POLITIE- EN PREVENTIEKRANT - Lokale Politie

lokalepolitie.be
  • No tags were found...

POLITIE- EN PREVENTIEKRANT - Lokale Politie

politie- en preventiekrant HAZODI | februari 2012VoorwoordBeste inwoner van Hasselt, Zonhoven en DiepenbeekOnze politiezone heeft een woeligeperiode achter de rug. Op kortetijd slaagden we er echter in omeen aantal zaken recht te trekkenen een nieuwe start te nemen! Oppagina 4 van deze tweede PolitieenPreventiekrant vind je opnieuween tussenstand van het TienpuntenActieplan dat we enkele maandengeleden lanceerden. De initiatievendie reeds genomen werden of nogin uitvoering zijn, maken duidelijk datwe volop bezig zijn om schoon schipte maken. Het is echter belangrijk omniet alleen achterom te kijken, maarook ons te richten op de toekomst.Het garanderen van de veiligheiden leefbaarheid in zowel Hasselt,Zonhoven als Diepenbeek is nogsteeds onze belangrijkste prioriteit.Via deze Politie- en Preventie krantwillen wij jou, als inwoner van onzezone, op de hoogte houden van alleinitiatieven die wij nemen om vanHAZODI een zone te maken waarinhet voor iedereen aangenaam vertoevenis. Zo werden er de afgelopenmaanden onder andere extra initiatievengenomen om het aantal verkeersongevallenen woning inbrakenin de zone verder te laten dalen.Mocht je toch het slachtofferworden van een misdrijf, stellenwij alles in het werk om je zo goedmogelijk bij te staan. Zo moet je voorhet aangeven van kleine misdrijvenniet meer langskomen in onze kantoren.Via Police-on-web kan jeheel eenvoudig online een aangiftedoen. Overlastproblemen kan je onsopnieuw melden door middel van demeldingskaart, achteraan in de krant.Om in dringende situaties nog beterbereikbaar te zijn, hebben we ervoorgekozen vanaf 1 februari in te stappenop het noodnummer 101. Wanneerje naar dit nummer belt, komter zo snel mogelijk een interventieploegvan de lokale politie HAZODIter plaatse. Deze interventiedienst,het kloppend hart van de politieHAZODI, stellen wij in dit nummerdan ook graag aan je voor.Samen met jullie maken we van2012 een mooi en veilig jaar!Etienne SteegmansBurgemeester DiepenbeekPhilip PirardKorpschef lokale politie HAZODIHilde ClaesBurgemeester HasseltVoorzitter politiecollege HAZODIJohny De RaeveBurgemeester ZonhovenDe politiezet haardeuren openOp 12 en 13 mei organiseertde politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeekhaar eersteopendeurweekend. Tijdens dezedagen tonen we je graag hoe delokale politie werkt. Je maaktonder andere kennis met onzevoertuigen, opsporingsmethodenen politiehonden. Daarnaastzijn er verschillende leuke activiteitenvoor kinderen voorzien.Neem zeker je fiets mee, wantde preventiedienst van de stadHasselt zal deze gratis voor jegraveren.Een echte aanrader!Meer informatie over hetgraveren van fietsen:Preventiedienst stad Hasselt011 239 469huisvanpreventie@hasselt.beDringend politiehulp nodig? Bel 101!Vanaf 1 februari kan je voor al je dringende oproepen naar de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek terecht op het noodnummer 101. Na je telefoontje, komt er zosnel mogelijk een interventieploeg van de lokale politie ter plaatse. Let op: bel enkel naarhet noodnummer wanneer je onmiddellijke politiebijstand nodig hebt.101HAZODIDRINGENDEOPROEPENDoe je aangifte online!Via Police-on-web kan je onlineaangifte doen van een aantal nietdringendemisdrijven:--fietsdiefstal--bromfietsdiefstal--winkeldiefstal--graffiti en andere beschadigingenkan je op deze manier aangeven.Om online aangifte te doen, moet jejezelf identificeren via je elektronischeidentiteitskaart