31.08.2020 Views

Grond Weg Waterbouw NL 04

Platform over civiele techniek & infrastructuur

Platform over civiele techniek & infrastructuur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND

WEG

WATERBOUW

PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL

GROND/WEG/WATERBOUW

GRONDWEGWATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over civiele techniek & infrastructuur

jaargang 10 - 2020

augustus - september 4

GWW-BOUW.NL

4

Project Nieuwe

Sluis Terneuzen

Thema

Rail

Thema waterwerken/

management

Special

Landmeten

Geotechniek &

Sonderen

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


IJZERSTERK

IN DUURZAAM

HERGEBRUIK.

VOOR MEER INFORMATIE EN DOCUMENTATIE BETREFT DIT

INITIATIEF BEZOEKT U ONZE WEBSITE WWW.DONORSTAAL.NL.

WWW.DONORSTAAL.NL


4

Voorwoord

“IEDEREEN MOET VEILIG THUIS KUNNEN KOMEN!”

Met deze uitspraak van Anne Zwiers, Directeur Overwegen bij ProRail, open ik graag dit voorwoord. Het is ook de titel van het interview

met Anne, waarin zij uitvoerig vertelt over hoe ProRail binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen alle Niet Actief Beveiligde

Overwegen -NABO’s- aanpakt. Ik herinner me nog hoe ik als kind aan het begin van de jaren ’70 bij een vriendje speelde, die op een

boerderij in het buitengebied van Ruurlo woonde. De toegangsweg naar de boerderij, een zandpad, kruiste het spoorlijntje tussen Winterswijk

en Zutphen. Twee Andreaskruizen waren er de enige voorzieningen om te zorgen voor een beetje veiligheid. Gelukkig hoorde je

het dieseltreintje al van verre aankomen en echt vaart had hij ook niet. Hoe anders is dat vandaag. Even niet opletten bij een NABO en

het leed is niet te overzien. Het is goed dat de NABO’s worden weggehaald of worden omgebouwd naar wél beveiligde overwegen.

Binnen een totaal ander kader praat Edwin Lokkerbol in de rubriek De Pen ook over ‘veilig thuiskomen’, maar dan vanaf de bouwplaats.

Hij geeft in zijn artikel aan dat de bouwsector, ondanks alles, soms nog steeds worstelt met veiligheidsvraagstukken. Niet nodig, is zijn

mening en als voorbeeld draagt hij aan hoe het naleven van coronamaatregelen zorgt voor veiligheid naar elkaar toe. Die zorg voor elkaar

zou hij graag als iets blijvends zien in de bouwwereld.

Provincie Zuid-Holland prominent aanwezig

In deze editie is een mooie rol weggelegd voor de provincie Zuid-Holland. Natuurlijk brengen we u weer op de hoogte van de voortgang

rondom het project RijnlandRoute, gelardeerd met schitterend beeldmateriaal. In deze editie hebben we het over de fasering rondom

de A44 en de kunstwerken. Heel bijzonder is ook het artikel over de nieuwe manier van aanbesteden die door de provincie gehanteerd

wordt bij het project Steekterbrug. Meer samenwerking, onpartijdigheid en eerlijk werk voor eerlijk geld zijn een paar steekwoorden die

ik u alvast meegeef. U leest er alles over binnen het thema “aanbesteden”.

Wateroverlast en droogteproblematiek

In het thema “waterwerken/watermanagement” wordt duidelijk dat we in Nederland zowel te kampen hebben met toenemende wateroverlast,

als met extreme droogte. Waar voorheen het sentiment heerste dat we hemelwater zo snel mogelijk moesten afvoeren, daar

begint nu het besef te komen dat we het beter zouden kunnen bufferen, om het op een later tijdstip in te zetten als er droogte heerst.

Onze sector zou onze sector niet zijn als daar geen schitterende oplossingen voor bedacht zouden worden. Die presenteren we u dan

ook, waarbij weer blijkt dat we nog steeds waterland nummer 1 zijn in de wereld. Dat zeg ik met gepaste trots.

Het behoud van de GWW in een crisissituatie

Onafhankelijk van elkaar komen Ronald Schinagl, directeur bij Van Oord Nederland en Andrea Vollebregt, directrice bij de Vereniging van

Waterbouwers, tot dezelfde conclusie: We moeten in onze sector de orderstroom op gang houden. Projecten zijn tijdens de coronacrisis

versneld op gang gekomen, maar hoe moet het daarna, als alles afgerond is? Een lege orderportefeuille betekent dat de gehele sector

onder druk komt te staan. De conclusie van beide kopstukken is dat zulks niet alleen tot financiële malaise leidt, maar ook een uitstroom

van geschoold en ervaren personeel tot gevolg kan hebben. Zie die kennis en ervaring maar eens terug te winnen… Kortom: we zullen

vooruit moeten kijken en de dialoog aan moeten gaan, met elkaar, met de overheid, zodat de vlag fier kan blijven wapperen.

Nieuwe Sluis in Terneuzen

Over de voortgang van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen valt weer veel nieuws te vertellen. Mooie expertise verhalen over

onderwaterwerken en het waterdicht maken van betondelen. Ook kunt u specifiek lezen over de voortgang van de aanleg van de dienstenhaven.

Verhalen opgetekend uit de mond van de mensen die er met de laarzen in de modder staan. Mooie voorbeelden van samenwerken

en, zoals u gewend bent, prachtig beeldmateriaal.

Namens het hele team van Grond-, Weg- en Waterbouw wens ik u veel leesplezier.

Jan Mol

Eindredacteur


GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over civiele techniek & infrastructuur

gww-bouw.nl

Jaargang 10 • Nummer 4 2020

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 2212-9979

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Jan Mol, Draeckensteijn media

REDACTIETEAM

Jan Mol (Draeckensteijn Media) Roel van Gils,

Susan Peek (Suelution), Lilian Verwoolde

(Het Tekstbureau), Chris Elbers (Escrito).

PROJECTMANAGER

Frank Wekking

f.wekking@louwersmediagroep.nl

BLADMANAGER

Wouter Jansen

w.jansen@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Online aanleveren:

www.wetransfer.com

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw en uw naam

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 81,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

T.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van op zegging

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met

een jaar verlengd.

DOELGROEP

Grond/Weg/Waterbouw wordt als abonnement

en in controlled Circulation persoonsgericht

gestuurd naar: directies en management van

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander

betrokken overheden. Oplage 6900

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid voor

schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Aanleg bouwkuip buitenhoofd Nieuwe Sluis in Terneuzen in volle gang 8

Beton correct verpompen is een vak apart 11

Waar een klein bedrijf groot in kan zijn 12

“Bij echte lekken sta ik zelf vooraan” 14

“Ons specialisme is een uit de hand gelopen hobby” 17

Steigers voor dienstenhaven in definitieve ontwerpfase 18

De beste afdichtingen komen uit Ridderkerk 20

SPECIAL AANBESTEDEN

Nieuwe manier van aanbesteden verdient een pluim 22

‘State-of-the-art’ brug, ontworpen en gebouwd naar alle nieuwe normen en eisen 24

Succesvoller aanbesteden door uit te besteden 26

Alle relevante tenderdata direct beschikbaar op een plek 28

PROJECT RIJNLANDROUTE

De A44 in het project RijnlandRoute: een complexe fasering 32

Meer dan 60 jaar expertise vormt een stevige basis voor kunstwerken in de RijnlandRoute 34

De A44 wordt hoorbaar stiller! 36

Holland-Rijnland beter bereikbaar 38

Rollend over de RijnlandRoute 39

THEMA RAIL

Sluiten of beveiligen NABO's met hulp van onafhankelijk bemiddelaar 40

"Iedereen moet veilig thuis kunnen komen!" 41

“Elke NABO heeft z’n eigen verhaal” 42

Services, ervaring en expertise op het gebied van infrastructuur 44

Werken volgens het RAMS(HEC)-principe verdient absoluut aanbeveling 46

24 ‘loodzware’ vluchtdeuren voor Spoortunnel Delft 49

Veilig werken op en langs het spoor 50

Hoe moeilijk kan het zijn? 52

PROJECT THEEMSWEGTRACÉ

4D BIM houdt Theemswegtracé ‘op de rails’ 54

Meest complexe ondergrondse infragebied van Nederland 56

DE KEI VAN DE GWW

“Ik heb zand en water in mijn bloed” 58

THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

‘Hybride werkwijze’ houdt het sociale aspect van samenwerken levend 60

Infiltratiebuffer toegepast bij klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling

in centrum van Horst aan de Maas 62

Goed watermanagement betekent ook droogtemanagement 66

Klimaatadaptieve afwatering met bijzondere roosterafdekking 70

Met de zelfdragende afvoergoten type I 72

Waterbuffering en infiltratie-systemen beperken de overlast bij zware regenval 74

Kennis-injectie op het gebied van civiele inspectie 76

Innovatief slim retentie- en infiltratiesysteem voor Kerelsplein in Roeselare 78

Duurzame, circulaire grondkeringen 82

De weg naar een klimaat-bestendige infrastructuur 84

We are The Pump People 86

Nieuw design cutter dredger: multifunctioneel en tot 15 meter diep! 88

20

50


Inhoud

76 82

98

Vinger aan de pols bij noodherstel Amsterdamse kades en bruggen 90

Van Spaans vrachtschip naar Nederlands baggerschip: “Schenge” 92

Overkluizing A12-Utrechtsebaan: groene toegangspoort tot Den Haag 94

Een stukje Zaandam is terug! 98

“De investering in de NLCS verdien je gegarandeerd terug” 100

Infra Relatiedagen blijft groeien 102

Pro-actieve werkmethode onderscheidende factor 105

De perfecte basis dankzij de juiste rijplaten 109

Scheiding, filtratie en versterking in één product 111

Eenvoudige oplossingen voor (complexe) funderingsconstructies 112

Een frisse kijk op milieu en duurzaamheid 114

Why we need to Move Forward… Together 116

Slim en eigentijds detacheren heeft een naam 119

DE PEN: Edwin Lokkerbol, Programma-manager Veiligheid in de Bouw 122

SPECIAL LANDMETEN

“De drempel om zelf te meten was nog nooit zó laag!” 124

Mobile Mapping 126

Partner in de meetkunde 130

Visuele Plaatsbepaling met een GNSS-RTK Rover 133

DIGITALISERING IN DE GWW

Ultieme projecttool voor GWW-bedrijven 134

Onmiddellijke informatie over de bodemkwaliteit, waar dan ook in Nederland 136

Meer data in minder tijd en met behoud van kwaliteit 139

De ommezwaai naar bedrijfsoptimalisatie door digitalisering is zo gemaakt! 140

SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Veldwerk cruciaal voor bruikbaar bodemonderzoek 142

Sonderen op land én op water 144

Non-destructief onderzoek legt wegconstructie bloot 146

Snel paaltesten wint aan populariteit 148

De Basis Registratie Ondergrond wordt een “game changer” voor geotechniek 150

Unieke combinatie van sonderen en trillen 152

Bodemonderzoek waarop gebouwd kan worden 155

Voordelig diepe grondlagen verkennen 156

De springplank naar een landelijke dekking 158

Uitvinder Track-Truck overtreft zich keer op keer 160

Geotechnisch onderzoek en advies onder één dak 162

(Bodem)onderzoek en advies uit één hand 164

Van data naar adequaat advies 167

Tijdelijk en plaatselijk de grondwaterspiegel verlagen 168

Funderingsherstel door bodeminjectie 169

BOUWMAT 171

Partnerpagina's 191

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND

WEG

WATERBOUW PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL

4

GROND/WEG/WATERBOUW

GRONDWEGWATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over civiele techniek & infrastructuur

Project Nieuwe

Sluis Terneuzen

Thema

Rail

Thema waterwerken/

management

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

gww-bouw.nl

bouwmat.eu

Special

Landmeten

Geotechniek &

Sonderen

jaargang 10 - 2020

augustus - september 4

GWW-BOUW.NL

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

Cover: Project Spoorzone Groningen

Beeld: Kevin Jansen/Antea Group


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Graafwerkzaamheden binnenhoofd.

Buitenhoofd in beeld.

Binnenhoofd, werken vanaf ponton. (Foto's: Patrick Vanhopplinus)

8


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Tekst | Jan Mol Beeld | Droneteam RWS/Patrick Vanhopplinus

Aanleg bouwkuip

buitenhoofd Nieuwe Sluis

in Terneuzen in volle gang

In Terneuzen wordt met man en macht gewerkt aan de realisatie van

de bouwkuip voor het buitenhoofd

De sluishoofden worden gemaakt in een droge bouwkuip, waarin aan beide zijden van de kolk

gewerkt zal worden aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem. Het buitenhoofd,

dat is het sluishoofd aan de zijde van de Westerschelde, loopt iets voor qua werk op het

binnenhoofd aan de kant van het Kanaal Gent-Terneuzen.

De bouwkuip voor het buitenhoofd is eerst

droog afgegraven tot -11 meter NAP, uiteindelijk

moet deze -22 meter NAP diep zijn.

Om de opwaartse druk op de bodem te

reduceren, werd de bouwkuip van het buitenhoofd

na het droog afgraven volgepompt

met ongeveer 15.000 m 3 kanaalwater. Met

twee kranen vanaf een ponton van 55 x 22

meter in de kuip werd er daarna nat ontgraven

tot -22 meter NAP. Dat is op dit moment

in volle gang bij het binnenhoofd.

12.000 KUUB

ONDERWATERBETON

De opgegraven specie bij het nat ontgraven

werd grotendeels via het bestaande leidingentracé

verpompt. De niet-herbruikbare

grond ging voor afvoer naar schepen in Buitenhaven-West.

Herbruikbare grond ging via

een aftakking in het leidingentracé naar een

van de gronddepots elders op het bouwterrein.

Na het droog en nat ontgraven was het

tijd voor het storten van onderwaterbeton

op de bodem van de bouwkuip van het buitenhoofd.

Daarvoor is eerst een grindlaag

aangebracht, als ondergrond voor één meter

onderwaterbeton. Het storten hiervan vond

plaats op 4, 5 en 6 augustus 2020, in een volcontinu

proces. Maar liefst 24 uur per dag,

drie dagen lang werd er met behulp van duikers

in totaal 12.000 Kuub onderwaterbeton

gestort. Het proces moest aaneengesloten

plaatsvinden om de kwaliteit van de betonnen

vloer te waarborgen.

PRODUCTIE IN EIGEN

BETONCENTRALES

Op het bouwterrein Zeevaartweg bevinden

zich de eigen betoncentrales, waar het onderwaterbeton

is geproduceerd. Maar liefst 60 ton

cement is er verwerkt, aangevoerd met twee

bulkwagens per uur vanuit België. Omdat het

proces niet onderbroken mocht worden, lag er

een schip met cement klaar als back-up, mocht

er met de aanvoer over de weg iets misgaan.

Zand en grind voor de productie werden overdag

met schepen aangeleverd.

Deze manier van werken paste binnen het

plan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Door de betoncentrales op het eigen

terrein te hebben, werd voorkomen dat er

met betonmixers over de openbare weg gereden

moest worden. Tevens kan men door

de eigen productie rekenen op een consistente

kwaliteit van het onderwaterbeton.

BOUWKUIP LEEGPOMPEN

Inmiddels is het onderwaterbeton uitgehard

en wordt de bouwkuip leeggepompt. De

dikke betonvloer in combinatie met bemaling

zorgen ervoor dat de druk beperkt blijft

en de vloer niet kan openbarsten. Het bemalen

wordt zorgvuldig en gecontroleerd

gedaan. Het grondwater wordt onder de

kuip vandaan onttrokken. Dit grondwater

wordt daarna teruggebracht in verschillende

grondlagen in de buurt, waardoor de invloed

op de omgeving nihil is. De waterstanden

rond de bouwkuip worden gemonitord,

net zoals de stabiliteit van de gevels van verschillende

huizen in het centrum van Terneuzen.

Daartoe zijn meetbouten in de gevels

aangebracht. De droge bouwkuip is zo’n

25 meter diep. ■

In vogelvlucht, stand juni 2020. (Foto: Droneteam RWS)

9


SALES - RENTAL - SERVICE

Betonstar betonpompen

Mecbo stationaire pompen

Boom Makina verdeelmasten

Belgian Lifting & Equipment Company

Rijksweg 93

2870 Puurs - BE

+32(0)38.60.00.60

sales@ble.be


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Om het beton precies daar te krijgen waar nodig, voorziet BLE in verdeelmasten van Boom Makina.

“In 2018 zijn we voor Nederland en België verdeler

geworden van Betonstar, een Turks merk dat

betonpompen levert die op een truck gemonteerd zitten.”

Tekst | Jan Mol Beeld | Belgian Lifting & Equipment Company

Beton correct verpompen

is een vak apart

Bij project Nieuwe Sluis Terneuzen worden er enorme hoeveelheden beton verpompt. Dat het

niet altijd een sinecure is om beton over grote afstanden van A naar B te krijgen, blijkt wel uit de

specialisatie die Belgian Lifting & Equipment company hierin heeft. Aan het woord is Bert Pauwels,

salesmanager bij BLE. Het bedrijf verkoopt en verhuurt grote merken binnen het vakgebied.

BREDE RANGE AAN MATERIEEL

“We werken al sinds 1996 met de grote mobiele

telescoopkranen van Grove. Verkoop

hiervan doen we zowel nieuw als gebruikt,

in België. In 2008 zijn daar de snelmontage

kranen van Potain bijgekomen, ook verkoop

van nieuwe en gebruikte, in België”, opent

Pauwels het gesprek. “In 2018 zijn we voor

Nederland en België verdeler geworden

van Betonstar, een Turks merk dat betonpompen

levert die op een truck gemonteerd

zitten. Een kwalitatief hoogwaardig en zeer

modern product.”

‘Andy Troch, onze manager van

de betonpomp afdeling begeleidt

elk project van A tot Z’

Naast mobiele betonpompen voorziet BLE

ook in stationaire betonpompen. “Die komen

van Mecbo”, licht Pauwels toe. “We leveren die

nieuw, gebruikt en in de verhuur, in zowel België

als Nederland.” Om het beton precies daar

te krijgen waar nodig, voorziet BLE in verdeelmasten

van Boom Makina. “We leveren deze

nieuw en gebruikt en in de verhuur. Op dit moment

zijn ze in actie te zien op de werf van de

Galaxy Tower in Utrecht. Voor Ballast Nedam

lopen er nu drie projecten met onze verdeelmasten

en stationaire pompen, zowel verkoop

als verhuur.”

SERVICE OP LOCATIE

BLE verhuurt haar materieel zonder machinist.

Wel wordt het opstarten op de werf

met alle zorg omringd: “Andy Troch, onze

manager van de betonpomp afdeling begeleidt

elk project van A tot Z”, legt Pauwels

uit. “Ook de buizen die nodig zijn voor het

verpompen leggen we, zodat we zeker weten

dat dit goed gebeurd. Wij begrijpen als

geen ander dat stilstand op een werf te allen

tijde voorkomen dient te worden en zeker

wanneer er onder tijdsdruk gewerkt wordt,

wat bij beton altijd het geval is.” ■

11


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Tekst | Roel van Gils Beeld | Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg

Waar een klein bedrijf

groot in kan zijn

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg excelleert in laswerkzaamheden en certificeringen conform

de hoogste uitvoeringsklassen. Het lasbedrijf is dan ook betrokken bij de meest uiteenlopende

werkzaamheden en de laatste periode ‘kind aan huis’ bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen.

Een schoolvoorbeeld van waar een klein bedrijf groot in kan zijn. Een gesprek met directeur

Bertran Rijnberg over het project, de ambities en de nieuw ingerichte, riante werkplaats.

We zijn relatief klein in omvang, maar groot

in de werken die we doen, begint Rijnberg.

“Dankzij onze jarenlange expertise in de wegen

waterbouwsector en de specifieke (las)

certificeringen worden we bij gerenommeerde

infraprojecten betrokken, zoals de Nieuwe

Sluis in Terneuzen door aannemerscombinatie

Sassevaart. We zijn bevoegd om constructies

conform NEN-EN 1090-2 uitvoeringsklasse

3 te realiseren en dat maakt dat we perfect

kunnen concurreren met de ‘grote namen’ in

onze branche. Recent hebben we de herkeuring

vlekkeloos doorlopen. We doen dit jaar

overigens ook nog de audit voor Veiligheidsladder

Trede 3 en VCA ** en zijn bezig met

de certificering voor uitvoeringsklasse 4, het

hoogste niveau in NEN-EN 1090-2.”

PREFABRICEREN

“Aannemerscombinatie Sassevaart heeft ons

benaderd voor het uitvoeren van een groot

aantal las- en montagewerkzaamheden bij

de Nieuwe Sluis”, vervolgt Rijnberg. “Het

project loopt voor ons al een tijdje. Recent

nog hebben we 800 meter aan gordingen en

430 ankerstoelen conform de vereiste condities

(NEN-EN 1090-2 uitvoeringsklasse 3 en

ROK1.3) gerealiseerd voor de primaire waterkering.

De onderdelen zijn zoveel mogelijk

in onze eigen werkplaats prefab voorbereid.

Dat geldt ook voor de dubbele kokergordingen

ten behoeve van de kistdam. Deze zijn

zelfs eerst gekeurd in onze werkplaats, alvorens

we deze op locatie hebben geplaatst.”

Volgens Rijnberg is er veel efficiency te behalen

door onderdelen prefab voor te bereiden.

“We hebben het afgelopen jaar dan ook flink

geïnvesteerd in de inrichting van onze nieuwe

werkplaats van 600 m 2 met een buitenterrein

van nog eens 2.000 m 2 .”

'We zijn relatief klein in omvang,

maar groot in de werken die we doen'

12


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

De kracht van het gecertificeerd lasbedrijf zit hem volgens Rijnberg

vooral ook in het meedenken met de opdrachtgever. “We doen wat

we beloven. Flexibel en snel. Daarbij hebben veiligheid, het welzijn

van onze mensen en het milieu de allerhoogste prioriteit. Behalve de

grote projecten, verzorgen of begeleiden we ook met alle plezier de

kleine(re) projecten.” ■

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg is bevoegd om constructies conform NEN-EN

1090-2 uitvoeringsklasse 3 te realiseren.

Metaalbewerkingsbedrijf Rijnberg excelleert in laswerkzaamheden en

certificeringen conform de hoogste uitvoeringsklassen.

Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare

partner in de bouwsector.

Zeer goede vakkennis

Garanderen uw kwaliteitsnormen

Wij investeren in de beste machines

Betrouwbaar & vernieuwend

Werkzaamheden die wij verrichten:

• Aanbrengen van constructies zoals verankering constructie,

remmingwerken, deksloven, steigers, bolders en wrijfstijlen.

• Assisteren bij grote en kleine lasprojecten.

• Het begeleiden van grote en kleine lasprojecten.

• Totaalpakket vanaf grondwerk tot aan oplevering.

• Het maken van tijdelijke constructies.

• Gecertificeerde lasprojecten volgens de EN 1090-2 EXC 3.

Bronsgeestweg 3 | 4697 RT St. Annaland | 06-20866683 | info@rijnbergbv.nl | www.rijnbergbv.nl

00020788001 METAALBEWERIKNGSBEDRIJF RIJNBERG BV 1-2.indd 1 18-02-20 13:28

13


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Tekst | Jan Mol Beeld | SIR

“Bij echte lekken

sta ik zelf vooraan”

Ze mogen hem dag en nacht bellen wanneer er een serieuze reparatie moet worden gedaan. Hans Bos,

zaakvoerder bij het Belgische Special Industrial Repair, is met zijn bedrijf al 30 jaar lang expert op het gebied

van waterdichting en betonsanering. “Een lekkage laat niet op zich wachten”, zegt Bos. “Daar moet snel en

adequaat opgetreden worden.” Dat laatste geldt zeker ook voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen, waar SIR

reparaties heeft uitgevoerd. “Wij hebben de ervaring en techniek die daarvoor nodig is in huis.”

Bos staat met twee benen in het vak, liefst

in de voorhoede. “Bij echte lekken sta ik zelf

vooraan”, oppert hij. “Ze mogen me dag en

nacht bellen als er serieuze oplossingen nodig

zijn. Ook in weekenden en op feestdagen.” Dat

geeft meteen de servicegraad bij SIR aan.

REPARATIE LEKKENDE PEILBUIZEN

De eerste opdracht die SIR mocht uitvoeren

bij de Nieuwe Sluis was een reparatie aan lekkende

peilbuizen. “Dat lek bevond zich op -46

meter NAP. De bouwkuip liep vol. Dat lek hebben

we met één van onze injectiemethodes

gerepareerd. De kunst was om het reparatiemiddel

pas op -46 meter NAP eruit te laten

komen, daar is echte expertise voor nodig. De

pomp bevond zich op -10 meter NAP, de slang

moest naar -46 meter NAP. We hebben de

slang dus moeten verlengen. De diameter van

de peilbuis was niet bekend, terwijl er toch een

schijf aangebracht moest worden om het ge-

ïnjecteerde materiaal binnen te houden. Mooi

werk is dat, als het je vak is.”

ZELF ONTWIKKELDE TECHNIEK

Het volgende werk betrof de reparatie van een

lekkende damwand. Dat werd door SIR uitgevoerd

met in eigen huis ontwikkelde techniek.

“Daarna kregen we te maken met een diepwand

reparatie, op de naad. Alles is met wiggen

en vodden afgekegd, om stroming tegen te

houden, waarna de voeg werd geïnjecteerd.”

ACTUELE REPARATIES

“We denken mee in de engineering om alles

uitvoerbaar te maken, zoals we altijd doen”,

vervolgt Bos. Daar zit dan ook een groot stuk

meerwaarde bij SIR. “We geven veel advies

vooraf en kunnen zo veel problemen voorkomen.

Soms zijn we daardoor concurrent van

ons eigen werk, omdat repareren nou eenmaal

ons werk is. Voorkomen van schade vinden we

echter net zo belangrijk en ook daarvoor hebben

we de kennis in huis.” Op de vraag waar

SIR momenteel aan het werk is, luidt het antwoord:

“We gaan aan de slag bij de boortunnel

in de RijnlandRoute. Wanneer de tunnelbuis is

geboord dan zorgen wij ervoor dat het dichtblok

aan het eind van de tunnelbuis waterdicht

aansluit op de tunnelringen.

Ondanks het feit dat Bos overtuigd is dat zijn

klanten tevreden zijn, kon het volgens hem

geen kwaad om daar eens officieel onderzoek

naar te laten doen. “Twee maand geleden is er

bij ons een HBO-student afgestudeerd op het

thema klantenrelaties. Uit een enquête, waarin

gevraagd werd of SIR aan de verwachtingen

voldeed, bleek dat 80% aangaf dat er zelfs boven

verwachting gepresteerd werd. Dat betekent

echter niet dat we op onze lauweren gaan

rusten, relaties moet je onderhouden. Trots op

de uitslag zijn we wel!”, zegt Bos tot besluit. ■

Reparatie aan een damwand.

Hans Bos, zaakvoerder bij het Belgische Special Industrial Repair, bij een van de peilbuizen.

14


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

'We denken mee in de engineering

om alles uitvoerbaar te maken,

zoals we altijd doen'

Reparatie aan een diepwand.

Special Industrial Repair-Voor waterdichte oplossingen. Dat maakt het bedrijf helemaal waar.

15


Sassevaart

Waterdichting zeesluis Terneuzen

Defensie Beauvechain

Betonherstel hangar

Arcelor Mittal Gent

Waterdiching watertoren

Samga silo´s Antwerpen

Gelijmde bewapening

Kerncentrale Doel

Betonsanering koeltorens

Diabolo tunnel Zaventhem

Waterdichting en betonherstel

Binnen zijn branche behoort Special Industrial Repair (SIR) tot een

middelgroot bedrijf die zijn diensten al ruim 30 jaar heeft bewezen op

het gebied van waterdichting en betonsanering.

SIR is in België, Nederland en verder binnen Europa actief. Vooral in

tunnels en ondergrondse bouwwerken heeft SIR zijn sporen verdiend.

Enkele kenmerken van SIR

Comol 5 Leiden

Waterdichting tunnelboor

Special Industrial Repair NV

Vosveld 21

B-2110 Wijnegem (België)

Telefoon Nl: +31 (0) 850 65 52 65

Telefoon Be: +32 (0) 33 84 25 45

E-mail: sir@sir.be

• SIR denkt in oplossingen.

