10.07.2015 Views

Nr.6 (78) Jūnijs - Mālpils

Nr.6 (78) Jūnijs - Mālpils

Nr.6 (78) Jūnijs - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijs 5PAGASTA PADOMES LĒMUMISaruna ar Attīstības komitejas vadītāju Pēteri KurmuIr neliels brīvs brīdis, kad, gaidot pēdējosprojekta pieteikumu iesniedzējusSporta kompleksa būvniecībai, Attīstībaskomitejas vadītājs Pēteris Kurms laipni piekrītsarunai par komitejas darbību Mālpilspagasta padomē.– Cik ilgi esat šajā komitejā?Es esmu no tiem jaunajiem deputātiem.Līdz šim nebiju ne ar ko tamlīdzīgunodarbojies. Vienkārši tā sagadījās, kadivus gadus atpakaļ, vēlēšanu rezultātibija tādi, ka bija jāsāk strādāt.– Vai Jums ir bijusi saistība ar politiku,biznesu? Kādas ir Jūsu zināšanasšajās jomās, vai tās palīdz, strādājotAttīstības komitejā?Cilvēkam, kas nodarbojas kaut ar topašu biznesu, ir jābūt zināšanām politikāun viņam vispār ir jājūt, kas notiek mūsdienās,kādas ir tendences, kā tiek pieņemtilikumi valdībā, ES savienībā, utt. Vadotiesno tā, ir jāveido savs darbs Attīstībaskomitejā. Divus gadus atpakaļ, kad mēssākām, pirmais pusgads pagāja, kamēres vispār sapratu un apjautu, kādus jautājumusmums nāksies risināt.– Tad arī radās redzējums par Mālpilsattīstību?Jā, radās priekšstats par to, kas ir izdarītsun ko vajadzētu darīt. Tika ieskicētipirmie nepieciešamākie pasākumi, betbija arī daudzas lietas, kas bija iesāktas,bet nenovestas līdz galam. Šī sasaukumadeputāti “mantojumā” saņēma tikaivienu gatavu projektu par Sidgundas pamatskolu,kur gods un slava Sidgundaspamatskolas direktorei, kas bez jebkādafinansējuma piešķiršanas bija šo projektudabūjusi izstrādāt. Steidzamā kārtāpieņēmām lēmumu par finansēšanu.Kopumā projekts mums izmaksāja pie110 tūkstošiem latu. Viens no redzamākajiemdarbiem bija Mālpils ielu apgaismojumasakārtošana, lai gan šīs lietasneiet tik ātri. Centrs ir sakārtots, bet arīšobrīd tiek izstrādāts projekts Mergupesun citām ielām.– Vai šie pirmie projekti bija kā atspēriensdomām par kaut ko lielāku?Jā, sakārtojām bērnu laukumus arsponsoru palīdzību no Jaunā laika. Sāpīgsjautājums bija Tirgus laukums, kurbija izvietots skeitborda laukums. Bija grūtisavienot šīs divas funkcijas, tādēļ meklējāmcitu novietojuma risinājumu – piekultūras nama. Lielākā iecere – būvētSporta kompleksu pie vidusskolas. Tebija vajadzīga tikai deputātu labā gribasākt to tiešām darīt, nebaidoties par kredītsaistībām.Tagad, kad viss ir procesā,ir parādījušās iespējas piesaistīt līdzekļusno malas – tā ir sadarbība ar Aizsardzībasministriju. Tiek gatavots projekts,un ceram uz atbalstu, jo mums ir visipriekšnosacījumi – jaunsargi, nepieciešamaisiedzīvotāju skaits. Aizsardzībasministrija būtu ieinteresēta izmantot šobāzi, lai sagatavotu sev nepieciešamoskadrus.Galvenā atziņa – šādi projekti pašino sevis nerisinās. Līdz ar to pie Mālpilspagasta padomes izveidoja Investīcijudaļu, kurā tika pieņemti darbā divi cilvēki,Līvija Mukāne un Ieva Viļuma, kurasnodarbojas tieši ar projektu rakstīšanu,piesaistīšanu un iespēju meklēšanu.Zināmā mērā tas arī ir izdevies, jo ir vairākiprojekti, kas ir veiksmīgi uzrakstīti,iesniegti un realizēti.– Kā tad ir ar iedzīvotāju izpratni par Jūsudarbu? Vai lauku papus, sēdēdamssavā mājā, saprot komitejas darbībasgalvenos mērķus?Es domāju, ka vienkāršais lauku papsarī neizprot visu to būtību, bet viņš redzto kopumā – kas notiek, vai ir kaut kasmainījies vai nav.– Jums ir iespēja realizēt vienu projektu,otru, jūs plānojat, domājat – kākārtīgs saimnieks, kas, vadot savusaimniecību, darbus plāno burtiskipa dienām...Protams, darbs ir jāplāno. Ir jautājumi,kas jārisina, ilgi jārisina, kā, piemēram,teritoriālais plānojums, ko pirmajā kārtāveiksmīgi realizējām, apstiprinājām, betšobrīd jau esam pieņēmuši lēmumu, kaveicam jaunu. Kāpēc? Te ir tas moments,ka parādās jaunas ieceres, jauni iesniegumi,kā šobrīd, kad tāds saņemts no“Mālpils minerāla” par rūpnīcas būvniecību.Tā pēdēja pusgada laikā ir vairākiiesniegumi, un mums jādod iespēja viņuidejas realizēt. Reizē ar šādiem projektiem,kur investori ir gatavi ieguldīt lielasnaudas summas, ir jāsāk domāt par mājokļujautājumu, kas Mālpilī ir viens nosāpīgākajiem.Mēs bijām iecerējuši ar Mājokļu aģentūruprogrammu, tomēr dažādu aspektudēļ tas tik ātri neveidojas. Valdība ir pieņēmusilēmumu, ka pašvaldības šādosprojektos piedalās ar savu daļu – zemi, unpārējo sedz Valsts un privātais ieguldītājs.Diemžēl Mālpilī zeme vēl nav tādā vērtībākā Rīgā vai Jūrmalā. Līdz ar to privātuzņēmējamļoti jārēķina, lai viņa ieguldījumiatmaksātos. Šobrīd gan saņemti vairākiiesniegumi, bijušas sarunas – uzņēmējivēlas šeit būvēties. Vistuvākajā laikā vienuieceri – daudzdzīvokļu mājas būvniecību– varēsim prezentēt.– Kādos virzienos vēl Attīstības komitejavērš savu uzmanību?Jādomā par visām izglītības iestādēmMālpilī, kultūras namu – kā piesaistīt naudu,atrast līdzekļus, lai veiktu renovāciju.Tiek gatavots projekts par pirmsskolasiestādi. Strādājam pie Mālpils siltumapgādesrekonstrukcijas projekta, kas sāktsjau 2003. gadā, bet darbus diez vai varēsimiesākt ātrāk par 2008. gadu. Pa šiemgadiem nepieciešamais finansējums irpieaudzis 3 reizes. Līdz ar to arī Mālpilspašvaldības dalība projekta ietvaros irpalielinājusies.Veiksmīgi veikts projekts – Sidgundasūdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana.Diemžēl neizdevās kā iecerēts arSidgundas ūdenssaimniecības projektu,jo tas nebija pietiekoši sagatavots.Notiek sadarbība ar dažādām sabiedriskāminstitūcijām, biedrībām, kā “Noticisev”, u. c. Nozīmīgs fakts ir Mālpils muižasrekonstrukcija, kas nekad nebūtusākusies, ja gandrīz divus gadus atpakaļPlauža kungs negrieztos pie mums. Notikasarunas par kopīgas biedrības izveidošanu,uz kuras bāzes tika rakstīts projektsun saņemts finansējums. Un būs Mālpilīvēl viena sakārtota vieta!– Katrā ziņā šī privātā un sabiedriskāiniciatīva ir ļoti pozitīva attīstībai kopumā.Pie mums bija griezušās divas draudzes– Baptistu draudze un Katoļu draudzear lūgumu rast iespēju piešķirt zemibaznīcu būvniecībai, ko mēs atbalstījām.Vēl tika pieņemts lēmums – visās mācībuiestādēs ēdināšanu nodot koncesijā.Firmām, kas pieteiktos, būtu noteikums apsaimniekotvisas iestādes. Līdz šim mumsbija prakse tikai vidusskolā, kur skolēnuēdināšanu veica SIA “Aniva”, kas arī vienīgāpieteicās pēc izsludinātās iepirkumaprocedūras, līdz ar to turpmāk viņi veiksēdināšanu pirmsskolas iestādē, Sidgundaspamatskolā un Mālpils vidusskolā.Nopietns jautājums ir ceļi un ielas,par ko sūdzas arī iedzīvotāji. Kādu brīdiatpakaļ tika iesniegts projekts, bet neguvapietiekošu punktu skaitu, un netikaatbalstīts. Jau no Komitejas darbībassākuma kavējas centra labiekārtošanasprojekts. Jāsaprot, ka tas jau sen būtuatrisināts, ja tai vietai būtu tikai viens saimnieks,nevis seši, katrs ar savām domāmun iecerēm. Neskatoties uz to, projektstop un drīz būs gatavs, tad iniciatīva nāksno pagasta puses. Te no visiem gan būsvajadzīga tikai laba griba.– Ko var cerēt no Attīstības komitejassagaidīt nākotnē?Mēs strādāsim, kā esam strādājušilīdz šim, risināsim visus jautājumus. Varutikai teikt, ja iedzīvotājiem, lasītājiem ir kādisasāpējuši jautājumi vai problēmas, laidroši griežas pie manis pagasta padomē,mēs centīsimies palīdzēt!Paldies par sarunu!RedaktoreDaiga Frīdberga


