Kaxi_hengellista_wirtta_2 - Vaasa

walibra.vaasa.fi

Kaxi_hengellista_wirtta_2 - Vaasa

Kaxi Hengellista

W iltl6,

Ensimmäinen,

Yhden armon kautta bsrämäisen ja mihel'

jäisydens ylitse mallttamaisen

Rippi-Lapsen Virsi,

Parannuxen aikomises ja harjottuxes^ ja

Nffottises turmamises lesuxen tvqö, ha»

nen suloisen tkens päällens ottamiseen:

Toinen,

SijtäHengellisesi Syömisesija

Huomisesi,

Kuin uffomMlda ja armotetuildä Oiettt"

llda, hengellises isomises ja janomiscs joka

paimä tapahtua taita; erinomattain filloingin,

jota enälnman fte tnndemat itsens

hengellisin sairaM ja radollisixi.

JM M3MH t^66 M präntijii äNdaNUt

Abraham 2!chrenius.

W,ASASA Prändättyt 1781.


p.i

EnsilMuMc».

Rippi « Lapsen Nirsi.

We,ftt.m kiiin: Plisian Herraa sydämesi le.

Herra Kaikkitvaldias, Kuin tnti

nun olet luonut; Luomisen koutt

olsin omas, EUei ols sytldi tuonut.

M'r.!l nmucuuren ajai^n,Ia ynnä myöskin

ijäiscn: myrkkyy olen ivo vt.

2-, Mun lanqcmuren turmeli, M'un koko

sndämem, Ia lihan kaiken saastutti, Ia kaikki

Jäseneni: Nyt synnin madot nousemat, Sydä«

West ulos kuohumat^),luur turmelluxereni,

;.M'un langemuxen mielä myös.Kaikk tur^

wel' Sielun woimcm: Nyt wael!an kuin pi<

zniäs yös, Jos en tul' armon toimeen: Sill

ymmärrys on pimilett' Ia bsngeilisist erytett'

luur kuolion warzon soimeen.

4.Ia lihan tahto sotin' on, Äin Herran tahtoo

wastan, Turmellun tahdon suosioon M'a

olen itsen ostan Naurull ja turhall ilolla;Eng

tahtol'. iNen paranda, Waikk saanut olin kasien.

s. on mun tundon saastainen, omista

symmstatchIamuiston' pahan kminemParan«

la lesureni Mun Sielun haawat hirmuiset,

Tul lMfcn Icsu mijpymät, TulMrmoturcxeni.

6.Sill endist iloon murhedin Ianaurunitfur

kaandy-f- Ett' synnin mallas waelsin,Sijs

sieu raukka nä^ndy: O lesu armoho, andex

ann, Snndian mcnkiast malitan, Ia pyydän

ormos Säälldöön.

7 Mun ymm^rroren wawise Ia tahtott

tailvut aina, M un oma tundoll puhmaise Ia

turi«

-^Matth,15:iX,20.Marc.7:21,32, 23.slac.4: ?,3z


kmituxel paina, Et jo nyt hurffast heräisinIa

synnin ijest mäldäisin: S'un annos lesu laina!

8.Mun muiston mnössin miritä,Nyt Sinun

Sanas zuuren,Ia kylmää sydand lämmitä, Et

saisin halun suuren Jumalan Sanaa kuuleffeli

Ia sydandani tmkistel , Etten mä murhest

ymren'.

9.Sill myös m'un rmmnn' jäsenet OnHen-

ZeMsist suljelt': M'un Kormain kuulo mahcnnett',

Kllin snnmn tiet on kuljett: M'unSilmän

sokian' sairasta:M'un SlNln on, taynäns

pahutta: Kaikis ou si>nnm j-'l?cl.

»o. Koff' mielä luonnost maeisin, M'unkuumaan

takaa ajain, Nizn aina itstn vane^.sm

Kuin jouduin synniu rajaan:Mniman padcu»

nuxista Kaikk synnit pyytä wMtg, Ia yllyke

Alös taajaan.

li.Mutt' lesu Sinun omaxes Mä kuiteng

zvielä pyydän;M'un Hengen halun nöyrydes;

Jos uston annais myöden; Niin uffon miel

ets armahdat, Ia mrmellurest mapahdar;

Muutoin m'a kuolioon myydän.

