Download brochure - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

Download brochure - Instituut Verbeeten

Jaarverantwoording

2012

Samen Verbeeteren!


Colofon

Postadres

Instituut Verbeeten

Postbus 90120

5000 LA Tilburg

Bezoek adres

Instituut Verbeeten

Verbeeten Tilburg Verbeeten Breda Verbeeten Den Bosch

Brugstraat 10 Hogeschoollaan 4 Deutersestraat 2B

5042 SB Tilburg 4818 CR Breda 5223 GV Den Bosch

(013) 594 77 77 (013) 594 77 77 (013) 594 77 77

dir.secr@bvi.nl

www.verbeeten.nl

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

G. Tijmes, voorzitter

J.A.H. Melis, voorzitter

G.C.J. van Loon, vice voorzitter

L.C.A. Grimbrère

Dr. J.J.M. Linders

B.H.M. Link

Gegevens

Rechtspersoon:

Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut

AGB-code 20000989

Registratie nummer NZa 90.2100

Kamer van Koophandel 41095516

BTW-nr.

NL002789607.B01

Overige

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 1


Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Hoofdstuk 1: Aangepaste Jaarverantwoording Zorg 4

Hoofdstuk 2: Instituut Verbeeten 5

2.1. Organisatie en verzorgingsgebied

2.2. Kerngegevens

2.3. Toezicht en medezeggenschap

Hoofdstuk 3: Samen Verbeeteren! (focus op kwaliteit en samenwerking) 10

3.1. Planning- en control cyclus

3.2. Uitdagingen in onze omgeving

3.3. Leiderschap

3.4. Strategie en beleid

3.5. Management van medewerkers

3.6. Management van middelen

3.7. Management van processen

Hoofdstuk 4: Samen Trots! (behaalde resultaten) 16

4.1. Bestuur en financiers

4.2. Klanten en leveranciers

4.3. Medewerkers

4.4. Maatschappij

Hoofdstuk 5: Samen Verder! (visie op de toekomst) 22

5.1. Verbeteren en vernieuwen

5.2. Missie, visie en strategie 2013 - 2020

5.3. Jubileum

Jaarrekening 2012 Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut 23

Lijst met gebruikte afkortingen en termen

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 2


Voorwoord

Zorg dicht bij de patiënt, inbedding in het Brabantse zorglandschap en onderscheidend in

Nederland: daar staat Instituut Verbeeten voor!

Dat willen wij waarmaken, voor oncologische en niet-oncologische patiënten.

In 2012 lag onze focus op kwaliteit en samenwerking: Samen Verbeeteren!

Een instituut van wereldklasse voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde levert een

hoogwaardig product dankzij hoogwaardige processen.

Een product met ‘waarde’ voor de patiënt. Waarde wordt bepaald door de kwaliteit, de prijs en

de wachttijd. De kwaliteit betreft de klinische kwaliteit en de service.

Mensen die het dagelijkse werk uitvoeren weten het beste hoe dat beter zou kunnen.

Hun ideeën moeten worden gebruikt. Het management heeft als taak richting te geven, het

verbeterproces te stimuleren en de oplossingen te faciliteren. Wij zijn ervan overtuigd dat

hoogwaardige processen niet alleen beter zijn voor de patiënt maar ook voor de professionals.

Ze maken het werk gemakkelijker en creëren tijd voor verdieping en verbreding van het vak.

In 2012 is de laatste ‘tranche’ van de vernieuwing van de bestralingsapparatuur

geïmplementeerd. Daarmee beschikt Instituut Verbeeten nu op alle locaties over ‘state of the

art’ apparatuur. Het werken vanuit drie locaties (Tilburg, Breda en Den Bosch) levert niet alleen

zorg dicht bij de patiënt op, iets wat door patiënten zeer gewaardeerd wordt, maar bovendien

biedt het een uitstekende randvoorwaarde voor een verdergaande samenwerking met vooral

onze verwijzers uit de ziekenhuizen. Daardoor kan de zorg beter gestroomlijnd worden.

Vanuit deze brede en solide basis zijn wij in staat soepel in te spelen op de ontwikkelingen die

op ons afkomen.

Instituut Verbeeten huldigt het principe dat iedereen recht heeft op de zorg die nodig is.

De voorgenomen wijzigingen in de financiering van de Zorg zijn in het afgelopen jaar van groot

belang geweest. In de overgang naar een nieuwe bekostigingssystematiek hebben wij dan ook

gezorgd voor een toekomstbestendig financieel beleid. Zodat wij kunnen blijven instaan voor

optimale kwaliteit van zorg, en ons vanuit een voorbeeldfunctie onderscheiden van andere

zorgpartners.

In 2012 zijn wij in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

(NVRO) gestopt met de opleiding tot radiotherapeut, aangezien het voor onze organisatie met

beperkte omvang, lastig was om een goed leerklimaat te bieden. Desondanks heeft ons

instituut een lerende omgeving geboden met een focus op mens en innovatie. Ook stonden

kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda.

Uiteraard blijft de patiënt centraal staan in alle bewegingen die de organisatie maakt.

Dat blijkt mede uit de hoge scores in de patiënt belevingsonderzoeken.

Wij zijn dan ook trots op het feit dat wij reeds 60 jaar onze patiënten mogen behandelen.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur spreken hierbij hun waardering uit voor de

medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers.

Hartelijk dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar!

Namens de Raad van Bestuur,

Namens de Raad van Toezicht,

G. Tijmes, voorzitter J.A.H. Melis, voorzitter

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 3


Hoofdstuk 1

Aangepaste Jaarverantwoording Zorg

Zorgaanbieders moeten jaarlijks vóór 1 juni publiek verslag doen van hun activiteiten. Tot dit

jaar moest naast de jaarrekening en de verplichte wettelijke bijlagen ook een maatschappelijk

verslag opgesteld worden. De vorm hiervan was vastgelegd in het Jaardocument

Maatschappelijke Verantwoording. Volgens de huidige inzichten van het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) leidt het opstellen van een afzonderlijk

maatschappelijk verslag tot “dubbel werk en een forse belasting van de organisatie”. Daarbij

“wegen deze inspanningen niet op tegen de baten van bijvoorbeeld de informatievragende

partijen”. Met ingang van 2012 krijgen zorgaanbieders daarom meer vrijheid bij de

maatschappelijke verantwoording van hun activiteiten. Om de administratieve last te verlichten

zijn zorginstellingen, voor zover ze een stichting of vereniging zijn, niet langer verplicht een

maatschappelijk jaarverslag te publiceren. Voor het Ministerie van VWS volstaan nu de

gegevens uit de jaarrekening en DigiMV. Voor het opstellen van de jaarrekening verandert er

niets. Voor 2012 wordt deze opgesteld volgens de regels van de verslaglegging conform de Wet

Toelating Zorginstellingen (WTZi), de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en het Burgerlijk

Wetboek

Concreet betekent dit voor Instituut Verbeeten dat het aan het bestuur is om te besluiten of, en

zo ja hoe, het zich conform de eigen Zorgbrede Governance Code tegenover rechthebbenden en

belangstellenden blijft verantwoorden over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties. De

Raad van Bestuur heeft een vorm gekozen die aansluit bij de bedrijfsvoering.

In deze jaarverantwoording van Instituut Verbeeten geven wij inzage in ons beleid, onze

activiteiten en onze prestaties in het jaar 2012. Het verslag volgt de planning- en controlcyclus

van het instituut en geeft niet alleen inzicht in financiële gegevens en productiecijfers, maar

conform het door ons ingevoerde INK-model, ook in leiderschap, strategie, beleid en

management van medewerkers, processen en middelen. Op deze wijze willen wij de

transparantie over onze doelstellingen, toetsing van behaalde resultaten en verantwoording

daarover op een gestructureerde wijze verder optimaliseren.

De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant.

Het oordeel van de accountant is weergegeven in de controleverklaring.

Alle stukken zijn via DigiMV gedeponeerd bij en beschikbaar via www.jaarverslagenzorg.nl .

De Jaarverantwoording 2012 wordt gepubliceerd op onze website www.verbeeten.nl .

Stichting Verbeetenfonds heeft een separate jaarverantwoording: www.verbeetenfonds.nl .

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 4


Hoofdstuk 2

Instituut Verbeeten

2.1 Organisatie en verzorgingsgebied

Instituut Verbeeten is een specialistisch ziekenhuis dat topklinische zorg levert op het gebied

van bestralingsbehandelingen van doorgaans kwaadaardige aandoeningen (radiotherapie) en

onderzoek en behandeling van organen met behulp van licht radioactieve stoffen (nucleaire

geneeskunde).

Radiotherapie betreft voornamelijk de oncologische patiënt die een bestralingsbehandeling

krijgt. Vaak gebeurt dit in combinatie met chirurgie en/of chemotherapie, maar ook als

zelfstandige behandeling. Verwijzing vindt plaats door medisch specialisten of door de

huisartsen in de regio. Voor de radiotherapie werken wij in West-Brabant hoofdzakelijk samen

met het Amphia Ziekenhuis, in Midden-Brabant met het TweeSteden ziekenhuis en het

St. Elisabeth Ziekenhuis en in Noord-Oost Brabant met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het verzorgingsgebied van de afdeling Radiotherapie (RT) omvat de ziekenhuisregio's West-,

Midden- en Noord-Oost Brabant met in totaal meer dan 1,3 miljoen inwoners.

Nucleaire geneeskunde richt zich zowel op de oncologische als de niet-oncologische patiënt.

Op oncologisch gebied worden onderzoeken uitgevoerd waarbij veelal gebruik wordt gemaakt

van de PET-CT scan. Op niet-oncologisch gebied kan gedacht worden aan hartscans, longscans

en botscans. Naast nucleair geneeskundige onderzoeken worden ook behandelingen gegeven,

zoals jodiumbehandelingen bij schildklierziekten. Het verzorgingsgebied van de afdeling

Nucleaire Geneeskunde (NG) betreft overwegend de regio Midden-Brabant met ongeveer

400.000 inwoners. Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg zijn de

grootste afnemers.

De afdelingen RT en NG maken gebruik van de meest moderne, geavanceerde diagnostische en

therapeutische apparatuur en software. De afdeling Klinische Fysica en Instrumentatie

(KF&I) waarborgt de kwaliteit en veiligheid van alle diagnostische en therapeutische

apparatuur, de medische computerprogramma's en de dosismetingen bij individuele

patiëntonderzoeken en patiëntbehandelingen. Innovatie van medische technieken wordt door

KF&I uitgevoerd.

Figuur 1: Verzorgingsgebied Instituut Verbeeten

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 5


Instituut Verbeeten heeft vrijgevestigde radiotherapeuten die werken in maatschapsverband.

Nucleair geneeskundigen en klinisch fysici zijn werkzaam in dienstverband.

De radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen en klinisch fysici zijn verenigd in de Medische

Staf. Het bestuur van de Medische Staf vervult een belangrijke adviesfunctie richting Raad van

Bestuur (RvB) over strategische- en beleidsmatige aangelegenheden.

De managers van de afdelingen dragen zorg voor de dagelijkse, operationele sturing op

meetbare effecten in de patiëntenzorg. Zij worden hierin ondersteund vanuit de Staf Raad van

Bestuur en door de afdelingen Personeel & Organisatie (P&O), Economische Administratieve

Dienst (EAD), het Facilitair Bedrijf (FB) en Informatie & Communicatie Technologie (ICT).

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Het Lean Instituut verleent ondersteuning bij het optimaliseren van interne processen. Het

verbeteren van kwaliteit, het elimineren van verspilling, verkorting van doorlooptijden en

verlaging van totale kosten zijn de doelen waarmee al menig proces in onze instelling tegen het

licht is gehouden en is aangepast.

Figuur 2: Organigram Instituut Verbeeten 2012

Raad van

Toezicht

Medische

Staf

Raad van

Bestuur

Ondernemingsraad

Cliëntenraad

Staf Raad van Bestuur

Secretaris RvB

Secretariaat RvT/RvB

Voorlichting & Communicatie

Kwaliteit en Veiligheid

Lean Instituut@Verbeeten

Personeel & Organisatie

Economische

Administratieve Dienst

Facilitair Bedrijf

Informatie &

Communicatie

Technologie

Radiotherapie

Tilburg - Breda -

Den Bosch

Klinische

Fysica &

Instrumentatie

Tilburg

Nucleaire

Geneeskunde

Tilburg

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 6


2.2 Kerngegevens

2012 2011

Radiotherapie

Aantal geopende DBC’s

Met behandeling 4.108 4.204

Zonder behandeling 628 478

Totaal 4.736 4.682

Procentuele verhouding patiënten radiotherapie binnen regio

West-Brabant 36% 41%

Midden-Brabant 34% 31%

Noord-Oost Brabant 25% 24%

Overig 5% 4%

Nucleaire Geneeskunde

Verrichtingen PET-CT 999 870

Overige verrichtingen 6.591 6.218

Totaal 7.590 7.088

Medewerkers (per 31 december)

Aantal 248 251

FTE 204,8 206,0

Ziekteverzuim (excl. zwangeren) 3,67% 4,08%

Medische Staf (per 31 december)

Radiotherapeuten (vrijgevestigd) 11

(10,6 FTE)

12

(11,3 FTE)

Nucleair Geneeskundigen (in loondienst) 4

(3,5 FTE)

5

(3,7 FTE)

Klinisch Fysici (in loondienst) 6

(6,0 FTE)

6

(6,0 FTE)

Financiële kerngegevens

Resultaat 215.316 215.443

Bedrijfsopbrengsten 26.298.732 26.184.464

Resultaatratio

Resultaat / bedrijfsopbrengsten 0,82% 0,82%

Liquiditeit

Current ratio

0,32 0,17

(vlottende activa / kortlopende schulden)

Quick ratio

0,32 0,17

((vlottende activa – voorraden) / kortlopende schulden)

Solvabiliteit

Eigen vermogen / balanstotaal 9,88% 9,72%

Weerstandsvermogen

22,82% 22,1%

(eigen vermogen / bedrijfsopbrengsten)

Debt service ratio

(operationele kasstroom / financieringsverplichtingen)

2,02 1,51

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 7


2.3. Toezicht en medezeggenschap

Instituut Verbeeten hanteert de Zorgbrede Governance Code van de Branche-organisaties Zorg

(BoZ). Wij houden ons aan de uitgangspunten van deze code of geven onderbouwing indien dit

niet gebeurt (het ‘pas toe of leg uit` beginsel). De gedragsregels voor goed bestuur, integraal

toezicht en adequate verantwoording zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van de

Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht

De primaire taak van de RvT is het houden van integraal toezicht op het beleid en de algemene

gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instelling. De RvT vervult een adviesen

klankbordfunctie voor de RvB en toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering

van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle

betrokken partijen. Daarbij is de RvT niet alleen gefocust op de financiën van de organisatie,

maar heeft ook oog voor kwaliteit, veiligheid, risicomanagement en aansprakelijkheid. In het

reglement van de RvT zijn bepalingen opgenomen die een adequate informatievoorziening over

en weer waarborgen.

