20.05.2016 Views

Jaarmagazine 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaarmagazine <strong>2015</strong><br />

1


IN <strong>2015</strong><br />

MIJN 2040 4<br />

MIJN 2040 Mark Suykens over participatie 6<br />

MIJN 2040 Yves De Weerdt over co-creatie 8<br />

ARMOEDE Jos Geysels legt accenten 12<br />

MOBILITEIT Zonder bus. Wat nu? 16<br />

GENDER Ben jij een vrije vrouw<br />

of een tijger aan de haard? 20<br />

GENDER Erika Van Tielen over de balans<br />

tussen werk en gezin 22<br />

VORMINGPLUS Het beleidsplan ’16-’20 28<br />

COLUMN Calypso, van Marius Meremans 32<br />

BEWONERSPARTICIPATIE in<br />

een sociale woonwijk 34<br />

TRANSITIE Op bezoek bij TransLab Kampus 38<br />

BELEEF DE RUIMTE 43<br />

Ruth Soenen over de publieke ruimte 44<br />

RUST Filosofe Joke Hermsen over tijd,<br />

weegschaal en zeis 48<br />

STILTE Pol Goossen op FeSsstival 51<br />

STILTE 30 dagen stilte zoeken 55<br />

LAST MINUTES Alex Vanneste over<br />

spionage in WO I 56<br />

OUDER WORDEN Mie Moerenhout: Het leven<br />

gaat door 61<br />

Onze partners 64<br />

Onze mensen 67<br />

MARTINE COPPIETERS<br />

coördinator Vormingplus<br />

warmte in de wereld<br />

<strong>2015</strong> was niet onmiddellijk het jaar waarin de wereld<br />

een warm, veilig wollen dekentje leek. Het vertrouwen<br />

in andere mensen leek een flinke knauw te krijgen,<br />

beleidsbeslissingen kreeg je koud te slikken, het<br />

geloof in de maakbaarheid van de samenleving lag op<br />

apegapen. Die kilte sloop tussen de lijntjes van krantenartikels,<br />

in de fora op het internet, in de afstand tussen<br />

leven en glitter.<br />

Hoe anders dan bij ons.<br />

Als je op de schaal van de Kempen werkt, zindert de<br />

zin om dingen aan te pakken dag in dag uit. Daarvoor<br />

boren we soms erg uiteenlopende thema’s aan, maar<br />

altijd vallen we daarbij terug op een breed draagvlak<br />

van mensen en organisaties.<br />

Mensen zijn warm te maken om hun buurt of hun<br />

omgeving nieuwe impulsen te geven, om stroom te<br />

zetten op het circuit dat hen bindt. En daar kan geen<br />

tijdsgeest tegen op.<br />

2 lees ons digitaal<br />

https://goo.gl/2GXnnH


‘Een vrouw die er goed uitziet én<br />

ook nog eens een goed stel hersens<br />

heeft? Dat kan zogezegd niet.’<br />

erika van tielen<br />

over genderverschillen en<br />

de balans tussen werk en gezin<br />

pag. 22<br />

3


mijn<br />

4<br />

2040


eeldzoeker.be<br />

Hoe de Stadsregio er in 2040 uit zal zien?<br />

Dromen bewoners<br />

in beleid gieten<br />

beeldzoeker.be<br />

Democratie, daar draait het project Mijn2040 om.<br />

Een zestigtal bewoners droomden de toekomst die zij zien<br />

voor de Turnhoutse Stadsregio. De deelnemers vormden een unieke groep:<br />

mensen uit verenigingen en anderen net niet uit verenigingen,<br />

burgers in verschillende kleuren en met verschillende achtergronden,<br />

jonge en oudere burgers, … :<br />

een bonte mix van mensen uit Vosselaar, Oud-Turnhout, Beerse en Turnhout.<br />

Op een speelse manier werden die dromen uit <strong>2015</strong> gepresenteerd<br />