• SIR haalt zijn kracht uit zijn know-how en zijn flexibiliteit.

• SIR hecht waarde aan klantvriendelijke en adequate communicatie.

• SIR staat garant voor volledige uitvoering van projecten,

binnen de gestelde termijnen.

• SIR levert een eindresultaat met de meest

gunstige prijs en kwaliteit verhouding.

• SIR is 24 uur per dag, 7 dagen in de week

en 365 dagen per jaar inzetbaar.


GERARD BOS MACHINEVERHUUR BV kopie.indd 1 22-07-20 09:26

PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

obby”

Tekst | Jan Mol Beeld | Gerard Bos

“Ons specialisme is een uit

de hand gelopen hobby”

Een mooie uitspraak van Gerard Bos, eigenaar en directeur bij

Gerard Bos Machineverhuur BV. Deze uitspraak wordt nog eens

extra bevestigd door het feit dat Gerard Bos zelf regelmatig op de

machine te vinden is. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan tenslotte.

“Momenteel zijn wij aan het werk in IJmuiden met het onderwater wegnemen

van een CB wand”, opent Gerard het gesprek. “Een van onze vorige

opdrachten was het onderwater uitgraven van een sluis in België. Bij

de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben wij onlangs de tweede fase buispalen

ontgraven tot een diepte van 16,5 meter, met behulp van onze longreach

kraan met verlengde grijper. Maar wij kunnen nog dieper.”

AL BIJNA 35 JAAR DÉ SPECIALIST

Op zijn 23e startte Gerard zijn bedrijf en hij vindt het werk nog even

leuk en bijzonder als toen. “Onze specialisatie in onderwaterwerken

is een uit de hand gelopen hobby. Wij vinden het machtig om aparte

werkzaamheden te verrichten, met onze expertise. Dat is ook de reden

waarom de kraan mij nooit heeft losgelaten. Door zelf regelmatig

aan de handels te zitten, blijf je feeling houden met de branche. We

werken met eigen, goed opgeleide mensen voor wie de machines

geen geheimen hebben. Alleen zo kunnen we een constante kwaliteit

garanderen en ons echt onderscheiden.”

HET VERSCHIL MAKEN

Gerard investeert veel in uitrustingsstukken

en machines die voldoen aan

de nieuwste milieu- en veiligheidsnormen.

“Dat moet optimaal zijn, het is

de huiskamer van de machinist. Wij

hebben vanaf 1996 VCA** en hebben

niveau 3 op de CO 2

prestatieladder.

Ons motto in alles wat wij doen is

‘het verschil maken’. Dat mag je zowel

letterlijk als figuurlijk zien ”, zegt

Gerard tot besluit. ■

SPECIALIST IN GRONDVERZET

LONG REACH KRANEN

BAGGEREN

NAT EN DROOG GRONDVERZET

BOUWKUIPEN

ONTGRAVEN BUISPALEN

SANERING

ONDERWATER DEMOLITION

WIJ REIKEN VERDER

Gerard Bos Machineverhuur B.V.

Industrieweg 9

2865 AG Ammerstol

T: 0182-354635

F: 0182-353787

E: info@gerardbos.nl

W: www.gerardbos.nl

17


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Tekst | Jan Mol Beeld | Van der Zalm/Droneteam RWS

Steigers voor dienstenhaven

in definitieve ontwerpfase

De dienstenhaven bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen moet uiteraard worden voorzien van de nodige

steigers. Een mooie opdracht die Van der Zalm Metaalindustrie BV ten deel is gevallen. Zij doen het

ontwerp en de realisatie, Simon Knaap vertelt er meer over.

“De haven ligt in de voorhaven aan de Westerschelde

en heeft een bruikbare lengte van

375 meter, bij een breedte van circa 88 meter.

Volledig rechthoekig, met een inham in

het talud. Alle drijvende objecten en bruggen

binnen de haven vallen binnen onze scoop”,

begint Knaap. “Dan hebben we het over een

dienstensteiger, afmeersteigers loopsteigers,

enkele vingersteigers, een zware voertuigbrug

en een drietal loopbruggen. Dat wordt

allemaal door ons ontworpen, geproduceerd

en geplaatst.”

tie ligt. De andere zijde ligt in verband met de

grote verschillen in de waterstand rollend op

de dienstensteiger”, legt Knaap uit.

Over de afmeersteiger Oost: “Deze pontonconstructie

is 280 meter lang en wordt geknipt in modules

van 45 meter. Deze steiger drijft langs palen

DRIJVEND PONTON

“De dienstensteiger is bedoeld voor het laden

en lossen van goederen, evenals het faciliteren

van calamiteitendiensten. De steiger meet zo’n

100 meter lang bij een breedte van 12 meter

en bestaat uit drie secties. Dat worden drijvende

pontons, die aan een aantal palen liggen.

Deze steiger is straks te bereiken via de

dienstenbrug van 43 meter bij 4 meter, die aan

één zijde scharnierend op de keerconstruc-

Nu wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt en de verwachting is dit in september af te ronden.

18


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

omhoog en omlaag en wordt aan de afmeerlijn

voorzien van kunststof gordingen voor het afmeren.

Via twee loopbruggen is deze steiger bereikbaar,

we hebben het dan over eenzelfde scharnieren

rolconstructie als bij de dienstensteiger.”

ONTWERPVRAAGSTUKKEN

Alles verkeert nog in de ontwerpfase, waarbij er

rekening gehouden wordt met forse krachten die

er in de dienstenhaven kunnen optreden. Knaap:

“In de rechterhoek van de dienstenhaven is veel

golfslag, meer dan in de rest van de haven. Voor

de steiger betekent dit afketsen, botsen en terugvallen.

We houden rekening met optredende golfhoogtes

van 2,8 meter met een interval van 4 seconden

die zouden kunnen voorkomen (eens per

100 jaar volgens studies van Svasek). Dat zijn momenten

dat de hele boel de lucht in getild wordt,

wat voor ons een pittig engineeringsvraagstuk

oplevert. Daarom werken we hierin nauw samen

met VNSC en externe specialisten voor analyses

en berekeningen. Er zijn goede dynamische studies

nodig om een veilige steiger te ontwerpen.”

LOOPSTEIGER EN

AFMEERSTEIGER OOST

Aan de noordwestzijde in de dienstenhaven

is een loopsteiger voorzien. “Een drijvende

De in aanbouw zijnde dienstenhaven.

buis met een bordes, aan buispalen bevestigd.

Deze steiger is bedoeld om de golfschotten

te kunnen bereiken maar ook om kleine vletjes

te laten afmeren.” De golfschotten dienen

ervoor om de binnenkomende golfenergie te

reduceren met zo’n 80%.

De voorziene afmeersteiger Oost wordt net

als de dienstensteiger zwaar uitgevoerd. Dit

is nodig om zwaardere boten te kunnen laten

afmeren en in geval van calamiteiten een klap

op te kunnen vangen. Tot slot zegt Knaap:

“We zijn druk bezig met het ontwerpen en

zijn uit de voorlopige ontwerpfase. Nu wordt

het definitieve ontwerp uitgewerkt en de

verwachting is dit in september af te ronden.

Ook verwachten we dit jaar nog het uitvoeringsontwerp

gereed te krijgen.” ■

Goed in groot

veelzijdig in klein

Uw specialist in:

• staalconstructies

• engineeren

• samenstellen

• lassen en monteren

• volumineuze constructies

www.vanderzalmbv.nl

Naamloos-4 1 15-07-20 11:55

19


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Tekst | Jan Mol Beeld | Droneteam Rijkswaterstaat

De beste afdichtingen

komen uit Ridderkerk

Watermanagement wordt steeds belangrijker. Een onderdeel van watermanagement is het

afdichten van constructies. Trelleborg is daar specialist in. De Nederlandse vestiging zit in

Ridderkerk en levert wereldwijd engineered solutions. We spreken met André de Graaf en

Emal Kamal van Trelleborg, over hun werk voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen.

“We kennen de weg goed in Nederland”, opent

De Graaf het gesprek. “Zo vind je onze afdichtingen

bij de sluis in IJmuiden, bij de stormkering

in Nieuwpoort en bij de Afsluitdijk. Ook

voor de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn we aan

het werk. Daarvoor maakten we afdichtingen

voor de bodemroosters die in de kolk moeten

worden afgezonken.”

DROOG AFZINKEN IS EEN

VEREISTE

“De bodemroosters van beton zijn caissons

met gatenpatronen. Om deze zeer precies te

kunnen positioneren, mogen deze niet bewegen

bij het afzinken. Zou je de gaten niet afdichten,

dan lopen de caissons vol water op

weg naar beneden en ontstaat er beweging”,

legt De Graaf uit. “Droog afzinken is dus een

vereiste. Wij hebben een afdichtingssysteem

ontworpen waarbij we clusters van gaten afdichten,

omdat per gat afdichten niet gaat. Het

zijn vierkante ramen van zacht natuurrubber,

die speciaal ontworpen zijn tegen de krachten

die erop komen te staan.”

Kamal voegt toe: “Dit rubber moet voldoende

compressie aankunnen, om de grilligheid van

het beton op te vangen. Over de rubberen

segmenten worden staalplaten gemonteerd.

Op sommige locaties wordt het rubber met

voorspanning ingeklemd. De waterdruk doet

de rest. In totaal gaat het om 36 van deze clusterelementen.”

NIETS AAN HET TOEVAL

OVERLATEN

“Eerst hebben we helder in beeld gebracht

welke behoefte er was en welke randvoorwaarden

en eisen er gesteld werden. Op basis

daarvan hebben we gekeken welke afdichtingen

daar weer bij passen”, legt Kamal uit. “We

hebben de dimensiebeperkingen bepaald en

alle mogelijke opties uiteindelijk in de ‘trechter’

gedaan. Uiteindelijk hielden we een aantal

afdichtingen over die ‘fit for purpose’ zijn.

Daarbij hebben wij zelf de voorwaarde gesteld

om binnen onze standaard range profielen

te blijven, omdat we daar het gedrag van

kennen. In de eindbeoordeling hebben we gekeken

naar compound, type, levensduurverwachting

en gemak van installeren.”

ONZICHTBAAR

MAAR ERG BELANGRIJK

Zowel De Graaf als Kamal beseffen dat hun

werk bijna altijd uit het zicht verdwijnt. “Dat

geeft niet, we zijn er evengoed trots op”, zegt

De Graaf. “Onze producten zijn onzichtbaar,

maar immens belangrijk. Om die reden gaan

we een intensief samenwerkingstraject aan

met iedere klant. Dat levert ons de mooiste

en meest prestigieuze projecten op, daar

blijven wij trots op” ■

20


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

Droog afzinken van de caissons is een vereiste.

21


SPECIAL AANBESTEDEN

Tekst | Jan Mol Beeld | Next Architects

Nieuwe manier van aanbesteden

verdient een pluim

Innovatie zit niet altijd in techniek, maar vaak ook in een manier van werken. De provincie Zuid-

Holland mag trots zijn op de nieuwe vorm van aanbesteden die ze toepassen op het project Steekterbrug.

De aanpak is gebaseerd op de methode DOEN, waar Rijkswaterstaat al ervaring mee heeft

opgedaan, en is op onderdelen aangepast op de manier van werken van de provincie; we houden

contact met Rijkswaterstaat om wederzijds onze ervaringen uit te wisselen.

Het werk behelst het vervangen van de oude

Steekterbrug en valt onder de verantwoordelijkheid

van het kernteam Steekterbrug van de

provincie. Wij spraken de leden van het kernteam

over een nieuwe vorm van aanbesteden,

die zorgt voor de nodige verandering ten opzichte

van de klassieke werkwijze.

Aan het woord zijn Hans Schutjes, projectleider,

Eliane Scharten, omgevingsmanager en Marcel Kluter,

contract en technisch manager. Allen leden van

het kernteam project Vervanging Steekterbrug.

De aanbesteding voor het werk is gestart in november

2019 en loopt door tot november van dit

jaar. In het eerste kwartaal van 2020 is een start

gemaakt met de sloop van gebouwen en het verleggen

van een sloot, kabels en leidingen.

AANNEMER SELECTEREN OP BASIS

VAN HOUDING EN GEDRAG

Kluter opent het gesprek: “Met onze nieuwe manier

van aanbesteden willen we beduidend anders

werken. We willen meer interactie hebben

met de aannemers, waarbij twee zaken voor ons

centraal staan. Samen het ontwerpproces ingaan,

waardoor de integraliteit in werken en ontwerp

wordt versterkt en we willen de aannemer selecteren

op basis van diens houding en gedrag.”

Daarbij gelden vier doelstellingen, zo vernemen

we. Kluter vervolgt: “Noem het maar ‘de vier geboden’.

De eerste is dat we gaan voor een optimale

samenwerking. De tweede is dat we te allen

tijde verspilling willen voorkomen in elk proces.

De derde is dat de gewenste kwaliteit geleverd

wordt, daarin worden geen concessies gedaan.

En de vierde is ook heel belangrijk: er moet eerlijk

gewerkt worden voor eerlijk geld.”

hebben een uitvraag gedaan waarin we slechts globale

informatie hebben gegeven over het project

zelf. Geen tekeningen, eisen of ontwerp meegestuurd.

Puur de vraag neergelegd om met een visie

te komen, gebaseerd op onze eisen ten aanzien

van het samenwerken. Daarop is een aantal visiedocumenten

binnengekomen, waaruit we een selectie

van vijf bedrijven hebben gemaakt, die door

konden naar fase twee. Uiteraard hebben we wel

gekeken of deze geselecteerden voldoen aan de

technische eisen en of men voldoende ervaring

bezit met het bouwen van bruggen.”

FASE TWEE: ASSESSMENT ONDER

ONAFHANKELIJK TOEZICHT

De vijf geselecteerde bedrijven werden vervolgens

door bureau Twijnstra en Gudde onderworpen

aan assessments, waaruit houding en

gedrag zouden blijken. Schutjes legt uit: “Daarvoor

ontwierpen we cases. De eerste was fictief,

de tweede was geënt op de Steekterbrug.

Het is onmogelijk om dan nog toneel te spelen,

Twijnstra en Gudde monitorde alles.” Kluter

voegt toe: “Ook wij zijn als team het assessmenttraject

ingegaan. Voor zowel de deelnemende

aannemers als voor ons leverde dit nog

wel eens emotionele momenten op. Je krijgt

namelijk een echte spiegel voorgehouden. Dat

is soms slikken, maar het doel is om ook kritisch

te kijken naar je eigen organisatie. Dat was een

voordeel dat we niet verwacht hadden en waar

goede dingen uit voortgekomen zijn. De eerste

keer gingen we ‘nat’ als team. Daar hebben

we iets mee gedaan en we werken als team

Deze vier pijlers worden meegegeven in de aanbesteding

en alles wat er gedaan wordt is onderhevig

aan toetsing van de vier geboden. Hoe selecteren

jullie dan de aannemer, vragen we. Kluter: “We

22


SPECIAL AANBESTEDEN

Het werk behelst het vervangen van de oude Steekterbrug en valt onder de

verantwoordelijkheid van het kernteam Steekterbrug van de provincie.

De aanbesteding voor het werk is gestart in november 2019 en loopt door tot

november van dit jaar.

nu opener, eerlijker en we delen meer.” Onze

conclusie is dat het assessment zelf al voldoet

aan de vier pijlers. Kluter beaamt dat. Scharten

merkt op: “Ook voor de aannemers was het

soms even slikken, maar de beloning van deelname

aan de assessments is een veel dieper

inzicht in je eigen organisatie.”

EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN

Het Kernteam Steekterbrug heeft van Twijnstra

en Gudde alleen de cijfers in de eindbeoordeling

gekregen. “We weten dus niet wat

de aannemers geantwoord hebben, we zien

alleen de eindscore. Dat maakt dat we onpartijdig

kunnen zijn, waarbij we 100% vertrouwen

op de competentie van Twijnstra en Gudde.”

Schutjes vervolgt: “Ook is er een probiteitsmanager

ingesteld, die op zijn beurt de assessments

weer controleert. Ook kunnen aannemers

bij hem met hun vragen terecht, hij

fungeert als ombudsman. Door op deze manier

te werken, houden we alles eerlijk. We vragen

de aannemer om een eigen onderbouwing van

het budget en helpen zelf mee. Voor de aannemers

die meededen aan de assessments was

het soms even lastig, dit zijn ze niet gewend. De

informatie die we hen verstrekten was alleen

het hoognodige dat men moest weten om de

volgende fase in te gaan.”

DE KEUZE IS GEMAAKT

Scharten: “Fase 3 in het traject was het plan van

aanpak; hoe kom je tot een ontwerp? Zaken als

proces en risico’s zijn daarbij van belang. Momenteel

zitten we in fase 4, de ontwerpfase en de

bedrijfsvorming, samen met de beoogde aannemer.

De keuze is gevallen op aannemerscombinatie

Heymans Hillebrand.” Kluter licht toe: “In

deze fase moet worden aangetoond dat er aan

alle topdoelstellingen, qua budget, binnen de tijd

en met acceptabele hinder, wordt voldaan en het

ontwerp voldoet aan de gewenste kwaliteit.”

De gunning vindt plaats in fase 5. “Dat is dan

de bouw, met daarbij nog een stuk ontwerp”,

aldus Scharten. Schutjes voegt toe: “Ook de risico’s

moeten gedragen worden en passen binnen

het budget. Alles werkt door tot diep in de

organisatie. Men zal echt moeten wennen aan

het samenwerken met ons. Maar… ook hier is

vertrouwen het sleutelwoord. Door op deze

manier te werken bieden we ook nog eens

ruimte voor innovatie. Tevens worden beheerders

niet in de laatste fase erbij geroepen, maar

praten zij al mee vanaf het begin. Eigenlijk is

deze manier van werken een groot feest.” ■

Artist impression van de nieuwe Steekterbrug.

23


SPECIAL AANBESTEDEN

Tekst | Jan Mol Beeld | Next Architects

‘State-of-the-art’ brug,

ontworpen en gebouwd naar

alle nieuwe normen en eisen

In een ander artikel in deze editie leest u alles over de bijzondere aanbestedingsprocedure die door

de provincie Zuid-Holland is toegepast voor het project waarin de Steekterbrug vervangen wordt.

Op dit moment bevindt de aanbesteding zich in fase 4, de concretiseringfase. Na het doorlopen

van alle door Twijnstra & Gudde uitgezette assessments, viel op onpartijdige wijze de keuze op de

bouwcombinatie Heijmans-Hillebrand, om de concretiseringsfase mee te doorlopen.

Harm Wattel, commercieel manager bij Hillebrand,

vertelt er meer over. “Hillebrand is actief

in de infra en offshore. Binnen dit project van de

provincie Zuid-Holland zijn wij verantwoordelijk

voor het staalwerk, de aandrijving en de totale

engineering van de brug en haar bewegende delen.

In een uniek samenwerkingsverband werken

we nu samen met de provincie aan het ontwerp.”

EEN BIJZONDERE

SELECTIEPROCEDURE

“De werkwijze die de provincie Zuid-

Holland hanteert is uniek. De assessments

waren pittig, de visie en plan van aanpak

beduidend anders, kortom een mooie

manier van werken. Er werd geselecteerd

op competentie, samenwerking en gedrag.

Belangrijk daarbij is dat de kernwaarden

van alle partijen op elkaar aansluiten.

De laagste prijs geldt bij deze werkwijze

absoluut niet als kernwaarde. Door

onbevooroordeeld te werken ontstond

er een heel puur selectieproces. Des te

trotser zijn we dat de keuze op onze combinatie

is gevallen.”

De nieuwe Steekterbrug moet breder worden, de infra op de brug moet meer capaciteit krijgen.

24


SPECIAL AANBESTEDEN

We hebben het hier over een basculebrug, elektromechanisch aangedreven, middels een Panamawiel krukaandrijving.

EEN BREDERE BRUG

MET MEER CAPACITEIT

De nieuwe Steekterbrug moet breder worden,

de infra op de brug moet meer capaciteit

krijgen. “Het wordt een state-of-the-art

brug, ontworpen en gebouwd naar alle nieuwe

normen en eisen”, legt Wattel uit. “Ook

uniek is het feit dat vooraan in de keten de

onderhoudspartijen al betrokken worden.

Door mee te mogen praten en kennis en

competenties toe te voegen aan de voorkant

in het prcoes, kan er in het ontwerp rekening

gehouden worden met het scheppen

van een zo ideaal mogelijke situatie zodra de

onderhoudsfase ingaat. Ook hier geldt weer:

investeren aan de voorkant betekent geld

besparen achteraf.”

NU IN DE ONTWERPFASE

Het kernteam Steekterbrug en de geselecteerde

partijen bevinden zich momenteel in

de ontwerpfase. “Heijmans is verantwoordelijk

voor alle infra om de brug heen en op de

brug, voor het betonwerk en de wegstructuur.

Hillebrand is verantwoordelijk voor de

beweegbare brug zelf. We hebben het hier

over een basculebrug, elektromechanisch

aangedreven, middels een Panamawiel krukaandrijving.

Een kolfje naar onze hand, dit

sluit naadloos aan bij onze core business. Een

paar jaar geleden nog hebben we de Amaliabrug

gebouwd, eenzelfde type. Overigens

was dat in dezelfde bouwcombinatie en ook

nog eens in opdracht van de provincie Zuid-

Holland. Hoe mooi is het dan dat we weer

met elkaar mogen samenwerken, binnen

deze unieke werkwijze.”

Heijmans-Hillebrand heeft de juiste snaar

weten te raken. “Het feit dat de provincie

voor inhoud gaat is een mooie gedachte”,

oppert Wattel. “Uiteindelijk zal zich dat vertalen

in een lagere bouwsom, daar ben ik van

overtuigd. Je krijgt snelheid en meer toegevoegde

waarde per euro op deze manier.

Elke euro in dit proces wordt efficiënter besteed

dan voorheen. Ik zie dan ook toekomst

in deze -nu nog bijzondere- werkwijze. Als je

zo kunt werken, wie wil er dan nog met het

mes op tafel vergaderen over wie nu welke

verantwoordelijk heeft en bij wie de risico’s

liggen? Niemand denk ik, als je ook collectief

verantwoordelijk kunt zijn en eerlijk samenwerkt,

voor eerlijk geld.” ■

'Het feit dat de

provincie

voor inhoud gaat is

een mooie gedachte'

25


SPECIAL AANBESTEDEN

Tekst | Jan Mol Beeld | TenderSucces

Succesvoller aanbesteden

door uit te besteden

Inschrijven op een tender kan voor bedrijven een echte uitdaging zijn, of een bijna onmogelijke

taak. Uitvragen worden steeds complexer en bevatten steeds meer clausules met juridische

gevolgen. Niet ieder bedrijf heeft de mankracht of kennis in huis om een succesvolle

aanbesteding samen te stellen. Geen nood, er is professionele hulp!

Toen Inge van Laarhoven in 2008 van start ging

met TenderSucces, kon zij nog niet vermoeden

dat de behoefte aan haar dienstverlening zo

zou toenemen. “Ik dacht in een niche te duiken”,

opent Inge het gesprek. “Er was duidelijk

behoefte aan hulp bij aanbestedingen. Veel

bedrijven zien aanbesteden als een formele en

vervelende procedure. Door hen te helpen

wordt er in de aanbesteding voldaan aan alle

eisen, weet men precies waar men juridisch

aan toe is en, niet onbelangrijk, wordt een aanbesteding

ook een echt verkoopverhaal.”

VOOR AANNEMERS

VAN KLEIN TOT GROOT

Het is een misvatting om te denken dat alleen

kleine en middelgrote aannemers ge-

bruik maken van de hulp die TenderSucces

biedt. Inge: “Ook de allergrootste bouwbedrijven

komen wel eens personeel te kort

om een tender op te pakken. Daar zijn we

kind aan huis. Vaak worden we ingeschakeld

binnen hun tenderteam, als een extra paar

handen, of om expertise in te brengen die

men zelf niet in huis heeft.”

JURIDISCH GOED

BESLAGEN TEN IJS KOMEN

“Ook op het juridische vlak waardeert men

onze hulp enorm. Met name bij UAV-GC contracten

wordt om ons advies gevraagd, vaak

worden er veel verantwoordelijkheden en

risico’s bij de aannemer neergelegd. Zelf ben

ik aanbestedingsjuriste, ik kijk dan of de voorwaarden

die gesteld worden billijk zijn en breng

exact, in heldere taal in kaart wat er qua verantwoordelijkheden

op de aannemer afkomt

en welke juridische eisen en gevolgen er zijn.

Soms gaan we zelfs in overleg met de opdrachtgever,

om acceptabele voorwaarden te

bedingen”, schetst Inge.

KENNIS IS MACHT

Wie het eigen kennisniveau omtrent aanbesteden

naar een hoge niveau wil tillen, kan

bij TenderSucces terecht voor trainingen.

“Winnend schrijven” is bijvoorbeeld een

zeer gewilde training momenteel. Ook de

korte Kennissessies zijn heel waardevol en

worden goed bezocht, zoals de Kennissessie

‘Creativiteit‘ en de ‘Kennissessie’ Inschrijven

TenderSucces doet een boekje open...

26


SPECIAL AANBESTEDEN

als Samenwerkingsverband. Deelnemers van

de Kennissessies worden lid van het ‘Tender-

Gilde Netwerk. Zo leert men van elkaar en

bouwt daarbij ook nog eens het eigen netwerk

stevig uit.”

‘TENDER OP EEN

PRESENTEERBLAADJE’

TenderSucces zorgt voor rust binnen de organisatie

van de klant. “Zo houden we voor

klanten bij welke tenders interessant voor

hen zijn en tippen hen als er een toepasselijke

voorbijkomt”, licht Inge toe. “We werken

inmiddels met 4 vaste personeelsleden op

kantoor, inclusief mijn man Marco Visser, die

in 2016 mede-eigenaar werd. Om ons heen

hebben we een schil van 21 deskundige freelancers,

dus we kunnen altijd leveren.”

SPECIALIST IN HET WINNEN

VAN AANBESTEDINGEN

“We hebben klanten die bij ons blijven omdat

hun scoringskansen drastisch vergroot

worden door met ons samen te werken.

TenderSucces kan met trots melden dat ons

gemiddelde scoringspercentage 76% is”, zegt

Inge tot besluit. ■

(Tender)Succes vier je samen!

10820 Adv GWW-01-aanleveren.indd 1 13-07-2020 10:11

27


SPECIAL AANBESTEDEN

Tekst | Jan Mol Beeld | TenderApp

Alle relevante tenderdata direct

beschikbaar op een plek

Zuiver, gestroomlijnd én verrijkt!

Wie breed tenders laat binnenkomen of zoekt kent het probleem: het bepalen wat voor jouw

bedrijf relevant is, vergt enorm veel tijd. Naast het beoordelen van iedere tender, dient er vaak nog

veel informatie bij gezocht te worden. Dat probleem kan simpel worden opgelost, met TenderApp.

Marcel Hazeleger, eigenaar en directeur van TenderApp, vertelt over de talloze mogelijkheden en

gemakken die de applicatie te bieden heeft.

“Als klant hoef je alleen maar je zoekcriteria

in te vullen. TenderApp geeft je vervolgens

de tenders die matchen met je vraag. De tenders

zijn door ons voorzien van verrijkte data.

Dat gebeurt niet geautomatiseerd, maar door

kundige mensen die bij ons werken, zodat we

zeker weten dat de data compleet en correct

zijn”, opent Hazeleger het gesprek. “Onze

mensen interpreteren tenders en voegen daar

de juiste tags aan toe, zodat er zuivere matches

gemaakt kunnen worden met zoekcriteria van

de TenderApp gebruikers.”

KWALITATIEF HOOGWAARDIGE

GEGEVENS OP EEN

PRESENTEERBLAADJE

TenderApp gelooft in het belang van tijdige,

complete en juiste informatie. Met Tender-

Signalering krijg je binnen een dag melding

van nieuwe tenders die passen in je zoekcriteria.

Met alle documenten, een agenda

en samenvatting. “Dat spaart tijd, kosten en

mankracht”, oppert Hazeleger. “De data die

onze klant gepresenteerd krijgt is zuiver en

gestroomlijnd. TenderApp maakt gebruik van

10 bronnen voor het inventariseren van relevante

tenders. De applicatie is volledig door

onszelf ontwikkeld, met een sterke focus op

de behoeften bij de klant. Data wordt door

ons verrijkt met gegevens als locatie, tekeningen,

foto’s en alle denkbare, relevante documentatie

waarmee goed inzicht in de tender

verkregen kan worden. Zo vergroten we de

kans om te winnen voor onze klanten.”

