13.05.2013 Views

Untitled

Untitled

Untitled

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cataleg raonat dels exlibris catalans<br />

de la Reial Academia de Bones<br />

Lletres de Barcelona<br />

M. Carme llla i Munné


Cataleg raonat dels ex-libris<br />

catalans de la Reial Academia<br />

de Bones Lletres de Barcelona<br />

M. Carme lila i Munné<br />

Volum 11<br />

REIAL ACADEMIA DE BONES LLETRES<br />

Barcelona, 2007


O del Proleg: Francesc Fontbona<br />

de I'edició: Reial Academia de Bones Lletres<br />

C/ Bisbe Cacador, 3.- o8002 Barcelona<br />

Pagina web: www.boneslletres.cat<br />

Correu electrbnic: bones-lletres@boneslletres.cat<br />

Disseny tipografic: Albert Corbeto<br />

Disseny de la coberta: Víctor Oliva<br />

ISBN obra completa: 978-84-933284-7-4<br />

IS B N: 978-84-933284-9-8<br />

Dipbsit legal: L-749-2007<br />

Impresa Arts Crafiques Bobala S.L.<br />

C/ Sant Salvador 8.- 25005 Lleida


4979<br />

EX-LIBRIS / MARQUES DE VALLCORNERA /<br />

[perl [Pau] [Font i de Rubinat].<br />

lgoz?. 7ixw.Pi: iixia,Pi. Creu d'extremr lievolatr, amb un<br />

ercutei delr Vallgornera a I'enrreuament i canlona1 delr de<br />

Baile (o Bofarull). S!cilia. Navarra i Catalunya: flarr de 11s de<br />

fonr La cara proceda d'Oiot.<br />

RABL-PP (FontR.,6:16a).<br />

4980<br />

EX- / LIBRIS / MODEST DE CASADEMUNTI<br />

CIRALT / [per] [Modest de] CASAdeMUNT [i<br />

Ciralt]. (1 [Lemes:] QUODTEMPUS /<br />

ABSTULIT DAT.<br />

~goo?, 8jx100.P~.t.bst.Cavaller medieval (erpaia) iercut<br />

(qumerat i tmbrat amb rarc emplomallat); cartel al cim<br />

d'una penya.<br />

RABL-PP (Carademunt.8)<br />

4981<br />

BIBLIOTECA / Pon$-Burguera / Santanyi-ig88/<br />

[per] [Andreu] [Pon$ i Fullana].<br />

lq88. i67xp.h. &-l. en forma de punt de Ilibre: ranefa<br />

tpografica que marca el requadre i un motiu a la palt superior:<br />

AnyeI parqual en un quadre caironat sobre una creu grega.<br />

RABL-PP (Pan(,i).<br />

4982<br />

EX LlBRlS / [sense nom] / [per] reodoro<br />

Nicolás] [Miciano Becerra].<br />

7)x5o.X~.t.rp. Ercut trunca1 (&liga. rol flamelantj. carr pel<br />

tmbre; fuller d'acant omplen el rectangle.<br />

RABL-PP (Miciano.28)<br />

4983$:<br />

EX-LIBRIS / ESPINAS / [per] X. POTIPAN<br />

[pseud. de:] [Joan-Antoni] [CARCIA-DIE i<br />

MIRALLES DE IMPERIAL] / 25.11.69.<br />

1969, 88x67,Pi;7gx~8.aral. Caricatureíc- el titular (barretana i<br />

erclopr) pana un plat (espina de la cua d'una %trena<br />

erglaiada): vclcr i ercut de Catalunya.<br />

RABL~PP (Potipan,i:~:j).<br />

4984<br />

exlibris /Juan Jose / Lamana / [per] [Joan]<br />

ESTIARTE [i Samsd] / [Opus] N" 103.11 [Lemes:]<br />

Ab lo quint. DIALTEA.<br />

1947,1iox65.P,/2: tng I "m: tmar i bordeur. Ercut herbldir.<br />

ambcarc i lambrequnr, entre una copa. amb la rerp<br />

enroscada. 8 un albarel-o.<br />

RABL-PP (Ertiane,24i;242).<br />

4985<br />

Ex / Libris /ANTONIO / LAMANA / [per]<br />

[Joan] ESTIARTE [i Samsó) N" 110. 11 [Lemes:]<br />

Ab lo quint.<br />

,947. gox6g.Pi.t birt. Requadre: ercut herhldic: cinc<br />

erpgueí al m g d'una corona de lloier corona comtal.<br />

RABL-PP (Ertalte,zq):i).<br />

4986<br />

BIBLlOTHECA/ ETARCHIVIVM/ IOSEPHI<br />

MAE. DE/ ALOS ET DE DOV/ PRESBYTERI/ [o]<br />

EX-LIBRISJ JAVIER DE AL&/ Y DE DOV /[o]<br />

EMMANVELIS MAE.1 DE ALÓS ET DE DOV/<br />

[per] [Josep] LISBONA [i del Carpio] - [igo]g.<br />

11 [Lemes:I NON QVOD SED VBI.<br />

igog?. 81x48; 4ox14,Pi; 82x5o.Pi; 83x50; 40~24.P1. Din~ un<br />

requadre de ranefa, ercut herdldic del qual surten voluter en<br />

sraberc d'elementr vegetar ertlitzatr. Eli exr. per air<br />

r~tularr alternatiur no van Grmatr.<br />

RABL~PP [Lirbona,67:8,g;io: Perron.,7).<br />

EX-LIBRIS /CAMILO MORALES CORTES<br />

/<br />

[per] VIDI [apbcope de! [Pere] VIDl[ella i<br />

Simó].<br />

ioox74,Pi.t.rp. Errut quarterat (tres bander: castell duer<br />

errales; lled iampant; bordura carregada amb sir rautorr) i<br />

rarr emplomallat per tmbre.<br />

RABL-PP (Videl1a.i).


4988<br />

EX / LIB / RIS /VIRGINIA/ DE PLAISANTI<br />

[per] [Josep Maria] [Gual i de Sojo].<br />

77~5!.X: Interpretacid infantil d un eicut herdldc: carc<br />

empiomallat robre un rectanpe en que h ha una torre i una<br />

ertrclia de ret punter i cada banda.<br />

RABL~PP (CuaIS.4)<br />

4989<br />

EX ARCHIVO ET / BIBLIOTHECA / TRINITATIS<br />

PRAT PRAT / TP [monogr] / PRESBM<br />

BARCINON./ [anonirnl.<br />

195. 48x45,Pi.t rp. La nicrpci6 al voltant d'un libre<br />

obeo; robre aqiiert meda16 ovaat amb leí iniiaí: cap<br />

d'bngel<br />

RABL-PP (Anhn.80).<br />

4990<br />

EX-LIBRIS LLVIS ESCOBET / [per] ML. Ij<br />

[Lemes:] FILIABUS NOSTRIS.<br />

~4x~2,C],t.bl. Dinr un bval. dos colomi parrupen robreuna<br />

garIanda de florr: elr quatie palr de Calalunya<br />

RABL-PP (Anhn.8i).<br />

4901<br />

EX-LIBRIS / PERE BENAVENTI i DE BARBERA/<br />

[perj [Pere] [Benavent de Barberh].<br />

6oxqg.Pi. Ercut herdldc. amb elm i Ilambrequnr;<br />

comporlci6: Ira. llibre aben robre un dc tancat. ful, figura<br />

cbríca amb una plomada. una coumna dempeur. tronrí<br />

de


5000';<br />

EX / LlBRlS / JOAN B // MIRACLE / [per] J[osep]<br />

CVCHY [i Arnau]. 11 [Lemes:] DON QUIJOTE.<br />

i903?. ioox6s.Pi. Ccrvantex, una rnd al cap. amb 'altra<br />

aguanta el lltbre que llegeix (el Quixot): piler de llibrer aterra<br />

I sobre la taula (Ilumenera encera); llibrerier; capde Quixot.<br />

RABL-PP (Cuchy,~).<br />

5001<br />

Margarida Oliva / ex-libris / [per] [Victor] [Oliva<br />

i Pascuet] [Opus num.11.<br />

1978. 73x47,Pl.t.vd. Compo~IcibarbitrAria: porta migoberta.<br />

paret en angle i enrajolat; olva.<br />

RABL-PP (Encbiobl..Vii,r~8).<br />

5002<br />

Rosa / Alvarez / Linares / Exlibris / [per]<br />

p/íctor] [Oliva i Pascuet] [Opus núm. 261,<br />

,987. 97x3),Pi.t.bl-electric. Pinzeladei que recorden un ore11<br />

d'ales ertereí<br />

RABL~PP (Enr.biobl..VII.i)6).<br />

5003<br />

GRAU FONT/ EX,LIBRIS / [per] [Victor] [Oliva i<br />

Pascuet] [Opus núm. 281.<br />

,988. 86x38.Pi. Barca de vela ertilitzada.<br />

RABL-PP (Enc hiobl .V11.136).<br />

5004<br />

Maria del Mar. Ex-libris / [per] [Victor] [Oliva i<br />

Pascuet] [Opus num.i7].<br />

,987. 64~57,Pz/2:tgr i gg. Niivolr mig i-luminatr pel rol.<br />

RABL-PP (Enc.biohi,VII.i4~).<br />

5005<br />

EX-LIBRIS / FERRAN / [per] [Víctor] [Oliva i<br />

Pascuet] [Opus núm. i7?].<br />

~987.53~36.P2,tvd. En cercle. duer figures caríiquer<br />

derquena: una . Euterpe roca e llaut.<br />

RABL-PP (Enc.biobl.V11.~42).<br />

5006'<br />

EX-LIBRIS / FREDERICH MIRACLE / BARCE-<br />

LONA /ig.//o3- / [per] Chr Klumpp. 11 [Lemes:]<br />

UN BON LLIBRE ES LO / MILLOR COMPANY.<br />

,903. iaix77,Pi; 49x38 petja s6~44.PiiP2,t.bl 8 bx. Marc<br />

modernita d'elementí vegetas ertilit-iatr: burt de jove<br />

(gorro i cabellr Ilargr) que enrenya un llibre (mcl-cc.1 -Ixii.').<br />

RABL~PP (Klumpp,1;2); RABL-C (Klumpp.3)<br />

5007<br />

EX-LIBRIS /CONDE DE MARSAL / [anbnim].<br />

11 [Lemes:] NOBILITAS / CORDIS / SUPREMA.<br />

Nurri jaoo<br />

~948.s1xqi.Pi. Sobre un cartutx, bual (ercut d'armrs del<br />

titular, timbrat amb corona comtal); repr d'un quadre<br />

propietat del Patrona1 de Sant Pau pera presos, de Madrid<br />

(lesiir curan1 un iniant malalt en braror de la mare). Er<br />

tracta d'una rmpiificacid de I'ex-l. dlbuixat per R. Abad?<br />

RABL-PP (Anbn..87).<br />

5008<br />

MARQUES -/ HERNANDEZ / EX-LIBRIS / [per]<br />

[Maria Isabel] [Adalid i Bresoli].<br />

1997.59x57.CAD. Llibre, maquina de retratar gcrra de<br />

ceramica. Amb motiu de les norer d'argent del matrimoni.<br />

RABL-PP (Adald,,).<br />

5009<br />

EX / IiBRiS / M / A / R / Q / ueS / He 1 rNaN /<br />

dE / Z / [per] M[aria] [[sabe11 Adalid [i Bresoli].<br />

1997,74x50.CAD.col. NOE~S d'argent deis titulars. Dirreny<br />

abrtracte amb colori Ilampantr: les lletrer del cognom d'ell<br />

remblen ballar a ia corda iiuixa, sobre un angiequeuna<br />

mPnruia ruporta. Ex. de prova. renre Rrma.<br />

RABL-PP (Adalid.z;3;4).<br />

5010<br />

Donatiu fet per Pere Borras/ i Estruch a la bona<br />

me-/ mbria del seu besavi Pere Ba=/ rras i<br />

Soldevila, del seu avi/ Pere Borras i Jubells../ [per]<br />

[Pere] [Borras i Estruch] [?l. 11 [Lemes:] Laus Deo.


