10.07.2015 Views

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

Nr. 4 (131) Aprīlis - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 Pašvaldības informācija2012/4Par dzīves vietas deklarēšanas svarīgumuno pašvaldības finanšu viedokļaKatras pašvaldības pirmie raksturojošie rādītāji ir iedzīvotājuskaits un teritorijas platība. Svarīgākais rādītājs nepārprotami iriedzīvotāju skaits. Mālpils novadā uz 01.01.2012.g. ir reģistrēti3912. Tautas skaitītāji ir saskaitījuši tikai 3624 iedzīvotājus. Bet cikiedzīvotāji reāli dzīvo, tas ir grūti atbildams jautājums, jo ir zināms, kair daļa iedzīvotāju, kuri faktiski dzīvo arī bez dzīves vietas deklarācijasMālpils novadā un daļa ir aizbraukusi. Bet, cik ir iedzīvotāju, tas irļoti svarīgs jautājums, gan uzņēmējiem plānojot biznesa attīstību,gan pašvaldībai izpildot uzliktās funkcijas, gan saņemot finanšulīdzekļus.Visa pašvaldību finanšu sistēma ir izveidota kā finansējumsattiecīgajā pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem pēc sekojošiemkritērijiem, un to atbilstošajām vērtībām;1. iedzīvotāju skaits ar kritērija vērtību – 0,475422642. bērni vecumā no 0–6 gadiem, – 0,138958683. bērni vecumā no 7–18 gadiem – 0,256864924. virs darba spējas vecuma – 0,12875376Pēc šiem kritērijiem tiek aprēķināta konkrētās pašvaldības finanšunepieciešamība. Ilustrācijai 2012.gada finanšu nepieciešamībasaprēķins Mālpils novada pašvaldībai.Sagatavošanas darbs notiek Latvijas Pašvaldību savienības unMinistru Kabineta sarunās, tiek noformēts LPS un MK vienošanāsun domstarpību protokols, kas tiek pievienots ikgadējam likumaprojektam “Par Valsts budžetu”. Tajā tiek atspoguļotas pašvaldībuvēlmes un MK politiskā griba un finansiālās iespējas. Viens no protokolapunktiem ir par pašvaldību kopējo finanšu nepieciešamību.2012.gadam tā ir noteikta tikai 665.6 milj. LVL, t.sk. novadu pašvaldībām 352.78 milj. LVL. Šis ir tas svarīgais skaitlis. Pēc tā tiekizrēķināta katras pašvaldības finanšu nepieciešamība. Kā tas notiek?Atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” un likumu“Par Valsts budžetu 2012. gadam” tiek izdoti MK noteikumi, kasprecīzi nosaka cik kurai pašvaldībai ir vai nu jāiemaksā Pašvaldībufinanšu izlīdzināšanas fondā, vai no tā jāsaņem finanšu līdzekļi. Ļotisvarīgi ir, cik iedzīvotāju ir deklarējuši savu dzīves vie tu pašvaldībāun kāda ir viņu vecuma struktūra. 2012.g. finanšu aprēķinos pēcstāvokļa uz 01.01.2011.g. Mālpils novadā tika izmantoti sekojošiskaitļi, iedzīvotāju skaits – 3990, bērni vecumā no 0–6 gadiem –217, bērni vecumā no 7–18 gadiem – 512, un iedzīvotāji virs darbaspējas vecuma – 712. Ņemot vērā kopējo finanšu nepieciešamībuun kritēriju vērtības tiek noteikts cik finanšu līdzekļi tiek novirzītikonkrētajai pašvaldībai t.i. par iedzīvotāju 153 LVL, par 0–6 gaduvecu bērnu 771 LVL, par 7–18 gadu vecu bērnu 688 LVL, pariedzīvotāju vecumā virs darba spējām 210 LVL. Kopā tas sastā da1279422 LVL. Tā ir Mālpils novada pašvaldības finanšu nepie ciešamība.Tikpat svarīgi ir cik lielu Iedzīvotāju ienākuma nodokli(IIN)iedzīvotāji ir samaksājuši. 2012.g. aprēķinos tiek ņemts vērā2010. gada faktiski samaksātais IIN, pēc tā lieluma tiek noteiktskonkrētās pašvaldības IIN % īpatsvars un tas ir 0,23108747, kas tiekreizināts ar prognozēto IIN kopsummu Valsts kases sadales kontā2012.gadam, kas ir 404.0 milj. LVL t.i. 933527 LVL. Tāpat svarīgi ircik lieli ieņēmumi ir kopumā no Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)2012.g. tie tiek prognozēti 115509 LVL. Pašvaldību nodokļu bāze,ko sauc arī par pašvaldību vērtētiem ieņēmumiem ir 80% no IIN un100% no NĪN. Šos vērtētos ieņēmumus salīdzina ar pašvaldībasfinanšu nepieciešamību un ja vērtētie ieņēmumi pārsniedz 110%no finanšu nepieciešamības, tad 45% no pārsnieguma summaspašvaldībai ir jāiemaksā Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fondā(PFIF), ja vērtētie ieņēmumi nesasniedz 95% no finanšu nepieciešamības,tad pašvaldība saņem dotāciju no PFIF, lai nodrošinātušos 95%. Mālpils novadā vērtētie ieņēmumi – 1049036 LVL ir mazākipar finanšu nepieciešamību – 1279422 LVL, tāpēc tiek piešķirtadotācija 166414 LVL.Secinājumi. Lai pašvaldībai būtu vairāk līdzekļu, lai kvalitatīvākvarētu pildīt, iedzīvotāju interesēs, tai uzliktās funkcijas, lūgumsvisiem iedzīvotājiem, kuri faktiski dzīvo un nav deklarējuši savudzī ves vietu Mālpils novadā to vistuvākajā laikā izdarīt. Turpinājumssekos, jo ir arī citi aspekti, kāpēc dzīves vietas deklarācijai ir svarīganozīme.Novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs LielmežsPar bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadāSAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3APSTPRINĀTIAr Mālpils novada domes29.02.2012. sēdes lēmumu <strong>Nr</strong>.3/11Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu1. Saistošie noteikumi nosaka bērnapiedzimšanas pabalsta apmēru, personas,kam ir tiesības saņemt šo pabalstu,un pabalsta piešķiršanas kārtību.2. Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk –Pabalsts) ir Mālpils novada pašvaldībasbrīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabotdemogrāfisko situāciju Mālpils novadā.3. Tiesības saņemt Pabalstu par katrujaundzimušo bērnu ir vienam no bērnavecākiem, ja bērna deklarētā dzī vesvieta ir Mālpils novadā un Mālpils novadapašvaldības administratīvajā teritorijāpamata dzīves vietu deklarē jušiabi vecāki, no kuriem viens vismaz9 deviņus) mēnešus pirms bērna piedzimšanas.4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs irLs 200,00 (divi simti latu) par bērnu,500,00 (pieci simti latu) par dvīņiem,1000,00 (viens tūkstotis latu) par trīņiem.5. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijāpamata dzīvesvietu vismaz 9 (deviņus)mēnešus pirms bērna piedzimšanas irdeklarējis tikai viens no vecākiem, pabalstaapmērs ir divas reizes mazāks.6. Pabalstu var saņemt arī persona, kura irņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešuvecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksātsvienam no bērna vecākiem.7. Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzībunodrošināšanai – higiēnaspriekšmetu, kā arī mīkstā inventāra uncitu bērna audzināšanai un kopšanaiparedzētu priekšmetu iegādei.8. Lēmumu par Pabalstu piešķiršanupie ņem un Pabalstu izmaksā Mālpilsnova da pašvaldības aģentūra “Mālpilssociā lais dienests” (turpmāk – Sociālaisdie nests”).9. Sociālajam dienestam pirms pabalstapiešķiršanas ir tiesības apsekot ģimenidzīvesvietā, ja saņemta informācija, kabērnam netiek nodrošināta pietiekamaaprūpe. Ja apsekošanā tiek konstatēts,ka bērnam netiek nodrošināta pietiekamaaprūpe, tad pabalsts tiek piešķirtsmantiskā veidā.10. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikāno bērna piedzimšanas vai aizbildņaiecelšanas dienas.11. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums,bērna dzimšanas apliecībaskopija.12. Lēmums par Pabalsta piešķiršanu tiekpieņemts viena mēneša laikā no visulēmuma pieņemšanai nepieciešamodokumentu un ziņu saņemšanas.13. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēcdzimšanas ir nodzīvojis mazāk parsešām diennaktīm, kā arī gadījumos, kadbērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpē.14. Sociālā dienesta lēmumu par Pabalstapiešķiršanu var apstrīdēt Mālpils novadapašvaldībā.15. Vecāki, kuriem bērns dzimis 2012.gadālīdz noteikumu spēkā stāšanās dienai,pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā noNoteikumu spēkā stāšanās dienas.16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienāpēc publicēšanas.Novada domes priekšsēdētājsA. Lielmežs


2012/4 Novada do mes lē mu mi3Paskaidrojuma rakstsMālpils novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajiem noteikumiem <strong>Nr</strong>. 3“Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsŠie saistošie noteikumi nosaka bērnapiedzimšanas pabalsta apmēru un personas,kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu,kā arī pabalsta piešķiršanas kārtību Mālpilsnovadā sākot ar 2012.gada 1.janvāri.Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200lati par vienu bērnu, 500 lati par dvīņiemun 1000 lati par trīņiem. Tiesības saņemtpabalstu būs vienam no bērna vecākiem,ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir Mālpilsnovadā un Mālpils novada administratīvajāteritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši abivecāki, no kuriem viens vismaz 9 mēnešuspirms bērna piedzimšanas. Ja pašvaldībasadministratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu vismaz 9 mēnešus pirms bērnapie dzimšanas ir deklarējis tikai viens novecākiem, pabalsta apmērs ir divas reizesmazāks.2. Saistošo noteikumu nepieciešamībaspamatojumsMālpils novada Dzimtsarakstu nodaļasvadītāja ierosināja pašvaldības domiizstrādāt un realizēt ģimeņu atbalsta pasākumuplānu, lai atbalstītu un motivētu stipras,lielas un veiksmīgas ģimenes un uzlabotupēdējos gados stipri pasliktinājušosdemo grāfisko situāciju Mālpils novadapaš valdībā. Kā viens no pasākumu plāniemtika ierosināts rast iespēju materiāli atbalstītģime nes bērna piedzimšanas gadījumā,un sniegt materiālu pabalstu jaundzimušābērna pamatvajadzību nodrošināšanai.3. Informācija par saistošo noteikumuietekmi uz pašvaldības budžetu2011.gadā Mālpils novadā reģistrēti19 dzimuši bērni. Ņemot vērā 2011.gadastatistiku, pieņemts, ka 2012.gadā varētupiedzimt līdzvērtīgs bērnu skaits. Ja par katrujaundzimušo paredzēts pabalsts 200 latuapmērā, gadā pašvaldības budžetam tievarētu būt papildus izdevumi 3800 latuapmērā.4. Informācija par saistošo noteikumuietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldībasteritorijāNetiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbībasvidi.5. Informācija par saistošo noteikumuietek mi uz administratīvajām pro cedūrāmSaistošie noteikumi būtiski neietekmēsadministratīvās procedūras. Lēmumu parpabalsta piešķiršanu un pabalstu izmaksāsMālpils novada pašvaldības aģentūra“Mālpils sociālais dienests”.6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām navnotikušas, bet daudzi bērnu vecāki, reģistrējotbērna dzimšanu Mālpils novada Dzimtsarakstunodaļā, ir interesējušies parpašval dības atbalstu bērna piedzimšanasgadī ju mā un atzinuši, ka materiālā pabalstapiešķir šana tiktu vērtētā kā pašvaldībasieinteresētība un atbalsts ģimenei. Saistošonoteikumu izstrādes procesā tika ņemtsvērā regulējums citās Latvijas pašvaldībās.Novada domes priekšsēdētājs A. LielmežsMĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS2012. gada MAIJA mēnesimSēdes nosaukums Datums, laiks Telpas <strong>Nr</strong>. Sēdes vadītājsTautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSASociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17. maijā pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKAFinanšu komitejas sēde 17. maijā pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽSDOMES SĒDE 23. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽSPrivatizācijas komisijas sēde 28. maijā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽSIepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKISMĀLPILS NOVADA DOMES 28.03.2012. SĒDE <strong>Nr</strong>. 4Izskatīja 18 jautājumus1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.3. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumupiešķiršanu.6. Par deleģējuma līguma slēgšanu paraugstas detalizācijas topogrāfiskāsinformācijas uzturēšanu.7. Par saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.4 “Par augstasdetalizācijas topogrāfiskās informācijasaprites kārtību un izcenojumiemMālpils novadā” apstiprināšanu.8. Par novada nozīmes attīstības centranoteikšanu.9. Par atbrīvošanu no mācību maksasMūzikas un mākslas skolā.10. Par projekta pieteikumu “Zivju fondam”.11. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.12. Par administratīvo lietu komisijas sastāvaizmaiņām.13. Par administratīvo lietu komisijas nolikumaapstiprināšanu.14. Par Mālpils novada pašvaldības arhīvanolikuma apstiprināšanu.15. Par Mālpils novada pašvaldības arhīvaekspertu komisijas izveidi.16. Par Mālpils novada pašvaldības arhīvaekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.17. Par nomas līguma ar SIA “Latvijas MobilaisTelefons” aktualizēšanu.18. Par saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.5 “Nolikumspar licencēto makšķerēšanu Merg upesun Sudas upes licencētās makšķerēšanaszonās” apstiprināšanu.NOLĒMA:• Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA “MērniecībasDatu Centrs”, Reģ.<strong>Nr</strong>. 40003831048,kas paredz bez maksas uzturēt augstasdetalizācijas topogrāfiskās informācijasdatu bāzi par Mālpils novada teritoriju, kāarī vietējo ģeodēziskā tīkla datu bāzi.• Noteikt Mālpils ciemu par Mālpils novadaattīstības centru.• Piedalīties Lauku Atbalsta dienesta izsludi nātajā projektu konkursā Zivjure sur su aizsardzības pasākumi, ko veicvalsts iestādes vai pašvaldības, kurukompetence ir zivju resursu aizsardzībaar projektu “Zivju resursu aizsardzībainepiecie šamā aprīkojuma iegāde”.Pilnu novada domes sēdes lēmumuatklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lvsadaļā Novada domes dokumentiKancelejas vadītāja Iveta Krieviņa


4 Projekti2012/4Kā noķērām pavasari aiz bārdas...Marta vidū, kad Latvijā skolēni devās pavasara brīvdienās, arīmūsu skolotājas un bibliotekāres izbaudīja ceļošanas prieku, joturpinoties Comenius Regio projektam “Lasīšanas veicināšana laikunovados”, delegācija viesojās Austrijas skaistajā vīndaru zemē,Poisdorfā. Pirmā sajūsma pēc brauciena ir gluži kā burbulīši Sclumbergerdzirkstošajā vīnā, tie nomirdz tik neilgu brīdi, bet galvenā irvīna “pēcgarša”, kad paliek atmiņas par dzidro krāsu, smaržu unneaizmirstamo sajūtu baudot vēso dzērienu, kas tikko nests no vīnapagraba... sirmā meistara skubinājums uzkost svaigu baltmaizi, lainereibstam, un interesantie stāsti par vīnu, par šo zemi, par ļaudīm,par ikdienu un svētkiem. Tādēļ stāstu par braucienu veidojam, tagad,kad pavasaris, ko ieraudzījām Poisdorfā, nu atnācis arī līdz mums,kad izkristalizējušās domas par redzēto un piedzīvoto un atmiņā irpalicis ceļojuma īstais “smeķis”.Kas visspilgtāk palicis atmiņā?Pacelties no zemes, lūkoties mākoņos un saules gaismā virstiem, tas vien jau bija piedzīvojums. It sevišķi, ja lidmašīnā sēdiespirmoreiz mūžā. Tāda kosmiska sajūta. Ceļā uz Poisdorfu pārsteidzalielais vēja ģeneratoru skaits. Iepazīstot pilsētiņu un tās apkārtni,visspilgtāk atmiņā palikusi senatnīgā ieliņa ar daudzajām vīnadarītavām un plašie vīnogu dārzi, kā arī majestātiskā, kalna galāceltā 17.gadsimta baznīca. Protams, nevar aizmirst brīnišķīgo dienupasaules pilsētā Vīnē. (Dace Krilovska)Visspilgtāk palikušas atmiņā vairākas ainiņas – vīna darītava,kurā skanēja katrai vīna šķirnei īpaši sacerēta mūzika; t.s. muļķībumuzejs (Nonseum), kur gida stāstījums jau pēc pirmā teikumaizraisīja smieklus; vīnogulāju lauki; pirmie taureņi... (Ira Andersone)Spilgti atmiņā palicis miers un labvēlība, kuru izjutām visāstrijās skolā, kurās viesojāmies. Bērnu darbi bija visur – koridoros uzsienām, saldumu automāta, kāpnēm u.c. Manuprāt, tādas ir skolas,kur bērniem tiešām patīk mācīties. (Anda Vecroze)Varu piekrist Irenes Zuteres teiktajam, ka tie bija cilvēku smaidi,laipnība, sakoptā vide, kas mūs apbūra un priecēja.Kādas līdzības un atšķirības redzējāt izglītības sistēmā?Skolās, manuprāt, bērni bija mierīgāki, mazāk stresaini.Daudzas lietas darām līdzīgi, piemēram, sākumskolā zēni apgūstarī t.s. meiteņu darbus, bērni veido projekta darbiņus par dažādāmtēmām. Kaut arī izšķirstīju daudzas burtnīcas, neieraudzīju nevienu(!) paviršu rakstu darbu. Tas mani pārsteidza! Protams, bija patīkamidzirdēt (ja nesalīdzinām ar sevi), ka skolotājiem gandrīz obligātijāstrādā tikai slodze (22stundas), par to saņemot algu, kas rakstāmaar četriem cipariem. (Ira Andersone)Interesanti bija tas, ka nav mums pierastā iedalījuma – pamatskolāsun vidusskolās. Katrā skolā mācās noteikta vecuma bērni unklašu numerācija sākas ar 1.klasi. Tas tā bija gan skolā, kur mācāssākumskolas bērni, gan skolā, kurā mācās pusaudži. Uz bērnucentrēta izglītība, tiek darīts viss, lai skolēnu motivētu mācīties. Skolotājs klasē ir kā palīgs skolēnam. Lasīšanas veici nāšana ir valstsrūpala, jo pie tā strādā pedagoģijas zinātnieki, sagatavojot testus,kuri ļauj noteikt bērna lasīšanas prasmi. Pēc šo testu rezultātiemskolotāji plāno papildus darbu kopā ar vecākiem, lai uzlabotu šīsprasmes. (Anda Vecroze)Par skolām – patika bērnu apmācības skolās – brīva, nepiespiestaatmosfēra klasē, daudz zīmējumu, bērni smaidīgi, skolotājismaidīgi, vienkārši. (Irene Zutere)Kādas līdzības un atšķirības redzējāt bibliotēkas sistēmā?Bibliotēkas Eiropā strādā pēc vienotas grāmatu klasifikācijassistēmas, visur tiek ieviests elektroniskais katalogs. Poisdorfāšis process vēl nebija pilnībā pabeigts. Atšķirībā no mums, turbibliotēkas darbinieki ir skolotāji, un bibliotēka atvērta trīs dienasnedēļā. Grāmatu iegādi galvenokārt veic par turīgu pilsoņu unbaznīcas ziedojumiem. (Dace Krilovska)Ko vērtē labu esam bibliotēkā, skolā, sabiedrībā?Patīkami pārsteidza cilvēku aktivitāte, iesaistoties vietējāssabiedrības dzīvē, kā arī mierīga, pašcieņas pilna izturēšanās. Poisdorfasbibliotēkai ir kultūras programma gada garumā