deze link - Instituut voor Bouwrecht

ibr.nl

deze link - Instituut voor Bouwrecht

B. Activiteiten 2012

1. Onderzoek

In dit hoofdstuk worden enkele onderzoeken in het

bijzonder belicht. Voor een volledig overzicht van

het in 2012 verrichte onderzoek raadplege men deel

D onder 6.

1.1 Bouwteamonderzoek

Het grote onderzoek naar het functioneren van het

bouwteam en de juridische vormgeving daarvan

culmineerde in het verslagjaar in de publicatie hiervan

in de serie Bouwrecht monografieën nummer

34.

BOUWRECHT

MONOGRAFIEËN

Het bouwteam model

Een studie naar de juridische vormgeving

en het functioneren in de praktijk

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

STICHTING INSTITUUT VOOR BOUWRECHT

In deze uitgebreide studie, van de hand van de directeur

van het Instituut, wordt mede gebaseerd op

interviews uiteengezet hoe het bouwteam ‘werkt’ in

de praktijk. Daarnaast is in dit boek een gedetailleerd

commentaar op de set algemene voorwaarden

van VGBouw gemaakt, die in de praktijk in

veel gevallen als basis van de samenwerking dient.

Het kader voor het commentaar is gevormd door

een toetsingskader, houdende criteria waaraan een

evenwichtig contract zou dienen te voldoen. Ook de

aanbestedingsrechtelijke aspecten zijn bestudeerd.

1.2 Evaluatie Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening, die op 1 juli 2008 in

werking is getreden wordt geëvalueerd middels een

zogenaamde ex-durante evaluatie. Voortdurend zal

de uitvoering van de Wro worden gevolgd. De uitvoering

van het evaluatieonderzoek is opgedragen

aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het betreft hier een onderzoek dat meerdere jaren

in beslag zal nemen. Het PBL heeft het IBR bij het

onderzoek betrokken in verband met de juridische

aspecten. In de verslagperiode is een tweede onderzoek

gedaan, dat beperkter van opzet is dan de

eerste fase die in 2010 leidde tot het verschijnen

van de een rapport met eerste resultaten. Bij dit

tweede onderzoek zijn daarentegen naast de Wro

ook de planologische instrumenten in de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in

de Crisis- en herstelwet (Chw) betrokken. Het rapport

van deze werkzaamheden is in het verslagjaar

verschenen in de uitgave ‘ex-durante evaluatie Wet

ruimtelijke ordening: tweede rapportage.

1.3 Promotieonderzoek: ‘Versnelling van

besluitvorming in de democratische

rechtsstaat’

In 2009 is mr. A.Z.R Koning gestart met het opstellen

van een voorstel voor een promotieonderzoek

over besluitvorming(sprocedures) in het ontwikkelings-

en bouwproces. Het onderzoeksvoorstel voor

dit promotieonderzoek is goedgekeurd door de promotor

prof. dr. D.A. Lubach. Co-promotor is prof. dr.

ir. A.G. Bregman. Dit uitgebreide onderzoek richt

zich op de actuele en interessante problematiek

van publiekrechtelijke besluitvorming omtrent vereiste

toestemmingen (vergunningen, ontheffingen,

vrijstellingen, meldingen etc.) noodzakelijk voor

gebiedsontwikkelingen. De roep vanuit de politiek,

bedrijven en particulieren om minder en meer eenvoudige

regelgeving op dit gebied is groot.

De problematiek is weerbarstig. Dit blijkt niet alleen

uit de onderzoeken en publicaties die de afgelopen

decennia hierover reeds zijn verschenen, maar ook

uit de maatregelen die nu worden genomen of men

wil nemen in wetgeving (zoals de Wabo, de Waterwet,

de Wet Samenhangende Besluiten, de Wet versnelling

besluitvorming wegprojecten, de Crisis- en

herstelwet).

Het onderzoek bevat een overzicht en analyse van

de vele ontwikkelingen op dit gebied. In het kader

van het onderzoek is een toetsingskader ontwikkeld

vanuit de democratische rechtsstaatbeginselen.

Vervolgens wordt er dieper ingaan op de wet- en

regelgeving waarin versnellingsmechanismen zijn

opgenomen zoals coördinatie- en integratie-instru-

7

2012

More magazines by this user
Similar magazines