55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede - Naturstyrelsen

Natura 2000-område:55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby HedeHabitatområde:51Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby HedeUdpegningsgrunlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:Areal:1310 Vegetation af kveller eller andre0,9 HaVurderetenårige strandplanter, der kolonisererUgunstigmudder og sandSigtelinjeTrussel: Indsats: 1 2 3 4Genopretning af gunstig statusTilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler:NaturplejeAtmosfærisk N-depositionReduktion afnæringstilførselMulige virkemidler:AdministrativeretningslinjerArealreduktion/ fragmenteringUdvidelse afnaturarealetHensigtsmæssig driftindenfor hele detpotentielleudbredelsesområde forgul engmyre.Mulige virkemidler:Bemærkning:Afgræsning Se indsats for 133029. september 2009 Side 10 af 34

More magazines by this user
Similar magazines