12.07.2015 Views

Daugavas promenādes Ķengaraga apkaimē izbūve – pieejamas ...

Daugavas promenādes Ķengaraga apkaimē izbūve – pieejamas ...

Daugavas promenādes Ķengaraga apkaimē izbūve – pieejamas ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rīgas pilsētas pašvaldība<strong>Daugavas</strong> promenādes Ķengaragaapkaimē izbūve – <strong>pieejamas</strong> videsradīšana visu veidu atpūtaiRīgas Austrumu izpilddirekcija 2012


<strong>Daugavas</strong> promenādes attīstības vīzijuizstrādājusi arhitekte Daiga Veinberga


<strong>Daugavas</strong> promenāde – populāra pastaigu unatpūtas vieta; Vēsturiski izveidojusies uz 1901.gadā arlaukakmeņiem, koka pāļiem, žagariem un smiltinostiprināta <strong>Daugavas</strong> plūdu aizsardzības vaļņa; Šodien Ķengarags – viena no blīvākapdzīvotājām Rīgas apkaimēm (53392 iedz.103/1ha); Vienīgais klasiskais “guļamrajons” <strong>Daugavas</strong>krastā. Intensīva apbūve uzsākta 20.gadsimta60.gados.‣ <strong>Daugavas</strong> promenādes labiekārtošanas darbiuzsākti 2006. gadā;‣ 100% apkaimes iedzīvotāju atbalsts.


<strong>Daugavas</strong> krasts Ķengaragā – 2005. gads


Kopš 2009. gada Rīgas pašvaldība mērķtiecīgiiegulda līdzekļus <strong>Daugavas</strong> promenādesinfrastruktūras attīstībā; Sakārtota <strong>Daugavas</strong> promenādes infrastruktūra 3km garumā:


Uzlabotas atpūtas iespējas cilvēkiem ar īpašāmvajadzībām;


Nodrošināta videonovērošana un policijas ikdienaspatrulēšana;


Izvietotas zīmes suņu īpašniekiem “Lūdzu sakop” unsagatavoti informatīvie bukleti.


Izveidotas vairākas aktīvās un pasīvās atpūtas zonasvisām iedzīvotāju kategorijām un vecumiem


Ierīkots ikdienas un svētku apgaismojums;


Nodrošinātas atpūtas iespējas bērniem, pusaudžiem,jaunajām māmiņām un senioriem.


Nodrošināta iespēja publisko pasākumu rīkošanai


Renovēti un no jauna uzbūvēti gājēju tiltiņi,sauļošanās terases un skatu platformas, veiktaesošās teritorijas labiekārtošana.


Uzbūvēts Putnu novērošanas tornis un veiktateritorijas labiekārtošana


Izvietots vides objekts


Eiropas mobilitātes dienas pasākumi


Izstrādāts tūrisma maršruts “<strong>Daugavas</strong> promenāde”.Informācija Rīgas Austrumu izpilddirekcijas mājaslapā www.rigasaustrumi.lv sadaļā “Tūrisms”.


Perspektīvā plānota zaļā teātra un skeitparka izbūve,publiskās peldvietas ierīkošana, slipa atjaunošana,kultūras centra būvniecība Ķengaragā un tālāka<strong>Daugavas</strong> promenādes teritorijas labiekārtošana


Paldies par uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!