12.07.2015 Views

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā Ķīpsalas iela 8, Rīga ... - BT 1

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā Ķīpsalas iela 8, Rīga ... - BT 1

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā Ķīpsalas iela 8, Rīga ... - BT 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4. STARPTAUTISKĀ TRANSPORTA, TRANZĪTAUN LOĢISTIKAS IZSTĀDE4 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE FOR TRANSPORT,TRANSIT AND LOGISTICS4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТРАНСПОРТА,ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ4. SPECIALIZĒTĀ AUTOMOBIĻU REMONTA INSTRUMENTU, SERVISA IEKĀRTU,REZERVES DAĻU, APKOPES LĪDZEKĻU UN AKSESUĀRU IZSTĀDE4 th SPECIALISED EXHIBITION FOR AUTOMOTIVE REPAIR TOOLS, SERVICE EQUIPMENT,AUTOMOTIVE PARTS, CARE AND ACCESSORIES4-я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТААВТОМОБИЛЕЙ, СЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,СРЕДСТВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И АКСЕССУАРОВ<strong>Starptautiskais</strong> izstāžu <strong>centrs</strong> ĶīpsalāĶīpsalas <strong>iela</strong> 8, Rīga, LV-1048, LatvijaInternational Exhibition Centre8 Ķīpsalas St., Riga, LV-1048, LatvijaМеждународный выставочный центрул. Кипсалас, 8, Рига, LV-1048, Латвия


Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrībaInternational Exhibition CompanyОрганизатор международных выставок – компанияĶīpsalas <strong>iela</strong> 8, Rīga, LV-1048, LatvijaTālr. / Phone / Тел.: 371 67065000Fakss / Fax / Факс: 371 67065001e-mail: info@bt1.lvhttp://www.bt1.lvTRANSPORTS UN LOĢISTIKA 2008RĪKO / ORGANISERS / ПРОВОДЯТ:<strong>BT</strong> 1 sadarbības partneri izstādes organizēšanā /Exhibition is organised by <strong>BT</strong> 1 in collaboration with /Партнеры ВТ 1 по организации выставки:LATVIJAS STARPTAUTISKO AUTOPĀRVADĀTĀJU ASOCIĀCIJA “LATVIJAS AUTO”LATVIAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL ROAD CARRIERS “LATVIJAS AUTO”ЛАТВИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ“LATVIJAS AUTO”STARPTAUTISKO IZSTĀŽU RĪKOTĀJSABIEDRĪBA <strong>BT</strong> 1INTERNATIONAL EXHIBITION COMPANY <strong>BT</strong> 1ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК — КОМПАНИЯ <strong>BT</strong> 1PARTNERIS / PARTNER / ПАРТНЕР:INFORMATĪVAIS ATBALSTS / INFORMATION SUPPORT /ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:Izdevējs:Katalogā izmantota informācija, kas saņemta līdz“OFICIĀLAIS IZSTĀDES KATALOGS” #168Informācijas un reklāmas aģentūra <strong>BT</strong>RКаталог содержит информацию, полученную доMasu informācijas līdzeklisTālr./fakss: +371 6706504017.03.2008. reģistrēts LR UR 27.02.96.e-pasts: btr@btr.lvCatalogue contains information received beforear Nr. 00070192310 TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 2008


SATURS / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕUZRUNA .............................................................................................................. 12ADRESSПРИВЕТСТВИЕPASĀKUMU PROGRAMMAS ................................................................................ 14PROGRAMME OF EVENTSПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙIZSTĀDES PLĀNS .................................................................................................. 24PLAN OF THE EXHIBITIONПЛАН ВЫСТАВКИDALĪBNIEKU SARAKSTS PĒC STENDU NUMURIEM .............................................. 27LIST OF PARTICIPANTS BY STAND NUMBERSСПИСОК УЧАСТНИКОВ ПО НОМЕРАМ СТЕНДОВDALĪBNIEKU OFICIĀLAIS SARAKSTS ..................................................................... 28OFFICIAL LIST OF PARTICIPANTSОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВPREČU UN PAKALPOJUMU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS .......................................... 48LIST OF GOODS AND SERVICES IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ТОВАРОВ И УСЛУГ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕPĀRSTĀVĒTO PREČZĪMJU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS ............................................ 54LIST OF REPRESENTED TRADEMARKS IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕIZSTĀDES PLĀNS .................................................................................................. 58PLAN OF THE EXHIBITIONПЛАН ВЫСТАВКИDALĪBNIEKU SARAKSTS PĒC STENDU NUMURIEM .............................................. 61LIST OF PARTICIPANTS BY STAND NUMBERSСПИСОК УЧАСТНИКОВ ПО НОМЕРАМ СТЕНДОВDALĪBNIEKU OFICIĀLAIS SARAKSTS ..................................................................... 63OFFICIAL LIST OF PARTICIPANTSОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВPREČU UN PAKALPOJUMU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS .......................................... 86LIST OF GOODS AND SERVICES IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ТОВАРОВ И УСЛУГ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕPĀRSTĀVĒTO PREČZĪMJU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS ............................................ 93LIST OF REPRESENTED TRADEMARKS IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕKATALOGĀ IEVIETOTO LOGOTIPU REĢISTRS .......................................................... 6THE INDEX OF LOGOS IN THE CATALOGUEРЕГИСТР ПОМЕЩЕННЫХ В КАТАЛОГ ЛОГОТИПОВTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 200811


UZRUNAADDRESS / ПРИВЕТСТВИЕVALDIS TRĒZIŅŠAUTOPĀRVADĀTĀJU ASOCIĀCIJAS“LATVIJAS AUTO” PREZIDENTSKatru dienu Eiropā ar autotransportu,rēķinot uz vienu iedzīvotāju, tiekpārvadāti 70 kg dažādu kravu. Gadā arautomašīnām tiek pārvadāti vairāk nekā13 mljrd. tonnu kravu.Mūsu valstī pēdējo gadu laikā ir straujiaudzis starptautisko kravu autopārvadājumuapjoms. Ja 2000. gadā uz ārvalstīm tikatransportēti 2 milj. tonnu kravu, tad 2007.gadā šis rādītājs bija pieaudzis jau līdz 8,4milj. tonnu.Latvijā vairāk nekā 20 000 cilvēku irnodarbināti starptautisko autopārvadājumunozarē. Tie ir autovadītāji, dispečeri, eksperti,tehniskie darbinieki. Visi šie cilvēki veicdesmitiem dažādu funkciju. Turklāt vēlvismaz 80 000 strādājošo ir nodarbinātisaistītās nozarēs. Starp tiem ir automašīnuražotāji, dīleri, rezerves daļu piegādātāji,līzinga devēji, apdrošinātāji, servisa, ostu,termināļu darbinieki u. c.Bet arī šie skaitļi nesniedz pilnupriekšstatu, jo ikdienā praktiski katra preceveikalu plauktos ir piegādāta ar autotransportu.Mūsu nozarei ir ko parādīt un pastāstītpar sevi, jo Latvijas neatkarības unasociācijas “Latvijas auto” nu jau 18pastāvēšanas gados mēs esam izaugušino pāris desmitiem valsts uzņēmumu ar220 kravas automašīnām līdz gandrīz 700autopārvadājumu uzņēmumiem, kuru rīcībāir aptuveni 9000 kravas automašīnu, nokurām lielākā daļa atbilst Eiropas Savienībasaugstajām ekoloģiskajām un tehniskajāmprasībām.Kopš Latvija kļuva par Eiropas Savienībasdalībvalsti, tā ir kļuvusi par pilnvērtīgu ESkopējā tirgus dalībnieci un spēj veiksmīgikonkurēt ar citu valstu pārvadātājiem, koapliecina strauji augošais pārvadājumu apjoms,kā arī autopārvadājumu firmu un kravastransportlīdzekļu skaita palielināšanās.Ceru, ka izstāde “Transports un Loģistika2008” visiem tās dalībniekiem un viesiemdos jaunas idejas un iespējas, bet mums,autopārvadātājiem, tālāku izaugsmi unattīstību.VALDIS TRĒZIŅŠPRESIDENT OF THE ASSOCIATION“LATVIJAS AUTO”Road haulage in Europe accounts for70 kg of diverse cargoes per capitadaily. Generally, road transport moves morethan 13 billion tons of cargo yearly.Our country has seen a rapid growthin the area of international road transportover recent years. If road haulage fromLatvia reached two million tons in 2000, therespective showing increased to 8.4 milliontons in 2007.More than 20,000 people in Latvia areworking in the area of international roadtransportation. They are drivers, dispatchers,experts and technical staff. All thesepeople perform tens of different functions.Furthermore, connected branches employ atleast 80,000 people – vehicle manufacturers,dealers, suppliers of automotive parts,people working at leasing and insurancecompanies, services, ports, terminals, etc.12 TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 2008


These figures do not give full informationeven though; it is by road transport infact that goods arrive to shops.Our branch has much to show andmuch to tell. Over 18 years of being anindependent country and as many years ofassociation’s existence, we have grown fromseveral tens of state enterprises having afleet of 220 trucks to almost 700 enterprisesoperating 9000 trucks of which the majoritymeet the high ecological and technicalrequirements of the European Union.Since Latvia became a member state ofthe European Union, it also became a fullmember of the European Common Marketsuccessfully competing with other freightforwarders, as rapid increase in cargo turnover,the number of freight forwarders andvehicles prove it.I hope that the exhibition “TransportAnd Logistics 2008” will give to all participantsand guests new ideas and will opennew opportunities, but to us – furthergrowth and development.VALDIS TRĒZIŅŠПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИАВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ “LATVIJAS AUTO”Ежедневно в Европе автотранспортом,в пересчете на одного жителя,перевозится 70 кг различных грузов. Вгод автомобилями перевозится более 13миллиардов тонн грузов.В нашей стране в последние годыстремительно рос объем международныхгрузовых автоперевозок. Если в 2000 годув зарубежные страны было транспортировано2 миллиона тонн грузов, то в 2007году этот показатель возрос уже до 8,4миллиона тонн.В Латвии более 20 000 человек занятов отрасли международных автоперевозок.Это водители, диспетчеры, эксперты,технические работники. Все эти людивыполняют десятки различных функций.При этом еще не менее 80 000 работниковзанято в смежных отраслях. Срединих производители, дилеры автомашин,поставщики запасных частей, лизингодатели,страховщики, работники сервисов,портов, терминалов и др.Но и эти цифры не дают полногопредставления, так как ежедневно практическикаждый товар доставляется на полкимагазинов автотранспортом.Нашей отрасли есть что показать ирассказать о себе, так как вот уже за 18 летнезависимости Латвии и существованияассоциации “Latvijas auto” мы выросли отпары десятков государственных предприятийс 220 грузовыми автомашинами допочти 700 предприятий автоперевозок,располагающих более чем 9000 грузовыхавтомашин, из которых большая частьсоответствует высоким экологическим итехническим требованиям Европейскогосоюза.Со вступлением в Европейский союзЛатвия стала полноправным участникомобщеевропейского рынка и способнауспешно конкурировать с перевозчикамидругих стран, что подтверждается стремительнымростом объема перевозок иувеличением численности фирм-автоперевозчикови парка грузовых транспортныхсредств.Надеюсь, выставка “Транспорт иЛогистика 2008” предоставит всем ееучастникам и гостям новые идеи ивозможности, а нам, автоперевозчикам,обеспечит дальнейший рост и развитие.TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 200813


PASĀKUMU PROGRAMMACeturtdien, 24. aprīlīHallē Nr. 213.00 Izstādes oficiālā atklāšanas ceremonijaSEMINĀRI / SEMINARSKonferenču zālē Nr. 111.00–13.00 Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” biedru kopsapulce13.30–15.30 Aktualitātes autopārvadājumu jomā:- autopārvadājumu atļaujas, t. sk. ETMK sistēma;- OCTA, “Bonus-malus” sistēma;- ceļu lietošanas maksas ieviešana;- kontrole u. c.Piedalās: Latvijas Satiksmes ministrijas un Latvijas Finanšu ministrijas amatpersonas,Autotransporta direkcija, Autotransporta inspekcijaRīko: Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto”15.30–16.00 Tēma: “Informācijas tehnoloģiju atbalsts loģistikas un kravu pārvadājumuorganizēšanā.”Rīko: IZSEKO.LV16.00–16.30 Tēma: “Transporta parka vadības risinājumi.”Rīko: UAB “Varicom”Piektdien, 25. aprīlīKonferenču zālē Nr. 113.30–17.00 Konference “Efektīvi lēmumi ražošanas un noliktavu loģistikā”.Konferences mērķauditorija – loģistikas noliktavu, sadales centru,rūpniecības un loģistikas uzņēmumu vadītāji un speciālisti.Rīko: LIGHTHOUSE Logistics Consulting GmbHSestdien, 26. aprīlīKonferenču zālē Nr. 110.30–12.00 Baltic Sea Forum gada kopsapulce.14 TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 2008


13.00–16.00 Seminārs. Tēma: “Tranzīta mezgls Latvijā – perspektīvas un izaicinājumi.”Programmā:- ceļu satiksme;- dzelzceļa satiksme;- jūras ostas / piekrastes jūras transports;- īpaši veicinoši pasākumi – brīvās ekonomiskās zonas un ES līdzfinansējums;Lektors: Džons B. Ričardsons (John B. Richardson), Eiropas Komisijas Jūrniecībaspolitikas īpašās komisijas vadītājs.Rīko: Baltic Sea ForumUz semināru tiek aicināti:Satiksmes ministrijas amatpersonas, tranzītaun loģistikas nozares speciālisti, ostu pārstāvji.Hall No. 213.00 Official Opening CeremonyEVENTS PROGRAMMEThursday, 24 AprilSEMINARSConference Room No. 111.00–13.00 General Meeting of the Road Carriers Association “Latvijas auto”13.30–15.30 Topicalities in the field of cargo transportation:- Permits for road haulage consignments, including ECMT permit system;- OCTA (Compulsory third party insurance), Bonus-malus system;- Introduction of road tolls;- Control, etc.TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 200815


Participants: officials from the Latvian Ministry of Transport, the Latvian Ministryof Finance, the Road Transport Directorate, the Road Transport Inspectorate.Organiser: Road Carriers Association “Latvijas auto”15.30–16.00 Theme: IT Support to Organisation of Logistics and Cargo Transportation.Organiser: IZSEKO.LV16.00–16.30 Theme: Fleet management solutions.Organiser: UAB “Varicom”Friday, 25 AprilConference Room No. 113.30–17.00 Conference: Efficient Decisions in Production and Warehouse LogisticsTarget audience – managers and specialists of logistics warehouses, distributioncentres, industrial and logistics enterprises.Organiser: LIGHTHOUSE Logistics Consulting GmbHSaturday, 26 AprilConference Room No. 110.30–12.00 Annual Meeting of the Baltic Sea Forum.13.00–16.00 Seminar. Theme: Transit Hub Latvia – Perspectives and Challenges.Programme:- Road traffic;- Rail traffic;- Sea ports / short sea shipping;- Special driving forces – free economic zones and co-financing by the EU;Lector: John B. Richardson, Head of the Maritime Policy Task Force, EU Commission.Organiser: Baltic Sea ForumOfficials of the Ministry of Transport, specialists in transit and logistics,representatives of ports are welcome to attend the seminar!16TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 2008


ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙЧетверг, 24 апреляХолл № 213.00 Официальная церемония открытия выставкиСЕМИНАРЫКонференц-зал № 111.00–13.00 Общее собрание членов ассоциации автоперевозчиков “Latvijas auto”13.30 –15.30 Актуальное в сфере автоперевозок:- разрешения на автоперевозки, в т.ч. система ETMK;- OCTA, система “Bonus-malus”;- введение платы за пользование дорогами;- контроль и пр.Участвуют: должностные лица Министерства сообщения Латвии и Министерствафинансов Латвии, Дирекция автотранспорта, Инспекция автотранспортаПроводит: Ассоциация автоперевозчиков “Latvijas auto”15.30–16.00 Тема: “Поддержка информационных технологий в организации логистикии грузоперевозок.”Проводит: IZSEKO.LV16.00–16.30 Тема: “Решения по управлению транспортным парком”.Проводит: UAB “Varicom”Пятница, 25 апреляКонференц-зал № 113.30–17.00 Конференция “Эффективные решения в производственной и складскойлогистике”Целевая аудитория конференции – руководители и специалисты складовлогистики, распределительных центров, предприятий промышленностии логистики.Проводит: LIGHTHOUSE Logistics Consulting GmbHTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 200817


Суббота, 26 апреляКонференц-зал № 110.30–12.00 Baltic Sea Forum годовое общее собрание.13.00–16.00 Семинар. Тема: “Транзитный узел Латвия – перспективы и вызовы”.Программа:- дорожное сообщение;- железнодорожное сообщение;- морские порты / прибрежный морской транспорт;- особые стимулирующие мероприятия – свободные экономические зоныи долевое финансирование ЕС;Лектор: Джон Б. Ричардсон (John B. Richardson), руководитель Особойкомиссии политики мореходства Европейской комиссии.Проводит: Baltic Sea ForumНа семинар приглашаются:должностные лица Министерства сообщения, специалистыотрасли транспорта и логистики, представители портов.18TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 2008


PASĀKUMU PROGRAMMAValsts profesionālās izglītības iestāžu autotransporta remonta profesijuaudzēkņu profesionālās meistarības konkurss“Automehānika 2008”24. aprīlis13.00–18.00 Reģistrācija, iepazīšanās ar konkursa tehnisko aprīkojumu un darba vietām25. aprīlis11.00–18.00 Konkursa norise. Katra no komandām izpilda uzdevumus pēc rotācijas principa26. aprīlis11.00–18.00 Konkursa norise. Katra no komandām izpilda uzdevumus pēc rotācijas principa27. aprīlis11.00–14.00 Demonstrējumi, konkursa noslēgums un labāko komandu apbalvošanaKonkursa dalībnieki:Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums,Rīgas Tehniskā koledža, Jelgavas Amatniecības vidusskola, Lūznavas Profesionālā vidusskola,Aizkraukles arodvidusskola, Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, Malnavas koledža,Kuldīgas 78. arodvidusskola.Konkursa atbalstītāji un tehniskā aprīkojuma nodrošinājums:SIA “Autofavorīts” – riepu montāžas <strong>centrs</strong>, lukturu regulēšana;SIA “Scania Latvia” mācību <strong>centrs</strong> – kravas automobiļu apkope;SIA “Leinod Technics” – motora vadības un aizdedzes sistēmu diagnostika;SIA “HCT Automotive” – pacēlāji;SIA “Bensons Auto” – amortizatoru maiņa;SIA “Gros Auto”– bremžu sistēmas apkope.Rīko: Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācija,Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība <strong>BT</strong> 1, Rīgas Tehniskā koledža.TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 200819


EVENTS PROGRAMMECompetition for the Students of Road Transport Mechanic Professionsof the State Vocational Education Institutions“Automechanics 2008”24 April13.00–18.00 Registration, introduction of technical equipment and work places25 April11.00–18.00 Competition. Teams perform tasks on rotating principle.26 April11.00–18.00 Competition. Teams perform tasks on rotating principle27 April11.00–14.00 Demonstrations, closure and Award CeremonyParticipants:Latgale Technical School of Transport and Communication, Kandava State Agricultural TechnicalSchool, Riga Technical College, Jelgava Secondary School of Crafts, Luznava VocationalSecondary School, Aizkraukle Vocational Secondary School, Priekuli State Agricultural TechnicalSchool, Malnava College, Kuldiga Vocational Secondary School No. 78.Sponsors of the Competition and Technical Support:SIA Autofavorīts – tyre mounting centre and headlight adjustment;SIA Scania Latvia Training Centre – maintenance of trucks;SIA Leinod Technics – engine control and diagnostics of ignition systems;SIA HCT Automotive – lifters;SIA Bensons Auto – change of shock absorbers;SIA Gros Auto – maintenance of brake system.Organiser: Ministry of Education and Science, Administration of Vocational Education,International Exhibition Company <strong>BT</strong> 1, Riga Technical College.20TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 2008


ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙКонкурс профессионального мастерства учащихся авторемонтных профессий государственныхпрофессиональных учебных заведений“Автомеханика 2008”24 апреля13.00–18.00 Регистрация, ознакомление с техническим обеспечением конкурса и рабочимиместами25 апреля11.00–18.00 Проведение конкурса. Каждая команда выполняет задания по принципуротации.26 апреля11.00–18.00 Проведение конкурса. Каждая команда выполняет задания по принципуротации.27 апреля11.00–14.00 Демонстрации, завершение конкурса и награждение лучших команд.Участники конкурса:Латгальское техническое училище транспорта и связи, Государственный Кандавский сельскохозяйственныйтехникум, Рижский технический колледж, Елгавское среднее ремесленноеучилище, Лузнавское среднее профессиональное училище, Айзкраукльское среднеепрофессиональное училище, Государственный Приекульский сельскохозяйственный техникум,Малнавский колледж, Кулдигское 78-е среднее профессиональное училище.Поддержка и техническое обеспечение конкурса:SIA “Autofavorīts” – шиномонтажный центр, регулировка фар;SIA “Scania Latvia”, учебный центр – обслуживание грузовых автомобилей;SIA “Leinod Technics” – диагностика систем управления двигателем и зажигания;SIA “HCT Automotive” – подъемники;SIA “Bensons Auto” – замена амортизаторов;SIA “Gros Auto” – обслуживание тормозных систем.Устроители: Администрация профессионального образования Министерства образованияи науки, Организатор международных выставок – компания ВТ 1, Рижский техническийколледж.TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 • AUTOMEHÂNIKA 200821


