Schoolgids - Onderwijs Consumenten Organisatie

onderwijsconsument.nl

Schoolgids - Onderwijs Consumenten Organisatie

Schoolgids

2007 / 2008

MCO

MOntessOri COllege OOst


inhOud

Denken, Durven en Doen

De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen – en ouders

– een grote stap. Het Montessori-onderwijs is voor sommige leerlingen al bekend, maar voor

alle leerlingen betekent het een nieuwe omgeving, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten.

Alles is nieuw. Het Montessori College Oost (MCO) hecht er veel waarde aan dat de leerlingen

zich vanaf het eerste moment ‘thuis’ voelen. Dat ‘thuis’ is ons prachtige schoolgebouw dat

speciaal is ontworpen om je er thuis te voelen, te leren en te werken.

Montessori-onderwijs betekent veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de

leerling. Belangrijk vooral is dat de leerling zelf keuzes leert maken. Wat vind ik leuk?

Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik die het beste ontplooien? Zelfstandigheid,

zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke thema’s. Dit gebeurt in een omgeving

waarin de leerling zich thuis voelt. Denken, durven en doen staat centraal bij het MCO. Dit

gebeurt in een leersituatie die zo goed mogelijk bij de leerling past, in zijn eigen lokaal.

De leerling krijgt ruimte voor eigen inbreng, maar altijd in de aanwezigheid en met de

ondersteuning en de begeleiding van een klein kernteam van docenten. Het MCO gaat vooral

uit van de kansen van de leerling, met als doel een goed diploma en uitzicht op een baan.

Het MCO heeft veel aandacht voor de ouders. Hun kind (of kinderen) brengt (brengen) veel

tijd door op onze school. Het MCO heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid en vindt

het belangrijk om de ouders zo goed mogelijk te informeren. Dit gebeurt onder meer via de

MCO Nieuwsbrief. Ook is er voor de ouders een vast aanspreekpersoon, veelal de mentor van

de leerling. Net als met de leerling hecht het MCO veel waarde aan het persoonlijke contact

met de ouders. Vier keer per jaar krijgen leerlingen een voortgangsverslag. Dit wordt samen

met de ouders op school besproken. Betrokkenheid richting de ouders geldt ook voor de

zogeheten ouderbetrokkenheidscursussen (zie elders in de schoolgids). Het MCO is met deze

opzet uniek.

Uniek is het Montessori-onderwijs. Uniek zijn de docenten en het ondersteunend personeel.

Uniek zijn de ouders, maar bovenal de leerlingen. Samen met mijn collega’s hoop ik dat zij

een even uniek als bijzonder schooljaar tegemoet gaan.

Marloes van Keizerswaard

Directeur a.i.

Wie zijn wij 4

• Inleiding 4

• Een Montessorischool 5

• Een college voor VMBO

• De buurt: het stadsdeel Oost

5

Watergraafsmeer 5

• Een stad in de stad 5

• Andere lesruimtes 5

• Het rode plein 5

• De organisatie 5

De school als lerende organisatie 6

• Kernwaarden 6

• Denken, Durven en Doen 6

• Het MCO kenmerkt zich door 6

• Leerwegen en sectoren 6

• De leerwegen in het VMBO 7

• Leerwegondersteuning - Iwoo 7

• Eerste Opvang Nieuwkomers en extra klas 7

• Na het MCO naar het ROC 7

Begeleiding en kwaliteit 8

• Extra begeleidingsmogelijkheden 8

• Huiswerkbegeleiding

• Hulp bij het maken van studie- en

8

beroepskeuzes 8

• De mentor 8

• Vertrouwenscontactpersonen 9

• Samenwerkingsverband Zorg 9

• De kwaliteit van ons onderwijs 9

Aanmeldingsprocedure 10

• Aanmelding en toelating tot de 1e klas 10

• Leerlingen met een handicap “de rugzak” 11

• Aanmelding voor klas 2, 3 en 4 11

Het MCO vernieuwt

• De ondernemende school en

12

het meetingpoint 12

• Buitenschoolse activiteiten en

de brede school 12


Het kunstonderwijs op onze school 13

Ouders en de school 14

• Ouders en de school 14

Bespreken voortgangsverslagen 14

2 3
Algemene ouderavond 14

Contactouders 14

MCO Nieuwsbrief 14

Medezeggenschap 14

Contactdocenten 14

Ouderbetrokkenheidcursussen 15

Dagelijkse gang van zaken 16

• Regels 16
Veiligheid in en om de school 16

Opvang bij lesuitval 17

Afwezigheid 17

Algemeen 18

• Schoolkosten 18Opleidingsschool voor leraren 18

Boeken 19

Belangrijke data

• Voortgangsverslagen voor de klassen

20

1, 2 en 3 20

• Examens 20

• Open dag en inschrijving 20

• Schoolreisjes en werkweken 20

• Ouderavonden

• Aanmelden voor de

20

ouderbetrokkenheidscursus 20

• Schooltijden 21

• Vakanties en vrije dagen 21

• Vrije dagen vanuit de school 21

Bijlage 22

• Servicekosten 22

• Extra bijdrage 3e en 4e jaar 22

• Boekenpakket 22

• Bereikbaarheid 22

• Colofon 23


Wie zijn Wij

Inleiding

In deze schoolgids vindt u informatie over de

school, wie we zijn, wat we willen en hoe de

school zich ontwikkelt. En natuurlijk treft u er de

algemene informatie betreffende de school aan.

