Download brochure - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

Download brochure - Instituut Verbeeten

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.6.2 WTZi- instandhoudings materiële vast activa

Trekkings Instand- Subtotaal

rechten houding meldingsplichtige

activa

€ € €

Stand per 1 januari 2012

- aanschafwaarde 4.436.782 1.281.451 5.718.233

- cumulatieve afschrijvingen 1.905.261 739.685 2.644.946

Boekwaarde per 1 januari 2012 2.531.521 541.766 3.073.287

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 22.047 22.047

- afschrijvingen 223.244 116.115 339.359

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 138.584 138.584

.cumulatieve afschrijvingen 0 138.584 138.584

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

per saldo -223.244 -94.068 -317.312

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 2.308.277 447.698 2.755.975

Stand per 31 december 2012

- aanschafwaarde 4.436.782 1.164.914 5.601.696

- cumulatieve afschrijvingen 2.128.505 717.216 2.845.721

Boekwaarde per 31 december 2012 2.308.277 447.698 2.755.975

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0%

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 47

More magazines by this user
Similar magazines