14.09.2016 Views

De oogst van Mijn2040

Mijn2040.be was een project van burgerbeweging De Koep en Vormingplus Kempen rond bewonersparticipatie in de Turnhoutse Stadsregio. In deze brochure vind je alle ideeën, toekomstbeelden en dromen die het project voortbracht.

Mijn2040.be was een project van burgerbeweging De Koep en Vormingplus Kempen rond bewonersparticipatie in de Turnhoutse Stadsregio. In deze brochure vind je alle ideeën, toekomstbeelden en dromen die het project voortbracht.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>De</strong> <strong>oogst</strong> aan ideeën,<br />

toekomstbeelden en dromen<br />

voor 2040<br />

1


2<br />

Mijn 2040 was een project rond<br />

participatie in de Turnhoutse<br />

Stadsregio <strong>van</strong>


Tussen september 2015-2016 liep het project ‘Mijn 2040’. Dat draaide rond bewonersparticipatie<br />

in de Turnhoutse stadsregio. In deze brochure vind je<br />

op pagina<br />

4 een lijstje <strong>van</strong> 10 uitdagingen voor onze regio voor de volgende decennia<br />

7 welke dromen onze burgers voor 2040 hadden<br />

14 onze <strong>oogst</strong> aan concrete nieuwe ideeën en toekomstbeelden, gelinkt aan<br />

32 hoe het hele project in fases liep<br />

3


10 thema’s<br />

voor de<br />

toekomst<br />

We wonen in een welvarend land. We hebben het lang nog niet zo<br />

slecht hier in de Kempen. Maar een samenleving is altijd in beweging.<br />

In onze stadsregio zullen er altijd nieuwe uitdagingen zijn,<br />

om het even wie er bestuurt. Uit rapporten over de toekomst <strong>van</strong><br />

Vlaanderen en uit de vele gesprekken die we de afgelopen maanden<br />

voerden over de toekomst <strong>van</strong> onze regio, selecteerden we<br />

een aantal onderwerpen en thema’s die we zonder twijfel op ons<br />

bord gaan krijgen.<br />

4


1. Gemeenten worden groter<br />

<strong>De</strong> Vlaamse regering stuurt aan op meer samenwerking tussen gemeenten.<br />

Een kans of een bedreiging? Hoe zetten we onze regio op de kaart naast<br />

andere (succesvolle) stadsregionale gebieden?<br />

2. Meer kleur<br />

<strong>De</strong> samenleving wordt steeds diverser en gekleurder. Een onomkeerbare evolutie<br />

die je <strong>van</strong>daag het best merkt in de lagere scholen. Hoe worden we daar<br />

samen beter <strong>van</strong>? Wat moet daarvoor gebeuren?<br />

3. Natuur onder druk<br />

<strong>De</strong> natuur komt in Vlaanderen steeds meer onder druk. Onze regio behoort<br />

tot de groenste <strong>van</strong> Vlaanderen. Een geweldige troef. Wat moeten we doen<br />

om die situatie te behouden of nog te verbeteren? Welke kansen biedt die<br />

groene troef?<br />

4. Klimaat onder druk<br />

<strong>De</strong> Klimaatconferentie <strong>van</strong> Parijs in december 2015 leverde voor het eerst<br />

wereldwijde afspraken op over klimaatkwesties. Met de campagne Kempen<br />

2020 engageerden 29 burgemeesters zich om 20 % CO2 reductie te realiseren<br />

in de Kempen. Hoe kan de stadsregio hierin het voortouw nemen? Welke<br />

gemeenschappelijke acties zijn mogelijk?<br />

5. Koploper in cultuur<br />

Onze regio is in Vlaanderen mee koploper inzake culturele infrastructuur en<br />

voorzieningen. Is die infrastructuur voldoende beschikbaar voor stadsregionale<br />

burgers? Hoe kan cultuurparticipatie geoptimaliseerd worden?<br />

6. Armoede<br />

Armoede is ook in onze regio een probleem dat om aandacht vraagt. Op<br />

welke wijze kan in toekomstige beleidsplanning aandacht gegeven worden<br />

aan wonen, werken, mobiliteit, maatschappelijke dienstverlening en culturele<br />

participatie voor mensen in armoede?<br />

5


7. Structuur samenleving<br />

Inzake gezinssamenstelling maakt onze samenleving een opvallende evolutie<br />

door: éénoudergezinnen, toenemend aantal singles, meer (alleenstaande)<br />

ouderen,... Anderzijds ontvolken bepaalde villawijken en trekken ouderen naar<br />

de gemeentelijke centra. <strong>De</strong>ze evolutie heeft verregaande gevolgen voor het<br />

woonbeleid. Welke antwoorden heeft de stadsregio op deze evolutie? Wat<br />

kan er inzake wonen nog, en wat niet meer?<br />

8. Werk en economie<br />

Inzake werkgelegenheid is het belangrijk om voldoende bedrijven in de<br />

stadsregio te hebben, al wijst alles op een evolutie naar steeds meer automatisering<br />

en steeds minder handenarbeid. En dus moet er ook voldoende<br />

aandacht geschonken worden aan economische ontwikkelingen die uitgaan<br />

<strong>van</strong> onze troeven: toerisme, cultuur, natuur, recreatie, … Op welke wijze wordt<br />

nagedacht over de transitie <strong>van</strong> de lokale economie naar een meer innovatieve<br />

economie die dicht aansluit op deze troeven.<br />

9. Mobiliteit<br />

Ook onze stadsregio ontsnapt niet aan de hinder die het toenemende verkeer<br />

met zich meebrengt. Hoe kan maximaal ingezet en geëxperimenteerd worden<br />

met technieken die alternatieven bieden: elektrische auto’s, fietsen en bussen,<br />

stadsregionale trams, taxiboten op de vaart, …?<br />

10. Schaarse ruimte<br />

Ruimte wordt alsmaar schaarser. Hoe kan ruimte gerecupereerd worden of<br />

ongebruikte ruimte aangewend worden? En waarvoor? Tegen 2040 zullen<br />

lang niet alle kerken meer gebruikt worden, veel platte daken bieden ruimte<br />

voor energiewinning of daktuinen,… Op welke wijze kunnen burgers betrokken<br />

worden bij het nadenken en herbestemmen <strong>van</strong> dit nieuwe ruimtegebruik?<br />