22Dârzs.Flora 2008


4. STARPTAUTISKĀ TRANSPORTA, TRANZĪTAUN LOĢISTIKAS IZSTĀDE4 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE FOR TRANSPORT,TRANSIT AND LOGISTICS4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТРАНСПОРТА,ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ<strong>Starptautiskais</strong> izstāžu <strong>centrs</strong> ĶīpsalāĶīpsalas <strong>iela</strong> 8, Rīga, LV-1048, LatvijaInternational Exhibition Centre8 Ķīpsalas St, Riga, LV-1048, LatvijaМеждународный выставочный центрул. Кипсалас, 8, Рига, LV-1048, Латвия


IZSTĀDES PLĀNSPLAN OF THE EXHIBITION / ПЛАН ВЫСТАВКИ24 TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008


AHOLA TRANSPORT OY ................. E6AKUMULATORU CENTRS ................C5ALIMPER ................................D3; E16ARIS BALTIJA ..................................B7AS24 ............................................. E5AUTO GROUP BALTIC .....................AVAUTO RADIATORUCENTRS “OPPOZIT” ......................A13BALTIKS EAST ............................... E5aBRONDEX CO ................................B8DOMINANTE LOĢISTIKASSISTĒMA ........................................A5DUADA TRANSPORT ......................A9EDITORSHIP RZD-PARTNERMAGAZINE .................................. C2aEMBASSY OF POLAND ...................D8EURO AUTO ...................B2 / C1; 1EURO SKANDI AUTO ...................... F8EUROPROJECTS..............................A6FELDBINDER ...........................D2 / E1GAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...............................B5JUNGHEINRICH LIFT TRUCK .....B4 / C3KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA ..A4KÖGEL FAHRZEUGWERKEGmbH..................................... E2 / F1LATVIJAS AUTO,Autopārvadātāju asociācija ....A2 / B3LIGHTHOUSE LOGISTICSCONSULTING GmbH & Co.KG ........B8LIMARSS ........................................A8LOGITEX ........................................ F7NIKA LINE ......................................A9NOLIKTAVU PASAULE ............. C8 / D5PROSPERO .....................................A3SALA .............................................B5SCANBALT TRAILER ........ E4 / F3; 2SNS NODAĻA ............ C8 / D7; D4 / E3STATE ENTERPRISE "SERVICE OFINTERNATIONAL ROADCARRIAGES" ................................... E8TELARGO .....................................A11TFC .........................................D2 / E1TLT LATVIA ...................................C10TRANSICS INTERNATIONAL NV ......C9UTA LATVIJA ................................ C5aVARICOM ......................................B9VB TRANSPORTS ............................A7VILLA ........................................... F4aVOLVO TRUCK LATVIA ... A1 / B1 / 2VTS LATVIA TRANSPORTATION SIA,VTS SWEDEN AB ..........................D10WILLENBROCK BALTIC ....................C4 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 25


IZSTĀDES PLĀNSPLAN OF THE EXHIBITION / ПЛАН ВЫСТАВКИAVAR AUTO ................................. 1BST BALTIC................................... 1DHOLLANDIA LATVIA ................... 2DOMENIKSS ................................ 2EURO AUTO ....................B2 / C1; 1HANSE TRAILER BALTIJA .............. 2MONO TRANSSERVISS ................. 1NAXE ........................................... 1PINOLE ........................................ 1PRO LIFT ...................................... 2RIČ .............................................. 1SCANBALT TRAILER ......... E4 / F3; 2UAB ECOBALTIC ........................... 1VOLVO TRUCK LATVIA ...A1 / B1 / 2WIELTON S.A. .............................. 126TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


DALĪBNIEKU SARAKSTS PĒC STENDU NUMURIEMLIST OF PARTICIPANTS BY STAND NUMBERSСПИСОК УЧАСТНИКОВ ПО НОМЕРАМ СТЕНДОВA1 ....................... VOLVO TRUCK LATVIAA2 .................................LATVIJAS AUTO,Autopārvadātāju asociācijaA3 ......................................... PROSPEROA4 ...... KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTAA5 ....DOMINANTE LOĢISTIKAS SISTĒMAA6 ..................................EUROPROJECTSA7 ................................ VB TRANSPORTSA8 ............................................LIMARSSA9 .......................... DUADA TRANSPORTA9 .......................................... NIKA LINEA11 ......................................... TELARGOA13 .............. AUTO RADIATORU CENTRS“OPPOZIT”AV .........................AUTO GROUP BALTICB1........................ VOLVO TRUCK LATVIAB2........................................EURO AUTOB3..................................LATVIJAS AUTO,Autopārvadātāju asociācijaB4.................JUNGHEINRICH LIFT TRUCKB5..GAUJAS TRANSPORTS UN LOĢISTIKAB5...................................................SALAB7.......................................ARIS BALTIJAB8..................................... BRONDEX COB8..................... LIGHTHOUSE LOGISTICSCONSULTING GmbH & Co.KGB9........................................... VARICOMC1 .......................................EURO AUTOC2a ................EDITORSHIP RZD-PARTNERMAGAZINEC3 ................JUNGHEINRICH LIFT TRUCKC4 ........................WILLENBROCK BALTICC5 ....................AKUMULATORU CENTRSC5a ..................................... UTA LATVIJAC8 .........................NOLIKTAVU PASAULEC8 .....................................SNS NODAĻAC9 .......... TRANSICS INTERNATIONAL NVC10 .......................................TLT LATVIAD2 ...................................... FELDBINDERD2 .................................................... TFCD3 ............................................ALIMPERD4 .....................................SNS NODAĻAD5 .........................NOLIKTAVU PASAULED7 .....................................SNS NODAĻAD8 ....................... EMBASSY OF POLANDD10 ..VTS LATVIA TRANSPORTATION SIA,VTS SWEDEN ABE1 ....................................... FELDBINDERE1 ..................................................... TFCE2 ........ KÖGEL FAHRZEUGWERKE GmbHE3 ......................................SNS NODAĻAE4 ............................. SCANBALT TRAILERE5 .................................................. AS24E5a ....................................BALTIKS EASTE6 .......................AHOLA TRANSPORT OYE8 ......... STATE ENTERPRISE “SERVICE OFINTERNATIONAL ROAD CARRIAGES”E16 ...........................................ALIMPERF1 ........ KÖGEL FAHRZEUGWERKE GmbHF3 ............................. SCANBALT TRAILERF4a ................................................VILLAF7 ............................................. LOGITEXF8 ...........................EURO SKANDI AUTO 1 ................................... AVAR AUTO 1 .....................................BST BALTIC 1 ...................................EURO AUTO 1 ................... MONO TRANSSERVISS 1 .............................................NAXE 1 .......................................... PINOLE 1 .................................................RIČ 1 ............................. UAB ECOBALTIC 1 ................................ WIELTON S.A. 2 .....................DHOLLANDIA LATVIA 2 ...................................DOMENIKSS 2 ................ HANSE TRAILER BALTIJA 2 ........................................ PRO LIFT 2 ........................ SCANBALT TRAILER 2 ................... VOLVO TRUCK LATVIA – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 27


DALĪBNIEKU OFICIĀLAIS SARAKSTSOFFICIAL LIST OF PARTICIPANTSОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ▌E6▌C5AHOLA TRANSPORT OYT: 371 67915291, F: 371 67915291,e-mail: ineta.pikse@aholatransport.com;http://www.aholatransport.comA: Daugavgrīvas <strong>iela</strong> 93, 608. kabinets, Rīga, LV-1007, LatvijaAHOLA TRANSPORT ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 1955.gadā. Esam vieni no līderiem transporta pakalpojumu jomāSkandināvijā un Baltijas valstīs.AHOLA TRANSPORT is a family owned transport companyand it was founded in 1995. We are one of leaders in Scandinaviaand the Baltic countries.AHOLA TRANSPORT является семейным предприятием, котороеосновано в 1955 году. Мы являемся одним из лидеров всфере транспортных услуг в Скандинавии и странах Балтии.B: 2.2; 2.4; 9.7AKUMULATORU CENTRST: 371 29189300, F: 371 67887115, e-mail: trailat@inbox.lv;http://www.akumulatoru<strong>centrs</strong>.lvA: Bērzaunes <strong>iela</strong> 12, Rīga, LV-1039, LatvijaSIA “TRAILAT” piedāvā GPS novērošanas un degv<strong>iela</strong>s patēriņamonitoringa sistēmas, kā arī visa veida un tipa akumulatorus.SIA TRAILAT offers GPS systems for surveillance and monitoringfuel consumption, as well as batteries of all kindsand types.ООО TRAILAT предлагает системы GPS для наблюдения имониторинга расхода топлива, а также аккумуляторы всехвидов и типов.EXIDE GROUP, EUROSAT (DEU / EST / EU)B: 2.128TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌D3; E16▌B7▌E5▌AVALIMPERT: 371 67382820, F: 371 67382821; http://www.alimper.euA: Bukultu <strong>iela</strong> 2, Rīga, LV-1005, LatvijaNoliktavu tehnikas tirdzniecība, noma, serviss. Kvalitatīvs unoperatīvs jūsu tehnikas remonts un apkope.Trade in warehouse equipment; rent and service. Quality andfast service and maintenance of your equipment.Продажа складской техники, аренда, сервис. Качественный иоперативный ремонт Вашей техники.OM, LOC, X PROB: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.6; 8.8; 8.10; 8.11ARIS BALTIJAT: 371 67718989, F: 371 67718980, e-mail: info@ariscard.com;http://www.ariscard.comA: Dzelzavas <strong>iela</strong> 74–345, Rīga, LV-1082, LatvijaDUS tīkls ARIS ar 15 gadu pieredzi piedāvā jums izdevīgasdegv<strong>iela</strong>s uzpildes iespējas un citus pakalpojumus 25 valstīs, noĶīnas līdz Portugālei.ARIS company exists on petrol market for 15 years. Expandedgas station system allows to fuel at little cost and otherservices in 25 countries from China up to Portugal.Сеть АЗС ARIS с 15-летним опытом предлагает вам возможностьвыгодных заправок и другие услуги в 25 странах – отКитая до Португалии.B: 6.6AS24T: 371 27548662, F: 371 63976745, e-mail: ubaranovs@lt.as24.com;http://www.as24.comA: A. Takšto g. 12, Vilnius, LT-01105, LithuaniaAS24 – degv<strong>iela</strong>s uzpildes staciju tīkls, lielceļu maksājumi visāEiropā.AS24 – fuel stations and motorway tolls in all Europe.AS24 – сеть топливных станций и оплата автострад по всейЕвропе.B: 6.3AUTO GROUP BALTICT: 371 67852947, F: 371 67784271, e-mail: info@volkswagen.lv;http://www.volkswagen.lvA: Brīvības <strong>iela</strong> 151, Rīga, LV-1012, LatvijaVOLKSWAGEN importētājs Baltijas valstīs.VOLKSWAGEN importer in the Baltic States.Импортер VOLKSWAGEN в странах Балтии.VOLKSWAGEN CADDY MAXI (DEU)B: 2.6 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 29


▌A13▌ 1▌E5aAUTO RADIATORU CENTRS “OPPOZIT”T: 371 67372925, F: 371 67372926, e-mail: info@oppozit.lv;http://www.autoradiatori.lvA: Senču <strong>iela</strong> 4–211, Rīga, LV-1012, LatvijaLielākais komerctransporta un automobiļu radiatoru <strong>centrs</strong>Latvijā. Visu veidu radiatoru tirdzniecība, remonts unizgatavošana, seržu maiņa. Kuģu siltummaiņi.The biggest choice of radiators for commercial carriers andvehicles in Latvia. Sale, repair and manufacturing of all kindof radiators, change of radiators’ cells. Heat exchangersfor ships.Самый большой выбор в Латвии радиаторов и сердцевин длякоммерческого транспорта. Все виды радиаторов. Торговля,ремонт и изготовление. Теплообменники кораблей.NRF (NLD), NISSENS (DNK)RADIATORU TIRDZNIECĪBA, REMONTS,IZGATAVOŠANAB: 1.3; 2.3AVAR AUTOT: 371 67415425, F: 371 67607290, e-mail: info@man.lv;http://www.man.lvA: Skaistkalnes <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1004, LatvijaOficiālais MAN importētājs Latvijā. Jaunu un lietotu kravasautomašīnu un autobusu MAN tirdzniecība, garantijas apkope,remonts, rezerves daļas.Official MAN importer in Latvia. New and used MAN trucksand buses sale, warranty service, repair, spare parts.Официальный импортер MAN в Латвии. Продажа новых и б/угрузовых автомашин и автобусов MAN. Гарантийное обслуживание,ремонт, запчасти.MAN NUTZFAHRZEUGE AG (DEU)100% TRUCKNOLOGYB: 2.6BALTIKS EASTT: 371 64607287, F: 371 64607288, e-mail: latlin@apollo.lv;http://www.baltikseast.lvA: Zilupes <strong>iela</strong> 111, Rēzekne, LV-4603, LatvijaPiedāvājam projekta konceptu loģistikas centra izveidei. Vēlamiespiesaistīt klientus un investorus loģistikas centra attīstībai.We offer concept of the project for a new logistics centre.Interested in potential clients and investors for logisticscentre development.Предлагаем проект концепта для центра логистики. Желаемпривлечь клиентов и инвесторов для развития логистическогоцентра.B: 8.1130TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌B8▌ 1▌ 2BRONDEX COT: 371 67840325, F: 371 67817401, e-mail: manager@brondex.lv;http://www.brondex.lvA: Salamandras <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1024, LatvijaTermokonteineru noma un pārdošana. Kravas ekspedīcija. Jūras,dzelzceļa un autotransporta kravu pārvadājumi.Insulated container rent and sale. Freight forwarding andtransit through the Baltic States. Sea, road and railwaytransportation.Аренда и продажа термоконтейнеров. Экспедирование грузови транзит через Балтийские страны. Транспортировка морем,железной дорогой и автоперевозки.OLIVO COLD LOGISTICS (FRA)B: 1.1; 2.4; 3.2; 7.3; 9.4; 10.1; 11.5; 11.10BST BALTICT: 370 46397232, F: 370 46397230,e-mail: bstbaltic@bstbaltic.w3.lt; http://www.bst-baltic.comA: Senoji Smiltelės g. 7, Klaipeda, LT-93263, LithuaniaHolandiešu kompānijas BROSHUIS BV oficiālais pārstāvis.Ražo mazgabarīta transporta puspiekabes. Jaunu un lietotutransportlīdzekļu un celtniecības tehnikas pirkšana unpārdošana.Official representative of the Dutch company BROSHUISBV – a producer of exceptional transport trailers. Purchaseand sales of new and used transport and constructionequipment.Официальный представитель голландской компанииBROSHUIS BV – производителя негабаритных транспортныхполуприцепов. Купля-продажа новой и б/у транспортной истроительной техники.B: 2.2DHOLLANDIA LATVIAT: 371 28305904, e-mail: ehidro@gmail.com;http://www.dhollandia.comA: Katlakalna <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1073, LatvijaKravas un pasažieru lifti automašīnām, autobusiem, piekabēm,lidostu speciālajai tehnikai. Izgatavošana, pārdošana, remontsun apkope.Tail-lifts, passenger lifts, column lifts and special lifts.Задние и боковые гидроборта для груза и инвалидов.DHOLLANDIA N.V. (BEL), DHOLLANDIA CE (SVK)MĒS ZINĀM, KĀ PACELT JŪS UN JŪSU KRAVUB: 2.1; 2.3; 2.5; 3.4 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 31


▌ 2▌A5DOMENIKSST: 371 67099909, F: 371 67099910, e-mail: info@domenikss.lv;http://www.domenikss.lvA: Auto tirdzniecības <strong>centrs</strong>, Krasta <strong>iela</strong> 34, Rīga, LV-1003, LatvijaDOMENIKSS – DAIMLER AG MERCEDES-BENZ, MITSUBISHIFUSO CANTER, MAYBACH ģenerālpārstāvis Latvijā, autorizētsKIA MOTORS dīleris Latvijā. Nodrošina pārstāvēto automobiļutirdzniecību, servisu un rezerves daļas.DOMENIKSS – general distributor of DAIMLER AG MER-CEDES-BENZ, MITSUBISHI FUSO CANTER, MAYBACH inLatvia, authorized KIA MOTORS dealer in Latvia. Ensuressale and service of represented vehicles as well as providesspare parts.DOMENIKSS – генеральный представитель DAIMLER AGMERCEDES-BENZ, MITSUBISHI FUSO CANTER, MAYBACH вЛатвии, авторизированный дилер KIA MOTORS в Латвии.Обеспечивает продажу, сервис и детали представленныхавтомобилей.MERCEDES BENZ (DEU), MITSUBISHI FUSO (PRT)LOĢISTIKAS RISINĀJUMI VIETĒJIEM UN STARPTAU-TISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEMB: 2.1; 2.2; 2.3; 2.6DOMINANTE LOĢISTIKAS SISTĒMAT: 371 67423045 / 67411273, F: 371 67791409,e-mail: mail@dominantels.lvA: Saulgoži, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2123, LatvijaA/S “DOMINANTE LOĢISTIKAS SISTĒMA” – profesionālākaisloģistikas partneris Latvijā. Mēs piedāvājam pilna servisa loģistikaspakalpojumus: noliktavu un transporta loģistiku, kā arī prečuaplīmēšanu.A/S DOMINANTE LOĢISTIKAS SISTĒMA is a professionallogistic partner in Latvia. We give full service of logisticservices: warehouse and transport logistics and also goodslabelling, etc.A/S DOMINANTE LOĢISTIKAS SISTĒMA – профессиональный логистическийпартнер в Латвии. Мы предлагаем полный сервислогистических услуг: складскую и транспортную логистику, втом числе оклейку товара и т. д.B: 8.11; 10.632TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌A9▌C2a▌D8DUADA TRANSPORTT: 371 67139215, F: 371 67139217,e-mail: duadatransport@inbox.lvA: Pildas <strong>iela</strong> 8, Rīga, LV-1035, LatvijaStarptautiskie autokravu pārvadājumi: Nīderlande, Beļģija, Vācija,Itālija, Krievija. Kravas automašīnu remonts, oficiālais MICHELINizplatītājs Latvijā.International cargo transportation: the Netherlands, Belgium,Italy, Germany, Russian Federation. Truck repairing.Official Latvian distributor MICHELIN.Международные грузовые автоперевозки: Нидерланды,Бельгия, Германия, Италия, Россия. Ремонт грузовых машин.Официальный распространитель MICHELIN в Латвии.MICHELIN POLSKA S.A. (POL)B: 2.2; 2.3; 2.4; 9.1EDITORSHIP RZD-PARTNER MAGAZINET: 7 (812) 3343491, F: 7 (812) 3343491,e-mail: pr@rzd-partner.ru; http://www.rzd-partner.comA: Jontanka emb. 117, St-Peterburg, 190031, RussiaRZD-PARTNER ir Krievijas vadošais izdevums par transportu.Žurnāla galvenais mērķis ir nodrošināt patērētāju pieprasītoinformāciju par transporta pakalpojumiem.The RZD-PARTNER is the transport business magazine inRussia. The main objective of the magazine is to meet theinformation needs of transport market.RZD-PARTNER – ведущий российский деловой журнал отранспорте. Обеспечивает информационные потребностипользователей транспортных услуг.EMBASSY OF POLANDT: 371 670315100, F: 371 67031549,e-mail: weh@poltrade.lv; http://www.poltrade.lvA: Mednieku <strong>iela</strong> 6b, Rīga, LV-1010, LatvijaInformācijas stends. Šeit jūs varat iegūt informāciju par iespējāmatrast sadarbības partnerus Polijā, kā arī iepazīties ar konkrētiempoļu firmu piedāvājumiem.Information stand. You can receive information about thepossibility of cooperation with Poland and Polish companies.Информационный стенд. Здесь можно получить информациюо возможностях сотрудничества с польскими партнерами ипознакомиться с предложениями польских фирм. – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 33


