31.12.2014 Views

ZOA-Vluchtelingenzorg Jaarverslag 2009 - CBF

ZOA-Vluchtelingenzorg Jaarverslag 2009 - CBF

ZOA-Vluchtelingenzorg Jaarverslag 2009 - CBF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong><br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2009</strong>


Inhoudsopgave<br />

1 VOORWOORD 12<br />

2 <strong>ZOA</strong> IN VOGELVLUCHT 14<br />

2.1 De doelgroep 15<br />

2.2 De achterban 15<br />

2.3 De organisatie 15<br />

2.4 De werknemers 15<br />

2.5 De cijfers 15<br />

3 PROFIEL VAN <strong>ZOA</strong> 16<br />

3.1 Organisatie 17<br />

3.2 Kwaliteitstandaarden en codes 18<br />

3.3 Samenwerkingsverbanden 18<br />

4 PROGRAMMA, DOELGROEP EN KERNCOMPETENTIES 20<br />

4.1 Algemeen 21<br />

4.2 De medewerkers 21<br />

4.3 De doelgroep 22<br />

4.4 Link tussen Nederland en de programmalanden 22<br />

4.5 Doelen en resultaten 23<br />

5 PROGRAMMALANDEN 32<br />

5.1 <strong>ZOA</strong> Afghanistan 34<br />

5.2 <strong>ZOA</strong> Cambodja 36<br />

5.3 <strong>ZOA</strong> Democratic Republic of Congo 38<br />

5.4 <strong>ZOA</strong> Ethiopië 40<br />

5.5 <strong>ZOA</strong> Liberia 42<br />

5.6 <strong>ZOA</strong> Myanmar 44<br />

5.7 <strong>ZOA</strong> Sri Lanka 46<br />

5.8 <strong>ZOA</strong> Noord Sudan 48<br />

5.9 <strong>ZOA</strong> Zuid Sudan 50<br />

5.10 <strong>ZOA</strong> Thailand 52<br />

5.11 <strong>ZOA</strong> Uganda 54<br />

6 KWALITEITSMANAGEMENT EN VERANTWOORDING 56<br />

6.1 ISO-certificering 57<br />

6.2 Verantwoordingsverklaring 57<br />

6.3 Besturen en toezicht houden 57<br />

6.4 Optimale besteding van middelen: <strong>ZOA</strong> Kwaliteits- en Beheersingsmodel 58<br />

6.5 Risicomanagement 60<br />

6.6 Anti-fraude en -corruptie 60<br />

6.7 Extern toezicht en evaluatie 61<br />

7 FONDSENWERVING EN VOORLICHTING 62<br />

7.1 Inleiding 63<br />

7.2 Fondsenwerving 63<br />

7.3 Voorlichting 66<br />

7.4 Communicatie 67<br />

7.5 Doelstelling en resultaten 69<br />

2 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


8 ONDERNEMINGSRAAD 70<br />

9 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 72<br />

9.1 Nieuwe programmalanden 73<br />

9.2 MFS2 aanvraag voor 2011 – 2015 73<br />

9.3 Medewerkers 74<br />

9.4 Vrijwilligers 74<br />

9.5 Noodhulp Indonesië / Filippijnen 75<br />

9.6 Evaluatie strategisch plan Signs of Hope 75<br />

9.7 Sterktes en Zwaktes, Kansen en Bedreigingen 76<br />

9.8 <strong>ZOA</strong> en het milieu 77<br />

9.9 Evaluatie van de doelstellingen voor <strong>2009</strong> 78<br />

10 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 80<br />

10.1 Besproken onderwerpen 81<br />

10.2 Auditcommissie en remuneratiecommissie 81<br />

10.3 Evaluatie van de doelstellingen voor <strong>2009</strong> 81<br />

10.4 Leden van de raad van toezicht 82<br />

10.5 Werving, selectie en benoeming van leden 83<br />

10.6 Nevenfuncties directeur-bestuurder 83<br />

10.7 Evaluatie eigen functioneren 83<br />

10.8 Voornemens voor 2010 83<br />

11 JAARREKENING 84<br />

3 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en<br />

rampen willen wij bijdragen aan<br />

tekenen van hoop en herstel.<br />

Wij zien dit gebeuren als<br />

mensen weer vrede, recht<br />

en wederzijds vertrouwen<br />

ervaren en hun persoonlijke<br />

waardigheid en zelfvertrouwen<br />

hervinden. <strong>ZOA</strong> handelt naar en draagt bij aan<br />

het bijbels perspectief van Gods koninkrijk, dat<br />

verzoening en herstel in volle glorie zal brengen.<br />

Intussen roept God ons op recht te doen en trouw<br />

te zijn aan de mensen die onze steun nodig<br />

hebben.


Onze visie<br />

5 - JAARVERSLAG 2008


<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> ondersteunt mensen<br />

die lijden als gevolg van een gewapend conflict<br />

of natuurramp, door hen te helpen<br />

hun leven opnieuw op te<br />

bouwen. Wij doen<br />

een beroep op<br />

onze<br />

achterban<br />

en partners,<br />

in het Noorden en in het Zuiden, om hun<br />

verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te<br />

raken. Wij bieden een maximale toegevoegde<br />

waarde aan diegenen die wij ondersteunen en<br />

aan diegenen die ons ondersteunen.


Onze missie<br />

7 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong> 2008


De mensen die wij dienen worden constant geconfronteerd<br />

met onzekerheid over hun toekomst.<br />

Het is onze verantwoordelijkheid om hen<br />

steun te geven waarop ze kunnen rekenen, onze<br />

beloften waar te maken en hen trouw te zijn.<br />

Trouw zijn betekent dat<br />

trouw<br />

wij betrokken blijven bij<br />

de gemeenschappen die<br />

door conflicten getroffen zijn, tot het moment<br />

dat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zelfs<br />

als de publieke en politieke omstandigheden<br />

niet hoopgevend zijn, vereist onze trouw dat wij<br />

steun blijven geven, zo lang als redelijkerwijs<br />

mogelijk is.<br />

8 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Kernwaarden<br />

Wij behandelen alle mensen<br />

gelijk en met respect.<br />

Wij maken geen onderscheid<br />

tussen ras, religie, geslacht of politieke<br />

voorkeur. Tegelijkertijd erkennen en waarderen<br />

wij dat er verschillende rollen, posities en verantwoordelijkheden<br />

zijn, waarvan wij ons bewust<br />

moeten zijn, in het bijzonder tussen het<br />

Noorden en Zuiden en tussen donoren en ontvangers.<br />

zoa respecteert de culturele verschillen<br />

die er tussen mensen, gemeenschappen en<br />

organisaties zijn en probeert deze verschillen te<br />

overbruggen door aan te sporen tot wederzijds<br />

begrip.<br />

menselijke<br />

waardigheid<br />

9 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Onze doelgroep beschikt over een verscheidenheid<br />

aan waardevolle capaciteiten, die het waard<br />

zijn om in te<br />

investeren.<br />

rentmeesterschap<br />

Wij streven ernaar goede rentmeesters te zijn<br />

voor de mensen die wij dienen en hun talenten<br />

te koesteren door het trainen en ontwikkelen van<br />

hun vaardigheden, om hen weer in staat te stellen<br />

weer onafhankelijk te worden van externe<br />

hulp en hen nieuwe kansen voor de toekomst te<br />

geven.<br />

10 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Kernwaarden<br />

zoa komt op voor de rechten van kwetsbare en<br />

gemarginaliseerde mensen. In het Zuiden bestrijdt<br />

<strong>ZOA</strong> onrecht door het opzetten van wederopbouw-<br />

en hervestigingsprogramma’s voor<br />

recht<br />

mensen die door een<br />

conflict zijn getroffen. In<br />

het Noorden bevorderen<br />

we het bewustzijn over onrecht in de wereld, zodat<br />

meer mensen zich uitspreken voor recht.<br />

11 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


1. Voorwoord


Het afgelopen jaar stond <strong>ZOA</strong> voor uitdagingen. Zoals veel andere organisaties in onze sector, heeft ook<br />

<strong>ZOA</strong> te maken gekregen met de negatieve gevolgen van de economische crisis. Omdat de inkomsten<br />

achterbleven bij de verwachting, moesten we de meerjarenbegroting naar beneden bijstellen. Juist nu<br />

meer mensen de negatieve gevolgen van de crisis in hun portemonnee gaan voelen, stemt het ons<br />

des te dankbaarder dat de donaties van particulieren, kerken en scholen stegen in het afgelopen jaar.<br />

Tekenend was de spontane en snelle reactie van onze achterban op <strong>ZOA</strong>´s noodhulpcampagne voor<br />

slachtoffers van conflicten in Sri Lanka en droogte in Oost Afrika, op de Filippijnen en in Indonesië.<br />

In <strong>2009</strong> hebben we verschillende malen het Bijbelse verhaal van de barmhartige Samaritaan gelezen.<br />

Hierin laat Jezus zien wie de naaste is van de gewonde man. De Samaritaan onderbreekt niet alleen<br />

zijn reis op een gevaarlijk punt, hij verleent direct hulp en zorgt dat de man ook nazorg krijgt. <strong>ZOA</strong> mag<br />

mede namens een grote en betrokken achterban in Nederland hulp bieden aan mensen in nood. Dat<br />

doen we vanuit de Bijbelse opdracht om recht te doen en mensen in nood te helpen.<br />

Ik ben trots op medewerkers in Nederland en in de programmalanden die door hun inzet het verschil<br />

maken voor zeer kwetsbare mensen in onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden. In dit jaarverslag<br />

willen we u een beeld geven van wat we doen. In de hoofdstukken over de verschillende landen waar<br />

<strong>ZOA</strong> werkt, proberen we het verhaal te vertellen dat schuil gaat achter de feiten en cijfers. Dat is niet<br />

altijd een succesverhaal. Ontwikkelingssamenwerking gaat vaak samen met grote dilemma´s.<br />

In Nederland waren in het afgelopen jaar kritische geluiden te horen over ontwikkelingssamenwerking en<br />

hulpverlening in ontwikkelingslanden. De vraag wordt gesteld of de hulp altijd zinvol is, of belastinggeld<br />

op de goede plek terecht komt. Dat zijn zinnige vragen. Ook medewerkers van <strong>ZOA</strong> ontkomen er niet<br />

aan zich die vragen te stellen.<br />

Zelf werd ik in <strong>2009</strong> ook geconfronteerd met een hulpverleningsdilemma toen ik <strong>ZOA</strong> in Sri Lanka<br />

bezocht. Hier is in <strong>2009</strong> een jarenlange burgeroorlog eindelijk tot een einde gekomen. Burgers die al<br />

maanden op de vlucht waren en in een steeds kleiner gebied vastzaten, werden door de overheid naar<br />

kampen vervoerd. Er was niets in deze kampen; geen water, geen voedsel, geen sanitaire voorzieningen.<br />

<strong>ZOA</strong> heeft in snel tempo gaarkeukens opgezet. Dat hebben we gedaan in een met prikkeldraad<br />

omheind, door militairen bewaakt kamp waar burgers opgesloten zaten. Ik vroeg een van de mensen<br />

die hier verbleven wat ze zouden willen dat wij voor ze deden. ´Niet helpen´, kreeg ik te horen, ´want het<br />

is onrecht dat we hier zitten´. ´Niet helpen´ is soms het duidelijkste signaal richting de overheid.<br />

Uiteindelijk gaat het <strong>ZOA</strong> om het welzijn van de vluchteling. Op eigen benen staan, onafhankelijk van<br />

(westerse) hulporganisaties is uiteindelijk in het belang van gemeenschappen en ontwikkelende landen.<br />

Juist daarbij hebben kwetsbare mensen hulp nodig.<br />

<strong>ZOA</strong> biedt noodhulp in situaties waarin mensen door rampen getroffen zijn en alles verloren hebben.<br />

Steeds vaker lopen noodhulp en wederopbouw daarbij door elkaar heen. Al in de noodhulpfase willen<br />

we de mensen zelf de mogelijkheden in handen geven om weer op eigen benen te staan. Bijvoorbeeld<br />

in Congo waar <strong>ZOA</strong> vluchtelingen ondersteunt die zijn teruggekeerd uit Tanzania.<br />

In Congo ontmoette ik een man die met zijn zoon teruggekomen was naar zijn dorp. Zijn zoon was zwaar<br />

gehandicapt. De hele lange weg terug naar huis had zijn vader hem achterop een fiets meegenomen.<br />

Nu zijn ze weer thuis, waar de jongen in hun onberispelijk schone huisje op een mat ligt. Omdat de vader<br />

ondersteund wordt door zijn dorpsgenoten en door <strong>ZOA</strong>, kon hij de keuze maken om voor zijn zoon te<br />

zorgen. Samen met zijn buren onderhoudt hij een moestuintje dicht bij huis. Ook dat is ´op eigen benen<br />

staan´ - gedragen door je gemeenschap ervoor kiezen om te zorgen voor je kind.<br />

Ik heb het als heel bijzonder ervaren om iets te mogen ervaren van het leven van deze mensen. <strong>ZOA</strong><br />

maakt daadwerkelijk het verschil in de levens van mensen!<br />

Ik hoop dat we daar ook iets van kunnen laten zien in dit jaarverslag.<br />

Johan Mooij, Algemeen Directeur<br />

13 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


2. <strong>ZOA</strong> in vogelvlucht<br />

6 - JAARVERSLAG 2005


2.1 De doelgroep<br />

In <strong>2009</strong> hielp <strong>ZOA</strong> ongeveer 1,9 miljoen vluchtelingen en ontheemden in haar programmalanden in<br />

Afrika en Azië. <strong>ZOA</strong> ondersteunde de doelgroep met projecten op het gebied van:<br />

• water en sanitatie, gezond drinkwater<br />

• landbouw, voedselzekerheid en levensonderhoud<br />

• onderwijs<br />

• opbouw van gemeenschappen<br />

• versterking van lokale organisaties en overheden<br />

• bouw en herstel van infrastructuur<br />

• gezondheidszorg<br />

De positie van vrouwen en meisjes en vredesopbouw krijgen waar mogelijk een plaats binnen alle<br />

activiteiten. Daarnaast voerde <strong>ZOA</strong> noodhulp uit ten behoeve van slachtoffers van natuurrampen in<br />

Indonesië en op de Filippijnen.<br />

2.2 De achterban<br />

<strong>ZOA</strong> heeft een trouwe achterban die bestaat uit:<br />

Particulieren 85.000 Scholen 68<br />

Kerken 684 Bedrijven en vermogensfondsen 492<br />

<strong>ZOA</strong> mobiliseert haar achterban via de website www.zoa.nl, en via verschillende communicatie-uitingen:<br />

• <strong>ZOA</strong> Magazine (twee keer per jaar)<br />

• <strong>ZOA</strong> Magazine Nieuws (vijf keer per jaar)<br />

• Nieuwsbrief per e-mail (twaalf keer per jaar)<br />

Daarnaast zijn er specifieke communicatie-uitingen voor elk van de groepen binnen <strong>ZOA</strong>´s achterban.<br />

2.3 De organisatie<br />

Het strategische meerjarenbeleidsplan Signs of Hope is in <strong>2009</strong> tussentijds geëvalueerd. De uitkomsten<br />

zijn gebruikt om de resultaten voor de plannen voor 2010 bij te stellen en om het beleidsplan voor<br />

de komende planperiode op te stellen. Maatregelen om het milieu minder te belasten, zijn succesvol<br />

geïmplementeerd in <strong>2009</strong>. In 2010 zal <strong>ZOA</strong> ook aandacht besteden aan uitbreiding van milieuprojecten<br />

in programmagebieden. Samen met Save the Children Nederland, Care Nederland en Healthnet<br />

TPO vormt <strong>ZOA</strong> het Dutch Consortium for Rehabilitation. Als consortium hebben deze organisaties<br />

gezamenlijk de financieringsaanvraag in het kader van MFS2 ingediend.<br />

2.4 De werknemers<br />

Werknemers in Nederland 60 Werknemers in de programmalanden 717<br />

• Het verloop onder <strong>ZOA</strong>-medewerkers in Nederland is sterk verminderd ten opzichte van voorgaande<br />

jaren als gevolg van specifieke investeringen in personeelsbeleid.<br />

• Vier programmalanden kregen een nieuwe landendirecteur. Twee van hen werkten eerder als<br />

landendirecteur in een ander programmaland.<br />

• <strong>ZOA</strong> organiseerde twee regionale conferenties, een in Azië en een in Afrika, ter versterking van het<br />

human resource management. Deze conferenties krijgen in 2010 een vervolg.<br />

2.5 De cijfers<br />

Inkomsten vanuit particulieren, kerken en scholen namen licht toe. Inkomsten vanuit institutionele<br />

donoren en inkomsten vanuit bedrijven en vermogensfondsen bleven achter bij de verwachting.<br />

Toezeggingen voor geplande activiteiten konden vanuit de reserves worden gefinancierd. <strong>ZOA</strong> heeft<br />

haar meerjarenbegroting moeten bijstellen en heeft een bezuiniging doorgevoerd van 0,5 miljoen euro.<br />

De totale inkomsten van <strong>ZOA</strong> waren € 26.136.718 een afname van 1% ten opzichte van 2008. Het<br />

geld is als volgt besteed:<br />

91% 5% 4%<br />

Projecten Fondsenwerving Overhead<br />

15 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


3. Profiel van <strong>ZOA</strong><br />

16 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> is een internationale hulporganisatie die vluchtelingen en ontheemden in Afrika<br />

en Azië ondersteunt. De landen waar <strong>ZOA</strong> werkt hebben een geschiedenis van conflict en geweld<br />

waardoor de fysieke en sociale infrastructuur geheel of gedeeltelijk is verwoest. Als gevolg hiervan zijn<br />

lokale organisaties en autoriteiten waarmee <strong>ZOA</strong> in deze landen samenwerkt, maar beperkt in staat<br />

om hun werk goed te doen. Daarom stelt <strong>ZOA</strong>, naast de hulp aan families, gezinnen en dorpsgemeenschappen,<br />

zich ten doel om de capaciteit van deze lokale partnerorganisaties te versterken. <strong>ZOA</strong> hoopt<br />

daarmee op termijn haar activiteiten aan deze organisaties te kunnen overdragen.<br />

3.1 Organisatie<br />

De organisatie is toegerust voor de situatie in gebieden waar de wederopbouw op gang moet komen.<br />

In landen waar <strong>ZOA</strong> is gestart met wederopbouwprogramma´s voor de lange termijn, worden nationale<br />

<strong>ZOA</strong>-landenkantoren opgezet die deel uitmaken van de internationale <strong>ZOA</strong>-organisatie. Medewerkers<br />

worden zoveel mogelijk lokaal geworven. Negentig procent van <strong>ZOA</strong>´s medewerkers in de programmalanden<br />

zijn lokale mensen.<br />

Raad van Toezicht<br />

Algemeen directeur<br />

Human Resources<br />

Afdeling<br />

Monitoring &<br />

Beleidsontwikkeling<br />

Programma’s<br />

Fondsenwerving Programma’s &<br />

Voorlichting<br />

Financiën<br />

Landendirecteuren<br />

Programma Adviseur<br />

Programma Manager<br />

Manager General Affairs<br />

Hierboven wordt de structuur van de organisatie weergegeven.<br />

Centrale onderdelen zijn:<br />

• Drie operationele afdelingen: Programma’s, Financiën en Fondsenwerving & Voorlichting.<br />

• Twee stafafdelingen ondersteunen de gehele organisatie op het gebied van Human Resource management<br />

en Monitoring & Beleidsontwikkeling (MP4).<br />

• De leidinggevenden van bovenstaande afdelingen vormen samen met de Algemeen Directeur het<br />

management team.<br />

• Per land zijn support teams ingericht met medewerkers uit elk van de drie operationele afdelingen.<br />

• De landendirecteuren rapporteren rechtstreeks aan de algemeen directeur en vormen samen met<br />

het management team het internationale management team.<br />

De landenorganisaties functioneren in grote mate zelfstandig waardoor ze goed kunnen inspelen op<br />

lokale ontwikkelingen en waardoor ze ervoor kunnen zorgen dat projecten en programma’s effectief en<br />

efficiënt worden vormgeven. Het hoofdkantoor in Nederland ondersteunt de landenorganisaties bij de<br />

samenhang en continuïteit van het beleid, bewaking van kwaliteit, uitwisseling van kennis en ervaring,<br />

versterken van de bewustwording over de wereldwijde vluchtelingenproblematiek, financieel beheer en<br />

ondersteuning ten aanzien van logistiek, fondsenwerving, rekrutering van staf en andere randvoorwaarden.<br />

Om de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor richting de landenprogramma´s te garanderen, zijn<br />

supportteams ingericht. Doordat elk supportteam bestaat uit leden van de drie operationele afdelingen<br />

zijn zij in staat een landenprogramma te belichten vanuit elk van de verschillende disciplines.<br />

Niet alle projecten en programma’s worden uitgevoerd door de <strong>ZOA</strong>-landenorganisaties. Waar mogelijk<br />

voeren lokale partnerorganisaties de projecten uit. Ook voor noodhulpprojecten, die vaak een relatief<br />

korte duur hebben, is het meestal niet nodig een lokale <strong>ZOA</strong>-organisatie in te richten. Vooral in landen<br />

waar <strong>ZOA</strong> verwacht niet op langere termijn betrokken te zijn, worden dergelijke projecten uitgevoerd<br />

door (of in samenwerking met) lokale of internationale organisaties die al een lokaal apparaat hebben<br />

ingericht. <strong>ZOA</strong> kan haar personeel ook tijdelijk inzetten bij dergelijke organisaties.<br />

17 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


3.2 Kwaliteitstandaarden en codes<br />

<strong>ZOA</strong> onderschrijft de volgende codes:<br />

• de internationale gedragscode, ‘Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent<br />

Movement and NGOs in Disaster Relief’;<br />

• de internationale gedragscode voor personeel van People in Aid ‘The People in Aid Code of Best<br />

Practice in the Management and Support of Aid Personnel’;<br />

• de gedragscode voor organisaties binnen de Europese Unie, ´NGDO Charter – Basic Principles of<br />

Development and Humanitarian Aid NGOs in the European Union´;<br />

• de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (volledig geïmplementeerd);<br />

• de Gedragscode van de VFI voor fondsenwerving;<br />

• De Sphere Standards voor uitvoering van noodhulp en wederopbouw.<br />

De codes zijn geïmplementeerd in de werkprocessen van <strong>ZOA</strong> (zie ook hoofdstuk 4). Bij kwaliteitsreviews<br />

en programmabeoordelingen worden de belangrijkste elementen uit de codes getoetst. Afwijkingen<br />

worden beoordeeld binnen de context waarin wordt gewerkt en gerapporteerd via de bestaande<br />

planning- en reviewcyclus. Overtredingen van de code kan invloed hebben op individuele beoordelingen<br />

van werknemers. Aanpassingen en/of verbeteringen van de implementatie van codes vinden plaats<br />

binnen de normale jaarplanning. In <strong>2009</strong> werden afwijkingen ten opzichte van de Sphere Standards<br />

geaccepteerd in verband met specifieke omstandigheden (vluchtelingen die niet in kampen zitten) en is<br />

een klachtenregeling voor de doelgroep en lokale partners geïmplementeerd.<br />

Sinds 2008 is het kwaliteitsmanagement van <strong>ZOA</strong> extern gecertificeerd volgens de ISO 9001:2000<br />

norm. In <strong>2009</strong> is <strong>ZOA</strong>´s kwaliteitsmanagement geactualiseerd naar de ISO 9001:2008 norm.<br />

Het werk van <strong>ZOA</strong> wordt gecontroleerd door diverse externe evaluatoren (onder meer van diverse<br />

overheden), erkende accountants en externe kwaliteitauditors. Daarnaast heeft <strong>ZOA</strong> een intern auditsysteem<br />

dat er op toeziet dat er effectief en efficiënt wordt gewerkt.<br />

3.3 Samenwerkingsverbanden<br />

<strong>ZOA</strong> werkt samen met: Toegevoegde waarde Aard van <strong>ZOA</strong>’s deelname<br />

Tear en<br />

Woord en Daad<br />

Red een Kind, Tear, Woord en<br />

Daad en Dorcas, in een noodhulpcluster<br />

Save the Children NL, CARE<br />

NL, Healthnet TPO, in het Dutch<br />

Consortium for Rehabilitation<br />

• Samenwerking gebaseerd op gedeelde protestantse<br />

identiteit<br />

• Informatietoevoer en ondersteuning<br />

• Samenwerking gebaseerd op gedeelde protestantse<br />

identiteit<br />

• Gezamenlijke fondsenwerving voor noodhulpacties<br />

• Gezamenlijke aanvraag voor MFS2 voor financiering<br />

2011 – 2015<br />

• Vergroten van de kwaliteit van het programmavoorstel<br />

• Consultatie tussen directeuren<br />

• Gedeelde verantwoordelijkheid<br />

voor het ontwikkelen van<br />

communicatie-uitingen voor<br />

scholen via Just Care<br />

• Samenwerkingsverband voor<br />

noodhulp<br />

• Penvoerder<br />

CARE NL • Kennisuitwisseling • Partnerschap voor programmafinanciering<br />

Tear Fund UK en Tear • Gezamenlijke uitvoering van projecten in Congo • Mede-uitvoerder<br />

Aqua for All, Simavi, Amref Flying<br />

Doctors<br />

Happy Gift<br />

Kinder Nothilfe (Duitsland), Acet<br />

(Slowakije), Woord en Daad en<br />

Tear (Nederland)<br />

Medair<br />

• Draagvlakversterking bij scholen in Nederland via<br />

het ‘wandelen voor water’ evenement<br />

• Draagvlakversterking en bewustwording onder<br />

jongeren en studenten<br />

• Bewustwordingscampagne in Europa m.b.t. HIV/<br />

Aids problematiek<br />

• Samenwerking op het gebied van identiteit<br />

• Wederzijdse uitwisseling van medewerkers<br />

• Mede-uitvoerder van het evenement<br />

en van de activiteiten<br />

op basisscholen<br />

• Faciliteren door aanlevering<br />

project- en landeninformatie<br />

• Mede-uitvoerder<br />

• Samenwerkingsverband voor<br />

noodhulp<br />

18 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


<strong>ZOA</strong> is lid van: Toegevoegde waarde Aard van <strong>ZOA</strong>’s deelname<br />

CDN (Samenwerkingsverband van<br />

<strong>ZOA</strong>, Red een Kind en Woord en<br />

Daad, werkzaam in Myanmar)<br />

Dutch Consortium Uruzgan<br />

(DCU)<br />

EU-CORD, Platform van achttien<br />

christelijke organisaties voor noodhulp-<br />

en ontwikkelingssamenwerking.<br />

EU-CORD vertegenwoordigt<br />

de leden bij bijeenkomsten van<br />

Voice en Concord.<br />

PSO (Netwerk voor capaciteitsopbouw<br />

in ontwikkelingslanden)<br />

PRISMA<br />

Partos (parapluorganisatie van<br />

Nederlandse ngo´s voor ontwikkelingssamenwerking)<br />

VFI<br />

IS-Academy (samenwerkingsverband<br />

met de Universiteit<br />

Wageningen, het Ministerie van<br />

Ontwikkelingssamenwerking en<br />

diverse andere NGO’s)<br />

• Samenbundelen van krachten voor noodhulp en<br />

wederopbouw na cycloon Nargis in deltagebied<br />

van Myanmar.<br />

• Samenbundeling van activiteiten door samenwerking<br />

met Save the Children NL, Cordaid, Healthnet<br />

TPO en DCA-vet.<br />

• Lobby bij EU, vertegenwoordiging<br />

• Informatietoevoer<br />

• Standaardisering van kwaliteitsmanagement,<br />

benchmarking<br />

• Kennisuitwisseling en financiering<br />

• Netwerk van christelijke organisaties<br />

• Gedeelde afvaardiging in samenwerking met<br />

ICCO<br />

• Beleidsafstemming<br />

• Support base enhancement<br />

• Toegang tot donoren als EO-Metterdaad<br />

• Sectororganisatie: lobby naar het Ministerie van<br />

Buitenlandse Zaken en Nederlands parlement<br />

• Kwaliteitsmanagement standaardisering en<br />

benchmarking<br />

• Kennisuitwisseling<br />

• Via Partos: EU-ngo liaison<br />

• Coördinatie, support base en kwaliteit van fondsenwerving<br />

in Nederland<br />

• Kennisontwikkeling en gezamenlijk onderzoek<br />

• Eén van de drie deelnemende<br />

organisaties<br />

• Lid en mede-uitvoerder<br />

• Lid<br />

• Lid<br />

• Meerjaren leer-werk traject<br />

(LWT)<br />

• Lid<br />

• Deelname bij activiteiten voor<br />

draagvlakversterking<br />

• Lid<br />

• Lid<br />

• <strong>ZOA</strong> levert capaciteit, kennis<br />

en ervaring. De uitkomsten<br />

leveren informatie voor beleidsontwikkeling<br />

• <strong>ZOA</strong> financiert een PHDonderzoekstraject<br />

in Uganda<br />

over voedselzekerheid<br />

In het algemeen zijn geen specifieke risico’s verbonden aan het werken in de verschillende samenwerkingsverbanden.<br />

Bij CDN en DCU is <strong>ZOA</strong> tevens operationeel verantwoordelijk. Voor deze samenwerkingsverbanden<br />

gelden de normale projectrisico’s zoals elders in dit jaarverslag beschreven.<br />

<strong>ZOA</strong> is penvoerder voor het Dutch Consortium for Rehabilitation, in die functie is zij volledig verantwoordelijk<br />

voor de uitvoering van het contract met het Ministerie van Buitenlandse zaken. Door middel van<br />

de samenwerkingsovereenkomst worden de risico’s met de andere partijen gedeeld en zijn procedures<br />

afgesproken om risico’s te beheersen.<br />

Evaluatie van samenwerkingsverbanden<br />

Steeds weer worden we bevestigd in onze overtuiging dat samenwerking met andere organisaties bij<br />

wederopbouw van groot belang is. Het zoeken naar vormen van samenwerking in de programmalanden<br />

is noodzakelijk, niet alleen vanwege de omvang van de nood, maar ook om de kwaliteit van onze hulp<br />

te verbeteren. Het belangrijkste uitgangspunt bij de beoordeling van (potentiële) samenwerkingsverbanden<br />

is dat de samenwerking altijd moet leiden tot een directe meerwaarde voor de doelgroep en<br />

verbeterde hulpverlening. Uit de evaluatie van <strong>2009</strong> bleek dat de samenwerking binnen Prisma niet<br />

meer goed aansluit op de activiteiten van <strong>ZOA</strong>. In goed overleg met het bestuur van Prisma zal in 2010<br />

over de voortzetting van het lidmaatschap worden besloten.<br />

Nieuwe vormen van samenwerking en internationale netwerken zullen steeds belangrijker worden door<br />

het belang dat <strong>ZOA</strong>’s achterban hecht aan betere coördinatie van de hulpverlening. <strong>ZOA</strong> hecht ook veel<br />

waarde aan draagvlak in de samenleving voor de belangen van slachtoffers van conflicten en rampen.<br />

Om meer bewustwording hiervoor te creëren werkt <strong>ZOA</strong> in Nederland en op Europees niveau samen<br />

om de impact van de draagvlak- en bewustwordingsactiviteiten te vergroten door middel van gezamenlijke<br />

acties en projecten.<br />

19 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


4. Programma, doelgroep en<br />

kerncompetenties<br />

20 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


4.1 ALGEMEEN<br />

4.1.1 <strong>ZOA</strong>´S DOELGROEP IN DE PROGRAMMALANDEN<br />

<strong>ZOA</strong> opereert in gebieden waar als gevolg van gewapende conflicten grote aantallen mensen op drift<br />

zijn geraakt. De <strong>ZOA</strong> programma’s richten zich daarbij op ontheemden in verschillende situaties: vluchtelingen,<br />

intern ontheemden, terugkerenden.<br />

• <strong>ZOA</strong>-programma´s in Ethiopië en Thailand richten zich op vluchtelingen, zij die een grens zijn overgetrokken.<br />

Hier levert <strong>ZOA</strong> basisvoorzieningen in kampen, respectievelijk aan vluchtelingen uit Sudan,<br />

Somalië en Eritrea die een veilig heenkomen hebben gezocht in Ethiopië en aan vluchtelingen uit<br />

Myanmar (Birma), die naar Thailand zijn gevlucht.<br />

• <strong>ZOA</strong>-programma´s in in Sri Lanka, Democratische Republiek Congo (DRC), Ethiopië en Noord Sudan<br />

richten zich op intern ontheemden, zij die binnen hun eigen landsgrenzen op drift zijn geraakt.<br />

• <strong>ZOA</strong>-progamma’s in Cambodja, DRC, Afghanistan, Ethiopië en het programma-in-voorbereiding in<br />

Burundi werken voor terugkerende vluchtelingen. De programma’s in Sri Lanka, DRC, Noord Sudan,<br />

Zuid Sudan, Uganda en Liberia richten zich op terugkerende intern ontheemden.<br />

4.1.2 FRAGIELE STATEN<br />

Waar mensen naar hun oorspronkelijke woongebieden kunnen terugkeren, is de situatie over het algemeen<br />

stabieler en vreedzamer. Er lijken weer mogelijkheden te bestaan voor wederopbouw. Omdat de<br />

omstandigheden vaak nog wel kwetsbaar zijn, spreken we van ‘fragiliteit’. De omstandigheden waar<br />

fragiele wederopbouw plaatsvindt, kunnen ineens verslechteren, zoals kortgeleden in het oosten van<br />

DRC waar mensen terugvielen in gewapend conflict. Dit vraagt flexibiliteit in <strong>ZOA</strong>´s werk en bij de organisaties<br />

met wie zij samenwerkt. <strong>ZOA</strong> heeft veel kennis over het werken in fragiele staten. Deze kennis<br />

hebben <strong>ZOA</strong>-medewerkers zich vanuit hun ervaring eigen gemaakt.<br />

4.1.3 HYBRIDE AANPAK: SAMENWERKING EN EIGEN UITVOERING<br />

<strong>ZOA</strong> hanteert een ‘hybride benadering’. Dat houdt in dat <strong>ZOA</strong> een deel van het werk voor de gemeenschappen<br />

zelf verricht, en dat een ander gedeelte van het werk door lokale en nationale partnerorganisaties<br />

wordt uitgevoerd. Partnerorganisaties waarderen deze benadering. Doordat <strong>ZOA</strong>-medewerkers<br />

´met de voeten in de klei´ staan, weten zij wat het inhoudt om aan de basis te werken. Zoals de directeur<br />

van <strong>ZOA</strong>´s Burundese partnerorganisatie MiParec het verwoordde: ´Si tu veux être berger, il faut dormir<br />

comme les vaches´ (´wie een herder wil zijn, zal bij de koeien moeten slapen´). Door nauwe samenwerking<br />

met lokale partnerorganisaties verbetert <strong>ZOA</strong> de slagkracht en flexibiliteit van haar programma’s.<br />

4.1.4 BEVORDEREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN<br />

De sectoren waarin <strong>ZOA</strong> en haar partnerorganisaties zijn gespecialiseerd, zijn primair onderwijs, drinkwater<br />

en sanitatie, en economische activiteiten, vooral in de landbouw.<br />

Het werken aan economisch herstel in postconflictgebieden zal voor de toekomst een belangrijke focus<br />

blijven. Juist armoede en de strijd om schaarse middelen zijn een belangrijke oorzaak van conflicten.<br />

Economische samenwerking kan in die context bijdragen aan betere sociale verhoudingen en vertrouwen.<br />

In de <strong>ZOA</strong>-programma’s in Liberia, Uganda en DRC is deze benadering goed zichtbaar. Binnen<br />

het door <strong>ZOA</strong> geleide Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR), waarin ook Save the Children Nederland,<br />

CARE Nederland en HealthNet TPO deelnemen, ziet <strong>ZOA</strong> voor zichzelf een belangrijke rol<br />

weggelegd bij het bevorderen van economische activiteiten. Het DCR richt zich op het verbeteren van<br />

de situatie van mensen in fragiele staten, in de Democratische Republiek Congo (DRC), Noord en Zuid<br />

Sudan, Burundi, Liberia en Uganda.<br />

In alle programma’s besteedt <strong>ZOA</strong> aandacht aan capaciteitsopbouw, kwetsbare groepen in de samenleving,<br />

veelal vrouwen en meisjes (gender), en aan vredesopbouw.<br />

4.2 DE MEDEWERKERS<br />

In totaal zijn in de programmagebieden 717 stafleden van <strong>ZOA</strong> werkzaam. De elf landenorganisaties<br />

variëren sterk in personeelsomvang, met een gemiddelde van rond de 70 medewerkers en met Sri<br />

Lanka als grootste organisatie. Een landenmanagementteam bestaat uit de landendirecteur, de ma-<br />

21 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


nager bedrijfsvoering, de programma-adviseur, en de programmamanagers. De programmamanagers<br />

geven leiding aan de staf die activiteiten uitvoert. Die activiteiten moeten bijdragen aan verbetering van<br />

de situatie van de doelgroepen.<br />

4.3 DE DOELGROEP<br />

Uiteindelijk gaat het om de impact, de positieve effecten van alle activiteiten voor de doelgroep. Zo is<br />

de introductie van brandhoutbesparende ovens aan Sudanese vluchtelingen bedoeld om de houtkap<br />

te reduceren. Daarnaast worden vrouwen minder aan gevaar blootgesteld nu ze minder vaak het hout<br />

buiten het kamp hoeven te kappen. De verkoop van zaaizaad en gereedschappen en het geven van<br />

landbouwtraining in Uganda zijn bedoeld om boeren te helpen meer gewassen te oogsten waardoor zij<br />

hun gezinnen kunnen voeden en meer inkomen kunnen verdienen.<br />

Impactmeting<br />

Het meten van impact van het werk van <strong>ZOA</strong> in fragiele landen is complex. Externe omstandigheden<br />

hebben een zeer grote invloed op de resultaten van een programma. Het wel of niet realiseren van<br />

impact is niet direct te koppelen aan individuele activiteiten. Desondanks beoordeelt <strong>ZOA</strong> jaarlijks haar<br />

bijdrage in de landen door vast te stellen of haar activiteiten bijdragen aan drie dimensies die <strong>ZOA</strong> cruciaal<br />

acht in het kader van duurzame verbetering van de situatie van doelgroepen:<br />

