02.06.2014 Views

beschikking vergunning wet milieubeheer - Provincie Groningen

beschikking vergunning wet milieubeheer - Provincie Groningen

beschikking vergunning wet milieubeheer - Provincie Groningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BESCHIKKING<br />

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER<br />

verleend aan<br />

Asfalt Productie Westerbroek B.V.<br />

ten behoeve van het in werking hebben van en het veranderen van een<br />

inrichting bedoeld voor het produceren van asfalt<br />

(Locatie: Energieweg 20 te Westerbroek)<br />

<strong>Groningen</strong>,<br />

Nr. 2008-………, MV<br />

Procedure nr. 6191


Inhoudsopgave<br />

1. VERGUNNINGAANVRAAG...................................................................................................................... 4<br />

1.1 Onderwerp aanvraag ......................................................................................................................... 4<br />

1.2 Actuele <strong>vergunning</strong>situatie................................................................................................................. 4<br />

1.3 Beschrijving van de aanvraag ........................................................................................................... 4<br />

2. PROCEDURE............................................................................................................................................ 6<br />

2.1 Algemeen........................................................................................................................................... 6<br />

2.2 Coördinatie......................................................................................................................................... 7<br />

2.3 Milieu-effectrapportage ...................................................................................................................... 7<br />

2.4 Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit..................................................... 7<br />

2.5 Overige wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit................................................................ 12<br />

3. GRONDEN VAN DE BESLISSING......................................................................................................... 12<br />

3.1 Inleiding............................................................................................................................................ 12<br />

3.2 IPPC richtlijn .................................................................................................................................... 12<br />

3.2.1 BREF aangaande de verwerking van afval exclusief verbranding .......................................... 13<br />

3.2.2 BREF op- en overslag van bulkgoederen................................................................................ 13<br />

3.2.3 BREF monitoring ..................................................................................................................... 13<br />

3.2.4 BREF energie-efficiency .......................................................................................................... 13<br />

3.3 Nationale milieubeleidsplannen....................................................................................................... 14<br />

3.4 Provinciaal Omgevingsplan ............................................................................................................. 14<br />

3.5 Activiteitenbesluit ............................................................................................................................. 14<br />

3.6 Milieuzorg......................................................................................................................................... 14<br />

3.7 Afvalstoffen ...................................................................................................................................... 14<br />

3.7.1 Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan ......................................................................... 14<br />

3.7.2 Acceptatie, be- en verwerking afvalstoffen derden.................................................................. 15<br />

3.7.3 Financiële zekerheid................................................................................................................ 16<br />

3.8 Afvalwater ........................................................................................................................................ 17<br />

3.9 Lucht ................................................................................................................................................ 17<br />

3.9.1 Inleiding.................................................................................................................................... 17<br />

3.9.2 Emissie stikstofoxiden asfaltmenginstallatie............................................................................ 18<br />

3.9.3 Emissie zwaveldioxide asfaltmenginstallatie ........................................................................... 18<br />

3.9.4 Emissie koolwaterstoffen asfaltmenginstallatie ....................................................................... 18<br />

3.9.5 Emissie PAK asfaltmenginstallatie .......................................................................................... 19<br />

3.9.6 Emissie stof.............................................................................................................................. 19<br />

3.9.7 Emissie geur ............................................................................................................................ 20<br />

3.9.8 Emissiemetingen ..................................................................................................................... 21<br />

3.9.9 Immissiegrenswaarden fijn stof en stikstofoxiden ................................................................... 21<br />

3.10 Geluid en trillingen ........................................................................................................................... 21<br />

3.10.1 Inleiding.................................................................................................................................... 21<br />

3.10.2 Geluidsbelasting ...................................................................................................................... 22<br />

3.10.3 Incidentele bedrijfssituaties...................................................................................................... 22<br />

3.10.4 Maximale geluidsniveaus......................................................................................................... 22<br />

3.10.5 Indirecte hinder ........................................................................................................................ 23<br />

3.10.6 Conclusie ................................................................................................................................. 23<br />

3.10.7 Trillingen .................................................................................................................................. 23<br />

3.11 Lichthinder ....................................................................................................................................... 23


3.12 Bodem.............................................................................................................................................. 23<br />

3.12.1 Bodembescherming................................................................................................................. 23<br />

3.12.2 Bodemonderzoek..................................................................................................................... 24<br />

3.13 Brandveiligheid ................................................................................................................................ 24<br />

3.14 Opslag gevaarlijke stoffen ............................................................................................................... 25<br />

3.14.1 Opslag en aflevering gasolie ................................................................................................... 25<br />

3.14.2 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage ........................................................................... 25<br />

3.15 Energie............................................................................................................................................. 25<br />

3.16 Grondstoffen- en waterverbruik ....................................................................................................... 26<br />

3.16.1 Preventie grondstofverbruik..................................................................................................... 26<br />

3.16.2 Proefnemingen......................................................................................................................... 26<br />

3.16.3 Waterverbruik........................................................................................................................... 26<br />

3.17 Verkeer en vervoer .......................................................................................................................... 26<br />

3.18 Installaties ........................................................................................................................................ 26<br />

3.18.1 Elektrische installaties ............................................................................................................. 26<br />

3.18.2 Aardgasgestookte installaties .................................................................................................. 26<br />

3.18.3 Gasdrukregel- en meetstation ................................................................................................. 27<br />

3.18.4 Trafostation .............................................................................................................................. 27<br />

3.19 Overige aspecten............................................................................................................................. 27<br />

3.19.1 Strijd met algemene regels en andere <strong>wet</strong>ten ......................................................................... 27<br />

3.19.2 Integrale afweging ................................................................................................................... 27<br />

3.19.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden............................................................................ 27<br />

4. CONCLUSIE............................................................................................................................................ 27<br />

5. BESLUIT.................................................................................................................................................. 27<br />

5.1 Vergunning....................................................................................................................................... 27<br />

5.2 Vergunningtermijn............................................................................................................................ 27<br />

5.3 Verhouding aanvraag-<strong>vergunning</strong> ................................................................................................... 27<br />

5.4 Geldigheid van de <strong>vergunning</strong>......................................................................................................... 28<br />

5.5 Ondertekening en verzending ......................................................................................................... 28<br />

VOORSCHRIFTEN.......................................................................................................................................... 29<br />

BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN........................................................................................................................ 40<br />

BIJLAGE 2 : REFERENTIEPUNTEN GELUID......................................................................................... 43<br />

BIJLAGE 3 : AFVALSCHEIDINGSTABEL .............................................................................................. 44<br />

pagina 3 van 44


GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN<br />

<strong>Groningen</strong>,<br />

Nr. 2008-………., MV<br />

Verzonden:<br />

Beschikken hierbij op de aanvraag van Asfalt Productie Westerbroek B.V. om een revisie<strong>vergunning</strong> op<br />

grond van artikel 8.4 van de Wet <strong>milieubeheer</strong> voor het in werking hebben en het veranderen van een<br />

bestaande asfaltproductiecentrale.<br />

1. VERGUNNINGAANVRAAG<br />

1.1 Onderwerp aanvraag<br />

Op 26 februari 2008 hebben wij van Asfalt Productie Westerbroek B.V. (APW, voorheen Grondas B.V.) een<br />

aanvraag voor een revisie<strong>vergunning</strong> ingevolge de Wet <strong>milieubeheer</strong> (Wm) ontvangen voor het in werking<br />

hebben en het veranderen van een bestaande asfaltproductiecentrale. De aanvraag heeft betrekking op de<br />

uitbreiding van de opslag en doorzet van schone grondstoffen en niet-teerhoudend asfaltgranulaat<br />

(freesasfalt) en -schollen, zijnde afvalstoffen.<br />

De inrichting is gelegen aan de Energieweg 20 te Westerbroek, kadastraal bekend gemeente Hoogezand,<br />

sectie L, nr. 4322.<br />

De inrichting valt onder de categorieën 11.3.c.5, 28.4.a.5, 28.4.a.6 en 28.4.c.1 van het Inrichtingen- en<br />

<strong>vergunning</strong>enbesluit <strong>milieubeheer</strong> (Ivb). Op grond van deze categorieën van het Ivb zijn wij bevoegd voor<br />

deze inrichting.<br />

1.2 Actuele <strong>vergunning</strong>situatie<br />

Bij besluit van 19 mei 1998 hebben wij aan APW een oprichtings<strong>vergunning</strong> (kenmerk 98/7393/21) verleend<br />

voor het oprichten en in werking hebben van een asfaltproductiecentrale te Westerbroek. Bij besluit van 6<br />

mei 2003 hebben wij aan APW een veranderings<strong>vergunning</strong> (kenmerk 2003-08168/19, MV) verleend in<br />

verband met de opslag van maximaal 10.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en de toepassing van<br />

een geurreducerend middel ten aanzien van de afgassen van de installatie. Hierbij is tevens voornoemde<br />

oprichtings<strong>vergunning</strong> ambtshalve gewijzigd met betrekking tot het gebruik van een gasdrukmeet- en<br />

regelstation. In verband met de plaatsing van een opslagloods voor cellulosevezel is op 18 februari 2003 een<br />

melding ex artikel 8.19 van de Wm ingediend.<br />

1.3 Beschrijving van de aanvraag<br />

Door APW is een aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, revisie<strong>vergunning</strong> ingediend<br />

in verband met:<br />

- het gedeeltelijk na 10 jaar verlopen van de vigerende oprichtings<strong>vergunning</strong>. Het betreft hier het in<br />

opslag hebben en het bewerken respectievelijk verwerken van - grotendeels van buiten de inrichting<br />

afkomstige - afvalstoffen;<br />

- het uitbreiden van de productiecapaciteit van 300.000 ton per jaar naar 450.000 ton per jaar;<br />

- het uitbreiden van de opslagcapaciteit van grond- en hulpstoffen;<br />

- het uitvoeren van proefnemingen met alternatieve grondstoffen en procestechnische aanpassingen;<br />

In de aanvraag omschreven activiteiten waarvoor in 1998 <strong>vergunning</strong> is gevraagd en welke geen doorgang<br />

hebben gevonden betreffen:<br />

- de transportband tussen de loskade voor schepen en de grondstoffenopslag. Voor het interne<br />

transport van grondstoffen wordt gebruik gemaakt van vrachtauto's;<br />

- de inzet van een tweede (kleine) asfaltmenginstallatie voor speciale producten;<br />

- toepassing van een aardgasgestookte thermische olie-unit voor het verwarmen van de bitumentanks.<br />

De bitumentanks worden elektrisch verwarmd.<br />

pagina 4 van 44


Verder is in de aanvraag aangegeven dat de tijdelijke opslag van niet geaccepteerde partijen asfaltpuin,<br />

waaronder TAG, beperkt zal blijven tot maximaal 500 ton. Opslag van TAG voor langere duur zal niet meer<br />

plaatsvinden. Tot slot wordt niet opnieuw <strong>vergunning</strong> gevraagd voor de toepassing van een geurreducerend<br />

middel voor behandeling van de afgassen.<br />

Aanvoer, op-, overslag en bewerking van grond- en hulpstoffen<br />

Schone grondstoffen zoals grof zand, breekzand, natuurlijk zand, grind, steenslak en steenslag alsook de te<br />

verwerken afvalstoffen (van derden afkomstig niet-teerhoudend asfaltgranulaat, freesasfalt en asfaltschollen<br />

alsook eigen mismengsels van de asfaltcentrale en retourgezonden restpartijen asfalt van werken) worden<br />

per schip of vrachtwagen aangevoerd en overgeslagen in opslagvakken. De aanvraag voor de<br />

revisie<strong>vergunning</strong> heeft betrekking op de volgende wijzigingen ten aanzien van de opslag van grondstoffen:<br />

- uitbreiding van de verharding van het opslagterrein en opslagvakken voor grond- en hulpstoffen in<br />

noordelijke richting;<br />

- uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit van grof zand en breekzand van 10.000 naar 20.000<br />

ton;<br />

- aanvoer van 20.000 ton zand per jaar voor directe afvoer naar werken;<br />

- uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit van grind, steenslag en steenslak (fosforslak) van<br />

40.000 naar 215.500 ton;<br />

- uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit van niet-teerhoudend asfaltpuin en -granulaat van<br />

20.000 naar 250.000 ton;<br />

- uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit van bitumen in tanks van 200 naar 350 ton;<br />

- uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit van vulstof in silo's van 200 naar 330 ton;<br />

- opslag van maximaal 20 ton ijzeroxide (kleurstof) in emballage;<br />

- opslag van maximaal 20 ton cellulosevezel (hechtverbeteraar) in emballage;<br />

- uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit van anti-kleefmiddel in emballage van 100 naar 2.250<br />

liter;<br />

- uitbreiding van de maximale opslagcapaciteit van methyleenchloride in emballage van 500 naar 600<br />

liter.<br />

Per schip aangevoerd materiaal wordt aan een loskade met een mobiele kraan via een storttrechter in een<br />

vrachtwagen overgebracht en naar de opslagvakken getransporteerd of direct afgevoerd naar een werk.<br />

Voor intern transport van de grondstoffen van de opslagen naar de asfaltmenginstallatie wordt gebruik<br />

gemaakt van een wiellaadschop, een hydraulische graafmachine, een mini-laadschop (Bobcat) en een<br />

heftruck.<br />

Bitumen, vulstof en anti-kleefmiddel worden per tankauto aangevoerd en in silo's en tanks opgeslagen.<br />

Bitumen worden opgeslagen in elektrisch verwarmde tanks.<br />

Binnen de inrichting wordt ten behoeve van de productie van recyclingasfalt van buiten de inrichting<br />

afkomstig niet-teerhoudend asfaltpuin (asfaltgranulaat, asfaltschollen) be- en verwerkt. Op grond van het<br />

Landelijk afvalbeheerplan 2002 - 2012 (LAP) moeten deze materialen als afvalstoffen worden beoordeeld.<br />

Voor het tot granulaat verwerken van asfaltpuin wordt binnen de inrichting periodiek gebruik gemaakt van<br />

een mobiele zeef-/puinbreekinstallatie met een capaciteit van circa 200 ton/uur. Met de installatie wordt op<br />

jaarbasis maximaal 20.000 ton asfaltpuin verwerkt.<br />

De maximale opslagcapaciteiten voor grondstoffen en een maximale verwerkingscapaciteit voor de mobiele<br />

zeef-/puinbreekinstallatie zijn in voorschriften vastgelegd.<br />

De toe te passen bouwstoffen zijn vastgelegd in het document "Omschrijving productgroep warm asfalt op<br />

basis van de BRL 9320" van de Nederlandse Cluster Organisatie Bouwstoffen (NCOB) waarbij APW is<br />

aangesloten. Een actuele versie van dit document is bij de aanvraag gevoegd.<br />

Opslag TAG<br />

De oprichtings<strong>vergunning</strong> had ook betrekking op de opslag, be- en verwerking van teerhoudend<br />

asfaltgranulaat. Met betrekking tot uitsluitend de opslag van TAG, zijnde een gevaarlijke afvalstof, is op 6<br />

mei 2003 een veranderings<strong>vergunning</strong> verleend voor een termijn van 10 jaar. In de aanvraag is aangegeven<br />

dat er binnen de inrichting voortaan uitsluitend TAG afkomstig van afgekeurde aangevoerde partijen<br />

asfaltgranulaat (gehalte PAK > 50 mg/kg droge stof) tijdelijk en in afwachting van afvoer zal worden<br />

opgeslagen. Binnen de inrichting zal op enig moment niet meer dan 500 ton TAG op dergelijke wijze worden<br />

opgeslagen, hetgeen in een voorschrift is vastgelegd.<br />

Asfaltmenginstallatie<br />

De maximale asfaltproductiecapaciteit van de inrichting waarvoor <strong>vergunning</strong> wordt gevraagd betreft 450.000<br />

ton per jaar. Deze maximale productiecapaciteit hebben wij in een voorschrift vastgelegd. De menginstallatie<br />

heeft een maximale uurcapaciteit van 250 ton.<br />

pagina 5 van 44


Voor de oprichtings<strong>vergunning</strong> is uitgegaan van een grote asfaltmenginstallatie voor bulkproducten met een<br />

capaciteit van 250 ton per uur en een kleine installatie voor speciale producten met een capaciteit van 80 ton<br />

per uur. Deze laatste installatie is echter nimmer gerealiseerd.<br />

De productie zal voor 60% (270.000 ton/jaar) bestaan uit partieel recyclingasfalt (PR-asfalt) waarin<br />

gemiddeld 50% oud asfalt wordt verwerkt. 40% van de productie (180.000 ton/jaar) betreft asfalt gemaakt<br />

van primaire grondstoffen.<br />

De productie van asfalt vindt plaats in een gesloten asfaltmenginstallatie. Grond- en hulpstoffen worden via<br />

een doseur, een verzamelband, een opvoerband, een zeef en invoerband in een droogtrommel gebracht. Bij<br />

de productie van PR-asfalt, wordt asfaltgranulaat via een recyclingdoseur, een verzamel- en opvoerband met<br />

magneetafscheider, transportbanden en een zeef met een recyclingelevator in een recyclingtrommel<br />

gevoerd. Na het afwegen en mengen van de grondstoffen, waaronder asfaltgranulaat, wordt het gereed<br />

product (asfalt) opgeslagen in gesloten voorraadbunkers. Vanuit de bunkers worden de vrachtwagens<br />

beladen om vervolgens naar asfaltwerken te worden afgevoerd.<br />

Ondersteunende diensten<br />

Ondersteunende diensten betreffen:<br />

- een bedrijfgebouw waarin een kantoor, een laboratorium voor controle van grondstoffen en gereed<br />

product, een kantine en een wasgelegenheid zijn ondergebracht;<br />

- een onderhoudswerkplaats;<br />

- een afleverinstallatie voor brandstof voor eigen rijdend materieel (de loskraan en mobiele puinbreker<br />

hebben een aparte brandstofvoorziening);<br />

- een wasplaats voor intern rijdend materieel;<br />

- een drietal weegbruggen voor weging van aangevoerde grondstoffen en af te voeren gereed product;<br />

- een trafostation;<br />

- een gasdrukmeet- en regelstation.<br />

Bedrijfstijden<br />

Alle bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van het lossen van schepen en het gebruik van de mobiele zeef- en<br />

puinbreekintallatie, vinden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag plaats. In de periode half<br />

december - maart is de vraag naar asfalt minder. Gedurende deze periode kent het bedrijf voor de<br />

asfaltmenginstallatie een winterstop van enkele weken waarin groot onderhoud plaats vindt.<br />

De mobiele zeef- en puinbreekinstallatie wordt uitsluitend in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) en,<br />

afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid te breken materiaal, één keer in de winterperiode en één keer in<br />

de zomerperiode voor een periode van 1 tot 2 weken ingezet.<br />

Ook het lossen van schepen vindt uitsluitend in de dagperiode plaats.<br />

Vergunningtermijn<br />

In verband met de opslag, be- en verwerking van niet-teerhoudend asfalt, zijnde een afvalstof, wordt de<br />

revisie<strong>vergunning</strong> voor deze activiteiten aangevraagd voor een periode van 10 jaar. Voor de overige<br />

activiteiten wordt de <strong>vergunning</strong> voor onbepaalde tijd aangevraagd.<br />

2. PROCEDURE<br />

2.1 Algemeen<br />

Voor de voorbereiding van de <strong>beschikking</strong> hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene <strong>wet</strong> bestuursrecht<br />

(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm. Als adviseur zijn de gemeente Hoogezand-<br />

Sappemeer en het waterschap Hunze en Aa's bij de procedure betrokken.<br />

Op 19 maart 2008 hebben wij de aanvraag en de ontwerp<strong>beschikking</strong> voor advies verzonden aan de bij<br />

deze procedure betrokken adviseurs. Van de adviseurs hebben wij binnen de gestelde termijn geen advies<br />

op de aanvraag of de ontwerp<strong>beschikking</strong> ontvangen.<br />

Het ontwerp van de <strong>beschikking</strong> wordt, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,<br />

ter inzage gelegd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer; dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een<br />

kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 22 maart 2008 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).<br />

Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting is een<br />

kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden. Wij hebben hierbij, gelet op de<br />

mogelijke effecten van de inrichting op de omgeving, gekozen voor een straal van circa 1.000 meter.<br />

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de<br />

terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te<br />

brengen (artikel 3:15 en 3:16 Awb). Hierbij is tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een<br />

gedachtenwisseling met de aanvrager en het bevoegd gezag. Op basis van een mondeling verzoek van<br />

omwonenden van 3 april 2008 heeft op 21 april 2008 een dergelijke gedachtenwisseling plaatsgevonden.<br />

