BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils

malpils.lv

BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils

2010/3Novada domes lēmumiNekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemInformatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” šā gada janvāra numurā bija ievietota informācija par grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas pieņemti Saeimā2009.gada 1.decembrī. Jākonstatē, ka ne visi nodokļa maksātāji iesnieguši novada domē paziņojumus par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.2.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.495MĀLPILS NOVADA DOMEINākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152___________________________________________________________________________________(nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, personas kods/komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs)______________________________________________________________________(pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods/ nosaukums, reģistrācijas numurs)_________________________________________(kontakttālrunis)Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokliPamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2. 1 un 2. 2 daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma ‘’Par nekustamāīpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 44. 2 punktu, paziņoju, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otro daļu ar nekustamā īpašumanodokli neapliek šādus nekustamā īpašuma objektus vai to daļas:Nekustamā īpašuma Nekustamā īpašuma Nekustamā īpašuma objektaDatums, no kura objekts navNr. p.k.Objekta neapliekamā platība (mobjekta adreseobjekts 1kadastra apzīmējums2 )apliekams ar nodokli1 2 3 4 5 61.2.3.4.5._______________________ ____________(datums) 2 (vārds, uzvārds) (paraksts) 2Piezīmes.1Zeme, ēka, inženierbūve, telpu grupa vai to daļas.2Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentunoformēšanu.”Atgādinājums. Saskaņā ar likuma “Par nekustamāīpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas devīto punktuar nekustamā īpašuma nodokli neapliek vienģimenesun divģimeņu dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu mājupalīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrībugarāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskāsdarbības veikšanai. Tātad novada domē attiecīgspaziņojums jāiesniedz visām personām, kuruīpašumā ir šādas ēkas. (Piez. Par citiem ar nodoklineapliekamiem objektiem informāciju var gūt likumā.)2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanaspaziņojuma nosūtīšanas termiņš nodokļa maksātājamir ne vēlāk kā 15.septembris un pirmais maksāšanastermiņš tiek noteikts ne agrāk kā viens mēnesis pēcpaziņojuma nosūtīšanas. Plānots, ka mājokļa nodokļamaksāšanas paziņojumu izsūtīšana notiks sākot arjūlija mēnesi. LR likuma “Par nodokļiem un nodevām”18.pantā noteikti nodokļu administrācijas pienākumi,t.sk., nodrošināt nodokļu (nodevu) iekasēšanas publiskumu,regulāri publicējot informāciju par atsevišķunodokļu (nodevu) kopieņēmumiem un par nodokļumaksātājiem, kuriem ir lielākie nodokļu (nodevu)parādi. 2010.gadā veikts nodokļu aprēķins par zemi(izņemot par zemi zem daudzdzīvokļu mājām un parīpašumiem, kur aprēķinātais nodoklis mazāks par piecilati) un saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām,izsūtīti 1349 gab. nodokļu maksāšanas paziņojumipar kopējo nodokļu summu 90414.81 Ls, kuros pirmaisneklustamā īpašuma nodokļa maksāšanastermiņš noteikts šā gada 31. martā. Pēc stāvokļauz 2010. gada 22.martu par 2010.gadu jau samaksātiLs 17362.80 vai 19.20 % no aprēķinātā nekustamā īpašumanodokļa par 2010. gadu un Ls 5238.79 parādskopā ar nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem.Tomēr kopumā par 645 gab. īpašumiem personāmir nodokļu parāds pašvaldībai kopsummā par Ls25246.73 (šādi ir arī vidēji gadā divu mēnešu Mālpilsvidusskolas uzturēšanas izdevumi). No kopējā parādaLs 11755.21 vai 46.56 % veido 15 personu parādi, kaslielāki par Ls 300. Tie ir:Parāds kopāNodokļu maksātājs ar nokavējumanaudu (Ls)J. Ramats, viņa mantinieki 320.08Dz. Trauciņa 327.78I. Rimša 329.39Ģ. Mergins 375.34V. Pilāns 378.92J. Berholcs, viņa mantinieki 431.07A. Ligeris 464.12B. Līdaka 465.52M. Ivanova 584.21SIA “Augusts” 907.79SIA “Druveļi” 960.50I. Siliņšmite 970.24A. Bernere, viņas mantinieki 1335.12E. Miķelsons, viņa mantinieki 1794.45SIA “Laiko” 2110.68Nodokļu administratore Mārīte NīgrandeProjektiSidgundieši atklāj peldsezonu ;)Darbs projektā “ Eiropas komandas veidošana” joprojām turpinās. 26. februārīSidgundas skolas 8. klases zēni Kārlis Zuters, Juris Iesalnieks un divas skolotājas,atstājot piesnigušo Rīgu, devās uz projekta sanāksmi saulainajos, siltajosTurcijas dienvidos. Astoņu dalībvalstu dažādu ziemas aktivitāšu prezentācija notikanelielā kalnu pilsētiņā Bucak. Pasākums bija tās dienas uzmanības centrā – pēcpieņemšanas pie pilsētas mēra sekoja Eiropā vecākā militārā orķestra koncerts,kas bija tik iespaidīgs un neparasts, ka iegūla atmiņā kā viens no spilgtākajiemKārlis ar turku meitenēmTurpinājums 6. lpp.Kārlis, Juris un skolotāja A. Lazdiņanacionālajā parkāMilitāraisorķestris