of je burgertoken incombinatie met gebruikersnaam enpaswoord of je gebruikersnaam enpaswoord op het Federale Portaal.Na het invoeren van de feiten krijgje een samen vatting van de aangifte,die je kan bevestigen of corrigeren. Bijhet bevestigen van de aangifte wordtdeze doorgestuurd naar de politiezonewaar de feiten zich hebbenvoorgedaan. Zowel de samenvattingvan je aangifte als het uniekereferentie nummer van je aangifte kanje afdrukken.Voor dringende zaken bel je steedsnaar het noodnummer 101!Daarnaast kan je via Police-onwebook vakantietoezicht aanvragenof je alarmsysteem registreren.Identiteitskaart gestolen?Doe aangifte bij delokale politie!Wanneer je identiteitskaartgestolen werd of je raakte hemkwijt, moet je steeds persoonlijkaangifte komen doen bij de lokalepolitie.Vergeet zeker geen pasfoto meete nemen!2Meer informatie:Dany Maes, hoofdinspecteurvan politie011 222 982politie@hazodi.be3politie- en preventiekrant HAZODI | februari 2012


0DeHet Tienpuntenplan:Een nieuwe stand van zakenIn de vorige editie van de Politiekrant werd het Tienpuntenplan voorgesteld. Na enkele maandenzijn alle tien de punten uitgevoerd of in gang gezet. Hier vind je een stand van zaken.interventiedienst, 24 op24 uur tot jouw beschikking!De interventie is de grootste dienst binnen de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek.Niet minder dan 113 personeelsleden van onze politiezone behoren tot deze dienst. Het zijndeze mensen die ter plaatse komen wanneer je hulp vraagt via het noodnummer 101.politie- en preventiekrant HAZODI | februari 20121.Indienen klacht anticorruptiecelvan de federale gerech -telijke politieOp 10 oktober hebben mevrouwHilde Claes, voorzitter van de politieraad,en de heer Philip Pirard, korpschefvan de politiezone HAZODI,een klacht ingediend bij de anticorruptiecelvan de federale gerechtelijkepolitie.2.Installatie extern en onafhankelijkmeldpuntEr zal een meldpunt geïnstalleerdworden waar alle medewerkers vande zone (anoniem) terecht kunnenmet al hun klachten en opmerkingen.Klachten die aanleiding kunnengeven tot strafrechtelijk vervolging,worden onmiddellijk door gegevenaan de anticorruptiecel van defederale gerechtelijke politie. Deprocedure tot aanbesteding van ditmeldpunt is lopende.3.Installatie onafhankelijkeombudsdienstDe aanbesteding voor de aanstellingvan een bureau dat als extern meldpunten ombudsdienst optreedt,werd intussen goedgekeurd. Op16 december 2011 waren alle offertesbinnen. Nu wordt er een bureauaangesteld.4. VergoedingenBegin oktober werd er een mail enbrief gestuurd naar de federale ministervan Binnenlandse Zaken om snelwerk te maken van de hervormingvan het politiestatuut. Op 26 oktoberhadden Hilde Claes, voorzitter politieraaden Philip Pirard, korpschef,een onderhoud op het kabinet vanminister Turtelboom. Nu zullen zijcontact opnemen met Joëlle Milquet,de huidige minister van BinnenlandseZaken, om te vragen er werk van temaken. De hervorming van het politiestatuutwerd tevens opgenomen inhet huidige regeerakkoord.5.Opstellen actieplan SchoonSchipHet actieplan Schoon Schip vankorpschef Philip Pirard werd inmiddelsafgerond en voorgelegd aan hetpolitie college van 9 januari 2012.Daarnaast werd er beslist om depolitie zone door te laten lichtendoor het forensic auditkantoorI-force. Zij heeft de conclusies vanhaar onderzoek meegedeeld op eenpers meeting van 8 december 2011.6.Trimesteriële doorlichtingvan alle uitbetaalde vergoedingenen premies door de politie -raadOp de politieraad van 9 december2011 werd er een tweede overzichtgegeven van