dažādiemgrāmatu lasīšanas pasākumiem un koncertiem. Arī mēs apmeklējāmkoncertu bērniem ar populāra aktiera piedalīšanos, kas pulcējapilnu zāli mazu bērnu un viņu vecākus. Sarīkojumā un vietējo skoluapmeklējumā bija vērojama brīva, nepiespiesta gaisotne. Skolēnistundā pārvietojas pa klasi, dažus uzdevumus veic pat gaitenī, betkatrs ir patstāvīgs, atbildīgs, nav vērojams troksnis vai haoss. Varbūtšeit kāds iespaids klasēs virs tāfeles novietotajām svētbildēm? Unvēl – ikdienā sveicinoties austrieši teic: ”Sveiciens Dievam”. (DaceKrilovska)Par bibliotēkām – neierasti, ka vairāk tiek likts akcents uzlabdarību, cilvēku atsaucību, kas, lai cik skumji, mums trūkst vai mēsnemākam to izrādīt. Mums grāmatu iegādei naudu iedala budžetā,bet Poisdorfā palīdz baznīca, vāc ziedojumus, rīko koncertus un parto naudu pērk grāmatas. Nav bibliotekāra kā tāda, bet ir atsaucīgicilvēki, kuri nāk un strādā bez atalgojuma. Grāmatu saturs, tāpat kāpie mums, ir dažāds. Grāmatu fondi ir nelieli. (Irene Zutere)Ļoti patika pieeja lasīšanas veicināšanai, kas ir nevis katrasskolas atsevišķa lieta, bet gan valsts mēroga lieta. Sabiedrībāvaldošas miers un labvēlība, ejot pa pilsētu mūs visi sveicināja.Skolās ir klases, kas paredzētas bērniem ar īpašām vajadzībām,pat ļoti slimiem bērniem, kas nedaudz atvieglo dzīvi arī šo bērnuvecākiem. Brīvprātīgais darbs, kurā piedalās gan skolas direktori,gan pilsētas mērs, gan arī citi pilsētas iedzīvotāji, īpaši spilgti tasbija redzams pasākumā, kuru apmeklējām. (Anda Vecroze)Poisdorfa atgādināja vācu filmās redzētās mazpilsētas, kurdaudzi cilvēki ir savstarpēji pazīstami un strādā, gūstot gandarījumuno sava darba. Man patika šī mazpilsētas atmosfēra! (Ira Andersone)Pavasaris atnācis arī pie mums, un raibais taurenis izsprucis notā bārdas nu lido arī Latvijas pļavās. Vēl nedaudz, nedaudz un baltoievziedu laikā gaidīsim Poisdorfas draugus pie mums. Tad atkalvarēsim sēsties pie galda, kopā spriest, kas darāms, kas padarīts,rādīt bildes no pasākumiem, no mūsu ikdienas skolu un novadabibliotēkās, no dzīves, kas paiet ar grāmatu rokās.Daiga Frīdberga,Mālpils internātpamatskolas bibliotekāre


2012/4 kultūra9Viesos ieradās ansamblis “Fantāzija” no Salaspils. Viņuskolotāja Inga Treibaha Šīrante izteicās atzinīgi gan par uzņemšanu,gan saistošo koncertu, jauko Pūci, gan par noorganizēto ekskursijupa skolu un sporta kompleksu, kuru vadīja Linda Tobota un KatrīnaMārtinsone. Salaspils meitenēm iepatikās Mālpils. Kāda meitenepat izteica, ka pat varētu šeit arī dzīvot. To rādīs laiks, bet dziedātgan vēlreiz braukšot.Jubilejas vakarā katra no dalībniecēm dziedāja solo izpildījumāizvēlētas dziesmas no ansambļa repertuāra. Vakaru vadīja KristaKristiāna Osīte un Adrians Rakuzovs.Viens no jautrākiem mirkļiem bija, kad ansambļa dalībniekiizspēlēja viesus no Milānas operas “La scala”, vakara vadītājspārģērbās par skolotāju un stāstīja par jauniem fotosaloniem, kastagad atrodas Latvijas ceļu malās.Noslēgumā katrs no bijušajiem dalībniekiem saņēma apliecībupar piedalīšanos ansamblī un čaklākie zīmējuma konkursa dalībniekidiplomus par skaisti zīmētām pūcēm. Zīmējumus vērtēja ansambļa“Pūčuki” dalībnieki. Visiem ļoti patika Marko Cimura zīmētā pūce,kurai tad arī tika lielais gods atrasties uz apliecībām. Zīmējumusiesniedza 50 skolēni. No tiem labākie: Dārta Laizāne (1. klase), LindaDzerkale (2.a), Marta Dinka (2.b), Madara Kantiševa (3.a), MarkoCimurs (3.b), Alise Dreimane (4.a), Krista Kristiāna Osīte (4.b), LauraŠulca (5.b). Katrs no viņiem saņēma arī dāvanas. Kompensācijapar sabojāto zīmējumu pienācās Sindijai Bubetei (2.a), jo kādam“nerātnelim” ļoti nagi niezēja un vajadzēja to saplēst. Atzinību parnepakļaušanos zīmējumu konkursa noteikumiem, bet par radošopieeju, saņēma Dāvis un Klāvs Doņi (2.b).Liels, liels pārsteigums bija skaistā torte ar piecām salūtsvecītēm.Torte bija tik milzīga, ka vajadzēja divu tēvu palīdzību, lai to atgādātuuz trešo stāvu.Paldies dziedātājiem un viņu vecākiem, skolotājām, skolas direktoreiSolvitai, viņas vietniecēm Laimai un Jeļenai, kas atbalstījašo pasākumu, lai viss izdotos! Paldies Voldemāram Cērpam,kas izglāba situāciju! (Piegādātājfirmas kurjers vēl nebija atvedispasūtītos mikrofonus un aparatūru. Stresiņš bija ne pa jokam!)Paldies Edītei Gulbei par skaisto un ļoti gardo torti!Tiksimies nākamajos koncertos, jo dalībnieku rindas jau irpapildinājuši četri bijušie dalībnieki, kas izteica vēlēšanos atgriezties!Lai labi skan!Ansambļa “Pūčuki” vadītājaUna TobotaRakstniece un gaisa balonu pilots viesojas Mālpilī28. martā Mālpils novada bibliotēkā bija iespēja tikties ardivām radošām personībām, kuru dzīvesvieta tepat kaimiņos –Allažu pagastā. Sarīkojuma pirmajā daļā domās par literatūru undzīvi dalījās rakstniece Inga Ābele, vairāku stāstu krājumu unromānu autore. Jaunākie no tiem – stāstu krājums “Kamenes unskudras,” romāns “Paisums.” Pazīstama arī kā dramaturģe, kuraslugas “Tumšie brieži,” “Dzelzszāle,” “Jasmīns,” iestudētas Latvijasun ārzemju teātros. Rakstniecības sākumā tapusi dzejas grāmata“Nakts pragmatiķe.” Ingas Ābeles darbi atzinīgi novērtēti, piešķirotliteratūras gada balvas, par romānu “Paisums” 2009.gadā iegūtaBaltijas Asamblejas balva literatūrā. Tie tulkoti franču, čehu, itāļu,zviedru un krievu valodās.Neraugoties uz sasniegumiem, Inga Ābele saskarsmē ar klausītājiemir pat bikla un sevi par literatūras zvaigzni neuzskata. Rakstīšanuviņa uzlūko kā dabisku, pašsaprotamu procesu: “Dzeguzekūko aiz loga, stāsta savu stāstu. Es stāstu savējo.” Būtu maldīgidomāt, ka viss notiek tik vienkārši un rakstniece nepazīst daiļradesmokas. Par lielo pietāti rakstītajam vārdam uzzinām dienasgrāmatā“Austrumos no saules un ziemeļos no zemes.” Dažas atziņas nošīs grāmatas: ”Mākslinieka uzdevums ir cens ties sekot, izsekot, uzpirkstgaliem klusi kā kaķim zagties pakaļ, pūlēties pamanīt, pēciespējas mazāk pievēršot uzmanību sev, vērot, censties saprast,tulkot, bet tā, lai nesanāk rupjš tulkojums, pierak stīt vienkārši, sevzināmā zīmju sistēmā. Visu uzrakstīto tūlīt vajag atmest. Tiekties pēcgudrākiem cilvēkiem par sevi, kaut neko nesa proti.” Ingas Ābelesdarbos sastopam jūtīgu dzīves vērojumu, smalku pieskārienu,cilvēkmīlestību un dziļu izpratni atveidotajiem tēliem.Arī sarunā rakstniece ar liekiem vārdiem nemētājas. Uzmanīgitika uzklausīti sarīkojuma apmeklētāju jautājumi un sniegtas lakoniskas,pārdomātas atbildes. Vidusskolas jauniešiem bija interesantiuzzināt, ka pirmie iespaidi par literatūru rakstniecei radušies,pāršķirot lapas biezām grāmatām, ko priekšā vecaimātei lasīja viņasvectēvs. Bet izšķiršanās par studijām Latvijas Kultūras akadēmijānāca pēc nogurdinoša, vienveidīga darba veikalā. Diskusijāsklausītāji izteica iebildes par literārajos darbos atspoguļoto drūmovidi, dramatiskajiem notikumiem, skarbiem likteņiem, tomēr patiautore teica tos skatām no gaišās puses.Otrs sarīkojuma viesis, gaisa balonu pilots Gunārs Dukštevispirms klausītājus iepazīstināja ar gaisa balonu sporta pirmsākumiemLatvijā. Viņš pats ir Latvijas gaisa kuģošanas pio nie risun pirmo lidojumu ar gaisa balonu “Vinnijs” veica tieši pirms 20 gadiemno Doma laukuma. Viņam pieder arī Latvijas rekordi gaisabalonu lidojumos augstumā, tālumā un ilgumā. Garākais GunāraDukštes ceļojums gaisa balonā bijis 220 kilometru pa Baltiju, gaisāpavadot 7,5 stundas. Vēji drosmīgo ceļotāju nesuši pāri daudzuvalstu robežām gandrīz visos kontinentos. Alpos iegūta ekstremālaaugstkalnu lidojumu pieredze, ar balonu pabūts virs ģeogrāfiskāZiemeļpola.Kā apgalvoja Gunārs Dukšte, tomēr sirdij vistuvākās ainavasrodamas dzimtenē. Latvijas dabas skati no augstuma iemūžinātidaudzās fotogrāfijās. Dažas no tām, kā arī iespaidīgu ārvalstugaisa balonu “modes parādes” bibliotēkā uz ekrāna varēja aplūkotmālpilieši. Demonstrējumu lieliski papildināja ģitārista KonstantīnaPetrenko priekšnesums. Aprīlī un maijā Gunāra Dukštes fotogrāfijasskatāmas Siguldas muzejos.Gaisa balona pilota prasmes apguvusi arī rakstniece Inga Ābele.Atrašanās starp debesīm un zemi, veicina to dvēseles stāvokli, kasiedvesmo daiļradi un ir kopīgs pārdzīvojums abām personībām.Patīkami bija vērot Mālpils vidusskolas audzēkņu aktīvo līdzdalībusarunā ar viesiem. Sarīkojuma apmeklētājiem tikšanās sniedzadaudz jaunu un emocionālu iespaidu.Mālpils bibliotēkas vadītājaDace KrilovskaTikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Mālpils bibliotēkāGaisa balonu pilots Gunārs Dukšte stāsta par saviem lidojumiem


2012/4 Vēsture11Silamejā ap 1949.g., A.Mucenieks 2.rindā 1. no labāsA. Mucenieks pienotavā, kompresoru telpā, ap 1980.g.Tagad vienmēr Jāņos nāk prātā, kā toreiz1945.gada Līgo vakarā no cukurfabrikasJelgavā mēs devāmies prom uz Vorkutu.Bads un necilvēcīgie apstākļi vilkās līdz 1947.gadam. Bads – tas bija visdrausmīgākaisun tas, kā tie vietējie – “Davaiķe, fašisti,rabotaiķe, davaiķe!” Fašisti – tā jau vietējiemūs sauca. Ēšanas, nebija, ārstniecībasnebija. Kas izturēja, tas izturēja.Septiņi gadi – divās armijās, divāsraktuvēs. No 1943.gada līdz 1950.gadam –visi labākie gadi. Nu par to varbūt tagad piemūža gala pielikts ir klāt, vai ne? Parasti vīrieši60 gados jau apmiruši.Es jau neesmu nekāds izņēmums, tāducilvēku kā es ir tūkstošiem. Ko raudās, taslaiks ir pāri. Padomju laikā biogrāfiju nevarējatā stāstīt kā tagad, vācu armija bija izņemtalaukā, jo ar to lielīties nevarēja. Šodien varstāstīt visu – ka biju Vorkutā, Silamejā. Ne esgribu ar kaut ko izlielīties, ne es gribu kaut koslēpt. Tāda bija dzīve. Pret savu gribu bijāmvisi tur ierauti.Pēc atbrīvošanas aizgāju atpakaļ uzNeretu un strādāju pienotavā. Iepazinos arAnnu. Viņa bija praksē Neretas pienotavā.Pēc Neretas pienotavas strādāju inkubācijā.No turienes mūs aizsūtīja uz Maskavu, jo bijalabi rādītāji – republikas mērogā mēs mazolas nozagām un labi pratām cāļus izperināt.Uz Maskavu braucām vesela grupa, arī nokādām pāris citām stacijām un no ministrijas.Mālpils pienotavā sāku strādāt no1961.gada. Tad priekšnieks bija EduardsVasilis, pēc tam Zinaida Volčuka. Viņa noRēzeknes skolas bija nākusi, tad visa viņasbrigāde arī bija salasīta no Rēzeknes. Pēctam priekšnieks bija Ivars Vācietis. Kadpriekšnieks bija Kigebens, tad pienotavaspriekšā tika iedēstītas egles tādā pašā veidākā pie Kremļa Maskavā, lai līdzība.Zem pienotavas kantora ir muižas veciepagrabi. Garākā ēka ir bijusi muižas pienotava.Lielo pienotavu uzcēla Ulmaņa laikā.Paslēptuvi vai bunkuru uzcēla ap 1961.gadu –kad mēs atnācām, tad to pašreiz būvēja.Bunkurs bija paredzēts Gaļas un pienarūpniecības ministrijas amatpersonām. Iekšājau bija labi aprīkots – gultas, dīvāni, tepiķi.Apkure un elektrostacija sava, arī sakari.Ko Mālpils pienotava tajā laikā ražoja?Sierus un sviestu. Sierus ražoja daudz,jo es zinu, ka dienā bija divas tonnas siera.Galvenais bija Holandes siers, ar pārējiemvisādiem sīkumiem pienotava nenodarbojās,nekādu sīku produkciju neražoja kā tagad.Nepārdeva arī neko. Visu sviestu un sierunodeva bāzē Rīgā un tad patērētāji, cikviņiem piešķīra pēc plāna, tik viņi vedaatpakaļ. Te jau vēl savējie cīnījās, lai kādudaļu to sieru vai sviestu saņemtu tepat uzvietas.Citu sieru nebija, vienīgi uz Jāņiemizga tavoja ķimeņu sieru. No Mālpils pienotavaseksports gāja pa visu PSRS. Sviestaražošanā toreiz bija cita tehnoloģija. Sviestuūdenī no paniņām izmazgāja tīru. Vajadzējatādu, ko var ilgi uzglabāt, kā saka, armijasvajadzībām. Pēc gada skatījās sviestaparaugus un tad lielīja to pienotavu, kuraisviests uzglabājās gadu bez izmaiņām.Kāds