Om de tekst makkelijker leesbaar te maken, zijn de

volgende vereenvoudigingen aangebracht: waar

in deze schoolgids “ouder” staat, bedoelen wij

eenieder die de zorg van de leerling op zich heeft

genomen. Wanneer wij “hij” schrijven, bedoelen

wij “hij” of “zij”.

Het Montessori College Oost wordt afgekort

tot MCO, de Montessori Scholengemeenschap

Amsterdam, waartoe de school behoort, tot MSA.

Deze schoolgids verschijnt alleen in de

Nederlandse taal.

Natuurlijk kunt u altijd in een persoonlijk

gesprek de benodigde informatie over de school

krijgen. U kunt bellen voor een afspraak met de

mentor, een contactouder of een contactdocent.

Indien noodzakelijk kan wellicht iemand uit

uw omgeving de tekst uit deze gids voor u

vertalen. Ook kunt u zich opgeven voor onze

ouderbetrokkenheidscursus, waarin veel over het

MCO wordt besproken.

Een Montessorischool

Het MCO is een Montessorischool wat

betekent dat er aandacht is voor de eigen

ontwikkeling van iedere leerling. Alle leerlingen

zijn verschillend en hebben ieder hun eigen

mogelijkheden. Wij leren hen om de kracht van

deze mogelijkheden in te zetten voor hun eigen

toekomst. Daarom is er persoonlijk contact met

de leerlingen en geven wij goede begeleiding

bij de keuze van de juiste leerweg. We zien

graag dat de leerlingen de school verlaten als

zelfbewuste mensen die weten wat ze waard

zijn.

Een College voor VMBO

De school biedt onderwijs voor alle leerlingen

met een VMBO-advies. Van basisberoepsgerichte

leerweg tot theoretische leerweg,

mét zo nodig een goede extra leerwegondersteuning

(lwoo).

De buurt: het stadsdeel Oost /

Watergraafsmeer

Onze school staat in het hart van het stadsdeel

Oost / Watergraafsmeer en is een afspiegeling

van deze buurt. Het gebouw is ontworpen

door de architect Herman Hertzberger en won

menige prijs als het mooiste schoolgebouw van

Amsterdam.

Een stad in de stad: ons mooie,

unieke schoolgebouw

De architect Herman Hertzberger zei het bij de

opening van ons gebouw: “Deze school is een

stad in een stad”. Het is een omgeving waarin

je leeft en kunt leren en werken.

Andere lesruimtes

Onze school heeft open lokalen met veel ramen

en licht, waar je ziet en gezien wordt. Er zijn

buiten de lokalen veel plaatsen om elkaar te

ontmoeten en samen te denken, te doen en te

dromen.

Het rode plein

Naast de besloten ruimte van de klas, kent

het gebouw grotere ruimtes waarin we allerlei

gezamenlijke activiteiten ontplooien. Er is plaats

voor grote projecten met meerdere klassen

samen, voor dansvoorstellingen, theater, film,

tentoonstellingen, feesten etc. Het rode plein

is de grootste centrale ruimte in de school,

het is een ontmoetingsplaats voor iedereen.

Dagelijks zorgen de “pleincoördinatoren”

voor verschillende activiteiten (tafeltennis,

tafelvoetbal) terwijl de catering zorg draagt

voor gezonde etenswaren en dranken in onze

kantine, die aan het plein grenst.

De organisatie

Kleinere kernteams vormen samen het MCO.

Het MCO is een school met ongeveer

770 leerlingen en is een persoonlijke en

kleinschalige organisatie. Iedere leerling heeft

zijn eigen klas met een eigen mentor. De klas

hoort bij een kernteam met vaste leraren. In de

onderbouw heeft iedere klas een eigen lokaal

en een kleine groep vaste docenten. In de

bovenbouw maken de leerlingen gebruik van

onze mooie en goed ingerichte praktijklokalen.

4 5


de sChOOl als lerende Organisatie

Het MCO is een school voor VMBO en

bereidt de leerlingen voor op het middelbaar

beroepsonderwijs. Dit gebeurt vanuit de

visie van Maria Montessori op onderwijs en

opvoeding, waarbij wij uitgaan van de eigen

mogelijkheden van de leerling.

