BKB0005 Primaire Processen

rsm.nl

BKB0005 Primaire Processen

BSCBA –BEDRIJFSKUNDE

BScBA Bedrijfskunde

UITTREKSEL

COURSE MANUAL

(uitgebreide versie per vak te downloaden

via Blackboard)

uitsluitend PREMASTER

1 e trimester 2012-2013


Het premaster-programma bestaat uit:

1. Het verplichte basispakket = academische vaardigheden (27 ECTS). Zie

onderstaand het basispakket weergegeven.

sept- jan feb- april mei- juli juli-aug

1e trimester 2e trimester 3e trimester Zomer

Methodologie

(BKB0002) ( 3ECTS)

Wetenschapsleer

(BKB1016) ( 3 ECTS)

6 ECTS (168 uren)

Statistische methoden

& technieken

(BKB0019) (6ECTS)

2

Marktonderzoek

(BKB0024) (3 ECTS)

Research training / Bachelor scriptie (BKBBTH)

GMAT en Engelse taal

12 ECTS (336 uren)

(12 ECTS)

9 ECTS (252 uren)

Hertentamens

2. Het verplichte inhoudelijke kennisgebied = master-specifiek vak (4-6 ECTS)

Welk vak het betreft voor trimester 1, kun je terugvinden in onderstaand schema.

Wil je de keuze uit meerdere masters openhouden, dan zal je voor elke master

het daarbij behorende verplichte vak moeten volgen. Het totale overzicht aan

master-specifieke vakken is te vinden op

http://www.rsm.nl/master/premaster-in-business-administrationnederlandstalig/curriculum/


MSc.. Verplicht vak Trim

Chinese Economy &

Business

Global Business &

Stakeholder

Management

Organisational Change

& Consulting

Supply Chain

Management

BKB1014 Organisatietheorie- en

3

dynamiek

(6 ECTS)

BKB1029 Leadership,

sustainability &

governance (5 ECTS)

BKB1014 Organisatietheorie- en

dynamiek

(6 ECTS)

BKB0013 Operations research

en modelbouw (6

ECTS)

Tevens is er een optioneel onderdeel (4-6 ECTS): dit is een vak dat door de gekozen

master wordt aanbevolen. Dit vak biedt verdieping in het betreffende vakgebied of biedt

verbreding en context aan. De lijst met optionele vakken voor trimester 1 is te vinden in

onderstaand schema. Het totale overzicht aan optionele vakken is te vinden op

http://www.rsm.nl/master/premaster-in-business-administrationnederlandstalig/curriculum/

MSc.. Aanbevolen vak Trim

Human Resource

Management

BKB1014 OTD* (6 ECTS) 1

Strategic Management BKB1014 OTD* (6 ECTS) 1

* OTD = Organisatietheorie- en dynamiek

1

1

1

1


BKB0002 Methodologie

coördinator: Dr. P. Wiepking 3 ECTS

NB: VANWEGE HET HOGE AANTAL NIEUWE STUDENTEN ZULLEN PREMASTER

STUDENTEN AANSCHUIVEN BIJ DE ENGELSTALIGE COLLEGES VAN DIT VAK

VAN ONZE COLLEGA-OPLEIDING IBA.

Dat betekent dat je in SIN-Online geabonneerd zult zijn op ook het channel BAP73

zodat je op de hoogte blijft van het rooster van IBA. Echter bij de

tentamenaanmelding in oktober dien je de vakcode BKB0002 te hanteren, zie ook

hierboven vermeld.

Spreekuur

Dr. P. Wiepking is vlak voor, tijdens en na het hoorcollege in de gelegenheid vragen te

beantwoorden. Neem bij problemen eerst contact op met de studentassistent via e-mail:

st.wiepking@rsm.nl.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Vergelijkende methodologie / methode keuze, Probleemherkenning en

-oplossing, Theorie keuze, Werken met bronnen en Academische integriteit.

Verplichte literatuur

Als basistekst wordt gebruik gemaakt van het boek van Alan Bryman en Emma Bell

(2011), Business Research Methods (derde editie), Oxford: Oxford University Press, ISBN

9780199583409.

Met behulp van de leeswijzer in 'organisatie en werkwijze' kan een verband worden

gelegd tussen de onderwerpen in het boek en de onderwerpen behandeld in de colleges.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van artikelen die op Blackboard geplaatst zullen

worden.