6 mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijsZIŅASSkolēnu vasaras nodarbinātības iespējasmūsu pagastāPateicoties Mālpils Sociālā dienesta sadarbībaiar Nodarbinātības valsts aģentūru un Mālpils uzņēmumiemir rasta iespēja pusaudžu nodarbinātībaivasarā. Zemnieku saimniecībā “Ruķi” šajā vasarāstrādās 2 pusaudži no 15 gadu vecuma, SIA “NormaK” 6 zēni un meitenes no 13 gadu vecuma.Sociālajā aprūpes centrā tiek nodrošināta vienadarba vieta.Sociālā dienesta vadītāja Olga Volosatova irpateicīga uzņēmumiem un iestāžu vadītājiem parsadarbību un aicina darba devējus nākamajā gadābūt aktīvākiem un izmantot valsts programmupar skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumiem.Līdzdalība ir izdevīga arī uzņēmumiem, jo 50% nominimālās darba algas pusaudžu darba samaksaisedz valsts.Piemiņas zīmes 800gadeiSidgundā un Mālpilī2006. gada vasarā Sidgundas pilskalnā tika ielīgotiJāņi. Šogad, turpinot tradīciju, Jāņu ielīgošananotika kopā ar Lēdurgas dendroloģiskā parka folkloraskopu “Delve”. Goda aplis un ziedlapiņu lietusar visa laba vēlējumiem tika arī tēlnieces DzintrasRegīnas Jansones un akmeņkaļu amata meistaraSandra Skribnovska veidotajam akmenim Sidegunde– 800, kura uzstādīšanas pēdējie darbi tika veiktidažas dienas pirms Jāņu ielīgošanas 17. jūnijā.Sagaidot Mālpils 800 uzsākti darbi pie piemiņaszīmes veidošanas 57. paralēles un 25. meridiānakrustpunktā. Jau tūlīt pēc Jāņiem tiks apspriestastēlnieces Solveigas Vasiļjevas piedāvātās skicesšim darbam.Fotoizstāde “Impresijas”1. jūnijā Mālpils kultūras nama izstāžu zālē tikaatklāta Alda Plauža foto izstāde “Impresijas”.Aldis Plaudis ir apceļojis vairāk kā 80 valstis unceļojumos gūtos iespaidus ir attēlojis fotogrāfijās.Tajās redzami gan Sahāras smiltāji, gan Maurīcijasvulkāniskā sala. Fotogrāfijas ir spilgtās, košās krāsugammās. Tajās ir redzams katras valsts nacionālaiskolorīts. Aldis Plaudis iemūžina fotogrāfijās arī Mālpilsmuižas atdzimšanas gaitu un labprāt iepazīstinās aršīm fotogrāfijām mālpiliešus. Iespējams, tas sakritīsar muižas sakārtošanas darbu pabeigšanu, kas tiekplānoti uz 2008. gada nogali.Alda Plauža fotoizstāde kultūras namā būs skatāmavisu vasaru.Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa


mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijs 7Sidgundaspamatskolas2007. gada izlaidums1. rindā no kreisās puses:Asnate Vilciņa, TatjanaDvorjaņinova, Sabīne Puķe,Linda Sārna, Darja Voitjuka.2. rindā no kreisās puses:Dāvis Ozoliņš, AndrejsMelnalksnis, kl. audz.Ligita Odziņa, Sandis Caune,Brigita ZutereMālpils mūzikasun mākslas skolas2007. gada izlaidums1. rindā no kreisās puses:Arina Faļiļejeva, Klinta Raupa,Agnese Marhele, Endija Krūmiņa,Zane Stabulniece,Sintija Lielšvāgere, Ulla Vārava,Santa Vodzinska2. rindā no kreisās puses:Alvīne Bērziņa, Signe Purviņa,Marta Laizāne, Jānis Krastiņš,Jurijs Turkins, Ernests Austriņš,Krists KrieviņšMākslas nodaļā astotais izlaidums – to atcerēties vēl nav sarežģīti– pietiek ar vienas rokas pirkstiem. Un pat daži vēl paliekbrīvi. Šogad mazliet apmācīti, apburzīti un nedaudz piejaucētiplašajā pasaulē tika palaisti tā dēvētie “barikāžu bērni”. Īpašibez gala, bet savā dziļākajā būtībā ļoti pretrunīgi – labsirdīgiun cietsirdīgi, pakļāvīgi un nepaklausīgi, strādāt griboši, spējīgi,bet slinki, taču tieši tāpēc ļoti mīļi. Cik īpaši bija viņi, tik īpašsarī izlaidums – ar savstarpējiem cīniņiem par labākā titulu ganšķēpa mešanā, gan šaušanā ar arbaletu, gan skrējienā ar kokakājām. Un kur vēl mešana mērķī un kaušanās ar salmu maisiem!!!Taču bez tā arī svinīga pieņemšana pie Livonijas ordeņamestra Voltera fon Pletenberga, kurš par parādīto spēku, drosmiun veiklību svinīgā inaugurācijas ceremonijā vasaļa kārtā iesvētījavienu no viņiem – Ernestu. Tas viss kā jau viduslaikos – arlīgumu, kurš tika parakstīts ar zoss spalvu, ar ceļos krišanu unzobenu uz pleca – svinīgi un senatnīgi. Šo noskaņu pilnasinīgākudarīja mielasts pils dārza teltī kopā ar pašu mestru. Un tas bijaīsts viduslaiku vēdera prieks – grillētas ribiņas, ceptas vistas unzivis no mestra zivju dīķiem, salāti un mērcītes, eksotiski augļino tālām zemēm un medus dzēriens veldzei...cits izlaidumsun te nu viņi – šā gada absolventi – Santa Vodzinska, KristsKrieviņš, Endija Krūmiņa, Zane Stabulniece, Ulla Vārava, SintijaLielšvāgere, jaunais vasalis Ernests Austriņš. Vienīgi Juta Sūbremums nepievienojās.Māra Ārente,Mālpils mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas vadītāja


8 mÂLpILS VÇSTISMālpils sociālā aprūpes centraveļas mazgātuves atklāšanaJau februāra mēnesī Mālpils Vēstis rakstīja par to, ka tikaatklātas renovētās Mālpils sociālā aprūpes centra veļas mazgātuvesiekštelpas. Lai nodotu visu ēku, bija palikuši ziemaslaikā neizpildāmi darbi.No aprīļa mēneša darbi tika turpināti ar fasādes siltināšanuun apkārtnes sakārtošanu.20. jūnijā, klātesot pašmāju ļaudīm, celtniekiem un ciemiņiemno kaimiņu pašvaldībām, notika svinīga ēkas un telpu atklāšana.Ģimeņu atbalstamMālpils pagastā izveidota ģimeņu atbalsta grupa ar mērķisniegt informatīvu un praktisku palīdzību ģimenēm ar bērniemdažādās situācijās. Esam iecerējuši apzināt pagasta ģimeņu problēmasun vajadzības, lai meklētu resursus un risinājumus.Aicinām ieinteresētos vecākus griezties katra mēneša otrajā ceturtdienāplkst. 16.00 Ģimeņu atbalsta grupas sanāksmē vai uz individuālāmkonsultācijām pie sociālās darbinieces darbā ar ģimenēm unbērniem Lūcijas Vaivares darba laikā pagasta padomes 224. telpā.Ģimeņu atbalsta grupas vadītājaSarmīte VanagaSIA “Norma K” paziņojumsRīgas rajona Mālpils pašvaldības SIA “Norma K” paziņo, ka Rīgasrajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniegtsapstiprināšanai jauns siltumenerģijas tarifa projekts:Juridiskajām personām – 26.56 Ls/Mwh + PVN 18%Iedzīvotājiem – 26.56 Ls/Mwh + PVN 5%1 m 2 – 0.69 Ls + PVNTarifu pieaugums saistīts ar kurināmā, degvielas, elektroenerģijas,metāla izstrādājumu cenu pieaugumu.Ar tarifa projektu var iepazīties Mālpils pašvaldības SIA“Norma K” telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī 3. stāvā (tālr. 7925741),Mālpils centrālajā katlu mājā Enerģētikas ielā 3 (tālr. 7925775), pieRīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regulatora RīgāLāčplēša ielā 24 (tālr. 7282666).Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu var iesniegt SIA“Norma K” Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālrunis/fakss 7925741, e-pasts:normak@apollo.lv, kā arī pie Sabiedrisko pakalpojumu regulatoraRīgā Lāčplēša ielā 24, fakss 7282666, e-pasts: regulators@rrp.lv“Mālpils vēstis” redakcija informē,ka nākošais avīzes numurs iznāks 31. augustā!2007. gada jūnijsMālpils pagasta vēlēšanu komisijaatgādinaŠā gada 7. jūlijā notiks tautas nobalsošana par 2007. gada1. marta likumu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” un “GrozījumiValsts drošības iestāžu likumā” atcelšanu. Mālpilī darbosiesvēlēšanu iecirknis Nr. <strong>78</strong>8 – Mālpils kultūras namā un vēlēšanuiecirknis Nr. <strong>78</strong>9 – Sidgundas pamatskolā.7. jūlijā vēlēšanu iecirkņu darba laiki, kā ierasts, būs noplkst. 7.00 – 22.00.Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir balsstiesīgajiem Latvijaspilsoņiem, kuri tautas nobalsošanas dienā ir sasnieguši 18 gaduvecumu. Lai piedalītos tautas nobalsošanā, nepieciešama derīgaLatvijas pilsoņa pase. Pase kā balsošanas dokuments ir ļoti svarīga,jo tajā tiek izdarītas atzīmes par dalību tautas nobalsošanā.Tautas nobalsošanā var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā.Tautas nobalsošanā nevarēs nobalsot iepriekš.Vēlēšanu iecirkņi savu darbu jau uzsākuši 10 dienas pirms tautasnobalsošanas dienas – no 27. jūnija. Taču šajā laikā vēlēšanuiecirkņos balsot nevarēs. No 27. jūnija līdz 6. jūlijam vēlēšanu iecirkņistrādās 4 stundas dienā, un tajos varēs iepazīties ar balsošanaskārtību un pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā tiem vēlētājiem,kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī.Lai pieteiktu balsošanu vēlētāja atrašanās vietā:• vēlētājam jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:1. vēlētāja vārds, uzvārds;2. personas kods;3. iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;4. precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;5. ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefonanumuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties arvēlētāju problēmsituācijās;6. iesniegums jāparaksta.• iesniegums jānogādā vēlētāja dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanuiecirknī no 27. jūnija līdz 7. jūlijam.Šo iespēju drīkst izmantot arī vēlētāja aprūpētāji.Svarīgi!1. Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētājauzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpesdarbinieks vai kaimiņš. Turklāt vēlētāja uzticības persona vēlētājavārdā iesniegumu var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumāiesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personasvārdu un uzvārdu.2. Iesniegums vēlēšanu iecirknī jānogādā vēlēšanu iecirkņa darbalaikā.3. Pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā var arī tautas nobalsošanasdienā, 7. jūlijā. Tomēr jāņem vērā, ka šajā gadījumā obligātiizpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija ir saņēmusi līdzpulksten 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti tautas nobalsošanasdienā pēc pulksten 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņakomisijas darbiniekiem ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanāsvietā līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai pulksten 10 vakarā.Mālpils pagasta vēlēšanu iecirkņu Nr. <strong>78</strong>8 un Nr. <strong>78</strong>9 DARBA LAIKI:01.07.2007. – 9.00 – 13.00 05.07.2007. – 14.00 – 18.0002.07.2007. – 9.00 – 13.00 06.07.2007. – 14.00 – 18.0003.07.2007. – 14.00 – 18.00 07.07.2007. – 7.00 – 22.0004.07.2007. – 9.00 – 13.00Mālpils pagasta vēlēšanu komisijaMĀLPILS VIDUSSKOLA ATGĀDINA, ka laikāno 25. jūnija līdz 1. augustam kanceleja būs slēgta.Mālpils vidusskola ar 2007. gada 1. augustu aicina darbā:• DIREKTORES VIETNIEKU AUDZINĀŠANAS DARBĀ• MŪZIKAS SKOLOTĀJU • LIETVEDIInformācija pa telefonu 7925340.


mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijs 9Skola – Mūsmājasprogrammas ietvaros skolēni tiek stimulēti attīstīt savus talantusārpusstundu nodarbībās, kuras vada talantīgi pedagogi.Skolā tiek veidota latviska vide ar jaukām tradīcijām, īpašas ir:Latvijas nedēļa un Lāčplēša dienas “Vīru spēles”, Ziemassvētkupasākums kopā ar skolēnu vecākiem, kurā skatāmies interešupulciņu atskaites koncertu un izstādi, Ģimenes diena kopā arvecākiem un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, “Saules nometne”mācību gada aktīvākajiem skolēniem un “Robinsonunometne”, katra mēneša jubilāru dzimšanas dienas svinības.Ir piepildījušās daudzu skolēnu cerības un ilgas... “piektā skolabija Mālpils internātpamatskola, kurā es sāku mācīties 3. klasē.Es negribēju te braukt mācīties, pat raudāju. Bet kad atbraucu,manas acis redzēja mājīgas telpas. Istabiņā bija koka gultas unmīkstas segas un balti skapji. Ziemā istabiņā nesala. Pat gulētvarēja bez segas. Te ir interesanti, un ir daudz ko darīt. Man teir daudz draugu. Man šī skola patīk”, “Man šī skola patīk, jo te irlabi bērni, labas audzinātājas. Es gribu ātrāk pabeigt šo skolu unizmācīties par santehniķi. Gribu nopirkt mašīnu. Gribu, lai manbūtu laba ģimene”, “...šeit skolā es atguvu ticību sev un saviemspēkiem. Ticību, ka ir cilvēki, kuri palīdz un ir tepat blakus. Varuteikt tikai paldies, ka manā labā ir tik daudz darījuši – tuvinieki,pagasts, skola, paldies par visu jums. Paldies.”10 gadu laikā mūsu skolā pedagoģisko izglītību ir ieguvušivairāk nekā puse skolotāji. Par skolas pedagoģisko meistarībuliecina tas, ka ir skolotāji, kuri spēj veidot klašu kolektīvus, kurosik gadus daļēji mainās klases skolēnu sastāvs un kurā mācāsskolēni no 24 pašvaldībām. Paldies manam skolas kolektīvampar pašaizliedzīgu darbu skolēnu nākotnes veidošanā.Šogad Mālpils internātpamatskolai paliek 10 gadi. Skolasjubilejā gribas atcerēties skolas dibināšanas sākumu, pirmosgadus un šajos gados paveikto.Vairākus gadus pirms skolas atvēršanas Rīgas rajona padomemeklēja vietu, kur varētu atrasties internātskola. Varbūt tā varējabūt Olainē, Vangažos vai citur, un neskaitāmas reizes Rīgas rajonapadomes pārstāvji brauca, skatījās un izvērtēja, bet lēmumsnetika pieņemts. Pēc Mālpils pagasta pašvaldības priekšsēdētājaA. Lielmeža ieteikuma izvērtēšanas komisija atbrauca uz Mālpilstehnikumu. Sarunās valdīja pozitīva gaisotne – tas bija atbalstsun piekrišana, ka internātskola varētu būt Mālpilī.1996. gada februārī tika pieņemts lēmums par Rīgas rajonapadomes Mālpils internātpamatskolas izveidošanu. Ar1996. gada jūniju sākās ļoti intensīvi celtniecības darbi, tosveica celtniecības firma “Mūsmājas”. Tā arī radās nosaukumsinternātiem un skolai – “Mūsmājas”. Vieta, kur labi varētu justiesRīgas rajona bērni. Vieta, kur varētu mācīties un atpūstiesno ikdienas raizēm ģimenē. Vieta, kur ikviens bērns var attīstītsavus apslēptos talantus. Vieta, kur ik darba dienu no rīta līdznākošajam rītam rūpējas par bērnu. Vieta, kur katrs bērns variegūt drošu pamatu zem kājām. Vieta, kur katrs bērns var gūtspēku un drosmi lidojumam nākotnes sapņos.1996. gada 1. septembrī Rīgas rajona padomes Mālpils internātpamatskolāuzsāka mācības pirmie 85 skolēni no 1 – 8.klasei. 2003. gadā skolēnu skaits bija pats lielākais – 190.2006./2007. mācību gadā skolā mācījās 137 skolēni no 24 Rīgasrajona pašvaldībām.10 gadus skolā darbīgi un spraigi ir ritējusi ik diena ganskolēniem, gan 40 skolotājiem. Skolēni ar labiem rezultātiemir piedalījušies Rīgas rajona skolu mācību priekšmetu olimpiādēs,vizuālās mākslas olimpiādēs, tautisko un netradicionālodeju skatēs, dziedāšanas (vokālistu, ansambļu un koru skatēs,sporta sacensībās un dažādos konkursos. Interešu izglītības10 gadu jubilejas reizē vēlos pateikt paldies Rīgas rajonapadomei, pagastu pašvaldībām, Rīgas rajona Izglītības un Kultūraspārvaldei, par sadarbību un atbalstu skolas attīstībā. Paldiesvisiem sponsoriem. Paldies Mālpils pašvaldībai un mālpiliešiempar atsaucību un sapratni.Paldies skolas absolventiem, ka jūs mūsu skolā esat spējušipaveikt vairāk nekā citās skolās. Priecājamies, ka šodienjūs esat atgriezušies mājās, no visa mūsu rajona, katrs ar savusapni un likteņdziesmu sirdī.Starp debesīm, zemi,Starp zvaigznēm un sauli mēs augam!Starp ozoliem, liepām,Starp ceriņiem, jasmīniem, puķēm ziedot mēs augam,Starp vējiem, lietiem un negaisiem ik brīdi mēs stiprāki augam.Starp bērniem, draugiem un garāmgājējiemmēs augām, augam un nebeigsim augt.Jo mūsu saule ir smaids bērna sejā un zvaigznes...Zvaigznes mirdzums bērnu acīs!Mālpils internātpamatskolas direktoreFrančeska Ģēvele


mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijs 11Mālpiliešu sasniegumi valsts līmenīAr ļoti labiem rezultātiem no Valsts profesionālāsizglītības iestāžu konkursa ēdienu gatavošanasprofesijās atgriezās Mālpils profesionālās vidusskolaspārstāvji. Konkursa “Starp debesīm un zemi” finālā, kasnotika Rīgas Domes kafejnīcā, ar dalībnieka numuru 7gan pusfinālā, gan finālā ĒDIENU GATAVOŠANĀ startējapunktu skaitu varēja iegūt par karstā pamatēdiena pagatavošanu– 45 punktus, bet auksto dārzeņu un desertapagatavošanu – par katru 35 punktus. Mālpilieši sasniedzaļoti labus rezultātus visos uzdevumos, kopā iegūstot140,7 punktus no iespējamiem 155.Skolotāja Evija Kļaviņa:Man ir liels prieks, ka ieguldītais darbstika atzinīgi novērtēts! Mālpils puiši arnelielu – 0,7 punktu, bet tomēr pārsvaru,aiz sevis atstāja dalībniekus pat no Rīgasskolas! Žūrija konkursantus vērtēja pēc izlozētajiemnumuriņiem, nezinot no kādasskolas šie audzēkņi ir.Viesu apkalpošanas konkursā iepriekšbija jāsagatavo mājas darbs saistībā arlatviešu saulgriežu svētkiem. Tika izvēlētivasaras saulgrieži – Jāņi. Dainai Kirilovaigalda klājums bija jāprezentē žūrijai, kasbija ļoti stingra. Tika uzdoti daudzi jautājumino teorijas. Pēc tam konkursantei bijajāapkalpo viesi ar pavāru konkursā gatavotajiemēdieniem, kā arī jānovāc galds.Paldies Dainai, ka godam izturēja!Veiksmi nākošajos konkursos!No kreisās: Māris Vītols, pasniedzēja Evija Kļaviņa un Māris BrolišsMPV 4. kursa audzēknis Māris Brolišs, kuram palīdzējaPAVĀRA ASISTENTS Māris Vītols no 3. kursa. Abi jauniešiieguva visaugstāko vērtējumu! VIESU APKALPOŠANASKONKURSĀ piedalījās arī 3. kursa audzēkne Daina Kirilova,kas ieguva atzinību.Par saviem audzēkņiem stāsta Mālpils profesionālāsvidusskolas ēdienu gatavošanas pasniedzēja EvijaKļaviņa:Māris Brolišs 1. darba uzdevumā gatavoja auksto dārzeņuuzkodu. Tika izlozēti 2 dārzeņi(biete un selerija), nokuriem bija jāpagatavo ēdiens ar papildproduktiem. Otrajamdarba uzdevumam – karstais ēdiens – tika izlozēts vienspamatprodukts vistas vai cūkas gaļa. Māris gatavoja cūkasgaļu pildītu ar skābiem kāpostiem un dzērvenēm, ceptus kartupeļusun timiāna vīna mērci. 3. darba uzdevums – deserts.Māris gatavoja šokolādes groziņu pildītu ar biezpiena masu,klāt zemeņu mērci un dekorēja ar brūnā cukura glazūru. Piešī darba ļoti piestrādāja pavāra asistents Māris Vītols, kasar lielu atbildību bija gatavojies šim konkursam.Konkursa vērtēšanas kritēji bija ļoti stingri. Tika ņemtavērā gan higiēnas un sanitārijas noteikumu ievērošana,apģērbs un tā vizuālais izskats, gan darba organizācija.Tika vērots kā konkursanti sagatavo darba vietu, vai racionāliprot organizēt darbu, kā ievēro drošības tehniku, vaispēj operatīvi orientēties produktu klāstā. Ar maksimālupunktu skaitu komisija novērtēja abu Māru spēju darbotieskomandā un laika normas ievērošanu. Konkursā lielākoViesu apkalpošanas konkursa dalībniece Daina KirilovaRedaktore Daiga Frīdberga


mÂLpILS VÇSTISpareizie elementi. Varu teikt, ka Mālpils Mākslas skola irElements, kas jāraksta ar lielo burtu. Ne tikai tāpēc, ka pašīm durvīm plūst pamatīgas zināšanas un pieredze, betarī citas, tīri praktiskas parādības. Nu, piemēram, disciplīnaun māka uzņemties atbildību. Tu varbūt esi vēl cilvēkspavisam mazs, bet domā līdzi, cik nodarbībās pabeigsidarbiņu, kādu aiz sevis atstāsi darba telpu un kādas atrakcijaspiedāvāsi organizēt kursa vakarā. Bet labākaisir tas, ka to visu iespējams izdarīt, nepazaudējot radošopiegājienu un dabisko bērnišķīgumu.Man ļoti patika mūsu kursiņš, iespējams tāpēc, ka bijāmtik kolorīti, tomēr tanī pat laikā ļoti vienoti. Visas kopāsadalījām vienu Jānīti, visi kopā sadalījām vienu dziesmu,tajā laikā sauktu par “Mākslas skolas himnu”. Un skolotājimums bija talantīgi un izcili pacietīgi. :) Plašas robežasmēs tanī laikā apdzīvojām..Tīrasiņu mākslinieks ir kaut kas no traka, manuprāt,pārāk nereāls šodienai. Ir jāprot sabalansēt savas zināšanasun talantus, lai būtu laimīgs un paēdis vienlaikus.Mākslas skolas diploms man bija bonuss ceļā uz pašreizējodarba pozīciju, savukārt iegūtās zināšanas – noderīgsinstruments praktiskajā darbībā. Man savulaik grūta likāskompozīcija, un tagad zinu, kāpēc – toreiz centos izdomātjaunu Ameriku, un tas tiešām nav viegli. Taču kompozīcijair viens no loģiskākajiem priekšmetiem, kas pakļaujaszināmiem likumiem – tava iztēle un izvēle, kā tu ar tiemizspēlē. Šodien kompozīcija paralēli studijām Komunikācijaskatedrā ir viena no manas rutīnas neatņemamāmkomponentēm, veidojot vizuālo reklāmu vienai no pasaulēvadošajām kosmētikas rūpniecības kompānijām.Mākslas vēsture man patīk jau sen, neskatoties uz toteorijas apjomu, kāds bija jāpaspēj apgūt uz eksāmenunākamajā dienā. :) Diez vai ir iespējams zināt visu par visu,bet tā ir iespēja uzķert savu sirds stīgu – kādu konkrētu laikaposmu, mākslas stilu vai arheoloģisku veidojumu, kas2007. gada jūnijs 13uzrunā personiski. Sākumā ceļojums ir teorētisks – rodasinterese. Mani saista jūgends, un tagad tā ir sanācis, kakatru dienu pārvietojos pa krāšņākajām šī stila pārstāvētajāmRīgas ielām. Nesen izdevās apmeklēt arī fantastiskuJūgendstila lietišķās mākslas izstādi Parīzē, turpat piepazīstamā krievu restorāna Maxim’s. Tādos brīžos esi neizsakāmipriecīgs, ka galvā ir kaut kas vairāk par vienkāršu“patīk” vai “nepatīk”. Ļoti novērtēju to, ka darbs ļauj ceļot.Nesen atgriezos no Romas, ko ļoti sajūtu kā savu pilsētu.Tās nedēļas laikā apmeklēju Vatikāna laukumu 6 reizes,un zinu, ka noteikti drīz uz turieni aizbraukšu atkal. Tā irpilsēta, kas paņem ar savu grandiozitāti, pamatīgumu.Vienā brīdī – eksāmena laikā izvilktais attēls uz atpazīšanu– pārvēršas pavisam reāls. Kad tu uzkāp Kolizejā unsirds ir tik pilna, ka nevari aiziet prom. Kad staigā pa Vatikānamuzejiem un nesaproti, kā viens cilvēks gadiem varējanodzīvot tur augšā pie tiem griestiem. Kad mēģini uzminētPanteona cauruma mīklu vai jebkuru citu no daudzajiemBernini noslēpumiem. Kad dragā ar motorolleru pa Romasielām un esi viens no viņiem. Kad mielojies ar pasaulē garšīgākosaldējumu (Giolitti) un met monētu Trevi strūklakā...Es ticu, ka katram ir tāda vieta, varbūt pat vairākas, kuratstāt sirdi, lai vēlāk pēc tās atgrieztos.Tik krāsaini vajag dzīvot, cik vien iespējams! Katrs, kurškādā brīdī radījis kaut vienu gleznojumu, pat ja tas ir tikaipašportrets bērnudārza pirmajā kursā, zina, kāda vara cilvēkamir brīdī, kad rokā paņemta ota. Trīs krāsas vai visapalete, toņi un pustoņi, un beigās vesels mākslas darbs!Paldies par iespēju ieraudzīt tās krāsas, kas slēpjas aiz pareizajāmproporcijām, atpazīt tās detaļas, kas izved domuno haosa, un iespēju izjust iepriekš nepazīto!Zane Brakovska,2000. gada absolventeDiskoKolizejs


