Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Umiestnenie ovládacích

Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie Zariadenie 12 34 5 6 78 9 ATT OPEN/CLOSE OFF Z × Z DSO SOUND EQ7 SEEK SOURCE MODE REP SHUF - ALBM + 1 2 3 4 5 6 AF/TA PICTURE EQ DVD 0 qa qsqd Kryt OPEN/CLOSE otvorený qf qg qh qj ql w; MEX-R1 qk ATT OFF OPEN/CLOSE Z × Z DSO SEEK SOUND EQ7 SOURCE MODE REP SHUF - ALBM + 1 2 3 4 5 6 AF/TA PICTURE EQ DVD 10 Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom. a Tlačidlo nastavenia hlasitosti +/– 36 b Tlačidlo ATT (stlmenie) c Tlačidlo Z×Z (Zone × Zone) d Tlačidlo SOUND e Displej f Tlačidlo EQ7 (ekvalizér) g Tlačidlo DSO h Tlačidlo OFF 8 i Tlačidlo SEEK +/– Rádio: Automatické ladenie staníc (stlačenie); manuálne ladenie staníc (zatlačenie a pridržanie). DVD/CD: Prepínanie kapitol/skladieb (stlačenie); zrýchlený posuv v kapitolách/skupinách vpred/ vzad (zatlačenie a pridržanie). j Tlačidlo (uvoľnenie predného panela) 8 k Tlačidlo SOURCE 41 l Tlačidlo MODE m Tlačidlo RESET (umiestnené za predným panelom) 8 n Číselné tlačidlá Rádio: Príjem uložených staníc (stlačenie); uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie). CD/MD* 1 : (1): REP 20, 39 (2): SHUF 20, 39 (3)/(4): ALBM –/+* 2 Prepínanie albumov (stlačenie); súvislé prepínanie albumov (zatlačenie a pridržanie). o Tlačidlo AF (Alternative Frequencies - alternatívne frekvencie)/TA (Traffic Announcement - dopravné informácie) p Tlačidlo PICTURE EQ q Tlačidlo DVD u (prehrávanie/ pozastavenie) r Senzor signálov diaľkového ovládania s Otvor pre disk 9 t Tlačidlo Z (vysunutie) 9 *1 Ak je k zariadeniu pripojený MD menič. *2 Ak k zariadeniu nie je pripojený menič a prehráva sa súbor MP3/JPEG. Ak je menič pripojený, operácia je odlišná, pozri str. 39.

Diaľkové ovládanie RM-X703 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OFF ATT SRC MODE TOP MENU + SOUND SETUP ENTER SYSTEM LIST – MENU PICTURE Z × Z EQ DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 DVD MENU EQ7 AF TA 0 qa qs qd qf qg qh qj qk ql w; wa ws SYSTEM MENU LIST – PICTURE Z × Z EQ DSO EQ7 AUDIO SUBTITLE ANGLE AF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR PTY 0 DSPL TA + VOL – wd wf wg wh wj wk wl 4 5 6 + a Tlačidlo OFF 15, 17, 19 Vypnutie zariadenia/deaktivácia zdroja zvuku. b Tlačidlo MODE 33, 38 Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW)/ výber zariadenia* 1 . c Tlačidlo SRC (SOURCE) Zapnutie zariadenia/prepnutie zdroja zvuku (Rádio/DVD/CD/MD* 2 /AUX* 3 ). d Tlačidlo TOP MENU 19 Zobrazenie Menu DVD disku. e Tlačidlo SOUND 36 Voľba zvukových položiek. f Tlačidlo ENTER Potvrdenie nastavenia. g Tlačidlo SETUP Zobrazenie ponuky Setup a Menu pre režim prehrávania (Play mode). h Tlačidlo SYSTEM MENU Zobrazenie Menu zariadenia. i Tlačidlo LIST 33, 39 Zobrazenie zoznamu. j Tlačidlo ATT (stlmenie) Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlmenia stlačte tlačidlo znova. k Tlačidlo DVD u (prehrávanie/ pozastavenie) 9, 15, 16, 17 Spustenie/pozastavenie prehrávania. l Tlačidlá ./> (predchádzajúce/ nasledujúce; zrýchlený posuv vzad/ vpred; ladenie staníc) m Tlačidlo MENU 19 Zobrazenie Menu disku. n Tlačidlá