• stabiliteit en vrede op lokaal niveau;<br />

• het bevorderen van interne samenhang (‘sociaal kapitaal’) en de mogelijkheden van zelforganisatie<br />

van dorpsgemeenschappen;<br />

• het toenemend vermogen van de gemeenschappen om voor zichzelf op te komen en om zelf de toegang<br />

veilig te stellen tot de noodzakelijke goederen, diensten, informatie en besluitvormingsprocessen.<br />

<strong>ZOA</strong> wil het effect van haar activiteiten ´tastbaar´ maken door de relatie met de beoogde impact nauwkeuriger<br />

te volgen. Daarom is <strong>ZOA</strong> sinds begin <strong>2009</strong>, door middel van een pilot in Ethiopië, begonnen<br />

haar veldwerkers toe te rusten om de doelgroep meer planmatig te bedienen en om na te gaan of de<br />

activiteiten daadwerkelijk aansluiten bij de beoogde impact op de doelgroep. Waar nodig kunnen de<br />

veldwerkers plannen ook bijstellen. <strong>ZOA</strong> is tevreden over de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan<br />

met deze nieuwe manier van ‘monitoren’. Op basis van deze pilot, zal <strong>ZOA</strong> deze werkwijze nu ook in<br />

Uganda overnemen.<br />

Per land toetst <strong>ZOA</strong> of de organisatie werkt binnen haar mandaat en of zij nog de gewenste toegevoegde<br />

waarde voor de doelgroep heeft. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt of <strong>ZOA</strong> haar activiteiten<br />

uitbreidt, stabiliseert of afbouwt. Per 31 december <strong>2009</strong> is de status per land als volgt:<br />

Afghanistan: stabiliseren<br />

Burundi: uitbreiden<br />

Cambodja: afbouwen<br />

DR Congo: uitbreiden<br />

Ethiopië: stabiliseren<br />

Liberia: afbouwen<br />

Myanmar: uitbreiden<br />

Noord Sudan: uitbreiden<br />

Zuid Sudan: stabiliseren<br />

Sri Lanka: stabiliseren<br />

Thailand: afbouwen<br />

Uganda: uitbreiden<br />

Zie voor een meer gedetailleerde verantwoording van activiteiten de individuele landenpagina’s.<br />

Tot slot heeft <strong>ZOA</strong> een klachtenprocedure ontwikkeld voor de doelgroep en voor lokale partners. Deze<br />

procedure geeft hen de mogelijkheid om, bij eventuele ontevredenheid met de werkzaamheden van<br />

<strong>ZOA</strong> of het gedrag van haar medewerkers, een klacht in te dienen waarna een onderzoek hiernaar zal<br />

plaatsvinden.<br />

4.4 LINK TUSSEN NEDERLAND EN DE PROGRAMMALANDEN<br />

<strong>ZOA</strong> wil een gezicht geven aan de anonieme groep vluchtelingen en ontheemden. Zo wil <strong>ZOA</strong> de link<br />

leggen tussen haar achterban en de doelgroepen in de programmalanden. Dat wordt onder andere<br />

22 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


uitgebeeld op de voor- en achterpagina van het <strong>ZOA</strong>-magazine. Hier krijgt iemand uit de Nederlandse<br />

achterban en een vluchteling of ontheemde uit een van de programmalanden een gezicht.<br />

Die link tussen de achterban en de doelgroep wordt ook gelegd op de volgende pagina´s van dit jaarverslag,<br />

in de verslagen uit de programmalanden. Bij elk verslag wordt een actie uitgelicht die vanuit de<br />

achterban is georganiseerd ten behoeve van de doelgroep in het betreffende land. De boodschap is:<br />

het zijn twee gezichten, maar het is één wereld.<br />

4.5 DOELEN EN RESULTATEN<br />

Doelstellingen <strong>2009</strong><br />

<strong>ZOA</strong> blijft investeren in het verbinden van<br />

organisatiebrede beleidsontwikkeling met<br />

de dagelijkse praktijk in de programmalanden.<br />

Dit zal onder andere plaatsvinden<br />

door in <strong>2009</strong> opnieuw regionale<br />

workshops te organiseren en door gerichte<br />

ondersteuning van landen.<br />

Doelstellingen behaald<br />

<strong>ZOA</strong> heeft organisatiebrede beleidsontwikkeling goed kunnen verbinden met<br />

de dagelijkse praktijk in de programmalanden. <strong>ZOA</strong> heeft regionale workshops<br />

georganiseerd over de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld. Ook<br />

heeft er een wereldwijde mid-term evaluatie plaatsgevonden van het meerjarenbeleidsplan<br />

´Signs of Hope´. Landen hebben intensief deelgenomen aan dit<br />

proces. Zie voor de uitkomsten van de evaluatie hoofdstuk 9.6.<br />

<strong>ZOA</strong> zal beleidskaders en bijbehorende<br />

instrumenten op het gebied van onderwijs,<br />

voedselzekerheid, gender, vredesopbouw,<br />

CBO capaciteitsversterking en water &<br />

sanitatie ontwikkelen, afronden en implementeren.<br />

<strong>ZOA</strong> zal actief deelnemen aan geselecteerde<br />

kennisnetwerken, onder andere met<br />

PSO, Care-Nederland en door deelname<br />

aan de IS Academy ‘Fragile States’.<br />

Het <strong>ZOA</strong> hoofdkantoor heeft beleidsdocumenten geformuleerd met betrekking<br />

tot de onderwerpen gender, water en sanitatie, primair onderwijs en samenwerking<br />

met lokale ngo´s. Dit beleid is geformuleerd na intensieve samenspraak met<br />

de landenorganisaties. In aanvulling hierop is ook een klachtenprocedure voor<br />

de doelgroep ontwikkeld.<br />

<strong>ZOA</strong> heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de Wageningen<br />

Universiteit en met Agriterra. Daarnaast werd er vooruitgang geboekt in de<br />

uitvoering van het onderzoek van <strong>ZOA</strong>´s Keniase PhD trainee over voedselzekerheid<br />

in fragiele staten.<br />

Doelstellingen 2010<br />

Programma-uitbreiding<br />

• Het huidige programma in Burundi wordt uitgebreid en geïntensiveerd. Het werken met lokale partners<br />

zal hierbij centraal staan.<br />

• Onderzoek wordt gedaan naar nieuwe programmalanden. Hierbij wordt gedacht aan Tsjaad, Centraal<br />

Afrikaanse Republiek, Kenia en de Filippijnen.<br />

Samenwerking<br />

• Als penvoerder voor het Dutch Consortium for Rehabilitation neemt <strong>ZOA</strong> initiatief om de programmavoorstellen<br />

voor 5 landen te ontwikkelen zodat per 1 januari 2011 kan worden gestart met de<br />

uitvoering.<br />

• In diverse landen wordt op uitvoerend niveau samengewerkt. Vanuit de programma-afdeling wordt<br />

specifiek geïnvesteerd in het Dutch Consortium for Uruzgan en het laten functioneren van de samenwerking<br />

met Tear Fund UK en Tear in Congo.<br />

Innovatie<br />

• Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe werkmethoden wordt uitgevoerd om effectievere en<br />

efficiëntere landenprogramma’s te ontwikkelen.<br />

23 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Ik vind het belangrijk<br />

werk, en dat moet<br />

24 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

doorgaan<br />

Mevrouw De Jong (78),<br />

collectecontactpersoon<br />

uit Vlist<br />


Ik putte troost uit het feit dat ik<br />

niet de enige was die iemand<br />

verloren had’<br />

Was Shi (29), weduwe<br />

met twee kinderen uit<br />

Myanmar<br />

25 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Het is mooi om je<br />

talenten in te zetten voor<br />

een organisatie die het<br />

geld goed besteedt<br />

Marnix Kievit (35),<br />

ambassadeur en<br />

fotograaf voor <strong>ZOA</strong> uit<br />

Nederland<br />

26 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Quinto Odoch (11),<br />

leerling in <strong>ZOA</strong>-onderwijsprogramma<br />

in Noord<br />

Uganda<br />

Thuis vertel ik mijn ouders wat<br />

ik op school geleerd heb.<br />

Dat vinden ze leuk en ze<br />

hebben er ook wat aan’<br />

27 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Tigest Tejiwe (30),<br />

Programma-adviseur<br />

Ethiopië<br />

28 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

Ik ben een hands-on<br />

persoon, ik houd ervan<br />

om met de mensen<br />

samen te werken’


‘Hulpverlening aan<br />

mensen die het zoveel<br />

minder hebben dan<br />

ikzelf; dat past bij me<br />

Margaretha de Koning<br />

(26) marketingmedewerker<br />

<strong>ZOA</strong> hoofdkantoor<br />

29 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘De wederopbouw van<br />

een gemeenschap<br />

is geen kwestie van<br />

geld alleen<br />

Kevin Beattie (57),<br />

Landendirecteur<br />

Zuid-Sudan<br />

30 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


God vraagt het gewoon:<br />

kleed de naakte, voed de<br />

hongerige. Punt ’<br />

‘Dominee Gert<br />

Hutten, predikant van<br />

de gereformeerde<br />

kerk (vrijgemaakt) van<br />

Arnhem-Centrum<br />

31 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5. Programmalanden<br />

32 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Afrika<br />

1. Burundi<br />

2. Democratische Republiek Congo<br />

3. Ethiopië<br />

4. Liberia<br />

5. Noord en Zuid-Sudan<br />

6. Uganda<br />

Azië<br />

7. Afghanistan<br />

8. Cambodja<br />

9. Myanmar<br />

10. Thailand<br />

11. Sri Lanka<br />

7<br />

9<br />

4<br />

2<br />

5<br />

6<br />

1<br />

3<br />

11<br />

10<br />

8<br />

Burundi<br />

In Burundi ondersteunt <strong>ZOA</strong> de Burundese organisatie MiParec, die een programma uitvoert voor<br />

vredesopbouw en wederopbouw. Sinds haar onafhankelijkheid in 1962 heeft Burundi zwaar te lijden<br />

gehad onder een bloedige strijd tussen de Hutu’s en de Tutsi’s. Meer dan 500.000 Burundese<br />

Hutu’s vluchtten naar Tanzania. In Burundi zelf raakten honderdduizenden Tutsi’s intern ontheemd.<br />

Eind 2001 werd een driejarige overgangsregering geïnstalleerd en keerde de rust geleidelijk terug.<br />

Grote aantallen Burundese vluchtelingen keerden de afgelopen jaren terug. Naar schatting zullen er<br />

nog 60.000 Burundezen terugkeren uit Tanzania, terwijl er op dit moment nog zo’n 100.000 intern<br />

ontheemden zijn in Burundi zelf.<br />

33 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.1 <strong>ZOA</strong> Afghanistan<br />

<strong>ZOA</strong> werkt in Afghanistan sinds 2000 onder uit Iran en Pakistan teruggekeerde vluchtelingen en onder<br />

de gemeenschappen waarin deze vluchtelingen terugkomen.<br />

Aan het begin van <strong>2009</strong> werd het noorden van Afghanistan, na een periode van droogte, getroffen door<br />

overstromingen. De overstromingen verwoestten landbouwgrond en infrastructuur. <strong>ZOA</strong> ondersteunde de<br />

getroffen mensen met noodhulp. Door de verslechterende veiligheidssituatie wordt het steeds moeilijker<br />

om te reizen. Daardoor is het monitoren van projecten maar beperkt mogelijk. Voor een Nederlander<br />

of een Afghaan van de ´verkeerde´ etnische achtergrond is het in een aantal plaatsen in Afghanistan<br />

niet mogelijk om projecten te bezoeken. In Noord Afghanistan zijn de veiligheidsomstandigheden wat<br />

beter. Hier zijn ngo´s niet het rechtstreekse doel van gewelddadigheden. Voor <strong>ZOA</strong> Afghanistan is het<br />

een uitdaging om in een tijd van economische recessie aan genoeg donorgelden te komen. In <strong>2009</strong><br />

zijn er meer medewerkers bijgekomen in het kantoor in Kabul. Daardoor zijn er meer mogelijkheden om<br />

donoren te benaderen.<br />

5.1.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Haider Ahmadyar (33) weet wat het is om als vluchteling te leven en om terug te keren in een onzekere<br />

situatie. Van zijn vijfde tot zijn zeventiende jaar leefde Haider als vluchteling in Pakistan. In 1994 keerde<br />

de familie Ahmadyar terug naar Afghanistan. Haider ging medicijnen studeren in Balkh in Noord<br />

Afghanistan. Sinds november 2003 werkt Haider voor <strong>ZOA</strong> in Afghanistan als Operations Support<br />

Manager voor Noord Afghanistan. ´<strong>ZOA</strong> werkt voor de meest kwetsbare mensen, mensen die lijden<br />

onder schaarste en de gevolgen van natuurrampen. Die mensen te helpen, is wat mij motiveert.´<br />

Haider heeft hoop voor de toekomst. ´De wereld heeft sinds de laatste acht jaar eindelijk oog voor<br />

het lijden in dit land. Wereldgemeenschappen dragen nu bij aan de ontwikkeling van ons land en aan<br />

vredesopbouw. Dat geeft mij, en alle Afghanen, hoop voor de toekomst. Bovendien ben ik hoopvol<br />

omdat ik werk voor <strong>ZOA</strong>, een toegewijde humanitaire organisatie die zich inzet voor mensen die alle<br />

hoop verloren hadden.´<br />

5.1.2 ONZE DOELGROEP<br />

Mohammed Ahmad is een van de slachtoffers van een overstroming die zijn dorp in Mardyan begin<br />

mei trof. ´De meeste mensen hebben alles verloren: huizen en gewassen zijn verloren gegaan. We<br />

probeerden wat we konden om alles te redden. We probeerden voedsel veilig te stellen met zandzakken,<br />

maar uiteindelijk moesten we het opgeven. Met onze kinderen en alles wat we konden dragen, zijn we<br />

gevlucht. De eerste tien dagen was er geen hulp. De mensen in het dorp waar we naartoe gevlucht<br />

waren, gaven ons wat brood. Het was moeilijk om arme mensen om hulp te vragen. Uiteindelijk kwam<br />

<strong>ZOA</strong> met voedselpakketten! Het kostte hen grote moeite om ons te bereiken. Ze moesten door het<br />

water waden om hier te komen. We zullen nooit vergeten dat <strong>ZOA</strong> ons heeft geholpen in deze moeilijke<br />

tijd.´<br />

5.1.3 NEDERLAND EN AFGHANISTAN<br />

Dankzij een succesvolle en snelle fondsenwervende actie kon <strong>ZOA</strong> in mei snel hulp verlenen aan<br />

de slachtoffers van overstromingen in Noord Afghanistan. Op 3 mei werd het Faizabad district in de<br />

Jawzjan provincie getroffen door overstromingen. <strong>ZOA</strong> maakte een inschatting van de schade en deed<br />

onderzoek naar de grootste noden. Op 10 mei ontving <strong>ZOA</strong> in Apeldoorn de rapportage. Tien dagen<br />

later, op 20 mei was er 10.000 euro beschikbaar gesteld door een Nederlands bedrijf, daarnaast<br />

maakten twee kerken hun collecteopbrengst van in totaal 4.854 over ten behoeve van noodhulp in<br />

Afghanistan. Van dit geld ontvingen 215 families voedselpakketten.<br />

34 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘De eerste tien dagen was er geen<br />

hulp. Uiteindelijk kwam <strong>ZOA</strong> met<br />

voedselpakketten’<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan ontving donaties<br />

van:<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan’s bestedingen<br />

<strong>2009</strong>:<br />

<strong>ZOA</strong> Afghanistan’s budget voor<br />

2010:<br />

Noorden: Jawzjan & Saripul provincies, Midden:<br />

Kabul provincie (Char Asiab district), Zuiden:<br />

Urugzan & Kandahar provincies<br />

water & sanitatie, levensonderhoud, capaciteitsopbouw<br />

(In het kader van het National Solidarity<br />

Project - NSP)<br />

• 448 waterbronnen en latrines geplaatst en<br />

gerenoveerd.<br />

• Hygiëne training gegeven voor 290 dorpsgemeenschappen<br />

en ruim 11.000 families<br />

Noorden: Community Development Committees<br />

op dorpsniveau, Zuiden: NERU, SADA, ANCC,<br />

ARPD<br />

112 personen<br />

GTZ, BuZa (MFS), ECHO, MAIL (Afghaanse<br />

overheid), MRRD (Afghaanse overheid), PSO,<br />

RNE, <strong>ZOA</strong> Nederland, ADB (Asian Development<br />

Bank)<br />

€ 3.006.510<br />

€ 1.838.094<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Afghanistan wil het dorpsradenproject (national solidarity programme) in 630 dorpen<br />

in Noord – Afghanistan afronden, waarbij de dorpsraden zelfstandig projecten uitvoeren en<br />

leiding geven in hun gemeenschappen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Afghanistan wil een monitoring en evaluatiesysteem implementeren.<br />

• <strong>ZOA</strong> Afghanistan wil de financiële onafhankelijkheid, die in 2008 werd bereikt, consolideren.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• In <strong>2009</strong> rondde <strong>ZOA</strong> het NSP-project af in meer dan 400 dorpen. Deze gemeenschappen<br />

sloten de in de dorpsontwikkelingsplannen geplande infrastructuurprojecten af (aanleg van<br />

putten en wegen, bouw van scholen). De overgebleven 230 gemeenschappen zullen hun<br />

projecten in 2010 afronden.<br />

• Met ondersteuning van <strong>ZOA</strong> in Nederland, werd een begin gemaakt met het invoeren van<br />

het monitoring & evaluatiesysteem (M&E). Er is een M&E financieel manager aangesteld die<br />

de <strong>ZOA</strong>-partners geaudit heeft. De M&E-benadering zal in 2010 verdere aandacht krijgen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Afghanistan was ook in <strong>2009</strong> een financieel gezonde organisatie. De organisatie hoopt<br />

dat ook in 2010 te consolideren.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• Het <strong>ZOA</strong>-team voor de centrale regio van Afghanistan – nu werkzaam in het Char Asiab<br />

district van de Kabul provincie, wil haar activiteiten uitbreiden naar nieuwe districten en<br />

provincies waar mensen nog niet bereikt zijn met projecten op het gebied van landbouw,<br />

levensonderhoud, irrigatie, water, sanitatie en hygiëne.<br />

• <strong>ZOA</strong> Afghanistan gaat door met het verlenen van ondersteuning in geval van (natuur)rampen<br />

in de projectgebieden. <strong>ZOA</strong> Afghanistan deed dit ook in het verleden en dit blijkt zeer zinvol,<br />

ook omdat de doelgroep op die manier merkt dat <strong>ZOA</strong> trouw is in de inzet voor hen. Daarnaast<br />

kent <strong>ZOA</strong> deze gebieden en de mensen, wat de organisatie een voorsprong geeft bij<br />

noodhulpverlening.<br />

35 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.2 <strong>ZOA</strong> Cambodja<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 1992 in Cambodja onder uit Thailand teruggekeerde vluchtelingen.<br />

Net als in 2008 hebben de Cambodjanen ook in <strong>2009</strong> veel te lijden gehad van de stijging van<br />

voedselprijzen. Om hen te helpen in hun levensonderhoud te voorzien, ondersteunt <strong>ZOA</strong> inwoners van<br />

de Oddar Meanchey provincie met landbouwprojecten. Het doel is dat boeren verschillende gewassen<br />

gaan verbouwen of kleine ondernemingen beginnen. Zo zijn ze niet langer van één inkomstenbron<br />

afhankelijk. Zeventig procent van de landbouwers is inmiddels gaan diversificeren.<br />

<strong>ZOA</strong> draagt steeds meer werk over aan lokale organisaties. Lokale disaster management committees<br />

zijn in het afgelopen jaar zelfstandiger geworden en beleggen nu zelf vergaderingen, stellen rapporten<br />

op en mobiliseren mensen.<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja verwacht in 2011 al het werk te kunnen overdragen aan lokale organisaties.<br />

5.2.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Lath Bunhans (40) werkt sinds 1999 voor <strong>ZOA</strong> in Cambodja. Als assistant capacity building advisor<br />

ondersteunt hij Thaise vluchtelingen in Cambodja, Cambodjanen, lokale organisaties en overheden.<br />

Lath heeft zelf als vluchteling in een vluchtelingenkamp aan de grens gewoond, waarna hij naar zijn<br />

geboortestreek terugkeerde. ´Ik begrijp wat het is om als vluchteling te leven. Ik ben blij dat ik nu voor<br />

een organisatie kan werken die zich inzet voor mensen die lijden onder geweld en natuurrampen. Omdat<br />

ik zelf Khmer ben, is het gemakkelijker om te communiceren met lokale overheden, met plaatselijke<br />

ngo´s en met lokale medewerkers van <strong>ZOA</strong>.´<br />

Lath werkt graag voor <strong>ZOA</strong>. ´ De benadering van <strong>ZOA</strong> is participatief: alle mensen worden betrokken.<br />

Lokale staf wordt met respect behandeld en werknemers krijgen de gelegenheid om zich te<br />

ontwikkelen.´<br />

5.2.2 ONZE DOELGROEP<br />

Keo Srey Lek (14) is de jongste van zes broers en zussen. Omdat er niet genoeg geld was, kon Keo<br />

toen ze negen was, niet langer naar school. In 2005 waagde de familie een gok: ze hadden gehoord<br />

dat arme boeren land konden krijgen in Oddar Meanchey. De familie maakte de reis naar het dorp Ta<br />

Som. Keo Srey Lek´s familie kreeg een stuk grond, maar had verder niets om een start te maken. Met<br />

de hand begonnen ze de grond te bewerken. Met de hulp van <strong>ZOA</strong> gloorde er weer hoop. Keo Srey<br />

Lek´s ouders werden lid van een handtractorgroep. Ze kregen gereedschap en zaden. Keo Srey Lek en<br />

haar broer konden weer naar school.<br />

´Ik ben er heel trots op dat ik nu in groep 8 zit. Dat had ik vijf jaar geleden nooit gedacht. Het is mijn<br />

droom om zo veel mogelijk te leren en om later naar de universiteit te gaan!´<br />

5.2.3 NEDERLAND EN CAMBODJA<br />

´Nu we van dichtbij hebben gezien hoe gelukkig mensen zijn die bijna niets bezitten, beseffen we<br />

pas dat wij ontzettend veel hebben. We hebben ervaren hoe belangrijk ontwikkelingssamenwerking<br />

is en zetten ons nu in om hiervoor meer draagvlak te creëren, zodat het werk van <strong>ZOA</strong> en andere<br />

ngo’s in de toekomst door zal gaan.´ Dit schrijft een van de twaalf vwo-leerlingen van de Christelijke<br />

Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis die een reis maakten naar Cambodja. Samen<br />

met twee docenten bezochten ze onder andere het programmagebied van <strong>ZOA</strong>. Docent-begeleider<br />

Karel de Vries: ´Tijdens de reis zag ik de leerlingen de hele tijd schrijven, filmen en fotograferen. Die<br />

informatie blijft natuurlijk niet binnen de schoolmuren hangen. De afspraak is dat elke leerling minimaal<br />

150 anderen over de reis en over <strong>ZOA</strong> vertelt.´ Uit onderzoek blijkt dat jongeren in hun enthousiasme<br />

meestal twee keer zoveel mensen weten te bereiken als volwassenen.<br />

36 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Ze werden lid van een handtractor<br />

groep. Keo Srey Lek en haar broer<br />

konden weer naar school’<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja ontving donaties<br />

van:<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja’s bestedingen<br />

<strong>2009</strong>:<br />

<strong>ZOA</strong> Cambodja’s budget voor<br />

2010:<br />

Oddar Meanchey Province<br />

Gemeenschapsopbouw, voedselzekerheid, landbouw,<br />

water en sanitatie, marketing en boerencoöperaties,<br />

rampenmanagement<br />

• 4,562 families ontvingen zaaizaden.<br />

• 208 handtractorgroepen functioneren.<br />

• 31 zaadopslag comités functioneren.<br />

• 91 watergebruikers groepen managen het watergebruik.<br />

• 20 boerenorganisaties zorgen voor marketingmogelijkheden<br />

voor hun leden.<br />

• 125 dierenfokgroepen functioneren.<br />

• 51 dorpscomités voor rampenmanagement functioneren.<br />

• Totaal zijn 36.000 mensen met hulpverlening<br />

bereikt.<br />

Cambodjaanse overheid (ministeries voor plattelandsontwikkeling,<br />

leefomgeving, landmanagement,<br />

water).<br />

Lokale ngo´s: CIDO, KBA, CDA.<br />

Gemeenschapscomités: VDC´s, VDMC<br />

25 personen<br />

DIPECHO, Europe Aid, <strong>ZOA</strong> Nederland, Läkermissionen,<br />

PSO, <strong>ZOA</strong> Business Ambassadors<br />

€ 968.544<br />

€ 1.320.450<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Cambodja streeft naar een sterker maatschappelijk middenveld en lokale overheden<br />

zodat zij de armoede in Oddar Meanchey kunnen bestrijden.<br />

• <strong>ZOA</strong> Cambodja blijft de doelgroep ondersteunen door te werken aan een toename van de<br />

opbrengst van landbouw en door de kwetsbaarheid voor rampen te verminderen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Cambodja gaat voort met de opbouw van lokale partnerorganisaties, waarbij <strong>ZOA</strong> blijft<br />

zoeken naar sterke organisaties om de activiteiten aan te kunnen overdragen.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• Lokale comités zijn in <strong>2009</strong> zelfstandiger gaan opereren en liggen op schema om vanaf 2011<br />

zelfstandig te kunnen functioneren.<br />

• 70 procent van de door <strong>ZOA</strong> ondersteunde landbouwers zijn gaan diversificeren. Hierdoor is<br />

de opbrengst toegenomen en het effect van natuurrampen verminderd.<br />

• Gedurende <strong>2009</strong> ondersteunde <strong>ZOA</strong> Cambodja gemeenschapsopbouwactiviteiten van vijf<br />

lokale ngo´s en zes partners binnen de overheid. Drie van de lokale ngo´s en vier overheidsorganisaties<br />

hebben samen met <strong>ZOA</strong> projecten opgezet. De andere twee ngo´s en twee<br />

overheidsorganisaties hebben zelf activiteiten geïmplementeerd met andere financieringsbronnen.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• <strong>ZOA</strong> Cambodja wil doorgaan met het opbouwen van de capaciteit van elf lokale partnerorganisaties.<br />

• <strong>ZOA</strong> Cambodja wil het potentieel voor landbouw en inkomensverwerving bij de doelgroepen<br />

verder verbeteren.<br />

• <strong>ZOA</strong> Cambodja zal de capaciteit verbeteren op alle niveaus bij de bestrijding van de risico´s<br />

van rampen.<br />

37 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.3 <strong>ZOA</strong> Democratic Republic<br />

of Congo<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 2008 in de Democratische Republiek Congo in Oost-Afrika. Als gevolg van de<br />

gewelddadige strijd tussen regeringslegers en rebellen vluchtten meer dan drie miljoen mensen,<br />

vooral vanuit Oost Congo. Sinds enkele jaren keren vluchtelingen massaal terug. <strong>ZOA</strong> ondersteunt<br />

teruggekeerde vluchtelingen in Zuid Kivu. In <strong>2009</strong> laaide het geweld weer in alle hevigheid op. De situatie<br />

verslechterde abrupt door de opnieuw oplaaiende strijd tussen het leger en lokale gewapende milities.<br />

<strong>ZOA</strong> moest evacueren vanuit Baraka. Daardoor kon 30% van de doelgroep tot december <strong>2009</strong> niet<br />

bereikt worden. Begin december konden de medewerkers weer terugkeren. Ondanks de onveiligheid<br />

heeft <strong>ZOA</strong> toch successen kunnen boeken in <strong>2009</strong>. <strong>ZOA</strong> ondersteunde besturen op dorpsniveau.<br />

Daarmee nemen de mensen zelf de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van een project, waarbij<br />

zij door <strong>ZOA</strong> worden ondersteund. Dit doet <strong>ZOA</strong> ook als er tegelijkertijd nog noodhulp geboden wordt.<br />

Dorpsbewoners en overheden zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om een basis te leggen voor<br />

duurzame ontwikkeling.<br />

Het werk van <strong>ZOA</strong> in Congo is ook te volgen via de weblog van Sarah, een trainee die sinds oktober <strong>2009</strong><br />

voor <strong>ZOA</strong> in Congo werkt. Haar belevenissen zijn te volgen via http://sarahjessica.shareyourstory.nl.<br />

5.3.1 ONZE MEDEWERKER<br />

‘Vluchtelingen die naar hun oorspronkelijke gebieden zijn teruggekeerd, moeten weer leren om in hun<br />

eigen levensonderhoud te voorzien. In de kampen leefden ze van voedselhulp, maar nu moeten ze het<br />

land weer gaan bewerken. Van voedselzoekers moeten ze weer voedselproducenten worden.´ André<br />

Yanogo (40) heeft als programmamanager de leiding over alle activiteiten van <strong>ZOA</strong> Congo in Zuid Kivu.<br />

In deze functie draagt hij bij aan de begeleiding van teruggekeerde vluchtelingen. André werkt als expat in<br />

Congo. Hij en zijn vrouw Elisabeth en twee kinderen komen uit Burkina Faso. ´Maar het vergemakkelijkt<br />

mijn werk dat ik fysiek op de Congolezen lijk. Ik voel me alsof ik onder mijn broers, zussen en ouders ben<br />

die mijn hulp nodig hebben.´<br />

´Zonder twijfel heeft God mij naar <strong>ZOA</strong> geleid. Hier heb ik de kans om mijn kennis en ervaring in te zetten<br />

voor mijn medemens.´<br />

5.3.2 ONZE DOELGROEP<br />

Mbama Ilungu (30) kwam met zijn twee vrouwen en acht kinderen in november 2008 terug uit een<br />

vluchtelingenkamp in Tanzania. Hij woont nu met zijn familie in Lulenda. Mbama is ondernemend. Hij<br />

heeft een klein handeltje in palmolie, maar toen de prijs van de olie zakte, begon hij met zijn familie<br />

een klein restaurantje. ´In het vluchtelingenkamp leefden we een leven van passiviteit en afwachten.<br />

Niemand investeerde in de toekomst. Nu voelen we ons weer vrij. We hebben weer rechten en we<br />

kunnen een bestaan opbouwen. We werken en we verwachten dat we over een paar jaar de vruchten<br />

van ons werk kunnen plukken.´ Het bestaan in het dorp is nog wel onzeker. De streek wordt nog door<br />

bendes geteisterd. Nu rebellenleider Laurent Nkunda is opgepakt en de burgeroorlog officieel voorbij is,<br />

ziet de familie uit naar definitieve vrede.<br />

5.3.3 NEDERLAND EN CONGO<br />

Zangeres Elise Mannah en ´woordkunstenaar´ Otto de Bruijne organiseerden in <strong>2009</strong> een tour langs<br />

Nederlandse zalen en kerken waarbij zij Otto´s teksten ten gehore brachten. De opbrengst van de<br />

avonden bestemden zij voor het werk van TEAR en <strong>ZOA</strong> in Congo. Het initiatief voor deze avonden<br />

kwam van Elise Mannah en Otto de Bruijne. <strong>ZOA</strong> faciliteerde door machtigingskaarten te leveren en een<br />

filmpje dat tijdens de avonden werd vertoond.<br />

38 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Niemand investeerde in de<br />

toekomst maar nu kunnen we weer<br />

een bestaan opbouwen’<br />

<strong>ZOA</strong> Congo werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Congo richtte zich op:<br />

Fizi territory, South Kivu Provincie<br />

Voedselzekerheid, goed bestuur<br />

<strong>ZOA</strong> Congo bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Congo werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Congo personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Congo ontving donaties van:<br />

• 5369 kwetsbare huishoudens in 17 dorpen ontvingen<br />

gereedschappen,<br />

• 1296 zeer kwetsbare huishoudens in 13 dorpen<br />

werden ondersteund met kleinvee, cash of andere<br />

middelen.<br />

• 5369 kwetsbare huishoudens hebben training<br />

gehad voor weerbaarheid tegen risico´s van<br />

droogte, overstroming en erosie.<br />

5 lokale organisaties en het Ministerie van Landbouw<br />

16 personen<br />

<strong>ZOA</strong> Congo’s bestedingen <strong>2009</strong>: € 560.699<br />

<strong>ZOA</strong> Congo’s budget voor 2010: € 1.848.518<br />

BuZa, PSO, WFP, Woord en Daad, <strong>ZOA</strong> Nederland<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Congo streeft naar de verbetering van de voedselzekerheid van gerepatrieerde gezinnen<br />

en andere kwetsbare groepen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Congo wil relaties aangaan met lokale organisaties en deze organisaties versterken.<br />

• <strong>ZOA</strong> Congo wil binnen alle projecten vredesopbouw, gender en bestrijding van en bewustwording<br />

van HIV/aids een plaats geven.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• De projecten met betrekking tot het verbeteren van voedselveiligheid, liggen op schema. 70<br />

procent van de doelgroepen heeft zaaizaad en landbouwgereedschap ontvangen. Zij hebben<br />

ook deelgenomen aan trainingen voor landbouw en groenteteelt.<br />

• <strong>ZOA</strong> werkt samen met 5 lokale ngo´s, die alle begeleid worden bij het plannen en uitvoeren<br />

van projecten en specifieke activiteiten. <strong>ZOA</strong> ondersteunt deze ngo´s bij de bepaling van de<br />

doelgroepen, het vaststellen van de noden, linken leggen met de overheid, en het faciliteren<br />

van lokaal bestuur.<br />

• Peace building: <strong>ZOA</strong> werkt hieraan door het faciliteren van contacten tussen verschillende<br />

dorpen en stammen en door het steunen van kerkelijke conferenties over verzoening.<br />

Gender: meer dan 50% van de dorpscomités bestaat uit vrouwen. Vrouwen doen actief mee<br />

aan het lokale bestuur.<br />

• HIV/aids: partnerorganisatie Tearfund, mede-uitvoerder van het project, voert projecten uit op<br />

het gebied van HIV/aids voor de gezamenlijke doelgroep.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

Via capaciteitsopbouw van lokale organisaties worden de volgende resultaten bereikt:<br />

• Tussen de 25 en 40% verbetering van de voedselproductie, effectief gebruik en toegang tot<br />

voedsel en meer stabiele voedselsystemen.<br />

• 25% meer kinderen van teruggekeerde vluchtelingen naar school.<br />

• Vermindering van ‘gender-based’ geweld, vredesopbouw en HIV/aids preventie maken onderdeel<br />

uit van de voedsel en onderwijsprojecten.<br />

39 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.4 <strong>ZOA</strong> Ethiopië<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 1994 in Ethiopië onder vluchtelingen en ontheemden en in de gemeenschappen waar<br />

zij verblijven.<br />

Ethiopië werd in <strong>2009</strong> opnieuw door droogte getroffen. Gebrek aan natuurlijke hulpbronnen als water,<br />

land en brandhout, deed mensen opnieuw wegtrekken. De schaarste leidt tot conflicten tussen ontheemden<br />

en de gastgemeenschappen. Lokale medewerkers van <strong>ZOA</strong> wonen in hun eigen gemeenschappen<br />

en ervaren zo in hun persoonlijk leven de effecten van ontheemding en schaarste.<br />

<strong>ZOA</strong> ondersteunt vluchtelingen, ontheemden en gastgemeenschappen door projecten waarin verzoening<br />

en conflictbeheersing een grote rol spelen. Door houtbesparende oventjes te introduceren, hebben<br />

vluchtelingen en ontheemden minder hout nodig, zodat conflicten over houtschaarste voorkomen<br />

kunnen worden. <strong>ZOA</strong> versterkt de gemeenschappen door hen te helpen om zelf comités op te richten<br />

die op een vreedzame manier het gebruik van bijvoorbeeld waterbronnen regelen. Zo gaan projecten<br />

op het gebied van leefomgeving, water, voedsel, sanitatie en gemeenschapsopbouw altijd hand in hand<br />

met conflictbeheersing.<br />

5.4.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Mekdes Tekalign (28) werkt als peace building coördinator voor <strong>ZOA</strong> in Ethiopië. Mekdes komt uit<br />

Wollisso, een kleine stad in Ethiopië. ‘Wat mij motiveert om te werken voor <strong>ZOA</strong>, is dat ik kan werken<br />

voor kwetsbare mensen, mensen die vaak alle hoop verloren hebben. Omdat ik zelf vrouw ben, krijg ik<br />

gemakkelijker contact met de vrouwen voor wie ik werk. Ze delen hun gevoelens met mij.’<br />

Mekdes voelt zich bevoorrecht dat ze voor <strong>ZOA</strong>, een internationale ngo, kan werken. ‘Dit werk is zo<br />

leerzaam. Ik kom in contact met veel verschillende mensen en organisaties. Het contact met partnerorganisaties,<br />

met de mensen voor wie we werken en met de lokale medewerkers ervaar ik als heel<br />

waardevol.’<br />

‘Dit werk geeft me het gevoel dat het me niet alleen vooruit helpt in mijn carrière, maar ook mijn ziel<br />

voedt. Als ik zie hoe de levens van mensen voor wie wij werken, daadwerkelijk ten goede veranderen,<br />

geeft me dat hoop voor de toekomst.’<br />

5.4.2 ONZE DOELGROEP<br />

Deng Both is een van de leiders van de Nuer-stam in Fugnido, een vluchtelingenkamp in Gambella in<br />

Ethiopië. Dit kamp was jarenlang het toneel van bloedige strijd tussen de verschillende Sudanese stammen<br />

die er gedwongen moesten samenleven.<br />

Het keerpunt kwam in 2005. Na de moord op drie jongens, moest iedereen in het kamp zijn wapens<br />

inleveren. ´Maar de echte verandering moest van binnenuit komen´, zegt Both. Hij woont al zeventien<br />

jaar in Pugnido. ‘We gingen vergaderen over alle potentiële bronnen van conflict. Eerst binnen de clan,<br />

met de families. Daarna met vertegenwoordigers van verschillende clans binnen de stam. En vervolgens<br />

met leiders van de andere stammen. Uiteindelijk draaide elke vergadering om hetzelfde: we zijn allemaal<br />