Als werkgever van de RvB is de RvT verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bestuur. In dat

kader vindt jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats. In deze tijd van grote

uitdagingen en veranderingen is rust op bestuurlijk vlak van wezenlijk belang. Daarom is

besloten het contract met de bestuurder te verlengen met een periode van 2 jaar na

pensioendatum tot begin 2015.

De leden van de RvT zijn geselecteerd op kennis van en affiniteit met de gezondheidszorg. In

de statuten en uitvoeringsregelingen wordt de onafhankelijkheid van de toezichthouders

gewaarborgd via specifieke selectie eisen en verplichtingen gedurende het lidmaatschap. Bij de

bezoldiging wordt het uitgangspunt van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in

Zorginstellingen (NVTZ) als richtsnoer gehanteerd. De RvT doet waar nodig aan

deskundigheidsbevordering en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

In 2012 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de RvT.

De RvT vervult haar rol vanuit een enorme betrokkenheid bij de kernactiviteiten van het

instituut. Hierbij staat de patiënt centraal. In 2012 stonden de volgende onderwerpen op de

agenda:

• Het proces van missie, visie en strategie ontwikkeling;

• het borgen van een cultuur van veiligheid;

• de jaarrekening 2011 en de exploitatie- en investeringsbegroting 2013;

• liquiditeit en solvabiliteit in een overgangsjaar naar een nieuwe manier van financieren

in de gezondheidszorg;

• bezuinigingsmaatregelen ter grootte van ruim 1 miljoen euro op de lopende begroting.

• ICT investeringen met als doel een optimale infrastructuur in te richten (niet alleen ten

behoeve van de samenwerking tussen de diverse lokaties binnen Instituut Verbeeten,

maar ook ten behoeve van digitale informatie-uitwisseling met de ketenpartners);

• een brugverbinding tussen Jeroen Bosch Ziekenhuis en Instituut Verbeeten, als een

essentiële randvoorwaarde voor een optimale bereikbaarheid voor patiënten en voor de

versterking van de samenwerking met deze ketenpartner;

• versterking van de samenwerking met de ziekenhuizen door oriënterende gesprekken

met leden van de Raden van Toezicht en Raden van Bestuur;

• voorbereiding van de heraccreditatie door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in

de Zorg (NIAZ);

• evaluerende jaargesprekken met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 8


De Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten

Zorginstellingen (WMCZ). Volgens deze wet is iedere zorginstelling verplicht een onafhankelijke

Cliëntenraad te hebben om zo de betrokkenheid van cliënten bij de zorg te waarborgen. Zij

kunnen op deze wijze medezeggenschap uitoefenen bij het tot stand komen van (ingrijpende)

besluiten van de zorgaanbieder. In de samenwerking met de RvB wordt gestreefd naar het

bereiken van consensus en draagvlak door vroegtijdige betrokkenheid. Bij belangrijke

beslissingen in de organisatie wordt de CR betrokken, met name wanneer het gaat om

patiëntgerelateerde zaken. De belangrijkste onderwerpen waarover in 2012 met de CR is

overlegd zijn het patiënt belevingsonderzoek, de verbouwing van de hal in combinatie met de

inrichting van een Klant Contact Centrum, patiëntveiligheid en de bezuinigingsvoorstellen.

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) richt zich met name op de gevolgen van de ontwikkelingen binnen

de organisatie voor het personeel. Vanuit de belangenbehartiging van de medewerkers, maar

met begrip voor de uitdagingen van de organisatie houdt zij de bestuurder scherp. In deze

rolopvatting staan tijdige informatie, professionaliteit en resultaatgerichtheid hoog in het

vaandel. Binnen de OR zijn de volgende commissies actief:

• de Financiële commissie;

• de commissie Organisatieontwikkelingen;

• de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM);

• de commissie Sociaal Beleid.

De RvB en de OR zijn overeengekomen dat over alle zaken die de onderneming betreffen

vroegtijdig en op open wijze overleg wordt gevoerd. In 2012 heeft de OR o.a. advies

uitgebracht over de bezuinigingsvoorstellen, het stimuleren van een cultuur van samenwerking

en respect en het beleid met betrekking tot de jaargesprekken. Er is ingestemd met de

procedure voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en de uitvoering van de

reiskostenregeling. Ook aan de werkgroep Levensfasebewust Personeelsbeleid heeft de OR

deelgenomen.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 9


Hoofdstuk 3

Samen Verbeeteren! (focus op kwaliteit en samenwerking)

Figuur 3: Het INK model

Deze jaarverantwoording volgt de INK-systematiek als gangbaar denkkader voor de aansturing

van organisaties. INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit, een stichting opgericht door

het Ministerie van Economische Zaken om het Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen. Het

INK managementmodel is bedoeld voor een gestructureerde zelfevaluatie van de organisatie.

Het model helpt te focussen op de gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn en ambities te

verkennen. Het maakt daarbij gebruik van tien aandachtsgebieden die bepalend zijn voor het

succes van een organisatie.

3.1. Planning– en Control cyclus

Het jaarlijkse bewaken en verantwoorden van onze activiteiten gebeurt via een vastgestelde

planning- en controlcyclus:

• Eerst wordt een beeld geschetst van de uitdagingen in onze omgeving waarmee bij

aanvang van het jaar rekening gehouden wordt.

• Daarna stelt de RvB een Kaderbrief op voor het komende jaar, waarin relevante

externe- en interne ontwikkelingen worden geschetst en beleidslijnen worden uitgezet.

Het Medisch Beleidsplan en de strategische visie zijn hierbij belangrijke richtinggevende

documenten. De beleidslijnen worden weergegeven op basis van een uitwerking van de

vijf aandachtsgebieden van het deel ‘Organisatie’ van het INK-model: leiderschap,

strategie en beleid, management van medewerkers, management van middelen en

management van processen.

• Op basis hiervan stellen de managers jaarplannen en begrotingen op voor hun afdeling.

• Deze jaarplannen worden afgestemd met P&O voor wat betreft de doorrekening van de

formatie, opleidingen en overige beleidskeuzes die personele consequenties hebben.

• De EAD levert de financiële doorrekening van het uitgezette beleid aan.

• In een plenaire sessie van het Centraal Overleg Management (COM) worden de

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 10


financiële consequenties van de jaarplannen besproken en keuzes gemaakt om te

komen tot een concept begroting voor de totale organisatie. Deze concept begroting

wordt vervolgens besproken met het Stafbestuur, de Medische Staf, OR en CR.

• De concept begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.

• Na goedkeuring door de RvT stelt de RvB de begroting vast.

• Gedurende het jaar worden maandelijks de productie, de resultaten met toelichting, de

investeringen en de personele bezetting besproken in het COM. Elk kwartaal komen de

balans en het ziekteverzuim aan de orde. Dezelfde onderwerpen staan op de agenda

van het tweemaandelijks overleg met de Raad van Toezicht en van het overleg met het

Stafbestuur.

• Aan het eind van een jaar wordt de jaarrekening opgemaakt en ter controle aan de

accountant aangeboden.

• Ter bespreking met de RvT en de RvB worden een Managementletter en een

Accountantsverslag verstrekt. De Managementletter bevat verbeterpunten die de

accountant heeft geconstateerd op het gebied van Administratieve Organisatie en

Interne Controle (AO/IC). Het Accountantsverslag bevat de conclusies op het gebied

van resultaatontwikkelingen en de financiële positie.

• Het oordeel van de accountant over de jaarrekening wordt vastgelegd in de

controleverklaring.

• De jaarverantwoording wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de RvB en

omvat voor 2012 een uitwerking van:

o de uitdagingen waarvoor Instituut Verbeeten zich gesteld zag bij aanvang van

het jaar (zie paragraaf 3.2.);

o de vijf aandachtsgebieden van het deel ‘organisatie’ van het INK-model:

leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management

van middelen en management van processen (zie paragraaf 3.3. t/m 3.7.);

o het ‘resultaat’ dat is geboekt door Instituut Verbeeten voor bestuur en

financiers, medewerkers, klanten (patiënten en samenwerkingsverbanden) en de

maatschappij (zie hoofdstuk 4);

o ambities en plannen voor verdergaand ‘verbeteren en vernieuwen’ in het jaar

daarop (zie hoofdstuk 5);

o de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant.

• De jaarverantwoording wordt intern besproken met de RvT, OR en CR en beschikbaar

gesteld via www.jaarverslagenzorg.nl en www.verbeeten.nl .

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 11


3.2. Uitdagingen in onze omgeving

Bij aanvang van 2012 werd in de Kaderbrief door de RvB rekening gehouden met diverse

uitdagingen in onze omgeving. Deze uitdagingen zullen grotendeels ook de komende jaren

actueel zijn. We hebben in 2012 afspraken gemaakt hoe we adequaat op deze uitdagingen

inspelen. Concreet gaat het hierbij om:

Systeemwijzigingen

Per 1 januari 2012 is voor 70% van de behandelingen in een ziekenhuis prestatiebekostiging

van kracht en maakt radiotherapie niet langer deel uit van de Wet Bijzondere Medische

Verrichtingen. Hierdoor is deze vergunning niet langer meer nodig om radiotherapeutische

verrichtingen uit te mogen voeren. Door de combinatie van deze systeemwijzigingen maakt

radiotherapie onderdeel uit van het vrije segment, wat betekent dat er over prijzen,

hoeveelheden en kwaliteit onderhandeld moet worden met zorgverzekeraars.

Om de zorgaanbieders geleidelijk te laten wennen aan de nieuwe systematiek van

prestatiebekostiging worden negatieve effecten opgevangen via een overgangsregeling. Dit

betekende dat in 2012 95% van het transitiebedrag (het verschil tussen de oude en de nieuwe

bekostiging) extra vergoed wordt. In 2013 is dit 70% van het transitiebedrag, waarna er met

ingang van 2014 sprake zal zijn van volledige prestatiebekostiging.

Wijziging in de financiering van medisch specialisten

De landelijke plannen wijzen erop dat de zorgaanbieder per 2015 een integraal tarief voor de

behandelingen ontvangt, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen kostentarief en

honorarium. In de periode tot 2015 wordt over het honorarium van de (vrijgevestigde) medisch

specialisten onderhandeld met de zorgverzekeraars. Hiervoor geldt een door de Nederlandse

Zorgautoriteit vastgesteld maximum tarief per behandeling en een bovengrens voor het totale

honorarium.

Demografische ontwikkelingen

Informatie over de demografische ontwikkelingen in Nederland 1 wijst op een gestage

patiëntengroei in de radiotherapie van circa 3,5 % per jaar in de periode van 2000 tot 2040. Dit

is overeenkomstig de patiëntengroei binnen Instituut Verbeeten gedurende de afgelopen jaren

(die was tussen 3 en 4%). Voor nucleaire geneeskunde werden op basis van de beschikbare

informatie geen bijzondere wijzigingen verwacht in de patiëntenstroom c.q. productie. Om een

scherper zicht te krijgen op de ontwikkelingen is de regiovisie uit 2006 geactualiseerd. Gezien

de landelijk maximaal toegestane groei van 2,5 % per jaar, zal de komende jaren verder

ingezet moeten worden op efficiënte bedrijfsvoering om het patiëntenaanbod binnen de

gestelde financiële kaders te kunnen blijven behandelen.

Korting als gevolg van macro-overschrijdingen

Als categoraal ziekenhuis moesten we begin 2012 rekening houden met een landelijke korting

als gevolg van macro-overschrijdingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Bij het

opstellen van deze jaarverantwoording is nog niet duidelijk of het Budgettair Kader Zorg 2012 is

overschreden. Hierdoor is ook nog niet in te schatten of het Macro beheersingsinstrument over

2012 van kracht is.

1 Bron: NVRO Radiotherapie Brancherapport 2011

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 12


3.3 Leiderschap: de inspiratie en drijvende kracht voor verbetering

Als Instituut Verbeeten stellen wij ons ten doel onze patiënten te genezen, of als dat niet meer

mogelijk is, de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit bereiken we in goede samenwerking met

onze ketenpartners. Dat betekent onder meer dat we geen wachtlijsten willen hebben en

patiënten zo snel mogelijk na aanmelding willen behandelen. Wij willen de best beschikbare

behandeling geven en diagnostiek leveren door goed opgeleide medewerkers, met ‘state of the

art’ apparatuur. In het licht hiervan stonden voor 2012 de volgende onderwerpen hoog op de

prioriteitenlijst:

• Kwaliteit en veiligheid: het waarborgen van veilige zorg voor patiënten door verdere

optimalisatie van het veiligheidsmanagement systeem. De structurele inzet van SAFER

als prospectieve risicoanalysemethode is daar onlosmakelijk mee verbonden. Verder zijn

verbeteracties ingezet naar aanleiding van de kwaliteits- en opleidingsvisitatie van de

drie beroepsverenigingen, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

(NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica (NVKF) en de Nederlandse

Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR), en van de audit

door het NIAZ.