Kernwaarden

Het bovenstaande houdt in dat wij als school

de volgende belangrijke kernwaarden als

uitgangspunt hanteren:

• zelfsturing, veel ruimte en begeleiding voor

het leren maken van eigen keuzes;

• zelf ontdekken, actief leren en veel doen;

• vertrouwen in de eigen ontwikkelingskracht

om te komen waar je wilt;

• oriëntatie op de ander en het andere,

samenwerken met anderen en een goede

bijdrage leveren aan de maatschappij;

• gezien worden in wie je bent en wat je

presteert.

Denken, Durven en Doen

De bovengenoemde kernwaarden zijn terug

te vinden in onze aandacht voor denken,

durven en doen en de uitdagende voorbereide

omgeving. De school is een uitdagende

voorbereide omgeving voor kinderen die:

Denken, leren kennis te gebruiken en zelf

verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen

toekomst;

Durven, ervaring willen opdoen om de eigen

mogelijkheden te ontdekken en dromen waar

te maken door hard te werken;

Doen, door het leren van vaardigheden, meer

willen en kunnen.

Het MCO kenmerkt zich door het

feit dat:

• er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van

zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld

van de leerling;

• er vaardigheden ontwikkeld worden die

nodig zijn voor de eigen toekomst;

• er veel praktijk is, maar ook kennisontwikkeling

wordt gestimuleerd;

• de leerling veel te weten komt over de

maatschappij waarin we leven en welke rol

hij daarin kan spelen;

• er een omgeving is die er verzorgd, netjes en

schoon uitziet met aantrekkelijke lokalen en

leermiddelen.

Ons doel is dat de leerlingen de school verlaten

als zelfbewuste mensen die weten wat ze

waard zijn.

Leerwegen en sectoren

Het MCO is een school voor VMBO:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Op het MCO kunnen alle leerwegen binnen het

VMBO worden gevolgd:

de theoretische leerweg (TL)

de gemengde theoretische leerweg (GTL)

de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

de basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

In de 3e en 4e klas kunnen leerlingen op hun

niveau kiezen uit drie sectoren:
Techniek

Zorg & Welzijn

Economie

Binnen een sector zijn weer keuzes voor

verschillende programma’s mogelijk.

De leerwegen in het VMBO

Zoals gezegd biedt het MCO alle leerwegen binnen het

VMBO aan. Iedere leerweg stelt zijn eigen eisen aan de

leerlingen. Het programma en de wijze van leren wordt

onder andere bepaald door het niveau dat een leerling

aan kan en de vervolgopleiding.

Aan een aantal leerlingen bieden we de mogelijkheid om

meer praktisch te leren, met een nog grotere nadruk op

doen. Zij volgen een apart programma dat afgesloten

wordt met een ROC-diploma op niveau 1. Dit diploma sluit

aan op niveau 2 van het ROC.

Leerwegondersteuning – lwoo

Dit is extra begeleiding en hulp voor leerlingen die

daarvoor officieel in aanmerking komen. In groep 8 van de

basisschool wordt dat bepaald en aangevraagd.

Ons zorgteam heeft een belangrijke rol in de begeleiding

van lwoo-leerlingen.

Eerste Opvang Nieuwkomers en extra klas

Het MCO biedt onderwijs voor “eerste opvang nieuwkomers”.

De leerlingen volgen een apart eerste schooljaar

met een programma waarin veel aandacht wordt besteed

aan het leren van de Nederlandse taal.

Een team gespecialiseerde docenten geeft hierin les. Verder

krijgen deze leerlingen beeldende vorming, sport, wiskunde

en Engels gedoceerd.

Na het eerste jaar stromen de leerlingen door naar het 1e

en 2e schakeljaar, daarna gaan zij verder in de 3e klas.

Na het MCO naar het ROC

Het onderwijs op het MCO sluit aan op het ROC, het regionaal

opleidingen centrum.

ROC’s bieden tientallen verschillende opleidingen aan.

Afhankelijk van de gevolgde leerweg stroomt de leerling

in op één van de vier niveaus van het ROC. Zo geeft de

basisberoepsgerichte leerweg recht op instroom op niveau

2 van het ROC, de kaderberoepsgerichte leerweg én de

gemengde en theoretische leerweg recht op instroom in

niveau 3 of 4.

6 7


Begeleiding en kWaliteit

Extra begeleidingsmogelijkheden

De medewerkers van ons zorgteam bieden

de leerlingen die dat nodig hebben extra

ondersteuning. De leerlingenzorg verloopt

via een overleg tussen de mentor en onze

speciaal opgeleide kernteamcoaches.

Het zorgteam verzorgt remedial teaching bij

leerproblemen, gesprekken met een counselor

of leerlingbegeleider bij psychologische

of sociale hulpvragen en logopedie als er

hulpvragen zijn bij de (uit)spraak.