Projekti2010/3Kapenes klintīsTurpinājums no 5. lpp.iespaidiem. Pateicoties Latvijas sniegotajai ziemai, Sidgundas zēni varēja parādītvideo un foto materiālus gan par slēpošanu skolas apkārtnē sporta stundās,gan par slidošanu un hokeja spēli brīvajā laikā. Tā kā no visām astoņām valstīmesam vistālāk ziemeļos, skatītājiem bija interesanti. Nākošajās trijās dienās sekojabraucieni uz kalnu alām, ūdenskritumiem, zemestrīcēs sagrautām senpilsētāmun amfiteātriem, uz klintīs izkaltām senkapu vietām un gar zaļiem kalnu ezeriemlīdz pat tirkīzzilajam Vidusjūras līcim Antālijā.Antālijā gaisa temperatūra sasniedza pat 20 grādus, un nebija ne jausmaspar lietusgāzēm, kas nedēļu iepriekš esot ielas pārvērtušas upēs. Ūdens jūrādienvidniekiem vēl šķita pārāk vēss, bet ne sidgundiešiem. Peldēšanās sezonair atklāta! 3. martā varens aerobuss ceļotājus no vasaras atveda atpakaļaukstā ziemā.Olīvu un apelsīnu zemēMālpils Profesionālās vidusskola iriesaistījusies Leonardo da Vinci programmaspartnerības projektā “Sadarbība profesionālāsizglītības attīstībai un ilgtspējai”.Projektā piedalās jaunieši no: Austrijas,Bulgārijas, Polijas, Portugāles, Vācijas unLatvijas.Mūsu skolu projektā pārstāvēja 3. kursaaudzēkņi no kokizstrādājumu izgatavotājuprogrammas – Elvijs Jakimenko, RenartsKriškāns, no siltuma, gāzes un ūdenstehnoloģijas programmes – Kaspars Denisovs,Dāvis Jansons, skolotāji – projektavadītāja L. Mukāne, S. Dadeika, V. Mihejeva,M. Simanovičs.Marta sākumā jaunieši brauca uz Portugāli,kur notika projekta aktivitātes. Visu valstujaunieši strādāja radošajās darbnīcās, pilnveidojotangļu valodas zināšanas, kā arī prasmesstrādāt komandā.Iepazināmies ar jaunu profesiju – sociālaisanimators. Tā prasmes un pielietojumuprezentēja portugāļu jaunieši. Bija interesantiiesaistīties viņu vadītajās nodarbībās. Ar interesi,kopīgi strādājot, apguvām video montāžaspamatiemaņas pie “Apple” datoriem.Ko tu zināji par šo valsti?Elvijs Jakimenko: bagāta ar vīna ražotnēm,nacionālais sporta veids ir futbols, zināju, kaPortugāle atrodas Eiropas DR – pie Atlantijasokeāna.Dāvis Jansons – valsts Rietumeiropā,ar galvaspilsētu Lisabonu un skaitliski lieluiebraucēju skaitu no Āfrikas kontinenta.Kaspars Deņisovs – Portugāle atrodasPireneju pussalā un to, ka galvaspilsēta irLisabona.Skolotājs Māris Simanovičs – 96 tūkstošikm 2 , 9 miljoni iedzīvotāji, korķa lielākāražotājvalsts pasaulē, 98% katoļu.Ko tu zini tagad?Elvijs-Nav mežu un koku no kuriem varēturažot mēbeles. Interesanti ēdieni un nav steigascilvēku vidū.Dāvis – Liela vīna ražotājvalstsEiropā, kuras vīni iriecienīti pasaulē. Vīns ir ļotikvalitatīvs, salīdzinoši ar cenu.Vasko da Gama bija jūrasbraucējsun ir vietējā autoritāte.Pusdienlaiks ilgst 2 stundas.Kaspars – Portugālē augpalmas, pusdienlaiks ir svarīgadienas daļa. Protams, arī dažusvārdus portugāļu valodā: obrigado– paldies, por favor –lūdzu.Sk. Māris – Nav tik “sūri” kā biju iedomājies.Ka atbildīga valsts par savām bijušajāmkolonijām.Sk. Vera – Ļoti skaista daba, sakopti lauki,un var spriest, ka labi attīstīta ekonomika.Sk. Sarmīte: Multikulturāla valsts, kurākatrs iedzīvotājs izjūt piederību šai zemeiun rūpes par to. Attīstīta lauksaimniecība,audzē vīnogas, olīves, apelsīnus. Lopkopībāaudzē govis, aitas, redzējām zirgu, lamuganāmpulkus, līdz ar to – cilvēkiem ir darbs.Kā tu vari raksturot portugāļus?Elvijs – Pieklājīgi, jautri, nesteidzīgi,izpalīdzīgi, vienkārši, saprotoši, dzīvespriecīgi,nedaudz nesabiedriski, jo maz bija redzamicilvēki uz ielām.Dāvis – Cilvēki ar ļoti atvērtu sirdi, viesmīlīgi,nekur nesteidzas, ne par ko neuztraucas.Kaspars – Portugāļi ļoti viegli un ātri pieņemun iesaista citu tautu cilvēkus savā ikdienasdzīvē un izklaidēs. Patīkami bija, ka latviešudejas un tradicionālā latviešu polka, kurumēģināju viņiem mācīt, bija pārāk “ātra”.Sk. Māris – Viesmīlīgi, laipni, jautri, saulaini,vienkārši.Sk. Vera – Sirsnīgi, viesmīlīgi, atsaucīgi,jautri, izpalīdzīgi, draudzīgi.Sk. Sarmīte – Ļoti sirsnīgi, viesmīlīgi, toleranti,bet neprecīzi, nesteidzīgi.Dāvis, Elvijs, Kaspars un Renarts prezentē savu skoluKādi bija tavi visspilgtākie iespaidi šajāsdienās?Elvijs – Salīdzinot ar Latvijas dabu, ļotisilts marta mēnesis līdz pat 18 grādiem. Dabāpirmo reizi redzēju apelsīnu un citronu kokus araugļiem.. Ļoti patika tas, ka projekta partneri irno dažādām valstīm un dažādām kultūrām.Dāvis – Cilvēkos nepārprotams miers unkomfortablitāte. Ļoti skaista arhitektūra. Tīrībaun visa apkārtne sakopta.Kaspars – Visas dienas izbaudīju. Ieguvujaunus draugus. Ja man būtu iespēja vēl kādureizi apciemot šo valsti, bez lielām pārdomām,ar lielāko prieku dotos turp.Sk. Māris – Portugāle ir skarba, bet skaista,olīvkoks ir kaut kas nepasakāms, futbols tomērir sporta karalis.Sk. Vera – Lielu iespaidu atstāja daba uncilvēki, ļoti krāšņa zeme.Sk. Sarmīte – Ļoti patika vēsturisko objektu,baznīcu apskats.Muzeja gides (mācījusies Maskavā, runājakrievu valodā) – lai mēs braucam pie viņiemciemos, pavadām tur ilgāku laiku, izmantojamviņu viesnīcas, restorānus un iepērkamiesveikalos, tādējādi savu naudu atstājamviņiem – laba doma!Interesanta bija darbošanās radošajāsdarbnīcās.Direktores vietniece audzināšanas darbāSarmīte DadeikaMālpilieši kopā ar portugāļu skolēniemVisi sanāksmes dalībnieki