▌B2 / C1; 1▌F8▌A6EURO AUTOT: 371 67614486, F: 371 67860249, e-mail: birojs@euroauto.lv;http://www.euroauto.lvA: Raudas <strong>iela</strong> 12, Rīga, LV-1002, LatvijaRENAULT TRUCKS, RENAULT vieglā un komerctransportatirdzniecība un serviss.Sale of RENAULT TRUCKS, RENAULT passenger and lightcommercial vehicles and service.Продажа грузовых автомобилей RENAULT TRUCKS, а такжелегковых и коммерческих автомобилей RENAULT и сервис.B: 2.1; 2.2; 2.3; 2.6EURO SKANDI AUTOT: 371 64807281 / 29252831, F: 371 64807560,e-mail: dzintars@esa.lv; http://www.esa.lvA: Kārļa <strong>iela</strong> 9, Bērzaunes pag., Madonas raj., LV-4853, LatvijaPuspiekabe pašizgāzējs MENCI SA700R, kustīgās grīdas puspiekabeKNAPEN K200, MATEC V31 70 piekabe-kokvedējs – kvalitāte,plašs un ērts pielietojums.Tipper semi trailer MENCI SA700R, the moving floor trailerKNAPEN K200, MATEC V31 70 timber-trailer – representingthe quality!Саморазгружающийся полуприцеп MENCI SA700R, полуприцепс подвижным полом KNAPEN K200, прицеп-лесовоз MATECV31 70 – качество, обширное применение!MENCI & C.s.p.a. (ITA), KNAPEN TRAILERS B.V. (NLD), MATEC-TRAILEROY (FIN)REPREZENTĒJAM AUGSTAS KVALITĀTES PIEKABESKRAVU PĀRVADĀJUMIEM!B: 2.2EUROPROJECTST: 371 67240240 / 26140085, F: 371 67240888,e-mail: ls@europrojects.org; http://www.europrojects.orgA: K. Valdemāra <strong>iela</strong> 37, Rīga, LV-1010, LatvijaInterneta risinājumi un biznesa konsultācijas. Mūsu jaunākā ITizstrāde ir interneta noliktava ZION – labākais interneta risinājumsvairumtirgotājiem.Internet solutions and business consulting. Internet warehouseZION is our recent IT product – the best internetsolution for wholesalers.Интернет-решения и бизнес-консультации. Нашей новейшейИТ-разработкой является интернет-склад ZION – лучшее интернет-решениедля оптовых торговцев.B: 8.934TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌D2 / E1▌B5▌ 2FELDBINDERT: 371 29245325, e-mail: a.gulbis@wl.feldbinder.com;http://www.feldbinder.comPiekabes, puspiekabes un virsbūves pulvera un šķidrumapārvadāšanai.Trailers, semi-trailers and superstructures for transport ofpowder and liquids.Прицепы, полуприцепы и надстройки для перевозки жидкихи сыпучих емкостей.FELDBINDER (DEU)“FELDBINDER” RISINĀJUMI ŠĶIDRUMU UN BERAMOKRAVU PĀRVADĀJUMIEMB: 2.1; 2.2; 2.6; 3.1GAUJAS TRANSPORTS UN LOĢISTIKAT: 371 67353617, F: 371 67353616, e-mail: sala_agency@delfi.lvA: Traleru <strong>iela</strong> 2a, Rīga, LV-1030, LatvijaSIA “GTL” pamatdarbība ir transporta, iekraušanas tehnikas,šķeldotāju pakalpojumi. Konsultācijas transporta loģistikā,tehnikas iegādē un apkopē.Main directions of SIA GTL activities are: services of transport,loading machinery and chip crushers. Consultations intransport logistics, as well as in purchase and maintenanceof machinery.SIA GTL представляет собой транспортную компанию, главныенаправления деятельности которой: транспортные услуги,услуги погрузочной техники, щепователи, консультации пологистике, выбору и обслуживанию техники.GAUJAS TRANSPORTS UN LOĢISTIKA (LVA)B: 2.4; 8.2; 8.3; 8.5; 8.11; 9.2; 9.7; 10.1; 11.5HANSE TRAILER BALTIJAT: 371 67795255, F: 371 67795233, e-mail: info@cargobull.lv;http://www.cargobull.lvA: Lubānas <strong>iela</strong> 78, Rīga, LV-1073, LatvijaSCHMITZ CARGOBULL tenta, refrižeratoru, pašizgāzēju piekabesun puspiekabes un oriģinālās rezerves daļas.SCHMITZ CARGOBULL tilt, reefer and tipper trailers andsemi-trailers and original spare parts.SCHMITZ CARGOBULL тентовые, рефрижераторные прицепыи полуприцепы и оригинальные запчасти.SCHMITZ CARGOBULL (DEU)LEADING THE WAY!B: 2.2; 2.6 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 35


▌B4 / C3▌A4▌E2 / F1JUNGHEINRICH LIFT TRUCKT: 371 67813913, F: 371 67813911, e-mail: info@jungheinrich.lv;http://www.jungheinrich.lvA: Rūpnīcu <strong>iela</strong> 3, Olaine, Rīgas raj., LV-2114, LatvijaVadošais ražotājs piedāvā jaunus un lietotus iekrāvējus, noliktavastehniku, plauktus un noliktavu loģistikas risinājumus.Tirdzniecība, noma, serviss.Leading manufacturer offers fork lift trucks, warehousetechnologies, racking systems. New and used. Sale, rent,service.Ведущий производитель предлагает новые и пользованныепогрузчики, складскую технику, стеллажи. Продажа, аренда,сервис.JUNGHEINRICH AG (DEU)B: 8.6; 8.10KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTAT: 371 67317540, F: 371 67317541, e-mail: kristine@kartes.lv;http://www.kartes.lvA: Stabu <strong>iela</strong> 119, Rīga, LV-1009, LatvijaKARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA ir Baltijas valstu līderekartogrāfijā. Tā piedāvā inovatīvus karšu IT risinājumus internetam,datoriem un automašīnām.KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA is a leader in cartographyin the Baltic States. It provides innovative IT solutions basedon maps for internet, computers and cars.KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA – балтийский лидер в картографии.Мы предлагаем инновационные картографическиеИТ-решения для Интернета, компьютеров, автомашин.JS BALTIJA (LVA), KARŠU TV (LVA)KARTOGRĀFISKIE RISINĀJUMI NAVIGĀCIJAI UNDROŠĪBAIB: 2.1; 2.7; 8.11; 11.5KÖGEL FAHRZEUGWERKE GmbHT: 371 67677741, F: 371 67677740, e-mail: aldis.lacis@koegel.lv;http://www.koegel.comA: Ventspils <strong>iela</strong> 50, Rīga, LV-1002, LatvijaPiekabes ar tentu, refrižeratoru piekabes, puspiekabes,konteinervedēji.Platform, reefer, trailers and semi-trailers, container chassis.Тентованные и рефрижераторные прицепы, полуприцепы,контейнеровозы.KÖGEL FAHRZEUGWERKE GmbH (DEU)SIMPLY MOREB: 2.236TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌A2 / B3▌B8▌A8LATVIJAS AUTO, Autopārvadātāju asociācijaT: 371 67389270, F: 371 67389677, e-mail: lauto@lauto.lv;http://www.lauto.lvA: Vesetas <strong>iela</strong> 9, Rīga, LV-1013, LatvijaAutopārvadātāju interešu pārstāvniecība valsts struktūrās. TIRkarnešu izsniegšana un garantēšana. Informācijas sniegšana.Mācību kursu organizēšana.Representation of interests of road carriers in governmentalauthorities. TIR carnets issuing and guarantee. Informationservice. Training courses.Представление интересов автоперевозчиков в государственныхструктурах. Выдача и гарантия TIR карнетов. Предоставлениеинформации. Учебные курсы.B: 2.4; 2.5; 11.6; 11.7LIGHTHOUSE LOGISTICSCONSULTING GmbH & Co.KGT: 371 67846200, F: 371 67846007,e-mail: vinogradovs@lighthouse-lc.de; http://www.lighthouse-lc.deA: Martas <strong>iela</strong> 9–24, Rīga, LV-1011, LatvijaVācijas-Latvijas konsolidēta konsultāciju kompānija loģistikas unpiegādes ķēdes vadīšanas sfērās. Rūpniecības loģistika. Noliktavuoperācijas. Inovācijas.German-Latvian consulting company in the field of logisticsand deliveries management. Production logistics. Warehouseoperations. Innovations.Консалтинговая немецко-латвийская компания в областилогистики и управления цепочками поставок. Логистикапроизводства. Складские операции. Инновации.LIGHTHOUSE LOGISTICS CONSULTING GmbH & Co.KG (DEU)B: 8.6; 8.10; 8.11; 11.5; 11.10LIMARSST: 371 67542354, F: 371 67551570, e-mail: info@limarss.lv;http://www.limarss.lvA: Brīvības gatve 356a, Rīga, LV-1006, Latvija12 / 24 VDC automobiļu ledusskapji, autonomie 24Vkondicionētāji, pārdošana, uzstādīšana, apkalpošana. Itāļu firmasINDEL B pārstāvji Baltijas valstīs.12 / 24 VDC mobile refrigerators, 24V parking AC systems,sale, installation, servicing. Italian company INDEL B representativesin the Baltic States.12 / 24 VDC автомобильные холодильники, автономные кондиционеры24В, продажа, установка, обслуживание. Представителиитальянской фирмы INDEL B в странах Балтии.INDEL B S.p.a. (ITA)JŪSU KOMFORTAM UN DROŠĪBAI DARBĀ VAIATPŪTĀB: 2.1; 2.7 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 37


▌F7▌ 1▌ 1LOGITEXT: 371 67603603, F: 371 67603604, e-mail: logitex@logitex.lv;http://www.logitex.lvA: Mellužu <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1067, LatvijaSIA LOGITEX piedāvā kvalitatīvus transporta un loģistikas pakalpojumus,izvēloties individuālu pieeju katram klientam.LOGITEX Ltd guarantees excellent quality transport and logisticsservices applying individual approach to each client.SIA LOGITEX предоставляет качественные услуги транспортаи логистики, обеспечивая индивидуальный и гибкий подходк каждому клиенту.B: 2.3; 2.4; 8.2; 8.3; 8.10; 9.1; 9.3; 9.7; 10.6MONO TRANSSERVISST: 371 67241157, F: 371 67249990, e-mail: transserviss@mono.lv;http://www.monotransserviss.lvA: Katlakalna <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1073, LatvijaMONO TRANSSERVISS ir O4 piekabju ražotājs ar stabilu pozīcijuEiropas tirgū. Klientiem tiek piedāvāta vairāk nekā 50 veiduprodukcija.During 15 years MONO TRANSSERVISS has been workingsuccessfully on the market of commercial vehicles in Latviaand abroad.Производство прицепов и полуприцепов различных типов имодификаций по желанию клиента. 15 лет успешной работына европейском рынке коммерческого автотранспорта.O4 (LVA)B: 2.1; 2.2; 2.3; 2.6NAXET: 371 67271509 / 29259147, F: 371 67271509,e-mail: naxe@naxe.lv; http://www.naxe.lvA: K. Barona <strong>iela</strong> 88/2, Rīga, LV-1001, LatvijaHidrauliski manipulatori, maināmu konteineru celšanas sistēmas,personāla pacēlāji, pašizgāzēju hidraulika, kravas lifti, birstošukravu izkraušanas kompresori.Hydraulic cranes, demountable load handling systems,personnel lifts, crane for trucks, hydraulic components andcylinders for all kinds of vehicles.Гидравлические манипуляторы для подъема грузов и персонала,гидравлика для самосвалов, компоненты гидравлики,системы сменных кузовов, компрессорные агрегаты.HIAB AB (SWE), MULTILIFT OY (FIN), OIL & STEEL (ITA), WIPRO NUMMI(FIN), KINSHOFER (DEU), GHH RAND (DEU)PACELŠANAS TEHNIKA UN HIDRAULISKAISAPRĪKOJUMS KOMERCTRANSPORTAMB: 2.138TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌A9▌C8 / D5▌ 1NIKA LINET: 371 67139215 / 28333533, F: 371 67139217,e-mail: duadatransport@inbox.lvA: Pildas <strong>iela</strong> 8, Rīga, LV-1035, LatvijaStarptautiskie autokravu pārvadājumi ar termorežīma mašīnāmno / uz Nīderlandi, Beļģiju, Vāciju, Itāliju.International FRIGO transport to / from the Netherlands,Belgium, Germany, Italy.Международные грузовые автоперевозки с соблюдением терморежимав / из Нидерландов, Бельгии, Германии, Италии.B: 2.4NOLIKTAVU PASAULET: 371 67466655, F: 371 67466514, e-mail: info@np.lv;http://www.np.lvA: Daugavgrīvas <strong>iela</strong> 93, Rīga, LV-1007, LatvijaMetāla plaukti noliktavām, arhīviem, darba telpām. Metāla skapjigarderobēm, darbnīcām, arhīviem. Darbgaldi atslēdzniekiem.Plastmasas kastes noliktavām.Metal shelves for warehouses, archives, workrooms. Metalcabinets for offices, archives and warehouses, wardrobelockers. Workbenches. Plastic boxes.Металлические полки для складов, архивов, рабочих помещений.Металлические шкафы для мастерских, раздевалок,архивов. Рабочие столы. Пластмассовые ящики.BRANNEHYLTE HANDELS AB (SWE), AESTON METAL CONSTRUCTION(EST)B: 8.6; 8.7; 8.8; 8.10PINOLET: 371 29258417, F: 371 67148808, e-mail: pinole@pinole.lv;http://www.pinole.lvA: Sila <strong>iela</strong> 33a, Rīga, LV-1057, LatvijaMobilo darbnīcu aprīkojums, halles, nojumes, teltis.Mobile workroom equipment, halls, pavilions, tents.Обустройство мобильных мастерских, холлы, навесы, шатры.ALUCA (DEU), POL-PLAN (POL)B: 2.1; 8.6 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 39


▌ 2▌A3▌ 1PRO LIFTT: 371 22013445, F: 371 67112702, e-mail: info@prolift.lvA: Patversmes <strong>iela</strong> 14, Rīga, LV-1005, LatvijaHidrauliskais aprīkojums komerctransportam. Hidromanipulatori,konteineru sistēmas, hidrocilindri, personāla pacēlāji.Hydraulic equipment for commercial carriers. Hydromanipulators,container systems, hydrocylinders, lifts forpersonnel.Гидравлическое оборудование для коммерческого транспорта.Гидроманипуляторы, системы контейнеров, гидроцилиндры,подъемники для персонала.MMF (DNK), FASSI (ITA), AJK (BEL), PENTA (ITA), SOCAGE (ITA), V-KRAN(SWE), LIV (SVN)KATRAM PĒC VAJADZĪBASB: 2.1; 2.3PROSPEROT: 371 67039769, F: 371 67039768, e-mail: prospero@prospero.lv;http://www.prospero.lvA: Elizabetes <strong>iela</strong> 2, Rīga, LV-1340, LatvijaPROSPERO ir sabiedrisko attiecību aģentūra, kas ir pārstāvētaBaltijā, Austrumeiropā un Centrāleiropā. Pakalpojumi: medijuattiecības, reputācijas menedžments un zīmolu mārketings.PROSPERO is a public relations ans integrated marketingagency, which represents the market of the Baltic States,Eastern and Central Europe. Basic services: media relations,reputation management and brand marketing.PROSPERO обладает значительным опытом работы в областиобщественных отношений бизнеса, накопленным за восемьлет управления PR-кампаниями латвийских и международныхпредприятий.PROSPERO (LVA)B: 11.11RIČT: 371 67701560, F: 371 67701713, e-mail: tkrich@mailbox.riga.lv;http://www.rich.lvA: Granīta <strong>iela</strong> 26, Rīga, LV-1057, LatvijaKravas automobiļu izotermiskās virsbūves un mikroautobususiltumizolācija. Automobiļu saldēšanas iekārtas THERMO KINGun autonomie sildītāji.Isothermal rigid bodies for trucks and insulation for vans.Automotive refrigeration equipment THERMO KING andparking heaters.Изотермические кузова для грузовых автомобилей и изотермическаяизоляция микроавтобусов. Автомобильныехолодильные агрегаты THERMO KING и автономки.THERMO KING (IRL), FRIGOBLOCK (DEU), IGLOOCAR (POL)B: 2.1; 2.2; 2.340TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌B5▌E4 / F3; 2SALAT: 371 67353617, F: 371 67353616, e-mail: sala_agency@delfi.lvA: Traleru <strong>iela</strong> 2a, Rīga, LV-1030, LatvijaSIA “SALA” ir Rīgas Brīvostas stividoru kompānija, kuraspamatdarbība ir zāģmateriālu, beramkravu, kā arī citu ģenerālokravu pārkraušana un uzglabāšana.SALA Ltd is a typical stevedoring company at the RigaFreeport, the business activities of which mainly include:loading and storing of sawn timber, loose cargoes and othergeneral cargoes.SIA SALA представляет собой стивидорную компанию,главные направления деятельности которой: перегрузка ихранение пиломатериалов, сыпучих грузов, а также другихгенеральный грузов.SALA (LVA)ĀTRI UN KVALITATĪVI, PAR SAPRĀTĪGU CENUB: 1.1; 1.4; 8.2; 8.3; 8.5; 8.11; 9.2; 9.7; 10.1; 10.3; 10.6; 11.5SCANBALT TRAILERT: 371 67100755, F: 371 67100757, e-mail: scanbalt@trailer.lv;http://www.trailer.lvA: Katlakalna <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1073, LatvijaJaunu puspiekabju KRONE, MEILLER un FAYMONVILLE, kā arīlietotu puspiekabju, seglvilcēju un traktortehnikas tirdzniecība.Līzings. Puspiekabju noma.Sale of new KRONE, MEILLER, FAYMONVILLE semi-trailers,as well as all kinds of used semi-trailers, trucks and tractors.Leasing. Rent of trailers.Продажа новых полуприцепов KRONE, MEILLER и FAYMONVILLE,а также других б/у полуприцепов, тягачей и тракторной техники.Лизинг. Аренда полуприцепов.FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GmbH (DEU), F.X.MEILLERFAHRZEUG U MASCHINENFABRIK GmbH & Co KG (DEU), FAYMONVILLEDISTRIBUTION AG (BEL)KOMERCTRANSPORTA, SMAGO KRAVVEDĒJU UNTRAKTORTEHNIKAS TIRDZNIECĪBAB: 2.2; 2.6 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 41


▌C8 / D7; D4 / E3▌E8▌A11SNS NODAĻAT: 371 67549839, F: 371 67549307, e-mail: sns@snsnodala.lv;http://www.snsnodala.lvA: Katlakalna <strong>iela</strong> 11, 2. korpuss, Rīga, LV-1073, LatvijaNoliktavu, veikalu un darba telpu aprīkojuma projektēšana,tirdzniecība un uzstādīšana.Designing, selling and installation of warehouse, shop andworkshop equipment.Проектирование, торговля и установка оборудования дляскладов, магазинов и рабочих помещений.SSI SCHÄFER (DEU), TEGOMETALL (DEU), OHRA (DEU), KIMER (ESP),SOVELLA (FIN), BRANNEHYLTE (SWE), CADDIE (FRA)B: 7.3; 8.6; 8.10STATE ENTERPRISE “SERVICEOF INTERNATIONAL ROAD CARRIAGES”T: 38 (044) 5242101 / 5240070, F: 38 (044) 5901167;http://www.smap.gov.uaA: Nauki ave. 57, Kyiv, 03083, UkrainePasažieru un kravas starptautisko pārvadājumu atļaujunoformēšana. Transportlīdzekļu svara un gabarītu parametrupārbaudes.Issuance of permits for international passenger and cargotransportation, inspection of weight and overall dimensionsof vehicles.Оформление разрешительных документов на международныеперевозки пассажиров и грузов. Проверка весовых и габаритныхпараметров транспортных средств.TELARGOT: 371 67461612, F: 371 67461611, e-mail: info@navigatio.lv;http://www.telargo.lvA: Slokas <strong>iela</strong> 60, Rīga, LV-1007, LatvijaAutoparku pārvaldības un navigācijas sistēmas.Car fleet management and navigation systems.Управление автопарками и навигационные системы.TELARGO (USA)NAVIGĀCIJAS SISTĒMU TIRDZNIECĪBA UNIZPLATĪŠANAB: 11.842TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌D2 / E1▌C10TFCT: 371 67518833, F: 371 67518832, e-mail: tfc@tfc.lv;http://www.trailers.lvA: Viskaļu <strong>iela</strong> 22, Rīga, LV-1026, LatvijaPiekabju tirdzniecība, degv<strong>iela</strong>s kontroles sistēmas, kravas lifti,transporta pakalpojumi, hidraulika.Trailers, tail lifts, fuel control systems, hydraulic for tippers.Прицепы, полуприцепы, гидравлика для самосвалов, лифтыдля грузового транспорта, система точного контроля топлива.CARNEHL (DEU), NARKO (FIN), THULE (DNK), MBB LIFTSYSTEMS (DEU),METROTEC (EST)B: 1.1; 2.1; 2.2; 2.4; 2.6TLT LATVIAT: 371 67025221, F: 371 67277533, e-mail: slava@tlt.lv;http://www.tlt.lvA: A. Deglava <strong>iela</strong> 7–5, Rīga, LV-1009, LatvijaKompānija nodarbojas ar transportlīdzekļa sekošanu reālā laikarežīmā un degv<strong>iela</strong>s kontroles sistēmām, kā arī ar modemiem,bezvadu modemiem, ar video novērošanas sistēmām ar datupārraides iespēju caur GPRS / EDGE.The company is engaged in full monitoring systems andtracking vehicles in a real time mode as well as with modems,wireless modems, systems of video supervision with datatransmission possibility through GPRS / EDGE.Компания занимается системами контроля топлива и слежениемза транспортными средствами в режиме реальноговремени, а также модемами, беспроводными модемами,системами видеонаблюдения с возможностью передачиданных через GPRS / EDGE.TELTONIKA UAB (LTU), TLT LATVIA (LVA)CENA, PRECIZITĀTE UN KVALITĀTEB: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.4; 2.5; 3.2; 3.3; 6.5; 8.6; 8.9 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 43