Ook begeleiding door onze orthopedagoog

behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast

is er een onderwijshulpverlener van Bureau

Jeugdzorg voor een deel van de week in

de school aanwezig en werken wij met een

vluchtelingencoördinator, die zich bezig houdt

met de soms noodzakelijke extra zorg voor

een speciale groep leerlingen van de eerste

opvang nieuwkomers.

Er wordt een cursus sociale vaardigheden

gegeven voor leerlingen die onzeker zijn in

de omgang met anderen en is er een aparte

cursus voor leerlingen met faalangst.

Alle mogelijkheden voor extra begeleiding

worden altijd in overleg met de mentor

ingezet en met de ouders besproken.

Huiswerkbegeleiding

Na schooltijd kan er worden doorgewerkt in

de speciale huiswerkklas.

Hulp bij het maken van studieen

beroepskeuzes

Het MCO biedt de leerlingen de benodigde

hulp bij hun keuze voor een sector en

beroepsrichting. De leerlingen worden hierin

begeleid door de mentor, de decaan en de

stage- en doorstroomcoördinatoren.


De sectorkeuze (Techniek, Zorg & Welzijn

of Economie) wordt begeleid door de

mentor en de decaan. In de tweede klas

onderzoeken de leerlingen samen met hun

mentor welke opleiding bij hen past. Ook

volgen ze een dubbel uur in de week lessen

in de verschillende sectoren van de 3e en

4e klas en maken daarmee op die manier

kennis. Dit wordt praktische sector

oriëntatie ofwel PSO genoemd.

De decaan is de specialist op het gebied

van (vervolg) studie- en beroepskeuzes.

Leerlingen en ouders kunnen altijd een

afspraak maken met de decaan.

De stagecoördinatoren begeleiden de

leerlingen die in de derde en vierde klas

stages lopen in bedrijven. De leerlingen

maken zo mee hoe het is om te werken in

een bepaald beroep.

Het examenbureau regelt alles wat te

maken heeft met examens en cijfers in de

bovenbouw ( 3e & 4e klas ).

De zorg voor de leerling stopt niet bij

diplomering. Met het ROC is afgesproken

dat de leerlingen het eerste half jaar na

het verlaten van de school nog gevolgd

worden. De doorstroomcoördinator van

het MCO kijkt of de leerling goed is

aangekomen bij de vervolgopleiding. Hij

biedt hulp wanneer dit nodig mocht zijn.

De mentor

De mentoren van het MCO zijn belangrijk voor

de leerlingen. Mentoren zijn docenten die de

klassen begeleiden. Elke klas, en daarmee elke

leerling, heeft een eigen mentor. De mentor

maakt hen wegwijs in de school, houdt hun

voortgang bij en overlegt daarover met de

leerling en zijn ouders. De mentor bespreekt

ook belangrijke onderwerpen met de klas en

zorgt samen met de leerlingen voor een

prettige sfeer in de groep en de school.

Bij hulpvragen, problemen of ruzie, kan de leerling dit met zijn eigen

mentor bespreken, samen kunnen zij dan naar een oplossing zoeken.

Vertrouwenscontactpersonen

Als leerlingen te maken hebben met (seksuele) intimidatie, pesten,

agressie en discriminatie kunnen ze daarover met hun eigen mentor

spreken. Maar soms is het prettig daarvoor bij iemand anders terecht te

kunnen. Daarvoor hebben wij op school vertrouwenscontactpersonen.

Zij zijn telefonisch te bereiken via het algemene nummer van de school.

De vertrouwenscontactpersonen adviseren over eventuele doorverwijzing

naar de externe vertrouwenspersoon van onze school en zo nodig over

het indienen van een klacht aldaar of bij de klachtencommissie. Deze

informatie is in zijn geheel terug te vinden in de Klachtenregeling seksuele

intimidatie van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, die op

school is in te zien.

Samenwerkingsverband Zorg

Scholen zijn verplicht in hun onderwijsregio samen te werken om te

waarborgen dat er een dekkend aanbod van zorg ontstaat, waardoor voor

elke leerling in Amsterdam een juiste plaats op een geschikte school is.

Het MCO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 28.2 voor

Amsterdam ten zuiden van het IJ.

De kwaliteit van ons onderwijs

Ieder jaar rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van

scholen. Op de website www.kwaliteitskaart.nl kunt u de gegevens van het

MCO vinden.

In het Periodiek Kwaliteitsonderzoek van april 2005 heeft de Onderwijs

Inspectie ons onderwijs over het algemeen als voldoende beoordeeld.

Intussen is de onderwijstijd op niveau gebracht. Voor het komende jaar

staat een verbetering van de opbrengsten centraal.

