God sagsbehandling på ældreområdet - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk
  • No tags were found...

God sagsbehandling på ældreområdet - Socialstyrelsen

God sagsbehandling ældreområdetInformationsmaterialetil serviceleverandører


Metode til god sagsbehandling ældreområdetMetode til god sagsbehandling ældreområdet er blevet indført i den kommune,hvor du er serviceleverandør. Metoden er udviklet af Styrelsen forSpecialrådgivning og Social Service i tæt samarbejde med 35 kommunerlandet over og en række serviceleverandører blandt de 35 kommuner.Redskaberne i metoden skal skabe en god ramme for samtalen med borgerenog sikre, at borgeren inddrages i sagsbehandlingen. Redskaberne skal samtidighjælpe sagsbehandleren med at målrette og tilpasse sagsbehandlingen iforhold til borgernes individuelle behov og ressourcer. Samlet set er den nyemetode med til at sikre, at der ydes en helhedsorienteret indsats målrettetden enkelte borger.Metoden medfører blandt andet, at du som leverandør i kommunen vilmodtage bestillingen af ydelser fra sagsbehandleren en ny måde. Dennye sagsbehandlingsmetode betyder for eksempel, at du som leverandør fårmere brugbare oplysninger om afgørelsen og hjælpen til borgeren. Ligeledesvil rammerne for samarbejdet med myndigheden formentlig ændre sig. Foreksempel skal du som leverandør med udgangspunkt i afgørelsen opstillemål og handleplaner for indsatsen overfor borgeren.Formålet med denne pjece er at orientere om den nye metodes betydning fordig som leverandør.


Hvilke ændringer medfører den nyemetode for leverandørerne?Den nye metode til sagsbehandling skal hjælpe sagsbehandlere i at afdækkeog vurdere borgerens behov for hjælp, formulere formålet med hjælpen og isidste ende hjælpe til at fastlægge omfanget af den indsats, der skal leveres.Metoden sikrer, at der udarbejdes juridisk og faglige korrekte afgørelser, ogat det er den rigtige hjælp, der bevilliges.Den nye metode lægger vægt at videreformidle centrale oplysninger fraafgørelsen til dig som leverandør for dermed at gøre rammerne for samarbejdetmellem dig og myndigheden bedre.Sagsbehandleren i kommunen har ansvaret for at tildele hjælpen og formulereformålet med hjælpen, mens du som leverandør har ansvaret for at tilrettelæggeog udføre sagsbehandlerens afgørelse i konkrete ydelser, herunderformulere konkrete mål for indsatsen overfor borgeren.Derfor er det vigtigt, at den enkelte hjælper hos leverandørerne har adgangtil en række målrettede og systematiske oplysninger om borgeren og denydelse, der skal leveres.I det følgende præsenteres, hvilke oplysninger du som leverandør fremovervil modtage i bestillingen af ydelsen og hvilke krav, det stiller til dig:1. Formålet med hjælpenI bestillingen fra sagsbehandleren vil formålet med hjælpen beskrive detoverordnede formål med, at hjælpen gives. Formålet er således en beskrivelseaf den effekt, myndigheden ønsker at hjælpen skal have.Formålet er beskrevet med udgangspunkt i borgerens konkrete situationog ressourcer. For eksempel beskrives det, hvorvidt den tildelte hjælp givesmed henblik , at borgeren med tiden selv skal kunne foretage eksempelvisrengøring, eller hvorvidt hjælpen har en mere permanent karakter, fordiborgeren ikke forventes at kunne overtage opgaverne selv. Disse oplysningerskal du bruge aktivt i tilrettelæggelsen af hjælpen til borgeren. De to boksetil venstre indeholder eksempler formål med hjælpen fra en afgørelse.Sagsbehandler ellervisitator?Metode til god sagsbehandlinger målrettetmyndighedspersoner, dertildeler/visiterer hjælp efterserviceloven i kommunerne.Traditionelt betegnes dennemålgruppe for ”visitatorer”.I udvikling af metoden erder lagt vægt at understregevisitatorernes sagsbehandlingsfunktion,hvorforfællesbetegnelsen ”sagsbehandlere”anvendes for allede myndighedspersoner,som visiterer hjælp efterserviceloven.Eksempel formål medhjælpen ved tildeling afhjælpemiddel:”Du er blevet bevilget hjælptil rengøring, så du fortsathar kræfter til at lave madtil dig selv og din mand, dadette giver dig og din mandstor kvalitet i dagligdagen.Da din mand er meget dårlig,er det samtidig formåletmed hjælpen til rengøringen,at du også får energitil at hjælpe din mand medhans personlige hygiejne”.Eksempel formål medhjælpen ved tildeling afpraktisk hjælp:”Formålet med bevillingenaf rollatoren er, at du får enmere sikker gangfunktion,således at du stadig selvstændigtkan foretage indkøb.Yderligere er formålet,at du ved at bruge rollatorsædettil hvil, kan kommetil at besøge dine bekendte det lokale ældrecenter.”Metode til god sagsbehandling ældreområdet


