12.07.2015 Views

BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils

BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils

BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2010</strong>/3Novada domes lēmumiNekustamā īpašuma nodokļa maksātājiemInformatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” šā gada janvāra numurā bija ievietota informācija par grozījumiem likumā “<strong>Par</strong> nekustamā īpašuma nodokli”, kas pieņemti Saeimā2009.gada 1.decembrī. Jākonstatē, ka ne visi nodokļa maksātāji iesnieguši novada domē paziņojumus par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.2.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.495MĀLPILS NOVADA DOMEINākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152___________________________________________________________________________________(nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, personas kods/komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs)______________________________________________________________________(pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods/ nosaukums, reģistrācijas numurs)_________________________________________(kontakttālr<strong>un</strong>is)Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokliPamatojoties uz likuma “<strong>Par</strong> nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2. 1 <strong>un</strong> 2. 2 daļu <strong>un</strong> Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma ‘’<strong>Par</strong> nekustamāīpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 44. 2 p<strong>un</strong>ktu, paziņoju, ka saskaņā ar likuma “<strong>Par</strong> nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otro daļu ar nekustamā īpašumanodokli neapliek šādus nekustamā īpašuma objektus vai to daļas:Nekustamā īpašuma Nekustamā īpašuma Nekustamā īpašuma objektaDatums, no kura objekts navNr. p.k.Objekta neapliekamā platība (mobjekta adreseobjekts 1kadastra apzīmējums2 )apliekams ar nodokli1 2 3 4 5 61.2.3.4.5._______________________ ____________(datums) 2 (vārds, uzvārds) (paraksts) 2Piezīmes.1Zeme, ēka, inženierbūve, telpu grupa vai to daļas.2Dokumenta rekvizītus “datums” <strong>un</strong> “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokument<strong>un</strong>oformēšanu.”Atgādinājums. Saskaņā ar likuma “<strong>Par</strong> nekustamāīpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas devīto p<strong>un</strong>ktuar nekustamā īpašuma nodokli neapliek vienģimenes<strong>un</strong> divģimeņu dzīvojamo māju <strong>un</strong> daudzdzīvokļu mājupalīgēkas <strong>un</strong> garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrībugarāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskāsdarbības veikšanai. Tātad novada domē attiecīgspaziņojums jāiesniedz visām personām, kuruīpašumā ir šādas ēkas. (Piez. <strong>Par</strong> citiem ar nodoklineapliekamiem objektiem informāciju var gūt likumā.)<strong>2010</strong>.gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanaspaziņojuma nosūtīšanas termiņš nodokļa maksātājamir ne vēlāk kā 15.septembris <strong>un</strong> pirmais maksāšanastermiņš tiek noteikts ne agrāk kā viens mēnesis pēcpaziņojuma nosūtīšanas. Plānots, ka mājokļa nodokļamaksāšanas paziņojumu izsūtīšana notiks sākot arjūlija mēnesi. LR likuma “<strong>Par</strong> nodokļiem <strong>un</strong> nodevām”18.pantā noteikti nodokļu administrācijas pienākumi,t.sk., nodrošināt nodokļu (nodevu) iekasēšanas publiskumu,regulāri publicējot informāciju par atsevišķ<strong>un</strong>odokļu (nodevu) kopieņēmumiem <strong>un</strong> par nodokļumaksātājiem, kuriem ir lielākie nodokļu (nodevu)parādi. <strong>2010</strong>.gadā veikts nodokļu aprēķins par zemi(izņemot par zemi zem daudzdzīvokļu mājām <strong>un</strong> parīpašumiem, kur aprēķinātais nodoklis mazāks par piecilati) <strong>un</strong> saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām,izsūtīti 1349 gab. nodokļu maksāšanas paziņojumipar kopējo nodokļu summu 90414.81 Ls, kuros pirmaisneklustamā īpašuma nodokļa maksāšanastermiņš noteikts šā gada 31. martā. Pēc stāvokļauz <strong>2010</strong>. gada 22.martu par <strong>2010</strong>.gadu jau samaksātiLs 17362.80 vai 19.20 % no aprēķinātā nekustamā īpašumanodokļa par <strong>2010</strong>. gadu <strong>un</strong> Ls 5238.79 parādskopā ar nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem.Tomēr kopumā par 645 gab. īpašumiem personāmir nodokļu parāds pašvaldībai kopsummā par Ls25246.73 (šādi ir arī vidēji gadā divu mēnešu Mālpilsvidusskolas uzturēšanas izdevumi). No kopējā parādaLs 11755.21 vai 46.56 % veido 15 personu parādi, kaslielāki par Ls 300. Tie ir:<strong>Par</strong>āds kopāNodokļu maksātājs ar nokavējumanaudu (Ls)J. Ramats, viņa mantinieki 320.08Dz. Trauciņa 327.78I. Rimša 329.39Ģ. Mergins 375.34V. Pilāns 378.92J. Berholcs, viņa mantinieki 431.07A. Ligeris 464.12B. Līdaka 465.52M. Ivanova 584.21SIA “Augusts” 907.79SIA “Druveļi” 960.50I. Siliņšmite 970.24A. Bernere, viņas mantinieki 1335.12E. Miķelsons, viņa mantinieki 1794.45SIA “Laiko” 2110.68Nodokļu administratore Mārīte NīgrandeProjektiSidg<strong>un</strong>dieši atklāj peldsezonu ;)Darbs projektā “ Eiropas komandas veidošana” joprojām turpinās. 26. februārīSidg<strong>un</strong>das skolas 8. klases zēni Kārlis Zuters, Juris Iesalnieks <strong>un</strong> divas skolotājas,atstājot piesnigušo Rīgu, devās uz projekta sanāksmi saulainajos, siltajosTurcijas dienvidos. Astoņu dalībvalstu dažādu ziemas aktivitāšu prezentācija notikanelielā kalnu pilsētiņā Bucak. Pasākums bija tās dienas uzmanības centrā – pēcpieņemšanas pie pilsētas mēra sekoja Eiropā vecākā militārā orķestra koncerts,kas bija tik iespaidīgs <strong>un</strong> neparasts, ka iegūla atmiņā kā viens no spilgtākajiemKārlis ar turku meitenēmTurpinājums 6. lpp.Kārlis, Juris <strong>un</strong> skolotāja A. Lazdiņanacionālajā parkāMilitāraisorķestris