“Data en software zijn twee van de drie pijlers

waar de applicatie haar succes aan dankt.

De derde pijler is het delen van kennis, via de

Bidcycle methodiek.” Succesvol tenderen is

proactief tenderen, stelt Hazeleger. Hij legt uit:

“Je wilt weten wat er aankomt qua tenders.

TenderApp biedt daarvoor de mogelijkheid

van forecasts. En TenderApp biedt uitgebreide

marktinformatie. Elke aanbesteding wordt

door ons gekoppeld aan de database van de

KvK. En elke tender wordt voorzien van gunningsinformatie.

Met TenderInsight kun je dan

bijvoorbeeld de gegevens van je concurrenten

opvragen en precies zien welke tenders zij de

afgelopen jaren hebben gewonnen.”

SOFTWARE DIE 100% FACILITEERT

Hazeleger is ervan overtuigd dat TenderApp

binnen de wereld van aanbesteden kwalitatief

de hoogwaardigste data aanlevert. “Het is software

die écht faciliteert. Geen platform dat is

gebouwd voor inkopers waarbij het informeren

van de ondernemer bijzaak is. Dit is een

platform waar de ondernemer centraal staat.

We nemen werk uit handen, besparen hem

kosten en verhogen zijn slagingskansen. Daarnaast

is TenderApp een waardevolle bron van

markt- en tenderdata voor verkoop én inkoop.

Werken met TenderApp voegt op meer dan

een vlak waarde toe aan iedereen die zich bezighoudt

met aanbestedingen.” ■

De data die de klant gepresenteerd krijgt is zuiver en gestroomlijnd.

Hazeleger is ervan overtuigd dat TenderApp binnen de wereld van aanbesteden

kwalitatief de hoogwaardigste data aanlevert.

28


SPECIAL AANBESTEDEN

TENDERAPP BESTAAT UIT:

TenderIntelligence – Data uit 10 verschillende

bronnen wordt verrijkt en hapklaar aangeboden.

De broodnodige markinformatie dus.

TenderSignalering – Meldingen van nieuwe tenders

die voldoen aan je zoekcriteria in je inbox

TenderManagement – Volgen en beheren van

tenders in alle fasen, van signalering tot evaluatie

TenderInsight – Hiermee volgt de gebruiker

adviseurs, inschrijvers of aanbestedende diensten.

Zo weet je wie welke tender wint.

TenderForecast – Een belangrijke tool om te

anticiperen op toekomstige tenders. Weet je eenmaal

welke tenders er wanneer op de markt komen, dan

kun je invloed uitoefenen en informatie ophalen.

“Onze mensen interpreteren tenders en voegen daar

de juiste tags aan toe, zodat er zuivere matches

gemaakt kunnen worden met zoekcriteria van de

TenderApp gebruikers.”

TenderApp gelooft in

het belang van tijdige,

complete en juiste

informatie.

29Sjeff komt overal!

• 24-7

• Voor buitenwerkingstellingen

• Hoogste punt

• Juiste koers/behaalde mijlpalen vieren

• Medewerkers blij maken

• Ontbijt, lunch, diner en zelfs (nacht)snacks!

• Wij staan altijd voor u en uw medewerkers klaar

06 - 514 117 09

info@sjeff.nl

BOORTECHNOLOGIE,

ONTWIKKELING EN

FABRICAGE

GROND/WEG/WATERBOUW

Verticale en horizontale boren

Grondverdringende boren

Betonneerboren (CFA)

Compleet systeem voor

Secanspalen (VDW)

Kelly boorsysteem

Enkel en dubbele Soilmixing

Hydraulische boormotoren

en swivels

Mini Heimachines

STDS-JANTZ GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 44 D-57439 Attendorn

www.stds.be vertegenwoordiger: Marnik Janssens

Tel.: +32 (0) 4 78 - 74 82 60 marnik@stds.be

Exclusief importeur BeNelux voor

Tungsten carbide tools

Heeft u een project of onderwerp

dat interessant is voor

Grond/Weg/Waterbouw

Bel of mail ons!

T +31 495 450095

Frank Wekking

Wouter Jansen

f.wekking@louwersuitgevers.nl

w.jansen@louwersmediagroep.nl


PROJECT RIJNLANDROUTE

Tekst | Jan Mol Beeld | Zie fotocredits

De A44 in het project

RijnlandRoute:

een complexe fasering

Om de werkzaamheden voor de verbreding van de A44 inclusief de vernieuwing van vijf kunstwerken

bij Leiden uit te kunnen voeren, is door bouwconsortium COMOL5 een plan uitgedacht om dit werk

uit te kunnen voeren terwijl de A44 open blijft. De verschillende werkzaamheden en het grote aantal

kunstwerken binnen het project vragen om een zeer uitgebreide fasering met complexe vraagstukken.

We zitten aan tafel met Wim Guis, projectmanager bij COMOL5, Robert Englebert, hoofduitvoerder

kunstwerken en Joey Lalloesingh van de provincie Zuid-Holland, projectleider kunstwerken.

DE VIJF FASEN RONDOM DE A44

“De werkzaamheden worden opgedeeld in

vijf fasen, die we toepassen om ervoor te zorgen

dat het verkeer op de A44 geen of nauwelijks

hinder ondervindt van de werkzaamheden”,

vertelt Guis. “We hebben hier te

maken met de rijksweg en het onderliggend

wegennet, we werken met veel verschillende

disciplines samen, moeten afstemmen met

verschillende gemeenten en waterschappen

en in de omgeving zijn grote bedrijven gevestigd

waaronder het Leidse Janssen Biologics

en Airbus. In de eerste fase hebben we de

A44 omgelegd, om ruimte te maken voor de

bouw van het nieuwe knooppunt Ommedijk

waarmee de aansluiting op de verdiepte ligging

van de nieuwe N434 wordt gemaakt”,

noemt Guis. “De tweede fase was het realiseren

van een divergerende diamantaansluiting

(in het Engels: Diverging Diamond Interchange

- DDI) bij Leiden-West, een type

kruising die minder ruimte in beslag neemt

waardoor er ruimte ontstaat om te bouwen

zonder de doorstroming te beperken. In de

Inhijsen liggers brug Oude Rijn. (Foto: Frank van der Burg)

32


PROJECT RIJNLANDROUTE

derde fase hebben we de A44 verlegd naar

het westen en gaan we naar de vierde fase,

waarin we de oostkant van de viaducten

bouwen. In de vijfde fase zorgen we ervoor

dat alles rondom de A44 in gebruik genomen

kan worden en er een eindsituatie gecreëerd

wordt. Dan is het weer ‘business as usual’

voor de weggebruikers.”

DE VIJF KUNSTWERKEN VAN DE A44

Englebert over de kunstwerken in de A44:

“Het meest noordelijke kunstwerk is het viaduct

over de Robert Boyleweg. Naar het

zuiden toe komen we bij het viaduct over

de N206, de Plesmanlaan, waarin de fietstunnel

parallel aan de N206 is geïntegreerd.

Daarna komen we bij de brug over de Oude

Rijn.” Daar voegt Lalloesingh aan toe: “De

Oude Rijnbrug wordt een combinatie van de

bestaande en de nieuwe brug. In tegenstelling

tot de overige kunstwerken, waar nieuw

naast oud gebouwd wordt, waarna oud

wordt afgebroken, wordt de Oude Rijnbrug

dus gespaard.” Guis licht toe: “De bestaande

brug over de Oude Rijn is verstevigd om de

levensduur te verlengen. De oude brug was

een basculebrug, die is tijdens het werk gefixeerd.

De nieuwe brug is een vaste brug.”

Luchtfoto vanaf Ommedijk richting Amsterdam (A44). (Foto: Roelof de Vries)

Englebert vervolgt zijn opsomming: “Tot slot

hebben we nog het viaduct over de Ommedijkseweg

en het knooppunt Ommedijk, dat

geïntegreerd is in de verdiepte ligging. In de

gehele fasering is eerst de hoofdrijbaan rechts

aan de beurt, later de hoofdrijbaan links. Het

verkeer kan te allen tijde doorrijden over de

A44.” Guis vermeldt dat elk viaduct in één

weekend wordt gesloopt.

DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN

De vier noordelijkste kunstwerken zijn gereed

voor de verkeerswissel. Deze zomer

wordt de A44 omgelegd naar de nieuwe locatie,

waarna de oude kunstwerken gesloopt

kunnen worden. Lalloesingh: “We gaan nu

een belangrijke nieuwe fase in en verwachten

zomer 2021 de eindsituatie op de A44

bereikt te hebben, met dien verstande dat

er dan nog aan de N434 gewerkt wordt en

knooppunt Ommedijk nog niet in gebruik is.

Tot besluit zegt Englebert:“Dan hebben we

er met vereende krachten een groot project

opzitten, in complexe faseringsstappen.

En dat terwijl het verkeer ongehinderd haar

weg kon blijven vervolgen. Een fijn samenspel

tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering

van de werkzaamheden, dat alleen

kan plaatsvinden dankzij de integraliteit tussen

de diverse disciplines.” ■

Fietstunnel Leiden-West, in aanbouw. (Foto: Fred Leeflang)

RIJNLANDROUTE

De RijnlandRoute is een project van de provincie Zuid-Holland en bestaat uit een

nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De weg

lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland

Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute zijn inmiddels in uitvoering. Het

project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt, wordt

uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5. Comol5 is een internationale

aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros,

VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors. Het

project N206 ir.G. Tjalmaweg wordt gerealiseerd door Boskalis. Het derde project

van de RijnlandRoute, de N206 Europaweg, is nog in voorbereiding.

www.rijnlandroute.nl

33


PROJECT RIJNLANDROUTE

Per dag levert de Van der Jagt Groep tussen de 30 en 50 palen op.

Tekst | Jan Mol Beeld | Van der Jagt Groep

Meer dan 60 jaar expertise

vormt een stevige basis voor

kunstwerken in de RijnlandRoute

‘Palen kraken’, zo worden de werkzaamheden officieel genoemd. Meer dan 60 jaar geleden werd

in het familiebedrijf met de hand de kop van de heipaal gehaald. Adriaan van der Jagt, directeur en

eigenaar van de Van der Jagt Groep, is de derde generatie in het familiebedrijf. “Mijn opa is ermee

begonnen, toen ging inderdaad alles met de hand. Vandaag hebben we er machines voor ontwikkeld,

de zogenaamde ‘palenkrakercombinaties’”.

De van der Jagt Groep werkt gefaseerd aan het

gereedmaken van de hei- en boorpalen bij een

aantal kunstwerken in de RijnlandRoute. “In

totaal praten we over meer dan 1.200 palen”,

aldus Van der Jagt. “Anderhalf jaar geleden zijn

we begonnen. Wij werken naast de A4 bij Leiden,

waar de fly-overs voor het nieuwe knooppunt

Hofvliet zich bevinden.”

STEKKEN BESCHIKBAAR MAKEN

Per dag levert de Van der Jagt Groep tussen

de 30 en 50 palen op. “De heicombinatie

plaatst de palen, waarna wij -in fases- ervoor

zorgen dat de betonnen koppen eraf gehaald

worden. Zo maken we de stekken beschikbaar,

om opgenomen te kunnen worden in de

constructie. Er wordt nogal wat verwacht aan

inzet. We werken soms met twee palenkrakercombinaties

om de gevraagde planning te

kunnen halen.”

Naast het kraken van de circa 1.200 palen met

doorsnedes van 500 en 600 mm, doet Van der

Jagt nog veel meer voor bouwconsortium CO-

MOL5. “Ook op het gebied van boren en zagen

34


PROJECT RIJNLANDROUTE

beheersen we alle disciplines”, legt Van der Jagt uit.

“We worden dan ook dankbaar ingezet bij diverse

werkzaamheden die op het project voorkomen.”

IN VOGELVLUCHT

Van der Jagt neemt ons even mee in vogelvlucht

langs de kunstwerken waar zijn bedrijf

wordt ingezet. “Nabij de A44 is dat bij het Robert

Boyleviaduct, het viaduct Plesmanlaan, bij

de Oude Rijnbrug, waar een nieuwe gebouwd

wordt, bij het viaduct Ommedijkseweg en

bij toekomstig knooppunt Ommedijk, deels

bij de verdiepte ligging van de nieuwe N434,

waar we koppen voor de diepwanden hebben

gesloopt en bij de boortunnel. Daarnaast ook

nog bij de tunneltoerit aan de A4-zijde.” Zoals

vermeld loopt het werk in fases en staat de

Van der Jagt Groep met beide laarzen stevig

in de grond, tot het werk klaar is.

Tot besluit zegt Van der Jagt: “We zijn en blijven

een echt familiebedrijf. Dat betekent dat

we allemaal erg trots zijn op ons werk. Als

straks het verkeer over de RijnlandRoute gaat,

dan ziet niemand welk werk wij daar verricht

hebben. De wetenschap echter dat we letterlijk

hebben meegewerkt aan de basis van al dat

moois, geeft een goed gevoel!” ■

Zo maakt Van der Jagt de stekken beschikbaar, om opgenomen te kunnen worden in de constructie.

35


PROJECT RIJNLANDROUTE

Tekst | Jan Mol Beeld | Durisol

De A44 wordt

hoorbaar stiller!

Voor het ontwerp voor de RijnlandRoute is voorgeschreven dat er geluidsschermen langs de

A44 moeten komen die niet alleen geluidsabsorberend zijn, maar ook gemaakt van onderhoudsarme,

duurzame materialen die niet zichtbaar of zelfs mooi verouderen. Durisol uit Raalte werd

de aangewezen partij om deze schermen te verzorgen. We spreken met Gert-Jan Nietsch,

commercieel directeur bij Durisol.

“Bij Durisol maken wij geluidsschermelementen,

geluidstegels en tunnelelementen waarin

houtvezelbeton is verwerkt. De belangrijkste

eigenschap van houtvezelbeton is de goede

geluidsabsorptie waardoor het geluid wordt

weggenomen en niet meer weerkaatst. Hierdoor

zijn onze producten zeer effectief. Waar

onze producten zijn geplaatst, wordt het dus

hoorbaar stiller”, opent hij het gesprek.

DUURZAAMHEID TEN TOP

De Durisol geluidsschermelementen zijn gemaakt

van houtvezelbeton, een natuurlijk

product, waardoor ze optimaal begroeien en

opgaan in het landschap. Dit houtvezelbeton

wordt gemaakt van schoon resthout (vuren)

van de houtverwerkende industrie. Het zaagsel

dat vrijkomt in ons productieproces, leveren

wij vervolgens aan de fouragehandel waar

het alsnog een functie heeft. Ons productieproces

is milieuvriendelijk en door het lage

Deze vorm van duurzaamheid past dan ook helemaal binnen het plan van aanpak van COMOL5 voor de RijnlandRoute.

36


PROJECT RIJNLANDROUTE

'Dit houtvezelbeton wordt gemaakt

van schoon resthout (vuren) van de

houtverwerkende industrie'

Er wordt slim gewerkt, door niet te wachten met het plaatsen van de geluidsschermen als allerlaatste, maar deze mee te laten lopen in de voortgang van de

werkzaamheden, waardoor zij al geluid afschermen van de bouwwerkzaamheden.

gewicht van onze geluidsschermen kunnen ze

eenvoudig en snel worden aangebracht. Ze zijn

ook demontabel, zodat ze vervolgens op andere

locaties weer gebruikt kunnen worden”,

oppert Nietsch. “Deze vorm van duurzaamheid

past dan ook helemaal binnen het plan van

aanpak van COMOL5 voor de RijnlandRoute.”

VOORUIT GEPRODUCEERD

MAATWERK

Voor de elementen van de Durisol geluidsschermen

is er keuze uit verschillende vormen, afmetingen

en kleuren. De standaardelementen zijn

vlak, geprofileerd of met een structuur. Voor alle

projecten kunnen de elementen naar eigen ontwerp

gemaakt worden. Nietsch licht toe: “Dit

betekent dat we met de wensen van omwonenden

én de architect van het project rekening

kunnen houden. Belangrijk daarbij is dat wij zo

vroeg mogelijk in het proces betrokken worden

voor het beste resultaat. In het geval van de A44

varieert de maatvoering, we spreken over elementen

van 4 meter breedte bij hoogtes tussen

de 1 meter en 3 meter en elementen van

2 meter breedte, die fungeren als eindstukken.”

Voor de A44 heeft Durisol de benodigde

elementen vooruit geproduceerd en klaar

staan op een groot tasveld. “Deze elementen

worden snel en efficiënt op afroep geleverd”,

legt Nietsch uit. “Plaatsing geschiedt

namelijk gefaseerd. Er wordt slim gewerkt,

door niet te wachten met het plaatsen van

de geluidsschermen als allerlaatste, maar

deze mee te laten lopen in de voortgang van

de werkzaamheden, waardoor zij al geluid afschermen

van de bouwwerkzaamheden. Een

mooie bijdrage aan het bewerkstelligen van

‘minder hinder’ voor de omwonenden!” ■

DURISOL

De naam Durisol is inmiddels een

begrip als het over geluidschermen van

houtvezelbeton gaat. Het bedrijf, dat al

sinds de jaren ‘40 bestaat, is gevestigd

in Raalte waar men met ruim veertig

medewerkers aan producten voor

zowel binnen- als buitenland werkt.

37


PROJECT RIJNLANDROUTE

Montage prefab railliggers t.b.v.

verbreding Brug Oude Rijn bij de A44.

Tekst | Haitsma Beton B.V. Beeld | Tim Verhoog

Holland-Rijnland beter bereikbaar

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden (via de A44).

De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland-Rijnland,

met name rondom Leiden en Katwijk. Haitsma Beton is betrokken bij maar liefst zes kunstwerken

van het eerste projectdeel van de RijnlandRoute.

Het eerste projectdeel van de RijnlandRoute bestaat

niet alleen uit een nieuwe verbinding tussen

de A44 en A4, ten zuidwesten van Leiden. Het

betreft onder meer ook de verbreding van de

A44 tussen Leiden-West en het nieuwe knooppunt

Ommedijk, waar de nieuwe N434 op de A44

aansluit. Ook de A4 wordt verbreed en er komt

een knooppunt dat de verbinding maakt met de

N434. Het omvangrijke projectdeel wordt uitge-

voerd door de internationale aannemerscombinatie

COMOL5 (TBI-ondernemingen Mobilis en

Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands

Projets en DEME Infra Marine Contractors).

KUNSTWERKEN

Door de grootschalige aanpassing van de infrastructuur

en de aanwezigheid van veel waterwegen

en kruisende wegen, zijn circa 20 nieuwe

kunstwerken nodig. Haitsma Beton is betrokken

bij vier kunstwerken die deel uitmaken van de

verbreding van de A44 tussen Leiden-West en

knooppunt Ommedijk. Ook zijn prefab liggers

geleverd voor twee kunstwerken naast de A4.

Een bijzonder kunstwerk (KW10) is de verbreding

van de Brug Oude Rijn bij de A44. Zowel

richting Den Haag als richting Amsterdam wordt

de A44 verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken.

Als gevolg van de verbreding van de A44 komt

er aan de westzijde van de bestaande brug over

de Oude Rijn een nieuwe brug. De bestaande

en nieuwe brug worden vaste bruggen. Haitsma

Beton monteerde 153 prefab railliggers en 34

prefab kokerliggers voor de brug.

Eind april/begin mei van dit jaar werden 32 kokerliggers

voor de westzijde van kunstwerk 9

gemonteerd. KW 9 is een nieuw viaduct bij de

aansluiting Leiden-West (Plesmanlaan N206/

A44). De prefab liggers variëren in lengte van

27 tot 34 meter en wegen tussen 60.000 en

75.000 kilo per stuk.

Montage prefab kokerligger KW 9 aansluiting Leiden-West

Inmiddels zijn alle liggers voor de westzijdes

van de kunstwerken 7, 9 en 11 gemonteerd.

De montage voor de oostzijde staat gepland

voor de eerste helft van 2021. ■

38


PROJECT RIJNLANDROUTE

Tekst | Jan Mol Beeld | Pum Enthoven

“Het feit dat we met ons bedrijf dichtbij

de RijnlandRoute gesitueerd zijn, draagt bij

aan minder CO 2

-uitstoot en flexibiliteit.”

Rollend over de RijnlandRoute

“Het feit dat we met ons bedrijf dichtbij de RijnlandRoute gesitueerd zijn, draagt bij aan minder

CO 2

-uitstoot en flexibiliteit”, concludeert Pum Enthoven. Hij is eigenaar en directeur van het gelijknamige

bedrijf en zet dagelijks op diverse projecten een groot scala aan rups- en mobiele kranen,

shovels, tractoren en veegmachines in. Zo ook bij het project RijnlandRoute, waar PUM is

ingeschakeld door De Vries & van de Wiel, onderdeel van de DEME-groep.

“Gemiddeld zitten we elke dag met vijf machines op het werk”, vervolgt

Pum. “Dat neemt niet weg dat we bij de RijnlandRoute ook al pieken

hebben gekend waarbij er 15 machines van ons draaiden.” PUM levert

machines mét en zonder machinist. “In onze vloot zijn onder andere

walsen, zeefmachines, kranen en shovels beschikbaar zonder bemanning.

Echter kunnen deze, maar ook ons resterend materieel, verhuurd worden

met machinist.”

GEEN ‘NEE’ ZEGGEN, MAAR GEWOON REGELEN

Miranda Maas, planner en aanspreekpunt van PUM, benadrukt de werkwijze

van het bedrijf: “We leveren totale projectondersteuning, waarbij

we geen uitdaging uit de weg gaan. ‘Nee’ zeggen doen we nooit, we

zorgen gewoon dat alles geregeld wordt. Altijd snel en met een scherpe

focus op kwaliteit bij alles wat we doen. Dat maakt ons een sterke partner

om mee samen te werken.”

Totale projectondersteuning

Verhuur grondverzetmachines

Bemand en onbemand

Vanwege het brede scala aan machines kun je PUM op elke plek in een

project tegenkomen. “We leveren machines van klein tot groot en hebben

voldoende capaciteit om meerdere projecten te gelijk onder handen

te hebben, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dat al zo’n 20 jaar”, zegt

Pum tot besluit. ■

‘We leveren totale

projectondersteuning,

waarbij we geen uitdaging

uit de weg gaan'

Hillegommerdijk 155 • Lisserbroek • 0252-424101

39


THEMA RAIL

Tekst | Jan Mol. Beeld | Politie – secretariaat Ombudsfunctionaris

Sluiten of beveiligen NABO's met

hulp van onafhankelijk bemiddelaar

Een bijzondere rol is het: Landelijk Bemiddelaar NABO. Letty Demmers, sinds 1 januari 2020

onafhankelijk ombudsfunctionaris bij de politie, viel de eer ten deel deze titel te mogen voeren.

Met een carrière als burgemeester, waarnemend burgemeester en korpschef regio Zeeland/hoofdcommissaris

bij de politie is het niet verwonderlijk dat juist Letty gevraagd werd voor deze functie.

Zoals zij zelf toelicht: "Gedurende mijn carrière

is mijn interesse in veiligheid steeds gegroeid.

Aangezien ik ook al binnen de landelijke politiek

zichtbaar was (D66), waren mijn interesses

en kwaliteiten bij de overheid reeds bekend.

Toch was ik aangenaam verrast toen ik in mei

2018 een telefoontje kreeg van staatssecretaris

Stientje van Veldhoven, politiek verantwoordelijk

voor onze overwegen. Ik zag mijzelf wel in

de rol van Landelijk Bemiddelaar NABO, dus

twijfelde ik niet en zei volmondig 'ja'."

Letty Demmers, Landelijk

Bemiddelaar NABO.

NIET ALLE NABO'S OVER

ÉÉN KAM SCHEREN

“De NABO's worden gesloten of omgebouwd

tot beveiligde overweg, daarover zijn door het

ministerie, ProRail en de kamer afspraken gemaakt.

Dat lukt gemeenten niet altijd, soms door

gebrek aan kennis en/of mankracht of door een

gebrek aan lokale prioriteit. Veiligheid staat voorop

in alles, echter je kunt nu eenmaal niet alle

NABO's over één kam scheren. Dat moet per

gemeente bekeken worden. Met mijn ervaring

als gemeentebestuurder ben ik goed in staat om

onderzoek te verrichten, te onderhandelen en te

adviseren", aldus Letty. "Sommige gemeenten zijn

financieel kwetsbaar en zijn niet in staat om voor

de cofinanciering zorg te dragen. Daarom praat

ik ook met de provincies. Kijk bijvoorbeeld naar

het noorden van Nederland, daar is geld aanwezig

voor het stimuleren van werken en wonen,

voor de economische ontwikkeling. Het sluiten

van NABO's mag mijns inziens onder die vlag geschaard

worden en dus zou er bijvoorbeeld een

deel van het beschikbare provinciale budget naar

de betreffende gemeente mogen vloeien."

ZO VROEG MOGELIJK VOORAAN

IN DE KETEN OVERLEG VOEREN

Op onafhankelijke basis werkt Letty samen

met ProRail, om gezamenlijk de doelstellingen

te behalen. Overleg over de aanpak moet volgens

Letty zo vroeg mogelijk vooraan in de keten

plaatsvinden: "Dan kan ik de plannen van

de gemeente meenemen in het overleg, dan

kunnen we samen bepalen welke infrastructuren

er nodig zijn in de toekomst en of een

NABO dicht mag of moet blijven, maar dan

veiliger. Samen met ProRail kijken we wie er

allemaal belanghebbend zijn in de betreffende

situatie en vindt er een driehoeksoverleg plaats

tussen mij, ProRail en IenW."

HELPEN REALISEREN IN

PLAATS VAN CONTROLEREN

"Ondanks dat mijn verleden anders zou doen

vermoeden, treed ik echt niet op als politieagent",

zegt Letty met een glimlach. "Integendeel,

ik help liever met de realisatie dan dat

ik controlerend op zou moet treden. Dat is

verre van constructief namelijk. Ik zet liever

mijn kennis op landelijk en gemeentelijk bestuursniveau

in, om overzicht te creëren, te

zorgen voor heldere communicatie en tevreden

partijen die goed samenwerken. Mocht

dat nogal vrijblijvend klinken, dat is het zeker

niet! Afspraak is afspraak namelijk." ■

40


THEMA RAIL

Tekst | Jan Mol. Beeld | ProRail

"Iedereen moet veilig

thuis kunnen komen!"

Met dat motto stapte Anne Zwiers haar nieuwe functie binnen bij

ProRail. Toen zij 20 jaar geleden bij ProRail startte, had ze niet kunnen

vermoeden dat dat zou resulteren in de functie van 'Directeur

Overwegen'. "Met ingang van 1 juni 2019 mag ik me zo noemen",

opent Anne het gesprek. "Daarvoor ben ik circa 12 jaar lang

'Spoor Infra Projectmanager' geweest, na diverse andere functies

vervuld te hebben binnen ProRail."

De link met overwegen was er al. Anne is nauw

betrokken geweest bij de ontwikkeling en realisatie

van de extra sneltrein tussen Groningen en

Leeuwarden. "Toen hebben we al overwegen

moeten aanpassen, vanwege deze extra trein.

Per overweg wordt er volgens een proces gewerkt,

eerst een verkennende fase, daarna een

planstudie, gevolgd door de daadwerkelijke uitvoering.

Ik kreeg de smaak te pakken en het feit

dat ik met mijn werk kon bijdragen aan ieders veiligheid,

was en is nog steeds de kers op de taart."

TOT NOOIT MEER ZIENS, NABO'S!

De Niet Actief Beveiligde Overweg, afgekort

'NABO', moet verdwijnen, of veiliger gemaakt

worden, openbare of openbaar toegankelijke

als eerste. Dat geldt voor heel Nederland. Als

Directeur Overwegen zit Anne als een spin in

het web om deze door de overheid opgelegde

taak succesvol ten uitvoer te brengen. Reeds

bekend met de processen die komen kijken bij

het opheffen of verder beveiligen van overwegen,

voelt Anne zich als een vis in het water.

"De focus lag al op sneller en beter werken en

ik herken mezelf daar ook in. Ik wil altijd sneller,

beter en met een heldere doelstelling. Je mag

me zien als de verbinder tussen alle betrokken

partijen, zowel intern als extern."