14 mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijsMUMS RAKSTANelaime nenāk brēkdama. Bet ko darīt, ja sirds sāpēs sažņaudzas skatoties, kā tavu tikkoizremontēto dzīvokli pārpludina ūdens straumītes no augšējā kaimiņa dzīvokļa?Skaidrojumu lūdzām Mālpils būvvaldes vadītājai Rudītei Betei.Mālpils pagasta būvvalde bieži saņemdaudzdzīvokļu māju iedzīvotājuiesniegumus ar lūgumu palīdzēt, jokaimiņš ir nopludinājis viņu dzīvokli,rezultātā sabojātas mēbeles, sadzīvespriekšmeti, bojāta dzīvokļa apdare unnepieciešams remonts, kurš prasa ievērojamuslīdzekļus. Nopludināšanas iemeslimēdz būt dažādi – gan ūdensvadavai kanalizācijas avārijas, gan dzīvokļuiekšējo tīklu pārbūves rezultāts.Kā un kas tiek darīts šobrīd – dzīvokļaīpašnieks iesniedz iesniegumu apdrošināšanasfirmā (ja dzīvoklis ir apdrošināts),lai saņemtu atlīdzību par zaudējumiem.Ja dzīvoklis nav apdrošināts, iespēja saņemtkompensāciju par zaudējumiem irtiesas vai savstarpējas vienošanās ceļā.Tālāk iesniegums tiek iesniegts pašvaldībā,un būvvalde apseko šos dzīvokļusun sagatavo izziņas apdrošināšanas firmāmun tiesai par nopludināšanas faktu.Nākošais solis, lai noteiktu zaudējumuapjomu dzīvokļu īpašniekiem, ir jāpasūtasertificēta speciālista sagatavota tāme,kuru iesniegt attiecīgi tiesā vai apdrošināšanasfirmā (šīs tāmes sagatavošananav būvvaldes pienākums, jo būvvaldeattiecīgajā teritorijā veic būvniecības kontrolesun administrēšanas, līdzsvarotasvides veidošanas, attīstības funkcijas,tai skaitā piedalās pašvaldības teritorijasplānojuma izstrādē, pieņem un konsultēiedzīvotājus ar būvniecību saistītos jautājumos,izskata būvniecības iesniegumus,izskata un akceptē būvprojektus, izdodbūvatļaujas, organizē būvobjektu pieņemšanuekspluatācijā).Kā tam vajadzētu būt – katrai daudzdzīvokļumājai ir apsaimniekotājs, kuršsaskaņo vai arī nesaskaņo visas pārbūvesvai rekonstrukciju dzīvokļos un koplietošanastelpās, tīklos, veic ēkas un teritorijasapsaimniekošanu. Mājas apsaimniekotājsizsniedz izziņas vai apliecinājumuspar notikušajām avārijām, iesniegšanaiapdrošināšanas firmā un organizē avārijulikvidēšanas pasākumus. Apdrošināšanasfirmas speciālists ierodas un novērtēzaudējumu apjomus.Būvvaldes vadītāja Rudīte BeteApdrošināšanapret nelaimesgadījumiemPēdējā laikā mālpilieši ļoti sasparojušiesdzīvokļu apdrošināšanas jautājumā.Diezgan daudz ir notikuši dažādi negadījumigan pašu dzīvokļu īpašnieku, gankaimiņu vainas dēļ. Tāpēc gribu informēt,kā pasargāt sevi un citus no liekiemuztraukumiem. Dzīvoklis ir jāapdrošinapret dažādiem nelaimes gadījumiem:ugunsgrēku, ūdensvada avāriju, vētru/krusu, trešo personu prettiesisku rīcību,logu/durvju stiklojumu, sala izraisītuūdens avāriju.Šo apdrošināšanas veidu var papildinātar apdrošināšanu kaimiņa dzīvoklim.Apdrošināšanas summa ir jāizvēlas pašam.Tiek ieteikta dzīvokļa tirgus cena,bet to var apspriest polišu izrakstīšanasbirojā. Līdz ar to dzīvokļa īpašnieks nekādāgadījumā necietīs zaudējumus, pat javiņa dzīvokli ir appludinājuši vai cita veidaskādi izdarījuši kaimiņi vai pats.Pēc nelaimes gadījuma tiek sastādītsakts un izsaukts apdrošināšanaskompānijas vērtētājs – speciālists, kuršarī nosaka zaudējumu summas lielumu.Apdrošināšanas summu var apmaksātuzreiz vai arī sadalīt visa gada garumā.Visus neskaidros jautājumus var noskaidrotERGO Mālpils polišu pārdošanasvietā Nākotnes 1(pagasta mājā). Tālr.67925230. Darba laiks pirmdiena – piektdienano 9.00 līdz 16.00.Tatjana SmirnovaLabdien, mālpilieši!Ienāca man prātā doma uzrakstīt Jums visiem vēstuli. Vēstuli par to, ka reizēmmēs jūtamies nedroši, pazemoti un vienkārši piesmieti paši savās mājās. Kāpēc tikskarbi vārdi? Tāpēc, ka tāda lieta kā zagšana un svešas mantas piesavināšanās kļuvusivai par modes tendenci. Nozagto mantu īpašnieki jūtas pazemoti, policija šoneskaitāmo lietu papīru kaudzē ir tikpat kā bezspēcīga. Kas tad ir vainīgs pie tādāmlietām? Likuma sargu viedoklis – paši īpašnieki. Nav signalizācijas, nav dzelzs durvjuun tml. Bet kā ar cilvēkiem? Ar tiem līdzcilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās, kuriem irpašiem savas mājas un savas mantas, bet, kuri atļaujās piesavināties svešu. Kāpēcšo cilvēku ir aizvien vairāk un vairāk? Te nu man gribētos arī pašai atbildēt. Tāpēc,ka mēs paši atbalstām šo zādzību attīstību. Kā? Ne vienmēr ziņojam policijai, jo, konu tur viena nieka dēļ ies traucēt, tāpat jau neko neatradīs, nodomājam un aizejamsavās ikdienas gaitās, mēģinot aizmirst pāridarījumu. Bet tas pāridarījums kaut kurmūsos iekšā sēž kopā ar aizvainojumu un sāpi. Kāpēc tieši man? Māja, dzīvoklis,istaba, kurā tas noticis, liekas kā piesmieta un apgānīta. Kāds aizticis manas personīgāslietas, ielauzies manā teritorijā un ar dubļainiem zābakiem to piemīdījis. Sajūtair pretīga. Tiem, kam tā ir bijis, tie sapratīs, kas to nav izjutuši, tiem paveicies. Manšo sajūtu ir nācies izjust diemžēl vairākas reizes – savā lauku īpašumā, kuru kādreizcēlis mans vecvectēvs. Īpašumā, kur es un mana ģimene braucam relaksēties pēcgrūtas darba nedēļas un kuru mēs pamazām sakopjam. Mums patīk, ka zālīte ir glītinopļauta, ka garāmgājēji priecājas par puķēm, bet ir cilvēki, kam tādas lietas nenozīmēneko. Tie atnāk, samētā zālienā stiklus un nomet ceļmalā skārdenes un pudeles,vai vēl ļaunāk – vienkārši paņem to, kas viņiem nepieder. Atlauž logu, ar dubļaināmkājām piemīda manu māju, nozog man piederošas lietas un aiziet, it kā nekas nebūtunoticis. Pretīgi. Vienkārši pretīgi, jo ir piebradāta ne tikai māja, bet arī dvēsele.Cik zemu gan nolaižas šāds cilvēks, kurš bez jebkādiem šķēršļiem var piemīdīt citumājas un dvēseles? Pretīgi!Arī šogad, skaistajās pavasara dienās, kad saulīte vēra vaļā pirmos ceriņuziedus gar mana vecvectēva māju augošajos ceriņos, mājai tika izlauzts logs unatkal tika paņemtas svešas lietas. Šogad zālīti ap māju mēs nevarēsim nopļaut ungarāmgājējus nepriecēs glīti appļauts dzīvžogs un augļu koki, jo zagļiem labpatikāsnozagt mūsu trimmeri zāles pļaušanai. Vai man vajag šādas lietas aizmirst?Nē. Katrs zāles stiebrs man atgādinās par šiem neģēļiem, kas bez atļaujas unuzaicinājuma spēruši kāju mana īpašuma robežās, un naids pret viņiem manāsirdī saglabāsies visu mūžu. Mans vecvectēvs ar dēliem sūri un grūti strādāja norīta līdz vēlai tumsai, lai uzceltu māju, apartu zemīti, kuru ar lepnumu sauktu parsavu īpašumu. Viņš neciestu, ja kāds atļautos piesmiet un apgānīt viņa īpašumuun mantu. Es esmu viņa mazmazmeita, un arī es necietīšu pazemojumus un to,


mÂLpILS VÇSTISka nelieši mīda dubļainām kājām lietas, kas man tuvas un dārgas!Tāpēc radās šī vēstule. Mēs zinām, ka zagļi iedzīvojas,pārdodot nozagto mantu, tāpēc gribu Jūs visus aicināt – neatbalstīsimviņu “melno biznesu”! Nepirksim par lētāku naudulietas, kas zagtas. “Zagta manta laimi nenes”, tāds ir latviešutautas sakāmvārds un tas ir tik patiess, cik vien var būt. Pirmspirkt, padomājiet, ka ir kāds cilvēks, kam sāp sirds, jo tā lietaviņam ir bijusi mīļa, bez tās lietas viņš tagad nevar padarītdarbu un bez tās viņam ir vienkārši skumji. Kādam cilvēkam irpiesmieta māja un dvēsele tāpēc, ka šis nelietis, kas stāv Jūsupriekšā un “pa lēto” pārdod “foršu mantu”, to ir piebradājis.Gribu Jūs visus, kas lasīsiet šo vēstuli, aicināt domās sadotiesrokās, lai neatbalstītu zagļus, noziedzniekus un cilvēkus,kam citu sāpes nav nekas. Nepirksim zagtas lietas, neļausimneliešiem iedzīvoties uz mūsu rēķina, jo to lietu kāds sūri ungrūti ir pelnījis un krājis, lai nopirktu. Neļausim mūs piesmietun neatbalstīsim mūsu līdzcilvēku piesmiešanu.2007. gada jūnijs 15Es ļoti ceru, ka mana vēstule ir likusi Jums aizdomāties.Ceru, ka lika izdomāties arī tiem cilvēkiem, kuri kādreiz ņēmušisvešu un pirkuši zagtu lietu. Ja mūsos visos kopā kā sabiedrībairadīsies nosodoša attieksme pret cilvēkiem, kas zog, uncilvēkiem, kas pērk zagtas lietas, tad mēs varēsim ierobežot šolielo zādzību skaitu, ar kuru mums nākas saskarties. Zagļiemnebūs interese zagt, ja nebūs iespēja nozagto realizēt. Tā mēspalīdzēsim viens otram un izslēgsim iespēju neliešiem turpinātsavu “melno biznesu”.Man ir vēl viens lūgums Jums. Iespējams, kāds ir redzējistirgojot vai iegādājoties tieši šo trimmeri OLEO – MAC 755MASTER CE 2002 1792175879 oranžā krāsā un trimmera vesti.Iepriekš sakot paldies par iespējamo palīdzību un paldies parto, ka uzklausījāt, gribu Jums visiem novēlēt visiem jauku vasaruar skaisti nopļautiem zālieniem, puķu kupenās grimstošāmdobēm un siltumu, atsaucību un prieku sirdīs!Ar cieņu, IndraKosmētikas kabinets MālpilīMālpilī strādāju jau kopš februāra mēneša un ir notikušasdažas izmaiņas, par kurām vēlējos jums pastāstīt.Svarīgākās izmaiņas – strādāju 4 dienas nedēļā:otrdien, ceturtdien, piektdien un sestdien no 9.00 –19.00.Lai jūs zinātu, ko piedāvā katra procedūra, turpinājumā sekosprocedūru sīkāks apraksts. Lasiet un izvēlieties.Sejas tīrīšanaŠo procedūru veic ar ANNA LOTAN produktiem. Sākumāseju attīra ar pieniņu un skrubi, tad sejai uzliek mitrinošo maskuun pēc 10 minūtēm sākas procedūras nepatīkamākā daļa – mehāniskāsejas tīrīšana t.i., pumpiņu izspiešana. Tālāk seko sejasdezinficēšana un maska. Pēc procedūras seja vēl kādu laiku būsapsārtusi. No kabineta jūs iziesiet pieņemamā izskatā. Sejasapsārtumi tiks nomaskēti un neviens pat nepamanīs.Pubertātes vecumā jauniešiem (neatkarīgi no dzimuma) uzsejas mēdz parādīties pumpiņas. Būtu labi, ja šīs pirmās problēmasJūs nāktu novērst, pirms jaunietis pats ķeras pie sejasspaidīšanas, jo var sākties iekaisumi un ļoti daudzas citādasnepatikšanas.Protams, ir arī gadījumi, kad seja nepanes tieši šo kosmētiku,bet par to nevajadzētu ļoti saskumt, tā mēdz gadīties un jotālāk, jo trakāk. Mūsu sadzīve un pārtika ir tik pārbagāta konservantiemun dažādiem alergēniem, ka iepriekš faktiski nekonevar paredzēt. Kā jau es rakstīju pirmajā reizē – es strādāju ar3 dažādām kosmētikām un tādēļ pēc problēmas konstatēšanasmēs izvēlēsimies kādu citu kosmētiku.Procedūra ar vājām augļskābēmŠo procedūru veic ar CHRISTINA produktiem. Šai procedūraiir “8 soļi”. Pēc procedūras jūsu āda būs mirdzoša un svaiga.Visas procedūras laikā ādas virskārta tiek rūpīgi nolobīta. Ādatiek mitrināta un stimulēta, procedūras laikā uzlabojas ādas mikrocirkulācija,kuras rezultātā tiek likvidēti dažādi infiltrāti (sārtipleķīši, sabiezējumi), pigmenta plankumi, paplašinātas porasu.c. problēmas. Procedūras laikā uz ādas ir vērojama kņudēšana– tas ir normāli, jo tā iedarbojas augļskābes (AHA).Maska+masāžaŠī procedūra ir domāta sevis lutināšanai, procedūras laikājūs varēsiet lieliski atpūsties. Procedūras gaita: seju attīra arpieniņu un skurbi, tad masāža sejai un dekoltē, pēc kuras sekomaska sejai un roku masāža. Procedūra ilgst vienu stundu.PROCEDŪRU APRAKSTI:Modulējošā maskaŠo procedūru veic ar THALGO kosmētiku. Procedūra domātajebkurai dāmai skaistākajā vecumā, jo sola iztaisnot krunciņasvismaz uz 3 dienām. Tātad vislabāk piemērota kādam īpašamgadījumam – kāzām, jubilejām. Var arī veikt regulāri, tādā veidānostiprinot sejas ovālu.Maska sacietējot sasilst līdz + 52 °C. Tā kā seja tiek pārklātapilnībā – arī acis un mute, ir svarīgi zināt – vai nav bailes notumsas un noslēgtas telpas – klaustrofobija. Pēc procedūrasjūs varat iegūt savā īpašumā jūsu sejas masku, varbūt vēlatiesatliet savu bisti…Rose de Mer pīlingsProcedūra der visu vecumu cilvēkiem. Ar šī pīlinga palīdzībuvar nolobīt “veco ādu” un iegūt jaunu, bet lai veiktu šoprocedūru ir nepieciešams sagatavoties. Būs nepieciešami:mitrinošais serums un dienas krēms ar aizsargfiltru (SPF), kaskopā maksā apmēram 40 Ls. Bez aizsargkrēma taisīt jebkuraTurpinājums 16. lpp.