als realisaties uit 2040. Dat leverde uiterst boeiende<br />

en creatieve verhalen op die dwingen na te denken over de<br />

toekomst. Niet de haalbaarheid maar het buiten het kader<br />

durven denken, stond daarbij centraal.<br />

Met het project wil Vormingplus Kempen nieuwe manieren<br />

uitproberen om mensen te betrekken bij het plaatselijke<br />

beleid. We peilden bij Mark Suykens en Yves De Weerdt naar<br />

hun mening over bewonersparticipatie, over meedenken en<br />

meewerken.<br />

5


foto Stefan Dewickere<br />

6<br />

Mark suykens, AL LANGER DAN<br />

20 JAAR ALGEMEEN DIRECTEUR<br />

VAN VVSG, DE VERENI-<br />

GING VOOR VLAAMSE<br />

STEDEN EN GEMEEN-<br />

TEN<br />

“Integraal moet het ni<br />

Een gebiedsgerichte a<br />

is dan sterker.”<br />

Hoe kunnen mensen hun stem laten<br />

horen?<br />

MARK: “De gemeenteraad is natuurlijk<br />

het eerste forum waar de stem van<br />

burgers via de verkozen raadsleden<br />

klinkt. De raad is er om de hoofdlijnen<br />

van het beleid mee uit te zetten en om<br />

de controle op de uitvoering van het<br />

beleid te organiseren. Maar raadsleden<br />

hebben vooral de opdracht om naar<br />

hun burgers te luisteren. Een raadslid<br />

is een volksvertegenwoordiger. Die rol<br />

wordt dikwijls te weinig opgenomen<br />

omdat de politieke partijen erg dominant<br />

zijn.”<br />

Ook in allerlei adviesraden wordt de<br />

stem van de burgers vertolkt.<br />

MARK: “De adviesraden hebben een<br />

lange traditie, zowel in de vrijetijdssectoren<br />

(cultuur, sport, jeugd) als in harde<br />

materies als ruimtelijke ordening.<br />

Veel van die raden zijn bij decreet verplicht.<br />

Een gemeente heeft algauw een<br />

tiental adviesraden met telkens tien<br />

of meer deelnemers. Reken maar uit:<br />

in de Vlaamse gemeenten zijn meer<br />

dan 30.000 burgers actief in zo’n raad.<br />

De organisatie van die raden vraagt<br />

dus een hele forse inspanning zowel<br />

van het gemeentebestuur als van de<br />

burgers. En dan kan je de vraag stellen<br />

of dat voldoende rendeert.”<br />

Heeft die participatievorm zijn beste tijd<br />

gehad?<br />

MARK: “Er is veel kritiek op deze raden.<br />

Ik geef maar twee commentaren. Zo<br />

werken deze raden sterk sectoraal<br />

- voor één beleidsthema - terwijl we<br />

juist naar een meer integrale aanpak<br />

streven. Op wijkniveau bijvoorbeeld<br />

komen ruimtelijke ordening, sport,<br />

jeugd en cultuur soms heel dicht bij<br />

elkaar. Raden werken ook dikwijls categoriaal:<br />

jongeren, ouderen, gezinnen,<br />

migranten. Ook dan mis je in de adviezen<br />

dikwijls een brede kijk. Integraal<br />

moet het nieuwe normaal worden. Een<br />

gebiedsgerichte, een wijkgerichte aanpak<br />

van participatie is dan sterker.”<br />

“Een tweede commentaar: adviesraden<br />

kijken dikwijls ook naar zichzelf.<br />

De gemeentelijke cultuursubsidies<br />

worden bijvoorbeeld verdeeld onder<br />

de leden van de cultuurraad. Een<br />

vriendengroep die geen lid is maar wel<br />

een poëziewandeling in de gemeente<br />

organiseert, valt buiten de prijzen.<br />

Hoe kunnen burgers beter betrokken<br />

worden?<br />

MARK: “Op het eerste niveau zijn de<br />

adviesraden het oudste instrument om<br />

burgers te laten meepraten. Goed en<br />

open georganiseerd, hebben ze zeker<br />

hun verdienste. Maar ondertussen<br />

zijn er honderden andere methodieken<br />

voor participatie bijgekomen. Er<br />

bestaan zelfs databanken voor. Je ziet<br />

vele nieuwe vormen opduiken onder<br />

meer in de digitale sfeer. Ook bij het<br />

uittekenen van een betere gemeentelijke<br />

dienstverlening merk je dat: service<br />

design bijvoorbeeld betrekt burgers op<br />

een heel attractieve manier als gebruiker<br />

van diensten.”<br />

“Het betrekken van burgers gaat<br />

overigens een heel eind verder dan de<br />

klassieke inspraak. Het begint al met<br />

de maatschappelijke participatie van<br />

mensen. Als mensen door armoede<br />

of gebrek aan kansen niet kunnen<br />

deelnemen aan de lokale samenleving,<br />

is er iets mis. Voor een gemeentebestuur<br />

betekent dit dat een sterk breed


euwe normaal worden.<br />

anpak van participatie<br />

mijn<br />

2040<br />

sociaal beleid nodig is. Lokaal beleid is<br />

daarom ook altijd sociaal beleid.”<br />

doodknuffelt door er allerlei administratieve<br />

regels aan te koppelen.”<br />

tie. Zorg ook dat er geen praktische<br />

drempels zijn om te participeren.”<br />

ACTIEF BURGERSCHAP<br />

“Een tweede niveau is het actief<br />

burgerschap. Mensen engageren zich<br />

in hun stad of wijk. Ze zetten zich in<br />

om die lokale samenleving aantrekkelijker<br />

te maken. Dat heeft niets met<br />

de praatcultuur van de adviesraden te<br />

maken. Burgers doen veel zaken die de<br />

gemeente ten goede komen, bijvoorbeeld<br />

zelf een speelstraat tijdens de<br />

vakanties organiseren. Dan gaat het<br />

over doeparticipatie, doedemocratie.<br />

Een bestuur kan dit actief burgerschap<br />

stimuleren door open te staan voor<br />

nieuwe initiatieven en niet alles zelf te<br />

willen doen.”<br />

“Een derde niveau is de klassieke<br />

beleidsparticipatie. Het bestuur vraagt<br />

burgers om mee te praten over de<br />

inhoud van het beleid.”<br />

Allerlei burgerinitiatieven en tijdelijke,<br />

nieuwsoortige organisaties steken de<br />

kop op. Hoe kunnen die betrokken worden<br />

bij het lokale beleid ?<br />

MARK: “Veel burgerinitiatieven zijn inderdaad<br />

projectmatig. Mensen werken<br />

aan iets heel concreet zoals stadslandbouw.<br />

De engagementen zijn zeker bij<br />

de jongere generaties ook tijdelijker,<br />

minder continu dan de vergadercultuur<br />

van de adviesraden. Je ziet buiten<br />

het klassieke verenigingsleven tal van<br />

nieuwe initiatieven van burgerschap.<br />

Het lokaal bestuur zou dat moeten toejuichen<br />

en die initiatieven ondersteunen<br />

door ze veel ruimte te geven. Soms<br />

zie je wel dat een stad zo’n initiatief<br />

Is ons model van lokale democratie niet<br />

te veel een aangelegenheid van de blanke<br />

middenklasse? Zie jij mogelijkheden om<br />

daarin verandering te brengen ?<br />

MARK: “Het betrekken van mensen bij<br />

het lokale beleid is toch voor een groot<br />

deel maatwerk. Gaat het bijvoorbeeld<br />

over informeren, raadplegen, adviseren,<br />

coproduceren of meebeslissen? In<br />

welke fase organiseren we die betrokkenheid:<br />

zeker bij het tot stand komen<br />

van het beleid, bij het meerjarenplan<br />

dat bij het begin van de legislatuur<br />

wordt opgemaakt. Maar zeker ook in<br />

de uitvoering van beleid. Hoe concreter,<br />

hoe beter: dat geldt ook voor<br />

participatie.”<br />

Moet het lokale bestuur meer inzetten op<br />

het organiseren van betrokkenheid van<br />

burgers uit alle lagen van de bevolking?<br />

Wat moet daarvoor gebeuren of veranderen<br />

?<br />

MARK: “Het blijft inderdaad een vaststelling<br />

dat veel participatietrajecten<br />

niet werken bij moeilijk bereikbare<br />

groepen. Maar je kan daar als bestuur<br />

wel oog voor hebben. Ik geef maar<br />

enkele tips. Zo kan je een toeleider<br />

- Samenlevingopbouw bijvoorbeeld<br />

- inschakelen. Zo zal je moeten<br />

investeren in een vertrouwensband. Je<br />

moet het ook niet als gemeente alleen<br />

doen. Neem het OCMW mee, zoek ook<br />

andere partners. Houd ook rekening<br />

met de vaardigheden en de kennis van<br />

de groep die je wil bereiken. Zet zeker<br />

niet alleen in op verbale communica-<br />

Het zijn vaak grote steden die experimenteren<br />

om meer burgers te betrekken<br />

bij hun beleid. Wat kan er gebeuren in<br />

kleinere steden en gemeenten?<br />

MARK: “De schaal van de gemeente<br />

speelt geen doorslaggevende rol. Grotere<br />

steden hebben natuurlijk wel een<br />

grotere verscheidenheid aan burgerinitiatieven.<br />

Ook kleinere gemeenten<br />

kunnen hun participatief beleid sterk<br />

vernieuwen. Denk maar aan het ‘Charter<br />

voor de toekomst van Kortenberg’<br />

dat enkele jaren geleden innovatief tot<br />

stand kwam. Het vraagt in de eerste<br />

plaats een sterke visie van beleidsmensen<br />

op participatie, vervolgens gaat het<br />

om een professionele begeleiding. Organisaties<br />

zoals Samenlevingsopbouw,<br />

Vormingplus of andere participatiebureaus<br />

kunnen daarbij zeker helpen. •<br />

7


Socioloog Yves De W<br />

over participatie en<br />

“Er is ge<br />

andere<br />

krims.be<br />

yves de weerdt: “Of ze het nu<br />

graag doen of niet: politici zullen moeten<br />

toegeven dat de politiek niet meer álles<br />

kan regelen. Er is geen andere keuze<br />

dan de burgers meer te betrekken bij het<br />

beleid.”<br />

EEN STAP VERDER<br />

8<br />

Vormingplus Kempen lanceerde in <strong>2015</strong> ‘Mijn 2040’, een<br />

stadsregionaal participatieproject dat burgers aanmoedigt<br />

om na te denken over de toekomst. Hoe moet de<br />

stadsregio eruit zien in 2040? De denkoefening resulteert<br />

in een krant die in 2016 wordt uitgebracht en op grote<br />

schaal wordt verspreid in de vier gemeenten die deel uitmaken<br />

van de stadsregio Turnhout: Turnhout, Vosselaar,<br />

Beerse en Oud-Turnhout.<br />

Yves De Weerdt laat zijn licht schijnen over participatie<br />

én ‘co-creatie’, wat je als de overtreffende trap<br />

van participatie zou kunnen omschrijven.<br />

“Co-creatie gaat veel verder dan participatie,”<br />

legt Yves De Weerdt uit. “Je<br />

vraagt niet aan mensen hoe ze over je<br />

beleid denken, maar maakt het samen<br />

met hen. Geen advies maar mede-eigenaarschap.<br />

Beleidsmensen die burgers<br />

inspraak geven en nadien toch gewoon<br />

hun eigen plannen uitvoeren, gaan er<br />

vaak prat op dat ze een participatief<br />

beleid hebben gevoerd. Terwijl die burgers<br />

bij de uitvoering doorgaans geen<br />

rol meer spelen. Daarom praat ik liever<br />

over co-creatie. Dat gaat een, waarschijnlijk<br />

noodzakelijke, stap verder.”<br />

Om burgers inspraak te geven en de participatie<br />

te organiseren, werden in de jaren<br />

’70 de adviesraden opgericht. Veertig<br />

jaar later bestaan die nog altijd. Maar<br />

het is vooral de blanke middenklasse die<br />

de raden bevolkt. Hoe representatief zijn<br />

die raden nog?<br />

“Volgens mij kan je veel beter doen<br />

dan advies vragen. Belangrijker dan<br />

de vraag of adviesraden hun nut nog<br />

hebben, vind ik daarom de vraag


mijn<br />

2040<br />

eerdt<br />

co-creatie:<br />

en<br />

keuze.”<br />

waar je met je beleid naartoe wil. Wat<br />

wil je bereiken? Hoe wil je je beleid<br />

organiseren? Dat zijn de eerste vragen<br />

die je je moet stellen. Als je, volgens<br />

de normen van de democratie, zoveel<br />

mogelijk mensen bij je beleid wil<br />

betrekken en rekening wil houden met<br />

kwetsbare groepen, moet je vaststellen<br />

dat de klassieke instrumenten van<br />

de representatieve democratie vaak<br />

tekort schieten. Dat heeft verschillende<br />

oorzaken. De adviesraden<br />

werden opgericht in een periode dat<br />

de overheid alles zelf wilde regelen,<br />

en daar doorgaans ook middelen en<br />

mensen voor had. Dat uitgangspunt is<br />

veranderd. Middelen zijn schaars, en<br />

de personeelsbezetting krimpt. Daar<br />

komt nog bij dat problemen complexer<br />

zijn geworden. Problemen zijn vaak<br />

bovenlokaal en transversaal geworden.<br />

Ze strekken zich uit over verschillende<br />

domeinen en vakgebieden. Ten derde<br />

zijn burgers veel meer dan vroeger<br />

in staat om zich te organiseren en<br />

autonoom acties te ondernemen. En<br />

dat met een toenemende economische<br />

slagkracht. Als Campina Energie op<br />

een week tijd 375.000 euro bijeenhaalt<br />

bij burgers, is dat meer dan een indicatie.<br />

Tel dat bij mekaar op en je kan niet<br />

anders dan vaststellen dat de adviesraden,<br />

die nog altijd geschoeid zijn op<br />

modellen uit de jaren 70, aan herziening<br />

toe zijn. Dat ligt niet eens aan de<br />

adviesraden zelf. De volledige context<br />

waarbinnen ze moeten functioneren,<br />

is fundamenteel aan het wijzigen.”<br />

DE UITDAGING ZIT IN<br />

DE ACTIE<br />

Dat de adviesraden in hun huidige vorm<br />

niet meer deugen, is dus duidelijk. De<br />

volgende vraag is dan: schaf je ze af ? Of<br />

is het aanpassen van de adviesraden een<br />

betere optie?<br />

“Ik zou ze volledig herdenken. Met<br />

kleine aanpassingen met beperkte<br />

houdbaarheid krijg je een aantal meer<br />

fundamentele tekortkomingen van<br />

adviesraden immers niet opgelost. Adviesraden<br />

zien het advies bijvoorbeeld<br />

als een eindpunt van de participatie.<br />

Zo beperkt de inspraak zich tot het<br />

denkproces over het beleid, terwijl de<br />

grote uitdaging in actie zit, in de uitvoering.<br />

Bovendien wordt doorgaans<br />

enkel advies verleend over voorstellen<br />

die door het beleid worden voorbereid.<br />

Daar zit dus het grote verschil met cocreatie.<br />

Dat richt zich op een mede-eigenaarschap<br />

van het volledige proces,<br />

van probleemstelling over oplossing<br />

tot uitvoering. Dat sterker inzetten op<br />

een gedeeld begrip van probleem of<br />

uitdaging bij co-creatie in transitieprocessen<br />

is een enorme sterkte.”<br />

“Einstein zei ooit: ‘Als je me een uur<br />

tijd geeft om een probleem op te lossen,<br />

zal ik 55 minuten besteden aan<br />

het begrijpen van het probleem en 5<br />

minuten aan de oplossing.’ Daar gaan<br />

de adviesraden in de fout. De overheid<br />

besteedt amper tijd om burgers<br />

de complexiteit van een probleem<br />

uit te leggen. Alle aanwezigen in een<br />

adviesraad interpreteren een probleem<br />

op hun eigen manier. Ze geven er elk<br />

hun eigen oplossing voor, de eensgezindheid<br />

is ver zoek en het resultaat is<br />

al te vaak dat bijna niemand zich kan<br />

vinden in de beslissing die de overheid<br />

uiteindelijk neemt, wat de uitvoering<br />

dan weer sterk kan bemoeilijken.”<br />

Wat is dan het alternatief voor de<br />

adviesraden?<br />

“De veranderingen die we nu zien, zijn<br />

te complex om nu al een blauwdruk<br />

van de adviesraad van de toekomst te<br />

schetsen. Maar het zou me verwonderen<br />

als de burgerbewegingen zoals<br />

die al op vele plaatsen zijn ontstaan,<br />

geen ingrediënt van het nieuwe recept<br />

zouden zijn. Maar er is nog een weg<br />

af te leggen. De meeste burgerbewegingen<br />

zijn heel jong. Ze moeten de<br />

kans krijgen om te groeien en zich te<br />

bewijzen. Ze moeten ook ernstig genomen<br />

worden door de politiek, en niet<br />

tegen dezelfde lat gehouden worden<br />

als zogenaamd democratische instrumenten<br />

die al decennia lang ontwikkeld<br />

werden, bovendien gefinancierd<br />

vanuit de samenleving. Burgerbewegingen<br />

doen dat autonoom, met een<br />

sterke gerichtheid op het algemeen<br />

belang. Als de overheid die bewegingen<br />

als bedreigend gaat zien, beslist<br />

ze eigenlijk om die maatschappelijke<br />

energie te richten op tegenstellingen,<br />

op strijd. De overheid kan burgerbewegingen<br />

daarom als een zegen zien<br />

en werk maken van een constructief<br />

kader waarin iedereen vanuit zijn<br />

sterktes bijdraagt aan maatschappelijke<br />

verandering. Burgers die mee<br />

beleid maken, vormen een enorme<br />

meerwaarde, hoe oncomfortabel die<br />

voor veel politici nog aanvoelt.”<br />

Om mee te kunnen denken over het<br />

beleid is de eerste voorwaarde dat je<br />

grondig geïnformeerd wordt.<br />

“Klopt. Transparantie is zonder twijfel<br />

een kernbegrip in een verdere uitbouw<br />

van participatief beleid. Als je mensen<br />

vraagt om advies te geven, laat hen dan<br />

ook weten wat je ermee doet. En dat is<br />

de taak van de overheid. Maar ook daar<br />

is de tijd voorbij dat de overheid kon<br />

zeggen: ‘Deze materie gaat jullie petje<br />

te boven. Laat dit maar aan de experts<br />

over.’ Veel burgers in die processen<br />

zijn zelf expert, en soms vaak meer<br />

dan de overheid waarmee ze aan tafel<br />

zitten.”<br />

9


10<br />

Dat is niet gemakkelijk.<br />

“Dat is het meest gebruikte argument<br />

om het niet te doen. Maar of het nu<br />

makkelijk is of niet, is zelfs niet relevant.<br />

Het zal moeten! Burgers bewegen<br />

zich meer en meer op het beleidsveld<br />

en hun impact op beleidsprocessen<br />

zal alles behalve verminderen. Je kan<br />

burgers dus best de informatie en de<br />

kans geven om deel te nemen aan het<br />

beleid.”<br />

DENK AAN DE WINST<br />

“De overheid moet daarbij niet denken<br />

aan de moeite en de inspanning die<br />

het zal kosten om iedereen goed te<br />

informeren en te betrekken. Ze moet<br />

juist denken aan de winst die het oplevert:<br />

naast een burger die veel beter<br />

begrijpt wat beleid maken inhoudt,<br />

ook extra krediet, extra draagvlak,<br />

extra energie, extra kennis, extra inzichten…”.<br />

Dat er in dit leerproces ook<br />

wel eens dingen grondig mis zullen<br />

lopen, is geen reden om er niet aan te<br />

beginnen. Opnieuw, in een zo sterk<br />

wijzigende context kan je niet halsstarrig<br />

blijven vasthouden aan oude<br />

recepten.<br />

Burgerbewegingen schieten als paddenstoelen<br />

uit de grond, maar hun weerslag<br />

op het beleid is voorlopig nog miniem.<br />

Die stap is nog niet gezet.<br />

“Ik weet niet of hun impact miniem is.<br />

Wel bevindt hun invloed zich ofwel op<br />

heel lokale schaal, ofwel vooral in de<br />

strijd tegen beleid, vaak juridisch van<br />

aard. Niet onlogisch, want it takes two<br />

to tango, dus ook de overheid zal moeten<br />

meekantelen. Dat zal dus wel even<br />

duren. Het vereist een andere manier<br />

van denken en dat vergt per definitie<br />

tijd. Al zie je in de Vlaamse steden<br />

toch een positieve dynamiek ontstaan<br />

op dat vlak, met een aan te moedigen<br />

experimenteerdrift. Trouwens, of ze<br />

het nu graag doen of niet: politici<br />

zullen moeten toegeven dat de politiek<br />

niet meer álles kan regelen. Beheersen<br />

De burgerbewegingen geven politici een<br />

gouden kans om de kloof te verkleinen.<br />

Wat je moet doen, is ze erkennen,<br />

respecteren, informeren. Dat kán.<br />

is geen optie meer. Er is geen andere<br />

keuze dan de burgers meer te betrekken<br />

bij het beleid. Dat houdt voor de<br />

overheid automatisch in dat het een<br />

stukje macht en invloed inlevert. De<br />

ene gaat daar gemakkelijker mee om<br />

dan de andere, maar dat is dus een<br />

proces waar je doorheen moet.”<br />

GOUDEN KANS OM<br />

KLOOF TE VERKLEINEN<br />

“Ik heb geen glazen bol. Ik denk<br />

trouwens dat er niemand is die nu kan<br />

zeggen hoe onze samenleving over<br />

tientallen jaren georganiseerd zal zijn.<br />

Maar er worden steeds meer burgerbewegingen<br />

opgericht en ze nemen<br />

toe aan belang en aan gewicht. Je ziet<br />

dat de politiek volop op zoek is naar<br />

een manier om daar mee om te gaan.<br />

Dat is verstandig, want als dat niet<br />

gebeurt, zal de kloof tussen de politiek<br />

en de burgers nog vergroten. Dan gaan<br />

de twee partijen op den duur lijnrecht<br />

tegenover mekaar staan. Dat is het<br />

laatste wat je wil zien gebeuren. De<br />

burgerbewegingen geven politici een<br />

gouden kans om de kloof te verkleinen.<br />

Wat je moet doen, is ze erkennen,<br />

respecteren, informeren. Dat kán. Er<br />

is alleen politieke moed voor nodig.<br />

In Sardinië gebruikt men al jaren<br />

een alternatieve munt: de sardex. De<br />

overheid heeft die munteenheid nu<br />

officieel erkend en het is iedereen zelfs<br />

toegestaan om de belastingen te betalen<br />

met de sardex. Niet iedereen ziet al<br />

in hoe fundamenteel dit het beleid verandert.<br />

Maar het toont wel aan hoe een<br />

overheid op een volwaardige manier<br />

kan omgaan met burgerinitiatieven.”<br />

De evolutie van de burgerbeweging<br />

dreigt op twee snelheden te draaien. In<br />

de steden ontstaan sneller burgerinitiatieven<br />

dan op het platteland. Is bij de<br />

kleinere bewegingen schaalvergroting<br />

gewenst, of juist niet?<br />

“Dat de evolutie sneller gebeurt in steden<br />

dan in dorpen, is niet vreemd. Vier<br />

factoren bepalen de snelheid waarmee<br />

veranderingen geboren worden: de<br />

aanwezigheid van financiële middelen,<br />

de aanwezigheid van kennis, de aanwezigheid<br />

van een communicatienetwerk<br />

en tot slot ook de concentratie:<br />

hoe dichter alles bij mekaar ligt, hoe<br />

hoger de snelheid. In een stad zijn die<br />

vier factoren talrijker aanwezig dan in<br />

een kleine gemeenschap. Daar kan je<br />

niks aan veranderen, maar dat is ook<br />

niet erg. Werken op kleine schaal biedt<br />

immers ook voordelen. Om er maar<br />

eentje te noemen: de afstand tussen<br />

burger en beleid is in een dorp doorgaans<br />

veel kleiner dan in een grootstad.<br />

Dat er in een stad als Antwerpen<br />

districtsraden bestaan, kan een manier<br />

zijn om dat voordeel ook in de stad aan<br />

te wenden. Schaalvergroting lijkt mij<br />

alleen nodig als het onderwerp of het<br />

probleem daarom vraagt. Duurzaamheid<br />

is bijvoorbeeld een probleem dat<br />

je moeilijk op kleine schaal kan oplossen.”<br />

•<br />

TEKST ROEL SELS<br />

krims.be


kort<<br />

geluidsvrij kon verpozen<br />

temidden van de gezellige<br />

drukte van een jaarmarkt.<br />

Dat werd vaak gesmaakt.<br />

informatiedag voor 22<br />

cultuurmedewerkers uit<br />

het Turnhoutse arrondissement<br />

.<br />

’Dat zijn ze bijna allemaal,’<br />

stelt Katrien Loots,<br />

Vormingplus-medewerkster<br />

en organisator. ‘Tot vorig<br />

jaar brachten we enkel<br />

de cultuurwerkers van de<br />

regio Turnhout en Herentals<br />

apart samen, maar onze<br />

keuze om nu te mikken op<br />

het hele arrondissement<br />

lijkt meer dan geslaagd’.<br />

Naast ontmoeting en uitwisseling,<br />

essentiële bouwstenen<br />

om de collegialiteit<br />

te bevorderen, viel er ook<br />

heel wat nuttige informatie<br />

te rapen. Het lokale cultuurbeleidswerk<br />

kreeg er een<br />

extra zuurstofinjectie bij.<br />

KLAAS VOOR<br />

IEDEREEN<br />

Zo’n projecten hebben we<br />

ook: vertrekken van een<br />

idee en door te babbelen<br />

en te overdenken helemaal<br />

elders uitkomen.<br />

In Laakdal wilde Wakkerdal<br />

meer kinderen in armoede<br />

betrekken bij het Klaasfeest<br />

van een aantal verenigingen.<br />

Daar hadden ze een<br />

som geld borg voor.<br />

Maar bij de verenigingen<br />

was het enthousiasme niet<br />

zo groot. Daarom werd het<br />

bedrag overgemaakt aan<br />

de Welzijnsschakel om hun<br />

decemberactiviteiten mee<br />

te bekostigen.<br />

Zo kon de Sint toch langskomen.<br />

De verenigingen<br />

nemen zich voor om na te<br />

denken over en te werken<br />

rond armoede. De Laakdalse<br />

vereniging Wakkerdal zal<br />

het thema warm houden.<br />

DE WERFKEET<br />

IN OPBOUW<br />

Leerlingen van het Centrum<br />

Deeltijds Onderwijs Noorderkempen<br />

stripten een<br />

oude werfkeet en bouwden<br />

ze terug op. Met een aantal<br />

organisaties (voorlopig<br />

Vormingplus Kempen,<br />

MOOOV en De Koep - maar<br />

misschien dienen er zich<br />

nog andere aan) kunnen we<br />

ze her en der in de Kempen<br />

inzetten als infobalie of als<br />

promostand.<br />

KEMPENSE<br />

CULTUUR-<br />

WERKERS<br />

Donderdag 26 februari<br />

vormde de Lakenhal in Herentals<br />

het decor voor een<br />

geslaagde ontmoetings- en<br />

STILTEBOX<br />

In de aanloop naar feSsstival<br />

(zie ook pag. 51) stalden we<br />

op enkele manifestaties in<br />

juli en augustus de Stiltebox<br />

uit: een unit waarin je<br />

PULSE<br />

Pulse Transitienetwerk<br />

Cultuur is een netwerk van<br />

mensen uit de kunsten,<br />

erfgoed en sociaal-culturele<br />

sectoren. Zo bundelt het<br />

een 1000-tal culturele organisaties<br />

en individuen die<br />

experimenteren met duurzame<br />

alternatieven voor ons<br />

huidige samenlevingsmodel.<br />

Samen met de Vlaamse<br />

Gemeenschap werkt Pulse<br />

aan een transitie naar een<br />

sociaal-rechtvaardige duurzame<br />

samenleving. Voor<br />

ons volgt Jef de stuurgroep<br />

van Pulse op.<br />

Zo organiseerde Pulse eind<br />

oktober <strong>2015</strong> een trefdag<br />

met als thema ‘No Voice To<br />

Waste’: welke rol kunnen<br />

kunst en cultuur spelen in<br />

tijden van sociale, economische<br />

en culturele crises?<br />

Hoe zetten we onze sterktes<br />

in om alternatieven voor te<br />

stellen en nieuwe netwerken<br />

van macht te activeren?<br />

Hoe kan de cultuursector<br />

het beste mobiliseren voor<br />

een diverse, meer rechtvaardige<br />

en duurzame toekomst?<br />

Een 150-tal mensen<br />

woonde die dag bij.<br />

11


Jos Geysels:<br />

beeldzoeker.be<br />

Armoede is een<br />

veelkoppig monster...<br />

“... maar elk van die monsterkopjes kan je bestrijden”<br />

12<br />

Armoede is van alle tijden, maar dat maakt het probleem<br />

niet minder aanvaardbaar. Integendeel juist, want<br />

armoede is te bestrijden en dat hoeft niet eens geld te<br />

kosten: dat kan binnen de bestaande budgetten.<br />

Vormingplus Kempen is een organisatie die de vinger<br />

aan de pols van de samenleving houdt en de komende<br />

jaren van de bestrijding van armoede een prioriteit wil<br />

maken. Met Jos Geysels wordt overlegd op welke manier<br />

dat het beste kan.<br />

Jos Geysels is voorzitter van ‘Decenniumdoelen<br />

2017’, dat in 2007 werd<br />

opgericht met de bedoeling om op<br />

tien jaar tijd de armoede in België<br />

te halveren. Hij is - samen met Erik<br />

Vlaminck - ook coauteur van het in<br />

<strong>2015</strong> verschenen boek ‘De schande en<br />

de keerzijde’, over armoede en ongelijkheid.<br />

Al vele jaren geeft hij lezingen<br />

over het onderwerp.<br />

Een probleem aanpakken, begint met<br />

het probleem te herkennen, te definiëren<br />

en te begrijpen. “Daar help ik je<br />

graag bij,” zegt Jos Geysels, “maar hou<br />

me tegen, want dit is een onderwerp<br />

waar ik uren over kan doorbomen.”<br />

Afgesproken.<br />

Armoede is een begrip dat veel en<br />

weinig zegt. Vraag honderd mensen wat<br />

armoede is en je zal honderd definities<br />

krijgen. Wat is armoede precies?<br />

“Daar bestaan inderdaad misverstanden<br />

over. Veel mensen denken dat het<br />

aantal armen gelijk is aan het aantal<br />

mensen dat een leefloon krijgt. Het<br />

probleem is, helaas, véél breder dan<br />

dat. Er zijn ongeveer 106.000 ‘leefloners’<br />

in België, terwijl het aantal<br />

armen wordt geschat op 1,6 miljoen.<br />

Vlaanderen scoort met 700.000 armen<br />

iets beter, al is dat heel relatief. Zelfs<br />

al behoort Vlaanderen tot de rijkste<br />

regio’s van Europa, dan zien we toch<br />

dat het percentage kinderarmoede er<br />

blijft stijgen en ook het aantal mensen<br />

dat voedselbanken bezoekt, toeneemt.<br />

Armoede is geen relatief begrip. Er is<br />

een Europese armoedenorm die in<br />

elk land op dezelfde manier berekend<br />

wordt. De armoedegrens ligt op 60%<br />

van het mediaan inkomen. Bekijk<br />

dus alle inkomens van een land, pak<br />

daar het middelste inkomen voor je<br />

berekening en neem daar 60% van. Dat<br />

is officieel de armoedegrens. In België<br />

ligt die op 1.085 euro. Als je daar onder<br />

zit, ben je ‘arm’.<br />

Zoals gezegd: 1,6 miljoen mensen halen<br />

die 1.085 euro niet. Dat is om en bij<br />

de 15% van de bevolking. En daar stopt<br />

het probleem zelfs niet. 20 tot 22% leeft<br />

‘op het randje’.”


13


JOS GEYSELS: “Men heeft veel te lang niet<br />

willen nadenken over systemen die écht zouden<br />

helpen: de herverdeling van middelen.”<br />

grote kloof, maar geen van ons beiden<br />

leeft in armoede. Er is trouwens<br />

sowieso geen reden tot optimisme: alle<br />

indicatoren wijzen erop dat de kloof<br />

tussen arm en rijk ook in ons land<br />

toeneemt, net zoals ook de armoede<br />

nog toeneemt.<br />

14<br />

Dat wil zeggen dat ze weliswaar net<br />

boven die armoedegrens zitten, maar<br />

er is geen marge en er mag niks foutlopen<br />

met het gezin of de gezondheid of<br />

ze komen in de problemen.<br />

STEREOTIEP<br />

Is armoede een probleem van de grootstad<br />

dat uitdijt naar het platteland?<br />

Het is complexer dan dat. We denken<br />

te vaak in beelden. Als we aan armen<br />

denken, denken we veel te snel aan<br />

de bedelaars of daklozen, die we in de<br />

grote steden vaker zien dan in kleinere<br />

steden of dorpen. Maar vergis je niet:<br />

er zijn twee tot drie keer zoveel mensen<br />

in armoede die een job hebben dan<br />

mensen met een leefloon. We hebben<br />

het dan vooral over de alleenstaanden,<br />

zelfstandigen, freelancers, mensen<br />

met een slecht betaalde job, bejaarden,<br />

zieken, invaliden, ondernemers die<br />

failliet zijn gegaan. De groep armen is<br />

heel divers.<br />

Soms is het probleem in een grote stad<br />

inderdaad groter dan op het platteland,<br />

maar dat is geen algemene regel.<br />

Je kan Boom geen grootstad noemen,<br />

en daar worden toch de meeste kinderen<br />

in armoede geboren.<br />

Wat de Kempen betreft, beschik ik<br />

niet over de exacte cijfers, maar het<br />

is algemeen geweten dat de Kempen<br />

niet Vlaanderens rijkste regio is. Het<br />

aantal armen ligt er net iets boven het<br />

gemiddelde. We hebben ook weinig<br />

of geen rijke, residentiële gemeenten<br />

zoals Knokke of Sint-Martens-Latem<br />

die de cijfers nog wat zouden kunnen<br />

opkrikken.<br />

In welke mate is armoede ‘erfelijk’?<br />

Wordt armoede doorgegeven van vader<br />

op zoon?<br />

Die zogenaamde generatiearmoede<br />

bestaat. Maar ook hier geldt weer dat<br />

het probleem vaak te stereotiep wordt<br />

bekeken. Er zijn mensen die uit de<br />

armoede geraken. Maar het feit dat<br />

het percentage armen al decennialang<br />

rond de 15% blijft liggen, bewijst dat<br />

er ook altijd nieuwe armen bij komen.<br />

Wat maatschappelijk gezien heel<br />

belangrijk is, is dat ons gemiddelde<br />

vermogen met de jaren merkelijk is<br />

toegenomen, terwijl de armoede niet<br />

gedaald is.<br />

ARMOEDEKLOOF?<br />

Dat wijst op een vergroting van de kloof<br />

tussen arm en rijk.<br />

Klopt, maar zelfs dat is een relatief<br />

begrip. Want als je enkel kijkt naar die<br />

kloof, scoort België in Europa zelfs<br />

goed. We zijn een van de meest ‘gelijke’<br />

landen, wat wil zeggen dat de kloof<br />

nog relatief klein is. Maar dat zegt<br />

weinig over armoede. Om het heel simpel<br />

uit te leggen: ik kan best een goed<br />

inkomen hebben terwijl jij nog 20 keer<br />

meer verdient dan ik. Dan is er wél een<br />

beeldzoeker.be<br />

Wat zijn daar de oorzaken van? Kan je<br />

daar de vinger op leggen?<br />

Er zijn verschillende oorzaken. De<br />

groep alleenstaanden is nu veel groter<br />

dan vroeger, toen de gezinnen groter<br />

waren en langer bij mekaar bleven.<br />

Jongeren verlaten sneller het huis en<br />

blijven langer alleen. Er zijn ook meer<br />

gescheiden ouders dan vroeger. Het<br />

is geweten dat alleenstaanden een<br />

kwetsbare groep vormen. Daarnaast<br />

heeft ook de migratie een rol gespeeld.<br />

Ten derde -niet onbelangrijk- heeft<br />

men het probleem altijd verkeerd<br />

aangepakt. Beleidsmensen denken<br />

nog dikwijls net hetzelfde als dertig<br />

jaar geleden als het over armoede gaat.<br />

Toen was de gangbare idee dat mensen<br />

min of meer zelf kozen voor armoede.<br />

Anders gezegd: wie flexibel genoeg<br />

was en hard genoeg zijn best deed, zou<br />

er wel uit geraken. En als het beleid<br />

daar nog een paar ondersteunende<br />

maatregelen aan zou toevoegen, zou<br />

het probleem wel verminderen of zelfs<br />

verdwijnen. Maar dat is niet zo. Men<br />

heeft veel te lang niet willen nadenken<br />

over systemen die écht zouden helpen:<br />

de herverdeling van middelen. Dat<br />

is decennialang taboe geweest en in<br />

sommige kringen is het dat nu nog.<br />

Armoede heeft veel gezichten. Hoe<br />

bestrijd je armoede het best?<br />

Armoede is een veelkoppig monster,<br />

maar het is perfect mogelijk om elk<br />

van die monsterkopjes te bestrijden.<br />

Om te beginnen, moeten de minimumuitkeringen<br />

opgetrokken worden<br />

tot de armoededrempel van 1.085<br />

euro. Daar komen we nu bijlange niet.<br />

beeldzoeker.be


Een alleenstaande ‘leefloner’ krijgt<br />

ongeveer 835 euro, de laagste werklozenuitkering<br />

zit daar nog onder, de<br />

invaliditeitsuitkering schommelt er<br />

rond. Daarnaast is het heel belangrijk<br />

om een aantal kostencompenserende<br />

maatregelen te nemen. Denk maar aan<br />

de kinderbijslag en de studietoelagen.<br />

Je kan, zonder dat je één cent hoeft uit<br />

te geven, die uitkeringen heroriënteren<br />

zodat mensen die er het meeste<br />

nood aan hebben wat meer krijgen en<br />

anderen wat minder. Dat zou al een<br />

wereld van verschil maken. Helemaal<br />

dramatisch is het gesteld met<br />

betaalbare woningen. 100.000 armen<br />

wachten op een sociale woning. Werk<br />

die achterstand weg!<br />

Als je op die manier elk facet van armoede<br />

bestrijdt, boek je resultaat. Dan<br />

kan je de armoede wegwerken, of toch<br />

minstens halveren, wat wij in onze<br />

‘Decenniumdoelen 2017’ als doelstelling<br />

hebben omschreven.<br />

‘Decenniumdoelen 2017’ eindigt volgend<br />

jaar. De doelstellingen worden -dat<br />

kunnen we nu al wel stellen- niet bereikt.<br />

Wat nu?<br />

We hebben zopas een berekening<br />

gemaakt. Tegen het tempo waarmee<br />

we de armoede nu terugdringen, zal<br />

het zelfs nog 50 jaar duren voor de<br />

armoede gehalveerd is. Maar ‘Decenniumdoelen<br />

2017’ is geen politieke partij.<br />

Wij kunnen niet meer doen dan op<br />

diezelfde nagel blijven kloppen, de keiharde<br />

cijfers onder de neuzen van de<br />

politici blijven schuiven en hen op hun<br />

verantwoordelijkheden wijzen. We<br />

beraden ons over hoe we verder gaan<br />

na 2017, maar als het van mij afhangt,<br />

doen we verder. Het engagement dat<br />

er is, mag niet verloren gaan.<br />

IS ER NOG HOOP?<br />

Hoe komt het dat, ondanks al het<br />

lobbywerk van de vele armoede- en<br />

welzijnsorganisaties, politici armoede<br />

blijkbaar maar niet als een prioriteit<br />

willen behandelen?<br />

Omdat armen politiek gezien geen<br />

interessante groep zijn. Een kenmerk<br />

van financiële armoede is immers dat<br />

ze gekoppeld is aan sociale armoede.<br />

Armen nemen zelden het woord,<br />

zijn slecht vertegenwoordigd in het<br />

verenigingsleven en nemen nauwelijks<br />

deel aan de samenleving. ’t Is pure<br />

theorie natuurlijk, maar als alle armen<br />

zich zouden verenigen, zouden ze de<br />

grootste politieke partij van België vormen.<br />

Politici zouden dan wel rekening<br />

houden met hen.<br />

Een harde slotvraag: het gaat al zo<br />

lang fout en er gebeurt al zo lang heel<br />

weinig… Is er eigenlijk wel hoop op<br />

beterschap?<br />

Die is er. Echt. Dat merk ik. Ik ga<br />

veel spreken over armoede en ik ben<br />

goed geplaatst om het te zeggen: de<br />

belangstelling voor het probleem, óók<br />

bij de middenklasse, groeit. Cijfers<br />

bevestigen dat. In de aanloop naar<br />

de verkiezingen van 2014 peilde de<br />

VRT naar de politieke items die de<br />

mensen het meest raakten. Armoede<br />

scoorde daar hoger dan tevoren.<br />

Armoede krijgt steeds meer aandacht.<br />

Steeds meer mensen willen dat er iets<br />

aan gebeurt. Dat een organisatie als<br />

Vormingplus Kempen op kleine schaal<br />

zijn steentje bijdraagt en er zelfs een<br />

prioriteit van maakt, zegt genoeg. Zo<br />

moet het gebeuren. Als we de krachten<br />

bundelen, op alle niveaus, dringen we<br />

de armoede terug.<br />

•<br />

TEKST ROEL SELS<br />

15


Een groeiende groep mensen kampt met vervoersproblemen.<br />

Dat is een rechtstreeks gevolg van de<br />

zware besparingsmaatregelen die de regering doorvoert.<br />

Want als de regering bezuinigt, bezuinigen de<br />

vervoersmaatschappijen ook.<br />

16<br />

Zonder<br />

mobiliteit<br />

bus<br />

(en wat nu?)


foto: sofie segers<br />

Veel verbindingen in het netwerk van<br />

het openbaar vervoer worden afgeschaft.<br />

Tegelijkertijd krijgen in tijden<br />

van economische crisis steeds meer<br />

mensen het moeilijker en moeilijker<br />

om de eindjes aan mekaar te knopen.<br />

De aankoop van een auto of een fiets<br />

is voor velen al een brug te ver. Mix die<br />

twee feiten -de dienstverlening die teruggeschroefd<br />

wordt en meer mensen<br />

in armoede- en je krijgt een gigantisch<br />

vervoersprobleem als resultaat.<br />

Vormingplus Kempen houdt de vinger<br />

aan de pols en pakt de problemen op<br />

kleine schaal aan.<br />

Viviane Schuer: “Bij Vormingplus<br />

Kempen weten we dat veel mensen<br />

moeilijkheden ondervinden door het<br />

beperkte aanbod van openbaar vervoer<br />

in sommige regio’s. We horen klachten<br />

van mensen die problemen hebben<br />

om op hun werk of in het ziekenhuis<br />

te geraken. We weten ook dat hier en<br />

daar mensen zich al aan het groeperen<br />

zijn om oplossingen te bedenken voor<br />

dat probleem.”<br />

MET MAN EN MACHT<br />

“We vinden dat daar voor Vormingplus<br />

Kempen een belangrijke taak is weggelegd.<br />

Want als wij ergens op een maatschappelijk<br />

knelpunt stoten, bekijken<br />

wij graag of we kunnen helpen. Dat zit<br />

in het DNA van onze organisatie.”<br />

En of er een knelpunt is: mobiliteit.<br />

Niet meteen het gemakkelijkste<br />

“Oplossingen bedenken voor een mobiliteitsprobleem<br />

is simpel. Betaalbare en<br />

toegankelijke oplossingen vinden: dat is<br />

al een heel pak moeilijker.”<br />

probleem om aan te pakken, want een<br />

mobiliteitsprobleem is heel dikwijls synoniem<br />

voor een financieel probleem.<br />

Immers, wie geld genoeg heeft om een<br />

eigen auto te kopen en mogelijks nog<br />

een bus- en treinabonnement daar bovenop,<br />

heeft geen mobiliteitsprobleem.<br />

Anders gezegd: het is juist de kwetsbaarste<br />

groep mensen die het snelst<br />

vervoersproblemen ondervindt.<br />

Viviane Schuer: “Vormingplus Kempen<br />

ging met een aantal instanties -IOK,<br />

ACV, Resoc, Mobiel 21, Welzijnszorg<br />

Kempen- in overleg. Op het ‘Streekpactcafé’<br />

van Resoc Kempen deden we<br />

een oproep om projecten in te dienen<br />

die de mobiliteit zouden verbeteren.<br />

Dat leverde zes projectvoorstellen op.<br />

In overleg besloten we om te kiezen<br />

voor een project dat de link legde<br />

tussen tewerkstelling, activering en<br />

opleiding enerzijds en vervoersarmoede<br />

anderzijds. Dat sprak ons aan.<br />

Samen met ACV regio Geel richtten we<br />

de werkgroep ‘Alleman mobiel’ op. Die<br />

focust zich op de regio Meerhout, Geel<br />

en Laakdal omdat die ook op het vlak<br />

van tewerkstelling een zorgregio is.”<br />

UITGEBREIDE<br />

VRAGENLIJST<br />

viviane schuer<br />

“We stelden een uitgebreide vragenlijst<br />

op,” licht Viviane Schuer de werkwijze<br />

toe, “en die bezorgden we aan organisaties<br />

die expertise hebben op het<br />

foto: sofie nagels<br />

17


Een werkgroep met een logo<br />

18<br />

still uit youtube-filmpje de lijn<br />

domein van tewerkstelling: VDAB, interimkantoren,<br />

vakbonden, armoedeverenigingen,<br />

gemeenten en OCMW’s,<br />

VOKA en de bedrijven zelf. Ze kregen<br />

allen dezelfde vragen. Waar liggen volgens<br />

jou de knelpunten? Wat zijn jouw<br />

ervaringen? Zie jij oplossingen? Wil<br />

je deel uitmaken van een werkgroep<br />

en welke rol kan je daarin spelen? 70<br />

vragenlijsten hebben we verstuurd. We<br />

kregen 41 antwoorden. Met die respons<br />

waren we best tevreden, al viel het<br />

ons wel op dat het vooral de bedrijven<br />

waren die niet hadden geantwoord.<br />

Op zich is dat jammer, want het gaat<br />

uiteindelijk toch om hun werknemers.”<br />

SLECHT BEREIKBAAR<br />

“Op de vraag waar de knelpunten lagen,<br />

kwamen de meest uiteenlopende<br />

antwoorden. Om tot een overzicht<br />

te komen, hebben we die geclusterd.<br />

Veel klachten gingen over de moeilijke<br />

bereikbaarheid. Vooral vanuit kleine<br />

gemeenten en gehuchten is dat een<br />

probleem. Zo heeft Meerhout een heel<br />

slechte verbinding met Mol.<br />

Maar ook vanuit parochies zoals<br />

Veerle-Heide in Laakdal, is het pover<br />

gesteld met openbaar vervoer. Soms<br />

zijn zelfs de verbindingen binnen één<br />

en dezelfde gemeente problematisch.<br />

Vanuit De Leunen in Geel raak je bijvoorbeeld<br />

moeilijk in het centrum.”<br />

“De slechte bereikbaarheid geldt niet<br />

alleen voor de kleinere en afgelegen<br />

deelgemeenten, gehuchten of parochies.<br />

Ook bedrijvenzones zijn vaak<br />

moeilijk te bereiken met het openbaar<br />

vervoer. Ik denk dan bijvoorbeeld aan<br />

de Geelse industriezones, maar ook<br />

aan die van Oevel. Het is vreemd dat<br />

daar niks aan gedaan wordt. Daar werken<br />

toch vele duizenden mensen, die<br />

er dagelijks moeten zijn. Ook hier stellen<br />

we vast dat de groep die sowieso<br />

al het meest kwetsbaar is, het zwaarst<br />

getroffen wordt. Het zijn vooral de<br />

laaggeschoolde handarbeiders die<br />

moeite hebben om op het werk te<br />

geraken. Sommige interimkantoren<br />

zeggen ons dat tot 50% van hen een job<br />

moet weigeren omdat ze vervoersproblemen<br />

hebben. Hetzelfde geldt voor<br />

winkelcentra.<br />

Op zoek naar oplossingen om in de Zuiderkempen van A naar B te gaan<br />

Ook die zijn dikwijls buiten het stadscentrum<br />

gevestigd. De laatste jaren<br />

vestigen ook steeds meer diensten- en<br />

opleidingscentra zich buiten de dorpsof<br />

stadskernen. Een aantal kleine<br />

kantoren fuseren en vestigen zich aan<br />

de rand. Maar dat komt de bereikbaarheid<br />

niet ten goede. Tel alle bedrijven,<br />

winkelcentra en dienstencentra bij<br />

mekaar op die buiten het centrum<br />

gelegen zijn en je weet dat je met een<br />

héél grote groep van werknemers zit<br />

die in de kou staan.”<br />

BEPERKTE EN LANGE<br />

RIJTIJDEN<br />

“En dan hebben we het nog niet eens<br />

gehad over het werken in ploegen,”<br />

zegt Viviane Schuer. Als je ’s avonds<br />

laat of ’s nachts nog met het openbaar<br />

vervoer zou willen rijden, ben je er<br />

helemáál aan voor de moeite.”<br />

“Opvallend is dat vooral de verbinding<br />

Mol-Meerhout slecht is. Op die lijn zijn<br />

de diensten afgestemd op de schooluren.<br />

Wie niet rond half negen of vier<br />

uur wil rijden, moet zijn plan maar<br />

zien te trekken. Ook het afschaffen van<br />

de belbussen heeft nadelige gevolgen<br />

voor veel mensen. In Mol heeft men<br />

dat nog gedeeltelijk opgelost, door<br />

het inschakelen van de zogenaamde<br />

‘Centrum Express’. Dat zijn bussen die<br />

tussen het centrum en de vele Molse<br />

parochies (Rauw, Sluis, Achterbos, Ginderbuiten,<br />

Ezaart, Gompel…) pendelen.<br />

Een goed initiatief.”<br />

“Nog een klacht die regelmatig terugkomt,<br />

zijn de lange reistijden ondanks<br />

de relatief korte afstanden. Zeker voor<br />

wie halftijds werkt, is dat vervelend.<br />

Halftijdsen zijn soms langer onderweg<br />

dan op hun werk.”