tas meistars gadījās. Tagad sviestusakuļ, saspiež tos graudus ar visām suliņāmkopā. Kabriels – tas bija labs speciālists. Viņupēc tam paņēma ministrija kā tādu sieraspeciālistu. Un tad viņš uz Mālpili atnācavēlreiz. Viņš tiešām bija īsts sava amataspeciālists.Pienotavā nostrādāju no 1961. līdz2009.ga dam. Es skaitījos vecākais mehāniķisMālpils pienotavā, var teikt, komandējuvisus kurinātājus, sētniekus, elektri ķusun būvniekus, kamēr vēl nebiju pen sijā.Vecākam mehāniķim pakļauti bija visi būvnieki,kurinātāji, kompresoristi, atslēdz nie ki,visi piena mašīnu apkalpotāji. Bija kādi cil vēkidivpadsmit, ar visiem bija jāsatiek un savureizi kāds šņabītis jāiedzer, tīri tā nevarēja.Jā, jāsatiek bija. Labi jau, ka manu biogrāfijute nezināja, es ar to nelielījos, citādi jau būtusākuši mani par fašistu lamāt kā kādreiz citāsvietās. Man sevišķi palicis atmiņā kā manviens pazīstams cilvēks teica – “ ko tu neteici,ka biji vācu armijā?” Es viņam atbildēju:“Paklau, paies desmit gadi, un tu arī vairsne lielīsies, ka biji partijā un biji tur sekretārs.Viens otrs atkal mīlēja paplātīties: “Ai,kā mēs tos krievus šāvām, kā mēs gājāmun apsitām jūs tur, aizgājām, redz, esamdzīvi tagad” un tā tālāk. Kaut varbūt nemaznešāva, bet izlielījās, izlielījās tikai. Jā,sūdzētāju arī netrūka. Vienu otru tādu, kasneturēja muti, paņēma ciet un cauri viņambija.Un tā tolaik, kad gribēja ieviest kaut kādukārtību, tūlīt uzreiz bija jautājums – kur tuvācu laikā biji? Jā, kur tu biji vācu laikā? Tasbija veids, kā nolikt otru pie vietas.Darba pienotavā bija daudz. Tehnikaivajadzēja iet, vienalga, sestdiena vai svētdiena.Tehnikai bija jābūt kārtībā, jo piensbija jāpārstrādā. Pa to sovhozu jau visādigāja. Kolhozā, sovhozā jau varēja kādu dienukādreiz, ziniet, te bija kādreiz komjauniešubrigādes slaucējas un pēc katras ballesnebija, kas slauc govis. Līdz pusdienai meklējaslaucējas, meklēja sieviešus pa visusovhozu. Kādreiz te visi smējās par “Zučkām,par komjauniešu brigādes slaucējām, jo tāspēc katras balles bija jāaizvieto – tad meklējasieviešus no blakus fermām. Zootehniķiemar traki gāja.Man visu laiku ir bijis kustīgs dzīvesveids. Darbā katru dienu staigāšana pa trimstāviem, jo pagrabs bija divos stāvos. Tasbija kā pa kalniem – augšā, lejā. Pa medībāmatkal izkustējos. Jā, 90.gadi ir liela jubileja.Mēs jau nesvētījam daudz, drusku atzīmējamģimenes lokā – bērni jau arvien atceras mūsun atbrauc. Oktobrī mums abiem būs kāzu55 gadu jubileja. Izaudzināti un augstskolāsizskoloti divi kārtīgi bērni – dēls Aivars unmeita Maira. Pa vasarām izauklētas trīsmazmeitas – Ieva, Edīte un Alise. Mēs esamlabi dzīvojuši.Alberts un Anna Mucenieki, 2012. g.Bērni un mazbērni bieži mūs apciemo,dēls aicina dzīvot pie sevis uz Svētciemu,kur pa logu jūru varot redzēt. Mums te Mālpilīlabi – pa mūsu istabas logu savu “jūru” –Mālpils dzirnavu ezeriņu – redzam. Meitastrādā Pārtikas un tirdzniecības darbiniekuarodbiedrībā, dēls Aivars ir ūdensvaduun kanalizācijas būvniecības uzraugs.Mazmeitas visas labi mācījās bez jebkādasskubināšanas un tagad strādā.Ar labu humora dzirksti apveltīts, enerģisks,kārtīgs, precīzs un prasīgs, draudzīgs,sirsnīgs un dzīvesgudrs. Tā varētu šīs īpašības,ar kādām Alberta kungs tiek rak sturots,uzskaitīt vēl un vēl.Mēs Alberta kungam vēlam stipruun labu veselību. Paldies jubilāram unviņa dzīvesbiedrei Annas kundzei parlaipno uzņemšanu un sava dzīvesstāstauzticēšanu.Ar interesi to klausījās un tālāk lasītājiem nodevaMālpils vēsturiskā mantojuma speciālisteBaiba Lippe


14 Aktuāli2012/4Ir pagājis spraigs un darba pilns periodsSporta deju kluba “Zīle” dejotājiem. Pavadītivisi 2012.gada čempionāti – Standarta deju,Latīņamerikas deju un 10 deju čempionāti.Ievērības cienīgus rezultātus ir sasniegušiSDK “Zīle” dejotāji – siguldietis Marks Cimermanisun mālpiliete Signe Vizuma.Klubā dejo bērni gan no Siguldas, ganno Mālpils. Tieši šis apstāklis ļauj mumspiemeklēt dejotājiem atbilstošāko partneri unveidot labāku saskaņu pārī. Deju nodarbībasnotiek gan Siguldā, gan Mālpilī, nodrošinotSDK “Zīle” sasniegumipāriem iespēju maksimāli daudz trenēties.Arī Marks un Signe kopā sāka trenētiestieši pirms gada. Tikai pateicoties iespējaipiemeklēt partneri Siguldā, izveidojās šispāris. Mālpils var lepoties ar labu pāri Latvijasmērogā.Marka un Signes rezultāti čempionātos:• Standarta deju čempionātā bērnu grupāno 25 pāriem – 9.vieta, savā kvalifikācijasklasē (E 6) – 4.vieta Latvijā• Latīņamerikas deju čempionātā bērnugru pā no 30 pāriem – 11.vieta, savā kvalifikācijas klasē (E 6) – 7.vieta Latvijā• 10 deju čempionātā bērnu grupā no 33 pāriem– 7.vieta, savā kvalifikācijas klasē(E 6) – 3.vieta LatvijāMarks un SigneTuvu dvēseli tev sameklēt,Kopā ceļu atrast spēt.Lai uzaust trauksmains rīts,Satraucošs, kā sapņos tīts!UZZIŅAIPar līmeņiem un kvalifikācijas klasēm:Sporta dejās ir trīs iesācēju līmeņi – I, II, III,tad septiņas kvalifikācijas klases (augošāsecībā) – E 4, E 6, D, C, B, A, S (starptautiskā)Šogad cītīgi trenējušies arī mālpiliešiDmit rijs Lucēvičs un Ivita Ozoliņa. Katrune dē ļu startējot sacensībās un krājot kvalifikāci jas punktus, šis pāris ir tikko pārgājis Bkvalifi kācijas klasē gan Standarta deju, ganLatīņ amerikas deju programmās. Tas ir apsveicams rezultāts! Kopš pastāv deju klubs,Dima un Ivita pagaidām ir pirmie, kas Standartadeju programmā ir sasnieguši tik aug stukvalifikācijas klasi. Latīņamerikas deju programmā pagaidām nepārspēts ir Mārtiņš Tarandaun Madara Estrika – A kvalifikācijas klase.Laiks nestāv uz vietas, arī deju klubā“Zīle”, notiek paaudžu maiņa, daži dejotājiIvita un Dmitrijsdodas prom, vietā nāk jauni. Visos laikos ļotibūtisks ir vecāku atbalsts dejotājiem, tāpēcvislielākais paldies Inesei un RaimondamTarandām, Lienei