16 mÂLpILS VÇSTISTurpinājums no 15. lpp.veida pīlingus nav ieteicams, jo pēc nolobīšanās jaunā āda irļoti jūtīga. Ja to labi nemitrina, mēs faktiski neko nemainām,tikai atkal savītinām savu jauno ādu, bet, ja neaizsargājam arSPF krēmiem, tad varam iegūt pigmenta plankumus un tos jaulikvidēt būs ļoti grūti.Bet, ja vēlamies, tad 2x gadā veicot šo procedūru mēsstimulējam savu ādu. Ļoti ieteicama šī procedūra ir ACNE pacientiem.(ACNEir strutainas pumpiņas uz sejas).Tad vispirms seja jāiztīra un nākošā reizē var taisīt pīlingu,kuru vajadzētu atkārtot ik pēc dabiskā ādas atjaunošanās cikla:4–5 nedēļām.Lai cīnītos ar pigmenta plankumiem, vispirms ir jāsaprot, kasevi ir rūpīgi jāaizsargā no saules, tātad nekāda saule vasarāun solārijs ziemā. Tad jādzīvo pilnīgi bez saules, bet ar SPFaizsargkrēmiem.Augļskābes (AHA)Procedūru veic ar ROXSANA produktiem. Ir četru veiduAHA:• normālai ādai;• ādai ar ACNE;• ādai ar pigmentu plankumiem;• nobriedušai ādai.Šī procedūra lieliski stimulē un mitrina ādu. Galvenais, kaāda tiek nolobīta, jo, ja uz ādas sakrājas liela kārta raga slāņa,āda nespēj uzsūkt mitrumu no apkārtējās vides, kā arī krēmus,un tā rezultātā āda kļūst sausa un rada velkošu sajūtu un jumsgribas uzlikt biezāku krēma kārtiņu, vai ne? Nepareizi. Labāklietot skrubi. Jauniem cilvēkiem raga kārtas sabiezēšana varradīt poru nosprostošanos un pumpiņas, kuras nekopjot varpārvērsties par ACNI. Ja pumpiņas ir daudz un āda kļūst sārta,tad jau visticamāk ir jādodas pie dermatologa uz Rīgu. Vislabākādas slimību ārstēt sākumstadijā, tad nebūs jālieto daudz undārgi medikamenti.Procedūras gaita.Ādu attīra ar speciālu pieniņu un losjonu, tad liek AHA. Irklienti, kuriem ļoti “kož” skābes un arī tādi, kuri tikai mazliet jūtkņudināšanu. Abos gadījumos reakcija ir normāla. Pēc tamskābes tiek neitralizētas un uzlikta maska, kura vēl turpina“kost”. Pēc 10 minūtēm masku noņem un uzliek nomierinošuželeju. Āda beidzot jūtas normāli. Procedūru nobeidz ar atbilstošukrēmu. Pēc procedūras būtu nepieciešama rūpīga sejaskopšana – mitrināt un aizsargāt no saules (SPF), tāpat nebūtuvēlams ilgstoši atrasties pie datora, jo arī tas ir starojums, nokura būtu jāizsargājas. Ja jūsu darbs ir pie datora, jums nevajadzētuveikt AHA procedūru.2007. gada jūnijsZīda šķiedru procedūraProcedūra der visiem ādas tipiem un jebkura vecumaklientiem. Procedūras laikā tieši uz ādas tiek izšķīdinātas zīdtārpiņakokona šķiedras, kā rezultātā āda uzsūc to hidrolīzesproduktus. Šī procedūra sniedz izteiktu liftinga efektu, ilgstošulaiku mīkstina un mitrina ādu. Procedūras efekts saglabājas10–12 dienas. Vēlamais procedūru skaits 6–15 x. SOS procedūra,lai ātri uzlabotu ādas izskatu, samazina izteiktas grumbas,samazina iekaisīgus procesus. Šī procedūra būs pieejama arseptembra mēnesi.Skropstu pieaudzēšanaJa jums ir īsas skropstas un vēlaties kaut uz mirkli justiessavādāk, tad ar skropstu pieaudzēšanu varu radīt savādākassajūtas. Arī labs veids, kā saposties kādam nozīmīgam pasākumamvai arī ilgstoši radīt sev skaistuma sajūtu. Processir ilgs – kamēr pielīmēju katru atsevišķo skropstu pie īstāsskropstas paiet 2 stundas. Skropstas turas tik ilgi, kamēr izkrītdabiskais acs matiņš, apmēram 2–3 nedēļas, tad atkal jānākatjaunot skaistumu.Jebkuras procedūras laikā var saņem papildpakalpojumus:uzacu korekciju, virslūpas apmatojuma likvidēšanu, MATIS acumasku, make up, roku masāžu, tāpat arī iegādāties kosmētikumājas lietošanai.ATLAIDES!!! Jūlijā un augustā.Sejas tīrīšana skolēniem tikai – 7 Ls!!!Lieliska dāvana draugiem svētkos – dāvanu karte!!!Drauga karte, ja atved draugu, draugs un pats saņem 10%atlaidi!!!Kosmētikas kabineta pakalpojumuizcenojumi:Sejas tīrīšana 12 Ls Kājas līdz celim 5 LsMasāža, maska 7 Ls Rokas 3 LsVieglas augļskābes 10 Ls Virslūpa, uzacis 1 LsAuļskābju pīlings 15 Ls Paduses 2 Ls(arī balinošs)Make up 6 Ls Rose de mer pīlings 15 LsPieaudzēt skropstas 20 Ls Zīda šķiedru 15 LsBikini vaksācija no 6 Ls MATIS acu maska 2 LsSanita VītumaKontakttālrunis 7925509RĪGAS ĀTRĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS STACIJA INFORMĒRīgas ĀMPS no 2007. gada 1. jūlija pārņem SIA“Rīgas rajona slimnīca” un SIA “Saulkrastu slimnīca”pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzībasdispečerdienestu un neatliekamo medicīniskopalīdzības(NMP) brigāžu funkciju nodrošināšanuvisā Rīgas rajonā.Tāpat kā līdz šim, Rīgas NMP brigādes dislocēsiesSIA “Saulkrastu slimnīca”, SIA “Rīgas rajonaslimnīca” un Vangažos, bet viņas visas vadīs centralizētaisdispečeru dienests no Rīgas. No š. g. 1. jūlijavisi iedzīvotāju zvani tiks saņemti tikai Rīgā.Izsaukt “Ātro palīdzību (NMP palīdzību)”varēs sekojoši:1. No visiem fiksētajiem tālruņiem –vislabāk vienkārši “03” vai arī 673895312. No mobilajiem tālruņiem zvanot tieši Rīgas ĀMPS –• no Tele2 – 27197285• no LMT – 220362<strong>78</strong>• no BITE – 255575443. No mobilajiem tālruņiem – caur 112 dienestu


mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijs 17PROJEKTILaikā no 3. jūlija līdz 23. augustamotrdienās, trešdienās un ceturtdienāsMālpils vidusskolas telpās notiks datorapmācībuun psiholoģijas nodarbības, kasnorisinās Eiropas Sociālā fonda atbalstītāprojekta “Notici sev” ietvaros.Kopā izdosiesIr prieks, ka sadarbības līgums jauir noslēgts ar 29 potenciālajiem projektadalībniekiem. Nodarbību dalībniekuun pasniedzēju ērtībām ir paredzētsautobuss, kas kursēs maršrutā Suntaži,Sidgunda, Upmalas, Mālpils, Vite caur“Smiltniekiem”, “Ādmiņiem”, “Mergupēm”,Mālpils, jo daļa motivācijas programmasprojekta dalībnieku ir ļaudis,kas dzīvo attālāk no pagasta centra.Tie ir cilvēki, kuri grib un var mainīt savasdzīves kvalitāti, un tā ir iespēja šeitun tagad. Esmu gandarīta un priecīgapar pagasta iedzīvotāju atsaucību unuzticēšanos.Papildus enerģiju un idejas īstenošanasvēlmi sagādā pagasta padomespriekšsēdētāja, izpilddirektora, deputātu,iestāžu vadītāju un darbinieku atbalstskonkrētu ar projektu saistītu jautājumurisināšanā. Tici, ka mums kopā izdosiesveiksmīgi realizēt apjomīgo projekta programmuun rezultātā mēs katrs būsimpar vienu jaunu atziņu, jaunu domu vaidomubiedru, jaunu prasmi bagātāki.Projekta koordinatore Lūcija VaivareZirnekļa tīklus šķērsot neaizskarotzvaniņus, cenšas komanda “Šausmas undrausmas”Tumšo tuneli veiksmīgi uzvarējis Bruno nokomandas “Krastiņi”Ja komandai “Lauvas” izdosies atminētmīklu, kas uzrakstīta uz akmentiņiem –apslēptā manta būs rokāViena no veiksmīgākajām komandāmnakts trasītē – “More” jeb Artis, Mārcis,Artūrs un JānisPiedzīvojumu trasīte“Apmaldāmies vasarā kopā”Paldies visiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam piedalīties piedzīvojumu trasītēPundurkalnos, kas piektdien 8. jūnijā pēcpusdienā sākās un beidzās nākošās dienasrītā. Atsauksmes ir labas – tiem, kuri piedalījās, patika, tie, kuri noslinkoja – pašivainīgi!!!Pēcpusdienā piedzīvojumu trasē devās un spēkus izmēģināja 4 bērnu komandas,bet nakts piedzīvojumos piedalījās 17 komandas, tajā skaitā ģimenes ar bērniem,jauniešu komandas no Mālpils, kā arī ciemiņi – divas komandas no Jelgavas un Bārbelesjaunieši. Uzdevumus ar virvēm palīdzēja sagatavot jaunieši no sabiedriskāsorganizācijas Jauniešu biedrība IMKA Rīga.Balvas gaida nakts trasītes uzvarētājusTie esam mēs,Mālpils jauniešu apvienība,Ieva, Jurijs, Elvijs, Angelika, Jānis, Līga,Roberts, Reinis, Jūlija, Aneteun arī Krista un Baiba (nav foto)


18 mÂLpILS VÇSTIS2007. gada jūnijsSPORTS20. maijā Siguldas 1. pamatskolānorisinājās Rīgas rajona 2007. gadasporta spēles galda tenisā. Piedalījās12 komandas, tajā skaitā arī mālpilieši.Komandas tika sadalītas 3 grupās. Katrāgrupā 4 komandas. Sacensību sistēmaparedzēja, ka pirmās divas vietas nokatras grupas spēlē par 1. līdz 6. vietu,bet pēdējas divas par 7. līdz 12. vietu.Mālpils komandai mazliet nepaveicās arizlozi, jo grupā nācās spēlēt ar pagājušāgada uzvarētājiem – Salaspils komandu(komandā spēlē brāļi Reinholdi, kasLatvijas reitingā ieņem 18. un 25. vietu),Mālpiliešu komanda galda tenisāSporta ziņasspēcīgo Siguldas komandu un Krimuldaskomandu. Jau pirmajā spēlē bija jātiekasar Siguldas komandu un tieši šī spēle bijaizšķirīgā par iekļūšanu starp pirmajām divāmvietām. Tika piedzīvots sāpīgs zaudējums0:4 (jāatzīmē, ka arī pagājušo gadupirmajā kārtā mālpilieši tikās ar Siguldaskomandu un toreiz uzvarēja ar 3:0), kaspraktiski nozīmēja neiekļūšanu starp 6 labākajāmkomandām. Otrajā kārtā Mālpilskomanda piedzīvoja zaudējumu pret nākošajiemturnīra uzvarētājiem – Salaspilskomandu ar rezultātu 1:4 (vienīgo uzvaruizcīnīja Sanita Ģērmane), trešajā kārtā tikapārspēta Krimuldas komanda ar 4:0,bet tas vairs neko nedeva un grupā tikaiegūta 3. vieta un tādējādi augstāk par7. vietu vairs nebija iespēja tikt.Turnīra turpinājumā mālpilieši vairsnebija apstādināmi, un, izcīnot 4 uzvaraspēc kārtas, ar rezultātu 4:0 (tika pārspētasOlaines pilsētas, Garkalnes novada,Ropažu un Carnikavas komandas) tikaizcīnīta 7. vieta. Mālpils komandu pārstāvējaMālpils pagasta čempionāta pirmotrīs vietu ieguvēji – Gustavs Norkārklis,Armīns Fjodorovs, Ģirts Lielmežs unlabākā sieviešu konkurencē – SanitaĢērmane.16.jūnijā Inčukalna novada Lielpurvosnotika Rīgas rajona 2007. gadasporta spēles orientēšanās sportā. Tākā Mālpils nav slavena ar orientēšanāstradīcijām, tad bija īpašs prieks, ka atradāsentuziasti, kas izrādīja interesi unaizstāvēja Mālpils godu šajās sacensībās.Kopumā piedalījās 14 pagastu/pilsētu/novadukomandas un Mālpils komandašajā konkurencē ieguva 13. vietu. 1. vietupārliecinoši izcīnīja Siguldas komanda,aiz sevis atstājot Ropažu un Carnikavaskomandas. Mālpils komandas godu aizstāvēja:Sandra Pelse, Agnese Kriķe,Gatis Ozoliņš, Valters Tučs, Ģirts Lielmežsun Ilgonis Leišavnieks. Cerams,ka arī Mālpilī iedibināsies orientēšanāstradīcijas, jo, pēdējā laikā, ir novērojamainterese par šo veselīgo sporta veidu.Mālpils basketbolisti ir noslēgušisavu dalību Rīgas rajona sporta spēlēsbasketbolā, kur 17 pagastu konkurencēizcīnīja 8. vietu. Grupu turnīrā mālpiliešiizcīnīja 2. vietu, kur tika pārspēti Siguldasun Mārupes basketbolisti, bet zaudētsOlainei un Krimuldai, tādējādi nodrošinotsev vietu jau labāko astotniekā. Tomērsacenšoties ar labākajām komandām,kuru sastāvā spēlēja arī spēlētāji no Latvijasbasketbola līgas, izdevās izcīnīt tikaivienu uzvaru un piedzīvot 6 zaudējumus,tādējādi turnīru noslēdzot 8. vietā.Orientēšanās sacensību dalībniekiSporta darba organizatorsMāris Čīmamob. 26445802Sporta pasākumu plāns:1. jūlijāMālpils kausa izcīņapludmales volejbolāNorises vieta: pludmales volejbolalaukumā aiz bērnudārza