2010/3 Laiku lokosPar mālpiliešiem un grāmatu2010.gada janvārī novada dome veicaiedzīvotāju aptauju par Mālpils novadadomes komunikāciju ar sabiedrību. Kopumāaptaujāti 190 iedzīvotāji. Anketā bija jautājumipar visiem novada domes komunikācijuinstrumentiem, tai skaitā arī par “MālpilsVēstīm”. Viens no jautājumiem – Kādasinformācijas “Mālpils Vēstīs” trūkst? Atbildesbija dažādas, taču vairākums iedzīvotāju irizteikuši vēlējumu atvēlēt vietu arī vēsturiskajailappusītei. Tādēļ, turpmāk (varbūt ne katrāizdevumā), centīsimies jūsu ieteikumu ievērotun izpildīt.RedakcijaBieži dzirdam, ka vienā novadā ir labi dejotāji,otrā – vareni dziedātāji, vēl citā – aizrautīgipuķu audzētāji... Attieksmi pret grāmatāmpiemin krietni retāk.Kā tad ar lasīšanu bijis un ir šobrīd mūsunovadā?Viktorija Kalniņa Mālpils grāmatā sakopojusivisai plašu informāciju par bibliotēkāmkopš 1881. gada. Varam secināt – jā, mālpiliešijau izsenis bijuši lieli lasītāji. Vai tasir nozīmīgs mūsu novada kultūras līmeņarādītājs? Neapšaubāmi.“Bērni maz lasa,” tagad pārdzīvo skolotāji.“Apgrozījums ievērojami krities,” žēlojasgrāmatu izdevēji.“Pērk lielāko tiesu lētākās grāmatas,”novērojuši grāmatu tirgotāji.“Jaunās grāmatas reti varam nopirkt,” atzīstpat lielākie grāmatmīļi tepat Mālpilī.“Nu ja, tagad jau tas internets, kur vairsgrāmata! Bet kādreiz mums bija pat pašiemsava grāmatnīca, ” nopūšas vecākā paaudze,atceroties tos laikus, kad grāmatu skapjosrindojās tepat Mālpilī pirktās grāmatas.Saulainā ziemas dienā abas ar grāmatnīcasdarbinieci Dzidru Klintsoni dodamiesuz Ankoriņiem pie viņas kolēģes Zinas Liepiņas,un interesantās sarunās par to, “kā bijatad, kad bija”, divas stundas aizrit nemanot.Pirmā grāmatnīca atradās Pļaviņās – mājā,kas atrodas Strēlnieku ielas sākumā. Tagadbijušajā grāmatnīcas telpā atrodas frizētava.Zinas kundze bija šīs grāmatnīcas vadītājano1965. gada. Atvaļinājumu laikā viņuaizvietoja skolotāja Aglaida Čakša, ko visisauca par Čakšiņu. 1971. gadā grāmatnīcapārcēlās uz bijušā Tautas nama ēkas labējāstūra telpām. 1972. gadā Zinai pievienojāsDzidra Klintsone, un abas bija kolēģes līdzZinas Liepiņas aiziešanai pensijā 1991. gadā,tātad divus gadu desmitus.Jā, tas bija dzejas ziedu laiks. Uzvārdi – Elksne,Purvs, Ziedonis, Vācietis, Peters – runāpaši par sevi. Iznāk V. Lāča, R. Blaumaņa,J. Jaunsudrabiņa, A. Čaka, M. Ķempes,E. Hemingveja, Balzaka, Londona u.c. kopotieraksti, iecienītas kļūst grāmatu sērijas – “Sprīdīšabibliotēka”, “Stāsti par vēsturi”, “Stāsti pardabu”, “Piedzīvojumi, ceļojumi, fantastika”,“Ievērojamu cilvēku dzīve”, “Klasikas bibliotēkas”visai greznie sējumi, Ģimenes enciklopēdija,Latvijas padomju enciklopēdija...Šīsgrāmatas vēl tagad aizpilda lielu daļu mālpiliešugrāmatu plauktos. Speciālā literatūra ganbija jāpasūta, un tolaik visaktīvākie pasūtītājibijuši Imants Ameriks, Imants Tučs un AivarsBomis. Uz grāmatnīcu sūtīja arī mācību grāmatasskolēniem. Velta Bukovska darbojāsSidgundā kā grāmatu izplatītāja, bet abasgrāmatnīcas darbinieces regulāri ieradāsar grāmatu galdiem visos lielākajos pasākumos.Saņemamo grāmatu skaitu noteicapēc tirāžas – no katriem 1000 eksemplāriemviens Mālpilij.Protams, ka pieprasījums krietni pārsniedzapiedāvājumu, tāpēc nākamajā rītā pēcgrāmatu saņemšanas jau pulksten septiņosno rīta ārā stāvēja pagara rinda. Laiku īsinot,tika apspriesti jaunākie notikumi, bet biežirisinājās kaismīgas diskusijas par literatūru,kur “centrālie oponenti” bija Vija Bīriņa unPēteris Mežleons, labs literatūras pazinējs.Ja atradās zinātāji, kas bija izskaitļojuši vaicitādi izpētījuši, cik katra nosaukuma grāmatuatvests, notika “tautas skaitīšana”, kamvarētu tikt kārotais izdevums. Laimīgie nācaārā starodami, un dažam nācās grāmatukaudzi pat turēt ar abām rokām. Kā nu ne, jagrāmatu cena svārstījās ap rubli. Dārgāki bijafotoalbumi un mākslas grāmatas, ko parastipirka prezentācijām un jubilejām.Darbs grāmatnīcā bijis interesants, pircējipatīkami. Savukārt, mālpilieši, ar kuriemrunāju, atceras, ka grāmatnīcā bijis patīkamiiepirkties – sakoptas telpas, pārskatāmi izkārtotasgrāmatas, daudz telpaugu, laipnas,zinošas pārdevējas. Dažkārt, kad veikalā sagadījušiesvairāki pircēji, notikušas gandrīzvai mazas lasītāju konferences.Jautātas, vai bijuši kādi kuriozi, abas kundzessmiedamās atceras amizantu gadījumu.Kad modē nāca sekcijas, prestiži skaitījās stiklotodaļu aizpildīt ar grāmatām. Kāda dāma ieradusiesar lietišķu un konkrētu vēlmi – lai viņaiatlasītu 1m grāmatu sarkanos iesējumos!1992. gadā grāmatnīcā sāk strādāt ViestursVasiļevskis, bet 1994. gadā ilggadīgādarbiniece Dzidra Klintsone aiziet pensijā.