6


Dromen<br />

kunnen<br />

plannen<br />

worden<br />

7


Als mensen de kans krijgen om te dromen, dan komen er waardevolle,<br />

inspirerende en positieve ideeën naar boven. En dus<br />

daagde ‘mijn 2040’ de burgers <strong>van</strong> Beerse, Vosselaar, Turnhout en<br />

Oud-Turnhout uit om de geesten open te zetten en vrijuit te kijken<br />

naar hoe de regio er over 25 jaar ideaal zou kunnen uitzien.<br />

En wat bleek? Hoe verschillend mensen ook zijn, wanneer ze dromen, komen<br />

dezelfde wensen naar boven. Hieronder vindt u de vele dromen, uiteenlopend<br />

en toch verwant, overzichtelijk gebundeld in 4 thema’s.<br />

<strong>De</strong> regio<br />

<strong>De</strong> stadsregio waarin mensen in 2040 hopen te wonen, is er een die dynamisch<br />

is, gezellig en waar de politiek durft te kleuren buiten de veilige en<br />

voorspelbare lijntjes.<br />

Hopelijk komt er een dynamiek die is aangezwengeld door creativiteit. <strong>De</strong><br />

deelnemers dromen dat er ruimte wordt gecreëerd waar experiment en kunst<br />

zich kunnen ontwikkelen.<br />

Ook is het belangrijk dat jong talent wordt ondersteund en kansen krijgt<br />

om zich te ontwikkelen, of dat nu is op cultureel, sportief of nog een ander<br />

gebied.<br />

Er mag ook wat meer durf zijn, zo luidt het. En dat is een appèl aan iedereen:<br />

politiek, bedrijfsleven, burgers. Als je ergens voor staat, als je het lef hebt<br />

om ten minste te proberen, dan werk je aan een stad/regio waar we fier op<br />

kunnen zijn. En dat blijken mensen toch te willen: fier kunnen zijn op hun<br />

gemeente.<br />

Gezelligheid is ook een sleutelwoord dat veel terugkomt. Je kan het eigenlijk<br />

niet meten, er zijn geen cijfers op te plakken en toch is gezelligheid een factor<br />

die niet mag worden vergeten in hoe onze regio wordt bestuurd en vorm<br />

gegeven.<br />

Mensen hopen te leven in een omgeving waar er tijd en plaats is voor plezier,<br />

voor genieten, voor onthaasten.<br />

8


<strong>De</strong> mensen<br />

Het is duidelijk dat mensen heel graag opnieuw meer contact met elkaar willen.<br />

Woorden die vaak werden uitgesproken zijn: warmte, vriendschap, geluk,<br />

harmonie, vrijheid, sereniteit, balans.<br />

Het is belangrijk dat de mens centraal staat in de manier waarop beleid wordt<br />

gevoerd.<br />

Het is al geruime tijd een maatschappelijke trend dat er steeds meer onafhankelijkheid<br />

bij ieder individu komt te liggen. Daarbij komt ook meer eigen<br />

verantwoordelijkheid. Waar vroeger overheid, kerk, maatschappij,… je weg<br />

bepaalden, kunnen we nu meer zelf onze keuzes maken. Zelfredzaamheid primeert.<br />

Maar lang niet iedereen kan daar zo goed mee overweg. Er is een (te)<br />

grote druk komen te liggen op onszelf om het eigen welbevinden te regelen.<br />

Wat hulp is dus welkom.<br />

Wie heeft deelgenomen aan de oefening <strong>van</strong> ‘mijn2040’ rekent erop dat er<br />

genoeg structuren zullen bestaan waarin mensen elkaar vinden, zodat ze niet<br />

alleen komen te staan.<br />

Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in andere manieren <strong>van</strong> samenwonen dan<br />

<strong>van</strong>daag. Cohousing en kangoeroewonen maken ook in 2015 al opgang.<br />

Ook het gevoel <strong>van</strong> veiligheid blijft belangrijk, in al zijn aspecten. Werken aan<br />

veiligheid en het wegwerken <strong>van</strong> angst blijft ook de komende decennia hoog<br />

op de agenda staan.<br />

9


Verbondenheid<br />

<strong>De</strong> stad, de gemeente, de regio, … is <strong>van</strong> iedereen. Dat is het uitgangspunt<br />

waarmee we 2040 willen maken. Voor een mooi 2040 dromen we <strong>van</strong> meer<br />

wisselwerking tussen burger en politiek, een sociale stadsregio en aandacht<br />

voor diversiteit en kindvriendelijkheid.<br />

Het moet de bedoeling zijn dat als je leeft in Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar<br />

en Beerse, je gewoon je ding kan doen, dat er een aangename en relaxte<br />

sfeer is en dat mensen mekaar begroeten, met elkaar in contact komen en<br />

met elkaar begaan zijn.<br />

<strong>De</strong> mensen dromen daarbij <strong>van</strong> een verkeersvrij centrum met veel terrasjes<br />

