02.06.2014 Views

273757 Theo Pouw Ontwerpbesluit def doc - Provincie Groningen

273757 Theo Pouw Ontwerpbesluit def doc - Provincie Groningen

273757 Theo Pouw Ontwerpbesluit def doc - Provincie Groningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(ONTWERP) VERGUNNING<br />

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT<br />

verleend aan<br />

<strong>Theo</strong> <strong>Pouw</strong> Secundaire Bouwstoffen B.V.<br />

ten behoeve van de activiteiten bouwen van een bouwerk en het<br />

veranderen van de inrichting<br />

(plaatsing en in werking hebben van twee bruinkool-/biomassastofsilo’s<br />

en een doseerinstallatie voor de naverbrander van de TRI)<br />

(Locatie: Kwelderweg 15, 9979 XN Eemshaven)<br />

<strong>Groningen</strong>, 18 april 2013<br />

Zaaknummer: 456908<br />

Procedure nr. <strong>273757</strong>


Inhoudsopgave<br />

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT .................................................................................................... 5<br />

1.1 Onderwerp ......................................................................................................................................... 5<br />

1.2 Besluit ................................................................................................................................................ 5<br />

1.3 Verhouding aanvraag - vergunning ................................................................................................... 6<br />

1.4 Ondertekening en verzending ........................................................................................................... 6<br />

2. PROCEDURELE ASPECTEN................................................................................................................... 6<br />

2.1 Gegevens aanvrager ......................................................................................................................... 6<br />

2.2 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen .............................................................................................. 6<br />

2.3 Projectbeschrijving ............................................................................................................................. 7<br />

2.4 Huidige vergunningsituatie ................................................................................................................ 7<br />

2.5 Bevoegd gezag .................................................................................................................................. 7<br />

2.6 Adviezen ............................................................................................................................................ 7<br />

3. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING ..................................................................... 8<br />

3.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ................................................................... 8<br />

3.2 M.e.r.- (beoordelings)plicht ................................................................................................................ 8<br />

4. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING ..................................................................................... 9<br />

4.1 Inleiding .............................................................................................................................................. 9<br />

4.2 Toetsingskader .................................................................................................................................. 9<br />

4.3 Conclusie ........................................................................................................................................... 9<br />

4.4 Beste beschikbare technieken ........................................................................................................... 9<br />

4.4.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 9<br />

4.4.2 Toetsing ..................................................................................................................................... 9<br />

4.4.3 Conclusie ................................................................................................................................. 10<br />

4.5 Nationale milieubeleidsplannen ....................................................................................................... 10<br />

4.6 Provinciaal Omgevingsplan (POP) .................................................................................................. 10<br />

4.7 Groene wetten ................................................................................................................................. 10<br />

4.8 Overwegingen voor afvalverwerkers ............................................................................................... 11<br />

4.9 Lucht ................................................................................................................................................ 12<br />

4.9.1 Inleiding .................................................................................................................................... 12<br />

4.9.2 Emissiehandel CO 2 en NOx .................................................................................................... 13<br />

4.9.3 Emissiegrenswaarden ............................................................................................................. 13<br />

4.9.4 Monitoring van emissies .......................................................................................................... 15<br />

4.9.5 Luchtkwaliteit ........................................................................................................................... 16<br />

4.10 Bodem .............................................................................................................................................. 17<br />

4.10.1 Bodembescherming ................................................................................................................. 17<br />

4.10.1 Bodemonderzoeken ................................................................................................................. 17<br />

4.11 Geluid ............................................................................................................................................... 18<br />

4.12 Veiligheid ......................................................................................................................................... 18<br />

4.12.1 Externe Veiligheid .................................................................................................................... 18<br />

4.12.2 Relatie met ATEX .................................................................................................................... 18<br />

4.12.3 Brandveiligheid ........................................................................................................................ 18<br />

4.12.4 Bedrijfsnoodplan ...................................................................................................................... 19<br />

4.13 Grondstoffen- en waterverbruik ....................................................................................................... 19<br />

4.13.1 Grondstoffenverbruik ............................................................................................................... 19<br />

4.13.2 Waterverbruik........................................................................................................................... 19<br />

4.14 Energie ............................................................................................................................................. 19


4.15 Overige aspecten ............................................................................................................................. 19<br />

4.15.1 Strijd met andere wetten en algemene regels ......................................................................... 19<br />

4.15.2 PRTR-verslag .......................................................................................................................... 19<br />

4.15.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden ............................................................................ 19<br />

4.16 Integrale afweging ........................................................................................................................... 19<br />

4.17 Verhouding tussen aanvraag en vergunning ................................................................................... 20<br />

4.18 Conclusie ......................................................................................................................................... 20<br />

5. OVERWEGINGEN BOUWEN ................................................................................................................. 20<br />

5.1 Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk .................................................... 20<br />

5.2 Toetsing aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord (Eemshaven)’ ....................................... 20<br />

5.3 Toetsing aan redelijke eisen van welstand ...................................................................................... 20<br />

5.4 Toetsing aan het Bouwbesluit.......................................................................................................... 20<br />

5.5 Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening ........................................................................... 20<br />

5.6 Toetsing brandveiligheid .................................................................................................................. 20<br />

5.7 Toetsing bodem ............................................................................................................................... 20<br />

5.8 Conclusie ......................................................................................................................................... 20<br />

VOORSCHRIFTEN .......................................................................................................................................... 21<br />

BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN ........................................................................................................................ 29<br />

BIJLAGE 2: VOOORWAARDEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK ............................... 33<br />

pagina 4 van 34


GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN<br />

ONTWERP<br />

<strong>Groningen</strong>, 18 april 2013<br />

Zaaknummer: 456908<br />

Beschikken hierbij op de aanvraag van <strong>Theo</strong> <strong>Pouw</strong> Secundaire Bouwstoffen B.V. (hierna: TPSB) om een<br />

omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het<br />

veranderen of veranderen van de werking van haar inrichting bedoeld voor de op- en overslag en het be- en<br />

verwerken van primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen.<br />

1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT<br />

1.1 Onderwerp<br />

Wij hebben op 4 juli 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van TPSB. Het betreft<br />

de plaatsing van een tweetal silo's voor bruinkoolstof en/of biomassastof alsmede een doseerinstallatie. Het<br />

bruinkoolstof en/of biomassastof zal worden toegepast in de thermische naverbrander van de<br />

reinigingsinstallatie ter vervanging van aardgas. Op 22 oktober 2012 hebben wij aanvullingen op de<br />

aanvraag ontvangen over emissies naar lucht en de toe te passen soorten biomassa. De inrichting is<br />

gelegen aan de Kwelderweg 15 te Eemshaven. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer <strong>273757</strong>.<br />

Concreet wordt verzocht om:<br />

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) voor:<br />

- de bouw/plaatsing van twee silo's voor de opslag van bruinkoolstof en biomassastof;<br />

- de bouw/plaatsing van een doseerinstallatie;<br />

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) voor:<br />

- de op- en overslag van bruinkoolstof en biomassastof in silo's;<br />

- de toepassing van bruinkoolstof en biomassastof als brandstof in de thermische<br />

reinigingsinstallatie;<br />

- de acceptatie van biomassa afvalstoffen met de volgende Euralcodes:<br />

02 01 07; 03 01 01; 03 01 05 c; 03 03 01; 17 02 01 c; 19 12 07 c: 20 01 38 c;<br />

20 02 01.<br />

1.2 Besluit<br />

Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet<br />

op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo:<br />

De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:<br />

- Bouwen als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo<br />

- de bouw/plaatsing van twee silo's voor de opslag van bruinkoolstof en biomassastof;<br />

- de bouw/plaatsing van een doseerinstallatie;<br />

- Veranderen en in werking hebben van de inrichting na de verandering als bedoeld in artikel 2.1, lid 1,<br />

onder e van de Wabo:<br />

- de op- en overslag van bruinkoolstof en biomassastof in silo's;<br />

- de toepassing van bruinkoolstof en biomassastof als brandstof in de naverbrander van de<br />

thermische reinigingsinstallatie;<br />

- de acceptatie van biomassa afvalstoffen met de volgende Euralcodes:<br />

20 1 07; 03 01 01; 03 01 05 c; 03 03 01; 17 02 01 c; 19 12 07 c: 20 01 38 c; 20 02 01;<br />

- De voorschriften 6.3.1 t/m 6.3.3, 6.4.1 tot en met 6.4.8 van de vigerende vergunning van 23 oktober<br />

2007, reg. nr.: 2007 - 41.903/43, MV in te trekken met ingang van het tijdstip waarop dit besluit van<br />

kracht is geworden.<br />

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de<br />

voorschriften bepalend zijn.<br />

pagina 5 van 34


Aan deze vergunning verbinden wij de in dit besluit opgenomen voorschriften.<br />

Deze vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.<br />

1.3 Verhouding aanvraag - vergunning<br />

De aanvraag om de omgevingsvergunning van 4 juli 2012 inclusief de ingediende aanvullingen op de<br />

aanvraag van 20 oktober 2012 alsook alle bijbehorende (bouw)tekeningen maken onderdeel uit van de<br />

vergunning en worden meegezonden met het besluit.<br />

1.4 Ondertekening en verzending<br />

Gedeputeerde Staten van <strong>Groningen</strong>,<br />

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het<br />

onderwerp in portefeuille heeft.<br />

, voorzitter<br />

, secretaris.<br />

Verzonden op: 19 april 2013<br />

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:<br />

- <strong>Theo</strong> <strong>Pouw</strong> Secundaire Bouwstoffen B.V., Postbus 40329, 3504 AC te Utrecht;<br />

- ECD Milieumanagement, Hovenlaan 101, 3329 BC te Dordrecht;<br />

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond Postbus 11, 9980 AA te<br />

Uithuizen.<br />

2. PROCEDURELE ASPECTEN<br />

2.1 Gegevens aanvrager<br />

Op 4 juli 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wet algemene<br />

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van <strong>Theo</strong> <strong>Pouw</strong> Secundaire<br />

Bouwstoffen B.V..<br />

Naast het bedrijf in de Eemshaven beschikt TPSB over een aantal andere vestigingen in Nederland met<br />

soortgelijke activiteiten. Voor de vestiging in de Eemshaven is in 2005 voor de volgende activiteiten een<br />

milieuvergunning verleend:<br />

- de aanvoer, op- en overslag van primaire en (verontreinigde) secundaire bouwstoffen;<br />

- de aanvoer, op- en overslag en voorbewerking van (on)gesorteerd bouw- en sloopafval;<br />

- de aanvoer, op- en overslag van bouw- en slooppuin, alsmede bewerking in een stationaire<br />

puinbreekinstallatie;<br />

- op- en overslaan van (teerhoudend) asfalt (TAG);<br />

- het bewerken van granulaten waaronder zeezand en grind in een granulaatwasser c.q. classificatieeenheid;<br />

- de aanvoer, op- en overslag en het reinigen van (verontreinigde) zandige en steenachtige<br />

afvalstoffen zoals verontreinigde grond, baggerspecie, zeefzand, Riool-, Kolken-, Gemalen- en<br />

Veegzand (RKGV-zand), ballast- en dakgrind, straalgrit e.d. in een natte reinigingsinstallatie;<br />

- de aanvoer, op- en overslag van bouw-gerelateerde afvalstoffen zoals hout, gips, dakbedekking e.d.<br />

alsmede bewerking van sloop- en afvalhout en van dakbedekking in een shredder;<br />

- de productie van betonmortel in een mengcentrale;<br />

- het produceren van vormgegeven bouwmaterialen zoals megablokken e.d.;<br />

- het op- en overslaan van bouwstoffen en -materialen.<br />

In 2007 is de inrichting uitgebreid met een thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfaltgranulaat,<br />

verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen.<br />

2.2 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen<br />

De beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3<br />

van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-,<br />

nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op<br />

de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet<br />

voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.<br />

pagina 6 van 34


Op 4 juli 2012 hebben wij de aanvraag via het OLO ontvangen. Omdat de verstrekte gegevens en<br />

bescheiden bij de aanvraag niet volledig waren, hebben wij op 22 augustus 2012 de aanvrager verzocht<br />

binnen 4 weken de gegevens aan te vullen. Op 19 september 2012 heeft de aanvrager verzocht de termijn<br />

voor het aanleveren van aanvullende gegevens te verlengen met 4 weken. Op 1 oktober 2012 hebben wij de<br />

aanvrager meegedeeld dat de termijn voor het indienen van aanvullende gegevens is verlengd tot 22<br />

oktober 2012. De aanvrager heeft op 22 oktober 2012 de aanvullende gegevens ingediend.<br />