12. M'un jurltttoman elämän Nyt minn'

paljon waiwa:Mun epäust n endilv n Myös

kuollon hautaa kaima :Muut kaikki synnit sen»

ra myös, Mull ajais taka, 'zeke työt,Ia sul«

ke owen Taiwan.

i;.Mutt' rakas lesu armahda, Ia armon

omi awa; Sen päälle tahdon kolkutta Lastes

kans yhtä haawa,Kuin Sinun tygM p»iawat,

IaSinu' lesu halamat, Iaarmon maista

saamat.

14. Nyt pojes kiellän perkelen, Ia hänen

menons hyljän,Ia uffon pMe lesurezz, önnu

on


on m'un oma tveljen; M'ck Isän turman ars

luoihin,

l-

Ia Pyhän Hengen helmoihin: Ia

«lon tietä kuljen.

is. Näin Kasten lijton uudistan, IaVinu'

lesu halan, Synneistän itsen eroitan lesuxen

tyqö palan.- Ia ripun kaikest sydämest Nylsi

UUs lew kindiäst: Eng enä syndin sala.

Orakaslesu armahda Sunkallin kuollos

kautta!Ia synnist minu' puhdista: Armo»

siaslesuaura;Et uffon kaikest sydämest,, Sun

Sanasoikiast armon tiest:Parannalesu tautin.

17.S'unPyhäHenges minull ann O Tai«

mallillen Isä , Et armon malos maellan, Ia

uffon moimaa lisä: O Pyhä Hengi tule tänn

Pettänyt minun sydämen, Sen asu Tempelisä.

*^

18.Saat minu' armon syierahax, Nyt^er»

ran Ehtollises, Tee syndi minuli katkerax."Ia

armo^halu lisä:Olesu Sinu' halajan, M'nll

Nffos Sinun omistan El muus' ol' l.po luisin.

19. G koko mailm' lydyta Ihr janomaista

Sielu: s?uin synnist pyytä herätä, Ia malttck

kuolion nieluu: Waan lesuxes on lepo uus;

Ia Hengen murhes mirmotus^ Ia udistus

myös mielen.

20. Aur lesu allas elän am luur elos hem

ZeUises, Ia annos sijhen lesu lain, Et Sinu'

ralmelisin, S'un annos kautta xyhydes Ia e»

lon manhurffaudes, Halaisin Taimallisii.

2,. Sun Ruumis, meres, mirmotta, Ia

synnit andez' anda, Ia saastailudest puhdista,

Ia armon tygöm kanda, M"ösuuteen Hengen

elämään, Tul' sijs O lesu sydämeen Ia

saata elon randaan. («.


22. Sijs liikut' nyt m'un sydämen luur

nöyrax katumaiser, Ia kaikk m'un sydän ytimen,

Myös armoo halamaisex: sbuino' mielellan

sua rakastan, Kuin olet meres muodattan

Hinnari ihanaisex.

G'un omas lesu tahdon 01l Äin koko

elin kanten;Sill edestän S'a olet kuoll, Etts

parauuaisil Tantin: Etts puhdistaisit merelläs

W'un ijät omar itselles:Senmaun olen nautin.

4. S'un ikees lesu päällen pan' Sen tah,

don aina kanda Sen löydän minull someljan.

Kuin Herra armons anda: Mailman ijes re«

wi pois, Ettei se minuil surmaa tois Ia saa«

tms kuolion randaan.

2s. Ann minull uffon kilmoitus, Ett' ijät e<

la saisin, Ol'lesu minull mirmotus, Ett'Su

nu rakastaisin: Tul' rakaslesu sydämeen, Ann'

armo jokapaimamen, Ett' annos mahmistuisin.

26. Sitt kannan pilkkaa iloisan lumalisuden

tähden^)Ia seuran nijn m'un lesustan;

Leirist myös uloslahden^*): M'un sydammen

ja sielun myösNyt olkon Herran pelmon työs

luur julki kaikkein nähden.f)

27. lesust am tahdon seurata, Ia hänen

iksns kanoa; Hän minun Sielun mirmottaIa

saata elon randaan: Nyt kijtos olkonlesurell,

Nijn meisan mielell iloisella Kuin Herran ar^

mons anda.

