Madlienas Vēstis - Ogres novads

ogresnovads.lv

Madlienas Vēstis - Ogres novads

2012. gada SeptembrisŠādus jautājumus bieži dzirdamno apmeklētājiem mūsubiedrībā Otrās Mājas.Mums visiem pienākascilvēcīga dzīve, vai arī tādadzīve, kādu esam spējuši pašisagādāt. Ja dzīve ir tāda, kādair un tu pats nespēj rast atbildiuz jautājumu - vai manpienākas, tad kur griezties aršādu jautājumu?Parasti jau palīdzību meklēvalsts iestādēs, jo ir valsts likumiun attiecīgās pašvaldībaslēmumi atbalstam, palīdzībai,kas, kuram, cik un kā pienākas.Šo atbalstu var saņemt, ja vienlūdzējs atbilst normatīvajos aktosnoteiktajiem kritērijiem pēckuriem vadās ierēdņi. Bet, vai arto visi tiek nodrošināti?Tādēļ arī rodas organizācijas- lai realizētu interešu grupu,sabiedrības jautājumus, kurusnerisina valsts.Uz līdzīga pamata arīMadlienā 2004. gadā tapaorganizācija - biedrība OtrāsMājas, sākotnēji invalīdiem,pensionāriem, bet pamazāmmērķauditorijas loks arvienvairāk paplašinājās un nujau pievienojušās ģimenes arbērniem, bezdarbnieki u.c.problēmsituācijās nonākušie.Pēc palīdzības pie mums griežasne tikai madlienieši, bet arīdaudzi no apkārtējiem pagastiem,pat no citiem novadiem.Ņemot vērā, ka organizācijassastāv no brīvprātīgajiem,vadības, kas algu nesaņem, taddarbība notiek iespēju robežās.Kādus jautājumus risinām?Vienmēr atceramies, kabiedrību radījām, lai veidotudienas centru - iespējām,aktivitātēm, attīstībai untādēļ pamatuzdevums bijameklēt līdzekļus dienascentra izveidei, rekonstrukcijai,pamatlīdzekļiem, kurinepieciešami darbības unaktivitāšu nodrošināšanai.Biedrība nav īstā vieta, kur teiktMadlienas Vēstis 7Man pienākas!!!Vai man pienākas?- man pienākas, dodiet (dzirdētsne vienreiz vien), biedrība irvieta, kur sanākuši tie, kas negribsamierināties ar krīzi, jopašiem tā labi pazīstama. Mēsķepurojamies un radām, radāmvidi arī tiem, kuri neko negribdarīt, tikai pieprasīt, jo ceram,ka ik viens aug un mainās.Lai rastu līdzekļus dienascentra rekonstrukcijai,pamatlīdzekļu iegādei, darbībasun aktivitāšu nodrošināšanai,vispirms centāmies izglītotiespaši, apmeklēt dažādus kursus.Šajos procesos radās apziņa,ka līdzīgus izglītošanās veidus,dažādus kursus vajag radīttepat uz vietas, Madlienā, lainav uz ilgāku laiku jāpametģimenes, bērni. Šīs iecerestiek realizētas dienas centrā,kurš jau darbojas, kur notiekaktivitātes iedzīvotājiem, pateicotiesES līdzfinansējumiem,(bet, lai līdz tiem tiktu, bijadaudz jāizglītojas, jāraksta unjārealizē projekti, vēlāk atskaitesjānodod), kā arī ar pašvaldībasun uzņēmēju atbalstam. Tagadšeit notiek radošās darbnīcas,pulciņi, svešvalodas kursi,amatieraktieru darbība, konferences,sportošana: nūjošana,velobraucieni, ir trenažieri unpulcēšanās vieta domu biedriem.Latvijā auga kustība ziedojumuvākšanai, lai iegādātosproduktus krīzes situācijāsnonākušiem (pārtikas bankaPaēdušai Latvijai). Pēc fondaZiedot iniciatīvas, starp60 organizācijām un dažāmpašvaldībām, kurās nebijaorganizācijas ar sabiedriskālabuma statusu, tika izveidotssadarbības tīkls, kas aptvēra lieludaļu Latvijas, lai Rīgā, fondāZiedot, vēlāk Latvijas Samariešuapvienībā, apkopotu ziedojumusun iepirktu produktusdarbīgām ģimenēm ar bērniem,kuras nonākušas īslaicīgas(varbūt