Een watertaxi over het kanaal?<br />

(hier in Rotterdam)<br />

TE DUUR VOOR VELEN<br />

“Je verplaatsen kost geld. Mensen die<br />

de eindjes zo al niet aan mekaar kunnen<br />

knopen, hebben al helemaal geen<br />

geld over voor de bus of een auto. Ze<br />

worden daardoor immobiel, waardoor<br />

ze ook nog eens in een sociaal<br />

isolement dreigen te geraken. We zijn<br />

geneigd om die financiële problemen<br />

te onderschatten. Dat veel mensen<br />

geen auto kunnen kopen, weten we.<br />

Maar dat er daarnaast nog een grote<br />

groep is die zich ook geen deftige fiets<br />

kan veroorloven, beseffen we wellicht<br />

niet voldoende. Waarmee ik maar wil<br />

aantonen dat ook de slogan ‘je kan nog<br />

altijd fietsen’ zeker niet opgaat voor<br />

iedereen. Een fiets kopen en onderhouden,<br />

kost ook geld.”<br />

“Tot slot zijn er ook mensen met<br />

psychische of fysische beperkingen,<br />

die het niet aandurven om een bus te<br />

nemen, zeker als die overvol zit. Zij<br />

moeten een enorme drempel over als<br />

ze de bus willen nemen.”<br />

OP ZOEK NAAR<br />

OPLOSSINGEN<br />

Viviane Schuer: “Met de werkgroep<br />

‘Alleman mobiel’ hebben we de<br />

grote verscheidenheid aan problemen<br />

bekeken en besproken. Eentje ervan<br />

konden we op relatief korte termijn<br />

aanpakken: we gaven de flyer ‘Op stap<br />

met bus of trein’ uit en koppelden er<br />

een cursus aan om mensen te helpen<br />

om hun drempelvrees te overwinnen.<br />

Hoe lees je een uurtabel, hoe vind je informatie<br />

op internet, hoe maak je beter<br />

gebruik van het openbaar vervoer in<br />

je eigen streek? Daar organiseren we<br />

gratis cursusdagen voor, die in maart<br />

plaatsvinden.”<br />

“Op de langere termijn wilden we<br />

iets doen aan de problemen op de lijn<br />

Mol-Meerhout en aan de moeilijke<br />

bereikbaarheid van industriezones. We<br />

bezochten een aantal steden en regio’s<br />

die op het vlak van ‘slimme mobiliteit’<br />

al enige ervaring hebben en verder<br />

staan dan wij. Zo kwamen we terecht<br />

in ’s Hertogenbosch in Nederland, en<br />

in Gent en de provincie Limburg. Niet<br />

alle initiatieven konden onze sympathie<br />

wegdragen. We merkten dat<br />

oplossingen vaak gevonden worden<br />

in het inzetten van vrijwilligers. Wij<br />

zijn daar geen voorstander van. Het<br />

kan immers niet de bedoeling zijn dat<br />

vrijwilligers de jobs van beroepschauffeurs<br />

gaan overnemen.”<br />

“Ons idee is dat voor de korte afstanden<br />

fietsen en elektrische fietsen<br />

een belangrijke rol kunnen spelen.<br />

We gaan nu onderzoeken hoe dat in<br />

de praktijk kan werken en hoe dat<br />

betaalbaar gehouden kan worden.<br />

Voor de langere afstanden moeten er<br />

pendeldiensten naar de bedrijventerreinen<br />

komen. Ook dat gaan we verder<br />

uitdiepen.”<br />

OUT-OF-THE-BOX<br />

“Het kan ook geen kwaad om af te<br />

stappen van de traditionele vervoersmethoden.<br />

Als je out-of-the-box<br />

durft denken, kom je bij theoretische<br />

oplossingen terecht die behoorlijk wat<br />

potentieel hebben. Waarom zou bijvoorbeeld<br />

een watertaxi op het kanaal<br />

niet kunnen werken? Vele tientallen<br />

bedrijven hebben zich langs het kanaal<br />

gevestigd. Duizenden werknemers<br />

zouden gebruik kunnen maken van<br />

zo’n service. Waarom zouden we daar<br />

eens niet ernstig over nadenken? In<br />

Nederland overweegt men zelfs bussen<br />

zonder chauffeur in te zetten op<br />

bepaalde trajecten. Dat is zo gek nog<br />

niet. En als die mogelijkheden tóch<br />

bestaan, waarom ze dan niet minstens<br />

eens van naderbij bekijken en de vooren<br />

nadelen op een rijtje zetten?” •<br />

TEKST ROEL SELS<br />

19


Ben jij een<br />

vrije vrouw of<br />

een tijger aan<br />

de haard?<br />

6 tips voor meer gelijkheid<br />

bij je thuis<br />

3<br />

1<br />

“MANNEN ZIEN DE<br />

HUISHOUDELIJKE<br />

TAKEN NIET.”<br />

Verdeel de huishoudklussen<br />

en praat erover<br />

Heel wat vrouwen zijn ontevreden over<br />

de taakverdeling in huis. Want breidt<br />

het gezin uit met kindjes, dan komt<br />

vaak het hardnekkige rollenpatroon<br />

weer boven. Klinkt bekend? Doe er<br />

dan wat aan! Zit samen met je partner.<br />

Maak een lijst op om de klussen te<br />

verdelen. En durf je huishouden ook<br />

écht uit handen te geven. Cruciaal voor<br />

het succes? Praten, praten en … praten.<br />

Omdat jouw partner liever tekst en<br />

uitleg krijgt dan een ge zicht als een<br />

don der wolk.<br />

2<br />

“GELUK IS ME-TIME.”<br />

NEEM TIJD VOOR JEZELF,<br />

ZÓNDER SCHULDGEVOEL<br />

2<br />

Avondje in de zetel, beurt bij de<br />

schoonheidsspecialist, dagje met<br />

vriendinnen. Ook jíj verdient metime.<br />

Toch voelen de meeste vrouwen<br />

zich schuldig voor die ‘gestolen’ tijd<br />

– tegenover de kinderen en de partner.<br />

Absoluut onterecht! Meer nog: jouw<br />

opdracht vanaf vandaag? Maak élke<br />

week in je agenda een gaatje voor een<br />

verwenmoment. Laat de afwas voor<br />

een keer op het aanrecht staan. En doe<br />

dan vooral waarin je zin hebt.<br />

20


Gelijkheid tussen mannen en vrouwen: droom of realiteit?<br />

En liggen we daarvan wakker? Het Platform Vrouwenkracht<br />

van Vormingplus Kempen stuurde actrice Inge Paulussen<br />

met het kamertheater Tijgers aan de haard naar groepjes<br />

jonge vrouwen. Met vragen over geluk, tijdsindeling en opvoeding<br />

van de kinderen.<br />

Resultaat? Wijze raad. Voor meer evenwicht<br />

- én vrede - in de Vlaamse huiskamers.<br />

“BETEKENT LUXE OOK<br />

MEER GELUK?”<br />

LEG JE LAT WAT LAGER<br />

Geluk is … carrière maken, de wereld<br />

rondreizen, een tiptop onderhouden<br />

eigen huis. Een voltijdse job, vijf<br />

hobby’s en veel vrienden. Kortom: we<br />

hebben het druk druk druk, en willen<br />

perfect zijn in álles. Mag het ook ietsje<br />

minder zijn? Stop die ratrace. Neem<br />

wat gas terug. En hou eens géén rekening<br />

met wat je vrienden en familieleden<br />

zullen zeggen – of denken.<br />

4<br />

“VROUWEN VERDIENEN<br />

10% MINDER DAN<br />

MANNEN”<br />

GA VOOR EEN GELIJKE VERDE-<br />

LING VAN VERLOF EN WERK<br />

Vanaf de geboorte van een kind ruilen heel<br />

wat vrouwen hun carrière in voor meer<br />

tijd thuis. Moederschapsrust, ouderschapsverlof,<br />

deeltijds werk: de mogelijkheden<br />

zijn fantastisch. Maar ze staan wel gelijke<br />

groeikansen tussen mannen en vrouwen<br />

in de weg. Een oplossing? Verdeel het<br />

ouderschapsverlof tussen jou en je partner.<br />

En stimuleer je partner om voor deeltijds<br />

werk te gaan. Zo doorbreken we samen het<br />

glazen plafond.<br />

5<br />

“OP TELEVISIE WILLEN<br />

ALLEEN VROUWEN<br />

HUN WAS WEER<br />

WIT KRIJGEN”<br />

MAAK ZELF KOMAF MET<br />

STEREOTYPEN<br />

Klassieke rollenpatronen houden stevig<br />

stand. En dat ligt grotendeels aan onszelf.<br />

Want we vinden het vanzelfsprekend dat<br />

meisjes of jongens sommige taken beter<br />

kunnen. Zo krijgen onze kinderen de<br />

verschillen met de paplepel ingegoten. Hoe<br />

doorbreken we die stereotypen? Bijvoorbeeld<br />

door ook jouw zoon aan het werk<br />

te zetten in het huishouden. En dochters<br />

enthousiast te maken voor technische<br />

beroepen.<br />

6<br />

“MEER FLEXIBILITEIT<br />

ZONDER LAST VOOR<br />

DE SAMENLEVING OF<br />

WERKGEVER”<br />

LAAT OVERHEDEN<br />

JE STEM HOREN<br />

Een aantal zaken vragen politieke actie.<br />

Zoals de invoering van een 30-urenweek<br />

voor meer evenwicht tussen werk en privé.<br />

Of de promotie van het ouderschapsverlof<br />

voor papa’s. Ook moet de kinderopvang<br />

betaalbaarder én flexibeler worden. Zeker<br />

voor alleenstaande ouders. Want met één<br />

inkomen vechten zij elke maand weer om<br />

rond te komen. En om meer meisjes warm<br />

te maken voor technische jobs, hebben<br />

we de hulp van het onderwijs nodig. Meer<br />

gelijkheid? Laat je stem klinken, en bouw zo<br />

mee aan het beleid.<br />

MEER WETEN OVER TIJGERS AAN DE HAARD?<br />

CHECK VORMINGPLUSKEMPEN.BE/TIJGERS-AAN-DE-HAARD<br />

21<br />

foto Ryan McGuire / stocksnap.io


22


ERIKA VAN TIELEN, 32, MAMA<br />

VAN FINN (4) EN ROWEN (2),<br />

NIEUWSANKER BIJ RTV EN FREE-<br />

LANCE MEDIAMADAME, AUTEUR<br />

VAN ‘HAPPY MAMA. INSPIRATIE<br />

VOOR JONGE MOEDERS: OVER<br />

ROZE EN ANDERE WOLKEN.’<br />

WWW.ERIKAVANTIELEN.BE<br />

ERIKA VAN TIELEN:<br />

“Ik wil gewoon niet<br />

dat mijn ambitie me<br />

opslorpt.”<br />

TEKST ANNELIES A.A. VAN BELLE<br />

FOTO’S CHRIS STESSENS<br />

Voor ze kinderen kreeg, reeg Erika Van<br />

Tielen de mediajobs aan mekaar. Het<br />

ging van Ketnetwrapster naar VTM en<br />

QMusic, en daarna naar de VRT, waar ze<br />

presenteerde op StuBru en reportages<br />

maakte voor Vlaanderen Vakantieland.<br />

Nu ze mama is, zijn werk en privéleven<br />

wat meer in evenwicht, maar daar heeft<br />

ze geen spijt van.<br />

“Vroeger nam ik elke job aan. Ik had geen kinderen en geen<br />

gezinsleven, dus ik hoefde met niemand rekening te houden.<br />

Nee zeggen, deed ik zelden. Ik was jong, het was fantastisch<br />

om al die kansen te krijgen. Nu is alles in rustiger vaarwater<br />

gekomen. Mama worden, heeft me eigenlijk vooral geholpen<br />

om mijn werk wat meer te relativeren. Ik ben nog steeds ambitieus,<br />

maar het is meer een soort ‘getemde’ ambitie. Ik lig<br />

er niet meer wakker van als ik een opdracht niet binnenhaal.<br />

Mijn kinderen zijn nu het allerbelangrijkste in mijn leven,<br />

daar liggen mijn prioriteiten. Ik ben nog even perfectionistisch<br />

als vroeger – dat is de aard van het beestje - , maar ik kan<br />

makkelijker loslaten. Thuiskomen en die kindergezichtjes<br />

zien, dat doet me de knop meteen omdraaien. Dan kan ik<br />

mijn professionele besognes even achter me laten.<br />

“Daarnaast heb ik ook geleerd om de kleine dingen meer te<br />

waarderen. Mijn jongens samen zien spelen, zien knuffelen:<br />

het kan me zo ontroeren. Ik ben emotioneler en gevoeliger<br />

geworden dan vroeger, al ben ik altijd wel een beetje zo<br />

geweest. De schattigheid en aandoenlijkheid van mijn eigen<br />

kinderen vind ik natuurlijk eindeloos. We hebben net een<br />

grote reis gemaakt naar Zuid-Afrika, maar voor mij is gewoon<br />

een dagje aan zee ook heerlijk. Genieten van de zon, een<br />

lekker drankje op terras, mijn kinderen dicht bij me hebben:<br />

dat is genoeg. Vroeger droomde ik van de grote dingen des<br />

levens, of de dingen waarvan ik dacht dat ze groot en belangrijk<br />

waren, nu weet ik het kleine meer te waarderen. Er zit<br />

zoveel schoonheid in die kleine dingen.<br />

23


24<br />

“Ook familiebanden weet ik sinds ik<br />

moeder ben meer te koesteren. Dat<br />

samenzijn over de generaties heen,<br />

dat is zo bijzonder. Je beseft dat het nu<br />

gebeurt, dat je er op dit moment van<br />

moet genieten, dat het straks voorbij<br />

kan zijn. Een middagje stappen met<br />

mijn mama of samen uit winkelen<br />

gaan, dat kan echt deugd doen.”<br />

DE VRIJHEID OM KEU-<br />

ZES TE MAKEN<br />

“Deze generatie vrouwen heeft de luxe<br />

om de keuze te maken, te zorgen dat<br />

werk en gezin meer in balans zijn. Ik<br />

ben blij dat ik die keuze mag en kan<br />

maken. Al is dat ook niet voor iedereen<br />

even eenvoudig. We leven in een tijd<br />

waar alles mogelijk is, waarin alles<br />

kan en alles mag, en daardoor lijkt het<br />

meteen ook alsof we alles moéten, we<br />

in alles even goed en gedreven moeten<br />

zijn. Als het feminisme, of de vrouwenemancipatie,<br />

echter één ding zou<br />

moeten bereikt hebben, is het dat je als<br />

vrouw vrij mag zijn je eigen keuzes te<br />

maken.<br />

“Vrouwen kunnen zeer veroordelend<br />

zijn naar elkaar toe. Ik vind dat afschuwelijk.<br />

Wil je als vrouw thuisblijven<br />

voor de kinderen en niet werken?<br />

Waarom niet? Maar ook het tegenovergestelde<br />

moet kunnen, dat je volop<br />

voor je carrière gaat en de opvang van<br />

de kinderen aan anderen overlaat. Al<br />

kun je je natuurlijk de vraag stellen<br />

waarom die vrouwen dan kinderen<br />

hebben. Het kost tegenwoordig moed<br />

om te zeggen: voor mij hoeft dit of<br />

dat niet. Vaak voel je je slecht omdat<br />

anderen je beoordelen, niet omdat je<br />

twijfelt aan je eigen keuze.


