10.07.2015 Views

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RĪGAS DOMERĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTSIeguldījums tavā nākotnē!Projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiemar uzvedības traucējumiem Rīgas pilsētā” ID Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/01420.11.2011.Rīgas Sociālais dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar uzvedībastraucējumiem Rīgas pilsētā” (projekta ID Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/014).Projektā paredzēts, ka sākot ar 2012.gada pirmo ceturksni darbs tiks uzsākts pie RīgasSociālā dienesta apmācīto darbinieku prasmju attīstības.• Prasmju attīstība motivācijas programmas ieviešanā. Atbilstoši projekta1.aktivitātes ietvaros izstrādātajai motivācijas programmai, projekta2.1.apakšaktivitātē apmācītie 150 Rīgas Sociālā dienesta un dienas centru„Čiekurs” un „Vecmīlgrāvis” sociālā darba speciālisti ieviesīs motivācijasprogrammas pilotprojektu un īstenos iegūto zināšanu aprobāciju praksē. Sociālādarba speciālistiem motivācijas programmas ieviešanas pilotprojekta uzsākšanaipastāvīgi būs jāpiesaista 150 mērķa grupas klienti, atbilstoši iepriekš noteiktiemkritērijiem (piemēram, atbilstība projekta mērķa grupas statusam; uzvedībastraucējumi u.c.) un jāiesaista tie motivācijas programmas īstenošanas procesāatbilstoši teorētisko lekciju kursu laikā gūtajām zināšanām. Pilotprojekta laikāspeciālisti tiks iesaistīti regulārās grupu supervīzijas sesijās.• Prasmju attīstība sociālās rehabilitācijas programmas mērķa grupas bērniem unjauniešiem ar uzvedības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem ieviešanāSociālajā dienestā (Sociālās rehabilitācijas programma – I). Atbilstoši projekta1.aktivitātes ietvaros izstrādātajai sociālās rehabilitācijas programmai mērķagrupas bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem un viņu ģimeneslocekļiem, projekta 2.1.apakšaktivitātē apmācītie 12 Rīgas Sociālā dienestāstrādājošie speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem ieviesīs sociālāsrehabilitācijas programmas pilotprojektu un īstenos iegūto zināšanu aprobācijupraksē. Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešanas pilotprojektā tiks iesaistītiprojekta 2.2.apakšaktivitātē motivētie 36 mērķa grupas klienti, kas brīvprātīginoslēguši sadarbības līgumu par dalību rehabilitācijas programmā. Programmasieviešanas pilotprojekts noritēs atbilstoši teorētisko lekciju kursu laikā gūtajāmzināšanām. Pilotprojekta laikā speciālisti tiks iesaistīti regulārās grupusupervīzijas sesijās.Prasmju attīstība sociālās rehabilitācijas programmas mērķa grupas bērniem unjauniešiem ar uzvedības traucējumiem ieviešanā Rīgas Sociālā dienesta dienascentros „Čiekurs” un „Vecmīlgrāvis” (Sociālās rehabilitācijas programma – II).Atbilstoši projekta 1.aktivitātes ietvaros izstrādātajai sociālās rehabilitācijasprogrammai mērķa grupas bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem,projekta 2.1.apakšaktivitātē apmācītie, Rīgas Sociālā dienesta dienas centros„Čiekurs” un „Vecmīlgrāvis” strādājošie, 5 speciālisti ieviesīs sociālās rehabilitācijas


programmas pilotprojektu un īstenos iegūto zināšanu aprobāciju praksē. Sociālāsrehabilitācijas programmas ieviešanas pilotprojektā tiks iesaistīti projekta 18 mērķagrupas bērni un jaunieši, kas piedalījušies 2.2.apakšaktivitātē īstenotajā sociālāsrehabilitācijas programmā kopā ar ģimenes locekļiem. Programmas ieviešanaspilotprojekts noritēs atbilstoši teorētisko lekciju kursu laikā gūtajām zināšanām.Pilotprojekta laikā speciālisti tiks iesaistīti regulārās grupu supervīzijas sesijās.Projekta vadītājs:Kaspars Jasinkevičs,tel. 67037162, e-pasts: Kaspars.Jasinkevics@riga.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!