▌C9▌ 1TRANSICS INTERNATIONAL NVT: 371 26193928, F: 32 57346170,e-mail: martins.celms@transics.com; http://www.transics.comA: Ter Waarde 91, 8900 Ieper, BelgiumTRANSICS INTERNATIONAL izstrādā un piedāvā tirgū augstalīmeņa autoparka vadības sistēmas transporta un loģistikassektoram.TRANSICS INTERNATIONAL develops and commercializeshigh-end on board fleet management solutions for thetransport and logistics sector.TRANSICS INTERNATIONAL для секторов логистики и транспортапредлагает решения высшего класса по управлениютранспортным парком.QUATTRO PLUS TRANSICS (BEL)B: 11.9UAB ECOBALTICT: 370 37311671, F: 370 37410920, e-mail: info@ecobaltic.lt;http://www.ecobaltic.ltA: Taikos pr. 135, Kaunas, LT-51129, LithuaniaUAB ECOBALTIC nodarbojas ar komerctransportavairumtirdzniecību: BPW – komerctransporta asis, lauksaimniecībastehnikas asis; WABCO un HALDEX – bremžu (ABS, EBS) un uzkaressistēmas, rezerves daļas; V’ORLANDI un RINGFEDER – sakabesierīces, to daļas; EDSCHA un SEASAM – kustīgo jumtu mehānismi;HELLA un ASPOECK – apgaismojuma sistēmas, daļas; JOST unTMT – virsbūves komplektējošās daļas, kokvedēju ražošanaskomponenti (sānu balsti).Official represetantive of BPW Bergishe Achse KG inLithuania. Trade in BPW axles, WABCO air systems, HALDEXbrakes, HELLA, V’ORLANDI, SUER, HESTAL, TMT and VBGGroup products.ЗАО ECOBALTIC осуществляет оптовую торговлю следующимиизделиями: BPW оси и оси сельскохозяйственной техники,запасные части; HESTAL – стойки, бортовые запоры; WABCOи HALDEX системы тормозов (ABS, EBS). Запасные части тормозов;V’ORLANDI и RINGFEDER – сцепные устройства; EDSCHAи SEASAM – механизмы раздвижных крыш; HELLA и ASPOECK– осветительные системы; JOST и TMT – комплектующие детали(боковые стоики).BPW BERGISHE AXHSEN KG (DEU),WABCO AUSTRIA GESMBH (AUT / DEU), VBG Group (DEU),V.ORLANDI (ITA), SUER (DEU), HESTAL (GEU), HELLA (POL)SAFETY DRIVE US. QUALITY INSPIRES US. SO MEETTHE REALITY!B: 1.1; 1.2; 2.1; 2.644TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌C5a▌B9▌A7UTA LATVIJAT: 371 67290063, F: 371 67290064, e-mail: uta.lv@inbox.lv;http://www.uta.lvA: Duntes <strong>iela</strong> 6–207, Rīga, LV-1013, LatvijaDegv<strong>iela</strong>s uzpildes kartes UTA ekskluzīvs tirgotājs Latvijā.Exclusive distributor for UTA refuelling card in Latvia.Эксклюзивный представитель топливной карты UTAв Латвии.B: 6.6VARICOMT: 370 52724876, F: 370 52124551, e-mail: com@varicom.lt;http://www.varicom.ltA: Vytauto St 20, Vilnius, LT-08119, LithuaniaQUALCOMM transporta vadības sistēma (EUTELTRACS). GLOBAL-TRACS telemātikas risinājumi celtniecības tehnikai.QUALCOMM fleet management system for vehicles (EUTEL-TRACS). GLOBALTRACS telematics solutions for constructionequipment.Система управления транспортом из QUALCOMM (EUTELTRACS)GLOBALTRACS, решение телематики для строительной техники.QUALCOMM (USA), EUTELSAT (FRA)B: 2.1; 11.5; 11.12VB TRANSPORTST: 371 67149550, F: 371 67149551, e-mail: rita@vbtransports.lv;http://www.vbtransports.lvA: Salnas <strong>iela</strong> 15, Rīga, LV-1021, LatvijaSIA “VB TRANSPORTS” veic sauskravu ar tenta (92 m 3 ; 120 m 3 )un FRIGO puspiekabēm. Piedāvā loģistikas un atklātās muitasnoliktavas pakalpojumus.VB TRANSPORTS Ltd is a transport company offeringtransportation in tented (92 m 3 ; 120 m 3 ) and refrigerators.We offer services of cargo expedition and open customswarehouse.SIA VB TRANSPORTS занимается международными автоперевозкамитентами (92 куб. м, 120 куб. м) и рефами. Предлагаетэкспедиторские услуги и таможенный склад.B: 2.4; 8.1; 9.7; 10.1 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 45


▌F4a▌A1 / B1 / 2▌D10VILLAT: 371 67362416, F: 371 67517370, e-mail: villa@villa.lvA: Upesciems, Garkalnes nov., Rīgas raj., LV-2137, LatvijaIekraušanas, izkraušanas tehnikas tirdzniecība, noma un serviss.Rezerves daļas, kapitālie remonti, paceļamās platformas,kravas lifti.Material handling machinery and equipment sale, rent,service. Spare parts, refurbishment, lifting tables and cargolifts.Продажа, аренда и сервис погрузочной техники. Запчасти,капремонт. Грузовые лифты и подъемные столы.HYUNDAI (KOR), TOYOTA (JPN)B: 8.8VOLVO TRUCK LATVIAT: 371 67813244, F: 371 67813200 / 67813201,e-mail: aria.ozolina@volvo.com; http://www.volvotruck.lvA: Granīta <strong>iela</strong> 28a, Rīga, LV-1057, LatvijaVOLVO kravas automobiļu tirdzniecība, serviss un rezerves daļutirdzniecība. Tehniskā palīdzība uz ceļa 00–24.Trade and service of VOLVO trucks. Selling of spare parts forVOLVO trucks. Technical aid on the road 00–24.Продажа грузовых автомобилей VOLVO, сервис и продажазапасных частей. Техническая помощь на дороге 00–24.PROFESIONĀLA KOMANDA – ĀTRS RISINĀJUMSAUTO PROBLĒMĀM!B: 2.3; 2.6VTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN A<strong>BT</strong>: 371 67815231, F: 371 67815232, e-mail: ivars@vts.lv;http://www.vtssweden.seA: Pulka <strong>iela</strong> 3, 9. korpuss, Rīga, LV-1007, LatvijaMēs esam kravu pārvadājumu sabiedrība, kas specializējusiestransporta pakalpojumos uz, no un starp bijušo PadomjuSavienības teritoriju – Baltijas valstīm, Krieviju, Baltkrieviju,Ukrainu un Kazahstānu. Saliktās un pilnās kravas katru nedēļu.We are a forwarding company that specialises in transportationservices to, from and between former republics of theUSSR, the Baltic States, Russia, Belarus, the Ukraine andKazakhstan, with several departures every week.Мы – компания по перевозке грузов, которая специализируетсяв области транспортных услуг в, из и между территориямистран бывшего Советского Союза: Балтийские страны, Россия,Белоруссия, Украина и Казахстан. Сборные и полные грузыкаждую неделю.B: 2.4; 9.1; 9.3; 9.4; 9.6; 10.1; 11.446TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌ 1▌C4WIELTON S.A.T: 371 29357292, F: 371 67134207,e-mail: m.grishins@wielton.com.pl; http://www.wielton.com.plA: Maskavas <strong>iela</strong> 449–27, Rīga, LV-1063, LatvijaWIELTON S.A. ir vislielākais puspiekabju ražotājs Polijā, kura 10gadu pieredze ļauj sekmīgi konkurēt puspiekabju tirgū. WIELTONpiedāvā: tenta puspiekabes, tenta aizkaru tipa puspiekabes,refrižeratorus, furgonus, pašizgāzējus, konteinervedējus undažādu veidu virsbūves.WIELTON S.A. is the largest Polish manufacturer of semitrailers,which has a 10-years’ experience. The companymakes: loading platform boxes, wagon semi-trailers, curtainsemi-trailers, steel and aluminium tippers, container chassis,different types of trailers, bodies and swap bodies.WIELTON S.A. является крупнейшим производителем полуприцеповс 10-летним стажем. Фирма предлагает: тентовые,занавесочные полуприцепы, рефрижераторы, фургоны,самосвалы, контейнеровозы, застройки на шасси.WIELTON S.A. (POL)WILLENBROCK BALTICT: 371 67146732, F: 371 67146733, e-mail: info@willenbrock.lv;http://www.willenbrock.lvA: ”Lindes”, Salaspils nov., Rīgas raj., LV-2118, LatvijaWILLENBROCK BALTIC ir oficiālais LINDE MATERIAL HANDLINGdīleris Latvijā, kas ir viens no vadošajiem pacelšanas / iekraušanasun noliktavas tehnikas ražotājiem pasaulē.WILLENBROCK BALTIC Ltd is the official LINDE MATERIALHANDLING dealer in Latvia – one of the leading of manufacturersforklift and warehouse trucks in the world.ООО WILLENBROCK BALTIC является официальным дилеромв Латвии LINDE MATERIAL HANDLING – одного из ведущихмировых производителей подъемной / загрузочной и складскойтехники.LINDE T16 (FRA), LINDE T20SP (FRA), LINDE E16 (DEU), LINDE R14(GBR), LINDE H16T (DEU), LINDE L12 (FRA), LINDE V10 (DEU)PIEDĀVĀJOT KVALITATĪVU TEHNIKU UN SERVISU,MĒS VEICINĀM JŪSU UZŅĒMUMA PEĻŅU!B: 8.8 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 47


PREČU UN PAKALPOJUMU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJSLIST OF GOODS AND SERVICES IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ТОВАРОВ И УСЛУГ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ1. JŪRAS UN UPJU TRANSPORTSSEA AND RIVER TRANSPORTМОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ1.1 Kravu pārvadājumiTransportation of cargoesПеревозка грузовBRONDEX CO ....................................B8SALA .................................................B5TFC .............................................D2 / E1TLT LATVIA .......................................C10UAB ECOBALTIC .............................. 11.2 Pasažieru pārvadājumiTransportation of passengersПеревозка пассажировTLT LATVIA .......................................C10UAB ECOBALTIC .............................. 11.3 Kuģu būve un remontsShipbuilding and repairsСудостроение и ремонтAUTO RADIATORU CENTRS“OPPOZIT”.......................................A13TLT LATVIA .......................................C101.4 OstasPortsПортыSALA .................................................B52. AUTOTRANSPORTSROAD TRANSPORTАВТОТРАНСПОРТ2.1 Aprīkojums, papildierīces,cisternas u.c.Automotive auxiliary devices,cisterns etc.Оборудование, вспомогательныеустройстваAKUMULATORU CENTRS ....................C5DHOLLANDIA LATVIA ...................... 2DOMENIKSS ................................... 2EURO AUTO ...................... B2 / C1; 1FELDBINDER ...............................D2 / E1KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA ......A4LIMARSS ............................................A8MONO TRANSSERVISS .................... 1NAXE .............................................. 1PINOLE ........................................... 1PRO LIFT ......................................... 2RIČ ................................................. 1TFC .............................................D2 / E1TLT LATVIA .......................................C10UAB ECOBALTIC .............................. 1VARICOM ..........................................B92.2 Piekabju tirdzniecībaun remontsTrailer trading and repairsПродажа и ремонт прицеповAHOLA TRANSPORT OY ..................... E6BST BALTIC...................................... 1DOMENIKSS ................................... 248TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


DUADA TRANSPORT ..........................A9EURO AUTO ...................... B2 / C1; 1EURO SKANDI AUTO .......................... F8FELDBINDER ...............................D2 / E1HANSE TRAILER BALTIJA ................. 2KÖGEL FAHRZEUGWERKEGmbH......................................... E2 / F1MONO TRANSSERVISS .................... 1RIČ ................................................. 1SCANBALT TRAILER ............ E4 / F3; 2TFC .............................................D2 / E12.3 Kravas automobiļu serviss,evakuācijaTruck service, removalАвтосервис грузовых автомобилейAUTO RADIATORU CENTRS“OPPOZIT”.......................................A13DHOLLANDIA LATVIA ...................... 2DOMENIKSS ................................... 2DUADA TRANSPORT ..........................A9EURO AUTO ...................... B2 / C1; 1LOGITEX ............................................ F7MONO TRANSSERVISS .................... 1PRO LIFT ......................................... 2RIČ ................................................. 1VOLVO TRUCK LATVIA ..... A1 / B1 / 22.4 Kravu pārvadājumiTransportation of cargoesПеревозка грузовAHOLA TRANSPORT OY ..................... E6BRONDEX CO ....................................B8DUADA TRANSPORT ..........................A9GAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5LATVIJAS AUTO,Autopārvadātāju asociācija ........A2 / B3LOGITEX ............................................ F7NIKA LINE ..........................................A9TFC .............................................D2 / E1TLT LATVIA .......................................C10VB TRANSPORTS ................................A7VTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN AB ............................. D102.5 Pasažieru pārvadājumiTransportation of passengersПеревозка пассажировDHOLLANDIA LATVIA ...................... 2LATVIJAS AUTO,Autopārvadātāju asociācija ........A2 / B3TLT LATVIA .......................................C102.6 Komerctransporta tirdzniecībaSale of commercial vehiclesТорговля коммерческим транспортомAUTO GROUP BALTIC ........................ AVAVAR AUTO .................................... 1DOMENIKSS ................................... 2EURO AUTO ...................... B2 / C1; 1FELDBINDER ...............................D2 / E1HANSE TRAILER BALTIJA ................. 2MONO TRANSSERVISS .................... 1SCANBALT TRAILER ............ E4 / F3; 2TFC .............................................D2 / E1UAB ECOBALTIC .............................. 1VOLVO TRUCK LATVIA ..... A1 / B1 / 22.7 Satiksmes drošība,ceļa zīmes, luksoforiTraffic safety, lights and signsБезопасность движения, знаки,светофорыKARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA ......A4LIMARSS ............................................A83. DZELZCEĻŠRAILWAYЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА3.1 CisternasTank-carsЦистерныFELDBINDER ...............................D2 / E1 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 49


3.2 Kravu pārvadājumiTransportation of cargoesПеревозка грузовBRONDEX CO ....................................B8TLT LATVIA .......................................C103.3 Pasažieru pārvadājumiTransportation of passengersПеревозка пассажировTLT LATVIA .......................................C103.4 Platformas un vagoni,aprīkojumsTrucks and carriagesПлатформы и вагоныDHOLLANDIA LATVIA ...................... 26. DEGVIELA, GĀZEUN NAFTAS PRODUKTIFUEL AND OIL PRODUCTSГОРЮЧЕЕ, ГАЗ И НЕФТЕПРОДУКТЫ6.3 TirdzniecībaSaleТорговляAS24 ................................................. E56.5 Degv<strong>iela</strong>s uzpildes stacijuaprīkojumsGas filling stations, equipmentЗаправочные станции, оборудованиеTLT LATVIA .......................................C106.6 Degv<strong>iela</strong>s kartesFuel cardsТопливные карточкиARIS BALTIJA ......................................B7UTA LATVIJA ....................................C5a7. IEPAKOJUMSPACKAGINGУПАКОВКА7.3 KonteineriContainersКонтейнерыBRONDEX CO ....................................B8SNS NODAĻA ................ C8 / D7; D4 / E38. NOLIKTAVASWAREHOUSESСКЛАДЫ8.1 Atklātā muitas noliktavaOpen-type customs warehouseОткрытый таможенный складALIMPER ....................................D3; E16VB TRANSPORTS ................................A78.2 Slēgtā tipa noliktavasClosed-type customs warehouseСклады закрытого типаALIMPER ....................................D3; E16GAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5LOGITEX ............................................ F7SALA .................................................B58.3 Īslaicīgās noliktavasWarehouses for short-term storageКратковременные складыALIMPER ....................................D3; E16GAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5LOGITEX ............................................ F7SALA .................................................B58.4 Bīstamo vielu noliktavasWarehouses for hazardous materialsСклады опасных веществALIMPER ....................................D3; E1650TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


8.5 Pārkraušanās termināļiTransshipment terminalsПеревалочные терминалыGAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5SALA .................................................B58.6 Noliktavu sistēmas, toaprīkojumsSystems of warehouses, their equipmentСистемы складов и оборудованиеALIMPER ....................................D3; E16JUNGHEINRICH LIFT TRUCK .........B4 / C3LIGHTHOUSE LOGISTICS CONSULTINGGmbH & Co.KG .................................B8NOLIKTAVU PASAULE ................. C8 / D5PINOLE ........................................... 1SNS NODAĻA ................ C8 / D7; D4 / E3TLT LATVIA .......................................C108.7 Transportēšanas sistēmasnoliktavāsSystems of transportation in warehousesСкладские системы транспортировкиNOLIKTAVU PASAULE ................. C8 / D58.8 Iekraušanas, izkraušanastehnikaLoading and unloading equipmentПогрузочно-разгрузочная техникаALIMPER ....................................D3; E16NOLIKTAVU PASAULE ................. C8 / D5VILLA ............................................... F4aWILLENBROCK BALTIC ........................C48.9 Noliktavu kontroles sistēmas unuzskaiteWarehouse control-keeping systemsСистемы контроля и программыскладского учетаEUROPROJECTS..................................A6TLT LATVIA .......................................C108.10 Noliktavu izkārtojums unplānošanaWarehouse arrangement and planningРасположение и планировка складаALIMPER ....................................D3; E16JUNGHEINRICH LIFT TRUCK .........B4 / C3LIGHTHOUSE LOGISTICSCONSULTING GmbH & Co.KG ............B8LOGITEX ............................................ F7NOLIKTAVU PASAULE ................. C8 / D5SNS NODAĻA ................ C8 / D7; D4 / E38.11 Loģistikas centri, parkiLogistic parksЛогистические парки, складыALIMPER ....................................D3; E16BALTIKS EAST ................................... E5aDOMINANTE LOĢISTIKAS SISTĒMA ....A5GAUJAS TRANSPORTS UN LOĢISTIKA ..B5KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA ......A4LIGHTHOUSE LOGISTICS CONSULTINGGmbH & Co.KG .................................B8SALA .................................................B59. APKALPOJAMO KRAVU VEIDITYPES OF CARGOESВИДЫ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ГРУЗОВ9.1 Apsildāmās kravasTemperature-sensitive cargoesОбогреваемые грузыDUADA TRANSPORT ..........................A9LOGITEX ............................................ F7VTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN AB ............................. D109.2 Beramās kravasBulk cargoesСыпучие грузыGAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5SALA .................................................B5 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 51


9.3 Dažādi ķīmiskie produktiDifferent chemical productsРазличные химические продуктыLOGITEX ............................................ F7VTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN AB ............................. D109.4 KonteineriContainersКонтейнерыBRONDEX CO ....................................B8VTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN AB ............................. D109.6 Saldētās kravasRefrigerated cargoesЗамороженные грузыVTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN AB ............................. D109.7 SauskravasDry cargoesСухогрузыAHOLA TRANSPORT OY ..................... E6GAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5LOGITEX ............................................ F7SALA .................................................B5VB TRANSPORTS ................................A710. PAKALPOJUMISERVICESУСЛУГИ10.1 Ekspeditoru pakalpojumiForwardersЭкспедиторыBRONDEX CO ....................................B8GAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5SALA .................................................B5VB TRANSPORTS ................................A7VTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN AB ............................. D1010.3 Stividoru pakalpojumiStevedoring servicesУслуги стивидоровSALA .................................................B510.6 Noliktavu nomas pakalpojumiWarehousing rent servicesСкладские услугиDOMINANTE LOĢISTIKAS SISTĒMA ....A5LOGITEX ............................................ F7SALA .................................................B511. FINANSES UN MENEDŽMENTSFINANCES AND MANAGEMENTФИНАНСЫ И МЕНЕДЖМЕНТ11.4 Muitas procedūrasCustoms proceduresТаможенные процедурыVTS LATVIA TRANSPORTATION,VTS SWEDEN AB ............................. D1011.5 Loģistikas datu menedžmentsManagement of logistics dataМенеджмент логистических сведенийBRONDEX CO ....................................B8GAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...................................B5KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA ......A4LIGHTHOUSE LOGISTICSCONSULTING GmbH & Co.KG ............B8SALA .................................................B5VARICOM ..........................................B911.6 Transporta zinātne un izglītībaTransport science and educationТранспортная наука и транспортноеобразованиеLATVIJAS AUTO, Autopārvadātājuasociācija ....................................A2 / B352TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


11.7 AsociācijasAssociationsАссоциацииLATVIJAS AUTO, Autopārvadātājuasociācija ....................................A2 / B311.8 Autoflotes vadības unnavigācijas sistēmasFleet management and navigationsystemsСистемы управления и навигацииавтофлотаTELARGO .........................................A1111.9 Autoparka vadības sistēmasFleet management systems on boardcomputersСистемы управления автопаркомTRANSICS INTERNATIONAL NV ..........C911.10 Konsultācijas loģistikāConsultations in logisticsКонсультации по логистикеBRONDEX CO ....................................B8LIGHTHOUSE LOGISTICS CONSULTINGGmbH & Co.KG .................................B811.11 Sabiedriskās attiecībasPublic relationsОбщественные отношенияPROSPERO .........................................A311.12 Sakaru līdzekļiCommunicationСредства связиVARICOM ..........................................B9 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 53


