resultaten 3e peiling

portal.gmi.mr.com

resultaten 3e peiling

Hofpanel

Resultaten Resultaten Resultaten peiling 3

16 maart 2009

Inleiding

Inleiding

Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling onder het burgerpanel van de gemeente

Hof van Twente. Deze derde peiling heeft als onderwerp de Structuurvisie Markelo. Voor deze peiling

zijn alleen inwoners van Markelo uitgenodigd. Aan deze peiling deden 149 Markeloërs mee. In totaal

heeft het Hofpanel 190 panelleden in Markelo. De respons komt daarmee op 78%, een goede score. De

resultaten zijn gewogen naar leeftijd en geslacht. In de bijlage is een responsverantwoording opgenomen.

Structuurvisie Structuurvisie Markelo

Markelo

De gemeente Hof van Twente is bezig met het opstellen van een structuurvisie voor grofweg de bebouwde

kom van Markelo. In de structuurvisie wil de gemeente haar visie neerleggen op de toekomstige

ruimtelijke ontwikkeling van Markelo.

De gemeenteraad zal de structuurvisie vaststellen. Maar voordat het zover is, wil de gemeente graag

eerst de mening van de inwoners van Markelo horen over wat er in Markelo leeft. Hiervoor wordt ook

deze peiling van het Hofpanel gebruikt. De uitkomsten worden gebruikt bij de totstandkoming van de

structuurvisie.

In de structuurvisie komen de volgende thema’s aan de orde: Wonen, Bedrijvigheid, Landschap, Recreatie,

Centrum, Randweg, Maatschappelijke voorzieningen. Elk thema wordt in deze nieuwsbrief in een

aparte paragraaf behandeld. Elke paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting van aanvullende

opmerkingen van deelnemers over het betreffende thema.

1


1. 1. Wonen

De woonvisie van de gemeente Hof van Twente gaat ervan uit dat er tot 2015 vijftig nieuwbouwwoningen

binnen Markelo gebouwd gaan worden. Inwoners van Markelo tonen zich verdeeld over dit aantal.

Drie op de tien (31 procent) is van mening dat vijftig woningen voldoende zijn, eenzelfde percentage

vindt het echter te weinig. Voor een op de zes (15 procent) is het aantal van vijftig te gortig. Bijna een

kwart (23 procent) heeft vooralsnog geen antwoord paraat op deze vraag (figuur 1).

Figuur Figuur 1

1

Oordeel over aantal nieuwbouwwoningen Markelo uit Woonvisie (n=149).

weet niet

23%

te weinig

31%

te veel

15%

precies goed

31%

Vooral Vooral starterswoningen starterswoningen starterswoningen gewenst gewenst

gewenst

Zoals wel vaker het geval in kleinere kernen wordt ook in Markelo sterk de voorkeur gegeven aan de

bouw van nieuwe starterswoningen (door 77 procent genoemd). Aan woningen voor gezinnen (35 procent),

senioren (26 procent) en andere doelgroepen wordt minder prioriteit gehecht.

Figuur Figuur 2

2

Voor welke doelgroep(en) moet er dan worden gebouwd? (n=149; max. 2 antwoorden).

jongeren/starters

gezinnen

senioren

alleenstaanden

gehandicapten/zorgwoningen

anders

weet niet

3%

3%

14%

13%

26%

35%

77%

0% 25% 50% 75% 100%

Men heeft een voorkeur voor twee-onder-een-kapwoningen (door 39 procent genoemd), gevolgd door

rijwoningen (17 procent), vrijstaande huizen en appartementen (beide 13 procent). Minder behoefte is

er aan woon-zorgappartementen (8 procent), aanleunwoningen (3 procent) en andere woningtypes (7

procent).

2


Als bouwlocatie voor de vijftig nieuwbouwwoningen wordt door drievijfde (59 procent) de bebouwde

kom (inbreidingslocatie) genoemd. Eenderde (35 procent) ziet de huizen het liefst aan de rand van Markelo

(uitbreidingslocatie).

Figuur Figuur 3

3

Voorkeur bouwlocaties (n=149).

aan de rand van de

kern; 35%

weet niet ; 6%

binnen de kern;

59%

Aan de rand van Markelo moeten volgens de inwoners vooral grondgebonden woningen komen, bij voorkeur

vrije kavels en, in mindere mate, projectmatige bouw. De inwoners zijn verdeeld over de invulling

van locaties binnen de kern. Grondgebonden en gestapeld hebben beide een aandeel van ongeveer 40

procent.

Figuur Figuur Figuur 4

4

Wat voor soort woningen moeten er binnen de kern en aan de rand van Markelo komen? (n=149).

100%

75%

50%

25%

0%

22%

67%

grondgebonden

(vrije kavels)

19%

13%

grondgebonden

(projectmatig)

21%

18%

7% 7% 7% 6% 4% 2%

4%

1%

geen mening

anders

appartementen

binnen de kern aan de rand

woonzorgappartementen

aanleunwoningen

3


De De Esch Esch II II II en en Centrum Centrum goede goede locaties

locaties

Mogelijke locaties om de vijftig woningen uit de Woonvisie te realiseren zijn met name De Esch fase II

(door 46 procent genoemd) of het centrum van Markelo (40 procent). Bij andere locaties wordt veelal

het terrein Arkervaart-oude melkfabriek genoemd.

Figuur Figuur 5

5

Welke locatie(s) zijn volgens u geschikt? (n=149; meerdere antwoorden mogelijk).

De Esch fase III

Centrum

Beusbergen/volkstuinen

tegenover Carint

andere locatie(s) binnen de kern

andere locatie(s) aan de rand van de kern

13%

20%

24%

32%

40%

46%

0% 25% 50% 75% 100%

Aanvullende Aanvullende opmerkingen

opmerkingen

Bij woningbouw moet de voorkeur gegeven worden aan ‘echte’ inwoners boven import. Men heeft behoefte

aan een ‘echt’ centrum/dorpsplein. Volgens meerdere inwoners verdienen de laatste nieuwbouwprojecten

in Markelo ‘niet de schoonheidsprijs’. Er moet dus meer aandacht zijn voor esthetische aspecten

van de nieuwbouw.

4


2. Bedrijvigheid

Moeten er in en/of rond Markelo nieuwe bedrijventerreinen komen? De inwoners zijn hier zeer verdeeld

over (figuur 6).

Figuur Figuur Figuur 6

6

Moeten er in Markelo nieuwe bedrijventerreinen komen? (n=149).

nee

45%

weet niet

12%

Vervolgens zijn aan de inwoners die van mening zijn dat er nieuwe bedrijventerreinen mogen komen, de

verschillende categorieën bedrijvigheid voorgelegd met de vraag welke hier dan gevestigd mogen zijn.

Deze categorieën (uitgedrukt in milieuzwaarte) zijn:

• zeer lichte bedrijvigheid (bijv. kantoren, medische praktijken, horeca);

• lichte bedrijvigheid (bijv. handel in en reparatie van auto's);

• middelzware bedrijvigheid (bijv. autoschadeherstel, groothandel in bouwmaterialen, timmerfabriek);

• zware bedrijvigheid (bijv. tapijtfabriek, verffabriek, zuivelfabriek);

• zeer zware bedrijvigheid (bijv. asfaltcentrale, puinbreker).

De inwoners die vinden dat er in Markelo nieuwe bedrijventerreinen mogen komen, hebben een duidelijke

voorkeur voor de lichte en middelzware vormen van bedrijvigheid. Een kwart of minder is van mening

dat ook de zwaardere vormen van bedrijvigheid mogelijk moeten zijn.

Figuur Figuur 7

7

Welke vorm(en) van bedrijvigheid hebben dan uw voorkeur? (n=62; meerdere antwoorden mogelijk).

100%

75%

50%

25%

0%

85%

92%

79%

ja

43%

25%

zeer lichte lichte middelzware zware zeer zware

9%

5


Als eventuele locatie vindt 59 procent de Rijssenseweg geschikt, 23 procent de locatie tegenover

Carint/Noordachtereschweg en 46 procent noemt nog andere locaties. Hierbij worden het meest genoemd:

uitbreiding van het bestaande terrein aan het Twentekanaal en Holterweg richting / nabij A1.

Aanvullende Aanvullende opmerkingen

opmerkingen

De Rijssenseweg is een geschikte locatie mits hier geen ‘loodsen’ komen. Het aangezicht van de Rijssenseweg

is volgens meerdere inwoners al genoeg aangetast door loodsen. Ook willen meerdere mensen de

veevoerfabriek die nu midden in het dorp staat verplaatst hebben.

6


3. Landschap Landschap

De inwoners is gevraagd om per ‘randdeel’ van Markelo te beoordelen wat men het meest belangrijk

vindt: het behoud van landschap en natuur of geschikt maken als woningbouwlocatie en/of bedrijventerrein?

Men kon dit aangeven door per rand een cijfer te geven: een 1 is in dit geval ‘meest geschikt’ en

een vier het ‘minst geschikt’.

Uit figuur 6 komt naar voren dat de noordelijke rand van Markelo het meest geschikt is voor uitbreidingsmogelijkheden

voor woningen en/of bedrijven. Het wordt minder belangrijk gevonden om hier aan

landschaps- en natuurbehoud te doen. De oostelijke rand van het dorp is volgens de inwoners het minst

geschikt voor woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. De westelijke en zuidelijke rand nemen een

tussenpositie in, waarbij de zuidelijke rand wat meer geschikt is voor woningbouw en de westelijke rand

voor bedrijventerrein.

Figuur Figuur 8

8

Mogelijke inrichting randen van Markelo, 1=meest geschikt, 4=minst geschikt (n=138).

4

3

2

1

3,1

2,1

2,4

2,4

1,6

3,0

3,1

2,8

2,6 2,6

landschap/natuur woningbouwlocatie bedrijventerreinen

noordelijke rand oostelijke rand zuidelijke rand westelijke rand

1,9

2,4

7


4. Toerisme

Bijna zeven op de tien inwoners (69 procent) is de mening toegedaan dat recreatie en toerisme in Markelo

verder gestimuleerd moeten worden en twee op de tien inwoners (21 procent) is het hier niet mee

eens. De voorstanders geven aan dat het stimuleren van recreatie en toerisme de werkgelegenheid en de

economie bevordert. Ook wordt aangegeven dat toerisme en/of recreatie nu al sterke punten zijn van

Markelo die verder gestimuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het promoten van de campings. Tegenstanders

zijn bang dat meer recreatie en toerisme de rust in en om Markelo verstoort en de druk op de

natuur vergroot wordt.

Figuur Figuur Figuur 9

9

Moeten recreatie en toerisme volgens u verder worden gestimuleerd? (n=137).

nee

21%

weet niet

11%

Recreatie en toerisme zijn volgens een grote meerderheid van de inwoners belangrijk voor het instandhouden

van voorzieningen in Markelo (figuur 10).

Figuur Figuur 10

10

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor… (n=137).

100%

75%

50%

25%

0%

4% 7%

16%

17%

80% 76%

het instandhouden van

winkelvoorzieningen

eens oneens weet niet

ja

69%

het instandhouden van sport- en

culturele voorzieningen

8


Verdeeldheid Verdeeldheid over over uitbreiding uitbreiding ver verblijfsrecreatie

ver blijfsrecreatie

Men is verdeeld over de vraag of er nog meer verblijfsrecreatie in en rond Markelo moet komen: Ruim

tweevijfde (44 procent) is voor, echter een groot deel (36 procent) is ook tegen of heeft geen oordeel

(20 procent).

Figuur Figuur Figuur 11

Moet verblijfsrecreatie volgens u gestimuleerd worden? (n=137).

weet niet

20%

nee

36%

Degenen die ‘tegen’ zijn vinden dat er nu genoeg mogelijkheden voor verblijfsrecreatie (met name campings

worden vaak genoemd) zijn. Volgens meerdere inwoners is er echter te weinig hotelruimte in

Markelo. Een ander argument van voorstanders is dat meer verblijfsrecreatie goed is voor de economie

en de werkgelegenheid.

ja

44%

9


5. Centrum

Er zijn ook enkele vragen gesteld over (de uitstraling van) het centrum van Markelo. Men is doorgaans

positief over de kwaliteit/uitstraling en de samenstelling van het winkelaanbod (respectievelijk 71 procent

en 68 procent van de inwoners ziet dit als redelijk tot goed). Over de kwaliteit/uitstraling van woningen

is men iets gereserveerder, maar de meerderheid is positief.

Figuur Figuur Figuur 12

12

Oordeel over aspecten centrum Markelo (n=136 tot 137).

100%

75%

50%

25%

0%

11%

33%

46%

10%

kwaliteit/uitsraling

woningen

4%

29%

53%

15%

samenstelling

winkelaanbod

goed redelijk matig slecht

2%

18%

54%

27%

kwaliteit/uitstraling

winkels

Bijna de helft (46 procent) van de inwoners ziet wel mogelijkheden om het winkelaanbod uit te breiden

en 21 procent niet. De groep ‘weet niet’ is met 33 procent behoorlijk groot. Toch lijkt er wel behoefte aan

uitbreiding te zijn: bijna de helft (47 procent) beschouwt het huidige winkelaanbod van Markelo als

onvoldoende (figuur 13). Over het aanbod van horecagelegenheden en de parkeerplaatsen is men zeer

tevreden.

Figuur Figuur 13

13

Oordeel over aanbod diverse voorzieningen in het centrum van Markelo (n=136).

100%

75%

50%

25%

0%

9%

91%

23%

77%

horeca-aanbod aanbod

parkeerplaatsen

voldoende onvoldoende

47%

53%

winkelaanbod

10


Er zijn enkele aparte vragen gesteld over de Grotestraat, de voornaamste doorgaande weg door het

centrum van Markelo. Inwoners komen vooral aan het oostelijke deel van deze straat (85 procent) en in

veel mindere mate in het westelijke deel. De grens ligt bij de Bergweg. Een klein deel (4 procent) is zelf

woonachtig aan de Grotestraat.

Tweederde van de inwoners ondervindt wel eens overlast door vrachtverkeer dat gebruik maakt van de

Grotestraat. Auto’s zorgen voor ruim een kwart van de inwoners (27 procent) wel eens voor overlast.

Figuur Figuur 14

14

Overlast in de Grotestraat door… (n=136).

100%

75%

50%

25%

0%

73%

27%

33%

67%

autoverkeer vrachtverkeer

ja nee

De hoeveelheid verkeer in de Grotestraat zou beperkt kunnen worden door het doorgaand verkeer te

weren. Zo kan iedereen per auto prima van en naar het centrum maar er niet meer doorheen. Zowel

vrachtwagens als autoverkeer kunnen dan een deel niet meer passeren. Bijna de helft van de inwoners

(46 procent) geeft aan het wel belangrijk te vinden dat zij per auto de gehele Grotestraat kunnen berijden,

eenderde (32 procent) is hier neutraal over en de resterende 22 procent hecht geen belang aan het

kunnen uitrijden van de Grotestraat.

Figuur Figuur 15

15

Hoe belangrijk vindt u het om met uw auto door de gehele Grotestraat in Markelo te kunnen rijden?

(n=136).

(heel) onbelangrijk

22%

neutraal

32%

(heel) belangrijk

46%

11


De inwoners zijn niet onverdeeld positief over het weren van doorgaand verkeer in de Grotestraat. De

helft (48 procent) is zeer positief. Ongeveer een kwart is negatief en eenzelfde percentage is neutraal.

Figuur Figuur 16

16

Hoe staat u tegenover het weren van doorgaand verkeer in de Grotestraat in Markelo? (n=137).

(zeer) negatief

25%

neutraal

27%

(zeer) positief

48%

Aanvullende Aanvullende opmerkingen

opmerkingen

De aanvullende opmerkingen van inwoners bij het thema Centrum hebben vooral betrekking op het al

dan niet weren van doorgaand verkeer in de Grotestraat. Voorstanders wijzen op de gevaarlijke situaties

die er nu zijn en het alternatief van de randweg. Tegenstanders wijzen op de mogelijke negatieve economische

effecten voor horeca en detailhandel als er geen doorgaand (auto)verkeer meer is en zijn bang

dat er sluipverkeer ontstaat in de omliggende straten.

12


6. Randweg

De gemeenteraad van Hof van Twente wil dat er een randweg langs Markelo wordt gelegd, die ervoor

zorgt dat het doorgaand (vracht)verkeer van en naar Goor niet langer door het dorpscentrum hoeft te

rijden. Tegelijkertijd zal de randweg een betere ontsluiting bieden voor aanliggende woon- en werkgebieden,

zoals de nieuwbouwwijk De Esch. Dit zal de leefbaarheid in het centrumgebied verhogen en de

verkeersveiligheid bevorderen.

De nieuwe randweg gaat een verbinding vormen tussen de Holterweg en de Rijssenseweg. Later dit jaar

vindt een tracéstudie plaats, waarin het tracé wordt voorgesteld. Er zijn op dit moment nog verschillende

keuzes die gemaakt moeten worden. Hierover is een vraag gesteld. De panelleden konden van drie

aspecten die meespelen bij de tracékeuze aangeven wat voor hen het meest belangrijk is: een 1 is meest

belangrijk en een 3 is minst belangrijk. Hieruit komt naar voren dat bij de tracékeuze het omleiden van

vrachtverkeer belangrijker wordt gevonden dan het beperken van de geluidsoverlast en het sparen van

het landschap (figuur 17).