De niet aflatende motivatie die Anne heeft komt

voort uit de wens om iedereen veilig thuis te laten

komen. "Dan bedoel ik niet alleen de weggebruikers,

maar ook ons eigen personeel, de

reizigers en de mensen die op of langs het spoor

werken", licht zij toe. "In Nederland zijn er circa

300 NABO's, onderverdeeld in 170 particulier

gebruikte overwegen en nu nog 130 openbare

overwegen (dat waren er aan het begin van het

project nog 180). Deze laatste groep pakken we

aan; voor eind 2024 moeten deze weg of veiliger

zijn. Een goede structurele aanpak van overwegen

is belangrijk om de veiligheid op het spoor

te kunnen garanderen en om in de toekomst

meer en snellere treinen te kunnen laten rijden.”

EEN AANPAK IN DRIE 'SMAKEN'

Anne schetst de drie mogelijkheden die er zijn in

aanpak. "Een NABO kan gesloten worden, zonder

alternatief, kan dicht gedaan worden met

een alternatieve route naar de dichtstbijzijnde

AHOB, bestaande tunnel of brug, of openblijven,

maar dan beveiligd." Elke overweg heeft

zijn eigen behandeling nodig, dus elk proces is

in principe maatwerk. Eerst informeren we de

gemeente en geven aan hun hulp nodig te hebben.

De gemeente kijkt samen met ons wie de

belanghebbenden zijn in het verkenningsproces.

We kijken samen hoe we deze groep zo goed

mogelijk kunnen betrekken. Daarna bekijken we

samen mogelijkheden en keuzes, waarbij financiële

haalbaarheid uiteraard meeweegt. Het rijk

betaalt de helft, de provincie en de gemeente

betalen ieder een kwart van de kosten. De gemeente

neemt indien noodzakelijk formeel een

besluit om de weg te onttrekken. Dit proces

moet niet alleen zeer zorgvuldig verlopen, maar

vooral ook snel. Mijn taak is het om in deze processen

de katalysator te zijn."

LANDELIJK VERBETERPROGRAMMA

OVERWEGEN

Is er leven na de NABO's, vragen we gekscherend.

Anne lacht en antwoordt: "Jazeker. Ik blijf

actief binnen het Landelijk Verbeterprogramma

Overwegen. Want overwegen die nu als veilig

betiteld worden, kunnen -en moeten- nog veiliger

gemaakt worden, alsmede storings-ongevoeliger.

Een overweg is een storingsveroorzaker

op het treinnetwerk en direct van invloed

op de beschikbaarheid. We pakken als eerste

de overwegen aan die op drukke baanvakken

liggen of die het meest storingsgevoelig zijn, de

classificatie hebben we al gereed."

Tot besluit zegt Anne: “Ons gezamenlijke einddoel

is nul slachtoffers en nul verstoringen, ondanks

een veel drukker treinverkeer. In 2040 passen

overwegen niet meer binnen onze infrastructuur,

dus we gaan dit structureel aanpakken!" ■

41


THEMA RAIL

MEER INFORMATIE:

David Verspeek,

Adviesgroepmanager Rail Antea Group

Tel.: (06) 22 19 55 88

e-mail: david.verspeek@anteagroup.com

Elke NABO kent z’n eigen verhaal en vraagt om een uniek ontwerp.

Tekst | Antea Group Beeld | Antea Group

“Elke NABO heeft

z’n eigen verhaal”

Antea Group werkt aan het NABO-programma:

Nederland hoort bij de wereldtop als het gaat om de veiligheid van overwegen. Toch gaat het bij

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) nog regelmatig (bijna) mis. ProRail maakt daarom

vaart met het afsluiten of ombouwen van deze onbewaakte spoorwegovergangen. Ingenieurs- en

adviesbureau Antea Group heeft inmiddels twintig NABO-locaties in voorbereiding.

42


THEMA RAIL

Even snel oversteken kan verkeerd aflopen.

De Niet Actief Beveiligde Overweg: je vindt ‘m vooral in het buitengebied.

De Niet Actief Beveiligde Overweg: je vindt ‘m

vooral in het buitengebied; op plekken waar lokale

en particuliere wegen het spoor kruisen.

Vaak uitgerust met een Andreaskruis, maar

niet beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen.

Overwegen waar je als weggebruiker

ontzettend alert moet zijn, weet projectleider

Björn Heijmer van Antea Group. “Mensen vergissen

zich in de snelheid waarmee een trein

voorbijraast, het zicht is vaak slecht.” Dit zorgt

regelmatig voor levensgevaarlijke situaties; jaarlijks

zijn er gemiddeld twee dodelijke ongevallen

te betreuren op NABO’s.

HET NABO-PROGRAMMA

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

(IenW) gaf ProRail daarom de opdracht

om 180 publiek toegankelijke NABO’s

zo snel mogelijk op te heffen. In 2019 sloot

ProRail 25 NABO’s. Voor 120 andere overwegen

riep ProRail het NABO-programma

in het leven. Dit heeft als doel om binnen

vijf jaar een groot aantal NABO’s te sluiten:

voor 50 overgangen komt een alternatief.

Hiervoor ontwikkelde ProRail vier oplossingsrichtingen:

een trap over het spoor, een

onderdoorgang, een nieuwe ontsluitingsweg

of een U-bak (die gebruikmaakt van een bestaande

brug of viaduct).

Antea Group werd door ProRail geselecteerd

om voor vijftig NABO-locaties een ontwerp te

maken, het aanbestedingsdossier op te stellen

én de uitvoering te begeleiden. “We hebben nu

zo’n twintig NABO’s in behandeling: het merendeel

bestaat uit onderdoorgangen, trappen en

ontsluitingswegen”, vertelt Heijmer. Dit betekent

dat ProRail in de verkenningsfase met stakeholders

in gesprek is geweest om het beste alternatief

te kiezen. “Daarna komen wij in beeld.

We voeren conditionerende onderzoeken uit,

gaan met partijen in gesprek over de ontwerpdetails

en maken een principe-ontwerp. Vervolgens

stellen we het aanbestedingsdossier op.”

PASSEN EN METEN

Elk NABO-traject is er één van passen en meten.

Heijmer: “Een oplossing raakt lokale en particuliere

belangen. Voetgangers, fietsers, agrariërs

en recreanten: je wilt voor iedereen tot een

passende oplossing komen.” Dit levert soms

interessante gesprekken op. “Zo zijn we in Almen

bezig met een NABO waar een ruiterpad

overheen loopt. De eigenaar van de manege wil

dit pad behouden. We ontwerpen daarom een

onderdoorgang die het mogelijk maakt dat een

ruiter, met z’n paard aan de hand, veilig kan passeren.

Dat betekent wel dat je in het ontwerp

rekening houdt met het gedrag van een paard.

Een onderdoorgang waar straks geen paard

doorheen wil, is natuurlijk geen optie.”

Daarnaast zijn er allerlei omgevingsfactoren van

invloed op de oplossing. Heijmer: “In Oisterwijk

sluiten we een NABO waarover een wandelpad

loopt. We hebben een prachtige oplossing

gevonden door verderop een U-bak onder een

brug aan te leggen. Maar om het pad daar naartoe

te brengen, moeten we het deels door een

Natura2000-gebied aanleggen. Hiervoor moet

je met het Waterschap en Brabants landschap

om tafel om te onderzoeken hoe je dit binnen

alle kaders toch voor elkaar krijgt.”

PARAMETRISCH ONTWERPEN

Hier ligt de grote uitdaging. “Elke NABO kent

z’n eigen verhaal en vraagt om een uniek ontwerp.

Tegelijkertijd streef je naar een standaardaanpak

waarmee je elk project efficiënt tot realisatie

brengt.” Om die snelheid erin te houden

maakt Antea Group onder meer gebruik van

parametrisch ontwerpen. Heijmer: “Hiermee

kunnen we voor elk ontwerp snel verschillende

alternatieven uitwerken. Zo zijn we bezig met

een onderdoorgang waarin we met een trap

werken: welk effect heeft een bepaalde traphelling

op het ruimtebeslag of het aantal kuub

beton? Dankzij parametrisch ontwerpen, kun je

met ontwerpparameters ‘spelen’. Elke variabele

die je aanpast wordt automatisch omgezet naar

een nieuwe variant. Je doorloopt het ontwerpproces

sneller en komt tot betere oplossingen.”

Voetgangers, fietsers, agrariërs en recreanten: je wilt voor iedereen tot een passende oplossing komen.

Anderhalf jaar na de start van het programma

is er één NABO-alternatief gerealiseerd (De

Kers bij Haaren: een nieuwe ontsluitingsweg).

Heijmer verwacht dat er in de komende maanden

meerdere projecten tot uitvoering komen.

“Je merkt dat er veel tijd en energie in de voorbereiding

zit. Je kunt het immers maar één keer

goed doen. Dat we inmiddels een derde van

alle NABO’s in voorbereiding hebben, betekent

dat we een flinke stap hebben gezet op

weg naar meer veiligheid langs het spoor.” ■

43


THEMA RAIL

Tekst | Susan Peek Beeld | ProRail BV

Services, ervaring en expertise

op het gebied van infrastructuur

CGI helpt ProRail bij ontwikkelen, testen en invoeren van innovaties

Eén van de grootste IT- en business consulting firma’s ter wereld,

CGI, ondersteunt ProRail bij de digitalisering van de bedrijfsprocessen

en de datavoorziening die daarbij hoort. “Maar ook bij het in

orde maken van de operationele backbone; de operationele informatievoorziening

van de kernprocessen van een netwerkoperator”,

vult Robert Voûte aan. Voûte is verantwoordelijk voor de koers en

visie van CGI in Nederland op het gebied van geografische informatie,

3D (modelling), plaatsbepaling (binnen en buiten) en operationele

beelden (Common Operational Pictures) met als specifiek

aandachtsgebied de sector Transport (spoor, weg en water).

CGI opereert wereldwijd in circa 40 landen

voor markten zoals de overheid, industrie,

transport en logistiek. Voûte legt uit dat daar

een nieuwe sector aan toe is gevoegd: vitale

civiele infrastructuren. “Een hele boeiende sector,

omdat we daar klanten bij elkaar hebben

getrokken die normaal niet binnen één markt

zitten. Toch hebben ze één overeenkomst: allemaal

stellen ze hun netwerk ter beschikking

en zijn daarmee stuk voor stuk infrastructuur

beheerders.” Onder deze nieuwe sector bundelde

CGI de volgende partijen: RWS met de

netwerken asfalt en water, ProRail met het

44


THEMA RAIL

spoor en verder alle netbeheerders uit de

stroom-, gas- en waterwereld. “Ze hebben

een hoop overeenkomstige processen waarbij

het belangrijk is dat het assetdatamanagement

goed op orde is”, vult Voûte aan.

DIGITAL TWIN

De wereld van netbeheerder ProRail bevindt

zich buiten en daar gebeurt veel. Het netwerk

vervult op verschillende plaatsen tegelijkertijd

allerlei taken. Metingen leveren digitale

informatie op die ingewonnen, gezuiverd, gemodelleerd

en gecombineerd wordt. Van die

informatie kan een Digital Twin gegenereerd

‘Optimaliseren

van de operatie is

enorm belangrijk’

worden: een digitale representant van de

werkelijke wereld. Maar het is meer dan dat.

De Digital Twin representeert ook geplande/

ontworpen en al verdwenen objecten. Daarmee

dekt het de hele levenscyclus van de objectenstructuur

en bijbehorende informatiehuishouding

af. Bovendien maakt gebruik van

het netwerk onderdeel uit van de 5D wereld

van ProRail. Voûte: “5D is een combinatie van

3D locatie gebonden informatie met een tijdsregistratie

en het detailniveau (level of detail)

van het product. Dit dient weer als basis voor

de informatiesystemen waarmee ProRail zijn

kernprocessen bestuurt.”

PARTNERSHIP

Voûte concludeert dat men steeds meer gebruik

gaat maken van de virtuele afspiegeling

van de werkelijkheid en erop vertrouwt dat

deze informatie beschikbaar is en een goed

beeld van de toestand buiten geeft. “Tijdens

alle fasen van de bedrijfsvoering is de digitale

wereld het ankerpunt voor de besturing

en bijsturing van de bedrijfsprocessen. Wij

Het CIO Office van ProRail heeft een visie van het

5D Informatiesysteem ontwikkeld. Een visie die

laat zien hoe de fysieke werkelijkheid (groen in de

afbeelding) nu en in de toekomst in data omgezet

wordt wat tot een digital twin leidt. Alle uniforme

informatie daarin wordt gebruikt in verschillende

bedrijfsprocessen: een gedeeld beeld. De Data

Board van ProRail zorgt voor afstemming van vraag

en aanbod van deze informatie. Als Vice President

Consulting bij CGI heeft Voûte meegeholpen aan

de totstandkoming van deze visie.

bij CGI snappen op detailniveau de bedrijfsprocessen

van een netbeheerder. Wanneer

digitalisering aan de orde van de dag is en

kritische systemen niet uit mogen vallen,

moet de organisatie en de aansturing ervan

goed zijn. Door het hele proces samen te beleven,

onze kennis en expertise te delen met

de klant kom je samen tot optimale bedrijfsprocessen.

Voûte besluit: “Onze mensen zijn

enorm gedreven en ondersteunen de klant

met jarenlange ervaring en expertise. Zo helpen

we de klant -in dit geval ProRail- om de

visie op de hele operatie vorm te geven vanuit

de 5D-optiek.” ■

45


THEMA RAIL

Tekst | Jan Mol Beeld | Colt International BV

Werken volgens het

RAMS(HEC)-principe verdient

absoluut aanbeveling

RAMS(HEC) staat voor Reliability, Availability, Maintainability,

Safety, Health, Environment en Cost

De essentie van dit principe is het expliciet maken van het prestatieniveau van deze

parameters, die staan voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid,

omgeving en kosten. Met het werken volgens het RAMS(HEC)-principe wordt de kwaliteit van

zowel dienst als product verhoogd, wordt de performance geoptimaliseerd en wordt er veiliger gewerkt,

dat alles tegen minder kosten en minder kans op falen.

Tunnelventilatie bij RET Rotterdam.

46


THEMA RAIL

Colt International BV werkt volgens de

RAMS(HEC) methode. We praten met Erik Peeters,

commercieel manager brandveiligheid en

met Stan Veldpaus, projectadviseur rookbeheersingssystemen.

Zij vertellen wat RAMS(HEC) betekent

voor Colt en haar klanten en illustreren dit

aan de hand van praktijkvoorbeelden.

VOORAF INVESTEREN

BETEKENT LATER DE

VRUCHTEN ERVAN PLUKKEN

Stan opent het gesprek: “Colt wijst haar klanten

in een vroegtijdig stadium op RAMS(HEC).

RAMS(HEC) kan wetenschappelijk worden

benaderd maar door met gezond verstand de

pijlers van RAMS(HEC) te volgen kunnen, zonder

al te veel diepgang en dus tijdverlies, grote

stappen worden gemaakt. Door hier vooraf in

te investeren, kan men daar in een later stadium

de vruchten van plukken. Een voorbeeld: Stel

dat een ventilator ergens met een kraan geplaatst

wordt en de aannemer bouwt nadien

alles dicht. Hoe moet je dan die ventilator in

de toekomst vervangen wanneer dat nodig is?

Dan moet er bouwkundig gebroken en weer

opgebouwd worden. Dat kost veel tijd en veel

geld. Ook kan het gebeuren dat er een rooster

geplaatst wordt bij een ventilatorruimte, maar

zonder rooster dat open kan klappen. Dan heb

je qua bereikbaarheid niets gewonnen en zal je

drastische stappen moeten zetten in geval van

onderhoud of uitval. Door vooraf risicoanalyses

te doen kom je tot de kwantificering van de

RAMS(HEC)-parameters, op product- en procesniveau.

Simpelweg betekent dat in het geval

van vernoemde ventilator dat er vooraf rekening

wordt gehouden met onderhoud, reparatie of

vervanging, op de snelste en minst kostbare manier.

Ook de keuze voor een bepaald product

wordt bij Colt volgens RAMS(HEC) gedaan. In

Rotterdam bijvoorbeeld, bij het RET. Daar is gebruik

gemaakt van één type ventilator op alle

locaties. Voor sommige locaties is deze overpowered,

maar het is wel meteen duidelijk welk

merk en model men overal tegenkomt, het is

makkelijk te onderhouden en de onderdelen

zijn goed verkrijgbaar en onderling uitwisselbaar

waardoor er slechts een beperkt aantal reserve-onderdelen

benodigd zijn .”

NADENKEN OVER

ONDERHOUDBAARHEID EN

ECONOMISCHE HAALBAARHEID

“Colt werkt al heel lang met RAMS(HEC) inzake

de eigen producten en werkwijze”, licht

Erik toe. “We denken na of wat we bouwen

onderhoudbaar en economisch haalbaar is.

Een goed voorbeeld is ons werk bij de Velserspoortunnel,

die in 2008 is gerenoveerd.

Impressie RWA-ventilatoren opgenomen in bestaande bouwkundige omgeving in de Velser spoortunnel.

Dat is het eerste project dat gebouwd is

onder system engineering. In de uitvraag

kwamen twee zeer grote ventilatoren voor

met dito vermogens. Ons advies volgens

RAMS(HEC) luidde: plaats 8 ventilatoren per

schacht met een bouwgrootte en vermogen

conform eenvoudig te verkrijgen handelsmaten.

Dan spreek je over een goede mate van

‘Redundancy’, de projecteis schreef immers

voor dat bij 25% uitval de tunnel dicht moest.

Had je de oorspronkelijke optie toegepast,

dan zou de tunnel gesloten moeten worden

bij uitval van één van de twee ventilatoren.”

Stan vult aan: “Met onze oplossing wordt er

minder energie gebruikt en bij uitval blijft de

tunnel beschikbaar. Die 8 ventilatoren zijn er

uiteindelijk gekomen via een VTW (verzoek

tot wijziging).”

RAMS(HEC) helpt om de gevolgen te overzien

van beslissingen die nu genomen worden. “Opdrachtgevers

kijken gelukkig niet alleen meer naar

initiële kosten, maar ook naar TCO (total cost of

ownership). Door RAMS(HEC) stap voor stap

door te lopen, kunnen er goede beslissingen genomen

worden”, oppert Stan. Tot besluit zegt Erik:

“De eerste slagen op het gebied van RAMS(HEC)

zijn ook bij opdrachtgevers reeds gemaakt, de

sector mag het echter meer gaan oppakken, zeker

gezien het feit dat dit al een tijd bestaat en het

volledig past binnen de hedendaagse eisen: minder

hinder, duurzamer en veiliger.” ■

47


Brandveiligheid in de infra

Streven naar een optimale veiligheid

Download de nieuwe brochure en ontdek:

• Hoe Colt kan ondersteunen bij ontwerp en realisatie van ventilatiesystemen

en / of overdrukinstallaties

• Hoe Colt adviseert en begeleidt in het proces van inspectiecertificering voor

rookbeheersingssystemen

• De voordelen en toepassing van CFD techniek in het ontwerp en beoordeling

van unieke oplossingsrichtingen

"People feel safer in Colt conditions" | www.coltinfo.nl


THEMA RAIL

Tekst | Roel van Gils Beeld | Keers Special Doors

24 ‘loodzware’ vluchtdeuren

voor Spoortunnel Delft

De tweede fase van de Spoortunnel in Delft wordt door Keers Special Doors voorzien van

24 vluchtdeuren. De deuren hebben elk een eigen gewicht van maar liefst 1.350 kilogram,

maar kunnen wel door een ‘oud omaatje’ geopend worden. Daarnaast zijn ze bestand tegen de

drukgolf van een voorbijrazende trein. Aan weerszijden! Een knap staaltje vakmanschap.

Keers Special Doors ontwerpt, produceert en monteert al meer dan

dertig jaar vlucht- en veiligheidsdeuren voor allerlei toepassingen,

waaronder in tunnels. “Alleen al in Nederland hebben we meer dan

duizend vluchtdeuren in tunnels geplaatst”, vertelt directeur Jaap

Biesheuvel. “Nederland loopt op het gebied van veiligheidssystemen

in tunnels voorop in de wereld. De tunnels van Rijswaterstaat moeten

voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van brandwerendheid.

Voor spoortunnels stelt ProRail dezelfde brandwerende eisen. Naast de

brandwerende eisen voor vluchtdeuren geldt nog aan aantal functionele

eisen waaraan de vluchtdeuren moeten voldoen. Zo moeten de

vluchtdeuren in tunnel te allen tijde te openen zijn met een maximale

openingskracht van 100 N. Ongeachte de grootte, gewicht of afmeting van

de deur, de maximale openingskracht van 100 N is altijd van toepassing.”

De vluchtdeuren in de Spoortunnel in Delft zijn extra bijzonder

vanwege de grotere afmetingen dan gebruikelijk én de bediening

aan twee zijden. “Treinpassagiers moeten allemaal veilig kunnen

vluchten. Vandaar de grotere opening en bredere deur van 2,50

meter breed bij 2,10 meter hoog. De deuren bevinden zich bovendien

tussen beide tunnelbuizen in en hebben door het ontbreken van een

middentunnelkanaal een dubbelfunctie. Zeker met het oog op de

drukgolf van een voorbijrazende trein een uitdaging.” ■

De vluchtdeuren in de Spoortunnel in Delft zijn extra bijzonder vanwege de

grotere afmetingen dan gebruikelijk én de bediening aan twee zijden

Met bijna 60 jaar ervaring is Keers een gevestigde naam in Infra

en Burgerlijke bouw en Utiliteitsbouw.

Keers is specialist in:
tunnelvluchtdeuren

speciale deuren voor

bijzondere toepassingen,

zoals brand-, inbraak- of

geluidswerende deuren

stalen deuren en puien.

Innovatie en samenwerking

staan bij ons centraal.

In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen we de

meest geschikte oplossing, natuurlijk conform de wettelijke eisen.

Dat doen we met klanttevredenheid als uitgangspunt.

Onze deuren voldoen uiteraard aan de laatste certificaten en zijn

leverbaar in vele varianten en afmetingen.

Vermogenweg 26

3641 SR Mijdrecht

0297-281859

info@keers.nl

www.keers.nl

49


THEMA RAIL

Blankenburg verbinding:

raakvlak Havenspoorlijn nabij

Rozenburg. (Beeld: BAAK)

Tekst | Roel van Gils Beeld | RAAK, Roelof de Vries

Veilig werken op en

langs het spoor

Als erkend werkplekbeveiligingsbedrijf ondersteunt UR Consultant bedrijven die op of in de directe

nabijheid van het spoor allerhande werkzaamheden uitvoeren. Dat varieert van groenonderhoud

langs het spoor of bestratings- en asfalteringswerkzaamheden die rond spoorwegovergangen plaatsvinden

tot aan grote landelijke projecten, zoals de Blankenburgverbinding en de RijnlandRoute.

Voor werkzaamheden op of langs het spoor

gelden specifieke eisen ten aanzien van de

veiligheid. “Bedrijven die niet gecertificeerd

zijn, zullen een werkplekbeveiligingsbedrijf

moeten inschakelen die de veiligheid moet

garanderen voor iedereen die boven, onder,

in/of langs het spoor werkzaam is”, begint Joost

van Rijn van UR Consultant. “Wij adviseren

bedrijven over de te nemen maatregelen en

begeleiden ze daarin desgevraagd van A tot

Z. Dat wil zeggen vanaf het V&G-ontwerpplan

en de bijbehorende risico-inventarisatie tot

en met de uitvoering van de veiligheid op

locatie, oftewel het stellen van de vereiste

veiligheidsfuncties. We ontzorgen aannemers

in de complete spoorwegveiligheid.”

BLANKENBURGVERBINDING

Bouwcombinatie BAAK Blankenburgverbinding

heeft UR Consultant ingeschakeld

om de veiligheid te garanderen op diverse

locaties binnen het project. Van Rijn: “De

kruising met de Hoekse Lijn (omgebouwd

van ProRail- naar RET-spoor) is verdiept

uitgevoerd, waarbij een tunnel onder het

spoor is gerealiseerd. Het dek daarvan is

naast het spoor voorgebouwd en in een

buitendienststelling ingeschoven. Wij hebben

voor deze activiteiten de werkplekbeveiliging

verzorgd. Dat geldt ook voor het raakvlak

dat de Blankenburgverbinding heeft met

de Havenspoorlijn zolang deze nog niet is

verlegd naar het Theemswegtracé. Enerzijds

hebben we de veiligheid gegarandeerd voor

het kunnen inmeten van het bestaande tracé,

anderzijds denken we mee in werkmethodiek

om bijvoorbeeld de hoge begroeiing langs de

havenspoorlijn veilig te kunnen verwijderen,

zodat de bomen niet op het spoor vallen.”

50


THEMA RAIL

RIJNLANDROUTE

Bij de RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding

tussen Katwijk, via de A44 en de A4 bij Leiden,

is UR Consultant al meer dan een jaar betrokken.

“Het project omvat onder andere de aanleg van

twee geboorde tunnels onder het spoor door”,

legt Van Rijn uit. “De eerste tunnelbuis is inmiddels

al geboord, het boren van de tweede buis is gestart

en passeert het spoor eind deze zomer. Voor IV

infra, die in opdracht van aannemerscombinatie

Comol5 de spoorstaven monitort tijdens het

boren, regelen we de werkplekbeveiliging. We

verzorgen de RI&E ten aanzien van aanrijd- en

elektrocutiegevaar, zodat de maatvoerder op de

juiste plek veilig zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Ook voor het reinigen van de meetindicatoren

-stickers op de spoorstaven die vervuild raken

door onder andere remstof van voorbij razende

treinen- zorgen we ervoor dat IV Infra kan

meeliften in geplande buitendienststellingen van

de procesaannemer.”

Door de jarenlange ervaring in de infrasector,

weten de medewerkers van UR Consultant als

geen ander oorzaak en gevolg te duiden, zodat

bedrijven veilig en vertrouwd kunnen werken

op of rond het spoor. ■

Trace West Oost- 6 van project Rijnlandroute. (Beeld: Roelof de Vries)

'Door de jarenlange ervaring

in de infrasector, weten we als geen ander

oorzaak en gevolg te duiden'

Naamloos-1 1 21-07-20 09:58

51


THEMA RAIL

Tekst | Joey Kortlever, Sectorhoofd Spoor Iv-Infra Beeld: | Iv-Groep b.v.

HOE MOEILIJK KAN HET ZIJN?

Keerwanden stellen en perronbestrating vervangen

ProRail vindt dat alle Nederlanders zelfstandig moeten kunnen reizen, ook mensen met een

functiebeperking. Daarom wil ProRail dat in 2030 alle stations voor iedereen toegankelijk zijn.

De komende jaren wordt grootschalig onderhoud gecombineerd met maatregelen om obstakels

voor een treinreis weg te nemen. ProRail heeft hiervoor een raamovereenkomst opgesteld en

de sector Spoor van Iv-Infra maakt hier deel van uit. De komende jaren zullen vanuit deze

raamovereenkomst tientallen perronvernieuwingen uitgevoerd worden.

PERRONVERNIEUWING

Bij grootschalig onderhoud, in de vorm

van perronvernieuwing, wordt onder andere

gedacht aan het stellen van keerwanden

en de bestrating van het perron. De reactie

‘hoe moeilijk kan dat zijn?’ hebben we

dan ook al vaker gehoord. Dat er wel wat

meer bij komt kijken, leggen we graag uit.

Er zijn 404 stations in Nederland en daarnaast

zijn er enkele stations die alleen worden gebruikt

voor speciale gelegenheden, zoals station Rotterdam

Stadion. Om zelfstandig te kunnen reizen

moeten er diverse maatregelen genomen worden,

zoals gelijkvloerse perrons en trapleuningen

met braille-informatie. Ook moeten stationsvoorzieningen,

zoals toiletten, door iedereen veilig

en zelfstandig gebruikt kunnen worden. Er zijn

twee maatregelen, die worden meegenomen tijdens

de perronvernieuwingen, die eruit springen.

Ten eerste het realiseren van een drempelloze inen

uitstap van de trein: de P76 norm. Deze norm

houdt onder andere in dat perrons 76 centimeter

hoog moeten zijn. De tweede maatregel is het

toegankelijk maken van perrons door middel van

hellingbanen. Tijdens de perronvernieuwingen

worden ook andere maatregelen meegenomen,

zoals het vernieuwen en/of aanbrengen van de

ribbelige geleidelijnen, veiligheids- en perronrandmarkeringen,

outillage, omroepinstallaties en verlichting.