Tijdens de gedachtenwisseling zijn door omwonenden mondelinge zienswijzen ingediend.<br />

pagina 6 van 44


Op 22 april 2008 hebben wij, mede namens de Dorpsvereniging Westerbroek, een zienswijze ontvangen van<br />

Mobilisation for the Environment (MOB).<br />

Bij brief van 29 april 2008 is namens APW een schriftelijke zienswijze op het ontwerp ingediend.<br />

De ingebrachte zienswijzen zijn nader uitgewerkt in paragraaf 2.4.<br />

2.2 Coördinatie<br />

Met de aanvraag om milieu<strong>vergunning</strong> is geen aanvraag voor <strong>vergunning</strong> in het kader van de Wet<br />

verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ingediend. In verband met de incidentele lozing van spoelwater<br />

van de wasplaats voor rijdend materieel heeft APW op 15 april 2008 een melding in het kader van het<br />

Activiteitenbesluit ingediend bij het waterschap Hunze en Aa's. Er is in deze geen sprake van een<br />

gecoördineerde behandeling met onderhavige Wm-<strong>vergunning</strong>.<br />

2.3 Milieu-effectrapportage<br />

De voorgenomen (gewijzigde) activiteiten komen niet voor in bijlage C of D van het Besluit<br />

milieueffectrapportage 1999 of in de Provinciale Milieuverordening als m.e.r.-plichtig. De activiteiten zijn<br />

derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.<br />

2.4 Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit<br />

Tijdens de gedachtenwisseling op 21 april 2008 zijn door omwonenden de volgende zienswijzen ingebracht.<br />

Door de heer K. de Vries, woonachtig Rijksweg West 83 te Westerbroek, zijn - mede namens de<br />

Dorpsvereniging Westerbroek - zienswijzen ingebracht met betrekking tot:<br />

a Het niet toestaan van toepassing van fosforslakken als toeslagmateriaal bij de productie van<br />

recyclingasfalt, dit in verband met de extra geurhinder die de toepassing van dit materiaal tot gevolg<br />

heeft.<br />

b De piekgeluiden als gevolg van het klapperen van laadbakken van vrachtauto's. Het bedrijf dient dit te<br />

voorkomen.<br />

c Het gedurende 7 dagen per week in werking zijn van de inrichting. Tijdens een hoorzitting ten tijde van<br />

de procedure van de oprichtings<strong>vergunning</strong> is aangegeven dat het bedrijf slechts gedurende<br />

maximaal 12 zondagen per jaar in werking zal zijn. Het bedrijf vraagt nu <strong>vergunning</strong> voor het 7 dagen<br />

per week in werking zijn, hetgeen meer overlast in de vorm van geur en geluid (zeker op een vrije<br />

zondag) oplevert.<br />

d Het laden en lossen van schepen. Uit oogpunt van geluidoverlast moet voorkomen worden dat dit ook<br />

in het weekend plaats vindt.<br />

e Visuele hinder. Het bedrijf wordt verzocht bij de uitbreiding van opslag van grondstoffen op het terrein<br />

de aanwezige groenstrook in stand te houden.<br />

f De toepassing van het geurreducerende middel in het afgassenkanaal. Er is vooraf geen onderzoek<br />

gedaan naar de werking van het middel.<br />

Door de heer en mevrouw Willems, woonachtig Rijksweg West 79 te Westerbroek, is een mondelinge<br />

zienswijze ingebracht met betrekking tot:<br />

g Beperking van de geurhinder. Verzocht wordt na te gaan of niet een extra luchtwasser kan worden<br />

voorgeschreven of beperkingen op te leggen ten aanzien van productie in het weekend.<br />

Bij brief van 22 april 2008, door ons per fax ontvangen op 22 april 2008, hebben wij een zienswijze<br />

ontvangen van MOB. De zienswijze is ingediend mede namens de Dorpsvereniging Westerbroek. In de<br />

zienswijze wordt het volgende naar voren gebracht:<br />

h<br />

i<br />

j<br />

k<br />

l<br />

Ten aanzien van de opgenomen geurnormen dient te worden aangegeven dat deze ter plaatse van de<br />

dichtstbijzijnde woning gelden.<br />

Verzocht wordt om een lagere norm op te nemen voor de emissie van koolwaterstoffen. MOB geeft<br />

aan dat door goed onderhoud en afstelling van de branders een emissie-eis van 100 mg per m³ op<br />

zijn plaats is, dit ook mede gezien de relatie tussen de emissie van koolwaterstoffen en geur.<br />

MOB verzoekt ons na te gaan c.q. te bevestigen dat alle in de nieuwe bijzondere regeling opgenomen<br />

maatregelen hier ook daadwerkelijk door het bedrijf worden toegepast.<br />

MOB verzoekt ons om aanvullende maatregelen voor te schrijven om diffuse stofverspreiding te<br />

beperken, waarbij wordt verwezen naar de door het Vlaams BBT-kenniscentrum beschreven BBTtechnieken<br />

voor asfaltcentrales.<br />

Volgens MOB dienen wij, aangezien de monitoring van alle filters in onvoldoende mate is uitgewerkt in<br />

de aanvraag, een concreet monitoringsprogramma voor te schrijven. De indiener geeft aan dat het<br />

hiertoe aan de <strong>vergunning</strong> verbonden voorschrift 2.2 niet adequaat en in strijd met artikel 8.12 lid 4<br />

van de Wm is. De indiener geeft aan dat het bedrijf ten minste éénmaal per jaar emissiemetingen<br />

door een onafhankelijk bureau dient te laten uitvoeren. De emissiemetingen dienen conform een nu<br />

reeds in de voorschriften vast te leggen meetprogramma te worden uitgevoerd en aan de provincie te<br />

worden gerapporteerd.<br />

pagina 7 van 44


MOB verzoekt ons om monitoringsverplichtingen conform de Wm en paragraaf 3.7 van de NeR op te<br />

nemen voor alle, in <strong>vergunning</strong>voorschriften (hoofdstuk 2), genoemde parameters. Hierbij dienen de<br />

meetlocaties evenals protocollen voor bemonstering en analyse en de frequentie van metingen in<br />

voorschriften te worden vastgelegd.<br />

m MOB geeft aan dat voor geur ten minste een opleveringsmeting dient te worden uitgevoerd.<br />

n MOB geeft aan dat het bepaalde in voorschrift 2.2.3 dient te leiden tot een appelabel besluit.<br />

Bij brief van 29 april 2008, door ons op 29 april per fax en op 6 mei 2008 per post ontvangen, zijn door<br />

Aveco de Bondt ingenieursbedrijf, namens APW de volgende zienswijzen ingebracht:<br />

o Voorschrift 2.3.3 bepaald dat, ter beperking van stofemissies, de opslaghoogte van de tussen de<br />

keerwanden opgeslagen primaire grondstoffen zoals zand, grind en steenslag beperkt dient te blijven<br />

tot 0,5 m onder de keerwand. In de praktijk betekent dit dat de opslaghoogte moet worden beperkt tot<br />

2,5 - 3,0 meter, waardoor de opslagcapaciteit voor grondstoffen drastisch wordt verlaagd. Door APW<br />

wordt aangegeven dat in de huidige praktijk voornoemde grondstoffen tot op een hoogte van 7 tot 8<br />

meter worden opgeslagen en verhoging van de keerwanden tot deze hoogte uit oogpunt van<br />

veiligheid geen optie is.<br />

APW geeft aan dat er tot op heden geen klachten omtrent stofhinder zijn en de <strong>wet</strong>telijke grondslag<br />

voor de beperking van de opslaghoogte ontbreekt. In de bijzondere regeling van de NeR voor opslag<br />

van stuifgevoelige goederen wordt als stofemissie beperkende maatregel voor de buitenopslag van<br />

zand (stuifklasse S4) en steenslag/grind (stuifklasse S5) bevochtiging van het opgeslagen materiaal<br />

genoemd. Het beperken van de opslaghoogte wordt niet als maatregel genoemd. APW is van mening<br />

dat met de reeds genomen maatregelen (bevochtiging opslagen/nat en schoonhouden verhardingen)<br />

de kans op stofemissie wordt geminimaliseerd. APW verzoekt ons daarom om voorschrift 2.3.3 te<br />

laten vervallen.<br />

p Voorschrift 2.3.9 bepaald dat het afstortpunt van de toe te passen mobiele zeef-/puinbreekinstallatie<br />

moet zijn voorzien van adequate en effectieve windschermen. APW geeft aan dat uitsluitend<br />

nauwelijks of niet stuifgevoelig asfaltpuin (stuifklasse S5) wordt gebroken. De kittende eigenschappen<br />

van de in het asfaltpuin aanwezige bitumen verkleint de kans op stofemissies bij het breekproces. De<br />

in de bijzondere regeling van de NeR voor opslag van stuifgevoelige goederen genoemde<br />

maatregelen zoals bevochtiging van goederen en het zo mogelijk stofdicht afsluiten van machines en<br />

apparaten worden door APW uitgevoerd. Aangegeven wordt dat het breekproces plaats vindt in een<br />

gesloten behuizing en het te breken materiaal zonodig voor en tijdens het breekproces wordt<br />

bevochtigd. Het toepassen van windschermen wordt in de NeR niet genoemd. APW verzoekt ons<br />

daarom, gezien de reeds genomen maatregelen als doen gebruikelijk binnen de branche, voorschrift<br />

2.3.9 te laten vervallen.<br />

q<br />

Voorschrift 2.3.10 bepaald dat fosforslakken droog en overdekt moeten worden opgeslagen zodat<br />

geuremissie als gevolg van het uitdampen van water wordt gereduceerd. Voorschrift 2.2.4 bepaald dat<br />

APW bij de eerstvolgende keer dat er weer fosforslakken worden toegepast, een geuronderzoek dient<br />

uit te voeren.<br />

Aangegeven wordt dat fosforslakken nog slechts sporadisch worden toegepast en slechts kortstondig<br />

binnen de inrichting worden opgeslagen, waardoor de kans op een verhoogd vochtgehalte wordt<br />

beperkt. De realisatie van een overkapping voor de opslag van fosforslak vergt volgens APW een<br />

onevenredig hoge investering en het afdekken met zeil is in praktische zin niet werkbaar.<br />

APW verzoekt ons, aangezien het effect van de toepassing van droog fosforslak op de geuremissie op<br />

voorhand niet bekend is, voorschrift 2.3.10 aan te passen waarbij alleen de voor het geuronderzoek<br />

toe te passen partij fosforslak droog en overdekt moet worden opgeslagen.<br />

Bij brief van 3 mei 2008, door ons ontvangen op 6 mei 2008, is door de familie Willems, woonachtig<br />

Rijksweg West 79 te Westerbroek, mevrouw P. Willems, woonachtig Rijksweg West 81 te Westerbroek en<br />

de heer K. de Vries, woonachtig Rijksweg West 83 te Westerbroek, de volgende schriftelijke<br />

zienswijze ingebracht:<br />

r<br />

Ad. a<br />

Aangezien het nut van het gebruik van een geurreducerend middel niet is bewezen, wordt er gestopt<br />

met het gebruik hiervan. De indieners geven aan dat, hoewel het bewijs er kennelijk niet is, de indruk<br />

bestaat dat het wel effect heeft. Verzocht wordt het middel in gebruik te houden tot dat werkelijk is<br />

aangetoond dat het gebruik onnuttig zou zijn, daar elke geurreducerende maatregel er eentje is.<br />

Volgens landelijke regelgeving, betreffende het Bouwstoffenbesluit (thans Besluit bodemkwaliteit) en de BRL<br />

(beoordelingsrichtlijn) 9320, mag fosforslak als secundaire bouwstof - zijnde een toeslagmateriaal ter<br />

vervanging van grind - worden toegepast in asfalt. APW kende tot nu toe één opdrachtgever (niet zijnde de<br />

provincie <strong>Groningen</strong>) welke verzocht om toepassing van fosforslak.<br />

Gezien het vorenstaande kunnen wij de toepassing van fosforslak op voorhand niet verbieden. Uit<br />

kwaliteitsoogpunt is er geen noodzaak tot toepassing van fosforslak en het is aan APW om aan de<br />

opdrachtgever een alternatief aan te bieden.<br />

pagina 8 van 44


Sinds 1 januari 2008 wordt asfalt door voornoemde opdrachtgever afgenomen op basis van<br />

functionaliteitseisen. Producenten van asfalt kunnen daarbij zelf bepalen welke materialen in het, onder een<br />

kwaliteitscertificaat te produceren, asfalt worden toegepast. Als bevoegd gezag hebben wij geen<br />

mogelijkheden om op dit punt in te grijpen in de bedrijfsvoering van APW.<br />

Om inzicht te verkrijgen in de geuremissie bij de toepassing van fosforslak, hebben wij APW een<br />

onderzoeksverplichting opgelegd. De eerstvolgende keer dat er na <strong>vergunning</strong>verlening weer fosforslak<br />

wordt toegepast, dient APW door middel van een geuronderzoek aan te tonen dat aan de gestelde<br />

geurimmissie-eisen wordt voldaan. Indien dit niet het geval is dient APW aanvullende geurreducerende<br />

maatregelen te treffen. Indien dit niet mogelijk is stopzetting van het gebruik van fosforslak ons inziens<br />

onvermijdelijk.<br />

Wij nemen deze zienswijze niet over.<br />

Ad. b<br />

APW dient er op toe te zien dat vrachtautochauffeurs geen ongewenst gedrag vertonen dat geluidhinder tot<br />

gevolg kan hebben. Voorschrift 1.1.3 bepaald dat aan alle binnen de inrichting werkzame personen,<br />

waaronder het personeel van derden, toereikende schriftelijke instructies zijn verstrekt die erop gericht zijn<br />

dat gedragingen hunnerzijds niet leiden tot een overtreding van de <strong>vergunning</strong>voorschriften. In dit kader<br />

dienen ook instructies aan vrachtwagenchauffeurs te worden verstrekt met betrekking tot het voorkomen/<br />

beperken van geluidhinder voor omwonenden. Aangezien voorschrift 1.1.3 hier reeds in voorziet, is aan<br />

deze zienswijze tegemoet gekomen.<br />

Ad. c<br />

Door APW wordt thans opnieuw <strong>vergunning</strong> gevraagd voor het gedurende 24 uur en 7 dagen in de week<br />

produceren van asfalt. Uitzonderingen betreffen de periodieke inzet van een mobiele zeef-/<br />

puinbreekinstallatie en het lossen van schepen. Deze activiteiten zullen alleen in de dagperiode (07.00 -<br />

19.00 uur) plaats vinden. Vrachtwagentransport vindt gelijkelijk verdeeld over 24 uur plaats.<br />

Ook de in 1998 verleende oprichtings<strong>vergunning</strong> heeft betrekking op een continue bedrijfsvoering. Tijdens<br />

de naar aanleiding van deze oprichtings<strong>vergunning</strong> gehouden gedachtenwisseling op 21 april 1998 in het<br />

gemeentehuis te Hoogezand is dit aangegeven.<br />

Wel is bij de aanvraag voor de oprichtings<strong>vergunning</strong> aangegeven dat de grote asfaltinstallatie gedurende<br />

de aanloopfase (1 e jaar) niet de volledige 24 uur in werking zou zijn en dat er circa 12 maal in dit eerste jaar<br />

gedurende de gehele nacht zou worden geproduceerd.<br />

Uit onderhavige aanvraag voor de revisie<strong>vergunning</strong> blijkt dat APW voor geur en geluid aan de gestelde<br />

normen kan voldoen. Voor geluid wordt daarbij een dag-, avond en nachtperiode onderscheiden. Er is echter<br />

geen afzonderlijke normering voor weekdagen, zaterdagen danwel zondagen.<br />

Wij zien daarom geen reden om de <strong>vergunning</strong> op dit punt (gedeeltelijk) te weigeren. Deze zienswijze nemen<br />

wij niet over.<br />

Ad. d<br />

Zie ad. c. Binnen de inrichting vindt geen belading van schepen plaats. Het lossen van schepen vindt<br />

uitsluitend in de dagperiode plaats. Ten aanzien van deze activiteit wordt voldaan aan de gestelde<br />

geluidnormen. Een uitzondering vormt het lossen van schepen met grind. Deze afwijkende en incidentele<br />

bedrijfsituatie, waarbij de geluidsnormen worden overschreden, wordt voor maximaal twee maal per jaar en<br />

uitsluitend in de dagperiode toegestaan.<br />

Ad. e<br />

De noordzijde van de inrichting bestaat thans uit een braakliggend stuk terrein met bossages. Uit de<br />

aanvraag blijkt niet dat deze bossages bij de uitbreiding van de opslag van grondstoffen zal verdwijnen.<br />

Het aspect visuele hinder valt buiten het afwegingkader van de Wet <strong>milieubeheer</strong> en komt primair aan de<br />

orde in het kader van planologische regelingen.<br />

Gezien het vorenstaande achten wij het in deze niet mogelijk om aanvullende bepalingen aan de <strong>vergunning</strong><br />

te verbinden met betrekking tot visuele hinder. Wij kunnen deze zienswijze daarom niet overnemen.<br />

Ad. f<br />

Bij besluit van 6 mei 2003 hebben wij APW <strong>vergunning</strong> verleend voor het toepassen van een<br />

geurreducerend middel in het afgassenkanaal van de asfaltmenginstallatie. Daarbij is de samenstelling van<br />

het middel en de wijze van toepassing door ons beoordeeld. Er is vooraf geen onderzoek gedaan naar de<br />

werking van het middel. Aangezien proefondervindelijk de effectiviteit van het middel niet is aangetoond,<br />

wenst APW te stoppen met de toepassing van het middel. De toepassing van een geurreducerend middel is<br />

daarom niet in de aanvraag voor de revisie<strong>vergunning</strong> meer opgenomen.<br />

De zienswijze is daarmee terecht, maar kan in deze geen gevolg meer hebben voor de te verlenen<br />

<strong>vergunning</strong>.<br />

pagina 9 van 44


Ad. g<br />

Uit onderzoek is gebleken dat door APW wordt voldaan aan de landelijk geldende geurnormering voor<br />

asfaltcentrales en de standaard voor asfaltcentrales voor te schrijven geurreducerende maatregelen reeds<br />

zijn uitgevoerd. In verband hiermee achten wij het thans niet billijk om aanvullende maatregelen op te<br />

leggen. Verder hebben wij niet de mogelijkheid om voor de beoordeling van het geurhinderniveau<br />

onderscheid te maken tussen weekdagen en het weekend. APW vraagt, gezien de vraag uit de markt,<br />

<strong>vergunning</strong> om ook in het weekend asfalt te mogen produceren. Wij hebben deze situatie als vergunbaar<br />

beoordeeld. Wij nemen deze zienswijze daarom niet over.<br />

Ad. h<br />

Conform de bijzondere regeling van de NeR voor asfaltcentrales dienen geurconcentratieniveaus ter plaatse<br />

van geurgevoelige objecten te worden beoordeeld. In dit besluit is een geurgevoelig object daarbij<br />

gedefinieerd als een woning of een andere locatie, waar zich gedurende langere tijd mensen bevinden en<br />

waar blootstelling aan geur tot hinder kan leiden, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen en<br />

gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie.<br />

Wij beogen met het betreffende voorschrift alle geurgevoelige objecten in de omgeving van het bedrijf<br />

bescherming tegen onacceptabele geurhinder te bieden en niet alleen de dichtstbijzijnde woning.<br />

Deze zienswijze treft daarmee naar ons oordeel geen doel.<br />

Ad. i<br />

Naast de aardgasgestookte branders is met name het bij de productie van PR-asfalt toe te passen<br />

recyclingasfalt een belangrijke emissiebron voor koolwaterstoffen. De emissie van koolwaterstoffen is<br />

daarmee slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar met goed onderhoud en afstelling van branders conform de<br />

SCIOS-regeling. De emissie van koolwaterstoffen is sterk afhankelijk van de verontreinigingsgraad van het<br />

toe te passen recyclingasfalt alsook het percentage recyclingasfalt dat wordt gedoseerd.<br />

Uit de bij de aanvraag overgelegde meetwaarden uit 2003 blijkt verder dat bij de productie van PR-asfalt met<br />

