25.02.2015 Views

Ref generalforsamling 2013 - bedstedsogn.dk

Ref generalforsamling 2013 - bedstedsogn.dk

Ref generalforsamling 2013 - bedstedsogn.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12 borger mødt op<br />

Velkomst ved formanden Pia Jensen<br />

Pkt. 1:<br />

Valg af dirigent og referent.<br />

Bedsted Sogns Borgerforening<br />

<strong>generalforsamling</strong> den 5 marts <strong>2013</strong><br />

på Bedsted Friskole.<br />

<strong>Ref</strong>erat:<br />

Ordstyrer Bjarne Jacobsen – referent Debbie Jensen.<br />

Pkt. 2:<br />

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.<br />

P.g.a. Manglende tid at de personer der står for affaldsindsamlingen blev der ikke samlet affald<br />

sidste år. I år er det den 21 april, men der blev beslutte at der samles affald den 20 april, da der den<br />

21 er et andet stor arrangement i byen. Spejderne tilbød lokaler og står for kaffe denne gang.<br />

Der er blevet sendt ansøgning om en landsbypedel ind til kommunen, denne pedel kunne være<br />

behjælpelig med vedligeholdelse ude og inde ved hallen- forsamlingshuset- byskilte m.m.<br />

Connie og Pia har serveret ved brandmændenes julefrokost, for tilgengæld at få julebelysning sat<br />

op.<br />

Bestyrelsen har talt om at få en folder lavet hvori man kunne finde alle relevante oplysninger vedr.<br />

Bedsted Sogn og efterlyser personer der evt. ville være med til at udforme en sådan en.<br />

Pia takker alle de hjælpsomme hænder og de øvrige medlemmer i bestyrelsen og ikke mindst<br />

pensionistforeningen for de penge de har givet borgerforeningen da de lukkede ned, nogle af<br />

pengene vil gå til at få lidt mere lys på det store juletræ.<br />

Spørgsmål: Er der behov for en folder, bruger folk ikke internettet? Ikke alle nogen har brug for<br />

oplysning på papir.<br />

Pkt. 3:<br />

Fremlæggelse af reviderede årsregnskab til go<strong>dk</strong>endelse.<br />

Der har været store udgifter til byport og der mangles 3800 fra Etiskråd vedr. et foredrag der er<br />

afholdt med Jacob Birkler, de penge får vi ikke, da der har manglet nogle oplysninger, så dem må vi<br />

afskrive. Der er indtægter fra pensionistforeningen, kommunen og sognefesten disse er dog ikke<br />

kommet ind endnu. Underskuddet for 2012 er på 9.017,84.<br />

På den post der hedder konsulentbistand bliver der trukket penge til et nyin<strong>dk</strong>øbt keyboard og 3<br />

mikrofoner, der vil have plads på skolen til fri afbenyttelse af alle borger.<br />

Regnskab go<strong>dk</strong>endt.<br />

Pkt 4:<br />

Orientering om årets budget.<br />

Som sidste år da der ikke er nogen ændringer.<br />

Pkt. 5:<br />

Behandling af in<strong>dk</strong>ommende forslag.


Der er ingen.<br />

Pkt. 6:<br />

Valg.<br />

På valg er Jonni Lorenzen- Lauritz Christensen- Connie Struve Lorenzen og Torben Ravn alle blev<br />

genvalgt. Suppleanter Ulla Abild og Poul Sørensen.<br />

Pkt. 7:<br />

Eventuelt<br />

Torben Ravn fortæller om projekt Der er sendt ansøgning ind til<br />

kommunen om go<strong>dk</strong>endelse af en fiskeplatform med en rampe til kørestolsbruger. (Dansk<br />

handikapråd har hjulpet med mål og hældninger) + et mindre overdækket shelder til borde og<br />

bænke. Der er også sendt ansøgning ind til opsætning af et madpakkehus i menighedsrådsskoven.<br />

Billeder fremvist.<br />

Forsamlingen mener at det er en rigtig god ide og glæder sig til at få det gjort. Der vil muligvis<br />

blive brug for frivillige til opsætning, som skal være færdig til den 1. oktober.<br />

Linda og Hans Jørgen Lassen stiller en del af deres eng til rådighed til formålet, her udformes der<br />

en skriftlig aftale mellem Borgerforeningen og Hans Jørgen Lassen.<br />

Info fra foreninger:<br />

Bjarne Jacobsen for BUIF:<br />

Det går godt alle udvalg kører, dog mangles der en formand.<br />

Linda Abrahamsen for klub 1016:<br />

Der er indledt et samarbejde med spejderne så vi ikke kommer til at modarbejde hinanden, vi kan<br />

jo lige så godt hjælpe hinanden. Så har der været en ufrivillig brandøvelse, det gik godt børnene var<br />

gode, knap så gode var de voksne.<br />

Linda Abrahamsen for Friskolen:<br />

Der er 5 børn skrevet ind til 0 kl.<br />

Der kommer to pensioneret håndarbejdslærer og en sløjdlærer der hjælper med undervisningen.<br />

Der er et ønske om at få lavet en legeplads.<br />

Conny Thomsen for Friskolens Støtteforening:<br />

Der er Sønderjysk kaffebord den 21 april og septemberfest den første lørdag i september.<br />

Beholderen til dåser er flyttet om til BE-LØ og der indsamles dåser den første lørdag i hver måned.<br />

Der er <strong>generalforsamling</strong> i Friskolen og støtteforeningen den 17 april.<br />

Bent Thomsen for brandværn:<br />

Bedsted Brandværn består af 13 mænd og 1 kvinde og det er første gang at der er en kvinde med i<br />

brandværnet, så det er historisk. Der er in<strong>dk</strong>øbt en ny bil som dog skal renoveres. p.g.a den nye bil<br />

er der planer om udvidelse af stationen. Brandværnet vil fremover også sørge for opsætning af<br />

julebelysning og glemme at sende regning.<br />

Ninna Madsen fra missionshuset:<br />

Har været på udflugt til Kollund og besøgt Marie Søstrene<br />

Der har været <strong>generalforsamling</strong>, der var genvalg på alle pladserne.<br />

Missionshuset er ved at lave et arrangement på Friskolen der hedder med<br />

Hans Bernsen.<br />

Dirigent Formand <strong>Ref</strong>erent<br />

________________________________________________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!