13.07.2015 Views

Contracteringsbeleid van ProRail voor ingenieursbureaus

Contracteringsbeleid van ProRail voor ingenieursbureaus

Contracteringsbeleid van ProRail voor ingenieursbureaus

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Broodtekst tussenkop (Bold / 9 pt)Broodtekst (Light / 9 pt)<strong>ProRail</strong> als professioneelregisseur <strong>van</strong> de spoorketen<strong>Contracteringsbeleid</strong> <strong>ProRail</strong> <strong>voor</strong> opdrachtenaan ingenieurs- en adviesbureausPublieke versie<strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong> Hoofdstuk1


<strong>ProRail</strong> als professioneel regisseur<strong>van</strong> de spoorketen<strong>Contracteringsbeleid</strong> <strong>ProRail</strong> <strong>voor</strong> opdrachten aan ingenieurs- en adviesbureaus<strong>ProRail</strong>; Zeker op het spoor. <strong>ProRail</strong> zorgt <strong>voor</strong> voldoende capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor.Om deze missie te kunnen volbrengen, maken we gebruik <strong>van</strong> de expertise <strong>van</strong> (technische) specialisten bijingenieurs- en adviesbureaus. Het zijn onze opdrachtnemers die zorgen dat het buiten spoort, het is onzegezamenlijke verantwoordelijkheid dat we het juiste spoor kiezen.<strong>ProRail</strong> streeft ernaar een professionele opdrachtgever te zijnen vindt een goede en duurzame samenwerking met ondermeer ingenieurs- en adviesbureaus belangrijk. Dit maakthet <strong>voor</strong> ingenieurs- en adviesbureaus mogelijk te blijveninvesteren in het leveren <strong>van</strong> kennis, oplossend vermogen,innovatie en capaciteit. Hiermee dragen zij bij aan het behalen<strong>van</strong> onze doelstellingen. We willen daarom samen nogduidelijkere en eenduidigere afspraken maken.Spelregels <strong>voor</strong> professioneel opdrachtgeverschapWe zijn positief kritisch, zowel tegenover opdrachtnemersals tegenover onszelf. Ook opdrachtnemers kunnen datnaar ons zijn. We onderhandelen open en transparantmet respect <strong>voor</strong> ieders belangen, herkennen (potentiële)conflicten en managen deze goed en verwachten hetzelfde<strong>van</strong> onze partners. We werken helder, duidelijk en traceerbaar.We minimaliseren meerwerk door zorgvuldig en opmaat te contracteren en contracten goed te managen, maarook door medewerkers <strong>van</strong>uit verschillende disciplines hunkennis en ervaringen regelmatig met elkaar te laten delen.<strong>ProRail</strong> is een publieke organisatie die op een maatschappe lijkverantwoorde manier haar doelen wil bereiken.Vanzelfsprekend doen wij, zowel <strong>ProRail</strong> als haar opdracht -nemers, ons werk integer en betrouwbaar en houden wijons aan alle wet- en regelgeving.Contracteringsstrategie als leidraadEen goede contracteringsstrategie is cruciaal <strong>voor</strong> eensuccesvol project. Daarom gaan wij vernieuwender en nógprofessioneler aanbesteden en contracteren. We scherpenons contracteringsbeleid aan, sturen strak op de uitvoeringhier<strong>van</strong> en presteren gerichter. Alleen dan kunnen wij eengoede opdrachtgever zijn en onze publieke taken realiseren.Op deze manier kunnen wij met de hele sector de doelstellingenbereiken en het spoor in Nederland beter maken.Hetgeen goed is <strong>voor</strong> de reizigers en daarmee <strong>voor</strong> de helespoorsector.<strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong>Hoofdstuk2 <strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong> Hoofdstuk3