Sudanezen. We zullen het samen moeten doen.’<br />

´Mensen zijn in Sudan opgegroeid met geweld, ze wisten niet beter. Maar de nieuwe generatie van<br />

mensen die de conflicten in dit kamp zagen verdwijnen, weet dat het ook anders kan. Dat nemen ze<br />

met zich mee naar huis.’<br />

5.4.3 NEDERLAND EN ETHIOPIË<br />

Rotary Club Vlaardingen ondersteunt het werk van <strong>ZOA</strong> in Ethiopië. De Club maakt in <strong>2009</strong> de aanleg<br />

van 4 waterzuiveringsunits in Hartisheik mogelijk. 900 huishoudens hebben nu toegang tot schoon<br />

drinkwater. De Rotary Club blijft bij Ethiopië betrokken en sponsort in 2010 een project waarbij ontheemden<br />

uit het Hartisheik kamp worden ondersteund bij terugkeer naar hun dorp van herkomst.<br />

40 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Conflicten verdwijnen’<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië ontving donaties<br />

van:<br />

Gambella regio: Pugnido kamp, Akobo en Itang<br />

districten (ontheemden)<br />

Benishangul Gumuz regio: Sherkole kamp, Tigray<br />

regio: Shimelba kamp, Somali regio (Bogomayo):<br />

Kebribeyah, Aubari en Hartisheik kampen.<br />

Leefomgeving, ontwikkeling van kleine ondernemingen,<br />

voedselzekerheid, beroepentrainingen,<br />

water en sanitatie. Vredesopbouw maakt deel uit<br />

van deze vier sectoren.<br />

• Schoon drinkwater voor 1100 mensen<br />

• 422 families ontvingen training in kleinschalige<br />

landbouw<br />

• 55.700 bomen zijn gepland om conflicten over<br />

hout te voorkomen<br />

• 636 mensen zijn getraind in conflictpreventie<br />

• Materiaal voor 1068 tijdelijke woningen is<br />

verstrekt in nieuwe vluchtelingenkampen<br />

Totaal werden 43,000 vluchtelingen in de kampen,<br />

21,000 ontheemden, 11,000 mensen uit<br />

lokale gemeenschappen bereikt.<br />

CIFA, Ethiopian Church Mekane Jesus (EECMY),<br />

Don Bosco Catholic, SIM (Society of International<br />

Ministries).<br />

110 personen<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië’s bestedingen <strong>2009</strong>: € 2.141.881<br />

<strong>ZOA</strong> Ethiopië’s budget voor 2010: € 1.216.410<br />

Bureau for Population, Refugees and Migration<br />

(BPRM), EO Metterdaad, PSO, RNE, UNOCHA,<br />

UNHCR, <strong>ZOA</strong> Nederland en <strong>ZOA</strong> Business<br />

Ambassadeurs.<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Ethiopië streeft naar verdere professionalisering, onder andere door ontwikkeling van<br />

haar personeelsleden op het gebied van planning, monitoring en evaluatie en managementvaardigheden.<br />

• <strong>ZOA</strong> Ethiopië wil meer aandacht geven aan netwerken en leren.<br />

• <strong>ZOA</strong> Ethiopië streeft naar uitbreiding van het donorportfolio.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• In januari werd, samen met de medewerkers van <strong>ZOA</strong> Ethiopië in sleutelposities, een PMEinstrument<br />

ontwikkeld. Dit instrument is in de organisatie geïmplementeerd.<br />

• Staf is getraind in planning en projectmanagement. De verdeling van de verantwoordelijkheden<br />

binnen <strong>ZOA</strong> Ethiopië sluit nu aan op het coördinatiemechanisme van de VN voor<br />

effectievere hulpverlening<br />

• De donorportfolio is uitgebreid met een grote nieuwe donor, Bureau for Population, Refugees<br />

and Migration (BPRM), een onderdeel van de US State Department. BPRM is donor<br />

voor projecten met betrekking tot vluchtelingen en migratie.<br />

Evaluatie <strong>2009</strong> en impact op 2010<br />

• De doelstellingen voor <strong>2009</strong> zijn ruim gehaald door een voorzichtige planning. Reden hiervoor<br />

is dat middelen voor Ethiopië veelal op het laatste moment ter beschikking komen. Ook<br />

de activiteiten voor 2010 zijn voorzichtig ingeschat.<br />

• De realisatie voor de tijdelijke huisvesting in een nieuw vluchtelingenkamp is moeizaam<br />

verlopen in verband met externe factoren waar <strong>ZOA</strong> onvoldoende pro-actief op heeft gereageerd.<br />

Dit is hersteld door de inzet van hoger gekwalificeerd personeel.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• <strong>ZOA</strong> Ethiopië wil 720 families ondersteunen zodat zij kleinschalige landbouwactiviteiten<br />

kunnen opzetten voor hun levensonderhoud.<br />

• <strong>ZOA</strong> Ethiopië wil 140 families ondersteunen bij het opstarten of verbeteren van kleine<br />

ondernemingen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Ethiopië wil 340 families ondersteunen met het bieden van energiezuinige technologieën,<br />

zodat zij minder geld hoeven te besteden aan energievoorziening en om de uitputting<br />

van natuurlijke bronnen tegen te gaan.<br />

• <strong>ZOA</strong> Ethiopië wil voorzien in schoon drinkwater voor 150 families.<br />

41 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.5 <strong>ZOA</strong> Liberia<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 2003 in Liberia onder teruggekeerde vluchtelingen en ontheemden. Een duurzame<br />

vrede is in Liberia nog altijd niet bereikt. Een aantal van de oorlogsmisdadigers die een waarheids- en<br />

verzoeningscommissie in <strong>2009</strong> heeft geïdentificeerd, dreigt met geweld als er stappen tegen hen ondernomen<br />

worden. Ook corruptie is een groot probleem. Er is vrijwel geen economische vooruitgang<br />

en de werkeloosheid is enorm. Er is in Liberia nog altijd voedingsbodem voor het opnieuw oplaaien<br />

van geweld. <strong>ZOA</strong> Liberia ondersteunt vluchtelingen en ontheemden met projecten op het gebied van<br />

voedselvoorziening, volwassenenonderwijs, landbouwtrainingen en vredesopbouw. In Monrovia is <strong>ZOA</strong><br />

de enige organisatie die projecten uitvoert op het gebied van water en sanitatie. Hier kon <strong>ZOA</strong> in drie<br />

maanden 400.000 mensen bereiken met een cholerapreventiecampagne.<br />

<strong>ZOA</strong> werkt aan het overdragen van activiteiten aan lokale organisaties. Lokale <strong>ZOA</strong>-medewerkers hebben<br />

een eigen ngo opgestart die, in samenwerking met vier andere lokale ngo’s, <strong>ZOA</strong>’s projecten op<br />

termijn kan overnemen.<br />

5.5.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Moses Kessellie (45) is <strong>ZOA</strong>´s programmamanager in Monrovia. Hij is vader van vier kinderen en gedurende<br />

vele jaren was hij ontheemd als gevolg van de burgeroorlog. ´Ik voel me gedreven om bij te dragen<br />

aan de verbetering van de levens van mensen. Ik ben zelf ontheemde en vluchteling geweest, daarom<br />

wilde ik werken voor een organisatie die zich richt op mensen zoals ik.´ Moses staat in zijn werk voor<br />

grote uitdagingen. ´Liberia is een verscheurd land. De verdeeldheid tussen verschillende groepen en<br />

stammen maakt het vreedzaam samenleven van mensen heel moeilijk. Bovendien is het land kapot door<br />

de lange burgeroorlog.´ Toch heeft Moses goede hoop voor de toekomst. ´<strong>ZOA</strong> werkt mét mensen, niet<br />

vóór mensen. Dat wekt vertrouwen en betrokkenheid. We hebben een grote bijdrage kunnen leveren<br />

aan de positieve verandering in de levens van mensen. <strong>ZOA</strong> heeft scholen gebouwd, voorzien in veilig<br />

drinkwater en mensen training gegeven op het gebied van hygiëne. Zo hebben we kunnen bijdragen<br />

aan de afname van ziekte en sterfte.´<br />

5.5.2 ONZE DOELGROEP<br />

Ethel woont in Monrovia, de hoofdstad van Liberia. Zij is de leider van een vrouwengroep die op een<br />

stuk grond groente verbouwen en van de opbrengst daarvan in hun levensonderhoud proberen te voorzien.<br />

De landbouwgrond bevindt zich op het terrein van een door Ethel gerund weeshuis voor kinderen<br />

van wie de ouders zijn gedood in de burgeroorlog. ´<strong>ZOA</strong> ondersteunt ons sinds een aantal maanden. We<br />

hebben training gekregen over moderne landbouwtechnieken en we kregen zaden en gereedschappen.<br />

De vrouwen passen wat ze hebben geleerd, nu ook thuis toe, op de kleine lapjes grond die ze<br />

hebben.´<br />

Ethels vrouwengroep heeft in <strong>2009</strong> ook de president, mevrouw Ellen Johnson-Sirleaf, laten zien wat<br />

zij hebben bereikt.<br />

5.5.3 NEDERLAND EN LIBERIA<br />

Kinderen in Bensonville, Liberia, hoeven niet langer naar Monrovia te reizen om naar school te kunnen.<br />

Hun eigen middelbare school, die voor de burgeroorlog bekend stond als een van de beste van het land,<br />

is hersteld en telt nu vijftien klaslokalen voor meer dan 700 leerlingen. Kruidnoten maakten het herstel<br />

van de Bensonville Highschool in Liberia mogelijk. De werkzaamheden werden voor een deel bekostigd<br />

vanuit de opbrengst van de jaarlijkse kruidnotenactie van <strong>ZOA</strong>. Van elke verkochte zak kruidnoten, ging<br />

de helft van de opbrengst naar de Bensonville Highschool. Er werden maar liefst 63.410 zakken verkocht.<br />

Het eerste gedeelte van de school werd in <strong>2009</strong> geopend door de Liberiaanse president.<br />

42 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘De vrouwen passen wat ze hebben<br />

geleerd nu ook thuis toe’<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia ontving donaties van:<br />

Margibi en Montserrado counties -Todee district,<br />

Kakata district en Careysburg district, Greater<br />

Monrovia (Peynesville)<br />

Onderwijs, voedselzekerheid, water en sanitatie,<br />

capaciteitsopbouw van het maatschappelijk<br />

middenveld.<br />

• Trainingen and ondersteuning van 5 partner<br />

ngo´s<br />

• Aanleg van 60 putten<br />

• Bouw van 80 gemeenschappelijke latrines<br />

• 6000 families ontvingen zaden en gereedschappen<br />

• 6000 mensen kregen landbouwtraining<br />

• 400.000 mensen werden bereikt met hygiënevoorlichting<br />

in Monrovia.<br />

Africa 2000 Network Liberia, Evangelical<br />

Childrens Rehabilition Program, Foundation for<br />

Human Rights and Democracy, Study Group<br />

Project and Community Empowerment Group.<br />

33 personen<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia’s bestedingen <strong>2009</strong>: € 1.199.052<br />

<strong>ZOA</strong> Liberia’s budget voor 2010: € 1.546.911<br />

Aqua4All, BuZa, CRWCR, Prisma, Woord&Daad,<br />

PSO, UNICEF, UNHCR, <strong>ZOA</strong> Nederland en <strong>ZOA</strong><br />

Business Ambassadeurs<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Liberia start met de voorbereiding van de overdracht van de activiteiten naar een lokale<br />

ngo die zal bestaan uit lokale <strong>ZOA</strong>-medewerkers. Deze overdracht staat gepland voor 2011.<br />

• <strong>ZOA</strong> Liberia streeft naar een verbetering van de organisatorische vaardigheden van de<br />

medewerkers van lokale organisaties.<br />

• <strong>ZOA</strong> Liberia wil doorgaan op de ingeslagen weg van verbetering van de effectiviteit van<br />

projecten op de in 2008 bepaalde focusgebieden.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• In <strong>2009</strong> hebben lokale <strong>ZOA</strong>-medewerkers zelf een ngo opgezet die samen met andere<br />

lokale ngo’s, op termijn projecten kan overnemen. <strong>ZOA</strong> Liberia heeft haar medewerkers<br />

hierin begeleid. Dit leidt tot lange termijn continuïteit en duurzaamheid.<br />

• <strong>ZOA</strong> werkt via lokale organisatie en traint haar medewerkers regelmatig training op het<br />

gebied van capaciteitsopbouw.<br />

• <strong>ZOA</strong> Liberia heeft MFS1 en CRWRC programma’s die in hetzelfde gebied worden uitgevoerd,<br />

geïntegreerd. In Kakata en Monrovia heeft <strong>ZOA</strong> de projecten van Aqua4All en Prisma<br />

geïntegreerd, door gebruik te maken van de al bestaande Prismastructuren.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• Verbetering van de voedselzekerheid via verbetering van infrastructuur (scholen, coöperaties,<br />

business development, etc.):<br />

a. studiegroepen in 750 communities<br />

b. 12 boerencoöperaties<br />

c. 9 financieel gezonde agrarische en/of bosbouwbedrijven<br />

d. zaaddistributies voor 15.000 families<br />

• Verbetering van de toegang tot schoon drinkwater voor 2 vluchtelingengemeenschappen uit<br />

Sierra Leone met als doel vermindering van infectieziekten.<br />

• Verbetering van de leeromgeving leidend tot een toename in scholingsmogelijkheden voor<br />

200 kinderen op korte termijn. Actieplannen voor de langere termijn worden voor 33 communities<br />

ontwikkeld.<br />

43 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.6 CDN Myanmar<br />

<strong>ZOA</strong> werkt, samen met Woord en Daad en Red een Kind, sinds 2008 in Myanmar. Samen vormen zij het<br />

Consortium of Dutch NGO´s (CDN). CDN ondersteunt de door overstromingen getroffen mensen in de<br />

Ayeyarwady delta met noodhulp. In 2008 werd Myanmar getroffen door de cycloon Nargis. Akkers waren<br />

overstroomd met zout water en huizen weggeslagen. De bevolking van Myanmar had dringend noodhulp<br />

nodig. Op 6 maart <strong>2009</strong> ontving CDN het Memorandum of Understanding, waarmee de organisatie<br />

in samenwerking met de overheid van Myanmar, noodhulp kon leveren aan de bevolking. CDN heeft<br />

voedselpakketten en landbouwgereedschappen gedistribueerd onder de mensen in de Ayeyarwady<br />

Divisie. Zo krijgen mensen weer de mogelijkheden in handen om in hun eigen levensonderhoud te<br />

voorzien. Daarnaast zijn met zout water vervuilde waterbassins schoongemaakt. Om ervoor te zorgen<br />

dat de mensen van deze streek beter bestand zijn tegen de effecten van cyclonen, heeft CDN twee<br />

cycloonbestendige opvangcentra gebouwd en noodreparaties verricht aan sluizen en sluisdeuren.<br />

5.6.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Cyril Than Hla (66) werkt sinds mei 2008 als deputy country director voor CDN in Thailand. ´Ik ben zelf<br />

een inwoner van Myanmar, van de Karen bevolkingsgroep. Uit eigen ervaring weet ik van de uitdagingen<br />

waar mijn landgenoten mee te maken hebben.´<br />

´Ik ben voor CDN gaan werken omdat me dit een manier geeft om mijn medeburgers die humanitaire<br />

hulp nodig hebben, te helpen. Het was een spannende tijd toen ik in 2008 voor CDN ging werken. Er<br />

gebeurt ontzettend veel en alles wat we doen is afhankelijk van het politieke klimaat, wat van de ene op<br />

de andere dag kan veranderen. Dat maakt dit land complex en het werk uitdagend. Ik heb goede hoop<br />

dat CDN en onze partners succesvol kunnen zijn in dit land.´<br />

5.6.2 ONZE DOELGROEP<br />

´Mijn man is gedood door de cycloon. Hij heet Saw Ple Thaw. Ik mis hem nog elke dag.´ Was Shi (29)<br />

is weduwe. Ze voedt haar twee kinderen nu alleen op. In mei 2008 woonde Was Shi in haar dorp Kan<br />

Myi Neung. ´Opeens kwam de wind en het water. Het werd heel donker en ik kon niets zien. Mijn man<br />

was met de boot naar de rijstvelden gegaan. Ik heb een hele week gewacht.´ De cycloon heeft diepe<br />

littekens achtergelaten in de harten van de overlevenden. ´Hoop Ik weet het niet. Ik hoop dat ik een<br />

huis kan krijgen. Ik hoop dat mijn kinderen naar een goede school kunnen gaan.´ Er flikkert iets in<br />

haar ogen op de vraag wat ze zelf graag zou willen doen. ´Ik zou graag een winkel voor kleine snacks<br />

willen openen. Ik voel me haast verlegen om het te vertellen. Het enige wat ik nodig heb is geld om te<br />

beginnen. Daarom ga ik op de rijstvelden werken.´<br />

5.6.3 NEDERLAND EN MYANMAR<br />

Tijdens een van de verschepingen met noodhulppakketten zijn twee vrijwilligers mee geweest om met<br />

eigen ogen te zien hoe het geld van de achterban in Myanmar is besteed. Zij zagen hoe CDN ook<br />

de kleinste dorpjes in de uithoeken van de delta bereikt. Hoe schoon drinkwater en gereedschappen<br />

werden geleverd en waterreservoirs schoongemaakt. Daarnaast geeft CDN slachtoffers – door middel<br />

van het ´geld-voor-werk´ principe´ een kapitaalinjectie waardoor ze weer op eigen benen kunnen staan,<br />

terug naar de situatie zoals die was voor de ramp. Door de mensen voor hun werk te betalen, versterkt<br />

CDN de eigenwaarde van de slachtoffers en de lokale economie.<br />

44 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Hoop Er flikkert iets in haar ogen<br />

op de vraag of ze zelf graag iets<br />

zou willen doen’<br />

CDN werkte in:<br />

CDN richtte zich op:<br />

CDN bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

CDN werkte met:<br />

CDN personeel:<br />

CDN ontving donaties van:<br />

Ayeyarwady Divisie, Labutta Township, Bitut 1 &<br />

2 polders<br />

Landbouw, voedselzekerheid, levensonderhoud,<br />

water en sanitatie, beroepentraining.<br />

• 17 waterbassins zijn schoongemaakt en opnieuw<br />

gevuld met zoet water.<br />

• 5880 families hebben (kleine) landbouw gereedschappen<br />

ontvangen<br />

• 2 cycloonbestendige opvangcentra zijn overgedragen<br />

aan de lokale bevolking<br />

• Totaal 30.000 mensen zijn door <strong>ZOA</strong> bereikt.<br />

Karen Baptist Kerk (KBC), landbouw voorlichtingsdienst,<br />

Capacity Building Institute (CBI,<br />

lokale ngo).<br />

15 personen<br />

CDN’s bestedingen <strong>2009</strong>: € 496.288<br />

CDN’s budget voor 2010: € 1.383.228<br />

Kinder Not Hilfe, PSO, Red en Kind, Woord en<br />

Daad, <strong>ZOA</strong> Nederland<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• CDN zal een nieuw werkgebied openen in Zuid Shan provincie in het midden / oosten van<br />

Myanmar.<br />

• CDN zal blijven samenwerken met de Karen Baptist Church (KBC) in Labutta in de delta en<br />

met het Capacity Building Institute (CBI) in Yangon.<br />

• CDN blijft bouwen aan de goede samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Irrigatie<br />

in Myanmar.<br />

• CDN zal werken aan capaciteitsopbouw voor haar eigen personeelsleden en voor de medewerkers<br />

van de samenwerkende organisaties ter plaatse.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• CDN heeft nog geen nieuwe werkgebieden geopend in <strong>2009</strong> vanwege het ontbreken van<br />

een zogenaamde Call for Proposal. Humanitaire hulp wordt consequent gekoppeld aan<br />

internationale politieke doelstellingen waardoor de EU en de VS nog niet met extra geld<br />

naar dit land zijn gekomen.<br />

• CDN heeft haar relatie met KBC goed onderhouden en waar noodzakelijk verder uitgebreid.<br />

Ook met CBI zijn de banden versterkt.<br />

• De relatie met het Ministerie voor Landbouw en Irrigatie is goed. Zonder een goede relatie<br />

met het Ministerie is het werken in de delta niet mogelijk.<br />

• CDN voert continu leerprogramma’s uit met haar eigen staf en met die van de KBC. Er is<br />

daarin veel aandacht voor de Engelse taal en voor het gebruik van computers.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• CDN wil werkzaamheden opstarten in Zuid Shan State en in Magway Divisie.<br />

• CDN wil 7 cycloonbestendige opvangcentra bouwen in de delta.<br />

• CDN wil doorgaan met de distributie van kleine landbouwgereedschappen.<br />

• CDN wil in 2010 18 waterbassins schoonmaken.<br />

45 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.7 <strong>ZOA</strong> Sri Lanka<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 1995 in Sri Lanka onder ontheemden, terugkerende ontheemden en andere Sri<br />

Lankanen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen en geweld. In <strong>2009</strong> is er veel veranderd<br />

voor de Sri Lankanen. In mei <strong>2009</strong> kwam een einde aan de oorlog die vanaf augustus 2006 gaande<br />

was tussen de regering en rebellen. De vluchtelingenkampen waarin veel vluchtelingen nog werden<br />

vastgehouden, zijn door de overheid opengesteld en vluchtelingen zijn vrij om te gaan. Dit betekent<br />

niet dat iedereen naar huis kan, want veel gebieden zijn nog gesloten. De verwachting is dat de laatste<br />

gebieden in 2010 ontsloten zullen worden.<br />

Hoewel de situatie nog niet stabiel is, biedt de nieuwe situatie kansen om duurzame ontwikkeling op<br />

gang te brengen. <strong>ZOA</strong> kan nu boerencoöperaties en coöperaties van vissers gaan opzetten. In het<br />

oosten begint <strong>ZOA</strong> nu ook met duurzame lange-termijn-ontwikkeling en capaciteitsopbouw. In het<br />

noorden verleent <strong>ZOA</strong> zolang dat nodig is, nog noodhulp.<br />

5.7.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Anslem Felix Mudiappa (67) werkt sinds 2006 voor <strong>ZOA</strong> als livelihood development executive. ´Voordat<br />

ik voor <strong>ZOA</strong> ging werken, heb ik 23 jaar voor verschillende grote ondernemingen gewerkt. Alles wat ik<br />

deed was gericht op winst maken. Toen ik christen werd, wilde ik mijn talenten gaan inzetten voor een<br />

hoger doel.´<br />

´De eerste tijd voelde ik me misplaatst in de werkomgeving van <strong>ZOA</strong>. De cultuur was zo anders dan<br />

ik gewend was. Ik heb me uiteindelijk kunnen aanpassen en ik heb geleerd dat in mijn nieuwe werk<br />

zachtmoedigheid en nederigheid centraal staan.´<br />

´De mensen voor wie ik werk, hebben alles verloren, alles wat ze nodig hebben om in het levensonderhoud<br />

van hun familie te voorzien. Wij proberen mensen te linken aan private ondernemingen. We proberen<br />

hen ook in groepen samen te brengen waarbij ze gezamenlijk produceren.´<br />

5.7.2 ONZE DOELGROEP<br />

Het verhaal van mevrouw Kanaphathy is een verhaal van ontworteling, zoals er vele zijn in Sri Lanka.<br />

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 1990 moesten zij en haar man en twee kinderen steeds<br />

opnieuw vluchten. Voortdurend werden ze opgejaagd door de strijd die zich constant verplaatste. In<br />

2005 kreeg de familie Kanaphathy een huis van <strong>ZOA</strong>. Maar de rust was van korte duur. In 2007 moest<br />

de familie opnieuw vluchten. Een van de zoons van mevrouw Kanaphathy werd door de LTTE opgepakt<br />

en werd gedwongen mee te vechten. De rest van de familie leefde in een gesloten vluchtelingenkamp,<br />

zonder water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Ze hadden alle hoop opgegeven toen ze op 4 oktober<br />

werden bevrijd. Via verschillende kampen kwam de familie Kanaphathy eindelijk thuis. Het huis, jaren<br />

geleden door <strong>ZOA</strong> geschonken, stond er nog. Nu breekt een nieuwe tijd van onzekerheid aan, als<br />

mevrouw Kanaphathy en haar man hun leven weer proberen op te bouwen.<br />

5.7.3 NEDERLAND EN SRI LANKA<br />

Dat Nederlandse ondernemers veel kunnen leren van de manier waarop <strong>ZOA</strong>-medewerkers in Sri<br />

Lanka omgaan met crisis, bleek tijdens het Business Seminar Extreem Leiderschap met Ben Tiggelaar.<br />

<strong>ZOA</strong> deelde ervaringen met betrekking tot leiderschap met ruim 200 ondernemers en managers uit<br />

het midden- en kleinbedrijf. Aanwezigen vonden het seminar professioneel, goed georganiseerd,<br />

afwisselend en praktisch toepasbaar. Indicatief is de score 8 die de deelnemers aan deze dag gaven:<br />

een dikke voldoende.<br />

De meeropbrengst van de dag kon worden besteed aan projecten in Sri Lanka.<br />

46 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Het huis, jaren geleden door <strong>ZOA</strong><br />

geschonken, stond er nog’<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka ontving donaties<br />

van:<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka’s bestedingen<br />

<strong>2009</strong>:<br />

Ampara, Batticaloa, Jaffna, Killinochchi, Mannar,<br />

Vavuniya<br />

Distributie van voedselpakketten, tijdelijk onderdak,<br />

water en sanitatie.<br />

<strong>ZOA</strong> verzorgde tijdelijke huisvestiging en voedseldistributie<br />

voor 300.000 vluchtelingen.<br />

Al Inzania Organization, Centre for Peace<br />

Building & Reconciliation, Familian Psycho-social<br />

Rehabilitation Centre, Jaffna Women & Child<br />

Development Association, Lanka Evangelical<br />

Alliance Development Service, Mahasakthi Foundation,<br />

Mannar Association for Rehabilitation of<br />

Differently Abled People, Mannar District Hair<br />

Dressers Association, Peoples welfare Association,<br />

SHADOW, Socio Economic Development<br />

Organization of Trincomalee, South East Social<br />

Service Organization, The Voluntary Organization<br />

for Vulnerable Community Development,<br />

Women’s Development Centre, YGRO<br />

205 personen<br />

BuZa, CRWRC, ECHO, EuropeAid, KIA, PSO,<br />

Unicef, <strong>ZOA</strong> Nederland, WFP, RNE, Happy Gift<br />

€ 3.774.641<br />

<strong>ZOA</strong> Sri Lanka’s budget voor 2010: € 2.916.643<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Sri Lanka wil - als toegang tot dit gebied weer mogelijk wordt - noodhulp bieden in<br />

Vanni, Noord Sri Lanka.<br />

• <strong>ZOA</strong> Sri Lanka wil ontheemden die teruggekeerd zijn en in kampen in het noorden verblijven<br />

ook noodhulp geven. Daarnaast wil <strong>ZOA</strong> mensen van verschillende etnische groepen<br />

ondersteunen bij terugkeer naar hun oorspronkelijke leefgebieden in het noorden en oosten<br />

van Sri Lanka.<br />

• <strong>ZOA</strong> Sri Lanka streeft ernaar haar werkzaamheden uit te breiden naar Singalese gemeenschappen<br />

in gebieden die grenzen aan de huidige werkgebieden.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Sri Lanka was in staat om gedurende <strong>2009</strong> in Vanni te blijven werken en hier de<br />

mensen van noodhulp te voorzien.<br />

• In het oosten was <strong>ZOA</strong> in staat om noodhulp te bieden aan teruggekeerde ontheemden.<br />

In het noorden kon <strong>ZOA</strong> slechts vijf procent van de mensen bereiken, omdat het overgrote<br />

deel van de mensen daar nog in kampen verblijft. Deze doelstelling schuift daarom door<br />

naar 2010, als meer mensen vanuit de kampen zullen terugkeren.<br />

• Het werk is uitgebreid naar Singhalese gemeenschappen aan de grenzen van de huidige<br />

werkgebieden. <strong>ZOA</strong> ondersteunt zowel Tamils, moslims als Singhalezen bij de terugkeer<br />

naar hun gebieden van herkomst.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• <strong>ZOA</strong> Sri Lanka zal, tussen 2010 en 2012, betrokken zijn bij de ondersteuning van 7000 -<br />

10.000 terugkerende families in Noord Sri Lanka.<br />

• <strong>ZOA</strong> Sri Lanka zal ontheemden blijven ondersteunen bij hervestiging. De overheid stelt<br />

voormalig LTTE gebied open voor hervestiging. Omdat er veel verwoest is, zal het nog<br />

geruime tijd duren voordat het leven zich normaliseert.<br />

• <strong>ZOA</strong> Sri Lanka zal haar focus verschuiven van noodhulp naar activiteiten op het gebied van<br />

het genereren van inkomsten door het ondersteunen van het opstarten van economische<br />

bedrijvigheid en versterking van de gemeenschap.<br />

47 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.8 <strong>ZOA</strong> Noord Sudan<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 2004 in Noord Sudan onder vluchtelingen, ontheemden en gastgemeenschappen.<br />

Delen van Darfur in Noord Sudan zijn in <strong>2009</strong> veiliger geworden. Steeds meer mensen kunnen nu<br />

vanuit de vluchtelingenkampen terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaatsen of naar andere<br />

gebieden. <strong>ZOA</strong> Noord Sudan probeert dat terugkeerproces te stimuleren. Dat doet <strong>ZOA</strong> door te zorgen<br />

voor voorzieningen als waterbronnen en scholen in de plaatsen waar vluchtelingen naar terugkeren.<br />

Het voorkomen van nieuwe conflicten is daarbij een speerpunt. In alle gebieden waar <strong>ZOA</strong> werkt, is<br />

in <strong>2009</strong> begonnen met vredesopbouwactiviteiten met steun van het Darfur Community Peace and<br />

Stability Fund. Zo organiseert <strong>ZOA</strong> projecten om boeren en nomaden vreedzaam te laten samenleven,<br />

door het verbeteren van watervoorzieningen en door onderscheid te maken tussen de corridors waar<br />

de nomaden doorheen trekken en de landbouwgrond van de boeren. Door goede samenwerking heeft<br />

iedereen voordeel van de natuurlijke bronnen die er zijn.<br />

5.8.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Ghada Omer Mustafa Khalid (39) werkt als programma coördinator van <strong>ZOA</strong> in Ed Daein, Darfur. Zij is<br />

verantwoordelijk voor het werk wat <strong>ZOA</strong> hier doet onder vluchtelingen. Ghada is in Khartoem geboren<br />

en opgegroeid. ´Ik voel me door en door Sudanees. Alle delen van het land heb ik bezocht en ik woon<br />

inmiddels vier jaar in het noorden. Ik voel aan wat er leeft onder de mensen. <strong>ZOA</strong> helpt de mensen zich<br />

te organiseren in comités en platforms. Zo bouwen we aan een ´alternatief maatschappelijk middenveld´.<br />

Ghada werkt sinds 2007 voor <strong>ZOA</strong>. ´Ik ben blij dat ik de kans kreeg om voor een internationale ngo<br />

te gaan werken. Bovendien wil ik mijn eigen gemeenschap ondersteunen. Ik wil een rol spelen in de<br />

oplossing voor het conflict in dit gebied.´<br />

5.8.2 ONZE DOELGROEP<br />

Azarig Mohammed Ahmed is een nomade die met zijn dieren tussen Noord- en Zuid-Darfur trekt. ´In<br />

juni trokken we vanuit Bahr Alarab in het zuiden naar het noorden van Darfur om te ontsnappen aan de<br />

insecten waar onze dieren last van hadden. Deze tocht hebben we de afgelopen jaren vaker gemaakt.<br />

Het grootste probleem waar we dan mee te maken kregen, was dat verschillende doorgangswegen<br />

door boeren waren afgesloten. Omdat de boeren en de nomaden het land en het water nodig hebben,<br />

ontstonden hier vaak conflicten. Dit jaar konden we voor het eerst zonder problemen naar Noord Darfur<br />

trekken. <strong>ZOA</strong> heeft ons geholpen door ervoor te zorgen dat nomaden en boeren gingen samenwerken.<br />

Ons nomadencomité is nu ook in overleg met de watercomités van de boeren om samen de rustplaatsen<br />

en de waterpunten te verbeteren. Daar hebben we allemaal voordeel van en zo werken we samen<br />

zonder conflicten!´<br />

5.8.3 NEDERLAND EN NOORD SUDAN<br />

<strong>ZOA</strong> heeft haar achterban betrokken bij het werk in Noord Sudan door middel van een telemarketingactie.<br />

Naar aanleiding van deze actie hebben 1205 mensen geld bijgedragen voor een alfabetiseringscursus<br />

voor ontheemden in Noord Sudan. In <strong>2009</strong> hebben deze mensen een rapportage ontvangen over<br />

het resultaat van het project. Met het geld zijn 20 cursusleiders opgeleid en alfabetiseringscursussen<br />

uitgevoerd rond Khartoum, waaraan 480 mensen deelnamen. Vervolgens hebben ongeveer 1500<br />

mensen in Darfur deelgenomen aan alfabetiseringscursussen. Van de particuliere donateurs die geld<br />

gaven voor dit project, is 15% vaste donateur geworden. Op 11 november bezocht minister Koenders<br />

Ed Daein, waar <strong>ZOA</strong> werkt onder vluchtelingen.<br />

48 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Ik wil mijn eigen gemeenschap<br />

ondersteunen. Ik wil een rol spelen<br />

in de oplossing voor het conflict in<br />

dit gebied’<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan ontving donaties<br />

van:<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan’s bestedingen<br />

<strong>2009</strong>:<br />

<strong>ZOA</strong> Noord-Sudan’s budget voor<br />

2010:<br />

Zuid Darfur: Gereida district, Joghana, Abu Ajura<br />

district, Mose, Sekale, Elseref, Ed Daein, Adila en<br />

ontheemden in Nyala.<br />

Onderwijs, voedselzekerheid, water en sanitatie,<br />

inkomensverwerving.<br />

44.000 kinderen in Darfur gaan naar school,<br />

80.000 boeren volgen volwassenenonderwijs.<br />

Met de hulp zijn 340.000 mensen bereikt.<br />

Red een Kind, Sudanese Red Crescent, Sudan<br />

Aid<br />

52 personen<br />

CHF, CRWRF, Darfur Community Peace and Stability<br />

Fund (DCPSF), FAO, PSO, Red een Kind,<br />

UNDP, WFP, Prisma, BuZA, <strong>ZOA</strong> Nederland<br />

€ 1.552.215<br />

€ 2.304.072<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Noord Sudan wil het maatschappelijk middenveld in haar werkgebieden verder versterken.<br />

• <strong>ZOA</strong> Noord Sudan wil de managementcapaciteiten en de kennis van de eigen medewerkers<br />

vergroten.<br />

• <strong>ZOA</strong> Noord Sudan streeft naar groei, om zo het grote aantal ontheemden dat nog hulp nodig<br />

heeft bij hun ontwikkeling, ondersteuning te kunnen bieden.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• De aandacht van <strong>ZOA</strong> Noord Sudan verschuift van de kampen naar gebieden waar<br />

vluchtelingen naar terugkeren. Daar helpt <strong>ZOA</strong> plaatselijke groepen om samen met andere<br />

organisaties en met de overheid aan de opbouw van basisvoorzieningen te werken. <strong>ZOA</strong><br />

geeft trainingen voor vredesopbouw, beheer en projectmanagement. <strong>ZOA</strong> ondersteunt en<br />

werkt samen met lokale bedrijven en met de universiteiten van Nyala en Ed Daein.<br />

• <strong>ZOA</strong> Noord Sudan heeft in <strong>2009</strong> het initiatief genomen om een programma management<br />

trainingstraject op te zetten samen met en voor <strong>ZOA</strong>’s omliggende programmalanden. Dit<br />

traject is gericht op uitwisseling en capaciteitsversterking. Er heeft al een training voor<br />

lokale medewerkers plaatsgevonden in Tanzania. Daarnaast is er vier à vijf keer per jaar een<br />

personeelstraining.<br />

• <strong>ZOA</strong> Noord Sudan is in <strong>2009</strong> gegroeid, door een uitbreiding in Zuid Darfur. Gereida in Zuid<br />

Darfur, waar eerst alleen een field office was, wordt versterkt en wordt een programmagebied.<br />

Daarnaast is er een assessment uitgevoerd om na te gaan of <strong>ZOA</strong> ook in de Blue Nile<br />

regio kan werken.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• <strong>ZOA</strong> Noord Sudan probeert in 2010 uit te breiden naar Blue Nile State, waar Sudanezen<br />

terugkeren uit kampen in Ethiopië. In Zuid Darfur wordt het werkterrein uitgebreid naar<br />

gebieden waar vluchtelingen terugkeren, richting Adila en Kass. In Gereida wordt het programmagebied<br />

ook uitgebreid.<br />

• <strong>ZOA</strong> Noord Sudan wil de capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld intensiveren,<br />

zodat de mensen uit de lokale gemeenschappen activiteiten van <strong>ZOA</strong> steeds meer<br />

zelf kunnen overnemen. De oprichting van schoolfederaties, in samenwerking met Red een<br />

Kind, is daar onderdeel van.<br />

49 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.9 <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 1998 in Zuid Sudan onder vluchtelingen en ontheemden. Er is vrede in Zuid<br />

Sudan, maar het vertrouwen moet nog groeien. Zuid Sudan bevindt zich op een onzekere weg van<br />

de vredesovereenkomst naar democratische verkiezingen. Die verkiezingen, die in <strong>2009</strong> zouden<br />

plaatsvinden, zijn uitgesteld tot april 2010. De mensen in Zuid Sudan hebben weinig vertrouwen in hun<br />

overheid en in de toekomst van hun land. Zij hebben dan ook weinig motivatie om energie te steken in<br />

de opbouw van hun land. Er is een strijd om de macht gaande, en corruptie is een groot probleem. In die<br />

donkere situatie is <strong>ZOA</strong> in staat om concreet verschil te maken in het dagelijks leven van mensen. <strong>ZOA</strong><br />