ERIKA VAN TIELEN: “Hoe dan ook:<br />

mijn leven is eenvoudiger geworden sinds ik<br />

me niets meer aantrek van het oordeel van<br />

anderen.<br />

“Hoe dan ook: mijn leven is eenvoudiger<br />

geworden sinds ik me niets meer<br />

aantrek van het oordeel van anderen.<br />

Mensen begrijpen soms niet dat ik<br />

wegging bij de VRT. Ben je dan niet<br />

meer ambitieus? Jij kunt toch beter?<br />

Enzovoort. Maar als ik me nu goed voel<br />

bij deze keuze, waarom niet? Ik werk<br />

acht dagen in de maand voor RTV, en<br />

daarnaast doe ik losse opdrachten.<br />

Dat geeft me veel vrijheid om mijn<br />

dagen te plannen, ik ben erg flexibel.<br />

Sommige periodes heb ik het drukker,<br />

maar andere dagen kan ik gewoon<br />

om halfvier aan de schoolpoort staan.<br />

En dat vind ik fijn, dat ik zoveel bij<br />

mijn jongens kan zijn. Ik wil gewoon<br />

niet dat mijn ambitie me opslorpt.<br />

Ik wil tijd voor mezelf, en voor mijn<br />

kinderen. Het is een luxe die ik zelf<br />

gecreëerd heb.<br />

“Ik weet ook dat hier sprake is van een<br />

natuurlijke cyclus. Als ze baby zijn,<br />

dan besta je gewoonweg niet, dan heb<br />

je geen eigen leven. Maar nu ze twee<br />

en vier zijn, krijg ik al wat meer tijd<br />

voor mezelf, doordat zij zelfstandiger<br />

worden, al is de band nog heel sterk.<br />

En ik kan me voorstellen dat het binnen<br />

vijf jaar weer helemaal anders<br />

is. Ik zie dat bij vrienden met grotere<br />

kinderen: plots beginnen ze weer uit te<br />

gaan, hebben ze ruimte om professioneel<br />

weer voluit te gaan, enzovoort.<br />

Ik probeer hierin dus mijn gevoel te<br />

volgen, het natuurlijke proces zijn<br />

gang te laten gaan. Wat heeft het voor<br />

zin dit tegen te werken en je voortdurend<br />

gefrustreerd te voelen om wat<br />

je niet hebt? Ik zeg niet dat het altijd<br />

even eenvoudig is, want ik leg mezelf<br />

beperkingen op omdat ik kinderen<br />

heb. Maar ik geniet toch vooral van alles<br />

wat ik wel heb, en wat er nu is.”<br />

HET BEWAKEN VAN DE<br />

BEURTROL<br />

“Mijn partner is cameraman, en heeft<br />

dus een minder flexibel werkschema<br />

dan ik. Hij kan uiteraard niet zomaar<br />

weglopen op een set. Sowieso is hij<br />

minder geneigd<br />

rekening te<br />

houden met de<br />

zorg voor de<br />

kinderen. Hij is<br />

wel heel aanwezig,<br />

en bijna even<br />

vaak met hen in<br />

de weer als ik, maar hij zal zich nooit<br />

de vraag stellen: ben ik er wel genoeg<br />

voor hen? Dat lijkt toch iets typisch<br />

mannelijk te zijn, dat je daar niet over<br />

piekert. Van nature zijn vrouwen veel<br />

meer bezig met de vraag of alles wel<br />

goed in balans is. Wij hebben sneller<br />

een schuldgevoel, zowel op het werk<br />

als thuis.<br />

“Dat ik er dus meer ben voor de kinderen<br />

is niet iets wat me wordt opgelegd,<br />

maar iets wat spontaan zo gelopen is.<br />

Al zie ik erop toe dat de taken in ons<br />

huishouden een beetje gelijk worden<br />

verdeeld. Sta ik op voor de kinderen<br />

’s morgens? Dan brengt mijn partner<br />

ze naar school. Kookt hij? Dan zorg ik<br />

voor het afruimen van de tafel. Ook<br />

voor het ’s avonds in bed stoppen van<br />

de kinderen hebben we een beurtrol.<br />

“Ik vind het belangrijk dat je dat<br />

bewaakt, want vrouwen hebben snel<br />

de neiging om alles zelf te doen,<br />

en mannen de zaken uit handen te<br />

nemen. Ze durven ook te denken dat<br />

ze veel dingen beter kunnen, wat vaak<br />

helemaal niet zo is. Wij onderschatten<br />

de mannen. De boel de boel laten, en<br />

zien wat er gebeurt, dat zouden wij<br />

veel vaker moeten doen. We klagen wel<br />

dat we aan zoveel moeten denken en<br />

zoveel moeten combineren, maar we<br />

trekken ook voortdurend alles naar<br />

ons toe. Als er ongelijkheid is, ligt het<br />

dus ook aan onze eigen ingesteldheid.<br />

Ik zit bijvoorbeeld altijd met vier<br />

agenda’s in mijn hoofd, die van mezelf,<br />

van mijn zonen, én van mijn man. Mijn<br />

man heeft maar één agenda, de zijne.<br />

“Ik wil gewoon niet dat mijn ambitie<br />

me opslorpt. Ik wil tijd voor mezelf,<br />

en voor mijn kinderen. Het is een luxe<br />

die ik zelf gecreëerd heb.”<br />

Ik kan daar veel van leren. Al zou de<br />

wereld natuurlijk ook niet gebaat zijn<br />

met alleen maar een mannelijk denken<br />

(lacht).”<br />

OP DE WERKVLOER<br />

“Op de werkvloer merk ik ook een<br />

verschil tussen hoe mannen en vrou-<br />

25


wen behandeld worden. Het lijkt wel<br />

alsof wij sneller op zaken afgerekend<br />

worden, vaker verantwoording moeten<br />

afleggen. Een vrouw die er goed uitziet<br />

en ook nog eens een goed stel hersens<br />

heeft? Dat kan zogezegd niet. Je past<br />

ofwel in het vakje van de mooie vrouwen,<br />

ofwel van de slimme vrouwen.<br />

Dat is toch vreemd, dat men zo denkt?<br />

Alles moet precies altijd in een hokje<br />

worden gestopt. Maar knappe mannen<br />

verdenkt men er zelden van niet al te<br />

intelligent te zijn. Hun aantrekkelijkheid<br />

is gewoon een extra troef.<br />

“Dat was dus iets waar ik professioneel<br />

wel eens tegenaan liep: ik was een leuk<br />

gezichtje, maar men zag niet dat ik<br />

best wel wat inhoudelijke capaciteiten<br />

had. Met de loonkloof heb ik nooit zo<br />

te maken gehad, of toch niet in die<br />

mate dat het me opviel. Wat wel zo is:<br />

werkgevers beslissen vaak iets voor<br />

jou, als je vrouw of moeder bent. ‘Daar<br />

zal ze wel geen tijd voor hebben’, ‘Die<br />

job zal ze nu wel niet kunnen doen’.<br />

Terwijl ik liever zelf kan beslissen wat<br />

al dan niet mogelijk voor me is. Ik<br />

moet er soms extra op hameren dat<br />

ik écht wel beschikbaar ben, ondanks<br />

het feit dat ik een jonge moeder ben.<br />

Het etiket ‘moeder’ is ook erg beladen.<br />

Heb jij al ooit gehoord dat ze op een<br />

man het etiket ‘vader’ kleven, en dat<br />

dat bepaalt hoe hij professioneel wordt<br />

benaderd? Nee toch?<br />

“Ik denk overigens dat ik een efficiëntere<br />

werkkracht ben geworden, sinds<br />

ik moeder ben. Mijn tijd is beperkt en<br />

dus moet ik die zo goed mogelijk weten<br />

in te vullen. Ik hanteer een strakke<br />

dagindeling, en dat vind ik geen<br />

slechte zaak. Toen ik nog op de VRT<br />

werkte, werd ik de hele dag afgeleid en<br />

al bij al verzette ik toen minder werk<br />

op een dag. Werken als de kinderen<br />

thuis zijn, doe ik niet meer, want dat<br />

zorgt alleen voor frustratie. Ik probeer<br />

ze alle aandacht te geven als ze er zijn,<br />

en op de andere momenten focus ik<br />

me volledig op mijn werk. Ik probeer<br />

die twee zaken duidelijk af te lijnen,<br />

want dat werkt voor mij het beste.”<br />

KLEINE KRIJGERS<br />

“Mijn zonen zijn heel stereotiepe<br />

jongens, die best wel wild kunnen zijn,<br />

en houden van auto’s en ander rijdend<br />

materieel. Ik heb ze niet in die richting<br />

gedwongen, dat is waar ze van nature<br />

naartoe getrokken worden. En ik<br />

probeer dat uiteraard ook niet tegen te<br />

werken, maar hierin hun pad te volgen.<br />

Ik heb sowieso weinig vastgeroeste<br />

principes op dat vlak, en geen vastomlijnd<br />

beeld van hoe ik de opvoeding zie.<br />

Het is veeleer zo dat zij me opvoeden<br />

in hoe ik het moet doen, gaandeweg. Ik<br />

leer elke dag weer bij. Dus ik denk ook<br />

niet dat ik ze zal bestoken met een of<br />

ander emancipatorisch gedachtegoed.<br />

“Men zegt altijd dat kinderen veel<br />

meer leren van de dingen die ze zien,<br />

dan van wat hen verteld wordt. Dat<br />

plan ik dan ook te doen. Als ze zien<br />

dat zowel mama als papa hier instaan<br />

voor het huishouden, dat we beiden<br />

ongeveer even aanwezig zijn, dat is<br />

het belangrijkste denk ik. Dat er niet<br />

zo’n vader thuiskomt ’s avonds met<br />

een aktetas en zich in de zetel ploft,<br />

terwijl moeder aan het fornuis staat<br />

te kokerellen. Ik hoop dus dat ik ze op<br />

een heel natuurlijke manier waarden<br />

en normen kan meegeven, door hoe<br />

wij als gezin samenleven. Voorts? Ik<br />

hoop vooral dat mijn kinderen grote<br />

mensen worden met een open blik, die<br />

vrij zijn hun eigen keuzes te maken.”<br />

•<br />

ERIKA VAN TIELEN: “De boel de boel laten, en zien wat er<br />

gebeurt, dat zouden wij veel vaker moeten doen.”<br />

26


NIEUWE<br />

COLLEGA’S<br />

Sinds juni ‘15 is het (gesubsidieerde)<br />

sociaal-culturele<br />

landschap weer wat groter<br />

geworden. Toen erkende<br />

Vlaams minister van Cultuur<br />

Sven Gatz het Oost West<br />

Centrum, Fevlado en Impuls.<br />

Impuls is een vormingsinstelling<br />

die gespecialiseerd<br />

is in weerbaarheid, diversiteit<br />

en leiderschap. Het Oost<br />

West Centrum biedt integrale<br />

gezondheidseducatie<br />

aan die oosterse en westerse<br />

visies op gezondheid<br />

verbindt en de Federatie van<br />

Vlaamse DovenOrganisaties<br />

(Fevlado) wil werk maken<br />

van gelijkwaardigheid van<br />

dove personen en hun taal,<br />

de Vlaamse Gebarentaal, in<br />

de samenleving.<br />

• www.impuls.be<br />

• www.owc.be<br />

• www.fevlado.be<br />

ZILVERWIJZER<br />

Oud is niet out. Of toch<br />

wel? Als senior sta je alvast<br />

voor een reeks nieuwe<br />

uitdagingen. Je lichaam<br />

wordt strammer en je trapt<br />

al wat sneller op je adem. Je<br />

pensionering komt steeds<br />

>kort<<br />

dichterbij en je vrije tijd<br />

dreigt drastisch toe te nemen:<br />

dingen die een leven<br />

overhoop kunnen gooien.<br />

Bij ‘Zilverwijzer’ sta je stil bij<br />

deze wijzigingen. Samen<br />

met leeftijdsgenoten ga<br />

je op zoek naar tips om<br />

je goed in je vel te blijven<br />

voelen. Zilverwijzer werd<br />

ontwikkeld door VIGeZ en<br />

de Vlaamse Logo’s. Vormingplus<br />

Kempen gaf het<br />

een promotioneel duwtje<br />

in de rug. Dat leidde tot<br />

vormingsmomenten in<br />

Arendonk, Herentals, Lille,<br />

Olen, Turnhout en Vorselaar.<br />

VORMINGPLUS<br />

ZKT.<br />

VRIJWILLI-<br />

GERS<br />

Jaarlijks zet Vormingplus<br />

verschillende projecten op<br />

in de Kempen. Een werk<br />

waar heel wat bij komt<br />

kijken. Zaken organiseren,<br />

de communicatie verzorgen,<br />

hier en daar wat administratie<br />

doen, … helpende<br />

handen zijn altijd welkom.<br />

Zin om de Vormingplusploeg<br />

te versterken?<br />

Iedereen die een beetje tijd<br />

en vooral veel zin heeft, is<br />

welkom. Je hoeft nergens in<br />

gespecialiseerd te zijn. We<br />

vinden vast iets dat aansluit<br />

bij wat je goed kan en<br />

graag doet. Mail ons (info@<br />

vormingpluskempen.be) en<br />

we spreken eens af.<br />

DE PAUZE-<br />

KNOP VAN<br />

THOMAS<br />

SIFFER<br />

E-mail checken tijdens het<br />

ontbijt, vlug de kinderen<br />

naar de opvang brengen,<br />

de file trotseren, net op tijd<br />

op je werk verschijnen, ‘s<br />

middags een snelle snack<br />

eten, uitgeput thuiskomen,<br />

te moe zijn om een maaltijd<br />

te koken, geen zin om met<br />

het huiswerk te helpen,<br />

e-mail checken, wat televisie<br />

kijken en veel te laat onder<br />

de lakens kruipen, klaar voor<br />

een rusteloze nacht. Want<br />

eigenlijk moest je je sociale<br />

netwerk nog onderhouden,<br />

gaan sporten en de veertig<br />

items afwerken die op de<br />

to-dolijst staan.<br />

Thomas Siffer leefde jarenlang<br />

aan topsnelheid. Hij<br />

was journalist, presentator,<br />

copywriter, communicatieadviseur,<br />

columnist en<br />

hoofdredacteur. Meer dan<br />

eens combineerde hij een<br />

aantal van deze jobs. Tot<br />

hij de pauzeknop indrukte.<br />

Omdat er nood was aan<br />

rust, minder stress en een<br />

leven zonder verplichtingen.<br />

Thomas liet in 2002 alles los<br />

en gooide het roer helemaal<br />

om.<br />

Voor de Vormingpluscentra<br />

verliet hij even het diepe<br />

zuiden van Italië, waar hij<br />

tegenwoordig verblijft met<br />

zijn gezin. Hij ging dieper<br />

in op zijn carrièrewending<br />

en zijn nieuwe leven, een<br />

verhaal dat niet alleen<br />

positieve kanten bleek te<br />

hebben. Toch betrapte je<br />

jezelf er achteraf op dat er<br />

zich een vraag in je hoofd<br />

had genesteld: “Wat als ook<br />

ik vaker de pauzeknop zou<br />

indrukken?”<br />

VORMINGPLUS<br />

VERHUISDE<br />

Sinds april huizen we in de<br />

Prins Boudewijnlaan 9 bus<br />

2 - nog altijd in Turnhout.<br />

Dat doen we samen met<br />

het Centrum voor Deeltijds<br />

Onderwijs Noorderkempen<br />

en het Expertisecentrum<br />

Dementie vzw Tandem. Een<br />

pand dat wat ruimer, lichter<br />

en gerieflijker is, en nog<br />

altijd binnen de ring ligt, op<br />

loopafstand van het station.<br />

We stellen het binnenkort<br />

ook voor aan de buren.<br />

27


Stilstaan is vooru<br />

Het beleidsplan van Vormingplus Kempen<br />

Vormingplus Kempen duikt een nieuw lustrum in onder<br />

het motto ‘Stilstaan is vooruitgaan’. Dat is de titel, die het<br />

nieuwe beleidsplan voor de periode 2016-2020 samenvat.<br />

Daarmee legt Vormingplus Kempen de klemtoon op<br />

reflectie en verdieping.<br />

28


dirk raeymaekers<br />

Gie Van den Eeckhaut en Martine Coppieters: ‘We willen met Vormingplus<br />

iets teweegbrengen en zelf accenten leggen.’<br />

itgaan<br />

2016-2020<br />

Voorzitter Gie Van den Eeckhaut:<br />

“Jezelf opnieuw uitvinden, kan soms<br />

nuttig, of zelfs nodig zijn. Maar in ons<br />

geval hoeft het niet. Toch nu niet. We<br />

zijn vijf jaar geleden al nieuwe wegen<br />

ingeslagen. In die vijf jaar hebben we<br />

fundamenten gelegd, en die zijn goed.<br />

Daarop kunnen we verder bouwen.<br />

Laten we dat eerst doen, voor we weer<br />

nieuwe horizonten gaan verkennen.”<br />

Voorzitter Gie Van den Eeckhaut<br />

en coördinator Martine Coppieters<br />

geven uitleg. Gie Van den Eeckhaut:<br />

“Dit beleidsplan kan je beter als een<br />

kompas dan als een plan omschrijven.<br />

Er staat in hoe we onze organisatie de<br />

komende jaren willen ontwikkelen.”<br />

BEHOEFTEGERICHT<br />

WERKEN<br />

Martine Coppieters: “Het vorige<br />

beleidsplan stond in het teken van een<br />

nieuwe aanpak, een nieuwe werkmethode.<br />

We zeiden toen dat we voortaan<br />

meer behoeftegericht zouden gaan<br />

werken. Meer ‘werken vanuit wat er<br />

leeft’. Om dat te kunnen doen, is het<br />

belangrijk dat je de samenleving goed<br />

leest. Hoe weet je wat er reilt en zeilt<br />

in een ruime regio zoals de Kempen?<br />

Hoe hou je de vinger aan de pols? En<br />

hoe kan je je werking daarop baseren?<br />

Daar hebben we de voorbije jaren heel<br />

sterk op ingezet. Maar dat proces is<br />

nog lang niet afgelopen. Integendeel,<br />

nu we die verkenningsfase achter de<br />

rug hebben en we langzaam maar<br />

zeker anders zijn beginnen denken<br />

en werken, zijn we nu klaar om verder<br />

te gaan op die weg. We zullen dus wel<br />

degelijk vooruitgaan, maar niet door<br />

nieuwe strategische doelstellingen te<br />

lanceren. Nee, we gaan gewoon verder<br />

afmaken wat we vijf jaar geleden<br />

begonnen zijn.”<br />

Gie Van den Eeckhaut legt de vernieuwde<br />

werking uit aan de hand van<br />

een voorbeeld. “Vormingplus Kempen<br />

heeft in zijn beginperiode vooral ingespeeld<br />

op vragen die zich aandienden<br />

vanuit het werkveld. Dat is niet<br />

verkeerd, dat heeft zelfs veel voordelen.<br />

Je weet namelijk zeker dat wat je doet,<br />

tegemoetkomt aan een behoefte. Het<br />

nadeel is dan weer dat je niet veel<br />

lijn in je werking kan krijgen. De ene<br />

keer moet je een cursus vergadertechnieken<br />

organiseren, de andere keer<br />

moet je een spreker vinden die over<br />

de geschiedenis van de bloedworst<br />

in de Kempen kan komen vertellen.<br />

Beide zijn interessant, maar de grote<br />

verscheidenheid aan vragen die op je<br />

afkomen, zorgen ervoor dat je werking<br />

erg ‘ad hoc’ blijft. Helpen waar er een<br />

vraag is. Blussen waar het brandt.”<br />

NAAR DE KERN VAN DE<br />

KWESTIE<br />

“Vijf jaar geleden hebben we besloten<br />

om onze werking aan te passen. Vormingplus<br />

Kempen is nu eenmaal een<br />

organisatie die haar rol wil opnemen<br />

in de maatschappij. We willen de<br />

samenleving duwen in de richting van<br />

meer duurzaamheid, meer democratie,<br />

meer burgerrechten… We willen iets<br />

teweegbrengen en zelf accenten leggen.<br />

Dat is nog iets anders dan problemen<br />

oplossen die zich links en rechts<br />

voordoen. Tijdens de voorbije periode<br />

hebben we onze werking aangepast.<br />

We zijn sterker gaan focussen op wat<br />

er leeft in de Kempen en wat hier de<br />

problemen zijn.<br />

29


EENZAAMHEID?: “We willen een werking of<br />

een structuur opzetten die mensen in eenzaamheid<br />

effectief helpen en die iets veranderen.”<br />

30<br />

Werken rond nieuwe thema’s?<br />

We willen nu naar de kern van<br />

de kwestie gaan en ideeën ontwikkelen<br />

die vernieuwend zijn<br />

en die antwoorden geven, ook<br />

al liggen die niet voor de hand.<br />

martine coppieters<br />

coördinator Vormingplus Kempen<br />

Dan stel je bijvoorbeeld vast dat<br />

eenzaamheid en vereenzaming een<br />

sociaal relevant thema is. Vroeger<br />

zouden we daar een aantal projecten<br />

over hebben opgezet, er een thema van<br />

gemaakt hebben en er lezingen over<br />

georganiseerd hebben. En we zouden<br />

daarmee beantwoord hebben aan een<br />

behoefte. Maar nu doen we het anders.<br />

We willen nu naar de kern van de<br />

kwestie gaan en ideeën ontwikkelen<br />

die vernieuwend zijn en die antwoorden<br />

geven, ook al liggen die niet voor<br />

de hand. Laten we bij het voorbeeld<br />

van de eenzaamheid blijven om het<br />

te illustreren. We willen daarrond nu<br />

diepgaander en structureler werken.<br />

We willen een werking of een structuur<br />

opzetten die mensen in eenzaamheid<br />

effectief helpen en die iets<br />

veranderen. Vormingplus Kempen zal<br />

nooit het probleem van de eenzaamheid<br />

kunnen oplossen. Zo ver reikt<br />

onze ambitie trouwens ook niet. Maar<br />

we willen de bestaande situatie wel<br />

helpen te verbeteren.”<br />

NETWERK-<br />

ORGANISATIE<br />

“Ik kom nog eens terug op de titel van<br />

ons beleidsplan: ‘Stilstaan is vooruitgaan.’<br />

De weg die we vijf jaar geleden<br />

zijn ingeslagen, zijn we nog steeds<br />

volop aan het ontwikkelen. In het<br />

verleden hebben we thema’s vastgelegd<br />

waarrond we willen werken. Daar<br />

willen we nu bij blijven stilstaan om ze<br />

verder uit te diepen. Tegelijkertijd willen<br />

we ons netwerk nog uitbreiden en<br />

versterken. We zijn en blijven immers<br />

een netwerkorganisatie.”<br />

“Ons netwerk zal inderdaad nog<br />

belangrijker worden,” zegt Martine<br />

Coppieters. “Als je de maatschappij wil<br />

lezen, als je de vinger aan de pols wil<br />

houden, heb je veel contacten nodig.<br />

Met mensen en organisaties die in het<br />

veld staan, met onderzoekers die de<br />

problemen in kaart brengen, met politici<br />

die op hun domein oplossingen<br />

proberen aan te reiken…”<br />

De vraag is of de vele verenigingen of<br />

instanties die vroeger met hun problemen<br />

terechtkonden bij Vormingplus<br />

Kempen niet de dupe zullen worden van<br />

de nieuwe aanpak. Betekent met andere<br />

woorden het ‘stilstaan’ van Vormingplus<br />

Kempen ook voor de vraagstellers<br />

‘vooruitgaan’?<br />

Martine Coppieters is overtuigd van<br />

wel. “Voor de verenigingen heeft<br />

onze nieuwe aanpak weinig tot geen<br />

gevolgen. Ze zijn het intussen al 11 jaar<br />

gewoon om met hun vragen tot bij<br />

ons te komen en ze zullen dat ook wel<br />

blijven doen. We zullen ook iedereen<br />

blijven antwoorden en adviseren en<br />

doorverwijzen, zoals we dat altijd<br />

gedaan hebben. We gaan die ‘u vraagt<br />

wij draaien’-aanpak alleen niet meer<br />

promoten. Maar in de praktijk kunnen<br />

verenigingen dus nog altijd bij ons<br />

terecht. Dat verandert niet.”


CONTACT MET BASIS<br />

De ‘u vraagt wij draaien’-aanpak is<br />

wel een uitstekende methode om het<br />

contact met de basis te behouden. Vreest<br />

Vormingplus Kempen niet om die nu te<br />

verliezen?<br />

Martine Coppieters: “Ik heb daar geen<br />

schrik van. De thema’s die we behandelen,<br />

zijn relevante thema’s. Door daar<br />

goed op in te spelen, kunnen we zelfs<br />

veel vragen overbodig maken en de<br />

vraagstellers vóór zijn.”<br />

Gie Van den Eeckhaut: “We blijven<br />

sowieso investeren in onze contacten<br />

met iedereen, want zoals we al zeiden:<br />

die contacten zullen alleen nóg belangrijker<br />

worden. De cijfers verschillen<br />

van jaar tot jaar, maar normaal<br />

werken we jaarlijks met zo’n 200 à 300<br />

partners samen. Dat is gigantisch. Dat<br />

netwerk is alles voor ons. Het is ons<br />

voornaamste werkingsinstrument. Dat<br />

blijft zo.”<br />

Martine Coppieters: “Behalve het<br />

verdiepende en ook wel tijdsintensieve<br />

werk dat we verrichten om de<br />

maatschappij te lezen en daar een<br />

thematische werking aan te koppelen,<br />

zullen we toch ook een methode<br />

blijven gebruiken die geschikt is om<br />

in te spelen op vragen en problemen<br />

die zich plots stellen: de Sprekersbox.<br />

De Sprekersbox laat ons toe om kort<br />

op de bal te blijven spelen. We bieden<br />

permanent een aantal sprekers aan die<br />

thema’s behandelen die erg relevant<br />

zijn. De thema’s en de sprekers variëren.<br />

Verenigingen kunnen zo’n spreker<br />

goedkoop boeken omdat Vormingplus<br />

Kempen deelt in de kosten. De<br />

Sprekersbox is een handige manier<br />

om op vragen die op ons afkomen te<br />

antwoorden.”<br />

OVERBODIG WORDEN<br />

Gie Van den Eeckhaut: “Ons beleidsplan<br />

2016-2020 zegt dus veeleer hoe<br />

we de volgende vijf jaar willen werken<br />

dan wat we willen doen. Thematische<br />

thema’s hebben we nauwelijks<br />

vastgelegd. Dat kan ook moeilijk,<br />

omdat die zich in golfbewegingen<br />

zullen aandienen. Terwijl we het ene<br />

thema nog aan het onderzoeken zijn,<br />

zal een ander al uitgewerkt worden en<br />

nog een ander misschien al beëindigd<br />

worden. We willen ons niet blijven<br />

vastpinnen op één thema. We zijn nu<br />

bijvoorbeeld minder actief op het vlak<br />

van stiltebeleving dan vijf jaar geleden.<br />

En, om maar een voorbeeld te noemen:<br />

het thema van burgers die de openbare<br />

ruimte willen innemen, is een thema<br />

dat er bijgekomen is. Die thema’s die<br />

mekaar opvolgen of verdwijnen en<br />

elders in een andere gedaante weer<br />

opduiken: dat is uitermate boeiend. De<br />

vijf educatieve medewerkers van Vormingplus<br />

Kempen hebben de opdracht<br />

gekregen om in de komende vijf jaar<br />

elk twee nieuwe thema’s te exploreren.<br />

Dat wil zeggen: praten met mensen,<br />

onderzoeken of er draagvlak<br />

is, partners vinden en een werking<br />

uitbouwen… Het uiteindelijke doel<br />

van Vormingplus Kempen is steeds:<br />

onszelf overbodig maken. Daarmee bedoel<br />

ik dat we rond een bepaald thema<br />

een structuur of een werking willen<br />

opzetten die ook blijft bestaan nadat<br />

wij ons hebben teruggetrokken om op<br />

een andere plek rond een ander thema<br />

te kunnen gaan werken.” •<br />

TEKST ROEL SELS<br />

Gie Van den Eeckhaut: “We blijven sowieso investeren in<br />

onze contacten met iedereen, want zoals we al zeiden: die<br />

contacten zullen alleen nóg belangrijker worden.<br />

31


column<br />

MARIUS MEREMA<br />

Calypso<br />

Onze maatschappij is een echt kluwen geworden en mensen ervaren soms<br />

dat ze er geen vat meer op hebben. Het klassiek verenigingsleven heeft<br />

daar niet altijd onmiddellijk een antwoord op. Een organisatie zoals Vormingplus<br />

‘die de zeebodem afscant naar vragen maar ook creatieve mogelijkheden<br />

ontdekt’, blijft dus broodnodig, vindt Marius Meremans.<br />

32<br />

MARIUS MEREMANS IS SINDS 2013<br />

VLAAMS VOLKSVERTEGENWOORDIGER<br />

VOOR DE N-VA EN ZETELT O.A. IN DE<br />

COMMISSIE CULTUUR, JEUGD, SPORT EN<br />

MEDIA<br />

Wellicht nog gekend door de wat oudere lezer, maar<br />

voor de jongere toch even een korte toelichting:<br />

Calypso was het schip waarmee commandant Jacques-<br />

Yves Cousteau de oceanen afschuimde en daarbij met<br />

allerhande snufjes de zeebodem verkende en maritiem<br />

leven onderzocht.<br />

Zo legendarisch dat de toenmalige bekende countryzanger<br />

John Denver een hit scoorde met een song<br />

over dat schip. Het was trouwens ook een duurzaam<br />

initiatief omdat het al gebouwd was in de tweede wereldoorlog<br />

en ook nog dienst heeft gedaan als veerboot:<br />

recylage dus avant la lettre...<br />

En toch is het geen brug te ver om de vergelijking door<br />

te trekken met de taak of de missie van een Vormingplus.<br />

Er beweegt nogal wat onder het wateroppervlak,<br />

mensen hebben ideeën of willen wat in beweging<br />

brengen.<br />

Vele maatschappelijke ‘verworvenheden’ die we nu als<br />

‘gewoon’ ervaren, waren dat niet en daarvoor moet je<br />

niet zo gek veel terug in de tijd duiken. Het is zeker de<br />

verdienste van koppigaards en mensen die hun idee<br />

of project verkondigden en erin slaagden anderen te<br />

sensibiliseren.<br />

De kracht van het sociaal-cultureel werk ligt net daarin,<br />

dat ze erin slagen dat ‘maritiem’ leven aan de oppervlakte<br />

te brengen. De tijd dat een vormingscentrum<br />

louter een aanbodgestuurd cursusfabriekje was, ligt<br />

ook al achter ons – ook al was het toen een nood die<br />

diende gevuld te worden.<br />

Voor de burger is onze maatschappij echt een kluwen<br />

geworden, een complexe moloch waar je snel achterop<br />

kan geraken, mensen hebben soms het gevoel er geen<br />

vat meer op te hebben. Veel hebben vragen en noden<br />

waar het klassiek verenigingsleven niet direct een<br />

antwoord op heeft.


NS<br />

“Wie nieuwe ideeën omarmt,<br />

weet ook dat sommige moeten<br />

losgelaten worden.”<br />

Een organisatie zoals Vormingplus die de zeebodem<br />

afscant naar vragen maar ook creatieve mogelijkheden<br />

ontdekt, blijft dus broodnodig.<br />

Eigenlijk is die zoektocht pas geslaagd als die innovatieve<br />

ideeën zelf hun weg vinden in het sociaalculturele<br />

veld en eigenlijk definitief zich vastankeren<br />

in de maatschappij, of hun plaats vinden binnen een<br />

bestaande organisatie.<br />

Dit vergt van het ‘klassieke’ sociaal-cultureel veld dat<br />

ze flexibeler werken en zich openstellen naar andere<br />

organisaties. Nu, een ruim aantal past dit al toe, maar<br />

ervaring leert ook dat dit wel een nieuwe kijk vergt op<br />

het sociaal-cultureel werk.<br />

Dit vraagt veel van onze verenigingen en tegelijk<br />

moeten we erover waken dat we een gezond evenwicht<br />

behouden, met andere woorden: de rijkdom en de diversiteit<br />

van het huidige landschap in het oog houden.<br />

Maar wie nieuwe ideeën omarmt, weet ook dat sommige<br />

moeten losgelaten worden. Dat betekent dat je op<br />

tijd en stond voor een spiegel gaat ‘stilstaan’ en durft<br />

te erkennen wat niet meer relevant is, ook niet meer<br />

ondersteund wordt.<br />

Mensen verenigen zich anders, tijdelijker en vrijblijvender.<br />

Dat hoeft niet noodzakelijk een handicap<br />

te zijn – het zal de laboratoriumfunctie binnen het<br />

sociaal-cultureel veld alleen maar belangrijker maken.<br />

Commandant Cousteau heeft als voormalig marine-officier<br />

diverse malen zwaar uitgehaald naar de storting<br />

van radio-actief afval in zee – logisch toch, als je je hele<br />

leven hebt gespendeerd om de precaire oceaanbiotoop<br />

in kaart te brengen en te vrijwaren van onheil.<br />

Wie in Vlaanderen zich bekommert om wat een<br />

gemeenschap beroert of bezighoudt, wie opstaat met<br />

nieuwe ideeën, draagt zorg voor de wereld om zich.<br />

Daarmee zijn niet alle problemen in onze samenleving<br />

opgelost, maar we pakken ze tenminste aan. •<br />

33


De Gestelen, een sociale woonwijk in Onze-Lieve-Vrouw Olen<br />

Ilse Vanhoof over bewonersparticipatie<br />

in Olense sociale woonwijk<br />

Het positieve verhaal<br />

is belangrijk<br />

34<br />

Sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem trad in <strong>2015</strong> uit zijn comfortzone<br />

en schakelde daarvoor de hulp in van Vormingplus Kempen. “We vonden<br />

dat we stappen konden en moesten zetten op het vlak van bewonersparticipatie,”<br />

zegt Ilse Vanhoof. “Maar dat was onbekend terrein voor ons en we konden<br />

dat niet op eigen houtje verwezenlijken. Wetende dat Vormingplus Kempen de<br />

ervaring en de knowhow heeft om zo’n project tot een goed einde te brengen,<br />

vroegen we daar raad. Samen hebben we de campagne ‘De Heibloem wil het<br />

weten’ opgezet in sociale woonwijk ‘de Gestelen’. Met succes.