Alle maatregelen hebben hun eigen voorschriften

met bijbehorende eisen. Dit vergt een

goede voorbereiding en een goed ontwerp. Een

integraal ontwerp is hierbij van belang vanwege

de raakvlakken tussen de verschillende systemen.

Vernieuwen perrons station Haarlem Spaarnwoude met EPS en trekputten.

JARGON EN CERTIFICERING

Net als binnen diverse andere branches is er bij

werken rondom en aan het spoor sprake van

jargon, afkorting van begrippen, bedrijfsvoor-

52


THEMA RAIL

Drempelloze in- en uitstap gerealiseerd.

schriften, productspecificaties, certificeringen

en noem maar op. Als erkend ingenieursbureau

heeft Iv-Infra toegang tot de RailinfraCatalogus

van ProRail waar honderden van deze bedrijfsvoorschriften

en productspecificaties beschreven

staan. Voordat het ontwerp gemaakt

wordt, moeten alle relevante voorschriften en

eisen in beeld worden gebracht. Ook om verificatie

en validatie toe te kunnen passen.

ONTWERPVOORSCHRIFT

In ‘OVS00067 Ontwerpvoorschrift perrons’

staat beschreven dat een perron kan worden

gebouwd als op zichzelf staand bouwwerk

of geïntegreerd in een kunstwerk. Voorbeelden

van perrons die zijn geïntegreerd in een

kunstwerk zijn onder andere het spoorviaduct

van station Voorburg, station Best in spoortunnel

Best en station Barendrecht in de bovengrondse

tunnel (Kap van Barendrecht).

Perrons hebben een verdiepte, verhoogde of

gelijke ligging met de omgeving. De opbouw van

een perron is afhankelijk van de locatie en vooral

van de stabiliteit van de ondergrond. Meestal

zijn ze gebouwd als zandperron. Dat wil zeggen

dat een perron over de volledige lengte en

kopse einden is opgebouwd uit betonnen keerwanden.

Ze zijn gevuld met zand en de vloer

is afgewerkt met betontegels en/of betonnen

vloerelementen. Bij een zettingsgevoelige locatie

is een perronconstructie opgebouwd met lichte

materialen, zoals EPS (piepschuim). De raamovereenkomst

geldt hoofdzakelijk voor grootschalig

onderhoud aan zandperrons, die zijn

omsloten met de betonnen perronkeerwanden.

PERRONKEERWANDEN

Voor het zetten van perronkeerwanden is het

van belang de huidige situatie van het spoor,

perron en eventuele dwangpunten inzichtelijk te

krijgen. Daarom worden deze gescand volgens

RLN00296. Op basis van de inmeting wordt

gekeken naar optimalisatie van het alignement.

Een alignement is een op basis van eisen uit

OVS00056-4.1 bepaalde wiskundige beschrijving

van de theoretische ligging van het spoor.

De werkelijke ligging wijkt hier vrijwel altijd van

af. Afhankelijk van de status van een alignement

zijn er verschillende alignementen die als basis

kunnen dienen voor de perronhoogte en -afstand,

namelijk PVS-tracé, doeltracé, nul-tracé,

projectdoeltracé en een verbeterd nul-tracé

Indien de draagkracht van de bestaande ondergrond

goed is, worden de perronkeerwanden

gesteld op een laag van 20 centimeter gestabiliseerd

zand. Het uitzetten van de perronkeerwanden

wordt gedaan op basis van de perronhoogte

en –afstand. De perronhoogte is de

hoogte van de perronrand: nominaal 760 mm

+BS (bovenkant spoorstaaf). De perronafstand

is de afstand van nominaal 1700 mm tussen de

perronrand en het hart van het spoor. Bij perronsporen

in een boog moet rekening worden

gehouden met de nominale perronafstand

tussen het hart van het spoor en de rand van

het perron, deze moet worden vermeerderd

of verminderd met een breedtetoeslag. Deze

toeslag is afhankelijk van de verkanting van het

perronspoor. De perronafstand moet worden

vermeerderd of verminderd wanneer het perron

respectievelijk aan de binnenzijde of aan de

buitenzijde van de boog is gesitueerd.

Station Soestdijk met perronspoor in een boog.

OUDERE PERRONS

Bij oudere perrons staan perronkeerwanden vaak

direct op de onderliggende zand- of grondlaag.

Oudere perrons kunnen ook uit gemetselde keerwanden

bestaan. Deze beginnen onderaan breed

en lopen trapsgewijs naar boven. De bovenkant is

afgewerkt met een afdeksloof of een gemetselde

rollaag. Om de exacte opbouw van de gemetselde

keerwand te bepalen dienen oude tekeningen

te worden bekeken. Als dit niet de benodigde

informatie oplevert, moet voorafgaand aan een

buitendienststelling de gemetselde keerwand vrijgegraven

worden. Een perron kan ook een monumentale

status hebben. In dat geval moeten de

mogelijkheden afgestemd worden met ProRail,

Monumentenzorg en het bevoegd gezag.

HELLINGBANEN

Op een station zonder liften dienen hellingbanen

te zijn. De perronvernieuwingen worden

gecombineerd met het plaatsen, vernieuwen

en aanpassen van hellingbanen volgens

de huidige regelgeving. Een hellingbaan dient

een helling te hebben van 1:20 of flauwer,

met een rustplateau van minimaal 1,5 meter.

De breedte van een hellingbaan moet minimaal

1,2 meter zijn en aan beide zijden worden

voorzien van een dubbele buisleuning.

Bij het aanpassen van een hellingbaan kan de

perronindeling en/of perronlengte veranderen.

Dit kan tot gevolg hebben dat treinlengteborden

wellicht verplaatst moeten worden.

BUITENDIENSTSTELLING

De meeste werkzaamheden moeten volgens

het Normenkader Veilig Werken in een buitendienststelling

worden uitgevoerd. Door de relatief

smalle perrons betekent dit dat de gehele

perronvernieuwing in een buitendienststelling

moeten worden uitgevoerd. De reizigers hebben

hierdoor weinig overlast van de werkzaamheden.

Om de impact voor de reizigers zo klein mogelijk

te houden duren de buitendienststellingen

meestal (maar) een weekend. Dit vraagt een gedetailleerde

planning en logistiek plan. Er mag niks

tegenzitten in zo’n weekend.

Kortom: het werk zelf, het stellen van keerwanden

en vervangen van perronbestrating, is misschien

niet zo moeilijk, maar het werk vooraf…

daar zit de uitdaging in! ■

53


PROJECT THEEMSWEGTRACÉ

Tekst | Roel van Gils Beeld | Infranea

4D BIM houdt Theemswegtracé

‘op de rails’

In de haven van Rotterdam komen alle transportvormen in hoge intensiteit samen: over de weg, het

spoor en op het water. Met name bij die laatste twee wringt de schoen ter hoogte van de beweegbare

Calandbrug bij Rozenburg. Om dit knelpunt te voorkomen, is een slimme omleiding bedacht,

zodat het spoorverkeer niet meer de scheepvaartroute doorkruist. De aanleg van dit 4 kilometer

lange Theemswegtracé is een complex project in een uitdagende omgeving met vele stakeholders.

Reden om de omlegging in een 4D-model voor te bereiden.

“Het Theemswegtracé is een oplossing voor het

capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer dat

verwacht wordt als gevolg van de groei van het

spoorvervoer, alsmede de groei in het scheepvaartverkeer

van en naar de Brittanniëhaven”,

begint Dieter Behaeghel, projectdirecteur van

bouwcombinatie SaVe, verantwoordelijk voor de

realisatie van de onderbouw. “Het nieuwe tracé

loopt over een verhoogd spoorviaduct, krijgt

twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de

A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Op

die manier komt het toenemende treinverkeer

niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer,

wat de doorstroming zal verbeteren.”

4D-BIM

In de tenderfase, nog vóór de gunning, heeft Infranea

opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam

ondersteund met het aspect Bouw Informatie

Management (BIM) in de aanbesteding. “Het

idee was om de planning aan het 3D-model te

koppelen, vanwege de vele stakeholders in de

omgeving, zodanig dat een aantal logistieke operaties

al in het voortraject gesimuleerd konden

worden”, legt Jaap de Boer uit, Operationeel Directeur

van Infranea. “In overleg met het Havenbedrijf

hebben we ons na de gunning vrij kunnen

maken om de advieswerkzaamheden op het

vlak van BIM voort te kunnen zetten voor de

combinatie SaVe. We hebben bij aanvang een

BIM Uitvoeringsplan opgesteld dat de BIM-strategie

en -processen beschrijft ten behoeve van

het succesvol voorbereiden en voltooien van

het project. De koppeling van de planning aan

het 3D-model is hier bij cruciaal gebleken. 4D

BIM heeft daarnaast ook geholpen in de communicatie

naar de omgeving om stakeholders

te informeren om de verwachtingen te managen

op vlak van bouwactiviteiten en veiligheid

(wat niet evident is in een complexe industriële

omgeving als de Botlek). Het model is daarnaast

ook gekoppeld aan andere systemen zoals Relatics

wat het eenvoudig maakt om na oplevering

het vereiste digitaal opleverdossier te overhandigen

aan het Havenbedrijf.”

Ook voor SaVe zelf biedt het 4D-model volgens

Behaeghel veel beter inzicht. “Het neemt een belangrijke

plaats in bij de filosofie die we uitdragen

als combinatie. SaVe staat voor ‘stick to the plan’,

‘altijd veilig’, ‘verbindend samenwerken’ en een ‘excellente

werkvoorbereiding’. Door een project in

4D-BIM uit te werken, ga je als het ware virtueel

op voorhand bouwen. Zo krijgen we het inzicht

om alle aspecten van het werk in één keer goed

te realiseren, waardoor de faalkosten aanzienlijk

dalen. Het is zelfs mogelijk om draaicirkels van

bouwkranen op voorhand digitaal in het werk uit

te testen en kraanposities te controleren in relatie

tot de ligging van kabels en leidingen. We koersen

mede dankzij 4D-BIM nog steeds op de voorziene

einddatum. Niet zo vanzelfsprekend gezien de

omstandigheden met corona.” ■

Links de actuele stand van zaken; rechts het BIM model eindsituatie.

54


PROJECT THEEMSWEGTRACÉ

De omlegging van het

Theemswegtracé is in een

4D-model voorbereid.

(Beeld: PortPictures/

Danny Cornelissen)

55


PROJECT THEEMSWEGTRACÉ

Tekst | Roel van Gils Beeld | SGS Roos+Bijl

Meest complexe ondergrondse

infragebied van Nederland

De aanleg van het 4 kilometer lange Theemswegtracé, de Havenspoorlijn, vindt plaats in het meest

complexe ondergrondse infragebied van Nederland; het Havengebied van Rotterdam. In opdracht van

netbeheerder Stedin heeft SGS Roos+Bijl de directievoering op zich genomen voor het aanpassen en

verleggen van een grote hoeveelheid cruciale kabels en leidingen in de ondergrond. Een gesprek met Ruud

Straver, directievoerder complexe projecten bij SGS Roos+Bijl, over de ‘kunstgrepen’ die zijn uitgehaald.

In het Rotterdamse Havengebied zijn grote bedrijven

gesitueerd en er liggen belangrijke verbindingen

in de ondergrond. “Om te voorkomen

dat het bestaande kabel- en leidingtracé door de

aanleg van de nieuwe spoorlijn zou verdwijnen

onder het nieuwe asfalt, heeft Stedin ervoor gekozen

om een deel van het tracé 20 meter te

verplaatsen naar een reeds bestaande kabel- en

leidingenstrook,” legt Straver uit. “Die strook was

namelijk nog niet volledig ‘gevuld’. Wel hebben

we de nodige extra voorzieningen moeten treffen

om de warmteafgifte van het totale kabelpakket

binnen de perken te houden, zodanig dat de

transportcapaciteit niet in het geding komt.”

WARMTEAFGIFTE

Een oplossing om de warmteafgifte te beperken,

is volgens Straver het toepassen van

grondverbetering. “Daarbij wordt een zandsoort

toegepast die de warmte beter doorlaat

en wordt het totale pakket ingepakt met

een worteldoek om uitspoeling te voorkomen.

De gemeente Rotterdam had echter

slechte ervaringen met een dergelijke oplossing

op een andere locatie. Reden voor ons

om een alternatief te bedenken. We hebben

een kunststof bak ontwikkeld die is ingezet

op een aantal plaatsen waar sprake is van

extra opwarming. De bak is gevuld met het

speciale zand dat bijdraagt aan een betere

SGS stond ook in voor het ontwerp en de coördinatie van een vijftal tunnelboringen vanaf het hoogspanningsstation onder de rijbaan en het spoor door.

56


PROJECT THEEMSWEGTRACÉ

warmteafgifte.” Behalve voor het ontwerp

van het nieuwe kabel- en leidingtracé stond

SGS Roos+Bijl ook in voor de afstemming

met alle stakeholders. “We hebben de coördinatie

verzorgd tussen aannemers, de gemeente

Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam,

ProRail en de klanten van Stedin om de

overschakeling van het oude op het nieuwe

netwerk vlekkeloos te laten verlopen.”

Daarnaast stond het ingenieursbureau ook in

voor het ontwerp en de coördinatie van een vijftal

tunnelboringen vanaf het hoogspanningsstation

onder de rijbaan en het spoor door. “Het betreft

gesloten frontboringen met een inwendige

diameter van 80 centimeter”, vervolgt Straver.

“Aangezien de boring dermate dicht bij de bestaande

spoorlijn werd uitgevoerd, zijn er zware

maatregelen getroffen om het spoor stabiel te

houden. Zo is de langste stalen sleufbekisting die

ooit is gemaakt in Europa toegepast over een

lengte van 1 kilometer én dat op slechts 1 meter

van het spoor. Het spoor moest gedurende

de werkzaamheden in gebruik blijven voor het

goederenvervoer. In alle opzichten dus een uniek

project in het meest complexe ondergrondse infragebied

van Nederland.” ■

In opdracht van netbeheerder Stedin heeft SGS Roos+Bijl de directievoering op zich genomen voor het aanpassen en

verleggen van een grote hoeveelheid cruciale kabels en leidingen in de ondergrond.

SGS ROOS+BIJL

UW INGENIEURSBUREAU, MET EEN ENORME PASSIE VOOR KABELS EN LEIDINGEN

De ondergrondse infrastructuur is ons

domein. Olie, gas & chemie, energie,

water en telecommunicatie zijn onze

expertisegebieden. We ontwerpen

technische kabel- en leidingnetwerken

voor distributie en transport, en

verzorgen de begeleiding bij het

aanleggen, verleggen of verwijderen

van kabels en leidingen.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij

in staat om met u mee te denken. Die

beste oplossingen zullen en moeten

er komen. Of het nu gaat om het

ontwerpen van een tracé, het beheren

van een netwerk, projectmanagement,

een omgevingsscan of complexe

berekeningen. Wij staan graag voor u

klaar!

+31 (0)10 – 416 40 40

nl.roosenbijl.info@sgs.com

www.roosenbijl.nl

• ADVIES & ENGINEERING

• PROJECTMANAGEMENT

• ASSETMANAGEMENT

• OMGEVINGSMANAGEMENT

57


DE KEI VAN DE GWW

Tekst | Jan Mol Beeld | Van Oord

“Ik heb zand en water

in mijn bloed”

In deze nieuwe rubriek “De kei van de GWW”, waarin we mensen

in de spotlights zetten die op gepassioneerde wijze hun werk doen

binnen de sector, wordt de aftrap gegeven door Ronald Schinagl,

algemeen directeur bij Van Oord Nederland. Naast deze functie is

Schinagl ook vice voorzitter bij de Nederlandse Vereniging van

Waterbouwers, lid van de raad van toezicht van Ecoshape en neemt

hij deel aan het informeel strategisch overleg bij Bouwend Nederland.

'Als de sector teveel druk gaat ondervinden,

dan loop je het risico dat onze vakmensen

de branche gaan verlaten'

58


DE KEI VAN DE GWW

“Ik ben er trots op wat we met Van Oord Nederland

bereikt hebben”, opent hij het gesprek. “We

staan prominent in de markt. Sinds eind 2016 bekleed

ik de functie van algemeen directeur, een

hele grote eer.” Al in 1986 begaf Schinagl zich in

de baggerindustrie. “Zand en water hebben een

enorme aantrekkingskracht op me en dat is altijd

zo geweest. Het zit in mijn bloed. Daarom deed

ik op de TU Delft Civiele Techniek, Kustwaterbouwkunde.

De eerste jaren werkte ik in Nederland,

later ben ik internationaal gegaan.”

CREATIVITEIT EN INNOVATIE

BINNEN DE GWW

Eind 2016 pakte Schinagl bij Van Oord de business

unit Nederland op. “We hebben mooie

successen met projecten als de A16 Rotterdam,

de Afsluitdijk en de ViA15. Aansprekende,

grote, multidisciplinaire projecten. Kortom,

een mooie orderportefeuille met daaraan gekoppeld

een schitterend stuk infrastructuur.

Het zijn complexe projecten, waarbij duidelijk

wordt hoe een goede uitvraag kan leiden tot

creativiteit. Er ontstaat dan ruimte voor deze

creativiteit voor de inschrijvers. Een goed voorbeeld

is de Afsluitdijk, waar innovatie hoogtij

viert. ‘Spuien als het kan, pompen als het moet’

is inmiddels een bekende kreet. En kijk eens

naar de totstandkoming van de Levvel-blocs.”

DUURZAAM KUSTONDERHOUD,

EEN VRAAGSTUK

In het licht van de laatste innovaties die Schinagl

binnen de GWW voorbij ziet komen, uit hij

meteen ook een zorg. “Er bestaat nog steeds

niet altijd het goede klimaat om te innoveren.

Toch is het wel nodig. Een van de vraagstukken

is bijvoorbeeld hoe we het onderhoud aan

de Nederlandse kust op duurzame wijze gaan

voortzetten. RWS heeft in de uitvraag daarvoor

al aangegeven open te staan voor innovatieve

ideeën. Het zou mooi zijn als we vaart

zouden kunnen zetten achter een aantal van de

echte ‘out of the box’ ideeën die opgebracht

zijn. Wij zijn echte ‘doeners’, kijk maar naar

Ecoshape bijvoorbeeld. We hebben pilots nodig,

zodat we kunnen testen, leren, aanpakken

en uitvoeren. Het gevaar bestaat dat we te lang

blijven hangen in theoretische processen.”

OPLOSSINGSGERICHT DENKEN

MET HET OOG OP MORGEN

Schinagl schetst hoe belangrijk het is om een

pakket aan mogelijkheden klaar te hebben

liggen om een antwoord te hebben op de

onzekere toekomst inzake de zeespiegelstijging.

“De oplossingen zullen moeten passen

binnen de duurzaamheidsperspectieven.

Zand opspuiten? Kan dit beter binnen de uitstootnormen?

Dergelijke vragen moeten we

onszelf stellen. Er zullen voor de kustlijn andere,

onconventionele oplossingen moeten

komen”, aldus Schinagl. “Samenwerken is het

sleutelwoord, niet alleen binnen de sector,

maar ook overstijgend. Koppel infrastructuren,

maak gebruik van offshore windfarms.

Laten we coalities gaan vormen om klussen

te klaren.”

TOCH NOG EVEN

OVER CORONA…

“We kunnen er niet omheen om toch nog even

de situatie rondom Corona te belichten. Wat

ben ik trots op de GWW wanneer ik zie dat

we gewoon doorwerken. Kijk naar het project

Houtribdijk bijvoorbeeld, in Coronatijd opgeleverd.

De zorg die ik heb echter, is dat alles

nu goed doorloopt, maar we uiteindelijk toch

met een te krappe orderportefeuille komen te

zitten. Als de sector daarvan teveel druk gaat

ondervinden, dan loop je het risico dat onze

vakmensen de branche gaan verlaten, terwijl

de opgave echt niet kleiner wordt. Dat moeten

we zien te voorkomen.”

Volgens Schinagl is dat niet alleen een geldkwestie.

“Alle brancheorganisaties hebben in

taskforceverband met RWS geïnventariseerd

wat we moeten doen om de workflow op

gang te houden, dat geldt voor lopende en

toekomstige projecten. Dat proces loopt nu,

RWS kijkt wat er kan en neemt zaken mee

als PAS, PFAS, stikstof en organisatorische

beperkingen.” Tot besluit zegt Schinagl: “Het

is van groot belang dat RWS en de sector

de continuïteit van de GWW als sterk focuspunt

hanteren, echt met het oog op de

toekomst. Dat besef mag van mij bij iedereen

prominent aanwezig zijn.” ■

Ronald Schinagl, algemeen directeur bij Van Oord Nederland.

59


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst | Jan Mol Beeld | Ardito Fotografie

‘Hybride werkwijze’

houdt het sociale aspect

van samenwerken levend

Ten tijde van dit schrijven bereidt Nederland zich voor op een tweede Coronagolf. De maatregelen

die in het begin van de Coronacrisis van kracht waren en die later versoepeld werden, lijken weer

aangescherpt te worden. ‘Social Distancing’ en thuiswerken komen weer volop in beeld, werkend

Nederland kent ‘de drill’ inmiddels. We praten met Andrea Vollebregt, directrice van de Vereniging

van Waterbouwers, over de nog immer voortdurende invloed van Corona op de sector.

“Het mooie aan waterbouwwerk is dat je tijdens

de uitvoering veel buiten werkt”, opent

Andrea het gesprek. “We hebben tot nu toe

redelijk goed kunnen doorwerken, met de nodige

aanpassingen.” Zij doelt daarmee op individueel

rijden naar het werk en niet met zijn

allen in een bouwkeet gaan zitten bijvoorbeeld.

“Alleen in de cabine van een hijskraan heb je

volledige privé quarantaine.”

EEN SCHIP IS EEN VAREND

QUARANTAINEGEBIED

Andrea heeft respect voor de grote groep

bemanningsleden op schepen, waarvan een

groot deel door Corona vast heeft gezeten

in het buitenland. “Sommigen zitten daar

nog”, schetst zij. “Door de Coronacrisis kun

je niet zomaar even een crew aflossen. Sommige

bemanningen hebben maanden op het

schip gezeten, een hele kleine wereld. Maar

het zijn aanpakkers die ook in een crisissituatie

samen het beste ervan maken. Daar ben

ik trots op. Een schip is eigenlijk een varend

quarantainegebied. Men gaat niet aan land,

hooguit even aan de kade. Mensen van buiten

werd de toegang tot het schip ontzegd

om veiligheidsredenen. Dat houdt in dat het

uitdelen van bijvoorbeeld certificaten uitge-

steld werd. De bevoorrading liep uiteraard

wel gewoon door.”

NIEUWE MOGELIJKHEDEN OM

DOOR TE KUNNEN WERKEN

De hele BV Nederland heeft de slag naar digitale

communicatie inmiddels gemaakt. Ook

in de waterbouw, is de constatering van Andrea.

“We hebben snel geleerd dat we op

het digitale vlak meer kunnen dan we dachten.

Onze leden zitten door het hele land en

het positieve aspect van digitaal samenwerken

is dat er minder gereisd hoeft te worden.

Dat spaart kosten en tijd. Wij zijn er volledig

in meegegaan, door het centrale vergaderen

digitaal te doen. De algemene ledenvergadering

heeft digitaal plaatsgevonden en we zijn

ook gestart met het houden van webinars.

Echt iets om er na Corona in te houden.”

Het sociale aspect van het lijfelijk aanwezig zijn

bij een vergadering wil Andrea echter niet onderschatten.

“Video is leuk, maar je mist een

stuk lichaamstaal, gezelligheid en sfeer. Per slot

van rekening is ons werk ook het verbinden

van mensen. Daar nemen we dus ook geen afscheid

van, we gaan er alleen selectiever mee

om. Zo bekijken we of het echt nodig is om in

het echt samen te komen. Is dat het geval, dan

selecteren we zorgvuldig een locatie waar we

kunnen vergaderen met inachtneming van de

RIVM richtlijnen. We gaan dus voor de combinatie

digitaal-fysiek werken, een hybride werkwijze,

met de richtlijnen van het RIVM als kompas.

Dat geldt niet alleen voor onze vereniging,

maar ook voor ontmoetingen met opdrachtgevers.

Soms is het lastig, maar we hebben er nog

geen onvertogen woord over gehoord. Iedereen

neemt zijn verantwoordelijkheid.”

“WE KUNNEN WERKEN, DUS

LAAT ONS WERKEN”

Tot besluit praten we over de orderportefeuille,

nu en in de toekomst. Een bron van

zorg voor Andrea. “Nu werken we door aan

orders die er al lagen, in aangepaste vorm.

Maar hoe houden we die orderstroom op

gang? De orderportefeuille moet gevuld

worden en op stapel staande projecten

moeten versneld op de markt komen. We

kunnen werken, dus laat ons werken. Mijn

angst voor teruglopende orders is niet alleen

teruglopende omzet, maar dat er door de

druk ook nog mensen vertrekken uit de sector.

Dan krijg je een ‘brain drain’ en zie die

kennis maar weer eens terug te krijgen ■

60


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

'De orderportefeuille moet gevuld

worden en op stapel staande

projecten moeten versneld

op de markt komen'

Andrea Vollebregt.

61


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

De 100%-recyclebare infiltratiebuffer zorgt ervoor dat na een stevige regenbui de

wateroverlast op verharde oppervlaktes rondom ‘t Gasthoês wordt verminderd.

Tekst | Rockwool BV Beeld | Rockwool BV

Infiltratiebuffer toegepast bij klimaatadaptieve

gebiedsontwikkeling in

centrum van Horst aan de Maas

Het project biedt ruimte voor een testlocatie om capillaire werking van de

steenwol van ondergronds Rockflow- watermanagementsysteem te onder-

Het gebied rondom het culturele centrum ‘t Gasthoês in Horst aan de Maas, dat wordt gerenoveerd,

wordt herontwikkeld tot een groen gebied. Dit versteende gebied kampt met actuele problematiek

van forse regenbuien, extreme droogte en hittestress. In dit gebied wordt de Rockflow infiltratiebuffer

van Lapinus (onderdeel van de ROCKWOOL Group) toegepast.

De 100%-recyclebare infiltratiebuffer zorgt

ervoor dat na een stevige regenbui de wateroverlast

op verharde oppervlaktes rondom

‘t Gasthoês wordt verminderd. Het slimme

watermanagementsysteem buffert hemelwater

en infiltreert het in de bodem waardoor

het grondwaterpeil op niveau blijft. De klimaatatlas

geeft aan dat de temperatuur op bepaalde

locaties in Horst aan de Maas hoger is dan elders.

Bij fikse regenbuien kan het hemelwater

onvoldoende door de rioleringen worden afgevoerd.

De gemeente Horst aan de Maas heeft

daarom bepaald om binnen de herinrichting

van het gebied rondom ‘t Gasthoês, klimaatadaptieve

maatregelen te treffen zodat een

vergroend gebied ontstaat dat wateroverlast

tegengaat, minder snel opwarmt, verdroging tegengaat

en het grondwaterpeil op niveau houdt.

62


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

GROEN GEBIED

‘t Gasthoês is in bezit geweest van Woningcorporatie

Wonen Limburg en is inmiddels eigendom

van de gemeente Horst aan de Maas.

Marleen van Ulft is senior gebiedsontwikkelaar

bij Wonen Limburg. Haar taken zijn onder

meer om wijken en buurten leefbaar te

houden en mensen een prettige woonplek te

bieden. “Groen in een woongebied is hiervan

een belangrijk onderdeel”, geeft ze aan. “Gemeente

Horst aan de Maas besteedt steeds

vaker aandacht aan klimaatadaptie. De duurzame

gebiedstransformatie, genaamd Hof te

Berkel, rondom ‘t Gasthoês is hiervan een

mooi voorbeeld.” Wonen Limburg heeft in

samenwerking met Gemeente Horst aan de

Maas dit project opgestart om hun bestaande

panden met de infra eromheen te kunnen verduurzamen

en te vergroenen. “Voor het bestrijden

van wateroverlast bij piekbuien stelt

de gemeente eisen aan leefklimaat, ruimtelijke

ordening, duurzaamheid, onderhoud en uiteraard

aan de kosten hiervan”, zegt Van Ulft. De

hoofddoelstelling van de gemeente is om het

gebied rondom ‘t Gasthoês te transformeren

tot een open en groen gebied, dat direct in

verbinding staat met het centrum van de stad.