Projekti<strong>2010</strong>/3Kapenes klintīsTurpinājums no 5. lpp.iespaidiem. Pateicoties Latvijas sniegotajai ziemai, Sidg<strong>un</strong>das zēni varēja parādītvideo <strong>un</strong> foto materiālus gan par slēpošanu skolas apkārtnē sporta st<strong>un</strong>dās,gan par slidošanu <strong>un</strong> hokeja spēli brīvajā laikā. Tā kā no visām astoņām valstīmesam vistālāk ziemeļos, skatītājiem bija interesanti. Nākošajās trijās dienās sekojabraucieni uz kalnu alām, ūdenskritumiem, zemestrīcēs sagrautām senpilsētām<strong>un</strong> amfiteātriem, uz klintīs izkaltām senkapu vietām <strong>un</strong> gar zaļiem kalnu ezeriemlīdz pat tirkīzzilajam Vidusjūras līcim Antālijā.Antālijā gaisa temperatūra sasniedza pat 20 grādus, <strong>un</strong> nebija ne jausmaspar lietusgāzēm, kas nedēļu iepriekš esot ielas pārvērtušas upēs. Ūdens jūrādienvidniekiem vēl šķita pārāk vēss, bet ne sidg<strong>un</strong>diešiem. Peldēšanās sezonair atklāta! 3. martā varens aerobuss ceļotājus no vasaras atveda atpakaļaukstā ziemā.Olīvu <strong>un</strong> apelsīnu zemēMālpils Profesionālās vidusskola iriesaistījusies Leonardo da Vinci programmaspartnerības projektā “Sadarbība profesionālāsizglītības attīstībai <strong>un</strong> ilgtspējai”.Projektā piedalās ja<strong>un</strong>ieši no: Austrijas,Bulgārijas, Polijas, Portugāles, Vācijas <strong>un</strong>Latvijas.Mūsu skolu projektā pārstāvēja 3. kursaaudzēkņi no kokizstrādājumu izgatavotājuprogrammas – Elvijs Jakimenko, RenartsKriškāns, no siltuma, gāzes <strong>un</strong> ūdenstehnoloģijas programmes – Kaspars Denisovs,Dāvis Jansons, skolotāji – projektavadītāja L. Mukāne, S. Dadeika, V. Mihejeva,M. Simanovičs.Marta sākumā ja<strong>un</strong>ieši brauca uz Portugāli,kur notika projekta aktivitātes. Visu valstuja<strong>un</strong>ieši strādāja radošajās darbnīcās, pilnveidojotangļu valodas zināšanas, kā arī prasmesstrādāt komandā.Iepazināmies ar ja<strong>un</strong>u profesiju – sociālaisanimators. Tā prasmes <strong>un</strong> pielietojumuprezentēja portugāļu ja<strong>un</strong>ieši. Bija interesantiiesaistīties viņu vadītajās nodarbībās. Ar interesi,kopīgi strādājot, apguvām video montāžaspamatiemaņas pie “Apple” datoriem.Ko tu zināji par šo valsti?Elvijs Jakimenko: bagāta ar vīna ražotnēm,nacionālais sporta veids ir futbols, zināju, kaPortugāle atrodas Eiropas DR – pie Atlantijasokeāna.Dāvis Jansons – valsts Rietumeiropā,ar galvaspilsētu Lisabonu <strong>un</strong> skaitliski lieluiebraucēju skaitu no Āfrikas kontinenta.Kaspars Deņisovs – Portugāle atrodasPireneju pussalā <strong>un</strong> to, ka galvaspilsēta irLisabona.Skolotājs Māris Simanovičs – 96 tūkstošikm 2 , 9 miljoni iedzīvotāji, korķa lielākāražotājvalsts pasaulē, 98% katoļu.Ko tu zini tagad?Elvijs-Nav mežu <strong>un</strong> koku no kuriem varēturažot mēbeles. Interesanti ēdieni <strong>un</strong> nav steigascilvēku vidū.Dāvis – Liela vīna ražotājvalstsEiropā, kuras vīni iriecienīti pasaulē. Vīns ir ļotikvalitatīvs, salīdzinoši ar cenu.Vasko da Gama bija jūrasbraucējs<strong>un</strong> ir vietējā autoritāte.Pusdienlaiks ilgst 2 st<strong>un</strong>das.Kaspars – Portugālē augpalmas, pusdienlaiks ir svarīgadienas daļa. Protams, arī dažusvārdus portugāļu valodā: obrigado– paldies, por favor –lūdzu.Sk. Māris – Nav tik “sūri” kā biju iedomājies.Ka atbildīga valsts par savām bijušajāmkolonijām.Sk. Vera – Ļoti skaista daba, sakopti lauki,<strong>un</strong> var spriest, ka labi attīstīta ekonomika.Sk. Sarmīte: Multikulturāla valsts, kurākatrs iedzīvotājs izjūt piederību šai zemei<strong>un</strong> rūpes par to. Attīstīta lauksaimniecība,audzē vīnogas, olīves, apelsīnus. Lopkopībāaudzē govis, aitas, redzējām zirgu, lamuganāmpulkus, līdz ar to – cilvēkiem ir darbs.Kā tu vari raksturot portugāļus?Elvijs – Pieklājīgi, jautri, nesteidzīgi,izpalīdzīgi, vienkārši, saprotoši, dzīvespriecīgi,nedaudz nesabiedriski, jo maz bija redzamicilvēki uz ielām.Dāvis – Cilvēki ar ļoti atvērtu sirdi, viesmīlīgi,nekur nesteidzas, ne par ko neuztraucas.Kaspars – Portugāļi ļoti viegli <strong>un</strong> ātri pieņem<strong>un</strong> iesaista citu tautu cilvēkus savā ikdienasdzīvē <strong>un</strong> izklaidēs. Patīkami bija, ka latviešudejas <strong>un</strong> tradicionālā latviešu polka, kurumēģināju viņiem mācīt, bija pārāk “ātra”.Sk. Māris – Viesmīlīgi, laipni, jautri, saulaini,vienkārši.Sk. Vera – Sirsnīgi, viesmīlīgi, atsaucīgi,jautri, izpalīdzīgi, draudzīgi.Sk. Sarmīte – Ļoti sirsnīgi, viesmīlīgi, toleranti,bet neprecīzi, nesteidzīgi.Dāvis, Elvijs, Kaspars <strong>un</strong> Renarts prezentē savu skoluKādi bija tavi visspilgtākie iespaidi šajāsdienās?Elvijs – Salīdzinot ar Latvijas dabu, ļotisilts marta mēnesis līdz pat 18 grādiem. Dabāpirmo reizi redzēju apelsīnu <strong>un</strong> citronu kokus araugļiem.. Ļoti patika tas, ka projekta partneri irno dažādām valstīm <strong>un</strong> dažādām kultūrām.Dāvis – Cilvēkos nepārprotams miers <strong>un</strong>komfortablitāte. Ļoti skaista arhitektūra. Tīrība<strong>un</strong> visa apkārtne sakopta.Kaspars – Visas dienas izbaudīju. Ieguvuja<strong>un</strong>us draugus. Ja man būtu iespēja vēl kādureizi apciemot šo valsti, bez lielām pārdomām,ar lielāko prieku dotos turp.Sk. Māris – Portugāle ir skarba, bet skaista,olīvkoks ir kaut kas nepasakāms, futbols tomērir sporta karalis.Sk. Vera – Lielu iespaidu atstāja daba <strong>un</strong>cilvēki, ļoti krāšņa zeme.Sk. Sarmīte – Ļoti patika vēsturisko objektu,baznīcu apskats.Muzeja gides (mācījusies Maskavā, r<strong>un</strong>ājakrievu valodā) – lai mēs braucam pie viņiemciemos, pavadām tur ilgāku laiku, izmantojamviņu viesnīcas, restorānus <strong>un</strong> iepērkamiesveikalos, tādējādi savu naudu atstājamviņiem – laba doma!Interesanta bija darbošanās radošajāsdarbnīcās.Direktores vietniece audzināšanas darbāSarmīte DadeikaMālpilieši kopā ar portugāļu skolēniemVisi sanāksmes dalībnieki