“HET POSITIEVE VERHAAL IS BELANG-<br />

RIJK. ALS JE VERTELT DAT IEDEREEN ER<br />

BETER VAN WORDT, KRIJG JE MENSEN<br />

WEL GEMOBILISEERD.”<br />

ilse vanhoof<br />

foto Bart van der moeren<br />

“20% van de bewoners werkte er<br />

actief aan mee. De participatie bleef<br />

ook niet zonder gevolgen. Een aantal<br />

aandachtspunten die naar voor werden<br />

gebracht, werden onmiddellijk<br />

aangepakt.”<br />

Ilse Vanhoof is een directeur met een<br />

brede kijk op de zaken. En met de nodige<br />

dosis lef, want die was wel degelijk<br />

vereist om een project te lanceren<br />

waarvan je op voorhand weet dat het je<br />

veel extra tijd en energie zal kosten én<br />

waarvan het eindresultaat een groot<br />

vraagteken is.<br />

Zelf bekijkt ze het bescheidener. “De<br />

tijd dat een sociale huisvestingsmaatschappij<br />

alleen maar moest bouwen,<br />

is voorbij. Zaken zoals het zorgen voor<br />

een goede verstandhouding, een goed<br />

klimaat en de communicatie met de<br />

bewoners worden steeds belangrijker.<br />

Ik vermoed dat grote maatschappijen<br />

daar wel de nodige aandacht aan<br />

besteden. Zij hebben er de mensen<br />

en de middelen voor. Wij doen op dat<br />

vlak ook ons uiterste best. Wij hebben<br />

bijvoorbeeld ook een sociale dienst die<br />

op volle toeren draait. Maar voor een<br />

kleine organisatie als De Heibloem<br />

blijven de mogelijkheden toch beperkt.<br />

Ik ben de enige die fulltime in dienst<br />

is. Ik krijg uitstekende hulp van vier<br />

halftijdsen, maar groter dan dat is ons<br />

ploegje niet. Ook op financieel vlak is<br />

er maar weinig ruimte om een extra<br />

project op poten te zetten, maar de<br />

provincie Antwerpen subsidieerde ons<br />

project rond bewonersparticipatie en<br />

stelde ons in de mogelijkheid om het<br />

tot een goed einde te brengen.”<br />

Hoe slaag je erin om bewoners van<br />

een sociale woonwijk te betrekken en<br />

te mobiliseren? Voor andere doelgroepen<br />

kan het misschien volstaan om<br />

een brochure in alle brievenbussen te<br />

droppen, maar daar zouden wij ons<br />

publiek zeker niet mee bereiken. Na<br />

overleg met Vormingplus Kempen<br />

kozen we voor vlaggen. We lieten verschillende<br />

vlaggen maken met daarop<br />

telkens een andere vraag. ‘Is hier<br />

genoeg te doen?’ Helpen we je genoeg<br />

verder?’ ‘Content over de wijk?’ ‘Groen<br />

genoeg in de buurt?’ ‘Is wonen hier te<br />

duur?’ Daaronder kwam telkens ons<br />

logo en de slogan ’De Heibloem wil<br />

het weten’. We plaatsten die vlaggen<br />

op strategische plaatsen in de wijk en<br />

lieten ze 14 dagen staan, zonder er iets<br />

mee te doen of zonder erover te communiceren.<br />

Dat miste zijn effect niet.<br />

De vlaggen trokken de aandacht en<br />

waren al snel een populair gespreksonderwerp.<br />

Twee weken later hebben<br />

we een nieuwsbrief naar alle bewoners<br />

gestuurd met de nodige uitleg en<br />

nog eens twee weken later hebben we<br />

iedereen thuis bezocht om mensen<br />

te motiveren. Dat is heel arbeidsintensief,<br />

maar het werkte wel. In totaal<br />

namen 23 bewoners actief deel aan<br />

de bevraging. Dat is 20% van het<br />

totaal. Zeker gezien de doelgroep,<br />

die niet meteen de gemakkelijkste<br />

is om te mobiliseren, was<br />

dat een succes.”<br />

foto Bart van der moeren<br />

BIJ DE DOELGROEP<br />

“Het eerste, en misschien meteen wel<br />

het grootste probleem waar we op<br />

stuitten, was de communicatie.<br />

35


‘In september <strong>2015</strong> organiseerden we een slotmoment. De huurders, de eigenaars en afgevaardigden van de gemeente waren aanwezig.’<br />

36<br />

BUURTFOTO’S NEMEN<br />

De manier van communiceren was<br />

weldoordacht. Ook de volgende stappen<br />

werden goed voorbereid. Ilse<br />

Vanhoof: “Op een eerste bijeenkomst<br />

bespraken we drie thema’s. We vroegen<br />

of onze communicatie oké was en of<br />

onze nieuwsbrief goed gelezen werd.<br />

Daarnaast stelden we onze eigen werking<br />

in vraag. Voldoet die wel aan de<br />

behoefte en is ze voldoende toegespitst<br />

op de problemen die bewoners ervaren?<br />

En tot slot maakten we ook van<br />

‘herstellingen’ een apart agendapunt.<br />

Een defect of mankement is immers<br />

vaak een grote bron van ergernis en<br />

dikwijls ook de belangrijkste aanleiding<br />

tot een rechtstreeks contact<br />

tussen huurder en verhuurder.”<br />

“In een tweede sessie stuurden we<br />

de bewoners die deelnamen aan het<br />

project op pad met een fototoestel. We<br />

vroegen hen om alles te fotograferen<br />

wat ze goed of slecht vonden. Ook dat<br />

was een werkvorm die aansloeg. Je<br />

moet die mensen immers niet vervelen<br />

met de vraag om lijstjes te gaan maken<br />

en nauwkeurig te omschrijven wat hen<br />

wel en niet bevalt. Zoiets zouden ze als<br />

een echte opdracht of een huiswerk<br />

beschouwen, terwijl rondwandelen<br />

met een fototoestel zelfs meer effect<br />

heeft én veel leuker is. We hadden de<br />

weergoden mee. Het weer was schitterend<br />

in de periode dat de foto’s genomen<br />

werden. We kregen dan ook heel<br />

wat bruikbaar materiaal binnen.”<br />

“In een derde en laatste sessie hebben<br />

we alle foto’s en opmerkingen<br />

gebundeld en gerangschikt per thema.<br />

Daarna hebben we een prioriteitenlijstje<br />

opgesteld. Die lijst bezorgden<br />

we aan de raad van bestuur van De<br />

Heibloem en aan het schepencollege<br />

van Olen. We kunnen immers niet<br />

alles zelf oplossen. Een aantal zaken<br />

behoren tot de bevoegdheid van de<br />

gemeente. We hadden het schepencollege<br />

vanzelfsprekend op voorhand op<br />

de hoogte gebracht van ons participatieproject.<br />

De schepenen waren er van<br />

bij de start heel enthousiast over en<br />

verleenden doorheen het ganse traject<br />

hun volle medewerking.”<br />

SLOTMOMENT<br />

Ilse Vanhoof: “In september <strong>2015</strong><br />

organiseerden we een slotmoment. De<br />

huurders, de eigenaars en afgevaardigden<br />

van de gemeente waren aanwezig.<br />

De bijeenkomst verliep in een goede<br />

sfeer. Niet alleen waren de bewoners<br />

blij dat ze inspraak hadden gekregen.<br />

Een aantal van hun aandachtspunten<br />

waren op het moment van de bijeenkomst<br />

zelfs al behandeld. Zo had De<br />

Heibloem al een werkgroep communicatie<br />

opgericht met de huurders. En de<br />

gemeente had al een paar verkeersborden<br />

aangepast. Bovendien was er ook<br />

al een weg versmald om de veiligheid<br />

van een nabij liggend speelplein te<br />

verhogen. De huurders zagen zo dat<br />

er ook effectief rekening gehouden<br />

werd met hun klachten en wensen. Wij<br />

vonden dat heel belangrijk.


Als we zelfs maar even de indruk<br />

zouden geven dat de opgestelde<br />

prioriteitenlijsten voorgoed ergens in<br />

een schuif zouden belanden en er voor<br />

de rest niks meer mee zou gebeuren,<br />

zou dat nefast zijn voor elke vorm van<br />

inspraak of participatie die we in de<br />

toekomst nog zouden plannen.”<br />

“Nu kunnen we gerust zeggen dat<br />

dit project een succes was, en voor<br />

herhaling vatbaar in andere wijken.<br />

We hebben er zelf ook veel van geleerd.<br />

Namelijk dat het van belang is een<br />

positief verhaal te brengen. Als je kan<br />

duidelijk maken dat je iets wil doen<br />

waar iedereen beter van wordt, krijg<br />

je mensen wel gemotiveerd. Al blijft<br />

ook dan een goede begeleiding nodig.<br />

Maar ook op dat vlak hebben we nu<br />

veel geleerd.”<br />

foto bart van der moeren<br />

VOOR HERHALING<br />

VATBAAR<br />

Of er al meteen een nieuw participatieproject<br />

gepland is? “Nog niet,”<br />

zegt Ilse Vanhoof. “Maar dat zal er wel<br />

komen. Vermoedelijk zal het -als we er<br />

geen subsidies meer voor kunnen krijgen-<br />

iets kleinschaliger moeten gebeuren.<br />

Maar we staan hoe dan ook achter<br />

participatieprojecten zoals deze.”<br />

“Je krijgt er zelfs meer van terug dan<br />

je verwacht. Tijdens de gesprekken en<br />

bijeenkomsten vernamen we bijvoorbeeld<br />

dat nogal wat bewoners van de<br />

Gestelen er een jaarlijkse gewoonte<br />

van hebben gemaakt mekaar nieuwjaarsbrieven<br />

te sturen. Dat is een<br />

geweldig leuk initiatief, waar wij niks<br />

van wisten. We gaan nu bekijken of we<br />

dat niet op de ene of andere toffe manier<br />

kunnen ondersteunen, zonder dat<br />

het natuurlijk zijn spontane karakter<br />

verliest. We zouden de nieuwjaarsbrieven<br />

bijvoorbeeld kunnen vermelden<br />

in onze nieuwsbrief, of er eventueel<br />

zelfs enkele integraal in opnemen. Op<br />

die manier betrekken we de bewoners<br />

trouwens nog meer bij de nieuwsbrief<br />

en bij onze communicatie.” •<br />

TEKST ROEL SELS<br />

AANDACHTSPUNTEN<br />

VOOR DE HEIBLOEM<br />

De huurders maakten zelf een prioriteitenlijst<br />

op met de 7 belangrijkste punten:<br />

1. Uitbreiden van de technische dienst<br />

van De Heibloem<br />

2. Organiseren van een jaarlijks overleg<br />

met de bewoners<br />

3. Stimuleren van de communicatie<br />

tussen de huurders onderling om<br />

burenproblemen te voorkomen<br />

4. Invoeren van een signaalkaart of<br />

klachtenkaart om makkelijk klachten<br />

door te kunnen geven<br />

5. Beter bekend maken van het reglement<br />

van inwendige orde en de<br />

inhoud ervan regelmatig opfrissen<br />

voor de bewoners<br />

6. Zorgen voor een realistische communicatie<br />

met de betrokken bewoners<br />

als er renovatiewerken worden<br />

uitgevoerd<br />

7. Respecteren van de afgesproken<br />

uitvoeringstermijnen voor herstellingswerken.<br />

AANDACHTSPUNTEN<br />

VOOR DE GEMEENTE<br />

De bewoners rangschikten 9 aandachtspunten<br />

voor de gemeente Olen:<br />

1. Maatregelen nemen om het autoverkeer<br />

in de wijk te vertragen<br />

2. Onderhoud van de wegen en van<br />

de wandel- en fietspaden in de<br />

wijk<br />

3. Onderhoud van het openbaar<br />

groen in de wijk<br />

4. Optreden tegen sluikstorters<br />

5. De parkeergelegenheid in de<br />

buurt herbekijken<br />

6. Regelmatig de zitbanken onderhouden<br />

7. De sport- en speelmogelijkheden<br />

in de buurt herbekijken<br />

8. Gevaarlijke punten in de wijk<br />

aanpakken<br />

9. Verkeersborden nakijken en wijzigen<br />

of verplaatsen indien nodig<br />

37


38<br />

“We zijn met velen<br />

er komt een bewegi<br />

Op bezoek bij TransLab Kampus


…<br />

ng op gang”<br />

foto hansvangeel.com<br />

hansvangeel.com<br />

Het was een ongewoon gezicht, die zomeravond in Stelen. Normaal<br />

gezien verstoren alleen de vogels of een toevallige tractor de plaatselijke<br />