en als het even kan, een kiosk waar muziek wordt gespeeld. In die autovrije<br />

straten kan de lokale economie worden gestimuleerd. Ook hoopt men op<br />

rusthuizen die gezellig en betaalbaar zijn.<br />

10


Het droomspel, duidelijk toch meer dan zomaar een vrijblijvend spelletje,<br />

leverde uitgesproken standpunten op over hoe we samen sterker staan.<br />

Mensen rekenen daarbij wel op een andere stijl in het beleid <strong>van</strong> de stad, de<br />

gemeenten, de stadregio, of welke structuur we dan ook kennen. Het is de<br />

bedoeling dat burgers mee architect worden <strong>van</strong> hun stad. Dat betekent dat<br />

er niet louter <strong>van</strong> bovenuit naar beneden wordt bestuurd, maar eerder <strong>van</strong><br />

onderuit, <strong>van</strong>uit de burgers zelf. Niet top down, maar bottom up, heet dat dan.<br />

Dat vraagt en creëert tegelijkertijd meer engagement <strong>van</strong> burgers en meer<br />

burgerzin. Als er meer gebruik wordt gemaakt <strong>van</strong> de talenten <strong>van</strong> de burgers,<br />

vraagt dat natuurlijk wel een inspanning <strong>van</strong> die burger. Maar het levert ook<br />

meer betrokkenheid op. En dat is waar het onze dromers uiteindelijk om te<br />

doen is: meer verbondenheid, meer samenhorigheid.<br />

En opnieuw weerklinkt de hoop op een stad/gemeente/regio waar men trots<br />

op kan zijn.<br />

<strong>De</strong> inwoners <strong>van</strong> Oud-Turnhout, Beerse, Vosselaar en Turnhout hopen dat in<br />

de evolutie naar 2040 ook bij dit thema wat meer durf te zien zal zijn, dat de<br />

geesten open staan om ook buiten de lijntjes te kleuren.<br />

Ook de verwachting <strong>van</strong> een socialere regio komt duidelijk naar boven. Dat<br />

zou zich tegen 2040 moeten uiten in bijvoorbeeld meer dienstbaarheid bij iedereen<br />

en meer transparantie in de bestaande diensten en systemen. In 2015<br />

vinden mensen vaak hun weg niet doorheen alle instanties en procedures.<br />

Ook hier is het zaak om mekaar te helpen, wat zorg te dragen voor elkaar en<br />

mensen waar nodig wat te ondersteunen in het verkrijgen of behouden <strong>van</strong><br />

hun zelfredzaamheid.<br />

Diversiteit is een ander wezenlijk onderdeel <strong>van</strong> verbondenheid. <strong>De</strong> deelnemers<br />

aan ‘mijn 2040’ erkennen dat de multiculturele samenleving nu eenmaal<br />

een realiteit is. Het komt er dus op aan hoe je met die diversiteit omgaat.<br />

Naast ‘bekend en vertrouwd’ is er ‘nieuw en onbekend’. Daar moeten we met<br />

respect mee omgaan en er voor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt.<br />

Angst moet worden weggewerkt en in de plaats daar<strong>van</strong> moet er voor worden<br />

gezorgd dat we elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. In dat streven naar<br />

sociale cohesie en tolerantie is ook aandacht voor de leefomgeving een<br />

belangrijk element.<br />

Er worden verscheidene zaken opgenoemd die hierbij kunnen helpen: meer<br />

ruimte voor jongeren en kinderen, speelpleintjes in alle wijken, ecologische<br />

volkstuintjes, …<br />

Ook de nieuwe woonvormen komen hier opnieuw ter sprake. Cohousing zorgt<br />

er bijvoorbeeld voor dat je niet individueel afgezonderd blijft.<br />

11


<strong>De</strong> wereld en dus ook onze stadsregio zal tegen 2040 nog wat drukker<br />

bevolkt zijn. Met dat in het vooruitzicht vinden mensen het belangrijk dat de<br />

leefomgeving zeker kindvriendelijk blijft, met genoeg ruimte voor spelende<br />

kinderen, als het even kan in een harmonische leefomgeving.<br />

<strong>De</strong> fysieke ruimte<br />

<strong>De</strong> idealen komen tot uiting in hoe je de wereld rondom je organiseert, hoe je<br />

omgaat met je leefomgeving, met ruimtelijke ordening en dergelijke.<br />

Tegen 2040 is de ideale stadsregio er een waar natuur en groen een belangrijke<br />

plaats innemen. Er moet genoeg ongerepte natuur overblijven waar het<br />

mogelijk is om te spelen, te wandelen, te ontspannen, te genieten <strong>van</strong> de rust.<br />

<strong>De</strong> Kempen is ook nu al de thuishaven <strong>van</strong> de belangrijkste stiltegebieden <strong>van</strong><br />

Vlaanderen. Die moeten we koesteren, zodat het ‘stille’ in de stille Kempen<br />

nog meer een troef wordt.<br />

Nieuwe plannen in de woonkernen moeten rekening houden met wat hierboven<br />

al allemaal is opgesomd: ruimte voor spelende kinderen, een levendige<br />

stad met veel voetgangers, terrasjes, lokale economie, bloemen, fietspaden, …<br />