Tentaminering en beoordeling

De beoordeling bestaat uit een gesloten boek, MC tentamen welke in 2 delen wordt

afgenomen.

De premaster studenten zijn, in tegenstelling tot B1 studenten, in studiejaar 2012-2013

vrijgesteld van het maken van de opdrachten. Het tentamencijfer is het eindcijfer, m.a.w.

er zijn geen deelcijfers. Wel kunnen zij eveneens 0,4 bonuspunt verdienen door te

participeren in het ERIM onderzoek. Het bonuspunt wordt alleen toegekend indien het

tentamencijfer hoger of gelijk is aan een 5,5.

Woordenboeken zijn niet toegestaan. Het (deel)tentamen wordt opgesteld in het

Nederlands, maar waar nodig worden ook de Engelse synoniemen van termen gegeven.

Tentamenstof bestaat uit de voorgeschreven hoofdstukken uit het boek van Bryman en

Bell en de collegestof.

4


Tentamendata

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Deeltentamen 1 = maandag 15 oktober 2012 van 09.30-10.30 uur(in het Mgebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van maandag

10 september t/m zondag 7 oktober 2012.

Deeltentamen 2= maandag 26 november 2012 van 13.30-14.30 uur (in het Mgebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van maandag

22 oktober t/m zondag 18 november 2012.

HERtentamen= dinsdag 9 juli 2013 van 09.30-11.30 uur (in het M-gebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag 4 juni t/m

maandag 1 juli 2013.

Tentameninzage

Bij de bekendmaking van de resultaten worden ook datum, tijdstip en plaats bekend

gemaakt van de inzage van het tentamen.

Bonuspunten voor deelname aan onderzoek

Door deelname aan onderzoekssessies van het Erasmus Research Institute of

Management (ERIM) kun je maximaal 0,4 bonuspunt verdienen die bijdragen aan je

uiteindelijke resultaat voor dit vak.

Aanvullende informatie over het ERIM bonuspunt zal worden aangekondigd op

Blackboard.

Bonuspunten komen na het lopende studiejaar 2012-2013 te vervallen.

NB! Deze bonuspunten worden alleen toegekend wanneer het tentamencijfer een 5,5 of

hoger is. Bonuspunten gelden dus NIET ter compensatie van een onvoldoende.

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van geplande onderwerpen en behandelde vraagstukken per

datum zal aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt via de uitgebreide course

manual op Blackboard.

5


BKB1016 Wetenschapsleer

coördinator: prof. dr. J. van Oosterhout 3 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit hoorcolleges en responsiecolleges.

Het verdient zonder meer aanbeveling om alle hoorcolleges goed te volgen, aangezien de

hoorcollegestof ook tentamen stof is!

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Argumenteren, Theorie keuze, Filosofische fundering aanbrengen en

Academische integriteit.

Opdrachten

Naast het tentamen moeten voor deze cursus 3 essayopdrachten worden gemaakt. De

opdrachten bestaan uit het schrijven van een opstel (essay) naar aanleiding van een

aantal richtvragen. De inhoud van deze opdracht wordt bekend gemaakt via Blackboard

(BB) op het moment dat de betreffende stof ook in hoorcolleges is behandeld. De

opdracht moet individueel worden gemaakt en weer via BB ingeleverd.

Je dient je via SIN-Online aan te melden voor het maken van de opdrachten. De

inschrijving is open van 5 september 2012 tot en met 16 september 2012.

Per opdracht kan maximaal 1 punt van het eindcijfer worden verdiend op een schaal van

1-10. De 3 opdrachten gezamenlijk tellen dus voor 30% mee in het eindcijfer voor deze

cursus. De beoordeelde opdrachten kunnen worden ingezien op de hieronder gegeven

tijdstippen. Let er op dat je je voor inzage moet inschrijven via SIN!

Spreekuur

Voor inhoudelijke en organisatorische zaken: direct vóór of na het hoorcollege of op

dinsdag bij Prof. dr. J. van Oosterhout. Voor informatie over cijfers, gelieve contact zoeken

met Janneke Post-Suijker (jpost@rsm.nl) op 010-4081405 en niet met de docent!