REvtRlCn fiI!?PitL<br />

BfiRCCLONA<br />

5014<br />

EX-/C / LIBRIS / ERNESTO / GALCERAN /<br />

[per] [Antoni] [Boada i Carcia] [opus 31.<br />

1942, X~X~~.PI!P~ Aeulla enfiladael ii dbuixa la ncial del<br />

rognarn 1 rodet de h en1rrmg duner tirorer.<br />

RABLPP (Boada.lg:f).<br />

MlLLOR COMPAMY. 50'5<br />

EX.LIBRIS / ]osep / Mos Vall -/ [per] [Antoni]<br />

[Boada i Garcia] [opus 131.<br />

,942 B'"~4P7. E" un rcquadrr rnr espig"~5 (el5 cinc<br />

amirí): el ttuar, la rner alta; l'artrlr. la del col lorydi<br />

(mrali. alprhorer)<br />

RABL~PP [Baada.qE.f.).<br />

5016<br />

EX-LIBRIS / JOSE M" GORINA / [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Garcia] [opus 71.<br />

iqqi. 87~73.P7. Un teclat. notes i rlau de rol robreporader.<br />

divldexen diagonal I 'er: pat de faimeca amb a rerp<br />

enroscada. sobre un llibre. microicaps.<br />

RABL-2P (Boada.43:C).<br />

~ i , jooi, ~ .<br />

5017<br />

EX / LIBRIS / R. PARENT / [per] [Antoni]<br />

,927. 94~62,T/2:t ng vm. Marr de milla canya. callgraiic [Boada i Garcia] [opus 221 2.<br />

!Ilet~ EbtiCa 1 nicials vm/ IrnPreS Per Perc Bar 1 Vich. ,943, inoi~og.P7 ~Ibre obertrabre ulia taua badu<br />

RABL-PP ( B O ~ ~ ~ ~ , ~ ) . ieiglera N xprerr).<br />

5011<br />

RABL-PP (Boadaqlí)<br />

EX- / LlBRlS /ANTONIO BOADA / [per] 5018<br />

[Antoni] [Boada i Garcia] lopus 201. 11 [Lemes:] EX.LI//BRIS / Dr. RAMON SANAHUIA Pbro. /<br />

LEER, / PENSAR, AMAR / Y ORAR.<br />

[per] [Antoni] [Boada i Carcia] [opus núm. lo].<br />

,943, goxi~2,Pi/P7. Dor Ilibrei. tnrer i plorna. gerro amb 11 [Lemes:] lnitium sapientiae timor Domini.<br />

rora. i pnzels i paleta. 1942. 78xXoP7. Care la Sagrada Forma. dnr un cercle.<br />

RABLPP jBoada.i5:f). RABL~PP (Boada.44 f.).<br />

5012 5019<br />

EX / LlBRlS / JOSE / ORIOL / BOHIGUES / Ex-libris / RAMON / CAMi / [per] A[ntoni]<br />

[per] A[ntoni] Boada [i Garcia] [opus núm. ig]. Boada [i Carcia] [opus 61.<br />

1 [Lemes:] UN BUEN LIBRO ES UN BUEN ,942, 96~77.~1j~7. pipo ~ U fumela, C dos pinre!lr i capa AMIGO. EL HOMBRE HACE // EL LIBRO // Y d'aquare'le5.<br />

RABL~PP {Boada.~8.f.).<br />

EL// LIBRO HACE AL HOMBRE.<br />

1942, 1~8xio7PiJP7 Llibrer un dobert-, que vebren d'un<br />

5020<br />

corn de Iabunddnca, iinrer<br />

RABL-PP (Baada.281) EX-LIBRIS /]OSE M" BENET VANCELLS /<br />

5013<br />

EX-LIB// RIS / RAIMUNDO LLENA/ [per]<br />

A[ntoni] Boada [i Garcia] [opus 81.<br />

>gql. 8ix1i.P7. Filerade rellotger de butxaca quesurtendel<br />

campanar d'un quadie poiat al cavalet<br />

RABL-PP (~oadaq8:f)<br />

[per] [Antoni] [Boada i Garcia] [opus 141.<br />

,942, 8ix~X.PijP7. Fguia mariul~na. amb elr atrbvtr de deu<br />

Mercuri. que rulr de :'estac6 rarrcgat anb ducr maaer.<br />

RABL-PP (Boadazqf.)<br />

5021<br />

EX-LIBRIS /]OSE SALA / [per] [Antoni] [Boada i<br />

Garcia] [opus 91.


,942. ia8x72,Pi/P7. Libre i copa amb la rerpenrorcada<br />

RABL.PP (Boada,qo:f)<br />

5022<br />

EX- // LIBRIS / ROSA / JUNYENT/ [per]<br />

A[ntoni] Boada [i Carcia] // 1942 [OPUS 11.<br />

ig42,88r78,P7. Una cinta dibuixa un cor; cor radian1 8 rosa.<br />

RABL-PP (Boada,qi:f.).<br />

5023<br />

FRANCISCO GORINA / EX-LIBRIS / [per]<br />

[Antoni] [Boada i Carcia] [opus 121.<br />

1942, io7xg3,P7. Sota I'arcd'una cinta: Ibreabelr. erpara<br />

deTemir i balances equilibrader.<br />

RABL-PP (Boada.42:f.).<br />

5024<br />

EX- / LlBRlS / FRANCISCO / BOADA / [per]<br />

[Antoni] [Boada i Garcia] [opus 41.<br />

1942, 79~8i,Pi/P7. Dver plomer d'oca en arpa. libre.<br />

RABL-PP (Boada.)é.f.).<br />

5025<br />

Ex-libris / Francesc X. Bruguera / [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Garcia] / N" 8 [35]. 1 1 [Lernes:] UNA<br />

BONA LECTURA ES DE / BONA CULTURA.<br />

CAL LLEGIR I ESTUDIAR / PENSANT EN EL<br />

MÉS ENLLA.<br />

1944 9sx7o,Pi/P7. Creu de terme. tinter i pioma.calavera<br />

amb una rerp enrarcada. i trlpode amb un braier enrer<br />

RABL.PP (Boada,]~:f).<br />

5026<br />

Ex- / Libris / EUSEBIO CIMA/ [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Garcia] [opus ii]. 11 [Lernes:] Pertransiit<br />

benefaciendo.<br />

1942, 90~80,Pi/P1. Sobre una taula, canab0. tinter ploma,<br />

dos llibrer 1 un globur terraqüi; pisraira.<br />

RABL-PP (Boada,rq:f.).<br />

5027<br />

EX.LIBRIS /ANTONIO BOADA / [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Carcia] 11943 // N" 4 124). 1) [Lemes:)<br />

LEER- PENSAR- AMAR Y ORAR.<br />

1943,73~61,P>/P7. Libre oben, tintei i poma: paleta pinzellr.<br />

RABL-PP jBoada,]q:f.).<br />

5028<br />

EX-LIBRIS / Fco. MAURl / [per] [Antoni] [Boada<br />

i Garcia] [opus 151.<br />

,942, iiox78,P7. Xemeneiadef2brica. en ercoii: amb el fum<br />

surten Ilibrer; el titular er pagd eir estudir treballant.<br />

RABL-PP [Boada,qs:f.)<br />

5029<br />

EX.LIBRIS / P. Prat / [per] A[ntoni] BOADA [i<br />

Garcia] [opus] 34.<br />

i9qq. i?ox89,Pi/P7. Llibre, cendrei amb buriila que furneja,<br />

tubr de pntura i albaiello ple de pinzellr sobreuna taula;<br />

telex. La p fia de nom del titular n'imita la firma.<br />

RABL-PP jBoada.2o:f.).<br />

5030<br />

EX-LIBRIS IIOSEP // IGNASI / PORTA / [per]<br />

A[ntoni] Boada [i Garcia] [opus 181. 11 [Lemes:]<br />

AMB EL COR A LA MA.<br />

,942, 78x95.Pi/P7. Md amb uncor a palmel1:cinta.<br />

RABL-PP (Boada.)s:f.).<br />

5031<br />

JOSÉ / CARRERAS / EX-LIBRIS / [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Carcia] [opus 171. (1 [Lernes:] LAS<br />

SUPREMAS OBRAS ARTISTICAS NACIERON//<br />

AL CALOR DEL ENTUSIASMO.<br />

1942, gox~19,P1/P7Tinter arnbdues plomer, caroter de<br />

teatre i una cinta que parra entre tres corronr.<br />

RABL-PP [Boada.ji:r.)<br />

5032<br />

ex-/ libris / Montserrat / Colome / [per]<br />

A[ntoni] Boada [i Garcia] / no 12 [33] // 1946.<br />

1) ILemes:] Rosa d'abril/ morena de la serra ...<br />

RABL-PP (Boada,iqf.)<br />

5033<br />

EX-LIBRIS / - IOAN / GRAU / [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Garcia] [opus 161.<br />

1942, IO~X~~,P~/PI. D'un llibie migoben ragen moneder.<br />

RABL-PP (Boada.ii:f.).<br />

5034<br />

EX-LIBRIS / M //A / Mateo / Avellaneda / [per]<br />

A[ntoni] Boada [i Garcia] / 1942 [opus 21.<br />

,942, g2x8o,Pi/P7. Sobre dos ilibrer, ertructura tuna<br />

finestra coronella; duer cinter s'h caigolen.<br />

RABL.PP (Boada.3o:f.).<br />

5035<br />

EX-LIB / RIS [alf.grec] / ANTONIO BOADA /<br />

[per] A[ntoni] Boada [i Carcia] // 1943 // N' 6<br />

[261.<br />

1943, is8xii8,Pi/P1 Un partoret toca el flabiol rota un arbre.<br />

RABL-PP (Boada.16:f.j.


5036<br />

Ex. Libris / Ramon Parent / [per] [Antoni]<br />

[Boada i Garcia] [opus 231 3.<br />

,921. io>x84,Pi. Sobre un canutx de forma capriiioia<br />

Iurper de rapnyaire). ercut deis Berenger (nobles<br />

angleior). rortngut per un llc6 a cada banda: corona<br />

marquesal per tmbre<br />

1941, 88x66.Pitrp; P7 Eírut de Catalunya 8 coronade<br />

íantaria; marcdecorativ<br />

RABL-PP (Gar.ii).<br />

RABL-PP (Baada.8:,$g.í) 5043*<br />

5037<br />

EX-LIBRIS / RAMON PARENT / [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Garcia] 1946. N" 16 [36].<br />