De bestaande parkeerplaats is hiervoor compleet

opnieuw ingericht. Van Ulft vertelt dat

Wonen Limburg samen met een groot aantal

partijen betrokken is bij de uitwerking van

de inrichtingsplannen van de openbare infra,

zoals de bewoners, ondernemers en bouwpartijen.

“Door deze manier van samenwerken

kunnen bewuste keuzes gemaakt worden

voor het verduurzamen van de klimaatbestendige,

stedelijke omgeving”, zegt Van Ulft.

Het project zal dit najaar worden opgeleverd.

BOUWTEAM

Wim Ramakers is projectleider bij het infrabedrijf

BLM Wegenbouw in Wessem. “We voeren

dit project in een bouwteamsetting uit”,

zegt Ramakers. Het bouwteam bestaat uit de

gemeente als opdrachtgever, hoofdaannemer

BLM Wegenbouw en bureau Kragten, die de

gemeente heeft ondersteund bij het voorlopig

ontwerp van de herontwikkeling van het

Gasthoêsgebied, waarin het slimme watermanagementsysteem

van Lapinus als totaaloplossing

is toegepast. Lapinus nam regelmatig deel

aan dit bouwteam om mee te denken over

een totaaloplossing “Het gebied krijgt een diverse

en duurzame kwaliteit voor het verbeteren

van het milieu en het leefklimaat in deze

versteende omgeving.” De parkeerplaats die

intact blijft, moet bereikbaar blijven. Het regenwater

wordt opgevangen en zoveel mogelijk

in de bodem geïnfiltreerd. “Alle straatkolken

in het verharde oppervlak zijn aangesloten

op een apart regenwaterriool, die overgaat in

de infiltratiebuffer Rockflow van Lapinus. Bij

piekbuien nemen de buffers het regenwater

op en geven dat vervolgens vertraagd af aan

de bodem. “Dit voorkomt wateroverlast en

verdroging van de bodem.” Daarnaast wordt

het dakwater van ‘t Gasthoês opgevangen en

doorgesluisd naar een permavoidsysteem,

waarbij de steenwol zorgt voor het transport

van water naar de planten toe. Dit systeem

bevat ondergrondse waterbuffers onder de

groenvakken, die zorgen voor een capillaire

werking, waardoor het waterniveau voor de

beplanting op peil blijft. “We testen in dit

project of dit beproefde permavoidsysteem

nagebootst kan worden door het Rockflowsysteem”,

zegt Ramakers.

Het gebied rondom het culturele

centrum ‘t Gasthoês in Horst aan de

Maas, dat wordt gerenoveerd, wordt

herontwikkeld tot een groen gebied.

KLIMAATVERBETERING

Joop Schaghen is adviseur gebiedsontwikkeling

en burgerparticipatie bij Kragten in Herten.

“Wateroverlast bij flinke regenbuien en

sterke opwarming van de stad in de zomer

zijn actuele thema’s”, zegt Schaghen. “Gemeentes

onderkennen steeds vaker de problemen

die verharde oppervlakten veroorzaken

in stedelijk gebied.” Dat Nederland op dit

moment opnieuw wordt geconfronteerd met

een droogteperiode, draagt hier sterk aan bij.

“Minder stenen en meer groen in de stad zorgen

voor minder wateroverlast en voor meer

verkoeling in de zomer.” Schaghen legt uit dat

voor het vergroenen van het Gasthoêsgebied

het watermanagementsysteem Rockflow in

combinatie met de waterabsorberende ZO-

AK-klinker en het beproefde permavoidsysteem

een ideale toepassing is om water op te

vangen en in de bodem vast te houden. “De

infiltratiebuffer is een praktische en duurzame

oplossing voor de actuele waterhuishoudingsproblematiek

waarmee gemeentes

steeds vaker te maken krijgen. ›

63


Rockflow

infiltreert

regenwater

Rockflow helpt bij duurzame klimaatadaptatie

in stedelijk gebied.

Het Rockflow-systeem van steenwol

elementen is een duurzame oplossing om

regenwater in stedelijk gebied snel op te

vangen. Het opgevangen water wordt ter

beschikking gesteld aan bomen en planten

of geïnfiltreerd in de bodem en draagt bij

aan de natuurlijke waterbalans.

Part of the ROCKWOOL Group


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

In dit gebied wordt de Rockflow infiltratiebuffer van Lapinus (onderdeel van de ROCKWOOL Group) toegepast.

Het heeft een hoge waterdoorlatendheid en

hoge opnamesnelheid en het kan 95% van

zijn eigen volume in water absorberen”, legt

Schaghen uit. “Door dit permavoidsysteem

ontstaat een optimale groeiconditie voor

planten en bomen, die uiteindelijk sterk bijdraagt

aan de klimaatverbetering in het gebied”,

zegt Schaghen.

Ralf Vaessen is directeur van hoveniersbedrijf

Herman Vaessen in Maasbree. Hij is bij

het project Gasthoês betrokken als specialist

op het gebied van innovatief vergroenen van

verharde oppervlaktes in stedelijke gebieden.

“Het is de bedoeling dat dit gebied zo’n 400

kubieke meter water moet kunnen bufferen

en infiltreren in de bodem.” Vaessen legt uit

dat het samenwerken in bouwteamverband

met de betrokken uitvoerende partijen de

drijvende kracht is achter dit project. “Tijdens

het voortraject hebben deze partijen uitvoerig

hun deskundige kennis en ervaring kunnen

delen en inzetten.” Vaessen heeft de groenvoorziening

aangelegd die met sensoren en

vochtmonitoring het watergehalte bijhoudt

en regelt. In het gebied rondom ‘t Gasthoês

zijn verschillende parkeerplaatsen opnieuw

bestraat met de zoak- klinkers (zeer-openafval-keramiek)

van TileSystems. Deze zoakklinkers

zijn gemaakt uit productafval van de

keramische tegels en kunnen snel regenwater

absorberen. “Interessant aan deze tegels

is dat ze niet alleen snel het water opnemen,

bufferen en laten infiltreren en het water laten

afvloeien naar de ondergrondse Rockflowinfiltratiebuffer,

maar ook water laten verdampen

na een hevige zomerse regenbui. Tijdens

hete zomerdagen heeft dit een verkoelend effect”,

zegt Vaessen.

PROEFBAKKEN

Linda de Vries, business developer bij Lapinus,

houdt zich bezig met het toepassen van steenwol

in watermanagementsystemen met de focus

op urban green en klimaatadaptatie in stedelijk

gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt

van circulaire materialen. De Vries geeft aan

dat het project Gasthoês redelijk uniek verloopt,

omdat een innovatief bouwteam hiermee

aan de slag is gegaan. “Bijzonder interessant

om hiervan deel uit te maken en om mee

te maken dat we gezamenlijk al die wensen van

de opdrachtgever kunnen waarmaken”, stelt

ze vast. “Kennis wordt gedeeld om samen een

ontwerp te maken voor de groene ruimte van

dit gebied, waarin water wordt vastgehouden

en hergebruikt.” Deze vorm van samenwerking

is vrij uniek bij dit soort infraprojecten. De

Vries denkt dat in de toekomst bij dit type projecten

vaker door uitvoerende partijen samengewerkt

zal worden om de juiste oplossingen

te vinden voor problemen rondom verdroging

en waterhuishouding in de openbare ruimte.

Ze vertelt dat bij dit project Gasthoês plantvakken

met een substraat gemengd met losse

steenwol en capillaire steenwol elementen zijn

aangelegd om te testen hoe water vlak onder

het oppervlak vastgehouden kan worden. In

tegenstelling om overtollig water zo snel mogelijk

te infiltreren, wordt hier water van kleine

buien vast gehouden om droogte tegen te

gaan. Dit substraat heeft een sterke wateropzuigkracht

en deze capillaire werking zorgt

ervoor dat het water naar de oppervlakte

wordt getrokken vanuit een buffer, waardoor

de bodem vochtig blijft zodat de planten niet

uitdrogen. “Water wordt vastgehouden om

droogteperiodes te kunnen overbruggen. Dit

project biedt ons een supermooie kans, vooral

nu in deze droogteperiode om deze testen uit

te kunnen voeren”, zegt De Vries. ■

65


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst | Jan Mol Beeld | Nering Bögel

Goed watermanagement betekent

ook droogtemanagement

Ten tijde van dit schrijven staat het nieuws bol van de berichtgeving over extreme wateroverlast

in Nederland, ten gevolge van heftige regenbuien. Het bizarre is dat deze plotseling optredende

problematiek letterlijk volgt op het vorige probleem: water te kort, door aanhoudend warm weer.

Er zitten letterlijk nog geen twee dagen tussen berichten als “vul je zwembad niet om water te

sparen” en “vakantiepark overstroomd”. De klimaatverandering valt niet te ontkennen.

Watermanagement is daarmee belangrijker dan ooit geworden.

Richard Janssen, eigenaar en directeur bij

Nering Bögel, praat met ons over mogelijke

oplossingen om twee vliegen in één klap te

slaan. “Goed watermanagement betekent

ook droogtemanagement”, zegt hij. Eind

2018 lanceerde Nering Bögel de prijsvraag

‘droge voeten Nederland’ (zie GWW 6 –

2018, red.) Janssen: “We hebben een “waterdenktank”

kunnen vormen met 15 universitaire

studenten met de opdracht ideeën

te produceren om anders dan bufferen en

infiltreren het wateroverlastprobleem het

hoofd te bieden. Ja, revolutionair waren ze

zeker, maar nog niet in de huidige tijd haalbaar.

Wellicht in de toekomst…”

REGENWATER OPSLAAN

Janssen vervolgt zijn verhaal: “We zullen voorlopig

op een mechanische manier de wateroverlast

en droogte te lijf moeten gaan. Door

de klimaatverandering is de balans tussen nat

en droog verstoord geraakt. Te veel water in

een kort tijdsbestek, of te weinig water over

een langere periode van hitte. We zullen die

enorme plens water die telkens over ons heen

komt moeten ‘bewaren’ voor periodes van

droogte. Dat betekent dus dat we het water

niet meer ‘rücksichtslos’ moeten afvoeren,

maar moeten gaan bufferen. Dat vraagt om

een kantelmoment in ons ‘riooldenken’.”

66


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

1: Ondergrondse buffertank voor duizenden m 3 opslag.

Bufferen en infiltreren zijn nu de enige mogelijkheden

die in de praktijk gerealiseerd

kunnen worden. “Dat begint al bij je eigen

huis, waar meer groen en minder tegels of

beton al een bijdrage kunnen leveren. Toch

is dat een druppel op de gloeiende plaat”,

oppert Janssen. “De extremen nemen naar

verwachting alleen maar toe. Dat vraagt om

regelbare opslagbassins en begint bij het

zo optimaal mogelijk benutten van ons bestaande

rioleringsstelsel. Onderhoud is het

sleutelwoord, voorkomen van verstoppingen

door straatvuil en bladeren, zorg dat lucht

uit buizen kan ontsnappen. Een luchtbel die

niet weg kan, functioneert als een afsluiter.

Houdt de afwaterpunten -kolken en gotengoed

schoon. Installeer voldoende pompputten

op de cruciale plekken, zodat deze het

overtollige water naar grotere buizen of bufferputten

kunnen pompen. Daar kan het water

dan tijdelijk worden opgeslagen.”

ZORG DAT DE KWALITEIT

VAN HET OPGESLAGEN WATER

GOED IS EN BLIJFT

Met het opslaan van hemelwater alleen ben

je er nog niet, leren we. Janssen legt uit: “In

2: Ondergrondse waterzuivering van het bufferwater.

principe is hemelwater vervuild. Het neemt

namelijk straatvuil en olie mee. Daarom is

het belangrijk om het gebufferde water ook

te zuiveren van vaste delen en olieachtige

substanties, zodat het direct klaar is voor gebruik,

wanneer er droogte dreigt.”

PUTDEKSELS VOORZIEN

VAN ONTLUCHTINGS-

MOGELIJKHEDEN

Een bekend probleem bij wateroverlast is

dat putdeksels de vrije loop krijgen bij overdruk

vanuit de riolering. Levensgevaarlijk, is

3 en 4: Distributie regenwater vanuit bufferopslag

via regelkleppen en pompsystemen naar gebruikers.

de mening van Janssen. “Je ziet de opening

van het riool niet en weet ook niet waar de

deksel ligt. Daarom moeten deksels een ontluchtingsinrichting

krijgen, dan kan de lucht

uit het riool. Door de deksel aan de rand

te borgen blijft deze vervolgens op de juiste

plek. Dat zijn simpele maatregelen die in

principe direct uitvoerbaar zijn en alvast veel

leed voorkomen en overlast beperken.”

Hoe een goed afwateringssysteem met bufferopslag

eruitziet, wil Janssen tot besluit

graag toelichten in een speciaal daarvoor gemaakte

serie afbeeldingen ■

5: Aangepaste straatkolken voor regenwaterafvoer

(onder) snelweg, zeer eenvoudig en energieloos..

6: Kolk voor regenwater, grote vrije doorlaat met

vuilvanger.

7: Rioolontlastklep, putdeksel kan niet weg bij

opstuikend water en ontlast de riooldruk.

67


Werken

aan aan water

Op Nering Op Nering Bögel

Bögel

kunt kunt u bouwen u u bouwen

Gebaseerd Gebaseerd op op meer op op op dan dan meer dan 250 dan 250 dan 250 jaar jaar 250 250 jaar jaar

jaar

ervaring ervaring biedt Nering biedt Bögel Nering door-

Bögel doordachte

oplossingen voor voor afwatering

voor afwatering

dachte oplossingen en en afvalwaterbehandeling. en en en Van Van Van des-

Van des-

Van des-

deskundige

advisering, advisering, levering levering van van van van

van

kundige producten producten systemen en systemen tot tot en tot en tot met en tot en met

en met

met

nazorg. Naast nazorg. standaard Naast standaard producten

producten

en en systemen, en en en systemen, levert Nering levert Bögel Nering Bögel

uiteraard uiteraard ook ook ook systemen ook ook systemen op op maat. op op op maat.

Gedegen Gedegen advies, een advies, een een breed een een assor-

breed assortiment

met een met een met een uitstekende een een uitstekende prijs-

prijstiment

met kwaliteitsverhouding kwaliteitsverhouding en en een en een en een prima

en een een prima

service. Dat service. Dat Dat is is Dat waar Dat is is is Nering is waar Bögel Nering Bögel

voor voor staat.

voor staat.

Het Het Het programma Het Het programma van van van Nering van van Bögel

Nering Bögel

is is in in is vrijwel is in is in is in in alle vrijwel alle alle materialen alle alle materialen en en uitvoeringevoeringen

leverbaar leverbaar en en bestaat en en en o.a.

bestaat o.a. o.a. o.a.

o.a.

en uit-

en uit-

en uit-

uit-

uit: uit: uit: uit:

uit:

Innovatieve Innovatieve oplossingen oplossingen voor een voor optimale

een optimale

infrastructuur, al al meer al al al meer dan 250 dan jaar

250 jaar

Afwatering

Afwatering

• • Dakafvoeren • • •• Dakafvoeren

• • Afvoerputten

• • •• Afvoerputten

• • Goten • • •• Goten

• • Afdekkingen • • •• Afdekkingen en en roosters en en en roosters

• • Vloerluiken • • •• Vloerluiken

• • Straat/trottoirkolken

• • •• Straat/trottoirkolken

• • Putafdekkingen

• • •• Putafdekkingen

• • Pompputten • • •• Pompputten

• • Spindelschuiven

• • •• Spindelschuiven

• • Terugslagkleppen

• • •• Terugslagkleppen

De De oeroude De oeroude kolk is kolk is ineens is is is ineens multifunctioneel geworden,

geworden,

door alle door opties alle opties die die er er die nu er er nu zijn er nu nu zijn

1. 1. Een 1. Een 1. kolk Een 1. 1. Een kolk Een met met kolk een met een met gietijzeren een met een een gietijzeren stankscherm, stankscherm, traditionele traditionele kolk

kolk

kolk

2. 2. Een 2. Een 2. kolk Een 2. 2. Een kolk Een met met kolk de met de met nieuwe de met de de de clickklep, nieuwe clickklep, nieuw en en nieuw geschikt en en en voor geschikt voor het het vuilwaterstelsel

voor het het het vuilwaterstelsel

3. 3. De 3. De 3. traditionele De 3. 3. De De traditionele kolk kolk met met kolk een met een met gietijzeren een met een een gietijzeren stankscherm, stankscherm, in in combinatie combinatie met met de met de met de met de de de

vuilvanger

vuilvanger

4. 4. Een 4. Een 4. kolk Een 4. 4. Een kolk Een met met kolk vuilvanger, met met met vuilvanger, zonder stankscherm, zonder stankscherm, goed voor goed voor de de meest voor de de de de optimale

meest optimale

waterafvoer waterafvoer in in combinatie combinatie met met het met het met voorkomen het met het het voorkomen van van vervuiling van van van vervuiling van van het van het van het van het

het

achterliggende achterliggende systeem

systeem

Afvalwaterbehandeling

• • Olie/benzine-afscheiders

• • •• • • Vetafscheiders

• • •• Vetafscheiders

• • Meet- • • •• en en Meet- controleputten

en en en controleputten

• • Septic • • •• tanks

Septic tanks

• • IBA-systemen

• • •• IBA-systemen

• • Regenwater-hergebruiksystemen

• • •• • • Emulsiesplitsers

• • •• Emulsiesplitsers

• • Ozoninstallaties

• • •• Ozoninstallaties

• • Filtratiesystemen

• • •• Filtratiesystemen

• • • • ••

-kiurbegrehretawehcsigoloiB

-kiurbegrehretawehcsigoloiB

systemen

systemen

#SAMEN #SAMEN ZIJN WE ZIJN WE STERK

WE STERK

Nering Bögel Nering bv

bv Bögel bv bv

bv

Graafschap Graafschap Hornelaan Hornelaan 155

155 155

155

Postbus Postbus 3, 3, NL-6000 3, 3, 3, 3, NL-6000 AA AA Weert AA AA AA Weert

Tel.: +31 Tel.: (0)495 +31 -(0)495 574 - - 574 - 574

-- 574 574

574

Fax: Fax: +31 Fax: (0)495 +31 -(0)495 574 - - 574 570 - 570 574 -- 574 570 570

570

E-mail: info@neringbogel.nl

E-mail: Internet: Internet: www.neringbogel.nl

Afwatering Afwatering en en afvalwaterbehandeling

en en en


ACO. creating

the future of drainage

Heeft u een vraag over het opvangen, behandelen,

bergen en afvoeren van (regen)water?

Als producent en ontwikkelaar zijn wij uw

kennispartner voor elk afwateringsvraagstuk.

Lees in dit magazine ook het artikel van ACO

over duurzaam waterbeheer in binnenstedelijk

gebied.

Tel. 0314 368 280 • www.aco.nl


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst: Margriet Langman | Beeld ACO

Klimaatadaptieve afwatering met

bijzondere roosterafdekking

Door bebouwing wordt steeds meer oppervlak verhard waardoor regenwater niet kan infiltreren

in de bodem. Hierdoor neemt de druk op de capaciteit van het riool toe. Bij de realisatie van

de klimaatadaptieve wijk in Voorthuizen was het een eis van de gemeente Barneveld dat het

regenwater afgevoerd moest worden naar wadi’s. Om ervoor te zorgen dat het hemelwater

vanaf harde oppervlakken opgevangen wordt en naar de wadi’s wordt geleid is gekozen voor

de ACO ExoDrain lijnafwateringsgoot met een bijzondere roosterafdekking.

FUNCTIE EN DESIGN OP

HET HOOGSTE NIVEAU

In een woonwijk is het belangrijk dat lijnafwateringssystemen

snel en efficiënt het water

afvoeren én dat roosterafdekkingen geen

geluidsoverlast veroorzaken. Op advies van

Rieks Hulst, sales Engineer bij ACO, is er gekozen

voor de monolithische ExoDrain met

een unieke roosterafdekking. “Mijn idee voor

de bijzondere roosterafdekking ontstond in

de zomer van 2018”, vertelt Nick Lenderink,

Landschapsontwerper bij de Gemeente Barneveld.

“In een sloot zag ik een droge uitgescheurde

bodem, deze vertaalde ik naar een

abstracte figuratie in de roosterafdekking

Dry-Lend. Omdat Voorthuizen is ontstaan

'Er was geen wateroverlast in de wijk,

de ACO ExoDrain was prima in staat het water

in de aanliggende wadi’s te bergen'

aan een voorde, een doorwaadbare plaats

in de beek, ontstonden daar vergelijkbare

bodemscheuren. Het Dry-Lend rooster verwijst

naar deze situatie en geeft het droge

zandlandschap letterlijk weer in de cortenstalen

ExoDrain

HET PERFECTE EINDRESULTAAT

ZIT HEM IN DE DETAILS

Nigel Smit, designer bij ACO, licht toe dat creatieve

ideeën vaak een uniek resultaat leveren,

maar dat deze wel technisch haalbaar moeten

zijn. “Een grote uitdaging bij dit project was het

door laten lopen van het patroon op de roosters,

inspectieluiken, wadi-delen en hoekstukken

van het 400mm brede systeem”, vertelt

hij. Daarnaast was het uitdaging om ervoor te

zorgen dat de zes verschillende patronen in elkaar

overliepen.

EENVOUDIGE PLAATSING

De gemeente is goed te spreken over het robuuste

en makkelijk te plaatsen zelfdragende systeem.

Dankzij geïntegreerde hijsbanden kon de

aannemer de roostergoten eenvoudig en snel

plaatsen op de voldoende verharde en verdichte

ondergrond. Om het nog makkelijker te maken

en de verwerkingstijd te verkorten, leverde ACO

de op maat gemaakte en genummerde goten volgens

een legplan af op de bouwplaats.

ExoDrain transporteert water naar wadi.

ONDERHOUD ZONDER

HINDERNISSEN

Dat de lijnafwatering functionaliteit en design

combineert op het hoogste niveau, blijkt uit

het feit dat beheer en onderhoud zeer efficiënt

is uit te voeren. Dankzij het scharnierende

inspectieluik zijn de goten snel toegankelijk

en hoeven de roosters niet losgeschroefd

te worden. Met een speciale reinigingskop

gebeurt het schoonmaken grondig en effec-

70


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

tief en hebben de omgeving en voorbijgangers

geen last van opspattend water.

DE PRAKTIJK WIJST UIT:

HET WERKT!

“Het doel was om wateroverlast in de wijk te

voorkomen”, vertelt Nick. “ACO heeft hiervoor

de hydraulische berekeningen uit het waterstructuurplan

goed en snel doorgerekend. Hier

is zelfs een voordeligere oplossing uitgekomen

dan in het hemelwaterplan bedacht was. Dat de

berekeningen kloppen blijkt uit de hevige regenbuien

van juni. Er was geen wateroverlast in de

wijk, de ACO ExoDrain was prima in staat het

water in de aanliggende wadi’s te bergen.”

ExoDrain lijngoot met Dry-Lend rooster.

“Ik ben blij dat wij als gemeente voor ACO

hebben gekozen, want het is een professionele

partij die van de hoed en de rand weet. Rieks

was mijn kennisbaken in het voortraject, iedereen

had de drive om het voor elkaar te krijgen

en de interactie met de enthousiaste mannen

van ACO heb ik als heel leuk ervaren”, aldus

Nick Lenderink. ■

Perfecte eindresultaat zit in de details.

71


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst | Susan Peek Beeld | Diederen Afwateringstechniek BV

Met de zelfdragende

afvoergoten type I

is de markt voor afwateringsgootsystemen totaal veranderd

Als internationaal opererende handelsonderneming heeft Diederen Afwateringstechniek BV een

omvangrijk assortiment voor GWW, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en industrie.

Daarnaast biedt het uitstekend technisch advies en een sterke service. Als importeur van

Stradal, een Franse betonfabrikant waarvan afwateringsgoten een onderdeel zijn van het uitgebreide

gamma, biedt Diederen de unieke zelfdragende goot. Met de uitvinding van het zelfdragende

‘I-type concept’ heeft Stradal de markt voor afwateringsgootsystemen totaal veranderd.

Marcel Diederen, directeur bij Diederen Afwateringstechniek:

“Vanuit de aannemersmarkt

is de vraag ontstaan naar een afwateringsgoot

die snel en eenvoudig te plaatsen is én die sterk

is en lang meegaat. Het veel toegepaste M-type

moet ingestort worden, wat meer handelingen

met zich meebrengt die ook nog eens weersafhankelijk

zijn. Daarnaast is men huiverig voor

het kapotrijden van het beton. Met de zelfdragende

I-type roostergoten heeft Stradal een

afwateringsoplossing ontwikkeld die snel en

eenvoudig te plaatsen, duurzaam en betrouwbaar

is én voldoet aan de strengste eisen op

het gebied van gebiedsinrichting.”

TECHNISCHE REVOLUTIE

Binnen de I-range heeft Stradal drie types

ontwikkeld in hoogwaardig beton: de HRI,

De HRI van Stradal, een afwateringsgoot die vooral wordt toegepast bij zware verkeersbelastingen zoals in havengebieden of luchthavens.

72


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

vooral toegepast bij zware verkeersbelastingen

zoals in havengebieden of luchthavens.

Met een inwendige breedte tussen

de 200-700 mm en een maximale hoogte

van 1,5 m kunnen er grote oppervlaktes in

één lijngoot afgewaterd worden. De HRI

kan bovendien ook aangepast worden aan

industriële eisen. Dan is er de RI, met een

inwendige breedte van 100 mm. Beide types

voldoen aan verkeersklasse D400 kN en

F900 kN. “En tot slot is er nog de URBAN-

I”, vult Diederen aan. “Een betrouwbare en

flexibele oplossing waarbij geavanceerde

technologie gecombineerd is met een moderne

vormgeving.”

VERRIJKT HET STRAATBEELD

De Urban-I is een afwateringssysteem dat

voldoet aan de strengste technische én esthetische

eisen. De collectie bestaat uit vier

roosterdesigns, geïnspireerd op de dynamiek

van de stad. De slijtagebestendige URBAN-I

is leverbaar in 140 RAL kleuren en heeft een

uitgebreide keuze aan afwerkingen, dat maakt

de URBAN-I eindeloos veelzijdig. “Zo kan het

esthetisch aspect van het gebiedsontwerp

De vier roosterdesigns van de URBAN-I collectie van Stradal. Het esthetisch aspect van het gebiedsontwerp

wordt versterkt door toepassing van de URBAN-I zelfdragende roostergoten.

versterkt worden door toepassing van de

URBAN-I zelfdragende roostergoten.”

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Voor de plaatsing van I-type roostergoten zijn

geen extra installatiematerialen nodig, zodat

dit sneller en goedkoper kan verlopen. “Doordat

het alleen gesteld hoeft te worden, vermindert

het aantal handelingen en daarmee ook

het aantal werkonderbrekingen”, zegt Diederen.

“Doordat er geen beton gestort hoeft te

worden en het product vele malen langer meegaat,

is het ook ecologisch interessant.”

BUFFERCAPACITEIT

“Met de toenemende regenintensiteit, is het niet

alleen zaak het overtollige water snel af te voeren,

maar moet het ook opgeslagen kunnen worden.

Doordat we -als enige in Nederland- de goten in

een breedte van 600-700 mm kunnen uitvoeren,

is het mogelijk dit in de goot te doen zonder daar

een separaat systeem voor te hebben.” Diederen

besluit: “Met Stradal is er altijd wel een passende

oplossing afhankelijk van het type project en de

afwateringseisen. Stradal kan bovendien goed ondersteunen

bij het maken van hydraulische berekeningen

en het maken van afwateringsplannen.” ■

Wie is Diederen Afwateringstechniek??

Als internationaal opererende groothandel heeft Diederen Afwateringstechniek B.V. een omvangrijk assortiment voor woningbouw,

utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw, installatietechniek en industrie.

Naast het leveren van producten ondersteunen wij U met technisch advies en sterke service. Wij streven naar een compleet assortiment,

met een sterke focus op de behoeften van onze klanten.

Eens Afwateringstechniek, altijd Afwateringstechniek

Diederen Afwateringstechniek B.V. | De Boelakkers 6 5591 RA, Heeze |+31 (40) 2066240 | verkoop@afwateringstechniek.nl | www.afwateringstechniek.nl

Naamloos-5 1 20-07-20 11:51

73


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | TBS-SVA Groep

Afwateringsoplossingen

Waterbuffering en

infiltratie-systemen

beperken de overlast

bij zware regenval

De klimaatverandering bezorgt ons hevige hoosbuien. De rioleringssystemen lopen dan vol en

het water zoekt een uitweg via toiletpotten. Straten, pleinen en beekjes stromen over en tunnels

en kelders lopen onder. Maar met de afwateringsproblemen zijn ook de oplossingen in opkomst.