Het ontwerp van de beschikking wordt van 22 april tot 3 juni 2013 ter inzage gelegd in het gemeentehuis van<br />

de gemeente Eemsmond en in het provinciehuis te <strong>Groningen</strong>, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt<br />

gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.<br />

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie Noord, 20 april 2013 en op de<br />

provinciale website (www.provinciegroningen.nl).<br />

Daarnaast is het ontwerpbesluit toegezonden aan de aanvrager. Verder worden de betrokken adviseurs in<br />

de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.<br />

2.3 Projectbeschrijving<br />

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:<br />

- de bouw/plaatsing van twee silo's voor de opslag van bruinkoolstof en biomassastof;<br />

- de bouw/plaatsing van een doseerinstallatie;<br />

- de op- en overslag van bruinkoolstof en biomassastof in silo's;<br />

- de toepassing van bruinkoolstof en biomassastof als brandstof in de naverbrander van de<br />

thermische reinigingsinstallatie;<br />

- de acceptatie van biomassa afvalstoffen met de volgende Euralcodes:<br />

02 01 07; 03 01 01; 03 01 05 c; 03 03 01; 17 02 01 c; 19 12 07 c: 20 01 38 c; 20 02 01<br />

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.<br />

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven<br />

activiteiten:<br />

- bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo:<br />

- veranderen en in werking hebben van een inrichting na de verandering als bedoeld in artikel 2.1, lid 1,<br />

onder e van de Wabo.<br />

2.4 Huidige vergunningsituatie<br />

Voor de inrichting zijn de volgende omgevingsvergunningen en meldingen van kracht:<br />

- oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: Wm) voor de op- en overslag en het<br />

be- en verwerken van primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen, van 21 juni 2005 met nr.<br />

2005-12.005/25, MV;<br />

- veranderingsvergunning ingevolge de Wm voor een thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend<br />

asfaltgranulaat, verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen en actualisatie van een deel van<br />

de voorschriften van de oprichtingsvergunning, van 23 oktober 2007 met nr. 2007 - 41.903/43, MV;<br />

- melding op grond van artikel 8.19. Wm voor het bouwen van een loods voor de productie van<br />

betonblokken, van 10 augustus 2009, met kenmerk 2008-46605a, MV;<br />

- omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) voor het aanpassen van Euralcodes van een<br />

aantal afvalstoffen, van 1 februari 2012, zaaknummer 371769, procedure nr. OLO 281015;<br />

- omgevingsvergunning (bouwdeel) verandering van de thermische reinigingsinstallatie, van 2 augustus<br />

2012, zaaknummer 413306, procedure nr. 260509;<br />

- partiële handhavingsbeschikking voor de activiteiten waarop de onderhavige vergunning betrekking<br />

heeft, van 18 maart 2013, zaaknummer 450642.<br />

2.5 Bevoegd gezag<br />

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in<br />

samenhang met artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de<br />

inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 11.1, 11.3.c.2º, 28.4.a.3º, 28.4.a.5º, 28.4.a.6º,<br />

28.4.b.1º, 28.4.c.1º en 28.4.c.2º van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een gpbvinstallatie<br />

behoort. Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk voor zorgen dat in ons besluit alle<br />

aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en<br />

aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder moeten wij er zorg voor<br />

dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.<br />

2.6 Adviezen<br />

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid<br />

aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met<br />

6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het volgende bestuursorgaan gezonden:<br />

pagina 7 van 34


- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsmond.<br />

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 31 augustus 2012 van de gemeente Eemsmond het advies<br />

ontvangen dat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend onder de in dit<br />

besluit opgenomen voorwaarden en voorschriften. Het advies is op een zorgvuldige manier tot stand<br />

gekomen en geeft geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat het advies kan<br />

worden gevolgd.<br />

3. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING<br />

3.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer<br />

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen<br />

worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de<br />

omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is<br />

aangegeven. Echter bij inrichtingen waarin zich een IPPC-installatie bevindt heeft het bevoegd gezag de<br />

bevoegdheid strengere eisen te stellen dan welke gelden op basis van de algemene regels op grond van<br />

artikel 2.22 vijfde lid van de Wabo.<br />

In bijlage 1, onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.<br />

De uitzondering dat inrichtingen met een IPPC-installatie niet onder het Activiteitenbesluit vallen, is met<br />

ingang van 1 januari 2013 vervallen. Tot de inrichting TPSB behoort een IPPC-installatie (zie onder 4.4.2.<br />

van de overwegingen). De inrichting TPSB is daarmee vergunningplichtig en te beschouwen als is een type<br />

C inrichting.<br />

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van<br />

toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende<br />

Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.<br />

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten<br />

die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.<br />

Relatie BBT afweging tot algemene regels<br />

Uitgangspunt is dat met de voorschriften van het Activiteitenbesluit wordt voldaan aan BBT. Bevoegd gezag<br />

houdt echter de bevoegdheid deze afweging in een concreet geval te maken en indien zij tot de bevinding<br />

komt dat ingevolge BBT strengere eisen nodig zijn dan welke gelden op grond van het Activiteitenbesluit,<br />

deze te stellen. Op grond van artikel 2.22 vijfde lid van de Wabo dient bevoegd gezag zo nodig in afwijking<br />

van het Activiteitenbesluit bij IPPC-installaties strengere voorschriften aan de vergunning te verbinden. Dit<br />

kan nodig zijn om de toepassing van beste beschikbare technieken in specifieke gevallen te waarborgen,<br />

bijvoorbeeld uit het oogpunt van beter presterende nieuwe installaties. De beste beschikbare technieken die<br />

in de praktijk worden toegepast en de emissiereducties die daarmee worden gehaald zijn immers bepalend<br />

voor de hoogte van de emissiegrenswaarde.<br />

Direct werkende activiteiten in het Activiteitenbesluit<br />

Binnen de inrichting TPSB vinden volgens de aanvraag de volgende bodembedreigende activiteiten plaats<br />

die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:<br />

- het op- en overslaan van bruinkoolstof en biomassastof in silo's;<br />

- het gebruik van bruinkoolstof en biomassastof als brandstof in de naverbrander van de thermische<br />

reinigingsinstallatie.<br />

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde<br />

(deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de<br />

bijbehorende Ministeriële regeling:<br />

- Bodem: artikel 2.8a, 2.9 en 2.11 (met uitzondering van het eerste lid) uit afdeling 2.4 van het<br />

Activiteitenbesluit en artikel 2.1 lid 1, lid 5 en lid 6, 2.4 lid 1 en lid 2 en artikel 2.6 en vanaf 1 juli 2013<br />

artikel 2.1 lid 2 t/m 4 uit afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling.<br />

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kunnen uitsluitend<br />

aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit<br />

geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de genoemde activiteiten. De voorschriften<br />

uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.<br />

Voor de bovenstaande activiteiten wordt de aanvraag gezien als melding overeenkomstig afdeling 1.2 van<br />

het Activiteitenbesluit.<br />

3.2 M.e.r.- (beoordelings)plicht<br />

De aangevraagde activiteiten bevatten geen capaciteitsuitbreiding en vallen niet onder onderdeel C of D van<br />

de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat er geen MER opgesteld dient te worden en<br />

ook geen mer-beoordeling hoeft te worden uitgevoerd.<br />

pagina 8 van 34


4. IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING<br />

4.1 Inleiding<br />

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en<br />

onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.<br />

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.<br />

4.2 Toetsingskader<br />

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de<br />

aanvraag:<br />

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;<br />

- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan<br />

veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;<br />

- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs<br />

te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;<br />

- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de<br />

inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen<br />

worden voorkomen;<br />

- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische<br />

maatregelen om de gevolgen die de inrichting het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en,<br />

voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met<br />

betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting<br />

voert.<br />

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van<br />

invloed (kunnen) zijn.<br />

4.3 Conclusie<br />

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van het in werking hebben van<br />

onderhavige inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking<br />

zijn de voor de inrichting relevante voorschriften opgenomen.<br />

4.4 Beste beschikbare technieken<br />

4.4.1 Inleiding<br />

De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken<br />

(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 van het<br />

Besluit omgevingsrecht vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en<br />

baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de<br />

bepaling van BBT rekening houden met BBT-conclusies en de informatie<strong>doc</strong>umenten over BBT die zijn<br />

aangewezen in de bijlage van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna: Mor).<br />

BBT-conclusies is een <strong>doc</strong>ument met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld<br />

overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (<strong>def</strong>initie in artikel 1.1<br />

eerste lid van het Bor):<br />

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die<br />

worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies (hierna:<br />

Rie). Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie;<br />

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREFs<br />

bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze<br />

BREFs geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75<br />

tweede lid van de Rie zijn vastgesteld).<br />

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad<br />

van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij<br />

worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.<br />

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval sinds 1 januari 2013 rekening worden gehouden BBT-conclusies.<br />

4.4.2 Toetsing<br />

De aangevraagde activiteiten vinden plaats binnen een inrichting die wordt genoemd in categorie 5.1 en 5.3<br />

in bijlage I van de EG-richtlijn inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van<br />

verontreiniging) (richtlijn nr. 2010/75/EU) welke per 1 januari 2013 in de Nederlanse wet- en regelgeving is<br />

geïmplementeerd.<br />

Overeenkomstig artikel 13 zevende lid van de Rie gelden de hoofdstukken beste beschikbare technieken<br />

(BAT) uit de volgende BREF's, die van toepassing zijn op de inrichting TPSB, per januari 2013 als BBTconclusies:<br />

- BREF Afvalbehandeling<br />

pagina 9 van 34


- BREF Afvalverbranding<br />

Hoewel de thermsiche reiniginsinstallatie geen afvalverbrandingsinstallatie is hebben wij wel aangesloten bij<br />

de BREF Afvalverbranding.<br />

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij verder rekening gehouden met de volgende<br />

informatie<strong>doc</strong>umenten, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:<br />

- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)<br />

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)<br />

Verder hebben wij voor het aspect lucht van de thermische reinigingsinstallatie aansluiting gezocht bij de<br />

artikelen voor afvalverbrandingsinstallaties uit paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit en afdeling 5.2 van de<br />

Activiteitenregeling.<br />

4.4.3 Conclusie<br />

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste<br />

beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem en het water,<br />

geluidemissies en BBT voor veiligheid. Voor de overwegingen voor de afzonderlijke relevante milieuthema's<br />

wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.<br />

4.5 Nationale milieubeleidsplannen<br />

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen<br />

(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een<br />

aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten<br />

of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.<br />

In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van<br />

milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NO x ,<br />

SO 2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.<br />

4.6 Provinciaal Omgevingsplan (POP)<br />

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie <strong>Groningen</strong> is opgenomen in het<br />

Provinciaal Omgevingsplan <strong>Groningen</strong> 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van <strong>Groningen</strong> hebben<br />

vastgesteld.<br />

Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie <strong>Groningen</strong> wordt daarbij naar een goede<br />

balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden<br />

nagestreefd:<br />

- zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte;<br />

- handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau<br />

onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de<br />

manier waarop we omgaan met gevaarlijke stoffen en afval;<br />

- zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere<br />

productieprocessen.<br />

In de hoofdstukken 'Schoon en veilig <strong>Groningen</strong>', 'Karakteristiek <strong>Groningen</strong>' en 'Energiek <strong>Groningen</strong>' worden<br />

de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader ge<strong>def</strong>inieerd. In de onderhavige<br />

vergunning is hiermee rekening gehouden. De activiteiten van TPSB passen binnen het POP.<br />

Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten<br />

die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.<br />

4.7 Groene wetten<br />

Natuurbeschermingswet<br />

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en<br />

Habitatrichtlijn zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van een<br />

beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Nbw 1998. Er moet daarom<br />

worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan<br />

verslechteren, bezien in het licht van de instandhoudingdoelstellingen, of een verstorend effect kan hebben<br />

op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.<br />

Gezien de situering van de bestaande inrichting en de aard van de activiteiten en de emissies, kan onzes<br />

inziens worden uitgesloten dat er een (in)direct effect zal zijn op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de<br />

habitats van soorten, bezien in het licht van de instandhoudingdoelstelling, of op de soorten waarvoor het<br />

gebied is aangewezen. Er is naar onze mening daarom geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de<br />