1. Sturen op doelen<strong>ProRail</strong> wil in de periode 2012-2015 een topspoorbedrijfworden. We willen verstoringen sneller oplossen, veiligheidsrisico’sop het spoor minimaliseren en een spoorsysteembeheren dat minder kwetsbaar is <strong>voor</strong> verstoringen.De vier strategische doelstellingen die we in 2015 bereiktwillen hebben, zijn:• Veilig spoor – 0 vermijdbare ongevallen.• Betrouwbaar spoor – 0 vermijdbare verstoringen.• Punctueel spoor – 95 procent, nooit lager dan 85 procent.• Duurzaam spoor – CO 2-ladder 5, 30 procent minderenergieverbruik.Om onze doelen in 2015 te bereiken, hebben wij zevenveranderopdrachten geformuleerd. Deze staan aangegevenin de buitenste ring in nevenstaande illustratie.Deze doelstellingen wil <strong>ProRail</strong> realiseren door resultaatgericht,klantgericht en kostenbewust te werken met hetoog op continue verbetering. Dit contracteringsbeleidgeeft weer hoe <strong>ProRail</strong> dat gaat doen. Dit contracteringsbeleidheeft als doel alle <strong>ProRail</strong>-medewerkers en ingenieursenadviesbureaus waarmee wij samenwerken eenduidigrichting te bieden en geldt <strong>voor</strong> alle ingenieursdiensten2. Algemene uitgangspuntenDe algemene uitgangspunten die <strong>ProRail</strong> hanteert in hetkader <strong>van</strong> professioneel opdrachtgeverschap staan hieronderweergegeven. Ze dienen als leidraad <strong>voor</strong> <strong>ProRail</strong>-medewerkersen samenwerkingspartners in het algemeen en in hetcontracteringsproces. Door deze algemene en specifiekeuitgangspunten in acht te nemen, hanteren we als organisatieeen duidelijke en eenduidige manier <strong>van</strong> contracteren, watpositief bijdraagt aan ons professioneel opdrachtgeverschap.1 <strong>ProRail</strong> is een onmisbare schakel tussenhet spoor en haar stakeholders<strong>ProRail</strong> heeft een bijzondere maatschappelijke positie alsbeheerder <strong>van</strong> het spoorwegnetwerk in Nederland. Wijzijn de schakel tussen de wensen <strong>van</strong> de vervoerders en detechnische oplossing en de realisatie daar<strong>van</strong>. Dit betekentdat we een aantal taken zelf doen om onze unieke kwaliteitente benutten. De kernzin is: “Wij kunnen wel takenuitbesteden, maar geen verantwoordelijkheden”.Onderdeel <strong>van</strong> onze taak, en wat we dus niet uitbestedenen zelf doen, is regie voeren over de opdrachten en hetopstellen <strong>van</strong> de eisen behorende bij een passende systeemoplossingdie aan de eisen <strong>van</strong> de stakeholders voldoet.Door een professionele en transparante opdrachtgever tezijn en in samenwerking met ingenieurs- en adviesbureausdoeltreffende en slagvaardige resultaten bereiken, dragenwe bij aan een optimale bereikbaarheid over het spoor.binnen <strong>ProRail</strong>. Indien wij met onze opdrachtnemers opde juiste wijze samenwerken, kunnen wij hun toegevoegdewaarde maximaal benutten om bij te dragen aan onzedoelen.lean:klantgerichten continueverbeterencapaciteit<strong>voor</strong> meertreinenbetrouwbaarresultaatgerichten kostenbewustvergrotenveiligheidveiligonzeklantenduurzaampunctueelrobuusterenpunctuelerspoornetmeerinnovatiefen duurzaamadequate scenario’s<strong>voor</strong> de toekomst2 Door een scherpe formulering <strong>van</strong> onze rolen die <strong>van</strong> de ketenpartners in de waardeketengeven we duidelijk aan waar onze toegevoegdewaarde ligt en welke dingen we niet doen<strong>ProRail</strong> maakt een duidelijk onderscheid tussen haar eigen,cruciale taken en taken