• Interne en externe communicatie: aandacht voor communicatie en beschikbaarheid

van informatie met als doel de effectiviteit van Instituut Verbeeten als geheel te

vergroten waar het gaat om de kwaliteit van zorg, de opleidingen en het onderzoek dat

hier plaatsvindt. Het werken op 3 locaties vereist een professionele interne én externe

communicatie zowel met de patiënten, als met de ketenpartners als met het bredere

publiek in ons werkgebied.

• Introductie van innovatieve medische technieken

3.4. Strategie en beleid: doelgericht verbeteren door focus en samenwerking

Focus op de zorg

Instituut Verbeeten is in korte tijd gegroeid van één naar drie locaties. In de aanloop naar de

uitbreiding hebben we veel van onze medewerkers gevraagd. Op het gebied van automatisering

is er het nodige veranderd. De medische apparatuur is vervangen en nieuwe

behandeltechnieken zijn geïntroduceerd. Het kwaliteitsdenken heeft een vlucht genomen en de

interne organisatie vergde aanpassing als gevolg van gestage groei in de productie en het gaan

werken op meerdere locaties. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de voorbereidingen

van deze uitbreiding, om excellente zorgverlening in Breda en in Den Bosch net als in Tilburg te

waarborgen. In 2012 moesten we laten zien dat we onze ambitie waarmaken: uitstekende

kwaliteit van zorg op alle drie de locaties.

De medische staf heeft zich daarnaast tot doel gesteld medisch beleid te ontwikkelen over de

thema’s wetenschap, adaptive Radiotherapy, biological imaging, bodystereotaxie, de

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 13


implementatie van MRI in radiotherapie-keten, alsmede de gewenste apparatuur bij NG. Kennis

van de eigen behandelresultaten vormt de basis voor verdere kwaliteitsverbetering.

Samenwerking

Om als Instituut Verbeeten onze positie als leverancier van topklinische zorg in de regio blijvend

te verstevigen is verdere uitbouwing van de samenwerking met onze ketenpartners essentieel.

Daarbij hebben we ons in 2012 gericht op:

• zorgpad ontwikkeling in de ziekenhuizen waarmee we samenwerken;

• samenwerking op het gebied van radiotherapeutisch-oncologische zorg;

• samenwerking op het gebied van logistiek en patiëntenvoorlichting;

• participatie in initiatieven om regionale oncologische centra te realiseren;

• het verstevigen van de contacten op bestuurlijk niveau met het TweeSteden ziekenhuis

en het Elisabeth Ziekenhuis;

• het verkennen van mogelijkheden om op ondersteunend vlak elkaar te versterken door

verdergaande samenwerking (denk hierbij aan Service Level Agreements (SLA’s) voor

het inhuren van stafdiensten, en de vorming van een Shared Service Center samen met

andere partijen).

3.5. Management van medewerkers: optimaal benutten van onze kennis en kunde

Medische staf op sterkte

Zowel bij nucleaire geneeskunde als bij radiotherapie was er enig verloop onder de medisch

specialisten. Voor 2012 werd als doel gesteld de medische staf weer volledig op sterkte te

brengen.

Toekomstbestendig personeelsbeleid

Medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Dat betekent blijvend alert reageren op

veranderende wensen en mogelijkheden opdat we voldoende en gekwalificeerde medewerkers

houden die staan voor excellente zorg. In het afgelopen jaar werden daarom de volgende

onderwerpen opgenomen in het jaarplan van P&O:

• verdergaande taakdifferentiatie van de professionals als mogelijk antwoord op een

steeds krapper wordende arbeidsmarkt en financiële ruimte;

• levensfasebewust personeelsbeleid als randvoorwaarde voor medewerkers om hun werk

te kunnen combineren met veranderende persoonlijke wensen;

• verdere ontwikkeling van competentiemanagement;

• onderzoeken wat ‘Het Nieuwe Werken’ voor Instituut Verbeeten zou kunnen betekenen.

3.6. Management van middelen: optimaal benutten van geld, informatie en

apparatuur

Geld

Instituut Verbeeten huldigt het principe dat iedereen recht heeft op de zorg die nodig is. Zeker

waar het gaat om levensbedreigende situaties. Toepassing van radiotherapie, en indirect ook

nucleaire geneeskunde, kan levens redden, en zou daarom in onze optiek beschikbaar moeten

zijn voor iedereen die daarvoor conform de professionele normen in aanmerking komt. Wij

willen geen patiënten weigeren. De overgang naar de systematiek van bekostiging vormt hierbij

een extra uitdaging. We staan voor een solide en toekomstbestendig financieel beleid, en

daarom hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd voor 2012:

• geen investeringen buiten de begroting;

• sturen op een maximale stijging van de kosten met 2,5% ten opzichte van 2011;

• een positief resultaat van € 350.000 over 2012 ter versterking van het eigen vermogen

en dus onze solvabiliteit;

• minimale eis van terugverdienen van de investering bij aanschaf van nieuwe apparatuur.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 14


Informatie en communicatie hebben een enorme invloed op alle bedrijfsprocessen van onze

instelling en de kwaliteitsresultaten voor onze patiënten. Het is essentieel dat ook deze diensten

aan de geldende normen voldoen. Informatiebeveiliging ingericht conform de richtlijnen van

NEN7510 is daarbij essentieel. Patiënten en alle andere betrokken partijen moeten erop kunnen

vertrouwen dat de kwaliteit van de informatiedienstverlening in onze organisatie goed

gewaarborgd is. Verder hebben wij in 2012 flinke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van

digitale gegevensuitwisseling met de zorgaanbieders waarmee we samenwerken. Daarnaast

werd de eerste aanzet gegeven voor verdergaande professionalisering van de afdeling ICT.

Apparatuur

In 2012 was ‘state of the art’ apparatuur voor radiotherapie beschikbaar op alle locaties van

Instituut Verbeeten. De compatibiliteit tussen de versnellers en ondersteunende apparatuur

werd geborgd. Dit vanuit de wens om nieuwe behandelmethoden snel te kunnen

implementeren. In 2012 is het treatment planningsysteem Eclipse in gebruik genomen. Door

een adequate voorbereiding kon het systeem direct voor alle behandelingen ingezet kon

worden. Tevens werden nieuwe behandeltechnieken, zoals RapidArc (VMAT), op grote schaal in

de kliniek geïntroduceerd. Tenslotte werd de kwaliteitscontrole van individuele behandelingen

met ‘portal dosimetry’ voorbereid.

Bij Nucleaire Geneeskunde is in 2012 een SPECT-CT aangeschaft, welke in 2013 in gebruik

wordt genomen.

3.7. Management van processen: slimmer werken

2012 stond vooral in het teken van verdergaande optimalisering van het primaire proces op de

drie locaties voor wat betreft radiotherapie door:

• op alle drie de locaties dezelfde uitstekende kwaliteit van zorg te leveren;

• de doorlooptijd in het hele proces waar mogelijk te verkorten;

• verdere standaardisatie van werkwijzen om de zorg veiliger te maken;

• in 80 % van de patiëntcases op een gestandaardiseerde manier te verwerken

creëren we tijd voor de 20% gecompliceerde cases die extra aandacht van ons

vragen.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 15


Hoofdstuk 4

Samen trots! (behaalde resultaten)

In dit hoofdstuk wordt het resultaat over 2012 gepresenteerd.

Het is gebaseerd op rapportages én op gesprekken met medewerkers van de diverse

afdelingen.

4.1. Bestuur en financiers

Visie en beleid

Het Medisch Beleidsplan 2011 – 2015 met de titel: ‘Borging van kwaliteit’ is eind 2011

uitgebracht. Hierin stelt de medische staf zich ten doel voortdurend excellente zorg te leveren.

De ambitie is om 95% van alle mogelijke zorg op het gebied van radiotherapie en nucleaire

geneeskunde aan te bieden op 100% kwaliteitsniveau. Hoogwaardige patiëntenzorg, een

optimale kennisinfrastructuur en innovatie zijn daarbij de randvoorwaarden. Kennis van

behandelresultaten inclusief gegevens over mogelijke complicaties) zijn een essentieel

onderdeel van de PDCA-cyclus, zoals die bij innovatie wordt gehanteerd.

Missie: 95% op 100% kwaliteit,

nu en in de toekomst

PLAN

Innovatie

ACT

Resultaat

Behandeling?

CHECK

DO

P

r

i

m

a

i

r

e

p

r

o

c

e

s

Het Verbeeten proces 2012

In 2012 is veel gebeurd om deze ambitie waar te maken.

• Er is een traject doorlopen om de missie, visie en strategie te actualiseren. De afronding

hiervan zal in 2013 plaatsvinden.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 16


• Het INK-model is breed geïntroduceerd als denkkader voor de aansturing van de

organisatie. De jaarplannen zijn zoveel mogelijk vertaald naar een uniforme indeling

zodat ze op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

• Management rapportages zijn integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus.

• De planning van preventief onderhoud van medische apparatuur is geïntegreerd in

processen en systemen van de afdeling die het betreft.

• Kritische processen zijn geïdentificeerd.

• Er is een project gestart om de eigen behandelresultaten (inclusief gegevens over

complicaties) on-line beschikbaar te hebben.

• In het kader van risicomanagement is het patiëntveiligheids- en kwaliteitssysteem

verder ontwikkeld. Kwaliteits- en veiligheidsdenken maakt nu integraal onderdeel uit van

de bedrijfsvoering.

• Het ‘leren van fouten’ is onlosmakelijk verbonden met de teamcultuur. Incidenten

worden gemeld, geanalyseerd, besproken, verbetervoorstellen worden systematisch

gemonitord en er worden kwartaalrapportages gemaakt.

• De jaarlijkse interne audits vinden plaats op basis van een module van het INK-model en

zijn gericht op vragen die aansluiten bij de accreditatie door het NIAZ.

• Er is een informatieprotocol voor de communicatie tussen RvT, RvB en Medische staf

ontwikkeld. Dit wordt verder uitgewerkt in 2013.

• Beschikbare beleidsinformatie en informatie gerelateerd aan werkprocessen is integraal

toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers via ons eigen netwerk.

• Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden op de inzet van social media.

• Er vinden op regelmatige basis richtlijnen- en complicatiebesprekingen plaats.

• De Lean stafafdeling is in 2012 doorontwikkeld tot een adviesbureau. Lean@Instituut

Verbeeten slaat nu steeds meer de vleugels uit om ook externe partijen, waaronder onze

ketenpartners, te adviseren. Geld dat daarmee wordt verdiend, wordt geïnvesteerd in

het verder ‘Verbeeteren’ van Instituut Verbeeten (‘voor en door de zorg’).

Vol vertrouwen konden we dus eind 2012 alle voor de her-accreditatie benodigde informatie

toesturen aan het NIAZ. Bij het verschijnen van dit verslag is reeds bekend dat ook de NIAZ

accreditatiecommissie bewondering heeft voor de stappen die het Instituut Verbeeten heeft

gezet. Ook de visitatie door de (NVRO), (NVKF) en (NVMBR) hebben geleid tot een goede

beoordeling.

Financiën

De organisatie is in 2012 verder voorbereid op marktwerking in de Zorg. De rapportages zijn in

een continu proces verder geoptimaliseerd zodat het management in staat is aandachtspunten

te herkennen, prioriteiten te stellen en daar waar nodig bestaand beleid bij te sturen.

In 2012 zijn de ziekenhuizen door aangepaste wetgeving overgestapt van 30.000 DBC’s naar

3.000 DOT producten (DBC’s Op weg naar Transparantie). Voor Instituut Verbeeten heeft dit

gevolgen voor zowel registratie als facturatie van zorgproducten. De voorbereidingen voor de

implementatie van een nieuwe productstructuur per 2013 zijn inmiddels getroffen.

In de loop van 2012 werd duidelijk dat al eerder dan verwacht deze overgang naar

prestatiebekostiging tot lagere opbrengsten zou leiden dan oorspronkelijk gedacht. Dit betekent

dat resultaat, liquiditeit en solvabiliteit onder druk kwamen te staan. Om er zorg voor te dragen

dat het begrote resultaat werd gerealiseerd, is een bezuinigingsplan opgesteld.

Bezuinigingsplan

In het tweede kwartaal van 2012 is een bezuinigingsplan geformuleerd en ook (in een

inloopbijeenkomst) met de medewerkers gecommuniceerd. Doelstelling was om 2012 niet

verliesgevend af te sluiten. We zijn er trots op dat we dat hebben gerealiseerd. Daarbij heeft

tevens een cultuurverandering plaats gevonden omdat automatismen moesten worden

doorbroken. Medewerkers werden gestimuleerd mee te denken en ideeën in te brengen. In

aanvulling op de plannen voor structurele bezuinigingen vanuit het management heeft dit geleid

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 17


tot substantiële reductie van kosten. Er is wekelijks een extra COM vergadering ingesteld om

vroegtijdige afstemming tussen de verschillende afdelingen te waarborgen. In dit overleg

worden ook alle feitelijke investeringsvoorstellen beoordeeld. De uitgangspunten voor het

bezuinigingsplan waren:

• geen gedwongen ontslagen;

• blijvende uitstekende kwaliteit van zorg;

• blijvend verbeteren;

• meer inkomsten;

• scherpe contractafspraken met leveranciers.

Liquiditeit

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in nieuwe locaties in Breda en Den Bosch en in nieuwe

apparatuur. De liquiditeitsbehoefte die hiermee gepaard ging is opgevangen door

kasgeldleningen. In 2011 is hiervan al een deel omgezet in langlopende leningen. Eind 2012 is

nog 20,4 miljoen gefinancierd met kasgeldleningen. Van dit bedrag wordt in 2013 16,9 miljoen

omgezet in langlopende leningen. Het verschil tussen beide bedragen wordt opgevangen door

middel van een combinatie van een terughoudend investeringsbeleid, een positieve operationele

kasstroom en kredietafspraken met de bank. Verdere behoefte aan langlopende leningen is zeer

onwaarschijnlijk als gevolg van de verwachte positieve kasstromen.