Literatuur

T. van Willigenburg (2012) Introduction to the Philosophy of the Management

Sciences Utrecht: Kant Academy (let op: nieuwe druk!)

Reader met artikelen:

de meeste artikelen zijn beschikbaar via links of op Blackboard.

Toegang tot deze artikelen heb je uitsluitend via het VPN network van

de EUR!

Een enkel artikel dient wellicht tijdens de cursus te worden aangeschaft

via het secretariaat van de vakgroep (T7-26)

6


Tentaminering en beoordeling

Het schriftelijke, Nederlandstalige gesloten-boek-tentamen bestaat uit 40 multiple choice

vragen en zal primair inzicht en begrip toetsen. De multiple-choice vragen tellen voor 70%

mee in het eindcijfer.

Het opdracht gedeelte van het tentamen bestaat uit 3 tussentijdse take-home essay

opdrachten, waarmee in totaal 30% van het eindcijfer kan worden verdiend (zie

Opdrachten, hierboven).

Let op: De take home opdrachten zullen digitaal gecontroleerd worden op plagiaat alsook

op van elkaar overschrijven. Bij plagiaat of overschrijven zal onverwijld aangifte worden

gedaan bij de Examencommissie. Wees gewaarschuwd dat op fraude en plagiaat binnen

de Erasmus Universiteit zware sancties staan!

Tentamendata BKB0016

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Regulier tentamen = donderdag 29 november 2012 van 13.30-16.30 uur (in het

M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag

25 oktober 2012 t/m woensdag 21 november 2012.

HERtentamen= vrijdag 5 juli 2013 van 13.30-16.30 uur (in het M-gebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 31 mei

2013 t/m donderdag 27 juni 2013.

Geldigheidsduur deelcijfers

Let op: Wanneer u een onvoldoende cijfer voor deze cursus haalt, kan alleen het MC

gedeelte van het tentamen worden herkanst. De take-home opdrachten kunnen niet

worden herkanst, en de cijfer onderdelen behaald met de drie take home opdrachten

blijven voor de gehele studieduur staan (met een maximum van 6 jaren). Het is dus

raadzaam op tijd aan de opdrachten te beginnen en de opdrachten zo goed mogelijk te

maken, aangezien je daarvoor maar één kans krijgt!

Tentameninzage

De inzagedatum, -plaats en het tijdstip worden nader bekend gemaakt via een

mededeling op SIN-Online.

Bodemregeling

Hoewel voor deze cursus deelcijfers worden geregistreerd, is de bodemregeling als

bedoeld in het Examenreglement BA niet van toepassing en kunnen de cijfers behaald

voor tentamen en opdrachten elkaar volledig compenseren.

Recidivisten

Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar

(2012-2013). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de

condities van het huidige studiejaar (2012-2013).

7


BKB1029 Leadership, Sustainability & Governance

coördinator: Prof. dr. M. Kaptein 5 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit hoorcolleges en dilemmabijeenkomsten.

Voor de dilemmabijeenkomsten geldt aanwezigheidsplicht en de student dient bij alle

drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Inschrijven vooraf is verplicht en kan uitsluitend

van woensdag 5 september t/m zondag 16 september 2012 via SIN-Online.

Dispensatie voor afwezigheid zelfs ten gevolge van overmacht wordt daarom in principe

niet verleend. De student dient zich dan in het volgende cursusjaar opnieuw in te schrijven

voor een nieuwe serie dilemmabijeenkomsten. Er is dus geen herkansing dit jaar!

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Argumenteren en Leiderschapsvaardigheden.

Spreekuur

Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen aan lsg@rsm.nl worden gericht.

Het secretariaat van de vakgroep is bereikbaar op tel.nr. 010-4081923.

Verplichte literatuur

Op Blackboard vind je een online reader met links naar wetenschappelijke artikelen. Alle

artikelen zijn verplichte literatuur en dienen als voorbereiding op het tentamen en de

dilemmabijeenkomsten. Eventuele achtergrondartikelen zullen in een aparte map worden

onder de noemer ‘Achtergrondliteratuur’, deze zullen geen verplichte tentamenstof zijn.

Tentaminering en beoordeling

Het tentamen is een Nederlanstalig gesloten boek tentamen en bestaat uit

meerkeuze en open vragen. Het tentamencijfer telt voor 75% mee in het eindcijfer.