i94611947,4~,P1/P7. Rodb: a centre, ercut decatalunya 1<br />

corona sobre un pergami; el text 3 I'rnell crcular<br />

RABL-PP (Boada.7-f.).<br />

5038<br />

EX. / LIBRIS / TOMAS VlVER / [per] A[ntoni]<br />

Boada [i Garcia] [opus 51. 11 [Lemes:] ARS<br />

-. LONCA. ~- VlTA BREVIS.<br />

,942, 84~64.PljP7. Cepridia. pinzer t paleta.<br />

RABL~PP (Boada,3>:f.].<br />

5039<br />

Ex / Biblioteca / Manuel de Foronda / [per]<br />

reodoro Nicolds] [Miciano Becerra].<br />

lixi?, Xi. trp Oval: calligrdfic.<br />

RABLPP (Miciano. 41).<br />

5040<br />

EXLIBRIS / Fran/co / de Ayguavives / [per]<br />

Fran.co de Ayguavives 1950 [?l. 11 [Lemes:] SOLA<br />

PER ANERSOS [sic] VINCIT PRUDENTIA<br />

CASOS. AVE / MARIA. LA MUERTE MENOS<br />

TEMIDA DA MAS VIDA.<br />

1950. ~~x9~,Pi,acal.(aquar) Com ii íor el íragmentd'un<br />

vitrall. escut familiar (quarterat, amb errurr61 raitngut<br />

entre una &liga 1 un e6, corona marqueral.<br />

RABLPP (Ayguavver,i).<br />

504'*<br />

EX LI-//BRIS / LD" DON//ANTONIO / VILAR<br />

DE OROVIO / [per] Amadeo FREIXAS [i Badia]/<br />

1942 [?l. 11 [Lemes:] SI ES/ DIOS/ CON/<br />

MICO/ QUIEN/ CONTRA/ MI DIC/ MIHI?<br />

igq2, iiix60,Pi.t ip. Eriut herhldr timbrat amb corona<br />

d',níant (?) carcernplomallat per iimeri; a rota. penla una<br />

creu de5ant laume<br />

RABL~PP (Freixai.il.<br />

EX-LIBRIS / A. MACAYA / [per] J[oan] B[aptista]<br />

OCHE [Montalban] F[ecit] [i] X[avier] F[erran]<br />

CALICO D[el.l [firma com.]. // 1943.<br />

1943, 9ixhg.Pi.tbl: i9~4a.P1.t.bst. EICU~: quarterat (dues<br />

ertreler. luna; rageta: cnc rorr en flamer), icasc<br />

emplomallat per timbre; rcquadrc dc íanefa (hla repetida).<br />

RABL-PP jCalic6.~;4).<br />

5044~<br />

EX LlBRlS / B - PERPINA . ROBERT / [anbniml.<br />

OLIVA DEVILANOVA. 1 [Lemes:] ALQUIMIA.<br />

ASTROLOGIA. MAGIA.<br />

igq, hgx48Pi. Cap de ttgre. calavera libres (und'oben).<br />

RABL-PP (Anbn.464).<br />

5042<br />

EX-LIBRIS / IRENE VENTOSA / i / DE /<br />

BERENGER / [per] ~[oan] GOLS [i soler] / 1921. V I ~ J O ~ O ~<br />

11 [Lemes:] DVM/ SPIRO/ SPERO.<br />

Yi"" iO,+,


5045<br />

EX-LIBRIS / DON FREY JACINTO DE SALU-<br />

DES Y DE ROSELL / [per] A[ntoni] lzaguirre<br />

11 [Lernes:] NON DEFIIJCITALTER.<br />

7~~55,Pi,t.~p. Erwt herdldic sobre mantel reiollit i corona<br />

marquesal; elm i dllga d'aler erterer per cmera.<br />

RABL-PP (liagurre,~).<br />

5046*<br />

ExLibris Nicolas Cuille / Barcelona / [per] J<br />

Baurnés fecit.<br />

17.. g~x6~.Ci,tsp. Ercut en forma de pera [xebrd 1 trer ertreller<br />

de cinc pwter); ales i estrella per timbre: d~orac6florai.<br />

RRBL-PP (BaumPr,~)<br />

5047""<br />

EX LIBRIS / D / EL / CL/ OS- / MIR / ET / [per]<br />

N[arcis] C[ornadira i Moragrega]. [19]95.<br />

1995. 8ox~,P~/z:t.ng~vm. Par1ant:cub-elcior "11-mirct-.<br />

RABL-PP (Comadira.~).<br />

5048<br />

EX / LI / BRIS / ANTONI // PACH / [per]<br />

A[ntoni] C[elabert i Casas] [rnonogr.].<br />

82x63. Xi. Muntanyeoc: monilla. bar16 8 Ilibre.<br />

RABL-PP (Gelabert.ilob)<br />

,340. 66xgi,C3,tbl: típ; tgr Coilar de perler en Oval i<br />

garlander deflarr i rntes; branquer dellorer i de palma<br />

5049'<br />

encreusder. llnipirat en:] Bewick, Thomar.<br />

ELlZABETH'WATSON.DIAMOND I IperI Will RABL-PP<br />

Sirnrnons 1931 // N'i3.)) [Lernes:] JUVENILIA.<br />

,931, ii5~8i.C1/z:trp; grrenre nom, del i930 Dor osretr que 5053<br />

r'abiaccn (er baralien o juguen) ai corta! dun la


5061<br />

EX.LIBRIS Dr. S. ESTRANY / [per] [Santi]<br />

[Estrany i Castany] [Opus núm. 211.<br />

!9?5,8~x50: 1~ax8~.Pi!pcrema. Cam cn e niim. pSn,<br />

onader i franger. perO meí arbrex alr pulolr, m rol luna.<br />

RABL-PP (Eitrany,]i;32).<br />

5062"<br />

EX-LIBRIS - DR. S. ESTRANY / [per] [Santi]<br />

[Estrany i Castany] [Opus núm. 231. 11 [Lemes:]<br />

THE FROC PRINCE.<br />

1997, qox82: 8ixjo.Pi.p.crema La parellidel ronte (ella.<br />

d'aire oriental; c princep de cavaller medieval europeu)<br />

amb la granotacoronndaili peus. arbrer. Prerentat al<br />

concurr de81 Nklaar.<br />

RABL-PP (Ertrany.33.34).<br />

5063<br />

EX-LIBRIS- DR - S - ESTRANY / [per] [Santi]<br />

[Estrany i Castany] [Opus núm. 301. 11 [Lemes:]<br />

THE SLEEPING 1 BEAUTY.<br />

Siirii. soqq 1997, 1jox82: Rax~n,Pi,p.crema. La parella del conte cl<br />

5057 RABL-PP (Ertrany,,i:)6).<br />

Eu- / libris / Modest de Casademunt / [per]<br />

[Modest de] [Casademunt i Giralt]. 11 [Lemes:]<br />

QUODTEMPUS/ ABSTULIT DAT.<br />

i898?. Sox64.Pi.i bl. Exut quarterat. i rarc emplomallat per<br />

cmera: mar< de llambrequnr, derenvaupatí no<br />

ortodoxament. en rectangle cuwilini Prmer ex-. de Ianrra.<br />

RABL~PP (Carsdemuot.~).<br />

5058<br />

EX.LI6RIS / Dr. S - ESTRANY / [per] [Santi]<br />

[Estrany i Castany] [Opus núm. 181.<br />

,995, 131x87: Riijn,Pi/p.c.cru. 'Ecologa: florr. fullei i<br />

~a~illoner.<br />

. --<br />

FX.LIBRIS / Dr - S - ESTRANY / [per] [Santi]<br />

[Estrany i Castany] [Opus num. 191.<br />

7995. 131~82: 82xjoPijpcrema 'Erooga: pexor. dos<br />

quadrilpcder enraratx, doí orellr I rol 4 pnr.<br />

RABL~PP jErtrany27:28).<br />

5060<br />

EX.LIBRIS Dr. S. ESTRANY / [per] [Santi]<br />

[Estrany i Castany] [Opus núm. 201.<br />

1995. qix8i: 8ix~o.Pilp.crema.<br />

'Ecolagia': onadeí del mar 1<br />

llnier anduader de paratgc. amb grequer, arbrer. ocellr.<br />

florr. 8 la luna i e rol. Vegeu-ne la vaiant a núm.lo6i<br />

RABL-PP jEítrany,2?;30).<br />

princep, amb una Rar a a mi. 8 la bella que darmia: gas i<br />

duer flors. Prerentat al concurr de St Nhlaah.


5064<br />

EX-LIBRIS / BENOTT / IUNOD / [per] S[anti]<br />

ESTRANY [i Castany] [Opus núm. 221.<br />

1945. i~orXz,Pi/p.c.crerna. La 'pau': test amb florr, > uoluter<br />

i erpirali que emmarquen un rolom (branca d'oliveiaal<br />

bec) Per al concurr intern.. organitzat pe ttular quan era<br />

ambaxador de suirra a Bclgrad.<br />

RABLPP /Erfianyj7:f.).<br />

5065<br />

EX.LIBRIS / ALBERT ESTRADAVILARRASA /<br />

[per] S[anti] ESTRANY [i Castany] [Op. núm. 281<br />

i997,8o,Pl/prcrema. Edtori pintor nur en un cerclc.<br />

RABL~PP (ErfranyjX:().<br />

5066<br />

EX-LIBRIS / ]OSE HERNANDEZ / [per] S[anti]<br />

ESTRANY [i Castany] [Opus nUm.311. 11 [Lemes:]<br />

IN/ MEMORIAM.<br />

,997 i3ox8j.Pi.p.c.crema Falr ex.: refrat del Iiterat argenti<br />

en un qusdre. ,figures nuer de vournr geametricí, amb<br />

corones de llorer i Ibrer.<br />

RABL-PP (Ertrany.3g:r.).<br />

5067<br />

EX-LIBRIS-GUILLERMO E-HUDSON / [per]<br />

S[anti] ESTRANY [i Castany] [Opus núm. 251.<br />

,996. 8oxi~o,Pi,/r.rrerna. Falr ex-librr: retrat del titular;<br />

branquer amb florr i fuler, i ocel.<br />

RABL-PP (Estrany,qa:f.).<br />

5068<br />

EX.LIBRIS / GUILLERMO / EHUDSON / [per]<br />

S[anti] ESTRANY [i Castany] [Opus núm. 261.<br />

1996, Xjxi3o,Pi/pcrerna. Falr ex-librir: Ibre obert (retrat del<br />

t!tular), ocell i flor inierralatr en elrext.<br />

RABL~PP (Estrany,q?:f).<br />

5069<br />

EX // LlBRlS / FRANCISCO / DE ALbS / [per]<br />

[lan] [Battermann] [Opus núm.181.<br />

i956/1957, 75~73,Xj/3:tng,vd 1 "m. En llnier ert~litzader.<br />

brau davant la capa del torero.<br />

RABL-PP (8attermann.i).<br />

5070<br />

EXLIBRIS / IRENE MARTi BOQUE / [per] J[oan]<br />

B[oquP i Vaque] [monogr.].