De rentelasten waren door het financieren met kasgeldleningen laag, maar het bracht wel het

risico van rentestijgingen met zich mee. Door de omzetting naar langlopende leningen met een

vaste rente wordt dit risico in 2013 afgedekt.

De facturatie over in 2012 gestarte behandelingen is in het najaar opgestart, omdat hernieuwde

afspraken met zorgverzekeraars eerst moesten worden afgerond. Het hierdoor ontstane

liquiditeitstekort is opgevangen door voorschotten van de zorgverzekeraars.

Automatisering

Ook de doelstellingen van de afdeling ICT stonden in het teken van verdergaande

professionalisering. De groei van Instituut Verbeeten en de topprioriteit voor kwaliteit van de

zorg voor patiënten zijn redenen om de ICT dienstverlening uit te breiden, te verbeteren en te

borgen. In 2012 is hier een aanvang mee gemaakt. Als focus voor de toekomst is een plan van

aanpak gemaakt op basis van drie uitgangspunten (BVI):

• Beschikbaarheid van informatie (de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste

plaats, met de juiste snelheid);

• Vertrouwelijkheid: gegevens zijn beschermd tegen onbevoegde kennisname;

• Integriteit: het is gewaarborgd dat gegevens niet ongecontroleerd worden gewijzigd /

verloren gaan.

Voorbeeldprojecten in 2012:

• Implementatie van nieuwe regelgeving in het geautomatiseerde facturatietraject met als

positief neveneffect dat ook de controle op verzekeringsrechten nu efficiënter kan

plaatsvinden;

• automatisering van het inkoopproces;

• onderhoud, optimalisatie en verdere uitbreiding van Ccure;

• vervanging van gedateerde servers;

• update van software voor werkroosters (RostarCas), zodat dit op alle lokaties en ook

vanuit thuis via internet toegankelijk is;

• alle actuele informatie (beleidsnotities, formulieren, procedures etc.) digitaal beschikbaar

voor de medewerkers via een documentbeheersysteem;

• implementatie van een systeem voor digitale verslaglegging voor NG (AGFA-NIS).

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 18


4.2. Klanten (patiënten en samenwerkingsverbanden) en leveranciers

Video conferencing heeft in het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Van één maal

per week in 2011, wordt nu meerdere keren per dag contact met de co-locaties gelegd voor o.a.

patiëntbesprekingen. Daarnaast worden meerdere keren per week oncologie besprekingen

gehouden met verwijzende ziekenhuizen.

Patiënttevredenheidsonderzoek

De uitslagen van de kwartaalrapportages laten zien dat de tevredenheid van de patiënten

onverminderd hoog is. De geleverde zorg wordt gemiddeld door 95% als goed of zeer goed

beoordeeld. Alleen de parkeergelegenheid blijft een aandachtspunt

Primair proces

• Geleidelijke invoering van de lean management filosofie, waardoor zoveel mogelijk

verspilling in de bedrijfsprocessen wordt voorkomen en de waarde voor de patiënt wordt

gemaximaliseerd, heeft inmiddels binnen Instituut Verbeeten tot aansprekende

resultaten geleid. Zo is de toegangstijd bij Nucleaire Geneeskunde teruggebracht van 11

naar 4 dagen na aanmelding. Stroomlijning van de processen vermindert de kans op

fouten, waardoor kwaliteit en veiligheid worden verhoogd. Door gebruikmaking van

moderne, efficiënter werkende apparatuur en Lean-technieken kon Instituut Verbeeten

met hetzelfde aantal mensen gaan werken op 3 locaties en substantieel meer patiënten

bestralen dan 5 jaar geleden. Er is een grote betrokkenheid van medewerkers en een

continue verbetercultuur.

• Vervanging van apparatuur is projectmatig aangepakt met als doelstelling een eenheid

van apparatuur in goede samenwerking tussen de disciplines te realiseren, zowel in

medische als in technische zin. Er is bewust geïnvesteerd in een goede voorbereiding

van dit traject. Dit heeft geleid tot een collectieve prestatie van RT, NG en KF&I.

Inmiddels is bereikt dat alle versnellers en ondersteunende apparatuur van de zelfde

leverancier worden afgenomen.

• De introductie van Eclipse als treatment planning systeem in de bestralingsvoorbereiding

blijkt een enorme stap voorwaarts. Voor een groot deel van de behandelingen is een

verbeterde en meer efficiënte werkwijze gerealiseerd. De kwaliteit is dus verbeterd, de

patiënt wordt minder belast.

• Door inzichten in de doorlooptijden per processtap zijn belangrijke doorbraken geboekt.

Het is gelukt om de eenvoudige planningen of het intekenen van de ‘organs at risk’

vrijwel altijd op de dag van de CT scan te doen. Team Consult is in goed overleg met de

radiotherapeuten het intekenen van de tumor gaan inplannen. In de regel lukt het om

dat binnen 2 dagen na de CT te doen, vaak zelfs al eerder. Het team

bestralingsvoorbereiding is in staat om in de meeste gevallen binnen 24 uur het concept

behandelplan gereed te maken. Per saldo is de doorlooptijd tussen CT en de eerste

bestraling aanzienlijk korter geworden. In 2013 zal de aandacht uitgaan naar de

doorlooptijd tussen aanmelding en consult. Daarmee verwachten we de totale

doorlooptijd te kunnen halveren van gemiddeld 20 naar 10 dagen.

• De implementatie van het Nucleair Informatie Systeem (AGFA-NIS) geeft systematisch

inzicht in de lopende cases en de fase waarin deze zich bevinden. Het minimaliseert

verlies van essentiële patiëntinformatie. Door dit systeem kan de verslaglegging nu

volledig digitaal worden verzorgd. Verslagen en beelden worden digitaal opgeslagen in

het PACS systeem. Dit is voor NG een heel belangrijke stap geweest.

• Ademhalingsregulering is geïntroduceerd bij patiënten die op de linker borst worden

bestraald.

Een Klant Contact Centrum in een gastvrije hal

Een goede specificatie van wensen en mogelijkheden in de aanvangsfase heeft tot een prachtig

resultaat geleid De hal biedt nu niet alleen een gastvrije ontvangstruimte met een centrale

balie, maar ook een ‘winkelstraat’ voor commerciële exploitatie gerelateerd aan de oncologische

zorg. Verder biedt het mogelijkheden om bijeenkomsten voor grotere gezelschappen te houden.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 19


Ook het beveiligingsniveau binnen het Instituut is naar een hoger plan getild. Het is gelukt om

Instituut Verbeeten in Tilburg te ‘compartimenteren’, met gescheiden patiëntgebieden en

personeelsgebieden.

Leveranciers

2012 stond in het teken van verdere professionalisering van het FB, digitalisering van het

inkoopproces en een kritische blik op de kosten. Er is een belangrijke bijdrage geleverd aan de

bezuinigingsdoelstelling. Met name het contract ‘groot onderhoud’ leverde door middel van

hernieuwde afspraken met de installateur (waarmee al 15 jaar een goede werkrelatie bestaat)

een substantiële kostenreductie.

4.3. Medewerkers

Om de medewerkers optimaal te ondersteunen in hun eigen rol zijn de organisatiedoelstellingen

gecommuniceerd (o.a. via inloopbijeenkomsten), maar ook vertaald naar

afdelingsdoelstellingen. Zo wordt binnen Radiotherapie maandelijks bijgehouden in hoeverre

de afdelingsdoelstellingen zijn gehaald en wat eventueel moet worden gedaan om ze alsnog te

verwezenlijken. De resultaten worden voor iedereen zichtbaar opgehangen en hebben een

koppeling met de borden van de dagstart waarop de prioriteiten van die dag staan. Dagelijkse

aandacht voor de inhoud van het vak is zo onlosmakelijk verbonden met de doelstellingen van

Instituut Verbeeten als geheel.

Met een versterkte bezetting is het voor Nucleaire Geneeskunde mogelijk om de interactie

met verwijzers te verstevigen. Expertise op het gebied van PET voor RT-planning wordt ook

intern benut.

Binnen Klinische Fysica en Instrumentatie is gestart met een vorm van 360 graden

feedback voor medewerkers, waarvan de resultaten worden besproken in het jaargesprek.

Instituut Verbeeten wil zich onderscheiden in Nederland als een professionele organisatie met

professionele medewerkers. Zowel op het gebied van beleidsvoorbereiding, als qua inzet van

mensen, kennis en systemen is in 2012 vooruitgang geboekt. Enkele voorbeelden:

• afspraken over flexibele inzet van medewerkers op diverse lokaties en binnen

verschillende sub-afdelingen;

• verdergaande samenwerking en uitwisseling van kennis met collega zorginstellingen;

• het medewerkersbelevingsonderzoek is structureel onderdeel van de jaarlijkse planningen

controlcyclus, het streven om in 2012 op alle vragen minimaal een 7 te scoren is nét

niet gehaald;

• in het kader van het project ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’, is een enquête

uitgevoerd, waarvan de conclusies en aanbevelingen zijn omgezet in een plan van

aanpak;

• de werkgroep ‘Gedrag’ is opgericht om bewustwording omtrent houding, gedrag en

bejegening te creëren en blijvend aandacht te geven (‘hoe gaan wij binnen Verbeeten

met elkaar om?’);

• de vrijwilligers hebben een training gevolgd over agressie en bejegening;

• er is een aanvang gemaakt met de actualisering en herwaardering van alle functietaakomschrijvingen;

• de ArboUnie heeft in november een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd;

• er is doorlopend aandacht voor werkplekadviezen, ergo coaches en de

preventiemedewerker worden betrokken bij (ver)bouwactiviteiten;

• in samenwerking met de adviseurs Infectiepreventie van het TweeSteden ziekenhuis is

een audit uitgevoerd, vervolgens is een contract afgesloten met dit ziekenhuis voor

afname van diensten op het gebied van infectiepreventie.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 20


4.4. Maatschappij

Instituut Verbeeten staat midden in de samenleving. Het heeft een belangrijke functie voor

mensen met kanker in een moeilijke periode in hun leven, maar we willen verder kijken dan

alleen de strikt medische behandeling. Wij bieden een uitstekende service, voorlichting en

begeleiding, niet alleen aan de patiënten maar ook aan hun omgeving. We kijken daarbij breder

dan alleen bestralen. Wij bieden ook zorg en begeleiding op het gebied van voeding en

gezond leven. Via maatschappelijk werk helpen wij bij persoonlijke problemen waar onze

patiënten in relatie tot hun gezondheidssituatie tegenaan lopen.

Een goede informatievoorziening hoort bij excellente zorg. Daarom heeft Instituut Verbeeten

samen met het TweeSteden ziekenhuis Infotheek Oncologie gerealiseerd. In dit

laagdrempelige Informatiecentrum, is schriftelijke en digitale informatie beschikbaar over

kanker. Infotheek Oncologie organiseert bovendien periodiek themabijeenkomsten over kanker

en de gevolgen ervan. Op het gebied van nazorg bestaan er uitstekende contacten met het

Inloophuis Midden Brabant. Een rustgevende plek, waar ontmoeten en ontspannen centraal

staan. Voor meer informatie: www.wegwijzerkanker.nl.

Wij letten op ons energieverbruik en passen uiteenlopende technieken toe om dit zo veel

mogelijk te beperken (zoals hoogfrequente TL-verlichting, glas met zonwering, een eigen

koude/warmte opslag, sluiswerking bij de hoofdingangen, bewegingsmelders op de verlichting

van de kantoorruimtes, zonnecollectoren, lucht behandel installaties).

In 2012 heeft een analyse van het energiegebruik plaatsgevonden in samenwerking met

Essent. De techniek van de warmte- en koude installaties is op basis van continue monitoring in

balans gebracht. Het behaalde rendement is zo opmerkelijk dat een rapportage daarvan aan de

provincie geleid heeft tot een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven in de regio.

Stichting Verbeeten Fonds stimuleert onderzoek naar behandelingen van kanker en biedt

middelen om de voorlichting en begeleiding van patiënten met kanker nog verder te verbeteren.

In 2012 hebben we met succes gewerkt aan het vergroten van externe zichtbaarheid. Hierdoor

zijn we in staat geweest meerdere en grotere innovatieve projecten te financieren (zoals het

project ‘hoge precisie bestraling van patiënten met prostaatkanker door gebruik van MRI’).

Voor meer informatie over projecten (zoals de jaarlijkse verwendag voor kinderen van ouders

met kanker) en activiteit en (zoals het Charity Golftournament en het fiets ‘event’ tussen de

vestigingen van Instituut Verbeeten) zie: www.verbeetenfonds.nl

We doen mee aan de Landelijke ‘Open dag van de Zorg’

Ook in 2012 heeft Instituut Verbeeten haar deuren gastvrij geopend voor geïnteresseerden.

Zowel Verbeeten Tilburg als Verbeeten Breda waren op 17 maart 2012 te bezichtigen.

Vrijwilligers

Na bijna 25 jaar onder de vleugels van ‘de Unie van Vrijwilligers afdeling Tilburg’ actief te zijn in

Verbeeten, maken de vrijwilligers sinds 1 december 2011 deel uit van de organisatie. De

vrijwilligers hebben een gastvrouw functie in de wachtruimtes. Zij schenken koffie en thee,

stellen bezoekers en patiënten op hun gemak en verzorgen de tijdschriften in de wachtruimtes.