<strong>2010</strong>/3 Laiku lokos<strong>Par</strong> mālpiliešiem <strong>un</strong> grāmatu<strong>2010</strong>.gada janvārī novada dome veicaiedzīvotāju aptauju par Mālpils novadadomes kom<strong>un</strong>ikāciju ar sabiedrību. Kopumāaptaujāti 190 iedzīvotāji. Anketā bija jautājumipar visiem novada domes kom<strong>un</strong>ikācijuinstrumentiem, tai skaitā arī par “MālpilsVēstīm”. Viens no jautājumiem – Kādasinformācijas “Mālpils Vēstīs” trūkst? Atbildesbija dažādas, taču vairākums iedzīvotāju irizteikuši vēlējumu atvēlēt vietu arī vēsturiskajailappusītei. Tādēļ, turpmāk (varbūt ne katrāizdevumā), centīsimies jūsu ieteikumu ievērot<strong>un</strong> izpildīt.RedakcijaBieži dzirdam, ka vienā novadā ir labi dejotāji,otrā – vareni dziedātāji, vēl citā – aizrautīgipuķu audzētāji... Attieksmi pret grāmatāmpiemin krietni retāk.Kā tad ar lasīšanu bijis <strong>un</strong> ir šobrīd mūs<strong>un</strong>ovadā?Viktorija Kalniņa Mālpils grāmatā sakopojusivisai plašu informāciju par bibliotēkāmkopš 1881. gada. Varam secināt – jā, mālpiliešijau izsenis bijuši lieli lasītāji. Vai tasir nozīmīgs mūsu novada kultūras līmeņarādītājs? Neapšaubāmi.“Bērni maz lasa,” tagad pārdzīvo skolotāji.“Apgrozījums ievērojami krities,” žēlojasgrāmatu izdevēji.“Pērk lielāko tiesu lētākās grāmatas,”novērojuši grāmatu tirgotāji.“Ja<strong>un</strong>ās grāmatas reti varam nopirkt,” atzīstpat lielākie grāmatmīļi tepat Mālpilī.“Nu ja, tagad jau tas internets, kur vairsgrāmata! Bet kādreiz mums bija pat pašiemsava grāmatnīca, ” nopūšas vecākā paaudze,atceroties tos laikus, kad grāmatu skapjosrindojās tepat Mālpilī pirktās grāmatas.Saulainā ziemas dienā abas ar grāmatnīcasdarbinieci Dzidru Klintsoni dodamiesuz Ankoriņiem pie viņas kolēģes Zinas Liepiņas,<strong>un</strong> interesantās sar<strong>un</strong>ās par to, “kā bijatad, kad bija”, divas st<strong>un</strong>das aizrit nemanot.Pirmā grāmatnīca atradās Pļaviņās – mājā,kas atrodas Strēlnieku ielas sākumā. Tagadbijušajā grāmatnīcas telpā atrodas frizētava.Zinas k<strong>un</strong>dze bija šīs grāmatnīcas vadītājano1965. gada. Atvaļinājumu laikā viņuaizvietoja skolotāja Aglaida Čakša, ko visisauca par Čakšiņu. 1971. gadā grāmatnīcapārcēlās uz bijušā Tautas nama ēkas labējāstūra telpām. 1972. gadā Zinai pievienojāsDzidra Klintsone, <strong>un</strong> abas bija kolēģes līdzZinas Liepiņas aiziešanai pensijā 1991. gadā,tātad divus gadu desmitus.Jā, tas bija dzejas ziedu laiks. Uzvārdi – Elksne,Purvs, Ziedonis, Vācietis, Peters – r<strong>un</strong>āpaši par sevi. Iznāk V. Lāča, R. Blaumaņa,J. Ja<strong>un</strong>sudrabiņa, A. Čaka, M. Ķempes,E. Hemingveja, Balzaka, Londona u.c. kopotieraksti, iecienītas kļūst grāmatu sērijas – “Sprīdīšabibliotēka”, “Stāsti par vēsturi”, “Stāsti pardabu”, “Piedzīvojumi, ceļojumi, fantastika”,“Ievērojamu cilvēku dzīve”, “Klasikas bibliotēkas”visai greznie sējumi, Ģimenes enciklopēdija,Latvijas padomju enciklopēdija...Šīsgrāmatas vēl tagad aizpilda lielu daļu mālpiliešugrāmatu plauktos. Speciālā literatūra ganbija jāpasūta, <strong>un</strong> tolaik visaktīvākie pasūtītājibijuši Imants Ameriks, Imants Tučs <strong>un</strong> AivarsBomis. Uz grāmatnīcu sūtīja arī mācību grāmatasskolēniem. Velta Bukovska darbojāsSidg<strong>un</strong>dā kā grāmatu izplatītāja, bet abasgrāmatnīcas darbinieces regulāri ieradāsar grāmatu galdiem visos lielākajos pasākumos.Saņemamo grāmatu skaitu noteicapēc tirāžas – no katriem 1000 eksemplāriemviens Mālpilij.Protams, ka pieprasījums krietni pārsniedzapiedāvājumu, tāpēc nākamajā rītā pēcgrāmatu saņemšanas jau pulksten septiņosno rīta ārā stāvēja pagara rinda. Laiku īsinot,tika apspriesti ja<strong>un</strong>ākie notikumi, bet biežirisinājās kaismīgas diskusijas par literatūru,kur “centrālie oponenti” bija Vija Bīriņa <strong>un</strong>Pēteris Mežleons, labs literatūras pazinējs.Ja atradās zinātāji, kas bija izskaitļojuši vaicitādi izpētījuši, cik katra nosaukuma grāmatuatvests, notika “tautas skaitīšana”, kamvarētu tikt kārotais izdevums. Laimīgie nācaārā starodami, <strong>un</strong> dažam nācās grāmatukaudzi pat turēt ar abām rokām. Kā nu ne, jagrāmatu cena svārstījās ap rubli. Dārgāki bijafotoalbumi <strong>un</strong> mākslas grāmatas, ko parastipirka prezentācijām <strong>un</strong> jubilejām.Darbs grāmatnīcā bijis interesants, pircējipatīkami. Savukārt, mālpilieši, ar kuriemr<strong>un</strong>āju, atceras, ka grāmatnīcā bijis patīkamiiepirkties – sakoptas telpas, pārskatāmi izkārtotasgrāmatas, daudz telpaugu, laipnas,zinošas pārdevējas. Dažkārt, kad veikalā sagadījušiesvairāki pircēji, notikušas gandrīzvai mazas lasītāju konferences.Jautātas, vai bijuši kādi kuriozi, abas k<strong>un</strong>dzessmiedamās atceras amizantu gadījumu.Kad modē nāca sekcijas, prestiži skaitījās stiklotodaļu aizpildīt ar grāmatām. Kāda dāma ieradusiesar lietišķu <strong>un</strong> konkrētu vēlmi – lai viņaiatlasītu 1m grāmatu sarkanos iesējumos!1992. gadā grāmatnīcā sāk strādāt ViestursVasiļevskis, bet 1994. gadā ilggadīgādarbiniece Dzidra Klintsone aiziet pensijā.