MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

kck.usm.my

MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

HUSM/LCD/QP-13

PENGURUSAN LATIHAN STAF

MAKMAL

MAKMAL PERUBATAN

HOSPITAL UNIVERSITI SAINS

MALAYSIA

Disediakan

oleh:

Dr Che Maraina Che Husin

Diluluskan

oleh::

Dr Zaidun Kamari

Tarikh

kuatkuasa:

1.11.2009


MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

Tajuk: ISI KANDUNGAN

Muka

surat

1 /8

Versi 1

M/S

ISI KANDUNGAN

1 Isi kandungan

2 Rekod Pindaan

3 Rekod Semakan

4 Objektif , Skop , Rujukan, Definisi

5 Singkatan

6 Prosedur dan Tanggungjawab

7 Rekod

8 Carta alir

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009


PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Tajuk: REKOD PINDAAN

Muka

surat

2 / 8

Versi 1

Pindaan 1

REKOD PINDAAN

NO

VERSI

TARIKH VERSI HURAIAN PINDAAN TANDATANGAN

PENGESAHAN

1 1.11.2009 Pertukaran Versi MS ISO 15189:2004 kepada

Versi MS ISO 15189:2007

1 1.11.2009 Menukarkan dokumen Versi 1 MS ISO 15189:2007

kepada dokumen elektronik di alamat:

http://www.quality.kck.usm.my/HUSM/MS ISO

15189:2007

NO

VERSI

TARIKH PINDAAN HURAIAN PINDAAN TANDATANGAN

PENGESAHAN

1 1.8.2010 Pindaan 1 : ms 2 daripada 8

Tarikh versi ditukar kepada tarikh pindaan

Tambahan jadual rekod semakan

Pindaan 2 : ms 4 daripada 8

Perkara 4.2 dan 4.3 dimansuhkan

Pindaan 3 : ms 6 daripada 8

Perkara 7.6.1.2 ditukarkan kepada perkara 6.8

Pindaan 4 : ms 8 daripada 8

Perubahan pada carta alir

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009


MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

Tajuk: REKOD SEMAKAN

Muka 3 / 8

surat

Versi 1

Pindaan 1

REKOD SEMAKAN

TARIKH

NAMA PENYEMAK

SEMAKAN

1.11.2009 Dr Noor Suryani Mohd Ashari

Ainul Sofiah Abd Aziz

TANDATANGAN PENGESAHAN

14..07.2010 Dr Noor Suryani Mohd Ashari

Ainul Sofiah Abd Aziz

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009


MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

Tajuk: OBJEKTIF

SKOP

RUJUKAN

DEFINISI

Muka

surat

4 / 8

Versi 1

Pindaan 2

1. OBJEKTIF

Memastikan semua staf mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam

menjalankan tugas

2. SKOP

Digunapakai oleh semua staf makmal

3. RUJUKAN

3.1. Pengurusan Latihan Staf (HUSM/UPSM/PKI 0.1)

3.2. Pekeliling JPA

3.3. Pekeliling Universiti

4. DEFINISI

4.1. Latihan Program-program seperti bengkel, seminar, kursus,

persidangan sama ada dalam USM atau luar USM

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009


MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

Tajuk: SINGKATAN

Muka

surat

5 / 8

Versi 1

5. SINGKATAN

KPP - Ketua Penolong Pengarah

KJ - Ketua Jabatan

PT - Pembantu Tadbir

UPSM - Unit Pengurusan Sumber Manusia

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009


MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

Tajuk:

PROSEDUR &

TANGGUNGJAWAB

Muka 6 / 8

surat

Versi 1

Pindaan 3

6. PROSEDUR & TANGGUNGJAWAB

Bil Prosedur Tanggungjawab

6.1 Sedia perancangan latihan tahunan dan justifikasi keperluan dengan

mengambilkira perkara-perkara berikut:

a. Aduan-aduan pelanggan

b. Keperluan kepakaran/kemahiran dalam perkhidmatan

c. Maklumbalas dari staf

d. Saranan/arahan pihak pengurusan

KJ

6.2 Hantar cadangan perancangan latihan ke KPP KJ

6.3 Isi borang permohonan menghadiri persidangan/latihan/kursus dan

mendaftar latihan yang berkaitan

Staf

6.4 Nilai sama ada persidangan/latihan/kursus yang ditawarkan

bersesuaian dengan perkhidmatan staf

KJ

*Jika permohonan staf tidak diluluskan borang permohonan

dikembalikan kepada pemohon

6.5 Nilai dan lulus permohonan mengikut kesesuaian kewangan. UPSM

6.6 Hadiri persidangan/latihan/kursus berkaitan Staf

6.7 Isi borang penilaian selepas menghadiri persidangan /latihan/ kursus. Staf

6.8 Buat persembahan mengenai latihan/kursus jika diarahkan oleh

KJ/PM

Staf

6.9 Kemaskini rekod latihan di peringkat jabatan PT

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009


MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

Tajuk:

REKOD

Muka 7/ 8

surat

Versi 1

7. REKOD

7.1 Rekod perancangan latihan tahunan

7.2 Rekod latihan staf

7.3 Rekod penilaian selepas latihan

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009


MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGURUSAN

LATIHAN STAF

MAKMAL

(HUSM/LCD/QP 13)

Tajuk: CARTA ALIR

Muka

surat

8/ 8

Versi 1

Pindaan 4

8 CARTA ALIR

Jabatan sedia perancangan latihan tahunan

Hantar perancangan kepada KPD

Staf isi borang

KJ nilai dan lulus permohonan

UPSM nilai dan lulus permohonan

Staf hadiri kursus

i. Staf isi borang penilaian selepas latihan

ii. Buat persembahan di peringkat jabatan

jika diarahkan

PT kemaskini dan simpan rekod latihan

Disediakan oleh

Diluluskan oleh

Dr Che Maraina Che Husin

Dato’ Dr Zaidun Kamari

Tarikh kuatkuasa 1.11.2009

More magazines by this user
Similar magazines