12


Architectuur en ruimtelijke plannen moeten niet alleen daar<strong>van</strong> vertrekken,<br />

maar ook rekening houden met gezondheid, duurzaamheid en harmonie.<br />

Ook rekenen mensen op genoeg sportinfrastructuur, het liefst verweven in de<br />

leefomgeving, zoals voetbalpleintjes in de wijken.<br />

Tegelijk is er nog nood aan meer binnenruimtes waar mensen terechtkunnen<br />

voor groepsactiviteiten: sportieve, culturele en sociale.<br />

Hoe realiseer je dat het best? Opnieuw komen dezelfde principes naar voor:<br />

door burgers mee architect te laten worden <strong>van</strong> hun regio, door ruimte te<br />

laten voor initiatief, door genoeg out of the box te durven en kunnen denken.<br />

En natuurlijk ook door optimaal gebruik te maken <strong>van</strong> nieuwe technologie.<br />

Er wordt ook geopperd dat het treinstation toch zeker binnen de ring moet<br />

blijven. Natuurlijk sluit dat een mogelijk tweede station buiten de stadskern<br />

niet uit…<br />

13


<strong>De</strong> <strong>oogst</strong><br />

38 nieuwe idee<br />

toekomstbeeld<br />

dromen voor 2<br />

14


ën,<br />

en en<br />

040<br />

Op de pagina’s hiervoor las je de gebundelde dromen.<br />

Eenmaal ontleed, bleken die clusters veel<br />

gedetailleerde ideeën en wensbeelden te bevatten:<br />

38, om precies te zijn.<br />

Die vind je op de volgdende bladzijden. We vulden ze aan<br />

met voorbeelden die soms nog in een embryonale vorm,<br />

maar soms al in een vergevorderd stadium gerealiseerd<br />

werden.<br />

Een projectie naar 2040 is niet altijd nodig: de toekomst<br />

sluipt vaak onopgemerkt ons leven binnen.<br />

15


1. samenwonen<br />

Cohousingprojecten in de hele stadsregio stimuleren en realiseren: zowel<br />

door woonmaatschappijen als privé-initiatieven, bijv. ook in herbestemmingsprojecten<br />

als <strong>De</strong> Lint in Oud-Turnhout.<br />

Cohousing Projects is een coöperatieve vennootschap die daarrond een<br />

professionele dienstverlening aanbiedt: www.cohousingprojects.be<br />

2. ondertunnelen<br />

<strong>De</strong> ondertunneling <strong>van</strong> de ring rond Turnhout ter hoogte <strong>van</strong> het Stadspark is<br />

een project dat reeds gepland is. Wij dromen er<strong>van</strong> om dergelijke ondertunneling<br />

i.f.v. meer groenruimte, op meerdere plaatsen te realiseren tegen 2040.<br />

Een inspirerend verhaal uit Aalst: http://www.ringaalst.be/kruispunt-raffelgemstraat<br />

Of eentje <strong>van</strong> Ringland: http://content.ringland.be/downloads/publicaties/<br />

vouwkaart-ringland-2015.pdf<br />

16


3. ook voor trams en deelauto’s<br />

Ondergrondse tunnels voor zowel stadsregiotrams als elektrische deelauto’s.<br />

<strong>De</strong> toenemende verkeersdrukte is onhoudbaar. Meer beton is geen duurzame<br />

oplossing voor steeds meer verkeer. <strong>De</strong>finitieve andere keuzes dringen zich<br />

op.<br />

O.a. in Kortrijk vind je interessante voorbeelden <strong>van</strong> ondergrondse tunnels:<br />

http://www.kortrijk.be/adressen/tunnel-doorniksewijk<br />

4. herkerken<br />

Herbestemming <strong>van</strong> een aantal kerken i.f.v. publieke activiteiten of voor andere<br />

religies,…. <strong>De</strong> MoskeRK op de markt in Turnhout is alvast een inspirerend<br />

voorbeeld: religieuze gebouwen benutten voor meerdere religies.<br />

Dé kennisbank over de herbestemming <strong>van</strong> kerken: http://www.herbestemmingkerken.be<br />

17


5. zonnepanelen<br />

Zoveel mogelijk fotovoltaïsche zonnepanelen op publieke gebouwen : kerken,<br />

gemeentehuizen, scholen,… Bovendien principieel kiezen voor thermische<br />

zonnepanelen voor de productie <strong>van</strong> warm water op zorginstellingen, zwembaden,<br />

ziekenhuizen,…<br />

<br />

Een mooi project vonden wij op http://www.evere.be/content/490-zonnepanelen-op-het-dak-<strong>van</strong>-het-gemeentehuis?language=nl<br />

6. windmolens<br />

Verschillende types windmolens installeren in publieke en private ruimten en<br />

aan publieke gebouwen. <strong>De</strong> eigen bevolking moet via coöperatieve concepten<br />

kunnen participeren aan zulke projecten. <strong>De</strong> zon en de wind is immers <strong>van</strong><br />

iedereen.<br />

<br />

<strong>De</strong> Vlaamse overheid bundelt haar informatie hierover op http://www.<br />

vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/windenergie<br />

7. geothermie<br />

18<br />

<strong>De</strong> diepe geothermie installaties en de tegen 2040 volledig aangelegde<br />

warmtenetten <strong>van</strong> de stadsregio leveren enkel nog hernieuwbare energie voor<br />

gezinnen en publieke instellingen. Samen met de windmolens en zonnepanelen<br />

maken ze <strong>van</strong> de stadsregio een 100 % energieneutrale regio.<br />

http://www.diepegeothermie.be/nl/<br />

8. wonen op maat<br />

Alternatieve en aangepaste woonvormen voor jongeren, alleenstaanden, mensen<br />