De vrijwilligers hebben een workshop gehad met het thema ‘bejegening en verbale

weerbaarheid’. Uit het patiënttevredenheidsonderzoek blijkt keer op keer dat de patiënten en

bezoekers de aanwezigheid van de vrijwilligers zeer waarderen.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 21


Hoofdstuk 5

Samen Verder! (visie op de toekomst)

5.1. Verbeteren en vernieuwen

In december 2012 stond de inloopbijeenkomst voor het personeel in het teken van de

jaarplannen voor 2013. De essentie van de Kaderbrief werd met de medewerkers gedeeld.

Als succesbepalende factoren voor verdere verbetering en vernieuwing van Instituut Verbeeten

in 2013 werden genoemd:

• aantoonbare product- en proceskwaliteit;

• verkorten van de doorlooptijd tot de bestraling

(‘we zien de patiënt vandaag en bestralen morgen’);

• innovatie;

• deskundige, competente en tevreden medewerkers;

• een bedrijfseconomische gezonde uitgangssituatie.

De ontwikkeling van integraal Risico Management Model (RMM) wordt hierbij als belangrijke

randvoorwaarde gezien. Als we op basis van prestatie-indicatoren onze voortgang inzichtelijk

maken, zijn we nog beter in staat tijdig en gericht bij te sturen in essentiële processen.

Begin 2013 is op een interactieve wijze met het middenkader en de RvB teruggeblikt op 2012,

maar vooral ook geïnventariseerd wat essentieel is om ‘mee te nemen’ naar 2013. Termen die

daarbij sterk naar voren kwamen zijn: samenwerking, focus en communicatie.

De opgebouwde samenwerking in 2012 voelt prettig. In 2013 willen we dit vasthouden en nog

verder uitbouwen Een goede voorbereiding en optimale communicatie is daarbij essentieel. De

inloopbijeenkomsten en het COM Middenkader overleg worden zeer op prijs gesteld.

5.2. Missie, visie strategie 2013 - 2020

In december 2012 heeft een visie bijeenkomst plaatsgevonden met de RvT, RvB en Medische

Staf. We verwachten halverwege 2013 een geactualiseerde missie, visie en strategie te kunnen

uitdragen.

5.3. Jubileum 60 jaar Verbeeten

Instituut Verbeeten is opgericht in 1952, en in 1953 is de eerste patiënt behandeld. Dit

betekent dat we in 2013 ons 60 jarig jubileum vieren. Het hele jaar door zullen activiteiten

plaatsvinden.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 22


Jaarrekening 2012

Stichting

Dr. Bernard Verbeeten Instituut

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 23


INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2012

5.1.1 Balans per 31 december 2012 26

5.1.2 Resultatenrekening over 2012 27

5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 28

5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 30

5.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 38

5.1.6 Mutatieoverzicht immateriële en materiele vaste activa 46

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 50

5.1.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2012 51

5.1.9 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 56

5.2 Overige gegevens

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 58

5.2.2 Statutaire winstbestemming 58

5.2.3 Resultaatbestemming 58

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 58

5.2.5 Controleverklaring 59

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 24


5.1 JAARREKENING 2012

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 25


5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref. 31-dec-12 31-dec-11

€ €

Vaste activa

Immateriele vaste activa 1 1.349.441 5.901.919

Materiële vaste activa 2 49.300.241 49.002.340

Financiële vaste activa 3 27.955 25.297

Totaal vaste activa 50.677.637 54.929.556

Vlottende activa

Voorraden 4 78.775 107.818

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten

5 2.212.982 0

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 78.264

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 7 236.954 0

Overige vorderingen 8 7.542.284 4.429.091

Liquide middelen 9 5.975 5.585

Totaal vlottende activa 10.076.970 4.620.758

Totaal activa 60.754.607 59.550.314

Ref. 31-dec-12 31-dec-11

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 454 454

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 5.565.994 5.350.678

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 434.439 434.439

Totaal eigen vermogen 10 6.000.887 5.785.571

Voorzieningen 11 350.739 306.196

Langlopende schulden (nog voor meer dan een

jaar)

12 23.310.403 26.128.645

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 84.559 0

Overige kortlopende schulden 13 31.008.019 27.329.902

Totaal passiva 60.754.607 59.550.314

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 26


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

Ref. 2012 2011

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 15 33.409 22.685.008

Omzet DBC's/DBC-zorgproducten B-segment 16 21.787.998 0

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen 17 236.954 0

transitiebedrag medisch specialistische zorg

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 18 3.261.546 2.428.196

Subsidies 19 260.624 412.530

Overige bedrijfsopbrengsten 20 718.201 658.730

Som der bedrijfsopbrengsten 26.298.732 26.184.464

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 21 12.814.655 12.721.712

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 22 6.702.483 7.033.699

Overige bedrijfskosten 23 5.311.887 5.000.716

Som der bedrijfslasten 24.829.025 24.756.127

BEDRIJFSRESULTAAT 1.469.707 1.428.337

Financiële baten en lasten 24 -1.254.391 -1.212.894

RESULTAAT BOEKJAAR 215.316 215.443

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 215.316 215.443

215.316 215.443

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 27


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

2012 2011

€ € € €

Bedrijfsresultaat 1.469.707 1.428.337

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen (I)MVA, inclusief afschrijving

disagio 11.160.054 6.980.096

- mutaties voorzieningen 44.543 12.782

11.204.597 6.992.878

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 29.043 -11.220

- mutatie onderhanden werk DBC's/DBCzorgproducten

-2.212.981 1.138.977

- vorderingen uit hoofde van transitieregeling -236.954 0

- vorderingen -3.113.193 -1.020.798

- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot 162.823 -2.081.910

- kortlopende schulden (excl. schulden aan

banken) -29.217 69.907

-5.400.479 -1.905.044

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.273.825 6.516.171

Betaalde interest -1.198.485 -1.159.291

-1.198.485 -1.159.291

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.075.340 5.356.880

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -7.044.952 -13.737.841

Desinvesteringen materiële vaste activa 83.569 3.992.807

Investeringen immateriële vaste activa 0 -2.096.661

Overige investeringen in financiële vaste activa

-2.658 -11.244

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.964.041 -11.852.939

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 8.900.000

Aflossing langlopende schulden -2.818.237 -4.388.242

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.818.237 4.511.758

Mutatie geldmiddelen -3.706.938 -1.984.301

Aansluiting kasstroom met saldi geldmiddelen

2012 2011

€ € € €

Stand per 1 januari

Liquide middelen 5.585 15.248

Schulden aan kredietinstellingen -17.291.186 -15.316.548

-17.285.601 -15.301.300

Stand per 31 december

Liquide middelen 5.975 5.585

Schulden aan kredietinstellingen -20.998.514 -17.291.186

-20.992.539 -17.285.601

Mutatie geldmiddelen -3.706.938 -1.984.301

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 28


Toelichting mutaties kasstroomoverzicht:

Afschrijvingen (I)MVA

Instituut Verbeeten heeft in 2012 een vergoeding ontvangen van € 4.513.477 inzake Beleidsregel

Compensatie IVA 2010. Voor dit bedrag zijn de immateriele vaste activa, welke met name betrekking

hebben op bouwactiviteiten, versneld afgeschreven.

Desinvesteringen 2011

Onder de desinvesteringen materiële vaste activa ad € 3.992.807 is begrepen

een bedrag ad € 2.292.998 inzake investeringen in de bouw vestiging Den Bosch

welke waren geactiveerd tot 1 januari 2011 onder de post onderhanden werk.

In 2011 maken deze investeringen deel uit van de activering van de nieuwbouw in Den Bosch.

Langlopende leningen 2011

In 2011 is voor een bedrag ad € 8.900.000 kasgeldleningen omgezet in langlopende leningen.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 29


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemeen

De Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut (BVI) is een specialistisch ziekenhuis waar

topklinische zorg wordt geleverd op het gebied van Radiotherapeutische Oncologie en

Nucleaire Geneeskunde.

Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut heeft een hoofdvestiging aan de Brugstraat 10

te Tilburg, en nevenvestigingen in Den Bosch en Breda. In 2012 was Stichting Dr.

Bernard Verbeeten Instituut aangesloten bij de fiscale eenheid voor de omzetbelasting

van de Stichting Gasthuis.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de instelling.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi,

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het bijzonder RJ 65 inzake de

jaarverslaggeving voor de zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers 2011 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012

mogelijk te maken. Het voorschot inzake onderhanden werk ad. € 1.732.891, dat in de

jaarrekening 2011 was opgenomen onder schulden uit hoofde van

financieringsoverschot, is om deze reden bij de vergelijkende cijfers in de jaarrekening

2012 geherrubriceerd en in mindering gebracht op de post onderhanden werk uit hoofde

van DBC’s/DBC zorgproducten.

Verbonden rechtspersonen

Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut heeft de volgende verbonden stichtingen en

vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn:

Stichting Breedband Inkoopcombinatie Tilburg

De Stichting Breedband Inkoopcombinatie Tilburg betreft een besloten vennootschap die

gevestigd is in Tilburg en ten doel heeft glasvezelnetwerk te exploiteren in Tilburg en

directe omgeving.

Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.

Medirisk is voor het ziekenhuis een special purpose company, alle activiteiten van

MediRisk op het gebied van verzekeringen worden uitgeoefend ten behoeve van de

deelnemende ziekenhuizen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 30


5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs of de lagere actuele waarde,. Indien geen specifieke

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de

jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans overgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de

toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan

met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en e omvang

van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische

voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting

aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de

balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans

opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid

van de bepaling van de waarde.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortduren beoordeeld.

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting

wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve

bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de

verwachte levensduur van het vast actief. De afschrijvingen van de immateriele vaste

activa betreffen aanloopkosten, welke zijn gemaakt bij de bouw van de

bedrijfsgebouwen. De afschrijvingstermijnen zijn bepaald op basis van de

levensduurverwachting van de bijbehorende bedrijfsgebouwen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de

lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op grond wordt niet

afgeschreven.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 31


De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• Aanloopkosten 2,5 – 5,0

• Bedrijfsgebouwen 2,5

• Machines en installaties 5,0 – 10,0

• Andere vaste bedrijfsmiddelen 10,0 – 20,0

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als

eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de

investeringen.

Wijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en Richtlijn 655 Zorginstellingen

Sinds 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de

bekostiging van vaste activa aangekondigd. Per 1 januari 2008 is het bouwregime voor

zorginstellingen afgeschaft. Hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens

vervalt de garantie van het Ministerie van VWS op de vergoeding van afschrijvingen en

rentelasten. Het risico van de dekking van kapitaallasten en daarmee van de boekwaarde

ligt daardoor meer en meer bij de zorgaanbieders zelf.

Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het

vervallen van het bouwregime en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de

kapitaallasten van het vastgoed. Door de wijziging van de bekostigingssystematiek komt

een einde aan verwerking en waardering van vaste activa (met name vastgoed) op grond

van de bekostigingsvoorschriften. De verwerking en waardering van vaste activa dient

hiermee volgens de algemene verslaggevingsregels van Titel Boek 2 BW en de Richtlijnen

voor de jaarverslaggeving plaats te vinden.

Op grond van een aanwijzing van het Ministerie van VWS heeft de Nederlandse

Zorgautoriteit op 20 juni 2010 beleidsregels gepubliceerd die een oplossing moeten

bieden voor de kapitaallastenproblematiek bij cure instellingen. De beleidsregels voorzien

voor het gereguleerde segment van de ziekenhuiszorg in een eenmalige vergoeding voor

immateriële vaste activa (BR/CU-2002), een garantieregeling die een vangnet moet

bieden voor instellingen op het moment dat de budgettering van ziekenhuizen wordt

afgeschaft met een looptijd van 2011 tot 2017 (beleidsregel BR/CU-2001). Dit

overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oudbouw- en

nieuwbouw problematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van de

voormalige Immateriële Vaste Activa (door versnelde afschrijving en vergoeding in de

budgetten). De feitelijke verwerking en effecten zijn echter afhankelijk van de wijze van

invoering van prestatiebekostiging en de kapitaallasten hierbinnen. Vooralsnog loopt voor

het A-segment de bekostiging van kapitaallasten door op basis van nacalculatie via het

schaduwbudget. Als gevolg van de uitbreiding van het B-segment en de invoering van

DOT vindt een toename plaats van de prestatieafhankelijke bekostiging waarbij in 2012

en 2013 het schaduwbudget voor 95% respectievelijk 70% de opbrengstenmutatie

dempt.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

%

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 32


Voorraden

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor

incourantheid.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten financiële vaste activa, vorderingen en overlopende

activa, liquide middelen, langlopende schulden en overige financieringsverplichtingen,

kortlopende schulden en overlopende passiva. Instituut Verbeeten maakt geen gebruik

van afgeleide financiële instrumenten.

Initiële waardering

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij

(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden

meegenomen.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan

worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed

geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De

reële waarde van een lening is gelijk aan de contante waarde van toekomstige

kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor gelijksoortige

leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening.

Vervolg waardering

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier

gewaardeerd.

Onderhanden werk DBC’s/DBC-zorgproducten

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC’s wordt gewaardeerd op basis van het

tussentijds afgeleide product (huidige opbrengstwaarde). Berekend is de omzetwaarde

van het product als het product gegeven de gerealiseerde verrichtingen op het moment

van bepaling van het onderhanden werk ook daadwerkelijk wordt afgesloten. Op het

onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in

mindering gebracht.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte

oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter

dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder

schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die

op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen

worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 33


Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek

onderhoud van panden, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

Voorziening jubilea

De voorziening voor jubilea is gevormd om toekomstige jubileumuitkeringen te kunnen

financiëren, waarop medewerkers recht hebben bij een dienstverband van 12,5, 25 of 40

jaar, dan wel in bepaalde gevallen bij uitdiensttreding. De berekening is gebaseerd op

gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde

van een CAO-verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk

budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten.

De voorziening treft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren

PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en

resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd.