Zuid Sudan werkt aan de opbouw van partnerorganisaties, onder andere door zelf het goede voorbeeld<br />

te geven. Mensen worden respectvol behandeld en krijgen de kans om door te groeien. <strong>ZOA</strong> werkt<br />

continu aan het voorbereiden van het vertrek van de organisatie. Omdat de situatie in Zuid Sudan nog<br />

zo fragiel is, is dat een langetermijnproject.<br />

5.9.1 ONZE MEDEWERKER<br />

‘In mijn werk ervaar ik de waarheid van Jezus’ woorden als hij zegt dat de oogst groot is, maar het<br />

aantal arbeiders klein (Lucas 10:2). De nood is zo groot, het aantal mensen dat hulp nodig heeft is zo<br />

overweldigend. Wat <strong>ZOA</strong> doet lijkt op een druppel op de gloeiende plaat. Maar het is bemoedigend om<br />

achterom te kijken, te zien waar we waren en wat we nu hebben bereikt.’<br />

Patrick Mabe (40) werkt als project manager in Lainya. ‘Ik weet wat het is om als vluchteling te leven. Ik<br />

ben Sudanees, maar ben in Uganda geboren. Ik en mijn familie moesten verschillende keren vluchten<br />

uit Sudan en uit Uganda. In Uganda studeerde ik bedrijfskunde. ‘In 2006 ben ik voor <strong>ZOA</strong> gaan<br />

werken. In dat jaar introduceerde <strong>ZOA</strong> projecten op het gebied van inkomensverwerving. Met mijn<br />

studieachtergrond had ik daar grote belangstelling voor.’<br />

‘De christelijke waarden die ik met <strong>ZOA</strong> deel, geven me moed bij alle uitdagingen en obstakels. De<br />

betrokkenheid, de liefde voor mensen is voelbaar bij <strong>ZOA</strong>. Dat is echt uniek aan deze organisatie. Een<br />

tijdje geleden had ik de kans om het werk van <strong>ZOA</strong> in Sri Lanka te zien. Het was alsof ik thuis was, ook<br />

daar voelde ik me deel van die <strong>ZOA</strong>-familie.’<br />

5.9.2 ONZE DOELGROEP<br />

John Laki Alfred was deelnemer aan de <strong>ZOA</strong>-cursus ‘Development Drivers’, waar hij leerde hoe hij<br />

activiteiten kan opzetten en een inkomen kan verdienen. Zo simpel als dat klinkt, zo ingrijpend was het<br />

voor hem. ‘We durven nu verder te kijken dan slechts één dag of een week vooruit. <strong>ZOA</strong> heeft mijn ogen<br />

geopend’, vertelt John. Dat hij de moed heeft om wat tuinbouw op te zetten, vooruit durft te denken, is<br />

een inspirerend voorbeeld voor de rest van zijn dorpsgenoten.<br />

Ook Peres Dudu volgde de cursus. Ze kreeg er energie en ideeën van, en heeft inmiddels een naaionderneming<br />

opgezet. Andere vrouwen zijn begonnen zeep te maken of geiten te houden. Giechelend<br />

erkent Peres dat ze nu minder ruzie over geld heeft met haar man; ze heeft nu immers zelf een<br />

inkomen.<br />

5.9.3 NEDERLAND EN ZUID SUDAN<br />

Het Happietariarestaurant in Groningen doneerde een deel van haar opbrengst in <strong>2009</strong> aan HIV/<br />

Aids-projecten van <strong>ZOA</strong> in Zuid Sudan. Een groep Nederlandse studenten heeft in <strong>2009</strong> een bezoek<br />

gebracht aan Zuid Sudan om een beeld te krijgen van de projecten op het gebied van HIV/Aidspreventie<br />

die <strong>ZOA</strong> hier uitvoert. Deze reis werd georganiseerd vanuit de Act Positive campagne,<br />

een bewustwordingscampagne voor Europese jongeren over HIV/Aids. Het doel van de reis was<br />

om voorlichtingsmateriaal te kunnen samenstellen. Happietaria Groningen verdiende in <strong>2009</strong> maar<br />

liefst 63.500 euro. Dit bedrag werd door ICCO verdubbeld, zodat er 127.000 euro naar HIV/Aidspreventieprojecten<br />

zal gaan. <strong>ZOA</strong> ontvangt daarvan € 41.000 voor HIV/Aids-preventieprojecten in Zuid-<br />

Sudan.<br />

50 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘We durven nu verder te kijken<br />

dan slechts één dag of een week<br />

vooruit’<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudanpersoneel:<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan ontving donaties<br />

van:<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan’s bestedingen<br />

<strong>2009</strong>:<br />

<strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan’s budget voor<br />

2010:<br />

Juba West, Terekeka West, Juba North, Lainya,<br />

Maridi & Ibba<br />

Onderwijs, water en sanitatie, ontwikkeling<br />

private sector (levensonderhoud), HIV/aidspreventie<br />

• 38 waterputten en 14 latrines gebouwd en<br />

gerestaureerd.<br />

• 55 leerkrachten getraind.<br />

• 4200 volwassenen leren lezen en schrijven.<br />

• gezondheidszorgprogramma’s geïmplementeerd<br />

in 3 gebieden.<br />

• totaal zijn ongeveer 150.000 mensen met de<br />

hulpverlening bereikt.<br />

ASTAD, CAAPH, COMPASS, MSA, RDI, SLDA<br />

64 personen<br />

BuZa (MFS), EU (RRP1), Driestar College<br />

Gouda, Wilde Ganzen, PSO, SRF, UNICEF, <strong>ZOA</strong><br />

Nederland<br />

€ 1.373.970<br />

€ 2.187.651<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan wil meer aandacht besteden aan communicatie met de doelgroep, voor<br />

planning en feedback.<br />

• <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan wil meer aandacht geven aan bewustwording over duurzame ontwikkeling<br />

van de gemeenschappen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan wil het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp verminderen door vergroting<br />

van het werkgebied.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> heeft in <strong>2009</strong> veel input gekregen vanuit de doelgroep, door middel van evaluatiebijeenkomsten.<br />

• <strong>ZOA</strong> staf en steeds meer lokale overheidsinstanties en lokale leiders, integreren een duurzame<br />

ontwikkeling in hun wederopbouwwerk. Het is belangrijk dat die focus bewaard blijft<br />

om ervoor te zorgen dat het zelfvertrouwen in de gemeenschappen verder toeneemt.<br />

• Het programma in het oosten van Juba County kon nog niet van start gaan, omdat er<br />

nog geen fondsen beschikbaar zijn. <strong>ZOA</strong> gaat door met het werven van fondsen voor dit<br />

programma.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan wil de leefomstandigheden van 300 families in Juba West verbeteren.<br />

• <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan wil lokale partnerorganisaties en lokale overheden in Lainya, Juba en<br />

Terekeka ondersteunen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan wil het huidige HIV/aids programma in Lainya uitbreiden met 1 payam<br />

(subdivisie van een provincie) in Morobo County<br />

• <strong>ZOA</strong> Zuid-Sudan wil de huidige onderwijs- en water- en sanitatieprogramma´s in Juba<br />

Noord uitbreiden met twee payams in Juba Oost.<br />

51 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.10 <strong>ZOA</strong> Thailand<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 1984 in Thailand onder vluchtelingen uit Myanmar die in kampen verblijven aan<br />

de grens tussen Thailand en Myanmar. Voor de vluchtelingen in de kampen is er in <strong>2009</strong> niet veel<br />

veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Zij hebben nog steeds weinig uitzicht op een toekomst<br />

waarin ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De overheid staat hen niet toe buiten de<br />

kampen te werken of te studeren. Met een onderwijsprogramma voor de Karenvluchtelingen biedt <strong>ZOA</strong><br />

vluchtelingen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Met een diploma wordt het mogelijk om een<br />

nieuw bestaan op te bouwen in een ander land. <strong>ZOA</strong> werkt aan het overdragen van activiteiten aan een<br />

lokale organisatie. Daarnaast zoekt <strong>ZOA</strong> andere potentiële lokale partners die componenten van het<br />

programma kunnen overnemen.<br />

5.10.1 ONZE MEDEWERKER<br />

Kelly Lapkorekkasuk (37) werkt sinds 2002 als programmamanager voor <strong>ZOA</strong> Thailand. Hij geeft<br />

leiding aan het onderwijs- beroepentrainingen- en levensonderhoudprogramma. Kelly is christen en<br />

hoort bij de Karen-bevolkingsgroep, onder wie <strong>ZOA</strong> werkt. ´Ik ben geboren en opgegroeid in deze<br />

grensstreek, waar we nu onder de vluchtelingen werken. Ik ben een van hen. Tegelijk voel ik me als<br />

christen thuis bij <strong>ZOA</strong>. Met de andere medewerkers deel ik dezelfde waarden. Het gaat in ons werk om<br />

menselijke waardigheid, rentmeesterschap, trouw en recht. Dat zijn waarden die mij aanspreken.´<br />

´Ik ging voor <strong>ZOA</strong> werken omdat ik geld moest verdienen, maar ook omdat ik zorgen had over het<br />

onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Nu ben ik in een positie dat ik kan bijdragen aan de verbetering<br />

van het onderwijssysteem in de vluchtelingenkampen. Ik zie met eigen ogen dat <strong>ZOA</strong>´s benadering<br />

werkt. <strong>ZOA</strong> heeft hierdoor het vertrouwen gewonnen van de vluchtelingen en ook van donoren. Ik ben<br />

ontzettend trots dat ik deel ben van het succes van de onderwijsprojecten van <strong>ZOA</strong> in de kampen.´<br />

5.10.2 ONZE DOELGROEP<br />

Sor Lo La wordt opgejaagd. Hij woont vlak buiten het Nong Bua vluchtelingenkamp in Thailand. Maar<br />

vandaag heeft hij van de politie te horen gekregen dat hij niet langer buiten het kamp mag wonen.<br />

Hij zal in het kamp een verblijfplaats voor zichzelf en zijn vrouw en dochtertje moeten vinden. In juni<br />

vluchtten hij en zijn vrouw vanuit Myanmar naar Thailand. Zijn vrouw beviel in een vluchtelingenkamp<br />

van hun dochtertje. Sor Lo La was onderwijzer in een vluchtelingenkamp in Myanmar, aan de grens<br />

met Thailand. Toen in juni de onrust aan de grens oplaaide, vluchtten alle inwoners van het kamp naar<br />

Thailand, naar het Nong Bua kamp. Het vergrootte de druk in het al volle kamp. Binnenkort zullen alle<br />

vluchtelingen in Nong Bua opnieuw moeten verhuizen, nu naar het vluchtelingenkamp Mae La. Sor Lo<br />

La volgt een training van <strong>ZOA</strong> voor onderwijzers. Die training is er mede op gericht om de instroom in<br />

het onderwijssysteem in Mae La te versoepelen. Sor Lo La hoopt in Mae La meer rust en veiligheid te<br />

vinden.<br />

5.10.3 NEDERLAND EN THAILAND<br />

Als gevolg van oplaaiend geweld in de grensstreek, vluchtte in oktober <strong>2009</strong> een groot aantal Karenvluchtelingen<br />

van Myanmar naar Thailand. Binnen een week hadden meer dan 4000 mensen onderdak<br />

en voorzieningen nodig in de vluchtelingenkampen in Thailand. Dankzij zakelijke donoren kon <strong>ZOA</strong> snel<br />

hulp bieden. Er werd 15.500 euro opgebracht voor een noodhulpproject waarbij <strong>ZOA</strong> in korte tijd kon<br />

zorgen voor onderwijs voor kinderen in de noodkampen.<br />

Deze snelle reactie van onze achterban op nieuwe noden kwam bovenop de al jarenlange intensieve<br />

betrokkenheid van de Nederlandse scholen bij onderwijsprojecten in Thailand.<br />

52 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Ik kan nu bijdragen aan<br />

de verbetering van het<br />

onderwijssysteem in de<br />

vluchtelingenkampen’<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand ontving donaties<br />

van:<br />

Mae Hong Son Provincie: Mae Ra Ma Luang en<br />

Mae La Oon vluchtelingenkampen, Tak Provincie:<br />

Mae La, Umpiem en Nupo vluchtelingenkampen,<br />

Kanchanaburi Provincie: Dan Yong vluchtelingenkamp,<br />

Ratchaburi Provincie: Tham Hin<br />

vluchtelingenkamp<br />

Basisonderwijs, beroepentraining, inkomensverwervende<br />

activiteiten<br />

135.000 mensen direct en indirect bereikt door<br />

middeld van beroepentrainingen, cursussen<br />

Engelse taal, training van leraren, verstrekking<br />

van schoolmaterialen en herstel van schoolgebouwen.<br />

Coordination Committee for the Services to<br />

Displaced People in Thailand (CCSDPT), Karen<br />

Refugee Council (KRC), Thaise Ministerie voor<br />

Onderwijs (MoE), Thaise onderwijsinstituten<br />

58 personen<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand’s bestedingen <strong>2009</strong>: € 4.008.698<br />

<strong>ZOA</strong> Thailand’s budget voor 2010: € 3.695.889<br />

Baptist World Aid Australia, BuZa, CBC/III, EU,<br />

GGP, ICS, Japanse Ambassade, Prisma, PSO,<br />

Save the Children Sweden, UNHCR, UNICEF,<br />

Belgische ambassade, ICS, World Education,<br />

<strong>ZOA</strong> Nederland<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Thailand wil de werksystemen met lokale organisaties en lokale structuren verbeteren<br />

en het programma consolideren door middel van nieuwe benaderingen en door het aangaan<br />

van nieuwe partnerschappen.<br />

• <strong>ZOA</strong> Thailand wil blijven investeren in de kwaliteit van de projecten.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• Het ontwikkelen van nieuwe benaderingen en het aangaan van nieuwe partnerschappen<br />

is een voortdurend aandachtspunt. Ook in <strong>2009</strong> was <strong>ZOA</strong> succesvol bij het aangaan van<br />

nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met lokale organisaties.<br />

• <strong>ZOA</strong> heeft ook in <strong>2009</strong> geïnvesteerd in verbetering van kwaliteit van projecten. Er zijn standaarden<br />

ontwikkeld voor kwalitatief goed onderwijs. Daartoe is een modelschool opgericht<br />

die dient als pilotproject.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• Versterking van bestaande organisaties en netwerken ten behoeve van een duurzaam<br />

onderwijssysteem. Bereik: 43.000 studenten, 2.000 leerkrachten en 120 leden van de<br />

ondersteunende staf.<br />

• De ondersteuning voor beroepsopleidingen wordt overgedragen aan een collega-organisatie<br />

waardoor de continuïteit op langere termijn gewaarborgd blijft.<br />

• Het verbeteren van de inkomens van vluchtelingen door middel van het opzetten van kleinschalige<br />

winstgevende projecten in een agrarische omgeving. Bereik: 160 deelnemers uit<br />

de kampen en 60 uit de lokale bevolking.<br />

53 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


5.11 <strong>ZOA</strong> Uganda<br />

<strong>ZOA</strong> werkt sinds 2007 in Uganda onder terugkerende vluchtelingen. <strong>ZOA</strong> werkt in Karamoja regio, in<br />

noordoost Uganda en in Pader in het noorden. Nu de Lord´s Resistance Army in het noorden is verdreven<br />

en het regeringsleger naar het noordoosten is getrokken om de stammen daar te ontwapenen, is de<br />

situatie hier veiliger geworden. De mensen die gevlucht waren, keren massaal weer terug. Omdat<br />

alles is verwoest werkt <strong>ZOA</strong> met boerengroepen die worden opgericht en ondersteund om meer land<br />

te kunnen bewerken, meer te kunnen verkopen zodat geld opzij kan worden gelegd voor bijvoorbeeld<br />

schoolgeld voor de kinderen. <strong>ZOA</strong> integreert de verschillende projecten zodat de hele gemeenschap<br />

profiteert. De ouders profiteren van landbouwprojecten, de kinderen krijgen onderwijs en de hele<br />

gemeenschap profiteert van betere toegang tot water en projecten op het gebied van sanitatie. Uniek<br />

voor de werkwijze van <strong>ZOA</strong> is dat veel medewerkers zelf in de dorpen wonen. Zo heeft <strong>ZOA</strong> zicht op de<br />

concrete noden van de mensen.<br />

5.11.1 ONZE MEDEWERKER<br />

´De mensen met wie ik werk en ikzelf - wij zijn gelijken. We zijn in deze streek geboren en ik heb<br />

dezelfde dingen meegemaakt als zij. Hierdoor kunnen we als gelijken praten en besluiten nemen.´<br />

Lowila Oketayot (40) werkt als manager landbouw in Pader voor <strong>ZOA</strong> Uganda.<br />

Lowila werkt sinds 2008 voor <strong>ZOA</strong>. ´Dit werk geeft me de kans om te doen waar ik voor geleerd heb.<br />

Tegelijk kan ik de mensen die ik ken en begrijp, helpen om vooruit te komen. De noden zijn soms<br />

overweldigend. Het is een uitdaging om mensen te leren dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.<br />

Ik zie nu wel vooruitgang: steeds meer boeren zijn bemoedigd en raken betrokken bij de wederopbouw<br />

van hun gemeenschappen.´<br />

´Wat me meer dan wat ook motiveert, is het besef dat God ons vertelt dat we Zijn kinderen moeten<br />

liefhebben en dienen. Het maakt me blij dat ik mensen weer hoop kan geven.´<br />

5.11.2 ONZE DOELGROEP<br />

Beatrice Aol Omayo (20) draagt een verschrikkelijk verleden met zich mee. Toen ze acht jaar was, is<br />

ze ontvoerd. ´Ik herinner me alles. Ze trapten de deur van onze hut in en namen me mee. Mijn moeder<br />

deed niets. Als ze had geprotesteerd, hadden ze haar misschien wel vermoord. Met de rebellengroep<br />

zijn we door Noord-Uganda getrokken naar de grens met Sudan. We roofden en staken hutten in brand<br />

en namen kinderen mee. Dat heb ik ook gedaan, ik moest wel. Een jaar later ben ik ontsnapt. Toen<br />

ik terugkwam in mijn dorp, was mijn moeder overleden en mijn vader ook ontvoerd. Hij is nooit meer<br />

teruggekomen.´<br />

Beatrice straalt kracht uit. Ze werkt nu als vrijwilligster bij een organisatie van voormalig ontvoerde<br />

kindsoldaten. ´Ik haat de rebellen niet die mij hebben ontvoerd. Ze zijn slachtoffer, net als ik. Er is niets<br />

te vergeven.´<br />

5.11.3 NEDERLAND EN UGANDA<br />

EO-presentator Andries Knevel en dominee Gert Hutten reisden in november <strong>2009</strong> naar Uganda,<br />

om daar het werk van <strong>ZOA</strong> te zien. Knevel ging onder andere in gesprek met Martin, een voormalig<br />

kindsoldaat, die zich nu inzet voor de opvang van lotgenoten en daarmee samenwerkt met <strong>ZOA</strong>. Het<br />

was een indringend gesprek over vergeving, hoop en toekomst. Martin was één van de mensen uit<br />

<strong>ZOA</strong>’s doelgroep waar Knevel en Hutten mee in gesprek gingen. Hun ervaringen verschenen in de<br />

Visie, in het Friesch Dagblad en in het Katholiek Nieuwsblad. Andries Knevel vertelt meer over deze reis<br />

in radio- en televisieprogramma´s die in 2010 worden uitgezonden.<br />

54 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


‘Beatrice werkt nu als vrijwilligster<br />

bij een organisatie van voormalig<br />

ontvoerde kindsoldaten’<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda werkte in:<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda richtte zich op:<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda bereikte o.a.<br />

de volgende concrete resultaten:<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda werkte met:<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda personeel:<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda ontving donaties<br />

van:<br />

Pader en Amudat district<br />

Voedselzekerheid, water, sanitatie en hygiene,<br />

onderwijs en de ontwikkeling van de private sector<br />

door Agro Bussiness Chain Development.<br />

32 klaslokalen, 8 docentenhuizen, 580 gezinslatrines,<br />

schoolbanken, toiletten voor de 4<br />

scholen, zaden en landbouwgereedschap voor<br />

iedere boer ter waarde van 30 euro, trainingen<br />

voor ouderraaden en smc’s, en boeren groepen<br />

en lokale partners<br />

Totaal werden 4,800 boeren gezinnen (gemiddeld<br />

7 personen per gezin) 9,700 schoolkinderen bereikt.<br />

30 dorpen werden voorzien van gemiddeld<br />

50 gezinnen met waterpunten en latrines.<br />

Christian Counselling Fellowship, Diocese of Kitgum,<br />

Fokapawa, Kwal Ryeko, Karamoja Diocese<br />

Development Services, Africa2000 Network,<br />

District Local Government, AT Uganda, UNADA<br />

42 personen<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda’s bestedingen <strong>2009</strong>: € 1.164.051<br />

<strong>ZOA</strong> Uganda’s budget voor 2010: € 1.443.389<br />

Aqua4All, Prisma, CRWRC, FAO, MWH, PSO,<br />

<strong>ZOA</strong> Nederland<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> Uganda wil een tweede programmagebied openen - in Karamoja. Dit programma zal<br />

zich richten op projecten voor landbouw en voedselzekerheid en gemeenschapsopbouw voor<br />

terugkerende vluchtelingen van de Pokot stam vanuit Kenia en omringende gebieden.<br />

• <strong>ZOA</strong> Uganda wil in Pader het landbouwprogramma, het programma voor basisonderwijs en<br />

voor water en sanitatie uitbreiden.<br />

• <strong>ZOA</strong> Uganda zal in <strong>2009</strong> helpen bij de opbouw van de private sector en het lokale bedrijfsleven<br />

versterken.<br />

Resultaten in <strong>2009</strong><br />

• <strong>ZOA</strong> is in <strong>2009</strong> gestart met het werk in Karamoja, in het Amudat district. <strong>ZOA</strong> werkt in<br />

partnership met Karamoja Diocese op het gebied van civic education en landbouw.<br />

• <strong>ZOA</strong> heeft meer boerengroepen kunnen bereiken en trainen in betere landbouwtechnieken.<br />

Het onderwijs project bereikte 26 scholen in Pader. Het water- en sanitatieproject is gelijk<br />

gebleven.<br />

• In Augustus <strong>2009</strong> is begonnen met een uitdagend project om boeren op een meer commerciële<br />

manier landbouw te laten bedrijven, niet alleen het verbouwen maar ook de marketing<br />

en verkoop worden behandeld<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

• Stimulering van inkomensgenererende activiteiten voor teruggekeerde vluchtelingen (bereik:<br />

4.000 families).<br />

• Ontwikkeling van de private sector door herstel van de (agrarische) productieketen (bereik:<br />

1.350 boeren).<br />

• Opstarten van basisschoolonderwijs voor slachtoffers van de oorlog (bereik: 10.000 kinderen).<br />

• Verbetering van de leefomstandigheden van oorlogsslachtoffers door herstel van water- en<br />

sanitairvoorzieningen (bereik: 10.000 mensen).<br />

55 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


6. Kwaliteitsmanagement<br />

en verantwoording<br />

56 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


´Zeggen wat je doet en doen wat je zegt… beide goed communiceren en leren van de praktijk.´ Zo<br />

vatte iemand pakkend samen waar kwaliteitsmanagement over gaat. Niet over eindeloze procedures<br />

en papierwerk. Het kwaliteitsmanagement van <strong>ZOA</strong> gaat ten diepste over het dagelijks werk met<br />

vluchtelingen en ontheemden. Hoe de organisatie dat dagelijkse werk organiseert en hoe de organisatie<br />

daar verantwoording over aflegt. Hoe <strong>ZOA</strong> steeds leert van de dagelijkse praktijk en die leerervaring<br />

gebruikt. Juist omdat de omgeving waarin <strong>ZOA</strong> opereert complex en dynamisch is en omdat de<br />

uitkomst van ons werk lang niet altijd voorspelbaar is.<br />

<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> geeft haar ambitie met betrekking tot kwaliteit al in de missie weer: “Wij<br />

bieden maximale toegevoegde waarde aan diegenen die wij ondersteunen en aan diegenen die ons<br />

ondersteunen.” Het gaat om het bieden van meerwaarde aan de ‘partijen’ waar we mee werken. In de<br />

eerste plaats aan de doelgroepen in Afrika en Azië die we ondersteunen, maar ook aan donateurs en<br />

institutionele donoren die het werk van <strong>ZOA</strong> financieel mogelijk maken.<br />

6.1 ISO-CERTIFICERING<br />

In 2008 heeft <strong>ZOA</strong> een volgende stap gezet in het borgen van haar kwaliteitsmanagement door dit<br />

voor de organisatie in Nederland extern te laten certificeren volgens de ISO 9001:2000 norm. Deze<br />

is in <strong>2009</strong> geactualiseerd volgens de ISO 9001:2008 norm. Daarmee sluit <strong>ZOA</strong> aan bij de trend<br />

in de sector om, in antwoord op de vraag om heldere verantwoording, externe kwaliteitcertificering<br />

als standaard te beschouwen. Inmiddels bereidt <strong>ZOA</strong> volgende stappen voor. In <strong>2009</strong> werd gestart<br />

met de voorbereiding van de externe certificering van alle <strong>ZOA</strong> landenorganisaties. Het doel is dat in<br />

2011 alle landen gecertificeerd zijn. Daarnaast zal <strong>ZOA</strong> onderzoeken of de verantwoording richting<br />

de doelgroepen nog concreter kan worden gemaakt. Juist omdat de positie van de doelgroepen in de<br />

‘hulpverleningsketen’ relatief zwak is. Deelname aan het HAP (Humanitarian Accountability Partnership)<br />

biedt daartoe de mogelijkheden. Deze internationale organisatie hanteert standaarden die<br />

aanvullend zijn op ISO 9001.<br />

6.2 VERANTWOORDINGSVERKLARING<br />

Het bestuur van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> onderschrijft de volgende principes:<br />

• Binnen de organisatie is de functie ‘toezichthouden’ (het vaststellen of goedkeuren van plannen, en<br />

het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) gescheiden van het ‘besturen’, ofwel de<br />

‘uitvoering’.<br />

• De organisatie werkt voortdurend aan een optimale besteding van middelen zodat <strong>ZOA</strong> effectief<br />

en doelmatig werkt aan het realiseren van de doelstelling. Dit is vastgelegd in ons kwaliteits- en<br />

beheersingsmodel.<br />

• De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de<br />

informatieverschaffing en voor de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. De organisatie<br />

als geheel, zowel in Nederland als in de gebieden waar ze werkzaam is, is continu in contact<br />

met belanghebbenden om het werk bij <strong>ZOA</strong> mogelijk te maken.<br />

Details zijn vastgelegd in ons gecertificeerde kwaliteitshandboek en daaraan gerelateerde documenten.<br />

Hieronder is op hoofdlijnen aangegeven hoe <strong>ZOA</strong> de eerste twee bovenstaande principes heeft<br />

geïmplementeerd. Over de relaties met de achterban, informatieverschaffing, klachtenprocedure en<br />

gedragscodes leest u meer in het verslag van Fondsenwerving en Voorlichting (bladzijde 63). De<br />

omgang met vrijwilligers wordt beschreven in het Directieverslag (bladzijde 73). Meer informatie over<br />

de doelgroep vindt u in de introductie bij hoofdstuk vier (bladzijde 21).<br />

<strong>ZOA</strong> <strong>Vluchtelingenzorg</strong> voldoet volledig aan de code voor goed bestuur (‘Code Wijffels’).<br />

6.3 BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN<br />

6.3.1 DE BESTUURDER<br />

De bestuurder van de organisatie is de Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur voert ten<br />

behoeve van de stichting de algemene directie. De Algemeen Directeur bepaalt het beleid, stelt de<br />

financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Dit houdt<br />

57 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de<br />

omvang met de bestedingen, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.<br />

Het geven van vorm en inhoud aan de levensbeschouwelijke aspecten van de organisatie is<br />

hier ook onderdeel van. De directeur legt over de hierboven genoemde punten verantwoording af aan<br />

de Raad van Toezicht en verschaft de Raad alle informatie die daarvoor nodig is.<br />

6.3.2 DE RAAD VAN TOEZICHT<br />

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken<br />

oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke<br />

functie van de stichting en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt<br />

van de belangen van de verschillende belanghebbenden van de stichting.<br />

De Raad van Toezicht rekent onder meer de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:<br />

• het toezicht houden op en bewaken van de identiteit van de organisatie;<br />

• het zorg dragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en<br />

ontslag van (leden van) het bestuur);<br />

• het bepalen van het aantal leden van het bestuur;<br />

• het bewaken van het normatief kader waarbinnen het bestuur van de stichting handelt;<br />

• het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag<br />

van (leden van) de Raad van Toezicht);<br />

• het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur;<br />

• het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken<br />

binnen de stichting;<br />

• het beoordelen en - indien dit statutair is voorgeschreven - goedkeuren van de besluiten van het<br />

bestuur;<br />

• het toezien op het beleid voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige<br />

besteding van verkregen middelen.<br />

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van het bestuur<br />

strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begrotingen. De<br />

Raad en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad gehanteerd worden.<br />

Hierbij maakt de Raad gebruik van externe codes en richtlijnen waarvan periodiek de conformiteit<br />

wordt vastgesteld.<br />

6.4 OPTIMALE BESTEDING VAN MIDDELEN: <strong>ZOA</strong> KWALITEITS- EN<br />

BEHEERSINGSMODEL<br />

<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> heeft kwaliteit van de bedrijfsvoering hoog in haar vaandel staan. Vanwege<br />

de sterke groei die de organisatie in de afgelopen jaren doormaakte, stond de kwaliteit onder druk.<br />

Wij zagen ons genoodzaakt om extra te investeren in de kwaliteit van de organisatie. Het versterken<br />

van de interne beheersing en controle is één van de strategische richtingen of speerpunten van de<br />

organisatie geworden.<br />

De definitie voor interne beheersing die wij daarbij hanteren is: het geheel van maatregelen die er toe<br />

leiden dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen omtrent de<br />

• effectiviteit en efficiency van onze procedures en activiteiten;<br />

• betrouwbaarheid van onze financiële rapportages;<br />

• naleving van relevante wet- en regelgeving.<br />

De maatregelen die <strong>ZOA</strong> heeft genomen zijn in te delen in de volgende categorieën:<br />

• kernwaarden van de organisatie;<br />

• inrichting van de organisatie;<br />

• inrichting van de bedrijfsprocessen;<br />

• procedures en richtlijnen (beleid);<br />

• ondersteunende systemen.<br />

58 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


6.4.1 KERNWAARDEN VAN DE ORGANISATIE<br />

De basis voor de interne beheersing wordt gevormd door de cultuur van de organisatie, de integriteit<br />

van haar medewerkers en de controlebewustheid van de organisatie. De missie van <strong>ZOA</strong> is het<br />

centrale referentiepunt voor sturing van de organisatie. Een betrouwbare bedrijfsvoering staat of valt<br />

met de juiste organisatiecultuur. Het management heeft daarbij bij uitstek een belangrijke voorbeeldfunctie.<br />

Vanuit onze identiteit hebben wij kernwaarden bepaald die richting geven aan de gewenste organisatiecultuur.<br />

Deze vier waarden -trouw, menselijke waardigheid, rentmeesterschap en recht- betekenen<br />

voor de management- en beheersingsprocessen van <strong>ZOA</strong>:<br />

• toegevoegde waarde richting de doelgroepen en richting de verschillende klantencategorieën (achterban,<br />

donoren, etc.);<br />

• aanspreekbaar zijn op de verantwoorde, effectieve inzet van mensen en middelen in de realisatie<br />

van de toegevoegde waarde;<br />

• eerlijkheid en transparantie als uitgangspunt voor alle interne processen.<br />

6.4.2 INRICHTING VAN DE ORGANISATIE<br />

De organisatie is op zo´n manier ingericht dat zowel in de organisatie als geheel als in de individuele<br />

landenorganisatie de noodzakelijke functiescheiding aanwezig is om de interne beheersingsdoelen te<br />

kunnen realiseren. Zo is bij de afdeling Financiën op het hoofdkantoor de afdeling Interne Controle<br />

ondergebracht die rechtstreeks aan de directeur en de auditcommissie rapporteert. Binnen de landenprogramma’s<br />

zijn minimaal de functies Programme Advisor, Programme Manager en de Manager<br />

General Affairs (verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in het land), onder leiding van de landendirecteur,<br />

goed ingevuld om verantwoord te kunnen werken.<br />

6.4.3 INRICHTING VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN<br />

De inrichting van de bedrijfsprocessen wordt in het volgende schema samengevat:<br />

<strong>ZOA</strong> INTERNE BEHEERSINGS- EN CONTROLEPROCESSEN<br />

Management Proces<br />

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December<br />

Planningsproces<br />

Businessplan 3 jaar rolling<br />

Rolling strategisch plan<br />

Jaarlijks landenbeleidsplan (CAPP)<br />

Jaarlijkse begroting<br />

Implementatieproces<br />

Project management cycle<br />

Management van algemene kosten<br />

Fondsenwerving<br />

Supportprocessen<br />

HR<br />

Support Team<br />

Voorraadbeheer<br />

Beleid en richtlijnen<br />

Cash management<br />

Compliance<br />

Inkoop<br />

Finance & Control<br />

Reviewproces<br />

Q4-rapportage<br />

<strong>Jaarverslag</strong><br />

Q1-rapportage<br />

Risk Identificatie<br />

Q2-rapportage<br />

30/06 risico’s rapport<br />

Q3-rapportage<br />

Audit Proces<br />

Intern audtproces<br />

- Financieel<br />

- Compliance<br />

Balanscontroles<br />

Proces & cijferbeoordelingen<br />

Kwartaalrapportage<br />

Veldbezoeken<br />

Proces & cijferbeoordelingen<br />

Kwartaalrapportage<br />

Beoordeling geïdentificeerde<br />

risico’s<br />

Proces & cijferbeoordelingen<br />

Kwartaalrapportage<br />

Veldbezoeken<br />

Proces & cijferbeoordelingen<br />

Kwartaalrapportage<br />

- HR<br />

- Programmatisch<br />

- Kwaliteit<br />

Extern auditproces Jaarlijks audit ISO<br />

Bevestiging van de (landen-) directeur<br />

Accountantsverslag<br />

Interim audit<br />

Management Letter<br />

Al deze processen zijn beschreven en worden periodiek gecontroleerd op correcte werking. Afwijkingen,<br />

afhankelijk van de context, zijn toegestaan mits vooraf aangegeven in het Country Annual Policy<br />

Plan (CAPP) waarbij maatregelen moeten worden genomen om verantwoorde beheersing te kunnen<br />

blijven garanderen.<br />

59 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


De externe controle wordt uitgevoerd ten behoeve van de jaarrekening en ten behoeve van speciale<br />

projecten. De controle van de jaarrekening staat onder leiding van PWC Accountants in Nederland die<br />

diverse andere accountants, zoveel mogelijk afkomstig uit één van de vier grote accountantskantoren,<br />

aanstuurt.<br />

6.4.4 PROCEDURES EN RICHTLIJNEN<br />

Voor alle bedrijfsprocessen zijn, voor zover noodzakelijk, procedures en richtlijnen ontwikkeld om te<br />

waarborgen dat <strong>ZOA</strong> voldoet aan de eisen die aan de organisatie worden gesteld en dat de gestelde<br />

doelen worden gerealiseerd. Dit is conform de ISO 9001:2008 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.<br />

6.4.5 ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN<br />

Het Programme Management System (PMS) en het <strong>ZOA</strong> Informatie Systeem (ZIS) zijn de belangrijkste<br />

applicaties die <strong>ZOA</strong> heeft ontwikkeld om haar bedrijfsprocessen te ondersteunen en documenteren.<br />

Deze systemen worden bovendien voortdurend doorontwikkeld om ze aan te laten sluiten bij de<br />

ontwikkelingen binnen de organisatie en de sector. Daarnaast werken we aan de totstandkoming van<br />

een extranet op basis waarvan kennismanagement binnen de organisatie wordt bevorderd.<br />

6.5 RISICOMANAGEMENT<br />

<strong>ZOA</strong> loopt risico’s bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Wij zijn ons bewust van deze risico’s, die<br />

een grote impact kunnen hebben op de organisatie wanneer hier onvoldoende aandacht aan wordt<br />

besteed. Risicomanagement is dan ook geformaliseerd binnen de bedrijfsprocessen van de organisatie.<br />

Risico’s, inclusief de genomen mitigerende maatregelen, worden op een gestructureerde wijze<br />

vastgelegd. De belangrijkste risico’s zijn:<br />

Omschrijving<br />

1) Uitvoeringsrisico’s<br />

• kwaliteit van de uitvoering<br />

• budgetoverschrijdingen<br />

Risico<br />

Hoog/Middel/Laag<br />

Impact<br />

Hoog/Middel/Laag<br />

Genomen mitigerende<br />

maatregelen<br />

M M • Strak toezicht op naleving van<br />

interne procedures<br />

• Projecten groter dan € 250.000<br />

worden integraal gecontroleerd,<br />

kleinere steekproefsgewijs<br />

2) Compliancerisico’s<br />

• niet voldoen aan regels van institutionele<br />

donoren<br />

• Strak toezicht op naleving van interne<br />

procedures om te voldoen aan de<br />

door de donor gestelde eisen<br />

3) Veiligheidsrisico’s<br />

• Onzekere politieke situaties<br />

• Werken in (post-)<br />

conflictgebieden<br />

L H • Projecten groter dan € 250.000<br />

worden integraal gecontroleerd,<br />

kleinere steekproefsgewijs<br />

H H • Continu up-to-date houden van veiligheidsprotocollen<br />

o.b.v. voortgaande<br />

scanning van het veiligheidsrisico<br />

ter plaatse<br />

• Periodiek lokaal overleg met VN,<br />

NL-ambassade en andere NGO’s<br />

• In kritieke situaties verscherpt<br />

toezicht door hoofdkantoor.<br />

6.6 ANTI-FRAUDE EN -CORRUPTIE<br />

<strong>ZOA</strong> heeft een anti-fraude en -corruptiebeleid wat bijdraagt aan het voorkomen van en snel reageren<br />

op (signalen van) fraude en corruptie.<br />

<strong>ZOA</strong> keurt alle vormen van fraude en corruptie af. Alle schade als gevolg van fraude en corruptie<br />

wordt al dan niet via de bevoegde rechter verhaald op de daders, inclusief eventuele andere voordelen<br />

die zij uit de fraude hebben verkregen.<br />

In <strong>2009</strong> zijn een viertal meldingen van fraude en corruptie uit de programmalanden gerapporteerd.<br />

Twee fraudes werden snel ontdekt door de interne controleafdeling waarna de betrokken medewerkers<br />

zijn ontslagen. <strong>ZOA</strong> heeft aangifte gedaan bij de politie en vordert de schade via de rechter<br />

terug. Overigens was de omvang van de schade beperkt. De overige twee meldingen betroffen<br />

60 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


eschuldigingen van personen buiten de organisatie van fraude en corruptie die door de Interne<br />

