01.09.2013 Views

Kerkuilen - Provincie West-Vlaanderen

Kerkuilen - Provincie West-Vlaanderen

Kerkuilen - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wat kan u doen voor de kerkuil?

Nestkasten kunnen in gesloten gebouwen achter een

opening geplaatst worden. Sommige oude gebouwen

hebben zelfs nog een uilengat. Ook een (half)open

schuur kan dienst doen mits deze voldoende hoog en

rustig is. Verder zijn speciale locaties zoals droogasten

voor hop of cichorei die leeg staan bruikbaar. Hebt

u een geschikte locatie voor de kerkuil op uw bedrijf?

Neem dan contact op met de provinciaal verantwoordelijke

van Kerkuilwerkgroep Vlaanderen.

Het biotoop van de kerkuil kan versterkt worden door

het aanplanten van knotbomen, houtkanten, hagen

en andere kleine landschapselementen. Hierdoor

stijgt het voedselaanbod voor de kerkuil. Verder zijn

grasbufferstroken, akkerranden en ruigtes weg van

de wegberm ideaal als jachtterrein voor de kerkuil.

De provincie West-Vlaanderen en de regionale landschappen

kunnen u hierbij helpen.

Vermijd ook knaagdierenvergif met Brodifacoum als actieve stof. Deze stof is naast

giftig voor muizen en ratten ook erg schadelijk voor kerkuilen en andere roofvogels.

Er bestaat vandaag een biologisch alternatief op basis van alfa cellulose dat onschadelijk

is voor kerkuilen. Met uilen in de buurt heb je trouwens weinig te vrezen van

kleine knaagdieren. Je kan de kerkuil dus maar beter beschermen.

Meer info en contact

Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

provinciaal verantwoordelijke West-Vlaanderen – Aurel Vande Walle

0497 32 45 06 – aurel.vandewalle@natuurwetenschappen.be – www.kerkuilwerkgroep.be

Provincie West-Vlaanderen

dienst Milieu-, Natuur- en Waterbeleid – sectie natuur en landschapsecologie –

050 40 32 23 – natuurbeleid@west-vlaanderen.be – www.west-vlaanderen.be/natuur


Voorstelling

De kerkuil is een elegante uil die typisch is voor het kleinschalige boerenlandschap

rijk aan kruidenrijke bermen, hagen, houtkanten, ruige graslanden en akkerranden.

Deze van oorsprong rotsbewoner heeft zich goed weten aan te passen aan de

menselijke omgeving. De kerkuil vindt er onderdak in kerken, kastelen, schuren. In

de onmiddellijke omgeving van zijn nestplaats jaagt hij op kleine prooien. Door zijn

witte verschijning ’s nachts op kerkhoven werd hij vroeger vaak ook geassocieerd

met geesten en mythes.

Kerkuil [ Tyto alba ]

Lengte 32-38 cm – 34-40 cm

Vleugelspanwijdte 95 cm

Gewicht tot 470 g – tot 570 g

Kleur bovenzijde goudbruin tot leigrijze grondkleur, gespikkeld

Kleur onderzijde vleugels wit, borst en buik van egaal wit tot roestbruin met witte spikkels

Visuele kenmerken wit hartvormig gezicht, pikzwarte ogen pal naar voor gericht

Geluid

zwijgzaam, soms rauwe kreet tijdens nachtelijke vluchten; blazende en sissende

geluiden rond broedplaats

Leefgebied halfopen landschap

Nestgelegenheid

Menu

oorspronkelijk holenbroeder, nu voornamelijk gebouwen met een opening (kerken,

schuren, zolders)

kleine knaagdieren (spitsmuizen, muizen, ratten), soms ook vogels (spreeuwen,

huismussen) en amfibieën

Voorplanting 4 tot 7 eieren in het voorjaar, indien voldoende voedsel soms tweede broedsel

Bedreiging

De kerkuil heeft in Vlaanderen een moeilijke periode doorgemaakt. Hij kwam zelfs

een tijdlang op de ‘Rode lijst’ voor bedreigde diersoorten terecht. Hoewel het de

laatste jaren beter gaat, blijven volgende bedreigingen reëel:

Kerktorens en andere gebouwen worden vaak afgesloten om verwilderde duiven

te weren. Door dorps- en stadsuitbreiding bevindt het voedsel van de kerkuil zich

ook steeds verder van de kerktoren.

Op het platteland kennen we een vergelijkbaar probleem. Klassieke boerenschuren

worden meer en meer vervangen door gesloten loodsen en het jachtgebied

van de kerkuil, met de noodzakelijke kleine landschapselementen, dreigt te verdwijnen

door ruilverkaveling en nieuwe landbouwmethodes.

Het gebruik van verdelingsmiddelen tegen knaagdieren is nefast voor de kerkuil.

Wanneer de kerkuil vergiftigde muizen eet, stapelt het gif zich op in het lichaam.

Dit leidt tot onvruchtbaarheid of in het slechtste geval tot de dood.

Kerkuilen jagen laag boven de grond en zijn op die manier gemakkelijk het slachtoffer

van het wegverkeer.

Bescherming

De provincie West-Vlaanderen en Kerkuilwerkgroep

Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de kerkuil

in West-Vlaanderen een toekomst te bieden. Vrijwilligers

plaatsen nestkasten op duurzame locaties waar

voldoende voedsel aanwezig is. Deze nestkasten

worden ook jaarlijks opgevolgd en de broedgevallen

in kaart gebracht.

Daarnaast neemt de provincie West-Vlaanderen samen

met de regionale landschappen Houtland, IJzer

& Polder en West-Vlaamse Heuvels initiatieven rond

het kwalitatief (her)inrichten van het buitengebied.

Door de zachte winters en actieve beschermingsmaatregelen

stelt de kerkuil het intussen beter. In

muizenrijke jaren telt Vlaanderen ruim 1000 koppels.

In daljaren is dit ongeveer de helft. In West-Vlaanderen

is dit respectievelijk 120 en 35 broedgevallen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!