De school kreeg een goed als waardering voor de volgende onderdelen:

1. het voorzien in een breed aanbod gericht op de verwerving van kennis,

inzicht, vaardigheden en houding;

2. de systematische begeleiding van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan

en bij de keuze voor vervolgonderwijs, arbeid of beroep.

8 9


aanMeldingsprOCedure

Aanmelding en toelating tot de 1e klas

Bij de toelating van nieuwe leerlingen voor de 1e klas

houden we ons aan de Kernprocedure die door alle

scholen in Amsterdam is afgesproken.Eerst schrijven de ouders de leerling voorlopig in bij

het MCO. Voor plaatsing in de eerste ronde moet

die voorlopige inschrijving op tijd binnen zijn.

Zie hiervoor de informatie en procedure rond open

dagen en inschrijving;

Daarna vragen wij informatie betreffende de

ingeschreven leerling op bij de basisschool;

Of een leerling wordt aangenomen, wordt bepaald

op grond van het advies, de cito-resultaten en

verdere informatie van de basisschool. Er kan

aanleiding zijn tot overleg met de basisschool of

aanvullend onderzoek;

Als er voldoende informatie binnen is,

wordt de inschrijving besproken in onze

Plaatsingscommissie;

Wanneer de leerling toegelaten kan worden,

wordt de inschrijving definitief en krijgen de ouders

en de basisschool hiervan bericht;

Op een vaste dag vindt er op basis van de

kernprocedure een kennismaking met de nieuwe

klas plaats.

Als er teveel nieuwe leerlingen worden aangemeld,

hebben de volgende groepen voorrang:

• broers en zussen van zittende leerlingen;

• leerlingen die nu op een Montessori basisschool

zitten;

• kinderen van medewerkers van de MSA.

Leerlingen met een handicap “de rugzak“

Leerlingen met een handicap kunnen alleen worden geplaatst na een

uitgebreid overleg met de ouders, de toeleverende basisschool, andere

begeleiders en/of hulpinstanties waaronder het REC. Dit is om te kunnen

vaststellen, of de school nu en in de toekomst voldoende mogelijkheden

in huis heeft om de betreffende leerling op de juiste wijze te begeleiden.

Alleen dan kan worden overgegaan tot plaatsing, mits de leerling het

niveau heeft om ons onderwijs te kunnen volgen. De aannamecommissie

bepaalt of de betreffende leerling aangenomen kan worden. Centraal

staan daarbij het belang van het kind en de mogelijkheden van de school

om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.

Als u overweegt uw kind bij het MCO aan te melden kan de

plaatsingsprocedure alleen zorgvuldig verlopen als wij tijdig op de hoogte

zijn van uw aanmelding.

Wij vragen u om in de maanden vóór de officiële aanmeldingsperiode

contact op te nemen met de directeur van de school.

Aanmelding voor klas 2, 3 en 4

Als een leerling van een andere school tussentijds bij ons wordt

aangemeld, vragen we bij die school informatie op. We werken nauw

samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam

en overleggen of zo’n overstap een goed idee is. Een tussentijdse

schoolwisseling is een enorme stap en is alleen gunstig als het om een

duidelijke verbetering voor de leerling gaat. De Plaatsingscommissie

besluit of een leerling geplaatst wordt en in welke klas dat gebeurt.

10 11


12

het MCO vernieuWt

De ondernemende school en het meetingpoint

Het MCO zal zich – als één van de weinige scholen in Amsterdam – de komende

jaren ontwikkelen als een ondernemende school met een meetingpoint. Hierover

zullen wij de komende tijd via onze nieuwsbrief met de leerlingen en ouders

communiceren.

In het kort houdt dit het volgende in:

• fysieke ruimte binnen de school waar opdrachten van ondernemers van buiten

school kunnen worden uitgevoerd. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld een

fietsenherstel-werkplaats, een schildersbedrijfje en/of een kleine drukkerij;

• opdrachten worden uitgevoerd en beoordeeld aan de hand van criteria zoals

deze ook in het dagelijks leven gehanteerd worden (naar voorbeeld van echte

ondernemingen).

Buitenschoolse activiteiten en de brede school

De school organiseert per jaar wisselende buitenschoolse en brede school

activiteiten. Via de nieuwsbrief wordt u daarvan op de hoogte gehouden.

Het kunstonderwijs op onze school

Het MCO is er trots op dat er uitgebreid aan kunst wordt gedaan. Niet alleen

buitenschools, maar allereerst tijdens de normale lesuren. De kunstlessen worden

regelmatig in de vorm van workshops aangeboden, met de mogelijkheid om er

als naschoolse activiteit verder mee te gaan. Voor de leerlingen van de 1e klassen

hebben we het fotoproject (leerlingen leren kijken naar foto’s en gaan daarna

zelf fotograferen) of het grafiekproject (de eerste kennismaking met grafische

technieken). Voor leerlingen van de 2e klassen kennen we het project Landkoffers.