28. Mun Sydämen on mirmotet Ett' ar»

mos lemon lyödän, Ett' armon tie on kemitett

Nyt tykönHerran pöydän,M'a HengeMfts ilo«

san Nyt rakastelen lesustan Kuin anda ilon

täyden. (29.

-5) 2 Tim. 2: 12. Ebr« 25lz. t)Matttz. Lo;3^33-


29. Nyt IfM olkon ylistys A,M m'un on

annos metän, Ett Issuxehen mielistys M'ull

joudui, kost' nain hMn; SenIsa teki annos

mull, Ia meti suure!! laupiuli. Armon istuimen

eteen.

3Q. Kijtos myös olkon lesurell, Kuin minun

kuorman kandoi, Rakattawaisc!l sydnuell

Ia hengens ulosandoi: Wiel mastanotti syn»

disen, raadollnen ja maimaistn.Ia saatti elml

randoin.

3«. MsiysPyhMHengel! myös, Kummal-

mistuxen laitti; luur armost pyhityxen työs

Ia synnin ikenlaitti:Nyt minä elän lesuxes:

luur miherlsifts laitnmes,Hän mmunSielun

raitti.

Töille» Wirsi.

Sijtä Hengellisesi Syömiststja huomisesi 5

Kanssapuhesa lesuxen ja Sielun" mälillä.

W. k. Gu3 Jim mielch »oyräsia :c.

Sielu.

lesu minun elämän, Ia elon alku

V.!.^.V aina Am oikein sinun käsitän,

'^^S> annos fijhen Ia

laina:Ett löydänSi

nmt Sanasa, Ia Herran Ehtollisesa, Kost'

synnin tauti paina.

2. Sun Sanas minltn wirwotta,Koff sel<

Mn opin kuulen, Wiel nnhteiilanskin lohdut»

taEtt p«lawaxi tulen*) lesuxes kijnmppumaan.

Ia sinu' lesu halamaan, Wiel ennellg kuin

ma luulen.

3. Murt' katso , minä tarmits.n Wiel joka

päimä ime, Myös mirmotusta sielullen Auxs

huuta Herran Nimse: SM sielun on Nyt iso»

5) Luc. 24:25, 32. WH


wa Elämän autuut janoma, Et armon löysin

wijW3M.

lEsus.

4. Tul' Minun tygön Lapseni, MNtt armon

Nisät muota: Se on nyt minun iloni, Sull

Hengen eloö tuotta, Etts lohdutuxen nM,

Sä saisitussos imeä,Ia sulaan armoon luotta.

5. MUn Nimesän sa Mirmotust Wiel joka«

päimä löydät, M'un Sanasan myös lohdutust

Sijn löydät armon köydet JM medän sinu'

Kaimascen t Älä maan saastaisuteen men', ZÄjns

löydät ilon täyden. Siellt.

6.Q lesu katso saastainen M'a yli tuasrän

vten "/ En muuta loydH itsesän Jos elän eli

kuolen, Kuin synnin lihan saastcchutt.Ia kiu-

sausten kamalutt: Ah katsahd lesu puolen.

7. S'un mereUas mua puhdista Ai» kaikest

saastmsudest, Ia aina mielell uudista Öin pM

rom kuin mastudest: Ia mahmist minun Ie«

suren M'ua aina henges elämään: Aharmahd

iaupiNdest!

8. Mutt sijs myös puhdas sydän luo, Ia

saastaimdet estä: Sun Henges apu minull

tuo: En muutoin sotij kestä: Ett' kiusauxet

mottaisin , Ia Hengen elos kasmaisin, Kuiu

armon löydän tästä.

lEsus.

9.Jos halat elon mahmistust Ia puhdistusta

Sielult, Nijn etsi armon makutust Sek' sydä>

mell et mielell:Nijns eläisäs za kuollesas,Muft

zvirmotuxen löydät taas, Sek täol et ijät siellä.