Ēku privatizē N. Savina, un grāmatnīcuaugstās īres maksas dēļ nākas slēgt. V. Vasiļevskisgan atver kiosku autoostā, bet telpanemīlīga, literatūras klāsts mālpiliešu gaumeimaz piemērots, tāpēc kioska mūžs īss. Tajāstrādāja Silvija Baltace un Agrita Rozenfelde,kura vēlāk iekārtoja grāmatu galdu tirgū.Grāmatnīcu laiks Mālpilī bija beidzies, betmālpiliešu atmiņā tas vēl dzīvo, piemēram,ziedu veikala pārdevēja Aina Valtere (Dišereite)priecājas, ka atgriezusies savā kādreizējādarba telpā (bijušajā pārtikas veikalā) un turļoti labi jūtas, jo sienas glabājot grāmatu, nevispēdējā – dzērienu veikala auru.Lai uzzinātu, kā tagad, krīzes laikā,mālpiliešiem veicas ar lasīšanu, devos uzcentra bibliotēku. Izrādās, garīgās krīzes nav.Bibliotēkas vadītāja Dace Krilovska lepojasar to, ka lasītāju skaits nav samazinājies. Lielākāslasītāju grupas nav vis pensionāri unbezdarbnieki, kā varētu domāt, bet iestāžudarbinieki un skolēni, īpaši projektu nedēļulaikā. Liela interese par jaunākajām grāmatām,žurnāliem.Raksta nobeigumā grāmatu izdevējasAnitas Mellupes atzinums. Viņa ar grāmatugaldiem apceļojusi visu Latviju, bieži bijusi arīMālpilī, un ir ar ko salīdzināt. Kad jautāju, kādiir mālpilieši, viņas atbilde bija īsa un kodolīga:“Ieinteresēti, zinoši, vārdu sakot, ideāli!”Patīkams vērtējums mūsu novada ļaudīm,vai ne?Ināra BahmanePirmās grāmatnīcas vietaŠeit grāmatnīca darbojās vairāk nekā 20gadusZina Liepiņa un Dzidra Klintsone grāmatnīcas“ziedu laikos“Kolēģes pēc sirsnīgām sarunāmAina Valtere te jūtas labi


Kultūra2010/3Brīnums 2010Malači visi tie, kas saņēma drosmi – nāca un piedalījās!Bērni un jaunieši, jūs nedrīkstat apstāties pie šīs dienaspriekšnesumiem, arī tie, kuriem būs kāds rūgtumiņš unliksies, ka nav novērtēts tik augstu kā vēlētos. Jums IRiespēja nākt un DZIEDĀT, un jo vairāk jūs dziedāsiet, jolabāk jums sanāks! – tāds vēlējums koncerta noslēgumātika saņemts no žūrijas komisijas, Grīnhofu ģimenes, kasjau pasākuma laikā katru konkursa dalībnieku vērtējaun ar labiem vārdiem uzmundrināja, izceļot labākāspriekšnesuma puses un iesakot, kā labot kļūdas.Daiga Frīdberga


2010/3 KultūraŽūrijaSportsSporta ziņas20.februārī, Inčukalnā, notika Pierīgasnovadu sporta spēles kāršu spēlē “Zolīte”,kurās piedalījās arī Mālpils novada zolmaņi.9 komandu konkurencē mūsējie izcīnīja1.vietu. Mālpils komandas sastāvā startējaNormunds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, kuri rūdījumuguvuši arī Latvijas mērogā, kā arīVladislavs Komarovs un Iveta Kukurāne.Jāpiebilst, ka individuāli 1.vietu ieguva NormundsOzoliņš.21.februārī, kafejnīcā “Zemūdene”,notika Mālpils novada čempionāta zolītē2.posms, kurā piedalījās 26 dalībnieki. 1.vietuieguva Tālis Līcītis, 2.vietā ierindojās JānisGailītis, bet 3.vietā palika Mareks Zeile.27.februārī, Mālpils sporta hallē, notikaMālpils novada čempionāts novusā 4.posms.Tajā piedalījās 18 dalībnieki. Šoreiznepaveicās kopvērtējuma līderim TālivaldimZagorskim, kurš ceturtdaļfinālā ar rezultātu0:3 piekāpās Alfonam Suķim un beigāsierindojās 8.vietā. Pusfinālā Alfons Suķisar rezultātu 3:0 pieveica Gunti Krivenoku.Otrajā pusfinālā Jānis Dišereits ar rezultātu1:3, zaudēja Oskaram Janbergam, kurš iepriekšējosposmos līdz pusfinālam nebijaticis. Finālā, Oskars Janbergs ar rezultātu3:0 pārliecinoši uzvarēja Alfonu Suķi un kļuvapar posma uzvarētāju. Cīņā par 3.vietuGuntis Krivenoks izrādījās pārāks par JāniDišereitu. 11.aprīlī kopvērtējuma astoņi labākienovusa spēlētāji noskaidros Mālpilsnovada čempiona titulu. 4.posma rezultātusun kopvērtējumu skatīt Mālpils mājas lapāzem sadaļas Sports/Ziņas.28.februārī, Babītes sporta kompleksā,notika Pierīgas novadu sporta spēles šautriņumešanā, dambretē un novusā. Šautriņumešanā, 9 komandu konkurencē, mālpiliešiieguva augsto 5.vietu (Normunds Ozoliņš,Tālivaldis Zagorskis, Oskars Janbergs unDaiga Dišereite). Individuāli par pārsteigumuparūpējās Daiga Dišereite, kas ieguva3.vietu dāmu konkurencē. Dambretē Mālpilsnovada komanda (Vilnis Brikšķe, VladislavsKomarovs, Oskars Janbergs), spēlējot bezsievietes, tomēr palika pēdējā 8.vietā. Novusā,12 komandu konkurencē, mūsējie ierindojās7.vietā, kas vērtējams kā labs sasniegums.Mālpils komandas sastāvā startējaTālivaldis Zagorskis, Jānis Dišereits, JānisJansons un Daiga Dišereite. Individuāli vislabākveicās Jānim Jansonam. Rezultātu tabulasskatīt Mālpils mājas lapā (www.malpils.lv)zem sadaļas Sports/Ziņas.14.martā, Baldones vidusskolas sportakompleksā, notika Pierīgas novadu sportaspēles telpu futbolā. Priekšsacīkstēs, Baldoneszonā, kurā startēja Baldones, Mālpils,Ropažu un Inčukalna novadu komandas,mūsējie palika 4.vietā un līdz ar to dalīja 9.līdz 11.vietu. Jāpiebilst, ka mūsējie saņēmauzslavas no pretinieku komandām parlabu spēli.Sporta pasākumu plāns:Vieta27.marts (plkst. 10:00)Mālpils novada čempionātsgalda tenisāMālpils sporta halle10.aprīlīPierīgas novadu sporta spēlesgalda tenisāSigulda10.aprīlī (plkst. 11:00) Mālpils muižas kausa izcīņa šahā Mālpils muiža11.aprīlī (plkst. 11:00)Mālpils novada čempionātsnovusā, finālsMālpils sporta halle24.aprīlī (plkst. 11:00)Mālpils novada atklātais čempionātsvolejbolā (4x4)Mālpils sporta halleSporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752