Natuurbeschermingswet. Tevens worden er in het kader van de Wabo geen aanvullende voorschriften<br />

opgenomen.<br />

Flora- en faunawet<br />

pagina 10 van 34


De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en<br />

faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van<br />

beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,<br />

voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in<br />

werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en<br />

verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.<br />

Hiervan is ingeval van TPSB geen sprake en er bestaat voor ons geen reden om nadere voorschriften op dit<br />

vlak te verbinden aan de aangevraagde omgevingsvergunning.<br />

4.8 Overwegingen voor afvalverwerkers<br />

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen<br />

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van<br />

het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het<br />

doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder<br />

het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende<br />

afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).<br />

In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP)<br />

is het afvalstoffenbeleid neergelegd.<br />

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een<br />

omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn<br />

vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de<br />

afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:<br />

a. preventie;<br />

b. voorbereiding voor hergebruik;<br />

c. recycling;<br />

d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;<br />

e. veilige verwijdering.<br />

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde<br />

aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke<br />

afvalstoffen.<br />

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een<br />

vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten<br />

houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.<br />

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende<br />

afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit<br />

verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke<br />

bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.<br />

Toetsen aan de sectorplannen<br />

Er wordt vergunning gevraag voor de acceptatie en het gebruik als brandstof in de thermische naverbrander<br />

van de thermische reinigingsinstallatie van de volgende biomassa afvalstoffen:<br />

Euralcode Soort afvalstof<br />

02 01 07 afval van de bosbouw (afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en<br />

visserij)<br />

03 01 01 schors- en kurkafval (afval van de houtverwerking en de productie van panelen en<br />

meubelen)<br />

03 01 05 c niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer(afval<br />

van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen)<br />

03 03 01 schors- en houtafval (afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton)<br />

17 02 01 c hout (bouw- en sloopafval)<br />

19 12 07 c niet onder 19 12 06 vallend hout (afval van niet elders genoemde mechanische<br />

afvalverwerking, bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)<br />

20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout (Stedelijk afval; gescheiden ingezamelde fracties)<br />

20 02 01 biologisch afbreekbaar afval (tuin- en plantsoenafval, inclusief afval van begraafplaatsen)<br />

Het betreft uitsluitend niet gevaarlijke afvalstoffen, te weten 'schoon' A- en B-hout.<br />

Op deze afvalstromen is het volgende sectorplan van het LAP van toepassing:<br />

pagina 11 van 34


Sectorplan 36, hout: De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- en B-hout is nuttige<br />

toepassing.<br />

In hoofdstuk 19 van het LAP is aangegeven dat het gebruik als brandstof een vorm van nuttige toepassing<br />

is. Binnen de inrichting TPSB wordt het betreffende A- en B hout in de vorm van biomassastof uitsluitend<br />

gebruikt als brandstof in de naverbrander van de thermische reinigingsinstallatie. Hiermee wordt voldaan aan<br />

de minimumstandaard zoals vastgelegd in sectorplan 36.<br />

AV-beleid en AO/IC<br />

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en<br />

verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)<br />

moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en<br />

verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en<br />

organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en<br />

geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.<br />

Voor de inrichting TPSB geldt nu het AV-beleid en AO/IC van 7 november 2011 met kenmerk<br />

05055R._AV(2011)_v3 dat door ons is goedgekeurd op 7 december 2011, met briefnummer 2011-<br />

54.165/48, zaaknummer 363923 . Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van<br />

afvalstoffen plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het<br />

beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven.<br />

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC<br />

De acceptatie van de biomassa afvalstoffen dienen te worden opgenomen in het bestaande AV-beleid en de<br />

AO/IC. Dit hebben wij in voorschrift 1.3.2 van deze vergunning opgenomen.<br />

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd.<br />

Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is<br />

vereist. Hiervoor verklaren wij de betreffende voorschriften 2.2.1 t/m 2.2.7 uit de vigerende vergunning van<br />

21 juni 2005 en de voorschriften 2.1.2 tot en met 2.1.5 uit de vigerende vergunning van 23 oktober 2007 ook<br />

van toepassing op de aangevraagde verandering.<br />

Registratie<br />

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te<br />

ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke<br />

afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de<br />

meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor).<br />

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het bestaande AV-beleid zijn geen extra registratievoorschriften in<br />

de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 van<br />

het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden<br />

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en<br />

juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.<br />

Conclusie<br />

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn<br />

met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.<br />

4.9 Lucht<br />

4.9.1 Inleiding<br />

Als gevolg van de thermische reinigingsinstallatie treden emissies op naar de lucht via de schoorsteen van<br />

de rookgasreinigingsinstallatie. Het betreft de verbrandingsgassen van aardgas, bruinkoolstof en<br />

biomassastof en de verbrandingsproducten van in de thermische reinigingsinstallatie vernietigde<br />

verontreinigingen.<br />

Tijdens van het verlenen van vigerende vergunning van 23 oktober 2007 voor de thermische<br />

reinigingsinstallatie was er voor installaties voor de thermische reiniging van verontreinigde grond in de NeR<br />

een bijzondere regeling (F5) opgenomen. In de bijzondere regeling stond dat voor zover de installaties niet<br />

vielen onder het Besluit luchtemissies afvalverbranding (Bla) de daarin opgenomen eisen toch van<br />

toepassing waren, met dien verstande dat de emissieconcentraties moesten worden gerelateerd aan een<br />

zuurstofgehalte van 11%. Met de inwerkingtreding van het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) in maart<br />

2004 is het Bla ingetrokken. De bijzondere regeling F5 is destijds geïnterpreteerd alsof het naar het Bva<br />

verwees.<br />

In paragraaf 6.3 van de voorschriften van de vigerende vergunning zijn eisen opgenomen voor de emissies<br />

van de diverse luchtverontreinigende stoffen uit de thermische reinigingsinstallatie. Daarbij hebben wij<br />

destijds getoetst aan de emissie-eisen van het Bva en de BREF "Afvalverbranding'. Stoffen waarvoor geen<br />

emissie-eisen zijn opgenomen in het Bva of de voornoemde BREF werden zo nodig getoetst aan de NeR.<br />

pagina 12 van 34


Met de nu aangevraagde wijziging betreffende de vervanging van aardgas door bruinkoolstof en/of<br />

biomassastof als brandstof voor de thermische naverbrander moeten wij de emissie-eisen voor de<br />

rookgasreinigingsinstallatie opnieuw toetsen aan de vigerende wet- en regelgeving.<br />

In juni 2008 is de bijzondere regeling (F5) in de NeR vervallen. Per 1 januari 2013 is de Rie<br />

geïmplementeerd in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Met het inwerkingtreden van de 3 de<br />

tranche van het Activiteitenbesluit zijn het Bva en de Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen<br />

ingetrokken en zijn grotendeels opgenomen in paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit en afdeling 5.2 van<br />

de Activiteitenregeling.<br />

4.9.2 Emissiehandel CO 2 en NOx<br />

CO 2<br />

Vanaf 1 januari 2005 vindt de Europese handel CO 2 -emissierechten plaats. Binnen de inrichting TPSB zijn<br />

verbrandingseenheden aanwezig met een totaal opgesteld thermisch ingangsvermogen van 31 megawatt.<br />

Dit betekent dat de inrichting TPSB sinds 1 januari 2013 valt onder categorie A, onder 1 van Bijlage I<br />

behorende bij het Besluit handel in emissierechten en daarom verplicht is om deel te nemen aan de handel<br />

in CO 2 -emissierechten. Doel hiervan is dat reducties in de emissie van CO 2 , daar genomen worden waar dit<br />

vanuit kosteneffectiviteit het meest effectief is. Volgens artikel 5.12 Bor is het niet toegestaan om<br />

voorschriften, inhoudende een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen en<br />

voorschriften ter bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting, op te nemen in een<br />

omgevingsvergunning voor een inrichting die ook valt onder artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer.<br />

Die aspecten worden geregeld in een broeikasgasvergunning die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)<br />

afgeeft.<br />

NO x<br />

Vanaf 1 juni 2005 vindt in Nederland NO x -handel plaats. Binnen de inrichting TPSB zijn<br />

verbrandingsinstallaties aanwezig met een totaal opgesteld thermisch ingangsvermogen van 31 megawatt.<br />

Op grond van artikel 13, lid 1 onder a, van het het Besluit handel in emissierechten is TPSB verplicht om<br />

deel te nemen NO x -handel. Met dit instrument wordt een NO x -reductie beoogd en wel daar waar ze het<br />

meest kosteneffectief te realiseren is. In de praktijk houdt dit in dat een inrichting, afhankelijk van de eigen<br />

prestaties, emissierechten kan kopen of verkopen. Zo zijn NO x -reducerende maatregelen (deels) te<br />

financieren door verkoop van emissierechten. In tegenstelling tot de CO 2 handel mogen voor bedrijven die<br />

onder de NO x -handel vallen wel emissie-eisen voor NO x in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Er<br />

moet wel altijd aan BBT eisen voldaan worden. De daaraan gerelateerde emissie-eis moet in de<br />

voorschriften worden opgenomen. Voor NO x hebben we een emissiegrenswaarde van 70 mg/Nm 3 voor de<br />

thermische reinigingsinstallatie in de vergunning opgenomen. Zie ook hierna onder 4.9.3.<br />

Het voornemen is om de handel in NO X emissierechten per januari 2014 af te schaffen.<br />

4.9.3 Emissiegrenswaarden<br />

Thermische reinigingsinstallatie<br />

pagina 13 van 34


In tabel 5.19 van paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit zijn de emissiegrenswaarden voor emissies naar<br />

de lucht voor afvalverbrandingsinstallaties neergelegd. Het betreft de omzetting van Bijlage VI, deel 3, onder<br />

1.1, 1.2 en 1.3 bij de Rie. Voorheen waren de emissiegrenswaarden voor emissies in de lucht te vinden in de<br />

tabellen van het Bva. Artikel 14, derde lid, van de Rie bepaalt dat de BBT-conclusies de referentie vormen<br />

voor de vaststelling van de vergunningvoorwaarden. Voor het bepalen van de emissiegrenswaarden is dan<br />

ook rekening gehouden met de van toepassing zijnde BREF 'Afvalverbranding'. Alle emissiegrenswaarden<br />

liggen binnen de met beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus van het BREF<br />

'Afvalverbranding' (artikel 15, derde lid, van de Rie). Conform artikel 15, vierde lid, van de Rie overschrijdt<br />

geen van de emissiegrenswaarden de minimumeisen uit Bijlage VI bij de Rie. De eisen die de Rie stelt aan<br />

emissiegrenswaarden zijn vergelijkbaar met eisen die de IPPC-richtlijn al stelde. Dit heeft geleid tot enkele<br />

kleine aanscherpingen om te voldoen aan paragraaf 5.1 van de BBT-conclusies van het BREF<br />

'Afvalverbranding'. Artikel 49 in samenhang met Bijlage VI, deel 8, van de Rie eist dat de daggemiddelde<br />

emissies voor totaal stof, totaal organisch koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide en<br />

stikstofoxiden de emissiegrenswaarden niet overschrijden. De Rie laat de keuze dat 100% van de<br />

halfuurgemiddelde emissies die emissiegrenswaarden niet overschrijden of 97% van de halfuurgemiddelden<br />

in een kalenderjaar niet overschrijden (Bijlage VI, deel 8, onder 1.1, onder b). In tabel 5.19 zijn de<br />

emissiegrenswaarden voor 97% van de halfuurgemiddelden in een kalenderjaar opgenomen. Deze sluiten<br />

het beste aan bij de praktijk: door de wisselende samenstelling van afval zijn piekemissies onvermijdelijk.<br />

Door de pieken is een emissiegrenswaarde die 3% van de tijd overschreden mag worden beter uitvoerbaar,<br />

ook al is die emissiegrenswaarde scherper dan het alternatief dat 100% van de tijd moet worden gehaald.<br />