de uitbetaalde vergoedingenen premies. In de toekomstzal er bij elke politieraad een overzichtgegeven worden. Op diemanier kan de raad ten volle haarbevoegdheden uitoefenen.7.Leden van de parlementairebegeleidingscommissie vanhet Comité P aanmanen om snelwerk te maken van de klachten vande klokkenluidersDe leden van de parlementaire begeleidingscommissievan het ComitéP hebben intussen bevestigd dat zehier snel werk van willen maken.8.Voorkomen pesten op hetwerkKorpschef Philip Pirard stelde eenactieplan ‘welzijn op het werk’ op.Daarnaast startte in januari een onafhankelijkeacademische onderzoeksgroep,verbonden aan de KatholiekeUniversiteit Leuven, met het opstellenvan een integriteitsbeleid.9.Vertrouwelijke ontmoetingmet mevrouw Hilde Claes,voorzitter van de Politieraad en deheer Philip Pirard, korpschef metde vier klokkenluidersDeze ontmoeting vond begin oktober2011 plaats.10. Verenigde gemeenteraadOp 20 oktober kwam een verenigdegemeenteraad van de drie gemeentendie tot de zone behoren (Hasselt,Zonhoven en Diepenbeek) bijeen.Meer informatie:Philip Pirard, korpschef011 267 359korpschef@hazodi.beVoor welke feiten rukt deinterventie dienst uit?“Wij zijn de eersten die ter plaatsekomen bij mensen die problemenof moeilijkheden hebben. Ditvarieert van een val van een voetgangertot in extreme gevallen eenmoord. De meeste van deze zaken,zoals woning inbraken of verkeersongevallen,handelen wij zelf af.Wanneer het om heel zware feitengaat zoals een moord, beveiligen wijde situatie en vragen de gerechtelijkepolitie en het labo ter plaatse. Maarmeestal rukken wij uit voor geschillentussen mensen onderling zoalsburenruzies, vechtpartijen in hetuitgaans leven of huiselijk geweld.”Wat doet een inspecteurinterventie, naast het reagerenop oproepen van burgers, nogallemaal?“Tussen onze interventies doorhebben wij nog toezichtopdrachten.Dan patrouilleren wij bijvoorbeeld opde zogenaamde ‘hot spots’, plaatsenwaar er traditioneel veel overlastis, of op bedrijventerreinen. In dezomer gebruiken wij de tijd tussende oproepen door, om vakantietoezichtente doen.”Hoe kunnen burgers in noodeen tussenkomst van deinterventiedienst vragen?“Dat kan via het noodnummer 101.Wilfried Jeurissen, al bijna 13 jaar inspecteur binnen de interventiedienst van delokale politie HAZODI, vertelt wat zijn job precies inhoudt.Deze oproepen komen bij het Communicatieen Informatiecentrum(C.I.C.) Limburg terecht. Wanneerhet probleem zich op het grondgebiedvan Hasselt, Zonhoven ofDiepenbeek voordoet, worden wijverwittigd door het C.I.C. en gaan wijzo snel mogelijk ter plaatse. ”Wat spreekt je zo aan in hetwerk van een inspecteur opde interventiedienst?“Vooral het sociale aspect, hetcontact met de mensen, vind ik ergfijn. Daarnaast is het ook een heelafwisselende job. Je weet nooitwelke op roepen binnen gaan komenen in welke situaties je die dag zalbelanden. Voor een inspecteur opde interventiedienst is elke dag eennieuw avontuur!”Niet alle interventie ledenbehoren tot de klassiekeinterventieploegen. Sommigepolitiemensen patrouillerenbijvoorbeeld steeds methonden of op de mountainbike.Daarnaast kunnende inspecteurs of hoofdinspecteursnaast hun werkbinnen een klassieke interventieploeg,ook deel uitmakenvan een gespecialiseerdteam. Op de volgendetwee pagina’s stellen we deinterventie dienst in al haardiversiteit aan jou voor!4 5politie- en preventiekrant HAZODI | februari 2012