In dit project worden de vakken Nederlands, techniek en beeldende vorming

gecombineerd. Leerlingen maken een voorstelling van hun droomland en

beschrijven dit in een gedicht. Dit project wordt jaarlijks afgesloten met een

spetterende Poëzierevue. In de derde klas staat het vak culturele en kunstzinnige

vorming (CKV) op het rooster. Leerlingen leren keuzes te maken op

cultureel gebied en maken zelfstandig kennis met de culturele mogelijkheden die

Amsterdam te bieden heeft. Leerlingen van de Gemengd/Theoretische Leerweg

kunnen examen doen in het vak Kunstvakken 2.

13


Ouders en de sChOOl

Ouders en de school

Wij willen ouders graag bij de school betrekken, want een goede relatie tussen ouders en

de school is ook voor de leerlingen belangrijk. De mentor is in dit geval de belangrijkste en

eerste contactpersoon in de school. Ouders kunnen de mentor altijd via school bellen voor

een afspraak.

Bespreken voortgangsverslagen

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een voortgangsverslag. Ouders komen samen

met hun kind op de verslagavond om het verslag met de mentor te bespreken. De

voortgangsverslagen van de leerlingen moeten door de ouders persoonlijk bij de school

worden opgehaald.

Algemene ouderavond

Ieder jaar is er aan het begin van het schooljaar een algemene ouderavond, waarop ouders

informatie ontvangen over wat er in dat schooljaar in de klas van hun kind gaat gebeuren.

Ook kennen we open lesochtenden voor ouders.

Contactouders

Aan het begin van het schooljaar vragen we in de eerste en tweede klassen welke ouders

de rol als contactouder willen vervullen. De mentoren van het kernteam hebben een aantal

maal per jaar overleg met de contactouders om het reilen en zeilen binnen het kernteam

en de school te bespreken.

MCO Nieuwsbrief

Wij houden ouders via ons blad MCO Nieuws op de hoogte van wat er allemaal in de

school speelt.

Medezeggenschap

Ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad van het MCO. Als zij daarin

zitting willen nemen, kunnen ze via de school contact opnemen met de voorzitter of

dit kenbaar maken bij de mentor van hun kind of de directeur van de school. Voor dit

schooljaar hebben wij nog niet voldoende ouders. U kunt zich opgeven via de mentor of

directeur.

Contactdocenten

Omdat wij weten dat niet alle ouders het Nederlands voldoende beheersen en omdat wij

een goede relatie met al onze ouders voorstaan, hebben wij een aantal docenten bereid

gevonden om als contactdocent te fungeren voor ouders die het Nederlands onvoldoende

machtig zijn. De contactdocenten zijn aanwezig op ouderavonden of wanneer hulp van

een tolk nodig is. Via de school kunnen ouders altijd een afspraak met één van hen maken.

Ouderbetrokkenheidscursussen

Voor de ouders van onze leerlingen verzorgen wij een aantal ouderbetrokkenheidscursussen.

De cursussen zijn erop gericht om ouders zo optimaal mogelijk

te betrekken bij het onderwijsleerproces van hun kind. Er komen verschillende

onderwerpen ter spraken die te maken hebben met het onderwijs op het MCO

en het vervolgonderwijs. Tevens vindt er duidelijk een uitwisseling plaats tussen

school en de deelnemers. Het ontwikkelen van de eigen taalvaardigheden vormt

het uitgangspunt van deze cursus. Het contact van ouders onderling en het

contact met de school wordt door zowel de school als de ouders als zeer prettig

ervaren. Informatie over de inhoud van de cursus en hoe in te schrijven is te

verkrijgen bij de administratie van de school.

14 15


dagelijkse gang van za ken

Regels

Er is eigenlijk maar één hoofdregel op het MCO:

Iedereen verbonden aan de school moet in een prettige sfeer kunnen werken.

Voor leerlingen hebben we dat zó omschreven:

• Je wilt zelf graag aardig behandeld worden. Doe dat dus ook met anderen;

• Je mag een ander die aan het werk is niet storen;

• Kom op tijd;

• We groeten elkaar bij het binnenkomen en weggaan.

Verder hebben we onze gedragsregels op posters in de school duidelijk gemaakt. Deze posters

hangen door het hele schoolgebouw, de verkleinde voorbeelden hiervan staan hiernaast afgebeeld.

Veiligheid in en om de school

Het MCO wil een veilige school zijn. De basis daarvoor zit in ons dagelijks onderwijs.

Wij denken dat:

Leerlingen die in een goede sfeer onderwijs genieten, waarin zij serieus genomen worden en

vertrouwen krijgen, samen een veilige school maken, waarin ze zichzelf mogen zijn en de

anderen respecteren.

Iedereen is mede verantwoordelijk voor een goede omgang met elkaar, in de klas en daarbuiten.