Figuur Figuur 17

17

Belang aspecten bij aanleg Randweg (n=137; 1=meest belangrijk, 3=minst belangrijk).

rangorde aspect score

1

2

3

De randweg moet zodanig worden aangelegd dat deze zo veel mogelijk

doorgaand (vracht)verkeer omleidt buiten (het centrum van) Markelo 1,5

De randweg moet zodanig worden aangelegd dat deze zo min mogelijk

geluidsoverlast geeft 2,1

De randweg moet zo dicht mogelijk tegen de bebouwing worden aangelegd

zodat het landschap zoveel mogelijk wordt gespaard 2,4

13


7. Voorzieningen

Het laatste onderwerp dat aan bod kwam in deze peiling is het aanbod van voorzieningen in Markelo. De

inwoners zijn van mening dat er voldoende sportvoorzieningen aanwezig zijn (door 81 procent genoemd).

Ook het aanbod van medische- en sociaal-culturele voorzieningen wordt door de meerderheid

van de inwoners voldoende geacht.

Vervolgens kon worden aangegeven welke voorzieningen worden gemist. Bij sociaal-culturele voorzieningen

wordt vooral gedacht aan een eigen plek voor de jeugd. Bij medische voorzieningen wordt een

huisartsenpost gemist.

Figuur Figuur Figuur 18

18

Zijn er voldoende ... aanwezig in Markelo?

100%

75%

50%

25%

0%

14% 12% 8%

5%

22%

17%

81%

66%

sportvoorzieningen sociaal-culturele

voorzieningen

ja nee weet niet

74%

medische voorzieningen

14


Bijlage Bijlage. Bijlage Responsverantwoording

sponsverantwoording

sponsverantwoording

Aantal Aantal respondenten respondenten naar geslacht

absoluut %

man 91 61%

vrouw 57 39%

totaal 148 100%

geen gegevens 1

Aantal Aantal Aantal respondenten respondenten naar naar leeftijd leeftijd op op op 11-3-2009

1 2009

absoluut %

16-29 13 9%

30-49 58 39%

50 e.o. 78 52%

totaal 149 100%

15


Bijlage: Bijlage: Antwoorden ntwoorden open open open vragen

vragen

1. 1. Wonen

Wonen

Ande Andere Ande re geschikte geschikte woningbouwlocaties woningbouwlocaties binnen binnen de de de kern

kern

achter de Haverkamp, tussen Koenderinksweg/Roosdomsweg

Arkervaart / Melkfabriek / Welkoop

arkervaart terrein (lelijk en stank)

arkervaart twente en melkfabriek en disco billsbar

Arkervaart weg en daar een gemengde bouw toestaan

Arkevaart melkfabriek en welcoop

BIJ DE MOLEN RELKER RIJSCHOOL

centrum na afbraak oude muk grote staat

Cooperatie en melkfabriek.

gebied van de cooperatie

Grotestraat vanaf Art-Fleur tot aan shoarmazaak

ik weet niet wat "tegenover Carint" betekent;

locatie oude melkfabriek, en veevoederfabriek

melkfabriek

Melkfabriek en Cooperatie,Winkels met daarboven appartementen

melkfabriek en veevoederfabriek

Melkfabriek, noorderachteresch

Nieuwe ontwikkelingen doorzetten verbreding van kern

op het terrein van melkfabriek

op plaats arkervaart

oude melk fabriek en abtb

oude melkfabriek

Oude melkfabriek en brokken fabriek

slopen arkervaart en voormalig melkfabriek daar appartementen

terrein Arkervaart en oude melkfabriek

terrein melkfabriek-arkervaart

terrein zuivelfabriek

tussen stationsstr. enbeatrixstr.

veevoederfabriek/kaasfabriek

VRESELIJKE FABRIEK WEG. HUIZEN EN PARKEERPLAATSEN

wijk Koekoek

Andere Andere geschikte geschikte woningbouwlocaties

woningbouwlocaties woningbouwlocaties aan aan aan de de rand rand van van van de de kern

kern

Achter de Haverkamp

Achter het nieuwe bejaardencentrum de Esch

achter sporthal

afronding dorp, tussen toekomstige randweg en wozoco De Esch.

anholtskamp richting zwembad

buurtschappen bv. elsen en stokkum

De Herikeresweg verder richting cafe De Pot.

Elsenerbroek

goorseweg (bij de ijsbaan)

herikeresweg/rijssenseweg

ijs baan tot aan het beukenlaantje

kleine kernen: Markelose Broek (bij TV-toren), PoppenBelt

Koenderinkweg

16


koenderinkweg/Roosdomsweg/Schoolstraat

Niet bouwen geen woningen

Noordachteresch, nabij het appartementencomplex de Esch

richting Goor

richting stokkum

richting Stokkum

Roosdomweg

tussen beukenlaantje 5 en 8

wijk koekoek richting Goor

Aanvullende anvullende opmerkingen opmerkingen over over thema thema WONEN ONEN

Zou het een realiseerbaar idee zijn om een ecologisch experimenteel programma op te zetten in een deel van de bouwplannen?

Experimenteel in de zin van toepassing van isolatie, zonne-energie en/of grondopslag van warmte. Eventueel ook met warmteenergie

opwekking in eigen beheer, kleinschalig.

Zorg dat er ook nieuwbouw huurwoningen komen, die zijn al jaren niet gebouwd en ik zie weinig tot geen woningen te huur in

Markelo.

Woningbouw voor starters is belangrijk. Daarnaast woningbouw voor gezinnen. Voldoende uitbreiding van het woningbestand

is van belang voor een blijvende leefbaarheid van de kern Markelo.

Wenselijk is een echte dorpskern/dorpsplein. Tevens zal de Welstandscommissie in de toekomst beter moeten kijken naar de

ontwerpen van nieuwbouw ten aanzien van het dorpsgezicht. Met name aan de Swaen en 't Wonnink zijn een afbreuk.

Wanneer er nieuwe woningen worden gebouwd, is belangrijk dat het betaalbaar is voor starters, misschien zou de gemeente

hier iets aan kunnen doen.

Wanneer deze vragen puur en alleen betrekking hebben op de KERN Markelo, dan geen opmerking, anders zou ook wat meer

nadruk gelegd kunnen worden op de Buurtschappen van Markelo en de mogelijkheden hier te bouwen om de leefbaarheid in

stand te houden.

Vooral niet bouwen op goede esgrond. dit soort gronden reserveren voor toekomstige benodigde voedselproduktie, moeten we

zuinig op zijn

Voor ouderen goede bereikbaarheid centrum, jonge gezinnen groen om de deur.

Voor de toekomstige bouw in het centrum zijn de gebouwen van de coöperatie bepalend. Zolang die daar staan is het niet

mogelijk het gebied waar de oude melkfabriek staat verder te ontwikkelen. Ook gezien het verkeer wat naar de coöperatie

rijden moet het de eerste prioriteit hebben, dat deze naar een bedrijven terrein binnen de Hof verhuizen.

Voldoen aan woonbehoefte kan en hoeft alleen in kern Markelo (niet buitengebied). De algehele trend is krimp. Concurrerende

bouw anders dan in de kern levert alleen maar verpaupering in de kern op.

projectontwikkelaars weg ermee!! Want daardoor dreigen woningen onbetaalbaar te worden. Ook is er dan te weinig keus qua

model en indeling. Alles staat van tevoren al vast b.v.het bouwbedrijf.Als er gebouwd moet worden zou de gemeente moeten

beslissen over wat voor type woningen in overleg met bouwbedrijf en koper.

Projectmatige woningen zijn niet te betalen. Je moet wel een huis hebben om te verkopen of een eigen kapitaal anders is het

voor de doorsnee inwoner onmogelijk.

Project bouw is vaak veel duurder.

Proberen om Arkervaart zo spoedig mogelijk weg te krijgen en daar te bouwen.

Oude melkfabriek geschikt maken voor woningbouw.

Op de plek van Arkervaart-Twente en van de voormalige zuivelfabriek moeten op korte termijn woningbouw en aanverwante

zaken worden gerealiseerd. Ik kan geen enkel dorp in Nederland bedenken waar zulke ontsierende en smerige fabrieken nog in

de dorpskern zijn gevestigd. Misschien een hint voor de VVV om dit zeldzame verschijnsel als toeristische trekpleister te gaan

promoten. De mensen willen toch iets unieks zien, ook al is het nog zo smerig.

Ook onze gemeente -en dus Markelo ook- zal rekening moeten houden met een zich stabiliserende of krimpende bevolkingsomvang.

Ook de samenstelling zal veranderen. Het heeft gen zin wanneer iedere gemeente probeert om het inwonerpeil en/of

woningvoorrraad krampachtig te verhogen of zelfs - op termijn - op peil te houden.

OOK BEJAARDEN WONINGEN IN DE KOM.

Niet wachten tot de cooperatie weg gaat maar beginnen met sloop en nieuwbouw, Winkels met daarboven appartementen,

terrein melkfabriek.

Niet verder uitbreiden aan de randen. Tot 2014 -50 betaalbare woningen voor alle doelgroepen realiseren binnen de kern.

Niet alles volbouwen in de kernen.

MOOIE HUIZEN IN DE STIJL DIE BIJ MARKELO HOORT, GEEN BLOKKENDOZEN.

Meer woningbouw in het buitengebied toelaten, in/nabij de kleine kernen. Meer vrije kavels uitgeven. Geen grond meer naar

projecten en projectontwikkelaars (plan De Herikeres bevalt niet zo erg). We willen bij de bouw van een eigen nieuwe woning

niet gebonden zijn aan de veel te ver gaande eisen van een projectontwikkelaar.

Maak van de grotestraat een moie in de stijl van 'oude panden' een mooie straat.

Maak Markelo weer mooi en herkenbaar (Bouwstijl typisch voor deze streek). Als de randweg komt zijn daar de perfecte

mogelijkheden om die zone op te vullen en een mooie afronding van Markelo te creëren. Zonde dat er zoveel grote complexen

zijn verrezen die enkel de zakken vullen van de projectontwikkelaar. Maak een mooi en bedrijvig centrum van de grote straat en

bedenk een karakteristieke invulling voor de coöperatie en melkfabriek (helaas zal dat nog enige jaren duren). Laat die mooie

17


heuvels en essen van Markelo in takt, waar vindt je dat in Nederland.

Jammer dat er alleen over markelo zelf gesproken wordt. Al jaren is er aangegeven, dat ook de buurtschappen enige nieuwbouw

behoeven. Denk aan de leefbaarheid van de buurtschappen zoals Elsen en Herike met hun scholen.

Industrieterrein "Noordachteres" verplaatsen naar een gebied met meer industrie (bv haven twentekanaal). Vrijkomende

ruimte gebruiken voor woningbouw (indien er vraag naar is).

Inbreiding waar mogelijk, voor echte inbreiding dient eerst de Cooperatie en Melkfabriek uit het centrum weg te zijn, op de

plek van de cooperatie kan dan ook een nieuw Woonzorgcentrum gebouwd worden.

In Markelo zijn te weinig huurwoningen-appartementen voor starters.

Ik heb de indruk dat in het Hof van Twente in de plaats Goor alles gebouwd kan worden. In Markelo is een plan neergelegd

welke de verfraaiing van Markelo in zowel wonen als winkels een pre is. Ik hoop dat dat doorgang kan gaan hebben. Op dit

moment is de Zwaan een te prominent zicht in het centrum (geen mooi geheel vind ik). Dit had op een andere manier ingevuld

moeten worden. Mooie kappen b.v. vr. gr.

Ik heb alleen een opmerking over vraag 6. Hierin kun je aanvinken "tegenover Carint" Ik heb geen idee wat hiermee bedoelt

wordt. Het verzorgingshuis in de Anholtskamp van Carint, het thuiszorg kantoor van Carint of het wooncentrum op de Esch waar

ook Carint in huist. Wat vraag 7 betreft: zorg dat wonen in Markelo aantrekkelijk blijft voor jongeren dus in prijs aangepaste

woningen.

Ik denk dat het tijd wordt voor een goed plan voor de melkfabriek, winkels gecombineerd met wonen. In die visie kan meegenomen

worden wat er in de plaats moet komen als, ooit, de coöperatie verdwijnt.

Huurwoningen zijn er voldoende naar mijn mening. De woningstichting loopt er m.i mee te leuren gezien het niveau van de

instroom.(denk hierbij aan probleemgezinnen uit de verre omgeving van Markelo).

Graag ruimer omgaan met inhoudsmaten van woningen in het buitengebied 600m3 met uitbreiding naar 700 m3 is niet veel

daar er veel inwoningen zijn.

Graag ook aandacht voor bestaande woningen, voorzieningen een woongenot daarvan. Ook die in het buitengebied.

gelet op natuur en landeschap: woningbouw alleen als "inbreiding" en aan de noordkant Noord Achteres, de Esch en Herikeres.

Gelet op de vergrijzing is de vraag naar appartementen vrij groot. Die kunnen n.m.m. het best gerealiseerd worden in de kern

op loopafstand van de voorzieningen. Sloop van de oude melk-fabriek en de veevoederfabriek zou van belang zijn voor Markelo.

Op deze locaties kunnen seniorenwoningen en appartementen worden gebouwd in een kleinschalige parkachtige omgeving

alsmede voor het realiseren van een dorpsplein.

Er worden nu al projecten gebouwd waarbij de 50 bouweenheden al bijna overschreden worden, en we zijn pas in 2009. Hoe

gaat dat dan verder??? Mijn inziens moeten de projecten waarbij de bestemming gewijzigd moeten worden, herzien worden.

Er is m.i. behoefte aan een woning voor een of twee personen al dan niet met een of twee kinderen. Mensen blijven niet hun

hele leven getrouwd en dus samen wonen. Een flexibele wooneenheid al dan niet met andere wooneenheden gecombineerd,

duurzaam, energiezuinig, milieuvriendelijk, confortabel en vooral betaalbaar.

Een rondweg. Nu teveel overlast van doorgaand verkeer.

Door de woningmarkt voor de starters/jongeren aantrekkelijk te maken, blijft Markelo een aantrekkelijker dorp om te verblijven.

Hierdoor blijven ze "hangen" en trekken ze minder snel weg.

De volkstuinen tussen Hulwe en woonwijk kuperskamp/weverskamp behouden. Het uitzicht vanaf de Hulpe is nu al danig

verpest door de 2 woningen. Houdt Markelo touristisch.

De oude melkfabriek in het centrum afbreken en daar een nieuwe betaalbare woonwijk creeren.

De laatste hoogbouw in de kern is een aanfluiting, en getuigt niet van smaak en schoon- heid, heb nog van niemand, ook van

buiten Markelo gehoord, die het mooi vinden. Eensluidend commentaar "VERSCHRIKKELIJK". Het complex aan de Holterweg

wordt heel positief beoordeeld.

De kern van Markelo is kapot gemaakt door woonflat 'de Swaen" Rondom een kerkplein horen een soort hofje allen voor oudere

mensen zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij en niet die mensen op de Esch plaatsen.

De gemeente zegt in de woonvisie m.n. te willen bouwen voor starters en ouderen. In de plannen die thans in ontwikkeling/uitvoering

zijn, blijkt dat dit nauwelijks gebeurt. Daarnaast is de gemeente lang niet ambiteus genoeg. Een kern als

Markelo kan best groei gebruiken en heeft daar ook potentie voor.

De Esch moet eerst meer ontsluiting krijgen, voordat er uitbreiding komt. ( is nu al racebaan) Bungalowpark hoeft absoluut niet

door te gaan, op het terrein van Schuttenbeld en Hessenheem wordt maar steeds doorgebouwd. Hier is al een helewoonijk

ontstaan zonder dat je ooit bouwvergunningenziet. Deze woonwijk legt al genoeg beslag op de natuur van de Herikerberg.

Centrum van Markelo, de fabrieken weg halen, hiervoor overdekt winkelcentrum met parkeerkelder daar boven seniorenappartementen

en/of starters appartementen of een combinatie hiervan.

Bouwen in of bij de kleine kernen van markelo kan ook wel wenselijk zijn (Elsen-Stokkum-kerspel ).

Binnen de kern weer waarde leggen op kwaliteit (de Swaen en 't Wonnink verdienen niet de schoonheidsprijs).

Binnen de kern van Markelo bouwen. Buiten gebied laten zoals het nu is.

Bij voorkeur voor 'Markeloers'. Voorkom import.

Betere aansluiting van de Noordachteresch bedrijventerrein, zodat deze bedrijven goed toegankelijk worden voor vrachtwagens.

Belangrijk lijkt mij woningen voor gezinnen en starters, zodat er weer wat meer jongeren in Markelo (komen te) wonen, zodat

Markelo niet te veel vergrijst.

Alle grote bedrijven verplaatsen naar buiten de kern b.v naar de holterweg.

Absoluut GEEN hoogbouw in het centrum van Markelo. Het hele centrum wordt daardoor misvormd!

18


2. 2. 2. Bedrijvigheid

Bedrijvigheid

Bedrijvigheid

Andere Andere geschikte geschikte ocaties ocaties voor voor nieuwe nieuwe nieuwe bedrijvigheid bedrijvigheid binnen binnen en en buiten buiten de de kern

kern

a 1 - twentekanaal (voor de grotere industrie)

aan de haven

aan de weg naar holten de beste ontsluiting

aan het twentekanaal en richting holten-a1

bestaande industriegebied uitbreiden aan de Industrieweg (nabij Twentekanaal)

Bij aanleg randweg: Rijssenseweg tusen Tinq en Zwienenberg. In Stokkum, uitbreiding industrieterrein "Holterman"

Bij het kanaal

de markelose haven in stokkum

Een industrieterrein aan de A1. Hier zou dan ook het varkenscluster kunnen komen.

Garage ASM

Haven of nieuwe locatie langs randweg

Haven stokkum

havengebied

holterweg

Holterweg i.v.m. snelle aansluiting op A1

Holterweg ivm met ontsluiting

Holterweg ligt nl al aan een aanvoer route

huidige ASM-terrein aan de Herikeresweg

In een strook langs de nieuw aan te leggen randweg, danwel tpv de domelaar

Industrie Twentekanaal uitbreiden.