50. M'un meren sinun puhdista? Ia synnit

andeK

5) Es 64: 5


andex anda, luur sulast Herran ar^Fa Ia

elämän sun kauda: Nyt karso maan, etts naulitset

M'un lihan, meren, estämät: Nijns ;ou<

dut elon randaan. Sielu.

tl. S'un ruumis, meres, namitsen M'H

Herran Ehtoll^ses: Mutt usemmm ma tar-

Mirsen, Etts eloo minull lisät: M'a jokcp i<

wä syön ja juon, Sill ruumilleni elon tuon t

Jos saissn armon nisää.

12. Myös jokapäimä nautita, S'un lihas

ja myös r.eres Nijn st m'un taidais wi

ta. Elon ja kuolion eräs: O lesu zuodu,

opeta, Ett Sinu' am saan nautitaSiunatus

armon mckäräs.

i).Sill Sinu'lesu halajan S'un matdas

ikämöitsen M'un Hengesan ja sielusa;!, Ia

Sinu' kunnioitsen Kuin minun ole: ostanut >

Ia kuolion mallast moittanut: Sijs armoo

haperoitftn.

IGsus.

t4> Sijt' Hengellisesi snsmisest, CM sle

waari ottan, Ia HenaeMsest juomiftst: Sijt

sanon toden totta: M'a olen leipä elämän^),

Tul' minun tygön sielumen,Ia Minun pM«

len luota.

15. Nijn ei sun pidä isoman Kuins MmM

tygön tulet: Eik kossan pidä janoman, Kuins

minuu äänen kuulet, Ia uffot minuiH päällen

myös,Se tasa sinun ombi työs Mailks to-

wax työx sen luulet.

16 Sen sanon sinu! totisesi Ellets snö ml»

nun lihan,Ia juo m'un werm ustolisest Nijns

taaout


kaadut alla mihan: Jok' syö m'M liban^ wc«

ren juo, SÄ ruumiu, mereu elon tuo: Sen

" saatan taiman pihaan.

I?» Sill minun lihan, totinen On missin sielun

ruoka, Ia minun meren Mnqinen, Sen

sielun wk' am huoka. Dn myostin juoma to«

tinen>Sen uffomaisill lahjottsen:Sijs he mM

kijtost luokan.

'8.Se kuin m'un Khan uffos sys, IaSänastau

kijn pitä, Se kuin minun tnyös Meren

juo,En hyliä minä sttä;Waan se on minuun

syttymä, Ia minä hcknes pysymän Kuin mi«

nuun itsens lizttä.

. 19. Sill ombi jokapMmäinen Äin sielun rilö-

ka aldis, Ia Uffos juoma suloinen: Ei minun

sanan salli Hand ikänänjä hukkuman , Kuin

ininUn sanan uffo maan, Se oN mun sanan

kallis^ Sijs minlln Sanan tlitkiste'), Ia lus

svul ja mielet, Ia omist ussöll elamall, Ia ei

waan valjall kielell;Ne sanat kum si s sanon

Mä, Ne hengi on ja elämä'/. Elämin oitiall

tiellä

2«. Sijs tätä svömist harjoitaIa fiiomist jo^

!kapälwä, M'l!n saimn uffos omista. Niin artnö

ylöskaymä, Myös wahwi


lm aldis Aitt sinu' wastanottamau, Saata

Myös minu' tottuman Annan äänes halduun.

lEsus.

24.Awa myös sinä Sielu raukt", Sydames

omi aina,Et Hengen halus se ol s auk; Kuin

minun sanan paina S'un sydänlts nijn hslcv

man Ia uffos perän' palaman, Arkkion jO

Sunnuntaina.

25. Mun puolestan se ametan Kltin sydän

sanan uffo: Ama myössinä halus, maan Kuin

Stelus tunde tuffan , Sun miheljäisydestäsniinEtts

annos pyydät rtppu kijn, Nähd' ar«

mon aamuruffon. Sielu.

26. Ah sytyt halun kuitenqin O lesu lahjais

Kautta, Ct Hengen halun löydaisin O rakas

lem aura: M'a katumuxen murhella Sydämen

pyydän amata, Ia halus ikälvöitä.

2?. Tul' le'v minun sydämeen,llkostan

Mon wi;wy; Sil! sinä olet elämän; Muutoin

tn'" pojes hirnun, O Isju lesu joudo jo, Ia

llstomilles apu tuo! Wedä heit kuollos siwu?ln.