Maar er is meer. Binnen de school is een aantal maatregelen genomen om te zorgen dat het

veilig blijft.

Eén ingang voor de hele school;

Permanent toezicht bij de in- en uitgang;

Iedere leerling heeft een schoolpas die hij op verzoek moet kunnen laten zien, maar altijd bij het

binnen komen van de school. Hierdoor komen er geen mensen van buiten de school in het

gebouw;

Besloten buitenruimte voor de eigen leerlingen met voetbalkooi;

Deelname van het MCO aan het gemeentelijke project VIOS, Veilig In en Om School.

Omdat wij grote waarde hechten aan een goed persoonlijk contact tussen de docenten en de

leerlingen hanteren wij het Montessori-principe dat de docenten en leerlingen elkaar persoonlijk

begroeten bij binnenkomst en vertrek. Verder is er in de school de regel dat er op de gangen

gewerkt mag worden, daarom lopen wij rustig en spreken zacht. De school heeft een veiligheidscoördinator,

deze is voor informatie over het veiligheidsbeleid dagelijks op school te bereiken

voor leerlingen, docenten en ouders. Verder grijpen we direct in bij ruzies en vechtpartijtjes in en

om de school en waar nodig nemen wij contact op met de ouders. Het gebouw voldoet aan alle

veiligheidsvoorschriften. Regelmatig worden ontruimingsoefeningen gehouden.

Opvang bij lesuitval

Op het MCO is er voor de 1e & 2e klas géén lesuitval. Leerlingen krijgen

altijd les. Het kan voorkomen dat dit niet van een eigen docent is.

Afwezigheid

• Leerlingen moeten bij de ingang van de school altijd hun leerlingenpas

kunnen tonen;

• Als een leerling ziek is of om een andere reden niet op tijd op school

kan zijn, moeten de ouders vóór 9.00 uur de school bellen op

telefoonnummer (020) 597 98 01;

• Wanneer een leerling in de loop van de dag weg moet voor een

afspraak is het belangrijk dat de mentor daarover van tevoren een

briefje krijgt. Zo weet hij wat er aan de hand is;

• Als een leerling niet op school is en niet is afgemeld, wordt er contact

gezocht met de ouders;

• Te laat in de les komen, zonder goede reden, betekent in het algemeen

dat de leerling zich de volgende dag vroeg moet melden.

• Van ongeoorloofd verzuim doen wij altijd melding bij de leerplichtambtenaar.

16 17


algeMeen

Schoolkosten

Ouders betalen een bijdrage in de servicekosten

voor hun kind. Deze bijdrage is onderwijs

gerelateerd en dient voor:
extra activiteiten als excursies, bezoek Artis,

schoolreisje, schoolfeesten, sport en

theaterbezoek

mediatheek

leerlingenpasjes

leerlingenkluisjes

extra leermiddelen en materialen

bijdrage in begeleidingskosten

verzekeringen i.v.m. stages

Iedere wijziging in de hoogte en de besteding

van dit bedrag wordt ter goedkeuring

voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van

het MCO. De hoogte van het bedrag staat in de

bijlage. Aan leerlingen in het derde en vierde

leerjaar wordt een extra bijdrage gevraagd

voor materialen in hun sector, afhankelijk

van de richting die de leerling gekozen heeft

(gereedschap, overall, software, werkschoenen

etc.). Door op grote schaal in te kopen kan de

school aanzienlijke kortingen realiseren. Het

materiaal wordt eigendom van de leerling, zie

hiervoor ook de bijlage. Alle kosten worden

samen met het bedrag voor de (huur)boeken in

rekening gebracht.

Opleidingsschool voor leraren

Het MCO is een opleidingsschool voor leraren.

Leraren in opleiding geven les onder

begeleiding van bevoegde docenten.

Boeken

De kosten van de boeken zijn afhankelijk van het pakket dat de leerling

nodig heeft. Boekenpakketten worden door de school samengesteld en

worden besteld bij Van Dijk’s Boekenhuis. Het zijn huurboeken, daardoor

is de prijs lager dan wanneer ze moeten worden aangeschaft. Informatie

over de bestelling en bezorging is terug te vinden in de bijlage. Voor

leerlingen in de O-klassen (nieuwkomers) schaft de school een boeken- en

leermiddelenpakket aan.

18 19


Belangrijke data

Voortgangsverslagen voor de klassen 1, 2 en 3

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een voortgangsverslag waarin te lezen is

hoe ze het doen op school. Op de verslagavond bespreekt de mentor het verslag

met de leerling en zijn ouders. Dit jaar zijn de verslagavonden op:

1e verslag dinsdag 27 november 2007

2e verslag dinsdag 12 februari 2008

3e verslag dinsdag 22 april 2008

4e verslag vrijdag 27 juni 2008 krijgen de leerlingen in de loop van de

dag het laatste verslag mee.