Waterbuffering- en infiltratiesystemen kunnen de overlast tot het minimum beperken.

Een bedrijf dat zich speciaal heeft toegelegd op de

afwateringsproblematiek, is de TBS-SVA Groep. Het bedrijf

zette zichzelf op de kaart met haar traditionele straatkolken

en putafdekkingen. Nu brengt het ook een breed assortiment

lijnafwateringsproducten, waaronder roostergoten, draingoten

en verholen-/sleufgoten. Met name deze laatste zijn geschikt voor

waterbuffering.

bodem verdwijnt. De kolk kan ook nog worden voorzien van een

overloop, bijvoorbeeld naar een gracht of rioleringsbuis.”

KOLKEN MET VUILVANGZEVEN

Een techniek die steeds vaker wordt toegepast is de combinatie van

een waterdoorlatende bestrating en een onderlaag van kunststof

WATERBUFFERING MET DE FORTE 800

“Waterbuffering is één manier om de afwateringsproblemen te lijf te

gaan”, vertelt Willy Bruckers, commercieel directeur van TBS/SVA

Groep. “Een mooi product is bijvoorbeeld de Forte 800; een goot

met een uitwendige maat van 1,10 x 1,10 m. Een serieuze goot dus, die

behoorlijk wat water kan bufferen. Zodra de gebufferde watermassa

een bepaald niveau bereikt, treedt de overloopconstructie in werking

en kan het water via smalle leidinkjes gedoseerd het riool verlaten.”

INFILTRATIE MET POREUZE KOLKEN

Infiltratie is er juist op gericht om overbelasting van de

waterhuishoudingstructuur te voorkomen door een gedeelte van het

water al ter plekke te infiltreren. “Hiervoor hebben we kolken van

poreus beton”, vertelt Bruckers. ”Door de poreuze wand kan een

gedeelte van het water onmiddellijk naar buiten. Dit wordt opgevangen

in een buffervoorziening rondom de kolk, opgebouwd uit lava- of

kiezelsteentjes, waardoor het water langzaam in de onderliggende

De P-line Max. De nieuwste kolkengeneratie. Still-Optie Vuilrooster)

Het vuilrooster voorkomt dat het straatvuil in de riolering of het

oppervlaktewater terechtkomt.

74


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

'De Forte 800;

een serieuze goot die behoorlijk

wat water kan bufferen'

kratjes of kiezels. Maar hieraan kleeft ook een nadeel constateert

Bruckers. “Met deze oplossing ontstaat een vrij grote kans op

verstoppingen, waardoor alsnog wateroverlast ontstaat. Om dit

te voorkomen kan een standaard dichte bestrating worden gelegd

met vuilvangzeven, ontwikkeld voor in de speciale uitstroomkolken

die weer lozen in de kratten of bufferlagen onder de bestrating.

Deze kolken laten zich met de standaard kolkenzuiger eenvoudig

reinigen.” TBS-SVA GROEP werk hier nauw samen met Aquaflow uit

Amsterdam.

De FORTE800, goed voor een flinke waterbuffering.

Ondertussen staan de ontwikkelingen op het gebied van afwatering

bij TBS/SVA Groep nog lang niet stil. Zo introduceerde het bedrijf

onlangs twee kolkenlijnen die het vuil opvangen en vasthouden en

zo voorkomen dat het straatvuil in de achterliggende riolering of het

oppervlaktewater terechtkomt. Deze kolken zijn uitgerust met de

Putklep ® die ook nog een perfect stankslot is. ■

AD TVS-SVA 197x130 0720.indd 1 3/08/2020 13:15

Naamloos-1 1 10-08-20 11:42

75


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

RWS heeft A-Quin opdracht gegeven

de verkeersbrug Dordrecht te

inspecteren en advies uit te brengen.

De verkeersbrug Dordrecht is tevens

onderdeel van het IAK-project.

Tekst | Susan Peek Beeld | A-Quin

Kennis-injectie op het gebied

van civiele inspectie

Geen land ter wereld heeft zoveel bruggen, sluizen, stuwen en gemalen per vierkante kilometer als Nederland.

Deze kunstwerken, waar burgers gebruik van maken om van A naar B te gaan, moeten veilig zijn.

A-Quin, specialist in inspecties en advies bij infrastructurele vraagstukken, brengt op een onafhankelijke

en zeer deskundige manier de conditie en mogelijke veiligheidsrisico’s van kunstwerken in kaart.

INHOUD EN DESKUNDIGHEID

BINNEN DE CIVIELE AFDELING

Mans Damen, directeur van A-Quin: “Als

landelijk opererend bureau bewaken wij

de bedrijfszekerheid en duurzaamheid van

elektrische installaties door middel van

normgerelateerde veiligheidsinspecties en

conditiemetingen. We bieden opdrachtgevers

zoals RWS, ProRail, gemeenten en

waterschappen helder inzicht in beheer

en onderhoud. Onze core business lag tot

nu toe bij elektro- en werktuigbouwtechniek,

maar de markt vraagt om het totaalplaatje.

Reden voor ons om te investeren

in de civiele techniek om ook daar de complexere

vraagstukken te kunnen oppakken.”

BRUGGEN IN ZUID-HOLLAND

ONDER DE LOEP

Op initiatief van RWS is er de IAK (Instandhouding

Advies Kunstwerken), waarbij er

elke 5 a 6 jaar een inspectie wordt uitgevoerd

en een advies wordt uitgebracht over

de instandhouding van de kunstwerken. A-

Quin is door RWS benaderd om een reeks

onderzoeken uit te voeren aan diverse bruggen

in Zuid-Holland, zoals de Merwedebrug,

de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug.

Olivier Dolk, projectleider en adviseur

bij A-Quin, leidt de projecten: “Veel bruggen

zijn in de jaren 60-70-80 gebouwd en bepaalde

elementen naderen het einde van de

levensduur, ook werktuigbouwkundig. Aan

ons de taak om gericht te onderzoeken wat

er aan vervanging toe is, wat er wellicht nog

gereviseerd kan worden of waar er risico’s

zitten. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren

om de veiligheid te kunnen waarborgen en

aan de gestelde eisen te voldoen. Er worden

met behulp van endoscopen visuele inspecties

uitgevoerd in de tandwielkasten. Zo beoordelen

we de kwaliteit van de lagers en

76


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

checken we op corrosie, stilstandschades of

andere faalwijzes. Ook worden de hoofdlagers

van brugvallen geïnspecteerd.”

INNOVATIEVE

INSPECTIEHULPMIDDELEN

A-Quin volgt nieuwe ontwikkelingen op

de voet. Damen licht toe: “We voeren

regelmatig pilots uit met innovatieve inspectiehulpmiddelen,

zoals onderwaterdrones

en luchtdrones. Doordat technieken

steeds beter worden, kunnen

vooral de moeilijk bereikbare locaties zoals

boogbruggen of de onderzijde van rijdekken

efficiënt geïnspecteerd worden.”

A-Quin is bezig met een inspectie in de brugkelder van de brug over de Boven Merwede (A27 Gorinchem).

MEER DAN ALLEEN

EEN GOEDE INSPECTIE

“Een onderzoek moet echt een toegevoegde

waarde hebben. Het is van belang dat je weet wat

de klantvraag is en welke inspectie je moet toepassen

om een efficiënt en zorgvuldig antwoord

te krijgen op de vraagstukken die er zijn. A-Quin

maakt, zowel praktisch als theoretisch, de koppeling

naar de toepassing van de onderdelen met

betrekking tot de instandhouding en kostenefficiënte

onderhoudswerkzaamheden.” Damen

besluit: “Dáár zit echt onze kracht!” ■

Specialist in inspecties en advies

bij infrastructurele vraagstukken

deskundig, onafhankelijk en

aantoonbaar goed

inspecties - normering -

trainingen - advies - certificaten

A-Quin BV • Industrieweg 43 • 3361 HJ Sliedrecht • 0184 41 07 12 • info@a-quin.nl

www.a-quin.nl • Dat bedoelt A-Quin met ontzorgen!

77


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Aggéres

Innovatief slim retentie- en

infiltratiesysteem voor

Kerelsplein in Roeselare

In samenwerking met Aquafin en de stad Roeselare zal Aggéres een innovatief stedelijk retentie- en infiltratiebekken

bouwen op het Kerelsplein, een stedelijk sport- en speelplein met verschillende faciliteiten

aan de rand van Roeselare. Door water vast te houden, te hergebruiken en te infiltreren combineert het

bekken meerdere functies. “Ons retentie- en infiltratiesysteem versnelt bovendien de bouwtermijn en

doet zo de bouwkost aanzienlijk dalen”, vertelt Oliver Femont, zaakvoerder van Aggéres.

Aggéres zag het levenslicht in 2010 toen Oliver

Femont en zijn broer besloten om een antwoord

te vinden voor mensen die regelmatig

te maken krijgen met overstromingen en wateroverlast.

Oliver Femont: “De toenmalige

zware overstromingen rond de Dendervallei

zette ons aan het denken. Er moest toch een

beter hulpmiddel bestaan dan – te laat – zandzakken

uitdelen? Op dat moment bleek in de

Benelux geen enkel bedrijf zich te specialiseren

in een efficiënte oplossing voor particulieren.

We zijn dan vanaf nul gestart.”

ZELFSLUITENDE WATERKERING &

BLUSWATERBARRIÈRES

Al snel kwam Aggéres met een uniek, gelicentieerd

product: een zelfsluitende waterkering.

“Kort samengevat een muur die uit de grond

komt opdrijven, zonder elektrische hulp of

mankracht”, verduidelijkt Oliver Femont. “Als

het water te hoog staat vult het bassin zich

en komt de muur omhoog. Voor Rijkswaterstaat

in Nederland realiseerden we zo reeds

de langste flexibele waterkering ter wereld

en in Antwerpen aan de Royersluis gaan we

binnenkort een nog langere bouwen voor de

Oosterweelverbinding. Met onze zelfsluitende

waterkering kunnen we particulieren helpen

met een schotje voor de voordeur, maar

ook overheden van dienst zijn voor gigantische

dijkverhogingsprojecten.”

In samenwerking met Aquafin en de stad Roeselare zal Aggéres een innovatief stedelijk retentie- en

infiltratiebekken bouwen op het Kerelsplein in Roeselare.

Als je water kan buitenhouden, dan kan je het

ook binnenhouden, dacht Oliver Femont. En

zo ontwikkelde Aggéres een vijftal jaar geleden

bluswaterbarrières, die verplicht zijn om in de

chemische industrie en in bepaalde opslagloodsen

bij de brandblusinstallatie te plaatsen. Oliver

Femont: “Wanneer de blusinstallatie aan-

78


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

slaat bij een brand, dan worden alle poorten

automatisch gebarricadeerd door de barrières.

Onze bluswaterbarrières leverden we onder

andere al bij H. Essers en Coca Cola.”

RETENTIE- EN INFILTRATIEBEKKEN

De derde – en meest recente – pijler waar

Aggéres op steunt is die van een innovatief

retentie- en infiltratiebekken. Oliver Femont:

“Dat wateroverlast gepaard gaat met

de droogteproblematiek deed ons opnieuw

nadenken. Het was de aanzet tot de ontwikkeling

van een systeem dat enerzijds wateroverlast

vermijdt en anderzijds infiltratie stimuleert.

Het doel is om geen enkele druppel

regenwater nutteloos te lozen en alles ter

plaatse te houden. We ontwikkelden een

uniek bekken dat automatisch zal infiltreren

wanneer het bekken te vol is. En het wordt

nog vernuftiger want dankzij een slimme sturing

kan het bekken zware stormen voorspellen

en zo proactief infiltreren en enkel in uiterste

noodzaak lozen. Zo creëert het bekken

een buffervolume én wordt de geïnfiltreerde

grond voorbereid op de zware regenval.”

“Er wordt een ondergrondse betonnen kelder van 500 m³ gebouwd."

“Het is een innovatief en zeer efficiënt systeem. Bovendien kan het op een zeer korte termijn geplaatst worden.”

KERELSPLEIN

In het voorjaar van 2019 werd dit systeem

met succes gepitcht bij Aquafin, dat met het

Kerelsplein in Roeselare een ideaal proefproject

vond. Daar wordt volgend jaar de wateroverlast

in de omgeving van de Collievijverbeek

aangepakt door het regenwater - met

een verharde oppervlakte van ca 11.000 vierkante

meter – volledig te ontkoppelen van

de beek. Oliver Femont: “Er wordt een ondergrondse

betonnen kelder van 500 m³ gebouwd.

Die kelder heeft normaal gezien twee

zones, een opslag- en een infiltratiezone, maar

gezien de zeer droge grond op de site kiezen

we wat de infiltratie betreft voor drainagebuizen

die onder het voetbalveld een gigantisch

infiltratieveld vormen. Het gestockeerde water

zal ook worden hergebruikt in de sportzaal,

feestzalen, andere lokalen en voor het

besproeien van het voetbalveld. Verder is er

ook het plan om een educatieve waterspeeltuin

aan te leggen.”

Het totaalplaatje dat in Roeselare gerealiseerd

zal worden – de start van de werken staat gepland

in het voorjaar van 2021 – is een primeur.

“Het is een innovatief en zeer efficiënt systeem.

Bovendien kan het op een zeer korte termijn

geplaatst worden, wat de bouwkost aanzienlijk

doet dalen. In Roeselare verwachten we op

een drietal weken helemaal klaar te zien. Ik ben

ervan overtuigd dat voor België en bij uitbreiding

heel Europa een mooi referentieproject

kan zijn”, besluit Oliver Femont. ■

79BEWEEGBARE

WATERKERINGEN


WATER

RETENTIE


BLUSWATER

OPVANG

WATERDICHTE OPLOSSINGEN

De klimaatsverandering is vandaag zichtbaarder dan ooit. Wateroverlast, droogte en

overstromingen wisselen elkaar voortdurend af. Aggeres biedt al meer dan een

decennium oplossingen aan om de gevolgen van de klimaatsverandering aan te pakken.

BOOMGAARDDREEF 9 2900 SCHOTEN Ӏ T: +32 (0)3 633 15 50

WWW.AGGERES.COM Ӏ SALES@AGGERES.COM


DE PRODUCTEN VAN


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst | Susan Peek Beeld | HKS Tiel BV

Duurzame, circulaire

grondkeringen

perfect alternatief voor hardhout in de GWW

Beschoeiingen, damwanden en stuwen gemaakt van afgedankte auto’s? Jazeker, het is echt waar!

Circore is het bijzondere antwoord op de groeiende vraag van waterschappen, provincies en

gemeenten naar circulaire, duurzame én betaalbare grondkeringen. “Onze circulaire grondkeringen

passen perfect in de duurzame toekomstvisie van de Nederlandse overheden”, zegt Emil Golshani,

internationaal accountmanager bij Circore, onderdeel van HKS Scrap Metals B.V.

AFVAL BESTAAT NIET

“Bij een recyclingsproces van een auto komt heel

wat kijken”, legt Golshani uit. “Auto Recycling

Nederland (ARN) is de organisatie in Nederland

die erop toeziet, monitort en faciliteert dat alle

afgedankte auto’s in Nederland worden gerecycled

volgens de (Europese) richtlijnen. De voormalige

ARN-fabriek in Tiel is inmiddels overgenomen

door HKS Scrap Metals, Nederlands

grootste shredderbedrijf.” In die fabriek wordt

al het shredderafval afkomstig van automobielen

vanuit heel Nederland gesorteerd en gescheiden.

“Met als doel een zo hoog mogelijk percentage

te recyclen. Na het recycleproces blijven er

vier reststromen over: metalen, mineralen (glas/

zand), kunststof en kunststof vezels. De metalen

en kunststoffen zijn makkelijk te verhandelen

maar voor de kunststof vezels was er vooralsnog

beperkte toepassing. De GWW bleek een geschikte

afzetmarkt van producten die gemaakt

kunnen worden met dit ‘restmateriaal’.”

BESCHOEIINGEN EN

DAMWANDEN

De overgebleven kunststoffen en kunststof vezels

worden gepelleteerd tot homogene korrels

(pellets) die als grondstof dienen voor nieuwe

producten met de merknaam Circore. De juiste

mix recyclaat grondstoffen, zonder toevoegingen,

maakt deze kunststof toepassing enorm sterk en

extra stijf waardoor de Circore-producten die

ervan gemaakt worden niet scheuren of splinteren.

Bovendien nemen ze geen vocht op waardoor

ze niet gaan rotten. “Allemaal factoren die

bijdragen aan een zeer lange levensduur van minimaal

50 jaar”, vervolgt Golshani. “Van de pellets

worden grondkeringen zoals beschoeiingen

en damwanden gemaakt door Duvano in Oss.”

Golshani noemt nog meer voordelen van de Circore-producten.

“Ze zijn onderhoudsarm: op de

lange termijn heb je er echt geen omkijken naar.

Bovendien hebben de producten een zeer gunstige

MKI-waarde door de lage CO 2

-uitstoot; alles

wordt in de regio gemaakt en je hebt weinig

transportafstanden in vergelijking met hardhout.”

Circore is opgenomen in de Nationale Milieudatabase

en DuboCalc (de Duurzaam Bouwen

Circore beschoeiing toegepast bij waterschap

Brabantse Delta in Etten-Leur. Alle Circore

grondkeringen zijn onderhoudsarm.

82


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Een bodemval aan de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide.

Calculator). En SGS Intron heeft na grondig

LCA-onderzoek geconcludeerd dat ‘de emissie

van alle relevante elementen maximaal 10 procent

bedraagt van de gestelde maximale emissiewaarde

voor vormgegeven bouwstoffen’. In

vergelijking met grondkeringen van hardhout

betekent dat per kilometer damwand een besparing

van 34 Azobé hardhout bomen.

De maatvoering en verwerking van Circore is hetzelfde als dat bij hout gebruikelijk is.

Bovendien is het succesvol getest op effecten van intrillen en uitloging.

GOED VERWERKBAAR EN

KOSTENBESPAREND

“Maar er is meer”, zegt Golshani. “Het materiaal

zorgt daarnaast voor een enorme

kostenbesparing van zeker 50% ten opzichte

van hardhout, vanwege de lange levensduur.

Bovendien kan Circore tot wel zes keer toe

worden gerecycled, zonder krachtverlies van

de vezels. We hebben het assortiment zo samengesteld

dat het optimaal aansluit bij de

wensen vanuit de GWW-sector. De producten

zijn verkrijgbaar in dezelfde maatvoering

als bij hout gebruikelijk zou zijn, waardoor de

stap naar iets nieuws voor de verwerkers ervan

niet groot hoeft te zijn. Ook de bewerkingsmethode

is hetzelfde: monteren, slotbouten,

schroeven en tacken: allemaal zoals

men gewend is te verwerken en plaatsen. We

leveren snel en flexibel uit voorraad, wat ook

als een groot voordeel wordt gezien.” Golshani

vindt het niet vreemd dat inmiddels ruim

30% van de waterschappen gebruik maakt

van Circore producten.” Hij besluit: “Als producent

van de grondstofpellets staan we ook

zeker open voor nieuwe afzetmogelijkheden.

Dus als er ideeën zijn voor andere toepassingen

van deze prachtige duurzame en circulaire

grondstof, neem dan contact met ons op!” ■

83


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Tekst | Chris Elbers Beeld | Deltares

De weg naar een klimaatbestendige

infrastructuur

Tegen het decor van de klimaatveranderingen zijn overheden en infrabeheerders momenteel druk

bezig om in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie stresstesten en risicodialogen uit te

voeren. Daarbij worden niet alleen risico’s in kaart gebracht, het is ook zaak om op weg naar

klimaatbestendigheid afdoende adaptatiemaatregelen te nemen. Hoe kom je als bestuurder,

beleidsmaker of beheerder tot een goede strategie die gebaseerd is op bewezen kennis?

Extreem hoog water op de

IJssel in 2011 maakte dat

er maatregelen getroffen

moesten worden in Deventer.

84


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Kennis van het water- en bodemsysteem in

combinatie met lokale en regionale factoren

is de sleutel om te komen tot een op feiten

gebaseerde aanpak voor klimaatbestendige

infrastructuur. "Met deze kennis vertalen we

de stresstestresultaten naar tastbare actiepunten",

aldus Thomas Bles, expert bij kennisinstituut

Deltares. "We kijken naar de ontwikkelingen

op de lange termijn en wat het

betekent voor het handelingsperspectief nu.

We leggen de verbinding van de laatste wetenschappelijke

inzichten naar de dagelijkse

praktijk. Zo brachten we de impact van klimaatverandering

in beeld voor het hoofdwegennetwerk

van Rijkswaterstaat en maakten

we de stap van risico naar handelingsperspectief

voor de provinciale infrastructuur

in Zuid-Holland. Maar ook met onderzoeksprojecten

tot ver buiten de landsgrenzen in

onder andere Albanië, Paraguay en de Dominicaanse

Republiek verdiepen en valideren

we onze kennisbasis."

de impact van falen en wat zijn de meest kritieke

locaties? In economische zin, maar ook qua veiligheid,

milieu en imago. Wat betekent dat voor

de gebruiker? Welke maatregelen zijn er nodig

om de risico’s te tackelen? Wegen de baten van

de maatregelen op tegen de kosten? Hoe passen

maatregelen in bestaande werkprocessen?"

AANPAK

Om het totale risico goed in beeld te brengen,

neemt Deltares dat hele spectrum aan onderwerpen

en aandachtspunten in haar aanpak mee.

"Alleen op die manier is het mogelijk om tot een

aanpak te komen waarmee kan worden vastgesteld

of bepaalde risico's acceptabel zijn of niet",

zegt Bles. "Belangrijk is dat beheerders dit proces

in dialoog met omgevingspartijen oppakken en

gezamenlijk nadenken over ambities en maatregelen.

Past alles nog wel in de huidige strategie of

moet je je koers en ambitie misschien wijzigen?

En hoe zit het met de kosten en baten? Allemaal

stappen die velen nog niet helemaal scherp hebben,

maar noodzakelijk zijn om stresstestresultaten

om te zetten in handelingsperspectief." ■

In Paraguay analyseerde Deltares voor drie snelwegen

de oorzaken, effecten en gevolgen van extreme

temperaturen en extreme buien en vertaalde de verkregen

inzichten naar een beheerplan voor de wegbeheerder.

ANTWOORDEN

Stresstesten geven infrastructuurbeheerders

over het algemeen alleen inzicht in de gevoeligheid

voor overstromingen, wateroverlast,

droogte en hitte. Uiterst zinvol om te weten,

maar pas een eerste stap, zo meent Bles. "Het

wordt pas echt interessant en moeilijk nadát de

gevoeligheid in beeld is. Simpelweg omdat je dan

als beheerder een antwoord moet zien te krijgen

op de meest uiteenlopende vragen. Wat is

ENABLING DELTA LIFE

Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van Nederland en delta's,

waar ook ter wereld. Dát is waar men bij Deltares als onafhankelijk toegepast

onderzoeksinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur voor

staat. Deltares brengt niet alleen de technische risico’s in kaart, maar kijkt ook naar

de economische en sociale gevolgen van maatregelen. Zij maken zichtbaar hoe

de verschillende maatregelen elkaar onderling beïnvloeden en wat een optimale

combinatie is van deze ingrepen om tot een klimaatbestendige strategie te komen.

Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van Nederland en delta's, waar ook ter wereld. Dát is waar men bij Deltares als onafhankelijk toegepast

onderzoeksinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur voor staat.

85


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

Gorman-Rupp heeft een uitgebreide vloot

pompen in de verhuur ter beschikking.

Tekst | Susan Peek Beeld | Gorman-Rupp

We are The Pump People

We are Gorman-Rupp

Al in 1933 ontwikkelde Gorman-Rupp zijn eerste zelfaanzuigende centrifugaalpomp. Een pomp

die -zelfs bij extreme omstandigheden- betrouwbaarheid en prestaties combineert. Sindsdien is

het bedrijf uitgegroeid tot een van ‘s-werelds toonaangevende fabrikanten van pompen voor de

industrie, overheden en GWW. “Dankzij onze jarenlange ervaring, een enorme expertise binnen

het team en ons uitgebreide assortiment, gaan we geen uitdaging uit de weg”, zegt Chris van der

Gaag, directeur bij Gorman-Rupp Europe. Het bedrijf verkoopt of verhuurt een brede range aan

pompen en levert ook de gewenste service op het gebied van onderhoud en reparaties.

VEEL OF VUIL

“Een klant vertelde me eens: ‘Als het gaat om

veel of vuil, dan moet je bij Gorman-Rupp zijn.’

Helemaal waar”, beaamt Van der Gaag. “We

ontwikkelen het liefst pompen voor toepassingen

waar het moeilijk wordt. Met name op het

gebied van volumes of vervuilingen. Daar blinken

onze pompen in uit. De zelfaanzuigende

vuilwaterpompen kunnen snel grote hoeveelheden

water verpompen, van 50 tot een paar duizend

kuub/uur. Daarnaast zijn de pompen zeer

geschikt voor de industrie en in talloze landen de

favoriete pomp voor rioolwatersystemen.”

WATERAFVOER EN

WATERBUFFERING

De pompen zijn geschikt voor diverse toepassingen

van algemene waterwerken (het herstellen

van bruggen of kademuren), maar ook

voor het drooghouden van fundatieputten bij

windparken. Van der Gaag: “Ook worden onze

pompen veel ingezet bij horizontale boringen.

Wat dat betreft zijn we heel gespecialiseerd

maar ook super breed inzetbaar.” Van der Gaag

constateert dat overheden initiatieven opstarten

op het gebied van calamiteitenbeheer. “De

hoeveelheid regen die valt per jaar verandert

niet zoveel, wel de intensiteit en de duur van de

regenbuien. Waar het overtollige water eerst zo

snel mogelijk moest worden afgevoerd, zien we

nu dat de riolen het niet kunnen bolwerken en

moet er gekeken worden naar het bufferen van

water. Het is even afwachten hoe de markt zich

hierin gaat bewegen. Onze pompen zijn in elk

geval technisch klaar voor dit soort uitdagingen.”

MOBIELE POMPSETS

SPECIFIEK VOOR DE GWW

Als producent van pompen voor aannemers in

de GWW, ontwikkelde Gorman-Rupp de S-

Line, een serie mobiele pompsets, in de maten

2-10 duims waarbij volumes van 50-750 kuub/uur

De Gorman-Rupp S-Line PAV3. Een pomp die uitermate

geschikt is voor een typische GWW-toepassing.

86


THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

verpompt kunnen worden. “Deze krachtige machines

zijn vooral ontwikkeld met het oog op de

toekomst: hoge prestaties, maximale betrouwbaarheid

en de beste materialen. De pompen zijn

geluidgedempt en daarmee uitermate geschikt

voor binnenstedelijke toepassingen.” Van der

Gaag vertelt dat ze initieel voor de GWW-branche

ontwikkeld zijn maar ook goed aanslaan bij

de waterschappen en als calamiteitenpomp in de

industrie. “Uiteraard voldoet ons hele pakket aan

de Stage-V norm, zodat we onze klanten pompen

met de schoonste dieseltechnologie kunnen

aanbieden. De S-line is toegevoegd aan de verhuurvloot,

zodat de klant het eerst kan uitproberen

om vervolgens tot aanschaf over te gaan.”

HELE PROCES IN EIGEN BEHEER

Met het hele proces in eigen beheer -van ontwerp

en engineering tot assemblage, testen, leveren en

onderhoud- biedt Gorman-Rupp klantspecifieke

oplossingen. “Van eenvoudige aanpassingen in

kleur tot de bouw van zeer complexe pompen

waar enorme eisen op het gebied van veiligheid

aan worden gesteld, zoals voor een kerncentrale

buiten Nederland, waar onze ervaren engineers

pompen voor hebben ontwikkeld.”

NEDERLANDSE MARKT

“Wij adviseren de meest geschikte pomp uit

de brede range, afhankelijk van de gewenste

prestaties vanuit de klant. De klant staat bij

ons altijd centraal. We zijn een internationaal

bedrijf maar zeer laagdrempelig, hebben

verstand van zaken en maken goede producten.”

