qarTuli ena da literatura

eqe.ge

qarTuli ena da literatura

naTela maRlakeliZe, cisana yuraSvili,

elene maRlakeliZe

gamomcemloba `meridiani~

2


obUfmb!nbSmblfmj[f-!!djtbob!zvsbTwjmjfmfof!nbSmblfmj[f

qarTuli

2

mmoswavlis o s w a v l i s ssaxelmZRvanelo a x e l m Z R v a n e l o

gamomcemloba `meridiani~

Tbilisi 2011


qarTuli ena da literatura

II klasi

moswavlis saxelmZRvanelo

avtorebi:

redaqtori

mxatvari

dizaineri

(UDC) 82-93: 821. 353.1.-32

m-417

naTela maRlakeliZe (jgufis xelmZRvaneli)

cisana yuraSvili, elene maRlakeliZe

neli elizbaraSvili

nino zaqariaSvili

daviT kutubiZe

ISBN 99941-10-050-5

gamomcemloba `meridiani~,

Tbilisi, al. yazbegis gamz., 47. � 239-15-22

E-mail: davideku1@mail.ru, info@meridianpub.com

899 54-17-07 kaxaber rusiZe

893 53-35-27 naTela maRlakeliZe

© gamomcemloba `meridiani~, 2011

© n. maRlakeliZe

N. Maglakelidze, N. Svanidze

“Georgian language and literature”, textbook grade 2, in Georgian

“Meridiani” Publishing House, Tbilisi _ 2011

2


ssarCevi a r C e v i

moviare saqarTvelo, n. kilasonia ........................................................5

brZeni ku (aRmosavluri zRapari) ..........................................................6

yvelaze Zvirfasi nayofi (bulgaruli zRapari) ....................8

mecnieri da menave“, qarTuli xalxuri zRapari ....................10

namdvili adamiani, v. suxomlinskis mixedviT ..........................12

ratom gviyvars Semodgoma, m. lebaniZe ............................................16

gaixares, v. kaxaZe ....................................................................................................18

........................

kreWana, r. inaniSvili ........................................................................................20

........................

gaberili ube, q. WilaSvili ........................................................................22

........................

nergi, m. bolqvaZe ...................................................................................................24

........................

tyeSi, i. gogebaSvilis mixedviT ..............................................................26

ciyvi da kodala, m. Sildeli ...................................................................28

tye da wyaro Svelis, e. barTaia ............................................................30

patiosani tyismWreli (Turquli zRapari) ...................................32

acivda, m. maWavariani ...........................................................................................36

WaRara wvima, b. mumlaZe ...................................................................................38

buStis kacuna, i. taliaSvili ...................................................................40

...................................

Taflis wveTi, W. amirejibi ..........................................................................42

...................................

ciyvis stumrebi, a. gelovani ......................................................................44

...................................

saaxalwlo natvra ................................................................................................46

...................................

gilocav!, m. maWavariani ....................................................................................48

kidev dadgeba ardadegebi, q. WilaSvili ........................................50

papa da yalioni, n. bezaraSvili .............................................................52

142


zamTari, vaJa-fSavela ......................................................................................54

drois fasi, W. amirejibi ................................................................................56

utkbesi da umwaresi, sulxan-saba orbeliani ...........................58

stumrad, ed. yifiani ............................................................................................60

.......................

siZunwe, iaponuri zRapari .............................................................................62

.......................

ase mouxdebaT!, n. aRniaSvili ....................................................................66

.......................

ra Cemi saqmea!, m. xeTaguri ...........................................................................68

biWoba gana Ronea! (SemoklebiT) c. qitiaSvili ......................70

CurCxela, q. WilaSvili ....................................................................................72

lamazi deda, S. asaniSvili ..........................................................................74

saCuqari, a. abulaSvili ...................................................................................76

ZuZgia, d. vadaWkoria ...........................................................................................78

deida kokriko, i. malaciZe ...........................................................................80

ai ia, a. abulaSvili ............................................................................................84

............................

gazafxuli movida!, v. aslamaziSvili ..............................................86

............................

gazafxulda, n. dumbaZe .....................................................................................88

............................

Citebi gamebutnen, S. asaniSvili .............................................................90

............................

Citbatona, (franguli zRapari) ................................................................94

futkari da mtredi, i. gogebaSvilis mixedviT ........................96

irmebi da tura, o. ioseliani ....................................................................98

keTili amxanagebi, i. gogebaSvilis mixedviT ............................100

farSavangi, i. gogebaSvilis mixedviT ...............................................104

erTi muWa bze, n. bezaraSvili ................................................................106

.....................

