Views
9 months ago

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Italien

Sony DTC-ZE700 - DTC-ZE700 Consignes d’utilisation Italien

• • • •

• • • • Grundläggande tillvägagångssätt Inspelning 3 45 7 MODE RESET OPEN/CLOSE § ≠ AMS ± ANALOG OPTICAL COAXIAL INPUT • • • 0 48 kHz 44.1 kHz LONG REC MODE STANDARD • • • ) • • SBM ON OFF REC MUTE R 3 REC LEVEL 5 4 2 8 1 • • 0 • • L 6 10 • R • 7 9 POWER g TIMER REC OFF PLAY START ID AUTO RENUMBER REHEARSAL WRITE ERASE MARGIN RESET · p P r REC PHONES PHONE LEVEL 0 10 2 8 6 Vi hänvisar till sid. 4 och 5 angående anslutningarna. 1 2 Tryck 3 Tryck Slå på strömmen till förstärkaren och starta ljudåtergivningen på önskad ljudkälla. på POWER. på OPEN/CLOSE § och sätt i kassetten för inspelning: med kassettfönstret vänt uppåt OPEN/CLOSE § b b OPEN/CLOSE § Skjut in kassetten över den silverfärgade skenan. Tryck på OPEN/ CLOSE § för att stänga kassettfacket. 4 Ställ väljaren INPUT i lämpligt läge enligt den ingång/de ingångar ljudkällan ifråga anslutits till. Inspelning via linjeingångarna ANALOG IN ingången DIGITAL OPTICAL IN ingången DIGITAL COAXIAL IN Ställ INPUT i läget: ANALOG. OPTICAL. COAXIAL. 6 S 3-858-189-41(1)

Grundläggande tillvägagångssätt 5 Leta fram läget för inspelningsstart. Inspelning från början på bandet Tryck på 0 för att spola tillbaka bandet till bandbörjan. Inspelning från slutet på redan inspelat material 1 Tryck på 0 för att spola tillbaka bandet till bandbörjan. 2 Tryck på ). Bandet snabbspolas automatiskt fram till slutet på det inspelade materialet, varefter däcket blir stillastående. z När UNLOCK visas i teckenfönstret betyder det att ljudkällan ifråga inte anslutits till däcket på korrekt sätt eller att strömmen till ljudkällan inte slagits på. Kontrollera att ljudkällan anslutits på korrekt sätt och att strömmen slagits på. 6 Tryck 7 Vid 8 Tryck 9 Starta på r REC. Däcket kopplas om till paus vid inspelning. inspelning av analoga ljudsignaler: vrid på REC LEVEL för att styra ut inspelningsnivån. Vi rekommenderar att inspelningsnivån väljs till läget 3. Vi hänvisar till Utstyrning av inspelningsnivå för analoga inspelningar på sid. 10 angående detaljer. på P eller ·. Inspelningen sätts igång. ljudåtergivningen på ljudkällan. Vid bandslutet snabbspolas bandet automatiskt till bandbörjan, varefter däcket blir stillastående (automatisk återspolning). Grundläggande tillvägagångssätt Att avbryta inspelningen: koppla in paus vid inspelning: ta ur DAT-kassetten: tryck på p. P. Tryck igen på samma tangent för att fortsätta inspelningen. OPEN/CLOSE § efter att inspelningen avbrutits. Hur DAT-bandet skyddas mot radering Skjut raderskyddet till vänster enligt illustrationen nedan: Omöjligt att spela in på bandet (hålet öppet) Möjligt att spela in på bandet (raderskyddet täcker hålet) 7 S 3-858-189-41(1)