10 Sporta ziņas2010/3Mālpils novada zemledus makšķerēšanas sacensību rezultātiMālpils novada zemledus makšķerēšanassacensības pieaugušajiemSuda, III. posma rezultātiVārds, uzvārdsNoķerto zivju Svarsskaits (gramos)Punkti VietaAlfons Suķis 52 900 142 1Ritvars Mitrofanovs 31 400 71 2Guntis Andrevičs 21 280 49 3Juris Deņisovs 12 340 46 4Sandris Jonāns 14 170 31 5Imants Andersons 2 240 26 6Edijs Skarbinieks 11 100 21 7Guntis Apsītis 2 160 18 8Gints Zunde 2 40 6 9Ojārs Lūsis 2 40 6 10Daiga Karlisone 2 40 6 11Labākie jauniešu grupāLabākie pieaugušie kopvērtējumāJauniešiem līdz 16. gadu vecumamSuda, III. posma rezultāti, 14. marts 2010. gadsVārds, uzvārdsNoķerto zivju Svarsskaits (gramos)Punkti VietaEvija Andersone 1 220 23 1Matīss Andrevičs 4 60 10 2Alvis Mārtinsons 2 40 6 3Madara Jonāne 1 20 3 4Mālpils novada zemledus makšķerēšanassacensību 2010. gada kopvērtējumsJauniešu grupā:Matīss Andrevičs – 35 punkti – 1.vietaMadara Jonāne – 22 punkti – 2. vietaAlvis Mārtinsons – 9 punkti – 3. vietaEvija Andersone – 23 punkti – 4.vietaPieaugušo grupā:Alfons Suķis – 295 punkti – 1. vietaSandris Jonāns – 284 punkti – 2.vietaRitvars Mitrofanovs – 217 punkti – 3.vietaBiedrības “Mālpils Zivīm” paziņojums8. aprīlī 18.00 Mālpils novada domes telpāstiek sasaukta biedru pilnsapulce.Biedrības valdeZiņo policijaMālpils novada pašvaldības policija februāramēnesī regulāri veikusi reidus un patrulēšanu Mālpilsnovadā, kuru laikā būtiski pārkāpumi netikakonstatēti, tomēr vairākkārt izteikti iedzīvotājiemaizrādījumi par saistošo noteikumu neievērošanu,kā arī par drošību uz ceļiem.Tika saņemta informācija par klaiņojošiemsuņiem Mālpils novadā, vairāku klaiņojošo suņuīpašnieki identificēti un izteikti mutiski aizrādījumi.Vēlamies piebilst, ka ņemot vērā pavasara periodu· 08.02.2010 13:52Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību.Krasta iela 5, iesniedzējs pie nenoskaidrotiemapstākļiem, no nenoskaidrotāmpersonām, savā dzīves vietā guva miesasbojājumus.· 09.02.2010 04:05Nogādāšana slimnīcā. No daudzdzīvokļuēkas, Upmalās, Lielvārdes šoseja, slimnīcāRīga, Duntes ielā nogādāta persona ar diagnozi– griezta brūce kreisajā apakšdelmā,suicīda mēģinājums, alkohola reibums.· 11.02.2010 14:31Huligānisms. Pie Mālpils Profesionālās vidusskolasdienesta viesnīcas ar pneimatiskošauteni iešauts personai pa muguru.· 15.02.2010 14:20Līķa atrašana. Nākotnes ielā savā dzīvoklīatrasts personas līķis bez redzamiem miesasbojājumiem. Nosūtīts uz vtmec morgu.Aktuālitiks pastiprināta kontrole par dzīvnieku turēšanasnoteikumu ievērošanu, līdz ar to aicinām Mālpilsnovada iedzīvotājus laicīgi samaksāt dzīvniekuturēšanas ikgadējo nodevu, kā arī veikt dzīvniekuvakcināciju. Lūdzam arī vērst uzmanību transportlīdzekļuvadītājiem par automašīnu novietošanuMālpilī, jo ņemot vērā šī gada laika apstākļus būtuvēlams padomāt par citiem satiksmes dalībniekiem.Problemātiskāka vieta ir pie veikala “BAF” un pie bērnudārza,respektīvi, Jaunā iela, kur regulāri notiekintensīva satiksme. Vairākkārt vadītājiem tika izteiktiNotikumi Mālpils novadā 2010. gada februārī· 17.02.2010 07:48Ugunsgrēks. Nītaures ielā dega malkasšķūnītis 8 m 2 platībā.· 26.02.2010 04:14Nogādāšana slimnīcā. No Upmalām, Lielvārdesšoseja, Gaiļezera slimnīcā tika nogādātapersona ar diagnozi – saindēšanāsar alkoholu, medikamentu intoksācija zemjautājuma. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.· 26.02.2010 09:55Zādzība. Daudzdzīvokļu ēkā, kāpņutelpā,Nākotnes ielā brīvi piekļūstot tika nozagtspaštaisīts velosipēds· 28.02.2010 18:21Zādzība. Privātmājā, Baložu ielā izsitot loguno mājas nozagti sadzīves priekšmeti.· 28.02.2010 18:43Mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana.Privātmājā, izsitot logu, iekļūstot mājā tikabojātas iekšdurvis un izvandītas istabas.mutiski aizrādījumi par autotransporta novietošanu,bet turpmāk vadītāji, kuri neievēros ceļu satiksmesnoteikumus un novietos autotransportu traucējotcitiem satiksmes dalībniekiem, tiks saukti pie administratīvāsatbildības.Problēmas ir ar Mālpils internātpamatskolas unProfesionālās vidusskolas audzēkņiem, kuri neievēroskolas iekšējās kārtības noteikumus un atklāti atļaujassmēķēt skolas teritorijā un par pārkāpumiemfebruāra mēnesī astoņiem audzēkņiem tiks sastādītiadministratīvā pārkāpuma protokoli.Atgādinājums suņu, kaķu īpašniekiem!Trakumsērga joprojām ir neārstējama infekcijasslimība. Vienīgais veids kā izsargāties no inficēšanāsir regulāra, ikgadēja suņu un kaķu vakcinācija. Tonosaka arī veterinārmedicīnas likums. Vakcinācijajāuzsāk no 3 mēn. vecuma.Dzīvnieku turēšanas nodeva Mālpils novadā.Iedzīvotāji joprojām diezgan neaktīvi veic maksājumus,lai gan ir spēkā saistošie noteikumi Nr.3 apstiprināti21.01.2009. Šī nauda ļoti nepieciešama klaiņojošodzīvnieku problēmu risināšanai. Ar noteikumiem variepazīties portālā www.malpils.lv sadaļā Novadadomes dokumenti /saistošie noteikumi / 2009/ Nr.3.Tāpat ļoti būtiski suņu, kaķu īpašniekiem ir ievērot MKnoteikumus Nr. 266 (04.04.2006), kur noteikti dzīvniekuīpašnieku pienākumi. Kā būtisku šo noteikumupunktu gribas atzīmēt īpašnieka pienākumu savāktdzīvnieka ekskrementus vedot dzīvnieku pastaigā.Tas būtu tikai normāli un pašiem būtu patīkamāk ietpa ielu vai parku nebaidoties iekāpt suņu izkārnījumos.Arī par šāda noteikuma nepildīšanu īpašniekuvar saukt pie atbildības. Neskaidrību gadījumā varatzvanīt pašvaldības policijai Guntim Lejiņam 28357002,veterinārārstam Atim Aigaram 2614315120. aprīlī no plkst. 