WoninginbrakenDe donkere wintermaanden zijnpopulair bij inbrekers. ’s Avonds is hetimmers veel vroeger donker, waardoorze ongezien hun slag kunnenslaan. In januari en februari stelt depolitie traditioneel een stijging vanhet aantal woninginbraken vast. Bijnaeen kwart van alle inbraken vondplaats op vrijdag. De meeste inbrakenworden in de namiddag en devooravond gepleegd.Het voorkomen van woninginbrakenheeft voor de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeekhogeprioriteit. Omdat het aantal woninginbrakenin de zone piekte in 2010,werden er tal van acties op potengezet om dit fenomeen te bestrijden.Onder andere het Project en InterventieTeam(PIT-team) van de lokalepolitie HAZODI houdt regelmatigacties tegen woninginbraken. Zecontroleren voertuigen en inzittendenaan afritten van autosnelwegen,parkings en woonwijken in de buurtvan op- en afritten. Daarnaast kanje via onze website www.hazodi.beof via Police-on-web vakantietoezichtaanvragen. Wanneer patrouillesvan de lokale politie HAZODI opregelmatige tijdstippen langs jouwwoning rijden wanneer je voor langeretijd afwezig bent, daalt de kansop woninginbraken aanzienlijk!We geven je hier alvast enkele tipsmee die je helpen jouw woning tebeschermen tegen inbrekers.Lokale politie HAZODIcontroleert gerichter opsnelheidOm de verkeersveiligheid in de zone te verhogen,controleert de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeekvanaf 1 januari gerichter op snelheid. Er werdeen top 20 opgesteld van wegen waar tussen 2009 en2011 de meeste ongevallen gebeurden. Ook de urenvan de ongevallen werden in kaart gebracht. Op basisvan deze informatie werden prioritaire locaties en tijdstippenbepaald. Op deze plaatsen en uren zullen hetkomende jaar structurele snelheidscontroles plaatsvinden.Elke dag wordt er op minstens vier verschillendelocaties gecontroleerd. De plaatsen worden op voorhandaangekondigd via onze website www.hazodi.be.Ook worden er in de nabijheid van de locaties digitaleborden geplaatst, die duidelijk maken dat er een verhoogdekans op controle is.Top 201. Kempische Steenweg (Hasselt)2. Kuringersteenweg (Hasselt)3. Nieuwstraat (Diepenbeek)4. Gouverneur Verwilghensingel (Hasselt)5. Genkersteenweg (Hasselt)6. Verbindingslaan (Diepenbeek)politie- en preventiekrant HAZODI | februari 20128Tips• Zorg voor een veiligheidsslot!De meeste inbrekers komen immers via het afbreken van hetcilinderslot de woning binnen.• Help de inbreker niet!Sluit je tuinhuisje goed af en laat geen bruikbaar materiaal,zoals bijvoorbeeld een ladder, rondslingeren in de tuin.• Zorg ervoor dat je huis goed zichtbaar is!Een laaggesnoeide voortuin en degelijke buitenverlichtingmaken het gemakkelijker voor de buren om een oogje in hetzeil te houden.• Geef je huis altijd een bewoonde indruk!Ben je even naar de winkel of voor langere tijd op vakantie,geef dan altijd de indruk dat je thuis bent:* Laat zowel binnen als buiten het licht branden.* Vermijd een overvolle brievenbus.* Laat je rolluiken niet altijd naar beneden.• Laat geen afwezigheidsboodschap achter!Hang geen boodschappen aan de deur die je afwezigheidbevestigen. Let ook goed op wat je op het internet plaatst,ook dieven lezen mee!• Draag zorg voor je sleutels!“Verstop” geen sleutels onder de mat of in de bloempot, ookinbrekers weten dit. Je laat ook best geen sleutels aan debinnenkant van de deur steken.