02.06.2014 Views

Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier - Provincie ...

Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier - Provincie ...

Houtsingelhoofdstructuur Zuidelijk Westerkwartier - Provincie ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

En wie bepaalt of een uitzondering gemaakt mag worden<br />

op de regel dat herplant voor kap moet plaatsvinden? Het<br />

is belangrijk dat alle gemeenten hier op dezelfde manier<br />

mee om gaan. De Begeleidingscommissie Landschapselementen<br />

ZWK (BCL ZWK) zal hier een belangrijke rol<br />

in spelen. De gemeenten zullen kapaanvragen aan de<br />

BCL ZWK voorleggen, en deze commissie zal hierover<br />

zwaarwegend advies uitbrengen. Daarnaast zal de commissie<br />

ook andere taken kunnen uitvoeren zoals het<br />

adviseren over het vaststellen van richtlijnen voor de<br />

berekening van financiële compensatie en bekijken hoe<br />

het 'aanbod van kap' en de 'vraag naar aanplant' bij elkaar<br />

gebracht kunnen worden. De regio werkt nu een voorstel<br />

uit welke taken de BCL ZWK op welke manier moet gaan<br />

uitvoeren. De handhaving blijft een taak van de gemeenten;<br />

zij zullen controleren of de spelregels en de besluiten die<br />

daarover zijn genomen goed worden uitgevoerd.<br />

Waar gaat het compensatiegeld naar toe?<br />

Kap van bomen gaat bijna altijd gepaard met compensatie<br />

in de vorm van aanplant elders met uitzondering van de<br />

gebieden waar de opgave 'passief beheer' geldt. In bepaalde<br />

gevallen is het mogelijk financieel te compenseren.<br />

Dit geld zal gebruikt worden voor herstel van de houtsingels.<br />

De regio ontwikkeld een plan hoe dit het beste<br />

geregeld kan worden. Dat plan zal beschrijven waar de<br />

prioriteit ligt voor het herstel. Dat hoeft dus niet persé in<br />

dezelfde gemeenten te zijn als waar gekapt is. Ook zal<br />

zij zich nog buigen over welke vorm juridisch de juiste is<br />

voor het beheer van dit geld en welke rol de BCL ZWK<br />

in deze krijgt.<br />

De besturen van de gemeenten, waterschappen en<br />

provincie hopen dat we met deze kaart en spelregels -<br />

die in samenspraak zijn opgesteld met al die mensen die<br />

houden van het landschap en die genieten van de<br />

landbouw - in staat zullen zijn "de holtwallen te kunnen<br />

blijven zien en ruken". Dus dat we met zijn allen voldoende<br />

ruimte voor het voortbestaan van een efficiënte landbouw<br />

creëren, met voldoende garanties voor het behoud van<br />

het zo geliefde landschap.<br />

<strong>Houtsingelhoofdstructuur</strong><br />

<strong>Zuidelijk</strong> <strong>Westerkwartier</strong><br />

Mien <strong>Westerkwartier</strong><br />

Ik hol van dij,<br />

k bin hier geboren<br />

en zunder dij vuul k mij verloren.<br />

Waar k ok bin op disse wereld,<br />

k wil weer terug nor dij,<br />

k wil de holtwallen zien en ruken,<br />

dien pingo's en dien schaarse heide op t veen,<br />

dien keersrechte wegen en poaden met lege struken,<br />

t is ollemoal van mij en van elkeneen.<br />

Geert Braam<br />

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn,<br />

de Waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân en de<br />

provincie Groningen werken sinds 2001 samen aan de<br />

ontwikkeling van West-Groningen. Een van de projecten<br />

is de optimalisering van de houtsingelhoofdstructuur<br />

(HSHS) in het gebied. Er is een visie ontwikkeld op<br />

hoe men zowel de houtsingels kan beschermen, als<br />

ook de landbouw mogelijkheden kan geven tot<br />

schaalvergroting. De visie is weergegeven op een kaart<br />

en uitgewerkt in praktische spelregels. In deze folder<br />

vindt u hier een samenvatting van. De gehele visie en<br />

spelregels liggen ter inzage bij de gemeenten.<br />

Colofon:<br />

Uitgave: Stuurgroep regio West<br />

Telefoon: 050 3164444<br />

Redactie en vormgeving: Claudia Otten, Marcel Teunissen<br />

Foto’s: gemeente Grootegast


Waarom dit project?<br />

De vier gemeenten, de provincie en de waterschappen<br />

willen in de regio West-Groningen de samenhang tussen<br />

landschap, landbouw, wonen en natuur behouden en<br />

versterken. Hoe zij dit willen doen, staat beschreven in<br />

het Landschappelijk Raamwerk <strong>Westerkwartier</strong>. Een<br />

belangrijk project uit dit raamwerk is de optimalisering<br />

van de houtsingelhoofdstructuur (HSHS), omdat hier het<br />

zoeken naar een evenwicht tussen natuur & landschap<br />

en de landbouw centraal staat. De houtsingels zijn<br />

karakteristiek voor het landschap in het <strong>Zuidelijk</strong> <strong>Westerkwartier</strong>.<br />