30-40% recyclingasfalt (conform algemene bepalingen van de NeR bepaald bij een actueel zuurstofgehalte),<br />

al niet meer kan worden voldaan aan de algemene norm van de NeR voor koolwaterstoffen van 100 mg per<br />

m³. Hiermee rekening houdende en gezien de thans beperkt beschikbare meetwaarden, menen wij te<br />

moeten aansluiten bij de - als BBT te beoordelen - norm uit de (nieuwe) bijzondere regeling van de NeR voor<br />

asfaltcentrales van 200 mg per m³ (bepaald bij 17% zuurstof).<br />

Wij nemen de zienswijze niet over.<br />

Ad. j<br />

De bitumentanks van APW zijn, ter beperking van beladings- en ademverliezen, voorzien van watersloten.<br />

De watersloten staan in het installatiegebouw opgesteld en vrijkomende dampen worden afgezogen en via<br />

een 40 meter hoge schoorsteen afgevoerd. Bitumen-auto's worden bij het vullen van de bitumentanks met<br />

een pomp leeggetrokken. Verladingsemissies van gereed product worden beperkt met snelsluitende kleppen<br />

op asfaltvrachtwagens. Daarmee wordt door APW aantoonbaar voldaan aan de standaardmaatregelen zoals<br />

omschreven in de nieuwe bijzondere regeling van de NeR voor asfaltmenginstallaties.<br />

De gehele asfaltmenginstallatie is omkast en voorzien van een afzuiging. Afgassen van de<br />

asfaltmenginstallatie worden afgevoerd via een 40 meter hoge schoorsteen. Een hogere schoorsteen is<br />

vanwege het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Aanvullende door APW getroffen<br />

maatregelen betreffen:<br />

- afgezogen lucht uit de paralleltrommel wordt bij de productie van warm recyclingasfalt teruggevoerd<br />

naar de brander voor de droging van mineralen;<br />

- temperatuurverlaging in de mengtrommel (indien binnen procesomstandigheden mogelijk zonder<br />

kwaliteitverlies) waardoor de emissie van vluchtige componenten (koolwaterstoffen) afneemt;<br />

- het zo veel mogelijk droog houden van grondstoffen waardoor er minder uitdamping plaatsvindt.<br />

Wij menen hiermee de in de zienswijze opgenomen vraag te hebben beantwoord.<br />

Ad. k<br />

In de <strong>vergunning</strong>aanvraag zijn door APW diverse stofreducerende maatregelen voor de opslag, overslag en<br />

bewerking van stuifgevoelige materialen omschreven (bevochtiging bulkopslagen, vegen en bevochtigen<br />

transportroutes, beperking storthoogte voordoseurs, bevochtiging van met puinbreker te bewerken<br />

asfaltpuin). Verder is in de aanvraag aangegeven dat opslagvakken voor zand, grind en steenslag zijn<br />

omgeven door keerwanden. Op basis van de bijzondere regeling van de NeR voor stofemissie bij<br />

verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen hebben wij<br />

voorschriften aan de <strong>vergunning</strong> verbonden met betrekking tot het verbod van overslag van stuifgevoelige<br />

materialen bij een bepaalde windsnelheid, beperking van storthoogtes, keerwanden rondom opslagvakken,<br />

bevochtiging van opgeslagen materialen, afscherming van transportbanden, gebruik van gesloten grijpers,<br />

beperking van verkeersbewegingen op het terrein, reiniging van transportroutes en bevochtiging van het<br />

pagina 10 van 44


terrein. Dit komt grotendeels overeen met de door het Vlaams BBT-kenniscentrum voor diffuse bronnen<br />

geformuleerde maatregelen (S1 tot en met S13).<br />

Wij zijn van mening dat daarmee voldoende maatregelen worden getroffen en zijn voorgeschreven. Wij<br />

nemen deze zienswijze daarom niet over.<br />

Ad. l<br />

In de zienswijze wordt verwezen naar voorschrift 2.2. In ons besluit is echter geen voorschrift 2.2<br />

opgenomen. Uit de inhoud van de zienswijze valt echter op te maken dat in deze wordt gerefereerd aan<br />

voorschrift 2.2.1.<br />

Voorschrift 2.2.1 hebben wij aan de <strong>vergunning</strong> verbonden omdat de aanvraag voor de revisie<strong>vergunning</strong><br />

onvoldoende inzicht geeft in de wijze van monitoring van de emissie van stof, zwaveldioxide, stikstofoxiden<br />

en koolwaterstoffen van de asfaltmenginstallatie. Wij menen het initiatief in deze bij het bedrijf te moeten<br />

neerleggen. De indiening van een (concreet) meet- en registratieprogramma is tot een appelabel besluit<br />

gemaakt. Met het door het bevoegd gezag goedgekeurde meet- en registratieprogramma wordt alsnog<br />

invulling gegeven aan artikel 8.12 lid 4 van de Wm. De beoordeling van het in te dienen meet- en<br />

registratieprogramma en de voorgestelde uitvoering van periodieke metingen zal plaats vinden aan de hand<br />

van paragraaf 3.7 van de NeR. Hierbij worden zaken als meetfrequentie, meetmethoden, meetlocaties,<br />

uitvoerende instantie(s), weergave meetresultaten, wijze rapportage en eventuele controle van<br />

emissierelevante parameters beoordeeld. Met voorschrift 1.2.1 wordt reeds voorzien in een inspectie- en<br />

onderhoudsprogramma voor de toegepaste emissiebeperkende voorzieningen (ontstoffingsinstallatie en op<br />

silo's aangebrachte filterinstallaties).<br />

De zienswijze treft naar onze mening geen doel.<br />

Ad. m<br />

Aangezien het een bestaande inrichting betreft en de wijzigingen binnen de inrichting waarvoor thans<br />

<strong>vergunning</strong> wordt gevraagd niet van invloed zijn op de geuremissie (per tijdseenheid), zou in plaats van een<br />

opleveringsmeting gesproken moeten worden over een referentiemeting. De bij de aanvraag gevoegde<br />

geuronderzoeken en de in de aanvraag opgesomde geurreducerende maatregelen geven ons voldoende<br />

informatie om te bepalen of er in deze sprake is van een acceptabel geurhinderniveau. In een voorschrift is<br />

vastgelegd dat bij aanhoudende geuroverlast als gevolg van reguliere bedrijfprocessen, wij APW een<br />

referentie geuronderzoek kunnen opleggen. Verder is voor de "worst case" bedrijfsituatie, productie van PRasfalt<br />

met 50% recyclingmateriaal en met toepassing van fosforslakken, een onderzoeksverplichting<br />

opgelegd.<br />

Gezien het bovenstaande achten wij het niet noodzakelijk om van APW, anders dan in geval van<br />

voornoemde scenario's, een aanvullend referentie geuronderzoek op te leggen.<br />

Wij nemen deze zienswijze daarom niet over.<br />

Ad. n<br />

Op basis van voorschrift 2.2.3 kunnen wij als bevoegd gezag APW verplichten een geuronderzoek uit te<br />

voeren. Dit betreft een voor APW appelabel besluit. Verder achten wij het niet zinvol om de uitvoering van<br />

het geuronderzoek zelf als een appelabel besluit voor omwonenden te formuleren. Wel achten wij het zinvol<br />

om, indien er basis van uitgevoerd geuronderzoek aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen, om<br />

de goedkeuring van het op basis van voorschrift 2.2.6 in te dienen plan van aanpak voor de uitvoering van<br />

deze maatregelen tot een appelabel besluit voor omwonenden te maken. Daartoe hebben voorschrift 2.2.6<br />

gewijzigd. Vastgelegd is dat het plan van aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag dient te worden<br />

overgelegd en maatregelen conform het goedgekeurde plan dienen te worden uitgevoerd. Conform artikel<br />

8.4 van de Algemene <strong>wet</strong> bestuursrecht (Awb) zullen belanghebbenden die de <strong>beschikking</strong> niet hebben<br />

aangevraagd maar naar verwachting bedenkingen zullen hebben tegen het besluit in de gelegenheid worden<br />

gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen.<br />

Ad. o<br />

De door ons in voorschrift 2.3.3 opgenomen beperking van de opslaghoogte van stuifgevoelige materialen is<br />

niet opgenomen in de bijzondere regeling van de NeR voor stofemissie bij verwerking, bereiding, transport,<br />

laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen. In deze regeling wordt wel gesproken over de<br />

aanleg van windreductieschermen. Onze overweging was om de opslag van stuifgevoelige materialen<br />

geheel tussen keerwanden te laten plaatsvinden, zodat deze keerwanden als windreductiescherm zouden<br />

kunnen fungeren.<br />

Wij kunnen bevestigen dat bij ons als bevoegd gezag ten aanzien van APW geen klachten van omwonenden<br />

met betrekking tot stofhinder bekent zijn. Dit in overweging nemende en gezien de door APW aangegeven<br />

bezwaren (beperking opslagcapaciteit), de door APW getroffen stofreducerende maatregelen alsook de<br />

geringe stuifgevoeligheid van de opgeslagen materialen, achten wij het redelijk voorschrift 2.3.3 gedeeltelijk<br />

te laten vervallen voor wat betreft de opslag tot minimaal 0,5 meter onder de rand van de keerwanden.<br />

pagina 11 van 44


Ad. p<br />

Het voorschrijven van windschermen bij het afstortpunt van een puinbreker wordt door ons voorgeschreven<br />

bij puinbrekers welke worden ingezet bij het verwerken van bouw- en sloopafval. Aangezien het te breken<br />

asfalt door APW zonodig wordt bevochtigd en gezien de eigenschappen van het gebroken asfalt, is de kans<br />

op stofhinder van de puinbreekinstallatie gering. Wij menen het betreffende voorschrift 2.3.9 daarom te<br />

moeten laten vervallen.<br />

Ad. q<br />

Gezien de economische en praktische bezwaren van APW tegen het afdekken van de opslag van<br />

fosforslak, menen wij aan APW op te moeten leggen dat het effect van afdekking door middel van het in<br />

voorschrift 2.2.4 genoemde geuronderzoek inzichtelijk dient te worden gemaakt. Voorschrift 2.2.4 is in deze<br />

aangepast, voorgeschreven wordt dat het betreffende geuronderzoek met zowel droog opgeslagen als niet<br />

droog opgeslagen fosforslak dient te worden uitgevoerd. De resultaten van het geuronderzoek zullen<br />

vervolgens bepalend zijn voor het gebruik en de wijze van opslag van fosforslakken. Voorschrift 2.3.10 komt<br />

in dit verband te vervallen.<br />

Ad. r<br />

Met betrekking tot de toepassing van geurreducerende middelen hanteren wij in principe een terughoudend<br />

beleid. Voorkomen dient te worden dat er niet effectieve milieuvreemde stoffen worden geëmitteerd.<br />

Voorwaarde is in ieder geval dat het toe te passen middel niet schadelijk mag zijn voor de volksgezondheid.<br />

Dit in overweging nemende hebben wij APW bij besluit van 6 mei 2003 <strong>vergunning</strong> verleend voor het<br />

toepassen van een geurreducerend middel in het afgassenkanaal van de asfaltmenginstallatie.<br />

Uit het vergelijk tussen de door APW geregistreerde gegevens omtrent het in werking zijn van de<br />

doseerinstallatie voor het geurreducerende middel en de bij ons binnengekomen geurklachten, valt niet op te<br />

maken dat de toepassing van het geurreducerende middel een positief effect heeft op de geuremissie.<br />

Dit heeft APW doen besluiten de toepassing van het geurreducerende middel niet opnieuw aan te vragen.<br />

Uit geuronderzoek komt naar voren dat APW voldoet aan de landelijk geldende geurnormering voor<br />

asfaltcentrales. Wij hebben daarom geen mogelijkheid om de toepassing van een geurreducerend middel als<br />

aanvullende maatregel voor te schrijven.<br />

Wij nemen deze zienswijze daarom niet over.<br />

2.5 Overige wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit<br />

Uit oogpunt van handhaafbaarheid menen wij het aan de <strong>vergunning</strong> verbonden voorschrift 2.2.3 te moeten<br />

wijzigingen. Het voorschrift is anders is geredigeerd. Deze wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen.<br />

3. GRONDEN VAN DE BESLISSING<br />

3.1 Inleiding<br />

De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wm. In<br />

artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht<br />

worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de<br />

<strong>vergunning</strong> niet in strijd mag zijn met andere relevante <strong>wet</strong>geving. In artikel 8.10 worden de<br />

weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze <strong>beschikking</strong> komen in de hierna volgende<br />

hoofdstukken aan de orde.<br />

3.2 IPPC richtlijn<br />

De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van<br />

verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse<br />

<strong>wet</strong>geving worden deze aangeduid als gpbv-installaties.<br />

De doelstelling moet worden gerealiseerd door toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die<br />

zijn beschreven in BREF-documenten en diverse nationale documenten.<br />

De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling<br />

aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met<br />

de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties<br />

betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in<br />

tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor<br />

zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.<br />

APW valt voor wat betreft de verwerking van niet-teerhoudend asfaltgranulaat niet onder categorie 5.3<br />

(installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen) van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn,<br />

aangezien het directe hergebruik van niet-teerhoudend asfaltgranulaat bij de productie van recyclingasfalt<br />

niet valt onder de in de richtlijn 75/442/EEG genoemde rubrieken van verwijderingshandelingen D8 en D9.<br />

pagina 12 van 44


Verder valt de inrichting van APW voor wat betreft de tijdelijke opslag van TAG niet onder categorie 5.1<br />

(installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van<br />

meer dan 10 ton) van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn, aangezien er binnen de inrichting geen be- en<br />

verwerking van TAG plaats vindt.<br />

Onderhavige inrichting betreft hiermee geen gpbv-installatie.<br />

Voor de onderhavige activiteit zijn de volgende in tabel 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten<br />

aangegeven documenten in ogenschouw genomen:<br />

- BREF aangaande de verwerking van afval exclusief verbranding (Reference Document on Best<br />

Available Techniques for the Waste Treatment Industries, augustus 2006);<br />

- BREF op- en overslag van bulkgoederen (Reference Document on the application of Best Available<br />

Techniques on Emissions from Storage, juli 2006;<br />

- BREF monitoring (Reference Document on the General Principles of Monitoring, juli 2003);<br />

- BREF energie-efficiency (Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency,<br />

concept april 2006);<br />

- de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR 2003), zie 3.9;<br />

- de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), zie 3.12.1;<br />

- de richtlijn PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zie 3.14.2;<br />

- de richtlijn PGS 28 voor vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag, zie<br />

3.14.1;<br />

- de richtlijn PGS 30 voor vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties, zie 3.14.1.<br />

3.2.1 BREF aangaande de verwerking van afval exclusief verbranding<br />

Bij de BBT-beoordeling zijn the Generic BAT oftewel de algemene beste beschikbare technieken van<br />

hoofdstuk 5 van het BREF betrokken. Bij de relevante milieu-aspecten (hoofdstuk 3) wordt de toetsing aan<br />

het BREF-document nader uitgewerkt. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:<br />

- milieuzorg (zie 3.6);<br />

- input van afvalstoffen (zie 3.7.2);<br />

- beheersystemen (zie 3.7.2);<br />

- energie- en grondstoffenbeheer (zie 3.15);<br />

- opslag en behandeling (zie 3.12.1);<br />

- reststoffenbeheer (zie 3.7.1).<br />

3.2.2 BREF op- en overslag van bulkgoederen<br />

De opslag van schone grondstoffen en freesasfalt is door ons getoetst aan de BREF op- en overslag van<br />

bulkgoederen. Ten aanzien van onderhavige opslag van bulkgoederen kan met betrekking tot de emissie<br />

van stof als BBT worden beoordeeld:<br />

- de getroffen voorzieningen om stuifgevoelige materialen te kunnen bevochtigen;<br />

- de opslag van losgestorte bulkgoederen tussen damwanden;<br />

- opslag van stuifgevoelige materialen in silo's welke zijn voorzien van een stoffilter met een restemissie<br />

stof kleiner dan 10 mg/m³;<br />

- beperking van storthoogten bij verlading van stuifgevoelige materialen;<br />

- het opslagterrein is geheel voorzien van verharding;<br />

- het regelmatig reinigen van het terrein/rijroutes.<br />

Gezien het bovenstaande voldoet de inrichting ons inziens aan BBT.<br />

3.2.3 BREF monitoring<br />

Voor zaken met betrekking tot monitoring is de BREF monitoring in aanmerking genomen. Deze BREF heeft<br />

betrekking op de monitoring van in de <strong>vergunning</strong> gestelde emissiegrenswaarden en refereert aan artikel 9<br />

sub 5 van de richtlijn. In dit artikel wordt voorgeschreven dat de <strong>vergunning</strong> passende eisen bevat voor de<br />

controle op lozingen, met vermelding van de meetmethode en -meetfrequentie, de procedure voor de<br />

beoordeling van de metingen alsmede de verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van de<br />

gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de <strong>vergunning</strong>voorwaarden.<br />

De lozing van afvalwater wordt gereguleerd door middel van de vigerende Wvo-<strong>vergunning</strong>.<br />

De monitoring heeft in het kader van de Wm-<strong>vergunning</strong> betrekking op procesgerelateerde emissies naar de<br />

lucht, welke worden gereguleerd met de NeR als uitgangspunt (zie 3.9). Ons inziens wordt door APW in<br />

deze voldaan aan BBT.<br />

3.2.4 BREF energie-efficiency<br />

In het kader van energiemanagement en -monitoring is de deelname van APW aan de Meerjarenafspraak<br />

Energie-efficiency 2001-2012 (MJA-2) voor de asfaltindustrie en de in dit verband op te stellen<br />

energiebesparingsplannen (zie 3.15) van belang. Op basis van de inspanningen van APW op voornoemde<br />

terrein, kan worden geconcludeerd dat met betrekking tot energie-efficiency wordt voldaan aan BBT.<br />

pagina 13 van 44


3.3 Nationale milieubeleidsplannen<br />

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen<br />

(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een<br />

aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten<br />

of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.<br />

In de NMP's zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van<br />

milieu<strong>vergunning</strong>en. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissie van NO x ,<br />

SO 2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de <strong>vergunning</strong>houdster niet in strijd is met de NMP's.<br />

3.4 Provinciaal Omgevingsplan<br />

Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal<br />

Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is<br />

geactualiseerd.<br />

De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar<br />

<strong>Groningen</strong> met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige<br />

generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".<br />

Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te<br />

realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de<br />

milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden<br />

en niet voor individuele bronnen.<br />

In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aan die milieu-aspecten, waarvoor de<br />

basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring<br />

en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging.<br />

In het POP wordt verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest<br />

actuele en Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. Bij onderhavige<br />

<strong>vergunning</strong> is hiermee rekening gehouden.<br />

3.5 Activiteitenbesluit<br />

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen <strong>milieubeheer</strong> (het<br />

‘Activiteitenbesluit’) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene<br />

regels voor inrichtingen <strong>milieubeheer</strong> (de ‘Regeling’). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling<br />

bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.<br />

Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet <strong>milieubeheer</strong> (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren<br />

(Wvo) gebaseerd.<br />

In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit<br />

vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie genoemd in artikel 8.1 van de Wm. Ingeval van APW is geen<br />

sprake van gpbv-installatie.<br />

In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die <strong>vergunning</strong>plichtig zijn. Volgens de<br />

systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van APW aangemerkt als een type C-inrichting,<br />

waarvoor de <strong>vergunning</strong>plicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit het Activiteitenbesluit op<br />

deze inrichting van toepassing zijn.<br />

In deze <strong>vergunning</strong> zijn geen voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van activiteiten waar van het<br />

Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.<br />

Dit betreft het wassen van motorvoertuigen en het op het terrein aanwezige gasdrukmeet- en regelstation<br />

(zie 3.12.1 en 3.18.3).<br />

3.6 Milieuzorg<br />

In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit<br />

volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een milieuzorgsysteem. APW beschikt over een nietgecertificeerd<br />

bedrijfsmilieuzorgsysteem dat deel uitmaakt van een gecombineerd kwaliteit-, arbo- en<br />

milieuzorgsysteem. Ten aanzien van onderhavige <strong>vergunning</strong> is hiermee rekening gehouden. Door APW<br />

wordt in deze voldaan aan BBT.<br />

3.7 Afvalstoffen<br />

3.7.1 Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan<br />

Registratie<br />

Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke<br />

afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten<br />

worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en ter <strong>beschikking</strong> worden gehouden van<br />

het toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom worden geen voorschriften met betrekking tot de registratie<br />

van afgevoerde afvalstoffen aan de <strong>vergunning</strong> verbonden.<br />

pagina 14 van 44


Preventie<br />

Het afval dat binnen de inrichting vrijkomt bestaat uit ongesorteerd bedrijfsafval en metalen (totaal circa 28<br />

ton per jaar) en gevaarlijk afval zoals laboratoriumafval (uitgewerkt methyleenchloride), afgewerkte olie,<br />

k.g.a. (oliefilters, poetsdoeken, verfresten e.d.) en olie-, water- en slibmengsel. Richtinggevende<br />

relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005)<br />

welke overeenkomen met onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en <strong>vergunning</strong>verlening" (april 2003).<br />