Ēku privatizē N. Savina, <strong>un</strong> grāmatnīcuaugstās īres maksas dēļ nākas slēgt. V. Vasiļevskisgan atver kiosku autoostā, bet telpanemīlīga, literatūras klāsts mālpiliešu gaumeimaz piemērots, tāpēc kioska mūžs īss. Tajāstrādāja Silvija Baltace <strong>un</strong> Agrita Rozenfelde,kura vēlāk iekārtoja grāmatu galdu tirgū.Grāmatnīcu laiks Mālpilī bija beidzies, betmālpiliešu atmiņā tas vēl dzīvo, piemēram,ziedu veikala pārdevēja Aina Valtere (Dišereite)priecājas, ka atgriezusies savā kādreizējādarba telpā (bijušajā pārtikas veikalā) <strong>un</strong> turļoti labi jūtas, jo sienas glabājot grāmatu, nevispēdējā – dzērienu veikala auru.Lai uzzinātu, kā tagad, krīzes laikā,mālpiliešiem veicas ar lasīšanu, devos uzcentra bibliotēku. Izrādās, garīgās krīzes nav.Bibliotēkas vadītāja Dace Krilovska lepojasar to, ka lasītāju skaits nav samazinājies. Lielākāslasītāju grupas nav vis pensionāri <strong>un</strong>bezdarbnieki, kā varētu domāt, bet iestāžudarbinieki <strong>un</strong> skolēni, īpaši projektu nedēļulaikā. Liela interese par ja<strong>un</strong>ākajām grāmatām,žurnāliem.Raksta nobeigumā grāmatu izdevējasAnitas Mellupes atzinums. Viņa ar grāmatugaldiem apceļojusi visu Latviju, bieži bijusi arīMālpilī, <strong>un</strong> ir ar ko salīdzināt. Kad jautāju, kādiir mālpilieši, viņas atbilde bija īsa <strong>un</strong> kodolīga:“Ieinteresēti, zinoši, vārdu sakot, ideāli!”Patīkams vērtējums mūsu novada ļaudīm,vai ne?Ināra BahmanePirmās grāmatnīcas vietaŠeit grāmatnīca darbojās vairāk nekā 20gadusZina Liepiņa <strong>un</strong> Dzidra Klintsone grāmatnīcas“ziedu laikos“Kolēģes pēc sirsnīgām sar<strong>un</strong>āmAina Valtere te jūtas labi


Kultūra<strong>2010</strong>/3Brīnums <strong>2010</strong>Malači visi tie, kas saņēma drosmi – nāca <strong>un</strong> piedalījās!Bērni <strong>un</strong> ja<strong>un</strong>ieši, jūs nedrīkstat apstāties pie šīs dienaspriekšnesumiem, arī tie, kuriem būs kāds rūgtumiņš <strong>un</strong>liksies, ka nav novērtēts tik augstu kā vēlētos. Jums IRiespēja nākt <strong>un</strong> DZIEDĀT, <strong>un</strong> jo vairāk jūs dziedāsiet, jolabāk jums sanāks! – tāds vēlējums koncerta noslēgumātika saņemts no žūrijas komisijas, Grīnhofu ģimenes, kasjau pasākuma laikā katru konkursa dalībnieku vērtēja<strong>un</strong> ar labiem vārdiem uzm<strong>un</strong>drināja, izceļot labākāspriekšnesuma puses <strong>un</strong> iesakot, kā labot kļūdas.Daiga Frīdberga


<strong>2010</strong>/3 KultūraŽūrijaSportsSporta ziņas20.februārī, Inčukalnā, notika Pierīgasnovadu sporta spēles kāršu spēlē “Zolīte”,kurās piedalījās arī Mālpils novada zolmaņi.9 komandu konkurencē mūsējie izcīnīja1.vietu. Mālpils komandas sastāvā startējaNorm<strong>un</strong>ds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, kuri rūdījumuguvuši arī Latvijas mērogā, kā arīVladislavs Komarovs <strong>un</strong> Iveta Kukurāne.Jāpiebilst, ka individuāli 1.vietu ieguva Norm<strong>un</strong>dsOzoliņš.21.februārī, kafejnīcā “Zemūdene”,notika Mālpils novada čempionāta zolītē2.posms, kurā piedalījās 26 dalībnieki. 1.vietuieguva Tālis Līcītis, 2.vietā ierindojās JānisGailītis, bet 3.vietā palika Mareks Zeile.27.februārī, Mālpils sporta hallē, notikaMālpils novada čempionāts novusā 4.posms.Tajā piedalījās 18 dalībnieki. Šoreiznepaveicās kopvērtējuma līderim TālivaldimZagorskim, kurš ceturtdaļfinālā ar rezultātu0:3 piekāpās Alfonam Suķim <strong>un</strong> beigāsierindojās 8.vietā. Pusfinālā Alfons Suķisar rezultātu 3:0 pieveica G<strong>un</strong>ti Krivenoku.Otrajā pusfinālā Jānis Dišereits ar rezultātu1:3, zaudēja Oskaram Janbergam, kurš iepriekšējosposmos līdz pusfinālam nebijaticis. Finālā, Oskars Janbergs ar rezultātu3:0 pārliecinoši uzvarēja Alfonu Suķi <strong>un</strong> kļuvapar posma uzvarētāju. Cīņā par 3.vietuG<strong>un</strong>tis Krivenoks izrādījās pārāks par JāniDišereitu. 11.aprīlī kopvērtējuma astoņi labākienovusa spēlētāji noskaidros Mālpilsnovada čempiona titulu. 4.posma rezultātus<strong>un</strong> kopvērtējumu skatīt Mālpils mājas lapāzem sadaļas Sports/Ziņas.28.februārī, Babītes sporta kompleksā,notika Pierīgas novadu sporta spēles šautriņumešanā, dambretē <strong>un</strong> novusā. Šautriņumešanā, 9 komandu konkurencē, mālpiliešiieguva augsto 5.vietu (Norm<strong>un</strong>ds Ozoliņš,Tālivaldis Zagorskis, Oskars Janbergs <strong>un</strong>Daiga Dišereite). Individuāli par pārsteigumuparūpējās Daiga Dišereite, kas ieguva3.vietu dāmu konkurencē. Dambretē Mālpilsnovada komanda (Vilnis Brikšķe, VladislavsKomarovs, Oskars Janbergs), spēlējot bezsievietes, tomēr palika pēdējā 8.vietā. Novusā,12 komandu konkurencē, mūsējie ierindojās7.vietā, kas vērtējams kā labs sasniegums.Mālpils komandas sastāvā startējaTālivaldis Zagorskis, Jānis Dišereits, JānisJansons <strong>un</strong> Daiga Dišereite. Individuāli vislabākveicās Jānim Jansonam. Rezultātu tabulasskatīt Mālpils mājas lapā (www.malpils.lv)zem sadaļas Sports/Ziņas.14.martā, Baldones vidusskolas sportakompleksā, notika Pierīgas novadu sportaspēles telpu futbolā. Priekšsacīkstēs, Baldoneszonā, kurā startēja Baldones, Mālpils,Ropažu <strong>un</strong> Inčukalna novadu komandas,mūsējie palika 4.vietā <strong>un</strong> līdz ar to dalīja 9.līdz 11.vietu. Jāpiebilst, ka mūsējie saņēmauzslavas no pretinieku komandām parlabu spēli.Sporta pasākumu plāns:Vieta27.marts (plkst. 10:00)Mālpils novada čempionātsgalda tenisāMālpils sporta halle10.aprīlīPierīgas novadu sporta spēlesgalda tenisāSigulda10.aprīlī (plkst. 11:00) Mālpils muižas kausa izcīņa šahā Mālpils muiža11.aprīlī (plkst. 11:00)Mālpils novada čempionātsnovusā, finālsMālpils sporta halle24.aprīlī (plkst. 11:00)Mālpils novada atklātais čempionātsvolejbolā (4x4)Mālpils sporta halleSporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752


10 Sporta ziņas<strong>2010</strong>/3Mālpils novada zemledus makšķerēšanas sacensību rezultātiMālpils novada zemledus makšķerēšanassacensības pieaugušajiemSuda, III. posma rezultātiVārds, uzvārdsNoķerto zivju Svarsskaits (gramos)P<strong>un</strong>kti VietaAlfons Suķis 52 900 142 1Ritvars Mitrofanovs 31 400 71 2G<strong>un</strong>tis Andrevičs 21 280 49 3Juris Deņisovs 12 340 46 4Sandris Jonāns 14 170 31 5Imants Andersons 2 240 26 6Edijs Skarbinieks 11 100 21 7G<strong>un</strong>tis Apsītis 2 160 18 8Gints Z<strong>un</strong>de 2 40 6 9Ojārs Lūsis 2 40 6 10Daiga Karlisone 2 40 6 11Labākie ja<strong>un</strong>iešu grupāLabākie pieaugušie kopvērtējumāJa<strong>un</strong>iešiem līdz 16. gadu vecumamSuda, III. posma rezultāti, 14. marts <strong>2010</strong>. gadsVārds, uzvārdsNoķerto zivju Svarsskaits (gramos)P<strong>un</strong>kti VietaEvija Andersone 1 220 23 1Matīss Andrevičs 4 60 10 2Alvis Mārtinsons 2 40 6 3Madara Jonāne 1 20 3 4Mālpils novada zemledus makšķerēšanassacensību <strong>2010</strong>. gada kopvērtējumsJa<strong>un</strong>iešu grupā:Matīss Andrevičs – 35 p<strong>un</strong>kti – 1.vietaMadara Jonāne – 22 p<strong>un</strong>kti – 2. vietaAlvis Mārtinsons – 9 p<strong>un</strong>kti – 3. vietaEvija Andersone – 23 p<strong>un</strong>kti – 4.vietaPieaugušo grupā:Alfons Suķis – 295 p<strong>un</strong>kti – 1. vietaSandris Jonāns – 284 p<strong>un</strong>kti – 2.vietaRitvars Mitrofanovs – 217 p<strong>un</strong>kti – 3.vietaBiedrības “Mālpils Zivīm” paziņojums8. aprīlī 18.00 Mālpils novada domes telpāstiek sasaukta biedru pilnsapulce.Biedrības valdeZiņo policijaMālpils novada pašvaldības policija februāramēnesī regulāri veikusi reidus <strong>un</strong> patrulēšanu Mālpilsnovadā, kuru laikā būtiski pārkāpumi netikakonstatēti, tomēr vairākkārt izteikti iedzīvotājiemaizrādījumi par saistošo noteikumu neievērošanu,kā arī par drošību uz ceļiem.Tika saņemta informācija par klaiņojošiemsuņiem Mālpils novadā, vairāku klaiņojošo suņuīpašnieki identificēti <strong>un</strong> izteikti mutiski aizrādījumi.Vēlamies piebilst, ka ņemot vērā pavasara periodu· 08.02.<strong>2010</strong> 13:52Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību.Krasta iela 5, iesniedzējs pie nenoskaidrotiemapstākļiem, no nenoskaidrotāmpersonām, savā dzīves vietā guva miesasbojājumus.· 09.02.<strong>2010</strong> 04:05Nogādāšana slimnīcā. No daudzdzīvokļuēkas, Upmalās, Lielvārdes šoseja, slimnīcāRīga, D<strong>un</strong>tes ielā nogādāta persona ar diagnozi– griezta brūce kreisajā apakšdelmā,suicīda mēģinājums, alkohola reibums.· 11.02.<strong>2010</strong> 14:31Huligānisms. Pie Mālpils Profesionālās vidusskolasdienesta viesnīcas ar pneimatiskošauteni iešauts personai pa muguru.· 15.02.<strong>2010</strong> 14:20Līķa atrašana. Nākotnes ielā savā dzīvoklīatrasts personas līķis bez redzamiem miesasbojājumiem. Nosūtīts uz vtmec morgu.Aktuālitiks pastiprināta kontrole par dzīvnieku turēšanasnoteikumu ievērošanu, līdz ar to aicinām Mālpilsnovada iedzīvotājus laicīgi samaksāt dzīvniekuturēšanas ikgadējo nodevu, kā arī veikt dzīvniekuvakcināciju. Lūdzam arī vērst uzmanību transportlīdzekļuvadītājiem par automašīnu novietošanuMālpilī, jo ņemot vērā šī gada laika apstākļus būtuvēlams padomāt par citiem satiksmes dalībniekiem.Problemātiskāka vieta ir pie veikala “BAF” <strong>un</strong> pie bērnudārza,respektīvi, Ja<strong>un</strong>ā iela, kur regulāri notiekintensīva satiksme. Vairākkārt vadītājiem tika izteiktiNotikumi Mālpils novadā <strong>2010</strong>. gada februārī· 17.02.<strong>2010</strong> 07:48Ug<strong>un</strong>sgrēks. Nītaures ielā dega malkasšķūnītis 8 m 2 platībā.· 26.02.<strong>2010</strong> 04:14Nogādāšana slimnīcā. No Upmalām, Lielvārdesšoseja, Gaiļezera slimnīcā tika nogādātapersona ar diagnozi – saindēšanāsar alkoholu, medikamentu intoksācija zemjautājuma. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.· 26.02.<strong>2010</strong> 09:55Zādzība. Daudzdzīvokļu ēkā, kāpņutelpā,Nākotnes ielā brīvi piekļūstot tika nozagtspaštaisīts velosipēds· 28.02.<strong>2010</strong> 18:21Zādzība. Privātmājā, Baložu ielā izsitot log<strong>un</strong>o mājas nozagti sadzīves priekšmeti.· 28.02.<strong>2010</strong> 18:43Mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana.Privātmājā, izsitot logu, iekļūstot mājā tikabojātas iekšdurvis <strong>un</strong> izvandītas istabas.mutiski aizrādījumi par autotransporta novietošanu,bet turpmāk vadītāji, kuri neievēros ceļu satiksmesnoteikumus <strong>un</strong> novietos autotransportu traucējotcitiem satiksmes dalībniekiem, tiks saukti pie administratīvāsatbildības.Problēmas ir ar Mālpils internātpamatskolas <strong>un</strong>Profesionālās vidusskolas audzēkņiem, kuri neievēroskolas iekšējās kārtības noteikumus <strong>un</strong> atklāti atļaujassmēķēt skolas teritorijā <strong>un</strong> par pārkāpumiemfebruāra mēnesī astoņiem audzēkņiem tiks sastādītiadministratīvā pārkāpuma protokoli.Atgādinājums suņu, kaķu īpašniekiem!Trakumsērga joprojām ir neārstējama infekcijasslimība. Vienīgais veids kā izsargāties no inficēšanāsir regulāra, ikgadēja suņu <strong>un</strong> kaķu vakcinācija. Tonosaka arī veterinārmedicīnas likums. Vakcinācijajāuzsāk no 3 mēn. vecuma.Dzīvnieku turēšanas nodeva Mālpils novadā.Iedzīvotāji joprojām diezgan neaktīvi veic maksājumus,lai gan ir spēkā saistošie noteikumi Nr.3 apstiprināti21.01.2009. Šī nauda ļoti nepieciešama klaiņojošodzīvnieku problēmu risināšanai. Ar noteikumiem variepazīties portālā www.malpils.lv sadaļā Novadadomes dokumenti /saistošie noteikumi / 2009/ Nr.3.Tāpat ļoti būtiski suņu, kaķu īpašniekiem ir ievērot MKnoteikumus Nr. 266 (04.04.2006), kur noteikti dzīvniekuīpašnieku pienākumi. Kā būtisku šo noteikumup<strong>un</strong>ktu gribas atzīmēt īpašnieka pienākumu savāktdzīvnieka ekskrementus vedot dzīvnieku pastaigā.Tas būtu tikai normāli <strong>un</strong> pašiem būtu patīkamāk ietpa ielu vai parku nebaidoties iekāpt suņu izkārnījumos.Arī par šāda noteikuma nepildīšanu īpašniekuvar saukt pie atbildības. Neskaidrību gadījumā varatzvanīt pašvaldības policijai G<strong>un</strong>tim Lejiņam 28357002,veterinārārstam Atim Aigaram 2614315120. aprīlī no plkst. 8.00 iespējams bezmaksas pārbaudīt holesterīna līmeni asinīs <strong>un</strong>saņemt bezmaksas konsultāciju. Lūdzu iepriekšsazināties pa tālr. 67925155 <strong>un</strong> nākt tukšā dūšā.Darba laikā no plkst. 8.00 – 20.00 jebkurš, arīnereģistrētie pacienti var bez maksas izmērītasinsspiedienu <strong>un</strong> par maksu noteikt cukuralīmeni asinīs. Plānojam tuvākajā laikā nopirktkardiogrāfu, pacienti varēs ierakstīt EKG <strong>un</strong>saņemt slēdzienu.Uzmanību bērnu vecākiem! Ja saslimstbērns, konsultēties ar savu ārstu nekavējoties,negaidīt, kamēr sāks sāpēt auss vai parādītieselpas trūkums. Galvenais bērnam – uzņemt pēciespējas vairāk šķidruma <strong>un</strong> atbrīvot deg<strong>un</strong>u.Lūdzam pievērst uzmanību ārsta praksespieņemšanas laika izmaiņām. Ģimenes ārstesJ. Sprūdes prakses darba laiks:Darba dienās 8.00 – 20.00Sestdien 8.00 – 15.00Ārsta pieņemšanas laiks:P. 9.00 – 17.00 (9.00 – 10.00 akūtā st.)O. 15.00 – 20.00 (15.00 – 16.00 akūtā st.)T. 8.00 – 14.00 (8.00 – 9.00 akūtā st.)C. 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā st.)P. 8.00 – 13.00 (8.00 – 9.00 akūtā st.)S. 7.00 – 10.00Zīdaiņu st<strong>un</strong>da trešdien 12.00 – 13.00. Tālr.67925155. Mob. tālr. 29442365 Tuvākā slimnīcaatrodas Siguldā: Lakstīgalas ielā 13, tālr.67972808. Ātrā palīdzība – tālr. 112Ar cieņu, daktere J. Sprūde