8.00 iespējams bezmaksas pārbaudīt holesterīna līmeni asinīs unsaņemt bezmaksas konsultāciju. Lūdzu iepriekšsazināties pa tālr. 67925155 un nākt tukšā dūšā.Darba laikā no plkst. 8.00 – 20.00 jebkurš, arīnereģistrētie pacienti var bez maksas izmērītasinsspiedienu un par maksu noteikt cukuralīmeni asinīs. Plānojam tuvākajā laikā nopirktkardiogrāfu, pacienti varēs ierakstīt EKG unsaņemt slēdzienu.Uzmanību bērnu vecākiem! Ja saslimstbērns, konsultēties ar savu ārstu nekavējoties,negaidīt, kamēr sāks sāpēt auss vai parādītieselpas trūkums. Galvenais bērnam – uzņemt pēciespējas vairāk šķidruma un atbrīvot degunu.Lūdzam pievērst uzmanību ārsta praksespieņemšanas laika izmaiņām. Ģimenes ārstesJ. Sprūdes prakses darba laiks:Darba dienās 8.00 – 20.00Sestdien 8.00 – 15.00Ārsta pieņemšanas laiks:P. 9.00 – 17.00 (9.00 – 10.00 akūtā st.)O. 15.00 – 20.00 (15.00 – 16.00 akūtā st.)T. 8.00 – 14.00 (8.00 – 9.00 akūtā st.)C. 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā st.)P. 8.00 – 13.00 (8.00 – 9.00 akūtā st.)S. 7.00 – 10.00Zīdaiņu stunda trešdien 12.00 – 13.00. Tālr.67925155. Mob. tālr. 29442365 Tuvākā slimnīcaatrodas Siguldā: Lakstīgalas ielā 13, tālr.67972808. Ātrā palīdzība – tālr. 112Ar cieņu, daktere J. Sprūde


2010/3Aktuāli11MEDICUS CURAT NATURA SANAT! Ārsts ārstē – daba dziedē!Sertificēta speciāliste Larisa no A/SRīgas Veselības centrs “Pļavnieki” uzsākdarbību Mālpilī. Pierakstīties iespējamsiepriekš zvanot pa tālruņiem 29618064 vai26557139.HIRUDOTERAPIJA – ārstēšana ar medicīniskajāmdēlēm (Hirudo mmedicinalis) tika izmantotajau Senajā Ēģiptē (1500–300 g.p.m.ē.), Avicennasdarbīga (Ibn Cina 980–1037). Norādespar ārstēšanu ar dēlēm var atrast arī Bībelē.17.–18.gs. Hirudoterapijas pielietošanasasniedza savu augstāko uzplaukumu. 19.gs.sākumā, līdz ar medicīnas zinātnes attīstību,mainījās arī pieeja slimību ārstēšanai – sākavairāk izmantot ķīmiskos preparātus, no kuriemrodas dažādas komplikācijas..21.gs. cilvēce sāka zaudēt imunitāti, kā arīveselību no ķīmijterapijas. Cilvēki tagad vēlasne tikai ekoloģiski tīru pārtiku, bet arī iespējuatjaunot veselību bez komplikācijām, kas arīnoved pie Hirudoterapijas. Tā ir viena no ekoloģiskitīrām ārstēšanas metodēm, jo:1) dēles izaudzētas biofabrikās, tīrā ūdenī;2) tās ir vienreizēji pielietojamas – pēc izmantošanastās tiek iznīcinātas pacienta klātbūtnē3% hloromīna šķīdumā.Dēļu sieklas satur vairāk kā 100 bioloģiskuskomponentus – tā ir maza biofabrika(dzīvā tablete), kas pēc piesūkšanās izvadašlakvielas no cilvēka organisma, šūnassāk reģenerēties un organisms atjaunojas.Mazais “ekstrasenss” ievada cilvēka organismātikai tos komponentus, kas nepieciešamitikai konkrētam organismam, kas arī izskaidroizveseļošanās efektu.Ārstēšanu ar dēlēm izmanto: ķirurģijā,pediatrijā, ginekoloģijā, oftalmoloģijā (acuslimību gadījumos), ausu, kakla un deguna slimībugadījumos, neiroloģijā, uroloģijā, terapijā,kosmetoloģijā, endokrinoloģijā, kardioloģijā,pie pēc traumu sarežģījumiem u.c.Ārstēšanu pielieto arī grūtniecēm, bērniemlīdz 1.g. vecumam, kā arī pie hipotonijas (pazeminātsasinsspiediens).Var apvienot ar fizioterapiju, masāžu, medikamentozoārstēšanu, fitoterapiju utt.Nedrīkst pielietot pie hemofilijas, kaheksijasun alerģijas uz dēlēm.Mani sauc SantaStepiņa dzīvojuMālpils pagastā unmācos RTU MLĶFMateriālzinātnes unsaņemu Zvejniekuģimenes stipendiju,kuru ieguvu ar izcilībubeidzot vidusskolu(saņemotV. Dombrovskavēstuli parlabām sekmēm) un turpinot veiksmīgi studētaugstskolā. Stipendijai es jau pieteicos 12. klasē,nosūtot pieteikuma anketu un atbilstošosdokumentus Vītolu fondā un veiksmīgi saņemustipendiju 100 Ls mēnesī veselu mācību gadu(10 mēnešus) un ja studijās ies labi tad varStipendija augstskolāpagarināt šo līgumu vēl uz gadu.Ja tu esi 12. klases skolnieks un arī gribiaugstskolas laikā saņemt Vītolu fonda stipendijuun tev vidējā atzīme ir 7,5 vai augstāka, kāarī atbilst kāds no šiem noteikumiem:1. Maznodrošināts2. Bārenis, audzina viens no vecākiem, daudzbērnuģimene3. Panākumi mācību olimpiādēsTad tev Vītolu fondā jāiesniedz:· Anketa, kas jāaizpilda un jāaizsūta elektroniskiwww.vitolufonds.lv· CV· Motivācijas vēstule· Fotogrāfija (3x4)· 12. klases liecības kopija ar 1. semestra rezultātiem,klāt pieliktas 10. un 11. klasē apgūto priekšmetugada atzīmes, piemēram, ģeogrāfijā· Informācija par ģimenes sastāvu – vecāki(kur strādā), māsas, brāļi (kurā klasē mācās,kurā kursā studē, kur strādā)· Izziņa no pašvaldības par ģimenes materiālostāvokli· Divas rekomendācijas – viena no skolasdirektora, direktora vietnieka mācību darbāvai klases audzinātāja, otra – no pagasta/pilsētassociālā darbiniekaVisi nepieciešamie dokumenti jāiesniedzpersonīgi vai pa pastu. Adrese: Vītolu fonds,Lāčplēša iela 75–III, Rīga, LV–1011.Pieteikšanās notiek no 15. janvāra līdz1. maijam.Ar cieņu Zvejnieku ģimenes stipendiāteSanta StepiņaTuvojas Lielā Talka!24. aprīļa Lielo Talku atbalstīt pieteikušāsgandrīz visas pašvaldības kas nozīmē, ka visisagatavošanās darbi var ritēt raiti uz priekšu.Pašvaldību galvenais uzdevums Talkas organizēšanāir nodrošināt atkritumu savākšanu un aizvešanuuz poligoniem, kuri savukārt Talkā savāktos atkritumusno pašvaldībām pieņems bez maksas.