die uitbesteed kunnen wordenen in de markt aan creativiteit en innovativiteit kunnenwinnen. Zo worden de unieke kwaliteiten <strong>van</strong> <strong>ProRail</strong> eningenieurs- en adviesbureaus optimaal benut en kunnenbeide partijen zich volledig richten op hun eigen bijdrageaan het gezamenlijke succes. <strong>ProRail</strong> levert hierdoor meerkwaliteit en benut de partijen in de markt maximaal.3 <strong>ProRail</strong> streeft naar efficiency en het beheersen<strong>van</strong> projecten met Systems EngineeringSystems Engineering is de werkwijze die <strong>ProRail</strong> meteen aantal belangrijke marktpartijen heeft afgesprokenen hanteert. Systems Engineering geeft op elk momenthelder inzicht in de keuzes die tijdens een project zijngemaakt, door ons en door onze opdrachtnemers. DankzijSystems Engineering werken we expliciet en verifiëren wecontinu. We stellen expliciete vragen en krijgen de juisteantwoorden, die door het ingenieursbureau al zijn ge -verifieerd aan de projecteisen. Voor sommige werkvelden isSystems Engineering wettelijk verplicht.4 <strong>ProRail</strong> zet in de beginfase interne en externespecialisten in <strong>voor</strong> creatieve oplossingen<strong>ProRail</strong> wil zo vroeg mogelijk in een project de kansen,eisen en belemmeringen in kaart brengen. Door de vroegeinzet <strong>van</strong> kennis en ervaring <strong>van</strong> experts in expertmeetings/expertateliers is er ruimte <strong>voor</strong> creatieve en doelgerichteoplossingen. Dankzij een snelle en goede analyse <strong>van</strong> deprojecteisen door experts kan <strong>ProRail</strong> zo snel mogelijk eengerichte, volledige en juiste vraag stellen. Hierdoor kunnende kosten omlaag, de kwaliteit omhoog en wordt de doorlooptijdverkort. <strong>ProRail</strong> voert zelf maximaal de regie overdeze fase en bepaalt de richting <strong>van</strong> de systeemoplossing.Ingenieurs- en adviesbureaus die we hierbij inschakelen,selecteren we in het bijzonder op basis <strong>van</strong> hun kwaliteiten,daarbij speelt prijs een ondergeschikte rol.Zodra de eisen, kaders en rand<strong>voor</strong>waarden bepaald zijn,kan de markt gericht concurreren op het ontwerpen enrealiseren <strong>van</strong> de systeemoplossing. Zo stimuleert <strong>ProRail</strong>marktwerking en draagt zij mede bij aan een gezonde markt.5 <strong>ProRail</strong> besteedt specificeerbare eindproductenzo snel mogelijk uit<strong>ProRail</strong> besteedt een specificeerbaar eindproduct, bij <strong>voor</strong>keureen probleem, in plaats <strong>van</strong> een <strong>voor</strong>gedefinieerdeoplossing, zo snel mogelijk integraal uit in concurrentie.Integraal uitbesteden betekent dat we de markt zoveelmogelijk in concurrentie de oplossing, inclusief ontwerpen realisatie, laten bepalen.Ingenieurs- en adviesbureaus kunnen hier verschillenderollen in vervullen. De rol <strong>van</strong> ondersteuner, advies gevenden/of de rol <strong>van</strong> system integrator.Nadat <strong>ProRail</strong>, al dan niet met ondersteuning <strong>van</strong> hetingenieursbureau de richting <strong>van</strong> de systeemoplossingheeft vastgesteld kunnen aanvullende ingenieursbureau -diensten worden gecontracteerd. Deze diensten zijn gerichtop het zo snel mogelijk krijgen <strong>van</strong> een passende aanbieding<strong>voor</strong> ontwerp & realisatie <strong>van</strong> het eindproduct. Daarnaastkan het ingenieursbureau worden gevraagd om <strong>ProRail</strong> teondersteunen bij haar taak