met een beperking, ouderen,… bieden voldoende differentiatie voor ieders


woonbehoeften en dringen de leegstand terug. Nieuwe gebouwen worden<br />

enkel nog vergund als ze voorzien zijn, of kunnen worden, voor gemengde<br />

woonvormen (bijv. kangoeroewonen).<br />

Interessante voorbeelden vind je op https://stad.gent/wonen-verbouwen/<br />

alternatieve-woonvormen<br />

9. stadsboerderij<br />

Op de stadsboerderij <strong>van</strong> Turnhout kunnen burgers terecht in publieke tuinen<br />

voor lokaal geteelte en biologische voeding.<br />

<br />

Dé referentie in eigen stadsregio: http://www.stadsboerderijturnhout.be<br />

10. wijktuinen<br />

Wij dromen <strong>van</strong> nog meer dergelijke tuinen: minstens één in elk dorp of<br />

buitenwijk <strong>van</strong> de stadsregio. Daarom voorzien we daar telkens een gemeenschapswijktuinhuis:<br />

de draaischijf voor wijktuinen (met biogroenten-automaten),<br />

maar ook een gemeenschappelijk atelier voor herstelklussen en een<br />

wijkuitleenpost <strong>van</strong> gemeenschapsmaterialen.<br />

19


Inspiratie uit Rotterdam http://www.cusgprotterdam.nl/2016/06/15/wijktuinen-nieuwe-buurthuizen<br />

of uit Ootmarsum http://www.inenomootmarsum.nl/wijktuinen-zijn-de-nieuwe-buurthuizen/<br />

11. daktuinen<br />

Wij dromen eveneens over daktuinen voor voedselproductie : bv. op gemeentehuizen,<br />

bedrijven, Turnova,… Middels een goed uitgekiende strategisch plan<br />

zijn er hectaren dak- en stadslandbouw te organiseren.<br />

<br />

Nog meer inspiratie uit Rotterdam http://www.rotterdam.nl/groenedaken<br />

12. nieuwe soorten bedrijven<br />

<strong>De</strong> geplande uitbreiding <strong>van</strong> industriezones bv. langs het Kanaal in Beerse<br />

biedt mogelijkheden voor nieuwsoortige bedrijven.<br />

<br />

Interessant voorbeeld uit Vlaanderen: http://www.duurzaamsamenwerkenaalter.be/nl/<br />

13. riksja’s?<br />

20


Zo’n nieuwsoortig bedrijf zou een riksjafabriek kunnen zijn. Daar zouden<br />

riksjafietsen geproduceerd worden die in de stadsregio als alternatief openbaar<br />

vervoermiddel worden ingezet (afzet in heel Vlaanderen): goed voor een<br />

tiental jobs. <strong>De</strong> riksja’s hebben in de centra voorrang in het verkeer.<br />

Een droom? In Nederland bestaat er al zo’n bedrijf. <strong>De</strong> markt in Vlaanderen<br />

ligt nog open. https://dutch.alibaba.com/promotion/promotion_electric-rickshaw-promotion-list.html<br />

14. pakjestransport<br />

Ook de inrichting <strong>van</strong> depots voor levering <strong>van</strong> goederen aan de vaart in Beerse<br />

en/of randparkings zijn een feit in 2040. Kleine (elektrische ) bestelwagens<br />

brengen die goederen vervolgens tot bij de handelaars in de gemeentelijke<br />

centra.<br />

Hasselt is op dat vlak de pionier in Vlaanderen! http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?nav=10&mbnr=141&id=1362<br />

15. weg binnendoor<br />

<strong>De</strong> na vele jaren discussie gerealiseerde verbindingsweg tussen industriezone<br />

Beerse-kanaal en de E34 zal in 2040 een belangrijke rol spelen in dat<br />

lokaal (elektrisch) transport <strong>van</strong> goederen. Daardoor kan heel wat verkeer uit<br />

de dorpskernen <strong>van</strong> Beerse en Vosselaar worden geweerd.<br />

16. wijkcentra<br />

Omdat bewoners <strong>van</strong> rusthuizen/woonzorgcentra niet meer worden weggestoken<br />

in dergelijke instellingen, maar verdeeld over de stadsregio in allerlei<br />

inclusieve woonvormen verblijven, zullen rusthuizen leeg staan. Die kunnen<br />

21


worden omgevormd tot wijkgezondheidscentra met o.a. een repaircafé, een<br />

buurtbio winkel, een troevenbank,…<br />

Inspirerende voorbeelden: http://gentsewijkgezondheidscentra.be/nl<br />

17. oplaadpalen<br />

Over de hele stadsregio verspreid, staan tientallen oplaadpalen verspreid voor<br />

elektrische fietsen en auto’s.<br />

<br />

Voorbeelden uit eigen provincie: https://www.antwerpen.be/nl/info/parkeren-en-elektrische-auto-of-fiets-opladen<br />