Hierin wordt gesteld dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25 ton (niet gevaarlijk)<br />

bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.<br />

Uit de aanvraag blijkt dat de totale hoeveelheid gevaarlijk afval niet meer dan 2,5 ton per jaar zal bedragen.<br />

De totale hoeveelheid bedrijfsafval is wel groter dan het genoemde relevantiecriterium. Wij hebben echter,<br />

gezien de aard van de vrijkomende afvalstoffen en de als gering in te schatten preventiemogelijkheden, in<br />

deze <strong>vergunning</strong> verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.<br />

Afvalscheiding<br />

In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In<br />

bijlage 3 van deze <strong>beschikking</strong> is een overzicht gegeven van deze richtlijnen, waaraan <strong>vergunning</strong>houdster<br />

zich heeft te houden.<br />

Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard van de geproduceerde afvalstoffen en de<br />

inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig.<br />

3.7.2 Acceptatie, be- en verwerking afvalstoffen derden<br />

Inleiding<br />

Op grond van de Wm worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het milieu mede<br />

verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Het bevoegd gezag<br />

dient onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van afvalstoffen.<br />

Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan. Het geldende afvalbeheerplan is<br />

het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst aan het LAP en de hieraan<br />

verbonden - van toepassing zijnde - sectorplannen<br />

Toetsing aan de sectorplan 13 "Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen"<br />

Op de verwerking van niet-teerhoudend asfaltgranulaat en asfaltschollen (Eural-code 17.03.02) is het<br />

sectorplan 13 "Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen" van toepassing. Als<br />

minimumstandaard voor het be- en verwerken van niet-teerhoudend materiaal menen wij te moeten<br />

aansluiten van de minimumstandaard voor steenachtig bouw- en sloopafval, betreffende nuttige toepassing<br />

in de vorm van materiaalhergebruik. Het hergebruik van het materiaal bij de productie van PR-asfalt voldoet<br />

aan deze minimumstandaard.<br />

Vergunningtermijn<br />

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig<br />

zijn mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar. In verband met de opslag, been<br />

verwerking van niet-teerhoudend asfaltpuin (asfaltschollen, freesasfalt en asfaltgranulaat) en eventuele<br />

opslag van afgekeurde partijen asfaltpuin, wordt onderhavige revisie<strong>vergunning</strong> aangevraagd voor 10 jaar<br />

en daarom voor deze activiteiten ook verleend voor deze periode. Voor de overige activiteiten wordt de<br />

<strong>vergunning</strong> voor onbepaalde tijd verleend.<br />

Opslagtermijn van afvalstoffen<br />

Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan<br />

een Wm-<strong>vergunning</strong> voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.<br />

Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de<br />

afvalstoffen daarna (al dan niet na een bewerking) door nuttige toepassing te laten volgen.<br />

Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen.<br />

De maximale opslagtermijn voor nuttig toe te passen niet-teerhoudend asfaltpuin bedraagt daarmee 3 jaar,<br />

voor overige afvalstoffen van derden (afgekeurde partijen asfaltpuin, uit partijen asfaltpuin verwijderde<br />

afvalstoffen) geldt een opslagtermijn van 1 jaar. In de aanvraag is voor afgekeurde partijen asfaltpuin echter<br />

aangegeven dat deze, binnen 48 uur na het beschikbaar zijn van analyseresultaten, uit de inrichting zijn<br />

verwijderd.<br />

Voornoemde maximale opslagtermijnen zijn in voorschriften vastgelegd. In verband met de maximale<br />

opslagtermijn is voor niet-teerhoudend asfaltpuin vastgelegd dat dit per partij of per aanvoerperiode<br />

(bijvoorbeeld maand of jaar van aanvoer) gescheiden dient te worden opgeslagen.<br />

pagina 15 van 44


Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)<br />

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en<br />

verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke<br />

wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de<br />

mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.<br />

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De<br />

verwerking verantwoord" (DVV).<br />

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende<br />

monstername en analyse). Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van<br />

asfaltgranulaat plaats zal vinden. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in<br />

het LAP en het rapport DVV zijn beschreven.<br />

In overeenstemming met het gestelde in het rapport DVV dienen wijzigingen ten aanzien van<br />

acceptatieprocedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij<br />

vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Wij hebben dit in een<br />

voorschrift vastgelegd.<br />

Binnen de inrichting wordt geen TAG, zijnde een gevaarlijke afvalstof, voor be- en verwerking geaccepteerd.<br />

Verdachte, niet te accepteren, partijen asfaltpuin waar bij de ingangscontrole wordt geconstateerd dat deze<br />

te veel verontreinigingen bevatten of in verband met het PAK-gehalte als TAG moeten worden beoordeeld,<br />

worden wel tijdelijk binnen de inrichting, in afwachten van afvoer gescheiden opgeslagen.<br />

In het LAP is aangegeven dat inrichtingen die gevaarlijke afvalstoffen accepteren over een adequate<br />

administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dienen te beschikken dat is gebaseerd op het<br />

rapport DVV, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.<br />

Ten aanzien van de door APW gehanteerde werkwijze voor TAG achten wij het beschikbaar hebben van<br />

een AO/IC niet noodzakelijk, aangezien er geen sprake is van daadwerkelijke acceptatie van TAG.<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> verbinden wij voorschriften met betrekking tot de acceptatie en registratie van en de<br />

bedrijfsvoering ten aanzien van niet-teerhoudend asfaltpuin alsook de afgekeurde partijen asfaltpuin.<br />

Scheiden en mengen van afvalstoffen<br />

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan<br />

zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen<br />

verschillende afvalstromen echter niet zo goed worden gescheiden of soms zelfs beter samengesteld<br />

worden verwerkt. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de<br />

<strong>vergunning</strong>.<br />

Het mengen van afvalstoffen mag er niet toe leiden dat één van de te mengen afvalstoffen laagwaardiger<br />

wordt verwerkt dan de minimumstandaard voor die afvalstroom. Mengen mag niet leiden tot risico's voor<br />

mens en milieu, zowel niet bij het mengen zelf dan wel bij het daarop volgende be-/verwerkingsproces.<br />

Binnen onderhavige inrichting worden geen verschillende afvalstoffen gemengd.<br />

Puinbreekactiviteiten<br />

Binnen de inrichting wordt periodiek een mobiele zeef-/puinbreekinstallatie ingezet voor het verwerken van<br />

asfaltpuin. Het betreft hier asfaltschollen uit wegenbouwwerken, overmaats aangeleverd freesasfalt, retour<br />

gebracht afgekeurd asfalt dat binnen de eigen inrichting is geproduceerd en misproductie uit de eigen<br />

inrichting. In een voorschrift is vastgelegd dat uitsluitend voornoemde afvalstoffen binnen de inrichting<br />

mogen worden verwerkt, waarbij tevens de maximale verwerkingscapaciteit is vastgelegd.<br />

3.7.3 Financiële zekerheid<br />

Op grond van het Besluit financiële zekerheid <strong>milieubeheer</strong> heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid om<br />

financiële zekerheid op te nemen in de milieu<strong>vergunning</strong>. Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen<br />

vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële zekerheid vragen. Deze beleidslijnen<br />

houden het volgende in:<br />

- Er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen ter<br />

dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;<br />

- Met betrekking tot het opslaan van in de <strong>vergunning</strong> aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het<br />

beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële<br />

zekerheid worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het beheer<br />

van de afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan € 100.000,-;<br />

- Van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële<br />

zekerheid stellen voor hun activiteiten.<br />

Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het Ivb en van<br />

bedrijven met een opslag van meer dan 10 m³ gevaarlijke afvalstoffen.<br />

In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen:<br />

pagina 16 van 44


Binnen de inrichting zal maximaal 250.000 ton niet-teerhoudend asfaltpuin worden opgeslagen. Het nietteerhoudende<br />

asfaltgranulaat heeft een positieve restwaarde en is daarmee niet relevant voor de bepaling<br />

van de financiële zekerheid. Verdachte, op basis van teergehalte of verontreinigingen, afgekeurde partijen<br />

asfalt mogen niet door de <strong>vergunning</strong>houdster voor be- en verwerking worden geaccepteerd. Deze worden,<br />

in afwachting van afvoer, tijdelijk op het terrein opgeslagen tot een maximale hoeveelheid van 500 ton.<br />

Gezien de huidige externe verwerkingskosten van TAG, zullen de totale verwerkingskosten van voornoemde<br />

500 ton afgekeurd asfaltpuin niet meer dan € 100.000,- bedragen. Op basis van de door ons vastgestelde<br />

beleidslijnen zal er daarom geen financiële zekerheid worden verlangd.<br />

3.8 Afvalwater<br />

Algemeen<br />

Op 10 september 2003 is door het waterschap Hunze en Aa's een <strong>vergunning</strong> in het kader van de Wet<br />

verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend. De aan APW verleende Wvo-<strong>vergunning</strong> heeft<br />

betrekking op de lozing van niet verontreinigd hemelwater van het dakoppervlak en licht verontreinigd<br />

terreinwater via zuiveringstechnische voorzieningen op oppervlaktewater alsook het lozen van huishoudelijk<br />

afvalwater op de gemeentelijke riolering.<br />

Deze Wvo-<strong>vergunning</strong> blijft onveranderd van kracht. In verband met de incidentele lozing van afvalwater dat<br />

vrijkomt bij het reinigen van rijdend materieel op de wasplaats dient APW een melding in te dienen bij het<br />

waterschap Hunze en Aa's. Voor deze lozing dient te worden voldaan aan het gestelde in artikel 3.25 van<br />

het Activiteitenbesluit.<br />

Instructieregeling<br />

Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften <strong>milieubeheer</strong> moeten in de Wm-<strong>vergunning</strong> eisen<br />

worden gesteld aan lozingen op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd<br />

zuiveringstechnisch werk.<br />

Dit ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter<br />

bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voornoemde eisen zijn vastgelegd in voorschrift<br />

6.1.1.<br />

Zuiveringstechnische voorzieningen<br />

Aan deze <strong>vergunning</strong> zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het via zuiveringstechnische<br />

voorzieningen in het openbaar riool lozen van, met minerale olie en onopgeloste bestanddelen verontreinigd,<br />

hemelwater en spoelwater. De voorschriften hebben betrekking op de uitvoering en het onderhoud van de<br />

toegepaste olie-afscheider en slibvangput.<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> is verder een voorschrift verbonden met betrekking tot het (door middel van "good<br />

housekeeping" maatregelen) voorkomen danwel beperken van verontreiniging van het op het terrein<br />

vrijkomende hemelwater.<br />

3.9 Lucht<br />

3.9.1 Inleiding<br />

Emissies naar lucht van onderhavige inrichting betreffen:<br />

- de emissies van stikstofoxiden, zwaveldioxide, koolwaterstoffen, PAK en fijn stof van de<br />

asfaltmenginstallatie;<br />

- de emissie van stof van de zeef-/puinbreekinstallatie;<br />

- de emissie van fijn stof en stikstofoxiden van dieselmotoren (dieselaggregaat zeef-/puinbreekinstallatie,<br />

loskraan, rijdend materieel binnen de inrichting en vrachtverkeer van en naar de inrichting);<br />

- de emissie van stof bij de op- en overslag van minerale grondstoffen;<br />

- de emissie van geur bij de productie van (recycling)asfalt, de toepassing van fosforslakken bij de<br />

productie van recyclingasfalt, de opslag en verlading van bitumen en de verlading van gereed product.<br />

Ten aanzien van de beoordeling van voornoemde emissies naar lucht is de NeR gehanteerd. Deze richtlijn is<br />

in 2003 geactualiseerd, waarbij de normstelling is aangescherpt.<br />

Bestaande installaties die niet onder de IPPC-richtlijn vallen, moeten uiterlijk in oktober 2010 aan de nieuwe<br />

NeR-eisen voldoen. Naast de algemene eisen kent de NeR een Bijzondere Regeling voor<br />

asfaltmenginstallaties (C5), welke in 2006 is herzien.<br />

APW heeft, conform voorschrift 2.2. van de in 1998 verleende oprichtings<strong>vergunning</strong>, een emissieonderzoek<br />

laten uitvoeren (rapport Emissie-onderzoek Asfaltcentrale Westerbroek, nr. r0256ae, 26<br />

november 1999) naar de emissie van stof, stikstofoxiden en PAK (onder normaalcondities, 273 K, droog<br />

afgas en 17% zuurstof) van de asfaltmenginstallatie.<br />

pagina 17 van 44


In 2003 is ten aanzien van de inrichting, in opdracht van de branchevereniging, een emissie-onderzoek<br />

uitgevoerd (rapport Emissie-onderzoek Asfaltcentrale Westerbroek, nr. r05045e, 27 oktober 2003). Hierbij<br />

zijn de emissie van totaal stof, fijn stof, silica (kwarts), PAK, koolwaterstoffen, benzeen, vluchtige organische<br />

stoffen, zwaveldioxide, stikstoxiden, koolmono- en kooldioxide van de asfaltcentrale onderzocht. Ook dit<br />

onderzoek is uitgevoerd onder normaalcondities, 273 K, droog afgas en 17% zuurstof.<br />

In voornoemde Bijzondere Regeling van de NeR (BR) wordt voor emissies ook uitgegaan van een<br />

zuurstofgehalte van 17%.<br />

3.9.2 Emissie stikstofoxiden asfaltmenginstallatie<br />

Op basis van de oude bijzondere regeling (BR) van de NeR diende voor de emissie van stikstofoxiden (NO x )<br />

te worden uitgegaan van een emissie-eis van 50 - 75 mg per m³. In de herziene BR van de NeR wordt, bij<br />

de toepassing van aardgas als brandstof, uitgegaan van een emissie-eis van 100 mg per m³.<br />

Uit het in 1999 uitgevoerde emissie-onderzoek is een maximale NO x -emissie van 15,8 mg per m³ naar voren<br />

gekomen. Tijdens het in 2003 uitgevoerde emissie-onderzoek is een NO x -emissie van 33 - 37 mg per m³ bij<br />

17% zuurstof gemeten.<br />

In de aanvraag is voor de asfaltmenginstallatie aangegeven dat aan een emissieconcentratie van 100 mg<br />

per m³ van de herziene BR wordt voldaan. Daarmee wordt ten aanzien van de emissie van NO x voldaan aan<br />

BBT.<br />

Aangezien de emissienorm van de herziene BR wordt onderschreden, menen wij onderhavige<br />

aardgasgestookte installatie een lagere NO x -emissie te moeten voorschrijven dan op basis van de herziene<br />

BR nodig is. Aangezien aantoonbaar aan de emissie-eis van de oude BR werd voldaan en aangezien wij<br />

slechts over twee meetwaarden beschikken, menen wij voor de emissie van NO x hier bij aan te moeten<br />

sluiten. Aangezien de NO x -emissie brandstofgerelateerd is, zullen fluctuaties in deze emissie beperkt zijn. In<br />

voorschrift 2.1.2 is voor NO x daarom een emissie-eis van 50 mg per m³ wordt vastgelegd.<br />

3.9.3 Emissie zwaveldioxide asfaltmenginstallatie<br />

In de herziene BR wordt voor de emissie van zwaveldioxide (SO 2 ), bij de toepassing van aardgas als<br />

brandstof, uitgegaan van een emissie-eis van 100 mg per m³. Op basis van de oude BR diende voor ook<br />

voor de emissie van SO 2 te worden uitgegaan van een emissie-eis van 50 - 75 mg per m³.<br />

In de aanvraag is voor de gasbrander van de mengtrommel aangegeven dat aan een emissieconcentratie<br />

van 100 mg per m³ wordt voldaan. Tijdens het in 2003 uitgevoerde emissie-onderzoek is een SO 2 -emissie<br />

van 3,9 tot 7,7 mg per m³ bij 17% zuurstof gemeten (7,8 tot 15,5 mg per m³ bij actueel zuurstofgehalte).<br />

De emissienorm van zowel de oude als de herziene BR wordt daarmee sterk onderschreden. Ten aanzien<br />

van de emissie van SO 2 ruimschoots voldaan aan BBT.<br />

De SO 2 -emissie is met name gerelateerd aan de in het productieproces in te zetten grondstoffen en is, in<br />

verband met de toepassing van aardgas als brandstof, slechts in geringe mate brandstofgerelateerd . SO 2 is<br />

verder een belangrijke geurbron.<br />

Gezien het bovenstaande menen wij voor de emissie van SO 2 te moeten hier bij aan te moeten sluiten bij de<br />

stringentere emissie-eis van de oude BR van 50 mg per m³.<br />

3.9.4 Emissie koolwaterstoffen asfaltmenginstallatie<br />

Tijdens het in 2003 uitgevoerde emissie-onderzoek is een koolwaterstofemissie (C x H y -emissie) van 57 tot 59<br />

mg per m³ bij 17% zuurstof (114 tot 119 mg per m³ bij een actueel zuurstofgehalte) gemeten. Bij dit<br />

onderzoek is uitgegaan van een productie van PR-asfalt met een percentage oud asfalt van 30 tot 40%.<br />

Door APW wordt PR-asfalt geproduceerd met een gemiddelde van 50% oud asfalt. In de aanvraag is<br />

aangegeven dat een hoger PR-percentage een hogere C x H y -emissie tot gevolg zal hebben.<br />

In de herziene BR voor asfaltmenginstallaties is voor C x H y een emissie-eis van 200 mg per m³ opgenomen.<br />

Op basis van de algemene eisen van de NeR geldt voor vluchtige organische stoffen, bij een emissie van<br />

0,5 kg per uur of meer, een emissie-eis van 100 mg per m³.<br />

Gezien de gemeten waarden is ons inziens ook bij productie van PR-asfalt met 50% oud asfalt, geen<br />

overschrijding van concentratie-eis uit de herzien BR te verwachten. Zowel de emissie-eis van de herziene<br />

BR als de algemene NeR-eis worden onderschreden.<br />

Geziene de beperkte meetwaarden en aangezien de emissie van C x H y sterk afhankelijk zijn van de toe te<br />

passen grondstoffen en daarmee sterk kan fluctueren, menen wij te moeten aansluiten bij de emissie-eis uit<br />

de herziene BR van 200 mg per m³. Gezien de locale omstandigheden achten wij het niet noodzakelijk een<br />

strengere emissie-eis voor C x H y op te leggen.<br />

In de herziene BR is verder aangegeven dat de emissie van C x H y kan worden beperkt door branders van de<br />

menginstallatie goed af te stellen en te onderhouden op basis van SCIOS-regeling. In de aanvraag is<br />

aangegeven dat de branders bij APW jaarlijks op basis van deze regeling worden gecontroleerd en<br />

afgesteld. Aan de <strong>vergunning</strong> zijn voorschriften verbonden waarin dit is vastgelegd.<br />

pagina 18 van 44


3.9.5 Emissie PAK asfaltmenginstallatie<br />

Voor de emissie van stoffen waarvan op basis van de NeR een minimalisatieverplichting geldt, moet worden<br />

aangesloten bij het Rijksbeleid voor chemische stoffen, verwerkt in de Strategie Omgaan Met Stoffen<br />

(SOMS). Voor stoffen die onder de SOMS-categorie "zeer ernstige zorg" vallen geldt op basis van de NeR<br />

een minimalisatieverplichting. Voor APW betreft dit de emissie van PAK (polycyclische aromatische<br />

koolwaterstoffen).<br />

In de NeR zijn voor stoffen met een minimalisatieverplichting (MVP) twee grensmassastromen opgenomen,<br />

te <strong>wet</strong>en een MVP1 voor stofvormige emissies en een MVP2 voor gas- en dampvormige emissies. Voor<br />

MVP1-stoffen geldt bij een emissievracht van 0,15 gram per uur een emissie-eis van 0,05 mg per m³. Voor<br />

MVP2-stoffen geldt bij een emissievracht van 2,5 gram per uur een emissie-eis van 1 mg per m³.<br />

Voornoemde waarden gelden bij een actueel zuurstofgehalte.<br />

Uit het in 1999 uitgevoerde emissie-onderzoek is een maximale emissie aan PAK van 0,0014 mg per m³<br />

naar voren gekomen. Tijdens het in 2003 uitgevoerde emissie-onderzoek is een PAK-emissie (totaal 6 van<br />