143


mze yvelas eyofa, v. asalmaziSvili .................................................108

gogra, m. bolqvaZe ...............................................................................................110

Zilisguda, ed. yifiani ....................................................................................112

...............................

rogor vumkurnaloT sizarmaces

(Jurnal `diladan”) ..............................................................................................114

...............................

muqTi lukma (belorusuli zRapari) ...............................................116

...............................

qurdis qurdi, n. dumbaZe ..............................................................................118

sami biWi, m. ivaniSvili ...................................................................................120

SemTxveva, S. asaniSvili .................................................................................122

vin airCia ZaRlma (qarTuli xalxuri zRapari) ...................124

daTvi, mgeli da melia (qarTuli xalxuri zRapari) ........126

mmelia

da mamali (xalxuri) ........................................................................128

TTeTri

yvavili da TeTri pepela, e. axvlediani ...................130

yymawvili

da pepela, a. wereTeli ..........................................................132

nnatvrisTvali,

g. xorguaSvili ...............................................................134

Tavisufali Tema, l. babuxadia ..............................................................136

zafxuli modis!, a. oneli ............................................................................138

gamocanebis axsna ...............................................................................................................140

144


sityvis salaro

ifiqre

enobriv masalaze dakvirveba

dawere

ppirobiTi i r o b i T i nniSnebi: i S n e b i

Seamowme Seni codna

wyvilebSi muSaoba

4


moviare

saqarTvelo

moviare saqarTvelo,

mindvrebs vWvretdi yanebians,

aq RiRilo icinoda,

iq yayaCos xalebia.

awkrialda seqtemberi,

skola ufro myvarebia!

Tan momyveba bebos locva

acremlebulTvalebians.

baR-venaxi ki momZaxis:

_ saiT gagiCqarebia,

cota kidev mogecada,

Semodgomis darebia!

_ ra vqna, mixmobs seqtemberi,

skola ufro myvarebia,

Cemi toli gogo-biWi

yvela daubarebia.

! ! ! o/!ljmbtpojb

vWvretdi _ vuyurebdi, vumzerdi

RiRilo _ mindvris yvavili, lurji feris

dari _ kargi amindi

mixmobs _ s

aq: meZaxis

_ ras eZRvneba es leqsi?

_ moZebneT is adgili, sadac saqarTvelos bunebaa aRwerili.

_ `Tan Tan momyveba momyveba bebos locva acremlebulTvalebians~, acremlebulTvalebians _

ris Tqma surs poets am sityviT?

5


_ Tqveni azriT, ra aris sibrZne? rogor

SeiZleba sibrZnis SeZena?

wignebis

kiTxviT

kiTxvisaTvis mzadeba

Wkviani

xalxis mosmeniT

sibrZnis

SeZena

brZeni ku

ufrosebis

gamocdilebiT

(aRmosavluri zRapari)

kum ifiqra: modi, rac qveyanaze sibrZnea, Sevagroveb da yvelaze

Wkviani viqnebio. adga, mware gogra gamoqurTna

gamoqurTna, mxarze

gadaido da gzas gaudga. sadac ki sibrZnes

waawydeboda, gograSi tenida

da Tavs naqurCaliT ukravda _ arsad

gameqceso.

bolos darwmunda: rac qveyanaze sibrZnea,

yvela movagrove. axla ki, modi,

am sibrZniT savse gogras maRal xeze

davkideb, rom aravin momparoso.

Camoikida gogra kiserze da daiwyo

xeze acoceba, magram gogra

xels uSlida. uceb zurgs ukan

sicili moesma. moixeda da moxuci

kaci dainaxa.

_sulelo, _ icinoda moxuci,

_ Tu ase Zalian ginda xeze

asvla, gogra win nu ki gaqvs

kiserze Camokidebuli, zurgze

gadaikide.

aseTi Wkvianuri rCeva rom

gaigona, kum ifiqra: kidev dar-

6


Cenila sibrZne qveyanazeo.

igi gabrazda. amodena dro tyuilad davkargeo, _ Tqva da

gogra miwaze daaxeTqa.

gogra gaskda. qarma daubera da sibrZne dedamiwaze mimofanta.

mas Semdeg sibrZne yvelgan aris, oRond povna unda.

andaza:

xerxi sjobia Ronesa, Tu kaci moigonebsa.

gamoqurTna _ guli gamouRo

naqurCali _ fuCeCi

_ rogor gadawyvita kum sibrZnis Segroveba?

_ Tqveni azriT, ra Secdomebi dauSva man?

_ ra bedi ewia Segrovil sibrZnes?

_ rogor fiqrobT, ra gziT SeiZleba sibrZnis Senaxva?

povna?

`ku sibrZnis sapovnelad wavida. igi sibrZnes gogra-

Si agrovebda. man gogris maRal xeze dakideba scada. goggog- ra Camovarda da gaskda. mas Semdeg sibrZne mTel qveyanaze

gaifanta.~

_ramdeni winadadeba waikiTxeT?

`gogra gogra gaskda.~ _ ramdensityviania es winadadeba?

gadaakeTeT samsityvianad, oTxsityvianad. ras amCnevT?

daimaxsovreT:

xjobebefcb! tjuzwfcjtbhbo! Tfehfcb/!

xjobebefcbTj!Tfj[mfcb!jzpt!psj-!tbnj!bo!

nfuj! tjuzwb/! ! xjobebefcjt! cpmpt! xfs.

ujmt!wtwbnU/

7

More magazines by this user
Similar magazines