De drie dilemmabijeenkomsten tellen mee voor 25% in het eindcijfer en worden

beoordeeld op de kwalitatieve bijdrage van de student aan de discussie. Aan de

dilemma-bijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het

volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten. Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de

dilemmabijeenkomsten blijft derhalve voor de gehele studie staan.

Tentamendata BKB1029

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan ‘(Show) Exams’ aangevinkt staat.

Regulier tentamen = woensdag 5 december 2012 van 13.30-16.30 uur (in het

M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

woensdag 31 oktober 2012 t/m dinsdag 27 november 2012.

HERtentamen = woensdag 26 juni 2013 van 09.30-12.30 uur

(in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

woensdag 22 mei 2013 t/m dinsdag 18 juni 2013.

8


Tentameninzage

De plaats en het tijdstip van de tentamennabespreking zal op het tentamenformulier en

het Blackboard + SIN-Online worden vermeld.

Bodemregeling

Op de deelcijfers is de bodemregeling niet van toepassing: er wordt een eindcijfer

berekend ook al is een van de deelcijfers lager dan een 4,5.

Geldigheidsduur cijfers

Aan de dilemmabijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het

volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten (tenzij de student zich dit jaar niet heeft

ingeschreven). Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de dilemmabijeenkomsten blijft

derhalve voor de gehele studie staan. Een onvoldoende kan dan ook niet herkanst

worden!

Recidivisten

Voor recidivisten geldt ten behoeve van het tentamen alle verplichte stof (colleges en de

gehele literatuur) van studiejaar 2012-2013.

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van het collegeschema van het vak is te vinden in de

uitgebreide Course Manual van dit vak. Deze wordt gepubliceerd op de Blackboard

course van het vak.

9


BKB1014 Organisatietheorie en -dynamiek

coördinator: Dr. I.M. Bogenrieder 6 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit twee theoretische onderzoeksgebieden: organisatietheorie en -

verandering. Parallel aan de hoorcolleges krijgen studenten in groepen de opdracht om

een bedrijfsonderzoek uit te voeren. In het eerste gedeelte van de hoorcolleges worden

de belangrijkste onderwerpen binnen de organisatietheorie besproken; met name de

onderwerpen: organisatiestructuur en –omgeving. In het tweede gedeelte van de

hoorcolleges wordt organisatieverandering besproken. Er zal inzicht worden gegeven in

de noodzaak van organisationele verandering, organisatiediagnose en in de verschillende

methoden en stappen om verandering daadwerkelijk te realiseren.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Analytisch denken, Interviewen en Groepswerk /

groepsdynamiek.

Opdracht

Bedrijfsonderzoek: Je voert in teams van 4 een bedrijfsonderzoek uit. Als team kies je een

organisatie (overheid of privaat, profit of non-profit) waarvan je een analyse maakt

gebaseerd op de theoretische concepten uit de hoorcolleges.

Tijdens het college vinden twee keer werkgroepen plaats, waarvoor je je als team via SINonline

eenmalig inschrijft. Het nut van de werkgroepen bestaat uit twee elementen:

1. ‘Moeilijke’ onderwerpen in een deelopdracht, zoals die uit het deelverslag naar

voren komen worden onderling bediscussieerd en verduidelijkt

2. u krijgt inhoudelijk feedback op ieder deelopdracht; deze inhoudelijke feedback

bestaat zowel uit schriftelijk als ook mondeling commentaar

Op woensdag 19 september 2012 is er de mogelijkheid om bij coördinator te checken of

het gevonden bedrijf geschikt is, indien hierover twijfel bestaat. Deze check is mogelijk bij

I. Bogenrieder (T8-24) tussen 12.00 en 17.00 of je kunt een e-mail sturen naar

otdba@rsm.nl

Inschrijvingen

Om tot een team te komen zijn er meerdere mogelijkheden:

1. je vormt een team met andere studenten die u kent

2. op blackboard wordt een site geopend (onder ‘discussion forum’) waarin je jouw

gegevens bekend maakt om zodoende andere teamleden te vinden.

3. mochten deze twee opties niet tot een team leiden, dan kun je je van 10 t/m 16

september inschrijven op SIN-online. Er wordt dan door het Programma Management

een team samengesteld. Op woensdag 19 september 2012 wordt de lijst met

samengestelde teams op blackboard bekend gemaakt.