28.Sun kuollos simuun kuolemaan Äin sym

nM mkaoäimel, Ia sinuslesu elämään;Se auringylöskaytvä;Annloutu

sieMinautuudexS un

sijpeis alla suloisex*)Wijmeistm aikain mmroois.

H9> Ett' armon walos kasmaisim,Ia armon

tvahmstuxes,Ia sinull lesu tundisim. Zionin

lohdutuxes: Ett' isoisim ja janoisiin,Iarawin<

non mnös löydäisimS'un annos mirmotuxes.

swHain st)ömisen ja juomisen Aut uffos ka-

MUn O lesu minun elämän, Ett' annos

wahwistmssn:O lesu opet minua Nijn hala>

jgnmn sinua, ett ustosn rohwastuisin.

Ml. 4: 2« ztt


zi. Tul' myös O lesu tulossas Karitsan

häiden riemull^^),Ia malnux, saata morsian»

das Tall' lopun ajall pienell, Ett' puhtas sil»

kis kijldäisim Ia ilon, riemun, löydäisimf),

Sun malituides niemell.

Ia saata loppu Babelist, Ia turbistmenoist

kaikist, Saat apu meille Zionist Pääft ran«

gaistuxist haikioist^);Ett sinus lesusiloitsemla

Ehtoluses lmutitsem MyösTaiwan ilon paikbis.

33.Ia siel ei enä isota TykönäTaiwanpöy;

bän; Eik ena koffan janota, Sill ilon anda

täyden lesuxen kallis lunastus;Siel moiton

mirsi am on uus; Siel lesuxeui löydän.

34- Siel ilon riemusi kajamat Ijäiset Tav

wan ääret, Ia karitsaa kunnioittamat, Walttut

ilman määrät: SielJumal ilse Templionf),

Iakaritsa sijnuunnawuon,lokaeikostan järaht.

35. SielHerran kunnian kirkkaus, Kaupmt»

Öin malaisepi;Kuin joutuJerusalem uus;Ka»

ritjan malo repiPois endiser kaikk hämärät. O

joudu wijpymät.'Sull kijtoskunnia!Amen,

lesu

loh. 6: 35.

Minä olstt elämän leipä: joka tule minun tl>

Zöni, ei hän sningan iso: ja joka uffo minun

päälleni, ei hän koffan jano.

v. 53, 54, 55, 56. .^

Totisestl tottsesti sanon minä teille: ellette syö

ihmisen Pojan lihaa, ja juo hänen mertansa,

Nijn ei ole elämä teisä.

Joka syö minun lchani, ja juo minunmereni,

hänellä on ijankaikkinen elämä: ja minä olen herättämä

hänen mijmeifnä päimänck.

GM

55) Ilm.k. 19: 7. 5) Ilm.k. 19: z. *)Ilmest. k. Nl

,


Sillä minun lihani on se totinen ruoka, ja

minun mereni ou se totinen juoma.

Joka syö minun lihani, ja zuo minun me»

reni, hau on minusa, ja minä hanesä.

H. 63.

Ne sanat kuin mmä reille puhun, omat hen-

<

Zi za (lama.

Ilmesi. kirj. ? : 2G.

Katso minä seison omesa za kolkutan: jos w<

tv minun äamni kuule, za ama owen, sen tygö

milm tahdon sisälle mennä, ja pitä ehtMM

hältcn kanssansa, ja hau minun kansiani.

1, loh. 1: 7.

lesuxen Chrisiuxen Jumalan Pojan meri

pichdista meilä kaikesta synnistä.

IHltst. k. 19: 6, 7, 8,9- ,.

Halleluja: Silla Herra kaitttmaldms Ili«

Mala on waldakunnan omistanut.

Iloittamme ja riemuitkamme, ja andakaMme

kunnia hänelle: sillä karitsan häät omat

tullet, ja sen emändä malmisti ttsenla.

Ia hänen annettin hänensa dukea puhtalla

ja killdamällä kalMa limalla; joka kallis lijna

on pyhäin manhurffaus.

Aumat omat ne jotka omat karitsan haihift

ehtollffelle kutsutut. :c.

f,l.

More magazines by this user
Similar magazines