gadu, pusotra) grūtībās.Sadarbības Līgumu noslēgušāsorganizācijas apņemas pieņemtun izvērtēt ģimeņu iesniegumus,atskaitīties un reizi mēnesīatgādāt iepirktās pārtikas pakasno Rīgas noliktavas, ko pārzinaLatvijas Samariešu apvienība.Pārtikas pakas, pēc noteiktiemkritērijiem tiek izdalītasgrūtībās nonākušajām ģimenēm.Mūsu biedrība sadarbības tīklāiesaistījās jau no 2009.gada.Uz biedrību bieži nāk arīinvalīdi ar un bez ģimenes, kurāsnav bērnu, kuriem situācijabieži ir pat dramatiskāka, betviņiem palīdzību varam izsniegttikai kā vienreizēju atbalstu.Arī mēs esam ierobežoti.Arī mums sadarbības ietvarosnoteikti kritēriji pēc kuriemjāvadās, jo no šiem saziedotajiemlīdzekļiem nav iespējamsapgādāt visas problēmgrupas.Un te nu rodas jautājums - vaiman pienākas? Tādēļ jau arī tapašis raksts un ceru, ka pēc augstākminētā būs radusies izpratne, kurun ar kādu jautājumu griezties.Pienācis rudens un jaudaudzi neapmierinātie pēc vasarasjautā - kāpēc nepieved,visu vasaru neesot saņēmušipakas (ziemā, pavasarī dažieminvalīdiem bijām pieveduši,pārējās ģimenes brauca pašaspakaļ). Pavasarī brīdinājām,ka vasarā paku nebūs, jo tadiespējams ar ogām un sēnēmnopelnīt, kaut ko jau arī sakņudārziņos var izaudzēt.Tad nu pēc vasaraspārtraukuma pienākusi jaunasezona, kad atsākam darbībusadarbības tīklā. Mums no centraziņo, ka ziedotāju aktivitātekļuvusi mazāka un vai visiiesniegumi saņems atbalstu,grūti pateikt.Pie mums Madlienā,„Zālītēs”, kur biedrība OtrāsMājas veido dienas centru, varietierasties, lai nepieciešamībasgadījumā uzrakstītu iesniegumupārtikas paku saņemšanai.Jāsaka, biedrība strādā ne pēcnoteiktiem darba laikiem,tādēļ labāk pirms braukšanasvai nākšanas lūdzu piezvanietvadītājai Lilijai Paeglei,tālr. 26335364, lai sarunātutikšanās laiku. Iesniegums pakassaņemšanai jāiesniedz personiski.Kas drīkst pie mums griezties?Jebkura ģimene ar bērniem(pat līdz 24 gadu vecumam, javien viņi mācās), kas nonākusisituācijā, kad vairs nav ko ēst.Drīkst ierasties no jebkura pagasta,no jebkura novada, ja vienviņi paši pēc tām pakām varēsatbraukt pie mums. Daudzasģimenes kooperējas, lai reizēatbrauktu. )Septembra piemērs.Iesniedzām Rīgai 166 pieteikumus,Rīga no tiem apstiprinājatikai 15 iesniegumus. Cerēsim,ka oktobrī veiksies labāk, jomēs esam atkarīgi no ziedotājusapratnes un labvēlības.13.septembrī iesaistīsimiesakcijā „Glābējpakas”, Ogrē,Rīgas ielā 23,veikalā Maxima,kur, uzrunājot cilvēkus,aicināsim viņus atbalstītgrūtībās nonākušās ģimenes,dalīsim tukšās paciņas, cerot,ka uzrunātie atgriezīs tās atpakaļpiepildītas, cik nu kurš spējušisniegt atbalstam.No personīgā piemēra saku,nekad nevar būt tik slikti, lai tupats arī otram nevarētu palīdzēt- ar smaidu, ar uzmundrinājumu,ar pleca sajūtu, ar padomu.Nedrīkst sirdī nocietināties, apskaustcitus, tad jau melna tumsaiestājas apkārt. Reizēm palīdzpat izrunāšanās un pavīd gaismasstars. Biedrībā cenšamiessaprast tos, kas meklē izeju nopārejošām grūtībām, kas rīkojas.Kauns būt lūdzējam sistemātiski,bet, ja tev ir vēlēšanās pārvarētgrūto posmu dzīvē, tad lūgt atbalstuir pat pienākums bērnu,ģimenes dēļ.Ar visa laba un veiksmesvēlējumiem, Lilija Madlienā

More magazines by this user
Similar magazines