De emissiegrenswaarden voor 97% van de halfuurgemiddelden komen overeen met de<br />

emissiegrenswaarden voor het daggemiddelde, zodat een flinke vereenvoudiging is bereikt. Ook bij de<br />

nalevingseisen voor koolmonoxide geeft de richtlijn een keuze. Met dezelfde argumentatie is er bij de<br />

implementatie van de Rie voor gekozen dat 95% van de tienminutengemiddelde emissies de<br />

emissiegrenswaarden niet mogen overschrijden. De nalevingseisen die horen bij de emissiegrenswaarden<br />

staan in Bijlage VI, deel 8, bij Rie en zijn in de Activiteitenregeling opgenomen.<br />

Omdat, de emissiegrenswaarden uit tabel 5.19 van de paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit op de BBTconclusies<br />

uit de van toepassing zijnde BREF 'Afvalverbranding' zijn gebaseerd, sluiten wij voor de<br />

emissiegrenswaarden van de rookgasreinigingsinstallatie voor de volgende stoffen aan bij die<br />

emissiegrenswaarden voor de halfuur- en daggemiddelde (de jaargemiddelden zoals vastgelegd in<br />

voorschrift 6.3.2 van de vigerende vergunning van 23 oktober 2013 komen hierbij niet terug):<br />

- Totaal stof<br />

- Gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof<br />

- Zoutzuur<br />

- Zwaveldioxide<br />

- Kwik<br />

- Som van cadmium en thallium<br />

- Som van de metalen antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en vanadium<br />

- Som van dioxinen en furanen, ge<strong>def</strong>inieerd als de som van de afzonderlijke dioxinen en furanen,<br />

gewogen overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde equivalentiefactoren<br />

De emissiegrenswaarden van deze stoffen komen overeen met de reeds vergunde emissiegrenswaarden.<br />

Voor de volgende stoffen hebben we de strengere emissiegrenswaarden uit de vigerende vergunning<br />

overgenomen:<br />

- Stikstofoxiden<br />

- Waterstoffluoride<br />

De emissiegrenswaarden van deze twee stoffen zijn daarmee in overeenstemming met de volgens BBT<br />

haalbare emissies zoals aangegeven de aanvraag die deel uitmaakt van de vigerende vergunning van<br />

oktober 23 oktober 2007.<br />

In tabel 5.19 van paragraaf 5.2. van het Activiteitenbesluit is voor koolmonoxide een lagere grenswaarde van<br />

30 mg/Nm 3 opgenomen ten opzichte van de grenswaarde 50 mg/Nm3 zoals opgenomen in de vigerende<br />

vergunning van 23 oktober 2007. Wij nemen deze lagere grenswaarde op in de onderhavige vergunning,<br />

zodat voldaan wordt aan de BBT-conclusies van de BREF 'Afvalverbranding'.<br />

pagina 14 van 34


Evenals in het Bva zijn in tabel 5.19 van paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit geen emissiegrenswaarden<br />

opgenomen voor PAK en ammonia. Voor beide stoffen zijn in de vigerende vergunning van 23 oktober 2007<br />

wel emissiegrenswaarden voor 8-uursgemiddelden opgenomen. Voor deze stoffen nemen wij<br />

overeenkomstig de systematiek van paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit daggemiddelde grenswaarden<br />

op.<br />

In de vigerende vergunning is in de voorschriften niet opgenomen voor welke PAK's de emissiegrenswaarde<br />

geldt. In de laatste versie van het 'Emissie meetprogramma en beheersprogramma <strong>Theo</strong> <strong>Pouw</strong> secundaire<br />

Bouwstoffen BV' van 6 juni 2012, dat wij hebben goedgekeurd op 23 juli 2012, heeft de emissiegrenswaarde<br />

betrekking op de 'PAK 10 van NeR'. Dit zijn de volgende 10 PAK's die volgens de NeR allen in de klasse<br />

MVP 1 vallen:<br />

Benzo(a)anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(j)fluorantheen, benzo(a)pyreen,<br />

dibenz(a,h)anthraceen, benzo(g,h,i)peryleen, chryseen, fluorantheen en indeno(1,2,3,c,d)pyreen.<br />

Deze PAK's hebben wij in deze vergunning opgenomen.<br />

De hierboven aangegeven emissiegrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 1.4.1 bij deze<br />

vergunning. In verband hiermee wordt het voorschrift 6.3.3 uit de vigerende vergunning van 23 oktober 2007<br />

tekstueel aangepast opgenomen als voorschrift 1.4.2.<br />

Met het verbinden van de voorschriften 1.4.1 tot en met 1.4.3 voor emissiegrenswaarden voor de thermische<br />

reinigingsinstallatie aan deze vergunning trekken we de voorschriften 6.3.2 en 6.3.3 van de vigerende<br />

vergunning van 23 oktober 2007, met reg. nr.: 2007 - 41.903/43, MV, in.<br />

Opslagsilo's bruinkoolstof en biomassastof<br />

Ten gevolge van de opslag van bruinkoolstof en biomassastof komen er binnen de inrichting emissies naar<br />

de lucht vrij van stof.<br />

Op grond van de NeR is de geëmitteerde stof ingedeeld in Stofklasse S<br />

Om te beoordelen of sprake is van relevante emissies zijn de emissies binnen de inrichting voor Stofklasse S<br />

gesommeerd en getoetst aan de daarvoor geldende grensmassastroom volgens de sommatiebepaling van<br />

de NeR. De grensmassastroom van Stofklasse S wordt overschreden.<br />

Dat betekent dat de emissie van stof relevant is en dat daaraan in principe eisen per emissiepunt in de<br />

omgevingsvergunning gesteld moeten worden die overeenkomen met het toepassen van BBT.<br />

Volgens de NeR geldt voor de emissie van totaal stof een emissie-eis van 5 mg/Nm 3 . In de aanvraag is<br />

opgenomen dat de silo's zijn voorzien van filterinstallaties met doekenfilters en dat de restemissie voor totaal<br />

stof na de filterinstallatie 5 mg/Nm 3 bedraagt. Dit komt overeen met de emissie-eis uit de NeR. Er wordt<br />

daarmee voldaan aan BBT en wij hebben deze emissiegrenswaarde in voorschrift 1.8.2 van de vergunning<br />

opgenomen.<br />

4.9.4 Monitoring van emissies<br />

Volgens art. 5.5, vierde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten voorschriften worden<br />

opgenomen, inhoudende dat moet worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan, waarbij de<br />

wijze van bepaling wordt aangegeven die ten minste betrekking heeft op:<br />

- de methode en frequentie van de bepaling;<br />

- de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens;<br />

- de organisatie van die bepalingen en beoordelingen;<br />

- de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen.<br />

Door het gebruik van bruinkool- en biomassastof als brandstof in de naverbrander is er sprake van een<br />

wijziging van luchtemissies uit de thermische reinigingsinstallatie. In de vigerende vergunning van 23 oktober<br />

2007 zijn voorschriften voor het meten en registreren van de luchtemissies opgenomen die grotendeels<br />

waren gebaseerd op het Bva en de Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen (Rmva). Met het in<br />

werking treden van de 3 de tranche van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling op 1 januari 2013 zijn<br />

het Bva en de Rmva ingetrokken. Deze zijn met enige aanpassingen opgenomen in de artikelen van<br />

paragraaf 5.2 van het Activiteitenbesluit en afdeling 5.2 van de Activiteitenregeling. Mede op basis van de<br />

implementatie van de Rie zijn deze artikelen op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het Bva en de<br />

Rmva. De betreffende artikelen in het Activiteitenbesluit en de Activitenregeling worden beschouwd als BBT.<br />

Daarom worden in de te verlenen vergunning voorschriften voor het monitoren van de luchtemissies uit de<br />

thermische reinigingsinstallatie opgenomen die gebaseerd zijn op de betreffende artikelen van paragraaf 5.2<br />

van het Activiteitenbesluit en afdeling 5.2 van de Activiteitenregeling. Aanvullend worden evenals in de<br />

vigerende vergunning van 23 oktober 2007 voor de stoffen PAK en ammoniak ook voorschriften opgenomen<br />

voor monitoring.<br />

pagina 15 van 34


TPSB heeft op grond van voorschrift 6.4.6 van de vigerende vergunning van 23 oktober 2007 een 'Emissie<br />

meetprogramma en beheersprogramma <strong>Theo</strong> <strong>Pouw</strong> secundaire Bouwstoffen BV' (EMP) opgesteld. De<br />

laatste gewijzigde versie (d.d. 6 juni 2012) hebben wij op 11 juni 2012 ontvangen en bij brief van 23 juli 2012<br />

met zaaknummer GR-C-2012-00425/408504 goedgekeurd. Dit EMP dient aangepast te worden op grond<br />

van de aangevraagde verandering van de inrichting, de voorschriften verbonden aan deze vergunning voor<br />

emissiegrenswaarden en monitoring van emissies. Wij hebben daarom een voorschrift 1.7.2 aan deze<br />

vergunning verbonden voor het indienen van een aangepast 'Emissie meet- en beheersprogramma'.<br />

Met het verbinden van de voorschriften 1.5.1 tot en met 1.7.3 voor de monitoring van de emissies van de<br />

thermische reinigingsinstallatie aan deze vergunning, trekken we de voorschriften 6.4.1 tot en met 6.4.8, van<br />

de vigerende vergunning van 23 oktober 2007, met reg. nr.: 2007 - 41.903/43, MV, in.<br />

4.9.5 Luchtkwaliteit<br />

Bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, Titel 5.2, van de Wm. Artikel 5.16,<br />

eerste lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden,<br />

opgesomd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan<br />

bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor de<br />

uitoefening van de bevoegdheid. Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze wet, kunnen wij tot<br />

vergunningverlening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:<br />

a. aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na het<br />

tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grens- of<br />

richtwaarden;<br />

b. aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg<br />

van vergunningverlening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van<br />

de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningverlening samenhangende<br />

maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo<br />

verbetert (saldering);<br />

c. aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de<br />

concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;<br />

d. de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk<br />

geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.<br />

Het "Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)", aangeduid als Besluit NIBM, legt vast<br />

wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof in de<br />

omgevingslucht. Dat is het geval wanneer aannemelijk is, dat het project een toename van de concentratie<br />

van fijn stof (PM 10 ) of stikstofdioxide (NO 2 ) in de omgevingslucht veroorzaakt die niet meer bedraagt dan 3 %<br />

van de jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt momenteel overeen met een maximale toename<br />

van 1,2 µg/m 3 voor zowel PM 10 als NO 2 . Ten behoeve van de uitvoering van deze regelgeving is in mei 2008<br />

de "Handreiking luchtkwaliteit: niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)" door het Ministerie van VROM<br />

opgesteld.<br />

Bijlage 2 van de Wm bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als<br />

toetsingscriteria in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een<br />

niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht, die niet mag worden overschreden. In de Regeling<br />

beoordeling luchtkwaliteit (RBL2007), voortvloeiend uit de "Wet luchtkwaliteit", is aangegeven hoe<br />

immissieberekeningen moeten worden uitgevoerd en waar de immissiegrenswaarden van toepassing zijn.<br />

De grenswaarden zijn niet van toepassing op de werkplek en op plaatsen waar het publiek normaal<br />

gesproken geen toegang heeft. Dit betekent dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de<br />

inrichting, ‘daar waar mensen kunnen worden blootgesteld’.<br />

Voor de inrichting TPSB zijn fijn stof, koolmonoxide, stikstofdioxide en zwaveldioxide van belang, afkomstig<br />

van de op- en overslag van bruinkoolstof en biomassastof en van de verbranding van deze stoffen in de<br />

thermische reinigingsinstallatie.<br />

Uit de aanvraag blijkt dat er een zeer geringe toename is van de emissie van fijn stof, stikstofoxide en<br />

zwaveldioxide. Bij het verlenen van de vigerende vergunning van 23 oktober 2007 zijn de berekende<br />

concentraties uit de aanvraag en het MER getoetst aan grenswaarden en is geconcludeerd dat er in geen<br />

enkel geval sprake is van een overschrijding van de grenswaarden. Met de niet relevante toename van de<br />

emissies door de aangevraagde verandering van de inrichting verwachten wij niet dat de grenswaarden uit<br />

bijlage 2 van de Wet milieubeheer overschreden worden. Hierdoor blijft de luchtkwaliteit gelijk en wordt aan<br />

de luchtkwaliteitseis voldaan. De aanvraag behoeft niet verder te worden getoetst aan de grenswaarden.<br />