18. aquastrade<br />

Opening <strong>van</strong> Aqaustrade A1. Centrale as is het Kanaal <strong>De</strong>ssel-Schoten, maar<br />

er wordt aansluiting gemaakt met regionale beken en rivieren die in functie<br />

daar<strong>van</strong> zijn opengemaakt en uitgebreid tot een waterwegnetwerk. <strong>De</strong> boten<br />

worden aangedreven via hernieuwbare energieconcepten. Er varen drie verschillende<br />

boottypes op de A.A1<br />

<br />

<br />

<br />

watertaxi’s die onderweg stoppen aan verschillende kades: http://www.<br />

watertaxirotterdam.nl/plan_uw_reis/<br />

een comfortabele, veilige en goedkope schoolboot die de schoolkinderenmet<br />

een betaalbaar abonnement - via de vaart naar het stadscentrum<br />

brengt. Aan boord is er wifi zodat onderweg reeds taken kunnen worden<br />

gemaakt: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160516_02291504<br />

en publieke boten <strong>van</strong> de (Water)Lijn die voor transport zorgen <strong>van</strong> en<br />

naar de verschillende gemeenten. Bijvoorbeeld http://www.waterbus.nl/<br />

tag/openbaar-vervoer/<br />

22


19. aanlegplaatsen<br />

Er moeten in 2040 voldoende aanlegplaatsen voor de schoolboot en boten<br />

<strong>van</strong> de (Water) Lijn zijn gerealiseerd. Op hun beurt zijn die verbonden met<br />

goede voet- en fietspaden, ook voor riksja’s.<br />

<br />

Inspiratie <strong>van</strong> over de grens: www.cityguiderotterdam.com/nl/vervoer/<br />

in-rotterdam/watertaxi/<br />

20. viskwekerij<br />

Tegelijkertijd wordt op de meest geschikte plaats op de A-A1 een duurzaam<br />

viskwekerij project gestart, in nauw overleg met nabij gelegen buurten en<br />

volgens de internationale regels inzake duurzame visserij.<br />

<br />

<br />

Een droom die elders in Vlaanderen reeds realiteit is: http://do.vlaanderen.<br />

be/aqua4c-wordt-de-eerste-duurzame-viskwekerij-in-vlaanderen<br />

http://www.madeinoostvlaanderen.be/nieuws/nieuwe-ecologische-viskwekerij-in-kruishoutem/<br />

23


21. groen en natuur<br />

Maximaal inzetten op groen- en natuurgebieden: die verhogen de leefkwaliteit<br />

<strong>van</strong> de burgers en de aantrekkelijkheid <strong>van</strong> onze regio. <strong>De</strong>ze open ruimte<br />

moeten verschillende functies hebben: rust- en stilte gebieden, recreatie<br />

gebieden, ongerepte natuur (voor planten en dieren, waterhuishouding, luchtzuivering,…).<br />

Het in 2020 gerealiseerde Stadsbos Vosselaar-Turnhout past in<br />

onze dromen daaromtrent. Groen en ruimte zijn de troeven <strong>van</strong> onze regio:<br />

daar mag bijgevolg niet meer op worden beknibbeld.<br />

<br />

Een algemeen erkende nood, zo lees je op https://www.inbo.be/nl/lokale-betrokkenheid-belangrijk-voor-realisatie-<strong>van</strong>-stadsbossen-vlaanderen-jb-14<br />

22. open ruimte<br />

24<br />

Resoluut kiezen voor pleinen en open (spel)ruimten voor kinderen, culturele en publieke<br />

activiteiten en manifestaties. Nadat een halve eeuw de auto’s op de beste plaatsen<br />

<strong>van</strong> de gemeenten mochten staan, geven we die nu terug aan de mensen. Kijk bijv.<br />

naar het Salon <strong>van</strong> de Kempen op de markt in Turnhout. <strong>De</strong>rgelijke plaatsen maken<br />

dat o.a. senioren veel meer buiten komen, het doorbreekt hun isolement en verhoogt<br />

de omzet <strong>van</strong> lokale horeca.<br />

Een warm pleidooi voor pleinen en open ruimte lees je op http://www.<br />

vvsg.be/Vrijetijdsbeleid/ezine/Documents/Lokaal201118%20-%20Je%20<br />

moet%20overal%20in%20de%20stad%20kunnen%20spelen.pdf<br />

23. verbonden<br />

Directe verbindingen <strong>van</strong>uit de vier gemeenten met de groene en open ruimten<br />

<strong>van</strong> onze regio moeten verder worden ontwikkeld: dé troef <strong>van</strong> stadsregio<br />

Turnhout. Wij genieten in 2040 volop <strong>van</strong> de rond 2020 gerealiseerde groene<br />

fietsverbinding tussen Malle en Turnhout-station, de groene fietsverbinding


tussen Turnhout- Oud-Turnhout en Arendonk en de groene , recreatieve routes<br />

rond <strong>De</strong> Liereman die op hun beurt verbonden werden met andere natuurgebieden<br />

in de omgeving.<br />

Een inspirerend voorbeeld uit Brugge: https://www.vlm.be/nl/projecten/<br />

Paginas/Groene-Fietsgordel-Brugge.aspx<br />

24. herdachte mobiliteit<br />

Mobiliteit moet herdacht en herzien worden. <strong>De</strong> centrale gedachte moet daarbij<br />

zijn: minder vervuilende auto’s en meer ‘propere’ alternatieven voor betere<br />

leefkwaliteit. Kleine elektrische wagens in de gemeentelijke centra lossen een<br />

deel <strong>van</strong> het probleem op (vervuiling) maar niet de files en het plaatsgebruik.<br />

<br />

<br />

Zowel bedrijven als lokale overheden zoeken naar oplossingen:<br />

http://www.egear.be/tag/elektrische-stadsauto/<br />

https://mobiliteit.stad.gent/nieuwe-mobiliteit/elektrisch-rijden/elektrische-wagens<br />

25. ondergrondse randparkings<br />

Ondergrondse randparkings aan de randen <strong>van</strong> de vier gemeenten met<br />

aansluitend openbaar vervoer: tram, boot, elektrische busjes, pendelfietsen…<br />