Nieuw te ontwikkelen terein in het buitengebied richting de A1 bijv. in omgeveving van de Domelaar. Tevens is het een goed

idee om een modulair bedrijfsverzamelgebouw te bouwen / verbouwen met goede mogelijkheden voor starters / kleinere

bedrijven

Nieuwe locatie aan Holterweg/achter de Smorre

OMGEVING HOLTERWEG-BASAL

richting snelweg

ROOSDOMSWEG

Roosdomweg

twentekanaal

uitbreiding bij het twentekanaal

uitbreiding van het havengebied

vraag onduidelijk! wat wordt er nu bedoeld met de tekst "Rijssenseweg"? waarom geen kaartje?

Aanvullende Aanvullende opmerkingen opmerkingen opmerkingen over over thema thema thema BEDRIJVIGHEID

BEDRIJVIGHEID

Verplaatsing veevoerfabriek. Deze fabriek past niet middenin een dorp/centrum/woonomgeving.

Verplaatsen molenaars fokbedrijf, past totaal niet op huidige plek.

Verder uitbereiden langs het kanaal.

Terrein Twentekanaal uitbreiden (goede ligging o.a. i.v.m. aanwezigheid Twentekanaal, spoor.....???) ; brug in Stokkum z.s.m.

opwaarderen!!

Rondom het Twentekanaal is de perfecte locatie voor uitbreiding. Er zijn ruime wegen mogelijk zonder burgerwoningen.

Rond het spoor bij industrie terrein het Twentekanaal is genoeg ruimte voor groot schalige industrie, uitdeukbedrijf-

Bouwmatrialen-superstore bv. Gamma/Praxis/Formido. Laat 1 mansbedrijfen en kleindere bedrijfen ( tot max. 10 personen) op

de Rijsenseweg/Noordachteresweg.

Op dit moment geen mogelijkheid voor bedrijvigheid van de middelcategorie, is wel wenselijk.

Niet meer in de woonwijken.

Mocht er concrete behoefte bestaan aan nieuwe bedrijventerreinen dan de locaties tussen spoorlijn en kanaal uitbreiden.

Ideale plek aan waterweg, spoorlijn en autoweg.

Men moet niet overal bedrijventerreinen willen ontwikkelen of vergroten. Beperk die tot eenh paar kernen, waaronder Goor.

Men moet de bedrijvigheid concentreren, bij voorkeur bij de haven. Op de Esch is bedrijvigheid ontwikkeld, maar daar wonen

ook mensen waarbij ik mijn vraagtekens heb over hun bedrijvigheid?? Tevens gingen de laatste kavels ook niet snel van de

hand, dus daar moeten we niet teveel in andere plannen aan toevoegen.

19


Mega varkensbedrijven (clusters) dienen m.i. te worden gerealiseerd op bedrijven terreinen. Bij dit soort bedrijven is duidelijk

sprake van fabrieksmatige productie. Deze bedrijven kunnen niet worden gezien als reguliere landbouwbedrijven. Nadelen:

stankoverlast, geluidhinder, aantasting landschap, enorme toename vrachtvervoer (afvoer mest, afvoer biggen, aanvoer van

voer e.d.) Huidige weggetjes in buitengebied niet op dit verkeer berekend. Verkeersveiligheid in het geding met name in

recreatiegebieden.

Meer bedrijvigheid is wenselijk, dit ivm met de werkverschaffing. Dit is tevens één van de middelen in het tegengaan van

vergrijzing op het platteland.

Markelo is geen industrieplaats.

Markelo is een plattelandsdorp waar geen grote bedrijvigheid hoort, dus GEEN bedrijven terrein dat hoort in de centrumgemeente

Goor. Wel kleinschaligheid zoals dagelijkse boodschappen.

MARKELO HEEFT VERSCHILLENDE BEDRIJVEN DIE GRAAG WILLEN VERHUIZEN, MAAR NIET NAAR GOOR OMDAT ZE PLAATS

GEBONDEN ZIJN.

Markelo en toerisme horen bij elkaar.

Laat het bestemmingsplan van het ASM-terrein ongewijzigd. Er zijn meerdere bedrijven zeer geïnteresseerd om zich hier te

vestigen. Bedrijven die hier prima passen en zo behouden blijven voor Markelo en haar werkgelegenheid.

Kleine bedrijven, eenmanszaken en zzp-ers wel welkom. Grote bedrijven richting Hengelo of Enschede.

Is er wel vraag naar bedrijventerrein?

Industrieterrein Noorderachtereschweg ligt totaal verkeerd. Er is geen goede ontsluiting voor de bedrijven waar redelijk zwaar

transport naar toe moet. Dit zou in zijn geheel verplaatst moeten worden aan de nieuw te creeren randweg. Daarnaast zou

industrieterrein "Holterman" in Stokkum beter ontsloten moeten worden middels een brug waar zwaar transport over kan

rijden. Hierdoor kan vracht verkeer van de A1 via Lochem of Goor naar dit terrein.

Industrie terreinen goed ontsluiten door ze zo neer te leggen dat je zonder opstakels naar de A1 kunt rijden dus niet door de

kern of buiten gebied.

In Goor is een groot bedrijven terrein waar eenieder terecht kan met zijn bedrijf. Nog ruimte genoeg. Verpest Markelo niet nog

meer met grote loodsen bij de entree van het dorp. Mocht er echt behoefte zijn, kan dat wellicht bij de haven geschieden.

Ik vind niet dat er nieuwe bedrijventerreinen bij moeten komen. Nieuwe grotere bedrijven zouden een plek moeten kunnen

krijgen aan het twentekanaal (uitbreiding van dit industrieterrein). Daarnaast zou het bedrijventerrein Achteresch de plek

kunnen zijn voor kleinere bedrijven (woning met hal op kavel van maximaal circa 1200 m2). Voor beiden geldt dat er wat mij

betreft een actiever beleid gevoerd kan worden.

Ik hoop voor Markelo ook dat bovenstaande gerealiseerd gaat worden.

Hoe kun je nu een woonzorgcentrum bouwen voor senioren en hulpbehoevenden en daar tegenover een bedrijventerrein...

Het karakter van Markelo leent zich niet voor bedrijventerreinen. Er zijn voldoende mogelijkheden in de omgeving (Goor).

Het industrieterrein "Aan het Twentekanaal"is voor vrachtverkeer praktisch niet bereikbaar via de Lochemseweg (lage asdruk)

waardoor zwaar verkeer alleen via Markelo het industrieterrein kan bereiken. Wie komt er op het idee een industrieterrein aan

te leggen dat van een zijde alleen via een krakkemikkige brug te bereiken is?

Het havengebied ook voor zware en zeer zware bedrijvigheid.

Heel jammer dat er op de Esch nu een aantal lelijke bedrijfspanden staan. Sta wel "bedrijf aan huis" toe, maar doe dat dan

onder voorwaarden betreffende de bedrijfspanden, bijv: het bedrijfsgedeelte moet eenvoudig omgezet kunnen worden van

bedrijfsfunctie naar woonfunctie, zonder externe verbouwing. Bedrijven die niet onder bovenstaande categorie vallen dienen

hun heil te zoeken op het bedrijfsterrein aan het kanaal of op andere bestaande bedrijfsterreinen in de gemeente.

Grotere bedrijven moeten gestimuleerd worden om zich te vestigen in Markelo. Dat betekent dat de randvoorwaarden ook goed

moeten zijn, zoals rondwegen, bruggen etc.

Geen andere dan "zeer lichte bedrijvigheid" in de dorpskern.

Er zijn verschillende bedrijventerreinen zoals aan het kanaal en de Es. Eerst daar verder gaan daarna kijken of er nog verdere

behoeften zijn.

Er is in het verleden veel te veel in te kleine postzegelplannetjes gedacht. Denk aan noordachteresch dat volledig zit opgesloten,

maar ook het nieuwe bedrijventerrein op de esch dat veel te dicht tegen de woonwijk aan ligt. Dit vraagt om problemen in

de nabije toekomst.

Er is genoeg industrieterrein. In elk dorp is er 'n industrieterrein.Het is niet fraai(zie "De Es") Waarom niet één terrein voor

meerdere dorpen gezamelijk!!!!

Een uitbreiding in het havengebied zou eventueel gecombineerd kunnen worden met een buslijn richting Lochem of Diepenheim.

Dit zou gioed zijn voor de werknemers die eventueel met de bus naar het werk kunnen. Tevens zou het station weer

ingericht kunnen worden als zodanig om een goede verbinding richting Zutphen en Hengelo/Enschede te krijgen.

Een bedrijventerrrein moet zo gelegen zijn dat in de kern geen verkeersoverlast ontstaat en eventueel verkeer zo de snelweg op

kan.

Dergelijke bedrijventerreinen worden in mijn optiek alleen gebruikt om goedkoop bouwgrond voor een woning te verkrijgen. In

het buitengebied zijn voldoende stallen, die gebruikt zouden kunnen worden voor opslag e.d.. Met de opbrengsten hiervan kan

men dan de gebouwen onderhouden, zodat het buitengebied niet verpaupert.

De randweg zal hierin een belangrijke rol vervullen. Daarnaast vind ik het belangrijk om bestaande bedrijvigheid zoveel

mogelijk uit de kern te halen en te verplaatsen naar buiten de kern.

De kern Markelo leent zich niet voor meer bedrijvigheid. Dat zal naar Goor moeten. Dus centraliseren in de Hof.

Bestaande bedrijven terreinen bieden mijns inzien genoeg ruimte

Belangrijk voor de bedrijvigheid is dat er een goede ontsluitingsmogelijkheid richting A1 mogelijk is.

Bedrijvigheid nadrukkelijk concentreren op bestaande industrieterreinen.

Bedrijvigheid is nodig voor leefbaarheid. Wat ook belangrijk is: woningen bouwen met werkruimte aan huis (kantoor aan huis).

20


Maak van Markelo een kern waar de freelancers en ZZP-ers gemakkelijk aan huis kunnen werken. Of misschien een bedrijfsverzamelgebouw

maken? Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen bij de ANWB; vlak bij de snelweg.

Bedrijvigheid hoord aan het kanaal.

Bedrijventerrein uitbreiden is mede afhankelijk van de soort en aankleding aan buitenzijde. Op de Es staan een paar grote

loodsen o.a. een waarin een vrachtwagen staat, een leuke beschildering van het vlak (auto of bloemen) naar de bewoning toe

zou een verbetering zijn.

BEDRIJVENTEREINEN ZOVEELMOGELIJK ALLES BIJ ELKAAR.

Als ik nu zie hoe het bedrijventerrein is ingevuld op de Esch heb ik soms mijn bedenkingen als je maar een grote schuur bij zet

en af en toe werkt in deze ruimte krijg je de mogelijkheid om tegen gereduceerd grondtarief er een mooie woning bij neer te

zetten. ik denk dat het hier zijn doel heeft gemist. en dat het bedrijventerrein op een andere plek had moeten zitten.

Als er nieuwe bedrijvigheid moet komen dan dient dit gesitueerd te worden aan de A1, in ieder geval niet aan smalle Bwegen.Deze

wegen zijn niet geschikt voor het zware vrachtverkeer. Denk aan de verkeersveiligheid voor de vele fietsers en

wandelaars! Een dergelijke extra belasting is niet aanvaardbaar en de gemeenteraad zou ook zeker moeten inzien dat deze

extra gevaren voor de weggebruikers gewoonweg onaanvaardbaar zijn!De wegen zijn té smal voor het vrachtverkeer; peronenauto's

kunnen elkaar in de huidige situatie al niet passeren zonder dat ze beide de berm in moeten. Het is onmogelijk voor 2

grote vrachtwagens om elkaar te passeren op b-wegen, met het gevolg dat één van de twee achteruit moet rijden en denk dan

eens aan het gevaar voor wandelaars en fietsers! Denk eens aan dode-hoek situaties! Ongelukken zijn simpelweg niet te

vermijden, het is geen kwestie óf er een ongeluk gebeurd, maar wanneer! Wanneer de gemeenteraad met het voorstel van het

varkenscluster instemt, zijn zij hiervoor verantwoordelijk!

Als er naar een lokatie van een bedrijventerrein wordt gekeken, moet dat Hof breed worden gedaan. En niet specifiek alleen

voor Markelo.

Als er aan de Holterweg een bedrijven terrein komt is het niet zo snel nodig om een rondweg rondom Markelo te maken. Als er

aan de rijssenseweg een bedrijven terrein komt dan komt er veel verkeer door Markelo.

Als de Randweg er is, ( die kan verdiept worden aangelegd ) kan binnen de Randweg woningbouw gerealiseerd worden, aan de

buitenkant, N-zijde bedrijventerrein, is er ook ontsluiting van bedrijventerrein.

A.u.b. geen loodsen meer aan de Rijssenseweg, het dorpsgezicht is nu danig verpest door loodsen.

3. 3. 3. Landschap

Landschap

Aanvullende Aanvullende Aanvullende oopmerkingen

o pmerkingen over over over thema thema thema LLANDSCHAP

L ANDSCHAP

Zuidkant van het dorp (Markeloseberg) moet blijven zoals het is. Meest waardevolle natuur in de kern. Gelukkig hier wel een

kaartje, die het allemaal wat duidelijker maakt.

Westzijde is de Markelose Berg beeld bepalend. En aan de zuidzijde moet men niet dichter naar de Hulpe gaan met de bebouwing.

Noordzijde moet worden gezien in verband met toekomstige rondweg. Oostzijde is de toekomstige bebouwing op het

voormalige garageterrein aan de Herikeresweg eigenlijk de enigste aanvulling.

We moeten alle soorten landschappen zien te behouden in ons mooie Markelo. Zowel de bossen als ook de weidse landschappen.

Wat een rare vraagstellingsmethode bij de vorige vragen. Ik word gedwongen een keuze te maken die ik niet wil bij de natuur/landschap.

Bedrijventerreinen vind ik onzin in Markelo: maar ik moet antwoorden! Slechte vragenlijst!

Vraag 14 vond ik moeilijk te beantwoorden m.b.t bedrijventerrein. Bedrijventerreinen moeten m.i. niet te versrpeid liggen over

de hele kern maar meer geconcentreerd.

Uitbreiden bedrijventerrein haven.

Rondom Markelo kunnen we o.a. genieten van een prachtig wandelgebied. Met de beste bedoelingen zijn velerlei instanties

bezig om al dan niet gesubsidieerd velerlei wandelpaden met randgebeuren aan te leggen. Vaak gaan die wandelingen over al

bestaande paden echter er worden ook paden aangelegd door ongerepte natuur. Laten we ervoor oppassen dat van ons prachtige

natuurgebied niet elke vierkante meter wordt getransformeerd tot een wandel-, fiets-, cross- of ruiterpad.

Los van ontwikkelingen in en rond de kern Markelo: industriële ontwikkeling in de Hof Van Twente hoort natuurlijk aan de

havens (Markelo, Goor, Delden) en in Goor (aan de S15 / Zenkeldamshoek) en niet in Markelo, Diepenheim of (delen van)

Delden.

lanschap is zeer belangrijk, we moeten dan ook zorgvuldig bekijken waar we uit gaan bereiden wat woningbouw en industrie

betreft.

Landschap mag onder geen beding worden aangetast.

Landschap is in al zijn facetten van cruciaal belang voor de leefbaarheid van Markelo. Dit mag niet verkwanselt worden door

nieuwvestiging bedrijven / gebouwen vanuit de meer, meer, meer cultuur in de politiek. Zet in op duurzaamheid binnen de

huidige bebouwing.

Laat de typische heuvels en essen in takt en bebouw deze zo min mogelijk.

Industrie langs het kanaal.

Ik ben verbaasd dat de blauwe lijn rondom markelo reeds gewijzigd is terwijl er nog een aanvraag tot bestemmingswijziging

moet plaatsvinden (plan Roosenburg).

Het landschap niet verder verpesten en bedrijven die er totaal niet horen zo spoedig mogelijk verplaatsen bv naar zenkeldamshoek

daar is nog plaats genoeg, voordat men aan de oude rijssenseweg verder gaat met deze vreselijke verpestende voor het

landschap desatreuze plannen die er momenteel liggen, doe uw best!

Het landschap moet zeker blijven,

21


Het heeft geen enkele zin om gedwongen te worden een volgorde aan te geven voor ongewenste zaken als een bedreiventerrein

in Markelo. U dient mijn antwoorden op de vorige pagina als niet gedaan te beschouwen, zij dienen slechts om door te kunnen

gaan met het systeem.

Géén recreatie en bungalouwparken meer. Regel rechte ramp voor onze mooie natuur. Er zijn genoeg parken in Overijsel en

huisjes te huur.

Geen opmerkingen.

Geen bedrijven vlakbij kern Markelo; bedrijven aan de haven of aan de A1.

Feitelijk liggen er zowel aan de oost, west en zuidzijde van markelo relatief hoge natuurwaarden.

Eigenlijk zou het gehele gebied rondom de kern behouden moeten blijven in de landschappelijke zin; dit is een uniek landschap!!!

Een erg onduidelijke vraag.

De vragen over geschiktheid van terreinen voor woningen en bedrijven aan de verschillende randen zijn te algemeen gesteld, er

zijn nuances nodig. Zo kan er op de Esch gebouwd worden, maar dan zijn er wel de nodige voorwaarden te stellen. Hetzelfde

geldt voor andere plakken, bijv Dijkerhoek en Kop'ren Smorre. Die voorwaarden hebben te maken met toegankelijkheid (wegen

en paden) en vormgeving. Een oude boerenschuur kan goed benut worden als bedrijfsruimte voor een ander dan agrarisch

bedrijf, maar het zou jammer zijn als dat dan een type bedrijf is dat het karakter van gebouw en omgeving totaal veranderd. Op

de Dijkerhoek is een voorbeeld te vinden van hoe het kan.