Conclusie luchtkwaliteit<br />

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij de vergunning zoals door TPSB aangevraagd verlenen,<br />

omdat wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen van de Wm.<br />

pagina 16 van 34


4.10 Bodem<br />

4.10.1 Bodembescherming<br />

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn<br />

Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en<br />

maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande<br />

situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.<br />

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm<br />

noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale<br />

bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het<br />

kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van<br />

de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in<br />

voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB<br />

niet behandeld.<br />

Uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van de volgende bodembedreigende activiteiten:<br />

- het op- en overslaan van bruinkoolstof en biomassastof;<br />

- het gebruik van bruinkoolstof en biomassastof als brandstof in de naverbrander van de thermische<br />

reinigingsinstallatie.<br />

De bovengenoemde activiteiten vinden plaats boven de vloeistofdichte vloer van de thermische<br />

reinigingsinstallatie. De opslag vindt plaats in dichte silo's.<br />

Ter voorkoming van mogelijke bodemverontreiniging door de aangevraagde activiteiten zijn de artikelen 2.8a<br />

en 2.9 uit afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en artikel 2.1 lid 1, lid 5 en lid 6, 2.4 lid 1 en lid 2 en artikel<br />

2.6 en vanaf 1 juli 2013 artikel 2.1 lid 2 t/m 4. uit afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling van toepassing.<br />

Omdat de eis voor de keuring (eens per zes jaar) van de al bestaande vloeistofdichte vloer van de<br />

thermische reinigingsinstallatie in artikel 2.1 lid 2 t/m 4 strenger is dan de eis (eens per 7 maanden) in<br />

voorschrift 4.6.16 van de vigerende vergunning van 21 juni 2005, blijft dit laatst voorschrift op grond van het<br />

overgangsrecht in artikel 6.1 lid 4 van kracht tot 1 juli 2013. Na deze datum geldt de strengere eis uit de<br />

Activiteitenregeling.<br />

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn geen milieuregels opgenomen voor bedrijfsriolering.<br />

Voor wat betreft de bedrijfsriolering waarop de vloeistofdichte vloer van de thermische reinigingsinstallatie<br />

afwatert, zijn de voorschriften 4.6.7, 4.6.11, 4.6.12, 4.6.14 t/m 4.6.17, 4.6.19 t/m 4.6.21 uit de vigerende<br />

vergunning van 21 juni 2005 van toepassing. Dit nemen wij op in deze vergunning.<br />

Wij menen dat de door TPSB getroffen voorzieningen in combinatie met de van toepassing zijnde artikelen<br />

uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenbesluit en de van toepassing zijnde voorschriften uit de vigerende<br />

vergunning van 21 juni 2005 de bodemrisico’s voldoende worden beperkt en voldoende invulling wordt<br />

gegeven aan de BBT.<br />

4.10.1 Bodemonderzoeken<br />

Nulsituatieonderzoek<br />

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico<br />

nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een<br />

nulsituatieonderzoek noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de<br />

daar gebruikte stoffen.<br />

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start<br />

van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindigen van de<br />

betreffende activiteit.<br />

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:<br />

• de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en<br />

de lokale grondwaterstroming;<br />

• de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;<br />

• de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.<br />

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten<br />

gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en<br />

of bodemherstel nodig is.<br />

Bij de aanvraag om de oprichtingsvergunning van 21 juni 2005 is reeds een nulsituatieonderzoek gevoegd.<br />

De actuele kwaliteit van de bodem van het terrein van de inrichting is bepaald en vastgelegd in het<br />

verkennend bodemonderzoek met rapport nummer ER0480502 en het nader bodemonderzoek met rapport<br />

nummer ER0480620, welke als bijlage bij die aanvraag was gevoegd.<br />

pagina 17 van 34


Er worden nu geen bodembedreigende activiteiten op andere plaatsen dan beschreven in de<br />

bovengenoemde onderzoeken aangevraagd. De nulsituatie kan weer worden gebruikt bij beëindiging van de<br />

inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodemkwaliteit is veranderd als gevolg van de activiteiten van de<br />

inrichting. Het voorschrift 4.6.1 uit de vigerende vergunning van 21 juni 2005 is van overeenkomstige<br />

toepassing op de aangevraagde verandering.<br />

Eindsituatieonderzoek<br />

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt<br />

dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten<br />

worden. Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling<br />

bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.<br />

Voor dit onderwerp hebben wij geen voorschriften aan de vergunning verbonden omdat voor dit aspect de<br />

voorschriften 2.8a en 2.11, lid 2 t/m 10 uit afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend zijn<br />

voor de aangevraagde activiteiten.<br />

4.11 Geluid<br />

Gezien de aard van de aangevraagde verandering achten wij het niet waarschijnlijk dat door de verandering<br />

de geluidsuitstraling substantieel gewijzigd wordt ten opzichte van geluidsuitstraling zoals deze vastgelegd is<br />

in de vigerende vergunning van 23 oktober 2007. Ook verwachten wij niet dat de bijdrage op de zone van<br />

het door de inrichting veroorzaakte langtijdgemiddeld beoordelingsniveau noemenswaardig zal toenemen.<br />

Wij hebben daarom geen akoestisch onderzoek van de vergunninghouder verlangd.<br />

Wij menen dat de geluidbelasting van de inrichting ook na de aangevraagde verandering zal kunnen voldoen<br />

aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zoals vastgelegd in de voorschriften 3.1.1 en 3.1.2 van de<br />

vigerende vergunning van 23 oktober 2007.<br />

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de inrichting zoals dit in de voorschriften 3.1.1 en 3.1.2 van<br />

de vigerende vergunning van 23 oktober 2007 is vastgelegd kan aangemerkt worden als BBT. In de<br />

voorschriften bij deze vergunning hebben wij deze voorschriften ook op de aangevraagde verandering van<br />

toepassing verklaard.<br />

4.12 Veiligheid<br />

4.12.1 Externe Veiligheid<br />

Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het<br />

realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999<br />

(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit Besluit<br />

aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken. De inrichting van TPSB valt niet<br />

onder de reikwijdte van het BRZO 1999.<br />

Verder legt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) veiligheidsnormen op aan bedrijven die een op<br />

grond van aangewezen installaties of aanwezige opslagen risico vormen voor personen buiten het<br />

bedrijfsterrein. TPSB bezit echter geen installaties of opslagen die zijn aangewezen in het BEVI, zodat de<br />

inrichting ook niet onder dit Besluit valt.<br />

4.12.2 Relatie met ATEX<br />

Stofexplosie<br />

Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en<br />

zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij TPSB bestaat in de opslagsilo's voor bruinkoolstof en biomassastof<br />

en de daaraan gekoppelde doseerinstallatie of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van<br />

vrijgekomen en ronddwarrelend stof de kans dat dit stof tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht.<br />

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof ontploffingsgevaar zijn verankerd in de<br />

Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het<br />

explosieveiligheids<strong>doc</strong>ument, de ri&e voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarenzoneindeling.<br />

De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van<br />

stofontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.<br />

4.12.3 Brandveiligheid<br />

Voor de verandering van de inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud<br />

blusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op 1 april 2012 in<br />

werking getreden Bouwbesluit, zodat geen voorschriften voor deze brandveiligheidsaspecten aan de<br />

omgevingsvergunning worden verbonden.<br />

pagina 18 van 34


4.12.4 Bedrijfsnoodplan<br />

TPSB beschikt voor de inrichting over een bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV),<br />

welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en<br />

calamiteiten. Het bedrijfsnoodplan moet actueel zijn en zal moeten worden aangepast met het oog op de<br />

aangevraagde activiteiten.<br />

Voorschrift 4.1.2 van de vigerende vergunning van 21 juni 2005 is van toepassing verklaard op de nu<br />

aangevraagde veranderingen, waarmee de door te voeren wijzigingen zullen worden overgelegd aan ons<br />

College en de overige betrokken instanties.<br />

4.13 Grondstoffen- en waterverbruik<br />

4.13.1 Grondstoffenverbruik<br />

Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van<br />

milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.<br />

De activiteiten van de inrichting van TPSB, met inbegrip van de thans aangevraagde verandering, zijn er op<br />

gericht om afvalstoffen zodanig te bewerken dat deze weer in productieprocessen kunnen worden ingezet.<br />

Het beperken van het grondstoffenverbruik in de rechtstreekse zin van dit begrip ligt aldus buiten het<br />

handelingsperspectief van TPSB en is daarom in dit kader niet relevant.<br />

4.13.2 Waterverbruik<br />

De aangevraagde veranderingen van de inrichting TPSB hebben geen betrekking op het watergebruik.<br />

Daarom worden er in deze vergunning geen voorschriften gesteld over het waterverbruik.<br />

4.14 Energie<br />

Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van<br />

energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormt de<br />

meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Naast dit instrument geeft de Wabovergunning<br />

ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.<br />

De aangevraagde verandering heeft geen relevante wijziging van het energieverbruik tot gevolg. De<br />

brandstof voor de naverbrander van de thermische reinigingsinstallatie wordt wel gewijzigd van aardgas naar<br />

bruinkoolstof en/of biomassastof.<br />

Behalve het voorschrijven van registraties voor het energieverbruik van de verschillende brandstoffen, zien<br />

wij op voorhand geen noodzaak tot het voorschrijven van concrete besparingsmogelijkheden en/of nadere<br />

onderzoekverplichtingen.<br />

4.15 Overige aspecten<br />

4.15.1 Strijd met andere wetten en algemene regels<br />

Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met andere regels of wetten die met<br />

betrekking tot de inrichting gelden.<br />

4.15.2 PRTR-verslag<br />

Op de activiteiten van deze inrichting zijn hoofdstuk 12, titel 12.3 van de Wm en de EU-verordening PRTR<br />

(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden<br />

gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden.<br />

Het PRTR-verslag moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in hoofdstuk 12 van de Wm en wordt<br />

elektronisch ingediend.<br />

4.15.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden<br />

In artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige<br />

gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen<br />

te worden gemeld. In artikel 17.2 is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een<br />

inrichting of in een beschikking voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant<br />

zijn kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2 lid 1 het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven<br />

binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de<br />

verplichting, genoemd in artikel 17.2 lid 1, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden. Ingevolge artikel<br />

17.2 lid 4 Wm kan een bedrijf verzoeken om toepassing van maatwerkafspraken als bedoeld in artikel 17.2<br />

lid 4 Wm over ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu. Aangezien TBSB een<br />

dergelijk verzoek niet heeft gedaan, zien wij geen aanleiding om een voorschrift op te nemen waarin wordt<br />

bepaald voor welke ongewone voorvallen kan worden volstaan met registratie en een daarop volgende<br />

latere melding.<br />

4.16 Integrale afweging<br />

Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen<br />

elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment<br />

negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.<br />

pagina 19 van 34


Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom<br />

niet nodig.<br />

4.17 Verhouding tussen aanvraag en vergunning<br />

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel<br />

uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen<br />

geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:<br />

1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;<br />

2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende<br />

beperkingen zijn opgenomen;<br />

3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen.<br />

In het hoofdstuk Besluit (§1.2) is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze<br />

overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig<br />

en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze<br />

een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.<br />

4.18 Conclusie<br />

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde verandering van de inrichting TPSB,<br />

betreffende het op- en overslaan van bruinkoolstof en biomassastof in silo's en het gebruik ervan als<br />

brandstof in de naverbrander van de thermische reinigingsinstallatie, zijn er geen redenen om de<br />

omgevingsvergunning te weigeren.<br />

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.<br />

5. OVERWEGINGEN BOUWEN<br />

5.1 Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk<br />

De activiteiten betreffen het plaatsen van een tweetal silo's voor de opslag van bruinkoolstof en<br />

biomassastof met bijbehorende doseerinstallatie.<br />

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,<br />

onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze<br />

aspecten heeft plaatsgevonden.<br />

5.2 Toetsing aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord (Eemshaven)’<br />

Op het perceel waarop het bouwwerk is aangevraagd rust de bestemming “industrieterrein”.<br />

