Views
6 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

v Tlačidlo CLEAR 21

v Tlačidlo CLEAR 21 Zrušenie zadaných číslic. w Tlačidlo DSO 4 Výber režimu DSO (1, 2, 3 alebo OFF). Čím vyššie číslo, tým výraznejší efekt. x Tlačidlo EQ7 (ekvalizér) Výber typu ekvalizéra (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM alebo OFF (vypnutie)). y Tlačidlo AF (Alternative Frequencies - alternatívne frekvencie) 35 Nastavenie AF pri RDS staniciach. z Tlačidlo TA (Traffic Announcement - dopravné informácie) 35 Nastavenie TA/TP pri RDS staniciach. wj Tlačidlo ANGLE 23 Prepínanie zorných uhlov. wk Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/– 35 Nastavenie hlasitosti. wl Tlačidlo PTY DSPL 15, 17, 18, 36, 39 Výber typu programu (PTY) pri RDS staniciach; zmena zobrazených položiek. *1 Ak je k zariadeniu pripojený CD/MD menič. *2 Ak je k zariadeniu pripojený MD menič. *3 Ak je k zariadeniu pripojené voliteľné prenosné zariadenie Sony. Poznámka Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, nie je možné diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo zariadenie nezapnete vložením disku. Rada Podrobnosti o výmene batérie pozri v časti “Výmena lítiovej batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 41. 12

Zobrazenia Menu Cez ponuky Menu tohto zariadenia nastavíte rôzne funkcie a nastavenia pre prehrávanie. Zobrazené ponuky Menu sa odlišujú v závislosti od stavu zariadenia. Ponuka Setup Zobrazí sa po stlačení (SETUP) počas zastavenia prehrávania. Výber položky Stláčajte