rust en stilte. Maar nu gonsde het van leven.<br />

Allerlei mensen doken op, uit alle hoeken van de Kempen. Ze stopten<br />

bij het boerderijtje van Kathleen en Tim, zochten wat stoelen bij<br />

elkaar, laadden de kruiwagen vol water en drank en installeerden<br />

zich nadien in het veld, tussen de planten, lekker in de avondzon.<br />

De bijeenkomst kon beginnen.<br />

39


foto hansvangeel.com<br />

“WIJ HOEVEN NIET AFHANKELIJK TE<br />

ZIJN VAN DE GROTE BUSINESS DIE<br />

VOEDSEL GEWORDEN IS”<br />

Tim & Kathleen, Plantentrekkers<br />

40<br />

DE DRAAD DIE BINDT<br />

Een TransLab Kampus staat open<br />

voor iedereen die werkt rond transitie.<br />

Dat werken kan professioneel zijn,<br />

zoals Steven van de Intercommunale<br />

Ontwikkelingsmaatschappij voor<br />

de Kempen of Guy, de stadsboer van<br />

Turnhout.<br />

Maar je vindt er ook Lize en Aline, die<br />

manieren zoeken om duurzamer te<br />

leven en misschien wel een transitiegroep<br />

in Arendonk willen opstarten.<br />

Transitie is de draad die de deelnemers<br />

verbindt. Ze kiezen allemaal voor<br />

verandering. Minder consumeren,<br />

een kleinere ecologische voetafdruk,<br />

minder fossiele brandstoffen.<br />

En langs de positieve kant: meer<br />

samen delen, huren of ruilen, meer<br />

zelf in handen nemen en het lokale<br />

herwaarderen.<br />

DE PLANTENTREKKER<br />

Kathleen en Tim, de gastvrouw en<br />

-heer van de TransLab Kampus in Stelen,<br />

hebben samen De Plantentrekker<br />

opgericht. Het is een landbouwbedrijf<br />

dat werkt volgens het CSA-principe.<br />

CSA staat voor Community Supported<br />

Agriculture, landbouw ondersteund<br />

door de gemeenschap.<br />

Tim: “CSA-bedrijven werken kleinschalig<br />

en de producten worden<br />

rechtstreeks aan de klant verkocht.<br />

Dit betekent minder transport, geen<br />

verpakking en bewaring nodig, minder<br />

voedselverspilling en dus een kleinere<br />

ecologische voetafdruk. Verder werken<br />

de gemeenschap en de boeren samen.<br />

Daardoor hoeven we niet afhankelijk<br />

te zijn van de grote business die<br />

voedsel geworden is en kiezen we voor<br />

korte-ketenlandbouw.”<br />

“We hoeven in dit systeem niet enkel<br />

te streven naar kilo’s zoals veel andere<br />

landbouwers. Bij ons worden kromme<br />

wortels of een te kleine bloemkool niet<br />

weggegooid omdat de supermarkt dit<br />

vereist. We leren weer de echte smaak<br />

van verse, lokale en grondgebonden<br />

groenten kennen en er wordt zoveel<br />

mogelijk voor natuurlijke en diverse<br />

zaadvariëteiten gekozen.”<br />

Kathleen: “We vinden het belangrijk<br />

dat mensen terug meer contact krijgen<br />

met hun voeding, de boerderij en de<br />

natuur. Verbinding via de gemeenhansvangeel.com


schap is belangrijk voor ons. Met<br />

de boerderij willen we uitwisseling<br />

mogelijk maken tussen verschillende<br />

mensen.”<br />

BONTE BENDE<br />

Het transitieverhaal stopt echter niet<br />

bij duurzaam voedsel. Je kan zowat elk<br />

aspect van je leven anders aanpakken:<br />

huisvesting, energie, mobiliteit, kleding<br />

of geld, alles kan. De transitiefamilie<br />

is dan ook een bont gezelschap.<br />

Autodelen, samen tuinen, energiemeesters,<br />

co-housing, repair-cafés,<br />

letsgroepen, geefpleinen, budgetwinkels,<br />

… de deelnemers van de TransLab<br />

Kampus zijn soms zelf verbaasd van de<br />

initiatieven die ze leren kennen.<br />

“Die ontmoeting is belangrijk”, zegt<br />

Katrien Loots van Vormingplus Kempen,<br />

initiatiefnemer van de Kampussen.<br />

“We brengen mensen eerst en<br />

vooral met elkaar in contact. Je leert<br />

anderen kennen, wisselt ervaringen<br />

uit en deelt je problemen. We bieden je<br />

een netwerk van mensen die bezig zijn<br />

met dezelfde zaken als jezelf. Het is<br />

tegelijk een lerend netwerk. De avond<br />

is voor ons pas geslaagd als je geïnspireerd<br />

naar huis gaat.”<br />

INSPIRATIE<br />

Geheel in de transitiegedachte vindt<br />

men die inspiratie vaak op lokaal vlak,<br />

in de Kempen zelf. Maar als het de<br />

moeite loont, kijken ze wat verder de<br />

wereld in. In Stelen was Tine Hens te<br />

gast, een journaliste die door Europa<br />

trok op zoek naar inspirerende<br />

transitieverhalen. Ze bundelde haar<br />

ervaringen in ‘Het Klein Verzet’, een<br />

ondertussen bescheiden bestseller.<br />

Tine vertelde over vergeten utopieën,<br />

over boeren die elektriciteit verkopen<br />

en ingenieurs die boer werden. Ze<br />

bezocht projecten en ontmoette mensen<br />

in Groot-Brittannië, Griekenland,<br />

Denemarken, Portugal en Duitsland.<br />

Mensen die heel hard trappen om niet<br />

zo snel vooruit te gaan, maar die op<br />

hun manier wel hun straat, wijk, dorp<br />

of stad een andere richting op duwen.<br />

Voorbeelden die indruk maakten die<br />

avond. Omgekeerd was Tine verrast<br />

over het opzet en de dynamiek van de<br />

TransLab Kampus.<br />

Het zou ons niet verbazen als er in het<br />

volgende boek van haar verhalen uit de<br />

Kempen opduiken. •<br />

TEKST JAN VAN HOUT<br />

Lerend netwerk<br />

Het lerend netwerk TransLab Kampus<br />

is een onderdeel van het project<br />

TransLab K van Vormingplus Kempen.<br />

In het TransitieLab wordt geëxperimenteerd<br />

met kleinschalige projecten<br />

waarin burgers zelf ecologische initiatieven<br />

nemen, zodat de transitiebeweging<br />

versterkt en gestimuleerd wordt.<br />

Meer info over de activiteiten van<br />

TransLab K vind je op<br />

www.translabk.be<br />

zin om...<br />

... volgende keer deel te nemen?<br />

Neem contact op met Katrien of Jef<br />

van Vormingplus Kempen.<br />

foto hansvangeel.com<br />

41


Kampus-gangers tevreden<br />

HET KAN OOK ANDERS<br />

Je vindt bij TransLab K gelijkgestemden<br />

die met andere projecten, maar<br />

in dezelfde richting bezig zijn, wat je<br />

oppept, nieuwe ideeën geeft en zorgt<br />

dat je rapper vooruit komt.<br />

Het verbindt concrete activiteiten, zodat<br />

het netwerk nog sneller groeit, en<br />

je ook weet wie wat waar doet, zodat je<br />

niet in mekaars wielen rijdt, maar een<br />

enorme synergie aan het creëren bent.<br />

Zo komt er in snel tempo een onderstroom<br />

op gang met reële levensvatbare<br />

kansen, die toont dat het ook<br />

anders kan!<br />

dirk van den broucke<br />

Molentuin Kwiek<br />

INNOVATIE IS<br />

TOEKOMST<br />

Het is belangrijk dat TransLab K<br />

uitgroeit tot een grote groep om de<br />

duurzaamheid te laten tonen naar de<br />

andere bedrijven en burgers die zich<br />

nog niet bewust zijn. Innovatief te<br />

werk gaan, dat is de toekomst.<br />

guy cotemans<br />

Stadsboer, Stadsboerderij Turnhout<br />

INSPIREREND<br />

Ik kijk altijd uit naar de TransLab<br />

Kampus omdat ik telkens vol inspiratie<br />

naar huis ga. Op het werk zijn we elke<br />

dag bezig met projecten rond duurzaamheid<br />

en CO2 besparen, maar het<br />

is leuk om te zien hoeveel mensen zelf<br />

kunnen bereiken door hun overtuiging,<br />

enthousiasme en creativiteit. Ik<br />

heb elke keer weer inspirerende mensen<br />

ontmoet, leuke locaties bezocht,<br />

originele initiatieven leren kennen.<br />

Een aanrader!<br />

OEF!<br />

ellen leys<br />

duurzaamheidsambtenaar IOK<br />

TransLab Kampus betekende voor<br />

mij iets van een opluchting: ook in de<br />

Kempen leeft de idee van duurzaamheid!<br />

In steden lijkt het zo evident,<br />

maar transitie wroet ook hier z’n<br />

weg tussen mensen. Zo’n Kampus is<br />

drie keer fijn: een boeiende locatie,<br />

treffende onderwerpen, interessante<br />

mensen en dus gesprekken.<br />

aline hens<br />

(opstartende) Transitiegroep Arendonk<br />

SAMEN STERKER<br />

Vanuit de transitiegedachte neem ik<br />

heel graag deel aan de Kampussen.<br />

Daar komen mensen samen uit de omgeving<br />

met hetzelfde gedachtegoed,<br />

maar met verschillende ervaringen en<br />

kennis.<br />

Wij willen er iets aan doen, elkaar<br />

hierin helpen, steunen, in discussie<br />

gaan, naar mooie voorbeelden kijken<br />

en luisteren.<br />

TransLab geeft ons daartoe de kans<br />

omdat ze die mensen weet samen te<br />

brengen en leuke activiteiten weet te<br />

bedenken waar we wat van opsteken<br />

en mee verder kunnen.<br />

TransLab geeft ons ook het gevoel dat<br />

we samen sterker staan, dat we niet<br />

alleen moeten roeien.<br />

rit boogaerts<br />

U-turn (Transitiegroep Turnhout)<br />

42


herover mee plein, park en straat!<br />

Dat was het wat provocerende uitgangspunt<br />

van Beleef de ruimte, één van onze<br />

projecten in <strong>2015</strong>.<br />

Eco-tags op Olmense wegen<br />

OPENBARE<br />

RUIMTE<br />

“Wat niet privé is, is openbaar.<br />

Van iedereen.We lieten<br />

die ruimte beheren door<br />

onze overheid, en daardoor<br />

verloren we ze wat uit het<br />

oog. Er moet meer mee te<br />

doen zijn: door meer mensen<br />

gebruikt, anders ingevuld.Zo<br />

kunnen we er met z’n allen<br />

weer van genieten.” Zo klonk<br />

het nog. Katrien ging aan de<br />

slag en verzamelde honderd<br />

foto’s van bewoners die de<br />

openbare ruimte veranderden:<br />

mooier maakten, functioneler,<br />

speelser, ...<br />

Mensen die bijvoorbeeld op<br />

een grasperk bordjes plaatsten<br />

met de tekst ‘Gelieve op<br />

het gras te lopen’, die zelf<br />

bankjes ontwierpen voor een<br />

braakliggend terrein, een<br />

fontein waarin je kon vissen<br />

naar kermiseendjes, …<br />

Katrien: “Met die foto’s<br />

gingen we de boer op en<br />

zetten we mensen aan tot<br />

het nemen van initiatieven<br />

in de openbare ruimte. In<br />

Mol, Geel en Olmen (Balen)<br />

gingen groepjes mensen aan<br />

het werk met de bedoeling<br />

om één actie of initiatief te<br />

ontwikkelen. De ene keer<br />

lukte dat beter dan de andere<br />

keer.”<br />

WARM OLMEN<br />

Katrien: “In Olmen hadden<br />

we enkele vriendinnen die<br />

een houten boom wilden<br />

planten waaraan bewoners<br />

hun dromen konden ophangen.<br />

Echte vergaderingen<br />

hielden ze niet; het leek meer<br />

op een gezellig clubje samenzweerders.<br />

Om mensen<br />

nieuwsgierig te maken, schilderden<br />

we enkele avonden<br />

met verwijderbare krijtverf<br />

tags in enkele straten. We<br />

zetten ook heel wat boompjes,<br />

die we timmerden met<br />

plankjes, in de wijken als<br />

aanloop naar de onthulling<br />

van de grote boom. Maar<br />

de gemeente haalde die allemaal<br />

op.<br />

Ook viel er wat later een<br />

GAS-formulier in de bus.<br />

Even leek het nog of de<br />

gemeente wou meewerken,<br />

maar voor de initiatiefnemers<br />

hoefde het niet meer.”<br />

MOL<br />

Een groepje vrienden nam<br />

in Mol de verkeersborden<br />

in enkele autovrije straten<br />

creatief onder handen. Ook<br />

hier had het de gemeente<br />

niet mee. Zij verwijderden<br />

al het materiaal - al waren<br />

de initiatiefnemers van plan<br />

daar zelf voor in te staan.<br />

GEK OP GEEL<br />

“In Balen liep het door<br />

omstandigheden buiten<br />

ons om mis, maar in Geel<br />

werden zelfs zes acties tot<br />

een goed einde gebracht,”<br />

zegt Katrien. Een yogasessie<br />

op de Markt, strandspeelgoed<br />

voor de kinderen bij de<br />

fonteintjes in het centrum,<br />

complimentenkaartjes aan<br />

geparkeerde fietsen, ... : aan<br />

leuke acties geen gebrek. En<br />

het groepje vrienden heeft<br />

nog plannen zat.<br />

Katrien wil hierop in 2016<br />

verder borduren: ze onderzoekt<br />

hoe je met bij elkaar<br />

geplukte mensen samen<br />

dingen kan doen, buiten het<br />

traditionele verenigingsleven<br />

om. Op de volgende<br />

bladzijden lees je over het<br />

gesprek dat ze daarover had<br />

met Ruth Soenen.<br />

43


44<br />

Ruth Soenen<br />

OVER DE PUBLIEKE RUIMTE


De publieke ruimte is van<br />

iedereen. Waarom doen<br />

we er dan zo weinig mee?<br />

Publieke ruimtes zijn de<br />

perfecte plaatsen voor<br />

originele interventies,<br />

gezellige bijeenkomsten<br />

of leuke activiteiten. Maar<br />

dat gebeurt niet, of toch<br />

veel te weinig. En als het<br />

gebeurt, wordt het belang<br />

ervan onderschat.<br />

Vormingplus Kempen probeert daar<br />

wat aan te doen. In <strong>2015</strong> werd het project<br />

‘Beleef de ruimte’ opgezet. Het was<br />

een pilootproject. Katrien Loots trok<br />

naar antropologe én specialiste ter<br />

zake Ruth Soenen om van haar te vernemen<br />

hoe ze, nu de testfase voorbij<br />

is, ‘Beleef de ruimte’ naar het volgende<br />

level kan tillen.<br />

Katrien Loots schetst de geschiedenis<br />

van ‘Beleef de ruimte’ bij Vormingplus<br />

Kempen. “In 2014 deden we een<br />

onderzoek, waarbij we een aantal<br />

dingen vaststelden. Zo merkten we<br />

bijvoorbeeld dat burgers zich in steden<br />

groeperen om iets te doen in de openbare<br />

ruimte. Blijkbaar kan de openbare<br />

ruimte mensen er toe aanzetten<br />

om samen iets op touw te zetten of<br />

om zich te<br />

verenigen. Dat<br />

interesseert<br />

Vormingplus<br />

Kempen<br />

wel, omdat<br />

wij sowieso<br />

de polsslag<br />

nemen van het verenigingsleven. Wij<br />

stellen al jaren vast dat er een evolutie<br />

aan de gang is naar, wat wij noemen,<br />

nieuwsoortige verenigingen. Mensen<br />

verenigen zich nog wel, maar dat<br />

gebeurt minder vaak in een vzw- of andere<br />

structuur. Vaak maken die nieuwe<br />

verenigingen of groepen gebruik van<br />

de openbare ruimte.”<br />

EXPERIMENTEREN<br />

“Voor ons was dat gegeven interessant<br />

genoeg om ermee aan de slag te gaan.<br />

We startten in <strong>2015</strong> het project ‘Beleef<br />

de ruimte op om ons nieuwgekozen<br />

‘studiegebied’ verder te verkennen.<br />

“We zijn zeker niet ontevreden over<br />

wat we bereikt hebben, maar we zitten<br />

met een aantal vragen. Wat is er nodig<br />

om een project in de openbare ruimte<br />

te laten slagen? Waarom lukt het de<br />

ene keer wel en de andere keer niet?<br />

Wie heb je nodig om een project te<br />

vinden en hoe vind je die mensen? We<br />

hebben tijdens ons onderzoek mooie<br />

voorbeelden gezien van stadsinitiatieven,<br />

maar zouden die ook op het<br />

platteland werken? Want dat heeft<br />

toch een iets ander karakter.”<br />

“Het zijn maar enkele van de vragen<br />

die wij ons stellen. Ik voeg er wel graag<br />

nog aan toe dat het ‘onderzoek’ waarvan<br />

ik spreek geen wetenschappelijk<br />

onderzoek was. We zijn zelf links en<br />

rechts op zoek gegaan naar informatie<br />

en ideeën, en hebben enkele ervan in<br />

de praktijk uitgetest.”<br />

“SAMENZIJN, SAMENKOMEN OF<br />

SAMENLEVEN IN EEN PUBLIEKE<br />

RUIMTE KAN WEL DEGELIJK, OOK<br />

ALS JE MEKAAR NAUWELIJKS KENT.”<br />

“We merken duidelijk dat er potentieel<br />

is en we gaan de komende maanden<br />

nog meer experimenteren. Maar wellicht<br />

zijn er zaken die we beter kunnen<br />

doen of waar we rekening mee moeten<br />

houden. Intern waren we het erover<br />

eens: de eerste stap die we nu moeten<br />

zetten, is praten met Ruth Soenen en<br />

haar onze vragen voorleggen. Zij is de<br />

specialiste ter zake.”<br />

THEORIE EN PRAKTIJK<br />

Ruth Soenen, die de universitaire diploma’s<br />

‘sociale pedagogiek’ en ‘sociale<br />

en culturele antropologie’ op zak heeft,<br />

juicht de plannen van Vormingplus<br />

Kempen toe om een ‘werkdomein’ te<br />

maken van de openbare ruimte. Zelf<br />

zette ze die stap jaren geleden al. “Ik<br />

heb nogal wat onderzoek gedaan naar<br />

45


armoede en dus ook naar de dingen<br />

die daar verband mee houden: migratie,<br />

cultuurverschillen… Als je daarmee<br />

bezig bent, merk je al snel dat er een<br />

groot verschil is tussen de theorie en<br />

de praktijk. Ik merkte dat veel van de<br />

bestaande theoretische modellen niet<br />

kloppen. Veel wetenschappers bakenen<br />

hun onderzoeksterrein netjes af. Ze<br />

delen de bevolking in groepen in en<br />

kiezen er dan één groep uit op wie ze<br />

zich gaan focussen: de middenklasse,<br />

de roma’s, de Marokkanen… noem ze<br />

maar op. Ze doen dat natuurlijk met de<br />

beste bedoelingen. Maar in de praktijk<br />

werkt het niet zo. Die groepen bestaan<br />

niet. Of ze zijn toch zeker niet zo afgebakend<br />

als de theoretische modellen<br />

laten uitschijnen. In het alledaagse<br />

leven lopen die groepen voortdurend<br />

door mekaar. Ze trekken met mekaar<br />

op, of juist niet. Maar ze zien mekaar,<br />

ze ontmoeten mekaar. Voortdurend.<br />

In winkels en warenhuizen, in het<br />

gemeentehuis, bij het OCMW, in de<br />

openbare ruimte, in de bus en de tram,<br />

naast het sportveld, bij de school… En<br />

terwijl bijna elke socioloog elk van die<br />

afzonderlijke groepen aan het bestuderen<br />

is en in theoretische modellen<br />

aan het stoppen is, kijkt bijna niemand<br />

naar hoe de verschillende groepen met<br />

mekaar omgaan en samenleven. Daar<br />

ben ik mee aan de slag gegaan. En niet<br />

van achter mijn bureau. Ik ben de tram<br />

opgestapt. Negen maanden lang heb ik<br />

dagelijks Tram 12 genomen. Die rijdt<br />

door Hoboken, Merksem, Wijnegem,<br />

Mortsel, Wommelgem, Berchem en<br />

Antwerpen. Als je alle kanten en alle<br />

facetten van Antwerpen wil zien, moet<br />

je Tram 12 nemen.”<br />

PRIVACY EN VERTROU-<br />

WEN<br />

“Tram 12 is een prachtig voorbeeld van<br />

een publiek domein, waar iedereen<br />

gebruik van maakt. Want dat is de<br />

definitie van een openbare ruimte. Om<br />

die reden gebruik ik trouwens liever de<br />

term ‘collectief gebruikte ruimte’. Dat<br />

is een betere omschrijving; ‘openbaar’<br />

kan voor interpretatie vatbaar zijn.”<br />

“Als je iets wil organiseren in de<br />

publieke ruimte, of het contact tussen<br />

mensen daar wil stimuleren, moet je<br />

eerst nagaan wie er komt. Wie maakt<br />

gebruik van de ruimte? Welke groepen<br />

zijn er actief ? En interpreteer daarbij<br />

het begrip ‘groep’ zo ruim mogelijk.<br />

Want er zijn niet alleen etnische<br />

verschillen. Een groep wordt niet<br />

-en zeker niet alléén- bepaald door<br />

afkomst of huidskleur. Er zijn ook<br />

de omwonenden, de jongeren en de<br />

ouderen, de mensen die ‘op bezoek’<br />

komen om te winkelen… Hoe verhouden<br />

die zich tot mekaar? Hoe gaan die<br />

met mekaar om? Dat moet je proberen<br />

te lezen. Dat is een werk waar je je tijd<br />

voor moet nemen. Je kan dat niet doen<br />

door een keer ter plaatse te gaan en<br />

een enquête te doen. Je moet een hele<br />

tijd ter plaatse blijven.”<br />

Dan rest de vraag natuurlijk nog hoe<br />

je de publieke ruimte bestudeert. Dat<br />

zou het onderwerp van een jarenlange<br />

studie kunnen zijn, maar Ruth Soenen<br />

probeert op één namiddag toch enkele<br />

belangrijke facetten mee te geven.<br />

“Hou er rekening mee dat mensen héél<br />

erg gehecht zijn aan privacy, en heb<br />

daar ook respect voor. Als je alleen in<br />

een treinwagon zit en er stapt iemand<br />

op, zal die persoon niet naast je komen<br />

zitten. Dat is niet iets van deze tijd<br />

waarin mensen mekaar nog nauwelijks<br />

kennen, dat is altijd zo geweest.<br />

Het heeft ook niks te maken met<br />

asociaal of onbeleefd zijn, integendeel<br />

juist. Het duidt op een respect voor de<br />

privacy van de andere.”<br />

VLUCHTIG IS<br />

NIET VERKEERD<br />

“Wees dus niet te snel met conclusies<br />

als mensen of groepen afstand bewaren.<br />

Tegelijkertijd is het ook belangrijk<br />

om te weten dat vertrouwen geen<br />

voorwaarde is voor sociaal contact.<br />

Toevallige ontmoetingen kunnen<br />

bijzonder hartelijk zijn, zonder dat<br />

er meteen een nieuwe groep of een<br />

blijvende vriendschap gevormd wordt.<br />

Ik kan dat mooi illustreren: ik winkelde<br />

in een supermarkt, waar ik mijn<br />

zoontje even in een speelparkje kon<br />

droppen. Toen ik hem na een halfuur<br />

weer oppikte, nam hij afscheid van zijn<br />

speelkameraad. ‘Tot nooit meer,’ zei<br />

hij. Ik vond dat niet alleen heel mooi,<br />

maar ook heel treffend. Het is perfect<br />

mogelijk om mekaars beste vrienden<br />

te zijn voor een halfuur en mekaar<br />

nadien nooit meer te zien. Maar er is<br />

bijna geen socioloog te vinden die daar<br />

onderzoek naar doet. Moeilijk te begrijpen,<br />

want het kluwen van dit soort<br />

kortstondige relaties is enorm belangrijk.<br />

We hebben véél meer toevallige,<br />

vluchtige ontmoetingen dan georganiseerde.<br />

Het is net die onophoudelijke<br />

kabbelende stroom van vluchtige<br />

relaties en contacten die het sociale<br />

karakter van een stad of dorp bepaalt.<br />

46<br />

“Je mag mensen niet te bruusk overvallen. Goed dat<br />

jullie een free hugs-actie koppelden aan moederdag.”


Knutselen voor het project WarmOlmen.<br />

Ruth Soenen: “Samenzijn, samenkomen of<br />

samenleven in een publieke ruimte kan wel degelijk,<br />

ook als je mekaar nauwelijks kent.”<br />

Net omdat sociologen er zo weinig<br />

mee bezig zijn, vind ik het belangrijk<br />

dat een organisatie als Vormingplus<br />

Kempen het wél doet. Want samenzijn,<br />

samenkomen of samenleven in een<br />

publieke ruimte kan wel degelijk, ook<br />

als je mekaar nauwelijks kent.”<br />

VINGER AAN DE POLS<br />

Vormingplus Kempen ondervond dat<br />

aan den lijve. Letterlijk. In Geel werden<br />

op moederdag ‘free hugs’ (een gratis<br />

knuffel) uitgedeeld aan passanten. Het<br />

wérkte. Voorbijgangers waren eventjes<br />

verbaasd, maar dan aangenaam verrast.<br />

Ruth Soenen: “Die actie is goed omdat<br />

ze gekoppeld werd aan moederdag.<br />

Anders zou ik er mijn twijfels bij gehad<br />

hebben. Je mag mensen immers niet<br />

te bruusk overvallen. Maar moederdag<br />

is iets heel gekends. Je hebt de free<br />

hugs dus gekoppeld aan iets waar men<br />

vertrouwd mee is. Dan werkt het wel.<br />

Maar van die kleine dingetjes kan het<br />

dus afhangen.”<br />

Niet alle plaatsen lenen zich tot een<br />

goeie interactie tussen verschillende<br />

groepen. Maar moeilijk betekent<br />

niet onmogelijk. “Als je merkt dat<br />

twee groepen niet goed met mekaar<br />

opschieten of zelfs lijnrecht tegenover<br />

mekaar staan, is het een slecht idee<br />

om één van de twee weg te halen. Wat<br />

je moet doen, is er juist een derde of<br />

zelfs een vierde groep bij betrekken.<br />

Dan veranderen de verhoudingen en<br />

wordt de angel er vaak uitgehaald.<br />

Maar zulke dingen kan je pas vaststellen<br />

als je lang ter plaatse bent. Werken<br />

in de publieke ruimte vergt tijd. Zelfs<br />

als je een project hebt gedaan en de<br />

plaatselijke mensen of groepen zetten<br />

het project verder zonder dat je er als<br />

vormingswerker nog bij betrokken<br />

bent, kan je het niet helemaal loslaten.<br />

Ga af en toe nog eens kijken of alles<br />

nog goed verloopt. Is er geen groep<br />

die de bovenhand heeft genomen? Of<br />

die zich juist heeft afgezonderd? Zijn<br />

er nog geen conflicten ontstaan? Het<br />

is mooi als een werking verdergezet<br />

wordt zonder jouw aanwezigheid.<br />

Maar hou op een discrete manier toch<br />

de vinger aan de pols.”<br />

VOELSPRIETEN<br />

Het welslagen van een project in de<br />

publieke ruimte hangt dikwijls af van<br />

de mensen die je er in het begin bij<br />

kan betrekken. Het is niet gemakkelijk<br />

om de juiste personen te vinden.<br />

Katrien Loots: “Vormingplus heeft<br />

een breed netwerk. We kennen veel<br />

mensen. Maar als we ergens iets willen<br />

organiseren, komen we toch meestal<br />

bij hetzelfde kliekje terecht: de usual<br />

suspects die we al kennen. Hoe kunnen<br />

we dat doorbreken?”<br />

Het antwoord van Ruth Soenen ligt in<br />

de lijn van alles wat ze al vertelde:<br />

“Ga ter plaatse en zet je voelsprieten<br />

uit om terecht te komen bij mensen<br />

die niet reeds tot je kennissenkring<br />

behoren. Ik weet dat het tijd kost, maar<br />

die tijd heb je nodig en die brengt<br />

op termijn ook op. Denk logisch na<br />

en kies een plek uit waar mensen<br />

samenkomen. Dat kan een parkeerplek<br />

zijn, of een frituur. Ga daar niet<br />

zomaar staan, want niemand zal je<br />

aanspreken. Doe iets. Begin te tekenen<br />

of maak foto’s. Je zal merken dat het<br />

niet lang duurt voor mensen je komen<br />

vragen wat je aan het doen bent. Wees<br />

geïnteresseerd in wat ze vertellen en<br />

wat hun zorgen en bekommernissen<br />

en hobby’s zijn. Ze zullen je ook vragen<br />

stellen, want uiteindelijk kom je op<br />

‘hun’ terrein. Zorg dat je een goed antwoord<br />

geeft. Zeg niet dat je de buurt<br />

komt bestuderen, want dat schrikt af.<br />

Hou een uitlegje klaar waarmee je de<br />

mensen warm kan maken, zonder ze<br />

natuurlijk iets wijs te maken.”<br />

SMALL TALK<br />

“Ook kinderen zijn een handig middel<br />

om tot een contact te komen. Dat ondervond<br />

ik op Tram 12. Met mijn zoontje<br />

erbij werd ik sneller aangesproken.<br />

Small talk over de kinderen, of zelfs<br />

over huisdieren, wérkt. Ook dat is een<br />

gegeven dat je in het achterhoofd kan<br />

houden om vroeg of laat eens iets mee<br />

te doen.”<br />

“Noteer en documenteer alles wat<br />

je doet en wat je ziet,” besluit Ruth<br />

Soenen. “Ook details zijn belangrijk.<br />

Het is pas als je nadien al die notities<br />

bij mekaar legt en overloopt dat je er<br />

lijnen in kan gaan zien. Vaak is dat wel<br />

specialistenwerk. Ik zou adviseren om<br />

bij iemand te rade te gaan die de lijnen<br />

kan ontdekken en de hoofd- van de<br />

bijzaken kan onderscheiden.” •<br />

TEKST ROEL SELS<br />

47


Op vraag van Vormingplus Kempen sprak filosofe Joke<br />

Hermsen in Retie over ‘de tijd’: een begrip dat veel betekenissen<br />

heeft en voor interpretatie vatbaar is, maar<br />

dat vooral in zijn meetbare vorm – de kloktijd – gekend<br />

is. Het andere, niet meetbare, gezicht van de tijd is volledig<br />

naar de achtergrond verdrongen. We kennen de tijd<br />

bijna alleen nog als een economische factor. De tijd is<br />

een rechte lijn waarop deadlines geplaatst worden.<br />

Met alle gevolgen van dien.<br />

Filosofe Joke Hermsen<br />

Een beetje meer wee<br />

wat minder zeis<br />

48<br />

stilte, rust en<br />

ruimte<br />

is nog altijd een van onze thema’s.<br />

We nodigden filosofe Joke<br />

Hermsen uit, organiseerden met<br />

drie gemeenten feSsstival én<br />

maakten promo voor de actie ‘30<br />

dagen stilte zoeken’. Voer voor de<br />

volgende pagina’s!<br />

“In Nederland lopen de medische<br />

kosten voor depressies, burn-outs,<br />

chronische vermoeidheden en stressgerelateerde<br />

ziektes op tot 6 miljard<br />

per jaar”, zegt ze in het begin van<br />

haar betoog. De conclusie dat we dus<br />

dringend anders moeten omspringen<br />

met de tijd, laat ze fijntjes achterwege.<br />

Maar een boodschap die verzwegen<br />

wordt, klinkt vaak luider dan een die<br />

uitgesproken wordt.<br />

“Tijd is een van de moeilijkste thema’s<br />

in de filosofie,” weet Hermsen. “Al 25<br />

eeuwen proberen geleerden het begrip<br />

tijd te definiëren en altijd stuiten ze<br />

op dezelfde vragen, zoals: wat is tijd?<br />

En wie bezit de tijd? In de Griekse mythologie<br />

zijn er twee figuren die de tijd<br />

elk op hun eigen wijze omschrijven:<br />

Chronos en Kairos.”<br />

DE CHRONOSTIJD<br />

“Chronos was de grootvader van Kairos,”<br />

legt Joke Hermsen uit. “Hij wordt<br />

vaak afgebeeld met een zeis. Chronos<br />

maakte van een abstract begrip als de<br />

tijd iets meetbaars en bijna tastbaars.<br />

Onder tijd verstond hij de meetbare<br />

‘kloktijd’. Tijdseenheden waren afgebakende<br />

periodes, met een begin en een<br />

einde. Net zoals een zeis ook een einde<br />

heeft. Het is ook niet toevallig dat de<br />

visie van Chronos op de tijd weergegeven<br />

wordt met de symbolische zeis.<br />

Tijd wordt bij hem voorgesteld als iets<br />

dat ooit ophoudt, net zoals ons leven<br />

eindig is. De dood is -letterlijk- een<br />

deadline. Voor we sterven, moeten<br />

we een aantal dingen doen en stellen<br />

we onszelf een aantal doelen. Je zou<br />

kunnen zeggen dat de Chronostijd, die<br />

eindig is, ervoor zorgt dat we ’s morgens<br />

uit bed komen. We weten immers<br />

dat onze tijd op aarde niet onbeperkt<br />

is en we willen iets verwezenlijkt<br />

hebben en iets van ons leven gemaakt<br />

hebben voor we doodgaan.”<br />

“Met de Chronostijd is er op zich niks<br />

mis. Ze is nuttig, en zelfs onmisbaar,<br />

om orde te scheppen in de chaos.<br />

Zonder Chronostijd zouden we geen<br />

afspraken kunnen maken, zouden we<br />

geen openbaar vervoer kunnen regelen<br />

en zou bij uitbreiding de maatschappij<br />

compleet vierkant draaien. Het pro-


“De Chronostijd is té belangrijk<br />

geworden. Ze heeft de Kairostijd<br />

bijna volledig opgeslokt.”<br />

joke hermsen<br />

DE KAIROSTIJD<br />

foto hansvangeel.com<br />

gschaal,<br />

bleem is dat de Chronostijd té belangrijk<br />

geworden is. Ze heeft de Kairostijd<br />

bijna volledig opgeslokt. Op het einde<br />

van de 19de eeuw is het beginnen<br />

foutlopen. Klokken hadden overal hun<br />

intrede gedaan: in huiskamers, in<br />

scholen, in fabrieken. Mensen gingen<br />

klokken zelfs als sieraden op hun<br />

lichaam dragen. De Chronostijd werd<br />

de basis van de economie. De tijd werd<br />

volledig vereconomiseerd. De film<br />

‘Modern times’ van Charlie Chaplin<br />

was daar een eerste grote aanklacht<br />

tegen. De film werd gemaakt halfweg<br />

de jaren 30. Chaplin speelt een zwerver<br />

die in een fabriek aan de lopende band<br />

werkt, terwijl hij bewaakt wordt door<br />

camera’s en beeldschermen. Het duurt<br />

niet lang voor de stoppen bij hem helemaal<br />

doorslaan, helemaal gek gemaakt<br />

door de tijd en de tijdsdruk. Zijn<br />

collega’s, die onder dezelfde tijdsdruk<br />

werken, worden voorgesteld als een<br />

kudde afgestompte schapen. De film<br />

illustreert perfect hoe de Chronostijd<br />

heerst en hoe de Kairostijd daar het<br />

grootste slachtoffer van is.”<br />

Joke Hermsen legt uit wat onder<br />

de Kairostijd precies moet worden<br />

verstaan. “Kairos was de kleinzoon van<br />

Chronos. Zijn opvatting over tijd verschilde<br />

erg van die van zijn grootvader<br />

en stond er zelfs haaks op. Kairos<br />

zag de tijd niet als een meetbaar<br />

begrip, verstond er juist ‘een gelegenheid’<br />

onder, of ‘het juiste ogenblik’.<br />

Voor Kairos was de tijd een abstract<br />

gegeven. Hij beschreef tijd als een<br />

subjectief gegeven: de tijd is iets dat je<br />

kan ‘nemen’. Zoals de tijd voor jezelf,<br />

of de tijd om na te denken. Voor hem<br />

is de tijd iets persoonlijks. Voor Kairos<br />

brengt de tijd creativiteit en inspiratie<br />

en stimuleert ze bevlogenheid.”<br />

“In de eeuwen die volgden, kende<br />

de visie van Kairos veel aanhangers.<br />

Erasmus schreef zelfs ooit dat geen<br />

enkel politicus, diplomaat of strateeg<br />

één beslissing zou mogen nemen<br />

zonder de Kairostijd te raadplegen,<br />

met andere woorden: zonder de tijd te<br />

nemen om grondig over de dingen te<br />

reflecteren.”<br />

“Een misverstand dat vaak opduikt, is<br />

dat de Kairostijd verward wordt met<br />

nietsdoen of de luierik uithangen.<br />

Dat is niet wat met Kairostijd bedoeld<br />

wordt. De Kairostijd heeft juist te<br />

maken met het zinnig doorbrengen<br />

van een moment dat je jezelf hebt<br />

toegeëigend. Vaak ben je dus in de<br />

Kairostijd juist heel gefocust, al<br />

hoeft dat niet. De Kairostijd kan<br />

immers ook ingevuld worden met<br />

dagdromen, wachten, stilstaan…<br />

zelfs met vervelen. Al die zaken<br />

zijn dikwijls veel zinvoller dan<br />

je denkt. Hoe vaak gebeurt<br />

het niet dat je denkt dat je je<br />

verveelt, dat je vanuit een trein<br />

zinloos naar het voorbijglijdende<br />

landschap staart, maar<br />

49


foto hansvangeel.com<br />

‘Ik denk dat de Kairostijd zijn dieptepunt gekend heeft. Ik zie links en rechts de eerste tekenen van herstel.’<br />

50<br />

dat je juist op dát moment een goeie<br />

ingeving krijgt of een oplossing voor<br />

een probleem waar je al langer mee<br />

rondloopt?”<br />

“Niet voor niets stamt het woord<br />

school af van het Griekse woord scholè,<br />

dat ondermeer ‘rust’ betekent. Pas in<br />

rusttoestand, in het interval tussen<br />

twee handelingen, kunnen we tot bezinning<br />

en reflectie komen. Pas als we<br />

‘nietsdoen’, opent zich de ruimte van<br />

het denken en van de creativiteit. Dat<br />

zijn immers verschijnselen die zich<br />

door geen vooropgesteld doel of economisch<br />

nut laten sturen of opjagen.”<br />

“Kairos wordt vaak afgebeeld met een<br />

weegschaal. Dat is natuurlijk symbolisch.<br />

De Kairostijd is de tijd die je<br />

neemt om te wikken en wegen, om<br />

een balans te vinden… Die tijd wordt<br />

in onze huidige maatschappij -door<br />

de Chronostijd- aan de kant geduwd.<br />

Helemaal ten onrechte, want zo wordt<br />

onze creativiteit gefnuikt.”<br />

Maar Joke Hermsen blijft optimistisch.<br />

“Ik denk dat de Kairostijd zijn<br />

dieptepunt gekend heeft. Ik zie links<br />

en rechts de eerste tekenen van herstel.<br />

Onlangs werd ik uitgenodigd om te<br />

komen spreken op een avond waar de<br />

30-urenweek het centrale thema was.<br />

Iets minder Chronos, iets meer Kairos.<br />

Iets minder zeis, iets meer weegschaal.<br />

Mensen beginnen het in te zien. In<br />

Zweden wordt daar nu al mee geëxperimenteerd.<br />

Dat verheugt me.”<br />

VERANDERT HET OOIT?<br />

Na het exposé mocht het talrijk opgekomen<br />

publiek de tijd nemen om bij<br />

zichzelf en de buurman na te gaan wat<br />

tijd betekent en wat je kan ondernemen<br />

om anders met de tijd om te gaan.<br />

Vanuit het publiek kreeg de filosofe<br />

nog een prangende opmerking voorgeschoteld.<br />

“De Grieken discussieerden<br />

tweeduizend jaar geleden al over de<br />

Chronos- en de Kairostijd, en wij doen<br />

dat nu nog. Het valt te vrezen dat er<br />

over tweeduizend jaar nog altijd over<br />

gediscussieerd zal worden.”<br />

Joke Hermsen counterde. “De discussie<br />

op zich is niet slecht. Net zoals de<br />

Chronostijd niet per definitie slecht is<br />

en de Kairostijd goed. We hebben de<br />

Chronostijd immers nodig om plannen<br />

te maken en ons leven te organiseren.<br />

We moeten er alleen voor zorgen<br />

dat er nog ruimte overblijft voor de<br />

Kairostijd. Het probleem is dus niet<br />

dat er twee ideeën over tijd zijn. Die<br />

kunnen perfect naast mekaar bestaan.<br />

Maar de Chronostijd is te bepalend<br />

geworden in ons economisch bestel.<br />

‘Time is money’, luidt het gezegde.<br />

Daar moeten we vanaf. Tijd is veel<br />

meer dan geld. Tijd is juist onbetaalbaar.”<br />

•<br />

TEKST ROEL SELS<br />

foto hansvangeel.com


25 oktober.<br />

Een zonnige zondagnamiddag op het<br />

domein van de ex-horecazaak ‘Burcht<br />

Hertog Jan’ in het landelijke<br />

Oud-Turnhout. Dit is het ideale decor<br />

voor de slotmanifestatie van FeSsstival,<br />

een evenement dat georganiseerd wordt<br />

in het kader van de jaarlijkse sensibiliseringscampagne<br />

‘Cultuur van de stilte’, die<br />

in <strong>2015</strong> voor de vijfde keer plaatsvond.<br />

Pol Goossen:<br />

“Stilte verbindt<br />

51<br />

mensen met mekaar”