NeR) van 0,0026 tot 0,0036 mg per m³ bij 17% zuurstof respectievelijk 0,005 tot 0,006 mg per m³ bij actueel<br />

zuurstofgehalte gemeten en een emissievracht van 0,2 - 0,3 gram per uur. De metingen hebben betrekking<br />

op een productie van PR-asfalt met een percentage oud asfalt van 30 tot 40%.<br />

Op basis van de gemeten waarden valt te concluderen dat de emissie-eisen van de NeR voor PAK ver<br />

worden onderschreden. Het is daarmee niet te verwachten dat de emissie-eisen bij productie van PR-asfalt<br />

met een percentage oud asfalt van 50% zullen worden overschreden.<br />

In de herziene BR voor asfaltmenginstallaties is aangegeven dat, indien er bij de inname van asfaltgranulaat<br />

ten behoeve van de productie van recyclingasfalt wordt gewerkt met een acceptatieprotocol op basis van de<br />

CROW publicatie "Omgaan met vrijkomend asfalt", voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de BRL 9320<br />

en daarmee wordt voldaan aan de minimalisatieverplichting van de NeR. In de aanvraag is aangegeven dat<br />

door APW een dergelijk acceptatieprotocol wordt gehanteerd.<br />

Wij achten het daarom niet noodzakelijk voorschriften met betrekking tot de emissie van PAK aan de<br />

<strong>vergunning</strong> te verbinden.<br />

3.9.6 Emissie stof<br />

Emissie van stof van de asfaltmenginstallatie en vulstofsilo's<br />

Voor het afvangen van stof in de afgassen van de asfaltmenginstallatie en bij het vullen van silo's met<br />

vulstoffen, wordt gebruik gemaakt van doekenfilters.<br />

In de herziene BR wordt uitgegaan van een emissie-eis van 10 mg per m³ per 1 januari 2008 voor bestaande<br />

installaties en 5 mg per m³ voor nieuwe installaties.<br />

Op basis van de algemene eisen van de NeR dienen niet gpbv-installaties, bij toepassing van filtrerende<br />

afscheiders, per 31 oktober 2010 te voldoen aan een emissie-eis van 5 mg per m³.<br />

Uit het in 1999 uitgevoerde emissie-onderzoek is voor de asfaltmenginstallatie een maximale emissie aan<br />

stof van 1,05 mg per m³ naar voren gekomen. Tijdens onderzoek in 2003 is een waarde van 0,6 tot 1,2 mg<br />

per m 3 bij actueel zuurstofgehalte gemeten en kleiner dan 0,6 mg per m³ bij 17% zuurstof.<br />

Wij menen thans een voorschrift aan de <strong>vergunning</strong> te verbinden waarin voor de asfaltmenginstallatie voor<br />

stof per direct een emissie-eis van 5 mg per m³ (bij 17% zuurstof) wordt vastgelegd (voorschrift 2.1.2).<br />

Ten aanzien van de vulstofsilo's, welke zijn voorzien van een doekenfilter, is de algemene stofemissie-eis<br />

van de NeR van 10 mg per m³ (bij actueel zuurstofgehalte) voorgeschreven (voorschrift 2.1.3). Per 31<br />

oktober 2010 dient te worden voldaan aan 5 mg per m³. Aangezien ten aanzien van de silo's geen<br />

representatieve stofmeting is uit te voeren, dient door middel van specificaties van de toegepaste<br />

doekenfilters inzichtelijk te worden gemaakt en door juiste inspectie en onderhoud worden geborgd dat aan<br />

voornoemde emissie-eisen wordt voldaan.<br />

Emissie van stof bij op- en overslag van minerale grondstoffen<br />

Bij de opslag en verlading van minerale grondstoffen op het terrein kan stofhinder optreden. Volgens de<br />

Bijzondere Regeling van de NeR voor stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen<br />

alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen, vallen de toegepaste grondstoffen (zand, grind, steenslag,<br />

asfaltgranulaat) onder stuifklasse S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) of S5 (nauwelijks of niet<br />

stuifgevoelig). Het toegepaste vulstof valt onder stuifklasse S1 (sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar).<br />

Voor de materialen die vallen onder de stuifklasse S4 en S5 wordt gebruik gemaakt van open<br />

opslagvoorzieningen, de opslag van vulstof vindt in gesloten silo's plaats.<br />

In de aanvraag zijn de volgende stofreducerende maatregelen omschreven:<br />

pagina 19 van 44


- toepassing van een sproeiinstallatie waarmee bulkopslagen van S4-grondstoffen, indien nodig,<br />

kunnen worden bevochtigd;<br />

- bevochtiging van transportroutes op het terrein met behulp van een sproeiwagen;<br />

- toepassing van een veeg-/zuigwagen, voorzien van een sproeiinstallatie, voor het reinigen van<br />

transportroutes op het terrein (afhankelijk van weersomstandigheden een doorzet stuifgevoelige<br />

materialen);<br />

- beperking van de storthoogte van minerale grondstoffen bij verlading in de voordoseurs;<br />

- het zonodig bevochtigen van asfaltpuin tijdens de inzet van de mobiele puinbreker;<br />

- de voor de opslag van vulstof gebruikte silo's zijn voorzien van stoffilters.<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> verbinden wij, in afstemming met voornoemde maatregelen, voorschriften met betrekking<br />

tot het voorkomen van stofhinder als gevolg van de op- en overslag van stuifgevoelige materialen (zie<br />

voorschriftenparagraaf 2.3), waarbij aansluiting is gezocht bij voornoemde BR voor stuifgevoelige materialen.<br />

3.9.7 Emissie geur<br />

Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,<br />

zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich<br />

voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.<br />

De inrichting kent een aantal relevante geurbronnen zoals de verwarmde bitumentanks en de droog-/menginstallatie<br />

en de belading van vrachtwagens met gereed product. Met name bij de productie van PR-asfalt<br />

kan bij het verwarmen van recyclingasfalt de paralleltrommel geurhinder ontstaan.<br />

De emissies van de productie van warm asfalt dient te voldoen aan de normen van de BR voor<br />

asfaltmenginstallaties. De volgende in deze regeling opgenomen geurreducerende standaardmaatregelen<br />

zijn uitgevoerd:<br />

- het beperken van verladingemissies en verdamping bitumen door bitumentanks te voorzien van<br />

watersloten en het "leegtrekken" van bitumen-tankauto's bij het vullen van de bitumentanks;<br />

- toepassing snel afsluitbare transportmiddelen (hydraulische kleppen);<br />

- omkasting van de installatie en afvoer diffuse emissies via schoorsteen;<br />

- emissie mineralen- en paralleltrommel via een 40 m hoge schoorsteen;<br />

- afgezogen lucht paralleltrommel wordt bij de productie van warm recyclingasfalt teruggevoerd naar<br />

brander voor droging mineralen.<br />

Aanvullende door APW uitgevoerde maatregelen betreffen:<br />

- temperatuurverlaging in de mengtrommel (indien binnen procesomstandigheden mogelijk zonder<br />

kwaliteitverlies) waardoor de emissie van vluchtige componenten afneemt;<br />

- het periodiek vervangen van de filterdoeken van de toegepaste ontstoffingsinstallatie (in praktijk elke 3<br />

jaar);<br />

- het zo veel mogelijk droog houden van grondstoffen (minder uitdamping).<br />

In de BR is aangegeven dat de algemene uitgangspunten voor het vaststellen van het acceptabel<br />

hinderniveau dienen te zijn: het voorkomen van (nieuwe) hinder en het voor 2010 saneren van situaties<br />

waarin sprake is van ernstige hinder.<br />

In de BR is voor bestaande asfaltcentrales aangegeven dat ter plaatse van geurgevoelige objecten - in geval<br />

van een capaciteitsuitbreiding van een bestaande installatie, waar in dit geval sprake van is - een<br />

concentratieniveau van 1 ou E per m³ als 98-percentiel en 5 ou E per m³ als 99,99-percentiel niet mag worden<br />

overschreden.<br />

Bij de aanvraag is een geurverspreidingsberekening gevoegd waarbij de geurbelasting ten gevolge van de<br />

inrichting op de nabijgelegen geurgevoelige objecten is bepaald. Er zijn een tweetal bedrijfsituaties<br />

beoordeeld. De productie PR-asfalt met 50% recyclingasfalt (dit betreft een representatieve bedrijfsituatie bij<br />

de productie van PR-asfalt bij APW) en de productie van primair asfalt met 0% recyclingasfalt. Bij deze<br />

berekening zijn ook de bitumenoverslag en het beladen van vrachtwagens als geurbron meegenomen. Voor<br />

de brongegevens is gebruik gemaakt van emissiegegevens van een vergelijkbare asfaltcentrale elders en de<br />

geuremissie zoals die bij een branche-onderzoek in 2003 bij APW is gemeten. De resultaten van dit<br />

onderzoek zijn tevens bij de aanvraag gevoegd.<br />

De dichtstbijzijnde woningen zijn gesitueerd aan de noordzijde van het Winschoterdiep, op circa 75 m van de<br />

inrichting. Op basis van voornoemde berekening van de actuele representatieve bedrijfsituatie kan worden<br />

geconcludeerd dat binnen de geurcontour van 1ou E (= 2 g.e.) per m³ als 98-percentiel en de geurcontour<br />

van 5 (= 10 g.e.) ou E per m³ als 99,99-percentiel, geen woningen zijn gelegen. Daarmee wordt voldaan aan<br />

de NeR. Voornoemde waarden hebben wij als maximale geurconcentraties in een voorschrift vastgelegd.<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> is een voorschrift verbonden dat bepaald dat bij de productieprocessen vrijkomende<br />

geuremissie geen aanleiding mag vormen voor het optreden van niet-acceptabele geurhinder ter plaatse van<br />

geurgevoelige bebouwing. Indien op basis van gevalideerde geurklachten wordt geconstateerd dat er sprake<br />

is van structurele - niet aan storingen in het productieproces of aan andere onvoorziene gebeurtenissen<br />

pagina 20 van 44


gerelateerde - geurhinder, kan APW een onderzoeksverplichting worden opgelegd om te bepalen of aan de<br />

vergunde geurconcentraties wordt voldaan.<br />

Naar aanleiding van klachten van omwonenden valt op te maken dat met name de toepassing van<br />

fosforslakken bij de productie van PR-asfalt aanleiding geeft tot geurhinder. Fosforslakken worden nog<br />

sporadisch toegepast, maar de toepassing kan in het kader van deze <strong>vergunning</strong> niet worden geweigerd. Op<br />

basis van landelijke regelgeving worden fosforlakken als een reguliere, in asfalt toe te passen, bouwstof<br />

gezien. Indien APW onder de bestaande bedrijfsomstandigheden fosforslakken wil toepassen, dient te<br />

worden aangetoond dat ook dan aan de vergunde geurconcentraties kan worden voldaan. APW wordt<br />

daarom verplicht om bij de eerstvolgende keer (na het onherroepelijk worden van deze <strong>vergunning</strong>) dat<br />

fosforslakken worden toegepast, dit met behulp van een geuronderzoek aan te tonen. Hierbij is<br />

voorgeschreven dat, om geurhinder als gevolg van uitdamping inzichtelijk te maken, het geuronderzoek<br />

betrekking dient te hebben op zowel de toepassing van droog en niet droog opgeslagen fosforslakken.<br />

Indien op basis van voornoemde onderzoeken blijkt dat niet aan de gestelde geurimmissienormen kan<br />

worden voldaan, dient <strong>vergunning</strong>houdster een plan van aanpak voor aanvullende geurreducerende<br />

maatregelen ter goedkeuring aan ons te doen toekomen, danwel de betreffende activiteit niet langer uit<br />

voeren.<br />

Voor de reguliere bedrijfsomstandigheden zal, onder toepassing van de standaard- en aanvullende<br />

maatregelen en met inachtneming van voornoemde concentratieniveaus, geen onacceptabele geurhinder<br />

optreden en wordt ons inziens voldaan aan BBT.<br />

APW is voornemens te stoppen met de toepassing van een geurreducerend middel in de centrale<br />

afgassenafvoer van de afvalcentrale. Door APW wordt voldaan aan de eisen van de bijzondere regeling van<br />

de NeR en in een vergelijk tussen het geurklachtenpatroon en toepassing het geurreducerende middel heeft<br />

de effectiviteit van het middel niet kunnen aantonen. Er wordt niet opnieuw <strong>vergunning</strong> gevraagd voor de<br />

toepassing van een geurreducerend middel. Als bevoegd gezag kunnen wij hier mee instemmen.<br />

3.9.8 Emissiemetingen<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> hebben wij voorschriften verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben van en<br />

uitvoering geven aan een, door het bevoegd gezag goedgekeurd, meet- en registratieplan voor de emissie<br />

van stof, SO 2 , NO x en C x H y met daaraan gekoppeld een rapportageverplichting (voorschriften 2.2.1 en<br />

2.2.2).<br />

3.9.9 Immissiegrenswaarden fijn stof en stikstofoxiden<br />

Op basis van hoofdstuk 5 van de Wm en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor<br />

fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen (voorheen vastgelegd<br />

in het Besluit Luchtkwaliteit 2005). Voor onderhavige aardgasgestookte asfaltmenginstallatie zijn de emissie<br />

van fijn stof (PM 10 ) en NO x (berekend als NO 2 ) van de asfaltmenginstallatie en de dieselmotoren van de<br />

loskraan, het aggregaat van zeef-/puinbreekinstallatie, rijdend materieel binnen de inrichting en<br />

vrachtverkeer van en naar de inrichting van belang.<br />

Voor de opslag van grondstoffen en de zeef-/puinbreekinstallatie is in deze de emissie van fijn stof van<br />

belang.<br />

Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd waarbij de immissie van fijn stof en NO x aan<br />

voornoemde immissiegrenswaarden zijn getoetst. Hierbij is gebruik gemaakt van emissiegegevens uit het in<br />

2003 uitgevoerde emissie-onderzoek.<br />

De jaarvracht fijn stof is door verspreidingsberekeningen met het Nieuw Nationaal Model (NNM) getoetst aan<br />

het jaargemiddelde (40 microgram/m 3 ) en het daggemiddelde (50 microgram/m 3 , welke 35 keer jaar<br />

overschreden mag worden) norm voor fijn stof. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie wordt<br />

niet overschreden. Het daggemiddelde wordt maximaal 15 keer per jaar overschreden.<br />

De jaarvracht NO x is getoetst aan een jaargemiddelde van 40 microgram/m 3 ) en een daggemiddelde van 200<br />

microgram/m 3 , welke 18 keer jaar overschreden mag worden. De grenswaarde voor de jaargemiddelde en<br />

de daggemiddelde concentratie worden niet overschreden.<br />

Er wordt daarmee voldaan aan de op basis van hoofdstuk 5 van de Wm gestelde immissiesgrenswaarden.<br />

3.10 Geluid en trillingen<br />

3.10.1 Inleiding<br />

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de<br />

inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.<br />

Daarbij worden beoordeeld de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als<br />

gevolg van het in werking zijn van de inrichting.<br />

De inrichting ligt op het industrieterrein Hoogezand-West, dat deel uitmaakt van het cluster<br />

geluidsgezoneerde industrieterreinen Waterhuizen, Hoogezand West, Foxhol, terrein Noordwest Plan Zuid<br />

en Martenshoek. De geluidszone voor dit terrein is op 27 augustus 1991 door de Kroon vastgesteld.<br />

pagina 21 van 44


De geluidsbelasting van alle inrichtingen op deze terreinen samen mag (ingevolge de Wet geluidhinder) niet<br />

meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde (de etmaalwaarde is de hoogste van de volgende 3 waarden:<br />

de dagwaarde, de avondwaarde + 5 dB, de nachtwaarde +10 dB).<br />

De kortste afstand van de inrichting tot de zone is (in noordelijke richting) circa 255 meter. Ook zijn ingevolge<br />

de Wet geluidhinder (Wgh) voor woningen in de zone grenswaarden vastgesteld. Voor de meest<br />

dichtbijgelegen woningen aan de Rijksweg-West 89, 91 en 97 geldt een grenswaarde van 55 dB(A)<br />

etmaalwaarde.<br />

3.10.2 Geluidsbelasting<br />

De geluidsbelasting wordt bepaald door de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau<br />

(L Ar,LT ). Uit een in 2001 uitgevoerd akoestisch onderzoek (Geluidsonderzoek bij APW te Hoogezand, KWA<br />

bedrijfsadviseurs, rapportnummer 991503gw4.doc d.d. 15 februari 2001) is naar voren gekomen dat de in<br />

1998 met de oprichtings<strong>vergunning</strong> vergunde geluidsniveau's op een drietal referentiepunten werden<br />

overschreden. In vervolg hierop zijn door APW de volgende geluidreducerende maatregelen uitgevoerd:<br />

- de loskraan is vervanging door een geluidarmer type;<br />

- de lospompen voor bitumen staan inpandig opgesteld;<br />

- de transportband is van kunststof rollen voorzien.<br />

Met het bij de aanvraag voor de onderhavige <strong>vergunning</strong> gevoegde akoestisch rapport (Onderzoek<br />

geluidsuitstraling Asfalt Productie Westerbroek te Hoogezand naar de omgeving, NAA, rapport<br />

3555/NAA/jd/fw/2 d.d. 21 februari 2008) is de geluidsuitstraling van de inrichting naar de omgeving<br />

geprognotiseerd. Deze geluidsbelasting is gebaseerd op de in § 4.3 van het akoestisch rapport aangegeven<br />

bronnen met bijbehorende bedrijfsduren, de in tabel 2 van dit rapport aangegeven bronsterkten en<br />

bedrijfsduren en de in § 4.4 van het rapport aangegeven getroffen maatregelen. Belangrijk hierbij zijn dat de<br />

menginstallatie is opgesteld in een gesloten, deels geïsoleerd, gebouw en het zeven en breken van<br />

asfaltgranulaat uitsluitend in de dagperiode plaats zal vinden. De gehanteerde bronvermogens zijn, voor<br />

zover geen betrouwbare kentallen kunnen worden aangewend, vastgesteld met metingen binnen de<br />

inrichting.<br />

Door de zonebeheerder is het akoestisch model met de bronnen van het rapport ingepast in het<br />

zonebeheermodel. Uit de toetsing van de gezamenlijke geluidsbelasting door de zonebeheerder blijkt dat de<br />

geluidsbelasting van de inrichting gezamenlijk met overige (vergunde) bronnen op het industrieterrein<br />

voldoet aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.<br />

Aan deze <strong>vergunning</strong> verbinden wij voorschriften, waarin grenswaarden zijn gesteld op referentiepunten in<br />

de omgeving van de inrichting (voorschrift 3.1). De geluidsbelasting op deze punten is in overeenstemming<br />

met de aangevraagde geluidsruimte.<br />

3.10.3 Incidentele bedrijfssituaties<br />

Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal<br />

dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en <strong>vergunning</strong>verlening<br />

ruimere grenswaarden worden gesteld. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden niet aan de<br />

grenswaarden op de zone en woningen in de zone getoetst.<br />

Op 2 dagen per jaar kan het voorkomen dat een schip met grint wordt gelost. Deze situatie beschouwen wij<br />

als een incidentele bedrijfssituatie.<br />

Aangezien wij geen redelijkerwijs mogelijke maatregelen zien waarmee deze geluidniveaus kunnen worden<br />

beperkt en het geluidniveau in deze incidentele bedrijfssituatie slechts beperkt hoger is dan in de<br />

representatieve bedrijfssituatie, achten wij deze geluidsbelasting voor 2 dagen per jaar (in de dagperiode)<br />

aanvaardbaar.<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> hebben wij een voorschrift verbonden, waarin op deze dagen afwijkende grenswaarden<br />

zijn gesteld voor de geluidsbelasting. Deze afwijkingen gelden alleen voor de dagperiode.<br />

3.10.4 Maximale geluidsniveaus<br />

De maximale geluidsniveaus (L Amax ) veroorzaakt door de inrichting bij woningen in de zone, bedragen ten<br />

hoogste 65 dB(A) in de dagperiode en 51 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan<br />

de grenswaarden volgens de Handreiking industrielawaai en <strong>vergunning</strong>verlening (70, 65 en 60 dB(A) in<br />