Accountant zijn onderzocht. Beide beschuldigingen bleken ongegrond, wel hebben deze geleid tot<br />

aanscherping van de interne procedures om ook de schijn van onregelmatigheden te voorkomen.<br />

6.7 EXTERN TOEZICHT EN EVALUATIE<br />

<strong>ZOA</strong>´s werk wordt beoordeeld door verschillende externe auditoren (waaronder enkele van overheidsinstellingen)<br />

en geaccrediteerde auditoren. <strong>ZOA</strong> beschikt ook over een intern audit systeem om effectieve<br />

en efficiënte procedures te waarborgen. Regelmatig wordt het <strong>ZOA</strong> Beheersings Framework<br />

getoetst op effectiviteit en efficiency aan algemeen geldende kwaliteitsmodellen zoals bijvoorbeeld<br />

COSO.<br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong> Resultaten in <strong>2009</strong><br />

<strong>ZOA</strong> zal de ISO-certificering voorbereiden van de landenkantoren<br />

in de landen waar <strong>ZOA</strong> actief is.<br />

<strong>ZOA</strong> zal het PME-kader doorontwikkelen, door specifieke<br />

doorvertaling in sectorspecifiek beleid (onderwijs, voedselzekerheid,<br />

etc.)<br />

Door middel van een ‘self-assesment’ hebben de landen<br />

eventuele leemtes vastgesteld ten opzichte van ISO-normering.<br />

Begin 2010 kan op basis hiervan een implementatieplan<br />

worden gemaakt.<br />

Sectorspecifiek beleid voor capaciteitsopbouw en onderwijs is<br />

afgerond. Beleid voor voedselzekerheid en water- en sanitatie<br />

is in ontwikkeling en wordt in de loop van 2010 afgerond.<br />

<strong>ZOA</strong> zal het organisatiebrede extranet LIZZ en de bijbehorende<br />

technische randvoorwaarden doorontwikkelen.<br />

Nu het Interne Beheersing Model volledig is geïmplementeerd,<br />

is de grote uitdaging om deze op niveau te houden.<br />

Door gerichte training en ondersteuning van de landenprogramma’s<br />

worden landen gestimuleerd hun financiële zaken<br />

zelfstandiger te organiseren.<br />

De interne auditafdeling zal een volledige controle uitvoeren<br />

op de organisatie. Hierop kan de externe accountant steunen.<br />

Dit moet leiden tot minder accountantskosten in 2010.<br />

De nieuwe extranetomgeving is technisch gereed. De implementatie<br />

zal in 2010 plaatsvinden.<br />

Een analyse is gemaakt van de diverse landenorganisatie. De<br />

kwalitatief minder sterke programmalanden zijn individueel<br />

begeleid. De financiële medewerkers van de sterkere landen<br />

hebben een collectieve training bijgewoond. Voor 2010 wordt<br />

een vergelijkbare aanpak gevolgd.<br />

Acht van de tien landen zijn gecontroleerd door de interne<br />

controleafdeling. Deze controles zijn beoordeeld door de<br />

externe accountant wat heeft geleid tot een verbetering van<br />

de uitgevoerde controles in het vierde kwartaal.<br />

Doelstelling voor 2010<br />

Naast de activiteiten die vanuit <strong>2009</strong> worden voortgezet zijn de doelen voor 2010:<br />

• Voorbereiding business plan voor 2011-2015 op basis van nieuw strategieplan ‘Signs of Hope’<br />

• Lidmaatschap verkrijgen van het HAP (Humanitarian Accountability Partnership)<br />

• Opzetten van een beheersstructuur voor het Dutch Consortium for Rehabilitation wanneer MFS 2<br />

subsidie wordt verkregen.<br />

61 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


7. Fondsenwerving en Voorlichting<br />

62 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


7.1 INLEIDING<br />

Voor de afdeling Fondsenwerving en Voorlichting was <strong>2009</strong> het jaar van stabilisatie. Waar de afdeling in<br />

2008 een groot aantal veranderingen in grootte, personeel en structuur had ondergaan, kon het team<br />

stabiel verder gaan op de ingeslagen weg in <strong>2009</strong>. De interne rust op de afdeling kwam ten goede aan<br />

ieders creativiteit en inzet om ondanks de financiële crisis het inkomstenniveau toch op peil te houden<br />

en om onze toewijding aan de doelgroep in Afrika en Azië waar te maken.<br />

De afdeling richt zich met verschillende units op diverse groepen in <strong>ZOA</strong>’s achterban in Nederland:<br />

• particulieren<br />

• scholen,<br />

• kerken,<br />

• bedrijven en vermogensfondsen.<br />

Daarnaast biedt een aparte unit ondersteuning aan de verschillende landenkantoren in Afrika en Azië<br />

voor de werving van institutionele fondsen. Hierover leest u meer in paragraaf 5.2.<br />

<strong>ZOA</strong> richt zich in de communicatie met de achterban op drie aandachtsgebieden:<br />

• bewustwording<br />

• inspiratie<br />

• mobilisatie<br />

<strong>ZOA</strong> biedt de verschillende groepen in de achterban informatie over de situatie van vluchtelingen en ontheemden,<br />

over armoede en extreem onrecht (bewustwording). Die informatie brengen we in verband<br />

met een Bijbelse visie op onze betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de naaste (inspiratie).<br />

Ten slotte bieden we mensen diverse mogelijkheden om zich persoonlijk in te zetten voor <strong>ZOA</strong>’s werk<br />

(mobilisatie).<br />

De afdeling Fondsenwerving en Voorlichting wil meer bereiken dan alleen een hoge financiële opbrengst.<br />

Sinds 2007 profileert <strong>ZOA</strong> zich hierbij met de slogan ‘[r]echt voor de vluchteling’. Daarbij<br />

stellen we dat iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage kan leveren om recht te doen aan de<br />

vluchteling. Steun in de vorm van geld is slechts één van de mogelijkheden waarop de achterban haar<br />

betrokkenheid bij het werk van <strong>ZOA</strong> kan laten blijken. Ook steun in de vorm van bijvoorbeeld tijd, kennis<br />

en gebed is van harte welkom. <strong>ZOA</strong> wil mensen motiveren om zich in te zetten voor vluchtelingen op<br />

een manier die bij hen past.<br />

7.2 FONDSENWERVING<br />

7.2.1 PARTICULIEREN<br />

<strong>ZOA</strong> wordt gesteund door een trouwe achterban van donateurs, vrijwilligers en collectanten. <strong>ZOA</strong> heeft<br />

63.200 particuliere donateurs en 21.000 vrijwilligers (inclusief collectanten). In <strong>2009</strong> is het donateursbestand,<br />

ondanks de financiële crisis, met ongeveer 5% toegenomen. <strong>ZOA</strong> is dankbaar voor deze grote<br />

en trouwe achterban.<br />

<strong>ZOA</strong>´s achterban kan op verschillende manieren op de hoogte blijven van het werk van de organisatie.<br />

De afdeling Fondsenwerving en Voorlichting publiceert vijf keer per jaar het <strong>ZOA</strong>-Magazine Nieuws en<br />

twee keer per jaar het <strong>ZOA</strong>-Magazine. Daarnaast wordt twaalf keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail<br />

verzonden. Voor volwassen ambassadeurs, vrijwilligers en kinderen heeft <strong>ZOA</strong> op maat gesneden informatie<br />

beschikbaar die vier keer per jaar wordt toegestuurd (<strong>ZOA</strong>ctief en Zie<strong>ZOA</strong>).<br />

In 2008 is een lezersonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de achterban een<br />

positief beeld heeft van <strong>ZOA</strong>. Verder blijkt dat mensen meer geïnteresseerd zijn in het persoonlijke<br />

verhaal van een vluchteling of van een <strong>ZOA</strong>-medewerker dan in artikelen die de context schetsen.<br />

Bovendien willen lezers graag concrete resultaten zien. De achterban gaf daarnaast duidelijk aan dat<br />

de manier waarop zij worden aangesproken in mailings, bepaalt of zij wel of niet geven. <strong>ZOA</strong> heeft de<br />

uitkomsten meegenomen in de evaluatie van de verschillende communicatie-uitingen. De uitkomsten<br />

van de enquête die eind 2008 is uitgevoerd is in <strong>2009</strong> geanalyseerd.<br />

63 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


De belangrijkste uitkomsten hiervan zijn:<br />

• <strong>ZOA</strong> komt over als een integere, professionele en toegewijde organisatie.<br />

• Veel donateurs die al één of meerdere jaren niet meer aan <strong>ZOA</strong> hebben gedoneerd, geven aan dat<br />

dit geen bewuste keuze is.<br />

• Het doel van de emailnieuwsbrief is onduidelijk en soms ongewenst. Dit heeft in <strong>2009</strong> geleid tot een<br />

aanpassing van de layout en verhoging van de verschijningsfrequentie.<br />

• De meest trouwe groep uit de achterban zijn mensen ouder dan 50 jaar. De uitdaging voor <strong>ZOA</strong> is om<br />

ook de jongere achterban sterker aan zich te binden.<br />

• De toon die gezet wordt in <strong>ZOA</strong>’s communicatiemiddelen spreekt veel donateurs aan.<br />

7.2.2 CAMPAGNES EN EVENEMENTEN<br />

<strong>ZOA</strong> organiseerde voor de derde keer Walk4Water en was actief betrokken bij de campagne Act Positive.<br />

Daarnaast organiseerde <strong>ZOA</strong> weer de jaarlijkse huis-aan-huis collecte en waren de ambassadeurs<br />

voor <strong>ZOA</strong> actief in hun eigen netwerk. Ook was <strong>ZOA</strong> met informatiestands en activiteiten aanwezig bij<br />

Opwekking, de EO-jongerendag en het Flevo-festival. Tijdens de organisatie van de wereldsaidsdagconcert<br />

Red Ribbon bleek al snel dat de belangstelling, in tegenstelling tot voorgaande jaren, zeer laag<br />

was. Om geen onnodige kosten te maken is besloten om het concert te annuleren.<br />

Evenement Aantal mensen bereikt Opbrengst<br />

Wandelen voor water 550.000 € 320.000<br />

Opwekking 10.000<br />

EO-jongerendag<br />

Flevofestival<br />

30.000 bezoekers<br />

> 10.000 bezoekers<br />

Ruim 20.000 vrijwilligers zijn in <strong>2009</strong> de straat op gegaan voor <strong>ZOA</strong>’s jaarlijkse huis-aan-huis collecte.<br />

Helaas was de opbrengst, mede doordat niet alle collecteplaatsen konden worden ingevuld, lager dan<br />

voorgaande jaren: € 924.000.<br />

Scholen<br />

Veel protestants-christelijke scholen zijn betrokken bij het werk van <strong>ZOA</strong>. De scholen en leerlingen tonen<br />

hun betrokkenheid op verschillende manieren. In het onderstaande schema ziet u hoeveel scholen<br />

en leerlingen zich hebben ingezet voor <strong>ZOA</strong> en op welke manier zij dat hebben gedaan.<br />

Soort actie Aantal betrokken scholen Aantal betrokken leerlingen<br />

Wandelen voor Water 47 basisscholen 1.570 leerlingen<br />

WW Kidz lespaketten 29 scholen 1.450 leerlingen<br />

Just Care lespaketten 1 school voor voortgezet onderwijs 100 leerlingen<br />

Kruidnotenactie 43 basisscholen, 3 scholen voor voortgezet onderwijs 1.440 leerlingen<br />

Overige acties 30 basisscholen, 21 scholen voor voortgezet onderwijs 22.500 leerlingen<br />

Scholenreizen<br />

1 school naar Noord Uganda, 1 school naar Thailand,<br />

3 scholen naar Liberia, 1 school naar Cambodja<br />

Kerken<br />

De kerken zijn trouw geweest in hun ondersteuning van <strong>ZOA</strong>. Bij de noodhulpcampagne is er vanuit<br />

de kerken massaal gegeven. Er zijn 684 kerken actief bij <strong>ZOA</strong> betrokken. Deze kerken dragen bij aan<br />

de huis-aan-huis collecte of sparen voor specifieke projecten in de programmalanden. De financiële<br />

ondersteuning vanuit de kerken is in <strong>2009</strong> licht toegenomen.<br />

7.2.3 BEDRIJVEN<br />

Binnen <strong>ZOA</strong>´s achterban kan een vierde groep worden onderscheiden: bedrijven (443, 2008: 376) en<br />

vermogensfondsen (49, 2008: 46).<br />

64 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


<strong>ZOA</strong> Business Ambassadeurs<br />

Het in 2008 ontwikkelde <strong>ZOA</strong> Business Ambassadeurs model is uitgerold in <strong>2009</strong>. Dit netwerk is<br />

opgezet om banden te kunnen smeden tussen ondernemers in Nederland en <strong>ZOA</strong>´s doelgroep in het<br />

Zuiden. Zo kunnen zakenrelaties van <strong>ZOA</strong> meer betrokken worden in het werk van <strong>ZOA</strong> in de verschillende<br />

landen.<br />

In het afgelopen jaar brachten Business Ambassadeurs bezoeken aan Cambodja, Liberia en Ethiopië.<br />

Ook Sri Lanka, Congo en Burundi hebben een Business Ambassadeurs team dat het land ondersteunt<br />

bij het verkrijgen van middelen voor moeilijk financierbare onderdelen van landenprogramma’s.<br />

Vermogensfondsen<br />

<strong>ZOA</strong> onderhoudt een aantal langlopende samenwerkingen met enkele Nederlandse vermogensfondsen.<br />

Waar mogelijk probeert <strong>ZOA</strong> de contacten met deze fondsen te versterken en uit te bouwen.<br />

Major donors (grote gevers)<br />

In 2008 is door <strong>ZOA</strong> onderzocht of major donors een afwijkende informatiebehoefte hebben. Dat is<br />

niet gebleken. De major donors zijn in belangrijke mate tevreden over de manier waarop zij worden geïnformeerd<br />

over het werk van <strong>ZOA</strong> in het veld. <strong>ZOA</strong> blijft daarom werken aan het (ver)binden van haar<br />

donateurs, onder wie de grootste gevers. De in <strong>2009</strong> ontwikkelde wijze van relatiebeheer zal in 2010<br />

ondersteund gaan worden door middel van de inzet van specifieke software.<br />

7.2.4 INSTITUTIONELE DONOREN & PARTNERORGANISATIES<br />

De belangrijkste doelstelling van de unit Institutionele Donoren & Partnerorganisaties (ID&P) is werven<br />

van fondsen onder overheden en partnerorganisaties. Daarin ondersteunt de afdeling de programmalanden.<br />

De kerntaken van ID&P zijn:<br />

• het verbeteren van acquisitie in en voor de programmalanden;<br />

• het verrichten van kwaliteitscontrole van voorstellen en rapportages;<br />

• het onderhouden van contacten met donoren en partnerorganisaties in Europa<br />

• het onderhouden van contacten met fondsenwervende organisaties in Nederland (Acties derden).<br />

Verbeteren van acquisitie in en voor de programmalanden<br />

In verband met ondercapaciteit van de afdeling zijn de doelstellingen van <strong>2009</strong> niet volledig gehaald. In<br />

de loop van het jaar heeft ID&P wel samen met de programmafdeling een diepgaande analyse uitgevoerd<br />

naar de redenen van donoren voor het afwijzen van projectvoorstellen. De belangrijkste verbeterpunten<br />

waren het helder formuleren van de te bereiken doelen en de toegankelijkheid van de projectvoorstellen<br />

zelf. Voor 2010 start ID&P een project om de kwaliteit van voorstellen te verbeteren.<br />

Verrichten van kwaliteitscontrole van voorstellen en rapportages<br />

De in 2008 ontwikkelde checklisten en protocollen per donor zijn in <strong>2009</strong> in gebruik genomen. De<br />

interne controleafdeling heeft deze gebruikt bij het toetsen van de mate waarin een landenprogramma<br />

wet- en regelgeving naleeft. De inkooprichtlijnen zijn, conform planning, in <strong>2009</strong> herzien en zullen in<br />

2010 naar de landen worden uitgerold. In <strong>2009</strong> heeft ook een controle van ECHO plaatsgevonden op<br />

de kwaliteit van de organisatie en de mate waarin inkooprichtlijnen de afgelopen jaren zijn nageleefd. De<br />

uitkomst van de controle was zeer positief: er zijn geen tekortkomingen bij <strong>ZOA</strong> geconstateerd.<br />

Onderhouden van contacten met donoren en partnerorganisaties in Europa<br />

Er zijn geregeld werkbezoeken gebracht aan diverse donoren en partners, onder andere in Den Haag,<br />

Brussel, Londen, Geneve en Washington. Het nut van dergelijke bezoeken is niet altijd direct te relateren<br />

aan toegekende donaties, maar het is zeer goed voor de professionele relatie om te investeren in persoonlijke<br />

contacten. Bovendien leveren deze bezoeken veel informatie op over de wensen en de werkwijze<br />

van deze donoren. Dat blijkt onder meer in de toename van uitnodigingen om projectvoorstellen in<br />

te dienen voor onder andere Noord-Sudan, Sri Lanka, Uganda en de Democratische Republiek Congo.<br />

Daarbij is wel de behoefte ontstaan om beter presentatiemateriaal in het Engels beschikbaar te hebben.<br />

65 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Acties derden<br />

Onder acties derden vallen fondsenwervende acties die door andere organisaties, zoals EO Metterdaad,<br />

Happy Gift en Wilde Ganzen, zijn georganiseerd en waarvan de opbrengst voor <strong>ZOA</strong> is bestemd. In de<br />

Jaarrekening vindt u de opbrengsten van de acties derden apart vemeld.<br />

Vermeldenswaard is dat naast de geworven gelden, een serie van vier televisie-uitzendingen is gemaakt<br />

door EO-Metterdaad over water- en sanitatieprojecten van <strong>ZOA</strong> in Liberia.<br />

7.3 VOORLICHTING<br />

<strong>ZOA</strong>’s missie beschrijft dat de organisatie een beroep wil doen op de achterban in het Noorden om<br />

verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te raken bij de doelgroep in het Zuiden. In <strong>2009</strong> is dat<br />

heel mooi zichtbaar geworden in het groeiende ambassadeursnetwerk. Inmiddels zetten al honderden<br />

mensen zich actief in, ieder met zijn of haar unieke talenten. Dat varieert van ondernemers die actief<br />

meedenken met een landendirecteur van <strong>ZOA</strong>, een onderwijzeres op wiens initiatief een grootse actie<br />

op haar school tot stand komt, tot de drukke accountmanager die op een zaterdag tijdens een evenement<br />

een <strong>ZOA</strong>-kraam bemant. En dan zijn er de honderden junior- en young ambassadeurs, die zich vol<br />

enthousiasme voor <strong>ZOA</strong> inzetten. Zo zoeken zij sponsors bij vrienden, buren en familie, houden weblogs<br />

bij en geven voorlichtingslessen in lagere klassen.<br />

De resultaten van dit ambassadeursnetwerk zijn slechts tot op zekere hoogte te meten. Het aantal ambassadeurs<br />

is concreet weer te geven. Ook is een redelijk nauwkeurig beeld te krijgen van het aantal<br />

artikelen dat rondom bijvoorbeeld acties van scholen verschijnt. Maar omdat de activiteiten van iedere<br />

ambassadeur werken als een steen in een vijver, reiken de kringen van bewustwording en inspiratie<br />

soms tot ver buiten <strong>ZOA</strong>´s gezichtsveld.<br />

Type ambassadeur Doelstellingen <strong>2009</strong> Resultaten <strong>2009</strong> Doelstellingen 2010<br />

Scholen Junior 400<br />

Direct bereik: 9000<br />

Indirect bereik: 3600<br />

Scholen Jongeren 48<br />

Direct bereik: 4000<br />

Indirect bereik: 1600<br />

Particulieren Volwassen 138<br />

Direct bereik: 18.000<br />

Indirect bereik: 120.000<br />

Bedrijven Business 12<br />

Direct bereik: 120<br />

Totaal 598<br />

Direct bereik: 31.120<br />

Indirect bereik: 139.600<br />

441<br />

Direct bereik: 9.923<br />

Indirect bereik: 3.969<br />

115<br />

Direct bereik: 9.583<br />

Indirect bereik: 3.833<br />

169<br />

Direct bereik: 22.043<br />

Indirect bereik: 146.956<br />

9<br />

Direct bereik: 90<br />

734<br />

Direct bereik: 41.639<br />

Indirect bereik: 154.758<br />

540<br />

Direct bereik: 12.150<br />

Indirect bereik: 4.860<br />

115<br />

Direct bereik: 9.583<br />

Indirect bereik: 3.833<br />

158<br />

Direct bereik: 20.609<br />

Indirect bereik: 137.391<br />

29<br />

Direct bereik: 290<br />

842<br />

Direct bereik: 42.632<br />

Indirect bereik: 146.374<br />

In <strong>2009</strong> is de bewustwordingscampagne Act Positive voortgezet. Dit is een campagne om jongeren<br />

meer bewust te maken van de HIV/Aids problematiek en om hen te mobiliseren om het thema nadrukkelijker<br />

op de agenda van de EU te krijgen. Act Positive is een samenwerkingsverband van Tear, Woord<br />

& Daad, <strong>ZOA</strong>, Kinder Nothilfe en Acet. De vijf organisaties organiseren jaarlijks samen een jeugdconferentie.<br />

In <strong>2009</strong> vond deze conferentie plaats in Slowakije, in 2010 zal deze in Nederland plaatsvinden.<br />

Verder hebben medewerkers van <strong>ZOA</strong> in het kader van de algemene voorlichtingsactiviteiten 75 presentaties<br />

op basisscholen gegeven (gepland 100) en 24 bij het voortgezet onderwijs (gepland 17).<br />

Succesvol leidinggeven in extreme omstandigheden: hoe doe ik dat<br />

Op 10 maart <strong>2009</strong> kwamen ruim 200 ondernemers en managers naar <strong>ZOA</strong>’s business seminar ‘Extreem<br />

leiderschap’ met Ben Tiggelaar. <strong>ZOA</strong> deelde haar leiderschapslessen met ondernemers en managers<br />

uit het midden- en kleinbedrijf. Hiermee versterkt <strong>ZOA</strong> haar imago van effectieve hulpverlener<br />

en geeft de deelnemers meer inzicht in de (leef)wereld van ontheemde gezinnen, <strong>ZOA</strong>’s doelgroep.<br />

Gastsprekers waren Jan Baan en Kolonel Arie Vermeij.<br />

66 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


7.4 COMMUNICATIE<br />

De unit Communicatie valt onder de afdeling voorlichting. De unit heeft een tweeledige doelstelling.<br />

In de eerste plaats stelt de unit zich ten doel om de achterban bewust te maken, te inspireren en te<br />

mobiliseren. Daarnaast ondersteunt de unit Communicatie de andere units (particulieren, campagnes<br />

en evenementen, bedrijven en institutionele donoren en partners) bij de fondsenwerving. Zo denkt de<br />

afdeling Communicatie mee met HRM in het kader van arbeidsmarktcommunicatie, werkt samen met<br />

MP4 in het kader van beleid rond zichtbaarheid en interne communicatie, ondersteunt het MT bij crisiscommunicatie<br />

en denkt mee met de landenkantoren bij internationale communicatie.<br />

Naast algemene informatie over <strong>ZOA</strong> die alle belanghebbenden ontvangen, zoals de jaarrekening en<br />

het magazine, worden specifieke groepen van specifieke informatie voorzien. Zo ontvangen kerken<br />

die een speciaal project sponsoren een op maat gesneden rapportage. De middelen die voor de deze<br />

communicatie worden gebruikt zijn onder meer: internet (www.zoa.nl en e-mail), nieuwsbrieven, folders,<br />

persberichten, jaarverslag en magazines. De informatieverstrekking vindt niet alleen schriftelijk maar<br />

ook mondeling plaats. Kerken en scholen worden bezocht en geïnformeerd over het werk van <strong>ZOA</strong>.<br />

Bedrijven worden uitgenodigd om programma’s van <strong>ZOA</strong> te bezoeken en krijgen daar nadere informatie<br />

over de projecten die ze steunen.<br />

7.4.1 AANDACHT IN DE PERS<br />

<strong>ZOA</strong> was in <strong>2009</strong> vaak in de pers aanwezig, zowel landelijk als lokaal / regionaal, en zowel de geschreven<br />

pers als op de radio. Een greep uit de belangstelling:<br />

• Een journalist van dagblad De Pers ging met een <strong>ZOA</strong>-team naar Myanmar, een jaar na cycloon<br />

Nargis. Dit resulteerde in twee uitgebreide reportages.<br />

• Toen in maart diverse ngo’s Sudan moesten verlaten, is door kranten (met name het Nederlands<br />

Dagblad en het Reformatorisch Dagblad) en radiostations (radio 1, radio 5, Groot Nieuws Radio)<br />

geregeld contact gezocht met <strong>ZOA</strong> voor een toelichting. Dat geldt ook voor de eindfase van de<br />

burgeroorlog in Sri Lanka.<br />

• Een tweemaandelijkse column in het Christelijk Weekblad, waar zes <strong>ZOA</strong>-medewerkers aan bijdroegen,<br />

was in <strong>2009</strong> een nieuwe vorm waarmee <strong>ZOA</strong> via de pers onder de aandacht kwam, een leuke<br />

en nieuwe manier om met een persoonlijke invalshoek bij de achterban op de mat te vallen.<br />

• In lokale kranten verschenen artikelen over acties van scholen, over de reizen van leerlingen naar<br />

<strong>ZOA</strong>-projectgebieden en over de huis-aan-huiscollecte.<br />

• Landelijk en lokaal kreeg ook Walk4Water aandacht, waaronder ook bij ‘Piets weerbericht’, een op<br />

locatie opgenomen weerbericht dat op de zender SBS6 wordt uitgezonden.<br />

• In november is een mediateam van de EO naar Uganda geweest, dat heeft diverse columns en artikelen<br />

opgeleverd. Radio- en televisie-uitzendingen naar aanleiding van deze reis zijn gepland voor<br />

2010.<br />

7.4.2 NOODHULP<br />

Noodhulp is onderdeel van het mandaat van <strong>ZOA</strong>: <strong>ZOA</strong> helpt mensen in gebieden waar zich een ramp<br />

of conflict heeft voorgedaan. Inherent aan noodhulp is dat het niet te plannen valt, en om die reden<br />

evenmin in de doelstellingen is op te nemen. In <strong>2009</strong> zijn drie noodhulpacties uitgevoerd, die elk zeer<br />

verschillend waren. De oorzaken van de nood waren divers, de wijze waarop <strong>ZOA</strong> actief in de betreffende<br />

gebieden actief was eveneens, en ook de aard van de hulpverlening verschilde om die reden.<br />

• In februari startte <strong>ZOA</strong>, samen met stichting Woord en Daad, een noodhulpactie voor de slachtoffers<br />

van de burgeroorlog in Sri Lanka.<br />

• In juni startte <strong>ZOA</strong> in samenwerking met Red een Kind, Tear en Woord en Daad een actie voor Oost-<br />

Afrika, vanwege de langdurige droogte in het gebied. Hoewel de noodhulpactie een reactie was op<br />

de droogte, heeft <strong>ZOA</strong> bewust gekozen voor de insteek waarbij langetermijnoplossingen centraal<br />

stonden. De giften die binnenkwamen, gebruikt <strong>ZOA</strong> om in Noord-Uganda activiteiten te starten<br />

om duurzame voedselvoorziening te stimuleren en kwetsbaarheid in nieuwe periodes van droogte te<br />

verminderen.<br />

• In oktober werden de Filipijnen getroffen door een cycloon, Sumatra door een aardbeving en India<br />

door zware overstromingen. Samen met Tear en Woord en Daad startte <strong>ZOA</strong> een noodhulpactie<br />

voor Zuidoost Azië.<br />

67 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Bij elk van de noodhulpcampagnes werden advertenties geplaatst en kerken benaderd met het verzoek<br />

om collecte-inkomsten voor dit doel te bestemmen. Tevens werden in de eigen communicatie-uitingen<br />

(magazines, website, e-mailnieuwsbrieven) achtergrondverhalen en oproepen geplaatst.<br />

7.4.3 KWALITEIT, TRANSPARANTIE EN KLACHTEN<br />

<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> heeft kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel staan. <strong>ZOA</strong> heeft het <strong>CBF</strong>keurmerk<br />

en is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). <strong>ZOA</strong> houdt zich aan de<br />

gedragscode fondsenwerving van het VFI (www.vfi.nl). De belangrijkste uitgangspunten van deze code<br />

zijn:<br />

1. Respect<br />

<strong>ZOA</strong> eerbiedigt de menselijke waardigheid en privacy en van de eigen identiteit van personen en groepen;<br />

daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid en vrijwilligheid van personen en groepen.<br />

2. Openheid<br />

Alle belanghebbenden worden geïnformeerd over alle voor hun van belang zijnde relevante gegevens<br />

van inhoudelijke en financiële aard.<br />

3. Betrouwbaarheid<br />

Belanghebbenden kunnen er van uit gaan dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat <strong>ZOA</strong><br />

professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat <strong>ZOA</strong> zich juist en volledig<br />

verantwoordt.<br />

4. Kwaliteit<br />

<strong>ZOA</strong> streeft voortdurend naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen.<br />

De gedragscode is volledig in de ISO-gecertificeerde werkprocessen geïmplementeerd. Voorbeelden<br />

hiervan zijn:<br />

• Donateurs van <strong>ZOA</strong> kunnen via een antwoordkaart of via de website eenvoudig aangeven of en zo<br />

ja, welke, post men wil ontvangen.<br />

• Verantwoording over bestedingen en resultaten gebeurt via de website, nieuwsbrieven en het jaarverslag<br />

(online beschikbaar en voor iedereen volledig toegankelijk).<br />

• Actieve naleving van wet- en regelgeving (Bel-me-niet register en email-wetgeving)<br />

Verder heeft de Belastingdienst <strong>ZOA</strong> aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat<br />

betekent dat giften aan <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.<br />

Klachten en klachtenprocedure<br />

<strong>ZOA</strong> heeft een klachtenprocedure, in lijn met de eisen die ISO stelt. De procedure is aangescherpt en<br />

binnengekomen klachten worden centraal gedocumenteerd. Klachten worden periodiek geanalyseerd<br />

en opgevolgd, waar nodig worden procedures aangepast. Het is vastgelegd dat klachten binnen 48 uur<br />

worden afgehandeld.<br />

In <strong>2009</strong> zijn 65 klachten geregistreerd, ten opzichte van 42 in 2008. Deze stijging heeft vooral te maken<br />

met het gegeven dat halverwege 2008 de klachtenprocedure is aangescherpt. Voor die tijd werden<br />

minder klachten geregistreerd. In principe worden klachten binnen twee werkdagen afgehandeld. Waar<br />

nodig worden direct corrigerende maatregelen genomen. Daarnaast wordt de klachtenanalyse benut<br />

als input voor het beleid van de afdeling Fondsenwerving en Voorlichting. Ontvangen klachten worden<br />

per kwartaal geanalyseerd en gerapporteerd aan de Algemeen Directeur.<br />

Ongeveer 40% van de klachten had betrekking op de verzending van de diverse periodieken. De aard<br />

van de klachten betrof hoofdzakelijk onjuiste adressering, ongewenste toezending en de gepercipieerde<br />

kostprijs van het magazine. Naast verscherpte aandacht bij het beheer van de adressen zullen de kosten<br />

voortaan expliciet in het magazine worden vermeld. Verder heeft 40% betrekking op telemarketingactiviteiten<br />

en zijn divers van aard. De klachten zijn met de call centers besproken wat heeft geleid tot<br />

verscherpte aandacht voor de kwaliteit van de gesprekken. De resterende 20% van de klachten had<br />

68 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


etrekking op het ten onrechte toezenden van email. Om deze reden is de opt-in functie duidelijker<br />

ingebouwd.<br />

7.5 DOELSTELLING EN RESULTATEN<br />

Doelstellingen <strong>2009</strong> Resultaten <strong>2009</strong><br />

Algemene doelstellingen<br />

De afdeling Fondsenwerving en Voorlichting wil zich in <strong>2009</strong><br />

richten op effectieve time management, waarbij deze afdeling<br />

- waar veel nieuwe ideeën leven - gericht blijft op het realiseren<br />

van het jaarplan. Als er zich rampen voordoen, waarop<br />

de afdeling flexibel moet inspelen, wil Fondsenwerving en<br />

Voorlichting investeren in het inhuren van freelancers, zodat<br />

het jaarplan gerealiseerd kan worden.<br />

De afdeling Fondsenwerving en Voorlichting hoopt in<br />

aanmerking te komen voor structurele financiering vanuit het<br />

ministerie van Buitenlandse Zaken en vanuit de EU voor het<br />

evenement Walk4Water om daarmee voorlichtingsactiviteiten<br />

voor een langere termijn te financieren.<br />

De afdeling is getraind in effectief time management en<br />

werkafspraken zijn gemaakt om efficiënter te werken. Verder<br />

zijn meer vrijwilligers betrokken bij de afdeling die tijd en<br />

competenties voor <strong>ZOA</strong> inzetten waardoor pieken kunnen<br />

worden opgevangen.<br />

Helaas heeft Walk4Water geen extra financiering verkregen<br />

van institutionele donoren. Voor 2010 is nog voldoende<br />

financiering beschikbaar, voor de toekomst wordt gezocht<br />

naar alternatieven.<br />

De afdeling Fondsenwerving en Voorlichting wil een zogenaamde<br />

fundingstrategie opstellen. Deze strategie geeft aan<br />

hoe de ontvangen particuliere middelen worden toebedeeld<br />

aan de programmalanden van <strong>ZOA</strong>.<br />

Business Ambassadeurs<br />

Het <strong>ZOA</strong> Business Ambassadors wil door een inkomstengroei<br />

(60%) meebouwen aan een sterker <strong>ZOA</strong>. Er zal contact gelegd<br />

worden met ondernemers, onder andere door intensiever<br />

contact met Rotaries, Lions Clubs en lokale ondernemersnetwerken,<br />

maar ook door na te gaan of buitenlandse vermogensfondsen<br />

zijn te interesseren voor het werk van <strong>ZOA</strong>.<br />

Institutional Donor Management<br />

<strong>ZOA</strong> streeft naar een toename van 20% van inkomsten vanuit<br />

institutionele donoren en partners en naar toegang tot ten<br />

minste twee nieuwe budgetlijnen / fondsen.<br />

De eerste ideeën zijn geïnventariseerd, maar door tegenvallende<br />

inkomsten in verband met de kredietcrisis was onvoldoende<br />

financiële ruimte beschikbaar. Dit project is uitgesteld<br />

naar medio 2010.<br />

Het effect van de kredietcrisis was het meest merkbaar bij<br />

deze groep achterban. Dit uitte zich dan ook in een lagere<br />

financiële bijdrage (groei 23%). Tegelijkertijd nam de betrokkenheid<br />

sterk toe en werd het aantal Business Ambassadors<br />

uitgebreid van 20 naar 26. Een bewuste keuze is gemaakt<br />

om de betrokkenheid te versterken in plaats van de nadruk<br />

op de fondsenwerving. Op langere termijn heeft dit meer<br />

toegevoegde waarde voor <strong>ZOA</strong>.<br />

Inkomsten uit Institutionele donoren is met ruim 20%<br />

gegroeid. Wel zijn de inkomsten uit Acties derden gedaald<br />

waardoor per saldo de inkomsten gelijk zijn gebleven.<br />

In <strong>2009</strong> ontving <strong>ZOA</strong> voor het eerst donaties van het Bureau<br />

of Population, Refugees and Migration (BPRM), onderdeel<br />

van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor<br />

ons programma in Ethiopië, en van het multi-donorfonds LIFT<br />

voor ons programma in Myanmar.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

Naast de financiële doelstellingen, die zijn opgenomen in de begroting, zijn de volgende specifieke<br />

doelen voor 2010 gesteld:<br />

• Donor account management zal verder worden geformaliseerd. Onderdeel hiervan betreft de implementatie<br />

van een relatiebeheersysteem voor grote donoren.<br />

• De fundingstrategie wordt in 2010 ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe versie van Signs of<br />

Hope.<br />

• Het aantal goedgekeurde projectvoorstellen voor institutionele donoren neemt toe door investering in<br />

kwalitatieve en kwantitatieve schrijfcapaciteit.<br />

• <strong>ZOA</strong> wil in 2010 opnieuw het evenement Walk4Water organiseren, en streeft daarbij naar een deelnemersaantal<br />

van 1000.<br />

69 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


8. Ondernemingsraad<br />

70 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Alle posities in de or waren in <strong>2009</strong> vervuld. De or kwam in <strong>2009</strong> zes keer bijeen met het bestuur<br />

(gerepresenteerd door de directeur). Tijdens deze bijeenkomsten werden onder meer de volgende onderwerpen<br />

besproken:<br />

• Beleid met betrekking tot HRM en management ontwikkeling<br />

• Ervaringen met het plaatsen van trainees in programmalanden<br />

• <strong>ZOA</strong>´s financiële positie als gevolg van de economische crisis<br />

• De resultaten van de interne Mid Term Review<br />

• De belangrijkste kwesties vanuit de halfjaarlijkse bijeenkomsten van <strong>ZOA</strong>´s landendirecteuren in<br />

Nederland<br />

Daarnaast bereikte de or overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden voor 2010. De bijeenkomsten<br />

met de or en de directie vonden plaats in een constructieve en prettige atmosfeer.<br />

Het bestuur deelt regelmatig vertrouwelijke kwesties met de or. Deze kwesties zijn nog onvoldoende<br />

uitgekristalliseerd om gedeeld te worden binnen de hele organisatie. Om die reden heeft de or besloten<br />

om naast de formele notulen ook ´gebruiksvriendelijke´ memo´s te distribueren, om hiermee de <strong>ZOA</strong>medewerkers<br />

te informeren over de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken.<br />

71 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


9. Verslag van de Directie<br />

72 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


In januari <strong>2009</strong> gingen we met groot optimisme het nieuwe jaar in. In december 2008 ontving <strong>ZOA</strong> een<br />

recordbedrag. In <strong>2009</strong> hebben we de gevolgen van de economische crisis echter ondervonden.<br />

