Havnenes nettoomsætning og overskud - Danske Havne

danskehavne.dk

Havnenes nettoomsætning og overskud - Danske Havne

mio.kr.Weidekampsgade 10Postboks 33702300 København STelefon 3370 3137Telefax 3370 3371Giro nr. 200 30 31N O TATNETE HERSKINDneh@danskehavne.dkDir 3370 3369www.danskehavne.dkNøgletal for den danske havnesektor 201128. maj 2012I lighed med tidligere år har Danske Havne på baggrund af de 18 større havnes(C-havne) årsregnskaber for 2011 udarbejdet nøgletal for havnebranchen. Der ersammenligninger med 2006, 2009 og 2010. Se oversigten på side 3.Havnene er fortsat påvirket af krisen, som slår igennem både på omsætning ogindtjening. Havnene er inde i en skiftende udvikling. Målt i faste priser (2006 =100, nettoprisindeks) er de 18 havnes nettoomsætning faldet med næsten 4 pct.fra 2006 til 2011, mens årets resultat er faldet med ikke mindre end 16 pct. setunder et. Det har dog været brudt af et særdeles godt 2009.12001000800Havnenes nettoomsætning og overskud600400NettoomsætningOverskud20002006 2009 2010 2011Havnenes samlede overskud er ganske vist faldet lidt, men forretningen holdersig nogenlunde konstant. Ligesom 2010 har også 2011 været et forholdsvist”rent regnskabsår” præget af få frasalg og dermed få ekstraordinære indtægter.Og havnene er gode til at tjene penge med en bruttomargin på over 50 pct.


mio.kr.Forrentningen af egenkapitalen er stort set opretholdt – hjulpet lidt på vej af enlidt lavere egenkapital.Men havnene er bund solide. Soliditetsgraden er over 60 pct. Egenkapitalen erfaldet lidt, mens gælden steg lidt.8.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000Havnenes balance2006 2009 2010 2011AnlægsaktiverEgenkapitalGældInvesteringsniveauet er fortsat meget højt, 47 pct. i forhold tilnettoomsætningen, hvilket er en stigning i forhold til 2010.Udgifterne pr. medarbejder er faldet lidt i forhold til 2010 målt i faste priserefter et par år med stigende omkostninger, mens det samlede antal medarbejderehar været holdt stort set konstant. Til forskel fra tidligere falder omsætningenlidt pr. medarbejder.Aktieselskabshavnenes udbytte eller forventede udbytte for 2010 er medtaget ioversigten. Det gælder til gengæld ikke det foreslåede udbytte på 350 mio. kr. fraAarhus Havn, som naturligvis vil have indflydelse på sammenligningerne.Note: De 18 havne er Aalborg Havn A/S, Aabenraa Havn, ADP A/S, EsbjergHavn, Frederikshavn Havn A/S, Grenaa Havn A/S, Hanstholm Havn, HirtshalsHavn, Kalundborg Havn, Kolding Havn, Køge Havn, Odense Havn,Randers Havn, Rønne Havn A/S, Skagen Havn, Thyborøn Havn, Aarhus Havnog Vejle Havn. For Vejle Havn er der tale om 2010 tal, da regnskabet endnuikke er offentliggjort. Det største havneselskab, Copenhagen Malmö Port AB,er ikke regnet med i tallene for udviklingen, da selskabet primært er etterminalselskab og derfor ikke umiddelbart kan sammenlignes med de øvrigehavneselskaber. Dertil er selskabet af en sådan størrelse, at det alene påvirkertallene markant. Derfor er det udeladt, men tæller dog med i den samledeomsætning for hele havnesektoren, hvoraf de 18 ovennævnte havne har ca.66 %.2


Nøgletal for den danske havnebrancheNøgletal fra 18 større danske havne. Alletal er i faste priser (2006) 2006 2009 2010 2011Udvikling2006-2011Udvikling20010-2011Samlet nettoomsætning, 1000 kr. 986.712 943.357 975.319 945.353 -4,2% -3,2%Samlet overskud, 1000 kr. 241.564 406.516 208.821 202.151 -16,3% -3,2%Samlet anlægsmasse, 1000 kr. 5.231.613 5.733.532 6.957.691 6.886.248 31,6% -1,0%Samlet egenkapital, 1000 kr. 3.482.917 4.419.722 4.555.174 4.368.857 25,4% -4,1%Samlet gæld, 1000 kr. 2.633.474 2.398.594 2.402.517 2.589.635 -1,7% 7,8%Antal ansatte 544 549 532 531 -2,4% -0,2%Bruttomargin 45,7% 44,8% 47,0% 50,5%Overskudsgrad 27,1% 22,5% 27,3% 27,2%Soliditetsgrad 56,9% 64,8% 65,5% 62,2%Forrentning af egenkapital 6,9% 6,0% 4,6% 4,7%Afskrivningsgrad 3,5% 3,7% 3,7% 3,8%Investeringsgrad ifht omsætning 60,5% 55,5% 42,6% 47,8%Investeringsgrad ifht afskrivninger 325,4% 249,0% 195,0% 206,0%Omsætning pr. medarbejder, 1000 kr. 1.814 1.718 1832 1.780 -1,9% -2,8%Personaleudgift pr. medarbejder, 1000 kr. 485 491 509 507 4,5% -0,3%Personaleudgifter / driftsindtægter 26,7% 28,6% 27,8% 28,5%Andre driftsudgifter / driftsindtægter 31,4% 30,1% 29,4% 28,5%Arealleje / driftsindtægter 24,8% 27,6% 30,9% 28,6%Andel af samtlige DH-medlemmersomsætning (ca.) 70% 70% 70% 66%Forklaring:BruttomarginOverskudsgradSoliditetsgradResultat før afskrivninger og finansielle poster divideret mednettoomsætningen. Viser virksomhedens driftsmæssigegearing.Resultat før finansielle poster divideret mednettoomsætningen. Viser virksomhedens driftmæssigerentabilitet.Egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Viservirksomhedens finansielle polstring.3


Forrentning afegenkapitalÅrets resultat divideret med egenkapitalen. Viservirksomhedens forrentning af den kapital, ejerne har bundet ivirksomheden.Investeringsgrad iforhold tilomsætningInvesteringsgrad iforhold tilafskrivningerMængden af investeringer divideret med nettoomsætningen.Viser virksomhedens relative investeringsaktivitet.Mængden af investeringer divideret med af- ognedskrivninger. Viser fornyelse/forfald af virksomhedensproduktionsapparat.4

More magazines by this user
Similar magazines