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode).<br />

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd (voorschrift 3.3). De in de incidentele<br />

bedrijfssituaties optredende maximale geluidsniveaus voldoen aan de grenswaarden van de Handreiking<br />

industrielawaai en <strong>vergunning</strong>verlening. In de incidentele bedrijfssituaties kan aan de in voorschrift 3.3.<br />

gestelde normen worden voldaan.<br />

pagina 22 van 44


3.10.5 Indirecte hinder<br />

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij<br />

Wm-<strong>vergunning</strong>verlening niet worden getoetst aan grenswaarden. De Energieweg, waarover het verkeer<br />

van- en naar de inrichting gaat, ligt op het gezoneerde industrieterrein. Aangezien dit verkeer is opgenomen<br />

in het heersende verkeersbeeld bij het verlaten van het industrieterrein, is dan geen sprake meer van<br />

indirecte hinder. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van voorschriften ten aanzien van dit<br />

aspect.<br />

3.10.6 Conclusie<br />

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie<br />

milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht<br />

genomen. Ons inziens wordt daarmee voldaan aan BBT.<br />

3.10.7 Trillingen<br />

Gelet op de aard van de inrichting en de omgevingssituatie is geen (ontoelaatbare) trillinghinder te<br />

verwachten. Wij zien daarom geen redelijke aanleiding om voor dit aspect doelvoorschriften aan deze<br />

<strong>vergunning</strong> te verbinden.<br />

3.11 Lichthinder<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> hebben wij voorschriften verbonden met betrekking tot het voorkomen van lichthinder in<br />

de omgeving van het bedrijf vanwege de toegepaste terreinverlichting.<br />

3.12 Bodem<br />

3.12.1 Bodembescherming<br />

Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wm richt zich op het voorkomen van bodem- en<br />

grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door<br />

het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.<br />

In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel<br />

bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. Het betreft hier:<br />

- opslag en aflevering van brandstof;<br />

- opslag van methyleenchloride(residu);<br />

- opslag van oliën, koelvloeistof en anti-vries;<br />

- opslag van gevaarlijk afval;<br />

- verwarmde opslag van bitumen;<br />

- asfaltproductie;<br />

- tijdelijke opslag van verdacht asfaltpuin (inclusief TAG);<br />

- de wasplaats voor rijdend materieel;<br />

- het bedrijfsriool.<br />

Op deze activiteiten is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van<br />

toepassing. Bij de aanvraag is voor voornoemde potentieel bodembedreigende activiteiten een bodemrisicoanalyse<br />

op basis van de NRB gevoegd. Hieruit blijkt dat ten aanzien van voornoemde activiteiten conform de<br />

NRB wordt voldaan aan een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico met emissiescore 1). Een<br />

uitzondering betreft de ondergrondse bedrijfsriolering. Hiervoor wordt voldaan aan een bodemrisicocategorie<br />

B (verhoogd risico met emissiescore 2).<br />

De aflevering van brandstof vindt plaats boven een vloeistofkerende verharding welke niet is voorzien van<br />

een afvoer van hemelwater via een zandvanger en olie-afscheider. Aangezien er sprake is van grootschalige<br />

aflevering van brandstof (zie 3.14.1), dient de tankplaats te zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding<br />

met afvoer van hemelwater.<br />

Voor de ten aanzien van de afleverplaats voor brandstof nog uit te voeren maatregelen achten wij een<br />

termijn van 3 maanden redelijk. In voorschrift 4.2.3 is vastgelegd dat de brandstofafleverplaats voor rijdend<br />

materieel binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze <strong>vergunning</strong> aan de NRB dient te<br />

voldoen.<br />

De opslagtank voor gasolie staat in een container en boven een vloeistofdichte lekbak van voldoende<br />

capaciteit opgesteld. De mobiele opslagtanks die worden gebruik voor de brandstofvoorziening van de<br />

loskraan en het dieselaggregaat van de puinbreker, staan in een vloeistofdichte lekbak van voldoende<br />

inhoud opgesteld.<br />

Voor de opslag van het, in het laboratorium toegepaste, methyleenchloride als het vrijkomende residu<br />

hiervan, wordt gebruik gemaakt van een opslagcontainer welke voldoet aan de richtlijn PGS 15 (zie 3.14.2).<br />

Smeer- en hydrauliekolie, koelvloeistof en anti-vries en gevaarlijk afval worden in een container en boven<br />

een vloeistofdichte lekbak van voldoende capaciteit opgeslagen.<br />

De opslagtanks voor verwarmde bitumen zijn opgesteld boven een vloeistofkerende vloer. De tanks zijn<br />

voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie. In de aanvraag wordt verzocht, gezien de aangebrachte<br />

pagina 23 van 44


odembeschermende voorzieningen en gezien de (viskeuze en uithardende) aard van de opgeslagen stof<br />

en praktische bezwaren, de bitumentanks in afwijking van de richtlijn PGS 29 niet te hoeven voorzien van<br />

een vloeistofdichte lekbakvoorziening. Een en ander in overweging nemende en aangezien met de getroffen<br />

maatregelen wordt voldaan aan de NRB, achten wij dit toelaatbaar.<br />

Op basis van de NRB kan ten aanzien van de asfaltmenginstallatie, zijnde een gesloten proces, worden<br />

volstaan met een vloeistofkerende vloer. De hier aangebrachte betonvloer voldoet in deze.<br />

Partijen verdacht (eventueel teerhoudend) asfaltpuin worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer met<br />

opvang van hemelwater.<br />

De wasplaats voor rijdend materieel is, conform artikel 3.27 van de bij het Activiteitenbesluit behorende<br />

Regeling algemene regels voor inrichtingen <strong>milieubeheer</strong>, voorzien van een vloeistofdichte betonverharding.<br />

Afvoer van spoelwater vindt plaats via een zandvanger en olie-afscheider.<br />

Voor de inrichting is een calamiteitenplan beschikbaar waarin bodemrisico's zijn opgenomen. Voor de<br />

bodembeschermende voorzieningen is een inspectieprogramma beschikbaar.<br />

Ten aanzien van de aangebrachte voorzieningen is op basis van de NRB een bodemrisicocategorie A<br />

(verwaarloosbaar risico met emissiescore 1) voorgeschreven. Betreffend voorschrift is ook van toepassing<br />

voor de bodembeschermende voorzieningen van het trafostation.<br />

Een uitzondering betreft de bestaande ondergrondse bedrijfsriolering. Aangezien APW hiervoor over een<br />

calamiteitenplan en inspectieprogramma beschikt, achten wij hier een bodemrisicocategorie B (met<br />

emissiescore 2) acceptabel.<br />

Met betrekking tot de opslag en aflevering van gasolie en opslag van gevaarlijke (afval)stoffen is verder<br />

aansluiting gezocht bij PGS-richtlijnen (zie 3.14).<br />

Ten aanzien van voornoemde bodembeschermende voorzieningen wordt voldaan aan BBT.<br />

3.12.2 Bodemonderzoek<br />

Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen<br />

en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat<br />

onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek<br />

noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt<br />

zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de<br />

start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-bodemonderzoek om aantasting van de<br />

bodemkwaliteit aan te kunnen tonen.<br />

Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op<br />

de veroorzaker.<br />

Bij de aanvraag is door APW een bodemonderzoek voor het gehele bedrijfsterrein gevoegd. In voorschrift<br />

4.1.1 is vastgelegd dat wij dit onderzoek als beschrijving van de nulsituatie van de bodemkwaliteit van de<br />

inrichting beschouwen.<br />

Aan deze revisie<strong>vergunning</strong> worden voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van een<br />

eindsituatie-onderzoek om bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de<br />

inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is verontreinigd.<br />

Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de<br />

bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in<br />

beginsel te worden gesaneerd.<br />

Conform artikel 8.16, lid c van de Wm, is een bepaling opgenomen dat voornoemde voorschriften nog van<br />

kracht blijven nadat de <strong>vergunning</strong> haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de gestelde<br />

bepalingen is voldaan. Dit biedt de <strong>vergunning</strong>verlener de mogelijkheid om na intrekking van de <strong>vergunning</strong><br />

(bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en/of grondwater- verontreiniging nog in<br />

het kader van deze <strong>vergunning</strong> te saneren.<br />

3.13 Brandveiligheid<br />

Aan deze <strong>vergunning</strong> worden voorschriften verbonden met betrekking tot brandpreventie en<br />

brandbestrijding. Met betrekking tot de brandveiligheidsvoorzieningen heeft ten aanzien van de opslag van<br />

gasolie en de opslag van gevaarlijke stoffen tevens afstemming met de PGS 28 en 30 respectievelijk PGS<br />

15 plaatsgevonden (zie 3.14.1 en 3.14.2).<br />

Verder wordt aan de <strong>vergunning</strong> een voorschrift verbonden dat bepaald dat APW over een actueel<br />

bedrijfsnoodplan dient te beschikken, welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de<br />

preventie en bestrijding van brand en calamiteiten.<br />

De gemeentelijke brandweer dient op hoogte te zijn van de actuele risico's en de te treffen maatregelen bij<br />

incidenten.<br />

pagina 24 van 44


De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift van het bedrijfsnoodplan te krijgen. Het<br />

bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.<br />

3.14 Opslag gevaarlijke stoffen<br />

3.14.1 Opslag en aflevering gasolie<br />

Binnen de inrichting vindt opslag en aflevering van gasolie voor rijdend materieel plaats. Er wordt geen<br />

brandstof afgeleverd ten behoeve van wegverkeer, maar de jaarlijkse doorzet van brandstof is groter dan<br />

25.000 liter. In verband hiermee is sprake van grootschalige aflevering van brandstof. Voor deze opslag van<br />

gasolie is de richtlijn PGS 30 van toepassing en voor de aflevering is de richtlijn PGS 28 van toepassing. In<br />

de voorschriften 8.1.1 en 8.1.2 is vastgelegd aan welke onderdelen van betreffende richtlijnen dient te<br />

worden voldaan.<br />

Voor zowel de loskraan voor schepen alsook het aggregaat van de periodiek binnen de inrichting op te<br />

stellen mobiele zeef-/puinbreekinstallatie, wordt gebruik gemaakt van een mobiele brandstofinstallatie. Ook<br />

hiervoor is in een voorschrift vastgelegd aan welke bepalingen van de richtlijn PGS 30 dient te worden<br />

voldaan.<br />

Ten aanzien van de opslag en aflevering van brandstof wordt ons inziens voldaan aan BBT.<br />

3.14.2 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage<br />

Ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage zoals gevaarlijke afvalstoffen en<br />

methyleenchloride wordt <strong>vergunning</strong>voorschrift 8.2.1 aan deze <strong>vergunning</strong> verbonden. In dit voorschrift is<br />

gespecificeerd aangegeven aan welke bepalingen uit de richtlijn PGS 15 voornoemde opslag dient te<br />

voldoen.<br />

De PGS 15 heeft tevens betrekken op de opslag van gasflessen (bij overschrijding van 115 liter<br />

waterinhoud). Binnen inrichting worden 2 flessen zuurstof, 2 flessen acetyleen en 3 flessen propaan ten<br />

behoeve van onderhoudswerkzaamheden opgeslagen (totale waterinhoud circa 270 liter). Aan de<br />

<strong>vergunning</strong> verbinden wij een voorschrift waarin is vastgelegd aan welke bepalingen uit de PGS 15 de<br />

gasflessenopslag dient te voldoen (voorschrift 8.3.1).<br />

Ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage wordt voldaan aan de PGS 15, waarmee<br />

deze opslag ons inziens ook voldoet aan BBT.<br />

3.15 Energie<br />

Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van<br />

energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen<br />

de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking.<br />

Naast deze instrumenten geeft de Wm-<strong>vergunning</strong> ons de mogelijkheid om energiebesparing te<br />

concretiseren bij individuele bedrijven.<br />

Binnen de inrichting wordt aardgas, naast gebouwverwarming, met name ingezet voor de gasbranders van<br />

de droog-/menginstallatie. Elektriciteit wordt ingezet voor de verwarming van bitumen en asfalthoudende<br />

installatie-onderdelen, elektromotoren, elektrische gereedschappen en verlichting. Op jaarbasis wordt<br />

hiervoor circa 2.144.000 m³ aardgas en 1.140.000 kWh ingezet.<br />

Ten behoeve de brandstofaflevering aan rijdend materieel binnen de inrichting wordt op jaarbasis circa<br />

60.000 liter gasolie ingezet.<br />

APW wordt tot de middelgrote energiegebruikende industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met<br />

een energiegebruik van ongeveer 0,1 PJ tot 0,5 PJ. De energiedoelstellingen voor deze bedrijven zijn<br />

uitgewerkt in Meerjarenafspraken Energie-efficiency 2001-2012 (MJA-2) voor verschillende branches,<br />

waaronder de asfaltbranche.<br />

In de Meerjarenafspraak is de doelstelling afgesproken dat deelnemende bedrijven volgens bepaalde<br />

procedures een bijdrage leveren aan de verbetering van de energie-efficiency door:<br />

- het nemen van zekere rendabele maatregelen ter verbetering van de energie-efficiency binnen hun<br />

inrichting(en);<br />

- systematische energiezorg binnen hun onderneming;<br />

- het zo mogelijk uitvoeren van maatregelen op het gebied van verbredingsthema's.<br />

Wij zijn van mening dat een middelgroot energiegebruikend bedrijf de energie zuinig gebruikt, als het voldoet<br />

aan de voorwaarden van het MJA-2-convenant en meer in het bijzonder als het bedrijf een volgens de<br />

artikelen in het convenant tot stand gekomen Energiebesparingsplan (EBP) uitvoert, waarmee<br />

Gedeputeerde Staten heeft ingestemd.<br />

Het bedrijf heeft zijn inspanningen in het kader van het convenant voor de periode 2005 - 2008 vastgelegd in<br />

een door ons goedgekeurd EBP-2.<br />

pagina 25 van 44


Als zekere maatregelen zijn in dit EBP opgenomen:<br />

- het reduceren van productiestart en -stops door toepassing van minder productsoorten/typen;<br />

- vermindering van receptuurwisselingen;<br />

- inkoop van zo droog mogelijke grondstoffen (aanscherping inkoopvoorwaarden en vastlegging<br />

maximaal vochtgehalte).<br />

Daarnaast zijn door APW op het gebied van energiebeheer de volgende maatregelen doorgevoerd:<br />

- instructie van het personeel omtrent energiebesparing;<br />

- monitoring van het energieverbruik;<br />

- hanteren van een energiebewust inkoopbeleid ten aanzien van materieel en apparatuur;<br />

- toepassing HR-ketel voor het kantoorpand.<br />

Wij zijn van mening dat het bedrijf hiermee voldoende inspanningen levert op het gebied van<br />

energiebesparing. Op basis van het EBP is geconcludeerd dat energiezorg van ruim voldoende niveau is.<br />

Aanvullende voorschriften achten wij in deze niet noodzakelijk.<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> worden thans wel voorschriften verbonden waarin van de <strong>vergunning</strong>houdster wordt<br />

verlangd dat zij jaarlijks rapporteert over de voortgang van de energie-efficiency en elke vier jaar een<br />

analyse van haar energiehuishouding overlegt aan ons.<br />

3.16 Grondstoffen- en waterverbruik<br />

3.16.1 Preventie grondstofverbruik<br />

Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van<br />

milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.<br />

De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting<br />

toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen.<br />

De activiteiten van de inrichtingen zijn er deels op gericht op hergebruik van afvalstoffen (niet-teerhoudend<br />

asfaltgranulaat) als secundaire grondstof in het productieproces danwel afkeur en misproduct zodanig te<br />

bewerken dat dit wederom in productieproces kan worden ingezet.<br />

Het beperken van het grondstoffenverbruik ligt buiten het handelingsperspectief van APW en is derhalve in<br />

dit kader niet relevant.<br />

3.16.2 Proefnemingen<br />

Het is <strong>vergunning</strong>houdster toegestaan om proefnemingen uit te voeren met andere grondstoffen dan in de<br />

aanvraag zijn aangegeven. Aan de <strong>vergunning</strong> zijn voorschriften verbonden met betrekking het vooraf<br />

melden van proefnemingen aan het bevoegd gezag.<br />

3.16.3 Waterverbruik<br />

Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieu<strong>vergunning</strong> als het verbruik van leidingwater in de<br />

inrichting 5.000 m 3 of meer bedraagt. Binnen onderhavige inrichting wordt circa 750 m 3 leidingwater gebruikt<br />

op jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het reinigen van materieel, bevochtiging van<br />

opgeslagen materialen alsook huishoudelijke/sanitaire doeleinden.<br />

Gezien de omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze <strong>vergunning</strong> geen voorschriften gesteld<br />

ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.<br />

3.17 Verkeer en vervoer<br />

Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor<br />

het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is<br />

vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote<br />

stromen goederen vervoerd worden. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of<br />

meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.<br />

Aanvoer van grondstoffen vindt waar mogelijk plaats per schip. Afvoer van gereed product kan, in verband<br />

met de verwerking van het asfalt, uitsluitend per as plaatsvinden. APW is niet in het bezit van eigen<br />

vrachtauto’s voor transport van grondstoffen en gereed product.<br />

Gezien de geringe preventiemogelijkheden zijn wij van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet<br />

nodig is om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de <strong>vergunning</strong> op te nemen.<br />

3.18 Installaties<br />

3.18.1 Elektrische installaties<br />

De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de<br />

NEN-norm 1010. Hiertoe is een voorschrift (10.1.1) aan de <strong>vergunning</strong> verbonden.<br />

3.18.2 Aardgasgestookte installaties<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> zijn voorschriften verbonden met betrekking tot de uitvoering, inspectie en onderhoud<br />

van aardgasgestookte installaties (voorschriftenparagraaf 10.2).<br />

pagina 26 van 44


3.18.3 Gasdrukregel- en meetstation<br />

Op het terrein van APW is een gasdrukmeet- en regelstation aanwezig welke in beheer is van Essent. De<br />

installatie valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen <strong>milieubeheer</strong> (Activiteitenbesluit). Het<br />

Activiteitenbesluit, welke op 1 januari 2008 van kracht is geworden, vervangt het Besluit voorzieningen en<br />

installaties <strong>milieubeheer</strong>.<br />

Het gasdrukmeet- en regelstation is onderdeel van de inrichting van APW. Voor deze installatie gelden de<br />

voorschriften op basis van het paragraaf 3.2.2 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.2.2 van de Regeling<br />

algemene regels voor inrichtingen <strong>milieubeheer</strong> met betrekking tot het in werking hebben van een installatie<br />

voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit. Aan<br />

deze <strong>vergunning</strong> worden geen (aanvullende maat-)voorschriften ten aanzien van het gasdrukregel- en<br />

meetstation verbonden.<br />

3.18.4 Trafostation<br />

Aan de <strong>vergunning</strong> hebben wij voorschriften met betrekking tot de uitvoering en het onderhoud van de<br />

binnen de inrichting aanwezige hoog- en laagspanningsruimte verbonden (voorschriftenparagraaf 10.3).<br />

3.19 Overige aspecten<br />

3.19.1 Strijd met algemene regels en andere <strong>wet</strong>ten<br />

Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze <strong>vergunning</strong> geen<br />

strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of<br />

krachtens de in artikel 13.1, 2 e lid, genoemde <strong>wet</strong>ten.<br />

3.19.2 Integrale afweging<br />

Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen<br />

elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment<br />

negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment. Binnen onderhavige inrichting vindt geen relevante<br />

onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.<br />

3.19.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden<br />

Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in<br />

de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door<br />

degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone<br />

voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wm (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing.<br />

Dit hoofdstuk verplicht <strong>vergunning</strong>houdster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig<br />

mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval<br />

te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.<br />

In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden<br />

toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de provincie <strong>Groningen</strong> worden gemeld via het algemene<br />

telefoonnummer 06-53977863.<br />

4. CONCLUSIE<br />

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde <strong>vergunning</strong> onder voorschriften ter bescherming van het milieu<br />

kan worden verleend. Uit de overwegingen volgt dat ten opzichte van de ontwerp<strong>beschikking</strong> de aan het<br />

<strong>vergunning</strong> verbonden voorschrift 2.3.3 moet worden gewijzigd en het aan de <strong>vergunning</strong> verbonden<br />

voorschrift 2.3.9 komt te vervallen.<br />

5. BESLUIT<br />

5.1 Vergunning<br />

Gelet op de Wet <strong>milieubeheer</strong> en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Asfalt Productie<br />

Westerbroek B.V. de gevraagde revisie<strong>vergunning</strong> te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij<br />

behorende bescheiden. Aan de <strong>vergunning</strong> verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.<br />