De vraag over bedrijven is niet aan de orde voor mij . Ik vind dat er GEEN bedrjven in Markelo bij moeten komen. Zie vorige

vragen.

De recreatie in Markelo is een belangrijke economische factor en tevens een van de speerpunten van het gemeentebestuur. De

reconstructiewet en-plan had tot doel bedrijvigheid in het buitengebied, dat elkaar belemmerd te ontweven (b.c. recreatie en

intensieve veehouderij) Het is van belang dit instrument als gemeente op een goede manier te hanteren. Er zij reeds locaties

waar dit finaal fout dreigt te gaan.

De Esch wel voor woningbouw en het bedrijven terrein aan de haven lijkt mijn beter.

Binnen deze geschetste kern is geen ruimte voor een bedrijven terrein. Dit moet buiten het genoemde gebied komen.

Binnen de kom zijn ook nog legio mogelijkheden!!

Bergen om Markelo vrij laten.

Behoud de plekken waar nu groen is.

Bedrijventerrein ongepast in deze gedeeltes. verknoeien van de Esch al erg genoeg.

Aan de westkant zou richting de Domelaar eventueel uitbreiding kunnen komen, met aansluitend lichte industrie dichter naast

de Domelaar.

4. 4. Recreatie

Recreatie

Waarom Waarom vindt vindt vindt u u dat dat recreatie recreatie en en toerisme toerisme wel/niet wel/niet verder verder gestimuleerd gestimuleerd moet moet worden?

worden?

Zeer belangrijk voor het prachtige dorp Markelo.

Wij leven in de zomer van de vakantiegasten. Zie de winkel bezetting, horeca etc. daarom moet dit ook meer gestimuleerd

worden.

Wi zijn een toeristische gemeente

Werkgelegenheid/bedrijvigheid.

Werkgelegenheid, natuurgebied geweldig.

Werkgelegenheid, economische vooruitgang. Geeft de rijke culturele historie van Markelo een waarde en dus ook een impuls

om deze in ere te houden.

Werkgelegenheid en inkomen middenstand.minder belasting voor inwoners rest komt van toeristenbelasting.

Werkgelegenheid.

werkgelegenheid.

Voor werk en inkomen.

Voor uitbreiding van bedrijvigheid lijkt me dit deel van Nederland minder geschikt: het is 1 van 2, dus of industrialisatie of

recreatie en toerisme.

Voor de middenstand en bedrijven.

Voor arbeidsplaatsen. De mensen mogen genieten van deze mooie omgeving.

Voldoende campings in markelo, hotel voor zakelijke en recreatieve markt lijkt mij wel noodzakelijk. Ook liggen er mijn inziens

geweldige mogelijkheden in de omgeving van de domelaar voor een golfresort-bungalowpark.of chaletpark. De domelaar moet

niet alleen voor stille recreatie benut worden. Laat de gemeente zorgen voor werkgelegenheid in de directe omgeving voor

markeloers.Tevens geeft dit ook meer omzet voor mkb Markelo.

Voldoende bekendheid en mogelijkheden aanwezig.

Verstoring van de rust.

Vanwege het touristische karakter van Markelo, plus werkgelegenheid voor Markeloers.

22


Uitbreiding van meer recreatie is niet direct nodig, het verbeteren van de faciliteiten voor toeristen wel. Denk hierbij aan

bijvoorbeeld zwembad, wandel en fietsroutes, bezienswaardigheden en evenementen. Daarnaast ook een toerist-vriendelijker

en interessanter centrum ,waar toeristen ook geld kunnen en willen besteden en dit niet in de omliggende plaatsen doen.

Toerisme is een goede bron voor inkomsten. Levert relatief veel vakantie werk voor jongeren op. Bovendien houdt het een

gemeente levendig, bij de tijd en allert op bijv. onderhoud van gebouwen en groenvoorzieningen. (Wie wil er nu vakantie

houden op een rommelige en niet onderhouden plek?) Schept dus ook weer werkgelegenheid.

Stimulering van de economie. Dit heeft tevens positieve invloed op de leefbaarheid.

Stilstand is achteruitgang. Dus blijven promoten.

Positieve impuls voor ondernemend markelo. Door een belangrijke toeristische peiler komt er ook meer geld binnen dat kan

worden besteed aan algemene voorzieningen. Denk aan het belang van het zwembad.

Past bij Markelo en het buitengebied.

Past bij de aard van Markelo als economische bedrijvigheid.

Omdat Markelo dat nodig heeft.

Omdat er tig recreatie mogelijkheden zijn in Markelo. Er is teveel toeloop van toeristen waardoor de drukte op het platteland

helaas toeneemt. Ik woon op het platteland om te werken en rustig te wonen en sta niet te popelen op toeristen die je voor de

voeten lopen. Tevens komt er in de zomer dagelijks een vracht aan toeristen langs.

Omdat er naar mijn inzicht voldoende recreatie is.

Omdat er al heel veel recreatiebedrijven zijn in Markelo. Wat wel gestimuleerd kan worden ,dat is verbetering en aanpassing en

ook nieuwe kleinschalige initiatieven die aansluiten aan de behoefte in de markt.

Omdat er al genoeg recreatie is, toerisme mag wel gestimuleerd worden. In totaal zo'n 16 campings.

Omdat dit een sterk punt van Markelo is.

Omdat dit een belangrijke inkomstenbron is om het huidige aanbod te houden. Zonder toeristen wordt ook deze inkomstenbron

misgelopen.

omdat boeren bedrijven minder worden.

Om verzekerd te blijven van een redelijk aantal winkels in Markelo.

Om toeristen te blijven trekken moet er blijvend vernieuwd worden en dient er een breed scala aan mogelijkheden te zijn. Deze

zijn op het moment te eenzijdig

om markelo ligt een mooi gebied voor toerisme,en het brengt mensen naar de kern goed voor de ondernemers en anders wordt

het gauw saai in het dorp met de 5 heuvels

Om de winkels in Markelo voor eigenlijjk bevolking te behouden is recreatie en toerisme een must.

Om de economie te bevorderen.

Nog meer toeristme legt wel een grote druk op het landschap, zijn flora en fauna.

Naar mijn idee wordt volop aan gewerkt.

Momenteel is er aanbod genoeg. Uitbreiding zal niet het gewenste resultaat opleveren qou werkgelegenheid en meer bezoek

aan de winkelvoorzieningen.

Met de komst van het bungalowpark is het meer dan genoeg.

Mensen vinden zo weer leukere plekken.

Meer toeristen meer inkomsten, meer gezelligheid in het dorp.

Meer Fietspaden en wandelpaden ook door de weilanden. Betere openingstijden van VVV en horica op zon en feestdagen.

Meer dan voldoende aanbod.

Markelo ligt in een prachtige omgeving.

Markelo moet gebruik maken van haar sterke punten. Één van de sterkste punten is de prachtige natuur en het glooiende

landschap. Daarnaast is de ligging van Markelo gunstig voor toerisme (makkelijk te bereiken).

Markelo is naar mening geen "industriedorp". ik zou kiezen voor behoud van natuur en landschap en daar toerisme op aanpassen;

dus ook geen groot vakantiepark. kleinschaligheid bevorderen. gokken op een bepaald segment vakantiegangers. misschien

wel de rust- en natuurliefhebbers.

Markelo is een plaats die daar uitermate geschikt voor is en moet blijven!

Markelo is een agrarische plaats. De recreatie- en toerisme mogelijkheden zoals ze nu zijn, is prima. Het hoeft niet verder

gestimuleerd te worden.

Markelo heeft genoeg campings en accommodaties, hier hoeft geen uitbreiding voor te komen.

Markelo heeft een groeiende toeristische functie, dit moet verder ontwikkeld worden. Stilstand is achteruitgang

Markelo heeft al veel toerisme. Het is een goede bron van inkomen voor de middenstand. De omgeving leent zich zeer voor

toerisme en recreatie zonder dat al teveel afbruik doet aan natuur en landschap.

Markelo heeft al veel campings en een heel mooie omgeving waarom niet hier op in spelen. toerisme is een hele belangrijke

bron van inkomsten. De horeca, het winkelaanbod profiteerd hiervan dus ook de gemeente en indirekt ook de inwoners daar er

meer inkomsten komen en gebruikt kunnen worden voor de plaatselijke bevolking.

Levert werkgelegenheid op en komt de horeca en winkels in markelo ten goede.

Laat de Nederlander meegenieten van onze prachtige omgeving. Doe dit wel op gepaste wijze en vooral geen grootse zaken.

Kan gunstig zijn voor de middenstand en werkgelegenheid.

Kan een belangrijke bron van inkomsten worden. Mensen gaan steeds vaker vakantie (korte) houden in eigen land

23


is zat slaapgelegenheid wel promoten niet uitbreiden

Inkomen voor middenstand, meerdere mensen laten genieten van de schoonheid in onze omgeving.

in markelo zijn al genoeg campings

Ik vind dat Markelo al beschikt over meer dan genoeg campings, recreatiewoningen en er al voldoende mogelijkheden zijn voor

toerisme, wandeltochten, fietstochten, maneges, cafes, restaurants.

Ik denk dat hier al voldoende aandacht voor is en dat de mogelijkheden om je vakantie door te brengen voldoende zijn.

Iedereen laten ontstressen in Markelo.

Hiermee leveren wij een bijdrage aan het groen en leefbaar houden, markelo moet zijn natuur behouden en ook zijn eigen

karakter.

Het park vergeten.

Het is in de zomer al druk genoeg.

Het is goed voor de winkels in Markelo. Tevens is het goed voor de werkgelegenheid. We moeten trots zijn op zoiets moois en

delen met de mede mensen.

Het is een goede inkomstenbron en goed voor de werkgelegenheid daarnaast is veel recreeren goed voor de volksgezondheid.

Het is een fantastisch mooi gebied, waar veel mensen van moeten kunnen genieten. Ik ben heel blij en trots dat ik hier mag

wonen.

Het is belangrijk voor winkels, bedrijven en voor de werkgelegenheid.

Het geeft redelijk schone werkgelegenheid.

Het brengt toeristen naar het dorp.

Het aanbod is mijns inzicht ruim voldoende.

Goed voor werkgelegenheid en bekendheid van gemeente.

Goed voor werkgelegenheid.

Goed voor economie Markelo.

Goed voor economie.

Goed voor de werkgelegenheid en voor de middenstand.

Goed voor de werkgelegenheid en het is een stimulering voor het behoud van het landschap.

Goed voor de werkgelegenheid en de middenstand.

Goed voor de omzet van de middenstand en plattelandsontwikkeling. De toerist kan wel genieten van de rust en ruimte op het

platteland, maar bijna geen kopje koffie/thee etc. nuttigen. Het is pure plattelands beleving, wat natuurlijk uitstekend is. Maar

niet "boer"gondische genieten.

Goed voor de leefbaarheid van het dorp, ondernemers profiteren er van mee en blijven zo behouden. Verder is het goed voor de

drukke activiteiten agenda in het dorp, er is altijd wat te doen en dat moeten we zo houden! Dit is ook een van de redenen om

het centrum flink aan te pakken, de melkfabriek en arkervaart zijn als 2 dikke puisten op het gezicht van een miss; geen gezicht!

Goed voor de gemeenschap.

Goed voor de economische ontwikkeling.

GOED VOOR DE ECONOMIE WERKGELEGENHEID E.D.

Goed voor de economie.

Goed voor aanwezige voorzieningen en werkgelegenheid, past bij Markelo.

Gezien de ligging van Markelo en de vele campings rondom Markelo moet dit worden bevorderd.

Geschikte plaats met veel natuur en stimuleert werk en inkomen.

Gemeente (met name buitengebied) leent zich daarvoor maar geen massarecreatie zoals bungalowparken e.d.

Geket op de teloorgang in de landbouwsector is stimulering van recreatie en toerisme van groot belang. Denk hierbij aan de

werkgelegenheid.Daarbij heeft Markelo de potentie uit te groeien tot een plaats die belangijk is voor het toerisme. Om dit te

stimuleren zal de dorpskern moeten worden aangepast zodat een verblijf aldaar als aantrekkelijk wordt ervaren. Dit is eveneens

van belang voor de plaatselijke middenstand.Daarnaast zal zuinig moeten worden omgegaan met natuur en landschap,

voor de rustzoekende en natuurminnende toerist

Geeft werk gelegenheid en de mensen kunnen genieten van onze fiets en wandelpaden.

Er zijn voldoende toerisme mogelijk heden in de gemeente markelo,het bestaande op waarderen en behouden wat er is en niet

toegeven aan allerlei plannen van ontwikkelaars,welke altijd uit zijn op hun winst. en na jaren blijft de gemeente met de zure

appel zitten,er word altijd over het positive gesproken en niet over het negatieve,neem als voorbeeld de huisjes op hessenheem

welke worden vehuurd aan groepen jongeren en deze de zaterdagavond trekken naar de discotheken,en vaak al vernielend

terug keren in de vroege ochtend. spreek je deze mensen er op aan dan loop je het risico op een partij klappen,politie even

niet aanwezig en de wethouder die heeft weekend. dus ik zit niet te wachten op een vakantie park die hun huisjes wel moeten

verhuren aan groepen om leegstand te voorkomen bezind eer ge begint.

Er mag in de vakantieperiode en daarbuiten best wat meer bedrijvigheid komen in Markelo. Echter niet meer campings maar

wel eenvoudige hotels, pensions e.d.. Golfbaan mag ook maar dan niet met een massaal bungalowpark. Een park dat op den

duur toch gewoon een woonwijk wordt !

Er is voldoende. geef de bewoners en natuur de rest van de ruimte.

Er is toch meer dan genoeg, waar zullen de toeristen nog voor komen als we hier alles vol bouwen?

24


Er is nu voldoende. Nog meer betekent voor mij dat we een toeristendorp worden. dan verdwijnt het dorpseigene teveel naar

de achtergrond.

Er is naar mijn mening voldoende recreatie en toerisme in en rondom Markelo.

Er is hier voldoende aanwezig.

Er is genoeg mogelijkheid voor recreatie. Recreatie brengt de burgers niets.

Een van de sterkste punten van de gemeente ( mooi natuurgebied) moet uitgebuit worden.

Economische trekker voor de toekomst.

Dit zijn economische mogelijkheden voor Markelo, zonder dreiging van fatale aantasting van natuur en landschap

Dit trekt mensen. Hierdoor is er meer werkgelegenheid en wordt er meer geconsumeert bij de detailhandel.

Dit is op een goede manier economisch gebruik maken van al het mooie wat ons Dorp te bieden heeft.

Dit is goed voor de economie en werkgelegenheid, en wij willen toch zeker onze mooie streek ook aan andere mensen laten zien

en hen hiervan laten genieten!

Dit is een sector met volop duurzame mogelijkheden.

De uitgaansgelegenheden zoals Dieka en Billsbar zouden uitbreiding kunnen krijgen, vooral in Billsbar is het erg vol op 'n

zaterdagavond, en dan ook de parkeerplaatsen. Misschien zou er nog wel 'n discotheek bij gebouwd kunnen worden, waar dan

overdag ook restaurant/bistro mogelijk is. Markelo is ook bij daglicht een onwijs mooie stad en vooral het gebied erom heen is

verrassend mooi

De reeds aanwezige faciliteiten verder uitbouwen is een mooie kans op een economische impuls in die sector. Uitbreiding en

kwaliteitsverbetering (stimulering) kunnen die kans versterken. Stimuleren van recreatie en toerisme dient een heldere keus te

zijn in die zin dat andere economische ontwikkelingen (landbouw en bedrijventerreinen) dan niet gepromoot en nieuw ontwikkeld

worden. Het zou van politieke moed getuigen die keuze helder te durven maken. Van alles wat (landbouw, economie en

recreatie en toerisme) getuigt m.i. van gebrek aan een lange termijnvisie. Verwende individualisten zullen uiteindelijk geen

vakantie willen vieren in een gebied waar ze, zodra ze op enkele kilometers van hun verblijfadres zijn industrieterreinen en

niet-romantisch ogende stallencomplexen tegenkomen.

De omgeving leent zich goed voor wandel- en fiets-recreatie.

De markt is aardig verzadigd.

Brengt de noodzakelijke economische activiteit en daarmee werkgelegenheid.

Bevordering vvor economie nuttig, echter gezien de omgeving en cultuur om en in Markelo dienen de activiteiten kleinschalig

te zijn.

Beter voor de ondernemers en werkgelegenheid.

Beter voor de economie.

Bestaande recreatie stimuleren,geen uitbreiding.

Belangrijke bron van inkomsten en het houdt het dorp levendig.

Belangrijk voor werk en inkomen bevolkin.

Belangrijk voor middenstand promotie van het mooie Markelo.

Alternatieve vormen van inkomen; nevenactiviteit voor agrarische bedrijven

Als eerst de werkgelegenheid en ten tweede om de regio goed op de kaart te zetten. Dat brengt op allerlei fronten een goed

imago.

Afhankelijk van de schaal kan dat economische voordelen opleveren.

1. Belangrijk voor locale economie 2. Gebruik van mooie omgeveing om te recreeren.

Waarom Waarom vindt u dat er wel/niet meer verblijfsrecreatie moet moet komen?

komen?

9000 slaapplaatsen is toch al heel wat!

