Views
3 years ago

SZB.pdf

DE SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ ‘ZUID BEVELAND’Bij de officiëleopening op 18mei 1927 metdrie motorrijtuigenkomt er inHeinkenszandeen grote mensenmassaopde been enwordt er uitgebreidgevlagd.Foto’s, tenzijanders vermeld,collectie MariusBroos.De Spoorweg-Maatschappij‘Zuid-Beveland’Marius BroosOfschoon in 1872 de ‘Zeeuwse lijn’ van de Maatschappijtot Exploitatie van Staatsspoorwegen(SS) de steden Goes, Middelburg en Vlissingenuit hun isolement verloste, bleven grote delen vande eilanden verstoken van goede transportmogelijkheden.Na 1890 werden er nog al wat plannengemaakt voor de ontsluiting van Zuid-Bevelandmet tramwegen, maar tot een realisatie kwam hetniet. Pas op initiatief van dr. J.W. Jenny Weyermankwam er kort voor de Eerste Wereldoorlogschot in de zaak. Op 14 februari 1914 werd inUtrecht de Spoorweg-Maatschappij ‘Zuid-Beveland’(SZB) opgericht. 1 In nauwe samenwerkingmet de SS werden de plannen voor lokaalspoorwegenuitgewerkt. Evenals bij andere projectenvan Jenny Weyerman, zoals in West-Brabant enop het eiland Tholen de SpoorwegmaatschappijTholen en West-Brabant (STWB), gooide de EersteWereldoorlog roet in het eten, maar rond1920 ging de SZB verder met de voorbereidingvan haar plannen. Een heikel punt vormde deaanlegkosten, die sinds 1914 waren verdubbeld.De vraag rees al gauw of er naast de toen opkomendeautobussen en vrachtauto’s nog een lo-1