Het aangevraagde bouwwerk past binnen deze bestemming.<br />

5.3 Toetsing aan redelijke eisen van welstand<br />

Stichting Libau welstands- en monumentenzorg <strong>Groningen</strong> heeft in haar brief van 3 augustus 2012<br />

geadviseerd dat het bouwplan op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving niet in strijd is met redelijke eisen<br />

van welstand.<br />

5.4 Toetsing aan het Bouwbesluit<br />

Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen van het<br />

Bouwbesluit.<br />

5.5 Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening<br />

Het bouwplan kan voldoen aan de bepalingen van de bouwverordening.<br />

5.6 Toetsing brandveiligheid<br />

Het gevraagde advies van de Brandweer Rayon Noord is ontvangen op 26 juli 2012. Dit advies is betrokken<br />

bij de overweging over het hierna te noemen besluit.<br />

5.7 Toetsing bodem<br />

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat de enige vorm van grondroering het aanbrengen van heipalen betreft.<br />

Hiervoor zal de bestaande vloeistofdichte vloer ingesneden/uitgezaagd worden. Ter plaatse van de locatie<br />

Kwelderweg 15 is, voordat <strong>Theo</strong> <strong>Pouw</strong> hier gevestigd werd, de bodem geschikt bevonden voor het beoogde<br />

gebruik. Bestaande verontreinigingen zijn tot de streefwaarde gesaneerd (DIBEC 2005). Verder zijn alleen<br />

lichte verontreinigingen aangetroffen (Eco Reest en Dibec).<br />

Voor het in werking treden van de omgevingsvergunning behoeft daarom geen aanvullende<br />

bodeminformatie opgevraagd te worden (bodemonderzoek conform NEN 5740).<br />

5.8 Conclusie<br />

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van<br />

deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze<br />

activiteit relevante voorwaarden en/of voorschriften opgenomen.<br />

pagina 20 van 34


VOORSCHRIFTEN<br />

INHOUDSOPGAVE<br />

1 HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING ............................. 22<br />

1.1 Van toepassing zijnde voorschriften vigerende omgevingsvergunningen ...................................... 22<br />

1.2 Algemeen ......................................................................................................................................... 22<br />

1.3 Acceptatie afvalstoffen ..................................................................................................................... 22<br />

1.4 Luchtemissies thermische reinigingsinstallatie ................................................................................ 23<br />

1.5 Monitoring van luchtemissies thermisch reinigingsinstallatie .......................................................... 23<br />

1.6 Meettechnieken luchtemissies thermische reinigingsinstallatie ...................................................... 24<br />

1.7 Beoordeling van de naleving van de luchtemissiegrenswaarden thermische reinigingsinstallatie . 26<br />

1.8 Luchtemissies silo's voor bruinkoolstof en biomassastof ................................................................ 27<br />

2 HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK ................................................................................................ 28<br />

2.1 Bouwbesluit...................................................................................................................................... 28<br />

BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN ........................................................................................................................ 29<br />

BIJLAGE 2: VOOORWAARDEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK ............................... 33<br />

pagina 21 van 34


1 HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING<br />

1.1 Van toepassing zijnde voorschriften vigerende omgevingsvergunningen<br />

1.1.1<br />

De navolgende voorschriften behorende bij de vigerende Wm-vergunning van 21 juni 2005, reg. nr.: 2005 -<br />

12.005/25, MV zijn van overeenkomstige toepassing op de op- en overslag van bruinkool- en biomassastof<br />

en verstoken ervan in de thermische naverbrander en gelden daarom voor de gehele inrichting zoals deze,<br />

na het in werking hebben van de hiervoor genoemde activiteiten, in werking zal mogen zijn, namelijk:<br />

- 1. Algemeen: 1.1.1 t/m 1.1.5 en 1.2.1 t/m 1.3.5<br />

- 2. Acceptatie van afvalstoffen: 2.2.1 t/m 2.2.4, 2.2.6 en 2.2.7<br />

- 3. Veiligheid: 4.1 t/m 4.2<br />

- 4. Bodem: 4.6.1, 4.6.16 (tot 1 juli 2013)*<br />

- 5. Bodem alleen voor bedrijfsriolering: 4.6.7, 4.6.11, 4.6.12, 4.6.14 t/m 4. 6.17, 4.6.19 t/m 4.6.21<br />

- 6. Afvalstoffen (welke vrijkomen in de inrichting); 4.7.1 t/m 4.7.2, 4.7.4<br />

- 7. Nazorg: 5.1.1<br />

* Op grond van artikel 6.1 lid 4 (overgangsrecht) van het Activiteitenbesluit blijft voorschrift 4.6.16 tot 1 juli 2013 van kracht. Na 1 juli<br />

2013 is artikel 2.1 lid 2 tot en met lid 4 van de Activiteitenregeling rechtstreeks van toepassing in plaats van dit voorschrift.<br />

1.1.2<br />

De navolgende voorschriften behorende bij de vigerende Wm-vergunning van 23 oktober 2007, reg. nr.:<br />

2007 - 41.903/43, MV zijn van overeenkomstige toepassing op de op- en overslag van bruinkool- en<br />

biomassastof en verstoken ervan in de thermische naverbrander en gelden daarom voor de gehele inrichting<br />

zoals deze, na het in werking hebben van de hiervoor genoemde activiteiten, in werking zal mogen zijn,<br />

namelijk:<br />

- 1. Algemeen: 1.1.1 t/m 1.1.3<br />

- 2. Afvalstoffen: 2.1.3 tot en met 2.1.5<br />

- 3. Geluid en trillingen: 3.1.1 t/m 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6<br />

- 4. Grond- en hulpstoffen: 4.1.1<br />

- 5. Lucht: 6.1.1 t/m 6.1.3, 6.4.7, 6.5.1 t/m 6.5.5.<br />

1.2 Algemeen<br />

1.2.1<br />

De vergunninghouder dient van de thermische naverbrander een energieboekhouding bij te houden, waarin<br />

per kalenderjaar de volgende gegevens zijn opgenomen:<br />

- het aardgasverbruik (Nm 3 );<br />

- het verbruik van biomassa (Nm 3 );<br />

- het verbruik van bruinkool (Nm 3 ).<br />

Voornoemde gegevens dienen te worden opgenomen in het centraal registratiesysteem, gedurende ten<br />

minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en ter inzage te zijn voor controlerende ambtenaren van<br />

het bevoegd gezag.<br />

1.3 Acceptatie afvalstoffen<br />

1.3.1<br />

Voor de bijmenging van biomassa voor het verstoken in de thermische naverbrander mogen uitsluitend de<br />

volgende afvalstoffen (met de daarbij aangegeven Euralcodes) worden toegepast.<br />

02 01 07 afval van de bosbouw (afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en<br />

visserij)<br />

03 01 01 schors- en kurkafval (afval van de houtverwerking en de productie van panelen en<br />

meubelen)<br />

03 01 05 c niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer(afval<br />

van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen)<br />

03 03 01 schors- en houtafval (afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton)<br />

17 02 01 c hout (bouw- en sloopafval)<br />

19 12 07 c niet onder 19 12 06 vallend hout (afval van niet elders genoemde mechanische<br />

afvalverwerking, bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)<br />

20 01 38 c niet onder 20 01 37 vallend hout (Stedelijk afval; gescheiden ingezamelde fracties)<br />

20 02 01 biologisch afbreekbaar afval (tuin- en plantsoenafval, inclusief afval van begraafplaatsen)<br />

pagina 22 van 34


1.3.2<br />

De afvalstoffen, die genoemd zijn in voorschrift 1.3.1, dienen te worden opgenomen in paragraaf 2.2 van het<br />

vigerende AV-beleid en AO/IC van 7 november 2011 met kenmerk 05055R._AV(2011)_v3 dat door ons is<br />

goedgekeurd op 7 december 2011, met briefnummer 2011-54.165/48, zaaknummer 363923. De wijziging<br />

van het A&V-beleid en de AO/IC dient binnen twee maanden na het inwerking treden van deze beschikking<br />

ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.<br />

1.3.3<br />

Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het gewijzigde A&V-beleid en de<br />

AO/IC, genoemd in voorschrift 1.3.2, over de goedkeuring ervan.<br />

1.3.4<br />

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het volgens voorschrift 1.3.2 en 1.3.3 door het<br />

bevoegd gezag goedgekeurde gewijzigde AV-beleid en de AO/IC.<br />

1.4 Luchtemissies thermische reinigingsinstallatie<br />

1.4.1<br />

De thermische reinigingsinstallatie en bijbehorende rookgasreinigingsinstallaties moeten zodanig worden<br />

ontworpen, ingezet, onderhouden en bediend dat de emissies in de rookgassen, de volgende<br />

emissiegrenswaarden niet overschrijden:<br />

Soort stof<br />

Totaal stof 5 mg/Nm 3<br />

Gasvormige en vluchtige organische stoffen,<br />

uitgedrukt in totaal organische koolstof<br />

halfuur- en daggemiddelde<br />

10 mg/Nm 3<br />

Zoutzuur 8 mg/Nm 3<br />

Waterstoffluoride 0,5 mg/Nm 3<br />

Zwaveldioxide 40 mg/Nm 3<br />

Soort stof<br />

halfuur- en daggemiddelde<br />

maandgemiddelde<br />

Stikstofoxiden 70 mg/Nm 3 70 mg/Nm 3<br />

daggemiddelde<br />

Koolmonoxide 30 mg/Nm 3 150 mg/Nm 3<br />

Kwik 0,05 mg/Nm 3<br />

Som van cadmium en thallium 0,005 mg/Nm 3<br />

Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper,<br />

lood, mangaan, nikkel en vanadium<br />

Som van dioxinen en furanen, ge<strong>def</strong>inieerd als de<br />

som van de afzonderlijke dioxinen en furanen,<br />

gewogen overeenkomstig de bij ministeriële<br />

regeling gestelde equivalentiefactoren<br />

0,05 mg/Nm 3<br />

0,1 ng/Nm 3<br />

PAK (10 van NeR) 0,01 mg/Nm 3<br />

Ammoniak 10 mg/Nm 3<br />

tienminutengemiddelde<br />

PAK Benzo(a)anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(j)fluorantheen, benzo(a)pyreen,<br />

dibenz(a,h)anthraceen, benzo(g,h,i)peryleen, chryseen, fluorantheen en indeno(1,2,3,c,d)pyreen<br />

Voor de berekening van de emissies van de in de bovenstaande tabel opgenomen stoffen wordt de massaconcentratie herleid tot een<br />

zuurstofgehalte van 11 procent in afgas.<br />

1.4.2<br />

Indien ten gevolge van storingen of anderszins de emissies boven de in voorschrift 1.4.1 vermelde waarden<br />

uitkomen of dreigen uit te komen, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen om de<br />

overschrijding op te heffen.<br />

1.4.3<br />

De meting van de emissies, waaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en rapportage van<br />

de meting voldoet aan de eisen in de voorschriften 1.5.1 tot en 1.7.3.<br />

1.5 Monitoring van luchtemissies thermisch reinigingsinstallatie<br />

1.5.1<br />

Metingen ter bepaling van de emissies zijn representatief.<br />

1.5.2<br />

pagina 23 van 34


Alle monitoringresultaten worden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd dat het<br />

bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden en andere<br />

voorschriften<br />

1.5.3<br />

De emissies in de lucht van de volgende stoffen worden continu gemeten:<br />

a. zwaveldioxide (SO 2 );<br />

b. totaal organische koolstof;<br />

c. koolmonoxide;<br />

d. kwik;<br />

e. totaal stof;<br />

f. stikstofoxiden (NO x ).<br />

1.5.4<br />

1. De emissie in de lucht van de volgende stoffen wordt periodiek ten minste om de zes maanden<br />

gemeten:<br />

a. ammoniak<br />

b. antimoon;<br />

c. arseen;<br />

d. cadmium;<br />

e. chroom;<br />

f. kobalt;<br />

g. koper;<br />

h. lood;<br />

i. mangaan;<br />

j. nikkel;<br />

k. PAK<br />

l. thallium;<br />

m. vanadium;<br />

n. waterstoffluoride;<br />

o. zoutzuur.<br />

2. De emissie in de lucht van dioxinen en furanen wordt eenmaal per jaar gemeten.<br />

1.5.5<br />

1. Tot de continue metingen, bedoeld in voorschrift 1.5.3, behoort tevens de meting van:<br />

a. het zuurstofgehalte;<br />

b. de temperatuur van de verbrandingskamer in de naverbrander;<br />

c. de druk;<br />

d. het waterdampgehalte van het afgas, tenzij het als monster gebruikte afgas wordt gedroogd<br />