zoals bouwmanagement.6 <strong>ProRail</strong> kan een resultaat goed beoordelen opbasis <strong>van</strong> het contractMedewerkers stellen de juiste, eenduidige vraag aan hetingenieurs- en adviesbureau en kunnen goed beoordelenof het antwoord voldoet en geschikt is <strong>voor</strong> gebruik.Uitgangspunt is dat het ingenieursbureau in eerste instantiezelf aantoont dat de oplossing voldoet aan de <strong>voor</strong>afgestelde eisen. Afspraken die in het contract vastliggen,zijn leidend en moeten in het kader <strong>van</strong> goed opdrachtgeverschapdoor beide partijen worden nagekomen.Buiten dit contract leggen beide partijen geen afwijkendeafspraken vast; extra werk moet aanbestedingsrechtelijktoegestaan zijn. Bij het aansturen en beheren <strong>van</strong> deopdracht aan een opdrachtnemer is er bij <strong>ProRail</strong> éénpersoon die verantwoordelijk is, en zich ook voelt, <strong>voor</strong> deinzet <strong>van</strong> het ingenieurs- en adviesbureau. Dit geeft zowelintern als tegenover ingenieurs- en adviesbureaus duidelijkheid.7 Gunnen op prijs of gunnen op kwaliteit?Als we de gewenste kwaliteit maar <strong>voor</strong> een deel kunnenbepalen of de eigen inbreng <strong>van</strong> opdrachtnemers bijdraagtaan het bereiken <strong>van</strong> onze doelstellingen is gunnen opkwalitatieve criteria een passende methode. De opdrachtnemerkomt dan met een inhoudelijke aanbieding.<strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong>Hoofdstuk4 <strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong> Hoofdstuk5


3. Hoe benaderen we de marktenen met wie werken we samen<strong>ProRail</strong> schakelt ingenieurs- en adviesbureaus in om specialistische kennis en capaciteit in te zetten,om onderzoek te doen, om ons te ondersteunen en om medewerkers te detacheren.3.1. ErkenningsregelingRegelmatig is specialistische techniekkennis vereist om desysteemveiligheid <strong>van</strong> het spoor te waarborgen. In dezegevallen hanteert <strong>ProRail</strong> een erkenningsregeling. Met dezeregeling probeert <strong>ProRail</strong> voldoende marktpartijen te latenmeedingen naar haar opdrachten én de ingenieurs- enadviesbureaus voldoende werk te geven om hun specifiekeexpertise te kunnen borgen. Informatie over de erkenningssystemen<strong>van</strong> <strong>ProRail</strong> en een lijst met erkende bedrijven iste vinden op de internetsite <strong>van</strong> <strong>ProRail</strong>.De erkenningsregeling <strong>voor</strong> ingenieurs- en adviesbureaus<strong>voor</strong>ziet in vijf categorieën:A: treinbeveiligingB: tractie-energieC: baanbouw en spoorwerkD: civieltechnische en utilitaire constructiesE: geïntegreerde contractenAlleen erkende ingenieurs- en adviesbureaus kunnen <strong>voor</strong><strong>ProRail</strong> werken en deelnemen aan aanbestedingen binnende genoemde categorieën <strong>van</strong> spoorgerelateerd ingenieurswerk.Systeemcertificatie en persoonscertificatie zijn onderdeel<strong>van</strong> de erkenningsregeling.Bijzondere technisch adviseurs zoals architecten en onderzoeksbureausmogen wel zonder erkenning <strong>voor</strong> <strong>ProRail</strong> werken,omdat hun werkzaamheden vaak geen directe link hebbenmet het spoorsysteem. Hierdoor kunnen (individuele experts<strong>van</strong>) niet-erkende, gespecialiseerde bureaus <strong>ProRail</strong> in devroege onderzoeksfase ondersteunen bij het bijdragen aanexpertmeetings, het doen <strong>van</strong> onderzoeken of bij nietonder erkenning vallende