,997. 76~74.X2. Espadat5 de la iorti ratalana. coorn d'aler<br />

erterer i rol radianl: rol balances equlbradei i rgne<br />

femeni; tresilorr roia.gralol i flor de neu<br />

RABL-PP (Boqu6.52).<br />

5071"<br />

JOAN ROlG I MONTSERRAT / EX-LIBRIS /<br />

[per] A[ngelo] Ajrrigoni] [monogr] / 1997.<br />

1997 134xqoC~i.t.vd rp. Sant jordi [armes de Cataunya<br />

a Percut i la llan~a) Iuita amb el drac: el cava11 re 11<br />

encabrita<br />

RABL~PP (Arrgani,q:f).<br />

5072<br />

EX LlBRlS /A. ARRlCONl / [per] [Oriol M.]<br />

D[ivl i Coll] [monograma] [opus] 443. 11 [Lemes:]<br />

PRO LOCO DI // ROCCALBEGNA.<br />

,997. 66qg.Xs. Xiprer i carer al pcu d'un pcnyal: oreneter<br />

quevolen Prercntat al certamen t deíprér dedcat a<br />

I'artiíta.<br />

RABLPP (Divi,j22~f;i37:f).<br />

5073<br />

EX- / LIBRIS / EULOGI i MERCE / ROlC /<br />

MIRALLES / [per] [Oriol M.] D[ivi i Coll] [rnon.]<br />

[op.] 444. 1 [Lemes:] PELS/ FRUITS/ ELS/<br />

CONEI.1 XE-/ REU.<br />

~99745~63.X2. Llibre oben 8 cirtela plena defruiter; gatm<br />

de raim i pampol.<br />

RABL-PP (Divi,p~:f1.<br />

5074<br />

EX LlBRlS / ANDRZEJ / WLODARSKI / [per]<br />

[Oriol M.] D[ivi i Coll] [monogr] [op.] 446.<br />

1997, 66x6q.X2 Napole6; pairatge<br />

RABL-PP (Dvi,i24:f.).<br />

5075<br />

EX MUSlClS / LIUTERIA / NEL<br />

MEZZOGIORNO / [per] [Oriol M.] D[ivl i Coll]<br />

[monogr] / [op.] 447. 11 [Lemes:] IN<br />

MEMORIAM / PAU CASALS. EL/ CANT/<br />

DELSI OCELLS.<br />

1997, imx67,X?. Repr del rnanument a Pau Casar que hi ha<br />

a Montserrat: I'artrta tocant e violoncel. voltat d'oceilr;<br />

noter de la cang6 nadalenca popular catalana<br />

RABL-PP (DivI,5?6:f.).<br />

5076<br />

EX- / LIBRIS / NARCiS / FIGAREDA / ROSA /<br />

[per] [Oriol M.] Djivi i Coll] [monogr.] [op.] 4 8.<br />

,997, 66x18,Xz. Parla"!: narrir.<br />

RABLPP [Dvi.iq f.).<br />

5077<br />

EX- / LIBRIS / FRANCESC ORENES // Ir. / [per]<br />

[Oriol M.] D[iví I Coll] [monogr.] [op.] 4 9.<br />

,gg7,i3x67,X? Ordnidor da5 ai1eter riui jueueii a futb0l.<br />

RABL-PP (Oivi.ij8.L).<br />

5078<br />

EX-MUSICIS / QUIM CLARET / [per] [Oriol M.]<br />

D[iví i Coll] [monogr.] [op.] 450.<br />

1997. 59~59.X2. lnrtrumentr rnubi


5081<br />

JOSE M"RIUSSET/ R / EX-LIBRIS / [per]<br />

[Carlos] [Vives i Torrella] [?] [Errbniarnent<br />

atribu'it a:] [Angel] [Craiiena i Perez].<br />

'qs~, sox4a,P~, adh. Sota les ndcaronr del ttuar: pertil<br />

d'una 'R', queel text ~"b~~tll~, veler de veler plegader.<br />

RABL-PP piues,~).<br />

5082<br />

Ex*libris / ROSER / JOAN-LLUIS / [per] Joan<br />

Iluís [de Yebra i Cueto]. 11 [Lernes:]


5089<br />

EX-LIBRIS / JORDI UMBERT / [per] [Josep<br />

Maria] SUBIRACHS [i Sitjarj.<br />

1988. 48~39.P7. Plecs d'un cortnatge penjat &una barra<br />

RABL-PP (Siibrachs4).<br />

5090<br />

Ex-libris Q.I.E. / [per] [Josep Maria] SUBIRACHS<br />

[i Sitjar].<br />

1991.8+112.P7,frp. Caricatura Ineal de 1s caradel Quxot.<br />

RABL~PP<br />

(Subrarhr.~).<br />

5091<br />

R / Miquel / REYNAL / EX-LIBRIS / [per] FON<br />

[acrbnirn de] F[rancesc] O[renes i] N[avarro]<br />

il9197.<br />

i~9~R~x~~.Pi/Fj.t.rp. Sobre la partturadfumnada del<br />

ianr des Segadon: 'U' (gotim de raim penlat) dreta sobre un<br />

IIbre. muntanyer. aigYer d'un iu: armes de Catalunya.<br />

RARLPP (Orener,i6C).<br />

5092<br />

EX-LIBRIS / Jaurne Angles, sj. / [per] MARC<br />

[Boix i Aragones] [monogr.] / [ig]96.<br />

1q96, l0~~6~.P7,t,bst. Entre rafller uenicalr. burt de<br />

]erucrirt. amb barba.<br />

RABL-PP (Box,?)<br />

5093<br />

EX-LIBRIS / CARLES // BARDERA / [per] MARC<br />

[Boix i Aragonesj [rnonogr.] / [19]96.<br />

1996. 98xO6.Pl.t brt Temade 'Apnncnt de bniirot gema grega 1<br />

ercombra amb brarrtr, quc aboca el liqud d.un. rtra gerra.<br />

RARl PP (Bolx.>o).<br />

5094<br />

EX-LI // bris / Joan / Boix / Moya / [per] MARC<br />

[Boix i Aragones] [rnonogr.] / [19]96. 1 [Lernes:]<br />

Soca la panxa/ del bou, que aquí/ no neva ni<br />

plou!<br />

,996, i20~q0,~i.t~d. ~n Paturpi


5098"<br />

BIBLIOTECA EGIPCIA / EX-LIBRIS / [per]<br />

[Hani] [Marco i Farah] [Opus 541.<br />

1997. r2oxgq.P~. Flgura humana amb ler erpatlesde cara<br />

tlpquer de I'an egpci clarrii-, les camer creuader aldavant.<br />

que roste un paplr m!g enroillat.<br />

RABL-PP (Marco.4).<br />

5099<br />

EX LlBRlS / FRANCESC / ORENES / [per]<br />

[Andrejs] [Eizans] [op. 2881.<br />

1991, 76~~6,X~/3:tng,taion i vm. Com un fragment de<br />

cerdmica grega, dos atletes que Iluiten.<br />

RABL-PP (Eizanr,l:ii/3l f.).<br />

5100<br />

EX-LIBRIS / B. SIGALES / [per] A[madeu]<br />

C[aste116 i Pal].<br />

191.. 87~6i.Pi.t.brt. Una nota Ilegeixarreguda propd'una<br />

fant i rota quatre arbrer.<br />

RABL-PP (Cartel1b.l).<br />

5101<br />

1. Bisbal // Busquet / Ex-Libris / [anbnim].<br />

795.. q3x36,P1/3:trp,vd i v m gofrat. Ercut d'lgualada: lltbre<br />

oben i pioma d'aca.<br />

RABL-PP (Anbn..gl;g)).<br />

5102<br />

EX / LIBRIS /]OSEP / ESPLUGAS / [per] U.<br />

Esplugas i Betor] [?l.<br />

4~x~5,Pi.t.vm Lbre oben; cistella de flair i fuller.<br />

RABL-PP (Andn..gl),<br />

5103<br />

EX=LIBRIS / joan / Baucis / [anbnim]. 11<br />

[Lemes:] Deo gratias.<br />

iwx62,Pi.trp. Sota una corona fantariosa embolicada en<br />

cinter. mirra obert


5109<br />

EX-LIBRIS / AURORA DiAZ PLAJA / FEDERICO<br />

ULSAMER / [per] [Federico] [Ulsarner i<br />

Puiggarí].<br />

igq.bsxq5,Pi. Finesira oberta [DQ Sanxo al peude leí<br />

muntanyer de Montrerrat) dos prertatger pienr de libres.<br />

RABL-PP (Ulramer,)).<br />

5110<br />

CASAS y ROS / EX-LIBRIS / [per] [Manuel]<br />

[Cainicer i Fajó].<br />

35x27,Pi: 8ox62,P1iP2/rt.~p gr Marc rectangular deianyn,<br />

amb e cortat inferior apuntat: vicrhria de Samolracia 8<br />

silueta de fdbrica amb les xemeneiei que fumegen.<br />

RABL-PP (Carnicei.r.3).<br />

5111<br />

EX-LIBRIS - Dr. J. CATASÚS / [anbnim].<br />

1951. gox7j.Pi. Repr o mitaród'un boix antc: vrtade Parir<br />

[muraller. Notre-Dame. torre Efíel. etc.).<br />

RABL-PP (Anbn.105).<br />

5112<br />

EX LIBRIS /]OAN BONET, Pvre. / [per] j[esUs]<br />

[Ortiz].<br />

ig5.,86x54.~2. ~rbie. pager que laura amb una parella de<br />

bour, camp conreat I ergleria d'ertil neoclbirii.<br />

RABL-PP (Ortz.4).<br />

5113<br />

Ex:libris / E. Cañadell / [per] M. SA [lectura<br />

incena] g.Juliol.igz4. 1 [Lemes:] Lb /<br />

LLECENDA / DELS /SELLES.<br />

1924, 82xja,P2,tgi Emmaicati per rntei, quatre erpar: en<br />

das. el text. alr del mig. quatre follets mrend'aixecar un<br />

llibre (lema) sobre tres mes de panr. entre teranytner.<br />

RABL-PP (Anbn ,107).<br />

5114<br />

EX:LIBRIS / E / CANADELL / VIDAL / [per] M.<br />

SA [lectura dubtosa] gjuI.igz4.<br />

,924, 1oox7~.Pi.t.sp/p.br. Ercut [armes de Calalunya).<br />

comporicid de ratler, volutcr i element5 geameircs<br />

RABL~PP (Anbn.108).<br />

5115<br />

EX-LIBRIS / JOSE CANAL8 / [per] [josep]<br />

[Canals i Enrich].<br />

,945, 34x37.P'. LIbieoberi 1 tinteramb ploma d'oca.<br />

RABL-PP (Canalr.i:2).<br />

5116<br />

Ex-Libris / Estrella Ca~devila / lanbniml. II<br />

[Lernes:] Libre/ deles/ dones./ mestre<br />

francesch / eximenis.<br />

laax62,Pi+T/2:r.íp i vm. Repr del boixque aparegui a<br />

I'edicióde ,495, de Bai~eona.de1 Llibrzde ier Danrr. de F.<br />

ilximens: aquert, errrivnr 'abra voltat de damer.<br />

RABL-PP (Anbri.,iio).<br />

5117"<br />

EX LlBRlS / CARANDELL / [anbnim]. 11<br />

[Lemes:] OPERAE SVNT.<br />

i948i. 5gx36.Pi.t.sp. Ter columner de fui1 errrat i tror<br />

d'arqutrau que s'aguanta<br />

RABL-PP (Anbn ,iii).<br />

5118<br />

EX-LIBRIS / PEDRO CERDA / VALENZUELA /<br />

[per] [Pere] [Cerda i Valenzuela] [?l. 1 1 [Lemes:]<br />

SÉ DlSClPULO DETODOS Y MAESTRO DETI<br />

MISMO.<br />

195.. siqiPi. Cbpia de Percultura que Mique Angel hauia fet<br />

de Lorenzo de Medici. 'il Penricraia'. peral ieu repucre. a a<br />

Sagrrta Nava de San Larenro. Florhncia.<br />

RABL-PP (Anbn.,ii2;11)).<br />

5119<br />

EX / LI / BR / IS / LLUIS : COLL : l. / :<br />

ESPADALER. / [per] [Lluís] [Coll i Espadaler] [?l.


igo, 1~1~78,Pz/~:t,bl i bst. Llnier moderntrter. nu femeni<br />

(VCI a la cintura) que poma una dmfora a I'erpatlla; cortina i<br />

moble, amb llibrer a sobre.<br />

RABL-PP (CollE,]).<br />

5120"<br />

EX - LlBRlS / MIQVEL DEYA / [per] \F. [inicials<br />

d'] I[gnasi] F[urió]. 11 [Lemes:] Magisterl vester<br />

unusj est.1 Christus/ cap. XXIII.V.X/ SMateu.<br />

195./196., i1gx6g.Pi,t.rp/p.bx. Sobre elementr vegetal$. com<br />

de tapirrcria, Glacteri.<br />

RABL-PP (Furi6.5).<br />

5121<br />

Ex=Libris [ Colomer Freixa [ [o be] Ex-Libris=<br />

Colomer Freixa / [anbnim]. 11 [Lemes:] Portada<br />

del llibre Comentaria/ Super Usaticis<br />

Barchinonensial impres a Barcelona en 1505.<br />

61x43; 8p76,TiPi/2 t.ng i vm. El mateix grava1 delr nlimr.<br />

4944 i 7345, rn duer mider i variantr tipogrdfiquer: el petit<br />

no porta la indicacid de procedencia del gravat.<br />

RABL.PP (Anbn.iif~i38).<br />

5122<br />

EX*LIBRIS / 1. DALMAU [ [anbnim].<br />

121~77.P2.t sp Reproduc~i6 de la pdgina d'un manuroit<br />

arnbminiatvrel.<br />

RABL-PP (Anbn..ii7).<br />

5123<br />

E / X[/ [ L / IBRlS / JOSEP M' / DALMAU /<br />

CASADEMONT / [per] [Joan] [Carrera i<br />

Dellunder].<br />

38xp.Pl.t.bl. Sobre un filacteri, muísol, campana, de<br />

I'ergleria de San, Feliu. de Giona.<br />

RABL.PP (Carrera.1).<br />

5124<br />

Ex / Libris / -MCMIX F. FARRE PIJUAN /<br />

[anbnim].<br />

igog, 56xqa,Pi. Dinr un Oval: llumenera fumejant (el5<br />

tonerolr d~buixen el mot cx~librk). liibre obert i calavera<br />

coronada de llorer<br />

RABL-PP (Anbn ,iig).<br />

5125<br />

JOSEP [/ HOMAR / EX-LIBRIS / [anbnim].<br />

6ox4g,X2,tng acol.; tbl. Bus1 de rant Jorep. rota un<br />

cortinatge erquemdtic que i fa de baldaqul; dos lltrir.<br />

RABL-PP (Anbn..iio:iii).<br />

5126<br />

EX-LIBRIS / IOSEP ESTARTUS IRIS<br />

IMPRESSOR / [per] [Josep] [Estartus i Iris] [?l.<br />

105~82: 7o~~~,P~,t.lila. Interior &imprernta [s. xv), amb tres<br />

perronatger: prernrade rnb. i un pupitre.<br />

RABL-PP (Ertanilr.i.2).<br />

5127<br />

EX-LIBRIS SEBASTIAN FELlU QUADRENY /<br />

[per] P. [o] B.Sabater [?l. 11 [Lemes:] Sanus et<br />

felix moritur. bogb ciiacnl pocciho [en alf.rus].<br />

6gx~8,Pi.t.mar Sobre elr carreur d'una pare, dos ercutr: el<br />

de la familia (tres ertreller, armes de Cataunya, arbre. ovella<br />

8 erc~srb): i un altre (ducr erparer en rautor).<br />

RABL-PP (Sabater.1).<br />

5128<br />

EX-LIBRIS /]OAN FISAS / [anbnim].<br />

,939. 2~~26,P1,t~vd~ Torna encera. llibre obert, compdr,<br />

globur terraqu. n~valr i oienaa.<br />

RABL-PP (Anbn..)l7:37o).<br />

5'29<br />

EX-LIBRIS / VICENTE FERRAN [SALVADOR /<br />

VALENCIA / [anbnim].


73x87,Pi.t.bl. De carni, cavalerr medieval5 u n d'ellr porta<br />

~orona- i 11~1s patger<br />

RABL-PP (Anbn.125)<br />

5'30<br />

ADVOCAT FERRER / [per] [Ferrer]. / / [Lemes:]<br />

SUUM CUIQUETRIBUS TU.<br />

j6x~6.orig.r.bI El lema el text al voltant d'un cercle: ma que<br />

rund'un ""vol aguanta les balances equilibrader.<br />

RABL-PP (Anbn.iz6)<br />

5131<br />

Ex-Libris / Dr. Vicente Ferrdn / [anbnim]. 11<br />

[Lemes:] Acípe sibi documenta / patris tui.<br />

6~xj8.X2/Pi+T Repr d'un gravat antic: en un interor (paretr<br />

laterals i moraic del terra). mertre quereu en un tron i<br />

deixeble dret a davant; iilactern<br />

RABL-PP (Anbn.,i27).<br />

5132<br />

Ex-libris de Vicente FerrBn / [anbnim].<br />

65x50,Pi/2.t.ngi um. Erruf heraldicquarterat. llarnbrequnr 1<br />

carc per rmera<br />

RABL-PP (Anbn.,i28].<br />

5'33<br />

FERRAND / FERRANT / N ... / [anonim].<br />

78x64,Pi.eng Parlant- ferradura robre ptoet 8 poma d'oca<br />

en aspa; pila d'objectcr: carota de teatre. dos libres,<br />

miquina<br />

de retratar i la ruaflorida d'una rrena<br />

RABL-PP (Anbn.,izg).<br />

5134<br />

EX-LIBRIS / R / F / RICARDO /<br />

FLEGENHEIMER / [per] [Jaume] [Albiach i<br />

Amig6.1<br />

1955, i1p81,C/Pz. Text 8 nicialr sobre un fans negre. rreuat<br />

per ratller para1 lelei que van t venen (aeramodelisrne).<br />

RABL-PP (Abiach,?).<br />

5135<br />

EX.LIBRIS / R. Flegenheimer / [anonim].<br />

ioqi45.P2+T,tgr Repr d'un grava1 antc: asíalt al pon de<br />

Tarragona, ernrnurallada; hi onela una bandera espanyola.<br />

RABL~PP (Anbn..iji].<br />

5136<br />

ex libris / bmaei / garces / [per] [Bartomeu]<br />

[Garces i Ferri].<br />

56x431 pella 69x60, Pi, urn: bl. Guerrei medieval arnerat,<br />

amb un banderl i un ercut de tres faxer, en cava11 guarnt:<br />

voluter.<br />

RABL-PP (Carr4r.i.r).<br />

5'37<br />

Ex=libris / Girona=igi~<br />

[anbnim].<br />

/ IGNASI / FIGVERAS./<br />

,915, 79~~6,Pi/j:tng,vm 1 gr. De factura modernrta llibre<br />

obert robre un de tanrat, calaveta i mursol: pomera<br />

encintada per un filarteri i amb una rerpenrorcada al tronc.<br />

RABL-PP (Anbn.,ij4).<br />

5'38<br />

Exlibris / bartho / lomaei / garces / sig. / [per]<br />

bar/tholo/mei Carces i Ferra/ fecit. 11 [Lemes:]<br />

Maioricae regni. XII sbris MCMXLlll.<br />

,943. i35~105.Pi.t.bv: t ng Com un retaule amb guardapoli:<br />

escenes d'aire medieval (dos Bngelr coronen un cavaller):<br />

ercutr del regne de Mallorca i del titular: letra gbtica I<br />

caplletra illurninada: monjoercrivint i guerrer; rei i abat; re i<br />

corteranr. rei I iena i rei que alliqona un deixeble.<br />

RABL-PP (Carcer.];q;l).<br />

5139<br />

Ex / libris / Lluisa Carola de C. / [anonim].<br />

10]~~2,Pl+Tlit ud i vm Tennirta. romrient en un moment<br />

de dercanr.<br />

RABL-PP (Anhn ,ijg).<br />

5'40<br />

ENRIC CREGORI / Ex-Libris / [per] V.O/<br />

d'o'acevi [indesxif.] [o] V.O. / d'Oac. [?l.<br />

7ox~~,Pi/j:tng,vd i rarada. Famla pare, rnare i infant-,<br />

casa i muntanyer de Montíerrat, rota una estructura<br />

arquitertbnica: pbdum, coumner, arquitrau rortre (ercut<br />

deCatalunya); colom de la pau 1 paleta de pintor, lira i<br />

Oreneles.<br />

RABL-PP jV0.1).<br />

5'41<br />

GAY EX-LIBRIS / [anonim].<br />

ig~..6jx6o,Pi/P5. Comporcdarbitrdra robredor<br />

comparror de múrca i el text: locomotora que rurt d'un<br />

túne torre. saturn V O I ~ ~ ~<br />

d'eitre~~er, anec<br />

ralvatge que vola.<br />

RABL~PP (Anbnq~)<br />

5'42<br />

EX-LIBRIS A. GRIERA / [anbnim]. 11 [Lemes:]<br />

AD TE DE LUCE VIGILO.<br />

5143<br />

EX-LIBRIS / d g / DAVID GRIÑO i CARRIGA /<br />

HERBOLARI / [per] [David] [Griñd i Garrido ?l.<br />

1 [Lemes:] QUI SEMERA/ RECULL.


i7xq5.Pi.t.rp. Ex-l. f.?. serp i ropa, llibreobert; hprbel.<br />

RABL-PP (Anbn..i43).<br />

5144<br />

[anbnim].<br />

81x56.P18t.5p Eclesidsfic o noble assegut en un margedel<br />

caml perllegir: cases 8 campanar nbrdic; exut de Barcelona.<br />

RABL-PP (Anbn..iqq;j66).<br />

5145<br />

EX-LIBRIS / Narciso Llach Guerra / [anbnirn]<br />

11 [Lemes:l LA CAV.<br />

46xiog,X2/Pi+T/2:trp 3 vm. Ler r~nr raplletrer historiades<br />

r6n ler inicialr delr cincrantr que hi ha reprerentatr.<br />

RABL-PP (Anbn..i4~)<br />

5146"<br />

EX-LIBRIS / JOAN // LLIBRE / BARCELONA /<br />

[per] [Joan] [Llibre i Blanch] [?l. 11 [Lemes:]<br />

CARDEDEUI i8/ JULIOL/ MDCCCLXXV,<br />

36x73,Pi.t.mar: tbl. Llibre oben [data de naixement).<br />

RABL-PP (LIbie.i;i).<br />

5147<br />

J / M" EX-LIBRIS / LLOVET / [per] [Enric-<br />

Cristbfor] [Ricart i Nin] [?l. [Potser Jordi Llovet?]<br />

56>;49,X2/2: t.gr ium. Sobre la inicial del nam, Ilibre baca-<br />

terrosa i abeler que voeo.<br />

RABL-PP (Rran63).<br />

5148<br />

EX-LIBRIS /S // M / [per] SBL [rnonogr.] [o] SP<br />

[rnonogr].ll [Lernes:] AGRICULTURA. COMERS.<br />

8ox61,P1. Llibreoben robreduer branquer [rorer florit i<br />

gotimr de raim i phmpolr) que envalten 'apunt d'una vila:<br />

oiot, potrer?<br />

RABLPP [Anbn.,iqg,~44).<br />

5149<br />

J. MAIM6 / EX-LIBRIS / [per] [Vicenc Furió i<br />

Kops] [?] [improbable].<br />

Ex-libris / Enrique Serra / [anbnirn].<br />

gjx6o.P1,tgr Taller d'ertampador: un operari love prepara la<br />

ldminaaue , oarard , al tbrcul: ertrr.<br />

RABL-PP (Anbn.163)<br />

,,JL<br />

EX-LIBRIS / ANTONI MARTINEZ / [anbnim].<br />

72x65,Pi,t.b~.marl: t.b~. Interior: (S. xvil que<br />

dbuixa o pintaarregut en un bani; fineítra.<br />

RABL-PP (Anbn.,i5j;is4)<br />

5'53':<br />

EX-LIBRIS / MqNCELS / MIQUEL/ [anbnim].<br />

i97.. 69x19; ii2x64,Pitvd. Dins un bval. ernmarcat per<br />

Ilnier renzilier.doí cavallr blancí a cortar d'un Ilac. on er<br />

reflecteixen: borc. lnrpraten el niim.1389.<br />

RABL-PP [Anbn..15~:156).<br />

5'54<br />

MIRAMAR /VlLLANUEVAY GELTRÚ / EX.<br />

LIBRIS / [anbnirn].


1920/1q~j, 56~35C1. La finca concguda actualmrnt com a<br />

xalet del N,": e ~ u[nfant t "u), rarci Ilambiequns<br />

RABLPP [Anbn..i57).<br />

5155"<br />

EX-LIBRIS /JULIA G. MIRO / [per] R.G. [o<br />

potser:] R.C. [?l.<br />

7ox50,Pitng. tvd Atena [cari, ~riut llanja) i er muntanyer de Montrerrat: paieta i pinzelli. Ibre. paper i<br />

tlnter i ploma ercut de Catalunya.<br />

RABL-PP (R G.,T;~:]).<br />

5156<br />

COLLECCIO / GOIGS /JULIA G. MIRÓ /<br />

BARCELONA / [anbnim].<br />

45x34,reg.g . tia Erquembticament. arcada roman~ra-<br />

marededev de Montrerrat i rnuntanyer amb larerra.<br />

RABL-PP (Anbn.15q).<br />

5157<br />

EX:LI-// BRlS / JORGE MONSALVATJE / [per]<br />

[Jordi] [Montsalvatge i Castanys].<br />

1902, 76x59. Pi/~:t.ng.vm 1 q. Estructura de tgei. fuler I<br />

florr; rrcut (noia amb mandolina m noia quecanta) i<br />

pentagrama; inspiraf en lex-ld'E Orik per a Krarvopolik~?.<br />

E titular pregd as col lec. quee retrerrin perquecra un<br />

piag~. i elr n'envlb un aitre (vegeu núm.3517) a canv,.<br />

RABL-PP (Montra1vafge.q).<br />

550 CATALEG D'EX-LIBRIS<br />

5158<br />

F. MonrOs / EX-LIBRIS / [anbnim].<br />

)qx32,Pi. En dibuixinea1.ercarabatantiopomod. d'erquena.<br />

arreg~len un tambarel egeix un libre ,obre a taua<br />

RABLPP (Anhn.,iói).<br />

5159'<br />

EX.LIBRIS /TERESA / NOVARESE /<br />

CARDUNETS / [per] [Alexandre] [Ribb i<br />

Boadella].<br />

195, 50x30,Pit sp Arrddi molt alta: hgureta humana que Is<br />

ramicap a l'horiti6. ramprP~enfre '8lh 1 'omega.<br />

RABL~PP (Rib6.i)<br />

5160<br />

Ex / Libris / E. de K. / Montaña / [per] [Josep]<br />

[Benseny i Piñol].<br />

194). 87x9o.Pi.t vm. Tntpr i ploma d'oia dsvant un llibr?<br />

obeii (text) llumenera Vrgeu-ne una ivariant a núm. jii.<br />

RABL~PP (Benreny.7).<br />

5161<br />

Libris / Ex / E. de K. / Montaña / [per] [Josep]<br />

[Benseny i Piñol].<br />

,943 gix90,Pi.t íp: t bl LIbr? obprt (tpxf; dona ambels<br />

brrpr enlare El NoiiJogio. dp COY.-) abre un Iarartol<br />

erc~lpt que rembla un iapitell. arcades apuntades Vegeune<br />

variantr ali númr 315 5160.<br />

RABL~PP (Benreny8:io).<br />

5162<br />

EX LIBRIS / JORGE MONTANA / [per] [Josep]<br />

[Benseny i Piñol].<br />

,943, Bix6~.X3,tmar Un llibre pa.. un llibreobert que tapa<br />

la llumcncrarnccra que hi ha al darrcrr.<br />

RABL~PP (Benrenyq).<br />

TERESA<br />

NWARESE<br />

CAROUNETS<br />

N , ir59


5163<br />

MIRALLES / BALLETBO / EX-LIBRIS / [per]<br />

[Oriol M.] D[iví i Coll] [rnonogr.] / [op.] 451<br />

1997 4)x~i.X>. Cerro (flon); llibre obert repenlat en d'altrer.<br />

RABL-PP (Diui,~33:í.).<br />

5164<br />

EX-LIBRIS / CATl GARCIA i QUETGLAS / [per]<br />

[Oriol M.] D[ivi i Coll] [rnonogr.] / [op.núm.] 452.<br />

11 [Lernes:] SANTJOAN.<br />

1997, 66~6r.X2,tng: tvm. Evocacid de la feíta de rant loan a<br />

Ciutadella: genet abillat i manr que i'alcen 31 w u par; errut.<br />

RABL-PP (Divi,53q:f..~38).<br />

5165<br />

M / EX-LIBRIS / MARlA DELS ANGEL5 /<br />

RODRIGUEZ / [per] [Enric] CLUSELLES [i<br />

Alberti] [op.ig].<br />

i980.8ix64.X2, XzIP7. Nena (una rama robre 'altra): libre<br />

obert I 'M'.<br />

RABL-PP (Clureller.q:68:f.).<br />

5166<br />

EX LIBRIS / PIERRE EDMOND / LEVY / [per]<br />

[Julio] F[ernandez i] S[aez] [monogr.]./[op.] 176.<br />

11 [Lernes:] LAV~RITÉ SE/ TROUVE ENTRE/ LA<br />

SAGESSE ET LA/ FOLIE.<br />

iqbo?, iq8xq5X2; X2 acal;X~/P~. Cantrart de ertorr: un de<br />

calb I amb barba llarga legcixatentament en un nterior iorc:<br />

gat i pler de Ibier; 'altie, arnboreller d'are. ilegexcntre<br />

florr i papalloner. mentre dos harner. d'etiqueta, iuguen a<br />

cava fart.<br />

RABL~PP (FSzi4: Et-l.-Album.8:~/~~ i f.).<br />

5167<br />

MONS PRANM.EX-LIBRIS / [perl [joan]<br />

[Llorens i Coma].<br />

1948. 4i.Pi.t.b. Rodk rnunianya coronada per unacreu; elr<br />

quatre pals de Catalunya: branca amb tres Ilirir.<br />

RABL-PP jLlorení.8;q).<br />

5168<br />

MUSEO SOCIAL // SEMINARIO C. DE<br />

BARCELONA / [per] R. / NUM XV 11 [Lernes:]<br />

RerUM // NOVARUM.<br />

189, 46Ci Rep. del trebal i la indYrtra-obrer i noa<br />

rodeptr de rlmbolr: íeixar de blat, íal~. enclura. roda-,<br />

davanr una fabnra; fum dexerneneier, rYpua radian1 de<br />

I'anomenat Palav Naconal. de Montju~c.<br />

RABL-PP (Anbn..i66).<br />

5169<br />

JOSEP MARlA / EX-LIBRIS / PALAU CAMPS /<br />

[per] [josep M. Palau i Camps] [?l. 11 [Lernes:]<br />

NATURA MAXIME/ MIRANDA/ IN MINIMIS.<br />

56x35,Pi. Ercarabaf radiant.<br />

RABL-PP (Pa1au.i)<br />

5170<br />

EXLIBRIS / FERNANDO DE / QVEROLY DE<br />

80 / FARVLL/ [per] [Pau] [Font i de Rubinat] [?l.<br />

~qoq?, 45~85,Pi. Sanefa tipogrdiica: ercutdel titular. cercle.<br />

RABL~PP (Anbn..i68).<br />

5171"<br />

PERE / RIERA / MONEGAL / EX-LIBRIS /<br />

GIRONA / [per] [joan] [Orihuel i Barta].<br />

194,65x45.P1Cinta i san1 Pere (amb iau) envolten un<br />

quadre: bdta. hornequeestudia un IIbre. paperr que<br />

ualeirn, riluetadeC!rona a rontrallum, i hornequealirnenta<br />

una premra de racd.<br />

RABL~PP (0iihuel.i).<br />

5172<br />

LLIBRES / DNTONI-OLIVER / [perl [Joan]<br />

[Sastre].<br />

77x68.P). Cortinatge recollit; llibre oben. tintei i plorna.<br />

librer. carota i Ihra.<br />

RABL-PP (5artre.i).<br />

5'73<br />

Ex-libris / Enric Rafols / Barcelona / [atribuit a]<br />

[lsrnael] [Smith i Mari].


4~~~,Pi/4:tng,gr,bl i vm. Ercut dcl titular: text ertirripat<br />

iobre una romposc6de creur<br />

RABL-PP (Anbn..i?i;33i).<br />

5'74<br />

BIBLlOTHECA/ MANSI RIBOT/ [anbnim].<br />

iaox66,Pi.t.rp. HCrcucr, rota la pel del le6de Nemea. al<br />

rortat d'un monstrc i amb la masa 915 PPUI, com a otant<br />

aguanta un eícut herdldic 'chippendale' timbrat amb<br />

corona rnarque3al: pairatge<br />

RABL~PP (Annn ,ij2).<br />

5175<br />

EX-LIBRIS / J. RIERA MESTRE / [anbnim]. 11<br />

[Lemes:] VOLVPTATI DISCENDI PERMAGNVMI<br />

ADIVNCE DOCENDI GAVDIVM.<br />

1sx~9.Pt.t~p. Darnunt el mapa de rIla de Mallorca. ocell que<br />

reiila para1 robre un mrrbfon. antener 1 aernrtat; marr<br />

decoritiu defuler dacant: lira<br />

RABL-PP jAnbn.173).<br />

5176<br />

LLUISREIGBERNET / [per] [loan] [Reig i<br />

Bernet].<br />

qoxqoP1,r ípjp.bx ~ana n u que ~ ,eu robre un Ilbre.<br />

RABL-PP (Reig.l:2).<br />

5177"<br />

MANVEL RIERA I PERPINYA / EX-LIBRIS<br />

[anonim].<br />

71~36.P) Sota un derrna beu iin homeamb ullerer -retrat<br />

de titular? que mira 'arel1 que i'lia parat iobre 'herba:<br />

barca de veli. raíiel 8 muntanyer.<br />

RABL-PP (Anbb..i?~l.<br />

5178"<br />

EX-LIBRIS / Dr. loan Rocamora / [per] [Esteve]<br />

[Sunyol i Genís]. 11 [Lemes:\ AESCVLAPIVS. LA<br />

IRONIA ET FARA/ LAVIDA AMABLE / LA<br />

LLIBERTATTE / LA FARA SAGRADA.<br />

195, g2xtz.Pi. Compo$c6arbtrdria crcut de Barcelona.<br />

estrella de cinc punter, rerp ~nrorcadd. llbreobert (gira-rol 1<br />

lema) rabre iina la de libier ,ou romput I fletxer i ridcna<br />

q u ~<br />

la incai de iognam trenca.<br />

RABL-PP (Sunyo.3).<br />

5179"<br />

EX // LlBRlS / JAUME ROSQUELLES / I<br />

ALESSAN / [atribult a] [Joaquim] [BIOSCA i<br />

VILA] [improbable].<br />

igjo?. 8ox38,Pi. D'aire rnoderniíta. nora (r~heli~<br />

8 veir<br />

s'enronolligiienen un arbre) que toca la Ira.<br />

RABL-PP {AnOn..i?l).


5i80C<br />

EX-LIBRIS / JOAN ROMEU / [per] [Pere] P[uig i<br />

Bosch].<br />

1945, 6iq6.Pi.l.rp. t.ng;t.rp/cart. Lraen un redanglede<br />

cantoneres arrodonider.<br />

RABL-PP (Puig.ii:i~.pr.i4,is;~6:17).<br />

5181<br />

EX-LIBRIS / Jaurne Sala i Vives / [per] d. [inicial<br />

de] [Josep Maria] D[ou i Camps]. /I [Lemes:]<br />

Batecs del cor .../ pa, per I'esperit./ la llum<br />

d'amor../ m'ha redirnit!<br />

ig~o.~~x~lo,P~,t.bl. Llibre obert: un love (grillonr alr ranellr)<br />

observa el cor radiant que te en una m$.<br />

RABL-PP (Dou.6).<br />

5182"<br />

EX-LI / BRIS / Baltasar Samper / [per] P [dins<br />

un cercle].<br />

sox42,~i. ~nrcriten un quadrat. un cor: Ira. figura femenina, 5183"<br />

branrade larer. Ibr~obert corona de Iorerencntada al EXLIBRIS i D'EN VICENS / SALVA I 1 MAS 1<br />

voltant8una rn$riara i pentagrami<br />

RABL-PP (P..,).<br />

[per] J[oa&im] ROS [i Bofa'rull]. 11 [~e'rnes:] '<br />

LLVLL 1 RAMON.<br />

r4q6,X2,acol.: tng. Rarnon Llul. agenollat. la m i dreta<br />

alcada i un llibre a l'altra; vegetarió ertlitrada<br />

RABL-PP (Rar.i:i).<br />

5184<br />

EX-LIBRIS / JUAN.SASTRE / [per] [joan]<br />

[Sastre].<br />

86r58,Pi. Cortinatge recollit: albaiel.10 amb pinrellr. dos<br />

llibrer i Ilbntia encera: quatre papalones volen.<br />

RABL-PP (Sartre.2)<br />

5185<br />

RAMON SAN MARTIN / EX / Libris / [per]<br />

C[uillem] Soler [i Catvillaró] [monogr.] / 1950.<br />

11 [Lemes:] Partir la capa / No es ceder un libro<br />

igso, 8oxqq.Pi. Figura derant Marticam aroldat roma a<br />

csval, que parteix la reva capa per donar-la a un pobre:<br />

llibre.<br />

RABL-PP (Soler.iS]).<br />

5186<br />

BIBLIOTHECA / -SEMINARlI- /<br />

CERVNDENSIS / [anbnirn].<br />

q6xqi: ~8x27,Plit.bl; t.5~. Din~ un rnarc: llibreobert!<br />

llumenera sobre una taula; mitra i bacul.<br />

RABL-PP (Anbn.,i85;22g).<br />

5187<br />

EX-LIBRIS / DE /V. TORRES / [per] [Esteve]<br />

[Godas i Obiols] [?l.