5.2 Vergunningtermijn<br />

Voor activiteiten betrekking hebbende op opslag, be- en verwerking van afvalstoffen wordt de <strong>vergunning</strong><br />

verleend voor een periode van 10 jaar. Voor de overige activiteiten wordt de <strong>vergunning</strong> voor onbepaalde tijd<br />

verleend.<br />

5.3 Verhouding aanvraag-<strong>vergunning</strong><br />

De aanvraag voor de revisie<strong>vergunning</strong> maakt, met uitzondering van de bijlagen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 12,<br />

deel uit van de <strong>vergunning</strong>. Voor zover de <strong>vergunning</strong>aanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde<br />

voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.<br />

pagina 27 van 44


5.4 Geldigheid van de <strong>vergunning</strong><br />

Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet <strong>milieubeheer</strong> bepalen wij dat de voorschriften 4.1.2 en 4.1.3 nadat<br />

de <strong>vergunning</strong> haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen<br />

is voldaan.<br />

5.5 Ondertekening en verzending<br />

Gedeputeerde Staten van <strong>Groningen</strong>,<br />

, voorzitter.<br />

, secretaris.<br />

Verzonden:<br />

Een exemplaar van deze <strong>beschikking</strong> is gezonden aan:<br />

- Asfalt Productie Westerbroek B.V., Postbus 46, 9600 AA Hoogezand (c.c. Aveco de Bondt, Postbus<br />

223, 3970 AE Driebergen);<br />

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75,<br />

9600 AB Hoogezand;<br />

- Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.<br />

pagina 28 van 44


VOORSCHRIFTEN<br />

INHOUDSOPGAVE<br />

1 ALGEMEEN............................................................................................................................................. 30<br />

1.1 Gedragsvoorschriften en instructies ................................................................................................ 30<br />

1.2 Inspectie- en onderhoud .................................................................................................................. 30<br />

1.3 Milieulogboek................................................................................................................................... 30<br />

1.4 Terrein.............................................................................................................................................. 30<br />

2 LUCHT..................................................................................................................................................... 31<br />

2.1 Emissie-eisen .................................................................................................................................. 31<br />

2.2 Emissie-onderzoek .......................................................................................................................... 31<br />

2.3 Emissiepreventie en -reductie ......................................................................................................... 32<br />

3 GELUID ................................................................................................................................................... 33<br />

4 BODEM.................................................................................................................................................... 34<br />

4.1 Bodemonderzoek............................................................................................................................. 34<br />

4.2 Bodembescherming......................................................................................................................... 34<br />

5 AFVALSTOFFEN .................................................................................................................................... 34<br />

5.1 Acceptatie van afvalstoffen.............................................................................................................. 34<br />

5.2 Registratie........................................................................................................................................ 34<br />

5.3 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 35<br />

5.4 Puinbreekactiviteiten........................................................................................................................ 36<br />

6 AFVALWATER........................................................................................................................................ 36<br />

6.1 Lozing afvalwater op openbaar riool................................................................................................ 36<br />

6.2 Zuiveringstechnische voorzieningen ............................................................................................... 36<br />

7 BRANDVEILIGHEID ............................................................................................................................... 36<br />

7.1 Brandveiligheid ................................................................................................................................ 36<br />

7.2 Bedrijfsnoodplan .............................................................................................................................. 37<br />

8 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN ..................................................................................................... 37<br />

8.1 Opslag en aflevering gasolie ........................................................................................................... 37<br />

8.2 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage.......................................................................................... 37<br />

8.3 Opslag gasflessen ........................................................................................................................... 37<br />

9 PROEFNEMINGEN ................................................................................................................................. 37<br />

10 INSTALLATIES ................................................................................................................................... 38<br />

10.1 Elektrische installaties ..................................................................................................................... 38<br />

10.2 Aardgasgestookte installaties.......................................................................................................... 38<br />

10.3 Trafostation...................................................................................................................................... 39<br />

BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN........................................................................................................................ 40<br />

BIJLAGE 2 : REFERENTIEPUNTEN GELUID......................................................................................... 43<br />

BIJLAGE 3 : AFVALSCHEIDINGSTABEL .............................................................................................. 44<br />

pagina 29 van 44


1 ALGEMEEN<br />

1.1 Gedragsvoorschriften en instructies<br />

1.1.2<br />

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.<br />

1.1.3<br />

Aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, zijn toereikende<br />

schriftelijke instructies verstrekt, die erop gericht zijn, dat gedragingen hunnerzijds niet leiden tot een<br />

overtreding van de <strong>vergunning</strong>voorschriften.<br />

1.2 Inspectie- en onderhoud<br />

1.2.1<br />

De <strong>vergunning</strong>houdster moet beschikken over en uitvoering geven aan een actueel inspectie- en<br />

onderhoudsprogramma voor de aanwezige installaties, milieubeschermende voorzieningen en de riolering.<br />

Het opstellen en wijzigen van het inspectie- en onderhoudsprogramma dient in overleg met het bevoegd<br />

gezag plaats te vinden.<br />

1.3 Milieulogboek<br />

1.3.1<br />

Binnen de inrichting moet een milieulogboek aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,<br />

keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. Het milieulogboek<br />

moet ten minste de volgende informatie omvatten:<br />

a Schriftelijke instructies voor het personeel;<br />

b De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties en metingen;<br />

c Registraties en onderzoeken (zoals emissie-onderzoek, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek etc.);<br />

d Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,<br />

tijdstip en de genomen maatregelen;<br />

e Een registratie van de toegepaste brandstoffen (soort brandstof, data start en beëindiging toepassing);<br />

f Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;<br />

g Registratie van het energie- en waterverbruik;<br />

h Het bedrijfsnoodplan;<br />

i Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;<br />

j Een afschrift van de vigerende milieu<strong>vergunning</strong>(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.<br />

1.3.2<br />

De in voorschrift 1.3.1 genoemde gegevens moeten ten minste 3 jaar binnen de inrichting worden bewaard.<br />

1.4 Terrein<br />

1.4.1<br />

De rijsnelheid van motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan 15 km/h. Deze snelheidsbeperking moet bij de<br />

toegang tot de inrichting worden aangegeven met borden, zoals deze in het wegverkeer gebruikelijk zijn.<br />

Onder deze verkeersborden moet de tekst zijn vermeld: "geldt voor het gehele terrein".<br />

1.4.2<br />

De voorschriften van deze <strong>vergunning</strong> zijn ook van toepassing op het laden en lossen van goederen.<br />

Voertuigen maken, gedurende de tijd dat ze in de inrichting zijn, deel uit van de inrichting. Vaartuigen<br />

maken, gedurende de tijd dat ze verbonden zijn aan de inrichting en voor zover zij verladingsactiviteiten<br />

uitvoeren ten behoeve van de bedrijfsvoering van de inrichting, deel uit van de inrichting.<br />

1.4.3<br />

Rondom het terrein van de inrichting moet -behoudens noodzakelijke toegang en nabij de loskade- een<br />

dusdanige afrastering aanwezig zijn, dat onbevoegden geen toegang tot het bedrijfsterrein kunnen<br />

verkrijgen.<br />

1.4.4<br />

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn<br />

afgeschermd dat er geen directe lichtstraling op woningen van derden kan optreden.<br />

1.4.5<br />

Terreinverlichting - niet zijnde beveiligingsverlichting - moet, in het geval er geen personen binnen de<br />

inrichting aanwezig zijn, gedoofd zijn.<br />

pagina 30 van 44


2 LUCHT<br />

2.1 Emissie-eisen<br />

2.1.1<br />

Met betrekking tot de binnen onderhavige inrichting uit te voeren activiteiten mogen ter plaatse van<br />

geurgevoelige objecten de volgende geurconcentratieniveau's, berekend volgens het Nieuw Nationaal<br />

Model, niet worden overschreden:<br />

- 1 ou E /m³ als 98-percentiel;<br />

- 5 ou E /m³ als 99,99-percentiel.<br />

2.1.2<br />

De asfaltmenginstallatie moet zodanig worden ingezet, onderhouden en bediend dat aan de navolgende<br />

emissie-eisen wordt voldaan.<br />

component<br />

emissie-eis in mg/Nm³<br />

Stof 5<br />

SO 2 50<br />

NO x 50<br />

C x H y 200<br />

De genoemde emissie-eisen mogen niet worden bereikt door het bijmengen van schone lucht en gelden<br />

onder normaalomstandigheden (273 K, 101,3 kPa en droge lucht) en 17% zuurstof (v-v).<br />

2.1.3<br />

De emissieconcentratie voor stof afkomstig van de silo's voor vulstof mag niet meer bedragen dan 10<br />

mg/Nm 3 . Per 31 oktober 2010 dient te worden voldaan aan een emissie-eis van 5 mg/Nm 3<br />

2.2 Emissie-onderzoek<br />

2.2.1<br />

Binnen een termijn van 3 maanden na het onherroepelijk worden van onderhavig besluit dient door<br />

<strong>vergunning</strong>houdster met betrekking tot de in voorschrift 2.1.2 genoemde emissies, een emissie meet- en<br />

registratieprogramma ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. Het emissie meet- en<br />

registratieprogramma dient ten minste te bevatten:<br />

- het melden van de emissiemeting aan het bevoegd gezag (2 weken voor datum van uitvoering);<br />

- de meetplaats (welke dient te voldoen aan de NEN-EN 15259)<br />

- de meetmethode die wordt toegepast;<br />

- de uitvoering van de monsterpunten;<br />

- de normaalcondities waarin ook meetresultaten worden uitgedrukt;<br />

- de instantie die de metingen uitvoert;<br />

- de toegestane bedrijfscondities om de metingen uit te voeren;<br />

- het aantal deelmetingen en monsternemingsduur;<br />

- de meetonzekerheid van de meting.<br />

2.2.2<br />

Metingen van de in voorschrift 2.1.2 genoemde emissies dienen overeenkomstig het goedgekeurde emissie<br />

meet- en registratieprogramma te worden uitgevoerd. Jaarlijks dient vóór 1 april over het voorgaande<br />

kalenderjaar een rapportage omtrent de uitgevoerde emissiemetingen dan wel berekeningen aan het<br />

bevoegd gezag te worden overgelegd. In de rapportage dient te worden vastgelegd:<br />

- de meetresultaten;<br />

- toetsing aan de emissiegrenswaarde;<br />

- de representatieve bedrijfssituaties en de procescondities en de belasting c.q. de<br />

bedrijfsomstandigheden waarbij de metingen zijn verricht;<br />

- met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;<br />

- het aantal metingen c.q. meetsessies en hun tijdsduur;<br />

- op welke plaats is gemeten;<br />

- de toegepaste meetmethoden, waarbij ingeval wordt afgeweken van een erkende meetnorm de<br />

afwijking duidelijk wordt gemotiveerd;<br />

- een beschouwing over de fouten die in de metingen kunnen voorkomen en over de nauwkeurigheid<br />

van de metingen;<br />

- welk bedrijf of welke instantie de metingen uitvoert en het certificaat waaronder wordt gemeten.<br />

pagina 31 van 44


2.2.3<br />

Indien door het bevoegd gezag, op basis van geregistreerde en gevalideerde geurklachten, wordt<br />

geconstateerd dat er sprake is van structurele - niet aan storingen in het productieproces of aan andere<br />

onvoorziene gebeurtenissen gerelateerde - geuroverlast ter plaatse van geurgevoelige objecten, kan het<br />

bevoegd gezag de <strong>vergunning</strong>houdster verplichten een geuronderzoek uit te voeren om te bepalen of aan<br />

het gestelde in voorschrift 2.1.1 wordt voldaan. In het aan het bevoegd gezag ter beoordeling te overleggen<br />

onderzoeksrapport dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:<br />

- de bronsterkte van relevante geurbronnen;<br />

- de hierdoor veroorzaakte geurbelasting rond de inrichting;<br />

- indien nodig, de mogelijkheden tot het treffen van aanvullende geurreducerende maatregelen;<br />

- de effecten van deze maatregelen op de geurbelasting rond de inrichting en de hieraan verbonden<br />

kosten.<br />

Het geuremissie-onderzoek dient door een onafhankelijk bureau te worden uitgevoerd overeenkomstig de<br />

wijze vermeld in het document "Meten en rekenen geur", nr. 115 van de publicatiereeks Lucht en Energie<br />

van het Ministerie van VROM. De opzet en uitvoering van het geuronderzoek dient, voorafgaande aan de<br />

uitvoering van het onderzoek, ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden gezonden.<br />

2.2.4<br />

Om aan te tonen dat ook bij toepassing van fosforslakken wordt voldaan aan het gestelde in voorschrift<br />

2.1.1, dient <strong>vergunning</strong>houdster bij de eerstvolgende keer dat na het onherroepelijk worden van deze<br />

<strong>vergunning</strong> fosforslakken worden toegepast, onder representatieve bedrijfsomstandigheden, een<br />

geuronderzoek als bedoeld in voorschrift 2.2.3 uit te voeren.<br />

Om inzicht te krijgen in de geuremissie als gevolg van uitdamping van water bij toepassing van fosforslakken<br />

bij de productie van PR-asfalt, dient het geuronderzoek betrekking te hebben op zowel droog (afgedekt)<br />

opgeslagen als niet droog opgeslagen fosforslakken.<br />

2.2.5<br />

De rapportage van de in voorschrift 2.2.3 en 2.2.4 bedoelde geuronderzoeken dient uiterlijk binnen 2<br />

maanden na uitvoering van het onderzoek ter beoordeling aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.<br />

2.2.6<br />

Indien naar aanleiding van de in voorschrift 2.2.3 en 2.2.4 bedoelde geuronderzoeken blijkt dat de gestelde<br />

normen worden overschreden en aanvullende maatregelen zijn vereist, dient <strong>vergunning</strong>houdster binnen 4<br />

maanden na uitvoering van de onderzoeken een plan van aanpak inclusief het tijdspad tot reductie van de<br />

geuremissie, ter goedkeuring, bij het bevoegd gezag in te dienen.<br />

In dit plan van aanpak dient ten minste te zijn aangegeven:<br />

- de geurreducerende maatregel(en) welke volgens <strong>vergunning</strong>houdster technisch en financieeleconomisch<br />

in redelijkheid realiseerbaar zijn;<br />

- het effect van elke te nemen maatregel(en) op de geurcontouren;<br />

- de fasering van realisatie van de maatregel(en) alsmede de einddatum waarop de maatregel(en)<br />

zullen worden uitgevoerd;<br />

- de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel;<br />

- het vaststellen van technische of financieel-economische haalbaarheidsgrenzen dient<br />

<strong>vergunning</strong>houdster te laten verifiëren door een onafhankelijke deskundige. De onderbouwde<br />

bevindingen van deze deskundige dienen deel uit te maken van het plan van aanpak.<br />

De maatregelen moeten vervolgens overeenkomstig het, door het bevoegd gezag, goedgekeurde plan<br />

worden uitgevoerd<br />

2.3 Emissiepreventie en -reductie<br />

2.3.1<br />

Het overslaan van stuifgevoelige stoffen van de klasse S4 en S5 mag niet plaatsvinden, indien de<br />

windsnelheid groter is dan 20 m/s (windkracht 8).<br />

2.3.2<br />

Stofemissies tengevolge van het overslaan van stuifgevoelige stoffen moeten worden voorkomen door de<br />

storthoogte te beperken tot minder dan één meter.<br />

2.3.3<br />

De opslagvakken voor zand en grind/steenslag moeten aan 3 zijden zijn voorzien van een keerwand.<br />

2.3.4<br />

Wanneer van de buitenlaag van een opslag van stuifgevoelige stoffen ten gevolge van<br />

weersomstandigheden zodanig zal uitdrogen dat stofverspreiding kan optreden, moet de opslag door middel<br />

van besproeiing vochtig worden gehouden of worden afgedekt.<br />

pagina 32 van 44


2.3.5<br />

Transportbanden moeten door langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen zijn<br />

afgeschermd tegen windinvloeden.<br />

2.3.6<br />

Bij het laden en lossen van S4 goederen moet de grijper van de bovenkant afgesloten zijn.<br />

2.3.7<br />

De grijper mag pas worden geopend nadat deze onder de rand van de storttrechter is.<br />

2.3.8<br />

Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan:<br />

- het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo gering mogelijk te houden;<br />

- verkeer zo veel mogelijk te beperken tot verharde wegen;<br />

- het regelmatig reinigen van transportroutes.<br />

- de wegen van het terrein te sproeien.<br />

3 GELUID<br />

3.1<br />

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) als gevolg van de inrichting en de daarin verrichte<br />

werkzaamheden mag op de hierna genoemde punten de daarbij per etmaalperiode aangegeven waarden<br />

niet overschrijden:<br />

beoordelingspunt<br />

coördinaten 07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00<br />

x y uur<br />

uur<br />

uur<br />

121 (zonegrens noord) 242.541 577.550 45 35 35<br />

125 (zonegrens zuid) 242.216 576.361 41 36 36<br />

126 (zonegrens zuidwest) 241.724 576.602 40 35 35<br />

011 (woning Rijksweg-west 97) 242.402 577.391 54 40 40<br />

011a woning Rijksweg West 99) 242.490 577.419 51 38 38<br />

012 (woning Rijksweg West 89-91) 242.320 577.419 51 40 40<br />

3.2<br />

In afwijking van het gestelde in voorschrift 3.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) als<br />

gevolg van de inrichting en de daarin verrichte werkzaamheden op de hierna genoemde punten in de<br />

incidentele bedrijfssituaties, maximaal 2 dagen per jaar, de daarbij per etmaalperiode aangegeven waarden<br />

niet overschrijden:<br />

beoordelingspunt<br />

coördinaten 07.00-19.00<br />

x y uur<br />

011 (woning Rijksweg-west 97) 242.402 577.391 55<br />

011A woning Rijksweg West 99) 242.490 577.419 52<br />

012 (woning Rijksweg West 89-91) 242.320 577.419 52<br />

3.3<br />

Het momentane geluidsniveau (L Amax ), veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van deze inrichting, mag,<br />

gemeten in de meterstand 'fast', de volgende waarden niet overschrijden:<br />

beoordelingspunt<br />

coördinaten 07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00<br />

x y uur<br />

uur<br />

uur<br />

011 (woning Rijksweg-west 97) 242.402 577.391 70 55 55<br />

011A woning Rijksweg West 99) 242.490 577.419 70 55 55<br />

012 (woning Rijksweg West 89-91) 242.320 577.419 70 55 55<br />

3.4<br />

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de<br />

Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de<br />

inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor deze <strong>vergunning</strong> is gehanteerd.<br />

pagina 33 van 44


De hoogte van de beoordelingspunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven<br />

in bijlage 2 van deze <strong>beschikking</strong>.<br />

4 BODEM<br />

4.1 Bodemonderzoek<br />

4.1.1<br />

De resultaten uit het bodemrapport "Indicatief bodemonderzoek op het terrein aan Madepolderweg 2 te<br />

Westerbroek", rapportnummer B7048VO-1 d.d. 9 maart 2001, gelden als nulsituatie voor de bodemkwaliteit<br />

van de inrichting.<br />

4.1.2<br />

Bij beëindiging van een (deel van de) bodembedreigende activiteit dient, binnen een termijn van 1 maand,<br />

ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn<br />

uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek<br />

Milieu<strong>vergunning</strong>en en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.<br />