alvorens de emissies in de lucht worden geanalyseerd;<br />

e. de temperatuur van het afgas.<br />

2. De temperatuur van de verbrandingskamer van de naverbrander wordt dicht bij de binnenwand<br />

gemeten of op een ander door de drijver van de rookgasreinigingsinstallatie aangetoond<br />

representatief punt. De overige parameters worden gemeten nabij de plaats waar de<br />

emissiemetingen worden verricht.<br />

1.5.6<br />

De resultaten van de overeenkomstig de voorschriften 1.5.1 tot en met 1.5.5 verrichte metingen worden<br />

herleid tot een massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, bedoeld in voorschrift 1.4.1,<br />

overeenkomstig de volgende formule:<br />

E s = (21-O s )/(21-O m ) x E m , waarbij wordt verstaan onder:<br />

E s = de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte<br />

E m = de gemeten emissieconcentratie<br />

O s = het genormaliseerde zuurstofgehalte<br />

O m = het gemeten zuurstofgehalte<br />

1.6 Meettechnieken luchtemissies thermische reinigingsinstallatie<br />

1.6.1<br />

De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen of wordt voldaan<br />

aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn voorgeschreven,<br />

worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:<br />

Normbladen voor continue van meting emissies naar lucht<br />

Totaal stof NEN-EN 13284-2<br />

pagina 24 van 34


Normbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht<br />

Totaal stof NEN-EN 13284-1<br />

Totaal organische koolstof NEN-EN 12619<br />

Zoutzuur NEN-EN 1911<br />

Waterstoffluoride NEN-ISO 15713<br />

Zwaveldioxide (SO 2) NEN-EN 14791<br />

Stikstofoxiden (NO x) NEN-EN 14792<br />

Koolmonoxide NEN-EN 15058<br />

Kwik NEN-EN 13211<br />

Som van cadmium en thallium / Som van antimoon, arseen,<br />

chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium<br />

NEN-EN 14385<br />

Som van dioxinen en furanen NEN-EN 1948-1<br />

NEN-EN 1948-2<br />

NEN-EN 1948-3<br />

Zuurstof NEN-EN 14789<br />

Waterdamp NEN-EN 14790<br />

PAK NEN-ISO 11338-1 tot en met 2<br />

Ammoniak NEN 2826<br />

Debiet ISO 10780<br />

Algemene normbladen voor kwaliteitsborging<br />

Bekwaamheid laboratoria NEN-EN-ISO/IEC 17025<br />

Monsternamestrategie, meetdoel, meetplan en<br />

meetrapportage<br />

NEN-EN 15259<br />

Kwaliteitsborging geautomatiseerde meetsystemen NEN-EN 14181<br />

1.6.2<br />

1. Geautomatiseerde meetsystemen worden ten minste eenmaal per jaar met behulp van<br />

parallelmetingen met de referentiemeetmethoden, bedoeld in voorschrift 1.6.1, gecontroleerd.<br />

2. De drijver van de inrichting informeert het bevoegd gezag over de resultaten van de in het eerste lid<br />

bedoelde controle.<br />

3. De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis waarvan<br />

de gemiddelden worden berekend die getoetst worden aan een emissiegrenswaarde, is bij continue<br />

metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde voor de dagelijkse<br />

emissies:<br />

a. koolmonoxide: 10% van de emissiegrenswaarde of 5 mg/Nm 3 ;<br />

b. zwaveldioxide (SO 2 ): 20% van de emissiegrenswaarde of 10 mg/Nm 3 ;<br />

c. stikstofoxiden (NO x ): 20% van de emissiegrenswaarde of 14 mg/Nm 3 ;<br />

d. totaal stof: 30% van de emissiegrenswaarde of 1,5 mg/Nm 3 ;<br />

e. totaal organisch koolstof: 30% van de emissiegrenswaarde of 3 mg/Nm 3 ;<br />

f. kwik: 40% van de emissiegrenswaarde of 0,02 mg/Nm 3 ;<br />

4. De gevalideerde halfuur- en daggemiddelden worden bij continue metingen vastgesteld op grond<br />

van de valide gemeten halfuurgemiddelden, na aftrek van de waarde van het in het derde lid<br />

vermelde 95%-betrouwbaarheidsinterval.<br />

5. Bij de bepaling van de totale concentratie van dioxinen en furanen worden de massaconcentraties<br />

van de in de onderstaande tabel genoemde dioxinen en dibenzofuranen vóór het optellen met de in<br />

die tabel genoemde toxische equivalentiefactoren (teq) vermenigvuldigd.<br />

Stof<br />

Teq<br />

2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine (tcdd) 1<br />

1,2,3,7,8 -pentachloordibenzodioxine (pecdd) 0,5<br />

1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd) 0,1<br />

pagina 25 van 34


1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd) 0,1<br />

1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd) 0,1<br />

1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzodioxine (hpcdd) 0,01<br />

octachloordibenzodioxine (ocdd) 0,001<br />

2,3,7,8 -tetrachloordibenzofuraan (tcdf) 0,1<br />

2,3,4,7,8 -pentachloordibenzofuraan (pecdf) 0,5<br />

1,2,3,7,8 – pentachloordibenzofuraan (pecdf) 0,05<br />

1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf) 0,1<br />

1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf) 0,1<br />

1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf) 0,1<br />

2,3,4,6,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf) 0,1<br />

1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzofuraan (hpcdf) 0,01<br />

1,2,3,4,7,8,9 -heptachloordibenzofuraan (hpcdf) 0,01<br />

octachloordibenzofuraan (ocdf) 0,001<br />

1.6.3<br />

1. Het uitvoeren van periodieke metingen als bedoeld in voorschrift 1.5.4 en parallelmetingen als<br />

bedoeld in voorschrift 1.6.2 eerste lid, geschiedt door een rechtspersoon die voor deze verrichtingen<br />

geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie.<br />

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van de datum<br />

en het tijdstip waarop een periodieke meting of een parallelmeting zal worden uitgevoerd.<br />

3. Indien een afzonderlijke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, wordt het bevoegd gezag<br />

uiterlijk op de datum waarop de meting zou plaatsvinden, bedoeld in het tweede lid, hiervan op de<br />

hoogte gesteld.<br />

4. Een periodieke meting van zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide (SO 2 ) of stikstofoxiden (NO x )<br />

bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen.<br />

5. De duur van een deelmeting bedraagt een half uur. Wanneer het meettechnisch niet mogelijk is de<br />

deelmeting in die tijd uit te voeren, mag de deelmeting ten hoogste twee uur bedragen.<br />

6. Periodieke metingen van de som van cadmium en thallium en de som van antimoon, arseen,<br />

chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium bestaan uit één deelmeting over een<br />

bemonsteringsperiode van ten minste een half uur en ten hoogste 8 uur hoger.<br />

7. Een periodieke meting van dioxinen en furanen bestaat uit één deelmeting over een<br />

bemonsteringsperiode van ten minste 6 uur en ten hoogste 8 uur.<br />

8. Een periodieke meting van PAK en ammoniak bestaat uit één deelmeting over een<br />

bemonsteringsperiode van ten minste 2 uur en ten hoogste 8 uur.<br />

9. De duur van een parallelmeting die wordt uitgevoerd ten behoeve van de verificatie van de<br />

meetapparatuur voor continue metingen, bedraagt ten minste een half uur.<br />

10. Bij periodieke metingen kan een door een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid aangetoonde<br />

95%-betrouwbaarheidsinterval op dezelfde wijze als voorschrift 1.6.2, derde en vierde lid, worden<br />

verdisconteerd.<br />

1.6.4<br />

Resultaten van emissiemetingen alsmede de hoeveelheden per uur gedoseerde ammonia ten behoeve van<br />

de injectie in de rookgassen moeten worden geregistreerd. De gegevens moeten te allen tijde beschikbaar<br />

zijn voor inzage door controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag en dienen ten minste 5 jaar te<br />

worden bewaard.<br />

1.7 Beoordeling van de naleving van de luchtemissiegrenswaarden thermische<br />

reinigingsinstallatie<br />

1.7.1<br />

1. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor de rookgasreinigingsinstallaties voor totaal<br />

stof, totaal organische koolstof, kwik en zwaveldioxide (SO 2 ) wordt in ieder geval voldaan, indien:<br />

a. geen van de daggemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde, en<br />

b. 97% van de halfuurgemiddelden in één kalenderjaar de bijbehorende emissiegrenswaarde<br />

niet overschrijdt;<br />

2. Aan de emissiegrenswaarden voor de rookgasreinigingsinstallaties voor stikstofoxiden (NO x ) wordt<br />

pagina 26 van 34


geacht te zijn voldaan, indien:<br />

a. geen van de daggemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde,<br />

b. geen van de maandgemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde, en;<br />

c. 97% van de halfuurgemiddelden in één kalenderjaar de bijbehorende emissiegrenswaarde<br />

niet overschrijdt;<br />

3. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor de rookgasreinigingsinstallaties voor<br />

koolmonoxide wordt in ieder geval voldaan, indien:<br />

a. 97% van de daggemiddelden in één kalenderjaar de bijbehorende emissiegrenswaarde niet<br />

overschrijdt, en<br />

b. 95% van alle 10-minutengemiddelden in een willekeurige periode van 24 uur de<br />

bijbehorende emissiegrenswaarde niet overschrijdt.<br />

4. Halfuurgemiddelden en tienminutengemiddelden worden bepaald binnen de tijd dat de thermische<br />

reinigingsinstallatie in werking is, met uitzondering van de voor de inwerkingstelling en stillegging<br />

van de thermische reinigingsinstallatie benodigde tijd indien gedurende die tijd geen stoffen worden<br />

gereinigd.<br />

5. Bij de bepaling van het daggemiddelde worden ten hoogste vijf halfuurgemiddelden wegens<br />

<strong>def</strong>ecten of onderhoud van het systeem voor continue metingen buiten beschouwing gelaten. Per<br />

kalenderjaar worden ten hoogste tien daggemiddelden wegens <strong>def</strong>ecten of onderhoud van het<br />

systeem voor continue metingen buiten beschouwing gelaten.<br />

6. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor waterstoffluoride en zoutzuur wordt in<br />

ieder geval voldaan, indien geen enkele gevalideerde meetuitkomst voor de betreffende stof de<br />

emissiegrenswaarde overschrijdt.<br />

7. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor, de som van cadmium en thallium, de som<br />

van antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium, PAK, ammoniak en<br />

dioxinen en furanen wordt in ieder geval voldaan, indien het gevalideerde resultaat van de<br />

periodieke metingen lager is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde.<br />

1.7.2<br />

De meetverplichtingen die in de voorschriften behorende bij deze beschikking zijn gesteld, dienen door de<br />

drijver van de inrichting te worden vastgelegd in een aangepast "Emissie meet- en beheersprogramma".<br />

Uiterlijk twee maanden na het in werking treden van deze beschikking dient dit programma ter goedkeuring<br />

aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Het "Emissie meet- en beheersprogramma" dient ten minste<br />

te bevatten:<br />

- aantal en situering van de meetpunten;<br />

- de te hanteren meetfrequenties;<br />

- een beschrijving van de monstername- en meetmethodes voor de verschillende parameters;<br />

- omschrijving van de representatieve bedrijfsomstandigheden waaronder bemonsterd en gemeten zal<br />

worden;<br />

- de verwerking en rapportage van de meetgegevens en/of een nadere omschrijving van de toegepaste<br />

rekenmethoden;<br />

- berekeningswijze van de jaarvrachten;<br />

- de kwaliteitsborging van de geautomatiseerde meetapparatuur;<br />

- de kwaliteitsborging van de uitvoerder van de afzonderlijke metingen.<br />

1.7.3<br />

Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het aangepaste "Emissie meet- en<br />

beheersprogramma" over de goedkeuring ervan.<br />

1.7.4<br />

De bemonsteringen en emissiemetingen dienen overeenkomstig het vastgelegde en goedgekeurde "Emissie<br />

meet- en beheersprogramma" te worden uitgevoerd. Alle meetgegevens dienen gedurende minimaal 5 jaar<br />

te worden bewaard en moeten te allen tijde door het bevoegd gezag zijn in te zien.<br />