Vooral inkomsten van bedrijven en vermogensfondsen bleven sterk achter bij de verwachting. Giften<br />

van individuele donateurs, kerken en scholen stegen daarentegen gestaag. Daarin hebben we de trouw<br />

van onze achterban herkend. Zij hebben laten zien dat ten tijde van economische stagnatie de nood van<br />

anderen het niet aflegt tegen het eigen belang. Vanaf september zijn de inkomsten weer gestegen. In<br />

het vierde kwartaal lagen de inkomsten ruim 20% hoger dan het vorige jaar.<br />

Ook de inkomsten van institutionele donoren bleven stabiel. Een analyse liet zien dat relatief veel projectaanvragen<br />

zijn afgewezen. Donoren zijn over het algemeen erg tevreden over onze projecten. Om<br />

die reden is er vooral meer aandacht voor de kwaliteit van onze voorstellen.<br />

In het afgelopen jaar moest de groeiverwachting worden bijgesteld. Terwijl er in de begroting voor <strong>2009</strong><br />

was gerekend op een meerjarige groei van 15% per jaar, zijn de totale inkomsten voor noodhulp en<br />

wederopbouw nagenoeg op hetzelfde niveau uitgekomen als in 2008.<br />

Voor <strong>ZOA</strong> was het uitgangspunt voor het beleid in <strong>2009</strong> dat de vluchteling de gevolgen van deze daling<br />

van inkomsten niet ervaart. Dat is gelukt. Ook de gedane toezeggingen konden worden waargemaakt,<br />

ondanks de lagere inkomsten. De geplande activiteiten waarvoor onvoldoende externe financiering<br />

was, zijn gefinancierd uit de reserves.<br />

De achterblijvende onbestemde giften heeft <strong>ZOA</strong> kunnen compenseren door binnen Nederland te bezuinigen.<br />

<strong>ZOA</strong> heeft binnen Nederland een succesvolle bezuiniging doorgevoerd van 0,4 miljoen euro.<br />

Voor 2010 is een conservatieve begroting opgesteld, waarmee <strong>ZOA</strong> terug is op het niveau van 2008.<br />

9.1 NIEUWE PROGRAMMALANDEN<br />

Na intensieve voorbereidingen is het programma in de Democratische Republiek Congo van start gegaan.<br />

Het programma richt zich op het bewerkstelligen van voedselzekerheid voor mensen die teruggekeerd<br />

zijn uit Tanzania. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door financiering door de Nederlandse<br />

overheid. Daarnaast zijn er ook enkele Nederlandse ondernemers bij dit programma betrokken.<br />

De fragiliteit van het land werd nog eens duidelijk toen <strong>ZOA</strong>-medewerkers als gevolg van onveiligheid<br />

gedurende enkele weken moest evacueren. Onder leiding van Jan Huls, voormalig landendirecteur van<br />

Zuid Sudan, zal het programma in 2010 geleidelijk worden uitgebreid.<br />

<strong>ZOA</strong> heeft in 2008 en <strong>2009</strong> noodhulp verleend in de delta van Myanmar in de gemeenschappen die<br />

getroffen waren door de cycloon Nargis. <strong>ZOA</strong> deed dit binnen het Consortium of Dutch NGO´s (CDN)<br />

waarvan ook Woord en Daad en Red een Kind deel uitmaken. In <strong>2009</strong> is dit programma voortgezet in<br />

twee specifieke polders. Daarnaast heeft CDN toestemming gekregen om programma’s in twee andere<br />

gebieden te ontwikkelen. Als gevolg van deze goedkeuring kreeg CDN toegang tot institutionele<br />

fondsen. Hierdoor zal de omvang van het programma in de komende jaren verder toenemen.<br />

9.2 MFS2 AANVRAAG VOOR 2011 – 2015<br />

In het kader van de aanvraag voor MFS2 (MedeFinancieringsStelsel) heeft <strong>ZOA</strong> de samenwerking<br />

gezocht met Save the Children Nederland, Care Nederland en Healthnet TPO. Samen met deze organisaties<br />

vormt <strong>ZOA</strong> het Dutch Consortium for Rehabilitation. <strong>ZOA</strong> is de penvoerder van het DCR.<br />

<strong>ZOA</strong> en de drie andere organisaties vinden elkaar in het werken aan duurzame ontwikkeling in fragiele<br />

staten. Door als consortium de financieringsaanvraag in het kader van MFS2 gezamenlijk in te dienen,<br />

kan <strong>ZOA</strong> de kwaliteit van het programmavoorstel vergroten. Bovendien kunnen de organisaties samen<br />

een beter programma opzetten ten behoeve van vluchtelingen en ontheemden.<br />

U leest meer over samenwerkingsverbanden in hoofdstuk 2, ´Profiel van <strong>ZOA</strong> <strong>Vluchtelingenzorg</strong>´.<br />

73 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


9.3 MEDEWERKERS<br />

<strong>ZOA</strong> werkt met het zogenaamde hybridemodel als het gaat om de samenwerking van lokale partners.<br />

Dit houdt in dat <strong>ZOA</strong>, waar mogelijk werkt via lokale partners en met lokale medewerkers. Alleen als er<br />

onvoldoende partners zijn of waar deze organisaties onvoldoende capaciteit hebben om programma’s<br />

zelf uit te voeren, voert <strong>ZOA</strong> de activiteiten zelf uit. Om die reden bestaat een belangrijk deel van ons<br />

werk uit het opbouwen van de capaciteit van lokale organisaties. Dit stelt bijzondere eisen aan onze<br />

medewerkers. Het betekent ook dat in ieder land de teams weer een andere samenstelling en omvang<br />

hebben. De meeste medewerkers worden lokaal geworven. De samenstelling van de managementteams<br />

is gevarieerd. Gemiddeld komt een derde uit het land zelf, eenderde uit Nederland en komt<br />

eenderde uit andere landen.<br />

In het afgelopen jaar hebben vier <strong>ZOA</strong> landen een nieuwe landendirecteur gekregen. Twee hiervan<br />

hebben eerder als landendirecteur in een ander land gewerkt. Steeds meer vacatures worden gevuld<br />

door mensen uit <strong>ZOA</strong>’s uitgebreide netwerk en minder als reactie op gepubliceerde vacatures. Hierdoor<br />

zijn we beter in staat geweest vacatures op adequate wijze in te vullen. In de afgelopen jaren was het<br />

verloop in Nederland redelijk hoog. In <strong>2009</strong> is het verloop sterk verminderd. Dit heeft een positief effect<br />

gehad op de kwaliteit en continuïteit van het werk.<br />

Het traineeprogramma is succesvol. Afgestudeerde jongeren krijgen in dit programma gedurende een<br />

jaar de kans om werkervaring op te doen in het Zuiden. Hierbij worden zij begeleid door een ervaren<br />

medewerker. Deze trainees leveren een waardevolle bijdrage aan de landenprogramma’s. Hoewel dit<br />

niet het uiteindelijke doel is van het programma, zal een enkeling kunnen solliciteren op een reguliere<br />

functie binnen <strong>ZOA</strong>.<br />

Ter versterking van het human resource management zijn twee regionale conferenties gehouden, een<br />

in Azië en een in Afrika. Deze conferenties worden door de landenteams zeer gewaardeerd en zullen<br />

een vervolg krijgen.<br />

Onze medewerkers moeten vaak werken onder moeilijke omstandigheden. Onveiligheid is een punt van<br />

voortdurende aandacht, ook vanuit het hoofdkantoor.<br />

In overleg met de Ondernemingsraad is in <strong>2009</strong> een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.<br />

De uitkomst hiervan was bemoedigend en een bevestiging dat <strong>ZOA</strong> op de goede weg is om de medewerkers<br />

zo optimaal mogelijk betrokken te houden bij de processen van de organisatie, de waardering<br />

te geven voor hun werk en de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Met name voor de medewerkers<br />

van de verschillende programmalanden zal dit laatste punt nog meer aandacht krijgen.<br />

9.4 VRIJWILLIGERS<br />

Vrijwilligers worden ingezet voor de jaarlijkse collecte en voor specifieke werkzaamheden in onze programmagebieden<br />

en op het hoofdkantoor. Deze mensen worden geworven uit onze betrokken achterban.<br />

Per categorie vrijwilligers worden bijeenkomsten georganiseerd voor informatie-uitwisseling,<br />

instructie of training. Bij uitzendingen naar het buitenland volgen zij de <strong>ZOA</strong> Oriëntatiecursus die ook<br />

voor alle medewerkers geldt.<br />

Vrijwilligers hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor <strong>ZOA</strong>. Zij vormen een groot arbeidspotentieel<br />

waarvan <strong>ZOA</strong> tijdens korte periodes (bijvoorbeeld voor de collecte) gebruik kan maken. Andere<br />

vrijwilligers kunnen heel specifieke functies vervullen die <strong>ZOA</strong> anders relatief duur zou moeten inkopen,<br />

in verband met de tijdelijkheid van een opdracht (bijvoorbeeld een specialist op telecommunicatie gebied<br />

of een financieel specialist).<br />

Voor het benaderen van collectanten is een landelijk netwerk opgezet van regiocoördinatoren die weer<br />

plaatselijk coördinatoren aansturen. Vanuit het hoofdkantoor krijgen deze vrijwilligers de ondersteuning<br />

die zij nodig hebben voor een goede uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast wordt er vanuit het<br />

hoofdkantoor aandacht besteed aan het motiveren van al deze collectanten.<br />

74 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Categorie<br />

Aantal vrijwilligers<br />

Vrijwilligers op het hoofdkantoor 35<br />

Collectanten 20.000<br />

Vrijwilligers betrokken bij het organiseren van de huis-aan-huis collecte 550<br />

Vrijwilligers beschikbaar voor het buitenland 25<br />

Uit evaluaties in 2008 is gebleken dat vrijwilligers die beschikbaar zijn voor het buitenland meer ingezet<br />

zouden willen worden. Aan de andere kant heeft <strong>ZOA</strong> door de steeds verder gaande professionalisering<br />

van de sector steeds minder plaatsen beschikbaar. Met name bij grote noodhulpoperaties blijft de<br />

behoefte wel aanwezig. Grote noodhulpoperaties komen echter niet vaak voor. In 2010 zal <strong>ZOA</strong> ook bij<br />

deze groep vrijwilligers een teveredenheidsonderzoek uitvoeren.<br />

9.5 NOODHULP INDONESIË / FILIPPIJNEN<br />

<strong>ZOA</strong> richt zich vooral op landen waar de organisatie een langdurige relatie mee heeft. In deze landen<br />

voert <strong>ZOA</strong> noodhulp- en wederopbouw activiteiten uit. Er zijn echter momenten waarop een uitzondering<br />

op deze regel wordt gemaakt.<br />

In het najaar heeft <strong>ZOA</strong> actie gevoerd om slachtoffers van natuurrampen in Indonesië en op de Filippijnen<br />

te helpen. <strong>ZOA</strong> verleende hier hulp via bekende en betrouwbare partners die al langer in deze<br />

landen werken, omdat <strong>ZOA</strong> in deze landen geen landenkantoor heeft. <strong>ZOA</strong> is bij deze noodhulpacties<br />

blij verrast door de snelle en succesvolle fondsenwerving onder de Nederlandse achterban. De fondsenwerving<br />

in Nederland is afgestemd met de andere leden van het noodhulpcluster waar <strong>ZOA</strong> deel van<br />

uitmaakt. De andere leden van dit cluster zijn Tear, Red een Kind, Dorcas en Woord en Daad.<br />

9.6 EVALUATIE STRATEGISCH PLAN SIGNS OF HOPE<br />

In 2007 is het strategisch plan Signs of Hope vastgesteld voor de periode tot 2010.<br />

In <strong>2009</strong> is dit beleidsplan in alle landen tussentijdse geëvalueerd. Deze evaluatie werd in veel gevallen<br />

uitgevoerd door een externe partij. Het doel van deze evaluatie was te onderzoeken in welke mate de<br />

organisatie zich heeft ontwikkeld in de richting van de strategische focus zoals beschreven in Signs of<br />

Hope. De uitkomsten zijn uitvoerig besproken tijdens de halfjaarlijkse vergadering van het internationale<br />

managementteam. De resultaten zijn ook gebruikt om de plannen voor 2010 bij te stellen. Daarnaast<br />

zullen de uitkomsten gebruikt worden om het beleidsplan voor de volgende planperiode voor te bereiden.<br />

De evaluatie toonde aan dat <strong>ZOA</strong> inderdaad een omslag heeft gemaakt in de door Signs of Hope aangegeven<br />

richting. De hoofdpunten uit de evaluatie zijn:<br />

• <strong>ZOA</strong> richt zich in de programmalanden op minder interventiesectoren, om zo de kwaliteit van het<br />

werk te verbeteren.<br />

• <strong>ZOA</strong> werkt steeds meer samen met lokale NGO´s en versterkt deze NGO´s. Deze samenwerking<br />

biedt mogelijkheden voor capaciteitsversterking. Deze samenwerking behoort bij het zogenaamde<br />

hybridemodel, waarbij <strong>ZOA</strong> deels direct implementeert en deels door en met lokale partners werkt.<br />

• <strong>ZOA</strong> kiest voor een programmatische benadering waarbij kortetermijn projecten worden gelinkt aan<br />

een langetermijnvisie voor een specifiek programmagebied. De evaluatie toonde aan dat deze benadering<br />

hoge eisen stelt aan de management-capaciteiten van de landenteams, in enkele gevallen is<br />

ondersteuning vanuit het hoofdkantoor noodzakelijk.<br />

• <strong>ZOA</strong> besteedt meer aandacht aan het gecontroleerd uitfaseren in programmalanden. Signs of Hope<br />

benadrukt het belang van een goed voorbereid besluit om uit te faseren, dat gebaseerd is op goede<br />

informatie. In de evaluatieperiode is de uitfasering van vier landen overwogen: Angola, Thailand,<br />

Cambodja en Liberia.<br />

• <strong>ZOA</strong> heeft een goede reputatie onder donoren en andere organisaties. <strong>ZOA</strong> staat bekend als een<br />

professionele organisatie die werkt in complexe situaties. <strong>ZOA</strong> is echter minder bekend onder andere<br />

stakeholders in het institutionele netwerk. <strong>ZOA</strong> zou meer aandacht moeten geven aan het communiceren<br />

van haar profiel en meerwaarde. Dit geldt ook met betrekking tot de Nederlandse achterban:<br />

<strong>ZOA</strong> heeft een goede reputatie, maar mensen hebben geen duidelijk beeld van hoe <strong>ZOA</strong> werkt.<br />

75 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Behalve aanbevelingen voor de resterende periode onder Signs of Hope, kwamen er uit de evaluatie<br />

ook aanbevelingen voor het volgende strategische beleidsplan, voor de periode na 2010. De belangrijkste<br />

aanbevelingen zijn:<br />

• <strong>ZOA</strong> zou haar christelijke identiteit en de implicaties daarvan haar werk, meer systematisch moeten<br />

overdenken.<br />

• <strong>ZOA</strong> zou het aantal interventiesectoren in alle programmalanden moeten beperken.<br />

• <strong>ZOA</strong> zou haar mandaat als organisatie voor wederopbouw moeten versterken.<br />

In 2010 worden werkgroepen gevormd die op basis van deze evaluatie het nieuwe strategieplan gaan<br />

voorbereiden.<br />

9.7 STERKTES EN ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN<br />

In het kader van de jaarlijkse beoordeling van de positie van <strong>ZOA</strong> in haar omgeving is een interne- en<br />

externe analyse gemaakt om de sterke en zwakke punten van de organisatie, en de kansen en bedreigingen<br />

uit de omgeving waarin zij werkt, in kaart te brengen. Hieronder zijn de belangrijkste punten<br />

opgenomen en kort toegelicht.<br />

Sterke punten van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong><br />

1. Gedegen organisatie: <strong>ZOA</strong> heeft een goede balans tussen de formele en informele organisatie waardoor<br />

zij slagvaardig kan opereren in landen die onstabiel zijn.<br />

2. Hybride programmaaanpak: doordat <strong>ZOA</strong> projecten uitvoert weet zij precies wat er gebeurt in de<br />

landen en is zij in staat om samen met lokale partners effectieve programma’s uit te voeren.<br />

3. Toewijding en passie bij zowel de medewerkers als de achterban leveren een positieve bijdrage aan<br />

het bedienen van de doelgroep.<br />

Zwakke punten van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong><br />

1. Onvoldoende capaciteit voor het schrijven van goede projectvoorstellen om de Institutionele Fondsen<br />

beter te benutten.<br />

2. In de programmalanden is het verloop van personeel vrij hoog wat ten koste kan gaan van de kwaliteit<br />

(kennis en ervaring) in de programma’s.<br />

3. Financiering van landenkantoren: er is een onbalans tussen de looptijd van een landenprogramma (3<br />

tot 5 jaar) en de beschikbare financiering (veelal korter dan een jaar).<br />

Kansen uit de omgeving<br />

1. Economische ontwikkeling in fragiele omgevingen wordt door donoren gezien als een belangrijk<br />

element voor stabiliteit.<br />

2. Het internationale netwerk van <strong>ZOA</strong> biedt mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden die<br />

bijdragen aan effectievere en efficiëntere programma’s.<br />

3. Groei van de maatschappelijke aandacht voor efficiency en effectiviteit biedt de organisatie de mogelijkheid<br />

om zich te onderscheiden.<br />

Bedreigingen uit de omgeving<br />

1. De veiligheidssituatie in de landen waar <strong>ZOA</strong> werkt, beïnvloed de kwaliteit van het werk. Hoe instabieler<br />

de politieke situatie is des te moeilijker het wordt om de organisatie effectief en efficiënt te<br />

laten functioneren.<br />

2. Contracten met institutionele donoren worden steeds meer gericht op de juridische aspecten waardoor<br />

meer moet worden geïnvesteerd in compliance management.<br />

3. De aandacht van publiek en media voor hulpverlening bij conflicten en rampen is vaak zeer kort en<br />

gericht op specifieke doelen. Hierdoor zijn minder middelen beschikbaar voor ‘forgotten crisis’.<br />

76 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Genomen maatregelen naar aanleiding van de analyse<br />

1. Extra capaciteit wordt aangetrokken om de landen te ondersteunen bij het maken van projectvoorstellen<br />

voor Institutionele donoren.<br />

2. Onderzoek zal worden gedaan naar een nieuw financieringsmodel voor de landenprogramma’s<br />

waarbij financiering wordt afgestemd op de langere termijn behoeften van de landen en de fondsenwervende<br />

mogelijkheden.<br />

3. Onderzoek zal worden gedaan naar het beter borgen van de kwaliteit, kennis en ervaring in de processen<br />

van de organisatie om de mogelijke gevolgen van een hoog verloop te compenseren.<br />

4. <strong>ZOA</strong> wil een actievere rol gaan spelen in het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden om de<br />

effectiviteit en efficiency in de sector als geheel te verhogen.<br />

De resultaten van de onder punt 2 & 3 genoemde onderzoeken worden meegenomen in het nieuwe<br />

strategieplan Signs of Hope 2011-2015.<br />

Evaluatie van de maatregelen in <strong>2009</strong><br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong> Resultaten <strong>2009</strong><br />

1. Samenwerken met andere organisaties op<br />

het gebied van fragiele staten om zo meer<br />

institutionele fondsen te werven en kennis op<br />

te bouwen.<br />

2. De capaciteit van de Institutionele<br />

fondsenwerving zal met name in de landen<br />

worden versterkt om de mogelijkheden beter<br />

te benutten.<br />

3. Goede medewerkers behouden door middel<br />

van een management development programma<br />

en het starten van een trainee-programma<br />

voor schoolverlaters om nieuwe medewerkers<br />

aan te trekken.<br />

4. Voorbereiden van een bezuinigingsplan voor<br />

het hoofdkantoor om te voorkomen dat het<br />

activiteitenniveau in de landen daalt als gevolg<br />

van minder inkomsten in Nederland.<br />

Door samenwerking met Care Nederland, HealthNet TPO en Save the<br />

Children is een sterk consortium ontstaan op het gebied van fragiele staten.<br />

Ondanks extra aandacht voor dit onderwerp heeft het nog niet geleid tot<br />

meer mogelijkheden. In 2010 wordt extra capaciteit op het hoofdkantoor<br />

aangetrokken om dit te realiseren.<br />

Deze maatregel heeft al duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Management<br />

posities zijn meer intern vervuld, trainees stromen door naar reguliere posities<br />

en landendirecteuren wisselen van land en blijven langer bij <strong>ZOA</strong>.<br />

Doordat <strong>ZOA</strong> een bezuinigingsplan gereed had liggen kon snel worden ingespeeld<br />

op de tegenvallende inkomsten als gevolg van de economische crisis.<br />

9.8 <strong>ZOA</strong> EN HET MILIEU<br />

<strong>ZOA</strong> <strong>Vluchtelingenzorg</strong> kiest waar mogelijk voor milieuvriendelijke, duurzame oplossingen in haar bedrijfsvoering.<br />

De organisatie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Daarmee bevindt <strong>ZOA</strong> zich in<br />

een spanningsveld. Want fair en groen betekent soms -niet altijd- ook hogere kosten. Daardoor kunnen<br />

de overheadkosten stijgen. De organisatie stelt zich dan ook de vraag of daarmee recht wordt gedaan<br />

aan de donateur en aan de vluchteling. <strong>ZOA</strong> maakt gebruik van groene stroom, milieuvriendelijk papier<br />

en medewerkers ontvingen een Wereldwinkel-kerstpakket. <strong>ZOA</strong> kiest voor het milieu, maar niet tegen<br />

elke prijs.<br />

Op basis van een evaluatie in 2008 is besloten om aandacht te geven aan de activiteiten binnen <strong>ZOA</strong><br />

die de grootste belasting van het milieu veroorzaken. Maatregelen om het milieu minder te belasten, zijn<br />

succesvol geïmplementeerd in <strong>2009</strong>. Het gaat om, onder meer, de volgende maatregelen:<br />

• Klimaatneutraal vliegen. <strong>ZOA</strong> compenseert de klimaatbelasting als gevolg van vliegreizen naar haar<br />

programmagebieden volledig.<br />

• Reizen met openbaar vervoer wordt sterk gestimuleerd. Medewerkers gebruiken een NS Businesscard.<br />

• Inkopen voor projecten worden zo dicht mogelijk bij de programmagebieden gedaan om onnodige<br />

belasting als gevolg van transport te voorkomen.<br />

• Er zijn kleinschalige milieuprojecten gestart in programmagebieden.<br />

77 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


In 2010 willen wij aandacht gaan besteden aan uitbreiding van de milieuprojecten in programmagebieden.<br />

Daarnaast willen we fair trade levensmiddelen gaan gebruiken op het hoofdkantoor. Ook zal<br />

een onderzoek plaatsvinden naar Het Nieuwe Werken. Dit onderzoek moet leiden tot vermindering van<br />

reizen en efficiëntere bezetting van kantoorruimtes.<br />

9.9 EVALUATIE VAN DE DOELSTELLINGEN VOOR <strong>2009</strong><br />

Doelstellingen voor <strong>2009</strong> Resultaten <strong>2009</strong><br />

<strong>ZOA</strong> streeft naar verdere groei in zowel budget<br />

als programmaomvang per land. De groei<br />

die in 2008 is ingezet, wordt doorgezet. <strong>ZOA</strong><br />

streeft naar een groei van 12,5 procent.<br />

<strong>ZOA</strong> streeft naar voortgaande managementontwikkeling.<br />

<strong>ZOA</strong> wil in <strong>2009</strong> meer trainees<br />

inzetten. <strong>ZOA</strong> wil ook de managementteams in<br />

de landen trainen en begeleiden om het niveau<br />

verder te laten stijgen. Daartoe wordt in <strong>2009</strong><br />

een in 2008 ontwikkeld HRM auditinstrument<br />

getest. Daarnaast organiseert <strong>ZOA</strong> in <strong>2009</strong><br />

twee HRM-conferenties in Azië en in Afrika<br />

voor de medewerkers in de programmalanden.<br />

<strong>ZOA</strong> streeft naar verdere samenwerking, zowel<br />

in het buitenland (met lokale partners) als in<br />

Europees verband (met lidorganisaties binnen<br />

EU-cord).<br />

<strong>ZOA</strong> streeft naar continue kwaliteitsverbetering.<br />

<strong>ZOA</strong> wil een lerende organisatie zijn.<br />

<strong>ZOA</strong> zal zich de komende jaren richten op kwaliteitsverbetering<br />

in de landen, waarbij er ook<br />

ISO-certificering in de landen zal plaatsvinden.<br />

Daarnaast zoekt <strong>ZOA</strong> naar een methodiek om<br />

de tevredenheid van de doelgroep te kunnen<br />

meten.<br />

<strong>ZOA</strong> heeft deze doelstelling niet behaald. Als gevolg van de economische<br />

crisis daalden de inkomsten.<br />

Inmiddels zijn 7 trainees voor <strong>ZOA</strong> werkzaam in de programmalanden. Een<br />

HR auditinstrument is getest en zal in de komende jaren verder worden<br />

ingezet. In <strong>2009</strong> zijn twee HRM-conferenties in Azië en in Afrika georganiseerd<br />

voor de medewerkers in de programmalanden.<br />

In alle landen werkt <strong>ZOA</strong> samen met lokale partners. Deels op CBO-niveau<br />

(dorpsraden, watercomités) en deels met lokale ngo´s. Ook in Europees<br />

verband werkt <strong>ZOA</strong> samen met andere organisaties. Het Dutch Consortium<br />

Uruzgan (Afghanistan) en het Consortium Dutch NGO´s (Myanmar) zijn<br />

daarvan voorbeelden.<br />

Het proces naar ISO-certificering in de landen ligt op schema. In <strong>2009</strong><br />

is gewerkt aan het op orde krijgen van alle systemen in de landen, zodat<br />

in 2010 de certificering in een aantal landen van start kan gaan. <strong>ZOA</strong><br />

heeft contact gelegd met de HAP Groep (Humanitarian Accountability<br />

Partnership), een organisatie die een methodiek heeft ontwikkeld waarbij de<br />

doelgroep betrokken wordt.<br />

Doelstellingen voor 2010<br />

1. <strong>ZOA</strong> streeft naar continue kwaliteitsverbetering, onder andere door ISO-certificering van tenminste<br />

drie landen.<br />

2. <strong>ZOA</strong> wil de positie van de doelgroep versterken door hen intensief te betrekken bij de programmering,<br />

monitoring en evaluatie.<br />

3. <strong>ZOA</strong> streeft naar het versterken van de institutionele fondsenwerving door de invoering van donor<br />

accountmanagement.<br />

4. <strong>ZOA</strong> wil de projectvoorstellen verbeteren door het invoeren van projectteams met extra ondersteuning.<br />

5. <strong>ZOA</strong> zal een nieuwe strategienota opstellen voor de periode 2011-2014.<br />

6. <strong>ZOA</strong> streeft naar het verkrijgen van MFS 2 financiering voor de periode 2011-2015.<br />

78 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


79 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


10. Verslag van de Raad van<br />

Toezicht<br />

80 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


De Raad van Toezicht bestond in <strong>2009</strong> uit zeven leden en is 6 keer bij elkaar geweest.<br />

De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad en de directeur/bestuurder. Behalve<br />

tijdens de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad, is de directeur/bestuurder aanwezig<br />

bij de vergaderingen.<br />

10.1 BESPROKEN ONDERWERPEN<br />

De Raad heeft in <strong>2009</strong> gesproken over de volgende punten:<br />

• Goedkeuring van de jaarrekening 2008.<br />

• Begroting en jaarplan 2010.<br />

• Mogelijkheden van intensieve samenwerking met andere organisaties.<br />

• De achterblijvende inkomsten en de wijze waarop de tegenvallers in de exploitatie konden worden<br />

opgevangen. De Raad keurde het besluit goed om financiële toezeggingen ondanks tegenvallende<br />

opbrengsten gestand te doen en deze ten laste te brengen van de reserves. Mede hierdoor heeft de<br />

economische situatie in Nederland geen directe gevolgen gehad voor het niveau van de hulpverlening.<br />

• De kwartaalrapportages van de directeur zijn gebruikt om de ontwikkelingen binnen en buiten de<br />

organisatie te volgen.<br />

• Een lid van de Raad is samen met de directeur op werkbezoek geweest in Sri Lanka en heeft hierover<br />

gerapporteerd in de vergadering van de Raad.<br />

10.2 AUDITCOMMISSIE EN REMUNERATIECOMMISSIE<br />

De raad heeft twee commissies die werken conform het daarvoor geldende reglement.<br />

De auditcommissie richt zich vooral op de versterking van de interne controlefunctie. Hierdoor kunnen<br />

externe controles in een aantal landen worden verminderd. De commissie kwam in <strong>2009</strong> 4 keer bij<br />

elkaar. De remuneratiecommissie heeft mede op basis van een beoordelingsgesprek het salaris van de<br />

directeur/bestuurder vastgesteld.<br />

Jaaragenda Auditcommissie<br />

Periode Mei September November<br />

Hoofdonderwerp Jaarrekening Governance Begroting<br />

• Jaarcijfers<br />

• Managementletter<br />

• Accountantsrapport<br />

• Maatschappelijke performance<br />

• Interne Beheersing<br />

• Risicomanagement<br />

• AO/IC<br />

• Planning & Control cyclus<br />

• MI: opzet & structuur<br />

• Controleplan<br />

• Naleving geadopteerde<br />

standaarden<br />

• Gedragscode<br />

• Bevoegdhedenstructuur<br />

• Evaluatie accountant<br />

• Strategieplan (rolling)<br />

• Businessplan<br />

• Begroting (per land)<br />

Diverse onderwerpen<br />

Tussentijdse cijfers ✓ ✓ ✓<br />

Organisatieontwikkelingen ✓ ✓ ✓<br />

Externe ontwikkelingen ✓ ✓ ✓<br />

Resultaten Interne Controles ✓ ✓ ✓<br />

Grote investeringsverplichtingen ✓ ✓ ✓<br />

10.3 EVALUATIE VAN DE DOELSTELLINGEN VOOR <strong>2009</strong><br />

1. De auditcommissie heeft haar functie versterkt door, voorafgaand aan iedere vergadering van de<br />

Raad van Toezicht, een vergadering te beleggen. Daarnaast is de directeur/bestuurder deel gaan<br />

nemen aan de vergaderingen. Een vooraf vastgestelde jaarplanning heeft ervoor gezorgd dat alle<br />

relevante onderwerpen zijn behandeld.<br />

81 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


2. De agenda van de Raad van Toezicht wordt opgesteld op basis van een jaarplanning. Ondanks de<br />

vrijheid van de Raad om haar eigen agenda te bepalen, wordt de agenda in belangrijke mate bepaald<br />

door de voorzitter en de directeur/bestuurder.<br />

3. In <strong>2009</strong> is relatief weinig aandacht besteed aan de relatie met de achterban. Dit punt zal het komende<br />

jaar meer aandacht krijgen.<br />

4. Misschien mede dankzij de economische situatie in Nederland, kon <strong>ZOA</strong> voldoende en kwalitatief<br />

goede medewerkers aantrekken. De arbeidsvoorwaarden kregen in <strong>2009</strong> extra aandacht. Dit heeft<br />

geleid tot een herziening van de algemene arbeidsvoorwaarden.<br />

5. De Raad heeft regelmatig formeel en informeel contact met de organisatie. De Raad is goed op de<br />

hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie, onder andere door maandelijkse deelname aan de<br />

weekopeningen, het bijwonen van delen van de vergadering van het internationale managementteam,<br />

vergaderingen met ondernemingsraad en managementteam en de ontmoeting met de staf<br />

tijdens het Walk4Water-evenement en bij de nieuwjaarsreceptie.<br />

6. De Raad heeft geconstateerd dat met de introductie van het <strong>ZOA</strong> Business Ambassadors model, er<br />

een nieuwe vorm van samenwerking met Nederlandse ondernemers is ontstaan die beter aansluit<br />

bij de behoefte van vluchtelingen in de verschillende landen.<br />

10.4 LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT<br />

Naam<br />

Drs. W. Zoeteweij,<br />

voorzitter<br />

1 oktober 2000<br />

–<br />

1 oktober <strong>2009</strong>,<br />

niet herkiesbaar<br />

Drs. W.J. Adema RA MBA* 1 september 2002<br />

–<br />

1 september 2011,<br />

niet herkiesbaar<br />

J.W. Boogerd* 1 november 2006<br />

–<br />

1 november 2011,<br />

herkiesbaar<br />

Drs. B. Brand MCM* 1 september 2008<br />

–<br />

1 september 2013,<br />

herkiesbaar<br />

Mw. Mr. I. Verbeek 1 september 2001<br />

–<br />

1 september 2010,<br />

niet herkiesbaar<br />

Ing. K.A. de Vries MEd. 1 december 2007<br />

–<br />

1 december 2012,<br />

herkiesbaar<br />

Mw. Drs. A.W. Westerveld,<br />

arts, MPH<br />

* Lid van Auditcommissie<br />

1 januari 2005<br />

–<br />

1 januari 2010,<br />

herkiesbaar<br />

Nevenfuncties<br />

De heer Zoeteweij is gevestigd als zelfstandig organisatieadviseur<br />

en heeft de volgende nevenfuncties:<br />

• commissaris bij Crystal Marbles BV te Almere<br />

• lid Raad van Advies, Bisnez management te Bergambacht<br />

• lid Raad van Toezicht, Gemiva-SVG groep te Gouda<br />

• lid Tenderboard Rijkswaterstaat<br />

• lid bestuur stichting Schreuders Gouda<br />

De heer Adema is voorzitter van de Raad van Bestuur van het<br />

Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk en heeft de volgende<br />

nevenfuncties:<br />

• voorzitter Raad van Commissarissen Centramed B.A.,<br />

Onderlinge Waarborgmaatschappij, te Den Haag<br />

• bestuurslid stichting Dutch Hospital Data, te Utrecht<br />

• penningmeester St. Vermogensbeheer Hoogeland Zorg te<br />

Beekbergen<br />

De heer Boogerd is gepensioneerd bankier en heeft de<br />

volgende nevenfuncties:<br />

• lid gemeenteraad Maarssen<br />

• voorzitter Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen-Outjo<br />

De heer Brand is lid van het College van Bestuur van de<br />

Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en heeft de volgende<br />

nevenfuncties:<br />

• bestuurslid Stichting Gereformeerd Studentenpastoraat<br />

Zwolle<br />

• lid algemeen bestuur SURF<br />

Mevrouw Verbeek is juridisch adviseur en leidinggevende bij<br />

DAS Rechtbijstand.<br />

De heer de Vries is docent aardrijkskunde Christelijke Scholengemeenschap<br />

“Prins Maurits” (Middelharnis). Hij heeft de<br />

volgende nevenfuncties:<br />

• penningmeester kiescommissie SGP, Borsele.<br />

Mevrouw Westerveld is arts APGZ (Algemene Preventieve<br />

Gezondheidszorg) GGD Fryslân te Leeuwarden.<br />

De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn niet strijdig met de belangen van <strong>ZOA</strong>.<br />

De leden zijn onafhankelijk van enige organisatie of kerkelijke denominatie en hebben zitting in de Raad<br />

van Toezicht op persoonlijke titel.<br />

82 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


10.5 WERVING, SELECTIE EN BENOEMING VAN LEDEN<br />

Bij de werving van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht, wordt in de eerste plaats een profiel samengesteld<br />

op basis van een standaardprofiel en op basis van de wensen die op dat moment leven bij<br />

de Raad. Er wordt een selectiecommissie samengesteld die bestaat uit leden van de Raad van Toezicht.<br />

Vervolgens wordt de vacature openbaar gemaakt. Met de kandidaten worden gesprekken gevoerd door<br />

de selectiecommissie en de directie. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat gekozen en<br />

benoemd.<br />

Werving van nieuwe voorzitter<br />

In <strong>2009</strong> is gestart met de werving van een nieuwe voorzitter van de Raad. Een advertentie in twee<br />

landelijke kranten leidde tot gesprekken met een aantal kandidaten. In 2010 zal de definitieve keuze<br />

voor een nieuwe voorzitter kunnen worden gemaakt. De heer Zoeteweij zal de functie van voorzitter<br />

voorlopig, maar niet langer dan september 2010, blijven vervullen.<br />

10.6 NEVENFUNCTIES DIRECTEUR-BESTUURDER<br />

De heer Mooij heeft naast zijn functie als directeur-bestuurder van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> de volgende,<br />

geen belangenverstrengelende, nevenfuncties:<br />

• Lid van het bestuur van EU Cord te Brussel<br />

• Voorzitter van het bestuur van ECM Nederland te Deventer<br />

• Lid van het bestuur van het Bakker de Jong Fonds te Zeist<br />

• Voorzitter van het bestuur van het 65+ fonds te Deventer<br />

Voor <strong>ZOA</strong> heeft het lidmaatschap van het bestuur van EU Cord de meeste toegevoegde waarde. Door<br />

korte lijnen naar de EU en de directies van lidorganisaties zit <strong>ZOA</strong> vooraan in de informatievoorziening.<br />

<strong>ZOA</strong> wordt duidelijk gepositioneerd in het bijbehorende relatienetwerk waardoor zij makkelijker anderen<br />

kan benaderen voor specifieke zaken maar ook sneller benaderd wordt.<br />

Alle nevenactiviteiten van de directeur worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van<br />

Toezicht gaat na of er geen sprake is van belangenverstrengeling. De Raad heeft bepaald dat de nevenactiviteiten<br />

van de directeur zich goed verhouden tot zijn verantwoordelijkheden voor <strong>ZOA</strong>.<br />

10.7 EVALUATIE EIGEN FUNCTIONEREN<br />

Een keer per jaar reserveert de Raad de agenda voor een evaluatie van het eigen functioneren.<br />

Geëvalueerde punten<br />

• Functioneren directeur-bestuurder<br />

• Functies van de Raad van Toezicht<br />

• Ontvangen managementrapportages<br />

• Functioneren accountant en financiën<br />

• Visie, beleid, strategie en implementatie<br />

• Risicomanagement en aandachtspunten<br />

• Frequentie van vergaderen<br />

• Reservevorming<br />

• Beleid en uitvoering in programmalanden<br />

Geconstateerde aandachts- en verbeterpunten<br />

• Raad van Toezicht wil een meer inhoudelijke betrokkenheid bij de organisatie<br />

via themabijeenkomsten en uitgebreidere tussentijdse rapportages.<br />

• Om effectiever te vergaderen wordt een agendacommissie ingesteld.<br />

•De Raad van Toezicht wil in 2010 een hernieuwde beoordeling van de hoogte<br />

van de algemene reserves in relatie met het risicoprofiel van de organisatie.<br />