12


Vervolgens kies je als team een tijdslot voor de werkgroep: deze inschrijving loopt via SIN

vanaf 24 september t/m 30 september 2012. Je dient je dan wel als compleet team in te

schrijven! Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Je kiest met jouw team voor een

werkgroepcombinatie van week 41 met week 45, of je kiest voor week 42 met week 46.

De mogelijke tijdslots waaruit je kunt kiezen staan vermeld in SIN-Online, My

Registrations.

Deadline deelopdrachten

Deelopdracht 1 = woensdag 3 oktober 2012, 17.00 uur.

Het maximum aantal pagina’s voor deelopdracht 1 is 7 powerpoint slides en 2 pagina’s

geschreven text over de ethnographie (met 1,5 regelafstand)

Deelopdracht 2 = woensdag 31 oktober 2012, 17.00 uur

Het maximum aantal pagina’s voor deelopdracht 2 is 7 powerpoint slides.

Beide opdrachten hardcopy inleveren in rode brievenbus bij kamer T8-28.

Spreekuur

I.M. Bogenrieder: Iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er spreekuur in kamer

T8-24. E-mail: otdba@rsm.nl

P.P.M.A.R. Heugens: op afspraak via het secretariaat van de vakgroep,

Email: cheintjes@rsm.nl

Verplichte literatuur

Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic, and

Postmodern Perspectives (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

ISBN 978-0-19-926021-8

Palmer, I., Dunford, R., Akin, G. (2009) Managing Organizational Change.

McGraw-Hill International Edition, ISBN 978-007126373-3

Op Blackboard zal aanvullende literatuur geplaatst worden.

Tentaminering

50% multiple choice tentamen dat bestaat uit 30 MC vragen

50 % eindverslag (team)

Boven op het eindcijfer is het mogelijk max 0,4 bonuspunt te verdienen door mee te doen

aan een experiment in het Erasmus Behavioral Lab. Je hebt de mogelijkheid om deel te

nemen in studies om bonuspunten te verdienen voor dit vak tussen maandag 10

september en vrijdag 16 november 2012. Deze bonuspunten worden alleen toegekend als

het eindcijfer voor het hele vak zonder bonuspunt een voldoende is. Het in dit studiejaar

eventueel toegekende ERIM bonuspunt is alleen geldig op het reguliere tentamen op 7

december 2012. Meer informatie over het bonuspunt kun je vinden in de uitgebreide

Course Manual op Blackboard.

13


Tentamendata BKB1014

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Regulier tentamen = vrijdag 7 december 2012 van 09.30-12.30 uur (in het Mgebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 2

november 2012 t/m donderdag 29 november 2012.

HERtentamen= maandag 1 juli 2013 van 09.30-12.30 uur

(in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

maandag 29 mei 2012 t/m zondag 23 juni 2013.

Tentameninzage en herbeoordeling

Bij de bekendmaking van resultaten worden ook datum, tijdstip en plaats bekend gemaakt

van de inzage van het tentamen.

Bodemregeling

Volgens het examenreglement Business Administration (artikel 5.2 punt 4), geldt dat:

“Indien een examenonderdeel wordt beoordeeld op basis van meer dan één tentamen

geldt een bodemregel: er wordt geen eindcijfer voor het vak berekend indien één der

deeltentamens lager dan een 4.5 is. Tentamens die slechts eenmaal per studiejaar

afgelegd kunnen worden, zoals doorgaans bij practica, cases en groepswerk het geval is,

zijn uitgesloten van deze bodemregel.”

Voor het bedrijfsonderzoek geldt geen bodemregeling, maar voor het MC tentamen is een

minimum van 4.5 vereist.

Geldigheidsduur deelcijfers

Mocht je de cursus dit jaar niet voldoende afsluiten, dan kunnen de deelcijfers (= 50 %

cijfer eindverslag of 50 % cijfer van MC tentamen) boven een 5.5 worden meegenomen

naar volgend studiejaar. De deelcijfers blijven dus in totaal twee aaneengesloten

studiejaren geldig. Het is niet mogelijk om het bedrijfsonderzoek over te doen in hetzelfde

academische jaar.