un Valdim Cērpiem, VitaiOzoliņai, Daigai un Gintam Lapām un Svetlanaiun Aleksandram Lucevičiem, ne tikai paratbalstu saviem bērniem, bet arī dažādiemkluba pasākumiem, nometnēm un ballēm!Deju kluba vadītājaIveta ZīleUldis Marhilevičs, Rēzija Kalniņaun Valdis ŠkutānsLatvijas talantus aicina uz “Satikšanos”2012. gada vasarā notiks ikgadējais Latvijas Talantu projekts –“Satikšanās”, kurā bērniem un jauniešiem no visas Latvijas būs iespējamācīties pie profesionāliem un atzītiem pasniedzējiem, kopā pavadotneaizmirstamas dienas Latvijas skaistākajās muižās un pilīs.Projekts “Satikšanās” iedalās trīs apakšnozarēs –“Satikšanās mūzikā”, patrons Uldis Marhilevičs, Ķirsona muižā no25.06.12 līdz 30.06.12“Satikšanās teātrī”, patronese Rēzija Kalniņa, Dikļu pilī no 07.08.12līdz 12.08.12“Satikšanās dejā”, patrons Valdis Škutāns, Mārcienas muižā no22.07.12 līdz 27.07.12Satikšanās mūzikā, dejā, vai teātrī var būt arī Tavs šīs vasaras lielākaispiedzīvojums, izvēlies sev tīkamāko nozari un piepildi savu vasaru arneaizmirstamām emocijām!Projekta dalībniekus sagaidīs vokālās nodarbības, deju stundas,meistarklases, aktiermeistarības nodarbības. Ikviens varēs iegūt jaunaszināšanas, iespaidus un pieredzi, kā arī jaunus draugus.Projektu “Satikšanās” atzinīgi novērtējuši Latvijas vadošie mūziķi,dejotāji, producenti, režisori un pat komponisti, pērn projektā iesaistījāsun jaunos talantus mācīja: Ieva Kerēvica, Vineta Elksne, Karīna Tropa,Jolanta Strikaite, Ieva Pļavniece, Gundars Lintiņš, Maija Doveika, AgrisDaņiļevičs, Kristaps un Ginta Krievkalni, kā arī daudzi, daudzi citi!Piedalīties aicināti visi tie, kuriem patīk dziedāt, dejot, vai spēlētteātri, gaidīts ir ikviens!Lai piedalītos projektā jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa,ko līdz ar norises programmu var atrast mājas lapā – www.satiksanas.lvNoticiet saviem spēkiem!Projekta producentsSandis MohovikovsTālr. 29<strong>131</strong>458info@satiksanas.lv


2012/4 InformācijaPar sapratni un nesaprašanosIr pagājis gads, kopš biedrība “Notici sev!”sāka iesaistīties ziedoto apģērbu izdalīšanāMālpils novada iedzīvotājiem. Tā kā biedrībai“Notici sev!” ir “Sabiedriskā labuma” statuss, tadmums ir pieejama šī iespēja, ko arī cenšamiesizmantot.Ziedotos apģērbus mēs saņemam par brīvu,ir daži dokumentu noformēšanas nosacījumi.Lielākās problēmas sagādā transporta pakalpojumi.Pa šo gadu esam izmēģinājuši dažādusceļus un iespējas. Gājis ir visai raibi, līdz beidzotnonācām līdz variantam lūgt ziedojumus transportaizdevumiem pašiem apģērbu saņēmējiem.No sākuma mums ne kā šī lieta nevedās – esamapģērbu sagādāšanā ieguldījuši pietiekami daudzpaši savas naudas. Līdz sapratām, ka tā laikamīsti pareizi nav – nevaram taču ar savu nauduvisu laiku atbalstīt šo apģērbu atgādāšanu, ja citiir atteikušies to darīt.Vai nu no sākuma nepratām īsti izskaidrotesošo situāciju, vai arī apģērbu saņēmēji nesapratalietu būtību. Nezinu, kas īsti bija parprob lēmu, taču iztērēto atpakaļ nesavācām. Bijāmno solī ju šies drēbes vairs nevest. Ir grūti visu laikukādam kaut ko lūgt, skaidrot.Ziema bija pietiekami gara, lai vēlreiz visupārdomātu, un, ja cilvēki neinteresētos atkal unatkal, kad būs drēbes, laikam pie šī lēmuma tāarī paliktu. Šoreiz izdevās atrast pārvadātājus noRīgas. Sadarbojoties ar šiem puišiem, sapratu,ka tas laiks, kad bija pašiem jāvelk smagie maisi,ir aiz muguras.PortālāFarming.lviespēja uzdot jautājumuslauksaimniecības nozares ekspertiemPortāls aktīviem lauksaimniekiem Farming.lv piedāvāikvienam iespēju ar portāla starpniecību uzdot jautājumuskompetentiem un pieredzes bagātiem ekspertiem lauksaimnie cības nozarē. Konsultanti sniedz atbildes ES unnacionālo subsīdiju jautājumos, dārzkopībā, lopkopībā,būvnie cībā, meža apsaimniekošanā, juridiskajos u.c. jautājumos.Tāpat ar Farming.lv starp nie cību iespējams uzdotjautājumus Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāv jiem.Jautājumus iespējams uzdot un atbil des atrast portālāwww.farming.lv sadaļā Forums/Jautā ekspertam.Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu Latvijā strā ­dājošos lauksaimniekus un viņu sadarbības partnerus.Vairāku gadu garumā jutām, ka lauksaimnie kiem irnepie ciešama sava vide, kurā attālināti uzturēt komunikāciju ar piegādātājiem, sadarbības partne riem uncitiem nozares pārstāvjiem un pašiem savā starpā.Rezul tātā šobrīd Latvijā ir ra dīts unikāls portāls, kurir iespē jams saņemt nepieciešamo informāciju efektīvai lauksaim nieciskās ražošanas attīstībai Latvijā.Informāciju sagatavoja: Liene StuceFarming.lv SIA, Raunas iela 15 – 4,Cēsis, LV-4101, Latvia T. +371 277 46 511E-mail: farming@farming.lvwww.farming.lvGadskārtējās suņu un kaķu vakcinācijasMālpils novada lauku teritorijā šogad būs vienumēnesi agrāk. Vakcinācijas notiks minētajos datumos.Sākums plkst.16.00 pēc sekojoša maršruta:7. maijāĢērķēni – Lazdas – Vanagi – Ceriņi – Rozēni –Kniediņi – Mežandri – Ruķi – Ēmuri – Laivenieki– Zavadiņas – Kniediņkrogs – Tuņķi – Sniķeri –Kosēni – Dzērves – Punduri – Snaudas – Melpuri –Mergupes.9.maijāSalzemnieki – Vecviesturi – Žīburti – Salasanīši– Kalnrautēni – Ceļmalnieki – Jokumi – Ērgļi –Druvas – Celmiņi – Induļi – Pakalni – Austrumi –Tīrumgravas – Priedes.10. maijāJaunbūņas – Ķešāni – Kārļi – Siksnas –Apenieki – Kurlēni – Zemnieki – Timermaņi –Zemarāji – Upesjaunzemi – Lakstīgalas.11. maijāTīneskalns – Kangari – Gaiļurgas – Ozoli –Krastkalni – Gobas – Upmaļi – Upesmedņi –Jaunzemnieki – Mežsētas – Grīvnieki – Āpškalni –Tagad par lietas būtību.Lai šos apģērbus atvestu, ir trīspusējijānoformē astoņi dokumenti. Jā, es nepārrakstījos– astoņi. Ar visiem, izņemot apģērbusaņēmēju sarakstu, varat iepazīties pie biedrībasvaldes.Arī mazliet no skaitļiem. Kopā saņēmējusarakstā 