Aanbod kan wel wat meer worden

Aantasting landschappelijke

als de bevolking toeneemt is dat in het belang van het dorp, middenstand en horeca

als de hu

als het daar bij blijft maar er moet zonodig permanent bewoont worden en dat geeft nog al wat problemen met de me

Als je een slaapplaats biedt aan ruim 9000 toeristen, zul je ze ook iets moeten bieden. Doe je dat niet, gaan ze zowiezo naar de

omliggende plaatsen.

als je voor recreatie bent, hoort dit erbij

Als uitbreiding van de sector dan kan dit op duurzame en innovatieve wijze, dus GEEN bungalowpark.

als we in markelo de dingen die er al jaren zijn en goed voldoen dan moet je die vast blijven houden en eventueel aanpassen

aan de huisige maatstaven ipv nieuwe alternatieven elders te gaan zoeken

Behoud van natuur en landschap. Niet meer aantasten.

belangrijk voor winkeliers en dergelijke

Ben voorstander van een profilering als verblijfsrecreatieoord en dan horen daar verblijfsrecreatiemogelijkheden in alle

soorten en maten bij.

25


Beter voor ondernemers en werkgelegenheid

Dan wel van invloed op winkels en sport/zwembad

Dat geeft werkgelegenheid voor de inwoners van Markelo.

De bestaande campings- en bungalowparken bieden voldoende mogelijkheden. Wel zal aan kwaliteitsverbetering moeten

worden gedaan. Het sterke punt lanschap en natuur moeten niet verder aangetast worden door massatoerisme. Rust is wat de

moderne mens zoekt!

des te meer het de economie versterkt

Dit maakt alleen maar de natuur kapot en voegt niets toe. Ga de dagrecreatie stimuleren.

Er dient meer verblijfsrecreatie in kleinschalige vorm te komen, op dit moment is het voornamelijk grootschalig.

Er is geen mooi hotel of iets dergelijks, daar is behoefte aan denk ik.

er is genoeg

Er is genoeg kwantiteit (aant

er is genoeg verblijsrecreatie

Er is m.i. voldoende aanwezig

Er is meer dan genoeg. Bouw alles vol en er komt géén 1 toerist meer. Ze komen hier voor de rust en de mooie omgeving en voor

de rust die de Twentenaar nu nog uitstraald.

Er is meer dan voldoende

Er is te wenig hotelruimte.

Er is voldoende

er is voldoende en vermeerdering trekt een te grote wissel op het landschap

er is voldoende verblijfsrecreatie in en om Markelo.

Er is voldoende verblijfsrecreatie in en rond Markelo

er is voldoende verblijfsrecreatie.

Er zijn al genoeg mogelijkheden in Markelo e.o. Het gaat ten koste van de eigenheid van het dorp en omgeving op langere

termijn.

er zijn genoeg accomedaties

Er zijn genoeg campings. Niet meer maar wel vergroting van Campings. De camping eigenaar weten goed waar ze mee bezig

zijn.

Er zijn genoeg recreatieparken en kleine zelfstandigen die op kleine schaal recreatiefverblijven hebben. Kleinschalig heeft ook

het voordeel dat wij de gasten als mensen kunnen blijven zien en niet als nummer.....

Er zijn ruim voldoende campings en verblijfsmogelijkheden in Markelo en ook in nabij gelegen plaatsen.

er zijn voldoende campings en parken waar mensen vakantie kunnen vieren

Er zijn voldoende campings, maar onvoldoende recreatievoorzieningen die tegenwoordig gevraagd worden.

er zijn voldoende mogelijkheden

Ervan uitgaande

genoeg aanbod houdt het vooral kleinschalig en persoonlijk

Gezien de aanwezigheid van de huidige campings is al genoeg ruimte in het buitengebied wat daardoor in beslag wordt genomen.

Tevens moet er goed worden gekeken welke invloed dit heeft op het verkeersaanbod in Markelo.

goed voor de economie

goed voor verder ontwikkelingen

heb ik reeds vermeld ruim voldoende.

Hessenheem is weggevallen als groter verblijf. Ik denk dat er ruimte is voor een groot park (bungalow en camping)

Het aanbod dat er nu is, is ruim voldoende

Het bungalowpark nabij Goor ligt op de verkeerde plek, dient veel dichter bij de A1 gesitueerd te worden.

het gaat ten koste van de natuur en we hebben al genoeg grote recreatieparken in markelo, er is nog voldoende plek op deze

parken.

Het is prima zoals het nu is.

Het is zo voldoende eerst maar dit in stand houden (en in de hand)

hotelaccomodatie is er te weinig.

Hotelruimte is aan de magere kant. Er zijn wel voldoende kampeerterreinen.

Huidige capaciteit is onvoldoende er is veel vraag naar kleinschalig verblijfrecreatie.

Idem vorige antwoord m.b.t. recreatie.

in markelo is vaak wat te doen

Is m.i een taak van de verschillende recreatiebedrijven, waaronder ook de diverse campings.

is zat van

Kleinschalig en toeristisch kamperen staan onder druk, denk b.v. aan Hessenheem. Hier moet aandacht voor zijn.

26


laat het vakantiepark maar komen, wel jammer van de landbouwgrond, maar de meene is met de ruilverkaveling al verpest.

Daarvoor was het een mooi landschap

Leefbaar houden van platteland en omzet verhoging voor mkb markelo. Geeft ook arbeidsplaatsen voor plaatselijke bevolking.

Markelo heeft een mooi buitengebied

Markelo is alleen goed vertegenwoordigd door cam

Meer bedrijvigheid, goed voor economie, zwembad, musea. Echter geen campings e.d. die veel ruimte opsouperen. Wel hotels

en pensions.

Meer in de zin van hotels, campings zijn er genoeg. Ook na (als het bungalowpark doorgaat) is er in mijn ogen nog een tekort

aan hotelkamers in dit gebied.

meer verblijf meer toerisme

Meer verblijfsrecreatie is goed voor de werkgelegenheid en zal Markelo op een positieve manier op de kaart zetten. Met deze

verblijfsrecreatie bedoel ik met name de rustige recreatie. Geen Valkenburgse toestanden.

Meer verblijfsrecreatie is

Meer verblijfsrecreatie is meer toerisme, meer toerisme is meer inkomsten. Markelo moet op de kaart blijven wat betreft

toerisme.

Meer verblijfsrecreatie leidt tot meer omzet voor winkels en culturele instellingen, als musea.

Mensen willen hun vrije tijd besteden.

met 9000 slaapplaatsen is er al genoeg aanbod,en het trekt alleen maar permanentebewoning aan

Mogelijkheden genoeg.

nee ik denk dat er al genoeg mogelijkheden zijn tot verblijfsrecreatie

Niet meer maar verbeteren verblijfsrecreatie. Investeren in hetgeen er al is.

om het toerisme te behouden

Om meer toeristen te trekken.

omdat dit goed is voor de economie en werkgelegenheid.

Omdat er al voldoende mogelijkheden zijn.

omdat er weinig keuze is

Omdat het voor Markelo erg belangrijk is (economisch) dat er meer verblijfsrecreatie moet komen

Omdat ik eerder al schreef dat recreatie en toerisme m.i. zou moeten worden gestimuleerd en daar hoort verblijven (camping/hotel/bungalowparken)

bij.

Omdat Markelo anders een saai dorp wordt

op deze manier ondersteunen wij ons doel ons op de markt te zetten als recreatieve gemeente met oog voor de natuur

reeds voldoende aanbod

Rust natuur niet verstoren

Steeds meer mensen ontdekken Twente, moeten van die gelegenheid gebruik maken

Thans moeten de inwoners te veel reizen

verblijfsrecreatie is economische groei

volge

Volgens mij zijn er voldoende mogelijkheden. Het is alleen noodzaak om deze voorzieningen aantrekkelijk te houden voor de

toerist. Faciliteiten zoals bijv. het zwembad in stand houden

volgens ons is er genoeg

voor de arbeidsplaatsen

We moeten de gasten "vasthouden"voor een periode

wel kleinschalige uitbreiding maar geen grote parken o.i.d. met dito voorzieningen.

werk en inkomen

werk en inkomsten

werk gelegeheid en economiche voordeel

werkgelegenheid

Werkgelegenheid (mag niet te kosten gaan van markelo overigens, en de natuur moet ook niet te veel lijden) Verblijfsrecreatie

op de plek van het eventuele varkenscluster.

Werkgelegenheid en mogelijk uitbreiding winkelcentra (gevarieerder aanbod).

werkgelegenheid/bedrijvigheid

zie antwoord bij vraag 17

Zie mijn vorige toelichting bij vraag 17

zie ook de andere beantwoording en de vorige! eigenlijk is deze vraag overbodig. maar verblijfsrecreatie dient kleinschalig te

zijn! Anders teveel druk op de nu al slechte verkeerssituatie.

Zie vorige stellingen

zie vorige vraag

27


Zie vraag 17

Zo'n mooi gebied, daar moeten veel mensen van kunnen genieten, Ik denk aan kleinschalige verblijven, zoals logies bij de boer.

Zoals al eerder aangegeven zijn er campings en hotels genoeg in Markelo en in de directe omgeving van Markelo.

Aanvullende Aanvullende oopmerkingen

o pmerkingen over over over thema thema RECREATIE

Zorg wel voor een goed infrastructuur!!

Zo snel mogelijk vakantieparken van het roompark op starten veel beter voor iedereen

Vreemd dat het thema Recreatie opduikt tussen alle vragen over de Kern Markelo. Recreatie en Tourisme is hoofdzakelijk een

activiteit van het buitengebied. Misschien komt dit gebied strakt op een andere manier nog beter aan bod.

Voorzieningen als winkels en recreatiegebieden zoals zwambaden zijn maar voor een klein gedeelte afhankelijk van toerisme.

Deze groep is immers maar een paar maanden per jaar in Markelo. Belangrijker is het voor de Markelose bevolking dat een

zwembad en winkelvoorzieningen in de kern aanwezig zijn.

Voor de bewoners van Markelo en voor de vakantieganger zou een fijnmaziger wandelpadensysteem aan te bevelen zijn. Bijv de

Markelose berg is onvoldoende bereikbaar, er is aan de noordzijde en de westzijde geen pad, het op de kaart aangegeven pad

aan de noordzijde is niet publiekelijk toegankelijk. Ook bij de Hulpe zouden wat meer toegangspaden moeten komen. En in de

Achterhoek zouden ook wat meer wandelpaden/fietspaden moeten komen.

Uitbreiding van recreatie en toerisme moet niet leiden tot grootschalige uitbreiding van de campings. Hotelruimte of pensionuitbreiding

zal ook leiden tot een ander samensteling van de recreanten en toeristen.

Respecteer het zwembad, het is gemoedelijk en een goede plek voor de jeugd.

Recreatie is van belang voor de inwoners van Markelo, maar ook voor de gasten van elders. Als dit goed wordt gedaan is dat

voor ons belangrijk, maar als de gasten van buiten dit ook ondervinden, gaat daar meestal een stimulans naar uit om vrienden

en bekenden op hun ervaringen in en om Markelo te wijzen.

Niet te veel appartementen bouwen, het breekt de gezelligheid af (zie Holten).

Niet meer kapotmaken in het centrum door hoogbouw.

Men moet het centrum van Markelo zo aanpassen dat het gezellig en interssant wordt voor recreanten. Dus niet alleen winkels,

maar bv. mooie terrassen!!

Markelo kent een kleinschalige structuur. Hierin past een kleinschalige opzet van verblijfsrecreatie. Liever meer kleinere

bedrijven, ingepast in het landschap dan één of enkele, landschappelijk overheersend grote bedrijven.

Maak niet te veel beperkingen met het afsluiten van wegen en een overdaad aan verbodsborden. Onlangs hoorde ik toen ik in

Drente was en over de Hof van Twente had de opmerking: o' die streek met al die verbodsborden.

Maak alsjeblieft een keuze (voor inzet op recreatie en toerisme) en Doe niet van alles wat.

Laat " DE HOF VAN TWENTE" zoals die nu is, het is nu nog genieten.

Instandhouden van mooie keinschalige gebieden en natuurgebieden. Ontweven van bedrijvigheid in het buitengebied dat

elkaar bijt. Niet toestaan van mega varkens- kippen bedrijven.

In het buitengebied: meer mogelijkheden voor ombouw schuren naar vakantiewoningen.

Impact van recreatie wordt volgens mij overschat. Mensen nemen heel veel eigen spullen mee, en zijn zelfvoorzienend. Is er

wel eens serieus (praktijk)onderzoek gedaan hoeveel meer omzet/winst de winkels maken tijdens de zomermaanden, wat

zogenaamd dan van de toeristen afkomstig zou zijn? Groot nadeel: verkeersoverlast!!! Dus niet streven naar ernstige uitbreiding

met nieuwe mogelijkheden, dan eerder bestaande campings / parken beperkt uitbreiden (max 10%).

Ik denk niet dat ALLEEN recreatie het in stand houden van de winkels veroorzaakt, maar het speelt zeker mee. Verder is het van

belang dat ondernemers durven te ondernemen.

Ik denk dat een bungalow park wel een toegevoegde waarde en kansen kan bieden voor de omgeving en de economie van

Markelo en omgeving, mits de ondernemers hier slim mee omgaan.

Hou Markelo en omgeving vooral mooi en de moeite waard om er steeds weer terug te komen.

Het zwembad moet in Markelo blijven.

Het binnen en buitenbad moet blijven.

Heb geen idee, omdat het slechts een klein gedeelte van het jaar belangrijk zou kunnen zijn.

Géén bungalowpark bij de Herikerberg.

Eventueel uitbreidingsmogelijkheden bestaande recreatiebedrijven, geen nieuw park.

Eventueel slaapaccomodatie hoteld, bed en braekfaest e.d. goedkope overnachtingsplekken. Maak reclame voor alle bekende

route's.

De kernwaarden voor recreatie en toerisme in Markelo zijn: rust, ruimte, natuur, kleinschaligheid, historie. Je moet deze sterke

punten benutten en versterken, maar nooit aantasten. Dus geen mega parken zoals er zo veel zijn in Nederland, die in een klap

het karakter veranderen.

De jeugd van 12 tot 15 valt 'n beetje buiten de boot, dus die kunnen wel meer recreatie gebruiken.

Bungalowpark op Herikerberg moet niet gebeuren. Het gaat alleen maar een hoop extra verkeersdrukte geven. Kleinschalige

(boeren)campings mogen er wel meer komen. En misschien kleinere hotels of bed-en-breakfast.

Bungalowpark mag er wel komen! Laat de vakens maar daar waar ze nu zijn.

Bungalowpark en golfvelden belangrijke stimulering voor de recreatie.

Aub geen grootschalig recreatiepark midden in de natuur.

28


5. 5. 5. Centrum Centrum

Centrum

Toelichting bij: ‘Wat vindt u van van van het winkelaanbod in in het het centrum?’

centrum?’

alle levensbehoeften worden voorzien

De basis winkels zijn er en een paar extra winkels. Voor kleding e.d. ben je meer op Rijssen gericht of op grotere winkel plaatsen

De basisvoorzieningen zijn aanwezig

Een groter winkelaanbod is natuurlijk altijd prettig. Gelet op de grootte van het dorp kun je je afvragen of dit haalbaar is. De

huidige situatie is redelijk en het is een goede zaak om te zorgen dat dit in ieder geval zo blijft

eenzijdig aanbod veel van hetzelfde

Er is genoeg variatie. Meer kan Markelo niet verwachten met dit inwonersaantal. Dan zou je echt een bepaald thema moeten

kiezen (zoals bij Diepenheim: kunst, exclusief etc) en daar in investeren.

er ontbreekt: 1. klein warenhuis (Marskramer oid) 2. modieuze (heren)-kledingzaak 3. schoenenzaak 4.goede slijterij/wijnhuis

5.ambachtelijke slager en groenteboer Er zijn teveel prularia winkels zonder bestaansrecht.

er ontbreekt: schoenwinkel, blokker oid,

er zijn drie kadoshops/hebbedingetjes maar een simpele glazen theepot is niet te koop.

er zijn in markelo te weinig winkels zoals een slager.en een blokker

essentiele voorzieningen zijn aanwezig

geen galanteriezaak horloge/klokenzaak doe het zelf zaak herenkleding speelgoed

geen huishoudelijke zaak, schoenen, groente, en slager.

geen juwelier/schoenenzaak/huishoudelijke artikelen etc teveel kado winkels

Gemis aan 'bouwmarkt", maar ook zeker aan een winkel met huishoudelijke artikelen. Op dit moment wel een aantal zeer leuke

winkels met kadoartikelen en accesoires

Het centrum van Markelo is weinig spectaculair, waardoor er een minimale aantrekkingskracht is voor het omliggende (verzorgings)gebied.

Daarnaast gaan veel mensen naar omliggende plaatse

Het mag natuurlijk best meer, maar voor een dorp van deze omvang is het redelijk goed. We missen een winkel voor huishoudelijke

artikelen.

Het winkel aanbod in Markelo wordt voor het belangrijkste deel bepaald door het koopgedrag van de inwoners zelf (in Markelo

of elders kopen). Hoe meer mensen in Markelo kopen des te meer omzet des te meer winkels er blijven.

het winkelaanbod is, na de meest recente ontwikkelingen, nèt voldoende, maar mag niet weer inzakken

Het wordt al wel iets beter, maar het is bijvoorbeeld jammer dat er geen warenhuis meer is (er waren er een aantal jaren

geleden nog 3)

Het wordt weer beter.. maar ik vind wel dat er meer aanbod kan komen in verschillende soorten winkels, zodat je niet meer het

dorp uit hoeft voor een boodschap..

Het zou leuker zijn als er nog wat meer verschillende winkels zouden komen, zoals een goede huishoudwinkel (Blokker bijvoorbeeld)

Gezien het aantal inwoners zou je ook kunnen denken aan een Mediamarkt(trekt veel publiek) dit zou te realiseren z

Ik mis een goede Doehetzelf zaak.

ik mis een zaak met huishoudelijke en speelgoedartikelen

Je moet al gauw naar een andere dorpskern om dingen aan te schaffen. (Zeker ook de prijs scheelt!)