<strong>2010</strong>/3Aktuāli11MEDICUS CURAT NATURA SANAT! Ārsts ārstē – daba dziedē!Sertificēta speciāliste Larisa no A/SRīgas Veselības centrs “Pļavnieki” uzsākdarbību Mālpilī. Pierakstīties iespējamsiepriekš zvanot pa tālruņiem 29618064 vai26557139.HIRUDOTERAPIJA – ārstēšana ar medicīniskajāmdēlēm (Hirudo mmedicinalis) tika izmantotajau Senajā Ēģiptē (1500–300 g.p.m.ē.), Avicennasdarbīga (Ibn Cina 980–1037). Norādespar ārstēšanu ar dēlēm var atrast arī Bībelē.17.–18.gs. Hirudoterapijas pielietošanasasniedza savu augstāko uzplaukumu. 19.gs.sākumā, līdz ar medicīnas zinātnes attīstību,mainījās arī pieeja slimību ārstēšanai – sākavairāk izmantot ķīmiskos preparātus, no kuriemrodas dažādas komplikācijas..21.gs. cilvēce sāka zaudēt im<strong>un</strong>itāti, kā arīveselību no ķīmijterapijas. Cilvēki tagad vēlasne tikai ekoloģiski tīru pārtiku, bet arī iespējuatja<strong>un</strong>ot veselību bez komplikācijām, kas arīnoved pie Hirudoterapijas. Tā ir viena no ekoloģiskitīrām ārstēšanas metodēm, jo:1) dēles izaudzētas biofabrikās, tīrā ūdenī;2) tās ir vienreizēji pielietojamas – pēc izmantošanastās tiek iznīcinātas pacienta klātbūtnē3% hloromīna šķīdumā.Dēļu sieklas satur vairāk kā 100 bioloģiskuskomponentus – tā ir maza biofabrika(dzīvā tablete), kas pēc piesūkšanās izvadašlakvielas no cilvēka organisma, šūnassāk reģenerēties <strong>un</strong> organisms atja<strong>un</strong>ojas.Mazais “ekstrasenss” ievada cilvēka organismātikai tos komponentus, kas nepieciešamitikai konkrētam organismam, kas arī izskaidroizveseļošanās efektu.Ārstēšanu ar dēlēm izmanto: ķirurģijā,pediatrijā, ginekoloģijā, oftalmoloģijā (acuslimību gadījumos), ausu, kakla <strong>un</strong> deg<strong>un</strong>a slimībugadījumos, neiroloģijā, uroloģijā, terapijā,kosmetoloģijā, endokrinoloģijā, kardioloģijā,pie pēc traumu sarežģījumiem u.c.Ārstēšanu pielieto arī grūtniecēm, bērniemlīdz 1.g. vecumam, kā arī pie hipotonijas (pazeminātsasinsspiediens).Var apvienot ar fizioterapiju, masāžu, medikamentozoārstēšanu, fitoterapiju utt.Nedrīkst pielietot pie hemofilijas, kaheksijas<strong>un</strong> alerģijas uz dēlēm.Mani sauc SantaStepiņa dzīvojuMālpils pagastā <strong>un</strong>mācos RTU MLĶFMateriālzinātnes <strong>un</strong>saņemu Zvejniekuģimenes stipendiju,kuru ieguvu ar izcilībubeidzot vidusskolu(saņemotV. Dombrovskavēstuli parlabām sekmēm) <strong>un</strong> turpinot veiksmīgi studētaugstskolā. Stipendijai es jau pieteicos 12. klasē,nosūtot pieteikuma anketu <strong>un</strong> atbilstošosdokumentus Vītolu fondā <strong>un</strong> veiksmīgi saņemustipendiju 100 Ls mēnesī veselu mācību gadu(10 mēnešus) <strong>un</strong> ja studijās ies labi tad varStipendija augstskolāpagarināt šo līgumu vēl uz gadu.Ja tu esi 12. klases skolnieks <strong>un</strong> arī gribiaugstskolas laikā saņemt Vītolu fonda stipendiju<strong>un</strong> tev vidējā atzīme ir 7,5 vai augstāka, kāarī atbilst kāds no šiem noteikumiem:1. Maznodrošināts2. Bārenis, audzina viens no vecākiem, daudzbērnuģimene3. Panākumi mācību olimpiādēsTad tev Vītolu fondā jāiesniedz:· Anketa, kas jāaizpilda <strong>un</strong> jāaizsūta elektroniskiwww.vitolufonds.lv· CV· Motivācijas vēstule· Fotogrāfija (3x4)· 12. klases liecības kopija ar 1. semestra rezultātiem,klāt pieliktas 10. <strong>un</strong> 11. klasē apgūto priekšmetugada atzīmes, piemēram, ģeogrāfijā· Informācija par ģimenes sastāvu – vecāki(kur strādā), māsas, brāļi (kurā klasē mācās,kurā kursā studē, kur strādā)· Izziņa no pašvaldības par ģimenes materiālostāvokli· Divas rekomendācijas – viena no skolasdirektora, direktora vietnieka mācību darbāvai klases audzinātāja, otra – no pagasta/pilsētassociālā darbiniekaVisi nepieciešamie dokumenti jāiesniedzpersonīgi vai pa pastu. Adrese: Vītolu fonds,Lāčplēša iela 75–III, Rīga, LV–1011.Pieteikšanās notiek no 15. janvāra līdz1. maijam.Ar cieņu Zvejnieku ģimenes stipendiāteSanta StepiņaTuvojas Lielā Talka!24. aprīļa Lielo Talku atbalstīt pieteikušāsgandrīz visas pašvaldības kas nozīmē, ka visisagatavošanās darbi var ritēt raiti uz priekšu.Pašvaldību galvenais uzdevums Talkas organizēšanāir nodrošināt atkritumu savākšanu <strong>un</strong> aizvešanuuz poligoniem, kuri savukārt Talkā savāktos atkritumusno pašvaldībām pieņems bez maksas.Šobrīdpašvaldības ir nozīmējušas Talkas koordinatorus,Talkas koordinatoru vārdi <strong>un</strong> kontakti atrodami Talkasmājas lapā www.talkas.lv. Talkas koordinatori būsgalvenie atbildīgie par veiksmīgu Talkas norisi katrāpašvaldībā – viņi dalīs maisus, nodrošinās informācijutalkotājiem, koordinēs talkas maisu savākšanu <strong>un</strong>izvešanu pēc talkas.“Talkas organizatori aicina šogad visas pašvaldībasradoši pieiet talkas organizēšanai – piesaistīt brīvprātīgos,organizēt konkursus <strong>un</strong> tamlīdzīgi. Izvērtējotsituāciju savā pašvaldībā, organizēt Talku atbilstošivajadzībām <strong>un</strong> iedzīvotāju vēlmēm. Talka nav tikaiatkritumu vākšana – tā ir arī koku stādīšana, pagalmusakopšana, utml. Talka tā ir kopā sanākšana, kur visiir ieguvēji – gan mūsu zeme, gan mūsu cilvēki,” aicinaLielās Talkas vadītāja Vita Ja<strong>un</strong>zeme.Mālpils novada koordinators lūdz talkotājuspieteikt <strong>un</strong> saskaņot iespējamās darbības vietas,lai varētu saplānot tehnikas nepieciešambu, kā arīaptvertu lielāku novada teritoriju. Zvanīt – AgrimBukovskim, 67970887, 29282209, agris.bukovskis@malpils.lvEsiet uzmanīgi, pērkot gāzi balonos!Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt notikušas balonu eksplozijas, kuru iemesls irar autogāzi pildītie <strong>un</strong> nepareizi pievienotie baloni. Arī Mālpils novadā gāzes balonu lietotājivairākkārt griezušies pie SIA “Latvijas propāna gāzes” speciālistiem, ar sūdzībām,par “lētāk” nopirktajiem, ar autogāzi pildītajiem gāzes baloniem.Pasliktinoties finansiālajai situācijai valstī <strong>un</strong> mēģinot ietaupīt, gāzes lietotāji aizvienbiežāk meklē veidus kā neņemot vēra savu <strong>un</strong> citu drošību, lētāk iegādāties gāzi balonos,tādējādi apdraudot gāzes lietotāju veselību <strong>un</strong> dzīvību. Pildīt autogāzi balonos ir nelikumīgi<strong>un</strong> bīstami. Nereti ir arī gadījumi, kad negodīgi tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, betno patērētāja samaksu saņem kā par pilnu balonu. Tāpēc, mēģinot ietaupīt, pircēji neretipat pārmaksā negodīgajiem tirgotājiem.Balona pildīšanas procesā sašķidrinātā gāze jāpiepilda tikai 85% no balona tilpuma.Ja sašķidrinātā gāze šķidrā stāvoklī aizpildīs pilnībā gāzes balonu, temperatūraipaaugstinoties, šķidrā gāze nesaspiedīsies <strong>un</strong> spiediens turpinās pieaugt, kā rezultātā iriespējama eksplozija. Tādēļ visi sadzīves gāzes baloni ir jāuzpilda ar speciālām iekārtām,vadoties pēc gāzes svara.SIA “Latvijas propāna gāze” nodarbojas ar gāzes balonu uzpildi, tirdzniecību, <strong>un</strong>apmaiņu. Sadzīves lietošanai paredzētajos balonos tiek pildīts propāna – butāna sašķidrinatāsgāzes maisījums. Iegādājoties balonu, pircējam tiek izsniegts garantijas talons <strong>un</strong>instrukcija, kā pareizi jāpievieno, jātransportē gāzes balons. Safasēto gāzi dažāda tilpumabalonos var iegādāties ikvienā novada pagastā. Šos balonus var atpazīt pēc ventīļa, kuramjābūt apvilktam ar termoplēvi (zaļā krāsā). SIA “Latvijas propāna gāze” ir vienīgaisuzņēmums Latvijā, kas nodrošina diennakts bezmaksas avārijas izsaukumus saviempārdotajiem gāzes baloniem. Avārijas dienesta tālr.: 80000404.Mālpils novadā SIA “Latvijas propāna gāze” gāzes balonus var iegādāties: ZS “KalnaKastaņi” veikalos Mālpilī <strong>un</strong> Sidg<strong>un</strong>dā.Informāciju sniedza:SIA “Latvijas propāna gāze”Vidzemes RP komercmenedžere Dace GrūbeT: 28646650; e-pasts: grube@lpg.lvInformē “Allažu saime”Jau vairāk nekā astoņus gadus mālpiliešiaktīvi izmanto krājaizdevumu sabiedrības“Allažu saime” (KKS) pakalpojumus. Neskatotiesuz to, ka pakalpojumi bija pieejami tikaiAllažos, par biedriem jau kļuvuši gandrīz pusotrssimts mālpiliešu. Tā kā KKS nepaaugstinakredītprocentus jau noslēgtajiem līgumiem<strong>un</strong> ļauj pārkreditējoties samazināt mēnešamaksājumus, tad, salīdzinot ar banku klientiem,ir priviliģēti.Lielākais šķērslis pakalpojumu plašākaiizmantošanai ir attālums, tāpēc pienācis laiksuz vietas Mālpilī nodrošināt šos pakalpojumus.Allažos lielākā daļa ģimeņu ir pārstāvētiKKS, <strong>un</strong> ar saviem noguldījumiem tiekapmierināts kredītpieprasījums.Ja vēlamies ar saviem noguldījumiematbalstīt savus novadniekus, pelnīt <strong>un</strong> ļautpelnīt citiem, mums jāapvienojas <strong>un</strong> jāizmantodotā iespēja. Mālpilietis palīdzēs mālpilietim,<strong>un</strong> apvienojot spēkus ar kaimiņiem, neļausimmūsu nopelnītajam aizplūst uz citām valstīm.Krājaizdevumu sabiedrība “Allažu saime”aicina Mālpils iedzīvotājus noguldīt savuslīdzekļus uz procentiem, <strong>un</strong> vajadzībasgadījumā tiek izsniegti aizdevumi ar klientiemizdevīgiem noteikumiem.Interesentiem zvanīt pa tālr<strong>un</strong>i 29396889vai griezties Mālpils novada domes ēkas2. stāva 211. kabinetā.


12 sludinĀjumi informĀcija reklĀma <strong>2010</strong>/3Sveicam aprīļa jubilārus!85 Jānis Rudzītis80 – Zina LiepiņaStrauja Zariņa75 – Jevgenija BleiveBrigita Šleicere70 – Dzidra ReinbakaMarija MorozaRedakcija atvainojas iepriekšējā nummurāpublicētajiem MARTA jubilāriem par radušos kļūdu.SludinājumiDaktere Jevgēnija Sprūde aicina darbā ārsta palīgu. Mob. tālr.29442365Pārdod svaigu cūkgaļu 1.70Ls/kg. Subprodukti. Tālr. 26810805Pērku klavieres labā vai ļoti labā stāvoklī. Tālr. 26334404Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan juridiskosobjektos – interjērs, māju apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens,granīts), arī kapu pieminekļi <strong>un</strong> restaurācija. Sertificēts amata meistars.Tālr. 29450290Veicam remontdarbus privātos <strong>un</strong> juridiskos objektos – čug<strong>un</strong>a vannupārkrāsošana, riģipsis, špaktelēšana, krāsošana, lamināta <strong>un</strong> linolejaieklāšana, flīzēšana, mūrēšana, apmešana, santehnikas, elektrības<strong>un</strong> jumta darbi. Meistari ar celtniecības izglītību, lielu darba pieredzi. Irtransports. Darbus veicam ar saviem instrumentiem. Tālr. 26159785“Putnu balle”23. aprīlī, plkst.19.00 viesosies Mālpilsmuižā.Biļešu cena 12.00Ls.Populārā ja<strong>un</strong>iešu grupa “Putnu balle” devusiesakustiskā koncertturnejā pa Latviju“Es eju tālāk”, klausītājiem piedāvājot tejuīstu festivāla programmu, jo skanēs netikai visiem labi zināmās dziesmas <strong>un</strong> ja<strong>un</strong>iedarbi, bet arī gaidāma iepazīšanās argrupas dalībnieku ja<strong>un</strong>ajiem projektiem.Sīkāka informācija <strong>un</strong> galdiņu rezervācijapa tālr. 67102555, mob. tālr. 26666600Mālpils muižā3. aprīlī pl. 12:00 <strong>un</strong>4. aprīlī pl. 19:00Maijas LūsēnasMeistarklases koncerts.Biļetes var iegādāties Mālpils muižā.Biļešu cenas: bērniem <strong>un</strong> pensionāriem1.50 Ls, pieaugušajiem 3.00 Ls.Lieldienu gadatirgus Mālpils muižā!3. aprīlīMālpils muižā rīko Lieldienu gadatirgu, kurā piedāvāsim dažādas nodarbesgan lieliem, gan maziem!