Eksempel en godbegrundelse ved tildelingaf hjælpemiddel:”Du har foretaget en afprøvningaf en badebænk, da duikke selv er i stand til at foretagebad i stående stilling.Afprøvningen har vist, at dusiddende denne, selv eri stand til at sørge for alledele af badningen. Derfortildeles du i henhold til Lovom social service §§ 97, 98,99, 102, hjælpemidler mv.,en badebænk.2. Begrundelsen for afgørelsenBegrundelsen for afgørelsen beskriver sagsbehandlerens forklaring til borgerenom udfaldet af afgørelsen, dvs. svaret spørgsmålet: Hvorfor er afgørelsen,som den er? Begrundelsen præciserer de oplysninger, som sagsbehandlerenhar taget udgangspunkt i og beskriver også baggrunden for det skøn, somsagsbehandlerens afgørelse er baseret . Dermed får du indsigt i sagsbehandlerensfaglige overvejelser bag afgørelsen. Det er for eksempel vigtigt,at du kender årsagen til, at der eventuel er givet afslag dele af borgerensansøgning. Boksen til venstre indeholder et eksempel en begrundelse fraen afgørelse.3. Oplysninger om ”det retningsgivende mål” for hjælpenFremover vil der være angivet et retningsgivende mål for hjælpen. Det eroplysninger om borgerens udviklingspotentiale, og som derfor fortæller dig,hvad der skal lægges vægt i leveringen af hjælpen. Det retningsgivendemål supplerer formålet med hjælpen og bidrager til, at du som leverandør er istand til at tilrettelægge hjælpen ud fra borgerens individuelle behov.Desuden er det vigtigt, at du i leveringen af hjælpen har fokus , at det retningsgivendemål understøtter intentionerne i serviceloven om, at hjælpengives som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at hjælpen i videst mulig omfangskal fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelseog forbedre livskvaliteten.Der findes fire niveauer for det retningsgivende mål:■ Udrede – At afklare behov/ og eller udviklingspotentiale med henblik at identificere relevante og nødvendige handlemuligheder i relation tilden enkelte.■ Udvikle – At generhverve tabte eller udvikle nye funktioner/kompetencer.Involverer ofte målrettet træning eller læring hvor borgeren selv deltageraktivt.■ Fastholde – At fastholde eksisterende funktioner/kompetencer. Herunderat forhindre/udsætte yderligere tab af funktioner/kompetencer.■ Lindre/understøtte – At bevare borgerens livskvalitet og værdighed tiltrods for svækkelse/sygdom/handicap.


4. Oplysninger om borgerens ressourcerI bestillingen fra sagsbehandleren vil der fremover fremgå oplysninger omborgerens ressourcer. Disse oplysninger beskriver hvilke opgaver, borgeren selvkan og vil tage sig, evt. med hjælp fra familie og venner. Det er vigtigt, atborgerens ressourcer inddrages i leveringen af hjælpen, da det bidrager tilborgerens forståelse af, at hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og at borgerenselv skal tage (med)ansvar for sin situation. Tilrettelæggelsen af hjælpenskal således tage afsæt i borgerens ressourcer, så hjælpen i videst muligomfang får et aktiverende sigte.5. Borgerens ønsker:Både sagsbehandleren og du som leverandør har mulighed for at anførespecifikke ønsker fra borgeren vedrørende hjælpen. Det er med til at gørehjælpen individuel og til at holde fokus borgeren. Derfor er det vigtigt, atborgerens synspunkter og ønsker inddrages i tilrettelæggelsen af hjælpen.6. Opstilling af delmål og handlinger for levering af ydelse –og efterfølgende evalueringDu er ansvarlig for at opstille delmål for leveringen af hjælp til borgeren ogbeskrive hvilke konkrete handlinger, der skal gøre det muligt at nå de opstillededelmål. Både delmålene og de konkrete handlinger skal vise, hvordanhjælpen bidrager til at opfylde det overordnede formål med hjælpen fra afgørelsen.Det er således vigtigt, at du i tilrettelæggelsen af hjælpen aktivt tagerstilling til, hvordan hjælpen konkret skal leveres og hvilken indsats, der skaltil i forhold til den enkelte borger og i forhold til det konkrete formål medhjælpen. Yderligere er det din opgave løbende at foretage en evaluering af deopstillede delmål og handlinger og vurdere, om indsatsen har den ønskedeeffekt. Hvis ikke den har det, skal du give besked til myndigheden, hvorefterder eksempelvis kan igangsættes en revurdering af borgerens behov forhjælp.Dit ansvar for at opstille delmål og handlinger og efterfølgende evaluere effekten heraf er en central del af den nye metode. Det er her, at din faglighedkommer i spil, og hvor du kan bidrage til kvaliteten i ældreplejen.Metode til god sagsbehandling ældreområdet


Hvor kan jeg få mere at vide?Har du behov for at en nærmere uddybning af ovenståendeog yderligere information om ”Metode til god sagsbehandling”så kontakt en sagsbehandler i kommunen eller gå ind Styrelsen for Specialrådgivning og Social Services hjemmesidewww.godsagsbehandling.spesoc.dkfor at få mere information.Styrelsen for Specialrådgivningog Social ServiceSkibhusvej 52B, 3.5000 Odense CTlf. 7242 3700aeldre@spesoc.dkwww.spesoc.dkwww.kreativgrafisk.dkFotos: Nils Lund Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines