Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

БЪЛГАРСКИ 52

БЪЛГАРСКИ 52 Съдържание Информация за безопасност 52 Описание на продукта 54 Командно табло 56 Всекидневна употреба 56 Таблици за готвене 62 Почистване и обслужване 64 Информация за безопасност Вашата безопасност и тази на другите хора е много важна. Това ръководство и самият уред предоставят важни предупреждения за безопасност, които трябва да бъдат прочетени и спазвани през цялото време. Това е символът за опасност, отнасящ се до безопасността, който предупреждава потребителите за потенциални рискове за самите тях и за другите. Всички предупреждения се предхождат от символа за опасност и следните термини: ОПАСНОСТ! Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до тежки наранявания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до тежки наранявания. Всички предупреждения дават конкретни подробности за съществуваща потенциална опасност и посочват как да се намалят рисковете от нараняване, нанасяне на щети или токов удар, произтичащи от неправилна употреба на уреда. Спазвайте внимателно следните инструкции: -- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, преди извършване на каквато и да е инсталационна работа. Как да постъпите, ако ... 67 Технически данни 69 Инсталиране 70 Свързване към електрическата мрежа 72 Опазване на околната среда 72 -- Електрическото инсталиране и поддръжката трябва да бъдат извършени от квалифициран техник, в съответствие с указанията на производителя и местните норми за безопасност. Да не се поправя или заменя, каквато и да е част от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя. -- Заземяването на уреда е задължително по закон. -- Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи свързване на уреда към контакта на електрозахранването, след като уредът се постави на неговото място. -- За инсталиране в съответствие с текущите норми за безопасност, трябва да бъде използван многополюсен прекъсвач с минимално разстояние между контактите 3 мм. -- Не използвайте разклонители или удължители. -- Не дърпайте за кабела, когато изваждате щепсела от контакта. -- След инсталирането, електрическите компоненти трябва да бъдат достъпни за потребителя. -- Не докосвайте уреда с влажна част на тялото и не работете с него, когато сте с боси крака.

БЪЛГАРСКИ 53 -- Този уред е предназначен единствено за използване като домакински уред за готвене на храна. Не е позволен никакъв друг вид употреба (напр.: отопление на помещения). Производителят отхвърля цялата отговорност във връзка с неуместна употреба или неправилна настройка на органите за управление. -- Използването на този уред не е разрешено на лица (включително и деца) с намалени физически, сенсорни и умствени способности, или нямащи опит и/или познания за уреда, освен ако те не са обучени да използват уреда от лица, отговарящи за тяхната безопасност. -- Достъпните части на уреда могат да станат много горещи по време на употреба. Малки деца трябва да се пазят далеч от уреда и да се наблюдават, за да се осигури, че те не играят с него. -- По време на употреба и след това, не докосвайте нагревателите или вътрешните повърхности на уреда – опасност от изгаряне. Да не се позволява уредът да влезе в контакт с дрехи и други запалими материали, докато не се охладят достатъчно всички компоненти. -- В края на готвенето бъдете внимателни при отваряне на вратичката на уреда; оставете топлия въздух или парата да излязат постепенно, преди да се приближите до фурна. Когато вратичката на уреда е затворена, излиза горещ въздух от отворите над командното табло. Не покривайте вентилационните отвори. -- Използвайте ръкавици за фурна при изваждане на съдове и принадлежности, внимавайте да не докоснете нагревателите. -- Не поставяйте запалими материали в или в близост до уреда: може да избухне пожар, ако уредът се включи неумишлено. -- Не затопляйте и не гответе запечатени буркани или кутии в уреда. Акумулиралото се налягате вътре в буркана, може да причини избухване на същия, нанасяйки щети на уреда. -- Не използвайте кутии, изработени от синтетични материали. -- Прегрети мазнини и олио, се възпламеняват лесно. Винаги бъдете бдителни, когато готвите храни богати на мазнини и олио. -- Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на изсушаване на храна. -- Ако използвате алкохолни напитки, когато готвите (напр. ром, коняк, вино), не забравяйте, че алкохолът се изпарява при висока температура. Като последица от това, съществува опасност от възпламеняване на отделените от алкохола пари, при влизане в контакт с електрическия нагревател. Изхвърляне на боклука на домакински уреди -- Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране или за повторно използване. Изхвърлете ги в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Преди изхвърляне на боклука отрежете захранващият кабел. -- За допълнителна информация относно третиране, оползотворяване и рециклиране на този електрически домакински уред, се обърнете към местната управа, компетентна по въпроса, към службата, занимаваща се с извозването на домакински отпадъци, или магазина, от където сте закупили уреда.