Šobrīdpašvaldības ir nozīmējušas Talkas koordinatorus,Talkas koordinatoru vārdi un kontakti atrodami Talkasmājas lapā www.talkas.lv. Talkas koordinatori būsgalvenie atbildīgie par veiksmīgu Talkas norisi katrāpašvaldībā – viņi dalīs maisus, nodrošinās informācijutalkotājiem, koordinēs talkas maisu savākšanu unizvešanu pēc talkas.“Talkas organizatori aicina šogad visas pašvaldībasradoši pieiet talkas organizēšanai – piesaistīt brīvprātīgos,organizēt konkursus un tamlīdzīgi. Izvērtējotsituāciju savā pašvaldībā, organizēt Talku atbilstošivajadzībām un iedzīvotāju vēlmēm. Talka nav tikaiatkritumu vākšana – tā ir arī koku stādīšana, pagalmusakopšana, utml. Talka tā ir kopā sanākšana, kur visiir ieguvēji – gan mūsu zeme, gan mūsu cilvēki,” aicinaLielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.Mālpils novada koordinators lūdz talkotājuspieteikt un saskaņot iespējamās darbības vietas,lai varētu saplānot tehnikas nepieciešambu, kā arīaptvertu lielāku novada teritoriju. Zvanīt – AgrimBukovskim, 67970887, 29282209, agris.bukovskis@malpils.lvEsiet uzmanīgi, pērkot gāzi balonos!Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt notikušas balonu eksplozijas, kuru iemesls irar autogāzi pildītie un nepareizi pievienotie baloni. Arī Mālpils novadā gāzes balonu lietotājivairākkārt griezušies pie SIA “Latvijas propāna gāzes” speciālistiem, ar sūdzībām,par “lētāk” nopirktajiem, ar autogāzi pildītajiem gāzes baloniem.Pasliktinoties finansiālajai situācijai valstī un mēģinot ietaupīt, gāzes lietotāji aizvienbiežāk meklē veidus kā neņemot vēra savu un citu drošību, lētāk iegādāties gāzi balonos,tādējādi apdraudot gāzes lietotāju veselību un dzīvību. Pildīt autogāzi balonos ir nelikumīgiun bīstami. Nereti ir arī gadījumi, kad negodīgi tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, betno patērētāja samaksu saņem kā par pilnu balonu. Tāpēc, mēģinot ietaupīt, pircēji neretipat pārmaksā negodīgajiem tirgotājiem.Balona pildīšanas procesā sašķidrinātā gāze jāpiepilda tikai 85% no balona tilpuma.Ja sašķidrinātā gāze šķidrā stāvoklī aizpildīs pilnībā gāzes balonu, temperatūraipaaugstinoties, šķidrā gāze nesaspiedīsies un spiediens turpinās pieaugt, kā rezultātā iriespējama eksplozija. Tādēļ visi sadzīves gāzes baloni ir jāuzpilda ar speciālām iekārtām,vadoties pēc gāzes svara.SIA “Latvijas propāna gāze” nodarbojas ar gāzes balonu uzpildi, tirdzniecību, unapmaiņu. Sadzīves lietošanai paredzētajos balonos tiek pildīts propāna – butāna sašķidrinatāsgāzes maisījums. Iegādājoties balonu, pircējam tiek izsniegts garantijas talons uninstrukcija, kā pareizi jāpievieno, jātransportē gāzes balons. Safasēto gāzi dažāda tilpumabalonos var iegādāties ikvienā novada pagastā. Šos balonus var atpazīt pēc ventīļa, kuramjābūt apvilktam ar termoplēvi (zaļā krāsā). SIA “Latvijas propāna gāze” ir vienīgaisuzņēmums Latvijā, kas nodrošina diennakts bezmaksas avārijas izsaukumus saviempārdotajiem gāzes baloniem. Avārijas dienesta tālr.: 80000404.Mālpils novadā SIA “Latvijas propāna gāze” gāzes balonus var iegādāties: ZS “KalnaKastaņi” veikalos Mālpilī un Sidgundā.Informāciju sniedza:SIA “Latvijas propāna gāze”Vidzemes RP komercmenedžere Dace GrūbeT: 28646650; e-pasts: grube@lpg.lvInformē “Allažu saime”Jau vairāk nekā astoņus gadus mālpiliešiaktīvi izmanto krājaizdevumu sabiedrības“Allažu saime” (KKS) pakalpojumus. Neskatotiesuz to, ka pakalpojumi bija pieejami tikaiAllažos, par biedriem jau kļuvuši gandrīz pusotrssimts mālpiliešu. Tā kā KKS nepaaugstinakredītprocentus jau noslēgtajiem līgumiemun ļauj pārkreditējoties samazināt mēnešamaksājumus, tad, salīdzinot ar banku klientiem,ir priviliģēti.Lielākais šķērslis pakalpojumu plašākaiizmantošanai ir attālums, tāpēc pienācis laiksuz vietas Mālpilī nodrošināt šos pakalpojumus.Allažos lielākā daļa ģimeņu ir pārstāvētiKKS, un ar saviem noguldījumiem tiekapmierināts kredītpieprasījums.Ja vēlamies ar saviem noguldījumiematbalstīt savus novadniekus, pelnīt un ļautpelnīt citiem, mums jāapvienojas un jāizmantodotā iespēja. Mālpilietis palīdzēs mālpilietim,un apvienojot spēkus ar kaimiņiem, neļausimmūsu nopelnītajam aizplūst uz citām valstīm.Krājaizdevumu sabiedrība “Allažu saime”aicina Mālpils iedzīvotājus noguldīt savuslīdzekļus uz procentiem, un vajadzībasgadījumā tiek izsniegti aizdevumi ar klientiemizdevīgiem noteikumiem.Interesentiem zvanīt pa tālruni 29396889vai griezties Mālpils novada domes ēkas2. stāva 211. kabinetā.