· Lauku labumu tirdziņš;· Amatnieku izstrādājumi;· Šūpošanās <strong>un</strong> olu ripināšana;· Pārsteigumi bērniem <strong>un</strong> pieaugušiem!Lieldienu gadatirgū piedalīsies Mālpils pārtikas ražotāji <strong>un</strong> zemnieku saimniecības,kas piedāvās savu produkciju – mājās, uz kļavu lapām ceptu maizi,medu, sierus, ārstnieciskās tējas, kā arī amatnieku izstrādājumus – mālapodus, auduma somas, pērlīšu rotas <strong>un</strong> citas interesantas lietas. Bērniembūs iespēja piedalīties rotaļās, izšūpoties <strong>un</strong> ripināt olas. Īpašais Lieldienupārsteigums gan lieliem, gan maziem būs truši, kaziņas <strong>un</strong> iespējams arī citidzīvnieciņi. Aicinām zemniekus <strong>un</strong> amatniekus savlaicīgi pieteikties pa tālr<strong>un</strong>i67102555, 26666600www.malpilsmuiza.lv Sagaidīsim pavasari kopā!Mālpils kultūras centra pasākumuplāns <strong>2010</strong>. gada aprīļa mēnesim01. 04. plkst. 17.oo 7. – 12.kl. tautas deju kolektīvu koncerts “Ceļā uz X Dziesmu <strong>un</strong>deju svētkiem!” Uzstājas Siguldas “Vizbulīte” <strong>un</strong> “Purenīte”, Sidg<strong>un</strong>das 7. – 9. kl.deju kolektīvs, Ādažu “Rūta”, Mālpils “Madara I” <strong>un</strong> “Madara II”04.04. plkst.18.oo Agitas Zālītes gleznu izstādes “Kad r<strong>un</strong>ā sirds” atklāšana <strong>un</strong>tikšanās ar mākslinieci izstāžu zālē. Īpašie viesi Siguldas pagasta kultūras namapūtēju ansamblis “Sigulda”, vad. Jānis Raslavs05.04. plkst. 12.oo Studijas ATOM ART, ANIMĀCIJAS BRIGĀDE UN NILSONS piedāvāANIMĀCIJAS FILMU PROGRAMMU BĒRNIEM UN ARĪ TIEM, KAS JAUPIEAUGUŠI! Programmā iekļautas trīs pavisam ja<strong>un</strong>as animācijas filmas: Burvīgadiena (15 min), režisors Nils Skapāns; Ledus pavēlnieks (24 min), režisors ĒvaldsLācis; Pavasaris Vārnu ielā (23 min), režisors Edm<strong>un</strong>ds Jansons.plkst. 16.oo Deju koncerts “Kur liksim Lieldienas, tās izdancināj’ši?Sviedīsim circeņiem aizkrāsnē!” Uzstājas deju kopas “ Sidg<strong>un</strong>da”, “Kniediņš”,Ādažu “Sānsolītis” <strong>un</strong> Siguldas “Sidrabdancis”08.04. plkst. 16.oo Koncerts “ Iedejosim pavasari!” Uzstāsies Mālpils vidusskolas1. – 2. kl.; 3. – 4. kl.; 5. – 6. kl. <strong>un</strong> Sidg<strong>un</strong>das pamatskolas 1. – 2. kl.; 3. – 4. kl.tautas deju kolektīvi <strong>un</strong> viesi10.04. plkst. 12.oo Ievas Kerēvicas <strong>un</strong> Madonas Zaļā Meža kora KONCERTSBiļetes cena – 4.00 Ls <strong>un</strong> 5.00 Ls11.04. Pierīgas novadu X Latvijas skolu <strong>un</strong> Ja<strong>un</strong>atnes Dziesmu <strong>un</strong> deju svētku tautasdeju kolektīvu atlases skate14.04. plkst. 13.oo Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets “Portretgalerija turpinās!”17.04. Siguldas <strong>un</strong> Pierīgas apriņķu deju kolektīvu skate20.04. Pierīgas novadu X Latvijas skolu <strong>un</strong> Ja<strong>un</strong>atnes Dziesmu <strong>un</strong> deju svētku tautasdeju kolektīvu atlases skate21.04. plkst. 17.oo Tikšanās ar Bērnu slimnīcas reanimācijas ārstu anesteziologu, kāarī raidījuma “Šeit <strong>un</strong> tagad” vadītāju Pēteri Kļavu bibliotēkā24.04. plkst. 18.oo “MĀLPILS DZIESMA <strong>2010</strong>” Ieeja – 2.50 Ls (pieaugušajiem),0.70 Ls – bērniem. Pēc koncerta BALLE kopā ar grupu “Vēja radītie” no Siguldas.Biļetes cena 2.50 Ls. Iespēja iegādāties visa vakara biļeti par 4.00 Ls!16. MAIJĀ PAVASARA GADATIRGUSMālpils Profesionālajā vidusskolāAtvērto durvju dienasno 29.03. – 05.04.<strong>2010</strong>.Visi laipni aicināti darba laikā no 8.30–17.00.Ar skolu iespējams iepazīties arī citā jums vēlama laikādarbadienās, iepriekš vienojoties pa tālr<strong>un</strong>i 67925267 (lietvede)Mālpils novada dome izsludina pieteikšanosuz vienu bāriņtiesas locekļa amata vietu.Prasības pretendentiem saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10. <strong>un</strong> 11. pantu. Darbsdažas st<strong>un</strong>das mēnesī. Lūdzam pretendentus savu pieteikumu, CV <strong>un</strong> izglītībuapliecinošus dokumentus iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1,Mālpilī, Mālpils novadā, līdz <strong>2010</strong>. gada 21. aprīlim.Tālr<strong>un</strong>is uzziņām 67970890.21. aprīlī plkst. 17.00 MĀLPILS NOVADA BIBLIOTĒKĀTikšanās <strong>un</strong> sar<strong>un</strong>as ar bērnu ārstu, reanimatologuPĒTERI KĻAVU par sevis izpratniPēteris Kļava ir iecienīts lektors, viens no LTV 1 raidījuma “Šeit <strong>un</strong> tagad”vadītājiem, kurš ieinteresē ar savām zināšanām par dzīvi <strong>un</strong> nāvi, reinkarnāciju,emocijām <strong>un</strong> daudzām citām tēmām.Laipni aicināti visi interesenti. Ieeja 1.50 Ls.Mālpils ev.lut. baznīca aicina ikvienu mālpilieti uzLieldienu dievkalpojumiem2. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā Piektdienā3. aprīlī plkst.22.30 Nakts dievkalpojums4. aprīlī plkst.12.00 Lieldienu dievkalpojums5. aprīlī plkst. 12.00 Dievkalpojums bērniemSvētdienas skolas nodarbības bērniem notiek katru svētdienu baznīcā plkst 10.30.LīdzjūtībaKur vārdus rast, kas būtu mierinājums,Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,Kad negaidot ir pārtraukts mūža gājumsUn ardievas tik daudz kam jāpateic. /K.Apškrūma/Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Ja<strong>un</strong>gailim Gailim <strong>un</strong> tuviniekiem, tēti mūžībāpavadot.Klasesbiedri, vecāki <strong>un</strong> audzinātājaMâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146e-pasts: iveta@malpils.lvRedaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv<strong>Par</strong> raksta saturu <strong>un</strong> faktu precizitâti atbild tâ autorsMakets sagatavots <strong>un</strong> iespiests SIA "N.I.M.S."Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlr<strong>un</strong>is: 67311424

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!