De regio wil ze dan ook zo goed mogelijk<br />

beschermen. Daarnaast wil de landbouw graag mogelijkheden<br />

om uit te breiden, wat betekent dat er ook enige<br />

flexibiliteit gevraagd wordt ten aanzien van de houtsingels.<br />

Het resultaat: een kaart en spelregels<br />

In het project is daarom gezocht naar mogelijkheden om<br />

de bestaande HSHS te verbeteren en tegelijkertijd<br />

tegemoet te komen aan de wens van de landbouw om<br />

schaalvergroting. Het resultaat is een kaart met een<br />

indeling in gebieden en begeleidende spelregels, die<br />

moeten leiden tot een verbeterde HSHS én ruimte voor<br />

de landbouw. Deze spelregels geven onder andere aan<br />

hoe de HSHS in stand wordt gehouden, onder welke<br />

voorwaarden singels verwijderd mogen worden, en waar,<br />

wanneer en hoe compensatie daarvoor plaats moet vinden.<br />

De vier gemeenten zullen dit alles doorvertalen in de<br />

gezamenlijke herziening van de bestemmingsplannen<br />

voor het buitengebied en in hun algemene plaatselijke<br />

verordening (APV).<br />

Overleg met belanghebbenden<br />

Vanaf het begin van het project is regelmatig overlegd<br />

met organisaties en personen die bijzonder belang hebben<br />

bij de HSHS, zowel vanuit de natuur als vanuit de<br />

landbouw. Dit is gebeurd door middel van interviews en<br />

workshops. Verder heeft de begeleidingscommissie<br />

Landschapselementen <strong>Zuidelijk</strong> <strong>Westerkwartier</strong> een<br />

belangrijke rol gespeeld. In deze commissie zitten onder<br />

andere vertegenwoordigers uit de georganiseerde en<br />

ongeorganiseerde landbouw, Agrarische Natuurverenigingen,<br />

Landschapsbeheer Groningen, Stichting<br />

Milieubeheer <strong>Westerkwartier</strong>, Dienst Landelijk Gebied,<br />

de gemeenten, waterschappen en de provincie.Op<br />

verschillende momenten tijdens het project zijn tussentijdse<br />

resultaten aan deze commissie voorgelegd voor advies.<br />

Wat is een houtsingel?<br />

Een houtsingel is een zelfstandige beplantingseenheid<br />

met een breedte van tenminste 2 meter, die buiten de<br />

bebouwde kom ligt. Deze beplanting bestaat uit een<br />

bomen- en/of struikenrij die altijd langs een beek of sloot<br />

of langs perceelscheidingen ligt. Een singel kan bestaan<br />

uit een aaneengesloten rij bomen met of zonder<br />

ondergroei, maar er kunnen ook onderbrekingen in zitten.<br />

Wegbeplantingen langs doorgaande openbare wegen en<br />

erfbeplantingen zijn geen houtsingels.<br />

De visie<br />

Er zijn plaatselijke verschillen in de houtsingels van het<br />

<strong>Zuidelijk</strong> <strong>Westerkwartier</strong>. Daarom is het <strong>Zuidelijk</strong><br />

