganske enkelt for lidt der er med

til at beskytte, bevare og fremme flagermusen.

10. Habitatdirektivets artikel 12 bilag IV siger: Der gælder et totalt forbud i habitatbekendtgørelsen og i

naturbeskyttelseslovens § 29a mod at forringe deres yngle-eller rasteområder.

Artsfredningsbekendtgørelsen siger: Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden

1, november – 31. august.

Vildt og jagtforvaltningsloven siger: Yngle- eller rasteområder for de pattedyr, der er nævnt i bilag 1,

må ikke ødelægges eller beskadiges. (se bilag 2 side 10).

Det er noget rod at der ikke er enslydende beskrivelser af hensynet til beskyttelse af hule træer. Som

det kan læses i flere lovsamlinger er der forbud mod ødelæggelse af flagermusens yngle, raste og

opholds områder. Trods det tillades det at fælde træer med spættehuller og andre hulheder i perioden

fra 1 september til 31 oktober, hvilket betyder at flagermusens yngle og opholdsområder reelt ikke er

beskyttet mod ødelæggelser.

Bilag:

Bilag 1. side 9: Yderliggere bemærkninger til lovgivning der har til hensigt at skulle medvirke til at

beskytte bla. flagermusen.

Bilag 2. side 10: Klip fra ”Lov om jagt- og vildtforvaltning”

Bilag 3. side 11: Klip fra ”FSC – Toolkit” der bla. omfatter hensyn til biologisk værdifulde træer.

Bilag 4. side 12-15: Lilleskoven i Nørreskoven på Als – kortlægning af træer med huller og hulheder

Bilag 5. side 16: Eksempler på flagermus der opholder sig i hulheder i træer

Med venlig hilsen

DN- Sønderborg

Andreas Andersen

Biodiversitet i vore skove Side 8

More magazines by this user
Similar magazines