Schulden

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,

uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar

zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. De baten zijn voor wat betreft

het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de

hand van de voorschriften voor de bekostiging / subsidiëring. Baten (waaronder

nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Onzekerheid uit hoofde van overgang naar prestatiebekostiging

Achtergrond

In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem

van bekostiging via budgetten op volledige prestatiebekostiging. De invoering van de

prestatiebekostiging vindt plaats in de volgende stappen naar het gewenste eindmodel

van volledige prestatiebekostiging:

• Het afschaffen van de ziekenhuisbudgetten zodat ook de prijsgereguleerde prestaties

van het A-segment onder prestatiebekostiging vallen;

• Uitbreiding van het vrije segment

• Introductie van een vast segment met beschikbaarheidsbijdragen voor bepaalde

zorgfuncties

• Integrale vergoeding van de kapitaalslasten in de tarieven

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 34


In het eindmodel geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde

prestatie betaalt worden, op basis van integrale tarieven. Naast het vrije segment met

volledig vrije prijzen resteert een gereguleerd segment met maximumtarieven voor zorg

die niet geschikt is voor vrije prijsvorming. Daarnaast is er een vast segment voor zorg

die met prestatiebekostiging onvoldoende geborgd zou zijn.

Onder het eindmodel wordt de situatie verstaan die geldt vanaf 2015, na afloop van de

transitieregulering die de komende jaren van toepassing is. Gedurende de transitiefase

wordt het eindmodel al geïmplementeerd, met uitzondering van de integrale tarieven

waarbij ook de honorariumcomponent in het integrale tarief is opgenomen en de

gedifferentieerde kapitaallastenopslag, aangevuld met flankerend beleid.

Het flankerend beleid omvat een aantal overgangsmodellen:

• Transitiemodel voor ziekenhuizen (2012-2013)

• Overgangsregeling kapitaallasten (2011-2016)

• Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (2012-2014)

Transitiemodel

Per 2012 wordt de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt

prestatiebekostiging ook voor prestaties van het A-segment. De overgang van

gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor gebudgetteerde

instellingen systeemrisico’s met zich mee. Met het transitiemodel zoals dat is

gedefinieerd, worden de systeemrisico’s van de overgang van budgetbekostiging naar

volledige prestatiebekostiging deels ondervangen.

De systeemrisico’s worden opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen

per ziekenhuis op basis van het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOTomzet

(prestatiebekostiging) in 2012. Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95%

verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012.

In essentie is de doelstelling van het transitiemodel een demping van de overgang van

budgetbekostiging naar prestatiebekostiging. Belangrijk is dat het schaduw FB aangrijpt

op het A-segment van 2011. Dit betekent concreet dat het deel van het A-segment, dat

in 2012 wordt overgeheveld naar het B-segment, ook meetelt in de berekening van het

transitiebedrag. De zorg die vóór 2012 tot het B-segment werd gerekend blijkt

daarentegen buiten beschouwing bij de berekening van het transitiebedrag. Er is dus

geen sprake van een vangnet voor de wijzigingen in de productstructuur.

Gevolgen invoering prestatiebekostiging en transitiemodel

De invoering van de prestatiebekostiging en het transitiemodel heeft binnen en buiten de

sector de afgelopen tijd tot veel discussies geleid wat betreft de verantwoording van de

omzet, en gerelateerde balansposten in de jaarrekening van instellingen die medisch

specialistische zorg leveren. Over eventuele verantwoording- en controlevraagstukken

waar de instellingen tegenaan zijn gelopen bij het opstellen en controleren van de

jaarrekening 2012 en deelverantwoordingen is tussen partijen (VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN

en Coziek) periodiek overleg geweest ter invulling van generieke standpunten ten

aanzien van generieke sectorbrede onduidelijkheden.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 35


Geïdentificeerde risico’s en onzekerheden

Vanuit bovenstaande veranderingen zijn in het veld diverse risico’s en onzekerheden

geïdentificeerd. De belangrijkste voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met

schattingen, onzekerheden en aannames in de jaarverantwoording 2012 is omgegaan

betreft het volgende:

Bepaling onderhanden werk

Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk heeft het

management inschattingen gemaakt Het onderhanden werk betreft een waarde van EUR

3.945.873. Van dit bedrag is in de periode voorafgaand aan het opmaken van de

jaarrekening reeds 84 procent gefactureerd. Op de waardering van het onderhanden

werk zijn geen voorzieningen in mindering gebracht uit hoofde van

contracteringsonzekerheden en overschrijding van contractafspraken.

NBA Alert

Naar aanleiding van de geïdentificeerde risico’s en onzekerheden heeft de Nederlandse

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in haar Audit Alert 28 een aantal specifieke

aandachtspunten en risicogebieden benoemd ten aanzien van de

opbrengstverantwoording 2012. De in deze audit alert genoemde aandachtspunten en

risicogebieden zijn expliciet betrokken bij de omzetbepaling voor het jaar 2012.

Onderhanden projecten DBC's/DBC-zorgproducten B-segment

Zodra een betrouwbare inschatting kan worden gemaakt van het resultaat van

onderhanden DBC-zorgproducten, worden de opbrengsten en –kosten als opbrengsten en

kosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt naar rato van de verrichte prestaties per

balansdatum. Onder opbrengsten wordt verstaan de in het contract met de

zorgverzekeraar overeengekomen opbrengsten, indien en voor zover het waarschijnlijk is

dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald.

De mate waarin prestaties van een DBC-contract zijn verricht wordt bepaald aan de hand

van de tot de balansdatum gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte totale kosten

van het contract. Indien het resultaat van een onderhanden project niet waarschijnlijk

kan worden verhaald. Verwachte verliezen op contracten worden onmiddellijk in de

winst-en-verliesrekening opgenomen.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen

baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de

stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie

van door het instituutgemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winsten-verliesrekening

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden

gemaakt. Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten van een actief

worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de

gebruiksduur van het actief.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 36


Pensioenen

Instituut Verbeeten heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd

recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over

de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Instituut Verbeeten. De

verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn

ondergebracht bij PGGM. Instituut Verbeeten betaalt hiervoor premies waarvan de helft

door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten

worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële

verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds

101%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te

hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen

noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Instituut Verbeeten heeft geen

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Instituut

Verbeeten heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het

boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 37


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

1.Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Aanloopkosten 1.349.441 5.901.919

Totaal immateriële vaste activa 1.349.441 5.901.919

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt: 2012 2011

€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.901.919 4.012.084

Bij: investeringen 0 2.096.661

Af: afschrijvingen 4.552.478 206.826

Boekwaarde per 31 december 1.349.441 5.901.919

Aanschafwaarde 8.848.460 8.848.460

Af: cumulatieve afschrijvingen 7.499.019 2.946.541

Toelichting:

1.349.441 5.901.919

Beleidsregel Compensatie IVA 2010

In 2012 is prestatiebekostiging ingevoerd, waarbij ziekenhuizen per geleverde zorgprestatie worden betaald.

Als gevolg hiervan kunnen instellingen de kosten van met name bouwprojecten, waarover in het verleden afspraken zijn

gemaakt met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), niet meer automatisch terugverdienen.

Ter compensatie heeft de Nza de beleidsregel compensatie IVA 2010 opgesteld.

Aan Instituut Verbeeten is een bedrag van € 4.513.477 toegekend in het extern budget. Voor dit bedrag heeft in 2012

versnelde afschrijving van de immateriële vaste activa plaatsgevonden.

2012 2011

€ €

Reguliere afschrijving 39.001 206.826

Versnelde afschrijving 4.513.477 0

Totaal afschrijving immateriële vaste activa 4.552.478 206.826

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Grond 336.565 336.565

Terreinvoorzieningen 888.534 944.049

Gebouwen 12.615.757 13.131.712

Verbouwingen 1.845.934 1.771.195

Installaties 6.239.839 6.825.094

Trekkingsrechten 2.308.277 2.531.521

Instandhouding 447.698 541.766

Automatisering 5.100.860 5.053.079

Inventaris 19.516.778 17.867.359

Totaal materiële vaste activa 49.300.241 49.002.340

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Boekwaarde per 1 januari 49.002.340 46.084.179

Bij: investeringen 7.044.952 13.737.841

Af: afschrijvingen 6.663.482 6.826.873

Af: desinvesteringen 83.569 3.992.807

Boekwaarde per 31 december 49.300.241 49.002.340

Aanschafwaarde 84.564.368 80.044.803

Af: cumulatieve afschrijvingen 35.264.127 31.042.463

Boekwaarde per 31 december 49.300.241 49.002.340

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 38


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Toelichting:

Desinvesteringen

Er heeft een desinvestering plaatsgevonden van apparatuur (CT-scanner). Dit apparaat is ingeruild bij het aangaan

van een nieuwe investering.

Ontvangen subsidies en bijdragen

Ten behoeve van investeringen in het kader van weerstandsverhogende maatregelen

is een subsidie ad € 724.463 ontvangen en besteed in 2011 en 2012.

Stichting Verbeeten Fonds heeft de investering in een Vertual (inclusief verbouwing ruimte) gesteund

met een bijdrage ad € 175.285, welke is besteed in 2011 en 2012.

De ontvangen bijdragen zijn op de investeringen in mindering gebracht.

2012 2011

€ €

CBRN ontvangen subsidie weerstandsverhogende maatregelen 209.679 514.784

Stichting Verbeeten Fonds inzake bouw "Vertual" (virtuele versneller) 17.271 158.014

Totaal in mindering gebracht op de investeringen inzake ontvangen subsidies 226.950 672.798

Specificatie:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële en materiële vaste activa per activagroep, wordt verwezen

naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. De totaalaansluiting met de specificatie is als volgt:

Boekwaarde Immateriële vaste activa

Boekwaarde Materiële vaste activa

2012 2011

€ €

1.349.441 5.901.919

49.300.241 49.002.340

Totale boekwaarde 31 december conform specificatie 50.649.682 54.904.259

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Deelneming 1 284 284

Deelneming 2 25.373 16.000

Vorderingen op deelnemingen (ledenrekening) 2.298 9.013

Totaal financiële vaste activa 27.955 25.297

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2012 25.297 14.053

Bij: kapitaalstorting 9.000 9.000

Bij: resultaat deelneming en rentevergoeding -6.342 2.244

Boekwaarde per 31 december 2012 27.955 25.297

Toelichting:

Deelneming 1 betreft een participatie in Breedband Internet Tilburg BV. Het betreft een

minderheidsbelang en is derhalve niet in de consolidatie betrokken.

Aan Breedband Internet Tilburg BV is een lening verstrekt waarvan het saldo op 31 december € 36.704 bedroeg.

( 2011: € 38.999). Deze vordering is voorzien.

In 2010 is een tweede minderheidsdeelneming aangegaan waarbij ook in 2011 en 2012 aandelen zijn gekocht in

verzekeraar MediRisk. De aandelen zijn uitgegeven naar rato van de jaarpremie. Bij Medirisk wordt ook een

ledenrekening aangehouden waarvan het saldo op balansdatum € 2.298 bedroeg.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 39


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Overige voorraden:

Onderdelen medische apparatuur 78.775 107.818

Totaal voorraden 78.775 107.818

Toelichting:

Deze voorraad bevat onderdelen voor diverse versnellers om een continue bedrijfsvoering

te waarborgen.

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Onderhanden werk DBC's B-segment (gerealiseerde projectkosten en

toegerekende winst)

3.945.873 0

Af: Ontvangen voorschotten 1.732.891 0

Totaal onderhanden werk 2.212.982 0

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven:

Stroom DBC's/DBC-zorgproducten

OHW DBC's

Af: ontvangen

voorschotten

Saldo per 31

december 2012

€ € €

Diverse zorgverzekeraars 3.945.873 1.732.891 2.212.982

Toelichting:

Het onderhanden werk bestaat uit alle per 31-12-2012 openstaande DBC-zorgproducten.

Vanaf 2012 vallen DBC-zorgproducten met betrekking tot radiotherapie onder het B-segment. (2011 A-segment)

In de waardering is rekening gehouden met de fase waarin de DBC zich bevindt.

In 2011 is een vast voorschot ontvangen van een zorgverzekeraar ad € 1.732.891, welke in mindering is gebracht

op de onderhanden werk positie per 31 december 2012 ad € 1.600.295. De schuldpositie die resteert over 2011

ad € 132.596 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

6. Vorderingen uit hoofde van financieringsoverschot en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2009 2010 2011 2012 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 -72.645 150.909 0 78.264

Correcties voorgaande jaren -72.645 55.021 4.569.588 0 4.551.964

Betalingen/ontvangsten 0 0 -4.714.787 0 -4.714.787

Subtotaal mutatie boekjaar -72.645 55.021 -145.199 0 -162.823

Saldo per 31 december -72.645 -17.624 5.710 0 -84.559

Stadium van vaststelling (per erkenning):

a a a NVT

a= definitieve vaststelling Nza

Toelichting

Vanaf 2012 vindt de overgang naar prestatiebekostiging plaats en ontstaat geen nieuwe vordering of schuld uit

hoofde van financieringstekort dan wel financieringsoverschot.

Naar verwachting zal de bestaande schuld op 31 december 2012 binnen een jaar worden afgewikkeld.

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2012 2011

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 0 22.648.556

nog in tarieven te verrekenen samenwerkingsverbanden 0 41.000

Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 0 21.552.675

Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 524.654

Mutatie onderhanden werk DBC A-segment 0 461.318

Totaal financieringsverschil 0 150.909

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 40


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 2012 2011

€ €

De specificatie is als volgt

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) 22.665.483 0

Af: Omzet (inclusief overloop) 22.416.058 0

Transitiebedrag 249.425 0

Waarvan gepresenteerd als:

vorderingen uit hoofde van transitieregeling (95%) 236.954 0

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:

2012 95% € 249.425

Toelichting:

De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling

voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de

oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term

transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie

bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

Naar verwachting zal deze vordering binnen een jaar worden afgewikkeld.

8. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Vorderingen op debiteuren 1.199.924 2.766.998

Vorderingen in rekening courant 62.823 110.775

Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten minus voorschotten 3.661.694 9.798

Disagio op leningen 96.545 131.837

Resterende overige vorderingen 152.616 36.387

Opbrengstverrekening 2011, resp 2009/2010, te ontvangen van zorgverzekeraars 1.998.991 616.987

Vooruitbetaalde bedragen 269.215 752.382

Nog te ontvangen bedragen 100.476 3.927

Totaal vorderingen en overlopende activa 7.542.284 4.429.091

Toelichting:

Debiteuren

De voorziening die in aftrek op de debiteuren is gebracht, bedraagt in 2012 € 57.360 (2011: € 52.356)

Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten minus voorschotten

Als gevolg van de overgang naar prestatiebekostiging was het in 2012 nog niet mogelijk alle DBC-zorgproducten welke

waren gesloten in 2012 ook uit te factureren. Het resterend bedrag dat door zorgverzekeraars aan voorschotten hierop

is betaald, en in mindering is gebracht op de post nog te factureren, bedroeg op 31 december € 5.568.000.

Disagio op leningen

In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 66.756 (2011: € 96.600) zijnde disagio op leningen, met een

looptijd langer dan 1 jaar, welke over de resterende looptijd van de lening ten laste van de lening ten laste van de

winst- en verliesrekening wordt gebracht.

Met uitzondering van een deel van de disagio op leningen hebben alle overige vorderingen een looptijd korter dan

een jaar.

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Bankrekeningen 285 132

Kassen 5.690 5.453

Totaal liquide middelen 5.975 5.585

Toelichting:

Bovenstaande liquide middelen zijn direct opvorderbaar en staan ter vrije beschikking.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 41


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 2012 2011

€ €

Kapitaal 454 454

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 5.565.994 5.350.678

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 434.439 434.439

Totaal eigen vermogen 6.000.887 5.785.571

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming 31-dec-2012

€ € €

Kapitaal 454 0 454

Totaal kapitaal 454 0 454

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming 31-dec-2012

€ € €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen: 5.350.678 215.316 5.565.994

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 5.350.678 215.316 5.565.994

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per Resultaat- Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming 31-dec-2012

€ € €

Algemene reserves 434.439 0 434.439

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 434.439 0 434.439

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 01-jan-12 31-dec-12

€ € € €

Voorziening groot onderhoud 100.514 27.996 4.180 124.330

Voorziening jubilea 183.564 28.696 10.834 201.426

Voorziening persoonlijk budget levensfase 22.118 2.865 0 24.983

Totaal voorzieningen 306.196 59.557 15.014 350.739

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-12


Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 23.366

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 327.373

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 142.380

Toelichting per categorie voorziening:

Groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud is gebasseerd op het meerjaren onderhoudsplan.

Jubilea

De voorziening jubilea is gevormd om aan de verplichting te kunnen voldoen voor toekomstige jubilea.

Persoonlijk budget levensfase

Inzake de verplichting ten aanzien van de werknemers die in aanmerking komen voor de overgangsregeling 45

jaar en ouder is een voorziening gevormd.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 42


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 23.310.403 26.128.645

Totaal langlopende schulden 23.310.403 26.128.645

Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 30.516.887 25.392.629

Bij: nieuwe leningen 0 8.900.000

Af: aflossingen 4.098.242 3.775.742

Stand per 31 december 26.418.645 30.516.887

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 3.108.242 4.388.242

Stand langlopende schulden per 31 december 23.310.403 26.128.645

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 3.108.242 4.388.242

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 23.310.403 26.128.645

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 14.330.440 16.287.681

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende

schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting

Zekerheden

Aan de Stichting Waarborgfonds voor de zorgsector zijn het recht van hypotheek en een pandrecht verleend

tot zekerheid voor de voldoening van alle verstrekte dan wel nog te verstrekken kredieten, garanties, borgstellingen

en andere schulden uit welke hoofde dan ook door het Waarborgfonds.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 43


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

13. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 20.998.514 17.291.186

Crediteuren 919.852 1.820.572

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 3.108.242 4.388.242

Belastingen en sociale premies 590.547 526.343

Schulden terzake pensioenen 4.476 28.467

Nog te betalen salarissen 69.109 80.949

Vakantiegeld 417.407 408.908

Vakantiedagen (inclusief kortlopende PLB uren) 674.528 504.061

Nog te betalen kosten:

Rente 276.168 318.762

Diversen 1.400.124 1.188.682

Ontvangen onverschuldigde betaling 1.924.013 0

Vooruitontvangen opbrengsten 127.953 309.663

Rekening-courant Maatschap 497.086 331.471

Vooruitontvangen op onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten

0 132.596

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 31.008.019 27.329.902

Toelichting:

Schulden aan kredietinstellingen

Op balansdatum zijn onder de schulden aan kredietinstellingen voor 20,4 miljoen euro kasgeldleningen

(2011: 16,1 miljoen) opgenomen welke zijn afgesloten bij de Rabobank. Deze dienen onder meer ter financiering van

de nieuwbouw van vestigingen in Breda en Den Bosch. Als zekerheid is een onvoorwaardelijke garantie van de

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector gesteld. De totale ruimte van de kasgeldfaciliteit bedraagt op

balansdatum € 21.400.000.

De Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut heeft een kredietfaciliteit in rekening courant bij de Rabobank

van € 3.000.000.

Diversen

De schuld uit hoofde van kostendeling WDS nucleaire geneeskunde, welke hieronder is opgenomen, bedraagt op

31 december € 424.000 (2011:€ 164.000). Doordat het aantal verrichtingen nucleaire geneeskunde sneller is gestegen

dan de hiervoor gemaakte kosten is de voorschotfacturatie te hoog geweest.

Ontvangen onverschuldigde betaling

Deze onverschuldigde betaling is in januari 2013 aan de betreffende zorgverzekeraar terugbetaald.

Vooruitontvangen op onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten

2012 2011

Specificatie € €

Onderhanden werk DBC's A-segment 0 1.600.295

Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars 0 1.732.891

0 -132.596

Eind 2011 is door een zorgverzekeraar een vast voorschot verstrekt op het onderhanden werk, op basis van beleidsregel

CI096. Door de andere zorgverzekeraars is rente vergoed over hun aandeel in het onderhanden werk.

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen

Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 472.681 358.779

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 5.956 6.673

Bij: investeringsruimte verslagjaar 178.236 175.323

Af: investeringen verslagjaar 0 68.094

Beschikbare investeringsruimte 31 december 656.873 472.681

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de €

beschikbare investeringsruimte: 0

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 44


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 6.827.744 5.627.039

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 113.341 104.663

Bij: investeringsruimte verslagjaar 1.114.265 1.096.042

Beschikbare investeringsruimte 31 december 8.055.350 6.827.744

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de €

beschikbare investeringsruimte: 4.489.520

Toelichting:

Het beslag op lopende investeringsprojecten heeft betrekking op de reeds afgeronde investering Noordzijde

Instituut Verbeeten. Aangezien deze inbreng nog niet is verwerkt in de rekenstaat, is dit beslag niet

verantwoord in het verloopoverzicht.

Overig:

Verplichtingen uit hoofde van macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug

te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing

macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit

ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling

vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze

vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1

december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 16.634 miljoen (prijsniveau 2011).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012.

Instituut Verbeeten is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument

voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in

de balans van Instituut Verbeeten per 31 december 2012.

Inkoopverplichtingen

Er zijn inkoopverplichting aangegaan voor investeringen in 2012, waaronder een Spect CT.

De verplichting bedraagt inclusief omzetbelasting € 672.000.

Fiscale eenheid

De Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut maakt deel uit van een federatie voor instellingen

voor gezondheidszorg. Als gevolg hiervan is het Instituut hoofdelijk verantwoordelijk voor schulden uit hoofde

van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Subsidies

Door de Stichting zijn subsidies ontvangen in het boekjaar. Het niet (tijdig) nakomen van verplichtingen in het

kader van deze subsidies kan financiële gevolgen met zich meebrengen.

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht van de grond

onder de bedrijfspanden in Den Bosch en Breda.

De operational leasing wordt, na oplevering van de bouw, lineair over de leaseperiode in de resultatenrekening

verwerkt.

De resterende looptijd (contant gemaakt) kan als volgt worden gespecificeerd:

einddatum

< 1 jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar met optie tot verlenging

€ € €

Perceel Den Bosch 34.750 154.701 508.591 07-10-2050

Perceel Breda 58.562 260.708 697.110 01-01-2052

93.312 415.409 1.205.701

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 45


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Nza-IVA Grond Terrein- Gebouwen Ver- Installaties Subtotaal Totaal

Aanloop voor bouwingen vergunning

kosten zieningen

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 8.848.460 336.565 794.625 17.232.748 2.295.068 8.455.995 37.963.461 88.893.263

- cumulatieve afschrijvingen 2.946.541 0 121.214 4.101.036 1.016.741 2.522.916 10.708.448 33.989.004

Boekwaarde per 1 januari 2012 5.901.919 336.565 673.411 13.131.712 1.278.327 5.933.079 27.255.013 54.904.259

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 7.044.952

- afschrijvingen 4.552.478 0 39.113 502.598 111.858 565.021 5.771.068 11.215.960

- terugname geheel afgeschreven activa

aanschafwaarde 0 0 12.363 0 0 647.602 659.965 1.744.480

cumulatieve afschrijvingen 0 0 12.363 0 0 647.602 659.965 1.744.480

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 13.357 0 0 13.357 780.907

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 697.338

per saldo -4.552.478 0 -39.113 -515.955 -111.858 -565.020 -5.784.425 -4.254.577

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 1.349.441 336.565 634.298 12.615.757 1.166.469 5.368.059 21.470.588 50.649.682

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 8.848.460 336.565 782.262 17.219.391 2.295.068 7.808.393 37.290.139 93.412.828

- cumulatieve afschrijvingen 7.499.019 0 147.964 4.603.634 1.128.599 2.440.335 15.819.551 42.763.146

Boekwaarde per 31 december 2012 1.349.441 336.565 634.298 12.615.757 1.166.469 5.368.059 21.470.588 50.649.682

Afschrijvingspercentage 2,5 - 5,0 % 0,0% 5,0% 2,5% 5,0% 5,0%

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 46


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.6.2 WTZi- instandhoudings materiële vast activa

Trekkings Instand- Subtotaal

rechten houding meldingsplichtige

activa

€ € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 4.436.782 1.281.451 5.718.233

- cumulatieve afschrijvingen 1.905.261 739.685 2.644.946

Boekwaarde per 1 januari 2012 2.531.521 541.766 3.073.287

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 22.047 22.047

- afschrijvingen 223.244 116.115 339.359

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 138.584 138.584

.cumulatieve afschrijvingen 0 138.584 138.584

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

per saldo -223.244 -94.068 -317.312

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 2.308.277 447.698 2.755.975

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 4.436.782 1.164.914 5.601.696

- cumulatieve afschrijvingen 2.128.505 717.216 2.845.721

Boekwaarde per 31 december 2012 2.308.277 447.698 2.755.975

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0%

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 47


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Automati- Subtotaal

sering WMG

€ € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 24.512.324 12.315.044 36.827.368

- cumulatieve afschrijvingen 9.512.515 7.622.984 17.135.499

Boekwaarde per 1 januari 2012 14.999.809 4.692.060 19.691.869

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 4.456.802 2.034.780 6.491.582

- afschrijvingen 2.415.540 1.963.839 4.379.379

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 241.910 389.047 630.957

.cumulatieve afschrijvingen 241.910 389.047 630.957

- desinvesteringen

aanschafwaarde 767.550 0 767.550

cumulatieve afschrijvingen 697.338 0 697.338

per saldo 1.971.050 70.941 2.041.991

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 16.970.859 4.763.001 21.733.860

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 27.959.666 13.960.777 41.920.443

- cumulatieve afschrijvingen 10.988.807 9.197.776 20.186.583

Boekwaarde per 31 december 2012 16.970.859 4.763.001 21.733.860

Afschrijvingspercentage 10,0 en 20,0% 10,0 en 20,0%

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 48


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.6.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

Terrein Ver Installaties Inventaris Auto- Subtotaal

Voor bouwingen matisering niet

zieningen WTZI-WMG

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 327.669 552.756 1.050.742 5.638.346 814.688 8.384.201

- cumulatieve afschrijvingen 57.031 59.891 158.724 2.770.796 453.669 3.500.111

Boekwaarde per 1 januari 2012 270.638 492.865 892.018 2.867.550 361.019 4.884.090

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 220.939 51.855 179.506 79.023 531.323

- afschrijvingen 16.402 34.339 72.093 501.137 102.183 726.154

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 0 0 24.467 290.507 314.974

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 24.467 290.507 314.974

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

per saldo -16.402 186.600 -20.238 -321.631 -23.160 -194.831

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 254.236 679.465 871.780 2.545.919 337.859 4.689.259

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 327.669 773.695 1.102.597 5.793.385 603.204 8.600.550

- cumulatieve afschrijvingen 73.433 94.230 230.817 3.247.466 265.345 3.911.291

Boekwaarde per 31 december 2012 254.236 679.465 871.780 2.545.919 337.859 4.689.259

Afschrijvingspercentage 5,0% 5,0 en 10,0% 5,0 en 10,0% 10,0 en 20,0% 20,0%

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 49


BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever

Datum Hoofdsom

Soort

lening

Totale

looptijd

Werkelijke

rente

Restschuld

31 december

2011

Aflossing in

2012

Restschuld 31

december

2012

Restschuld

over 5 jaar

Resteren

de

looptijd

in jaren

eind 2012

Aflossingswijze

Aflossing

2013

€ % € € € €

Gestelde

zekerheden

Rabobank 22-dec-04 1.531.508 27 onderhands 4,10% 1.077.732 56.722 1.021.010 737.400 18 Lineair 56.722 Gem. garantie