Vrijgekomen bovengrondse parkings worden aantrekkelijke ‘beleefpleinen’.<br />

26. lokale energiecoöperatie<br />

Die ondergrondse parkings en beleefpleinen worden verlicht met energie uit<br />

windmolens <strong>van</strong> een lokale energiecoöperatie.<br />

<br />

<strong>De</strong> nodige partners zijn reeds aanwezig in de regio http://www.campinaenergie.be/<br />

27. fietstunnels<br />

25


Via fietstunnels hebben fietsers en voetgangers makkelijke verbindingen<br />

tussen de gemeentelijke centra en de groene buitengebieden.<br />

We verwijzen graag naar dit boeiend Nederlands document: http://www.<br />

fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/S30C-110112915200.pdf<br />

28. open waterlopen<br />

Vergeten en lang geleden dichtgesmeten waterlopen worden terug blootgelegd<br />

en zorgen voor recreatie en beleving in de stad en dorpen.<br />

Inspiratie uit Leuven ... http://www.waterinde stad.be/downloads/2010-10-06/WidS-Leuven_IvoTerrens_VMM.pdf<br />

... en Tongeren: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-tongeren/stad-gaat-jeker-openleggen-a2250476/<br />

29. trage wegen<br />

Vergeten (en soms reeds jaren afgesloten) zandwegen worden opnieuw<br />

opengesteld en als trage weg toegankelijk gemaakt voor voetgangers en<br />

fietsers.<br />

<br />

<br />

Een voorbeeld uit Dilbeek: http://www.tragewegendilbeek.be<br />

Een verwijzing naar de Vlaamse koepel: http://www.tragewegen.be<br />

30. meer biodiversiteit<br />

Aangetrokken door de aanwezigheid <strong>van</strong> herten, everzwijnen, vossen, dassen<br />

en ander klein wild werd nu ook de eerste wolf gespot in de opnieuw aaneengesloten<br />

bosgebieden rond de stadsregio: In 2040 zal er bijgevolg een<br />

waarneembare verhoging <strong>van</strong> de biodiversiteit gerealiseerd zijn.<br />

<br />

Een boeiende visie op stedelijke biodiversiteit: www.biodiversiteit.nl/stad<br />

26


http://www.c-v-n.be/uploads/8maart2014/martin_hermy__biodiv_in_de_<br />

stad.pdf<br />

31. gezellige buurten<br />

Buurten worden omgevormd tot gezellige woonomgevingen met voldoende<br />

voorzieningen, inclusieve woonmogelijkheden, degelijk en goedkoop transport<br />

naar andere stadsdelen, buurtgerichte activiteiten,… Bij de aanleg <strong>van</strong><br />

nieuwe wijken als bv. de Heyzijdse Velden moet dat het uitgangspunt zijn.<br />

<br />

Inspiratie uit Nederland: http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/wp-content/uploads/2014/05/Trenddocument-wijk-10x-zo-goed.pdf<br />

32. divers is norm<br />

Diversiteit wordt de norm: net als elders in Vlaanderen wordt de samenleving<br />

diverser: arm - rijk, jong - oud, Vlaams culturele achtergrond - andere culturele<br />

achtergrond, ... Verdere ontwikkelingen in de stadsregio, in welk domein dan<br />

ook, moeten daar<strong>van</strong> vertrekken.<br />

27


Enkele opiniërende artikels: http://www.knack.be/nieuws/belgie/diversiteit-verheft-de-stad-en-haar-imago/article-opinion-517855.html<br />

http://www.mo.be/recensie/superdiversiteit-bepaalt-onze-toekomst<br />

33. lokale economie<br />

Stimuleren <strong>van</strong> lokale economie en lanceren <strong>van</strong> lokaal geld (complementaire<br />

munt) dat enkel in lokale economie wordt verhandeld. Bv. in de Troevenbank.<br />

<br />

<br />

In Groot-Brittanië: http://bristolpound.org<br />

In de eigen stadsregio: http://www.mo.be/nieuws/sociale-munten-troeven-voor-de-maatschappij<br />

34. sportfaciliteiten<br />

Samenwerking tussen de verschillende gemeenten op niveau <strong>van</strong> de verdere<br />

ontwikkeling <strong>van</strong> Sportfaciliteiten. Niet elke gemeente moet dezelfde sportinfrastructuur<br />

bieden, maar vier gemeenten samen moeten een grote diversiteit<br />

<strong>van</strong> mogelijkheden voorzien. Sportfaciliteiten moeten niet enkel worden weggestopt<br />

op sportterreinen maar ook aanwezig zijn op dorps- en stadspleinen.<br />

<br />

Een Vlaams initiatief uit 2014: https://www.bloso.be/Subsidiering/Sportinfrastructuur/Documents/pb-subsidies-bovenlokale-sportinfrastructuur20140425.pdf<br />

28


35.recreatie<br />

Gedifferentieerde campingmogelijkheden en recreatiegebieden bv. in gemeentelijke<br />

parken.<br />

http://campingstadspark.nl/camping-stadspark/<br />

http://www.boomhutvakantie.nl/nederland.html<br />

36. cargofietsen<br />

Ook cargofietsen worden een belangrijk transportmiddel in de fietsvriendelijke<br />

stadsregio. Een gemeentelijk fietspunt voor cargofietsen kan transportproblemen<br />

in het centrum helpen oplossen.<br />

<br />

<br />

Vlaamse pioniersbedrijf inspireert: http://www.gondola.be/nl/news/retail/<br />

bubble-post-zet-nieuwe-cargofiets-voor-stadsdistributie-brussel<br />

http://bubblepost.eu/press/2015/fietsende-pakjesbezorgers-op-komst<br />

29


37. samenwerken<br />

We moeten streven naar meer regionale samenwerking. Dit moet gestimuleerd<br />

worden door thematische werkgroepen op te zetten waarin burgers en<br />

lokale besturen elkaar ontmoeten en samenwerken. Als basis daarvoor kunnen<br />

de 17 globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling <strong>van</strong> de Verenigde<br />