PITTIGE WANDELING<br />

De amateurkunstenaars vanuit Talander<br />

en Arendonk stelden vooraf in hun<br />

huis en atelier hun werken tentoon.<br />

Van daaruit vertrok de begeleide fietstocht<br />

naar Oud-Turnhout. De fietsers<br />

konden onderweg, bij de Kruisbergkapel,<br />

verpozen bij een harpconcert<br />

van Ellen en Veerle. Bij aankomst bij<br />

Burcht Hertog Jan worden ze verwelkomd<br />

door vier alpenhoornblazers.<br />

Voor de gelegenheid wordt de veerpont<br />

opnieuw in gebruik gesteld om<br />

de fietsers over het kanaal te zetten.<br />

Vanuit bezoekerscentrum Boshuis<br />

trokken de Ravelse deelnemers via een<br />

kindvriendelijke wandeltocht naar de<br />

veerpont bij Burcht Hertog Jan.<br />

Aan de Oud-Turnhoutse wandelaars<br />

vertelde schepen van land- en tuinbouw<br />

Jos Van Troy over de samenwerking<br />

tussen landbouw en natuur in De<br />

Liereman. Dichterscollectief ‘Collectief<br />

Dichterbij’ zorgde voor poëzie<br />

onderweg.<br />

DE INLEIDING<br />

52<br />

was een organisatie van de gemeenten<br />

Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout<br />

en Vormingplus Kempen<br />

in samenwerking met Het Stilteplatform,<br />

Hofke van Chantraine, het Bezoekerscentrum<br />

Boshuis Ravels, Natuurpunt/CVN,<br />

Talander en Waerbeke.<br />

Wie beter dan Pol Goossen kan<br />

FeSsstival opluisteren? De acteur die<br />

in de tv-serie ‘Thuis’ gestalte geeft aan<br />

Frank Bomans, is een groot natuur- en<br />

dierenvriend, en bovendien hoogsensitief.<br />

Nog méér dan andere personen<br />

weet hij rust en stilte te waarderen.<br />

Het is bijna 15 uur en vanuit drie<br />

verschillende kanten komen wandelaars<br />

en fietsers toe bij Burcht Hertog<br />

Jan. Aan de slotmanifestatie is immers<br />

een ‘voorprogramma’ gekoppeld.<br />

Vanuit drie deelnemende gemeenten<br />

(Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout<br />

zelf) is een wandel- of fietstocht naar<br />

Burcht Hertog Jan georganiseerd.<br />

Het is 15u. Bijna alle bezoekers zijn toegekomen<br />

bij ‘Burcht Hertog Jan’, maar<br />

er wordt beleefd gewacht op eventuele<br />

laatkomers. Niet iedereen wandelt of<br />

fietst immers even snel en onderweg<br />

is er genoeg te genieten. FeSsstival is<br />

een evenement dat daar ruimte voor<br />

laat, en ver weg blijft van stress en<br />

deadlines en drukte. De aanwezigen<br />

genieten met volle teugen van de<br />

gratis drank en van het gezellige keuvelen<br />

met de andere bezoekers, onder<br />

wie ook de burgemeesters en enkele<br />

schepenen van de drie gemeenten. Af<br />

en toe worden de gesprekken onderbroken<br />

door het statige, bijna plechtige<br />

geluid van de alpenhoornblazers die<br />

de nieuwe bezoekers verwelkomen.<br />

Wanneer iedereen er is, neemt Christa<br />

Truyen van Vormingplus Kempen het<br />

woord: “We hebben vannacht het uur<br />

verzet. De meesten van ons hebben<br />

dat extra uur waarschijnlijk in bed<br />

doorgebracht, maar toch heeft het<br />

een symbolische waarde: vandaag zit


er rek op de tijd. Mooier kan haast<br />

niet voor dit festival, dat aansluit bij<br />

de campagne ‘Cultuur van de stilte’.<br />

Vormingplus is al jarenlang actief<br />

op dit vlak. We zetten sterk in op de<br />

beleving van stilte, rust en ruimte. We<br />

zijn heel blij dat Arendonk, Ravels en<br />

Oud-Turnhout dat belang ook inzien.<br />

Ze onderzoeken of de natuurgebieden<br />

in de drie gemeenten met mekaar<br />

verbonden kunnen worden met trage<br />

wegen. Zo’n samenwerking kan veel<br />

perspectieven bieden.”<br />

DE STILLE MAN<br />

Na Christa Truyen betreedt Pol Goossen<br />

het geïmproviseerde podium. Hij<br />

leest een zelfgeschreven tekst voor<br />

over ‘De stille man’. Een tekst die hem<br />

als hoogsensitief persoon op het lijf<br />

geschreven is, maar die voor iederéén<br />

heel herkenbaar is.<br />

“De stille man is voortdurend in oorlog<br />

met de wereld om hem heen. Zelden<br />

of nooit wordt hij met rust gelaten.<br />

Overal moet hij in het verweer, want<br />

rumoer -of zelfs lawaai- is overal. Elke<br />

ochtend opnieuw staat hij met de<br />

beste bedoelingen op. Hij maakt een<br />

ochtendwandeling en alles lijkt goed<br />

te gaan. De auto’s zoemen alleen in<br />

de verte. Vandaag lijkt de stille man<br />

de strijd tegen het lawaai te kunnen<br />

winnen. Gelukzaligheid is troef. En<br />

plots, als bij toverslag, wordt alles<br />

vernield. Een bos- of parkwachter<br />

zet zijn bladblazer aan. Zelf heeft de<br />

werkman oordoppen om niet knettergek<br />

te worden van de decibels die hij<br />

produceert, maar wie zich toevallig in<br />

zijn buurt bevindt, heeft dat geluk niet<br />

en wordt hardhandig uit zijn stilteroes<br />

gerukt. De stille man begrijpt er niks<br />

van. Het is herfst. Bladeren vallen nu<br />

eenmaal van de bomen. Wat is het<br />

nut van die bladeren weg te blazen en<br />

ze tien meter verder te leggen? Heeft<br />

deze man ooit gehoord van het feit dat<br />

gevallen bladeren deel uitmaken van<br />

een kringloop? Zou hij ooit van humus<br />

gehoord hebben? De stemming van de<br />

stille man is helemaal omgeslagen van<br />

gelukzaligheid naar ergernis.”<br />

“Maar de hel is voor de stille man nog<br />

niet achter de rug. Erger nog: ze is nog<br />

maar net begonnen. Hij zoekt verpozing<br />

op zijn dakterras. Hij geniet nog<br />

maar nauwelijks van de stilte of zijn<br />

gsm gaat. Waarom bellen en sms’en<br />

mensen zoveel? Waarom moet iedereen<br />

zo bereikbaar zijn? Het lijkt wel<br />

alsof iedereen lijdt aan een bereikbaarheidsverslaving.<br />

De stille man neemt<br />

zijn gsm niet op. Hij houdt trouwens<br />

al helemaal niet van telefoneren. Automatische<br />

telefoonbeantwoorders: hij<br />

heeft er een hekel aan. Druk 1 voor Nederlands,<br />

druk 2 voor blablabla, druk 3<br />

“Blijkbaar zijn onze oren vogelvrij verklaard.<br />

Iedereen mag er aanslagen op<br />

plegen, op elk moment van de dag. ”<br />

pol goossen<br />

voor blablabla. En wat je ook drukt, het<br />

eindigt toch altijd op dezelfde manier:<br />

met wachtmuziek. Muziek. Muzeik.<br />

Muziekte. Als het maar geen seconde<br />

stil is. Elk stiltemoment moet meteen<br />

opgevuld en in de kiem gesmoord<br />

worden. Zelfs wachten mag je niet op<br />

je gemakje doen; zelfs daar moeten<br />

decibels bij te pas komen.”<br />

Pol Goossen komt nu pas echt op dreef.<br />

Zijn aanklacht tegen de terreur van<br />

het lawaai gaat onverminderd verder.<br />

“De stille man houdt niet van feestjes,<br />

kermissen en braderijen.<br />

53


En nog minder van Kerstmis en van<br />

die jingle bells die niet ophouden voor<br />

je er neurastheniek van wordt. Geef<br />

hem maar water. Of de zee. Liefst op<br />

een afgelegen plekje. Van mensen<br />

krijgt hij dan wel eens de opmerking<br />

dat daar niks te zien is. Hij antwoordt<br />

hen dan dat daar vooral niks te horen<br />

is. Het lawaai is de norm geworden.<br />

Waarom, in hemelsnaam? De rokers<br />

zijn al verbannen. Nu de lawaaimakers<br />

nog. Heel frappant wordt het wanneer<br />

de stille man helemaal in zijn eentje<br />

op een terras zit. Hij vraagt de uitbater<br />

of de muziek wat zachter kan. Of<br />

beter nog: helemaal af. Hij is immers<br />

de enige klant en hij heeft er geen zin<br />

in. Maar het mag niet. Want er moet<br />

‘dikke ambiance’ zijn, zegt de uitbater.<br />

Wat begint als een rustig gesprek,<br />

escaleert al snel. De uitbater wordt<br />

boos en begint te roepen. Muziek<br />

moet! En als de stiltezeikerds daar<br />

niet tegen kunnen, moeten ze maar<br />

ophoepelen! De stille man antwoordt<br />

dat hij dat graag wil doen, maar dat<br />

hij bijgodniet weet waar naartoe. Het<br />

lawaai is overal. Zelfs in de cinema,<br />

waar iedereen stil zou moeten zijn en<br />

alleen zou moeten kijken en luisteren.<br />

Er wordt gepraat, gelachen, gegeten,<br />

gedronken… Alsof dat de normaalste<br />

zaak van de wereld is. Misschien moeten<br />

cinemadirecteurs maar eens een<br />

cinemacoach inhuren. Iemand die het<br />

publiek kan opvoeden; die de bezoeker<br />

kan uitleggen hoe je je hoort te gedragen<br />

als je respect hebt voor de andere<br />

toeschouwer. Dat moet toch kunnen?<br />

Als er zelfs coaches bestaan om Miss<br />

Aardbei of Miss België te worden, dan<br />

moet een cinemacoach toch ook tot de<br />

mogelijkheden behoren? De stille man<br />

vraagt het zich moegetergd af.”<br />

HOOGSENSITIEF<br />

Het betoog van Pol Goossen gaat nog<br />

minutenlang verder. Na afloop van zijn<br />

protestrede zoeken we hem even op<br />

en vragen hem hoeveel er van de stille<br />

man in hem zit, of omgekeerd. “Je mag<br />

wel zeggen dat ik een stille man ben,”<br />

zegt hij. “Ik hou van stilte, in de breedste<br />

betekenis van het woord. Want<br />

stilte betekent voor mij ook zaken als:<br />

eenvoud, rust, harmonie, beleefdheid…”<br />

“Ik heb de tekst die ik net voorlas<br />

enkele jaren geleden geschreven voor<br />

mijn solovoorstelling ‘Daar sta je dan’”,<br />

legt de acteur uit. “Die voorstelling<br />

gaat over iemand die hoogsensitief<br />

is. Ik ben zo iemand, dus ik heb de inspiratie<br />

niet ver moeten zoeken en uit<br />

mijn eigen ervaringen kunnen putten.<br />

Voor de volledigheid voeg ik eraan toe<br />

dat iemand die hooggevoelig is, niet<br />

alleen extra gevoelig is voor lawaai. Uit<br />

mijn oorspronkelijke tekst heb ik, voor<br />

deze gelegenheid, dus enkel de passages<br />

geselecteerd die specifiek over<br />

lawaaihinder gaan.”<br />

“Mensen fronsen de wenkbrauwen wel<br />

eens als ik vertel dat ik hoogsensitief<br />

ben. Toch is het niet zo uitzonderlijk.<br />

Naar schatting 20% van de mensen<br />

is dat, in meer of mindere mate. Ik<br />

begrijp bijgevolg niet dat er zo weinig<br />

aandacht voor is en dat er zo weinig<br />

gedaan wordt om het probleem te<br />

verhelpen. Kijk, je hoeft geen geleerde<br />

te zijn of anatomie gestudeerd te hebben<br />

om te weten dat je zuinig moet<br />

zijn op je oren. Het zou niet eens grote<br />

inspanningen vergen om een flink<br />

deel van de lawaaiterreur terug te<br />

dringen. Toch gebeurt het niet. Onze<br />

oren zijn blijkbaar vogelvrij verklaard.<br />

Iedereen mag er aanslagen op plegen,<br />

op elk moment van de dag. Onbegrijpelijk.<br />

Onze oren zorgen figuurlijk én<br />

letterlijk voor ons evenwicht. Ze laten<br />

ons bovendien toe te luisteren naar<br />

anderen. Hoe belangrijk is het niet te<br />

kunnen luisteren naar wat iemand<br />

zegt, óf niet zegt? Want dat laatste is<br />

even belangrijk. Stilte verbindt mensen<br />

met elkaar.”<br />

4’33”<br />

Om die verbintenis door stilte bijna<br />

tastbaar te maken, speelt ter afronding<br />

van FeSsstival het gelegenheidsorkest<br />

‘The Orchestra of Coloured Silence’ onder<br />

leiding van muziektherapeut Gerd<br />

Sprangers het (stilte)stuk 4’33” van<br />

componist John Cage. Een heel passend<br />

muziekstuk, dat klinkt als: ………<br />

Exact 4 minuten en 33 seconden later<br />

wordt de stilte brutaal verbroken door<br />

een oorverdovend applaus. Voor één<br />

keer stoort het lawaai niet. Uitzonderingen<br />

bevestigen de regel. •<br />

TEKST ROEL SELS<br />

FOTO’S HANSVANGEEL.COM<br />

54


Therapeute Katrien houdt zoveel van stilte, dat<br />

ze er elke dag mee begint. Gedurende ’30 dagen<br />

stilte zoeken’ in april ging ze nog een stapje verder.<br />

Zeven dagen lang hield Katrien<br />

haar stilte-impressies bij.<br />

30 dagen stilte zoeken<br />

DAG 1 Een klein beekje in de Liereman, een stiltegebied<br />

waarin ik al mijmerend wandel. De zon flikkert op het<br />

snellende water en trekt mijn aandacht. Alles valt stil, pure<br />

schoonheid krijg ik zomaar cadeau. Een vogel zingt, hij<br />

verrijkt de stilte. Ik ben opgenomen in de stilte, verbonden,<br />

ruimer dan mijn kleine hoofd en mijn begrensde, doorleefde<br />

lichaam.<br />

DAG 2 Thuis. Ik ben aan het afwassen, mijn hoofd ergens<br />

anders dan mijn lijf, mijn handen zonder aandacht, snel. Ik<br />

heb geen enkele reden om opgejaagd te doen. Is het de macht<br />

der gewoonte of gewoon mijn natuur? STOP. Vijf minuten<br />

stil, het is april! Mijn impulsen en gedachten vertragen, ik<br />

ontspan, voel mijn adem, ik zak in mijn lichaam en voel het<br />

water en het bord dat ik afwas. Ik word ruimer, opener, ontvankelijker.<br />

Ik voel wat ik doe (afwassen!) en dat is fijn.<br />

DAG 3 Tussen twee therapieën door heb ik tien minuten.<br />

Ik begin nota’s te maken, in mijn agenda te kijken. Na het volgende<br />

uur gebruik ik mijn voornemen om vijf minuten stilte<br />

in te bouwen. Rust, ruimte en openheid ontstaan, en duren<br />

veel langer voort dan de objectieve vijf minuten. Dit wordt<br />

een nieuwe gewoonte en da’s goed.<br />

DAG 4 Ik doe mijn fysieke therapeutische oefeningen<br />

traag, zorgvuldig opgebouwd, met aandacht en zachtheid, als<br />

vanzelf. Plots voel ik stilte in mijn bewegingen, in heel mijn<br />

wezen en rond me. Erna loop ik verend en met een stevige<br />

tred naar mijn ontbijt. Het gevoel neem ik mee naar mijn<br />

werk. Ik ben bij mezelf en tegelijkertijd bij de ander, zacht en<br />

krachtig.<br />

DAG 5 Een auto dient om snel ergens te zijn. Elk obstakel<br />

is een bron van ergernis wanneer ik dreig te laat te komen,<br />

alsof ik en mijn doel het centrum van de wereld zijn! Ik moet<br />

denken aan de stilte-uitdaging: STOP. Het besef komt dat<br />

alles en iedereen in dit verkeer zijn plaats, zijn doel en zijn<br />

tempo heeft en dat ik daar gewoon een onderdeeltje in ben,<br />

berustend dat ik wellicht te laat kom, maar dat is geen ramp.<br />

Stilte brengt ook mildheid en liefde mee.<br />

DAG 6 Zevenblad overwoekert mijn tuin, en ik wil stilte<br />

toepassen in mijn strijd tegen de plant. Hoe kan ik zacht en<br />

stil blijven terwijl bijna al mijn spieren opspannen om mijn<br />

riek diep in de grond te steken? Aan die witte, lange wortels,<br />

knopjes, woekeringen lijkt geen einde te komen. En toch, het<br />

helpt. Door mijn aandacht op de stilte word ik minder snel<br />

moe.<br />

DAG 7 Twee vriendinnen komen op bezoek. Enthousiasme<br />

windt me op, verlangen om te vertellen en te vragen<br />

activeert mijn hoofd, ik voel de drang om alles goed te doen.<br />

Ik benut de stilte als een rode draad voor de namiddag en<br />

avond: steeds terugkomen bij mezelf... om van daaruit bij de<br />

ander te zijn, open, ontvankelijk en onbevangen. Zo kan ik de<br />

ander echt ontmoeten, zoals die is. Anders luister ik niet naar<br />

het leven waar ik deel van uitmaak. Maar als ik me kan laten<br />

opnemen door de stilte, dan voel ik me rustiger, verbonden,<br />

gelukkig en zinvol: mijn kleine, unieke persoontje doet er<br />

toe. Ik heb natuurlijke reacties en intenties, niet meer en niet<br />

minder. Dan voel ik me net als een madeliefje in een grote<br />

tuin, in onze grote wereld.<br />

55


Professor Alex Vanneste geeft uiteen<br />

AMBACHTELIJK, M<br />

weg<br />

‘last minutes’,<br />

voortaan is er<br />

56<br />

Eén van de dingen die we<br />

doen, is het ondersteunen van<br />

plaatselijke verenigingen. Dat<br />

doen we met inhoud en geld:<br />

elke maand stellen we een<br />

vormingsaanbod samen dat we<br />

hen goedkoop aanbieden.<br />

Zo betalen ze voor kwalitatieve<br />

lezingen, workshops en cursussen<br />

tot een kwart van de reële<br />

prijs.<br />

In dat aanbod zat in <strong>2015</strong> ook<br />

Professor Alex Vanneste. Roel<br />

Sels maakte hem mee in Rijkevorsel.<br />

DE SPREKERSBOX<br />

Na vier jaar poetsten we de formule<br />

op: met acht activiteiten<br />

per maand in plaats van vier en<br />

een vereenvoudigde administratie,<br />

zodat verenigingen alles<br />

vlot kunnen aanvragen.<br />

Op uitnodiging van de plaatselijke afdeling van het<br />

Davidsfonds sprak professor Alex Vanneste op<br />

15 oktober over spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog.<br />

De Oude Pastorij in het centrum van Rijkevorsel liep<br />

behoorlijk goed vol voor zijn uiteenzetting.