1.8 Luchtemissies silo's voor bruinkoolstof en biomassastof<br />

1.8.1<br />

Het opslaan van bruinkoolstof en biomassastof (behorend tot stuifklassen S1 van bijlage 4.6 van de NeR)<br />

vindt plaats in gesloten ruimtes.<br />

1.8.2<br />

Voor de opslag van bruinkoolstof en biomassastof (stofklasse S) in silo’s geldt dat alle bronnen afzonderlijk<br />

niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een stof of de<br />

som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van<br />

stoffen binnen de stofklasse S vanuit al die bronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur.<br />

1.8.3<br />

pagina 27 van 34


Aan voorschrift 1.8.2 wordt bij opslag van bruinkoolstof en biomassastof in ieder geval voldaan indien<br />

afgezogen lucht door een filtrerende afscheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert,<br />

periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en<br />

vervangen.<br />

2 HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK<br />

2.1 Bouwbesluit<br />

2.1.1<br />

Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit.<br />

pagina 28 van 34


BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN<br />

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:<br />

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm,<br />

AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning<br />

is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er<br />

sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,<br />

PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,<br />

werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.<br />

Alle onderstaande verklaringen en <strong>def</strong>inities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte<br />

benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering,<br />

Algemene termen en <strong>def</strong>inities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en <strong>def</strong>inities voor bouwen<br />

sloopafval) gegeven verklaringen en <strong>def</strong>inities.<br />

BESTELADRESSEN:<br />

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:<br />

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:<br />

SDU Service, afdeling Verkoop<br />

Postbus 20014<br />

2500 EA DEN HAAG<br />

telefoon (070) 378 98 80<br />

telefax (070) 378 97 83<br />

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl<br />

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:<br />

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop<br />

Postbus 5059<br />

2600 GB DELFT<br />

telefoon (015) 269 03 91<br />

telefax (015) 269 02 71<br />

www.nen.nl<br />

- BRL-richtlijnen bij:<br />

KIWA Certificatie en Keuringen<br />

Postbus 70<br />

2280 AB RIJSWIJK<br />

telefoon (070) 414 44 00<br />

telefax (070) 414 44 20<br />

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.<br />

www.infomil.nl<br />

AFVALSTOFFEN:<br />

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of<br />

zich moet ontdoen.<br />

BEDRIJFSRIOLERING:<br />

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar oppervlaktewater, een openbare<br />

riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.<br />

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):<br />

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om<br />

de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen<br />

of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen -<br />

economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden<br />

toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen<br />

zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt<br />

gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten<br />

gebruik wordt gesteld.<br />

BBT-CONCLUSIES:<br />

pagina 29 van 34


Document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13,<br />

vijfde lid en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies;<br />

BODEM:<br />

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en<br />

organismen.<br />

BODEMBEDREIGENDE STOF:<br />

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van de NRB.<br />

BODEMRISICO:<br />

De kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.<br />

BREF:<br />

Referentie<strong>doc</strong>ument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.<br />

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:<br />

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar<br />

potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater<br />

gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste<br />

herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.<br />

EMISSIE:<br />

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht, water of bodem (vracht per tijdeenheid).<br />

EURAL:<br />

De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 28 mrt 2002). Aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen.<br />

GELUIDBELASTING:<br />

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.<br />

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):<br />

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid. De eenheid dB(A) geeft de sterkte van het geluid weer<br />

waarbij is gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor.<br />

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:<br />

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke<br />

eigenschappen bezit.<br />

GPBV:<br />

Geïntegreerde Preventie en Beperking van Verontreiniging<br />

HERGEBRUIK:<br />

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor<br />

hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.<br />

IPPC:<br />

Integrated Poution Prevention and Control (Europese wetgeving voor beste beschikbare technieken).<br />

ISO:<br />

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.<br />

ISO 10780:<br />

Internationale standaardnorm voor Stationary source emissions – Measurement of velocity and volume flow<br />

rate of gas streams in ducts.<br />

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):<br />

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in<br />

de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en<br />

rekenen industrielawaai', uitgave 1999.<br />

LAP:<br />

Landelijk Afvalbeheerplan.<br />

NEN:<br />

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.<br />

NEN 2826:<br />

Luchtkwaliteit – Uitworp door stationaire puntbronnen – Monsterneming en bepaling van het gehalte aan<br />

gasvormig ammoniak.<br />

NEN-EN:<br />

pagina 30 van 34


Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut<br />

(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.<br />

NEN-EN 1911:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van gasvormige chloride van HCl –<br />

Standaard referentiemethode.<br />

NEN-EN 1948-1:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan PCDD’s/PCDF’s en dioxine-achtige<br />

PCB’s – Deel 1: Monsterneming van PCDD’s / PCDF’s;<br />

NEN-EN 1948-2:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan PCDD’s/PCDF’s en dioxine-achtige<br />

PCB’s – Deel 2: Extractie en opwerking van PCDD’s/PCDF’s;<br />

NEN-EN 1948-3:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan PCDD’s/PCDF’s en dioxine-achtige<br />

PCB’s – Deel 3: Identificatie en kwantificering van PCDD’s en PCDF’s.<br />

NEN-EN 12619:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van totaal gasvormig organisch<br />

koolstof in lage concentraties in verbrandingsgassen – Continue methode met vlamionisatiedetector.<br />

NEN-EN 13211:<br />

Luchtkwaliteit – Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie van totaal kwik.<br />

NEN-EN 13284-1:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1:<br />

Manuele gravimetrische methode.<br />

NEN-EN 13284-2:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 2:<br />

Geautomatiseerde meetsystemen.<br />

NEN-EN 14181:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen.<br />

NEN-EN 14385:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de totale emissie van As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,<br />

Tl en V.<br />

NEN-EN 14789:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) –<br />

Referentiemethode – Paramagnetisme.<br />

NEN-EN 14790:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de waterdamp in leidingen.<br />

NEN-EN 14791:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie aan zwaveldioxide –<br />

Referentiemethode.<br />

NEN-EN 14792:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) –<br />

Referentiemethode – Chemiluminescentie.<br />

NEN-EN 15058:<br />

Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) –<br />

Referentiemethode: Niet-dispersieve infrarood spectrometrie.<br />

NEN-EN 15259:<br />

Luchtkwaliteit – Meetmethode emissies van stationaire bronnen – Eisen voor meetvlakken en meetlokaties<br />

en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.<br />

NEN-ISO 11338-1<br />

Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de gas en deeltjesfase van polycyclische aromatische<br />

koolwaterstoffen - Deel 1: Monsterneming.<br />

NEN-ISO 11338-2<br />

Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de gas en deeltjesfase van polycyclische aromatische<br />

koolwaterstoffen - Deel 2: Monsterbehandeling, reiniging en bepaling.<br />

pagina 31 van 34


NEN-EN-ISO/IEC 17025:<br />

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.<br />

NEN-ISO 15713:<br />

Emissie van stationaire bronnen – monsterneming en bepaling van het gasvormige fluoridegehalte.<br />

NER:<br />

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.<br />

NRB:<br />

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 2012 (AgentschapNL).<br />

NULSITUATIE-ONDERZOEK:<br />

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar<br />

potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die<br />

verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen<br />

geraken.<br />

NUTTIGE TOEPASSING:<br />

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de<br />

betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een<br />

specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot<br />

welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de<br />

kaderrichtlijnafvalstoffen<br />

OLO:<br />

Omgevingsloket online.<br />

PAK’s – 10 NeR:<br />

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen: Benzo(a)anthraceen, Benzo(a)pyreen, Benzo(b)fluorantheen,<br />

Benzo(g,h,i)peryleen, Benzo(j)fluorantheen, Benzo(k)fluorantheen, Chryseen, Dibenzo(a,h)anthraceen,<br />

Fluorantheen en Indeno(1,2,3,c,d)pyreen.<br />

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:<br />

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard<br />

van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de<br />

activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden<br />

eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten<br />

beschouwing gelaten.<br />

RISICO:<br />

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.<br />

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:<br />

Een situatie waarbij door een combinatie van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van<br />

verontreiniging van de bodem gemeten tussen nul- en eindsituatieonderzoek zo veel mogelijk wordt<br />

voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.<br />

VERWERKING:<br />

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande<br />

voorbereidende handelingen.<br />

VERWIJDERING:<br />

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede<br />

instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval<br />

behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.<br />

VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:<br />

Een vloer of voorziening waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een<br />

bodembeschermende voorziening niet bereikt en welke is geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig<br />

CUR/PBV-aanbeveling 44.<br />

pagina 32 van 34


BIJLAGE 2:<br />

VOOORWAARDEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK<br />

Start bouwwerkzaamheden<br />

• Van aanvang en voltooiing van de werkzaamheden dient ten minste twee werkdagen voor die tijd<br />

schriftelijk melding te worden gedaan bij de afdeling Milieutoezicht van de provincie <strong>Groningen</strong> via TAO-<br />

MTZ@provinciegroningen.nl.<br />

• Voor het storten van de betonnen constructieonderdelen dient de toezichthouder van de afdeling<br />

Milieutoezicht van de provincie <strong>Groningen</strong> ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis te worden<br />

gesteld.<br />

• Indien bij temperaturen beneden twee graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt<br />

uitgevoerd, dient de toezichthouder van de provincie <strong>Groningen</strong> ten minste twee dagen vóór het begin<br />

van het desbetreffende werk in kennis te worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

het niet verwerken van bevroren materialen;<br />

het verkrijgen van een goede binding en verharding;<br />

de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het<br />

nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden twee graden Celsius is.<br />

Voorwaard(en)op grond van de bouwverordening:<br />

• De afdeling Milieutoezicht van de provincie <strong>Groningen</strong> dient ten minste twee dagen voor de aanvang van<br />

elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

de aanvang der werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;<br />

de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder<br />

begrepen;<br />

de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.<br />

Uit het oogpunt van (constructieve) veiligheid<br />

• Minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen de tekeningen en de nadere<br />

(detail)constructietekeningen en - berekeningen ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden<br />

overgelegd.<br />

• Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen,<br />

moet voorafgaand aan een mechanische grondroering, een zogenaamde “Klic-melding” worden gedaan.<br />

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (beter bekend als “grondroerdersregeling”)<br />

verplicht iedere grondroerder (graver) hiertoe. Deze melding kunt u doen via Klic-online, telefonisch op<br />

0800 - 0080 of per fax (info op www.klic.nl).<br />

Op grond van de bouwverordening<br />

• De aannemer dient er voor te zorgen dat er geen bouwafval op de openbare weg of naast liggende<br />

percelen komt. Ook mag geen zwerfvuil afkomstig van het te bouwen object in de omgeving<br />

terechtkomen.<br />

• Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden<br />

verricht, moet door een doeltreffende afscheiding zijn afgescheiden.<br />

• Van het bouwafval dient het chemisch afval te worden gescheiden van het overige bouwafval. Het<br />

chemisch afval dient te worden afgevoerd naar een bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een<br />

verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. Zoals in de Europese<br />

Afvalstoffenlijst (Eural) wordt vermeld. Volgens de wet bent u verplicht om binnen 26 weken na het<br />

verlenen van de omgevingsvergunning te starten met de bouwwerkzaamheden. Wanneer u hier niet aan<br />

voldoet, kan de omgevingsvergunning door ons college worden ingetrokken. In overleg kunt u hier van<br />

afwijken.<br />

• De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken dienen op locatie aanwezig te zijn.<br />

• Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving<br />

veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden of de werkzaamheden stilleggen.<br />

• Het is niet toegestaan te bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning.<br />

pagina 33 van 34


Bodemwerkzaamheden<br />

• Bij de werkzaamheden vrijkomende grond dient zoveel mogelijk op het kadastraal perceel hergebruikt te<br />

worden.<br />

• Bij aan- of afvoer van (herbruikbare) grond en/of bouwstoffen gelden de regels van het Besluit<br />

bodemkwaliteit. Voor meer informatie hierover verwijzen we u kortheidshalve naar de internetsite<br />

meldpunt bodem https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.<br />

• Een ieder die op of in de bodemhandelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen<br />

vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle<br />

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging<br />

of aantasting te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk ongedaan te maken.<br />

pagina 34 van 34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!