12 sludinĀjumi informĀcija reklĀma 2010/3Sveicam aprīļa jubilārus!85 Jānis Rudzītis80 – Zina LiepiņaStrauja Zariņa75 – Jevgenija BleiveBrigita Šleicere70 – Dzidra ReinbakaMarija MorozaRedakcija atvainojas iepriekšējā nummurāpublicētajiem MARTA jubilāriem par radušos kļūdu.SludinājumiDaktere Jevgēnija Sprūde aicina darbā ārsta palīgu. Mob. tālr.29442365Pārdod svaigu cūkgaļu 1.70Ls/kg. Subprodukti. Tālr. 26810805Pērku klavieres labā vai ļoti labā stāvoklī. Tālr. 26334404Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan juridiskosobjektos – interjērs, māju apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens,granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts amata meistars.Tālr. 29450290Veicam remontdarbus privātos un juridiskos objektos – čuguna vannupārkrāsošana, riģipsis, špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linolejaieklāšana, flīzēšana, mūrēšana, apmešana, santehnikas, elektrībasun jumta darbi. Meistari ar celtniecības izglītību, lielu darba pieredzi. Irtransports. Darbus veicam ar saviem instrumentiem. Tālr. 26159785“Putnu balle”23. aprīlī, plkst.19.00 viesosies Mālpilsmuižā.Biļešu cena 12.00Ls.Populārā jauniešu grupa “Putnu balle” devusiesakustiskā koncertturnejā pa Latviju“Es eju tālāk”, klausītājiem piedāvājot tejuīstu festivāla programmu, jo skanēs netikai visiem labi zināmās dziesmas un jauniedarbi, bet arī gaidāma iepazīšanās argrupas dalībnieku jaunajiem projektiem.Sīkāka informācija un galdiņu rezervācijapa tālr. 67102555, mob. tālr. 26666600Mālpils muižā3. aprīlī pl. 12:00 un4. aprīlī pl. 19:00Maijas LūsēnasMeistarklases koncerts.Biļetes var iegādāties Mālpils muižā.Biļešu cenas: bērniem un pensionāriem1.50 Ls, pieaugušajiem 3.00 Ls.Lieldienu gadatirgus Mālpils muižā!3. aprīlīMālpils muižā rīko Lieldienu gadatirgu, kurā piedāvāsim dažādas nodarbesgan lieliem, gan maziem!· Lauku labumu tirdziņš;· Amatnieku izstrādājumi;· Šūpošanās un olu ripināšana;· Pārsteigumi bērniem un pieaugušiem!Lieldienu gadatirgū piedalīsies Mālpils pārtikas ražotāji un zemnieku saimniecības,kas piedāvās savu produkciju – mājās, uz kļavu lapām ceptu maizi,medu, sierus, ārstnieciskās tējas, kā arī amatnieku izstrādājumus – mālapodus, auduma somas, pērlīšu rotas un citas interesantas lietas. Bērniembūs iespēja piedalīties rotaļās, izšūpoties un ripināt olas. Īpašais Lieldienupārsteigums gan lieliem, gan maziem būs truši, kaziņas un iespējams arī citidzīvnieciņi. Aicinām zemniekus un amatniekus savlaicīgi pieteikties pa tālruni67102555, 26666600www.malpilsmuiza.lv Sagaidīsim pavasari kopā!Mālpils kultūras centra pasākumuplāns 2010. gada aprīļa mēnesim01. 04. plkst. 17.oo 7. – 12.kl. tautas deju kolektīvu koncerts “Ceļā uz X Dziesmu undeju svētkiem!” Uzstājas Siguldas “Vizbulīte” un “Purenīte”, Sidgundas 7. – 9. kl.deju kolektīvs, Ādažu “Rūta”, Mālpils “Madara I” un “Madara II”04.04. plkst.18.oo Agitas Zālītes gleznu izstādes “Kad runā sirds” atklāšana untikšanās ar mākslinieci izstāžu zālē. Īpašie viesi Siguldas pagasta kultūras namapūtēju ansamblis “Sigulda”, vad. Jānis Raslavs05.04. plkst. 12.oo Studijas ATOM ART, ANIMĀCIJAS BRIGĀDE UN NILSONS piedāvāANIMĀCIJAS FILMU PROGRAMMU BĒRNIEM UN ARĪ TIEM, KAS JAUPIEAUGUŠI! Programmā iekļautas trīs pavisam jaunas animācijas filmas: Burvīgadiena (15 min), režisors Nils Skapāns; Ledus pavēlnieks (24 min), režisors ĒvaldsLācis; Pavasaris Vārnu ielā (23 min), režisors Edmunds Jansons.plkst. 16.oo Deju koncerts “Kur liksim Lieldienas, tās izdancināj’ši?Sviedīsim circeņiem aizkrāsnē!” Uzstājas deju kopas “ Sidgunda”, “Kniediņš”,Ādažu “Sānsolītis” un Siguldas “Sidrabdancis”08.04. plkst. 16.oo Koncerts “ Iedejosim pavasari!” Uzstāsies Mālpils vidusskolas1. – 2. kl.; 3. – 4. kl.; 5. – 6. kl. un Sidgundas pamatskolas 1. – 2. kl.; 3. – 4. kl.tautas deju kolektīvi un viesi10.04. plkst. 12.oo Ievas Kerēvicas un Madonas Zaļā Meža kora KONCERTSBiļetes cena – 4.00 Ls un 5.00 Ls11.04. Pierīgas novadu X Latvijas skolu un Jaunatnes Dziesmu un deju svētku tautasdeju kolektīvu atlases skate14.04. plkst. 13.oo Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets “Portretgalerija turpinās!”17.04. Siguldas un Pierīgas apriņķu deju kolektīvu skate20.04. Pierīgas novadu X Latvijas skolu un Jaunatnes Dziesmu un deju svētku tautasdeju kolektīvu atlases skate21.04. plkst. 17.oo Tikšanās ar Bērnu slimnīcas reanimācijas ārstu anesteziologu, kāarī raidījuma “Šeit un tagad” vadītāju Pēteri Kļavu bibliotēkā24.04. plkst. 18.oo “MĀLPILS DZIESMA 2010” Ieeja – 2.50 Ls (pieaugušajiem),0.70 Ls – bērniem. Pēc koncerta BALLE kopā ar grupu “Vēja radītie” no Siguldas.Biļetes cena 2.50 Ls. Iespēja iegādāties visa vakara biļeti par 4.00 Ls!16. MAIJĀ PAVASARA GADATIRGUSMālpils Profesionālajā vidusskolāAtvērto durvju dienasno 29.03. – 05.04.2010.Visi laipni aicināti darba laikā no 8.30–17.00.Ar skolu iespējams iepazīties arī citā jums vēlama laikādarbadienās, iepriekš vienojoties pa tālruni 67925267 (lietvede)Mālpils novada dome izsludina pieteikšanosuz vienu bāriņtiesas locekļa amata vietu.Prasības pretendentiem saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10. un 11. pantu. Darbsdažas stundas mēnesī. Lūdzam pretendentus savu pieteikumu, CV un izglītībuapliecinošus dokumentus iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1,Mālpilī, Mālpils novadā, līdz 2010. gada 21. aprīlim.Tālrunis uzziņām 67970890.21. aprīlī plkst. 17.00 MĀLPILS NOVADA BIBLIOTĒKĀTikšanās un sarunas ar bērnu ārstu, reanimatologuPĒTERI KĻAVU par sevis izpratniPēteris Kļava ir iecienīts lektors, viens no LTV 1 raidījuma “Šeit un tagad”vadītājiem, kurš ieinteresē ar savām zināšanām par dzīvi un nāvi, reinkarnāciju,emocijām un daudzām citām tēmām.Laipni aicināti visi interesenti. Ieeja 1.50 Ls.Mālpils ev.lut. baznīca aicina ikvienu mālpilieti uzLieldienu dievkalpojumiem2. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā Piektdienā3. aprīlī plkst.22.30 Nakts dievkalpojums4. aprīlī plkst.12.00 Lieldienu dievkalpojums5. aprīlī plkst. 12.00 Dievkalpojums bērniemSvētdienas skolas nodarbības bērniem notiek katru svētdienu baznīcā plkst 10.30.LīdzjūtībaKur vārdus rast, kas būtu mierinājums,Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,Kad negaidot ir pārtraukts mūža gājumsUn ardievas tik daudz kam jāpateic. /K.Apškrūma/Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Jaungailim Gailim un tuviniekiem, tēti mūžībāpavadot.Klasesbiedri, vecāki un audzinātājaMâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146e-pasts: iveta@malpils.lvRedaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lvPar raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autorsMakets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

More magazines by this user
Similar magazines