Klein dorp, weinig winkels. Het moet voor de winkeliers ook uit kunnen hier te zitten!!!!!!!!!

Markelo heeft geen groot centrum maar de vraag is of uitbereiding mogelijk is en of het mogelijk is om meer mensen naar

Marke

Markelo mist een aantal belangrijke winkelvoorzieningen, b.v. schoenmode, hobby winkel.

Markelo moet zich richten op recreatie en toerisme, dit vraagt een

Markelo zal nooit een dorp worden waar men speciaal voor " winkelen" naartoe komt, dus ik ben van mening dat het aanbod

dusdanig ook niet extreem hoeft te worden uitgebreid!!

Meer kleindere winkels voor startende ondernemers, meer grotere winkels voor over stappen van kleindere winkel naar grotere

winkel.

Meer winkels zou mooi zijn, echter moet het financieel ook kunnen.

men kan er nog geen bordje of kopje kopen.

Met holten rijssen en goor in de buurt vind ik het niet nodig om meer winkels te hebben, drogist, 2 supermarkten, bloemwinkel,

boekenwinkel vind ik genoeg

niet alle elementaire voorzieningen aanwezig. schoenenzaak bv. slager, groenteboer, kleinhuishoudelijke dingen.

ontbreekt nog een huishoudelijke winkel. zoals marskramer. Voor deze artikelen moet men nog steeds uitwijken naar Goor, en

andere gemeenten

onvoldoende voor wat betreft keuze mogelijkheden, denk aan huishoudelijke apparaten etc. schoenenzaak etc.

oude melkfabriek en brokken fabriek weg uit centrum winkel centrum met appartementen maken

schoenenzaak speelgoed en huishoudelijke artikelen zijn eigenlijk onmisbaar

Sommige winkels hebben we gewoon in Markelo waar wel behoefte aan is.

29


Teveel van hetzelfde,

uitbreiding met bijvoorbeeld; - speelgoed - huishoudelijke artikelen - kledingwinkels

Veel van hetzelfde.

voldoende voor dagelijkse boodschappen, maar verder weinig variatie

Voor de dagelijkse behoefte.

voor een dagelijks huishoudelijk potje, kopje moet men al naar rijssen goor of holten

Voor recreatie heb je bepaalde boetieks nodig,dus geen ketens

voor speelgoed en andere klein huishoudelijke artikelen zijn wij afhankelijk van rijssen of goor

Waar is de slager? Waar is de electrozaak? Waar is de schoenenzaak? Waar is ...?

Wat mij betreft zou er een warenhuis met een goede naam moeten komen. Dit kan een enorme impuls aan het winkelen in

Markelo geven. Ook de beweging die nu te zien is, kleine winkeltjes met s

We missen in Markelo een soort van Blokker winkel. (Wat vroeger Dollekamp was)

We zien dat er animo genoeg is in Markelo voor winkels, Alle panden zitten vol en volgens mij is er daarom ook meer behoefte

aan winkelruimte. Ik zie daar een mooie ruimte liggen op de plek van oude cobercoterrein en arkervaart.

Wordt steeds beter, nu hopen dat deze winkels behouden blijven doordat er voldoende mensen de producten blijven kopen.

Wat een goede ontwikkeling is, is dat er nu veel jonge ondernemers bezig zijn.

Welke Welke mogelijkheden mogelijkheden zijn zijn er er voor voor uitbreiding uitbreiding van van het het winkelaanbod winkel

aanbod in in het het centrum?

centrum?

Aan de westkant van de grotestraat(vervanging met woonruimte boven

Als de doorgaande weg als dorps kern word gezien ( dus geen verkeer )en alles weer nieuw inricht met een groot terras rond de

kerk en een wat atrakties voor toeristen dan komt het goed .

Als de Melkfabriek en Cooperatie uit het Centrum weg zijn, kan het centrum opnieuw ingericht worden.

b.v.een blokker,marskramer,in plaats van te veel tierlantijnzaakjes

Beperkte uitbreiding van voorzieningen welke er nu te beperkt zijn.

bijvoorbeeld een blokker o.d.

blokker of een andere huishoudzaak

Centrum verkeersvrij maken.

coberco terrein en arkervaart, misschien ook de welkoop meenemen in het plan.

de burgerhuisjes naast Voskamp kunnen weg. Rondom de oude melkfabriek zijn er mogelijkheden

De Grotestraat tot aan Holterweg vernieuwen voor wat betreft winkelpanden. doormiddel van een nieuw te bouwen mooie

appartementen met de uitstraling van oude daken. Daaronder veel winkels zodat de winkelstand ook opgevijzeld zal kunnen

worden.

De Grotestraat vanaf de Bergweg tot aan de Tolweg

De melkfabriek locatie zou geweldig zijn om er een pand te zetten ,met onderin winkels en boven woningen.

de oude zuivelfabriek

doe het zelf schoenenwinkel

door een combinatie van winkels/appartementen tebouwen op het terrein melkfabriek/arkervaart

Door een rondweg te maken, zodat het centrum autoluw wordt en er meer winkels mogelijk zijn.

door panden te slopen

een rondweg of randweg om markelo heen zodat het bestemming verkeer alleen door markelo moet

Een winkel in b.v.huishoudelijke artikelen, juwelier, speelgoed, zou ik graag in Markelo willen hebben, nu moet je steeds naar

Goor of Rijssen.

een zaak voor huishoudelijke artikelen, schoenenzaak

Einde grote straat ( na kapsalon Volkers tot en met Dollekamp etectro) nieuwbouw winkels onder appartemente boven. Einde

grote straat ( van Voskamp t/m pc winkel) nieuwbouw winkels onder appartementen boven. Melkfabriek + Cooperatie

eindelijk eens de oude fabrieken opruimen en afbreken dan kan een een behoorlijk aanbod van winkels komen

er zouden wel meer verschillende kledingwinkels bij kunnen

Grotestraat westzijde vanaf Art Fleur tot aan shoarmazaak

hema, blokker of marskramer of andere winkel met divers aanbod waaronder huishoudelijke artikelen

H

Het terrein rond landbouwcoëperatie en voormalige zuivelfabriek biedt vele mogelijkheden.

Het terrein van de oude melkfabriek en roggebroodfabriek biedt genoeg ruimte voor het inrichten van een dorpsplein met

daaromheen winkeluntis, broodjeszaak/lunchroom, café/restaurantje e.d.

horeca luxe consumptieartikelen

Huishoudelijk ( Marskramer / Blokker ) / Speelgoed / evt. een kleine Hema o.i.d.

huishoudelijke artikelen en speelgoed

Huishoudspeciaalzaak: Blokker o.i.d.

ii

juwelier, schoenen

kleding/schoenen, (huishoudelijke) electronica

Linkerkant van de grotestraat met de projectontwikkelaar aan de tafel gaan zitten en zorgen dat nieuwbouw wordt gealliseert

zodat een hema,marktwinkel og blokker interesse toont voor een nieuwpand.

30


Markelo kent veel open ruimtes in de kern. Er moet naast andere winkels ook meer parkeergelegenheid komen.

meer diversieteit of een van alles winkel

meer kledingzaken met merkkleding voor dames en heren of kinderkleding schoenenzaak huishoud/speelgoedwinkel in

omgeving van t van amerongenstraat of melkfabriek Ijssalon in oude pand

Meer ruimte geven in de bestemmingsplannen en werken met zoneringen. Het gedeelte Grotestraat v.a. Hofstaete tot het

voormalige gemeentehuis opwaarderen.

melk fabriek aankopen bouw van winkelpanden er boven 2laag appartementen groot en wat kleiner,kijken naar de toekomst

(vergrijzing)voorbeeld de zwaen.

melkfabriek afbreken! en daar nieuwbouwen (eventueel met apartementen)

Melkfabriek en of Arkervaart verbouwen tot appartementen met winkels er onder

met de kaas en veevoeder fabriek kan men niks bij de welkoop is misschien een mogelijkheid

Op de plek van de melkfabriek... daarnaast bestaat er behoefte aan een doe-het-zelf zaak. Men is nu aangewezen op de Welkoop

maar daar heeft men geen volledig assortiment (bijv hout etc)

op terrein van oude melkfabriek en abtb apartementen met winkels er onder

oude meelfabriek

oude melkfabriek tegen de vlakte ruimte voor winkels en appartementen

Oude zuivelfabriek

plein oude melkfabriek

Rondom de kerk, meer winkels/cafe's en er echt een dorpsplein van maken.

sanitair en witgoed

Schoenenzaak, Blokker o.i.d., platenzaak

Slager

slager, delicatessenzaak, Blokker, HEMA

soort van blokker/marskramer, oude gemeentehuis

Voor de eerder genoemde ontbrekende winkels

voormalige slagerij Rohaan weide naast kistemaker oude melkfabriek

Warenhuis

wederom melkfabriek en brokkenfabriek weg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zie de eerder gegeven toelichting. Ik denk dat je groter moet denken dan momenteel het geval is.

Zie hiervoor

Zoals al eerder opgemerkt is het plein van de voormalige kaasfabriek daar geschikt voor. Maar dan moet eerst de Coöperatie

verhuizen.

zoals genoemd maar ik kan niet overzien of dit rendabel zou zijn.

Zorg voor een vriendelijk verblijfsgebied in het centrum en maak eerst een verkeersluwe omgeving, zonder dat het winkelend

publiek de naad uit de broek wordt gereden.

Zuivelfabriek.

Overlast Overlast van van van het het autoverkeer autoverkeer door door de de Grotestraat

Grotestraat

Als fietser en voor fietsende kinderen is er een "vogelvrij-gevoel".

Auto's rijden te hard (misschien wel 30, maar gevoelsmatig is zelfs dat nog te hard) en oversteken is niet altijd even gemakkelijk.

Auto's rijden veel te hard, en letten vaak niet op de voorrangsregels. Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken

zijn gebeurd. Suggestie: Maak een zebra midden in het centrum (bij de Etos), met een verkeersdrempel. Remt meteen het

verkeer af.

Auto parkeren aan de Grotestraat (enige mogelijkheid) is erg gevaarlijk.

Bij het winkelen teveel verkeer door de straat. De auto's rijden ook vaak te hard! Continue opletten met de kinderen. Ook voor

de ouderen is dit lastig. Veel hinder bij het oversteken. Bevorderd de kwaliteit van het rustig winkelen niet.

De weg is te smal voor het verkeer. Bovendien is oversteken, zeker voor ouderen problematisch.

drukte tijdens het winkelen

er wordt te hard gereden en nooit gecontroleerd, slecht geparkeerd/

Er wordt vee

Filevorming.

gevaarlijk met fietsen, er wordt te hard gereden, rechts krijgt geen voorrang.

het is gewoon veel te druk door het verkeer in het centrum, dit komt de leefbaarheid en gezelligheid niet ten goede.

het is onduidelijk waar men mag parkeren . als men met een wandelwagen /rolstoel door het centrum wil gaan is dit niet leuk

want men moet vak de weg op en dan het grote verkeer denderen langs je heen.ouderen vinden dit er vervelend

het parkeren van auto's op het trottoir is rampzalig voor bejaarden, gehandicapten en moeders met kleine kinderen

Ik woon aan de beatrixstraat. Veel verkeer van de grotestraat komt ook door de beatrixstraat. Vooral zwaar vrachtverkeer

(Holterman, Veevoeder wagens van de coöperatie zijn zeer storend. Ze rijden hard. Waarom hier geen 30km ingevoerd ?

In de drukke periodes is het constant uitkijken om niet omver gereden te worden.

In de ochtend en de middagspits is het veel te druk met het doorgaande verkeer, wat in Markelo verder niets te zoeken heeft.

lawaai, kan de straat niet goed oversteken.

31


maak de grotestraat auto vrij, fijner om te winkelen en geen verkeersoverlast

Met name fout geparkeerd auto's en onoverzichtelijke situatie op de kruising Grotestraat/Bergweg Taets v. Amerongenstraat

Ook het aantal personenauto's dat door het dorp heen rijdt is te veel. Je kunt eigenlijk niet veilig oversteken.

passeer problemen bij fietsers en winkelend publiek

probeer eens met uw winkelwagen bij Dirk van de Broek over te steken naar de geparkeerde auto bij de kerk! dit is gewoon

levensgevaarlijk!

Sluipverkeer Lochem-Holten dat afbuigt door Stationsstraat

Te druk

te druk en voor het publiek gevaarlijk.

Te veel, vooral tijdens markt. En vooral: men rijdt over het algemeen veel te snel!!!!

Teveel verkeer door het dorp en een bron van ergenis geeft het parkeren op de "stoep". Voor voetgangers is er nergens plek,

niet op de stoep door geparkeerde auto's en niet op straat door het grote aantal vrachtwagens en mega tractoren.

toen ik nog aan de Grotestraat woonde

tussen 17.00 en 18.oo is er een aaneenstroming van verkeer en ze rijden veel te hard

Veel doorgaand verkeer dat relatief hard doorrijdt. Vaak onvoldoende aandacht voor verkeer van rechts (Bergweg en Stationsstraatstraat).

Veel mensen zien de kruisingen als een rontonde en dan maakt het levensgevaarlijk, want het lijkt er dan op alsof ze afslaan,

maar dat dus niet doen.

Vele onoverzichtelijke situaties rond winkels en kruisingen.

Verkeer is veel te intensief voor een "winkelstraat" en geeft geen veilig gevoel. Ogenschijnlijk veel doorgaand verkeer.

voor 30 jaar geleden is er al een voorstel geweest van R.Compagner om een rondweg om markelo te leggen en nu de laatste 5

jaar alweer alleen er gebeur

vrachtauto's en in het weekend uitgaanspubliek met auto's: veel lawaai en te hard rijden

Vrachtwagens

zeer veel parkeeroverlast .auto's staan links en rechts geparkeerd zonder rekening te houden met voetgangers, kinderwagens

en rolstoelen. als de overheid niet corrigerend optreed, dan zal er niets veranderen omdat het al zooolang gedoogd is.

Overlast Overlast van van van het het vrachtverkeer vrachtverkeer door door de de Grotestraat

Grotestraat

- te hard rijden van vrachtverkeer - te grote / zware vrachtwagens waardoor m'n spullen in huis soms stonden te trillen

af en toe staat het verkeer vast doordat vrachtauto s elkaar nauwlijks kunnen passeren

Als een vrachtwagen geparkeerd staat is het lastig voorbij rijden. Ik kan me voorstellen dat het fietsen door Markelo voor

kinderen en ouderen door inhalende vrachtverkeer niet prettig is.

Als fietser is het levensgevaarlijk op de Grotestraat in combinatie met het vrachtverkeer en zie de opmerking bij overlast bij het

autoverkeer.

Als fietser voel ik mij niet veilig als er van die grote vrachtwagens langs komen. Ver

als fietser, ingehaald/voorbijgereden worden.

Als ik zelf in de auto rijd, dan wordt ik te vaak opgehouden door vrachtauto's die elkaar willen passeren.

Als op de A1 filie staat, veel sluipvekeer en vooral in de spits brengt dit gevaarlijke situaties met zich mee. Waar moeten de

fietsers blijven????

bij het oversteken kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan met name voor fietsers

Brede vrachtauto's, uitkijken geblazen

dat vracht wagens half op de weg staan om te lossen terwijl er ee parkeerplaats voor is aangelegt.

dat hoort natuurlijk helemaal niet door het centrum te gaan het overige verkeer geeft al overlast genoeg, het is bovendien zeer

gevaarlijk voor die mensen die het centrum bezoeken en de aanwonenden..

de Grotestraat is te smal voor vrachtverkeer en leverd voor fietsers gevaarlijke situaties op.

de Grotestraat leent zich absoluut niet meer voor doorgaand vrachtverkeer. Met het noodzakelijke bedienend vrachtverkeer is

de Dorpskern al maximaal belast

De inrichting en gebruik van de Grotestraat leent zich niet voor vrachtverkeer. Zie vorige opmerking maar dan nog erger.

Ontwikkelingen in en buiten Markelo moeten in belangrijke mate get

De vrachtauto,s die daadwerkelijk in Markelo moeten wezen zijn geen onderwerp van mijn reaktie. Maar het is van de zotte dat

vrachtauto,s die alleen op doortocht zijn, en omwille van een kortere route door het centrum rijden.

De vrachtwagens welke hier niet behoeven te zijn, op doorreis naar..., rijden vaak veels te hard. Op de donderdagochtend staat

er weliswaar een file.

doorkomende vrachtverkeer

Er zijn geen stoepranden en dit maakt het soms erg gevaarlijk als er groot vrachtverkeer door het dorp rijdt.

Fietsen kan een kamikazerit zijn, door elkaar passerende vrachtwagens. Voetgangers moeten ook nog uitwijken voor geparkeerde

auto's en winkeluitstallingen. Scootmobiels en rolstoelers zijn helemaal aan de goden overgeleverd.

Fietsen met kinderen is staatsgevaarlijk en ze rijden ook nog eens te hard.

Fietsers in het nauw.

32


Filevorming.

Geluidsoverlast. Gesprekken worden verstoord door trillingen en geluid

geparkeerde vrachtwagens voor laden en lossen... weinig passeerruimte lawaai

gevaar op leverende situaties, te kort langs rijden, gevaar voor kinderen en ouderen, vrachtverkeer hoort hier niet tenzij het

deze bestemming heeft

gevaar voor fietsers, wandelaars en kinderen.

Gevaar.

gevaarlijk

gevaarlijk met fietsen

Gevaarlijk! smalle straat, zeker als er markt is, overzicht slecht.

gevaarlijk, stank, overlast, drukte bij winkelen gevaarlijk

Gevaarlijke situatie's, niet prettig winkelen en wandelen.

grote vrachtauto`s door smalle is straat levens gevaarlijk

Grote vrachtwagens die veel ruimte nodig hebben

grotestraat is niet berekend op het huidige vrachtverkeersaanbod

Heel gevaarlijk voor fietsers,staat ook regelmatig vast.

het hoort er niet te gevaarlijk en niet gezellig.

Het maakt de verkeerssituatie onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk, speciaal op de plaatsen waar gelost of geladen moet

worden.

Ik doe al mijn boodschappen als het kan in Markelo en atijd op de fiets of lopend. Je moet steeds opletten dat je niet door

automobielisten omver wordt gereden.Op de stoep kun je ook al niet lopen door overlast van geparkeerde auto's.

Ik fiets vaak over de Grotestraat. Ik vind de combinatie centrum en vrachtverkeer nog steeds erg gevaarlijk.

Ik heb 13 jaar met eigen ogen kunnen zien welk vrachtverkeer er door de kern gaat, vergeet niet dat dit bijna 80% bestemmingsverkeer

was. Ik noem maar ff arkervaart,

Ik woon aan de Bergweg direct aan de Grotestraat gelegen. Dus er denderen vooral 's ochtends vrachtwagens met hoge snelheid

door het dorp, waardoor je ligt te trillen in je bed!!

In een deel van de Grotestraat is geen duidelijke stoep. Dat levert sowieso gevaar op voor voetgangers, maar met meest m.b.t.

vrachtverkeer (uitwijkende personenauto's; elkaar passerende vrachtwagens etc.).

Ja en Nee is te ongenuanceerd. Het is een gering probleem als er wat spitsverkeer is met personenauto's, buiten de spitsuren is

het redelijk te doen met de intensiteit van het personenautoverkeer. Het probleem is de g

je wordt bijkans van de sokken gereden, weg gaat kapot

Laden en lossen; oponthoud, lawaai.

lawaai en hinder voor het overige verkeer

lawaai, kan de straat niet goed oversteken

Levert gevaar op voor fietsers , hindert het overige verkeer.

Met gevaar voor eigen leven moet je oversteken en hopen dat je niet omver wordt gereden door een lijnbus of vrachtwagens.

Ook het aanleveren van goederen levert gevaarlijke onoverzichtelijke situaties op

Naar mijn mening horen de grote vrachtwagens die niet in het dorp hoeven te zijn niet door het centrum te rijden.

Omdat de als er tegemoetkomend verkeer is dan rijden de vrachtwagen op de stoep.

onoverzichtelijkheid, gevaarlijk ,oponthoud

onveilige situaties, geluidsoverlast en opstoppingen.

oponthoud

OPstoppingen, gevaar, te smal, past niet

Opstoppingen, vertraging

Past geheel niet in deze straat. Dit veroorzaakt vele gevaarlijke situaties.

Problemen met oversteken als voetganger en als automobilist is het vaak erg krap bij passeren.

rijd te hard op donderdag is het echt gevaarlijk i.v.m de markt, als fietser wordt je vaak opgejut want dat gaat te langzaam het

kromme parkeren van vrachtwagens bij de plus waardoor je bijna niet van het kerkplein weg kunt rijden met de auto.

slecht zicht, opstoppingen en gevaarlijke situatie's

snel verstoppingen, fietsonvriendelijk door de breedte van de straat, te hoge snelheid en onnodig doorgaand vrachtverkeer wat

niet in markelo zelf hoeft te zijn

stank- en lawaaioverlast

storend lawaai ,gevaar voor fietsen, ook storend landbouw verkeer maar deze hebben geen andere mogelijkheid.

te gevaarlijk

Te grote combinaties door een te smalle straat met overstekende winkelende mensen, soms met kinderen geven een onveilig

gevoel

Te hard, te groot en onnodig met de juiste oplossing voor het doorgaande verkeer.

Te smal en dus levensgevaarlijk voor langzaam (fiets0verkeer.

33


teveel vrachtwagens die afslag A1 nemen om korter naar goor of omstreken te rijden

Veel lawaai; ze blokkeren soms de voortgang van het verkeer; rijden soms over het voetgangersdeel.

Veel oponthoud en de straten te smal

Veel te veel vrachtwagens in Markelo!!! En vooral: men rijdt over het algemeen veel te snel!!!!

veel teveel

veel vrachtwagens die niet in grotestraat moeten zijn

Veiligheid als fietser en als voetganger komt in gedrang bij veel vrachtverkeer; het wordt allemaal onoverzichtelijker

Veiligheid,lawaai en luchtvervuiling

Veroorzaakt levensgevaarlijke situaties in de kern. Met name voor fietsers is dit zeer ongemakkelijk.

Verschrikkelijk druk en veel kabaal en moeilijk oversteken (rennen)

vooral op donderdag moet je als fietser regelmatig de stoep opfietsen om niet ondergereden te worden

Voornamelijk het vrachtverkeer dat niet in Markelo hoeft te zijn. Vrachtverkeer dat door het centrum naar bijv. de snelweg

moet.

vrachtverkeer is een ramp en buitengewoon gevaarlijk je kunt niet veilig in de grote straat lopen bovendien is het laden en

lossen bij de plus een aanfluiting

vrachtverkeer is te groot en te zwaar voor deze straat

Vrachtverkeer levert gevaarlijke situaties op.

Vrachtverkeer vanaf Roosdomsweg richting Holten

Vrachtwagens creeren onveilige situaties voor m.n. voetgangers en fietsers. Die dingen zijn veel te groot voor om door een

centrum te moeten manoeuvreren en ze stinken. Het bedreft bovendien het winkelplezier.

Vrachtwagens nemen een flink deel van de beschikbare wegbreedte in waardoor alles erg krap worden en zeer onveilig aanvoeld.

Vrachtwagens zijn te groot om door zo'n smalle straat te moeten rijden. De straat is hiervoor niet ingericht. Een rondweg zou

een goede uitkomst zijn.

Wanneer er vrachtauto,s staan te lossen bij de winkels ( b.v. de Plus) dan is het hinderlijk voor de doorstroming van het

verkeer. Trouwens, een ieder meent dat men altijd " haast " heeft, maar wat is "haast"?

Wegen blijven hetzelfde, vrachtwagens enorm groot.

Zelfde verhaal als bij personenautos: te hoge snelheid.

zie voorgaande .

zwaar verkeer, zowel landbouw (trekker)als vrachtwagent

Aanvullende anvullende opmerkingen

opmerkingen opmerkingen over over thema thema CCENTRUM

C ENTRUM

Zorg ervoor, dat Markelo geen doods dorp wordt. Dit zou de doodsteek voor de plaatselijke middenstand kunnen betekenen.

Weren doorgaand verkeer alleen als er een goed alternatief komt voor verkeer van Markelo zelf dat naar/van elders gaat/komt.

Wanneer je het doorgaande autoverkeer helemaal weert in de Grotestraat in Markelo ben ik bang dat de winkels die we nog

hebben op den duur zuller verdwijnen. Ook wil ik nog even kwijt dat er bij de Rabobank waar die nu zit geen parkeerplaatsen

zijn en dat de mensen de auto's lukraak op de stoep parkeren zo dicht mogelijk bij de pinautomaat. op zaterdagavond laat kun

je haast niet door de Grotestraat rijden de jeugd gaat dan massaal pinnen en parkeert de auto gewoon op straat.

Vrachtverkeer Stationsstraat en sluiproute Stationsstraat belastend voor deze straat.

Vrachtverkeer is natuurlijk ook in het belang betreft de bevoorrading van de winkels. 25 jaar geleden werd er al gesproken van

een rondweg aan de Holterweg, dit werd tegengehouden door de Smorre die "grote"plannen had om een hotel, zwembad en

weet ik veel wat een wilde ideeen ze hadden. Jullie weten zelf wat daarvan is gekomen: NIETS!!!!!

Vrachtverkeer dat niet bestemd is voor Markelo (dus doorgaand vrachtverkeer) zal niet over de Holterweg, de Goorseweg en de

Beatrixstraat moeten gaan, zal dus niet moeten afslaan bij A1-afrit Markelo, zal wel door moeten rijden over de A1 tot bijv. de

S15.

Voldoende zou al zijn het doorgaande verkeer te weren. Grotestraat niet onbereikbaar maken voor autoverkeer,een ieder die

niets in Markelo te zoeken heeft kiest wel voor b.v. de rondweg.

Sluit de Grotestraat (oost en West) af of maak het autosluw. Wegen achter de Grotestraat (zonneweg en Tolweg) voor aanvoor

vrachtauto (kleindere uitvoeringen of met busjes).

Probeer Markelo weer als mooi dorp te realiseren zonder die vierkante blokken die het centrum momenteel ontsieren.

Particuliere nieuwbouw initiatieven zou de gemeente moeten omarmen

Ontwikkel een plein met daaromheen winkels, en een gezellig centrum.

Noodzaak tot ontlasting centrum mbt verkeer.

Natuurlijk zijn wij wel voor de randweg voor wat betreft het vrachtverkeer. De doorgaand verkeer met de auto's moeten we niet

willen weren. Ik denk dat Markelo dan erg buitenaf zal gaan liggen. (wij willen graag dat het gewone verkeer gewoon doorgang

zal kunnen hebben door Markelo)

Met vraag 37 en 38 heb ik het over doorgaand vrachtverkeer. Personenauto's moet m.i. mogelijk blijven. Als je niet meer met de

auto bij winkels in Markelo kunt komen rijden veel mensen door naar Rijssen of Goor denk ik.

Markelo bloedt dood als er geen doorgaand verkeer meer door het centrum komt.

34


Indien het verkeer uit het centrum van Markelo wordt geweerd zal dit direct gevolgen hebben voor de horeca / detailhandel. Dit

zal het bezoek aan Markelo alleen maar nadelig beinvloeden.

Indien al het doorgaand verkeer geweigerd zal worden, heeft dit direct effect op de (impuls)bezoeken aan de winkels. Het

doorgaand vracht verkeer zal wel geweigerd moeten worden.

In plaats van het weren van doorgaand verkeer zou eerder gedacht moeten worden aan het weren van doorgaand vrachtverkeer.

Dat zou bevorderd kunnen worden door verkeersbelemmerende maatregelen anders dan lawaaierige drempels. Een idee is een

inrichting als de Lochemse weg in Borculo, waardoor regelmatig op tegenliggers gewacht moet worden, en eventuele andere

belemmeringen zoal bochten (dat is bijv mogelijk bij de Kop'ren Smorre / Dijkerhoek, maak na de rotonde bij binnenkomst van

het dorp een extra slinger in de weg. Doe dat ook op de Goorseweg. Kortom maak het voor vrachtverkeer onaantrekkelijk om

door Markelo te rijden. Of verbied het vrachtverkeer op een stukje Grotestraat.

Ik moet nu wel gebruik maken van de Grotestraat, daar er geen alternatief is.

Ik heb niet echt hinder van het vrachtverkeer in de Grotestraat maar ik kan me wel voorstellen dat andere inwoners daar wel

last van hebben.

ik denk dat als doorgaand verkeer geweigerd wordt dit een nadeel zal zijn voor de middenstand. De mensen die nu door het

dorp rijden zijn potentiele klanten. Voor mij is het ook wel handig als ik door het centrum kan als ik naar mijn werk rijd.

Het weren van verkeer zou gedaan kunnen worden met alternatieven, maar absoluut niet met een verbod op doorgaand verkeer

of belemmerende obstakels.

Het weren van verkeer kan alleen met voldoende alternatief. En daarvoor is een randweg niet afdoende.

Het vrachtverkeer dat in het dorp moet zijn, mag er komen.

Het verkeer met de personenauto's is nu nog redelijk aanvaardbaar. Wanneer echter dat verkeer zal gaan toenemen o.a als

gevolg van een (te) groot recreatiegebied onder de rook van Goor, dan zullen er ernstige verkeersproblemen in Markelo ontstaan.

Onaanvaardbare verkeersproblemen en -gevaren.

Het is van belang het centrum aantrekkelijk te maken en dat kan gerealiseerd worden door een randweg!

Het huidige centrum van Markelo is zeer goed vergelijkbaar met het vroegere centrum van Ruurlo, het centrum van Ruurlo is na

de herinrichting zeer sterk verbeterd met name door het weren van vrachtverkeer (veiligheidverhogend) Bovendien voor de

ondernemers omzetverhogend.

Het hele centrum is een bende. We hebben er heel lang over gesproken. Daden zou nu eindelijk op zijn plaats zijn.

Het doorgaand verkeer (woon/werk verkeer) vanaf de snelweg niet door Markelo laten rijden. Markelo slibt vol.

Het centrum wordt pas wat wanneer die onzettend wanstaltige silo's van arkervaart er verdwijnen.

Het centrum moet goed toegankelijk blijven voor personenauto's. Vrachtauto's en landbouwverkeer mogen/moeten geweerd

worden.

Grote prioriteit voor weren doorgaand vrachtverkeer uit kern Markelo. Het faciliteren van het bedienend en bedrijfsgebonden

vrachtverkeer om de overlast te beperken.

Geen opmerking.

Geef duidelijk aan waar langs de Grotestraat wel en niet mag worden geparkeerd. Nu staan her en der auto's geparkeerd, en

moet je met een wandelwagen via de straat er omheen. En treed dan handhavend op bij overtredingen.

Een positief beeld over weren van doorgaand verkeer heeft voornamelijk te maken met het bieden van alternatieve routes.

Bijvoorbeeld de rondweg.

Echt iets doen aan voetgangersveiligheid: drempels, hindernissen, zebrapaden etc.

Doorgaand verkeer door het dorp zal op den duur tot grote problemen leiden.

Door het weren van doorgaand verkeer zal het rustiger (en veiliger?) worden in Markelo. Voor de horeca zal dit misschien

minder zijn, alhoewel zij het meer van doorgaande fietsers als verkeer zouden moeten hebben.

De randweg mag er wel komen. Alleen moet dit niet door bepalde wijken gaan van het dorp. De randweg moet echt buiten het

dorp om. Anders ben je de problemen alleen maar aan het verlegen. Auto's mogen wel door het dorp. Maar al die vrachtwagens

niet. Wanneer auto's niet door het dorp kunnen zullen ze ook minder snel bij een winkel stoppen of bij een horecagelegenheid.

De doorgang van de A1 naar Goor enz. is erg belangrijk voor Markelo denk ik, hierdoor stoppen mensen al even in Markelo om

'n boodschapje te doen.

De appartementen de swaan zijn al een verbetering tav het zicht in de Grotestraat.

De aantrekkelijkheid van het centrum kan vergroot worden door iets te doen aan de "dode" ramen van de Plus-supermarkt. Ook

de oude melkfabriek had de gemeente in het verleden moeten kopen en slopen. Arkervaart moet verdwijnen.

Centrum zou veel voetgangervriendelijker kunnen zijn. Verkeer ontmoedigen zou gemakkelijk kunnen, door bijvoorbeeld bij de

Kerk een brede zebra op een verhoging aan te brengen.

Centrum dient aantrekkelijker te worden gemaakt (toerisme) en vrachtwagenvrij. Een randweg kan hiervoor de oplossing zijn.

Betaal het verhuizen van de meelfabriek uit de opbrengsten van de ontwikkeling van oude meel en kaasfabriek.

Als het verkeer niet meer door het centrum kan, is een rondweg volgens mij nodzakelijk omdat het verkeer anders via sluipwegen

gaat, met een rondweg kan men ook deze situatie aanpassen.

Als het centrum niet meer per auto te bereiken zou zijn , dan wordt het ook maar een "dooie boel".

Als er een randweg komt ga je het probleem verplaatsen naar de Rijssenseweg, Irenestraat. Daar bevind zich een school, dus ik

hou mijn hart vast. Er is daar te plekke van De Zwaluw nu al veel overlast wat veroorzaakt wordt door de ouder/verzorgers die

de kinderen halen en brengen met de auto. Verder wordt er op de wegen ERG hard gereden. Jullie moeten niet denken dat

mensen die naar Goor willen door Elsen rijden met een randweg. Dit gebeurt alleen als je de weg NIET weet.

Als de Randweg er is, kan het Vrachtverkeer geweerd worden, dat is alleen mogelijk met een Randweg.

Afsluiten Grotestraat geeft meer druk op het aanliggend gebied. dit kan zeer negatief uitpakken. er moet een goede verbinding

tussen noord en oost blijven.

35


6. 6. 6. Randweg Randweg

Randweg

Aanvullende Aanvullende oopmerkingen

o pmerkingen voor de tracéstudie over de RANDWEG

Zorg voor een noordelijke ontsluiting van wijk de Esch.

Zorg ervoor dat aansluiting richting Rijssen vanaf rondweg de meest gunstige optie wordt en dat het (vracht)verkeer niet

richting Lochem gaat. Een vrachtwagenverbod op de Stationsweg zou misschien hierin ook een optie zijn. Mischien kunnen

zelfs bestaande of oude zandwegen als trace worden gebruikt.

Zoals al eerder vermeld bij een vorige vraag is de de randweg wel een optie, maar een betere mogelijkheid om vrachtverkeer te

weren uit Markelo is een nieuwe afrit op de A1 ter hoogte van de rijssenseweg. en het verplaatsen of opkopen van veevoerfabriek

arkervaarttwente uit markelo. Tevens geeft het voor de toeristen, en plaatselijke beolking ook meer mogelijkheden om

vanaf de A1 Markelo te bereiken. Ook firma Holterman kan dan gebruik te maken van deze afrit en hoeft niet door het winkelhart

(grotestraat) van Markelo

Wanneer andere wijken de dupe gaan worden van de randweg moet je het laten zoals het is. De minste woningen staan in het

centrum. Het betreft daar vooral winkels.

Wacht er niet te lang mee.

Voorgaande vraagtechnisch weer fout. Zo doe je geen onderzoek!

Verdiept aanleggen, grens woningbouw, spoed, vrachtverkeer uit centrum.

