01.09.2013 Views

Bokkelroute Deerlijk - Provincie West-Vlaanderen

Bokkelroute Deerlijk - Provincie West-Vlaanderen

Bokkelroute Deerlijk - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Concept & vorm: www.impressantplus.eu - Foto’s: © Hugo Willocx en Christophe Mischke<br />

Naar de poel<br />

We nemen het prachtige wegje links richting poel. Dit is een voormalige buurtweg die<br />

naar de parochie Sint-Lodewijk (in de volksmond ‘Sellowie’ of Saint-Louis) loopt, dwars<br />

door de Veemeersen. De bomen en struiken zijn huizen, schuil- en rustplaatsen en oorden<br />

van vertier voor onze gevederde, behaarde en zoemende vrienden. Hier en daar<br />

zie je knotwilgen, meidoorn en andere prikkende planten. In een roemrijk verleden<br />

werden bijna alle weiden door hun familieleden omzoomd. Het hout van de doornhagen<br />

werd met de hand gekapt en in bundels weggevoerd. Dat was een hels karwei want<br />

er bestonden toen nog geen echte handschoenen. Het hout van de knotwilgen zorgde<br />

voor warme voeten, de prikkelplanten hielden het vee in de weiden… Leon Bekaert uit<br />

Zwevegem werd duidelijk geprikkeld door hun stekels.<br />

Op het ‘einde’ van het wegje zie je in het weiland een nieuwe poel, het bord wijst je op<br />

z’n nut. Boer Willem en de kinderen komen hier in het water scheppen, waterdiertjes<br />

vangen, libellen bewonderen of gewoon genieten aan de<br />

waterkant… Achteraf worden alle diertjes keurig teruggezet!<br />

Rechtsomkeer<br />

We keren op onze stappen terug richting Veemeersstraat<br />

en nemen nu de landweg naar links richting spoorwegberm.<br />

Aan de linkerzijde zien we uitgestrekte weiden waar in de<br />

zomer koeien grazen. Opgelet, maak geen slapende stieren<br />

wakker, je benen zouden wel eens te kort kunnen zijn! Vroeger had<br />

een grote boerderij tot 10 melkkoeien. Onvoorstelbaar dat de huidige<br />

melkveebedrijven tientallen koeien hebben. De spoorweg op het einde<br />

van de landweg loopt van Kortrijk naar Brussel. Op de zuidkant van de<br />

berm ter hoogte van Anzegem komen nog levendbarende hagedissen<br />

voor. Wie weet zijn ze hier ondertussen ook al te vinden...<br />

meidoorn<br />

Gissen naar de gaai<br />

We gaan linksaf naar de Gaaistraat. Waarop de naam slaat, daar hebben<br />

we het gissen naar. Zitten vogels er voor iets tussen? Of woonde hier ooit een ‘poepgaai’<br />

(dom iemand)? Vast staat dat hier ooit een café ‘De Gaai’ was. Hou even halt bij<br />

de boerderij op de rechterkant, het bord vertelt je waarom.<br />

blauwe<br />

hagedis<br />

glazenmaker<br />

Uit <strong>West</strong>-Vlaamse klei<br />

Op het einde van de straat slaan we linksaf, de Klijtstraat in. De ondergrond is hier kleiig. We<br />

weten niet of die klei gebruikt werd om bakstenen te bakken. De klei werd vroeger opgedolven<br />

door de lagen horizontaal ‘uit te brikken’. Na het uitbrikken kwamen die kleigronden een stuk<br />

lager te liggen.<br />

Het landbouwbedrijf links aan het einde van de straat zullen kinderen later kunnen bezoeken.<br />

Op het bord ontdek je welk bedrijf dit is.<br />

We slaan links opnieuw de Tapuitstraat in en wandelen terug naar de kinderboerderij.<br />

bruine<br />

kikker<br />

Inlichtingen<br />

Kinderboerderij Bokkeslot<br />

Tapuitstraat 57 - 8540 <strong>Deerlijk</strong><br />

tel: 056 77 79 29<br />

e-mail: bokkeslot@pandora.be<br />

website: www.bokkeslot.be<br />

De route is niet bewegwijzerd.<br />

Laarzen zijn nuttig op een deel van het parcours.<br />

Geschikt voor buggy’s met uitzondering van het weggetje naar de poel.<br />

Genieten van de Veemeersen<br />

<strong>Bokkelroute</strong><br />

<strong>Deerlijk</strong><br />

‘Bokkelen’ is bedoeld als<br />

een erg zinvolle, ontspannende<br />

vrijetijdsbesteding<br />

De <strong>Bokkelroute</strong> is een luswandeling in en rond<br />

de Veemeersen. Dit stukje <strong>Deerlijk</strong> ontdekken en<br />

genieten van natuur en landbouw staan hier<br />

centraal. Dat kan individueel of onder begeleiding.<br />

Verwacht hier geen grote stukken ongerepte<br />

natuur, wel kleinschalige natuur die gedurende<br />

vele eeuwen samen met landbouwgebied in vorm<br />

werd gekneed tot een harmonieus huwelijk met<br />

mogelijkheden voor de toekomst!<br />

gaai<br />

doeboerderij<br />

BOKKESLOT<br />

090407_folder_druk.indd 1 07-04-2009 12:42:40


Doeboerderij? Doen!<br />

We starten de wandeling aan de kinderboerderij<br />

Bokkeslot in de Tapuitstraat. Deze<br />

doeboerderij startte in september 1991<br />

vanuit de <strong>Deerlijk</strong>se speelpleinwerking.<br />

De nadruk ligt op ‘doen’. Door zelf de handen<br />

uit de mouwen te steken leren kinderen het<br />

boerderijleven kennen op een speelse en ervaringsgerichte manier. Door zelf te voelen,<br />