PĀRSTĀVĒTO PREČZĪMJU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJSLIST OF REPRESENTED TRADEMARKS IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТОВАРНЫХЗНАКОВ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕC8 / D5 2 1AAESTON METALCONSTRUCTION ....ESTAJK .......................BELALUCA .................DEU 2E4 / F3; 2D2 / E1 1FASSI ..................... ITAFAYMONVILLEDISTRIBUTION AG ..BELFELDBINDER .........DEUFRIGOBLOCK ........DEUB 1BPW BergisheAxhsen KG ...........DEUC8 / D7; D4 / E3 BRANNEHYLTE ..... SWEC8 / D5 BRANNEHYLTEHANDELS AB ....... SWECC8 / D7; D4 / E3 CADDIE ................ FRAD2 / E1 CARNEHL .............DEUB5 1 1 1 1F4aGGAUJAS TRANSPORTSUN LOĢISTIKA ...... LVAGHH RAND ...........DEUHHELLA .................. POLHESTAL ............... GEUHIAB AB .............. SWEHYUNDAI .............KOR 2 2DDHOLLANDIA CE .. SVKDHOLLANDIA N.V. .BEL 1A8IIGLOOCAR ............ POLINDEL B S.p.a. ....... ITAB9C5E4 / F3; 2E4 / F3; 2EEUTELSAT ............. FRAEXIDE GROUP,EURO SAT...........DEU /EST / EUFF.X.MEILLER FAHRZEUGU MASCHINENFABRIKGmbH & Co. KG....DEUFAHRZEUGWERKBERNARDKRONE GmbH ......DEUA4B4 / C3JJS BALTIJA ............ LVAJUNGHEINRICHAG .......................DEUKA4KARŠU TV............. LVAC8 / D7; D4 / E3 KIMER ...................ESP 1KINSHOFER ..........DEUF8KNAPEN TRAILERSB.V. ......................NLD54TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


E2 / F1KÖGELFAHRZEUGWERKEGmbH ..................DEULB8LIGHTHOUSELOGISTICSCONSULTINGGmbH & Co.KG ....DEUC4LINDE E16 ............DEUC4LINDE H16T ..........DEUC4LINDE L12 ............ FRAC4LINDE R14 ............GBRC4LINDE T16 ............ FRAC4LINDE T20SP ........ FRAC4LINDE V10 ............DEU 2LIV .......................SVND3; E16 LOC ............................ 1F8D2 / E1F8 2D2 / E1A9 2 2 1D2 / E1A13A13MMANNUTZFAHRZEUGEAG .......................DEUMATEC-TRAILER OY ..FINMBB LIFTSYSTEMS ..DEUMENCI & C.s.p.a. ... ITAMERCEDES BENZ ..DEUMETROTEC ............ESTMICHELIN POLSKAS.A. ..................... POLMITSUBISHI FUSO ..PRTMMF ................... DNKMULTILIFT OY ........ FINNNARKO .................. FINNISSENS .............. DNKNRF ......................NLDO 1O4........................ LVAC8 / D7; D4 / E3 OHRA ...................DEU 1OIL & STEEL ........... ITAB8OLIVO COLDLOGISTICS ............ FRAD3; E16 OM ............................ 2 1A3B9C9PPENTA ................... ITAPOL-PLAN ............. POLPROSPERO ............ LVAQQUALCOMM ........USAQUATTRO PLUSTRANSICS ..............BELSB5SALA .................... LVA 2SCHMITZCARGOBULL .........DEU 2SOCAGE ................ ITAC8 / D7; D4 / E3 SOVELLA ............... FINC8 / D7; D4 / E3 SSI SCHÄFER ........DEU 1SUER ....................DEUTC8 / D7; D4 / E3 TEGOMETALL .......DEUA11TELARGO..............USAC10TELTONIKA UAB ....LTU 1THERMO KING .......IRLD2 / E1 THULE ................. DNKC10TLT LATVIA ........... LVAF4aTOYOTA ................JPN 2 1 1AV 1 1 1VV-KRAN ............... SWEV.ORLANDI ............ ITAVBG Group ..........DEUVOLKSWAGENCADDY MAXI .......DEUWWABCO AustriaGesmbh ..... AUT / DEUWIELTON S.A. ....... POLWIPRO NUMMI ..... FINXD3; E16 X PRO ........................ – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬTRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 55


56TRANSPORTS UN LOÅISTIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


4. SPECIALIZĒTĀ AUTOMOBIĻU REMONTA INSTRUMENTU, SERVISA IEKĀRTU,REZERVES DAĻU, APKOPES LĪDZEKĻU UN AKSESUĀRU IZSTĀDE4 th SPECIALISED EXHIBITION FOR AUTOMOTIVE REPAIR TOOLS, SERVICE EQUIPMENT,AUTOMOTIVE PARTS, CARE AND ACCESSORIES4-я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТААВТОМОБИЛЕЙ, СЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,СРЕДСТВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И АКСЕССУАРОВ<strong>Starptautiskais</strong> izstāžu <strong>centrs</strong> ĶīpsalāĶīpsalas <strong>iela</strong> 8, Rīga, LV-1048, LatvijaInternational Exhibition Centre8 Ķīpsalas St, Riga, LV-1048, LatvijaМеждународный выставочный центрул. Кипсалас, 8, Рига, LV-1048, Латвия


IZSTĀDES PLĀNSPLAN OF THE EXHIBITION / ПЛАН ВЫСТАВКИ58AUTOMEHÂNIKA 2008


ADS SERVISS ..........................B12ALAN TRADE ......................... D21AMANDA LATVIA ..........A16 / B17AN RIEPAS ..............................B16ANIMO Ltd ........................... D24ANLAT ....................................C15ARI-KO ..........................A20 / B21ARI-VI ....................................A37AŠA Inc. .................................A31AT HIDRAULIC ........................E11AUTOELEKTRONIKAS CENTRS“GEOSPARS” ......................... D18AUTOTESTAS ..........................B18B 2000 BALTIC .......................C17BALTIC STICKS ........................K12BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOSSISTEMOS ..................... E14 / F11BALTIK OIL GROUP .................A21BNA ..............................A12 / B13CROSSCHEM ......................... 2DANS G ...................................C1DLL SERVISS ...........................B10DM BALTIC .............................A25EKVALAT ............................... D19ELITE AUTOCHEMIJA ................C2EUROAP ADVERTISINGAGENCY .................................A14GABRIS UN PARTNERI ..... C1 / D11GETZ BROS & Co (Latvia) Ltd ..C11HCT AUTOMOTIVE ........B14 / C13HYVA BALTIC .................A10 / B11INSERVISS CREDIT ................. D13IZDARĪGS – ASM BALTIC ........ D29JA GRS .................................. D15JOK ....................................... D27KAMENE .......................B24 / C23KAMOKA ...............................A19KORTA ..........................D22 / E17LATURSUS ............................. 1LEINOD TECHNICS .................C24NFS BALTIC KLIMATECHNIK ....A15OLYMPUS LATVIA ...................A17PREMIUM GOLDEN STAR ...VizitorsRADEX-EUROPE ......................A29RAGS ............................A18 / B19RASI .......................................C22RĪGAS AUTORIEPAS .......B20 / C19SAF-HOLLANDPolska Ltd. ......................D14 / E9SOMMER POLSKA SP. ZO. O .. 1SPARKS A ...............................B22STOKKER (SIA "STOLLER") ....... F12SUPERTECH ® (V-Auto LV) .....A35TEHNOFAVORĪTS ...........B26 / C25TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ....................... D16TSC AUTO ..............................C16TURBO BALTIJA ......................A23VALTEK ..................................E13WARSZAWSKIE ZAKLADYMECHANICZNE "PZL-WZM" .... D25WWW.IZSEKO.LV ..................... D9YIGIT BATTERY ............. C20 / D27ZRZ ........................................C14ŽAKONA ................................C21 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 59


IZSTĀDES PLĀNSPLAN OF THE EXHIBITION / ПЛАН ВЫСТАВКИAVAR AUTO ................................. 1BST BALTIC................................... 1DHOLLANDIA LATVIA ................... 2DOMENIKSS ................................ 2EURO AUTO ....................B2 / C1; 1HANSE TRAILER BALTIJA .............. 2MONO TRANSSERVISS ................. 1NAXE ........................................... 1PINOLE ........................................ 1PRO LIFT ...................................... 2RIČ .............................................. 1SCANBALT TRAILER ......... E4 / F3; 2UAB ECOBALTIC ........................... 1VOLVO TRUCK LATVIA ...A1 / B1 / 2WIELTON S.A. .............................. 160AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


DALĪBNIEKU SARAKSTS PĒC STENDU NUMURIEMLIST OF PARTICIPANTS BY STAND NUMBERSСПИСОК УЧАСТНИКОВ ПО НОМЕРАМ СТЕНДОВA10 .................................. HYVA BALTICA12 ................................................BNAA14 ..... EUROAP ADVERTISING AGENCYA15 .............NFS BALTIC KLIMATECHNIKA16 ............................AMANDA LATVIAA17 ............................OLYMPUS LATVIAA18 .............................................. RAGSA19 ........................................ KAMOKAA20 ............................................ARI-KOA21 ..........................BALTIK OIL GROUPA23 ............................... TURBO BALTIJAA25 ......................................DM BALTICA29 .............................. RADEX-EUROPEA31 ..........................................AŠA Inc.A35 .............. SUPERTECH ® (V-Auto LV)A37 ............................................. ARI-VIB10 .....................................DLL SERVISSB11 ................................... HYVA BALTICB12 ....................................ADS SERVISSB13 .................................................BNAB14 ...........................HCT AUTOMOTIVEB16 ....................................... AN RIEPASB17 .............................AMANDA LATVIAB18 ................................... AUTOTESTASB19 ............................................... RAGSB20 ..........................RĪGAS AUTORIEPASB21 .............................................ARI-KOB22 .........................................SPARKS AB24 ..........................................KAMENEB26 ..............................TEHNOFAVORĪTSC1 ............................................. DANS GC1 ........................ GABRIS UN PARTNERIC2 ..........................ELITE AUTOCHEMIJAC11 ........... GETZ BROS & Co (Latvia) LtdC13 ...........................HCT AUTOMOTIVEC14 ..................................................ZRZC15 ............................................. ANLATC16 ........................................TSC AUTOC19 ..........................RĪGAS AUTORIEPASC20 .................................YIGIT BATTERYC21 .......................................... ŽAKONAC22 .................................................RASIC23 ..........................................KAMENEC24 ........................... LEINOD TECHNICSC25 ..............................TEHNOFAVORĪTSD9 ...............................WWW.IZSEKO.LVD11 ..................... GABRIS UN PARTNERID13 ...........................INSERVISS CREDITD14 ................SAF-HOLLAND Polska LtdD15 ............................................JA GRSD16 ...... TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJAD18 ......... AUTOELEKTRONIKAS CENTRS“GEOSPARS”D19 .........................................EKVALAT – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 61


D21 ...................................ALAN TRADED22 ............................................ KORTAD24 ..................................... ANIMO LtdD25 ................WARSZAWSKIE ZAKLADYMECHANICZNE “PZL-WZM”D27 .................................................JOKD27 ................................YIGIT BATTERYD29 ................. IZDARĪGS – ASM BALTICE9 ...................SAF-HOLLAND Polska LtdE11 ..................................AT HIDRAULICE13 ............................................ VALTEKE14 .................. BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOSE17 ............................................. KORTAF11 .................. BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOSF12 ................STOKKER (SIA “STOLLER”)K12 ..................................BALTIC STICKS 1 .....................................LATURSUS 1 ..........SOMMER POLSKA SP. ZO. O 2 .................................CROSSCHEMVizitors ........... PREMIUM GOLDEN STAR62AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


DALĪBNIEKU OFICIĀLAIS SARAKSTSOFFICIAL LIST OF PARTICIPANTSОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ▌B12▌D21ADS SERVISST: 371 67610052, F: 371 67610052, e-mail: alarm@ads-serviss.lv;http://www.ads-serviss.lvA: Margrietas <strong>iela</strong> 7, Rīga, LV-1046, LatvijaSIA “ADS SERVISS” darbojas automobiļu elektronikas, aksesuāru,video un audio produkcijas tirgū Baltijā.ADS SERVISS Ltd is operating on the market of car electronics,car accessories, video/audio products Baltic States.ООО ADS SERVISS работает в странах Балтии на рынке автоэлектроники, авто аксессуаров и видео/аудио продукции.METASYSTEM (ITA), GEMEL (ITA), STEELMATE (CHN), EUROMASTER(TWN), BELTRONICS (CAN)JŪSU DROŠĪBA UN KOMFORTSB: 2.10; 3.2; 3.3ALAN TRADET: 371 67802127, F: 371 67809128, e-mail: info@alantrade.lv;http://www.alantrade.lv; www.nano4all.lvA: G. Astras <strong>iela</strong> 5c, Rīga, LV-1084, LatvijaALAN TRADE ir firmu PROTEC un CTP produkcijas izplatītājsBaltijas valstīs. Piedāvājam autoķīmiju, autokosmētiku,nanotehnoloģiju produktus.ALAN TRADE is a dealer of PROTEC and CTP products in theBaltic States. We offer chemicals and cosmetics for cars andnanotechnology enhanced products.ALAN TRADE является дилером продукции PROTEC и CTP встранах Балтии. Предлагаем автохимию, автокосметику ипродукцию с использованием нано-технологий.PROTEC DEUTSCHLAND GmbH (DEU), CTP GmbH (DEU), SMARTFIBERAG (DEU)B: 4.9; 6.1 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 63


▌A16 / B17▌B16▌D24AMANDA LATVIAT: 371 22833477, e-mail: info@amandalatvia.lv;http://www.amandalatvia.lvA: Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, Rīgas raj., LV-2166, LatvijaKravas un vieglo automobiļu servisa iekārtu tirdzniecība,apkope un remonts, kā arī riepu remontmateriālu un atsvarutirdzniecība.Truck and car service equipment. Also tyre repair materials.Оборудование для грузовых и легковых автосервисов, а такжешиноремонтные материалы и грузики.SICAM (ITA), OTTO NUSSBAUM GmbH (DEU), BLITZROTARY (DEU),BEISSBARTH (DEU), SEMMLER GmbH (DEU)B: 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9AN RIEPAST: 371 67385058 / 67817000, F: 371 67385059,e-mail: anriepas@anriepas.lv; http://www.anriepas.lvA: Ganību dambis 23a, Rīga, LV-1005, LatvijaAutoriepu vairumtirdzniecība. Zīmolu FATE un FIRENZA oficiālaispārstāvis Latvijā.Wholesale of tyres. Official representative of FATE andFIRENZA brands in Latvia.Оптовая торговля шинами. Официальный представительбрендов FATE и FIRENZA.FIRENZA (CHN), FATE (ARG)AUGSTAS KVALITĀTES RIEPAS PAR ZEMU CENU.JAPĀŅU TEHNOLOĢIJASB: 3.1ANIMO LtdT: 371 67600830, F: 371 67600831, e-mail: animo@apollo.lv;http://www.animoltd.lvA: Dignājas <strong>iela</strong> 7, Rīga, LV-1004, LatvijaANIMO Ltd ir profesionāla līmeņa autoservisu iekārtu piegādātājsar pilnu iekārtu servisu un apmācību.ANIMO Ltd is a supplier of professional car service equipmentwith fully completed service and training.ANIMO Ltd является поставщиком профессионального автосервисногооборудования с полным обслуживанием оборудованияи обучением.MANA GmbH (DEU), HUNTER (USA), GUTMANN MESSTECHNIK (DEU),BRAIN BEE (ITA), MONDIAL LIFT (ITA), S-TEC (DEU), KS TOOLS (DEU)B: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.1264AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌C15▌A20 / B21ANLATT: 371 67513691, F: 371 67513691, e-mail: info@anlat.lv;http://www.anlat.lvA: Brīvības gatve 234, Rīga, LV-1039, LatvijaFirma ANLAT ir oficiālais kompāniju BRISK TÁBOR un TESLABLATNÁ pārstāvis Latvijā. Firma BRISK ražo aizdedzes sveces,kvēldiega sveces, sporta sveces, sensorus, aizdedzes elektrodusun jonizācijas zondes. Kompānija TESLA ražo aizdedzes vadus(sveču vadus), uzgaļus, drošinātājus. ANLAT piedāvā šļūteņuskavas NORA un benzīna šļūtenes SEMPERIT.Company ANLAT is an official representative of the companiesBRISK TÁBOR and TESLA BLATNÁ in Latvia. CompanyBRISK manufactures spark plugs, glower plugs, sport plugs,sensors, starting electrodes and ionization probes. CompanyTESLA manufactures ignition cables (spark plug cables), ferrulesand fuses. ANLAT offers hose clamps NORA and petrolfilling hoses SEMPERIT.Фирма ANLAT является официальным представителем фирм:BRISK TÁBOR и TESLA BLATNÁ в Латвии. Фирма BRISK производит:свечи зажигания, свечи накаливания, спортивные свечи,датчики, электроды зажигания и ионизационные зонды. ФирмаTESLA производит: провода зажигания (свечные провода),наконечники, предохранители. ANLAT предлагает: шланговыехомуты NORMA, бензиновые шланги SEMPERIT.BRISK TÁBOR (CZE), TESLA BLATNÁ(CZE)B: 2.1; 2.2; 2.10; 8ARI-KOT: 371 67310345, F: 371 67310346, e-mail: ariko@mcrolls.lvA: Pērnavas <strong>iela</strong> 35, Rīga, LV-1009, LatvijaVisu veidu autoservisa aprīkojums, montāža, serviss, garantijas.All type auto service equipment, installation, service, warranty.Всё для автосервисов, монтаж, обслуживание, гарантии.BEISSBARTH (DEU), NUSSBAUM (DEU), BLITZ (DEU), HETRA (DEU),EHRLE (DEU), FILCAR (ITA), DECA (ITA), PIUSI (ITA), MECLUBE (ITA),GLOBAL PRO (ITA), MERCUR (SWE), EL-MAX (SWE), TECNOLUX (ITA),DARI (ITA), FIMA (ITA), BUTLER (ITA), CATTINI (ITA), MAZZOLA (ITA),USAG / PASTORINO (ITA), SPIN (ITA), C.L.T. (ITA), TECO (ITA), CHICAGOPNEUMATIC (USA), EXEL PNEUTRONIC (USA), HAWEKA (DEU), COMPAC(DNK)LABĀKAIS APRĪKOJUMS JŪSU AUTOSERVISAMB: 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 65


▌A37▌A31▌E11ARI-VIT: 371 67310345, F: 371 67310346, e-mail: ainars@mcrolls.lvA: Pērnavas <strong>iela</strong> 35, Rīga, LV-1009, LatvijaVisu veidu riepas; riepu remontmateriāli; balansēšanas atsvariņi;radzes; ventiļi; riepu remontiekārtas.All types of tyres, tyre repair materials, balance weights,spikes, valves, tyre repair equipment.Все виды покрышек; ремонтные материалы для покрышек;балансировочные грузики; шипы; вентили; оборудование дляремонта покрышек.GOOD YEAR (DEU), DUNLOP (DEU), KUMHO (KOR), REMA TIPTOP (DEU),ALIGATOR (DEU), TIKKA (FIN), VA-PA (FIN), ITALMATIC (ITA)VISS JUMS, LAI AUTO LABI RIPOTUB: 3.1; 5.4AŠA Inc.T: 370 7411566, F: 370 7410820, e-mail: info@pleveles.lt;http://www.pleveles.ltA: Partizanu St 17, Kaunas, LT-49476, LithuaniaLogu plēves no ASV: drošībai – GLASS GARD; aizsardzībai pretsauli – SUN GARD; automašīnas krāsas aizsardzībai – VENTURESHIELD Instrumenti uzstādīšanai.Window films from the USA for safety and security – GLASSGARD, solar – SUN GARD for windows tinting, VENTURESHIELD for paint protection for vehicles. Tools for installation.Оконные пленки из США: защитные – GLASS GARD, солнцезащитные– SUN GARD, VENTURE SHIELD – для защиты краскиавтомобиля. Инструменты для установки.SOLAMATRIX (USA), VENTURE TAPE (USA)B: 2.5AT HIDRAULICT: 370 65949391, F: 370 52602022, e-mail: contact@at-hidraulic.eu;http://www.at-hidraulic.euA: I. Kanto St 8–4, Vilnius, LT-06217, LithuaniaAT HIDRAULIC kompānija ar specializāciju stūres pastiprinātājusistēmu remontam un uzstādīšanai nepieciešamo komponentutirdzniecībā. Mēs pārdodam stūres pastiprinātāju sūkņus, stūreszobstieņus, kā arī instrumentu komplektus.AT HIDRAULIC specializes in power steering repair componentsand equipment for re-builders. We sell power steeringpumps, racks, repair kits.AT HIDRAULIC специализируется на продаже компонентов дляоборудования и для систем усилителя руля. Также мы продаемнасосы усилителя, рулевые рейки.B: 2.12; 2.18; 4.12; 5.1; 5.266AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌D18▌B18AUTOELEKTRONIKAS CENTRS “GEOSPARS”T: 371 67312109, F: 371 67312123, e-mail: info@geospars.lv;http://www.geospars.lvA: Lienes <strong>iela</strong> 28, Rīga, LV-1009, LatvijaPretaizdzīšanas sistēmas: BLACK BUG, REEF, WOODO. Radardetektori,alkotesteri, satelītmonitorings, navigatori, bākugunis,skaņas iekārtas.Anti-theft protection: BLACK BUG, REEF, WOODO. Radardetectors,alcohol testing analysers, satellite monitoringsystems, navigators, light bars, sirens.Профессиональная противоугонная защита: BLACK BUG, REEF,WODO. Радардетекторы, алкотестеры, спутниковый мониторинг,навигаторы, светоакустические балки.ALTONIKA (RUS), WHISTLER (USA), LIFELOC (USA), PREMERHAZARD(GBR), ELINA (RUS), SIMICON (RUS), IKAR (RUS)DROŠĪBA, KONTROLE, KOMFORTSB: 2.10; 3.2; 3.3AUTOTESTAST: 370 37432698, F: 370 37432698, e-mail: autotestas@taka.lt;http://www.autotestas.ltA: Kauno St 29, Ramuciai, Kaunas, LT-54466, LithuaniaPārvietojamā mērījumu un diagnostikas aparatūra: gāzu, motoraanalizatori; borta diagnostikas skeneri; osciloskopi; stroboskopi;infrasarkano staru termometri; dzesēšanas un inžektoru sistēmutesteri; kompresijas un eļļas spiediena mērītāji; bremžu sistēmastesteri utt.Automotive measuring and diagnostic equipment: gas,engine analysers; OBD scanners; oscilloscopes; timinglights; IR thermometers; cooling and injection systemstesters; compression and oil pressure meters; brake systemtesters, etc.Передвижная измерительная и диагностическая аппаратура:анализаторы газа и двигателя, сканеры бортовой диагностики,осциллоскопы, стробоскопы, термометры инфракрасныхлучей, тестеры систем охлаждения и инжекторов, измерителикомпрессии и масляного давления, тестеры системыторможения и т.д.POWER PROBE (USA), ECT 2000 (USA), VAG-COM (USA)TO PROVIDE THE BEST AUTOMOTIVE MEASURINGAND DIAGNOSTIC EQUIPMENT FOR GARAGES ANDSERVICESB: 4; 4.1; 4.6; 4.9; 4.10; 4.12; 5; 5.1 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 67


