Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

Asal - Lembaga Hasil Dalam Negeri

PERBELANJAAN KERAIANLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA Ketetapan Umum No. 3/2008Tarikh Keluaran: 22 Oktober 2008Oleh kerana perbelanjaan menyediakan hadiah hamper kepada pelanggan tidaktermasuk dalam mana-mana kategori perbelanjaan yang dinyatakan dalam provisokepada perenggan 39(1)(l) ACP, maka amaun perbelanjaan keraian sebanyak limapuluh peratus (50%) daripada RM15,000 tidak dibenarkan potongan sementarabaki lima puluh peratus (50%) boleh dibenarkan potongan.Contoh 11:Pelanggan kepada syarikat Top Designer Sdn Bhd telah melebarkanperniagaannya dengan membuka cawangan baru di Shah Alam. Sempenaperasmian pembukaan cawangan baru tersebut, Top Designer Sdn Bhd telahmenghadiahkan jambangan bunga kepada pelanggan itu.Oleh kerana perbelanjaan bagi hadiah bunga kepada pelanggan tersebut tidaktermasuk dalam mana-mana kategori perbelanjaan yang dinyatakan dalam provisokepada perenggan 39(1)(l) ACP, maka amaun perbelanjaan keraian sebanyak limapuluh peratus (50%) tidak dibenarkan potongan sementara baki lima puluh peratus(50%) boleh dibenarkan potongan.9. Cara menentukan perbelanjaan keraian yang boleh dibenarkanPrinsip yang dinyatakan dalam perenggan 6 hendaklah diguna pakai dalammenentukan amaun perbelanjaan keraian yang boleh dibenarkan. Jadual 1menghuraikan layanan cukai ke atas contoh-contoh perbelanjaan keraian:Jadual 1:BilJenis keraianDibenarkanpotonganTidak dibenarkanpotonganPeruntukanACP1 Keraian diberi kepadabakal pelanggandalam transaksitertutup2 Keraian diberikepada bakalpelanggan ataupelanggan sedia adasemasa pelancaranproduk baru100% 50% 100% 50%_/_/Tidak kesemua dansemata-matadilakukan di bawahsubseksyen 33(1),ACPProviso (vii) kepadaperenggan 39(1)(l),ACPKeluaran: B Muka surat 10 daripada 12

More magazines by this user
Similar magazines