Recidivisten

Recidivisten kunnen cijfers van 2011-2012 ‘meenemen’ naar dit academisch jaar. Het

betreft dan het deelcijfer (50%) van het m.c. tentamen of het deelcijfer van het eindverslag

(50% inclusief de deelopdrachten) mits dit een 5,5 of hoger is.

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van de hoorcolleges, werkgroepen en deadlines is te vinden in

de uitgebreide Course Manual die op Blackboard zal verschijnen.

14


BKB0013 Operations Research en Modelbouw

coördinator: dr. E. van der Laan 6 ECTS

Colleges

De hoorcolleges dienen om de basisbegrippen te introduceren en te illustreren middels

toepassingen.

In de werkcolleges worden oplossingen van opdrachten uit het oefenprogramma

interactief geoefend en besproken. De opdrachten betreffen voor een deel oude

tentamenopgaven. Een belangrijke stap bij elke oefening is de modelformulering

("modelontwerp"). Omdat ook het tentamen een sterk beroep doet op deze vaardigheid

("begrijpen is niet voldoende") wordt sterk aangeraden om van de mogelijkheden van het

werkcollege gebruik te maken.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Modelleren en Statistische analyse en/of econometrische

vaardigheden.

Spreekuur

Een gesprek met de docenten kan plaatsvinden volgens afspraak met het secretariaat van

de vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen: mevrouw C. Eiting,

tel. 010 - 4082315 dan wel rechtstreeks bij de betreffende docent via e-mail:

rkuik@rsm.nl / elaan@rsm.nl.

Verplichte literatuur

Als verplichte literatuur geldt:

Tekst en Aantekeningen ORMO - Deel I - (syllabus uitgave) Synopsis Operations

Research en Modelbouw -modelleren met kansprocessen- (syllabusuitgave

Erasmusshop augustus 2012, verschijnt ook via de ORMO-webstek). De 2011

editie kan blijven worden gebruikt.

Geselecteerde hoofdstukken uit Hillier & Hillier, Introduction to Management

Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 4th edition,

Mcgraw Hill. De geselecteerde hoofdstukken worden tegen gereduceerde prijs

aangeboden als custom boek via Studystore (ISBN 978-112-121739-3).

De (hoor- en instructie) collegestof maakt samen met de verplichte literatuur de

tentamenstof.

Tentaminering en beoordeling

Het tentamen is een schriftelijk open-vragen, open-boek tentamen, aangevuld met een

gedeelte multiple choice vragen.

Voor het gehele tentamen kan maximaal 100 punten worden gescoord, waarbij 55/54

punten de scheidslijn vormt tussen geslaagd (55 punten = eindcijfer 6) en niet geslaagd

(54 punten = eindcijfer 5).

15


Bonuspunt

Gedurende de collegeperiode wordt de mogelijkheid geboden om via individuele

opdrachten maximaal één bonuspunt te verdienen voor het tentamen.

Details van deze regeling worden tijdens het college bekend gemaakt.

Tentamendata BKB0013

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op dit vakchannel en zorg ervoor

dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Regulier tentamen = dinsdag 27 november 2012 van 13.30-16.30 uur (in het

M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag

23 oktober 2012 t/m maandag 19 november 2012.

HERtentamen= dinsdag 2 juli 2013 09.30-12.30 uur (in het M-gebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag 28 mei 2013

t/m maandag 24 juni 2013.

Tentameninzage

Bij de bekendmaking van resultaten worden ook de datum, het tijdstip en de locatie van

de tentameninzage bekend gemaakt.

Geldigheidsduur Bonuspunt

Het bonuspunt dat dit collegejaar eventueel wordt toegekend is alleen dit huidige

studiejaar geldig; m.a.w. voor het reguliere tentamen op dinsdag 27 november 2012 en de

herkansing op dinsdag 2 juli 2013.

Recidivisten

Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar

(2012-2013). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities

van het huidige studiejaar (2012-2013).

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van geplande onderwerpen en behandelde vraagstukken per

datum zal aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt via Blackboard.

16


BKBBTH Research Training & Bachelor Scriptie

diverse docenten 12 ECTS

In het 2e trimester begint het Research Training & Bachelor Scriptie traject met keuze uit

ongeveer 25 thema’s.

SIN channel met informatie:

Alle informatie hierover is te vinden op SIN-Online in de speciale channel “Research

Training / Bachelor Scriptie” (BKBBTH-12). Abonneer jezelf dus nu al daarop!