De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, ter beoordeling aan het<br />

bevoegd gezag te worden overgelegd. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk 3 maanden na het<br />

uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.<br />

4.1.3<br />

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatie-onderzoek<br />

relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten<br />

hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden.<br />

Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.<br />

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-onderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek<br />

dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-onderzoek.<br />

4.2 Bodembescherming<br />

4.2.1<br />

Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten<br />

dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,<br />

overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico,<br />

eindemissiescore 1).<br />

4.2.2<br />

Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 4.2.1 mag voor de bedrijfsriolering worden volstaan met een<br />

bodemrisicocategorie B (een verhoogd risico, eindemissiescore 2).<br />

4.2.3<br />

De brandstofafleverplaats voor rijdend materieel met bijbehorende zuiveringtechnische voorzieningen voor<br />

hierbij vrijkomend afvalwater, dienen binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze <strong>vergunning</strong><br />

aantoonbaar aan het gestelde in voorschrift 4.2.1 te voldoen.<br />

5 AFVALSTOFFEN<br />

5.1 Acceptatie van afvalstoffen<br />

5.1.1<br />

De <strong>vergunning</strong>houdster is verplicht te werken volgens een door het bevoegd gezag goedgekeurd A&V-beleid<br />

inclusief - voor zover van toepassing - de goedgekeurde wijzigingen.<br />

5.1.2<br />

Wijzigingen in het A&V-beleid mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door<br />

het bevoegd gezag.<br />

5.1.3<br />

Als afvalstof mag binnen de inrichting uitsluitend niet-teerhoudend asfaltpuin (Euralcode 17.03.02) voor been<br />

verwerking worden geaccepteerd.<br />

5.2 Registratie<br />

5.2.1<br />

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde partijen asfaltpuin<br />

het volgende moet worden vermeld:<br />

pagina 34 van 44


a de datum van aanvoer;<br />

b de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);<br />

c een omschrijving van de aard en samenstelling;<br />

d naam en adres van de herkomst;<br />

e naam en adres van de vervoerder;<br />

f de afvalstofcode;<br />

g het afvalstroomnummer.<br />

5.2.2<br />

Van reeds ingewogen asfaltpuin dat op grond van de acceptatievoorwaarden alsnog geweigerd wordt, dient<br />

een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:<br />

a de aangeboden hoeveelheid (gewicht in kg);<br />

b naam en adres van de aanbieder;<br />

c naam en adres van de vervoerder;<br />

d naam en adres ontvanger;<br />

e de reden van de weigering;<br />

f de afvalstofcode;<br />

g het afvalstroomnummer.<br />

5.2.3<br />

Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en<br />

afgevoerde partijen asfaltgranulaat dient door weging te worden bepaald. De weegbrug moet<br />

overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Er dient<br />

een bewijs van een geldig certificaat van de laatste ijking binnen de inrichting aanwezig te zijn.<br />

5.2.4<br />

De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste 3 jaar worden<br />

bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.<br />

5.2.5<br />

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen afvalstoffenregistratie en financiële administratie.<br />

5.2.6<br />

De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.<br />

5.2.7<br />

Indien de opslag, de bewerking en/of de afvoer van de afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient<br />

de <strong>vergunning</strong>houdster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan het bevoegd gezag.<br />

Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:<br />

a de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;<br />

b de tijdsduur van de stagnatie;<br />

c maatregelen die de <strong>vergunning</strong>houdster neemt om de stagnatie op te lossen of in de toekomst te<br />

voorkomen.<br />

5.2.8<br />

Van geweigerde partijen asfaltpuin moet binnen 24 uur melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.<br />

5.3 Bedrijfsvoering<br />

5.3.1<br />

Binnen de inrichting mag op enig moment maximaal 250.000 ton niet-teerhoudend asfaltpuin aanwezig zijn.<br />

5.3.2<br />

Een partij niet-teerhoudend asfaltgranulaat mag niet langer dan 3 jaar binnen de inrichting aanwezig zijn.<br />

5.3.3<br />

Niet geaccepteerde partijen asfaltpuin waarvan bij de ingangscontrole op basis van monstername en<br />

analyse is geconstateerd dat het teerhoudend asfaltpuin betreft en niet geaccepteerde partijen asfaltpuin<br />

waarop op basis van aangetroffen verontreinigingen is geconstateerd dat deze niet als grondstof kunnen<br />

worden ingezet dienen, per partij, gescheiden van de opslag van niet-teerhoudend materiaal en in<br />

afwachting van afvoer, gescheiden te worden opgeslagen en afgevoerd.<br />

5.3.4<br />

Ongewenste (afval)stoffen die onverhoopt in een wel geaccepteerde vracht asfaltpuin worden aangetroffen<br />

moeten onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd, naar soort gescheiden worden opgeslagen en naar een<br />

daartoe vergunde be- of verwerkingsinrichting worden afgevoerd.<br />

5.3.5<br />

Binnen de inrichting mag op enig moment niet meer dan 500 ton van de in voorschrift 5.3.3 en 5.3.4<br />

bedoelde afvalstoffen aanwezig zijn.<br />

pagina 35 van 44


5.3.6<br />

Een partij van de in voorschrift 5.3.3 bedoelde afvalstoffen dient binnen 48 uur na het beschikbaar zijn van<br />

analyseresultaten uit de inrichting te zijn afgevoerd.<br />

5.3.7<br />

Een partij van de in voorschrift 5.3.4 bedoelde afvalstoffen mag niet langer dan 1 jaar binnen de inrichting<br />

aanwezig zijn.<br />

5.3.8<br />

Teerhoudend asfaltpuin dient uitsluitend als gevaarlijk afval te worden afgevoerd naar een daartoe vergunde<br />

verwerkingsinstallatie.<br />

5.3.9<br />

Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in de voorschrift 5.3.1 tot en met<br />

5.3.8 gestelde verplichtingen nageleefd worden.<br />

5.4 Puinbreekactiviteiten<br />

5.4.1<br />

Binnen de inrichting mag mogen uitsluitend de volgende, onder Euralcode 17.03.02 vallende, materialen<br />

worden verwerkt in een mobiele puinbreekinstallatie:<br />

- asfaltschollen wegenbouwwerken;<br />

- overmaats aangevoerd freesasfalt;<br />

- retour gebracht afgekeurd asfalt dat binnen de eigen inrichting is geproduceerd;<br />

- misproductie asfalt uit de eigen inrichting.<br />

Van voornoemde materialen mag (totaal) maximaal 20.000 ton per jaar worden verwerkt.<br />

6 AFVALWATER<br />

6.1 Lozing afvalwater op openbaar riool<br />

6.1.1<br />

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,<br />

eigenschappen of hoeveelheid ervan:<br />

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan<br />

beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende<br />

apparatuur,<br />

- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een<br />

bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en<br />

- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.<br />

6.2 Zuiveringstechnische voorzieningen<br />

6.2.1<br />

Een zand-/slibvangput en een olie-afscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig<br />

NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 en de daarbij behorende bijlage.<br />

6.2.2<br />

Een zand-/slibvangput en een olie-afscheider moeten zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is,<br />

worden schoongemaakt. Een zand-/slibvangput en een olie-afscheider moeten na het schoonmaken worden<br />

gevuld met schoon water. Voornoemde zuiveringstechnische voorzieningen moeten altijd goed toegankelijk<br />

zijn. Van het schoonmaken van een zand-/slibvangput en een olie-afscheider moet een logboek worden<br />

bijgehouden.<br />

6.2.3<br />

Door middel van het schoon houden van het terrein ("good housekeeping") dient te worden voorkomen dat<br />

het te lozen hemelwater wordt verontreinigd met onopgeloste bestanddelen.<br />

7 BRANDVEILIGHEID<br />

7.1 Brandveiligheid<br />

7.1.1<br />

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik<br />

gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.<br />

7.1.2<br />

In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.<br />

pagina 36 van 44


7.1.3<br />

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn<br />

gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig<br />

NEN 2559, NEN-EN 671-1 en ISO 11602-2 plaatsvinden.<br />

Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na<br />

inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum.<br />

Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.<br />

7.1.4<br />

Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter<br />

inzage aanwezige registratie.<br />

7.1.5<br />

De tot de inrichting behorende terreinen, wegen en gebouwen, die bij brand of een ongeval moeten worden<br />

gebruikt om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor<br />

voertuigen van hulpverleningsdiensten.<br />

7.2 Bedrijfsnoodplan<br />

7.2.1<br />

De <strong>vergunning</strong>houdster dient te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan dat ten minste voldoen aan<br />

AI-blad 10 of een andere gelijkwaardige leidraad. In het bedrijfsnoodplan is specifiek aandacht besteed aan<br />

milieurisico's en de risico's van en voor omliggende bedrijven. Het bedrijfsnoodplan en de wijzigingen<br />

daarvan dienen te worden gezonden naar de brandweer en ter inzage te worden gehouden voor het<br />

bevoegd gezag.<br />

8 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN<br />

8.1 Opslag en aflevering gasolie<br />

8.1.1<br />

De bovengrondse opslag van gasolieolie voor rijdend materieel dient te voldoen aan de volgende bepalingen<br />

uit hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 30 'Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties' van<br />

het Ministerie van VROM: 4.1.1, 4.1.2.1 en 4.1.3 t/m 4.1.6, 4.2.1 t/m 4.2.7 en 4.2.11, 4.2.13, 4.3.1 t/m 4.3.9,<br />

4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 t/m 4.4.8, 4.5.2 t/m 4.5.5 en 4.5.7 t/m 4.5.11.<br />

8.1.2<br />

De aflevering van gasolie voor rijdend materieel dient binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van<br />

deze <strong>vergunning</strong> te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 5 van de richtlijn PGS 28 'Vloeibare<br />

aardolieproducten: afleverinstallaties en ondergrondse opslag' van het Ministerie van VROM: 5.4.2, 5.8 t/m<br />

5.15, 6.5, 6.6.1, 6.6.2, 6.7 en 9.9.<br />

8.1.3<br />

Aanvullend op het gestelde in voorschrift 8.1.1 dienen de binnen de inrichting toegepaste mobiele<br />

gasolietanks te voldoen aan de voorschriften 4.9.1 tot en met 4.9.9.2 van de richtlijn PGS 30 'Vloeibare<br />

aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties' van het Ministerie van VROM.<br />

8.2 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage<br />

8.2.1<br />

De opslag van methyleenchloride en gevaarlijke afvalstoffen dient, bij overschrijding van 25 kg of liter, te<br />

voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15, 'Opslag van verpakte<br />

gevaarlijke stoffen' van het Ministerie van VROM: 3.1.1 t/m 3.1.5, 3.2.1, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1 t/m<br />

3.4.5, 3.7.1, 3.9.1, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.4, 3.12.1, 3.13.1 t/m 3.13.5, 3.14.1 t/m 3.14.3, 3.15.1, 3.15.2, 3.16.1,<br />

3.16.2, 3.21.1 en 3.22.1.<br />

8.3 Opslag gasflessen<br />

8.3.1<br />

De opslag van gasflessen dient, bij overschrijding van een volume van 115 liter waterinhoud (totaal), te<br />

voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' van<br />

het Ministerie van VROM.<br />

9 PROEFNEMINGEN<br />

9.1<br />

Het is <strong>vergunning</strong>houdster toegestaan om proeven te nemen ten aanzien van de productie van asfalt met<br />

andere ingangsmaterialen dan genoemd in de aanvraag.<br />

pagina 37 van 44


9.2<br />

Voorafgaand aan een proefneming dient schriftelijk toestemming te zijn verkregen van het bevoegd gezag.<br />

Dit gemotiveerde verzoek dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de beoogde proefneming te worden<br />

ingediend bij het bevoegd gezag.<br />

9.3<br />

Een gemotiveerd verzoek, zoals bedoeld in voorschrift 9.2, moet in ieder geval aandacht besteden aan de<br />

volgende punten:<br />

- het beoogde doel van de proef;<br />

- een technische beschrijving van de installatie en van de proef zelf;<br />

- de veranderingen in en beheersing van de bedrijfsvoering;<br />

- de te verwachten milieubelasting (emissies) en de eventuele veiligheidsrisico's;<br />

- de periode waarin de proef gaat plaatsvinden (start- en einddatum);<br />

- de aard, hoeveelheid, herkomst en samenstelling van de grondstoffen, producten en de reststromen/-<br />

fracties;<br />

- de registratie van de procesvoering en de controle van de emissie;<br />

- de wijze van rapportage van de resultaten.<br />

9.4<br />

Het bevoegd gezag kan een proefneming weigeren en kan naar aanleiding van het verzoek om proefneming<br />

nadere eisen stellen aan de onderzoeksbeschrijving. Deze nadere eisen kunnen betrekking hebben op alle<br />

in voorschrift 9.3 genoemde aandachtspunten. Daarnaast kunnen aan de schriftelijke toestemming<br />

voorwaarden worden verbonden waaraan de uitvoering van de proef moet voldoen.<br />

9.5<br />

Een bevoegd ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van deze <strong>beschikking</strong>, dient vooraf in de<br />

gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bij een proefneming. Hiertoe dient de datum van de<br />

uitvoering van de proefneming ten minste 5 werkdagen van te voren kenbaar te worden gemaakt.<br />

10 INSTALLATIES<br />

10.1 Elektrische installaties<br />

10.1.1<br />

De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan NEN 1010.<br />

10.2 Aardgasgestookte installaties<br />

10.2.1<br />

Een aardgasgestookte installatie met een nominale belasting kleiner dan 130 kW moet voldoen aan de CEkeuringseisen<br />

voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas<br />

en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.<br />

10.2.2<br />

Een aardgasgestookte installatie moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas<br />

1996 van EnergieNed, uitgave 1996.<br />

10.2.3<br />

Een aardgasgestookte installatie alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld moet voldoen aan<br />

de eisen gesteld in NEN 1078; aardgasinstallaties die zijn geplaatst voor 1 juli 1977 moeten ten minste<br />

voldoen aan de ´Richtlijnen bestaande Installaties´ van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in<br />

Nederland (KVGN), uitgave 1977.<br />

10.2.4<br />

Aardgasleidingen met daarin opgenomen appendages en apparatuur, met uitzondering van gasleiding<br />

installaties waarop de N.V. Nederlandse Gasunie de norm NEN 1078 van toepassing heeft verklaard,<br />

moeten voldoen aan en worden onderhouden volgens de “Voorschriften voor gasleidinginstallaties” (uitgave<br />

1988) van de N.V. Nederlandse Gasunie.<br />

10.2.5<br />

Aardgasgestookte installaties met een nominale belasting groter dan 660 kW op de bovenwaarde moeten<br />

voor de ingebruikname en vervolgens telkens na 2 jaar alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de<br />

installatie, op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd aan de hand van de Model<br />

Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed door een door de Stichting Certificering Inspectie<br />

Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) erkende installateur, het gasleverend bedrijf, GASTEC N.V., of door<br />

een ander door het bevoegd gezag of het gasleverend bedrijf erkende deskundige. Onderhoud en afstelling<br />

van de installaties dient te geschieden op basis van de SCIOS-regeling (scope 5).<br />

pagina 38 van 44


10.3 Trafostation<br />

10.3.1<br />

Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en<br />

overbelasting.<br />

10.3.2<br />

Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een transformatorruimte moeten een<br />

brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069.<br />

10.3.3<br />

Eventueel in transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een brandwerendheid hebben van ten<br />

minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069 en dienen behoudens het onmiddellijk<br />

doorlaten van een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel<br />

gesloten worden gehouden.<br />

10.3.4<br />

Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.<br />

10.3.5<br />

De transformatoren, inclusief de daarbij behorende apparatuur, moeten voldoen aan de eisen gesteld door<br />

het elektriciteit leverend bedrijf.<br />

pagina 39 van 44


BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN<br />

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR,<br />

waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,<br />

werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop<br />

de <strong>vergunning</strong> is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of<br />

correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,<br />

werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van<br />

die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.<br />

BESTELADRESSEN:<br />

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:<br />

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en PGS-richtlijnen bij:<br />

SDU Service, afdeling Verkoop<br />

Postbus 20014<br />

2500 EA DEN HAAG<br />

telefoon (070) 378 98 80<br />

telefax (070) 378 97 83<br />

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:<br />

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop<br />

Postbus 5059<br />

2600 GB DELFT<br />

telefoon (015) 269 03 91<br />

telefax (015) 269 02 71<br />

www.nen.nl<br />

- BRL-richtlijnen bij:<br />

KIWA Certificatie en Keuringen<br />

Postbus 70<br />

2280 AB RIJSWIJK<br />

telefoon (070) 414 44 00<br />

telefax (070) 414 44 20<br />

BEPERKT KWETSBAAR OBJECT:<br />

Beperkt k<strong>wet</strong>sbaar object als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a van het Besluit externe veiligheid<br />

inrichtingen.<br />

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:<br />

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.<br />

CUR/PBV:<br />

Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan<br />

Bodembeschermende Voorzieningen.<br />

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:<br />

Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).<br />

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:<br />

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar<br />

potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater<br />

gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste<br />

herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.<br />

EMBALLAGE:<br />

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof<br />

vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers<br />

(IBC's).<br />

GELUIDNIVEAU IN DB(A):<br />

Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter<br />

zake opgestelde regels.<br />

pagina 40 van 44


GEURGEVOELIGE OBJECT:<br />

Woning of andere locatie, waar zich gedurende langere tijd mensen bevinden en waar blootstelling aan geur<br />

tot hinder kan leiden, zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen en gebieden voor dag- en<br />

verblijfsrecreatie.<br />

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:<br />

In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen<br />

afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van<br />

volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).<br />

GEVAARLIJKE STOFFEN:<br />

Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet<br />

milieugevaarlijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.<br />

ISO:<br />

Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.<br />

K.G.A:<br />

Klein gevaarlijk afval.<br />

KWETSBAAR OBJECT:<br />

K<strong>wet</strong>sbaar object als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a van het Besluit externe veiligheid<br />

inrichtingen.<br />

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L Ar,LT ):<br />

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een<br />

bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen<br />

industrielawaai', uitgave 1999.<br />

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L Amax ):<br />

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm<br />

Cm.<br />

MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN:<br />

Stoffen die acute of chronische effecten in ecosystemen kunnen veroorzaken; classificatie van<br />

milieugevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de afspraken in de richtlijn 67/548/EEC (zie voor meer<br />

informatie bijlage 2 criteria categorie milieugevaarlijke stoffen WMS).<br />

NEN:<br />

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.<br />

NEN-EN:<br />

Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut<br />

(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.<br />

NER:<br />

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht<br />

NPR:<br />

Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).<br />

NRB:<br />

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.<br />

NULSITUATIE:<br />

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van<br />

<strong>vergunning</strong>verlening.<br />

NULSITUATIE-ONDERZOEK:<br />

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar<br />

potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die<br />

verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen<br />

geraken.<br />

OPENBAAR RIOOL:<br />

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet<br />

<strong>milieubeheer</strong>.<br />

PARTIJ:<br />

Een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces, van oorsprong en samenstelling en uit<br />

het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd.<br />

pagina 41 van 44


PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:<br />

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.<br />

PGS:<br />

Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen<br />

POP:<br />

Provinciaal Omgevings Plan<br />

PREVENTIE:<br />

Vermindering van de hoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu van autowrakken en van de daarin<br />

aanwezige materialen en onderdelen.<br />

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:<br />

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een<br />

bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.<br />

SCIOS:<br />

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Meer informatie over SCIOS en de<br />

gecertificeerde bedrijven is te verkrijgen via internet: (http//www.scios.nl).<br />

TAG:<br />

Teerhoudend Asfalt Granulaat: asfaltgranulaat met een gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen<br />

(PAK) van 75 mg/kg of meer;<br />

VISA:<br />

Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.<br />

VLOEISTOFDICHT:<br />

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende<br />

voorziening niet bereikt.<br />

VLOEISTOFDICHTE VLOER:<br />

Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een<br />

adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.<br />

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:<br />

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate<br />

inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.<br />

VLOEISTOFKERENDE VLOER:<br />

Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100<br />

% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.<br />

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:<br />

Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat<br />

deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.<br />

WM:<br />

Wet <strong>milieubeheer</strong>.<br />

WVO:<br />

Wet verontreiniging oppervlaktewateren.<br />

pagina 42 van 44


BIJLAGE 2 :<br />

REFERENTIEPUNTEN GELUID<br />

pagina 43 van 44


BIJLAGE 3 :<br />

AFVALSCHEIDINGSTABEL<br />

Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).<br />

Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,<br />

onafhankelijk van de bedrijfssituatie<br />

Gevaarlijk afval<br />

Asbest<br />

Papier & karton<br />

Wit- en bruingoed<br />

Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding<br />

afvalstoffen<br />

Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding<br />

(maximale herbruikbare hoeveelheid per<br />

week in het restafval)<br />

Folie<br />

0 kg<br />

EPS (piepschuim)<br />

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)<br />

Plastic bekertjes<br />

± 500 bekertjes<br />

Overige kunststoffen<br />

25 kg<br />

Autobanden<br />

5 banden<br />

GFT/Swill<br />

200 kg<br />

Groenafval<br />

200 kg<br />

Houten pallets<br />

2 pallets (± 40 kg)<br />

Overig houtafval<br />

40 kg<br />

Glazen verpakkingen<br />

1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)<br />

Metalen<br />

40 kg<br />

Steenachtig materiaal / Puin<br />

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3<br />

Textiel<br />

40 kg<br />

Glas- en steenwol<br />

25 kg<br />

Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval<br />

(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de<br />

visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van<br />

industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij<br />

ziekenhuizen,enz.<br />

Dit zijn vaak relatief homogene en schone<br />

afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en<br />

geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is<br />

afvalscheiding redelijk.<br />

pagina 44 van 44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!