NWB 22-dec-04 637.614 17 onderhands 3,20% 375.068 37.506 337.562 150.027 9 Lineair 37.506 Waarborgfonds

NWB 22-dec-04 1.444.597 29 onderhands 4,32% 1.095.901 49.814 1.046.087 797.019 21 Lineair 49.814 Waarborgfonds

BNG 22-dec-04 1.811.168 29 onderhands 4,16% 1.328.191 60.372 1.267.819 965.956 21 Lineair 60.372 Waarborgfonds

BNG 22-dec-04 490.389 18 onderhands 3,75% 299.680 27.244 272.436 136.219 10 Lineair 27.244 Gem. garantie

BNG 22-dec-04 410.151 20 onderhands 4,27% 266.597 20.508 246.089 143.553 12 Lineair 20.508 Waarborgfonds

BNG 3-jan-07 1.000.000 30 onderhands 4,10% 787.879 30.303 757.576 606.061 24 Lineair 30.303 Waarborgfonds

BNG 22-dec-04 900.000 33 onderhands 4,30% 709.089 27.273 681.816 545.455 25 Lineair 27.273 Waarborgfonds

BNG 2-jan-07 2.900.000 5 onderhands 4,07% 290.000 290.000 0 0 0 Lineair 0 Waarborgfonds

BNG 28-feb-07 8.700.000 20 onderhands 4,32% 6.633.750 435.000 6.198.750 4.023.750 15 Lineair 435.000 Waarborgfonds

BNG 11-okt-07 1.000.000 10 onderhands 4,50% 600.000 100.000 500.000 0 5 Lineair 100.000 Waarborgfonds

BNG 11-okt-07 3.500.000 5 onderhands 4,45% 700.000 700.000 0 0 0 Lineair 0 Waarborgfonds

ASN 27-mei-09 5.000.000 10 onderhands 3,83% 4.000.000 500.000 3.500.000 1.000.000 7 Lineair 500.000 Waarborgfonds

ASN 27-mei-09 2.255.000 5 onderhands 2,63% 1.353.000 451.000 902.000 0 2 Lineair 451.000 Waarborgfonds

ASN 21-dec-09 3.500.000 5 onderhands 2,46% 2.100.000 700.000 1.400.000 0 2 Lineair 700.000 Waarborgfonds

BNG 14-dec-11 5.200.000 10 onderhands 2,75% 5.200.000 520.000 4.680.000 2.080.000 9 Lineair 520.000 Waarborgfonds

BNG 14-dec-11 3.700.000 40 onderhands 4,22% 3.700.000 92.500 3.607.500 3.145.000 39 Lineair 92.500 Waarborgfonds

Totaal 30.516.887 4.098.242 26.418.645 14.330.440 3.108.242

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 50


5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2012 2011

€ € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

voorgaand jaar 0 20.544.162

Productieafspraken verslagjaar 0 783.712

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 373.472

Prijsindexatie materiële kosten 0 65.591

Groei normatieve kapitaalslasten 0 56.793

0 495.856

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten 0 512.741

- materiële kosten 0 79.367

- normatieve kapitaalslasten 0 294.658

0 886.766

Beleidsmaatregelen overheid:

- kortingscomponent kortingsmaatregel 2008 0 -720.327

0 -720.327

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- rente 0 305.812

- afschrijvingen 0 250.236

0 556.048

Overige mutaties:

- in verband met vestiging Den Bosch 0 40.622

- in verband met vestiging Breda 0 61.717

0 102.339

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 0 22.648.556

Correcties voorgaande jaren 33.409 36.452

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 33.409 22.685.008

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 51


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Omzet DBC's/DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Gefactureerde omzet DBC's/DBC-zorgproducten B-segment 19.442.420 0

Bij: Mutatie onderhanden projecten DBC's/DBC-zorgproducten B-segment 2.345.578 0

Totaal 21.787.998 0

17. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg.

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Te verrekenen transitiebedrag over 2012 236.954 0

Totaal 236.954 0

18. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Zorgprestaties tussen instellingen 2.635.232 2.428.196

Opbrengsten medisch specialisten in loondienst 626.314 0

Totaal 3.261.546 2.428.196

Toelichting:

De zorgprestaties tussen instellingen hebben betrekking op de opbrengsten van de afdeling

Nucleaire Geneeskunde.

Honorarium medisch specialisten

De deel van de vergoeding voor DBC's/DBC-zorgproducten B-segment dat betrekking heeft op het honorarium stort het

Instituut door aan de Maatschap Radiotherapie. In 2012 bleef het honorarium onder het vastgestelde honorariumplafond.

19. Subsidies

2012 2011

€ €

Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS (opleidingsfonds) 260.624 412.530

20. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

260.624 412.530

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Overige dienstverlening:

Doorberekende personeelskosten 381.458 387.038

Opbrengsten restaurant Seasons 67.928 94.871

Samenwerkingsverbanden 0 41.000

Overig 268.815 135.821

Totaal 718.201 658.730

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 52


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

21. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Lonen en salarissen 9.680.220 9.423.356

Sociale lasten 1.339.210 1.219.541

Pensioenpremies 864.549 820.081

Andere personeelskosten: 444.544 486.163

Subtotaal 12.328.523 11.949.141

Personeel niet in loondienst 486.132 772.571

Totaal personeelskosten 12.814.655 12.721.712

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

totaal op organisatie niveau 207,5 206,3

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 207,5 206,3

22. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 4.552.478 206.826

- materiële vaste activa 1.218.590 1.253.141

Overige afschrijvingen:

- materiële vaste activa jaarlijkse instandhouding 116.115 111.571

- materiële vaste activa trekkingsrechten 223.244 224.718

- materiële vaste activa WTG gefinancierd 4.379.379 4.561.095

- materiële vaste activa niet WTZi/WTG gefinancierd 726.154 676.348

11.215.960 7.033.699

Af: vergoeding beleidsregel compensatie IVA 2010 -4.513.477 0

Totaal afschrijvingen 6.702.483 7.033.699

Toelichting

Immateriele vaste activa

Beleidsregel Compensatie IVA 2010

Aan Instituut Verbeeten is een bedrag van € 4.513.477 toegekend in het extern budget. Voor dit bedrag heeft in 2012

versnelde afschrijving van de immateriele vaste activa plaatsgevonden.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding

nacalculeerbare afschrijvingslasten 2012


Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 11.215.960

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 5.994.312

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 5.771.068

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 223.244

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 5.994.312

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 41.726.921

Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 17.948.056

Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende

vaste activa 17.948.056

Toelichting

Immateriele vaste activa

In het extern budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten is inclusief de versnelde afschrijving

welke heeft plaatsgevonden als gevolg van de ontvangen vergoeding op basis van Beleidsregel Compensatie IVA 2010.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 53


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 624.136 614.944

Algemene kosten 1.842.257 1.685.039

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.829.188 1.870.742

Onderhoud en energiekosten:

Onderhoud 467.170 344.426

Energie gas 110.642 118.895

Energie overig 336.080 278.748

Subtotaal 913.892 742.069

Huur en leasing 79.548 66.410

Dotaties en vrijval voorzieningen 22.866 21.512

Totaal overige bedrijfskosten 5.311.887 5.000.716

LASTEN

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2012 2011

€ €

Rentelasten 1.198.485 1.159.291

Overige financiële lasten 55.906 53.603

Subtotaal financiële lasten 1.254.391 1.212.894

Toelichting:

Onder de overige financiële lasten zijn onder meer de disagio op langlopende leningen opgenomen.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 54


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw

organisatie?

Wat is de samenstelling van het bestuur of de

Raad van Toezicht / Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter

de heer G. Tijmes

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012

is als volgt:

Naam

G. Tijmes

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder

01-01-12

werkzaam in uw organisatie?

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds

ja

deel uit van het bestuur?

3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder

31-12-12

werkzaam in uw organisatie?

4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van

ja

het bestuur geweest?

5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter

12

geweest in het verslagjaar?

6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

7 Welke salarisregeling is toegepast? huidige NVTZ-regeling

8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

100%

9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris

en andere vaste toelagen

165.200

10 Bruto-onkostenvergoeding

0

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 6.295

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 18.666

13 Ontslagvergoeding 0

14 Bonussen 15.000

15 Totaal inkomen (9 t/m 14) 205.161

16 Cataloguswaarde auto van de zaak 43.380

17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Bezoldiging


Raad van Toezicht (vijf leden) 32.000

Toelichting

Ieder lid van de Raad ontvangt een totale vergoeding van € 6.000 op jaarbasis, welke bestaat uit een

deel belastbaar loon en een deel onkostenvergoeding.

De voorzitter ontvangt een totale vergoeding van € 8.000.

26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancieerde topinkomens (Wopt)

1 Functionaris Voorzitter RvB

2 In dienst vanaf (datum) 01-01-12

3 In dienst tot (datum) 31-12-12

4 Belastbaar loon (in €) 146.773

Totaal beloning in het kader van de Wopt 146.773

5 Beloning 2011 (in €) 147.174

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 55


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

27. Honoraria accountant 2012 2011

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 38.675 38.675

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 5.355 7.140

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 5.143 0

Totaal honoraria accountant 49.173 45.815

Daarnaast is een reservering opgenomen in de jaarrekening van € 13.745 op basis van een inschatting van het management voor

nog uit te voeren controlewerkzaamheden.

28 Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen

en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

In het boekjaar hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

29 Groene stroom

In 2012 en 2011 maakte de organisatie geen gebruik van groene stroom.

5.1.10 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

30 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Tilburg 25 april 2013

W.G.

W.G.

G. Tijmes voorzitter Raad van Bestuur J.A.H. Melis voorzitter Raad van Toezicht

W.G.

G.C.J. van Loon vice voorzitter Raad van Toezicht

W.G.

L.C.A. Grimbrère lid Raad van Toezicht

W.G.

Dr. J.J.M. Linders lid Raad van Toezicht

W.G.

B.H.M. Link lid Raad van Toezicht

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 56


5.2 OVERIGE GEGEVENS

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 57


5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Dr. Bernard Instituut heeft de jaarrekening 2012

vastgesteld in de vergadering van 25 april 2013.

De raad van toezicht van de Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut heeft de

jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 25 april 2013.

5.2.2 Statutaire winstbestemming

De winstbestemming is vastgesteld conform de wettelijke en statutaire vereisten.

5.2.3 Resultaatbestemming

Het positieve resultaat ad € 215.316 is toegevoegd aan het collectief gefinancieerd

gebonden vermogen.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van het resultaat over

het boekjaar en het vermogen, en de opbouw hiervan per balansdatum.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, met belangrijke

financiële gevolgen, welke relevant zijn voor dit beeld.

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende

pagina.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 58


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in deze jaarverantwoording 2012 opgenomen jaarrekening 2012 van

Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut te Tilburg gecontroleerd. Deze jaarrekening

bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de resultatenrekening over 2012 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in

overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de Wet openbaarmaking uit

publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT), alsmede voor het opstellen van

het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlijk Wetboek (BW). De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing als de Raad noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van

fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis

van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het

Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2012. Dit vereist dat wij voldoen

aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,

met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risicoinschattingen

neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is

voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op

het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen

over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat

tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt

is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 59


Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut per 31

december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling

verslaggeving WTZi en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde

topinkomens (WOPT).

Benadrukking van een onzekerheid in de jaarrekening vanwege de invoering

van de prestatiebekostiging

Wij vestigen de aandacht op pagina’s 34, 35 en 36 in de toelichting van de jaarrekening,

waarin de onzekerheid uiteengezet is voor Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut met

betrekking tot de invoering van prestatiebekostiging in de curatieve medisch

specialistische zorg in de vorm van de DOT systematiek. Deze situatie doet geen afbreuk

aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e en f

BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het

onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig

Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW

vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover

wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel

2:391 lid 4 BW.

Eindhoven, 25 april 2013

KPMG Accountants N.V.

C.H.A Simons RA

Director

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 60


Lijst met gebruikte afkortingen en termen

AGFA-NIS

ANBI

AO/IC

BoZ

Ccure

COM

CR

CT

DBC

DigiMV

EAD

FB

FTE

ICT

INK

KF&I

MRI

NEN

NG

NIAZ

NVKF

NVMBR

NVRO

NVTZ

NZa

OR

P&O

PACS

PDCA-cyclus

PET-CT

RI&E

RMM

RostarCas

RT

RvB

RvT

SAFER

SPECT-CT

VGWM

RapidArc (VMAT)

VWS

WMCZ

WTZI

AGFA-Nuclear Information System

Algemeen Nut Beogende Instelling

Administratieve Organisatie en Interne Controle

Branche-organisaties Zorg

Cancer cure of Case cure (workflow management en EPD)

Centraal Overleg Management

Cliëntenraad

Computertomografie

Diagnose Behandeling Combinatie

Digitale Maatschappelijke Verantwoording

Economische Administratieve Dienst

Facilitair Bedrijf

Fulltime-equivalent

Informatie- en communicatietechnologie

Instituut Nederlandse Kwaliteit

Klinische Fysica en Instrumentatie

Magnetische Resonantie Imaging

Nederlandse Norm

Nucleaire Geneeskunde

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg

Nederlandse Zorgautoriteit

Ondernemingsraad

Personeel & Organisatie

Picture Archiving and Communication System

Plan Do Check Act-cyclus

Positron Emissie Tomografie - Computer Tomografie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Management Model

Rostar Computer Aided Scheduling (Roosterprogramma)

Radiotherapie

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Scenario Analyse van Faalwijzen Effecten en Risico's

Single Photon Emission Computed Tomography – Computer Tomografie

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

Rotatietherapie (Volumetric Modulated Arc Therapy)

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Wet Toelating Zorginstellingen

Jaarverantwoording Instituut Verbeeten 2012: Samen Verbeeteren!

More magazines by this user
Similar magazines