▌K12▌E14 / F11BALTIC STICKST: 370 37407750, F: 370 37407751, e-mail: info@superxenon.lt;http://www.superxenon.ltA: Sausinės St 11, Kaunas, LT-47483, LithuaniaMūsu kompānija tirgo HID-XENON spuldzīšu sistēmas, optiskāsLED spuldzītes, PARKING SENSOR sistēmas, GPS navigācijassistēmas.Our company sells HID-XENON lamp systems, optical LEDbulbs, parking sensor systems and portable GPS navigationsystems.Наша компания реализует системы лампочек HID-XENON,оптические лампочки LED, системы PARKING SENSOR, навигационныесистемы GPS.B: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.4; 2.10; 3.2BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOST: 370 37337842, F: 370 37337842,e-mail: julius@autoservisuiranga.lt; http://www.autoservisuiranga.ltA: Panerių St 191, Kaunas, LT-48437, LithuaniaBALTIJOS AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMOS – aprīkojumsautoservisiem, instrumenti, auto diagnostikas instrumenti;kompresēta gaisa, eļļošanas un atgāzu sistēmas.BALTIJOS AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMOS garageequipment, tools, auto diagnosis tools, compressed air,lubrication and exhaust systems.BALTIJOS AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMOS – автосервисноеоборудование, инструменты, диагностические приборы,маслосменные и вытяжные системы.GENIUS TOOLS (CAN), NEXTECH (KOR), AUTOCOM (SWE), PICO (GBR),VAGCOM (USA)B: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.968AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌A21▌A12 / B13▌ 2BALTIK OIL GROUPBALTIK OIL GROUP ir oficiālais CHEVRON un CHAMPION eļļudīleris Latvijā. Piedāvājam arī eļļas filtrus, tehniskos šķidrumusun autokosmētiku.BALTIK OIL GROUP is the official dealer of CHAMPION andCHEVRON oil companies in Latvia. We also offer oil filters,technical liquids and car cosmetics.BALTIK OIL GROUP является официальным дилером маселCHAMPION и CHEVRON. Предлагаем также масляные фильтры,технические жидкости и автокосметику.CHEVRON (USA), CHAMPION (BEL)“CHEVRON” – 21. GADSIMTA EĻĻAB: 8BNAT: 371 67138657, F: 371 67138658, e-mail: bna@apollo.lv;http://www.bnaautoparts.euA: Dārzciema <strong>iela</strong> 60, Rīga, LV-1073, LatvijaVieglo automašīnu, kravas automašīnu un piekabju detaļuvairumtirdzniecība. Instrumenti atslēdzniekiem un metālapstrādei.Auto spuldzes – 12 V, 24 V XENON.Wholesale of spare parts for cars, trucks and trailers. Toolsfor locksmiths and metal works. Light bulbs for cars – 12V, 24 V XENON.Оптовая торговля запасными частями для легковых машин,грузовых машин и прицепов. Инструменты для слесарей иметаллообработки. Лампочки для автомобилей – 12 V, 24V XENON.KLAXCAR (FRA), FLOSSER (DEU), KING TONYB: 2.1; 2.2; 2.4; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12; 2.14; 2.19; 3.3; 4.9; 4.12; 6.1;6.2; 8CROSSCHEMT: 371 67491030, F: 371 67491029, e-mail: ofice@crosschem.lv;http://www.crosschem.lvA: Ģertrūdes <strong>iela</strong> 60, Rīga, LV-1011, LatvijaCROSSCHEM – ADBLUE izplatītājs un speciālists Baltijā.CROSSCHEM – ADBLUE solutions. The most professional andcompetent ADBLUE dealer in the Baltic States.CROSSCHEM – ADBLUE решения.YARA (NLD), ACHEMA (LTU) – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 69


▌C1▌B10▌A25DANS GT: 371 67317064, F: 371 67317029, e-mail: info@dansg.lv;http://www.dansg.lvA: A. Čaka <strong>iela</strong> 147, 2. stāvs, Rīga, LV-1012, LatvijaDANS G darbības veids ir autoķīmijas, autokosmētikas, autopiederumuvairumtirdzniecība. DANS G Latvijā pārstāv kompānijas:PHILIPS, SIMONIZ, HOLTS, POLAR, WUNDER-BAUM.DANS G deals with wholesale of chemicals, cosmetics andaccessories for cars. DANS G represents: PHILIPS, SIMONIZ,HOLTS, POLAR, WUNDER-BAUM in Latvia.DANS G занимается оптовой торговлей автохимией, автокосметикойи автопринадлежностями. DANS G представляет вЛатвии компании PHILIPS, SIMONIZ, HOLTS, POLAR, WUNDER-BAUM.PHILIPS (FRA), SIMONIZ (GBR), HOLTS (GBR), WUNDER-BAUM (SWE)B: 2.4; 3.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4DLL SERVISST: 371 63081301, F: 371 63081302, e-mail: info@dllserviss.lv;http://www.dllserviss.lvA: Aviācijas <strong>iela</strong> 10, Jelgava, LV-3002, LatvijaDegv<strong>iela</strong>s un gāzes uzpildes iekārtas, DUS vadības un kontrolessistēmas, tehnoloģiskie cauruļvadi, reklāmas aprīkojums,automazgātavas, to montāža un apkalpošana.Petrol and gas station equipment – pumps, cash and managementsystems, technological pipelines, advertising equipment,car wash systems, installation and service.Топливо- и газораздаточные колонки, системы управления,технологические трубопроводы, рекламное оборудование иавтомойки, установка и обслуживание.DRESSER WAYNE PIGNONE (SWE), PETROTECHNIK (GBR), VDSTUDIO(BLR), IPS (LVA), RYKO (ITA), OPW (USA)DUS APRĪKOJUMA RISINĀJUMI KATRA PASŪTĪTĀJAVAJADZĪBĀMB: 4.9; 4.10; 4.11; 4.12DM BALTICT: 371 67381373, F: 371 67383798, e-mail: dmbaltic@dmbaltic.lv;http://www.dmbaltic.lvA: Ganību dambis 19, Rīga, LV-1005, LatvijaVisu veidu riepas, industriālo un kravas automobiļu riepuatjaunošana. CORMACH autoservisu iekārtas.All kind of tyres, renovation of tyres for industrial vehiclesand trucks.Все виды шин, замена шин индустриальных и грузовых автомобилей.SUMO FIRENZA (SGP), CORMACH (ITA)B: 4.4; 4.6; 4.7; 4.9; 4.1270AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌D19▌C2EKVALATT: 371 67339980, F: 371 67339981, e-mail: ekvalat@apollo.lv;http://www.ekvalat.lvA: F. Brīvzemnieka <strong>iela</strong> 26/28, Rīga, LV-1004, LatvijaPilnvarotais ORLEN OIL produkcijas – augstākās kvalitātessmērvielu, eļļu un autoķīmijas – izplatītājs Latvijā. LOXA skābesakumulatoru baterijas.Authorized dealer of the greeses, chemicals in Latvia. ORLENOIL Ltd lubricants. Starter batteries by LOXA Ltd.Представляет ORLEN OIL – высшего качества масла, смазки иавтохимия. LOXA – свинцово-кислотные аккумуляторы.ORLEN OIL Sp.zo.o. (POL), LOXA Sp.zo.o. (POL)E-iropas KVA-litāte LAT-vijā!B: 2.2; 6.1; 6.2; 8ELITE AUTOCHEMIJAT: 371 67211160 / 67029895, F: 371 67211156,e-mail: rolandas@carchemistry.eu; http://www.carchemistry.euA: Dzirnieku <strong>iela</strong> 11, Mārupe, Mārupes pag., LV-2167, LatvijaSIA “ELITE AUTOCHEMIJA” ir UAB AUTOCHEMIJA meitasuzņēmums dzesēšanas šķidrumu, autokosmētikas, logu šķidrumuun eļļu ražošanā un izplatīšanā.ELITE AUTOCHEMIJA Ltd is a subsidiary company of UABAUTOCHEMIJA, which produces and distributes antifreeze,car chemistry, widow liquids and generating motor oils.SIA ELITE AUTOCHEMIJA – это дочерняя фирма компанииUAB AUTOCHEMIJA, один из самых больших в Литве производителейантифриза, автокосметики, моторных масел иомывающих средств для стекол автомобилей.UAB AUTOCHEMIJA (LTU)MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU AUTOMAŠĪNĀM!B: 4.11; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 8 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 71


▌A14▌C1 / D11EUROAP ADVERTISING AGENCYT: 48 857323969, F: 48 857323969, e-mail: ewa@euroap.com;http://www.euroap.com.plA: Gen.Wl. Andersa 5, 15–124 Bialystok, PolandEUROAP ADVERTISING AGENCY aktīvi darbojas reklāmas biznesākopš 1992. gada. Kompānija pārstāv poļu autoindustrijasražotājus un izplatītājus starptautiskajos tirgos. Ja jūs meklējatinformāciju par poļu kompānijām, kas darbojas šajā nozarē,sazinieties ar mums.EUROAP ADVERTISING AGENCY has been active in advertisingsince 1992. The company represents Polish manufacturersand distributors from the automotive industry on theinternational markets, if you are looking for informationregarding Polish companies from this field do not hesitateto contact us.EUROAP ADVERTISING AGENCY занимается рекламной деятельностьюс 1992 года. Фирма представляет польскихпроизводителей и дистрибьюторов автомобильной отраслина международных рынках. Если вы ищете информацию опольских компаниях автомобильной отрасли - просим связыватьсяс нами.GABRIS UN PARTNERIT: 371 67807019 / 29392738 / 29252371, F: 371 67807020,e-mail: info@gabris.lv; http://www.gabris.lvA: Rāmavas <strong>iela</strong> 4, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2111, LatvijaKravas automobiļu saldēšanas iekārtas CARRIER, lifti BÄR CAR-GOLIFT, visa veida kravas virsbūves, termoizolācijas. Montāža,apkope un remonts. Gaisa kondicionēšanas sistēmas.CARRIER truck freezing units, BÄR CARGOLIFT lifts, truckbodies, thermoinsulation. Assembling, maintenance andrepairs. Air-conditioners VIESA and CARRIER SÜTRAK.Для грузовых автомобилей: холодильное оборудованиеCARRIER, лифты BДR CARGOLIFT, кузова всех видов, термоизоляция.Монтаж, обслуживание и ремонт. Системы воздушногокондиционирования.CARRIER TRANSICOLD EUROPE (FRA), BÄR CARGOLIFT (DEU), CARRIERSÜTRAK (DEU), AMF BRUNS (DEU), COL-VEN (VIESA) (ARG)MĒS VARAM VISU!72AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌C11▌B14 / C13▌A10 / B11GETZ BROS & Co (Latvia) LtdT: 371 67612345, F: 371 67805208, e-mail: getz@getz.lv;http://www.pitstop.lvA: Jūrkalnes <strong>iela</strong> 15/25, Rīga, LV-1046, LatvijaSIA “GETZ BROS LATVIA” ir pasaulē atzītu autokosmētikas unķīmijas zīmolu pārstāvis Latvijā. Plaša patēriņa produkti unprodukti profesionāļiem.GETZ BROS LATVIA Ltd is the official distributor of the world’sleading car care product brands. Consumer and professionalproduct range.SIA GETZ BROS LATVIA является официальным представителемпризнанных в мире марок автокосметики и автохимии.CONCEPT (GBR), WYNN’S (BEL), OSRAM (DEU)B: 3.3; 4.9; 4.12; 6.1; 6.2; 8HCT AUTOMOTIVET: 371 67702665, F: 371 67702664, e-mail: hct@hct.lv;http://www.hct.lvA: Tīraines <strong>iela</strong> 2, Rīga, LV-1058, LatvijaAutoservisu iekārtu, instrumentu un aprīkojuma tirdzniecība,uzstādīšana un tehniskā apkope.Sale, installation and maintenance of garage equipmentand tools.Продажа, установка и техническое обслуживание автосервисногооборудования и инструмента.HCT TECHNOLOGY (LVA), NUSSBAUM (DEU), RODCRAFT (DEU), ATT(DEU), SICAM (ITA), RAVAGLIOLI (ITA), OMA (ITA), FLEXBIMEC (ITA),GGA (ITA), FASEP (ITA), MAS APAC (TWN), HESHI TOOLS (CHN),BAOLONG(CHN), ITI (CHN), TORIN TOOLS (CHN)B: 1.1; 1.4; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.12HYVA BALTICT: 371 67972168, F: 371 67972169, e-mail: janis.hyvabaltic@btv.lvA: Pērles <strong>iela</strong> 1, Sigulda, Rīgas raj., LV-2150, LatvijaHYVA BALTIC plašā sortimentā piedāvā hidraulikas risinājumus,kravas kastes, krānus, kompresorus, cilindrus, kā arī to aksesuārusun rezerves daļas.HYVA BALTIC offers a wide assortment of hydraulic solutions,tipper baskets, hydraulic cranes, compressors, cylinders,accessories and spare parts.HYVA BALTIC представляет в широком ассортименте гидравлическиеизделия, грузовые кузова, краны, компрессоры идругие аксессуары к ним, ремкомплекты.HYVA (NLD) – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 73


▌D13▌D29▌D15▌D27INSERVISS CREDITT: 371 67111777, F: 371 67317447, e-mail: info@inserviss.lv;http://www.inserviss.lvA: K. Barona <strong>iela</strong> 130, Rīga, LV-1012, LatvijaINSERVISS CREDIT piedāvā kredītu gan jaunu, gan lietotuautomašīnu iegādei. Izdevīgas procentu likmes, kredīta apmaksasperiods no 6 līdz 80 mēnešiem.INSERVISS CREDIT offers to make out a credit both for purchaseof new and used cars. Good interest rates. Period forcredit repayment from 6 to 80 months.INSERVISS CREDIT предлагает оформить в кредит как новые,так и бывшие в пользовании автомашины. Выгодные % ставки,период оплаты кредита от 6 до 80 месяцев.IZDARĪGS – ASM BALTICT: 371 67426389, F: 371 67426389A: Varkaļu <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1067, LatvijaStarteri un ģeneratori. Visu veidu remonts, jaunas rezerves daļas.Autoserviss.Starters and generators. All kind of repair works, new spareparts. Car service.Стартеры и генераторы. Все виды ремонтных работ, новыезапасные части. Автосервис.JA GRST: 371 67299353, F: 371 67312945, e-mail: info@radiators.lv;http://www.radiators.lvA: Vagonu <strong>iela</strong> 35, Rīga, LV-1009, LatvijaRADIATORU TIRGOTĀJS NR. 1 LATVIJĀ!JOKT: 371 67601545, F: 371 67601526, e-mail: joklatvia@apollo.lvSIA “JOK” – plašākais radiatoru sortiments Latvijā vieglajām unkravas automašīnām. Kā arī piedāvājam autooptiku.SIA JOK has the widest assortment of radiators for cars andtrucks in Latvia. We also offer car optics.ООО JOK имеет широчайший в Латвии ассортимент радиаторовдля легковых и грузовых машин. Также предлагаемавтооптику.BEHR (DEU), VALEO (FRA), DEPO (TWN), MAGNETIMARELLI (ITA)B: 2.4; 2.1574AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌B24 / C23▌A19▌D22 / E17KAMENET: 371 67391687, F: 371 67391685, e-mail: kamene@internet.lv;http://www.kamene.lvA: Meldru <strong>iela</strong> 1, Rīga, LV-1015, LatvijaSIA “KAMENE” ir oficiālais, vislabākais autopiederumu,autoķīmijas, smērvielu, eļļu un autokosmētikas vairumtirgotājs.SIA KAMENE is an official and the best wholesaler of car accessories,chemicals, lubricants, oils and car cosmetics.ООО “KAMENE” является официальным и лучшим оптовымторговцем автопринадлежностями, автохимией, автосмазкой,маслами и автокосметикой.ALL RAIT (NLD), MAG 1 (USA), 1 ZETT (DEU), PERMATEX (USA)B: 3.3; 6.1; 6.2; 6.4; 8KAMOKAT: 371 67186241, F: 371 67186242, e-mail: kamoka@inbox.lv;http://www.kamoka.lvA: Lienes <strong>iela</strong> 28, Rīga, LV-1009, LatvijaGIBSONS GRUPA ir ekskluzīvs KAMOKA zīmola pārstāvis. Mēspiedāvājam labu rezerves daļu izvēli Eiropā un Japānā ražotajāmmašīnām.GIBSONS GRUPA is an exclusive representative of theKAMOKA brand. We can offer a decent assortment of spareparts for European and Japanese cars.GIBSONS GRUPA является эксклюзивным представителем брендаKAMOKA. Мы можем предложить достойный инструментзапасных частей для европейских и японских автомобилей.KAMOKA (CZE)B: 2.3; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.11; 2.14; 2.15KORTAT: 371 67543321, F: 371 67541910, e-mail: korta@apollo.lv;http://www.korta.lvA: Aizkraukles <strong>iela</strong> 23, Rīga, LV-1006, LatvijaFirma KORTA piedāvā augstu kvalitāti autoservisa aprīkojumapiegādei, montāžu un jūsu personāla apmācību. Garantijas unpēcgarantijas apkalpošana.Company KORTA offers high-quality supply and assemblyof car service equipment and training of your personnel.Warranty and after-warranty service.Компания KORTA предлагает высокое качество, поставкуоборудования для автосервиса и обучение Вашего персонала.Гарантийное и послегарантийное обслуживание.BLITZ (ITA), CAR-O-LINER (SWE), JOSAM (SWE), ROTARY LIFT (USA),RAVAGLIOLI (ITA), SIMPESFAIP (ITA), TECNOTEST (ITA)B: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.12 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 75