10.8 VOORNEMENS VOOR 2010<br />

De Raad van Toezicht zal in 2010 aandacht geven aan de bij de evaluatie genoemde punten.<br />

83 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


11. Jaarrekening<br />

84 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


85 - JAARVERSLAG 2008


11.1 Algemene beschouwing<br />

11.1.1 Algemene ontwikkelingen<br />

Het jaar <strong>2009</strong> is sterk beïnvloed door de economische crisis. De totale inkomsten zijn met 1% gedaald terwijl de vlak voor de<br />

crisis opgestelde begroting een groei verwachtte van 12,5%. De inkomsten uit de eigen achterban zijn nagenoeg gelijk gebleven.<br />

De daling van de inkomsten is dan ook volledig toe te schrijven aan de lagere bijdragen van institutionele donoren. In Myanmar,<br />

Noord- en Zuid Sudan is minder programmageld besteed dan gepland. Diverse donoren in deze landen hebben budgetten naar<br />

2010 doorgeschoven in verband met onzekere politieke situaties. Dit heeft direct gevolgen voor de omvang van het betreffende<br />

landenprogramma van <strong>ZOA</strong>.<br />

In Nederland zijn de programmakosten gestegen door de uitvoering van MFS1-projecten voor draagvlakversterking en monitoring<br />

en evaluatie. Het <strong>CBF</strong>-percentage en de kosten voor Administratie en Beheer zijn gedaald door strakke bewaking van de kosten.<br />

11.1.2 Economische crisis<br />

De impact van de economische crisis is bij <strong>ZOA</strong> voornamelijk de tegenvallende groei. De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd in<br />

de kwaliteit van de organisatie om groei mogelijk te maken. In <strong>2009</strong> werd dan ook een sterke groei verwacht. Door de crisis heeft<br />

<strong>ZOA</strong> die groei niet kunnen realiseren.<br />

Separaat aan het groei scenario had het Management team van <strong>ZOA</strong> een plan ontwikkeld om tegenvallende inkomsten op te<br />

vangen. Op hoofdlijnen was het plan als volgt:<br />

• lagere algemene inkomsten worden opgevangen door kostenbesparingen in Nederland;<br />

• lagere projectinkomsten worden het eerste jaar opgevangen uit de reserves en in het tweede jaar worden de beschikbare<br />

budgetten verlaagd;<br />

• investeringen worden uitgesteld totdat de inkomsten weer aantrekken.<br />

Het eerste half jaar was de impact van de crisis het grootst. <strong>ZOA</strong> dreigde af te stevenen op een tekort van ongeveer € 500.000.<br />

Door een combinatie van extra bezuinigingen, alternatieve beschikbare projectfondsen en belangrijke bijdrages uit de achterban in<br />

het vierde kwartaal kon de netto begroting nagenoeg volledig worden gerealiseerd.<br />

11.1.3 Ontwikkeling van het nettoresultaat<br />

Ten opzichte van het budget is de ontwikkeling van het nettoresultaat (de mutatie in de reserves) als volgt (* € 1.000)<br />

Gebudgetteerd resultaat 473<br />

Lagere kosten in Nederland 364<br />

Hogere overige baten 215<br />

Vrijval voorziening programmaverplichtingen 330<br />

Extra bijdrage aan projecten in programmalanden -422<br />

Bijdrage landen uit algemene middelen -413<br />

Overige resultaten -32<br />

Gerealiseerd resultaat 515<br />

Ten opzichte van het budget zijn in Nederland minder kosten gemaakt. Dit voordelige verschil van ongeveer € 364.000 is tezamen<br />

met de overige baten € 215.000 (het saldo van rentebaten en koersresultaten in Nederland) ingezet in de programmalanden.<br />

Overzicht van inkomsten over de laatste 3 jaren<br />

25<br />

x € 1.000.000<br />

Besteed aan doelstelling<br />

95%<br />

93%<br />

20<br />

91%<br />

89%<br />

15<br />

13,212 17,819<br />

17,314<br />

87%<br />

10<br />

85%<br />

5<br />

4,461 1,588<br />

6,006 6,642<br />

2,009<br />

6,599<br />

Subsidies<br />

Acties derden<br />

Eigen fondsenwerving<br />

83%<br />

81%<br />

0<br />

2007 2008 <strong>2009</strong><br />

2007 2008 <strong>2009</strong><br />

86 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


De extra bijdrage aan de programmalanden was noodzakelijk om de reeds gestarte activiteiten te continueren. Door de economische<br />

crisis kwam minder geld binnen voor reeds geplande projecten welke vervolgens uit algemene middelen zijn gefinancierd.<br />

In relatie tot de risico’s die <strong>ZOA</strong> loopt, zijn de reserves aan lage kant. <strong>ZOA</strong> probeert dan ook jaarlijks uit het nettoresultaat, het<br />

overschot of tekort dat resteert nadat aan alle verplichtingen is voldaan, middelen aan de reserves toe te voegen. Het gerealiseerde<br />

overschot is dan ook volledig aan de reserves toegevoegd. Zie voor meer informatie de toelichting bij de reserves.<br />

11.1.2 Beleggingen<br />

<strong>ZOA</strong> heeft relatief veel liquide middelen. Dit wordt veroorzaakt door vooruitbetalingen van donoren. Aangezien deze op korte termijn<br />

moeten worden ingezet voor projecten zijn geen middelen beschikbaar om langdurig te beleggen. Om deze reden is er voor gekozen<br />

om tijdelijk overtollige middelen op een renterekening bij een van de twee huisbankiers (Rabobank en ING Bank) te stallen. Een<br />

uitgebreide beleggingsstrategie is niet noodzakelijk. Wel zijn de banken schriftelijk gewezen op het verantwoord beleggen van de<br />

middelen die wij via de renterekeningen ter beschikking stellen.<br />

11.2 Jaarrekening <strong>2009</strong><br />

ACTIVA 31 december <strong>2009</strong> 31 december 2008<br />

Materiële vaste activa:<br />

Gebouw 302.169 344.764<br />

BALANS PER 31 DECEMBER <strong>2009</strong><br />

Kantoorinventaris en -apparatuur 181.765 145.274<br />

Transportmiddelen in programmalanden 207.974 260.664<br />

691.908 750.702<br />

Voorraden 4.061 6.086<br />

Vorderingen 3.642.362 2.800.354<br />

Liquide middelen 10.163.027 11.737.501<br />

Totaal Activa 14.501.358 15.294.643<br />

PASSIVA 31 december <strong>2009</strong> 31 december 2008<br />

Reserves en fondsen<br />

Continuïteitsreserve<br />

Algemeen 2.516.365 2.130.126<br />

Voorfinanciering 1.000.000 1.000.000<br />

3.516.365 3.130.126<br />

Bestemmingsreserve<br />

Financiering activa 695.969 756.788<br />

Programmagarantie 209.993 203.711<br />

Noodhulp 462.385 447.338<br />

Overige 441.842 273.665<br />

1.810.189 1.681.502<br />

Fondsen voor<br />

Wederopbouw projecten 1.398.336 769.978<br />

Noodhulp projecten 2.030.773 2.195.084<br />

3.429.109 2.965.062<br />

8.755.663 7.776.690<br />

Schulden op korte termijn<br />

Belastingen en sociale premies 88.633 73.390<br />

Personeelskosten 103.259 94.251<br />

Vooruitontvangen 2.994.006 4.369.340<br />

Overige schulden en transitoria 2.559.797 2.980.971<br />

5.745.695 7.517.953<br />

Totaal Passiva 14.501.358 15.294.643<br />

87 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


BATEN Werkelijk <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Werkelijk 2008<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Huis aan huis collecten 923.928 1.050.000 1.035.838<br />

Nalatenschappen 223.940 200.000 125.741<br />

Contributies, donaties, giften en schenkingen 5.450.639 6.790.000 5.480.240<br />

6.598.507 8.040.000 6.641.819<br />

Baten uit acties van derden 2.009.448 1.956.576 1.587.912<br />

Subsidies van overheden 17.313.833 19.629.846 17.819.470<br />

Overige baten 214.930 0 272.775<br />

SOM DER BATEN 26.136.718 29.626.423 26.321.976<br />

LASTEN Werkelijk <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Werkelijk 2008<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Wederopbouw<br />

Eigen programma’s/ projecten 14.407.368 21.420.789 15.020.643<br />

Verstrekte steun/subsidies aan lokale partners 397.713 0 357.311<br />

14.805.082 21.420.789 15.377.954<br />

Noodhulp<br />

Verstrekte steun via hulporganisatie ter plaatse 1.593.810 1.500.000 2.074.981<br />

Direct verstrekte hulp 4.054.578 2.190.175 4.371.358<br />

5.648.387 3.690.175 6.446.339<br />

STAAT VAN BATEN EN LASTEN<br />

Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland 1.178.440 1.267.108 869.248<br />

Voorlichting/bewustwording 1.225.581 1.124.783 929.479<br />

Totaal besteed aan doelstelling 22.857.491 27.502.855 23.623.020<br />

Werving baten<br />

Kosten eigen fondsenwerving 955.067 1.232.726 1.016.265<br />

Kosten acties van derden 55.548 72.661 97.095<br />

Kosten verkrijging subsidies 206.180 249.661 249.586<br />

1.216.795 1.555.048 1.362.946<br />

Beheer en Administratie 1.083.462 1.121.153 1.142.404<br />

SOM DER LASTEN 25.157.747 30.179.056 26.128.370<br />

OVERSCHOT/-TEKORT 978.971 -552.633 193.606<br />

Per saldo onttrokken/toegevoegd aan: Werkelijk <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Werkelijk 2008<br />

Fondsen<br />

Hulpverleningsfondsen:<br />

Opstartkosten 0 0 -7.193<br />

Wederopbouw projecten 628.357 0 274.455<br />

Noodhulp projecten -164.312 -1.025.814 -466.612<br />

464.045 -1.025.814 -199.350<br />

Reserves<br />

Continuiteitsreserve 386.239 473.181 897.062<br />

Financiering activa -60.820 0 -428.554<br />

Programmagarantie 6.282 0 -116.499<br />

Noodhulp 15.047 0 21.002<br />

Overige bestemmingsreserve 168.177 0 19.945<br />

514.926 473.181 392.956<br />

TOTAAL MUTATIE RESERVES EN FONDSEN 978.971 -552.633 193.606<br />

88 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


KASSTROOMOVERZICHT<br />

Volgens de directe methode:<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten<br />

Werkelijk <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Werkelijk 2008<br />

Ontvangsten<br />

Uit eigen fondsenwerving 6.598.507 8.040.000 6.641.819<br />

Uit acties van derden 2.009.448 1.956.576 1.587.912<br />

Subsidies 15.285.536 19.629.846 17.722.069<br />

Overige 25.884 0 93.387<br />

23.919.376 29.626.423 26.045.187<br />

Betalingen<br />

Programma- en coördinatiekosten 22.916.582 27.502.855 23.068.534<br />

Fondsenwerving, administratie en beheerskosten 2.191.589 2.676.201 2.343.556<br />

-25.108.171 -30.179.056 -25.412.090<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.188.794 -552.633 633.097<br />

Kasstroom uit investerings activiteiten:<br />

Investeringen in materiele vaste activa -387.705 -217.361<br />

Aanwending voorraden voor projecten 2.025 301.291<br />

Mutatie geldmiddelen -1.574.474 -552.633 717.026<br />

Liquide middelen 31 december 10.163.027 11.737.501<br />

Liquide middelen 1 januari 11.737.501 11.020.474<br />

Mutatie geldmiddelen -1.574.474 -552.633 717.026<br />

De afname van de liquide middelen wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van betalingen van donoren. In<br />

tegenstelling tot vorig jaar zijn vooruitbetalingen en afrekeningen pas in 2010 ontvangen.<br />

RATIO’S Werkelijk <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong> Werkelijk 2008<br />

Solvabiliteit 60% 48% 51%<br />

Reserves en fondsen 8.755.662 7.224.057 7.776.690<br />

Totaal vermogen 14.501.358 15.000.000 15.294.643<br />

Liquiditeit 240% 200% 193%<br />

Vlottende activa minus voorraden 13.805.389 13.985.221 14.537.854<br />

Kortlopende schulden 5.745.695 7.000.000 7.517.953<br />

In het budget <strong>2009</strong> werd rekening gehouden met de volledige besteding van gelden die voor Myanmar beschikbaar<br />

waren. De activiteiten zullen echter nog doorlopen tot en met 2010. Verder worden de gelden die in <strong>2009</strong> zijn<br />

opgehaald voor noodhulp Zuid-Oost Azie grotendeels pas in 2010 besteed. Tezamen met de dotatie aan de reserves<br />

leidde dit tot een verbetering van beide ratio’s.<br />

89 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Toelichting bij de jaarrekening over <strong>2009</strong><br />

Algemeen<br />

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (herzien in 2007).<br />

Verslaggevingperiode<br />

Bij deze jaarrekening is uitgegaan van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.<br />

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling<br />

Algemeen<br />

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische<br />

kosten.<br />

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.<br />

Ontvangsten en uitgaven zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.<br />

Transacties in vreemde valuta<br />

Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. Monetaire activa en<br />

verplichtingen in vreemde valuta zijn per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende<br />

wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs zijn opgenomen, worden naar<br />

euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen<br />

zijn als resultaat in de staat van baten en lasten opgenomen.<br />

Gebruik van schattingen<br />

Om de jaarrekening te kunnen opstellen, is het nodig dat de algemeen directeur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen<br />

maakt die invloed hebben op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichtingen, baten en<br />

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen<br />

worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien<br />

en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.<br />

Afrondingen<br />

Door afronding op hele euro’s kunnen kleine verschillen voorkomen.<br />

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva<br />

Materiële vaste activa<br />

De gebouwen, verbouwingen, inventaris, apparatuur en vervoermiddelen in programmagebieden worden gewaardeerd tegen<br />

verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.<br />

Er worden slechts onderhoudsuitgaven gedaan als zij de economische gebruiksduur van het object verlengen.<br />

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de<br />

economische levensduur.<br />

• Gebouwen : 3 1/3 %<br />

• Verbouwingen : 10 %<br />

• Inventaris en apparatuur : 25 %<br />

• Transportmiddelen in programmagebieden : 33 1/3 %<br />

Voorraden<br />

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals<br />

invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.<br />

Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden<br />

waardeverminderingen.<br />

Vorderingen en overlopende activa<br />

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen<br />

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.<br />

Reserves<br />

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten.<br />

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald. Dit is geen verplichting; het bestuur<br />

kan deze beperking zelf opheffen.<br />

Overige reserves betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde bestedingen.<br />

90 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Fondsen<br />

Fondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming.<br />

Personeelsbeloningen/pensioenen<br />

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen worden als last in de staat van<br />

baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.<br />

Schulden<br />

Onder de overige schulden zijn onder meer de programmaverplichtingen opgenomen. <strong>ZOA</strong> gaat (subsidie)verplichtingen aan in de<br />

gebieden waar zij werkzaam is. Vaak betreft dit verplichtingen voor meerdere jaren. Van een (subsidie)verplichting is sprake nadat<br />

het bestuur een besluit terzake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de (subsidie)ontvanger, veelal de doelgroep<br />

vertegenwoordigd door een lokale organisatie of overheid, waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat.<br />

Deze verplichting wordt op de balans als schuld opgenomen wanneer de totale contractwaarde van donoren onvoldoende is om<br />

deze programmaverplichtingen te dekken.<br />

Verplichtingen die betrekking hebben op jaren na één jaar na de balansdatum, worden verwerkt onder de langlopende schulden.<br />

Grondslagen voor de resultaatbepaling<br />

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij dit hoofdstuk uitdrukkelijk anders vermeldt.<br />

Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Baten waarvoor een specifieke bestemming is aangewezen, worden apart in de toelichting op de staat van baten en lasten toegelicht.<br />

Van deze baten wordt maximaal 22% aangewend ter dekking van voorlichtings-, wervings-, beheer- en administratiekosten.<br />

Nalatenschappen<br />

Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige<br />

uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit<br />

nalatenschappen, voor zover deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.<br />

Contributies, donaties, giften en schenkingen<br />

Contributies, donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van<br />

ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde mailingactie heeft plaats gevonden. Giften van<br />

een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland.<br />

Baten uit gezamenlijke acties<br />

De baten uit gezamenlijke acties worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien<br />

verstande dat ontvangen voorschotten in ieder geval worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen.<br />

Baten uit acties van derden<br />

De ontvangen bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als ‘baten uit acties van derden’ verantwoord voor het<br />

door de instelling ontvangen bedrag. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is ontvangen dan<br />

wel door die derde is toegezegd. Onder acties van derden vallen uitsluitend acties waarvoor <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> geen risico<br />

draagt.<br />

Subsidies<br />

Exploitatiesubsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen komen<br />

of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.<br />

Subsidies in natura<br />

De ontvangen subsidies in natura, veelal voedsel en hulpgoederen, worden gewaardeerd tegen de waarde vermeld in het aan de<br />

goederen gerelateerde contract. Indien het contract hierin niet voorziet, worden de goederen gewaardeerd tegen de waarde in<br />

het economisch verkeer op de plaats van ontvangst. Wanneer aan de goederenontvangst geen contract ten grondslag ligt en een<br />

betrouwbare waardevaststelling ontbreekt, wordt de transactie niet in de staat van baten en lasten verantwoord.<br />

Kosten<br />

Omdat belanghebbenden ook inzicht willen hebben in de omvang en samenstelling van de kosten van de eigen organisatie, is in de<br />

toelichting een specificatie van deze kosten gegeven conform het model C van de Richtlijnen voor de <strong>Jaarverslag</strong>geving.<br />

91 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Bestedingen aan doelstelling<br />

Onder bestedingen aan de doelstelling wordt verstaan de in het boekjaar betaalbaar gestelde bedragen in samenhang met de<br />

doelstellingen en de aan het boekjaar toe te rekenen uitvoeringskosten. In de bestedingen, gepresenteerd onder de doelstellingen<br />

wederopbouw en noodhulp, zijn onder meer begrepen subsidies aan lokale partners, ingekochte hulpgoederen en voedsel, kosten<br />

van ingezet personeel, transportkosten, lokale huisvestings- en kantoorkosten. Verder zijn daarin ook opgenomen de aanschafkosten<br />

van de transportmiddelen, kantoorinventaris et cetera, die na beëindiging van het programma ter beschikking worden gesteld aan<br />

de lokale partner.<br />

Kosten fondsenwervende organisatie<br />

Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen,<br />

worden aangemerkt als kosten werving baten. Dit houdt in dat de kosten voor propaganda, publiciteit en public relations tot<br />

de kosten van werving baten worden gerekend, tenzij sprake is van voorlichtingskosten. Regelmatig is sprake van gemengde<br />

activiteiten: voorlichting en fondsenwerving tegelijk. In die gevallen wordt het deel van deze kosten dat betrekking heeft op de<br />

voorlichtingsactiviteit daaraan toegerekend. Op basis van de specifieke voorlichtingsdoelen wordt per situatie vooraf bepaald welke<br />

verdeelsleutel wordt gehanteerd.<br />

Kosten beheer en administratie<br />

Kosten van beheer en administratie zijn de kosten die <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> maakt in het kader van de (interne) beheersing en<br />

administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.<br />

92 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Toelichting op de balans per 31 december <strong>2009</strong><br />

Materiële vaste activa<br />

Gebouwen<br />

Inventaris en<br />

apparatuur<br />

Transport<br />

middelen<br />

Totaal<br />

<strong>2009</strong><br />

Totaal<br />

2008<br />

Stand per 1 januari <strong>2009</strong><br />

Aanschafwaarde 802.510 884.191 843.312 2.530.013 2.312.651<br />

Cumulatieve afschrijving 457.746 738.917 582.648 1.779.311 1.434.686<br />

Boekwaarde 344.764 145.274 260.664 750.702 877.965<br />

Mutaties in de boekwaarde:<br />

Investering 606 143.689 256.561 400.856 314.505<br />

Desinvestering 0 13.151 0 13.151 97.144<br />

Afschrijvingen 43.201 107.198 309.251 459.649 441.769<br />

Afschrijvingen desinvesteringen 0 13.151 0 13.151 97.144<br />

Saldo -42.595 36.491 -52.690 -58.794 -127.264<br />

Stand 31 december <strong>2009</strong><br />

Aanschafwaarde 803.116 1.014.729 1.099.873 2.917.717 2.530.013<br />

Cumulatieve afschrijving 500.947 832.964 891.899 2.225.809 1.779.311<br />

Boekwaarde 302.169 181.765 207.974 691.908 750.702<br />

De investeringen in <strong>2009</strong> hadden grotendeels betrekking op de vervanging van computerapparatuur en transportmiddelen in het<br />

buitenland.<br />

De activa in Nederland hebben voor ongeveer 40% betrekking op de doelstelling en voor ongeveer 60% op de bedrijfsvoering.<br />

Activa in de programmagebieden staan 100% ten dienste van de eigen activiteiten gericht op de doelstelling. In totaal is de verdeling<br />

als volgt:<br />

Gebouwen<br />

Inventaris en<br />

apparatuur<br />

Transport<br />

middelen<br />

Totaal<br />

<strong>2009</strong><br />

Totaal<br />

2008<br />

In gebruik voor de doelstelling 126.239 99.560 207.974 433.774 489.750<br />

In gebruik voor de bedrijfsvoering 175.930 82.205 0 258.134 260.952<br />

302.169 181.765 207.974 691.908 750.702<br />

De actuele waarde van de gebouwen is op 13 december 2006 door een onafhankelijke taxateur getaxeerd op € 875.000.<br />

Voorraden<br />

31-12-<strong>2009</strong> 31-12-2008<br />

Aanschafwaarde 4.061 6.086<br />

Voorzienigheid voor incourantheid 0 0<br />

Boekwaarde 4.061 6.086<br />

93 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Vorderingen<br />

31-12-<strong>2009</strong> 31-12-2008<br />

Nog te ontvangen giften/donaties:<br />

- Europese Unie 889.632 717.526<br />

- Ministerie van Buitenlandse zaken 775.304 132.906<br />

- PSO 117.718 36.357<br />

- VN organisaties 324.828 321.390<br />

- USAID-OFDA 0 112.625<br />

- MRRD (Afghaanse Overheid) 366.374 759.473<br />

- PRISMA/ICCO 100.419 0<br />

- Overige Donoren 481.344 322.380<br />

Te ontvangen interest 98.933 94.066<br />

Diverse vorderingen en vooruitbetaalde kosten programma’s 194.018 60.322<br />

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 293.792 243.309<br />

3.642.362 2.800.354<br />

Onder de post ´Nog te ontvangen giften/donaties´ staan de nog te ontvangen bijdragen van donoren. Deze financiële bijdragen<br />

hebben betrekking op al uitgevoerde en door <strong>ZOA</strong> voorgefinancierde projecten of delen daarvan.<br />

Bij de te ontvangen bedragen van MRRD, gaat het om contractuele voorfinancieringverplichtingen van projecten die uiteindelijk door<br />

de Wereldbank worden gefinancierd. Gezien de context waarbinnen wordt gewerkt en de trage betalingen van de aan Afghanistan<br />

beloofde ontwikkelingshulpbijdragen heeft <strong>ZOA</strong> deze vordering een hoog risicoprofiel met bijbehorende aandacht gegeven.<br />

Vooralsnog is hiervoor geen voorziening voor incourantheid noodzakelijk.<br />

Liquide middelen<br />

31-12-<strong>2009</strong> 31-12-2008<br />

Saldi in euros<br />

Nederland 7.476.420 9.221.367<br />

Programmalanden 910.286 678.529<br />

8.386.706 83% 9.899.897 84%<br />

Saldi in vreemde valuta<br />

Nederland 95.218 320.407<br />

Programmalanden 1.681.103 1.517.197<br />

1.776.321 17% 1.837.604 16%<br />

Totaal 10.163.027 100% 11.737.501 100%<br />

Het beleid van <strong>ZOA</strong> is erop gericht om liquide middelen zoveel als mogelijk aan te houden in euro’s. Contracten met institutionele<br />

donoren maken het noodzakelijk dollarposities aan te houden. Om die reden is het onvermijdelijk dat koersresultaten ontstaan. Deze<br />

hebben echter over het algemeen geen invloed op de bestedingsruimte aangezien de afwikkeling vaak ook in dollars plaatsvindt.<br />

De hoge banksaldi worden veroorzaakt door vooruitbetalingen van enkele grote donoren voor projecten die in 2010 uitgevoerd gaan<br />

worden.<br />

94 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Reserves en fondsen<br />

Reserves<br />

Overzicht van de mutaties in de reserves<br />

31-12-2008 Toevoegingen Onttrekkingen 31-12-<strong>2009</strong><br />

Continuïteitsreserve<br />

Algemeen 2.130.126 386.239 0 2.516.365<br />

Voorfinanciering 1.000.000 0 0 1.000.000<br />

3.130.126 386.239 0 3.516.365<br />

Bestemmingsreserve<br />

Financiering activa 756.788 0 60.820 695.968<br />

Programmagarantie 203.711 6.282 0 209.993<br />

Noodhulp 447.338 15.047 0 462.385<br />

Overige 273.665 168.177 0 441.842<br />

1.681.502 189.506 60.820 1.810.189<br />

Reserves algemeen<br />

Het beleid van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> is erop gericht een reservepositie te handhaven die een gezond tegenwicht biedt aan<br />

algemene financiële risico’s van de organisatie en aan de specifieke risico’s van de programma’s die worden uitgevoerd.<br />

Om de risico’s op de korte termijn te dekken, en om zeker te stellen dat de organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen<br />

kan voldoen, heeft het bestuur een streefbedrag vastgesteld voor de continuïteitsreserve van maximaal 100% (VFI-richtlijn ‘Goede<br />

doelen’: 150%) van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Dit percentage is gebaseerd op het risicoprofiel van de organisatie,<br />

de omgeving waarin zij werkt en de genomen interne beheersingsmaatregelen. Zie voor een nadere toelichting op het risicoprofiel<br />

en de interne beheersing het betreffende hoofdstuk in het jaarverslag.<br />

Werkkosten van de organisatie<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Berekende<br />

reserve<br />

Budget<br />

2010<br />

Berekende<br />

reserve<br />

- Salariskosten Nederland 100% 2.625.315 2.625.315 3.075.140 3.075.140<br />

- Expat salarissen 100% 1.833.926 1.833.926 2.498.960 2.498.960<br />

- Salarissen lokaal personeel 50% 3.772.405 1.886.203 3.472.015 1.736.008<br />

- Kantoorkosten niet gerelateerd<br />

aan programma<br />

50% 294.354 147.177 321.512 160.756<br />

- Overige fondsenwervingskosten 100% 90.166 90.166 88.386 88.386<br />

Gewenst nivo 6.582.787 7.559.250<br />

Werkelijke continuïteitsreseve 3.516.365 3.641.315<br />

53,4% 48,2%<br />

Survival Ratio in dagen 51 49<br />

Op dit moment heeft de continuïteitsreserve nog niet het gewenste niveau bereikt. Ook is de ‘Survival Ratio’, het aantal dagen dat<br />

de organisatie bij stagnerende inkomsten en gelijkblijvend kostenniveau kan overleven, aan de lage kant. Daarom zullen de komende<br />

jaren overschotten op de exploitatie ten gunste van deze reserve komen.<br />

Het niveau van de reserves is een continue aandachtspunt. Het is belangrijk dat <strong>ZOA</strong> haar beleid blijft toetsen, zowel met het oog op<br />

de organisatierisico’s als ook naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over vermogens van ´goede doelen´. Op dit moment<br />

blijft <strong>ZOA</strong> ruim binnen de normen die door de VFI zijn gesteld.<br />

95 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Continuïteitsreserve<br />

Algemeen<br />

In deze reserve worden middelen apart gezet voor zover de totale continuïteitsreserve lager is dan het gewenste niveau. Indien deze<br />

reserve het gewenste niveau heeft bereikt wordt het meerdere opgenomen onder de overige reserves.<br />

Voorfinanciering<br />

De reserve voorfinanciering is in het leven geroepen omdat het regelmatig voorkomt dat programma’s en (deel)projecten moeten<br />

worden gestart zonder dat de (toegezegde) financiële middelen zijn ontvangen. Deze reserve maakt voorfinanciering van programma’s<br />

of (delen van) projecten mogelijk.<br />

Bestemmingsreserves<br />

Op de bestemmingsreserves rusten geen verplichtingen. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven door het bestuur.<br />

Hierna worden de specifieke bestemmingsreserves nader toegelicht.<br />

Financiering activa<br />

Deze reserve geeft aan welk gedeelte van het vermogen is vastgelegd in materiële vaste activa en voorraden.<br />

Mutaties in deze activaposten leiden tot een wijziging van de reserve financiering activa. De mutatie van de reserve financiering<br />

activa komt rechtstreeks ten gunste/laste van de algemene continuïteitsreserve.<br />

Programmagarantie<br />

De door het Bestuur bestemde reserve Programmagarantie heeft betrekking op specifieke programmarisico’s waarvoor een<br />

garantie is afgegeven aan het landenprogramma.<br />

Programma’s worden door relatief grote donors gefinancierd en het wegvallen van een dergelijke financiering zou, bij het ontbreken<br />

van garanties, grote consequenties hebben voor de continuïteit en duurzaamheid van de programma’s. De risico’s kunnen ook te<br />

maken hebben met de werkgebieden waarin <strong>ZOA</strong> actief is. Het is mogelijk om – ook als daar niet direct externe financiering voor<br />

is - programma’s toch uit te voeren, door interne (voor)financiering vanuit deze reserve.<br />

Per 31 december zijn de volgende garanties verstrekt:<br />

<strong>2009</strong> 2008<br />

Landenprogramma Sri Lanka 155.210 155.210<br />

Overige 54.783 48.501<br />

209.993 203.711<br />

Reserve noodhulp<br />

Deze reserve ontstaat op initiatief van het bestuur van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> en niet op basis van bestemde giften van begunstigers.<br />

De bestemming noodhulp is bewust aan dit deel van het vermogen gegeven omdat noodhulp een kerntaak van de organisatie is.<br />

Door deze reserve is <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> ook financieel in staat om, onafhankelijk van het verloop van noodhulpacties, tijdig te<br />

reageren op hulpvragen. Daarbij geldt wel dat financiering vanuit het noodhulpfonds in principe het karakter van voorfinanciering<br />

heeft. Achteraf wordt de financiering zoveel mogelijk gecompenseerd door bestemde giften die <strong>ZOA</strong> ontvangt in het kader van<br />

noodhulpacties.<br />

Overige<br />

Hieronder zijn de reserves opgenomen die in de landen zijn gevormd ten behoeve van specifieke doelen. Dit betreft met name<br />

reservering om vervanging van activa in de toekomst mogelijk te maken.<br />

Analyse van mutaties in de reserves<br />

De toename van de continuïteitsreserve is grotendeels veroorzaakt door een positief operationeel resultaat van € 514.926 en een<br />

vrijval van de reserve financiering activa van € 60.820.<br />

96 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Fondsen<br />

De fondsen bestaan uit nog te besteden middelen die door begunstigers of donors met een bepaald doel zijn gegeven. Doordat de<br />

fondsen van donors niet altijd op gelijkmatige tijden beschikbaar worden gesteld, kan een fluctuerend beeld in het inkomstenpatroon<br />

ontstaan. Dat is vooral terug te zien in het vastgelegd vermogen. Om de vluchtelingen toch de beloofde hulp te kunnen bieden,<br />

worden overschotten en tekorten zoveel mogelijk verrekend binnen de fondsen en, indien mogelijk, binnen gelijksoortige projecten.<br />

Als er dan alsnog een bedrag overblijft, wordt dit ten laste of ten gunste van de reserves gebracht.<br />

Wederopbouw projecten<br />

31-12-2008 Ontvangen<br />

gelden<br />

Besteed<br />

aan projecten<br />

Bijdrage uit algemene<br />

middelen<br />

31-12-<strong>2009</strong><br />

Afghanistan 5.368 46.607 81.725 45.898 16.148<br />

Burundi 0 10.104 11.528 1.424 0<br />

Cambodja 154.341 166.598 303.252 16.532 34.219<br />

Congo 0 59.922 70.667 61.078 50.333<br />

Ethiopië 155.484 123.663 168.841 25.733 136.039<br />

Liberia 33.156 778.521 525.338 84.366 370.705<br />

Myanmar 7.833 18.013 16.240 0 9.606<br />

Sri Lanka 27.297 205.377 50.201 87 182.560<br />

Noord Sudan 12.563 41.017 85.397 31.817 0<br />

Zuid Sudan 17.870 140.075 139.757 49.186 67.374<br />

Thailand 0 82.354 99.598 17.096 -148<br />

Uganda 180.797 417.818 332.788 102.387 368.214<br />

<strong>ZOA</strong> Zakelijk 138.411 -138.411 0 0 0<br />

J.M. Bogman Fonds 0 140.000 0 0 140.000<br />

Nederland (voorlichting) 36.858 0 0 -13.573 23.285<br />

769.978 2.091.658 1.885.331 422.031 1.398.336<br />

Noodhulp projecten<br />

Afghanistan 42.345 17.143 21.314 0 38.174<br />

Bangladesh 27.941 170 28.000 -111 0<br />

Congo 106.048 24.590 37.966 0 92.672<br />

Ethiopië 31.738 350 13.128 0 18.961<br />

Pakistan 28.575 0 0 0 28.575<br />

Myanmar 494.503 12.701 480.048 0 27.156<br />

Sri Lanka 1.388.635 191.104 102.425 44.345 1.521.659<br />

Noord Sudan 49.003 620 -16.924 0 66.547<br />

Uganda 26.296 200 -11.221 0 37.716<br />

Thailand 0 15.500 10.700 0 4.800<br />

Indonesië / Philipijnen 0 241.108 46.596 0 194.513<br />

2.195.084 503.486 712.032 44.234 2.030.773<br />

Wederopbouw projecten<br />

Deze reserve bestaat uit nog te besteden gelden voor programma’s die verkregen zijn uit bestemde giften van particulieren en<br />

organisaties of uit subsidies van de overheid tenzij aan deze gelden een contractuele verplichting ten grondslag ligt. Ontvangen maar<br />

nog niet bestede middelen zijn in dat geval opgenomen onder de Kortlopende Schulden.<br />

Noodhulpprojecten<br />

Deze reserve bestaat uit nog te besteden gelden voor noodhulpprogramma’s die verkregen zijn uit bestemde giften van particulieren<br />

en organisaties of subsidies van de overheid tenzij aan deze gelden een contractuele verplichting ten grondslag ligt. Ontvangen maar<br />

nog niet bestede middelen zijn in dat geval opgenomen onder de Kortlopende Schulden. Deze reserve bestaat grotendeels uit de<br />

ontvangen bijdragen van particulieren voor de noodhulp in Sri Lanka na de Tsunami. Doordat er voor de korte termijn veel middelen<br />

beschikbaar waren uit institutionele bron, is er voor gekozen de opbrengsten uit de noodhulpacties in te zetten op de langeretermijn-hulpverlening<br />

(wederopbouwfase) aan de slachtoffers. Hiervoor is gekozen om een verantwoorde besteding te garanderen.<br />

Het restant van deze gelden zal in 2010 geheel worden besteed.<br />

97 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Analyse van de mutaties in de fondsen<br />

Door de economische crisis heeft <strong>ZOA</strong> in <strong>2009</strong> onvoldoende bestemde fondsen kunnen werven voor reeds in 2008 geplande<br />

activiteiten. Om de gedane toezeggingen aan de doelgroep na te komen is een bijdrage gedaan uit algemene middelen. Het<br />

bedrijvenplatform ´<strong>ZOA</strong> Zakelijk´ is in <strong>2009</strong> omgevormd tot groepen business ambassadeurs per land. Deze groepen hebben hun<br />

eigen fonds dat wordt gevoed uit de contributies van de leden en welke worden aangewend voor projecten in het land waar de leden<br />

bij betrokken zijn.<br />

Kortlopende schulden<br />

Kortlopende schulden 31-12-<strong>2009</strong> 31-12-2008<br />

Belastingen en sociale premies 88.633 73.390<br />

Personeelskosten 103.259 94.251<br />

Vooruitontvangen donorbedragen 2.994.006 4.369.340<br />

Crediteuren 715.287 807.637<br />

Programmaverplichtingen 59.582 361.067<br />

Transitoria buitenland 1.569.823 1.585.068<br />

Overige schulden en transitoria 215.103 227.200<br />

5.745.693 7.517.953<br />

Vooruit ontvangen Donorbijdragen 31-12-<strong>2009</strong> 31-12-2008<br />

Europese Unie 1.568.125 1.893.731<br />

VN organisaties 306.364 178.114<br />

Ministerie van Buitenlandse Zaken 492.857 1.486.284<br />

Prisma/ICCO 32.209 126.934<br />

PSO 29.015 126.045<br />

Overige 565.436 558.231<br />

2.994.006 4.369.340<br />

Belastingen en sociale premies<br />

Deze post betreft nog verschuldigde belastingen en sociale premies per het einde van het verslagjaar.<br />

Personeelskosten<br />

Deze post betreft de verschuldigde bedragen voor vakantiegeld inclusief sociale lasten per het einde van het verslagjaar. De<br />

rechten van personeel op de niet nog niet opgenomen vakantiedagen zijn hier als verplichting opgenomen. De pensioenregeling<br />

van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> is te kenmerken als een beschikbare premieregeling. Daarom is een voorziening conform IAS 271 niet<br />

noodzakelijk.<br />

Vooruit ontvangen Donorbijdragen (subsidies)<br />

Reeds ontvangen bijdragen die na het verslagjaar worden besteed, zijn hier als een verplichting opgenomen. <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong><br />

heeft deze bijdragen ontvangen op basis van programmavoorstellen en contracten en heeft daarom een bestedingsverplichting. Als<br />

<strong>ZOA</strong> haar verplichtingen niet nakomt, moeten de bedragen aan de donor worden teruggestort. Dit jaar is de bijdrage voor 2010<br />

van het ministerie van Buitenlandse Zaken pas na balansdatum ontvangen. Hierdoor is de verplichting per 31 december <strong>2009</strong><br />

aanmerkelijk lager.<br />

Crediteuren<br />

Onder de crediteuren zijn de reguliere verplichtingen aan leveranciers opgenomen, zowel in de landenprogramma’s als in<br />