mÂLpILS VÇSTISMĀLPILS PAGASTA PAZIŅOJUMSPar detālplānojuma izstrādesuzsākšanu nekustamajā īpašumāKALNAVĒNI1. Mālpils pagasta padome 2007. gada 20. jūnija sēdē irpieņēmusi lēmumu Nr. 9/3 “Par detālplānojuma izstrādesuzsākšanu nekustamajā īpašumā Kalnavēni”.2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta arhitekteDace Celmiņa (sertifikāta Nr. 10-0797).3. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 1. posma termiņšnoteikts no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā“Latvijas Vēstnesis” līdz 2007. gada 22. augustam.4. Pirmā posma sabiedriskās apspriešanas pasākumosparedzēts visiem interesentiem dot iespēju iepazīties arMālpils pagasta padomes spēkā esošajiem dokumentiem:– teritorijas plānojumu;– attīstības programmu;– teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;– citiem dokumentiem, kas attiecas uz detālplānojumaizstrādi.Ar sabiedriskās apspriešanas 1. posma materiāliem interesentivar iepazīties Mālpils pagasta padomes būvvaldē312. kab., Nākotnes ielā 1, saskaņā ar vispārējo apmeklētājupieņemšanas kārtību – darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00un 13.00 – 17.00.5. Priekšlikumi detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Mālpilspagasta padomē līdz pirmā sabiedriskās apspriešanasposma beigām.6. Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma noslēgumasanāksme notiks 2007. gada 22. augustā plkst. 15.00Mālpils pagasta padomes telpās.2007. gada jūnijs 19Kazdangas Profesionālā vidusskola2007/2008. Mācību gadā aicina mācīties audzēkņusizglītības programmās“Militārais autotransports” – šī programma tiks realizētapirmo gadu un tā tapusi sadarbībā ar Aizsardzības ministrijasJaunsardzes centru.“Vides aizsardzība” – apgūst zināšanas par dabasaizsardzību, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanu.Perspektīva profesija, kura ārzemēs jau ir novērtēta, jo dabaspiesārņojums katru gadu palielinās. Skolai ir vācu kolēģudāvināta moderna miniatūra notekūdeņu attīrīšanas iekārta,kuru izmanto audzēkņu apmācībai.“Lauku tūrisma pakalpojumi” – audzēkņi apgūst zināšanastūrisma taku un apskates objekta izveidē, lauku sētasainavas veidošanā, lauksaimniecības pamatos, ēdienu gatavošanā,viesu uzņemšanā u. c.“Sekretariāta un biroja darbs” – absolventi var strādātpar sekretāru. Apgūst zināšanas lietvedībā, grāmatvedībā,biroja darba organizēšanā, iemaņas darbā ar datoru.Mācību ilgums – 4 gadi.Skolai ir dienesta viesnīca un ēdnīca.Dokumentus pieņem no 14. jūnija līdz 16. jūlijam.Adrese – Liepājas raj., Kazdanga, tālr. 3448150, 3440383Mālpils kapos9.30 katoļu11.00 luterāņuKapu svētki Mālpilī5. augustāTorņkalna kapos13.00Rūķīšu kapos14.00SIA “Vite” auto apstrādes uzņēmums“Vibroka”, atrodas Mālpils “Gleznas”,pērk visa veida braukšanai derīgus, kāarī nolietotus, braukšanai nederīgustransportlīdzekļus. Nolietotajiem transportlīdzekļiemizsniedzam likvidācijassertifikātu un norakstām CSDD, līgumāparedzētajā kārtībā.Ir savs evakuācijas transports.Automašīnu tālākpārdošanai izrakstāmRēķinu-uzziņu.Tālrunis informācijai – 29154012,Voldemārs Grezmanis.Mālpils pagasta pensionāru padome un Mālpils kultūras namsaicina 1. – 2. augustā“Rezēdas” un Mālpils pagasta pensionārus doties ekskursijāuz Sāremā salu Igaunijā.Ekskursija tiek organizēta sadarbībā ar tūrisma aģentūru “Skaistie skati”.Gide Inta Kalēja. Maršrutā Brīvdabas muzejs, Piretas dižakmens,unikālais Kāli meteorītu krāteris. Kuresāre, Sirves dzirnavas, Pangas klintis,Anglas vējdzirnavas, senas baznīcas.Tuvāka informācija, pieteikšanās un dalības naudas (30 Ls) samaksapie kultūras nama dežuranta līdz 16. jūlijam.Dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērguGadskārtējās suņu un kaķuvakcinācijas Mālpils pagastalauku teritorijās notiks minētajosdatumos pēc sekojošamaršruta (arī mājas, kas šeitnav minētas, bet ir pa ceļam).Maršruts sāksies plkst.17.004. jūlijāĢērķeni – Ceriņi – Andricēni – Ēmuri– Laivenieki – Tuņķi – Sniķeri – Kosēni– Dzērves – Punduri – Melpuri– Mergupes.5.jūlijāSalzemnieki – Vecvieturi – Žīburti –Lejasžīburti – Salasanīši – Kalnrautēni– Ceļmalnieki – Ērgļi – Lauciņi– Kamoli – Celmiņi – Līdumnieki– Strautnieki – Austrumi –Ļauļas – Priedes.6. jūlijāMiglenieki – Jaunbūņas – Mazavotiņi– Kalnjauzemi – Ķešāni –Siksnas – Apenieki – Kurlēni – Timermaņi– Zemnieki – Zemarāji.9. jūlijāTīneskalns – Kangari – Gaiļurgas –Ozoli – Krastkalni – Upesmedņi –Pundes – Mežsētas – Gaidziņas –Grīvnieki – Žučkas – Bauskas.10. jūlijāEglītes – Ciedrītes – Vildani – Brenderi– Jaunčušļi – Ģidas – Vēveri– Kalna Urdzēni – Kalnmārtiņi– Svērpji – Ankoriņi – Ādmiņi.11. jūlijāBauguļi – Spruksti – Veckalni –Rijnieki – Viteskalni – Zemeņkalns– Dančukalns – Vecrubenīši –Vadzeles – Purpēteri – Vāveres – Brūnas– Romuļi.12. jūlijāRīti – Elki – Plakupi – Saulītes – Dignas– Mežmalas – Gravas – Kaijas –Gatves – Palejas – Ausekļi – Zemgaļi– Liepiņas – Lībenes.16. jūlijāVectuņķi – Tauriņi – Uztupi – Āres –Pūlakas – Kroņi – Aplīkas – Upītes– Veckalns – Kalna Kreiči – Krastmaļi.17. jūlijāVecošiņi – Vildēni – Krūmaļi – Ķiceri –Ceplīši – Aizkalnes – Birzītes – Klabi –Lillijas – Jaunūdri – Līčupes.18. jūlijāDravnieki – Miedriķi – Juglas –Silzemnieki – Mierkalni – Bērzlejas –Birzmaļi – Randas.Sidgundā vakcinācija notiks pie“Koklēm” 23. jūlijā plkst.17.00Upmalās vakcinācija notikspie ūdenstorņa pretī veikalam24. jūlijā plkst.17.00Mālpils centrā vakcinācija notiksstāvlaukumā pie bankas 25. jūlijāplkst.17.00. Ir iespēja vakcinētarī mājās iepriekš piezvanot unvienojoties par laiku. Atgādinu,ka vakcinācija ir obligāta vienureizi gadā dzīvniekiem no 3 mēn.vecuma. Neaizmirstiet līdzi ņemtvakcinācijas apliecības. Jaunaapliecība maksā 1 Ls, vakcinācija3 Ls, kompleksā pote 8 Ls.Atis, 26143151, 7970898


20 mÂLpILS VÇSTIS 2007. gada jūnijsSLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMASveicam jūlija un augustajubilārus!Ieraudzīt pasauli smilšu graudā,Un debesis lauku puķē.Turēt bezgalību savā plaukstā,Un mūžību just katrā stundā./V. Bleiks./Jūlijā70 – Emīlijai Rubenei,Edvīnam Miķelsonam,Teklai Ulmei, Birutai Veckungai80 – Pēterim Eriņam, Lidijai Leškovicai85 – Martai Apsītei, Kārlim KrumštedamAugustā70 – Zigijai Krastiņai, Dzidrai Dinkai,Līgai Štrauhai75 – Skaidrītei Graudiņai, JevgēnijaiSmirnovai, Zigurdam Bahmanim,Ilmāram Priedem, Inārai Bahmanei,Ausmai KadiķeiPārdodu:• Ford Scorpio, 1993. g., pikaps, braukšanas kārtībā,bet nav TA. Cena 500 EUR.• Ford Scorpio, dīzelis ar bojātu motoru – rezervesdaļām. Cena 100 EUR.Tālr. 26633311Cienījamie, mālpilieši! Pēc traģēdijas ģimenē tiek lūgtapalīdzība, lai apmaksātu advokāta pakalpojumus:A/S “Baltic Trust Bank” LV<strong>78</strong>BATR0056A43650000ULDIM ROŠTOKAMMĀLPILS PAGASTA PADOME paziņo, ka no2007. gada 9. jūlija līdz 15. augustampadomes darbinieki dodas VIENOTĀ ATVAĻINĀJUMĀ.Atvaļinājuma laikā strādās kanceleja, dzimtsarakstu nodaļa,iedzīvotāju reģistrs, kase, pašvaldības policijaun P/A “Mālpils sociālais dienests”.Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, t. 7970888Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661Þurnâliste: Dzinta KrastiòaSarīkojumi Mālpils kultūras namājūlijā un augustā30. jūnijā 8.30 Mālpils jauktā kora ekskursijaun 1. jūlijā pa Vidzemi7. jūlijā Tautas nobalsošana6. jūlijā 9.00 “Rezēdu” ekskursija uz Ērgļiem4. augustā Mālpils pilskalna estrādē19.00 Mālpils amatierteātra izrāde“Kura ir visskaistākā?”21.00 Zaļumballe kopā ar “Pļaviņu muzikantiem”11. augustā Amatierteātris piedalāsSiguldas 800 gades svētkos.17. – 23. augustā Deju kopas Sidgunda un Kniediņšpiedalās Ziedu svētkos Ungārijā27. augustā “Rezēdu” tikšanāsar vecmāmiņām no VācijasSludinājumiIzstāžu zālēAlda Plauža fotoizstāde “Impresijas”Pārdod zemi Mālpilī. Platība <strong>78</strong>40 m 2 . Privātai vai komercapbūvei. 29540272 Gita.Mālpils centrā pārdošanā zeme un grūsna tele (Latvijas brūnā). Tuvāka informācija7760837, 7925857.Pērku uz audekla gleznotas gleznas un Latvijas laika mēbeles. Samaksāšu 600LVL. Tālr. 26685510.Meklējam labu saimnieku mēnesi vecam rudam kucēnam (puika). Tālrunis29613708.Sniedzu pļaujmašīnas (smalcinātāja) pakalpojumus. Tālr. 29408583.Mālpils pagasta Z/S “Lazdukalns” aicina pieteikties darbā skolēnus no 13 gaduvecuma zemeņu novākšanai. Transports tiek nodrošināts. Pieteikties pa tālruņiem29618017, 26176020 vai 26279935.K/S “Kabatiņas” aicina darbā strādniekus koku pārstrādes cehā un mežstrādniekus.Interesēties pa tālr. 29264779 vai 7976667, vai personīgi K/S “Kabatiņās”.PateicībaSirsnīgi pateicos visiem labajiem cilvēkiem, kas palīdzēja man grūtajā brīdī.Ināra SkulmeLīdzjūtībasVisgarāmgar apvārsnispalga un zilgana strīpa,pār tošurp uz šejienikāšosnāk pelēkas skumjas... /O. Vācietis./Skumju brīdī esam kopā ar Ināru Skulmi, dēlu smiltājā guldot.Mālpils pagasta padomeIr sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,Nav vārdu, kas mierināt spētu./R. Skujiņa./Grūtā brīdī kopā ar Ināru Skulmi.Visi draugi MālpilīPar raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors“Mâlpils Vçstis” elektroniski http://www.laikraksti.lvMakets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 7311424

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!