31. martā, 1. un 2. aprīlī ir reģis trējušās133 personas. Pieņemu, ka daudzi to neizdarīja,kaut gan tas ir svarīgs apģērbu saņemšanasnosacījums. Kopā ir saziedoti 57,19 Ls. Vidējikatrs apģērbu saņēmējs ir ziedojis 0,43 Ls. Tasnav daudz, bet pietie kami. Šoreiz ar prieku varuteikt – esam kļuvuši pašpietiekami, jo ziedojumi,pa visu šo laiku pirmo reizi, ir pārsnieguši izdevumus.Paši varam savākt naudiņu, paši atvest,paši arī saņemt apģērbus. Kopā mēs to varampaveikt! Tātad – nākošais apģērbu vedums būs!Priecājos par tiem, kas varēja atļauties ziedot 2latus, paldies tiem, kas ziedoja. Saprotu arī tos, kasatzinās, ka neko šoreiz nevar atļauties. Patiesībājau ir tā, ka šīs drēbes ir domātas tieši Jums.Zinu, ka daudziem ir grūti atnākt pēc apģērbiemsavas kautrības dēļ, tādēļ vēl lielāks prieks,par Jums, kas esat sevi pārvarējuši un atnākuši.Man ir zināmas visas šīs izjūtas – gan mulsums,gan biklums, jo pašai arī ir bijis trūcīgās personasstatuss. Par savu trūcīgumu nav jākaunas,lai kaunas mūsu Valsts, kas mūs ir novedusilīdz šādai situācijai. Esiet droši, jo visi ir gaidīti,neatkarīgi no tā, vai kāds ir vai nav biedrības“Notici sev!” biedrs.Katru darba dienu no plkst. 8 30 līdz 15 00Nepieciešamie dokumenti:· Iesniegums skolas direktorei;· Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;· Vecāku personu apliecinošs dokuments.Piedāvājam 1.klases skolēniem:· apmeklēt pagarinātās dienas grupu;· piedalīties interešu izglītības nodarbībās:– tautisko deju pulciņā;– teātra pulciņā;– sporta pulciņā;– ansamblī;· piedalīties interesantos, daudzveidīgosārpusklases pasākumos.ATVĒRTĀS DURVIS MĀKSLAS SKOLĀ2012. gada 11. maijā no pl. 14.00 līdz 18.00Visi interesenti varēs iepazītiesar mācību procesuun kopā ar mākslas nodaļas audzēkņiem unskolotājiem veidot animācijas filmu,apgleznot zīdu, zīmēt,strādāt ar stiklu un keramiku.Gaidziņas – Ziedlejas – Bauskas – Bramaņi.12. maijāViteglītes – Klētnieki – Ciedrītes – Vildani –Brenderi – Jaunčušļi – Kannenieki – Ģidas –Vēveri – Lejasurdzēni – Ankoriņi – Ādmiņi.16. maijāKraukļi – Svērpji – Spruksti – Veckalni –Rijnieki – Vitenieki – Viteskalni – Dančukalns –Mālkalni – Mazlapas – Jaunaudriņi – Lapsas –Vārpas – Brieži – Vadzeles – Purpēteri – Brūnas –Birzes – Jaunāres.17. maijāTūžas – Rīti – Plakupi – Elki – Mežmalas – Dignas– Saulītes – Gravas – Čiekuriņi – Ausekļi –Zemgaļi – Auziņas – Gatves – Lībenes – Liepiņas.18. maijāTauriņi – Pūlakas – Jaunāmāja – Kalniņi –Kroņi – Aplīkas – Cielavas – Veckalns – Kreiči –Kalnakreiči – Pavasari.19. maijāBirztalas – Tālavas – Ezeri – Krūmaļi – Miglas –Mežlejas – Vildēni – Vitmuižnieki – Vecošiņi –Ceplīši – Līči – Aizkalnes – Aizkalnītes – Klabi –15Parasti biedrības biedriem nosūtām īsziņaspar iespēju saņemt apģērbus, arī tiek izliktainformācija pie ziņojumu dēļiem.Uzklausītos ierosinājumus ņemsim vērā, uncentīsimies informāciju par apģērbu vedumuievietot “Mālpils Vēstīs”. Jūs savukārt, uzzinot parapģērbu vedumu, varētu nodot ziņu tālāk, lai tānonāktu pie tiem, kam šie apģērbi būtu visvairākvajadzīgi.Šoreiz, skaitot ziedoto naudu, nebija pārsvarātikai sīknauda. Tātad, Jūs esat izvērtējuši savasiespējas. Priecē tas, ka daži no Jums ir ziedojušiarī par tiem, kas to šoreiz nevarēja.Uz apģērbiem ir redzama pēdējā pārdošanascenas zīme. Katrs varat parēķināt, parkādu vērtību apģērbi tiek paņemti, un cik atstātsziedojumu traukā.Vēl kas...Lūdzu nenesiet pie atvestajiem apģēr biemsavus novalkātos, savalkātos netīros apģērbus.Ja Tu tādu sev vairs negribi, kāpēc domā, kātādu gribētu sev kāds cits? Šīm lietām ir cits ceļš:veļas mašīna – tad atdot kādam, vai arī atkritumukonteiners.Nobeigumā vēlos pateikties visiem, kasmums ir palīdzējuši:Paldies tiem, kas gada garumā ir palīdzējušiatgādāt šos apģērbus!Paldies tiem, kas vienmēr ir palīdzējuši piedrēbju kārtošanas!Paldies arī tiem, kas teica – es jau nu gannemaksāšu! Jūs man vēl un vēl liekat mācītiessirds gudrību!“Notici sev!” valdes loc. I. MuraškoSidgundas pamatskola aicina vecākuslīdz 2012. gada 31. maijam pieteikt bērnus 1. klasēDzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu – 2012* Skola nodrošina 1.–9.kl.skolēnus ar mācībugrāmatām;* Nokļūšanu uz skolu pašvaldība nodrošina arautobusu;* Skola nodrošina ikvienu skolēnu ar kvalitatīvuslēpošanas inventāru;* Skola nodrošina ar tūrisma inventāru;* Sasniedzot 12 gadu vecumu, ir iespēja ap gūtceļu satiksmes noteikumus un iegūt velosipēdistatiesības;* Skola piedāvā individuālu darbu ar katru skolēnu;* Skolā valda pozitīva un labvēlīga gaisotneTālrunis uzziņām: 67956921SIA “Norma K” š.g. 8.maijāplkst. 18.00, aicina māju vecākosun citus interesentus uz kopsapulciNovada domes 2.stāva zālē.SIA “Norma K” sniegs informācijupar maksājumiem, informēs pargatavošanos jaunajai apkuressezonai, kā arī gaidīs iedzīvotājupriekšlikumus, ieteikumus.Lillijas – Līčupes – Parkmaļi.21. maijāĒrmaņi – Dravnieki – Lipkori – Tērces – Silzemnieki– Mierkalni – Ozoliņi – Līgotnes – Bērzlejas –Madaras – Randas – Birzmaļi – Dzelzītes.Sidgundā vakcinācija notiks pie “Koklēm”24. maijā plkst.17.00Upmalās vakcinācija notiks pie ūdenstorņa25. maijā plkst.17.00Mālpils centrā vakcinācija notiks stāvlaukumāpie bankas 26.maijā un 28.maijā plkst.17.00. Iriespēja vakcinēt arī mājās, iepriekš piezva not unvienojoties par laiku. Atgādinu, ka vakcinācija irobligāta vienu reizi gadā dzīvniekiem no 3 mēn. vecuma.Neaizmirstiet līdzi ņemt vakcinācijas apliecības.Jauna apliecība maksā 1 Ls, vakcinācijapret trakumsērgu 5 Ls, kompleksā pote 10 Ls.Sakarā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem(<strong>Nr</strong>.3, 21.01.2009) novada kasē jāsamaksādzīvnieku turēšanas nodeva.Atis 26143151, 67970898

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!