Niiin. jiX2<br />

1947. 7ox~G.Pit rp Elr vesranh de duer rnuntanyer dbuxen<br />

una v. rnuntanya -V inuert~da entremg; libre aben (ercut:<br />

rnaíia i barca) ,abre torres medievalr. dos avets.<br />

RABL-PP (Anbn ,186).<br />

5188<br />

JUAN TORRES / SALA / EX-LIBRIS / [anbnim]<br />

7~x43.X2/Pi+T Repr duna vnyeta (num 5) de Pauca deis<br />

fenbrnenx de la naturalesa: nan ambcaraca. erpaia.<br />

perruca. barre1 i un bart6 a la m*.<br />

RABLPP (Anbn..i88).<br />

5189<br />

JUAN TORRES /SALA / EX-LIBRIS / [anbnim].<br />

7oxq3,XqPiiT. Repr d'unavinyela {núm. 29) de auca delr<br />

íenbrnenr de la naturalera: nan geperut que toca elvioliamb<br />

la mP erquerra.<br />

RABL-PP (Anbn i89)<br />

5190<br />

JUAN TORRES / SALA / EX-LIBRIS / [anbnim].<br />

7ox43.x2/~, +T. Repi d'utia unyeta (núm. 13) de 'aucader<br />

fenbrnenr de a naturalera nan que toca el iorn.<br />

RABL-PP (Anbn .iqo)<br />

5191<br />

JUAN TORRES / SALA / EX-LIBRIS / [anbnim].<br />

7o~.X1/Pi-T,t.ng: tvrn Rcpr +una vnyeta (num 33) de<br />

Pauca des fenbmen5de a naiuralera. nan geperut (llbre a<br />

leí munr) que fa llengoter.<br />

RABL-PP (Anbn.,i9i;i94).<br />

5'92<br />

JUAN TORRES / SALA / EX-LIBRIS / [anbnim].<br />

~U~,X~/PI+T Rcpr d'una vinyeta (niim. 15) de aura delr<br />

fenbmenr de la naruraera nan ~ U be" P dmb por16ajagut<br />

sobre un odre<br />

RABL-PP (Anbn.192).<br />

5193<br />

JUAN TORRES / SALA / EX-LIBRIS / [anbnimj.<br />

70~44,X2!Pi+T Rcpr d'unavnyetr jnum 17) de l'auradelr<br />

fenornenr de Ir naturalera: horn~ (bar16 8 gutarra a<br />

'eíquena) goí quedefe- Cf. nuni. 5937.<br />

RABL~PP (Anbn.19)).<br />

51 94<br />

EX-LIBRIS / JUAN DETORRES / SALA /<br />

[anbnim].<br />

89x6i.P3+T,rri; tgr Repr d'un +8adre que representa el<br />

bateig dc lerúí. d'eicola cartellana<br />

RABL-PP (Anbn .27j;278)<br />

5195'<br />

EX-LIBRIS / JOSEP MARIA / VILASECA / I<br />

MARCETI REG. ../ COTA ../[ anbnim]. 1 [Lemes:]<br />

FEM L'HOME A LA NOSTRA IMATGE 1<br />

SEGONS LA NOSTRA SEMBLANFA.<br />

196.. ii7xqz.Ci.t ip Mot r m p l ibella, ~ I'eipara deTernir I<br />

les balances equibrader<br />

RABL-PP (Anon~iq).<br />

5'96<br />

EX- / LIBRIS /Torrent // Valls / N"/ [perl<br />

A[ntbnia] T[orrent i Martoril.<br />

1947. 56xq2,Pi.arol.; r.brt/p.bx Varer trepader en triangcr;<br />

comporiri6. umenera. libre. flor ocell. rol I barqurr dc vela<br />

Ilatina.<br />

RABL-PP (Torrent,i:~).