• Sluit alle ramen en deuren!Een raam op kipstand krijgt een inbreker gemakkelijk open.V.U.: Hilde ClaesDe deur sluiten!Zo blijven inbrekers buiten.HUIS VAN PREVENTIEHuis van Preventie | Groenplein 1 | 011 23 94 67Meer informatie en tips:Preventiedienst Hasselthuisvanpreventie@hasselt.be011 239 469De politiezone hoopt dat bestuurders door deze controlesde snelheidslimieten beter zullen respecteren. Opdie manier wil de zone het aantal verkeersongevallenverder laten dalen. In 2011 stelde de lokale politie Hasselt-Zonhoven-Diepenbeekal een daling van het aantalongevallen met bijna 25% vast, ten opzichte van 2010.Het stadsbestuur van Hasselt en de AWV blijven inspanningenleveren om infrastructurele aanpassingen doorte voeren en de bevolking te sensibiliseren.Meer informatie:Verkeersdienstlokale politie HAZODI011 267 331verkeerspolitie@hazodi.be7. Diestersteenweg (Hasselt)8. Herkenrodesingel (Hasselt)9. Boudewijnlaan (Diepenbeek)10. Runkstersteenweg – Hasseltse Dreef (Hasselt)11. Sint-Truidersteenweg (Hasselt)12. Universiteitslaan (Hasselt)13. Luikersteenweg (Hasselt)14. Genkerbaan – Oppelsenweg – Molenweg (Zonhoven)15. Gouverneur Roppesingel (Hasselt)16. Beringersteenweg (Zonhoven)17. Steenweg (Diepenbeek)18. N 74 (Zonhoven)19. Boerenkrijgsingel (Hasselt)20. Halveweg (Zonhoven)politie- en preventiekrant HAZODI | februari 20129


ContactPolitiehuis HasseltThonissenlaan 153500 Hasseltpolitie@hazodi.bewww.hazodi.beTel. 011 222 982Fax 011 221 080Openingsuren:Dringende klachten : 24 op 24Klachten voor niet-dringende zaken enkleine diefstallen, aangiften van verlies ofdiefstal van documenten en informatie :weekdagen van 08.00 tot 20.00 uurzaterdag van 10.00 tot 18.00 uurWijkkantoor HasseltThonissenlaan 703500 HasseltTel. 011 267 100Fax 011 221 080Openingsuren:Van maandag tot vrijdag van 08.00 tot12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uurWijkkantoor DiepenbeekKogelstraat 473590 Diepenbeekpolitie@diepenbeek.beTel. 011 323 300Fax 011 221 080Openingsuren:Maandag, woensdag, donderdag en vrijdagvan 08.00 tot 17.00 uurDinsdag van 08.00 tot 19.00 uurZaterdag van 08.00 tot 12.00 uurWijkkantoor ZonhovenKerkplein 623520 Zonhovenhazodi.zonhoven@telenet.beTel. 011 810 455Fax 011 221 080Openingsuren:Maandag van 08.00 tot 19.00 uurVan dinsdag tot vrijdag van 08.00 tot17.00 uurZaterdag van 08.00 tot 12.00 uurWijkantenne campus Universiteit HasseltAgoralaan 13590 DiepenbeekTel. 011 268 115GSM 0499 59 57 28Fax 011 221 080Wijkantenne Kermt – Spalbeek – TuiltBelgiëplein 163510 Kermt – HasseltTel. 011 371 885GSM 0499 59 57 27 & 0496 58 74 87Fax 011 221 080Wijkantenne Kuringen – StokrooiePrinsenhofweg 213511 Kuringen – HasseltTel. 011 378 941GSM 0496 57 21 45 & 0494 51 63 87Fax 011 221 080Wijkantenne Sint-Lambrechts-HerkSint-Truidersteenweg 5593500 Sint-Lambrechts-Herk – HasseltTel. 011 695 602GSM 0494 51 63 89Fax 011 221 080Wijkantenne StevoortHasseltse Dreef 1503512 Stevoort – HasseltTel. 011 674 592GSM 0496 57 46 38Fax 011 221 080Korpschef Philip Pirardkorpschef@hazodi.beTel. 011 267 359Verkeersdienstverkeerspolitie@hazodi.beTel. 011 267 331Dienst evenementenevenementen@hazodi.beTel. 011 267 451Rechercherecherche@hazodi.beTel. 011 267 408Wapenregisterwapenvergunningen@hazodi.beTel. 011 267 343Slachtofferbejegeningslachtofferhulp@hazodi.beTel. 011 267 133Communicatiedienstcommunicatie@hazodi.beTel. 011 267 340Secretariaatpolitie@hazodi.beTel. 011 267 370Preventiedienst Hasselthuisvanpreventie@hasselt.beTel. 011 239 469Verantwoordelijke uitgever :Hilde Claes, voorzitter politieraad,Politiehuis, Thonissenlaan 15,3500 HasseltSamenstelling en redactie :Philip Pirard, korpschefDorien Baens, adviseurVormgeving en realisatie :Leën offsetdruk nvVerspreiding :bpostFrankerenals briefof faxen naar011 221 080politie- en preventiekrant HAZODI | februari 2012Lokale politie HAZODIThonissenlaan 153500 Hasselt

More magazines by this user
Similar magazines