▌ 1▌C24▌A15LATURSUST: 371 29143371, F: 371 63021134, e-mail: info@isuzubus.lv;http://www.isuzubus.lvA: Rubeņu ceļš 60, Cenu pag., Ozolnieku nov., Jelgavas raj., LV-3002,LatvijaSIA “LATURSUS” ir oficiālais ISUZU autobusu dīleris Latvijā.Nodrošinām pilnu servisa apkalpošanu autobusiem garantijasun pēcgarantijas laikā.SIA LATURSUS is an official dealer of ISUZU busses in Latvia.We provide complete service for busses during the guaranteeperiod and after it.ООО LATURSUS является официальным дилером автобусовISUZU в Латвии. Обеспечиваем полное сервисное обслуживаниеавтобусов во время гарантийного срока и после него.LEINOD TECHNICST: 371 67611960, F: 371 67860140, e-mail: info@leinod.lv;http://www.leinod.lvA: Mežotnes <strong>iela</strong> 57a, Rīga, LV-1002, LatvijaSIA “LEINOD TECHNICS” ir automobiļu rezerves daļu un autoservisuaprīkojuma vairumtirgotājs. Piedāvājam autodiagnostiķu unmehāniķu profesionālās apmācības.SIA LEINOD TECHNICS is a wholesaler of spare parts for carsand equipment for car service. We offer professional trainingfor car diagnosticians and mechanics.ООО LEINOD TECHNICS является оптовым торговцем автозапчастейи оборудования для автосервисов. Предлагаем профессиональноеобучение автодиагностиков и механиков.BOSCH (DEU), ZIPPO (DEU), CONSUL (DEU), ATT (DEU), FACOM (FRA),NGK (JPN), GATES (BEL)B: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.17; 2.18; 3.3;4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 6.1; 6.2; 6.4; 8NFS BALTIC KLIMATECHNIKT: 371 67132664, F: 371 67189509, e-mail: info@nfs-balticum.com;http://www.nfs-balticum.comA: Maskavas <strong>iela</strong> 250, Rīga, LV-1063, LatvijaSIA “NFS BALTIC KLIMATECHNIK” piedāvā visas rezerves daļasautobusu un mikroautobusu, kā arī kravas automašīnu gaisakondicionēšanas iekārtām.SIA NFS BALTIC KLIMATECHNIK offers all kind of spare partsfor air conditioners of buses, minibuses, as well as trucks.ООО NFS BALTIC KLIMATECHNIK предлагает все виды запасныхчастей кондиционеров воздуха для автобусов и микроавтобусов,а также грузовых автомашин.KONVEKTA (DEU), SÜTRAK (DEU), LINNIG (DEU), AURORA (DEU), SPAL(ITA), G&S SYSTEMS (NLD), HISPACOLD (ESP)B: 1.3; 2.676AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌A17▌Vizitors▌A29OLYMPUS LATVIAT: 371 67408070, F: 371 67408075, e-mail: dina.veice@olympus.lv;http://www.olympus-europa.comA: Vienības gatve 87b, Rīga, LV-1004, LatvijaŠķiedru optikas iekārtas, tehniskie endoskopi autodiagnostikaiar dokumentēšanas un datu apstrādes iespējām. Nesagraujošāstestēšanas (NDT) iekārtas.Fibre optics equipment and technical endoscopes for cardiagnostics with possibilities to record and process data.NDT equipment.Оптоволоконное оборудование и технические эндоскопыдля автодиагностики с возможностью документирования иобработки данных. Оборудование NDT.OLYMPUS (JPN)JŪSU VĪZIJA, MŪSU NĀKOTNEPREMIUM GOLDEN START: 99897 7789989, F: 99897 2372640,e-mail: premium-gs@inbox.ruA: Mirzo Ulugbekskij rajons, masīvs TT3-2 d.54 – 43, 100142,Taškenta, UzbekistānaPREMIUM GOLDEN STAR piedāvā Eiropā ražotu automašīnugarantijas apkalpošanu, rezerves daļas un aksesuārus.PREMIUM GOLDEN STAR deals in after-sales warranty serviceof European car makes, spare parts and accessories inUzbekistan.PREMIUM GOLDEN STAR. Наша фирма занимается гарантийнымсервисным обслуживанием европейских автомашинв Узбекистане, покупкой и продажей запасных частей и аксессуаровдля данных автомобилей.RADEX-EUROPET: 371 67425023, F: 371 67425045, e-mail: info@radex-europe.lv;http://www.radex-europe.lvA: Daugavgrīvas <strong>iela</strong> 93, Rīga, LV-1007, LatvijaPlašs spektrs augstas kvalitātes automašīnu virsbūves remontamateriālu, kas spēj apmierināt visprasīgākā klienta vēlmes.Wide range of professional car body repair materials andimplements for car care and repair, and repair operations.Широкий спектр материалов для кузовного ремонта, призванныйудовлетворить своим качеством самого взыскательногопрофессионала.B: 2.19; 3.3; 4.2; 4.3; 5.3; 6.3; 6.4 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 77


▌A18 / B19▌C22RAGST: 371 67808780, F: 371 67606412, e-mail: info@rags.lv;http://www.rags.lvA: Melnsila <strong>iela</strong> 14, Rīga, LV-1046, LatvijaAutokrāsu, autoķīmijas un instrumentu vairumtirdzniecība.GLASURIT, DEBEER, NOVOL, MOTIP-DUPLI, INDASA, CARTEC,SATA, RUPES, TERMOMECCANICA, GL u. c. oficiālais izplatītājs.Wholesale of car refinishing materials and tools. Officialdistributor of GLASURIT, DEBEER, NOVOL, MOTIP-DUPLI,INDASA, CARTEC, SATA, RUPES, TERMOMECCANICA, etc.Оптовая торговля автокрасками, автохимией, инструментами.Официальный распространитель GLASURIT, DEBEER,NOVOL, MOTIP-DUPLI, INDASA, CARTEC, SATA, RUPES,TERMOMECCАNICA и др.NOVOL (POL), SATA (DEU), RUPES (ITA), IWATA (JPN), IMET (POL), 3M(USA)VISAUGSTĀKĀS KVALITĀTES PRECES PARVISLABĀKAJĀM CENĀM!B: 4.2; 4.3; 4.7; 4.8; 4.9; 4.12; 6.1; 6.3; 6.4; 8RASIT: 371 67383132 / 29240452 / 29451649, F: 371 67383132,e-mail: sia-rasi@inbox.lvA: Ganību dambis 21b, Rīga, LV-1005, LatvijaProfesionālie instrumenti KING TONY, kompresori AIRCAST, pneimatiskieinstrumenti, hidrauliskās iekārtas, speciālie instrumenti,mēbeles instrumentiem.Professional tool KING TONY, air pump AIRCAST, pneumatictool, hydraulic equipment, special tools, instrumental furniture.Профессиональный инструмент KING TONY, компрессорыAIRCAST, пневматический инструмент, гидравлическое оборудование,специнструмент, инструментальная мебель.KING TONY (TWN), AIRCAST (BLR), STORM (TWN), MIGHTY SEVEN(TWN), UNICAR (POL)B: 4.1; 4.2; 4.3; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.1278AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌B20 / C19▌D14 / E9▌ 1RĪGAS AUTORIEPAST: 371 29453055, F: 371 67808506, e-mail: maria@tyres.lv;http://www.tyres.lvA: Ziepniekkalna <strong>iela</strong> 2, Rīga, LV-1004, Latvija10 gadi Baltijas riepu tirgū. Riepu markas: GTRADIAL, DUNLOP,MICHELIN. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Riepuražotāju GITITIRE, AEOLUS, BKT dīleris Baltijā. Riepu montāžasservisu centri. Riepu montāžas aprīkojums GIULIANO.10 years on the Baltic tyres market. Wholesale and retailtrade of brand tyres GTRADIAL, DUNLOP, MICHELIN etc.Dealer of the tyres producers: GITITIRE, AEOLUS, BKT in theBaltic countries. The tyre-mounting services. Dealer of tyremounting equipment GIULIANO.10 лет на шинном рынке Балтии. Оптовая и розничнаяторговля шинами марок GTRADIAL, DUNLOP, MICHELIN и др.Дилер в Балтии производителей шин: GITI TIRE, AEOLUS, BKT.Шиномонтажные сервисы. Дилер шиномонтажного оборудованияGIULIANO.GITI TIRE (IND)SAF-HOLLAND POLSKA LtdT: 48 672166560 / 371 26510793, F: 48 672166580 / 371 67422377,e-mail: safbaltic@safholland.pl; http://www.safholland.comA: Ul. 27 Stycznia 42/43, PL-64980, Trzcianka, PolandSAF-HOLLAND POLSKA piedāvā piekabju asis, rezerves daļas,sakabes “pirkstus” un atbalsta “kājas”. Tas ir arī ekskluzīvs ALCOApārstāvis kalto Alu riteņu disku pārdošanā Baltijas valstu tirgū.SAF-HOLLAND POLSKA Ltd – sale of axles, spare parts, kingpins and lending legs for trailers. Exclusive distributor offorged Alu wheels of ALCOA in the market of the Balticcountries.SAF-HOLLAND POLSKA – продажа осей прицепов, запасных частей,сцепных пальцев и опорных ног. Эксклюзивная продажакованых алюминиевых дисков ALCOA в странах Балтии.SOMMER POLSKA SP. ZO. OT: 48 438203510, F: 48 438203511, e-mail: info@sommer.pl;http://www.sommer.plA: Zapole 79/4, 98–275 Brzeznio, PolandRažo piekabes, puspiekabes un virsējos tentus maināmāmsistēmām.Producer of trailers, semi-trailers, bodyworks for exchangeablesystems and motor trucks development.Производит прицепы, полуприцепы и верхние тенты длясменных систем.SP240CU – SAXLE (POL), SAS240 “GOOSE NECK” – SAXLE (POL) – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 79


▌B22▌F12SPARKS AT: 371 67248238, F: 371 67248293, e-mail: sparks@latnet.lv;http://www.sparks.com.lvA: Krustpils <strong>iela</strong> 17, Rīga, LV-1073, LatvijaIekārtas un aprīkojums autoremonta darbnīcām, tehniskie,mērīšanas, speciālie, pneimatiskie un elektriskie instrumenti,novilcēji, hidrauliskās iekārtas, kompresori, celšanas iekārtas,tehniskie šķidrumi un līmes.Equipment and accessories for car repair shops, technical,measuring, special, pneumatic and electric tools, pullers,hydraulic equipments, compressors, lifting equipment,technical liquids and glues.Оборудование и оснастка для автомастерских. Технические,измерительные, специальные, пневматические и электроинструменты.Съемники, гидравлическое оборудование,компрессоры, подъемное оборудование. Технические жидкостии клеи.STAHLWILLE (DEU), RODCRAFT (DEU), WEICON (DEU), KNIPEX (DEU),BUCO (DEU), VOGEL (DEU), OPTIMUM (DEU), AIRCRAFT (DEU), BOSCH(DEU), NIKE (SWE), OMA (ITA)B: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 6.1; 6.4STOKKER (SIA “STOLLER”)T: 371 67245561, F: 371 67245562, e-mail: stoller@stoller.lv;http://www.stokker.comA: Krasta <strong>iela</strong> 42, Rīga, LV-1003, LatvijaSTOKKER ir lielākais instrumentu un tehnikas pārdošanas pārstāvisBaltijas valstīs. Mūsu piedāvāto instrumentu izvēle aptver vairāknekā 60 000 produktu.STOKKER is the biggest dealer of instrument and equipmentsin the Baltic States. Tools’ assortment we offer includes morethan 60,000 products.STOKKER является крупнейшим дилером инструментов и оборудованияв странах Балтии. Ассортимент предлагаемых намиинструментов насчитывает более 60 000 наименований.OTTO NUSSBAUM GmbH & Co (DEU), CORGHI S.p.A. (ITA), ALENTEC &ORION AB (SWE), GEDORE TOOL CENTER KG (DEU), VALVOLINE (NLD),ALFRED KARCHER GmbH & Co (DEU), OMCN S.p.A. (ITA)B: 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.11; 4.12; 6.1; 6.2; 880AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌A35▌B26 / C25SUPERTECH ® (V-Auto LV)T: 371 63607576 / 26566007, F: 371 63607577,e-mail: v-auto@apollo.lv; http://www.supertech.lvA: L. Andreja <strong>iela</strong> 7, Ventspils, LV-3601, LatvijaSUPERTECH ® – degv<strong>iela</strong>s modifikators. Degv<strong>iela</strong>s bākā ievietojamaierīce. Izplūdes gāzu samazinājums līdz 95%. Degv<strong>iela</strong>sekonomija līdz 19%. Ilgāks dzinēja mūžs.SUPERTECH ® – a fuel saver. The genius of the tank. Reductionof fuel consumption up to 19%. Reduction of gasemissions up to 95%. Longer life to the engine.SUPERTECH ® – модификатор топлива. Устройство, погружаемоев топливный бак, снижает количество выхлопных газовдо 95%. Экономия топлива – до 19%.EURO FUELSAVER S.r.l. (ITA)BŪTISKS IZPLŪDES GĀZU UN DEGVIELAS PATĒRIŅASAMAZINĀJUMS 15 MINŪŠU LAIKĀB: 3.3TEHNOFAVORĪTST: 371 67802434, F: 371 67802445, e-mail: aldis@af.lv;http://www.af.lvA: A. Deglava <strong>iela</strong> 50, Rīga, LV-1035, LatvijaTEHNOFAVORĪTS darbojas servisa iekārtu, profesionālo instrumentuun eļļu tirdzniecības jomā.TEHNOFAVORĪTS commercial activities are service equipment,professional tools and oils selling.TEHNOFAVORĪTS – сфера деятельности: торговля сервиснымоборудованием, профессиональными инструментами имаслами.BETA (ITA), HOFMANN (DEU), DECA (ITA), PROXXON (DEU), OMA (ITA),NUSSBAUM (DEU), SPACE (ITA)B: 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.11; 4.12; 8 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 81


▌D16▌C16TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJAT: 371 67266323 / 67266327, F: 371 67187967,e-mail: info@transbaltija.lv; http://www.transbaltija.lvA: Maskavas <strong>iela</strong> 449, Rīga, LV-1063, LatvijaAutomašīnu autonomie sildītāji EBERSPÄCHER. Kravas automašīnuautoserviss: bremžu stends, savirzes regulēšana, elektroiekārtuun autonomo sildītāju remonts.EBERSPÄCHER autonomous heaters for cars. Service fortrucks brake stand, adjustment of toe-in/out, repair ofelectric equipment and autonomous heaters.Автономные нагреватели воздуха для автомашин EBERSPДCHER.Автосервис грузовых автомобилей: стенд тормозов, регулировкасхождения, ремонт электрооборудования и автономныхнагревателей.RENAULT (FRA), EBERSPÄCHER (DEU), EBERCOOL (FRA), COS.PEL (ITA),CEI (ITA), CARGO (DNK), TRUCKTECHNIC (BEL)SILTUMS SALONĀ VIENMĒRB: 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.15;2.17; 2.18; 2.19; 3.3; 5.2; 9.2TSC AUTOT: 371 67615144, F: 371 67860058; http://www.tscauto.lvA: Amālijas <strong>iela</strong> 13 (ieeja no Augļu <strong>iela</strong>s), Rīga, LV-1002, LatvijaSIA “TSC AUTO” ir viens no lielākajiem Latvijas autokosmētikas,autoķīmijas un autopiederumu vairumtirgotājiem. Visām precēmir augsta kvalitāte.SIA TSC AUTO is one of the biggest wholesalers of carcosmetics, chemicals and accessories. All goods are ofhigh quality.ООО TSC AUTO является одним из крупнейших в Латвии оптовыхторговцев автокосметикой, автохимией и автопринадлежностями.Все товары имеют высокое качество.CARPLAN, CARLUBE, BOSMA LAMPS, AERON, MOTGUM, TECHNICOLL,REX, GAMIX, TSC AUTOPRECES TAVAM AUTOB: 3.3; 6.1; 6.2; 6.4; 882AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌A23▌E13TURBO BALTIJAT: 371 67109522, F: 371 67109521, e-mail: slava@turbo-baltija.comA: Maskavas <strong>iela</strong> 240–1, Rīga, LV-1063, LatvijaSIA “TURBO BALTIJA” ir vienīgais oficiālais pārstāvis, kas Baltijasvalstu un Krievijas tirgū piedāvā turbokompresorus, kurupiegādātāji ir šādi ražotāji: HOLSET, GARRETT, BORGWARNERTURBOSYSTEMS (KKK, SCHWITZER). Piedāvātā produkta līnijāietilpst turbokompresori kā vieglajiem automobiļiem un kravasmašīnām, tā arī celtniecības, lauksaimniecības tehnikai, kuteriemun speciālas nozīmes dzinējiem. Mūsu firma piedāvā arī rezervesdaļas turbīnām un remonta komplektus.TURBO BALTIJA Ltd is the official distributor of the HOLSET,GARRETT, BORGWARNER TURBOSYSTEMS (SCHWITZER,KKK) turbochargers in the Baltic countries, Russia and theCIS territory. Our product line includes turbochargers forpassenger cars, trucks and buses, construction, agricultureand marine equipment, for engines of special purposes andtuning applications. We can also supply CHRA-s, repair kitsand a full range of spare parts for turbochargers.TURBO BALTIJA SIA является официальным дистрибьюторомтурбокомпрессоров HOLSET, GARRETT, BORGWARNERTURBOSYSTEMS (SCHWITZER, KKK) на территории Балтии,России и стран СНГ. Наша линия продуктов включает турбокомпрессорыдля спортивных, легковых, грузовых автомобилей,для строительной и сельскохозяйственной техники, катеров, атакже для двигателей специального назначения. Мы предлагаемтакже сердцевины для турбокомпрессоров, ремкомплектыи полный спектр запчастей для турбин.BORGWARNER TURBOSYSTEMS (DEU), GARRETT (GBR), HOLSET (GBR),MHI TURBOCHARGERS (MITSUBISHI) (JPN), IHI TURBOCHARGERS (JPN),VALEO (FRA), BOSCH (DEU)B: 2.9; 3.3VALTEKT: 371 63084567, F: 371 63084577, e-mail: info@agro.lv;http://www.agro.lvA: Jaunbērzi, Cenu pag., Ozolnieku nov., Jelgavas raj., LV-3042, LatvijaSIA “VALTEK” ir oficiālais ETALON un IPC produkcijas pārstāvisLatvijā.SIA VALTEK is an official representative of ETALON and IPCproducts in Latvia.ООО VALTEK является официальным представителем продукцииETALON и IPC в Латвии.ETALON (CHN), IPC (ITA) – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 83


▌D25▌D9▌C20 / D27WARSZAWSKIE ZAKLADYMECHANICZNE “PZL-WZM”T: 48 228411146, F: 48 228418568,e-mail: wuzetem@wuzetem.waw.pl; http://www.wuzetem.waw.plA: Czerniakowska St 89/93, 00-718 Warszawa, PolandFirma ražo un pārdod degv<strong>iela</strong>s padeves sistēmas dažādiemdīzeļa dzinējiem, izsmidzinātājus, smidzinātājsprauslas, sūkņudetaļas, inžektorus, diagnostikas stendu inžektorus, ventiļusun citas detaļas.Manufacturing and selling of diesel injection systems, in-linepumps, nozzles, pumping elements, injectors, test benchinjectors, valves.Производитель топливной аппаратуры для дизельных двигателейразного типа и назначения. Распылители, форсунки,насосы, клапаны и другие элементы.WWW.IZSEKO.LVT: 371 29135679, F: 371 67271411, e-mail: maris.kruze@izseko.lv;http://www.izseko.lvA: Lāčplēša <strong>iela</strong> 101, Rīga, LV-1011, LatvijaWWW.IZSEKO.LV piedāvā autoparku vadības sistēmu. Sistēmanodrošina automobiļa izsekošanu reālā laikā un nodrošinavēsturisku datu analīzi.WWW.IZSEKO.LV offer fleet management system. Systemprovides real time surveillance of cars, as well as analysisof historical data.WWW.IZSEKO.LV предлагает систему управления автопарком.Система обеспечивает наблюдение за автомобилем в реальномвремени и обеспечивает анализ исторических данных.WWW.IZSEKO.LV (LVA)SEKO SAVAM AUTOYIGIT BATTERYT: 90 3122670280, F: 90 3122670861,e-mail: ayteknik@yigitbattery.com; http://www.yigitbattery.comA: Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan Cad. No: 27, 06935Ankara, TurkeyYIGIT BATTERY korporācija ražo 12 V svina baterijas no 35 AH līdz230 AH un visus komponentus, izmantojot augstās tehnoloģijas.Eksports uz vairāk nekā 20 valstīm.YIGIT BATTERY Corp. is a producer of 12 V lead acid batteriesfrom 35 AH to 230 AH and all components with high tech.Export to more than 20 countries.Корпорация YIGIT BATTERY производит 12 V свинцовыебатарейки от 35 AH до 230 AH и все компоненты, используявысокие технологии. Экспорт в более чем 20 стран.B: 2.284AUTOMEHÂNIKA 2008T: Tālrunis / Phone / Телефон F: Fakss / Fax / ФаксA: Adrese / Adress / Адрес B: Nozare / Branch / Отрасль


▌C14▌C21ZRZT: 371 67187409, F: 371 67187410, e-mail: info@zrz.lv;http://www.zrz.lvA: Maskavas <strong>iela</strong> 457b, Rīga, LV-1063, LatvijaProfesionālie instrumenti un servisa iekārtas no tādiemražotājiem kā: KINGTONY, kuriem ir rūpnīcas dota mūža garantija.Autopacēlāji, balansējamās un citas iekārtas.Professional tools, service equipment from such manufacturersas KINGTONY. Lifetime warranty. Forklift trucks, balancingand other equipment.Профессиональные инструменты. Оборудование для сервиса.KINGTONY (TWN), NHT (TWN)B: 4.4; 4.7; 4.9; 4.12ŽAKONAT: 370 37361212, F: 370 37361616, e-mail: zakona@zakona.lt;http://www.zakona.ltA: Raudondvario pl. 99, Kaunas, LT-47184, LithuaniaDabiskā un mākslīgā āda mašīnu iekšējam dizainam un tāatjaunošanai. Materiāli kabrioletu jumtiem. Neausti materiāli.Paklāji. Jumtu iekšējie pārsegumi.Natural and artificial leather for car interior tuning andrenovation. Materials for cabriolet roofs. Non-woven fabrics.Carpets. Interior roof coverings.Натуральная и искусственная кожа для внутреннего дизайнамашин и его обновления. Материалы для крыш кабриолетов.Нетканые материалы. Внутренние покрытия крыш. – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 85