te zien, te ruiken en te horen krijgen bezoekers opnieuw zicht op het leven op een<br />

boerderij. Neem eens een kijkje in de kinderboerderij en maak kennis met boer Willem<br />

en talrijke vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat kinderen weten dat een koe geen melk<br />

drinkt en de schaapjes niet altijd op het droge staan.<br />

Bouwen en verbouwen<br />

De kinderboerderij verhuisde in 2001 naar z’n huidige locatie. Er werd in de loop van<br />

de jaren volop bijgebouwd en verbouwd. Eerst werd alles ingericht om de vele dieren<br />

op tijd te verhuizen. Daarna volgden tal van kleinere werkzaamheden en inrichtingswerken.<br />

De werking verbreedde en grotere aanpassingen drongen zich op. Kinderen<br />

slapen nu eenmaal niet in de stal bij de geitjes. In de loop van 2006 en 2007 werden de<br />

slaapzaal en de polyvalente zaal met keuken en sanitair voltooid. Dit alles resulteerde<br />

in een betere ontvangst van bezoekers en een nieuwe richting van de werking. In 2008<br />

werd de boerderij verfraaid met groenschermen, hoogstamfruitbomen (oude rassen),<br />

hagen en andere hoogstambomen. Zij groeien samen met de kinderen, de toekomst is<br />

verzekerd!<br />

Sla de Tapuit in<br />

We laten de kinderboerderij achter ons en gaan links de Tapuitstraat in. De naam doet<br />

vermoeden dat tapuiten zich hier thuis voel(d)en. De tapuit zie je vaak op de grond. De<br />

vogel kan snel lopen dankzij z’n lange poten en zit vaak rechtop op een kleine verhoging,<br />

waarbij hij zijn staart langzaam beweegt.<br />

tapuit<br />

Recht door de Veemeersen<br />

Op het einde van de Tapuitstraat slaan we linksaf de Veemeersstraat in. Deze straat loopt<br />

recht door de Veemeersen. Ondanks hun naam, hebben die weinig met vee te maken. De naam<br />

is afgeleid van het woord ‘Veymersch’ wat ‘vettige natte laaggelegen weiden’ betekent. Nat<br />

is het daar zeker, er stromen twee beken door het gebied. De kleinere lokale Veemeersbeek<br />

en de Slijpbeek, een vrij grote beek. De onzichtbare bron bevindt zich aan de oostkant van<br />

Bellegembos op de waterscheidingslijn tussen Leie en Schelde. Ten noorden van de waterscheidingslijn<br />

loopt het water richting Leie, ten zuiden richting Schelde. Via een kustmatige<br />

sifon gaat de beek onder het kanaal Bossuit-Kortrijk en mondt uiteindelijk uit in de Gaverbeek.<br />

Grote stukken van de beek zijn ondertussen rechtgetrokken. Ook in de Veemeersen is er van<br />

het natuurlijke bochtige of meanderende meanderende karakter van de beek niets meer te merken.<br />

Blij gekwetter<br />

Toen in vroegere tijden het waterniveau in<br />

de winter steeg kwamen de Veemeersen<br />

onder water te staan. Hoogst waarschijnlijk<br />

liepen beide beken hier in elkaar over.<br />

De Veemeersen waren dus een schitterende<br />

plaats voor waadvogels, salamanders,<br />

padden, kikkers, libellen en vele andere<br />

waterdieren om hun kostje bij elkaar te<br />

scharrelen. Er waren tal van poeltjes en<br />

vochtige stukken grasland, het moet een<br />

blij gekwetter zijn geweest.<br />

We stappen of etsen verder tot op aan de scherpe bocht naar rechts.<br />

Op dit punt vertrekken twee landweggetjes. Kijk en luister hier even over<br />

je rechterschouder, achter het groenscherm bevindt zich de NV Casier.<br />

Dit bedrijf sorteert en recycleert massa’s schroot en ijzerwaren<br />

waar wij van af willen.<br />

Vervolg van de route achteraan!<br />

Uittrekksel van de Veemeersen uit<br />

de Ferrariskaart van 1771 - 1778.<br />

090407_folder_druk.indd 2 07-04-2009 12:42:49<br />

BOKKEL ROUTE<br />

LEGKIPPEN-<br />

BEDRIJF DE<br />

REYCKE<br />

KINDER-<br />

BOERDERIJ<br />

BOKKESLOT<br />

+<br />

KRUIDENTUIN<br />

EDUCATIEVE<br />

POEL VARKENSKWEKERIJ<br />

DE GAAI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!