zetting over spionage tijdens WOI<br />

AAR UITERST EFFICIËNT<br />

kristofvanaccom.be<br />

Professor Alex Vanneste toonde zich<br />

een enthousiast en boeiend verteller.<br />

Hij doorspekte zijn verhaal met veel<br />

kleurrijke anekdotes en genoot duidelijk<br />

van de ruime belangstelling.<br />

WERELDOORLOG<br />

IN HET BLOED<br />

Alex Vanneste is een kenner van de<br />

Eerste Wereldoorlog. Een beetje verwonderlijk<br />

is dat, want het vakgebied<br />

van de professor is vooral de (Franse)<br />

taal- en letterkunde. “Maar ik ben<br />

geboren in West-Vlaanderen,” legt hij<br />

uit, “dan zit de Eerste Wereldoorlog in<br />

je bloed.”<br />

Hij gaf tal van lezingen over de door de<br />

Duitsers geïnstalleerde ‘dodendraad’:<br />

de elektrische draad die van Knokke<br />

tot Aken over de Belgisch-Nederlandse<br />

grens liep met de bedoeling het in- en<br />

uitgaande verkeer tussen de beide<br />

landen quasi onmogelijk te maken<br />

en makkelijk te kunnen controleren.<br />

“België dreigde leeg te lopen. Meer<br />

dan 10% van de bevolking is in die tijd<br />

gevlucht. En om het een beetje cru te<br />

stellen: de Duitsers wilden natuurlijk<br />

geen bezetter zijn van een leeg land.<br />

Bovendien wilden ze voorkomen dat<br />

er hulp van buitenaf het land in zou<br />

komen”. Het was onmogelijk om de<br />

grens tussen België en Nederland<br />

over zijn volledige lengte te bewaken.<br />

De Duitsers wilden geen duizenden<br />

soldaten opofferen om die grens te<br />

bewaken. Daarom installeerden ze een<br />

elektrische versperring.<br />

SPIONAGE<br />

De lezing die Alex Vanneste in Rijkevorsel<br />

hield, ging specifiek over de<br />

spionage tijdens de Grote Oorlog. “Als<br />

je onderzoek doet naar de dodendraad,<br />

kom je automatisch ook bij spionage<br />

en contraspionage uit. En bij vragen<br />

zoals: hoe slaagde men erin om<br />

ondanks de dodendraad berichten het<br />

land uit te smokkelen en waarom was<br />

dat nodig?”<br />

Alex Vanneste geeft zelf antwoord op<br />

die vragen. “Er bestond in die tijd geen<br />

beroepsspionage in ons land. Het waren<br />

de Britten die het voortouw namen<br />

om in België een spionagenetwerk op<br />

poten te zetten. De spionage werd in<br />

Nederland gecentraliseerd. Vanuit het<br />

neutrale Nederland was het immers<br />

relatief gemakkelijk om berichten naar<br />

Frankrijk en Engeland te versturen.<br />

Het grote probleem was natuurlijk de<br />

berichten in Nederland krijgen. Dat<br />

moest gebeuren door mensen zoals jij<br />

en ik, want zoals gezegd: professionele<br />

spionnen waren er niet.”<br />

FANTASIE IN TIJDEN<br />

VAN NOOD<br />

“Berichten die de grens overgingen,<br />

werden verstopt in kragen, wandelstokken,<br />

houten benen… Je houdt niet<br />

voor mogelijk hoe fantasierijk de mens<br />

is in tijden van nood. Heel veel van die<br />

berichten gingen over het treinverkeer.<br />

België had immers zowat het beste<br />

spoorwegnetwerk van de wereld. Voor<br />

de Duitsers was dat een godsgeschenk.<br />

Ze moesten de soldaten maar in Aken<br />

op de trein zetten om overal snel te<br />

geraken. De spionage bestond voor een<br />

heel groot deel uit spoorwegobservaties.<br />

Vele honderden mensen hielden<br />

overal in het land treinen in de gaten.<br />

Van waar kwamen ze? Waar reden ze<br />

naartoe? Wat vervoerden ze? Hoeveel<br />

soldaten zaten in de treinen? Het was<br />

zaak om al die gegevens zo snel mogelijk<br />

in Nederland te krijgen. Daar werd<br />

alle toegekomen informatie bij mekaar<br />

gelegd en werden de nodige conclusies<br />

getrokken.”<br />

57


LEREN VAN FOUTEN<br />

De Slag bij Verdun, die een van de<br />

bloedigste uit de Eerste Wereldoorlog<br />

zou worden, werd voorspeld, maar<br />

helaas geloofden de autoriteiten dat<br />

bericht niet. Ze leerden wel onmiddellijk<br />

van hun fout. Vanaf dan namen<br />

ze de berichten die vanuit Nederland<br />

kwamen wél ernstig. De spionage<br />

werkte dus wel degelijk. Dat gaven de<br />

Duitsers na de oorlog trouwens ook<br />

toe. Ze beweerden nooit écht grip te<br />

hebben gekregen op de spionage, die<br />

goed georganiseerd en beveiligd was.<br />

Zo werden alle berichten gecodeerd.<br />

Zelfs als de Duitsers een bericht<br />

onderschepten, wisten ze niet waar het<br />

over ging.<br />

VREEMDEN<br />

VOOR ELKAAR<br />

Bovendien kenden de spionnen<br />

mekaar niet. Het netwerk bestond uit<br />

mensen die observeerden, rapporten<br />

schreven, berichten codeerden, berichten<br />

verstopten, berichten vervoerden<br />

en de grens overstaken. Heel vaak was<br />

voor elk van die opdrachten iemand<br />

anders verantwoordelijk. Wie in het<br />

netwerk zat, kende alleen de persoon<br />

voor en na hem in het netwerk, maar<br />

nooit de volledige organisatie. Wie<br />

opgepakt werd, kon de Duitsers niet<br />

veel wijzer maken. Zo heeft de Duitse<br />

contraspionage links en rechts wel<br />

eens een succesje geboekt, maar nooit<br />

het hele netwerk opgerold.”<br />

DE OORLOG WAS<br />

OVERAL<br />

Alex Vanneste dankte na afloop het<br />

publiek en de organisatie. “Mede dankzij<br />

Vormingplus Kempen ben ik in<br />

deze regio al regelmatig uitgenodigd<br />

om over de Eerste Wereldoorlog te<br />

kristofvanaccom.be<br />

praten. Dat is goed, want te vaak leeft<br />

bij mensen nog het idee dat die oorlog<br />

zich alleen in de Westhoek afspeelde.<br />

Natuurlijk: 90% van de 600.000 militairen<br />

die in België het leven lieten,<br />

sneuvelden daar. Maar de oorlog was<br />

overal. Tot 300.000 landgenoten waren<br />

betrokken bij de strijd. Die werden in<br />

elk dorp gerekruteerd. Ook hier. Heel<br />

het land, ook deze regio, kreunde onder<br />

de armoede. Het is goed dat, mede<br />

dankzij uiteenzettingen als deze, de<br />

mensen daar aan herinnerd worden.”<br />

•<br />

TEKST ROEL SELS<br />

VANNESTE VINDT<br />

ONZE FORMULE PRIMA<br />

“Dit is een bewijs dat de formule van<br />

Vormingplus Kempen om een deel van<br />

de kosten terug te betalen aan de organisator<br />

wérkt. Het systeem zit goed<br />

in mekaar. We weten allemaal dat veel<br />

lokale verenigingen krap bij kas zitten<br />

en het ziet er helaas niet naar uit dat<br />

die situatie snel zal verbeteren. Subsidies<br />

zullen eerder verminderen dan<br />

verhogen. Maar dankzij deze formule<br />

is het voor minderbedeelde verenigingen<br />

toch nog haalbaar om interessante<br />

sprekers uit te nodigen.”<br />

mieke jacobs<br />

Organiseer met ons<br />

WAT GO<br />

58<br />

jean-paul van bendegem kwam<br />

op uitnodiging van het Turnhoutse<br />

Wetenschapscafé praten voor een volle<br />

Barzoen


EDKOPER<br />

Je wil iets organiseren<br />

met je vereniging, maar<br />

je vindt je gading niet in<br />

onze Sprekersbox? Als je<br />

zelf met een voorstel op<br />

de proppen komt, kunnen<br />

we nog altijd je activiteit<br />

financieel ondersteunen.<br />

kristofvanaccom.be<br />

MAXIMUM 200 EURO<br />

TOELAGE<br />

Kempense organisatoren kunnen we<br />

zo voor 75% van de begeleidingskosten<br />

– met een maximum van 200 euro –<br />

betoelagen. Je aanvraag behandelen we<br />

intern op een tiental dagen tijd.<br />

KIJK OP<br />

www.vormingpluskempen.be/<br />

aanvraag-toelage<br />

lieve Blancquaert praatte in<br />

Merksplas op uitnodiging van de bib<br />

over Birthday<br />

bert de deken<br />

het tabletcafé leert mensen<br />

omgaan met een tablet in de bib van<br />

Balen<br />

59


Het leven<br />

gaat door<br />

Gepensioneerden. Bejaarden. Ouderen.<br />

Het is niet belangrijk hoe we de steeds groter<br />

wordende groep van 65-plussers noemen.<br />

Belangrijk is hoe we naar die groep kijken.<br />

En hoe we op hun wensen en noden kunnen<br />

inspelen. Om dat te kunnen doen, moet je om te<br />

beginnen de vinger aan de pols houden.<br />

Wat leeft er bij de ouderen van vandaag?<br />

Waar zijn ze mee bezig? En wat zijn hun noden?<br />

We vroegen het aan Mie Moerenhout, directeur<br />

van de Vlaamse Ouderenraad.<br />

60


kristofvanaccom.be<br />

MARTINE COPPIETERS, coördinator Vormingplus:<br />

“Onze educatieve medewerkers exploreren in de volgende beleidsperiode<br />

elk twee thema’s. Zo snijdt Christa in 2016 het thema<br />

‘ouder worden’ aan. Inspiratie vond ze bij Mie Moerenhout.’<br />

Ze heeft een dubbele boodschap. Aan<br />

de overheid en de bevoegde instanties,<br />

maar ook aan de ouderen zelf. “We<br />

worden niet alleen ouder, we blijven<br />

ook langer gezond en actief. De overheid<br />

zal daar op in moeten spelen.<br />

Maar ook de ouderen zelf moeten zich<br />

er meer van bewust zijn dat ze niet<br />

afgeschreven zijn op hun 65. Meestal<br />

hebben ze dan nog 20 jaar voor zich.<br />

Dat is dus bijna een derde van de ouderdom<br />

die ze hebben. Het is een grote<br />

fout te denken dat er je alleen nog een<br />

uitbolperiode rest als je 65 bent. Toch<br />

zit dat idee er nog bij velen in.”<br />

De maatschappij verandert veel sneller<br />

dan de denkpatronen die we hebben<br />

over ouderen. Ga het maar na. 65-plussers:<br />

dat is toch de groep mensen<br />

voor wie bingoavonden en Rimpelrock<br />

wordt georganiseerd? Juist.<br />

Maar staan we er ook bij stil dat wie<br />

vandaag 65 is 18 of 19 was in de sixties.<br />

Dat een hedendaagse 65’er opgroeide<br />

met The Beatles en The Stones, dat hij<br />

misschien Woodstock meemaakte en<br />

op de barricades stond tijdens de studentenprotesten<br />

in mei ’68? Neen. Dat<br />

beeld hebben we zeker niet meteen als<br />

we over ‘gepensioneerden’ praten.<br />

De hoogste tijd dus om eens een<br />

en ander bij te stellen. Als directeur<br />

van de Vlaamse Ouderenraad is Mie<br />

Moerenhout uitstekend geplaatst om<br />

de leefwereld van de hedendaagse<br />

ouderen te schetsen.<br />

HET LEVEN GAAT DOOR<br />

Mie Moerenhout vindt de vraag waar<br />

ouderen vandaag de dag vooral mee<br />

bezig zijn, niet helemaal correct.<br />

De vraagstelling wijst immers al op<br />

hokjesdenken. “Ouderen vormen geen<br />

aparte, afgesloten groep. Ze maken<br />

deel uit van de totale bevolking, maar<br />

je kan hen niet afzonderen van de rest.<br />

Hun leven mag dan wel veranderen op<br />

de dag dat ze met pensioen gaan, maar<br />

hun persoonlijkheid en hun interesses<br />

veranderen daardoor niet. Op hun 65<br />

houden ze van dezelfde dingen als op<br />

hun 55 of hun 45. Wie heel zijn leven<br />

graag gelezen heeft, zal ook nog graag<br />

lezen als hij de 65 gepasseerd is. Het<br />

leven gaat gewoon door, ook wanneer<br />

je niet meer moet opstaan om te gaan<br />

werken.”<br />

“Het is een grote fout te denken dat<br />

er je alleen nog een uitbolperiode<br />

rest als je 65 bent. ”<br />

De zorgen en bekommernissen van<br />

ouderen zijn vaak dezelfde als die van<br />

twintigers of dertigers. Geld, wonen,<br />

relaties, vrijetijd… het zijn zaken waar<br />

iedereen mee bezig is. Maar verschillende<br />

generaties hebben er een<br />

verschillende kijk op.<br />

Mie Moerenhout: “Voor veel ouderen<br />

is geld belangrijk. Ze verdienen geen<br />

geld meer: ze moeten rondkomen met<br />

hun pensioen en dat is niet altijd even<br />

simpel. De kosten lopen plots op. Denk<br />

maar aan de woning die ineens de hele<br />

dag verwarmd moet worden wanneer<br />

ze gepensioneerd zijn. Of aan de maaltijden<br />

die ze niet meer op hun werk<br />

krijgen en die ze zelf moeten maken.<br />

Ze hebben plots ook veel meer tijd om<br />

geld op te doen. Ze worden dus al snel<br />

geconfronteerd met minder inkomsten<br />

en meer uitgaven. Dat houdt hen<br />

bezig. Daarmee gaat dikwijls een zorg<br />

over de woning gepaard. Ouderen zijn<br />

dikwijls bang om zorgbehoevend te<br />

worden. Dat kan immers een verhuis<br />

naar een woonzorgcentrum of een<br />

serviceflat tot gevolg hebben. En dan<br />

lopen de kosten nog veel harder op.<br />

Reken al maar op een bedrag tussen de<br />

1.500 en 2 .000 euro per maand. Probeer<br />

dat maar eens van een normaal<br />

pensioen af te houden. Geld is dus<br />

zeker een voorname bekommernis van<br />

ouderen. Vooral als het samengaat met<br />

aangepast wonen.”<br />

“Daarnaast zijn relaties ook erg<br />

belangrijk voor ouderen. Denk daarbij<br />

MIE MOERENHOUT<br />

alleen maar aan de manier waarop ze<br />

met hun kleinkinderen omgaan. Die<br />

is heel apart, en anders dan de manier<br />

waarop ze met hun eigen kinderen<br />

omgingen toen die klein waren. Nu<br />

is er immers meer tijd en meer rust.<br />

Vanzelfsprekend blijven ook de relaties<br />

met vrienden, familieleden en de partner<br />

van belang. Vaak zijn dat mensen<br />

die ze al decennialang kennen, wat<br />

maakt dat de rouwperiodes langer<br />

duren als een van hen wegvalt. Wat de<br />

invulling van vrijetijd betreft, neemt<br />

het verenigingsleven een voorname<br />

plaats in. Hoe vaak zie je niet dat<br />

bejaarden vrijwilligerswerk doen bij<br />

sportclubs of cultuurverenigingen?<br />

Wie het zich kan permitteren, reist ook<br />

vaak. Maar ik heb toch de indruk dat<br />

het reizen als activiteit van ouderen<br />

overdreven wordt in de reclamewereld.<br />

We merken ook dat er behoorlijk<br />

veel interesse is voor cursussen en<br />

workshops. Ouderen zijn niet altijd<br />

mee met de nieuwste ontwikkelingen<br />

op digitaal vlak en willen op dat vlak<br />

graag wat bijleren.”<br />

61


“Ouderen worden al snel geconfronteerd met minder<br />

inkomsten en meer uitgaven. Dat houdt hen bezig.”<br />

62<br />

LIJNEN UITZETTEN<br />

Voor het beleid is het niet altijd gemakkelijk<br />

om in te spelen op de noden<br />

en behoeften van de grote groep ouderen.<br />

Want die groep is zo heterogeen<br />

dat je ze nauwelijks een groep kan<br />

noemen. Mie Moerenhout: “Volgens<br />

het Vlaamse decreet ben je officieel<br />

een ‘oudere’ vanaf 60. Maar ik hoef je<br />

niet te vertellen dat er een groot verschil<br />

is tussen een 60-jarige en pakweg<br />

een 85-jarige. Er zijn gezonden en de<br />

zorgbehoevenden. De mensen die hier<br />

opgegroeid zijn en de migranten. En<br />

de groep migranten is op zich ook erg<br />

divers: nieuwkomers en mensen die<br />

al lange tijd hier zijn, migranten met<br />

westerse en een niet-westerse cultuur…<br />

Het is moeilijk om de groep ouderen af<br />

te bakenen. In theorie ben ik daar ook<br />

tegen. Alle mensen zijn gelijk en voor<br />

ieder van ons geldt dat we elke dag een<br />

dag ouder worden. Maar dat verouderingsproces<br />

loopt heel verschillend. We<br />

kennen allemaal wel voorbeelden van<br />

personen die ‘oud’ zijn op hun 50ste<br />

of nog jong op hun 70ste. Dat maakt<br />

het begrip ‘ouderen’ wel heel relatief.<br />

Tegelijk besef ik dat je in de praktijk<br />

niet anders kunt dan grenzen stellen.<br />

Als je iets wil realiseren voor ouderen,<br />

moet je wel érgens een leeftijdsgrens<br />

trekken.”<br />

Hoe kan het beleid tegemoetkomen<br />

aan de wensen van een groep die zo<br />

heterogeen samengesteld is?<br />

Mie Moerenhout doet enkele aanbevelingen.<br />

“Om te beginnen moet de<br />

overheid duidelijker aangeven wat er<br />

-vooral op het vlak van woonzorgcentra<br />

en serviceflats- nodig is. Wat is er<br />

waar nodig en in welke vorm. Dat is<br />

een zaak van de overheid. Ik merk dat<br />

de vastgoedsector en projectontwikkelaars<br />

die markt inpalmen en naar hun<br />

hand zetten. Ik hoef er geen tekening<br />

bij te maken: voor hen telt in de eerste<br />

plaats geldgewin, niet het welzijn van<br />

de ouderen. En het gaat van kwaad<br />

naar erger. Mensen worden nu zelfs<br />

aangespoord om te investeren in zo’n<br />

project. Met gegarandeerde intresten<br />

per jaar. Het bewijst wat ik zeg: het is<br />

om geld te doen, niet om mensen. Projectontwikkelaars<br />

zullen serviceflats of<br />

een woonzorgcentrum bouwen daar<br />

waar dat het het meeste opbrengt of<br />

waar de grond het goedkoopst is, niet<br />

noodzakelijk waar de nood het hoogst<br />

is. Mijn devies is duidelijk. Laat het<br />

bouwen maar aan de privésector over,<br />

maar de overheid moet veel duidelijker<br />

aangeven wat er mogelijk is en<br />

wat niet. De overheid moet de lijnen<br />

uitzetten en bepalen wat waar nodig<br />

is. De privésector moet zich daar naar<br />

schikken.”<br />

VORMINGSWERK<br />

Mie Moerenhout zegt tot slot ook welke<br />

rol Vormingplus Kempen kan spelen.<br />

“Er zijn kleinschalige initiatieven<br />

te nemen die de eenzaamheid tegen-<br />

kristofvanaccom.be<br />

gaan. Je kan een buurtwerking stimuleren.<br />

En het begrip buurt mag je dan<br />

zelfs ruim interpreteren: een buurt<br />

is groter dan je eigen straat. Ook verenigingen<br />

kunnen de vereenzaming<br />

voorkomen. Enkele simpele ingrepen<br />

kunnen een wereld van verschil betekenen:<br />

breng een ledenblad rond in<br />

plaats van het op te sturen. Zo houd je<br />

contact. Haal leden die mobiel beperkt<br />

zijn op als je een activiteit organiseert.<br />

Vormingplus kan verenigingen daarop<br />

wijzen. Vormingswerk zelf blijft ook<br />

belangrijk. Ondersteun activiteiten die<br />

ouderen wegwijs maken in de digitale<br />

wereld. Informeer de ouderen ook over<br />

verschillende woonvormen, zoals kangoeroewonen,<br />

assistentiewoningen,<br />

woonzorgcentra… Spoor ouderen aan<br />

om hun stem te laten horen. Ouderenadviesraden<br />

zijn daar uitermate<br />

geschikt voor. De meeste gemeenten<br />

hebben er een. Ook op het vlak van<br />

mobiliteit kan Vormingplus een rol<br />

spelen. De Vlaamse Ouderenraad heeft<br />

een mooie brochure die bomvol adviezen<br />

staat. Vormingplus kan als partner<br />

of als initiatiefnemer enkele van die<br />

adviezen uitwerken.”<br />

“Maar ik herhaal het graag: wijs ouderen<br />

op het feit dat ze gemiddeld nog<br />

20 jaar te leven hebben als ze 65 zijn.<br />

We leven langer en we leven langer<br />

gezond. Daar is niet iedereen zich<br />

voldoende van bewust. Ook op dat vlak<br />

ligt voor organisaties als Vormingplus<br />

nog werk klaar.”<br />

•<br />

TEKST ROEL SELS<br />

mark adkins/flickr


ZORGEN VOOR OUDEREN<br />

HOE BEGIN IK ERAAN?<br />

EEN VORMINGSREEKS<br />

OVER TALENTEN, COMMUNICATIE, HULPMIDDELEN,<br />

EMOTIES EN LEVENSVRAGEN DAARBIJ<br />

Neem je de zorg op voor een oudere bij jou of<br />

bij die thuis? Of heb je wat vrije tijd en wil je<br />

vrijwilliger in de ouderenzorg worden? Of boeit<br />

de zorg voor ouderen je al lang? Dan is deze<br />

vormingsreeks beslist iets voor jou.<br />

Je krijgt een brede kijk op het zorgen voor<br />

ouderen en verdiept je in een aantal deelaspecten<br />

ervan. Je bepaalt mee een stukje van de<br />

inhoud. Je ontdekt je talenten maar ook je<br />

valkuilen. Je wisselt uit met anderen en leert<br />

daarvan.<br />

Meer informatie over de inhoud vind je op<br />

www.zorgenvoorouderen.be<br />

MOL <br />

Op vier donderdagnamiddagen vanaf 17 maart in Dienstencentrum Ten Hove. Info bij ann.raes@ocmwmol.be<br />

BEERSE <br />

Op vier donderdagvoormiddagen vanaf 14 april in het Dienstencentrum De Ontmoeting. Info bij tinne.peeters@ocmwbeerse.be<br />

63<br />

Een initiatief van Vormingplus Kempen, Vormingplus regio Mechelen, Zorg-Saam vzw, RDC Thuiszorgcentrum CM regio Mechelen Turnhout, Thuiszorg VoorZorg, Steunpunt<br />

Mantelzorg, LDC De Ontmoeting Beerse, LDC Ten Hove Mol, LDC De Wilg Willebroek en LDC De Waaier Lier, en werd mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse<br />

overheid en de provincie Antwerpen


(W)ONDER CONSTRUCTION | 11.11.11 COMITÉ - GEEL | ABVV MECHELEN-KEMPEN | ACCO | A<br />

EN INBURGERING - PRISMA | AGRO-BEHEERCENTRUM | AIF | AL-ARM | ALZHEIMER LIGA |<br />

UURVRIENDEN | BARZOEN | BEWEGING.NET | BEWEGING.NET ARENDONK | BIBLIOTHEEK A<br />

HERENTALS | BIBLIOTHEEK HERSELT | BIBLIOTHEEK HOOGSTRATEN | BIBLIOTHEEK HULSHO<br />

LEN | BIBLIOTHEEK OUD-TURNHOUT | BIBLIOTHEEK WESTERLO | BIO-PLANET | BRIGHT F<br />

ASTEEL MEERLAER | CAW DE KEMPEN | CD&V HERENTALS | CDO | CENTRUM BASISEDUC<br />

TRUM DE WARANDE | CULTUURCENTRUM DE WERFT | CULTUURCENTRUM ‘T SCHALIKEN |<br />

ULTUURRAAD LILLE | CULTUURRAAD MERKSPLAS | CULTUURRAAD MOL | CULTUURRAAD<br />

VIDSFONDS BEERSE | DAVIDSFONDS DESSEL | DAVIDSFONDS HERENTALS | DAVIDSFONDS<br />

| DAVIDSFONDS RIJKEVORSEL | DAVIDSFONDS VORSELAAR | DAVIDSFONDS WESTERLO |<br />

VERENIGDE VERENIGINGEN | DE VOORZORG | DE WAKKERE BURGER | DECENNIUMDOELEN<br />

DINAMO | DUURZAAMHEIDSADVIESRAAD OUD-TURNHOUT | EARTHCARE | EVA TURNHOU<br />

ATIES | FEMMA | FEMMA ARENDONK | FEMMA ARENDONK VOORHEIDE | FEMMA GEEL-HO<br />

FORUM VAN VLAAMSE VROUWEN KASTERLEE | FORUM WERK EN SOCIALE ECONOMIE | FR<br />

HERSELT | GEMEENTE HOOGSTRATEN | GEMEENTE HULSHOUT | GEMEENTE KASTERLEE<br />

LAS | GEMEENTE MOL | GEMEENTE OLEN | GEMEENTE OUD-TURNHOUT | GEMEENTE RA<br />

ESTERLO | GEVANGENIS MERKSPLAS | GEVANGENIS WORTEL | GEZINSBOND | GEZINSBO<br />

GRIJZE PANTERS HERENTALS | GRIJZE PANTERS TURNHOUT | HET ZONNELICHT | HIVSET<br />

CHAPPIJ DE ARK | HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE HEIBLOEM | IMPULS | INNOTEC | IN<br />

KREATIEF LAAKDAL/MEERHOUT | KREATIEF LILLE | KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN | KVG<br />

MEL | KVLV LAAKDAL | KVLV LILLE | KVLV VEERLE | KWADRAET | KWB | KWB GEEL PUNT<br />

ANDELIJKE GILDEN GEWEST GEEL | LANDELIJKE GILDEN POEDERLEE | LANDELIJKE THUIS<br />

| MARKANT BEERSE | MARKANT KASTERLEE | MEERHOUTSE ONTWIKKELINGSSAMENWERK<br />

ONDIALE RAAD TURNHOUT | MOOOV | NATUURPUNT | NATUURPUNT EDUCATIE | NATU<br />

GROBBENDONK | NEOS KASTERLEE | NEOS NATIONAAL | NEOS RAVELS | OCMW ARENDON<br />

RATEN | OCMW LAAKDAL | OCMW MOL | OCMW RETIE | OCMW TURNHOUT | OCMW VO<br />

NS HUIS | OPVANGCENTRUM TURNEA | PROVINCIAAL VERBOND VOOR VOLKSTUINEN | PR<br />

ECHELEN-TURNHOUT | REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE | REGIONAAL L<br />

ARENDONK | RTV | SAMENHUIZEN | SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE | SA<br />

OORT BRUIST | SENIORENRAAD ARENDONK | SENIORENRAAD BALEN | SENIORENRAAD BE<br />

OL | SOCIAAL FORUM KEMPEN | SOCIALE HOGESCHOOL HEVERLEE | SOCIUS | SPAAK | S<br />

HOUT | STADSBOERDERIJ TURNHOUT | STADSREGIO TURNHOUT | STILTEPLATFORM DE MER<br />

EEL-LAAKDAL-MEERHOUT | THOMAS MORE | TIME2CARE | TRANSITIEGROEP MOL-BALE<br />

NIET DOOD | UNIVERSITEIT ANTWERPEN | U-TURN | VELT | VELT MIDDENKEMPEN - KERN V<br />

OL | VIVA-SVV TURNHOUT | VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK | VLAAMSE OUDE<br />

ANTWERPEN | VORMINGPLUS LIMBURG | VORMINGPLUS WAAS EN DENDER | VRIJETIJDSCEN<br />

ULTUUR WESTERLO | VVJ | WAERBEKE | WAKKERDAL | WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSOV<br />

ELZIJNSSCHAKEL HOU VAST | WELZIJNSSCHAKEL ‘T KIERTJE | WELZIJNSSCHAKELS | W<br />

IETSOVERLEG KEMPEN | WERKGROEP OPVOEDINGSONDERSTEUNING HULSHOUT | WETEN<br />

FONDS TURNHOUT/OUD-TURNHOUT | WIT-GEEL KRUIS ARENDONK | WZC HOF TER LANDE<br />

F 291 VERENIGINGEN, ORGANISATIES EN BESTUREN<br />

64<br />

leo janssen / npe<br />

Partners<br />

99% van onze activiteiten in <strong>2015</strong> gebeurde in samenwerking met partners. Die vind je hie


CV | ACW | ADVIESRAAD PERSONEN MET EEN HANDICAP MOL | AGENTSCHAP INTEGRATIE<br />

ANTWERPEN AAN ‘T WOORD | APACHE | ARMOEDE-OVERLEG VLAANDEREN | ATB DE NA-<br />

RENDONK | BIBLIOTHEEK BALEN | BIBLIOTHEEK DESSEL | BIBLIOTHEEK GEEL | BIBLIOTHEEK<br />

UT | BIBLIOTHEEK LAAKDAL | BIBLIOTHEEK LILLE | BIBLIOTHEEK MERKPLAS | BIBLIOTHEEK<br />

UTURES | BUURTCOMITÉ GRAANSTRAAT | BUURTWERK VAART | BUURTWERKING DOMEIN<br />

ATIE KEMPEN | CITIZENNE | CJP | CM | CULTUREEL CENTRUM BAARLE | CULTUURCEN-<br />

CULTUURCENTRUM ZWANEBERG | CULTUURFORUM TURNHOUT | CULTUURRAAD BEERSE |<br />

OUD-TURNHOUT | CURIEUS LAAKDAL | CURIEUS MEERHOUT | CURSUSTEAM OLEN | DA-<br />

KASTERLEE | DAVIDSFONDS LILLE-POEDERLEE-WECHELDERZANDE | DAVIDSFONDS MOL<br />

DE DORPEL | DE FAKKEL | DE KOEP | DE LANDGENOTEN | DE SPRONG | DE TROEF | DE<br />

2017 | DEELRAAD SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN MOL | DEMOS | DEN LEEUWERIC |<br />

T | FAMILIEHULP ARENDONK | FEDERATIE VAN MAROKKAANSE DEMOCRATISCHE ORGANI-<br />

LVEN | FEMMA KASTERLEE | FEMMA LICHTAART | FEMMA OLMEN | FEMMA VOORTKAPEL<br />

IS GEMIXT | GEMEENTE ARENDONK | GEMEENTE BALEN | GEMEENTE BEERSE | GEMEENTE<br />

| GEMEENTE LAAKDAL | GEMEENTE LILLE | GEMEENTE MEERHOUT | GEMEENTE MERKS-<br />

VELS | GEMEENTE RETIE | GEMEENTE VORSELAAR | GEMEENTE VOSSELAAR | GEMEENTE<br />

ND HERENTALS | GEZINSBOND LAAKDAL | GEZINSBOND MOL | GEZONDHEIDSRAAD LILLE<br />

- EXPERTISECENTRUM DOORELKAAR | HOFKE VAN CHANTRAINE | HUISVESTINGSMAAT-<br />

TERNATIONAAL COMITÉ | IOK | ISOM | JEUGDRAAD MOL | KON-TACT | KREATIEF GEEL<br />

REGIO TURNHOUT | KVLV BAARLE-HERTOG | KVLV BALEN CENTRUM | KVLV GEEL ZAM-<br />

| KWB LAAKDAL | KWB MOL CENTRUM | KWB ROSSELAAR | KWB VERBOND TURNHOUT |<br />

ZORG ARENDONK | LBC | LICALAB | LINX+ | LIVING | LOGO KEMPEN | LOW IMPACT MAN<br />

ING | MINDERHEDENFORUM | MOBIEL 21 | MOEDERS VOOR VREDE | MOLENTUIN KWIEK |<br />

URPUNT NETEBRONNEN | NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD | NEOS BEERSE | NEOS<br />

K | OCMW BALEN | OCMW BEERSE | OCMW GEEL | OCMW HERENTALS | OCMW HOOGS-<br />

RSELAAR | OKRA | OKRA LILLE | OKRA TREFPUNT GEEL LARUM | OKRA TREFPUNT RETIE |<br />

OVINCIE ANTWERPEN | PULSE | PWA MEERHOUT | REGIONAAL DIENSTENCENTRUM REGIO<br />

ANDSCHAP SCHELDE DURME | REPAIRCAFÉ VLAANDEREN | RESOC KEMPEN | RODE KRUIS<br />

MENWERKINGSVERBAND OCMW’S BALEN-DESSEL-MOL-RETIE | SC MOLSHOOP | SCHOR-<br />

ERSE | SENIORENRAAD MEERHOUT | SENIORENRAAD MOL | SINT-JAN BERGMANSCOLLEGE<br />

PK | S-PLUS ARENDONK | SPORTRAAD MOL | STAD GEEL | STAD HERENTALS | STAD TURN-<br />

ODE | STILTEWERKING OUD-TURNHOUT | TALANDER | TEWERKSTELLINGSCOÖRDINATOR<br />

N | TREKKERSGROEP FAIRTRADEGEMEENTE BALEN | TREZART | TRIADA | TURNHOUT IS<br />

ORSELAAR | VFG | VIM | VIMCLUB | VITO | VIVA-SVV | VIVA-SVV MEERHOUT | VIVA-SVV<br />

RENRAAD | VLAAMSE OVERHEID | VLM | VORMINGLUS REGIO MECHELEN | VORMINGPLUS<br />

TRUM DE KRUIERIE | VROUW EN MAATSCHAPPIJ MOL | VROUWENRAAD HERENTALS | VTB<br />

ERLEG RAVELS | WELZIJNSSCHAKEL DE SCHAKEL | WELZIJNSSCHAKEL HET LICHTPUNT |<br />

ELZIJNSZORG KEMPEN | WERELDRAAD WESTERLO | WERELDSOLIDARITEIT | WERKGROEP<br />

SCHAPSCAFÉ TURNHOUT | WIJKVERENIGING HEILAAR | WILLEMSFONDS MOL | WILLEMS-<br />

| ZIEKENZORG | ZORG-SAAM<br />

65<br />

rboven opgelijst.


vormingplus digitaal<br />

• www.vormingpluskempen.be<br />

• www.translabk.be<br />

• www.translabk.be/kaart<br />

• www.mijn2040.be<br />

• www.oppepper.be<br />

• www.destillekempen.be<br />

vormingpluskempen • translabk • beleefderuimte •<br />

destillekempen • mijn2040<br />

66


DE MENSEN<br />

HET TEAM<br />

martine coppieters<br />

coördinator<br />

martine@vormingpluskempen.be<br />

JAN VAN HOUT<br />

adjunct-coördinator<br />

jan@vormingpluskempen.be<br />

jef VAN eyck<br />

sociaal-cultureel werker<br />

jef@vormingpluskempen.be<br />

christa Truyen<br />

sociaal-cultureel werker<br />

christa@vormingpluskempen.be<br />

katrien loots<br />

sociaal-cultureel werker<br />

katrien@vormingpluskempen.be<br />

jolien hermans<br />

sociaal-cultureel werker<br />

jolien@vormingpluskempen.be<br />

viviane schuer<br />

sociaal-cultureel werker<br />

viviane@vormingpluskempen.be<br />

dirk raeymaekers<br />

communicatiewerker<br />

dirk@vormingpluskempen.be<br />

DE RAAD VAN BESTUUR<br />

CONTACT<br />

foto bert de deken<br />

De Raad van Bestuur bestaat uit<br />

Myriam Bergmans, Paloma Buhaceanu,<br />

Stefaan De Wit, Leen Dries,<br />

Assunta Geens, Igor Geubbelmans,<br />

Paul Goossens, Pol Goris, Mieke Hens,<br />

Wendy Mercelis, Lut Mertens, Tinne<br />

Peeters, Gust van Dongen en Nico<br />

Verhoeven.<br />

Voorzitter is Gie Van den Eeckhaut.<br />

DE ALGEMENE<br />

VERGADERING<br />

De Algemene Vergadering van Vormingplus<br />

Kempen bestaat uit mensen<br />

uit diverse maatschappelijke sectoren<br />

van de Kempen. Ze telt momenteel 45<br />

leden.<br />

Vormingplus Kempen vzw<br />

Prins Boudewijnlaan 9 bus 2<br />

2300 Turnhout<br />

Open elke werkdag van 9 tot 17 uur<br />

T 014 41 15 65<br />

E info@vormingpluskempen.be<br />

W www.vormingpluskempen.be<br />

ontwerp: Vormingplus Kempen<br />

druk: www.maes-natuurlijk.be, op Cyclus-100% gerecycleerd<br />

papier<br />

verantw. uitg. Martine Coppieters, p/a Prins Boudewijnlaan 9 bus 2, 2300 Turnhout<br />

67


68<br />

met steun van

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!