21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS NUMMER <strong>37</strong>/<strong>38</strong>, 23/24 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN<br />

BUITENGEBIED 2012 VOOR<br />

DIERENKLINIEK EN BEPERT<br />

AUTOVERHUUR BIJ TUINCENTRUM<br />

OVERVECHT<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten (met toepassing<br />

van ex art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen<br />

omgevingsrecht) af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor<br />

een dierenkliniek en beperkt autoverhuur bij Tuincentrum Overvecht op het perceel<br />

Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

5 september <strong>2017</strong> Zuiderweg 21 Bouw twee<br />

paardenstallingen<br />

7 september <strong>2017</strong> Zuiderpad 74 Aanleggen inrit<br />

11 september <strong>2017</strong> Jacob Stolpstraat 11 Plaatsen dakkapel op<br />

achterdakvlak woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLENGING BESLISTERMIJN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

7 september <strong>2017</strong> Purmerenderweg 9 Realiseren berging<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat<br />

zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten<br />

voor de voornoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een<br />

termijn van zes weken.<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

UITGEBREIDE PROCEDURE<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

18 september <strong>2017</strong> Middenpad 3 Brandveilig gebruik<br />

bouwwerk<br />

Beroepsmogelijkheid:<br />

Het besluit ligt met ingang van 25 september <strong>2017</strong> tot en met 6 november<br />

<strong>2017</strong> van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur<br />

ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster. Tijdens de terinzagetermijn<br />

kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank<br />

Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003<br />

BR in Haarlem.<br />

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw<br />

naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt<br />

en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd.<br />

Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de<br />

Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te<br />

treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen als onverwijlde spoed, gelet<br />

op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.<br />

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken<br />

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor<br />

de precieze voorwaarden.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteit<br />

5 september <strong>2017</strong> Noordbeemster Wereldreumadag op<br />

Kruisoorderweg 11 oktober <strong>2017</strong><br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne ROC Horizon<br />

College<br />

5 september <strong>2017</strong> Beemster Melding Dam tot Dam<br />

FietsClassic op<br />

17 september <strong>2017</strong><br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne Opening<br />

seizoen P3<br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne UIT dagen P3<br />

en Purmaryn<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

WIJZIGING AANHANGSEL<br />

LEIDINGGEVENDEN DRANK-<br />

EN HORECAVERGUNNING<br />

De burgemeester maakt bekend dat een melding wijziging aanhangsel leidinggevenden<br />

(op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet) is ingediend door het volgende<br />

slijterijbedrijf:<br />

Rijperweg 50 (Deen Plus B.V.)<br />

De melding is ingediend wegens de toevoeging en/of het vervallen van een leidinggevenden<br />

binnen het horecabedrijf. Naar verwachting wordt binnen 8 weken op<br />

de melding beslist. Van de eventuele wijziging aanhangsel leidinggevenden wordt<br />

een kennisgeving gepubliceerd in <strong>Binnendijks</strong> en op www.beemster.net.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvraag contact opnemen met team Vergunningen: (0299)<br />

452 452.<br />

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING<br />

EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN<br />

BEDENKINGEN OPRICHTEN<br />

STOLPWONING KOLKPAD 3<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij<br />

voornemens zijn (met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de<br />

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) een omgevingsvergunning te verlenen<br />

voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het oprichten<br />

van een stolpwoning (ter compensatie van de sloop van een kas) op het perceel<br />

Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster. De gemeenteraad van Beemster heeft op 5 september<br />

jl. besloten voor dit bouwplan een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’<br />

af te geven.<br />

De ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en<br />

de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november<br />

<strong>2017</strong> van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook<br />

van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. Gedurende deze termijn kan<br />

een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning<br />

en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren<br />

brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders<br />

van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de<br />

gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster<br />

uitvoert, kunt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor informatie<br />

contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, via<br />

(0299) 452 452.<br />

Het ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ en ‘ontwerp omgevingsvergunning’<br />

ligt van 25 september <strong>2017</strong> tot en met 6 november <strong>2017</strong> van 8.30 tot 12.00 uur<br />

en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het Beemster gemeentehuis,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.<br />

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze<br />

naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van<br />

burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG<br />

Middenbeemster. Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden<br />

voor gemeente Beemster uitvoert, kunt voor informatie contact opnemen met het<br />

team Vergunning van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN<br />

‘MIDDENPAD’, VASTSTELLING HOGERE<br />

GRENSWAARDE WET GELUIDSHINDER EN<br />

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke<br />

ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van woningen in het plangebied<br />

‘Middenpad’ met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de<br />

volgende samenhangende besluiten zijn genomen:<br />

1. de gemeenteraad heeft op 5 september <strong>2017</strong> het bestemmingsplan ‘Middenpad’<br />

vastgesteld (ID-code NL.IMRO.0<strong>37</strong>0.2016Middenpad-VA01).<br />

Het bestemmingsplan maakt het oprichten van in totaal 15 woningen in het<br />

plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster mogelijk;<br />

2. burgemeester en wethouders hebben op 5 september <strong>2017</strong> het besluit genomen<br />

tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking<br />

tot de 15 woningen;<br />

3. burgemeester en wethouders hebben op 5 september <strong>2017</strong> de omgevingsvergunning<br />

met de activiteit ‘bouwen’ verleend voor het oprichten van 6 woningen<br />

in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster (Kruidenierspeerstraat 13<br />

t/m 23 (oneven).<br />

Het plangebied ‘Middenpad maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De<br />

Nieuwe Tuinderij’ te Zuidoostbeemster. Het plangebied ligt ten noorden van de<br />

kern Zuidoostbeemster, en kent twee deelgebieden. Het noordelijke deelgebied<br />

grenst aan de zuidzijde aan het Middenpad en aan de westzijde zijn de woningen<br />

van fase 1 t/m 4 van De Nieuwe Tuinderij opgericht. Aan de noord- en oostzijde is<br />

het plangebied ‘Appels en perenpad’ gesitueerd. Het zuidelijk deelgebied ligt tussen<br />

het Middenpad en de Van der Hoekstraat.<br />

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad<br />

van 22 maart 2016). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen<br />

daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig<br />

de Algemene wet bestuursrecht. Het vastgestelde bestemmingsplan, de<br />

vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning<br />

liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november <strong>2017</strong> van<br />

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot<br />

19.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat<br />

1 te Middenbeemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten<br />

in te zien op www.beemster.net. Het bestemmingsplan is ook in te zien via<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

RECHTSMIDDELEN<br />

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid<br />

van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift<br />

bedraagt zes weken en loopt van 25 september tot en met 6 november <strong>2017</strong>.<br />

Tegen de gecoördineerde ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende<br />

de bovengenoemde beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat<br />

zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van de ontwerpbesluiten<br />

naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak<br />

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor<br />

kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening<br />

vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de<br />

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus<br />

20019, 2500 EA Den Haag. Als het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend,<br />

treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.<br />

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de<br />

belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij<br />

aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen<br />

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!