PREČU UN PAKALPOJUMU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJSLIST OF GOODS AND SERVICES IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ТОВАРОВ И УСЛУГ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ1. AUTOTRANSPORTSTRANSPORTАВТОТРАНСПОРТ1.1 Vieglo automašīnupiekabes, treileriPassenger car trailers, caravansПрицепы к легковым автомобилям,трейлерыBALTIC STICKS .................................. K12HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C131.2 Kravas automašīnu piekabesTruck trailersПрицепы к грузовым автомобилямBALTIC STICKS .................................. K121.3 Autobusi, mikroautobusiBuses, minibusesАвтобусы, микроавтобусыBALTIC STICKS .................................. K12NFS BALTIC KLIMATECHNIK ..............A151.4 Speciālais autotransportsSpecial transportСпециальный автотранспортBALTIC STICKS .................................. K12HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162. VIEGLO AUTOMOBIĻU UNKOMERCTRANSPORTA REZERVESDAĻAS UN APRĪKOJUMSSPARE PARTS AND EQUIPMENT FORPASSENGER CARS AND COMMERCIALTRANSPORTЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ИПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ2.1 Aizdedzes daļasIgnition partsДетали зажиганияANLAT ............................................. C15BNA ........................................A12 / B13LEINOD TECHNICS ........................... C242.2 AkumulatoriBattery cellsАккумуляторыANLAT ............................................. C15BNA ........................................A12 / B13EKVALAT ..........................................D19LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D16YIGIT BATTERY ........................C20 / D272.3 AmortizatoriShock absorbersАмортизаторыKAMOKA .........................................A1986AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.4 Automobiļu optikaCar bulbsАвтомобильная оптикаBALTIC STICKS .................................. K12BNA ........................................A12 / B13DANS G ............................................. C1JOK ..................................................D27LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.5 Automobiļu stikliCar glassАвтомобильные стеклаAŠA Inc............................................A31TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.6 Autonomie sildītāji,kondicionētājiHeaters and conditionersАвтономные обогреватели, кондиционерыKAMOKA .........................................A19NFS BALTIC KLIMATECHNIK ..............A15TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.7 Atjaunotie dzinēji un cilindrugalvasRestored engines and cylinder headsВосстановленные двигатели и головкидвигателейKAMOKA .........................................A192.8 Bremžu daļasBrake partsДетали тормозовBNA ........................................A12 / B13KAMOKA .........................................A19LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.9 Dzinēja detaļasEngine partsДетали двигателяKAMOKA .........................................A19TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D16TURBO BALTIJA ................................A232.10 Elektroinstalācija, elektronikaElectric equipment, electronicsЭлектропроводка, электроникаADS SERVISS .................................... B12ANLAT ............................................. C15AUTOELEKTRONIKAS CENTRS“GEOSPARS”....................................D18BALTIC STICKS .................................. K12BNA ........................................A12 / B13LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.11 FiltriFiltersФильтрыBNA ........................................A12 / B13KAMOKA .........................................A19LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.12 HidraulikaHydraulicsГидравликаAT HIDRAULIC .................................. E11BNA ........................................A12 / B13LEINOD TECHNICS ........................... C24 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 87


2.13 IzpūtējiExhaust systemsВыхлопные системыLEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.14 Piekares detaļasSuspension partsДетали подвескиBNA ........................................A12 / B13KAMOKA .........................................A19LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.15 RadiatoriRadiatorsРадиаторыJOK ..................................................D27KAMOKA .........................................A19TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.17 Sajūgi, transmisijaClutches, transmissionДетали сцепленияLEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.18 SūkņiPumpsНасосыAT HIDRAULIC .................................. E11LEINOD TECHNICS ........................... C24TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D162.19 Virsbūves rezerves daļasBody partsКузовные запасные частиBNA ........................................A12 / B13RADEX-EUROPE ...............................A29TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D163. VIEGLO AUTOMOBIĻU UNKOMERCTRANSPORTAPIEDERUMI UN AKSESUĀRIACCESSORIES FOR PASSENGER CARSAND COMMERCIAL TRANSPORTАКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ3.1 Riepas, diskiTyres, wheel discsШины, дискиAN RIEPAS ....................................... B16ARI-VI ..............................................A37HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C133.2 Automobiļupretaizdzīšanas iekārtasCar safety and alarm systemsПротивоугонные устройства,сигнализацииADS SERVISS .................................... B12AUTOELEKTRONIKAS CENTRS“GEOSPARS”....................................D18BALTIC STICKS .................................. K123.3 Citi automobiļu aksesuāriOther accessoriesДругие принадлежностиADS SERVISS .................................... B12AUTOELEKTRONIKAS CENTRS“GEOSPARS” ....................................D18BNA ........................................A12 / B13DANS G ............................................. C1GETZ BROS & Co (Latvia) Ltd ........... C11KAMENE ................................. B24 / C23LEINOD TECHNICS ........................... C24RADEX-EUROPE ...............................A29SUPERTECH ® (V-Auto LV) ...............A35TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D1688AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


TSC AUTO ........................................ C16TURBO BALTIJA ................................A234. AUTOSERVISU UN DEGVIELASUZPILDES STACIJU APRĪKOJUMSCAR SERVICE STATION AND PETROLSTATION EQUIPMENTОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯАВТОМАСТЕРСКИХ ИЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙAMANDA LATVIA ....................A16 / B17AUTOTESTAS ................................... B184.1 Automobiļu diagnostikasiekārtas un aprīkojumsCar diagnostics devices and equipmentПриборы и устройства длядиагностикиAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21AUTOTESTAS ................................... B18BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C254.2 Automobiļu krāsošanas iekārtasCar painting equipmentОборудование для покраскиавтомашинAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17RADEX-EUROPE ...............................A29RAGS ......................................A18 / B19RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B224.3 Virsbūves remonta iekārtasCar body repair equipmentОборудование для ремонта кузововAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24RADEX-EUROPE ...............................A29RAGS ......................................A18 / B19RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F124.4 Riepu montāžas unbalansēšanas iekārtasTyre mounting equipmentШиномонтажное оборудованиеAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11DM BALTIC.......................................A25HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C25ZRZ .................................................. C144.5 Eļļas maiņas iekārtasOil change equipmentМаслораздаточные установкиAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 89


HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C254.6 Testa līnijas, pārbaudes stendiTest lines and standsЛиний для тестированияAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21AUTOTESTAS ................................... B18BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11DM BALTIC.......................................A25HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C254.7 PacēlājiLiftsПодъёмникиAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11DM BALTIC.......................................A25HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24RAGS ......................................A18 / B19RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C25ZRZ .................................................. C144.8 KompresoriCompressorsКомпрессорыAMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24RAGS ......................................A18 / B19RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C25VALTEK ............................................ E134.9 InstrumentiToolsИнструментыALAN TRADE ....................................D21AMANDA LATVIA ....................A16 / B17ANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21AUTOTESTAS ................................... B18BALTIJOS AUTOMOBILIŲDIAGNOSTIKOS SISTEMOS .......E14 / F11BNA ........................................A12 / B13DLL SERVISS .................................... B10DM BALTIC.......................................A25GETZ BROS & Co (Latvia) Ltd ........... C11HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17LEINOD TECHNICS ........................... C24RAGS ......................................A18 / B19RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C25ZRZ .................................................. C1490AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


4.10 Degv<strong>iela</strong>s uzpildes stacijuaprīkojumsPetrol station equipmentОборудование автозаправочныхстанцийARI-KO ....................................A20 / B21AUTOTESTAS ................................... B18DLL SERVISS .................................... B10SPARKS A ......................................... B224.11 Automobiļu mazgāšanasiekārtasCar washing equipmentАвтомоечное оборудованиеARI-KO ....................................A20 / B21DLL SERVISS .................................... B10ELITE AUTOCHEMIJA.......................... C2SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C254.12 Citas iekārtas un aprīkojumsOther devices and equipmentДругие устроиства и оборудованиеANIMO Ltd ......................................D24ARI-KO ....................................A20 / B21AT HIDRAULIC .................................. E11AUTOTESTAS ................................... B18BNA ........................................A12 / B13DLL SERVISS .................................... B10DM BALTIC.......................................A25GETZ BROS & Co (Latvia) Ltd ........... C11HCT AUTOMOTIVE .................. B14 / C13KORTA .................................... D22 / E17OLYMPUS LATVIA ............................A17RAGS ......................................A18 / B19RASI ................................................ C22SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C25ZRZ .................................................. C145. AUTOSERVISU PAKALPOJUMICAR REPAIR SERVICESУСЛУГИ АВТОМАСТЕРСКИХAUTOTESTAS ................................... B185.1 Vieglo automobiļu remontsPassenger car repairsРемонт легковых автомобилейAT HIDRAULIC .................................. E11AUTOTESTAS ................................... B185.2 Kravas automobiļu remontsTruck repairsРемонт грузовых автомобилейAT HIDRAULIC .................................. E11TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D165.3 Automobiļu krāsošanaCar paintingПокраска автомобилейRADEX-EUROPE ...............................A295.4 Riepu remontsTyre repairsРемонт шинARI-VI ..............................................A376. AUTOĶĪMIJACAR CHEMICALSАВТОХИМИЯ6.1 Automašīnu kopšanas līdzekļiCar careСредства по уходу за автомобилямиALAN TRADE ....................................D21B 2000 BALTIC ................................. C17BNA ........................................A12 / B13DANS G ............................................. C1EKVALAT ..........................................D19ELITE AUTOCHEMIJA.......................... C2GETZ BROS & Co (Latvia) Ltd ........... C11KAMENE ................................. B24 / C23 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 91


LEINOD TECHNICS ........................... C24RAGS ......................................A18 / B19SPARKS A ......................................... B22STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TSC AUTO ........................................ C166.2 Dzesēšanas šķidrumiCoolantsОхлаждающие жидкостиBNA ........................................A12 / B13DANS G ............................................. C1EKVALAT ..........................................D19ELITE AUTOCHEMIJA.......................... C2GETZ BROS & Co (Latvia) Ltd ........... C11KAMENE ................................. B24 / C23LEINOD TECHNICS ........................... C24STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TSC AUTO ........................................ C166.3 Krāsas un lakasPaints and varnishesКраски и лакиDANS G ............................................. C1ELITE AUTOCHEMIJA.......................... C2RADEX-EUROPE ...............................A29RAGS ......................................A18 / B198. EĻĻAS, SMĒRVIELASOIL, GREASEМАСЛА, СМАЗОЧНЫЕ МАСЛАANLAT ............................................. C15BALTIK OIL GROUP ...........................A21BNA ........................................A12 / B13EKVALAT ..........................................D19ELITE AUTOCHEMIJA.......................... C2GETZ BROS & Co (Latvia) Ltd ........... C11KAMENE ................................. B24 / C23LEINOD TECHNICS ........................... C24RAGS ......................................A18 / B19STOKKER (SIA “STOLLER”) ................F12TEHNOFAVORĪTS ..................... B26 / C25TSC AUTO ........................................ C169. PAKALPOJUMISERVICESУСЛУГИ9.2 Kravu pārvadājumiFreight serviceГрузовые перевозкиTRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBASKORPORĀCIJA ..................................D166.4 Līmes, špaktelesGlues, puttiesКлеи, ШпаклевкиDANS G ............................................. C1ELITE AUTOCHEMIJA.......................... C2KAMENE ................................. B24 / C23LEINOD TECHNICS ........................... C24RADEX-EUROPE ...............................A29RAGS ......................................A18 / B19SPARKS A ......................................... B22TSC AUTO ........................................ C1692AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


PĀRSTĀVĒTO PREČZĪMJU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJSLIST OF REPRESENTED TRADEMARKS IN THE ALPHABETIC ORDERСПИСОК ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТОВАРНЫХЗНАКОВ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕB24 / C23 1 ZETT .......................... DEUA18 / B19 3M ............................... USAA 2 ACHEMA ....................... LTUC16 AERON ................................C22 AIRCAST ........................ BLRB22 AIRCRAFT ..................... DEUF12 ALENTEC & ORION AB ..SWEF12 ALFRED KARCHERGmbH & Co .................. DEUA37 ALIGATOR ..................... DEUB24 / C23 ALL RAIT ....................... NLDD18 ALTONIKA ......................RUSC1 / D11 AMF BRUNS.................. DEUB14 / C13 ATT ............................... DEUC24 ATT ............................... DEUA15 AURORA ....................... DEUE14 / F11 AUTOCOM ....................SWEBB14 / C13 BAOLONG.....................CHNC1 / D11 BÄR CARGOLIFT ............ DEUD27 BEHR ............................ DEUA20 / B21 BEISSBARTH ................. DEUA16 / B17 BEISSBARTH ................. DEUB12 BELTRONICS .................CANB26 / C25 BETA ............................... ITAD22 / E17 BLITZ .............................. ITAA20 / B21 BLITZ ............................ DEUA16 / B17 BLITZROTARY ................ DEUA23 BORGWARNERTURBOSYSTEMS ........... DEUC24 BOSCH ......................... DEUA23 BOSCH ......................... DEUB22 BOSCH ......................... DEUC16 BOSMA LAMPS ....................D24 BRAIN BEE ...................... ITAC15 BRISK TÁBOR ................. CZEB22 BUCO ........................... DEUA20 / B21 BUTLER ........................... ITACA20 / B21 C.L.T. .............................. ITAD22 / E17 CAR-O-LINER ................SWED16 CARGO .........................DNKC16 CARLUBE .............................C16 CARPLAN .............................C1 / D11 CARRIER SÜTRAK .......... DEUC1 / D11 CARRIER TRANSICOLDEUROPE .........................FRAA20 / B21 CATTINI .......................... ITAD16 CEI ................................. ITAA21 CHAMPION .................... BELA21 CHEVRON ..................... USAA20 / B21 CHICAGO PNEUMATIC .. USAC1 / D11 COL-VEN (VIESA) .......... ARGA20 / B21 COMPAC ......................DNKC11 CONCEPT ...................... GBRC24 CONSUL ....................... DEUF12 CORGHI S.p.A. ................ ITAA25 CORMACH ...................... ITAD16 COS.PEL.......................... ITAD21 CTP GmbH .................... DEU – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 93


DA20 / B21 DARI ............................... ITAB26 / C25 DECA .............................. ITAA20 / B21 DECA .............................. ITAD27 DEPO ........................... TWNB10 DRESSER WAYNEPIGNONE ......................SWEA37 DUNLOP ....................... DEUED16 EBERCOOL .....................FRAD16 EBERSPÄCHER ............... DEUB18 ECT 2000 ...................... USAA20 / B21 EHRLE ........................... DEUA20 / B21 EL-MAX ........................SWED18 ELINA ............................RUSE13 ETALON ........................CHNA35 EURO FUELSAVER S.r.l. ... ITAB12 EUROMASTER .............. TWNA20 / B21 EXEL PNEUTRONIC ....... USAFC24 FACOM ..........................FRAB14 / C13 FASEP ............................. ITAB16 FATE ............................. ARGA20 / B21 FILCAR ............................ ITAA20 / B21 FIMA .............................. ITAB16 FIRENZA .......................CHNB14 / C13 FLEXBIMEC ..................... ITAA12 / B13 FLOSSER ....................... DEUA20 / B21 GLOBAL PRO................... ITAA37 GOOD YEAR ................. DEUD24 GUTMANNMESSTECHNIK .............. DEUHA20 / B21 HAWEKA ...................... DEUB14 / C13 HCT TECHNOLOGY ........ LVAB14 / C13 HESHI TOOLS ................CHNA20 / B21 HETRA .......................... DEUA15 HISPACOLD .................... ESPB26 / C25 HOFMANN ................... DEUA23 HOLSET ........................ GBRC1 HOLTS........................... GBRD24 HUNTER........................ USAA10 / B11 HYVA ............................ NLDIA23 IHI TURBOCHARGERS .... JPND18 IKAR ..............................RUSA18 / B19 IMET ..............................POLE13 IPC ................................. ITAB10 IPS ................................. LVAA37 ITALMATIC ...................... ITAB14 / C13 ITI .................................CHNA18 / B19 IWATA ........................... JPNJD22 / E17 JOSAM .........................SWEGA15 G & S SYSTEMS ............ NLDC16 GAMIX ................................A23 GARRETT ...................... GBRC24 GATES ........................... BELF12 GEDORE TOOLCENTER KG ................... DEUB12 GEMEL ........................... ITAE14 / F11 GENIUS TOOLS .............CANB14 / C13 GGA ............................... ITAB20 / C19 GITI TIRE ........................ INDKA19 KAMOKA ....................... CZEC22 KING TONY .................. TWNA12 / B13 KING TONY ..........................C14 KINGTONY ................... TWNA12 / B13 KLAXCAR .......................FRAB22 KNIPEX ......................... DEUA15 KONVEKTA ................... DEUD24 KS TOOLS ..................... DEUA37 KUMHO ........................ KOR94AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ


D18A15D19LLIFELOC ........................ USALINNIG ......................... DEULOXA Sp.zo.o. ...............POLMB24 / C23 MAG 1 ......................... USAD27 MAGNETIMARELLI .......... ITAD24 MANA GmbH ............... DEUB14 / C13 MAS APAC ................... TWNA20 / B21 MAZZOLA ....................... ITAA20 / B21 MECLUBE ....................... ITAA20 / B21 MERCUR .......................SWEB12 METASYSTEM ................. ITAA23 MHI TURBOCHARGERS(MITSUBISHI)................. JPNC22 MIGHTY SEVEN ........... TWND24 MONDIAL LIFT ................ ITAC16 MOTGUM ............................NE14 / F11 NEXTECH ...................... KORC24 NGK .............................. JPNC14 NHT ............................. TWNB22 NIKE .............................SWEA18 / B19 NOVOL ..........................POLA20 / B21 NUSSBAUM .................. DEUB14 / C13 NUSSBAUM .................. DEUB26 / C25 NUSSBAUM .................. DEUOA17 OLYMPUS ...................... JPNB26 / C25 OMA .............................. ITAB14 / C13 OMA .............................. ITAB22 OMA .............................. ITAF12 OMCN S.p.A. .................. ITAB22 OPTIMUM .................... DEUB10 OPW ............................. USAD19 ORLEN OIL Sp.zo.o. .......POLC11 OSRAM ........................ DEUA16 / B17 OTTO NUSSBAUMGmbH .......................... DEUF12OTTO NUSSBAUMGmbH & Co .................. DEUPB24 / C23 PERMATEX ................... USAB10 PETROTECHNIK ............. GBRC1 PHILIPS ..........................FRAE14 / F11 PICO ............................. GBRA20 / B21 PIUSI .............................. ITAB18 POWER PROBE .............. USAD18 PREMERHAZARD .......... GBRD21 PROTEC DEUTSCHLANDGmbH ......................... DEUB26 / C25 PROXXON ..................... DEURD22 / E17 RAVAGLIOLI .................... ITAB14 / C13 RAVAGLIOLI .................... ITAA37 REMA TIPTOP ............... DEUD16 RENAULT .......................FRAC16 REX .....................................B22 RODCRAFT.................... DEUB14 / C13 RODCRAFT.................... DEUD22 / E17 ROTARY LIFT ................. USAA18 / B19 RUPES ............................ ITAB10 RYKO .............................. ITAD24 1SS-TEC ............................ DEUSAS240 “GOOSENECK” – SAXLE ..............POLA18 / B19 SATA ............................ DEUA16 / B17 SEMMLER GmbH .......... DEUA16 / B17 SICAM ............................ ITAB14 / C13 SICAM ............................ ITAD18 SIMICON .......................RUSC1 SIMONIZ ....................... GBRD22 / E17 SIMPESFAIP .................... ITAD21 SMARTFIBER AG ........... DEUA31 SOLAMATRIX ................ USA 1 SP240CU - SAXLE ..........POLB26 / C25 SPACE ............................. ITA – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬAUTOMEHÂNIKA 2008 95


A15 SPAL ............................... ITAA20 / B21 SPIN ............................... ITAB22 STAHLWILLE ................. DEUB12 STEELMATE ..................CHNC22 STORM ........................ TWNA25 SUMO FIRENZA .............SGPA15 SÜTRAK ........................ DEUTC16 TECHNICOLL ........................A20 / B21 TECNOLUX ..................... ITAD22 / E17 TECNOTEST .................... ITAA20 / B21 TECO .............................. ITAC15 TESLA BLATNĮ ................ CZEA37 TIKKA .............................FINB14 / C13 TORIN TOOLS ...............CHND16 TRUCKTECHNIC ............. BELC16 TSC AUTO ............................VA37 VA-PA .............................FINB18 VAG-COM .................... USAE14 / F11 VAGCOM ...................... USAD27 VALEO ...........................FRAA23 VALEO ...........................FRAF12 VALVOLINE ................... NLDB10 VDSTUDIO ..................... BLRA31 VENTURE TAPE ............. USAB22 VOGEL .......................... DEUWB22 WEICON ....................... DEUD18 WHISTLER ..................... USAC1 WUNDER-BAUM ...........SWED9 WWW.IZSEKO.LV ........... LVAC11 WYNN’S ........................ BELUC2 UAB AUTOCHEMIJA ....... LTUC22 UNICAR .........................POLA20 / B21 USAG / PASTORINO ........ ITA 2C24YYARA ............................ NLDZZIPPO ........................... DEU96AUTOMEHÂNIKA 2008 – ĀRĒJAIS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS / OPEN AIR SITE /НАРУЖНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!