DUGSNyt nr.2 /2013 - Dansk Urogynækologisk Selskab

dugs.dk

DUGSNyt nr.2 /2013 - Dansk Urogynækologisk Selskab

LederAf DUGS BestyrelseSubspecialister eller fleksible generalister.Der er indenfor det gynækologiskespeciale gennem de senere år kommeten øget grad af subspecialisering.Dette gælder for alle faggrupper indenfor urogynækologien.Det kan af og til være en udfordringat opnå respekt om de til subspecialethørende kompetencer i en tid, hvor demange rationaliseringer resulterer i, atledelsen kan ønske mere fleksible generalisterfrem for højt specialiseredesubspecialister. Derfor er det vigtigtDUGS argumenterer for værdien afsubspecialiseringen hos alle faggrupperindenfor urogynækologien.Hvis vi gerne vil opnå en mere formaliseretanerkendelse af de specialkompetencer,vi har inden for det urogynækologiskespeciale, kræver det,at det bliver bedre defineret - hvornårman kan kalde sig subspecialist? Derkunne være god grund til at opstillenogle kriterier for, hvornår man harkompetencerne til at være subspecialistindenfor urogynækologi.Der er fra centralt hold et fokus påområdet, og det kunne derfor væreen opgave for DUGS at være med tilat opstille disse kriterier og dermedopnå størst mulig indflydelse. De kriterier,der defineres, skal måske ikkevære ens i hovedfunktionen og i denhøjt specialiserede funktion, men detville under alle omstændigheder væregodt, hvis DUGS var med til at fastlæggedisse kriterier. Naturligvis også vedat skæve til de formaliserede uddannelsesprogrammer,der allerede findes.EUGA (European Urogynaecology Association) har udarbejdet et formeltuddannelses program.For fremover at kunne opnå videreuddannelsei subspecialet er det vigtigt,at der findes stillinger allokeret tilnetop det, således at det som led i subspecialiseringener muligt at få en uddannelsesstilling på de større afdelingermed regions eller højtspecialiseretfunktion. Disse stillinger er i dag oftelåst, så der ikke er noget flow. Dettekan begrænse muligheden for tilstrækkeliguddannelse i subspecialet.Herudover kunne DUGS også væremed til at opstille krav til den fortsattevedligeholdelse af viden inden for specialet.Dette kunne også være en løftestangtil at opretholde mulighedernefor at komme på efteruddannelse, nogetder lige nu er under pres i et stramtbudget.Det er vigtigt, at vi som faglig organisationer med til at definere destandarder, der skal karakterisere voresfag. Derfor vil bestyrelsen, på den foreståendegeneralforsamling foreslå, atder nedsættes en arbejdsgruppe, somskal arbejde med standarder for uddannelse-og efteruddannelse indenforsubspecialet.DUGS bestyrelse:Mette Hornum Bing, Susanne Greisen,Rikke Guldberg Sørensen,Charlotte Graugaard-Jensenog Anette VestermarkDUGSNyt nr. 2. 20133

More magazines by this user
Similar magazines