VILASECA $<br />

i MAFICET 2<br />

REG. ~<br />

C O T A ._ . -<br />

NUi,i. jigi<br />

5'97<br />

UNIVERSITAT / POLITECNICA / DE<br />

CATALUNYA / BIBLIOTECA / EX-LIBRIS / [per]<br />

[Andreu, Bach, Cortes] [firma comercial].<br />

yx35,P7,t gr. Llncr paraleler corbader queiuggereixen un<br />

libre obert.<br />

RABL-PP (Andreu.1).<br />

5798<br />

EX // LIBRIS / JUSTYNA / POLANSKA / [per]<br />

[Oriol M.] D[ivi i Coll] [monogr.] // [op.l453-<br />

,997 61~54x2. Davailada amb barca caiac dequatre<br />

reientr. mes la barquera pel riu Krutynia (Pulbnia).<br />

RABL-PP (Divi5)l:tj.<br />

5199<br />

Ry T / EX-LIBRIS / [per] (Oriol M.] D[ivi i Coll]<br />

imonogr.1 1 íop.1454.<br />

,997, 57.X~. Una corrua de libres abenr, migobenr. etr-<br />

tanque" en cercie la firma del titular<br />

5200^<br />

J. SERRA - I . VILARO - DE CARDONA / EX-<br />

LIBRIS/ [anbnim].<br />

33x33P1. Anyell parqual al migd'un cercie. inrcriten un<br />

quadrat: decoiaci6 vegetal ertiitrada.<br />

RABL-PP (Anhn.,200),<br />

5201<br />

Ex-Libris / Nuria Armangue Feiiu / [per] [Marti]<br />

[Armangue i Feliu] [?l.<br />

191~1, 62xqq;Pi/P7; igg7,4ixr9.P7. De Ilnes rimpier,<br />

versantí de ícrralada, maria: el fum r'eleua recte: amor a la<br />

muntanya i a la tranquil.litat.<br />

RABL-PP jArmangui.i; Colcndvri Oliva 1998. gener).<br />

5202<br />

E / X / LI / B / RIS / OLIVA / [perl [Joan] Pericot<br />

[i Garcia] / XX 8.<br />

i928i/i997. 48~44,P?/P~. Bus! d'harne dauant un llbre<br />

oben; arel la ran de la corta. arzavara i barca de vea Ilatina.<br />

RABL-PP (Cakiida~Olivc 7998, juioi).<br />

120j$'<br />

EX-LIBR//IS / AGUSTI B//ARTRA / [per] [Pere]<br />

[Calders i Rossinyol].<br />

1g42hg97,. qx27PiIP7: t.ng/p.rora. Maamb un arc I una<br />

oreneta que vola.<br />

RABL-PP (Caldeir.,; Colendori Oliva ,998 setembre).<br />

5204<br />

EX / LlBRlS / EMlLl VILELLA PREVERE /<br />

Signatura .../ Prestatge ... / Número .../<br />

[anbnim]. 11 [Lemes:] Qui sequitur me/ non<br />

ambulat ¡n/ tenebris. ECCLESIA. THEOLOGIA.<br />

8bx~0.P1.1.1p.eng El fexfen la corona dedos cercler<br />

cancentriir, re n'eleva una creu; piler de Iibrer i lema.<br />

RABL~PP (Anbn.12).<br />

RABL-PP (Dwi 536 f) \I~#II ?:,o<br />

CATAIEG D'EX-LIRRIS 533


5205<br />

EX-LIBRIS / CARLOS DE / PALOL / [anbnim].<br />

3ox~o.P,,t.bi/p.c.cru. Interior d'irn~rernta- tbrrul. premia i el<br />

cavalet de comporicd.<br />

RABL-PP (Anbn.,ioq)<br />

5206<br />

ENRlC SOLER GODES / EX-LIBRIS / [per]<br />

Ejrnest] FURIO [i Navarro]. 11 [Lemes:] ESTIMAR<br />

ALLO QUE PERDURA/ SOBRE LA VIDA I EL<br />

TEMPS.<br />

qw,,P5. Entre una columna dhrca i una anca per on<br />

i'enfila una ~Ianta ambflori. llibre 8 ldnta encera. marna i<br />

duer barqueí varrdpr s la plat~a.<br />

RABL~PP (Furi617).<br />

5207"<br />

EX-LIBRIS / [universal. o sense nom encara?] /<br />

[per] [Antoni] [Catali i Gomis].<br />

87~65,Xz. com si far un capitel. tres nfantr nmbatr aguanten<br />

sobre el, iapr un Ibre oberl (rara): cinta reme cl nom.<br />

RABLPP (C~taliii.<br />

5208<br />

EX LlBRlS / IVAN // ORTS / ROMAN / [per]<br />

[Joan] [Orts i Roman] [?l.<br />

qoxj~.Pi.t.bl. Mi m copa tuna palmera.<br />

RABL-PP (Anbn .2riz)<br />

5209<br />

EX / LIB / RIS / CESAR MARTINELL / [per] Alp<br />

[apbcope de] [Frank] Alp[resa del Rio] [monogr.].<br />

8axzi.Pit.vrn Sobre das libres, escultura femenina que<br />

aguanta enlair? I'eicut de Barcelona.<br />

RABL-PP (AIprera1z2).<br />

5210<br />

JUAN // PAMIES //TRUNO 1 EX-LIBRIS / [per]<br />

[Manuel] [Santafe i Samsó].<br />

6yEo.Pit.ng Una cntr amh el lext envolta un Ilibreobcn<br />

repenjat cn un prell de :uricatr<br />

RABL-PP fSantaHlg)<br />

521 1<br />

EX- / LlBRlS / los4 Cases Mendez de Vigo.<br />

1955, 8ox75,Pi.t rp- t.ng Herdidic ercul (lebrer Igat a un pl:<br />

bordura rarregada) tmbial irnbiarcdevirera.<br />

RABL~PP (Anhn.,2ni:206)<br />

5212<br />

Ex-Libris / Dr. Sol2 Suris / [per] [Raymond]<br />

[Renefer] [?]<br />

,936, i2ax8o.Pi. Un icnyor (barrct) llegex eairat bori<br />

terrosa a camp: cartel1 medieval,<br />

RABL-PP (Anbn. zar).<br />

5213<br />

EX-LIBRIS / JVAN MARIMON / [anbnim]. 11<br />

[Lernes:] CONSVLE / VTRIQVE.<br />

~ox~8,Pi,t.~dlp.~.cr~: t.bl.1.bit. Caravela gavines,<br />

RABLPP (Anhn ,2082ag.zii).<br />

52'4<br />

Ex,libris / Miquel // Solá // Ferrés / [per]<br />

[Miquel] [Sola i Ferrés].<br />

192.. i4xG6.Pl.t.ng~p ~d-~oma. Ira.! Ciiiter. carota de<br />

tcatrc paleta pinieil


5215<br />

EX-LIBRIS / E. SERRA / [per] [Enric] [Serra i<br />

Fonollosa] [?l.<br />

ggx~8,X3+T/z:tng i vm San! Francerc que parla al5 acellr.<br />

RABL-PP (SerraF,4)<br />

5216<br />

EX-LIBRIS / E. SERRA / [per] [Enric] [Serra i<br />

Fonollosa] [?l.<br />

~6~63.X3.t.rp. Sobre el marc d'un ercut. rata, pila de dos<br />

IIbrer. un altre d'oben i ploma.<br />

RABL-PP (SerraF.9).<br />

5217<br />

EX-LIBRIS / ENRIQUE SERRA / [per] [Enric]<br />

[Serra i Fonollosa] [?l.<br />

7gx1~4,X3+T,tvm. Erfinx<br />

RABL-PP (SerraF,?).<br />

5218<br />

E. SERRA // EX-LIBRIS / [per] [Enric] [Serra i<br />

Fonollosa] [?l.<br />

63~~o~,X3/~:t,vd i ocre. Un cargo1 robre unes quanter íuer.<br />

RABL-PP (SerraF.2).<br />

5219<br />

H. VlLA i VALLES / EX-LIBRIS / [anbnim]. 11<br />

[Lemes:] CATALUNYA. AMERICA/<br />

MER[IDION]/AL.<br />

66~46,Pi.t.vdjprora. Dins un marcd'eiementr vegetar,<br />

cintes i una cadena trenrada, un colom "ola entre els maper<br />

de Catalunya i d'America del Sud.<br />

RABL-PP (Anbn.,zi,).<br />

5220<br />

JORGE / EX-LIBRIS / SAMSO /)S / SANTAFE /<br />

[per] [lordi] [Santafe i Samsd].<br />

1950. 7ox61.Pl.t.brt. Buiracamb fletxer; estela esculpida (llag de<br />

cnta, penjol en forma dequan creixentamb Diana alaguda, i<br />

corona de llore, amb les inicialr al centre): d'un grava1 antic?<br />

RABL-PP (Santafe.76).<br />

5221<br />

MANUEL SANTAFE SAMSO / EX-LIBRIS / [per]<br />

~ ~<br />

[Manuel] [Santafe i Samsó].<br />

~6~4i.Pi,t.rp:t.ng/p.bI; 3ax2%.Pi,t.rp;t.brt. COpia dei dibuix<br />

de 1.1riadb r>er . al Droroecte . d'Eis cent oforirmer del biblibtil:<br />

fig;ra del rol1 (barret de carcauellr, ull&er de miop. lb;@):<br />

rosa, libres i ldnta encera.<br />

RABL.PP (Santafe,iz;i3:14;is).<br />

5222<br />

EX-LIBRIS. // DEL DOCTOR J. R. CHAVES /<br />

[anbnim].<br />

194, ~IxZ~,X~/PI. Deu traitar-re d'un gravat aprofitat pel<br />

titular, que hi afegl el seu nom: parella (s. xix) que seuen al<br />

votan1 d'una tauletade peu; ella, ja gran, llegeixenueu alta<br />

un libre, el1 I'ercolta amb la mdsobreun farcicle.<br />

RABLPP (Anbn..2zo).<br />

5223<br />

EXLIBRIS / J. Rodriguez Chaves / [per] FRS [?l.<br />

11 [Lemes:] Emitte lucem// tuam/ et veritatem//<br />

tuam.<br />

i94i ~1gx7g.Xz1Pi. petja %i.i27x86. Dioí un marcde boixos<br />

que remblen antiir (cartell. quatre cavailerr, llop que ataca<br />

un pager): llibreabendarieie un tim6i un íetur.<br />

RABL-PP (Anbn..ili).<br />

5224<br />

EXLIBRIS / Dr. ].RODR~GUEZCHAVES / [anbn.].<br />

ig4.8ixgZ.Pi. Interior (prncipir regle xx): menjador amb la<br />

taula parada, on reuen un senyor grar que egeixe diari, i<br />

una noia love, d'erquena.<br />

RABL-PP (Anbn.,222).<br />

5225<br />

Ex Libris /J. Rodriguez Chaves / [anbnim].<br />

1 [Lemes:] Sub specie aeterni.<br />

1949). ioox6g.Pi. Dini un cerce amb decoraiih exterior:<br />

dama (5 xu) que fila al corta1 d'un brersol.<br />

RABL~PP (Anbn ,223).<br />

5226<br />

EX-LIBRIS / J. RODRIGUEZ CHAVES / [per] B.<br />

N[odin].<br />

,945, 6jx72.Pi+T.t brt. Adaptarid d'un dibuix: diversos llibrer<br />

-dos d'obeni- que es repengen elr unr en elr altrer.<br />

RABL-PP /Nodn,i).<br />

5227<br />

EX LIBRIS / Dr. / J. Rodriguez Chaves / [per]<br />

MANWER [o potser ANWAR DARWISH SADEK?]<br />

794, 89x38.Pi. Adaptacid (?) d'un gravat: dama ir. xiv) rota<br />

una ogva i rerp enroscada en una vara; terra ercacat.<br />

RABL-PP (Anbn.226).<br />

5228"<br />

Biblioteca / Studium / [per] [Mariano] Rubio [i<br />

Martlnez] [?l.<br />

96.. ~gx~3,Pi.t.bl-mari/p.ocre. Nu marculi, ambun llibre<br />

molt gror a I'erpatlla, quefacamlvers un temple1 cldrrr.<br />

RABL-PP (Rub8o.i).<br />

5229<br />

Ex / Libris / Dr. J. R. Ch. / [anonim].<br />

i94., 6gx64,Pi. Un corb para1 sobre un Ilbiecantempla la<br />

tntaque r'ha verrat d'un tinter<br />

RABL-PP (Anbn.,q~).


5230<br />

EX:LIBRIS / DrJ. Rodríguez Chaves / [perl [M.]<br />

[Mayl ['l.<br />

iq43/i946, 89xGi.Pi. D'aire oriental: rervol que corre arbre.<br />

RABCPP (Anbn.238. May.6).<br />

523'<br />

JUAN TORRES / SALA / EX-LIBRIS / [anbnim].<br />

6qx43,X2/PwT. Rrpr d'una vinyeta (niirn 19) de I'aurd deir<br />

fenbmrnr de la naturalesa- nan arnb una plornr a hairet 8<br />

una copa a lama<br />

RABLPP (AnOn.ig5).<br />

5232"<br />

EX-LIBRIS / FAMILIAANDRES SABATE / [per]<br />

IPO [monogr]. 11 [Lemes:] AN//NO / 1995.<br />

,995. iaox~g,Pi.i.vd/p.palla. Poma doca I errut (quadretr:<br />

rirnbol de Montrerrat rautor, capde led. bota. punyal<br />

clava!, gerro de florr. olla. ~ntlura, carc i petxina).<br />

RABL~PP (JPOi).<br />

5233<br />

Ex-Libris /V. Torres Abad / [per] [Esteve]<br />

[CodAs i Obiols].<br />

,947. 1~4~7oP2,fgr f "m. Víta d una crulll~del rarrer de<br />

StFrlnrerr (ercaler edilii de Mvieu de Nautia 8 torre de<br />

I'erglera de StPere. abanide la modficar6feta el ,950).<br />

del Marnou<br />

RABCPP (Goddr.3;4)<br />

5234<br />

EXLIBRIS [sic] / I.RODRIGUEZ-CRAHIT / [per]<br />

[Josep Aguilera i Martij [?l.<br />

8ox5gPi/z:tng bl Branqueí erponrroreí d'un robe, iiorit<br />

que penja &una parer;iigura fernenna (tUnica ivel] prperr<br />

que uoleicn: niivor<br />

RABL-PP (AnOni~ul.<br />

1235<br />

EX-LIBRIS / MARI0 TOMAS / [per] [Marius]<br />

romas i Torra] [?l. 11 [Lemes:] MVSICA. TEATRE.<br />

1946. 8yGo.Pi.t ngjp gr; l pvd Sobre un Ilihre gior obert,<br />

directord'orquertra retrat delttulrr? amb la batutaenlare<br />

RABL-PP (Tomdí.i;2;i).<br />

5236<br />

EX-LIBRIS // C.A.PI / [anbnim].<br />

3Gx44,Pi. Darrere el5 vdrer d'uiia f,!ieitia. test gat conina<br />

RABL-PP (Andn.27~).<br />

5237<br />

maria / margarida / [per] [Ramon] [Compte i<br />

Porta] [?] [Atribult a] [Joao] [Machado].<br />

,945, ~Hx~3,P~bljp bl. Nota que IP~P~X orregiida ?I<br />

capdarnunt duna pir~mdede lbre,.<br />

RABL-PP [Anbn..2lq).


-.-.<br />

L.-<br />

EX LIBRIS<br />

a/<br />

5238<br />

EX-LIBRIS / LUIS LLORETVALLTERRA / [per]<br />

J[uan] V[icent] B[otella i Ferrandiz] [monogr.] /<br />

[opus] io4.I/ [Lemes:] CONSTRUIR/ CONSER-<br />

VANDO Y..HACIA DIOS.<br />

54x86,Pi. Llibrc oben (csiut) i pomade pa6; niivolr i<br />

ertrella.<br />

RABL-PP (Botella.~,6).<br />

5239<br />

EX- / -LIBRIS / JOAN SEGURA / [per] L[luls]<br />

G[arcia i] F[algAs] / 1945 [?l. 11 [Lemes:] 1542.<br />

i?45?, 5gx4?,P'/2'."g i bx. Tcxidoren un telrr manual. NO<br />

consta a la Irta publ. a «Cirrularxi AEB dr ,964.<br />

RABL-PP (tF,i38166).<br />

5240<br />

Ex-libris / MARGARITA SART / PALMA DE<br />

MALLORCA / [per] [Ramon] [Compte i Porta] [?]<br />

i947?, 98~87.P1,t.bl. Sobre un llibre tancat, Diana iayadora<br />

(ertrella radiant al cap) I dor lebrerr.<br />

RABL-PP (Compfc,~).<br />

5241<br />

EX-LIBRIS / F. TORRAS / [per] [Francesc de<br />

Paula] Forras].<br />

47xio.Pi.t.mar Lar de focarnb un perol penlaialr<br />

clemdrtecr. taua, ercd i crucifix: corn (piniels).<br />

RABL-PP (Torrar.5).<br />

5242"<br />

CENER GONZALVO I BOU / EX LlBRlS / [per]<br />

[Cener] [Gonzalvo i Bou].<br />

,992. 46~34,CAD. Un dngel, de talla barroca, rembla protegli<br />

amb les ale? I'ercut decataunya, que flanquegen un lled<br />

rampant per banda<br />

RABL~PP [Gonzalvo,i).<br />

5243"<br />

Dr.MANUEL.MORALES.Y.FRAILE / [per]<br />

[Amalia de] [Escuriaza] [o potser, Escauriaza ?].<br />

1 [Lemes:] INTER / FOLIA / FRVCNS.<br />

1947. 81x6o.P~. Una nota llegeix ajaguda rota un pi: cartel1<br />

dalt un tur6: cnta, murrol i ertrir de medicina.<br />

RABL-PP /Ercuriaza,i;2).<br />

> ,,<br />

E // X / JOSEFINA / GOMEZ / JGD [monogr] /<br />

DAVID / LIBRIS / [per] R[ene] Barande [monogr].<br />

38x37.b. El monograma de la titular e rnateix motiu delr<br />

nijms. 194 230, i ertrella radiant alcentre d'un trianglcde<br />

cortatr cbnraur: raneier decorativer.<br />

RABL-PP (Barande.92).<br />

5245<br />

VICTOR OLIVA / EX LlBRlS / [per] [Albert]<br />

AL[varez i Marsal].<br />

iggi. 88x8o.Pi.tvd. En un olivet, tororota una olivera<br />

RABL-PP (A1vaier.i).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!