<strong>Westerkwartier</strong> eerst op basis van landschappelijke<br />

verschillen ingedeeld in deelgebieden. Dit is gedaan op<br />

basis van de hoeveelheid singels in een gebied en de<br />

dichtheid van die singels. Dit heeft geleid tot de volgende<br />

deelgebieden:<br />

besloten gebieden met een duidelijke singelstructuur<br />

halfopen gebieden met transparante singels<br />

open gebieden met restanten van singels<br />

open gebieden met nauwelijks singels<br />

Daarnaast is geïnventariseerd wat de ontwikkelingen en<br />

het beleid in de verschillende deelgebieden zijn. Zo staat<br />

bijvoorbeeld in het Provinciaal Omgevingsplan 2000 (POP)<br />

welke gebieden de hoofdfunctie landbouw hebben en in<br />

welke gebieden de ontwikkeling van de natuur centraal<br />

staan.<br />

Al deze verschillen vormen de basis voor een visie op<br />

hoe men in het gebied wil omgaan met de ontwikkeling<br />

en instandhouding van de HSHS. Dit heeft geleid tot de<br />

volgende opgaven.<br />

Behoud (en herstel): hier staat het behoud van de<br />

singel centraal en plaatselijk herstel is nodig.<br />

Herstel (en behoud): hier is herstel van bestaande<br />

singels gewenst, omdat er bijvoorbeeld veel gaten in<br />

de singels zijn gevallen, die tussenplanten kunnen<br />

opvullen.<br />

Omvorming ten behoeve van landbouw: hier is<br />

landbouw de hoofdfunctie, en er is meer ruimte voor<br />

verplaatsing van singels.<br />

Omvorming ten behoeve van natuur: hier wordt<br />

gestreefd naar een hoge ecologische diversiteit in en<br />

tussen singels. Het gaat om gebieden die grenzen<br />

aan natuurontwikkelingsgebieden.<br />

(Her)ontwikkeling: hier spelen veel nieuwe<br />

ontwikkelingen, en realisatie van nieuwe sterke<br />

landschapsstructuren is gewenst.<br />

Passief beheer: hier is openheid gewenst, zoals in<br />

polders en weidevogelgebieden. De singels mogen<br />

hier verdwijnen.<br />

Op de hiernaast afgebeelde kaart staat de indeling in<br />

deelgebieden en de visie op welke opgaven bij welke<br />

deelgebieden horen.<br />

Voor deze kaart zijn de gebieden met de opgave behoud<br />

en herstel samengevoegd<br />

bebouwing<br />

te behouden houtsingel<br />

passief beheer<br />

behoud en herstel<br />

singelreservaatsgebieden<br />

omvorming t.b.v. landbouw<br />

omvorming t.b.v. natuur<br />

ontwikkeling<br />

Uitgangspunten voor de spelregels<br />

De indeling in gebieden en het vaststellen van de opgaven<br />

is niet genoeg; er zijn algemene spelregels nodig voor<br />

het rooien, compensatie, herplant en coupures<br />

(doorgangen).<br />

Per opgave moeten ook specifieke spelregels komen.<br />

Het belangrijkste uitgangspunt voor deze spelregels is<br />

het streven om de totale lengte van de houtsingels op<br />

peil te houden (singelkwantiteit). Dit betekent dat wanneer<br />

ergens een singel gerooid wordt, er weer een singel<br />

geplant moet worden ter compensatie. Dit hoeft niet altijd<br />

in hetzelfde gebied te zijn, de spelregels moeten hier<br />

uitsluitsel over geven. De compensatieverplichting geldt<br />

overigens niet voor de deelgebieden met de opgave<br />

passief beheer. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de<br />

singelkwaliteit te verbeteren door bijvoorbeeld de keuze<br />

van nieuwe aanplant en de breedte van nieuwe singels.<br />

Algemene spelregels<br />

Voor het rooien van een singel moet men altijd een<br />

kapvergunning aanvragen.<br />

Rooien is niet mogelijk in singelreservaatsgebieden.<br />

Ook zijn er bijzondere singels en beeldbepalende<br />

bomen die niet gerooid mogen worden. De bijzondere<br />

singels staan op de kaart aangegeven.<br />

Compensatie vindt bij voorkeur plaats door herplant.<br />

In bepaalde gevallen kan gecompenseerd worden met<br />

een geldbedrag. Een financiële compensatie is niet<br />

mogelijk in deelgebieden met de opgave behoud en<br />

herstel.<br />

De nieuw aan te leggen singels hebben een minimale<br />

breedte van twee meter en bestaan uit een inheems<br />

assortiment van boom en struikvormers. Rooien van<br />

de singel mag pas nadat de herplant is gerealiseerd.<br />

Het maken van coupures (doorgangen) in singels is<br />

onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Coupures<br />

bieden de landbouw de mogelijkheid om rond te rijden.<br />

Ook het maken van coupures moet men altijd<br />

compenseren.<br />

A7<br />

Spelregels per opgave<br />

De spelregels per opgave zijn bepaald op basis van de<br />

perceelslengte, de perceelsbreedte, coupures en<br />

compensatie. In de bijbehorende documenten die ter<br />

inzage liggen is er per deelgebied een aparte beschrijving<br />

van de spelregels met daaraan gekoppeld een streefbeeld.<br />

De volgende tabel geeft een samenvattend overzicht per<br />

opgave. De spelregels voor de gebieden met opgave<br />

behoud (en herstel) en herstel (en behoud) zijn<br />

samengevoegd.<br />

Opgave Max perceels- Compensatie Coupures<br />

lengte en breedte<br />

Behoud en 300 x 75 meter en altijd, in max. 15 m<br />

herstel 225 x 120 meter deelgebied<br />

Omvorming t.b.v. 300 x 250 meter altijd, binnen max. 30 m<br />

de landbouw<br />

en buiten<br />

deelgebied<br />

Omvorming t.b.v. 300 x 120 meter en altijd, in max. 15 m<br />

de natuur 225 x 150 meter deelgebied<br />

Herontwikkeling 300 x 180 meter altijd, binnen max. 15 m<br />

deelgebied<br />

aansluitend<br />

aan bestaande<br />

structuren<br />

Passief Beheer geen beperkingen geen geen<br />

beperking<br />

Beoordeling en handhaving van de<br />

uitvoering<br />

De gemeenten nemen de spelregels op in de bestemmingsplannen<br />

buitengebied. Maar wie beoordeelt vervolgens<br />

de kapaanvragen van singels en coupures en de<br />

voorgestelde compensatie door herplant of betaling?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!