Naties gehanteerd worden. Zo mikken we op een efficiëntere, duurzame<br />

en solidaire samenleving.<br />

<br />

In het nabije Essen gaan ze er al mee aan de slag: http://www.essen.be/<br />

product/1068/global-goals-of-duurzame-ontwikkelingsdoelen<br />

38. basisinkomen<br />

<strong>De</strong> Turnhoutse Stadsregio wordt de eerste regio waar een basisinkomen<br />

wordt gerealiseerd waardoor (kinder)armoede zal verdwijnen.<br />

30


31


32<br />

een<br />

innovatief<br />

participatietraject


Hoe kunnen burgers een bijdrage leveren aan het beleid? Vanuit<br />

deze vraag besloten Vormingplus Kempen en burgerbeweging <strong>De</strong><br />

Koep eind 2014 een experiment op te zetten in de 4 gemeenten<br />

<strong>van</strong> de stadsregio Turnhout: Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en<br />

Turnhout zelf.<br />

Eerst werd er een projectgroep gevormd die als opdracht kreeg het hele<br />

participatieproject traject uit te tekenen en op te volgen. <strong>De</strong> groep bestond<br />

oorspronkelijk uit een 20-tal burgers die allen op een of andere manier maatschappelijk<br />

actief waren in de regio. Vormingplus Kempen zorgde voor de<br />

begeleiding <strong>van</strong> het project.<br />

We besloten te werken rond de lange-termijnontwikkeling <strong>van</strong> de regio, ver<br />

weg <strong>van</strong> de dagelijkse politieke realiteit: waar droom je <strong>van</strong>? Wat wil je over<br />

25 jaar veranderd zien? ‘Mijn 2040’ kwam als logische titel uit de bus.<br />

Als eerste actie trokken we in de zomer <strong>van</strong> 2015 naar een aantal publieke<br />

manifestaties in de regio. Geïnteresseerde burgers konden hun dromen op<br />

houten tekstballonnen schrijven.<br />

Ondertussen werd een Droomdag uitgewerkt: een moment waarop een grote<br />

groep mensen intensief zouden nadenken over de toekomst. Die dag vond<br />

plaats op 5 september in het Raadsherenpark, op de grens tussen Turnhout<br />

en Vosselaar. Meer dan 50 zogenaamde ‘kruispunters’ werden ondergedompeld<br />

in de wereld <strong>van</strong> 25 jaar geleden. <strong>De</strong>ze confrontatie met het verleden<br />

inspireerde om gedurfder na te denken over de toekomst. Op 25 jaar kan heel<br />

wat veranderen!<br />

<strong>De</strong> verzamelde wensen, ideeën, voorstellen en dromen werden gegroepeerd<br />

en vertaald in een Mijn 2040-krant. Die krant viel in april 2016 in alle 33.000<br />

brievenbussen <strong>van</strong> de vier betrokken gemeenten. <strong>De</strong> centrale katern in de<br />

krant bestond uit een stadsregiokaart waarop alle toekomstdromen visueel<br />

weren samen gebracht. Maar je kon er ook artikelen over burgerparticipatie in<br />

vinden <strong>van</strong> een aantal experten. Op die manier werden niet alleen resultaten<br />

gepresenteerd, maar prikkelden we burgers om na te denken over de rol die<br />

ze kunnen spelen bij beleidsvorming.<br />

Met deze beide boodschappen gingen we nadien opnieuw de boer op. In mei<br />

en juni 2016 werden een aantal publieke manifestaties bezocht in de vier<br />

gemeenten. <strong>De</strong> Keet-toer, vernoemd naar een oude werfkeet die hiervoor speciaal<br />

opgeknapt werd, ging <strong>van</strong> start. Als er nieuwe dromen opdoken, kregen<br />

die een plaats in de resultatenlijst.<br />

33


<strong>De</strong> laatste stap in het participatieproject bestond uit het presenteren <strong>van</strong> de<br />

resultaten aan het lokale beleid. Dit was doorheen het traject continu op de<br />

hoogte gehouden en – waar nodig – betrokken. Participatie kent immers<br />

twee richtingen: ook beleidsmakers hebben er een belangrijke rol in te vervullen.<br />

We kozen er voor om de resultaten <strong>van</strong> het Mijn 2040-traject te presenteren<br />

in een participatiebox. Die bestaat uit twee delen: enerzijds de verzamelde<br />

dromen, waaruit beleidsmensen inspiratie kunnen putten voor hun concrete<br />

beleid en anderzijds een participatiehandleiding. <strong>De</strong>ze bevat aanbevelingen<br />

en tips om zelf de dialoog met burgers aan te gaan.<br />

<strong>De</strong> box werd voorgesteld en uitgedeeld op 23 september 2016 in het oude<br />

parochiehuis in Vosselaar. Met deze slotdag viel het doek over Mijn 2040.<br />

34


35


www.vormingpluskempen.be<br />

www.mijn2040.be<br />

september 2016<br />

VER. UITG. MARTINE COPPIETERS, P/A PRINS BOUDEWIJNLAAN 9 BUS 2, 2300 TURNHOUT<br />

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!