diensten.Voor geïntegreerde contracten hebben we een bijzonderecategorie in onze erkenningsregeling gedefinieerd. Zo kunneninterne ingenieurs- en adviesbureaus <strong>van</strong> bouwbedrijvenonder erkenning <strong>van</strong> <strong>ProRail</strong> werken aan het ingenieurswerk<strong>van</strong>uit geïntegreerde contracten. Deze erkenningscategoriegeldt nadrukkelijk niet <strong>voor</strong> ingenieurs dienstendie rechtstreeks <strong>voor</strong> <strong>ProRail</strong> werken.3.2. Koers bepalen <strong>van</strong> begin tot eind<strong>ProRail</strong> is verantwoordelijk <strong>voor</strong> de koers <strong>van</strong> haar projecten<strong>van</strong> begin tot eind. Zij stelt de projecteisen op en verifieerten valideert deze op basis <strong>van</strong> de klantbehoefte. Als <strong>ProRail</strong>de uitwerking <strong>van</strong> een ontwerp nodig vindt, vraagt zijdit aan een ingenieursbureau. Het ingenieursbureau stelteventueel afgeleide eisen op en verifieert en valideert hetontwerp op basis <strong>van</strong> de eisen. Naast de inschakeling <strong>voor</strong>ontwerpwerk kan <strong>ProRail</strong> een beroep doen op <strong>ingenieursbureaus</strong><strong>voor</strong> het uitvoeren <strong>van</strong> allerlei ondersteunendeonderzoeken. Denk hierbij aan grondonderzoek, bodemonderzoek,ballastonderzoek, geluidsonderzoek, maar ookaan systeemontwikkeling.Bij een planstudie kan een globale uitwerking voldoendezijn <strong>voor</strong> goede besluitvorming. Bij aanbestedingen kijkenwe op grond <strong>van</strong> het systeemontwerp en per technischediscipline waar nadere uitwerking vereist is en waarfunctionele specificatie afdoende is.De oplossing die opdrachtnemers aandragen, wordt door<strong>ProRail</strong> beoordeeld, eventueel ondersteund door eeningenieurs- of adviesbureau. <strong>ProRail</strong> stelt op basis <strong>van</strong> deoplossing heldere vragen aan opdrachtnemers en blijftde kwaliteit <strong>van</strong> het eindproduct continu monitoren.Zo realiseren we samen optimale resultaten.Functionaris / afdelingProjectmanagerPlanontwikkelaar /rail systems engineerGJZAKIBouwmanagerProjectcoördinatorGezamenlijkTakenProjectmanagement / overallTechnisch management / Systems Engineering / omgevingsmanagement <strong>van</strong>uitSystems EngineeringOmgevingsmanagement – (juridisch) conditionerenContracteren – aanbestedenContractmanagement tijdens de realisatieOndersteuningProjectbeheer<strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong>Hoofdstuk6 <strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong> Hoofdstuk7


3.3. Afdelingen binnen <strong>ProRail</strong>Binnen <strong>ProRail</strong> is een duidelijke rolverdeling cruciaal <strong>voor</strong>een goede uitvoering <strong>van</strong> het beleid <strong>van</strong> <strong>ProRail</strong>. BinnenProjecten kent <strong>ProRail</strong> de volgende rol- en taakverdeling:Elk projectproces verschilt, maar doorgaans hanteert <strong>ProRail</strong>deze volgorde en taakverdeling tijdens een project:• Planontwikkelaar en/of railtechnicus <strong>van</strong> <strong>ProRail</strong> stelt eenprojectplan en een WBS-analyse op.• Projectmanager en tendermanager stellen in samenspraakmet de overige projectteamleden het contracteringsplanop en ondertekenen dit gezamenlijk. Dit contracteringsplankan gedurende het project worden aangepast.