Verder doortrekken richting de goorseweg. Bovendien de brug over het twente kanaal verzwaren zodat niet alle Holterman

vrachtwagens door het centrum hoeven.

Vanaf holterweg naar rijssenseweg.

Succes met de plannen.

Start de participatie met de echt betrokken bewoners: jullie praten tot nu toe alleen/overwegend met repesentanten die niet

noodzakelijkerwijs representatief zijn voor iedereen zoals dorpsbelang, of zelfs ook geprofessionaliseerde subsidieslurpers

zoals veilig verkeer Nederland of KvK.

Schakel de plaatselijke grondzaken specialist in.

Randweg zo plannen dat deze ook voor in de toekomst soulaas biedt, wanneer er uitbreiding plannen worden gerealiseerd. De

randweg mag daar nooit geen belemmering in gaan vormen.

Randweg van Hoterweg via leusmansweg, Postweg, Potdijk. Niet alleen voor ontlasting centrum/dorp van vrachtwagens en niet

plaatselijk verkeer. Ook makkelijk in het weekend, voor taxi's en touringcars, Bill via Dieka.

Randweg niet langs het noorden van Markelo. Ga juist bij rotonde bij of voor De Smorre om de Markeloseberg heen (rechtsaf

dus). Deze rondweg dan uit laten komen in de buurt van de voetbalvelden, langs Hoestink hof; of misschien Vennebekken. Dit

kan ook handig zijn voor verkeer richting de toekomstige varkensboulevard. En ook veel handiger voor Holterman aan het

Twentekanaal. Verkeer naar Goor kan hier dan ook prima langs geleid worden.

Randweg moet 60 km zone worden. Verkeersafhandeling via rotondes, indien mogelijk (die dan wel ruim genoeg voor vrachtverkeer

moeten zijn).

Randweg in de omgeving van de leusmansweg zodat zaterdagavond het discoverkeer hier ook gebruik van kan maken want dat

geeft ook veel overlast in de Grotestraat.

Probeer niet voor alle doelstellingen goed te scoren, maak keuzes. Leefbaarheid en beleefbaarheid is belangrijk.

Op dit moment geen nadere opmerkingen met betrekking tot het trace. Ben wel benieuwd naar eventuele trace mogelijkheden.

Niet zeuren zo snel mogelijk uitvoeren.

Niet te kort om de (toekomstige) woonwijk leggen, zodat Markelo niet meteen weer op slot zit

Niet te dicht de bebouwing, zodat uitbreiding woningen mogelijk blijft.

Moet zo worden aangelegd dat het ook gemakkelijk is om snel om Markelo heen te rijden.

Men moet het vrachtverkeer weren uit het centrum en ze via het bestaande wegennet om Markelo heen leiden, een extra

rondweg is dan niet noodzakelijk.

Maak een goede inventarisatie en analyse. Ik wil wel meedenken.

m.i. randweg niet nodig, zie bijvoorbeeld in Heeten, thans dooie plaats wel proberen vrachtverkeer te mijden m.i. zijn er echt

wel mogelijkheden, die veel goedkoper en ook effectiever zijn dan een randweg.

Is er een oplossing mogelijk waarbij ook het probleem in Goor wordt opgelost?

Ik woon 4 km van de snelweg A1 maar hoor 's nachts nog steeds de geluiden van vrachtwagens e.d. (ligt uiteraard wel aan de

windrichting)

Ik denk dat het een probleem wordt als we over een randweg praten. Als we het vrachtverkeer van de Holterweg naar de

Rijssenweg omleiden, waarheen zal dan het vrachtverkeer zich dan vervolgen???? ik denk dat dat een groot probleem wordt.

Een rand weg kost mega veel geld, maar denk er goed overna. Het is niet zo dat de randweg er MOET komen!!!! Het moet wel

oplossingen bieden.

Ik ben TEGEN een randweg tussen Holterweg en Rijssenseweg zoals de gemeente bedacht heeft. Dit is geldverspilling en een

noodoplossing. Zoek dan een oplossing bij cafe Poppe. (De Borkeldweg) Leg een weg aan tot bij de rotonde richting Rijssen-

Goor. De weg ligt er al. Deze moet alleen verbreed worden.

Ik ben bang dat als er een randweg komt er ook aan de andere kant van deze weg gebouwd gaat worden. Dat zal ik uit alle

macht tegen houden.

36


Het aanleggen van een randweg kan een goede maatregel zijn om doorgaand verkeer door het centrum om te leiden. Het

centrum is dan minder druk, en het doorgaande verkeer kan de gehele weg (bijv. van de A1 tot Goor) 80km/u blijven rijden en

sneller doorstromen. Wel zal de nieuwe route daadwerkelijk sneller moeten zijn dan de huidige, en zal de bestaande route niet

ontmoedigd moeten worden met allerlei beperkende maatregelen, dit leidt tot irritatie bij omwonenden en bezoekers van het

centrum.

Herstel gewoon de doorgaande weg van voor 1825. Voor die tijd liep n.l. de doorgaande weg vanaf De Poppe, over de Postweg,

langs Herberg De Pot naar de Goorseweg. Die verbinding bestaat nog en hoeft dus alleen maar verbreed en rechtgetrokken te

worden.

Graag zo snel mogelijk! Nu ook in de Tolweg erg veel overlast (ook van zwaar vrachtverkeer).

Goede voorzieningen voor fietsers geen rontodes mensen uit de achterhoek moeten wel makelijk naar het centrum toe kunnen.

Gezien het feit dat de toekomstige weg door de Achtere komt te lopen, is het raadzaam om hem verdiept aan te leggen, dan

minder geluidsoverlast voor woonwijk de Esch, en tevens visueel een pluspunt.

Geluid moet zoveel mogelijk worden beperkt door verdiepte aanleg.

Gelijk doorgaan naar de goorseweg richting zwembad.

Er wordt alleen over een randweg gesproken i.v.m. de Grotestraat, maar ook op de pr. Beatrixstraat en de pr. irenestraat is het

onverantwoord druk met vrachtverkeer. Ook daar moet naar gekeken worden en meegenomen worden in de plannen van

herstructurering.

Er moet natuurlijk wel gelet worden op de natuur, maar deze kan men ook landschappelijk weer aanleggen.

Een verdiept stuk weg zou uitkomst bieden. Het tracëe zou dan vlak langs de Ess kunnen lopen om zoveel mogelijk sluipverkeer

te voorkomen.

Een randweg moet zodanig zijn dat het voor vrachtverkeer aantrekkelijk is om deze te nemen, dus tijdwinst opleverd ook als

dit bv 1 km omrijden tot gevolg heeft. Bij elk bedrijf gaat het uiteindelijk om het kostenplaatje. Hoe de weg ook loopt er zullen

altijd partijen zijn waarvoor het nadelig is.

Een randweg is GEEN oplossing, allen een RONDweg is een oplossing en denk ik niet mogelijk.

Een randweg is een goed idee, maar dan moet er ook nagedacht worden om te zorgen dat de Grotestraat geen sluipweg wordt,

zodat nog alle verkeer via de Grotestraat rijdt.

Doe het snel.

Die moet zo snel mogelijk komen

De randweg verdiept in het landschap aanleggen.

De randweg uit laten komen op de Rijssenseweg heeft geen enkel nut. Verkeer moet te ver omrijden richting Goor en zal een

andere route kiezen die niet te reguleren is. Met name zal het verkeer richting Rijssen gaan, vervolgens langs het zwembad om

vervolgens weer op de Goorseweg de route richting Goor op te pakken (los vh feit of dit een 60-km weg wordt of niet; handhaving

vindt in de praktijk niet plaats en dus wordt er gewoon 80/90 gereden.)

De randweg NIET aanleggen; deze aanleg zal de Schoolbuurt in Elsen en de kern Herike ERNSTIG benadelen. Met een randweg

wordt extra (vracht)verkeer aangezogen. Voor de Noordachteres alleen een nieuwe ontsluitingsweg naar de Holterweg aanleggen!!

Uw opmerking: "De gemeenteraad is van mening dat er een randweg langs Markelo moet worden gelegd, die ervoor zorgt

dat het doorgaand (vracht)verkeer van en naar Goor niet langer door het dorpscentrum hoeft te rijden" IS NIET WAAR!!!! Zie

opmerkingen in/bij Gemeenteraad 16 december 2008!!!!!

De randweg is men verplicht om te maken want de Esch heeft maar een in/uitgang als zich daar wat gebeurd is de ramp niet te

overzien. Een in/ uitweg maken aan de randweg.

De randweg dusdanig aanleggen dat deze verdiept door "de Esch"komt te liggen. Hierdoor kan het geluidsoverlast voor de

omgeving beperkt worden. Mocht de Gemeenteraad toch tot de dwaze conclusie komen t.o.v. het bestaande zwembad ( wat

uiteraard zeer dom zou zijn), dan kan men de randweg doortrekken vanaf de Rijssenseweg naar de Goorseweg (via de Potdijk) .

Dat er eindelijk eens een keer wat voor elkaar komt in plaats van alleen praten, denken en eindeloos studeren/onderzoeken.

Bij de kwestie "doorgaand verkeer naar Goor" is het meest voor de hand liggend alternatief A1-S15 te weinig in de overwegingen

betrokken.

Alleen een randweg Holterweg - Rijssenseweg is niet genoeg. Je zult ook de Goorseweg moeten betrekken of deze weg on

interessant moeten maken voor doorgaand verkeer, zodat de afslag Lochem of Goor wordt genomen op de A1.

Afhankelijk van het al dan niet doorgaan van het varkenscluster (M'broek) zou het verstandig zijn om de combinatie te maken

van een randweg/rondweg die en het verkeer uit de kom van Markelo weert en die zorgt voor een acceptabele bereikbaarheid

van een dergelijk varkenscluster.

7. 7. Maatschappelijke Maatschappelijke voorzieningen

voorzieningen

Ontbrekende Ontbrekende sportvoorzieningen

sportvoorzieningen

atletiek

Een goede sportschool met fisio en sauna.

Grotere fitniss ruimte met sauna en meer zonnebanken.

Hockeyvereniging.

kunstgrasveld bij voetbal

met eigen sportbeoefenen moeten we uitwijken naar elders badminton

sportvoorziening vooral voetbal en tennis; is combinatie met hockeyvereniging en andere veldsporten niet denkbaar?

37


Ontbrekende Ontbrekende sociaal sociaal-culturele sociaal culturele culturele voorziening

voorzieningen

voorziening

en en

- Jeugd en jongeren huis - Muziek/Bandjes oefenruimtes

buurt en clubhuis svp

buurthuis

buurthuis centrum

buurthuis, iets voor de jeugd

buurthuis,voor oa creativiteitsgelegenheid,korte cursussen en workshops.

Buurthuizen, kulthuurhuis, theater, bioschopen enz, moet veel meer aktie en leven komen, het is een slaap en dooie gemeente

Cultureel centrum (wordt wellicht gerealiseerd als verbouwing Het Beaufort goed uitpakt.

Dorpshuis / buurthuis

Een dorps/buurthuis.

een gebouw waar de jeugd van 12-16 jaar kan verblijven

een jeugdhonk

Een jeugdhonk, maar daar wordt inmiddels aan gewerkt heb ik begrepen.

Een plek voor jongeren.

Er moet meer inzet van het gemeentebestuur komen voor o.a. het zeer belangrijke werk van de Stichting Heemkunde Markelo:

meer aandacht voor de noden (ruime en adequate huisvesting) en ondersteuning van de activiteiten.

gemeenschapshuis

Heemkunde en Foto en Krant zijn gepland om een plaats te vinden in het Beaufort. Wordt practisch heel moeilijk omdat het

Beaufort een mult

Iets voor jongeren

Jeugdhonk

jongeren voorziening

jongerenaktiviteiten

Meer buurthuizen gericht op de wijk zelf bv. Koekkoek, Beusbergen enz.

Ontmoetingsruimtes voor ouderen, buiten de Anholtskamp. Sociaal cultureel centrum

voor de jeugd

voor de jeugd een jeugdhonk

voor de jeugd tot een jaar of 18

Voor jeugd en ouderen

voor jongeren

voor jongeren van 12 tot 16 jaar een cultuur of clubhuis

vooral de jongeren tussen 12 en 15 vallen bij veel dingen net buiten de boot, dus die hebben wel behoefte aan vermaak in bijv.

een jongerenhuis

voorzieningen gericht op jongeren

wij hebben geen buurthuis in markelo

Ontbrekende Ontbrekende medische medische voorzieningen

voorzieningen

'n goede en bereikbare huisartsenpost.

's avonds en in het weekend geen huisarts aanwezig.

avond en weekend post

De Huisartsenpost is te ver weg.

de huisartsenpost is veel te ver weg.

De ouderwetse huisartsen die gewoon 24 uur paraat staat voor zijn klanten, niks huisartsenposten en medicijnen uit Deventer

halen. super, super waardeloos en beneden peil levensgevaarlijke situaties

Dependanse van de Huisartsenpost Deventer, vooral voor ouderen is het een probleem om 's avonds en in de weekeinden naar

Deventer te gaan. Ook somige specialisten zouden zo 1x per maand zitting moeten houden in Markelo.

directe hulp, artsenpost, zeker na

dokterspost in de avonden en weekenden

een adequaat modern centrum met een dokterspost.

Een artsenpost die 7 dagen per week 24 uur bereikbaar is.

een post voor spoed eisende hulp

Een thuiszorgwinkel. Qua huisartsen zou de huisartsenpost wel dichter bij Markelo mogen liggen.

Huisartsen

huisartsen post

huisartsenpost

Huisartsenpost Deventer te ver verwijderd van Markelo. Lijkt mij niet onmogelijk een huisatsenpost te creéren voor de gemeente

Hof van Twente eventueel aangevuld met omliggende gemeentes zoals b.v Diepenheim, Holten ,Rijssen.

HUISARTSENPOST IN MARKELO, zodat 's avonds en in het weekend niet naar Deventer gereisd hoeft te worden!

In het weekend zou het niet nodig moeten zijn om naar een huisartsen post te gaan. Dit hoort bij het werk van een arts.

Medisch Centrum met alle disciplines en samenwerking met ziekenhuis.

normale medische voorzieningen zijn voldoende alleen de huisartsen post voor de avonden en weekenden zijn tever weg

spreekuren van specialisten uit ziekenhuizen van Deventer en Hengelo.

Te weinig huisartsen.

38


Wanneer men in het weekeinde of 'savonds medicijnen moet hebben is men volgens mij aangewezen op de apotheek van

Deventer. Als hiervoor een oplossing zou kunnen komen wat dichter bij huis zou dat wel prettig zijn

Weekend dienst huisartsen post is in Deventer. Dit is te ver en zou in Medisch Centrum moeten zitten.

wiekendiensten

Aanvullende anvullende opmerkingen opmerkingen over over thema thema VVOORZIENINGEN

V VOORZIENINGEN

OORZIENINGEN

Zorg over afstand huisartsenpost!

Woon in het buitengebied. Maak gebruik van de hele Hof van Twente.

Wat betreft voorzieningen voor de jeugd is er op dit moment niet veel in Markelo.

Voorkom dat sportvoorzieningen in toekomst één voor één naar meer centraal gelegen plekken in Hof van Twente worden

gerealiseerd. Dat zou betekenen dat alles in Goor komt. Daarmee komt er een disbalans. Voorbeeld is behoud zwembad,(nu aan

Oostelijke zijde Markelo, en daarmee voor Goorse inwoners ook voldoende bereikbaar!

U spreekt alleen over fysieke voorzieningen: een bijzonder traditionele benadering betrek ook moderne voorzieningen zoals die

welke via glasvezel e.d. kunnen.

Laat de gemeente de voormalige zuivelfabriek kopen en afbreken dan een heel mooi dorpplein van maken.

Ik vind dat het zwembad moet blijven.

Ik mis het onderdeel zwembad (of is dit al eens eerder behandeld?). Ik vind het een schande dat een gemeente die het zwembad

op een redelijk niveau heeft gehouden gestraft wordt voor dit beleid. Goor wil/moet nu ineens weer het beste bad hebben

terwijl ze zelf het buitenbad hebben gesloten. Het staat midden in de plaats, waar (bij sloop) woningen kunnen staan. Het is

dan veel beter om het zwembad in Markelo te moderniseren. Hier is alle ruimte en de gemeente is al in bezit van de grond. Zelfs

al extra grond tegenover de oude inging van het buitenbad.

Ik ga er van uit dat het medisch centrum er komt.

Hou het zwembad hier.

Het zou goed zijn om alle huisartsen onder 1 dak te krijgen, incl. de apotheek.

Het is en blijft belangrijk dat de standplaats van de ambulance dicht bij Markelo blijft!!

Het is altijd mooi als er diverse clubs zijn, maar ja als de leden wegblijven gaat de club ook weg.

Het enige wat mij stoort is dat de basisscholen helemaal naar de Haverkamp moeten voor de gymnastiek.

Geen verdere opmerkingen.

Denk bij de voorzieningen aan de jeugd.

De reeds aanwezige sport- culturele voorzieningen behouden. Handhaving medische voorzieningen. Uitbreiding winkelvoorzieningen.

De huisartsenpost vind ik heel belangrijk, deze zou mijns inziens in Goor moeten zijn, vooral niet verder.

De huidige voorzieningen moeten we koesteren, voorzieningsniveau op medisch niveau moet niet minder worden.

Alleen de verplichting om naar de huisartsenpost 26 km verderop in Deventer ter moeten gaan is een onfatsoenlijke verplichting

voor 65 plussers die op eigen kracht daarheen moeten rijden en geen kinderen in de buurt hebben.

Afstand huisartsenpost/ziekenhuis erg groot ten tijde van nood. Ook voor ouderen een hele afstand.

39

More magazines by this user
Similar magazines