Nederland.<br />

Programmaverplichtingen<br />

Deze verplichtingen komen voort uit de risico´s met betrekking tot het implementeren van projecten in gebieden waar <strong>ZOA</strong> werkt.<br />

Verschillende omstandigheden (veiligheid, weersomstandigheden, gebrek aan hulpbronnen, etc.) kunnen er toe leiden dat vertraging<br />

optreedt in de realisatie van de geplande doelen. Dit kan leiden tot een tekort aan beschikbare budgetten voor de nog te realiseren<br />

werkzaamheden. Een extra bijdrage is dan noodzakelijk om het programma en haar doelen te realiseren en de doelgroep duurzame<br />

resultaten aan te bieden.<br />

Transitoria buitenland<br />

Deze verplichtingen betreffen verplichtingen binnen het landenprogramma zelf met betrekking tot deze programma´s.<br />

Overige schulden en transitoria<br />

De overige schulden en transitoria betreffen overige transitoria die niet onder de hierboven gegeven verdeling van kortlopende<br />

schulden konden worden gerubriceerd.<br />

98 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Niet uit de balans blijkende verplichtingen<br />

De niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben betrekking op:<br />

Huurcontracten in de landen waar <strong>ZOA</strong> werkzaam is:<br />

Verplichtingen korter dan een jaar bedragen: € 112.000<br />

Verplichtingen langer dan een jaar: € 246.000<br />

Totaal: € 358.000<br />

Co-financieringsverplichtingen:<br />

<strong>ZOA</strong> heeft per 31-12-<strong>2009</strong> voor projecten in Sri Lanka en Cambodja een totale verplichting van: € 566.662<br />

Co-financieringsverplichtingen zijn verplichtingen om, naast de door een donor ter beschikking gestelde gelden, ook gelden uit<br />

andere fondsen in te zetten voor specifiek benoemde projecten.<br />

99 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Toelichting bij de staat van baten en lasten <strong>2009</strong><br />

Baten<br />

Algemeen<br />

Procentuele verdeling van baten<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Baten uit eigen fondsenwerving 25 26 25<br />

Aandeel in acties van derden 8 7 6<br />

Subsidies 66 67 68<br />

Overige 1 0 1<br />

100 100 100<br />

Om optimaal te kunnen inspelen op de wensen van de doelgroep in onze programmagebieden, streeft <strong>ZOA</strong> naar minimaal 30%<br />

baten uit eigen fondsenwerving. Verder hanteert <strong>ZOA</strong> de richtlijn dat een bijdrage van één subsidiegever voor één landenprogramma<br />

niet groter zal zijn dan 35% van dat programma om te grote donorafhankelijkheid te voorkomen.<br />

Analyse<br />

Door de economische crisis is de beoogde groei in het aandeel van eigen fondsenwerving niet gehaald. In de meerjarenplanning<br />

wordt gerichte aandacht gegeven om groei van dit percentage te realiseren.<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Herkomst<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Huis-aan-huis collecte 923.928 1.050.000 1.035.838<br />

Mailingacties 867.645 1.100.000 916.632<br />

Nalatenschappen 223.940 200.000 125.741<br />

Giften en schenkingen<br />

- Particulieren 1.296.080 1.600.000 1.343.324<br />

- Kerken en scholen 1.121.709 980.000 1.088.895<br />

- Bedrijven, fondsen en overige 1.179.486 1.860.000 1.149.964<br />

Donateurs 985.719 1.250.000 981.425<br />

6.598.507 8.040.000 6.641.819<br />

Waarvan met specifieke bestemming<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Wederopbouw programma’s/projecten 1.870.149 2.990.000 1.293.479<br />

Noodhulpprojecten 532.855 600.000 1.005.990<br />

Analyse<br />

De eigen fondsenwerving is sterk beïnvloed door de economische crisis. Particulieren gaven de eerste negen maanden van <strong>2009</strong><br />

aanmerkelijk minder wat invloed heeft gehad op de opbrengst van de collecte en mailingacties die juist in die periode plaatsvonden.<br />

In het vierde kwartaal is de achterstand gedeeltelijk ingehaald bij giften en schenkingen van particulieren, kerken en scholen.<br />

De geworven noodhulpopbrengsten zijn hoofdzakelijk binnengekomen naar aanleiding van de rampen in Zuid-Oost Azie.<br />

Baten uit acties van derden<br />

De hier verantwoorde bedragen betreffen de opbrengsten uit acties door fondsenwervende instellingen in Nederland ten behoeve van<br />

programma’s en projecten van <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong>. Het betreft ook bijdragen van internationale organisaties of van buitenlandse<br />

donors in de private sector.<br />

Subsidies van overheden<br />

Dit betreft projectbijdragen van de Nederlandse overheid, de Europese Unie en organisaties van de Verenigde Naties als UNHCR,<br />

UNDP, UNICEF, WFP en dergelijke.<br />

Het is niet altijd in de begroting te voorzien of en in welke mate in de loop van het boekjaar donoren daadwerkelijk bereid zijn een<br />

bijdrage te leveren aan de noodsituaties in de werkgebieden van <strong>ZOA</strong>. Een deel van de in het verslagjaar ontvangen financiële<br />

middelen zal na het verslagjaar worden besteed. Als hierbij sprake is van bijdragen van donoren op basis van een contractueel<br />

100 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


overeengekomen bestedingsverplichting, zijn de nog te besteden middelen verantwoord onder ´Kortlopende schulden´ onder de<br />

post ´Vooruit ontvangen donorbijdragen´.<br />

Subsidie-inkomsten<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

BUZA 3.989.113 3.788.749 4.337.020<br />

BUZA-capaciteitsopbouw (via PSO) 816.816 498.915 635.831<br />

MFS-wederopbouw 2.844.555 3.204.409 1.813.781<br />

MFS-onderwijs (via PRISMA) 1.648.491 1.336.625 1.725.093<br />

Nederlandse overheid 9.298.975 8.828.698 8.511.725<br />

EU 4.196.396 5.313.722 4.341.859<br />

VN-organisaties 2.713.499 3.525.289 2.811.331<br />

Overige institutionele donoren 1.104.963 1.962.213 2.154.555<br />

17.313.833 19.629.921 17.819.470<br />

Analyse<br />

De daling van de inkomsten van de overige institutionele donoren is veroorzaakt door het aflopen van projecten in Afghanistan. De<br />

verwachte stijging betreffende gelden van EU en VN-organisaties werd niet gerealiseerd door een tekort aan acquisitiecapaciteit. In<br />

2010 zal hierop extra worden geïnvesteerd. In de bijlage is een overzicht van de inkomsten per institutionele donor opgenomen.<br />

Overige baten<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Interest baten 195.114 218.567<br />

Koersresultaten en overige baten 19.816 54.206<br />

214.930 PM 272.773<br />

Koersverschillen komen voort uit de herwaardering van de banksaldi in buitenlandse valuta. Dit betreft vooral US dollars. Door de<br />

omrekening naar euro’s treden waarderingsverschillen op. Deze waarderingsverschillen hebben te maken met de fluctuaties in het<br />

koersverloop van de dollar. Deze waarderingsverschillen vindt u in de jaarrekening terug onder de post overige baten. Wanneer de<br />

dollar in waarde stijgt ten opzichte van de euro ontstaan er positieve waarderingsverschillen. Daar staat tegenover dat de financiering<br />

in euro’s (besteding in dollars) een negatief effect heeft op de bestedingsruimte. Bij stijgende waarde van de dollar moet <strong>ZOA</strong> over<br />

de dollarvoorraad een waarderingswinst boeken. Deze dollars hebben betrekking op projectbijdragen die al wel ontvangen zijn maar<br />

die nog moeten worden besteed. De bestedingsruimte in dollars voor de projecten wordt door de waardemutatie in principe niet<br />

aangetast.<br />

101 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Toelichting bij de staat van baten en lasten per <strong>2009</strong><br />

Lasten<br />

Kostenstructuur <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong><br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Programmakosten in het buitenland 81,3% 83,2% 83,5%<br />

Programmakosten in Nederland (Voorlichting) 4,9% 3,7% 3,6%<br />

Programmacoördinatie in Nederland 4,7% 4,2% 3,3%<br />

Totaal besteed aan de doelstelling 91,0% 91,1% 90,4%<br />

Fondsenwervingskosten 4,8% 5,2% 5,2%<br />

Kosten beheer en administatie 4,3% 3,7% 4,4%<br />

Totale kosten van de organisatie 100,0% 100,0% 100,0%<br />

<strong>ZOA</strong> streeft er naar minimaal 88% van haar middelen te besteden aan de doelstelling.<br />

Het aandeel fondsenverwervingskosten en kosten van beheer en administratie is ten opzichte van voorgaande jaren verder verminderd.<br />

Door dalende kosten bij gelijkblijvende omzet is het percentage wederom gedaald. Mede hierdoor heeft <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> op<br />

dit moment een gezonde kostenstructuur.<br />

De indicator ‘totaal van de doelbestedingen / totaal van de ontvangsten’, in <strong>2009</strong> 87,5% (2008: 89,7%) is iets verslechterd. De<br />

oorzaak ligt in het feit dat een deel van in <strong>2009</strong> ontvangen gelden pas in 2010 zullen worden besteed.<br />

Wederopbouw- en noodhulpprogramma’s<br />

De wereld van de humanitaire hulpverlening is erg dynamisch. Dat heeft niet alleen invloed op de eigen van <strong>ZOA</strong> activiteiten maar<br />

ook op het beleid van belangrijke donoren voor de landen waar <strong>ZOA</strong> werkt. In het overzicht van de bestedingen per land blijkt dat er<br />

mede daardoor grote verschillen zijn tussen geplande en gerealiseerde omvang van de hulpverlening.<br />

Overzicht per land<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Afghanistan 3.006.510 2.868.637 4.229.364<br />

Belangrijkste oorzaak afwijking<br />

ten opzichte van budget<br />

Angola 0 0 21.565 Programma is in 2008 overgedragen<br />

Bangladesh 28.000 0 133.000 Hulpverlening watersnood<br />

Burundi 121.900 116.533 83.467<br />

Cambodja 968.544 876.015 689.034<br />

Congo 560.699 625.000 99.034 Eind 2008 opgestart<br />

Ethiopië 2.141.881 2.563.464 2.457.859<br />

Indonesië 28.596 0 0 Hulpverlening watersnood<br />

Liberia 1.199.052 1.483.794 1.434.069<br />

Myanmar 496.288 750.000 199.336 Vertraging in financiering door externe donoren<br />

Noord Sudan 1.552.215 2.143.276 1.211.878 Grote financiering uitgesteld naar 2010<br />

Philipijnen 18.000 0 0 Hulpverlening watersnood<br />

Sri Lanka 3.774.641 4.079.574 4.315.816<br />

Thailand 4.008.698 3.797.021 4.424.020<br />

Uganda 1.164.051 1.679.005 793.744<br />

Zuid Sudan 1.373.970 3.623.645 1.732.106 Verwachte financiering van enkele donoren niet doorgegaan<br />

Overige 10.424 505.000 0 Niet aan één land toerekenbaar<br />

Subtotaal landen 20.453.469 25.110.964 21.824.293<br />

NL - voorbereiding/coördinatie 1.178.440 1.261.248 869.248 MFS1 Kennismanagement en uitbreiding support teams<br />

NL - voorlichting/bewustwording 1.225.581 1.122.740 929.479 Uitvoering MFS1 programma 'draagvlakversterking’<br />

Totaal besteed aan doelstelling 22.857.491 27.494.952 23.623.020<br />

102 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Wederopbouw<br />

Programma’s / projecten in het kader van de doelstelling die door de organisatie zelf of in samenwerking met (lokale) partners<br />

worden uitgevoerd.<br />

Noodhulp<br />

Verstrekte steun via hulporganisaties ter plaatse<br />

Het onder deze post verantwoorde bedrag werd besteed aan het Thailand-Burmese Border Consortium (TBBC) in Thailand ten<br />

bate van de Birmese vluchtelingen aan de Thai-Birmese grens. Tevens werd aan Bangladesh, Indonesië en de Philipijnen via andere<br />

(lokale) hulpverlenings-organisaties bijgedragen in de hulpverlening.<br />

Direct verstrekte hulp<br />

Rechtstreekse hulp in noodsituaties door inzetten van personeel, financiële middelen en goederen.<br />

Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland<br />

Hier worden de kosten verantwoord van de clusters voor de programmalanden (support teams) en Noodhulp. Deze afdelingen zijn<br />

verantwoordelijk voor ondersteuning van beleid, management en verantwoording (intern en extern) in de programmalanden.<br />

Voorlichting / bewustwording<br />

Kosten die gemaakt worden om over de vluchtelingenproblematiek voorlichting te geven in het algemeen en aan de achterban in<br />

het bijzonder.<br />

Werving baten<br />

Het overgrote deel van de opbrengsten van <strong>ZOA</strong> komt uit de bron `Institutionele donoren´. Deze opbrengsten zijn in de Staat van<br />

Baten en Lasten verwerkt onder de posten ´Acties van Derden´ en ´Subsidies´. De kosten die de organisatie maakt voor de werving<br />

van deze bijdragen zijn relatief laag.<br />

Kostenpercentage totale fondsenwerving<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Eigen fondsenwerving 955.067 1.232.726 1.016.265<br />

Acties derden 55.548 72.661 97.095<br />

Subsidies 206.180 249.661 249.586<br />

Totale kosten fondsenwerving 1.216.795 1.555.048 1.362.946<br />

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 14% 15% 15%<br />

Kostenpercentage totale fondsenwerving 5% 5% 5%<br />

Het percentage kosten eigen fondsenwerving is verder gedaald in <strong>2009</strong>. <strong>ZOA</strong> hanteert een vaste norm van maximaal 16%.<br />

Beheer en Administratie<br />

Kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en<br />

administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.<br />

Vanwege het vaste karakter van deze kosten variëren deze kosten nauwelijks in de afgelopen jaren.<br />

103 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Toelichting lastenverdeling <strong>2009</strong> (‘Model C’)<br />

2008 Doelstelling Fondsenwerving Kosten<br />

van<br />

beheer<br />

Wederopbouw Noodhulp Voorlichting Coördinatie Eigen Derden Subsidies en<br />

administratie<br />

Totaal<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Totaal<br />

2008<br />

Eigen programma’s/<br />

projecten<br />

Subsidies aan lokale<br />

partners<br />

Organisatiekosten in<br />

het veld<br />

Salarissen en sociale<br />

lasten<br />

13.983.203 3.992.386 465.660 18.441.250 24.109.230 19.419.425<br />

397.713 1.593.810 1.991.523 1.500.000 2.432.292<br />

424.165 62.191 486.356 50.000 369.265<br />

451.093 744.777 275.048 41.691 84.645 633.388 2.230.643 2.394.030 2.100.273<br />

Pensioenkosten 31.359 51.776 19.121 2.898 5.884 44.031 155.069 185.901 146.006<br />

Overige personeelskosten<br />

Directe kosten (campagnes,<br />

telemarketing etc.)<br />

28.749 39.597 17.099 1.982 4.022 148.155 239.604 246.175 262.254<br />

492.194 0 93.400 0 585.594 686.370 537.093<br />

Reis- en verblijfkosten 103.135 70.465 37.123 5.575 11.318 35.252 262.869 209.304 200.178<br />

Huisvestingskosten 8.675 31.883 20.242 2.116 4.298 25.469 92.682 84.397 87.856<br />

Kantoorkosten 117.330 25.074 87.023 535 1.086 63.306 294.354 304.420 346.925<br />

Controlekosten en<br />

jaarrekening<br />

105.782 105.782 61.503 93.269<br />

Overige algemene kosten 19.580 214.869 7.216 751 1.527 28.079 272.023 347.669 133.533<br />

Totaal 14.805.082 5.648.387 1.225.581 1.178.440 955.067 55.548 206.180 1.083.462 25.157.747 30.179.000 26.128.369<br />

In deze kosten is een bedrag van € 459.649 (2008: € 441.769) aan afschrijvingen verwerkt.<br />

Kostentoerekening<br />

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie. Bij de toerekening is de aanbeveling<br />

‘Kostentoerekening Beheer en Administratie’ van het VFI gevolgd. Op basis van de volgende maatstaven heeft de toerekening<br />

plaatsgevonden:<br />

A) Kosten eigen organisatie in het buitenland<br />

De onder deze post verantwoorde bestedingen betreffen met name de personeelskosten van uitgezonden veldwerkers alsmede<br />

de kantoorkosten ter plekke. Deze bestedingen houden direct verband met de programma-uitvoering in de landen (buiten<br />

Nederland) waar <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> werkzaam is. Kosten eigen organisatie buitenland worden volledig toegerekend aan<br />

de doelstelling.<br />

B) Kosten eigen organisatie in Nederland<br />

Onder kosten eigen organisatie in Nederland worden twee soorten bestedingen onderscheiden:<br />

B1) Direct toewijsbare uitvoeringskosten<br />

Kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de doelstellingen en de volgende direct toewijsbare<br />

uitvoeringskosten:<br />

• Voorbereiding en coördinatie ten aanzien van wederopbouw (voornamelijk de kosten van de programma-afdeling, de<br />

landen-supportteams) en noodhulp (voornamelijk de kosten van de noodhulpdesk)<br />

• De directe kosten in verband met voorlichting en bewustwording<br />

• De directe kosten van baten eigen fondsenwerving, acties van derden en subsidies worden direct aan de betrokken post<br />

toegewezen.<br />

B2) Indirect toewijsbare uitvoeringskosten<br />

Hieronder worden verstaan bestedingen die deels, en indirect, toegerekend zijn aan de doelstellingen via bedrijfseconomische<br />

criteria (werkplekken, inzet van personeel, etcetera) en volgens een bestendige gedragslijn. Deze kosten betreffen de<br />

kosten van de afdelingen directiebureau, bedrijfsvoering, algemene kosten en kosten van het bestuur.<br />

Niet toegerekende kosten zijn verantwoord onder de Kosten beheer en administratie.<br />

104 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


De kosten die uiteindelijk onder kosten van Beheer en administratie worden verantwoord zijn:<br />

Omschrijving % Toelichting<br />

Kosten van bedrijfsvoering<br />

• algemeen<br />

• financiën<br />

• facilitaire zaken<br />

• ICT<br />

rato<br />

50<br />

rato<br />

rato<br />

op basis van werkplekken<br />

50% is directe ondersteuning landenprogramma’s<br />

op basis van werkplekken<br />

op basis van werkplekken<br />

Personeelszaken 100<br />

Directie (inclusief secretariaat) 95 5% is verwerving van subsidies<br />

Raad van Toezicht 100<br />

Juridische kosten 100 Deze zijn voor <strong>ZOA</strong> voornamelijk algemeen van aard<br />

Communicatie 0 Deze worden volledig aan het onderwerp toegerekend<br />

Donateurs- en ledenadministratie 0 Deze worden volledig aan de fondsenwerving toegerekend<br />

Projectadministratie 0 Deze worden volledig aan de doelstelling toegerekend<br />

Normstelling beheers- en administratiekosten<br />

Op basis van de aard van de organisatie zoals beschreven in hoofdstuk 3, 4 en 6 van dit jaarverslag heeft de directie de norm<br />

voor de beheers- en administratiekosten vastgesteld op 6%. Bij het meerjarenoverzicht en -prognose op bladzijde 107 wordt de<br />

ontwikkeling in de tijd van deze indicator weergegeven.<br />

Bezoldiging Raad van Toezicht en Directie<br />

<strong>ZOA</strong> heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht. De leden van de raad ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.<br />

Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd conform de regels die ook gelden voor <strong>ZOA</strong> medewerkers. In <strong>2009</strong> is voor € 1.125<br />

aan onkosten gedeclareerd welke door de leden als gift is teruggestort op de bankrekening van <strong>ZOA</strong>.<br />

De positie en bevoegdheden van de algemeen directeur (enig bestuurder) zijn met een managementstatuut geregeld. De directie is<br />

eindverantwoordelijk voor de totale operationele organisatie.<br />

Loonkosten directeur<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

<strong>2009</strong><br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Bruto salaris 93.708 91.183 89.793<br />

Sociale lasten 7.079 6.460 7.220<br />

Pensioenpremie 13.603 13.600 13.005<br />

114.390 111.243 110.018<br />

Het brutosalaris is inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Het salaris van de directeur is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit<br />

Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA1984), schaal XVI. Deze kosten blijven ruim binnen de normen die het VFI daarvoor heeft<br />

gesteld.<br />

Aantal personeelsleden<br />

Per 31 december <strong>2009</strong> had <strong>ZOA</strong> <strong>Vluchtelingenzorg</strong> 777 (2008: 925) medewerkers in dienst.<br />

Overige gegevens<br />

Accountantsverklaring<br />

Zie volgende pagina.<br />

Resultaatverdeling<br />

Het resultaat is verdeeld conform het overzicht in de Staat van Baten en Lasten.<br />

105 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Aan de Raad van Toezicht van <strong>ZOA</strong> <strong>Vluchtelingenzorg</strong><br />

Accountantsverklaring<br />

Verklaring betreffende de jaarrekening<br />

Wij hebben de in dit verslag op pagina 87 tot en met 105 (hoofdstuk 11.2) opgenomen jaarrekening <strong>2009</strong> van <strong>ZOA</strong><br />

<strong>Vluchtelingenzorg</strong> te Apeldoorn, bestaande uit de balans per 31 december <strong>2009</strong> en de staat van baten en lasten over <strong>2009</strong><br />

met de toelichting, gecontroleerd.<br />

Verantwoordelijkheid van de directie<br />

De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat<br />

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de<br />

jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen,<br />

invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de<br />

jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten<br />

bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die<br />

onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.<br />

Verantwoordelijkheid van de accountant<br />

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze<br />

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons<br />

geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van<br />

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.<br />

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen<br />

in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de<br />

accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude<br />

of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de<br />

jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen<br />

maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben<br />

een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle<br />

onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de<br />

redelijkheid van schattingen die de directie van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van<br />

de jaarrekening.<br />

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.<br />

Oordeel<br />

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van <strong>ZOA</strong><br />

<strong>Vluchtelingenzorg</strong> per 31 december <strong>2009</strong> en van het resultaat over <strong>2009</strong> in overeenstemming met de Richtlijn voor de<br />

jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen.<br />

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties<br />

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat<br />

kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.<br />

Den Haag, 29 april 2010<br />

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.<br />

Origineel getekend door P.B.J. Koets RA<br />

106 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


BIJLAGEN<br />

Budget 2010<br />

BATEN Budget 2010 Werkelijk <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong><br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

Huis aan huis collecte 1.015.000 923.928 1.050.000<br />

Nalatenschappen 200.000 223.940 200.000<br />

Contributies, donaties, giften en schenkingen 5.529.000 5.450.639 6.790.000<br />

6.744.000 6.598.507 8.040.000<br />

Aandeel in acties van derden 1.794.747 2.009.448 1.956.576<br />

Subsidies 16.981.990 17.313.833 19.629.846<br />

Overige baten 0 214.930 0<br />

SOM DER BATEN 25.520.737 26.136.718 29.626.423<br />

LASTEN Budget 2010 Werkelijk <strong>2009</strong> Budget <strong>2009</strong><br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Wederopbouw<br />

Eigen programma’s/ projecten 18.104.540 14.407.368 21.420.789<br />

Verstrekte steun/subsidies aan lokale partners 0 397.713 0<br />

18.104.540 14.805.082 21.420.789<br />

Noodhulp<br />

Verstrekte steun via hulporganisatie ter plaatse 1.500.000 1.593.810 1.500.000<br />

STAAT VAN BATEN EN LASTEN<br />

Direct verstrekte hulp 2.098.089 4.054.578 2.190.175<br />

3.598.089 5.648.387 3.690.175<br />

Voorbereiding en coördinatie vanuit Nederland 1.353.585 1.178.440 1.267.108<br />

Voorlichting/bewustwording 1.228.218 1.225.581 1.124.783<br />

Totaal besteed aan doelstelling 24.284.432 22.857.491 27.502.855<br />

Werving baten<br />

Kosten eigen fondsenwerving 1.079.365 955.067 1.232.726<br />

Kosten acties van derden 101.066 55.548 72.661<br />

Kosten verkregen subsidies 318.318 206.180 249.661<br />

1.498.749 1.216.795 1.555.048<br />

Beheer en Administratie 1.223.195 1.083.462 1.121.153<br />

SOM DER LASTEN 27.006.376 25.157.747 30.179.056<br />

OVERSCHOT/-TEKORT -1.485.639 978.971 -552.633<br />

Per saldo onttrokken/toegevoegd aan:<br />

Fondsen<br />

Hulpverleningsfondsen:<br />

Opstartkosten 0 0 0<br />

Wederopbouw projecten -112.500 628.357 0<br />

Noodhulp projecten -1.498.089 -164.312 -1.025.814<br />

-1.610.589 464.045 -1.025.814<br />

Reserves<br />

Algemene continuïteitsreserve 124.950 386.239 473.181<br />

Financiering activa 0 -60.820 0<br />

Programmagarantie 0 6.282 0<br />

Noodhulp 0 15.047 0<br />

Overige bestemmingsreserve 0 168.177 0<br />

124.950 514.926 473.181<br />

TOTAAL MUTATIE RESERVES EN FONDSEN -1.485.639 978.971 -552.633<br />

107 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Meerjarenoverzicht en -prognose (in duizenden euro’s)<br />

<strong>ZOA</strong> heeft bepaald wat de financiële indicatoren zijn die de kwaliteit van een landenprogramma bepalen. Hierin is<br />

naar voren gekomen dat een optimaal landenprogramma een omvang heeft van ongeveer € 3.500.000 en een<br />

bezetting heeft van 3 à 4 expats aangevuld met lokale staf.<br />

Een landenprogramma met deze omvang is effectief te managen en in staat om tegenvallers op te vangen zonder dat<br />

dit ten koste gaat van de slagvaardigheid van de organisatie. <strong>ZOA</strong> streeft er naar om elk landenprogramma naar dit<br />

niveau te brengen.<br />

In de meerjarenprognose is als doelstelling opgenomen dat een landenprogramma met € 250.000 per jaar groeit.<br />

Gecombineerd met het aantal landen waar <strong>ZOA</strong> werkzaam wil zijn en de door het bestuur vastgestelde acceptabele<br />

kostenpercentages kan de meerjaren ambitie worden bepaald.<br />

UITGANGSPUNTEN<br />

Werkelijk<br />

2007<br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

2010<br />

Schatting<br />

2011<br />

Schatting<br />

2012<br />

Schatting<br />

2013<br />

Schatting<br />

2014<br />

Aantal programmalanden 10 10 11 11 12 12 12 12<br />

Doelbestedingen (x € 1.000) 2.076 2.362 2.087 2.208 2.500 2.750 3.000 3.250<br />

Percentage inkomsten<br />

niet-subsidies<br />

Norm eigen<br />

fondsenwervingspercentage<br />

(<strong>CBF</strong>)<br />

Norm totaal fondsenwervingspercentage<br />

Norm administratie en<br />

beheerskosten<br />

43% 32% 34% 35% 35% 35% 35% 35%<br />

16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%<br />

5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6%<br />

5% 4% 4% 6% 5% 5% 5% 5%<br />

Om de continuïteitreserve op het gewenste niveau te krijgen wordt in de komende jaren jaarlijks € 500.000 toegevoegd.<br />

Zie ook de toelichting op de continuïteitsreserve. Er zal jaarlijks € 100.000 worden gereserveerd ter financiering van nieuwe<br />

programma´s.<br />

BATEN<br />

Werkelijk<br />

2007<br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

2010<br />

Schatting<br />

2011<br />

Schatting<br />

2012<br />

Schatting<br />

2013<br />

Schatting<br />

2014<br />

Baten uit eigen fondsenwerving<br />

en aandeel acties derden 10.486 8.503 8.823 8.538 10.500 11.550 12.600 13.650<br />

Subsidies 13.212 17.819 17.314 16.982 19.500 21.450 23.400 25.350<br />

SOM DER BATEN 23.698 26.322 26.137 25.520 30.000 33.000 36.000 39.000<br />

LASTEN<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Totaal besteed aan<br />

doelstelling<br />

Werkelijk<br />

2007<br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

2010<br />

Schatting<br />

2011<br />

Schatting<br />

2012<br />

Schatting<br />

2013<br />

Schatting<br />

2014<br />

20.762 23.623 22.858 24.284 26.342 29.030 31.718 34.406<br />

Werving baten 5,1% 1.204 5,2% 1.363 4,6% 1.217 5,9% 1.499 5,8% 1.735 5,8% 1.912 5,8% 2.089 5,9% 2.266<br />

Beheer en Administratie 5,1% 1.217 4,3% 1.142 4,1% 1.083 4,8% 1.223 4,4% 1.323 4,4% 1.458 4,4% 1.593 4,5% 1.728<br />

SOM DER LASTEN 23.183 26.128 25.158 27.006 29.400 32.400 35.400 38.400<br />

OVERSCHOT/-TEKORT 515 194 979 -1.486 600 600 600 600<br />

Per saldo onttrokken/<br />

toegevoegd aan:<br />

Fondsen -162 -199 464 -1.611 100 100 100 100<br />

Reserves 677 393 515 125 500 500 500 500<br />

TOTAAL MUTATIE<br />

RESERVES EN FONDSEN<br />

515 194 979 -1.486 600 600 600 600<br />

108 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Overige indicatoren<br />

Fondsenwervingspercentage<br />

(<strong>CBF</strong>)<br />

Percentage besteed aan<br />

doelstelling<br />

Doelbesteding in percentage<br />

van inkomsten<br />

Werkelijk<br />

2007<br />

Werkelijk<br />

2008<br />

Werkelijk<br />

<strong>2009</strong><br />

Budget<br />

2010<br />

Schatting<br />

2011<br />

Schatting<br />

2012<br />

Schatting<br />

2013<br />

Schatting<br />

2014<br />

16% 15% 14% 16% 13% 13% 13% 13%<br />

90% 90% 91% 90% 90% 90% 90% 90%<br />

88% 90% 88% 95% 88% 88% 88% 89%<br />

Solvabiliteit 52% 51% 60% 57% 57% 58% 59% 60%<br />

Survival ratio in dagen 35 44 51 49 49 51 52 53<br />

Liquiditeit 193% 193% 240% 214% 215% 220% 225% 230%<br />

Overzicht institutionele donoren per categorie in <strong>2009</strong><br />

Baten uit acties van derden<br />

donor Werkelijk <strong>2009</strong><br />

CRWRF 24.435<br />

CRWRC 660.687<br />

LAKER MISSIONEN 51.689<br />

OVERIGEN 68.475<br />

Totaal acties van derden Buitenland 805.286<br />

AQUA FOR ALL 328.496<br />

EO-METTERDAAD 44.065<br />

WILDE GANZEN 28.665<br />

WOORD & DAAD 35.872<br />

HAPPY GIFT 40.203<br />

KERK IN ACTIE 271.575<br />

RED EEN KIND 218.435<br />

MWH foundation 236.851<br />

Totaal acties derden Nederland 1.204.162<br />

Totaal acties derden 2.009.448<br />

Subsidies<br />

donor Werkelijk <strong>2009</strong><br />

DMH/HH 2.283.146<br />

DMH/VG 2.844.555<br />

BUZA-Education 1.648.491<br />

BUZA-Capacity-building 816.816<br />

RNE-Afghanistan 488.209<br />

RNE-Ethiopië 878.811<br />

RNE-Sri Lanka 338.947<br />

Totaal BUZA-donors 9.298.975<br />

ECHO 2.771.608<br />

EUROPEAID 1.424.788<br />

Totaal EU-donors 4.196.396<br />

Ministry of Rural Rebabiliation &<br />

Development (MRRD / Afghanistan)<br />

Ministry of Agriculture, Irrigation and<br />

Livestock (Afghanistan)<br />

428.598<br />

66.600<br />

Embassy Belgium 67.992<br />

Totaal GOV-donors 563.190<br />

UNHCR-Ethiopië 342.212<br />

UNHCR-Liberia 20.430<br />

UNHCR-Thailand 513.052<br />

UNICEF-Sri Lanka 78.461<br />

UNICEF-Sudan 65.583<br />

World Food Programme (WFP) 119.243<br />

Food and Agriculture Organisation<br />

(FAO)<br />

United Nations Development Programme<br />

(UNDP)<br />

United Nations Office for the Coordination<br />

of Humanitarian Affairs<br />

(OCHA)<br />

116.007<br />

530.961<br />

927.550<br />

Totaal VN-donors 2.713.499<br />

Deutsche Gesellschaft für Technische<br />

Zusammenarbeit (GTZ)<br />

344.875<br />

Other 196.898<br />

Totaal subsidies overigen 541.773<br />

TOTAAL Subsidies 17.313.833<br />

109 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Wat u kunt doen<br />

[r]echt voor de vluchteling, <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> zet zich daarvoor in. Daarom<br />

bieden wij noodhulp en helpen bij de wederopbouw. Samen met de vluchtelingen<br />

bouwen wij aan een nieuwe toekomst.<br />

<strong>ZOA</strong> wil werken aan verandering en blijft strijden tegen onrecht. Vanuit de overtuiging<br />

dat de bijbel ons oproept om recht te doen aan onze naaste, durven en<br />

willen we onze achterban oproepen om ook recht te doen.<br />

Doe [r]echt en help ons [r]echt te doen<br />

Wij zijn dankbaar voor de financiële steun van onze donateurs, die ons werk<br />

mogelijk maken. Ook zijn wij dankbaar voor alle hulp die wij ontvangen in tijd en<br />

kennis van onze vrijwilligers, en weten wij ons gedragen door betrokkenheid en<br />

gebed.<br />

Ook u kunt recht geven aan vluchtelingen. Wilt u weten hoe u kunt helpen<br />

Neem contact op met <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong>, op telefoonnummer<br />

+31 (0)55 3663339, en vraag naar onderstaande contactpersonen:<br />

• Voor institutionele donoren en partnerorganisaties: Ane de Vos<br />

(a.vos@zoa.nl)<br />

• Voor bedrijven en kapitaalfondsen: Harry Verwaaijen<br />

(h.verwaaijen@zoa.nl)<br />

• Voor kerken: Yvonne Ploegman<br />

(y.ploegman@zoa.nl)<br />

• Voor scholen en evenementen: Nathalie Eilander<br />

(n.eilander@zoa.nl)<br />

• Voor particulieren: Johan Guis<br />

(j.guis@zoa.nl); of<br />

• Hoofd afdeling fondsenwerving en voorlichting Ewout Suithoff<br />

(e.suithoff@zoa.nl).<br />

Geef uw hart,<br />

geef uw kennis,<br />

geef uw tijd,<br />

geef uw geld<br />

110 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong>


Afkortingen<br />

BuZa<br />

CAPP<br />

<strong>CBF</strong><br />

CBO<br />

CARE<br />

CDC<br />

CRWRC<br />

ECHO<br />

EU-CORD<br />

FAO<br />

ICCO<br />

ISO<br />

MFS<br />

OFDA<br />

PRISMA<br />

RNE<br />

UNHCR<br />

UNOCHA<br />

USAID<br />

VFI<br />

WFP<br />

ZIS<br />

Ministerie van Buitenlandse Zaken<br />

Country Annual Policy Plan (jaarlijks landenbeleidsplan)<br />

Centraal Bureau Fondsenwerving<br />

Community Based Organisation<br />

Internationale organisatie voor noodhulp en wederopbouw<br />

Community Development Committee<br />

Christian Reformed World Relief Committee<br />

European Community Humanitarian Office<br />

Europese koepel van organisaties in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking<br />

Food and Agriculture Organisation of the United Nations<br />

Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking<br />

International Organisation for Standardisation<br />

Medefinancieringsstelsel<br />

Office of U.S. Foreign Disaster Assistance<br />

Koepel van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking<br />

Royal Netherlands Ambassy<br />

Vluchtelingenbureau van de VN<br />

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs<br />

U.S. Agency for International Development<br />

Vereniging Fondsenwervende Instellingen<br />

World Food Programme<br />

<strong>ZOA</strong> Informatie Systeem<br />

Colofon<br />

©2010<br />

<strong>Jaarverslag</strong><br />

<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> <strong>2009</strong><br />

<strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong><br />

Postbus 4130, 7320 AC Apeldoorn,<br />

Nederland<br />

Telefoon : 055 3663339<br />

Telefax : 055 3668799<br />

E-mail : info@<strong>ZOA</strong>.nl<br />

Website : www.<strong>ZOA</strong>.nl<br />

Bankrelaties:<br />

Rabobank Noordwest-Veluwe, Nederland.<br />

Rekeningnummer: 38.75.12.012<br />

IBAN: NL02 RABO 0387 5120 12<br />

SWIFT adres: RABO NL 2U<br />

ING Rekening: 550<br />

Raad van Toezicht <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong>:<br />

Drs. W. Zoeteweij, Gouda<br />

Voorzitter<br />

Drs. W.J. Adema RA MBA, Nunspeet<br />

Penningmeester<br />

Dhr J.W. Boogerd, Maarssen<br />

Mw. Mr. I. Verbeek-den Daas, Maarssen<br />

Ing. K.A. de Vries, ‘s-Gravenpolder<br />

Mw. Drs. A.W. Westerveld, Hegebeintum<br />

Dhr. Drs. B. Brand, Zwolle<br />

Directie:<br />

J. Mooij, MBA, algemeen directeur<br />

Drs. A.J.M. de Jong RA,<br />

plaatsvervangend directeur<br />

Inschrijfnummer K.v.K.: 41009723<br />

Redactie:<br />

Arnoud de Jong, eindredactie<br />

Inge van der Weijden, tekst<br />

Mark Verhelst, Albert Wolters, financieel verslag<br />

Design:<br />

Frivista - (y)our mission, Amersfoort<br />

Druk:<br />

Drukkerij De Bunschoter<br />

Beeldmateriaal:<br />

www.folkertrinkema.com, <strong>ZOA</strong>, D.J. Verkuil<br />

(pag. 28)<br />

Gegevens mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen,<br />

mits met bronvermelding en mededeling aan <strong>ZOA</strong>-<br />

<strong>Vluchtelingenzorg</strong>. <strong>ZOA</strong>-<strong>Vluchtelingenzorg</strong> ontvangt graag<br />

een exemplaar van de betreffende publicatie.


112 - JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

Postbus 4130 | 7320 AC Apeldoorn | Nederland<br />

T: +31 55 3663339 | F: +31 55 3668799 | E: info@zoa.nl | www.zoa.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!