• Planontwikkelaar of rail systems engineer en de adviseurs<strong>van</strong> GJZ specificeren wat nodig is <strong>voor</strong> de eigen taak,denken mee over het vinden <strong>van</strong> de juiste partij en bewakende kwaliteit <strong>van</strong> hetgeen de opdrachtnemer levert.• Planontwikkelaar of rail systems engineer voert dagelijkscontractmanagement met het ingenieurs- of adviesbureauen bewaakt de dagelijkse <strong>voor</strong>tgang op product, tijd engeld. Hij of zij escaleert tijdig naar het eerste escalatieniveau:de projectmanager.• AKI is verantwoordelijk <strong>voor</strong> de aanbestedingen. Bijenkelvoudige onderhandse aanbestedingen spreektde tendermanager af hoe en door wie deze wordenuitgevoerd (bij<strong>voor</strong>beeld door de vakafdeling zelf) Ookhier wordt, conform de procuratieregeling, de opdrachtverstrekt door de coördinerend projectmanager.Hierbij geldt dat een <strong>ProRail</strong>-medewerker een deel <strong>van</strong> zijntaken kan uitbesteden, maar altijd zelf verantwoordelijk blijft<strong>voor</strong> het specificeren en beoordelen <strong>van</strong> het werkpakket dathij uitbesteed heeft. Een goede samenwerking tussen de<strong>ProRail</strong>-medewerkers is een rand<strong>voor</strong>waarde <strong>voor</strong> kwalitatiefgoed werk en een goed opdrachtgeverschap <strong>van</strong> <strong>ProRail</strong>.• Projectteam - Projectplan en WBS-analyse.3.4. Uitvragen in concurrentieBij <strong>voor</strong>keur vraagt <strong>ProRail</strong> al het ingenieurs- en adviesbureauwerkbij grote én kleinere opdrachten in concurrentie uit.We letten hierbij op de balans tussen de inspanning <strong>voor</strong>een aanbesteding tegenover de opbrengst er<strong>van</strong>.3.5. Geen exclusiviteit <strong>voor</strong> alle projectfasen<strong>ProRail</strong> is het aan haar omgeving verplicht de kwaliteit hoogen de kosten laag te houden. Een ingenieurs- of adviesbureauis daarom niet meer <strong>van</strong>zelfsprekend exclusiefbetrokken bij alle projectfasen. Soms is het <strong>voor</strong> <strong>ProRail</strong>commercieel aantrekkelijker om een uitvraag te doen perprojectfase. Daarnaast kan <strong>ProRail</strong> de opdracht soms in deloop <strong>van</strong> een project nog concreter vormgeven dan bij destart. In deze gevallen besteden we aan per projectdeel.Voor ingenieurs- en adviesbureaus kan dit ook aantrekke lijkzijn, bij<strong>voor</strong>beeld omdat hun unieke kwaliteiten bijge ïntegreerde contracten <strong>voor</strong> specifieke doeleindeningeschakeld kunnen worden.Deze opzet stimuleert verder dat diverse ingenieurs- enadviesbureaus elkaars werk toetsen. Hierbij is meer kritischefeedback te verwachten dan wanneer zij hun eigen werkzouden controleren. Met het wegnemen <strong>van</strong> de exclusiviteitin alle projectfasen kan <strong>ProRail</strong> de kosten omlaag brengen,terwijl de kwaliteit <strong>van</strong> het eindproduct verbeterd kan worden.3.6. Prestatiemeting<strong>ProRail</strong> meet periodiek de prestaties <strong>van</strong> ingenieurs- enadviesbureaus en beoordeelt of zij voldoen aan de con -tractuele verplichtingen. De scores <strong>van</strong> deze prestatiemetingworden vervolgens meegenomen in de procedure.Beter presterende ingenieurs- en adviesbureaus voegenmeer waarde toe door een efficiënter projectproces enmogen dus duurder zijn.Het gewicht <strong>van</strong> de prestatiemeting is bepaald op een deel<strong>van</strong> de opdrachtsom. Het exacte percentage is te vinden opwww.prorail.nl en afhankelijk <strong>van</strong> de scores <strong>van</strong> ingenieursenadviesbureaus in de