Examens

Centraal Examen eerste tijdvak: 19 mei t/m 29 mei 2008

Centraal Examen tweede tijdvak: 16 juni t/m 18 juni 2008

Uitslag eerste tijdvak examen: 11 juni 2008

Uitslag tweede tijdvak examen: 25 juni 2008

Diploma-uitreiking: donderdag 26 juni 2008

Start CSPE beeldende vakken: vanaf 17 maart 2008

Beroepsgericht: vanaf 31 maart t/m 30 mei 2008

Open dag en inschrijving

Zaterdag 19 januari 2008 is de open dag. De inschrijfavonden zijn op dinsdag

5 februari 2008 en woensdag 5 maart 2008. Beide avonden zijn van 17.00 tot

19.00 uur.

Schoolreisjes en werkweken

De reis naar Barcelona voor de vierde klassen GTL is van 22 oktober t/m 26

oktober 2007. De reis naar Parijs voor de vierde klassen is van 16 t/m 18 april

2008. De data van de activiteiten voor de eerste en tweede klassen zijn nog niet

bekend.

Ouderavonden

Behalve de verslagavonden is er op dinsdag 4 september 2007 een ouderavond

voor de eerste en tweede klassen, de nieuwe O klassen, de S10 & S20.

Op dinsdag 11 september 2007 is er een ouderavond voor de derde en vierde

klassen. Dinsdag 11 december 2007 is een ouderavond voor de derde klassen

gepland, waar informatie over de stages gegeven wordt.

Aanmelden voor de ouderbetrokkenheidscursus

Inschrijving via de administratie van de school. Informatie via mentoren en de

contactdocenten (voor een gesprek in de eigen taal).

Schooltijden

1e uur 08.30 - 09.20 uur

2e uur 09.20 - 10.10 uur

3e uur 10.10 - 11.00 uur

4e uur 11.00 - 11.50 uur

5e uur pauze

6e uur 12.40 - 13.30 uur

7e uur 13.30 - 14.20 uur

8e uur 14.20 - 15.10 uur

9e uur 15.10 - 16.00 uur

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2007

Kerstvakantie 24 december 2007 t/m 4 januari 2008

Krokusvakantie 25 februari t/m 29 februari 2008

Paasdagen 21 maart t/m 24 maart 2008

Meivakantie 28 april t/m 9 mei 2008

Pinksteren 12 mei 2008

Zomervakantie 30 juni t/m 15 augustus 2008

Vrije dagen vanuit de school

Studiedagen docenten. Berichtgeving via MCO Nieuws of los schrijven.

20 21


Bijlage

Servicekosten

Specificatie:

• Algemene leermiddelen

€ 10,00

• Begeleidingskosten leerlingen

€ 20,00

• Excursies

€ 80,00

• Nieuw montessori leren

€ 25,00

• Leerlingenkluisje

€ 15,00

• Kopiëren

€ 2,50

• Verzekering i.v.m. stages

€ 5,00

• Vrijwillige ouderbijdrage

€ 12,50

• Totaal

€ 170,00

Extra bijdrage 3e en 4e leerjaar

Tussen de € 15,- en € 200,-afhankelijk van de richting die uw kind heeft gekozen

de materialen worden eigendom van uw kind.

Boekenpakket

De leerlingen bestellen hun boeken zelf met behulp van hun

mentoren en de leerlingenadministratie via de site van Boekhuis

Van Dijk Educatie. De school bestelt de boeken aan de hand

van de bestelformulieren. Iedere ouder moet voor het eigen

kind het boekenbestelformulier voor akkoord ondertekenen

en inleveren bij de administratie van de school. De boeken

zijn huurboeken, die aan het einde van het schooljaar weer

ingeleverd worden. Leerlingen zonder boeken hebben geen

toegang tot de lessen. De kosten voor de huur van de boeken

wordt door Van Dijk Studieboeken bij de ouders in rekening

gebracht. De schoolboeken worden thuis bezorgd. Inleveren

van de boeken dient op school plaats te vinden.

Bereikbaarheid

Tram 3, 6, 7, 9 en 14. Bus 15, 22, 37, 59, 61, 120 en 126.

Er is een snelle aansluiting met de stations Amstel (trein, metro,

bus 15) en Weesperplein (metro en lijn 7). De school ligt vlakbij

het Muiderpoortstation (trein).

Colofon

Samenstelling: Frank Cok (tekst) & Manja Stoovelaar (PR & Communicatie MSA)

Tekstredactie: De Ploeg communicatie, Deventer

Fotografie: Pascal Altink, Thijs ter Hart, Herman Hertzberger, Christian Richters,

Jan-Dirk van der Burg

Vormgeving: Mixed Flavours, Amsterdam

Drukwerk: Grafinoord, Assendelft

22 23

More magazines by this user
Similar magazines