De kick-off

De kick-off (verplicht!) is in week 46. Dit wordt t.z.t. in My Timetable vermeld.

Inschrijfperiode en procedure:

De inschrijfperiode: wordt nader bekend gemaakt in oktober op SIN-Online

Inschrijven kan uitsluitend via het SIN-Online channel Research Training / Bachelor

Scriptie (BA). Je kunt je als team van maximaal 3 studenten inschrijven. Je dient jouw

voorkeuren in SIN-Online op te geven, dus het is géén inschrijving met het principe “wie

het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Rooster:

Vanaf week 2 beginnen de 2-wekelijkse klassikale verplichte sessies met de docent, van

jouw eigen gekozen Leeronderzoek, op vrijdagen. De ene docent kiest voor de ochtend

en de ander voor de middag, dus jouw rooster dien je op te zoeken in het betreffende

vakchannel. De roosters komen in november online.

Vakbeschrijvingen en aanbod op SIN-Online:

De vakbeschrijvingen en de roosters van de afzonderlijke docenten zijn ook vanaf

november te vinden op SIN-Online, “course list”. Zoek dan de Leeronderzoeken op:

genummerd van vakcode BKBBTH01-12, BKBBTH02-12, etc.

17


BELANGRIJK

Subscriben op channels via SIN-online = enrollen Blackboard

SIN-online is het intranet voor studenten. ‘Subscribe’ je op de channels van de vakken die je volgt èn

op het Bachelor 2 & 3 channel én HBO instroom om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke

informatie mist. Een subscription in SIN-online zorgt ervoor dat je een dag later ook bij de

bijbehorende Blackboardsites kunt komen.

Onderwijs- en Examen Reglement (OER)

Elke student wordt geacht het Onderwijs- en Examenreglement (OER) te kennen, zoals opgesteld

door de Examencommissie. De OER kun je vinden op www.rsm.nl/current-students/premaster-nl

Gedragscode / Code of Conduct

De geldende gedragsregels binnen RSM hebben o.a. betrekking op het gedrag tijdens colleges en

tentamens, het gedrag onderling en het gedrag tijdens het doen van onderzoek, alsook plichten van

de student en de docent. Door naleving van deze regels voorkomen we ongewenst gedrag en zorgen

we gezamenlijk voor een omgeving waarin het prettig en goed studeren is. Het document waarin je

alle regels kunt nalezen, is te vinden op www.rsm.nl/current-students/premaster-nl.

Spambeleid

Tegenwoordig verloopt zeer veel communicatie via de e-mail. Om duidelijkheid te scheppen met

betrekking tot spam is er hiervoor een beleid opgesteld. Je kunt dit vinden op

www.rsm.nl/current-students/premaster-nl

Aanmelden (her)tentamens via OSIRIS-student

Aanmelden voor tentamens, en HERtentamens geschiedt via OSIRIS-student van 35 tot 7

werkdagen voordat het tentamen plaatsvindt. Na die periode kun je je nog tot uiterlijk 2 werkdagen

voor het tentamen tegen betaling van €13,50 per tentamen laten inschrijven bij het Erasmus

Studenten Service Centrum, E-gebouw.

Vaststelling (deel)cijfers (zie ook OER, R&R artikel 5.2)

Voorlopige cijfers worden bekend gemaakt via SIN-online/My Grades. Officiële eindcijfers worden na

gelegenheid tot inzage vastgesteld in OSIRIS-student.

Let op de BODEMREGELING (lid 4): indien DEELCIJFERS lager dan een 4,5 bedragen, wordt er

GEEN EINDCIJFER vastgesteld, tenzij anders vermeld in de (uitgebreide) Course Manual te vinden

per vak op Blackboard.

Let op: Het laatst behaalde resultaat telt! (OER, R&R, artikel 3.1).

Vakevaluatie

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, vinden er elk trimester evaluaties plaats. Studenten

krijgen een link naar een vragenlijst toegestuurd per e-mail. RSM Erasmus University hecht veel

waarde aan het oordeel van studenten over het onderwijs. De uitkomsten worden door de

opleidingsdirectie besproken met de docenten en tevens gedeeltelijk teruggekoppeld naar de

studenten. Kortom; laat je mening horen!

18

More magazines by this user
Similar magazines