prestatiemeting <strong>van</strong> <strong>ProRail</strong>.3.7. IncentivesWe passen waar mogelijk incentives toe in de volgendevormen:• in een bonus-malusstructuur• <strong>ProRail</strong> gaat een alliantie aan met een ingenieurs- enadviesbureau: het bureau wordt (<strong>voor</strong> een deel) mederisicodragend en (een deel <strong>van</strong> de) risico’s wordengezamenlijk gemanaged.3.8. CO 2-reductieprogramma<strong>ProRail</strong> vindt het belangrijk dat haar leveranciers duurzameproducten leveren en een duurzame bedrijfsvoeringhanteren. Zij heeft de CO 2-prestatieladder ontwikkeldom deelnemende bedrijven uit te dagen en te stimulerenhun eigen CO 2-productie te kennen en te verminderen.Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant omCO 2-emissie te reduceren, hoe meer kans op gunning.Sinds 16 maart 2011 is het beheer <strong>van</strong> en de verantwoordelijkheid<strong>voor</strong> de ladder in handen <strong>van</strong> de StichtingKlimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).Hier is meer informatie te vinden over het CO 2-reductieprogrammaen contactinformatie <strong>van</strong> de SKAO.3.9. VeiligheidsladderOok veiligheid op de werkvloer is <strong>voor</strong> <strong>ProRail</strong> letterlijk <strong>van</strong>levensbelang. Met de introductie <strong>van</strong> de veiligheidsladderwil <strong>ProRail</strong> samen met de branche veilig werken op hetspoor een stap verder brengen. De veiligheidsladder iseen certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn enbewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu teverbeteren. Veiligheid speelt een steeds grotere rol bij hetgunnen <strong>van</strong> spoorwerk. Een hoger veiligheidsbewustzijn<strong>van</strong> alle partners in de spoorketen betekent een hogerescore op de veiligheidsladder. <strong>ProRail</strong> beloont een hogereveiligheidsscore door deze positief mee te wegen bij aan -bestedingen. Kortom: hoe veiliger opdrachtnemers werken,hoe groter de kans dat zij een opdracht verwerven.De veiligheidsladder is inmiddels breed geaccepteerd in debouwsector en is in opzet vergelijkbaar met de door <strong>ProRail</strong>ontwikkelde CO 2-prestatieladder. Vanaf 1 januari 2013 kaneen verkregen certificaat worden gebruikt bij aanbestedingen<strong>van</strong> <strong>ProRail</strong>.<strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong>Hoofdstuk8 <strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong> Hoofdstuk9


4. Integriteit<strong>ProRail</strong> wil alle schijn <strong>van</strong> belangenverstrengeling vermijden. Ook willen we <strong>voor</strong>komen datingenieurs- en adviesbureaus worstelen met tegenstrijdige belangen, doordat ze bij eenzelfdeproject zowel aan opdrachtgeverszijde als aan opdrachtnemerszijde aan tafel zitten. Daarombepalen we in de overeenkomsten met onze ingenieurs- en adviesbureaus dat zij zich dienente houden aan de gedragscode NLingenieurs (www.nlingenieurs.nl).In de gedragscode staat onder meer vermeld:Onafhankelijkheid9. Ieder lid vermijdt alles wat de onafhankelijkheid <strong>van</strong>zijn advies kan schaden.10. De onafhankelijkheid <strong>van</strong> het lid kenmerkt zich ondermeer doordat: het lid zich in zijn advisering niet laatbeïnvloeden door onoorbare nevenbelangen; het lidgeen beloning, in welke vorm dan ook, aanvaardtdie afbreuk doet aan zijn onafhankelijkheid.11. Een lid dient geen tegenstrijdige belangen <strong>van</strong>verschillende opdrachtgevers, tenzij deze schriftelijkverklaren akkoord te gaan met uitvoering <strong>van</strong> debetreffende werkzaamheden door het lid.Soms ontstaan grijze gebieden: kan iets nu wel ofniet? <strong>ProRail</strong> gaat in dergelijke situaties het overleg aan enverwacht <strong>van</strong> ingenieurs- en adviesbureaus hetzelfde.<strong>ProRail</strong> onderschrijft <strong>voor</strong> zichzelf de gedragscode Publiekopdrachtgeverschap <strong>van</strong> het Opdrachtgeversforum (ziehttp://www.opdrachtgeversforum.nl/). Met de code gevenopdrachtgevers in de publieke sector aan wat opdrachtnemers<strong>van</strong> hen mogen verwachten. Ook biedt de codekaders aan onze medewerkers <strong>voor</strong> de uitvoering <strong>van</strong>hun werkzaamheden in relatie tot opdrachtnemers.Kernwaarden uit de gedragscode zijn:Relaties en belangen: Gelijkwaardigheid in de relatie, maargericht op het bereiken <strong>van</strong> de doelen <strong>van</strong> de spoorketen.Uitgangspunt is respect <strong>voor</strong> elkaar en gebruik maken<strong>van</strong> elkaars expertise. <strong>ProRail</strong> heeft als taak om invulling tegeven aan de opdracht die zij <strong>van</strong>uit de overheid en reizigerskrijgen. Deze zijn vertaald in de vier doelstellingen die <strong>ProRail</strong><strong>voor</strong> de spoorketen heeft geformuleerd. De ondersteuningdoor Ingenieurs-en adviesbureaus is gericht op het bereiken<strong>van</strong> deze doelstellingen.Maatschappelijk verantwoord: <strong>ProRail</strong> is een publiekeorganisatie die op een maatschappelijk verantwoordemanier haar doelen wil bereiken. Vanzelfsprekend doet<strong>ProRail</strong> haar werk integer en betrouwbaar en houdt zijzich aan alle wet- en regelgeving. Dit verwachten wij ook<strong>van</strong> onze opdrachtnemers.Transparant: <strong>ProRail</strong> werkt helder, duidelijk en traceerbaar.Dit verwachten wij ook <strong>van</strong> onze opdrachtnemers.Betrouwbaar: <strong>ProRail</strong> streeft ernaar een betrouwbarepartner te zijn en verwacht <strong>van</strong> haar medewerkers enopdrachtnemers dat zij transparant en open handelen,dat wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.Eigen verantwoordelijkheid: <strong>ProRail</strong> werkt <strong>van</strong>uit haar eigenverantwoordelijkheid en kracht, ketenpartners dragenhieraan bij. <strong>ProRail</strong> zorgt dat de activiteiten die nodig zijn<strong>voor</strong> het eindproduct zo efficiënt en effectief mogelijkworden belegd, intern, bij externe adviseurs / ingenieursen bij aannemers.<strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong>Hoofdstuk10 <strong>ProRail</strong> <strong>Contracteringsbeleid</strong> Hoofdstuk11


DisclaimerDe informatie in deze brochure is metuiterste zorg samengesteld. Toch kan het zijndat sommige informatie niet meer actueel is,of op enige wijze niet correct is weergegeven.Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid uitals gevolg <strong>van</strong> de eventueel onjuiste weergave<strong>van</strong> informatie.Dit contracteringsbeleid is geschreven <strong>voor</strong>alle medewerkers <strong>van</strong> ingenieurs- en adviesbureausdie met <strong>ProRail</strong> samenwerken.Meer weten over de contracteringsstrategie?Neem dan contact op met het secretariaat<strong>van</strong> AKI via emailadres AKI@prorail.nlUitgave<strong>ProRail</strong>Maart 2013www.prorail.nlRedactieKim SluimerFotografie<strong>ProRail</strong>VormgevingGumtree Creatieve Communicatie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!