Van der Gaag besluit: “We investeren

niet alleen in opleidingen van onze eigen

mensen, maar bieden ook onze klanten de

mogelijkheid in theorie en praktijk meer te

leren over onze pompen in ons uitgebreide

trainingscentrum in Waardenburg.” ■

Een Gorman-Rupp S-Line PA4 voor een typische GWW-toepassing.

Een hoog volume pump uit de verhuurvloot van

Gorman-Rupp (ca. 7.000 kuub/uur).

De Gorman-Rupp V-series pompen, toegepast in een rioolwaterinstallatie.

De Super T-series pompen van Gorman-Rupp in een

industriële afvalwaterinstallatie.

87


SPECIAL THEMA WATERWERKEN/MANAGEMENT

XXXXXX

Bell Cutter Dredger

250-M: een

multifunctionele

baggermachine

met een zuig- en

snijdiepte tot 9 of

tot 15 meter.

Tekst | Susan Peek Beeld | Bell Dredging Pumps

Nieuw design cutter dredger:

multifunctioneel en tot 15 meter diep!

De nieuwste ontwikkeling van Bell Dredging Pumps is de Bell Cutter Dredger 250-M. De M,

van Multifunctioneel, dankt hij aan het feit dat er maar liefst drie baggerkoppen geïnstalleerd

kunnen worden voor allerlei verschillende grondsoorten. Daarnaast heeft deze baggermachine

een zuig- en snijdiepte tot 9 of tot 15 meter. Thijs van den Outenaar, sales engineer bij Bell

Dredging Pumps, vertelt over het nieuwe design.

KNAPPE KOPPEN

“De BCD 250-M is verkrijgbaar in een diesel

aangedreven of volledig elektrisch uitgevoerde

variant. Met een totaal vermogen van

405 kW is het mogelijk een baggercapaciteit

van 1.250 m3 per uur aan water en vaste

stoffen te behalen. Maar wat de machine zo

multifunctioneel maakt, zijn de drie baggerkoppen.

Zo is er de waterjet ondersteunde

snijkop voor compacte lagen zand en klei. De

waterjet ondersteunde dubbele snijkop met

dubbele snijkracht voor nog hardere materialen,

en de zandkop, tevens voorzien van water

jet nozzles voor losse materialen zoals slib, los

zand en grind. Zo kan nagenoeg elke ondergrond

aangepakt worden met één machine.”

GROTE VOORDELEN

“Maar er zijn meer voordelen”, vervolgt Van

den Outenaar: “De baggerpomp zelf bevindt

zich onder water in plaats van in de machinekamer,

waardoor je een lagere weerstand

in de zuigbuis hebt en daardoor een hogere

productie kunt behalen. Ook loopt de pers-

leiding niet meer door de machinekamer en

is deze eenvoudiger te vervangen wanneer

dat nodig is. De ruime klimaat gestuurde cabine

heeft een breed zicht en aan boord bevindt

zich een niet-nucleaire dichtheidsmeter

die de exacte productie van vast materiaal

van de BCD250-M berekent. Met behulp van

het Bell Sounder Systeem kan een survey van

de bodem gemaakt worden welke wordt ingeladen

op de aanwezige Bell Dredge Computer

zodat goed in beeld gebracht wordt

waar je moet zijn.”

OP EEN DIEPTE VAN 9 EN 15 METER

Deze configuratie kan bovendien tot 9 meter

diepte, of de verlengde versie zelfs tot 15

meter diepte baggeren. “Dat zie je niet veel”,

vertelt Van den Outenaar. “Voor een schip

van deze klasse is het echt uniek zo diep te

kunnen cutteren.” Van den Outenaar legt uit

dat dat te maken heeft met het ontwerp van

de pontons en de cutter ladder van de machine.

“Deze zijn dusdanig sterk uitgevoerd

waardoor deze grotere cutterdieptes bereikt

kunnen worden.” Van den Outenaar besluit:

“Onze nieuwste cutter dredger is geschikt

voor zoet en zout water, in elke bagger- of

mijnbouwtoepassing, diesel gedreven of volledig

elektrisch en is zeer nauwkeurig in het

berekenen van de exacte productie.” ■

Dankzij de drie baggerkoppen, is geen enkele

ondergrond te lastig voor de BCD250-M en kan er

efficiënt gebaggerd worden.

88


De veldkeiplaten van Zwaagstra sluiten prima

aan op de bestaande veldkeien bij het talud.

Een special van Zwaagstra: de betonnen veldkeiplaat.

Tekst | Susan Peek Beeld | Zwaagstra Beton

Betonnen veldkeiplaten

toegepast bij talud aan de N381

De N381, een belangrijke weg voor verkeer richting Zuidoost-Friesland, is tussen Donkerbroek en

Oosterwolde verbreed over een lengte van acht kilometer. De Provincie Fryslân heeft Heijmans opdracht

gegeven dit te realiseren, alsmede ook het aanpassen van de vijf kunstwerken op dit traject aan

de nieuwe situatie. Eén van die kunstwerken is brug Lochtenrek, die over de Tsjonger loopt en waar

ook een fietspad onderdoor loopt. Zwaagstra Beton leverde de veldkeiplaten voor het talud.

VOORDE

André Veerkamp (Zwaagstra Beton) vertelt over het ontstaan van de betonnen

veldkeiplaat: “Enkele jaren geleden wilde iemand een voorde laten

maken, in dit geval voor een doorwaadbare plaats in een beek voor paarden.

De veldkeiplaten zouden als een voorde fungeren. Het plan was al helemaal

uitgedacht, wij hadden zelfs al een monster gemaakt maar het plan kwam niet

van de grond. En toen belde Heijmans…”

VELDKEIPLAAT

“Heijmans benaderde ons voor het talud van brug Lochtenrek aan de N381.

De veldkeiplaat zou een prima oplossing kunnen zijn en tevens visueel mooi

aansluiten op de bestaande veldkeien erboven. Nadat opdrachtgever en

Heijmans enthousiast waren over ons voorstel hebben we de veldkeiplaten

geproduceerd.” De veldkeiplaat -afmeting 100 x 200 x 18 cm- is voorzien

van 4 hijs-schroefhulzen voor efficiënte plaatsing. De platen sluiten mooi

aan op de veldkeien die Heijmans al heeft geplaatst. Het water hoefde maar

voor korte tijd afgedamd te worden wat een groot tijdsvoordeel opleverde.”

KOMO-GECERTIFICEERD

Zwaagstra Beton voert sinds dit jaar ook KOMO-certificaat op al hun

betonplaten. Dit was al zo op hun keerwanden en verholen goten. Veerkamp:

“En zónder dat we hier een prijsconsequentie aan hebben gehangen.

We zijn een betrouwbare partner die kwaliteit levert in standaardwerk

maar ook niet terugdeinst voor speciale oplossingen. Een goede

partij voor de GWW-sector dus,” besluit Veerkamp. ■

BETONPLATEN KEERWANDEN GOTEN

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

HOGE DRAAGKRACHT

LANGE LEVENSDUUR

AFWERKING NAAR KEUZE

EIGEN PRODUCTIE EN TRANSPORT

LEGGEN OP LOCATIE

(OPTIONEEL)

'Standaard betonplaten, verholen

goten of specials zoals de veldkeiplaat'

info@zwaagstrabeton.nl

www.zwaagstrabeton.nl

89


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | BouwRisk BV

Vinger aan de pols bij

noodherstel Amsterdamse

kades en bruggen

Amsterdam staat aan het begin van een omvangrijke hersteloperatie van vele kades en bruggen in

de oude binnenstad. Monitoring van het effect van bouwwerkzaamheden op de omgeving is daarbij

van essentieel belang. Zeker als je stalen damwanden moet plaatsen in de historische grachten.

Voor BouwRisk is het monitoren van de effecten van bouwwerkzaamheden dagelijks werk.

Het is slecht gesteld met de kades en bruggen

in de Amsterdamse Grachtengordel.

Sinds de jaren tachtig is stelselmatig bezuinigd

op onderhoud van deze eeuwenoude infra-

structuur. De houten paalfunderingen zijn zo

langzamerhand gewoon op. Bovendien zijn de

kades en bruggen ooit ontworpen voor gebruik

door voetgangers en paard en wagens,

niet voor zwaar vrachtverkeer en parkeren

langs het water. Dat begint zich op veel plaatsen

te wreken. De gemeente heeft intussen

wel de centrale regie overgenomen van de

Op plekken waar dat vanuit geluids- of trillingsoverlast niet kan worden de damwanden (trillingsarm) door middel van statisch drukken aangebracht.

90


stadsdelen en het Programma Kademuren en

Bruggen opgesteld. Verwacht wordt dat een

herstelprogramma decennia gaat duren en

honderden miljoenen, zo niet meer dan een

miljard euro gaat kosten. Maar het moet gebeuren:

op een onbereikbare binnenstad en

onveilige kades zit niemand te wachten.

VEILIGHEIDSCONSTRUCTIES

De hoogste nood moet het eerst gelenigd

worden. “Uit de eerste inventarisaties bleek

dat 190 kilometer kade slecht is, een aantal

stukken verkeert in zodanige staat dat direct

een veiligheidsconstructie gemaakt moet

worden om instorten te voorkomen”, vertelt

Yvo Hollman, managing director van Bouw-

Risk, een expertisebureau uit Eindhoven dat

gespecialiseerd is in het monitoren van omgevingsinvloeden

bij bouwprojecten. “Voor

een permanente oplossing is een lange voorbereidingstijd

nodig, maar er moet tot dat vernieuwing

start wel wat gebeuren om de veiligheid

van de kades te garanderen. Vandaar

dat een aantal kades een veiligheidsconstructie

krijgt voor de periode tot de vernieuwing.

Daarbij wordt op enige afstand voor de kade

een damwand aangebracht waarna de tussenruimte

met zand wordt volgestort en de kade

tegen de wand wordt gestempeld. BouwRisk

is gevraagd voor, tijdens en na de werkzaamheden

de monitoring te verzorgen op kades

en belendende panden wat betreft zettingen,

geluid, trillingen en scheefstand.”

TRILLEN EN DRUKKEN

BouwRisk was eerder betrokken bij de vervanging

van een stuk kademuur voor het Anne

Frankhuis en de Westertoren en verzorgde afgelopen

maanden de monitoring bij de bouw

van de veiligheidsconstructie aan de oostzijde

van de Prinsengracht tussen de Rozengracht

en de Reestraat. Hollman: “Samen met CRUX

Engineering BV, waarbij CRUX voorspellingen

gemaakt heeft van de vervormingen, geluid en

trillingen. Daarnaast heeft CRUX een protocol

opgesteld wat waar gemonitord moet worden.

Daarbij wordt gekeken naar de effecten

van het werkverkeer en van de overige werkzaamheden

met name het aanbrengen van

de damwanden. Een deel van de damwanden

wordt ingetrild een ander deel wordt statisch

op diepte gedrukt. Het in de gaten houden van

de gebouwen is daarbij het belangrijkste. Twee

jaar voor de vernieuwing van een kade, beginnen

we al met het meten van de panden op

natuurlijk zettingsgedrag. Bij het aanbrengen

van een veiligheidsconstructie lukt dat helaas

niet altijd. Je moet een goede nulmeting hebben.

Mede daarom kun je ook niet op stel en

sprong aan kades gaan werken. Kademuren

monitoren we vooral op scheefstand. Slechte

stukken kunnen in een paar maanden zomaar

een centimeter verder uit het lood zakken,

met een veiligheidsconstructie stabiliseer je

zo’n ontwikkeling.”

PULITZER HOTEL

Bij alle werkzaamheden wordt de overlast zoveel

mogelijk beperkt. Hollman: “Waar mogelijk

zijn de damwanden ingetrild. Op plekken

waar dat vanuit geluids- of trillingsoverlast

niet kan, worden de damwanden (trillingsarm)

door middel van statisch drukken aangebracht.

Op alle locaties waar damwand is

aangebracht, hebben we de effecten van het

trillen gemonitord. Door deze aanpak hebben

de bewoners en ook de gasten van het Pulitzer

Hotel minimaal overlast ervaren van de

Voor, tijdens en na de werkzaamheden worden

kades en belendende panden gemonitord wat

betreft zettingen, geluid, trillingen en scheefstand.

werkzaamheden. De damwand is in het buitenseizoen

aangebracht en de kamers aan de

grachten zijn die tijd leeg gehouden. Voor het

hotel is ook een fraaie steiger aangelegd op de

veiligheidsconstructie. Zo maken we allemaal

van de nood een deugd.”

BouwRisk heeft in de combinatie met RPS en

IV-Infra meerdere raamcontracten lopen in opdracht

van de Gemeente Amsterdam om deformaties

van kwetsbare kademuren te bewaken,

het gaat om tientallen kilometers kade die intensief

gemonitord wordt. Wat er met de tijdelijke

veiligheidsconstructies verder gaat gebeuren is

onlangs duidelijk geworden. De Gemeente heeft

een pitch uitgeschreven voor de innovatieve,

snelle aanpak van de complexe kadeproblematiek

en daaruit zijn drie combinaties geselecteerd

die inmiddels begonnen zijn met de onderzoeksen

ontwikkelfase om kademuren te vernieuwen.

In 2021 starten de pilotprojecten. ■

'Tot dat vernieuwing start,

moet wel wat gebeuren om de veiligheid

van de kades te garanderen'

91


In Antwerpen heeft het schip vervolgens een nieuwe laag verf

gekregen en zijn de laatste tests voor klasse gedaan.

Tekst | Jan Mol Beeld | Zandhandel Faasse BV

Van Spaans vrachtschip naar

Nederlands baggerschip: “Schenge”

Tot twee jaar geleden had de Faasse Groep uit Goes twee kleinere hopperzuigers in de vaart.

Het bedrijf merkte echter dat er een grote behoefte was aan een derde en ondernam actie.

In Spanje werd een geschikt vrachtschip -genaamd Mandeo- gevonden voor de ombouw naar

baggerschip. Gerard Visser, shore captain bij de Faasse Groep, vertelt: “De Mandeo was voor ons

het perfecte casco. Qua grootte, tonnage en andere eigenschappen voldeed het schip aan de

zoekvoorwaarden. Tevens was de Mandeo van oorsprong een Nederlands schip, genaamd

De Alblas, voor ons een teken dat we tevens met kwaliteit te maken hadden.”

92


De Faasse Groep maakte eerst de ombouwplannen,

wachtte op goedkeuring hiervan bij

het klasse bureau en ging toen op zoek naar

een geschikte werf. “We presenteerden onze

plannen bij diverse werven, om uiteindelijk in

zee te gaan met Holland Shipyards uit Hardinxveld-Giessendam.

Hun prijsstelling was

zeer interessant en de service optimaal.”

UIT HETZELFDE HOUT GESNEDEN

Leendert Hoogendoorn, mede directielid bij

Holland Shipyards, vult aan: “Het mooie is

dat onze beide bedrijven uit hetzelfde hout

gesneden zijn. Als familiebedrijf -gerund door

mijn vader, mijn broer en ik- hebben we dezelfde

mentaliteit als de Faasse Groep. We

communiceren open en eerlijk, zijn oplossingsgericht

en denken mee waar we kunnen.”

Visser beaamt dat en zegt: “We wilden eerst

zelf op zoek gaan naar aannemers voor het

leveren van baggerequipment, maar Holland

Shipyards had dat zelf in huis. Samen hebben

we daar invulling aan gegeven, met succes.”

OMVLAGGEN NAAR

ROOD, WIT EN BLAUW

De ombouw was een complex project. De Mandeo

was in januari 2019 aangekocht en door de

verkoper in Hansweert afgeleverd. Uiteindelijk

is het schip in juli naar Hardinxveld-Giessendam

gegaan. Hoogendoorn: “De bouwperiode zou

tot eind maart 2020 duren, de daadwerkelijke

oplevering vond plaats op 8 juni. Het staalwerk

was allemaal op tijd klaar, er was alleen enige

vertraging ontstaan in de voortgang doordat we

moesten wachten op enkele onderaannemers.”

“Na oplevering wachtte het in bedrijf stellen en het

onder klasse brengen van het schip bij Lloyds Register.

Een tijdrovend geheel, maar gelukkig kon het

schip van oplevering tot het eind van al het papierwerk

bij Holland Shipyards blijven liggen en gebruik

maken van de faciliteiten aldaar. Inmiddels is alles

achter de rug en hebben we het nieuwe baggerschip

‘Schenge’ gedoopt. Waar die naam vandaan

komt? Faasse is een 150 jaar oud familiebedrijf,

onze oprichter is begonnen in Goes, op een locatie

met de naam ‘Het Schenge’. Het nieuwe schip

is daarnaar vernoemd, als eerbetoon. En voor wie

het wil weten: Het Schenge was een riviertje van

het Veerse Meer naar Goes, omstreeks 1600.”

DE OMBOUW NAAR BAGGERSCHIP

“De Schenge beschikt over een DN700 buis.

Daarvoor moesten we in een andere klasse

denken. Alles is samen met Faasse geëngineerd,

vanaf het staalwerk in de beun, tot en met het

bagger equipment en de laadbuis. Volledig in eigen

huis ontwikkeld, voor ons een mooie oefening

om ons te gaan verbreden in dit segment”,

legt Hoogendoorn uit. “Het staalwerk voor het

ombouwen van de beun bedroeg bij elkaar zo’n

300 ton. We hebben gevraagd aan Faasse of we

alles ook compleet mochten aanbieden, daar

was geen bezwaar tegen. Zo hebben we de

volledige beun, de kippenkooi, het drainagesysteem,

een deel van het jetsysteem, de zuigbuis

-volledig-, de zeef, de laadpijp boven de beun

en alle leidingen- en staalwerk volledig intern

mogen ontwikkelen. Daar zijn we trots op!”

De vaarsnelheid van de Schenge ziet er ook goed uit,

dat maakt het economisch gezien extra interessant.

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

De bestaande hoofdmotor wordt gebruikt voor

de aandrijving van al het nieuw geplaatste baggerequipment.

Aan de hoofdmotor is een extra

asgenerator gekoppeld, die al het elektrisch vermogen

levert voor de aandrijving van de baggerpomp,

jetpompen en hydrauliek. Tijdens een

proefvaart van Hardinxveld naar Antwerpen

werd daarvoor de motor optimaal afgesteld .

“In Antwerpen heeft het schip vervolgens een

nieuwe laag verf gekregen en zijn de laatste tests

voor klasse gedaan. Van daaruit werd een proefreis

gemaakt naar onze eigen zandwingebieden,

op de Steenbank voor de Zeeuwse kust”, aldus

Visser. Los van de baggereigenschappen was het

ook het zelf-lossend vermogen van de Schenge

belangrijk. We hebben zand in het beun geladen

en koers gezet naar Breskens, alwaar we het

zand weer vloeibaar hebben gemaakt, om het

daarna over te pompen in een binnenvaartschip.

Tijdens een aantal van dit soort reizen is de afstelling

van het geheel geoptimaliseerd.

AL MEER DAN 100 REIZEN…

Inmiddels is de Schenge al een tijdje operationeel

en heeft het schip er inmiddels naar

tevredenheid meer dan 100 reizen opzitten.

“De vaarsnelheid van de Schenge ziet er ook

goed uit, dat maakt het economisch gezien

extra interessant”, zegt Visser tot besluit.

“We doen gemiddeld twee reizen per dag

in een mooi tempo. En dan te bedenken dat

er in de ombouw zo’n slordige 40.000 uren

zijn gaan zitten.” ■

93


Tekst | Chris Elbers Beeld | Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls

Overkluizing A12-Utrechtsebaan:

groene toegangspoort tot Den Haag

Met het creëren van negen stadsentrees formuleert de Gemeente Den Haag de ambitie om

inwoners en bezoekers een welkom gevoel te geven in de buitenruimte van de residentie.

Eén van die stadsentrees betreft de A12-Utrechtsebaan, een toegangsweg die als 'Groene Entree'

niet alleen de automobilist, maar ook de fietser en wandelaar centraal stelt. In dat kader werd ter

hoogte van het Malieveld onlangs een overkluizing opgeleverd die de groengebieden de Koekamp

en het Haagse Bos beter met elkaar verbindt. Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls uit Leiden

realiseerde het strak en slank vormgegeven kunstwerk waarop, omgeven door forse begroeiing,

een fietspad en voetpad werden aangelegd.

Bovenaanzicht van de eindsituatie. In het najaar

van 2020 worden de bomen en planten geplant,

zodat de overkluizing groen wordt.

94


Gebr. Schouls heeft het D&C-contract gegund

gekregen op basis van de Economisch Meest

Voordelige Inschrijving op basis van beste

prijs-kwaliteitverhouding, waarbij de maximale

score werd behaald op het onderdeel Bouwfasering/minimalisering

hinder. Ondanks barre

weersomstandigheden en de coronaperikelen

wist het bedrijf de aanleg van de overkluizing

binnen een tijdsbestek van slechts vijf maanden

met succes af te ronden. Gezien het diverse

karakter en de omvang van de werkzaamheden

kan dat gerust als een huzarenstukje worden

betiteld, zo is ook projectleider Leen van

Belen van mening. "Het project bracht vooral

qua planning de nodige uitdagingen met zich

mee. De overkluizing is in de maanden februari

en maart gemaakt. De inrichting, het aanbrengen

van de verharding en de afwerking

van het kunstwerk vonden plaats in april tot en

met juni. Was de ontwerp- en productiefase al

krap, met het nieuwe flora- en faunaseizoen in

aantocht was het tevens zaak om alle nachtelijke

werkzaamheden vóór april af te ronden.

Daar komt nog bij dat alle werken op of boven

de Utrechtsebaan in verband met het verkeer

in het weekend uitgevoerd moesten worden.

Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om in de acht

weekenden waarin de Utrechtsebaan was afgesloten,

de overkluizing te maken."

OOG VOOR GROEN

Het kunstwerk sluit naadloos aan op het omliggende

maaiveld naast de tunnelbak. De oversteek

bij de Malietoren over de Utrechtsebaan is

ongeveer 25 meter breder gemaakt ten opzichte

van het bestaande viaduct. ■

95


ALLROUND SPECIALIST

Sinds 1930 is Gebr. Schouls uit Leiden

uitgegroeid tot een middelgrote

aannemer binnen de beton-, wegen

waterbouw. Met behulp van

vakbekwame medewerkers en modern

materieel realiseert het bedrijf projecten

in diverse disciplines. Gebr. Schouls

voert de projecten uit op basis van het

klassieke RAW-bestek, op basis van

Design & Construct (met of zonder de

Systems Engineering systematiek) en

in bouwteam. Hierdoor is deze allround

bouwspecialist in staat om opdrachten

vanaf de ontwerpfase tot en met de

ingebruikame van het object te realiseren.

Tegelijk is het uit prefab betonelementen samengestelde

bouwwerk ruim voorzien van bomen

en struiken, waardoor de overkluizing voor fietsers

en wandelaars als één natuurlijk geheel wordt

ervaren. "Het kunstwerk, gelegen op een drukke

zichtlocatie, is gebouwd en gefundeerd op de

bestaande constructie van de Utrechtsebaan",

vervolgt Van Belen. Tegelijk is volop rekening gehouden

met bestaande groenvoorzieningen én

toekomstige ontwikkelingen. "Voorafgaand aan de

werkzaamheden hebben we de aanwezige grotere

boompartijen verplant en is het dek van de

overkluizing gedimensioneerd op de toekomstige

verkeersbelasting. Dat maakte het verbinden van

de dekelementen onderling en met het middensteunpunt

complex, aangezien deze in het werk

aan elkaar gestort moesten worden."

Bovenaanzicht van de overkluizing in aanbouw. Links de samenstelling van de randelementen.

Een ander door Gebr. Schouls geleverd

hoogstandje betrof het plaatsen van het

laatste deel van de overkluizing. Vanwege

de afmetingen en vorm was het niet mogelijk

om deze 'sluitsteen' als één geheel naar

de projectlocatie te transporteren. Vandaar

dat het laatste deel is gesplitst in twee afzonderlijke

prefab delen die op de bouwlocatie

op een stalen frame aan elkaar zijn gestort.

Vervolgens is het kolossale geheel met een

700-tons kraan vanaf de Utrechtsebaan op

zijn plek gehesen. ■

BIJZONDERE PREFAB ELEMENTEN

De prefab betonnen elementen voor de overkluizing zijn geleverd door

Waco uit Bergen op Zoom. Waco staat voor constructieve en architectonisch

verantwoorde producten die met behulp van geavanceerde technieken worden

ontwikkeld, ontworpen en vervaardigd. Een aanpak die de werkzaamheden op de

bouwplaats tot een minimum beperkt.

Productie van dubbelgekromd randelement bij Waco.

"De voor het project Overkluizing A12-Utrechtsebaan geleverde prefab elementen zijn

in meerdere opzichten bijzonder te noemen", zegt Van Belen. "Allereerst kenmerken

ze zich door de minimale toleranties op de grote hoeveelheid wapening die uit de

elementen komt en in het werk op elkaar moet aansluiten. Daarnaast onderscheiden

ze zich door een dubbelgekromde vorm aan de rand van de overkluizing. In het

horizontale vlak hebben ze een ronding, in het verticale vlak een toog."

97


Tekst: Susan Peek | Beeld: Heijmans

Een stukje Zaandam is terug!

Met het invaren van de Wilhelminabrug en Beatrixbrug, zijn er twee grote mijlpalen van het project

Wilhelminasluis Zaandam afgerond. De Wilhelminasluis vormt de belangrijkste kruising van wegen en water

in het hart van Zaandam. De sluis in de Zaan was verouderd, in een slechte bouwkundige- en technische

staat en voldeed niet aan de eisen van deze tijd. Heijmans heeft in samenwerking met onder andere

bruggenbouwer Hillebrand in opdracht van de Provincie Noord-Holland de komsluis vervangen door een

nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. De sluis is langer, breder en dieper gemaakt.

Vanaf het eerste moment was Hillebrand betrokken

bij het ontwerp en de uitvoeringskeuzes

voor zowel de staalconstructie als de opbouw

van de brug, zodat het meest efficiënte resultaat

behaald kon worden”, aldus Martijn Kuzee, projectleider

bij Hillebrand te Middelburg. De kennis

en kunde op het gebied van bruggenbouw bij

Hillebrand, gecombineerd met de constructieve

houding van zowel Hillebrand als Heijmans en

de positieve interactie tussen beide partijen, zijn

van groot belang geweest in dit traject.

EEN SLIMME PLANNING ZORGT

VOOR EEN MINIMALE STREMMING

Kuzee: “Hillebrand is zowel bij de productie

van de beweegbare brugdelen (de zogenaamde

vallen) als bij de elektromechanische

aandrijving van A tot Z betrokken geweest.

De twee vallen -180 ton zwaar, 16 meter

breed en 15 meter lang- zijn volledig geprefabriceerd

door Hillebrand in Middelburg.

Daar zijn ook de leuningen en de slijtlaag

aangebracht.” Hoewel het om een relatief

eenvoudige constructie gaat, is het werken

met onderdelen van 180 ton een uitdagende

activiteit. “Daarom hebben we de hulp van

onze partner Mammoet ingeschakeld”, vervolgt

Kuzee. “Zij zijn ook de partij die middels

een roll-on/roll-off-actie de zware vallen

op pontons hebben geladen en 265 km

verderop over het water hebben getransporteerd.”

Door alles in Middelburg te fabriceren

en just-in-time in Zaandam aan te

leveren, hoefde er zo min mogelijk op de

De Beatrixbrug staat gereed op hoogte om door de sluis te varen. Gezien de

fasering kon deze pas later gemonteerd worden, maar moest wel eerst de

toekomstige Wilhelminabrug passeren.

Halverwege het draaien van het brugdek boven de fundering.

De aankomst van de beide brugdekken te

Zaandam in één transport vanuit de Hillebrandvestiging

in Middelburg.

98


De Wilhelminabrug op hoogte gereed voor montage.

bouwlocatie zelf te gebeuren. Ook zorgde

de slimme planning ervoor dat de stremming

van vaart- en wegverkeer zo kort mogelijk

was. Toch was het plaatsen van de vallen een

behoorlijk spektakel”, vindt Kuzee.

ELEKTROMECHANISCHE

AANDRIJVING

Ook de elektromechanische aandrijving werd

volledig geprefabriceerd door Hillebrand.

“Het meest complexe hierbij was het inpassen

van de aandrijving in de heel erg beperkte

ruimte in de kelder”, vertelt Kuzee. “Omdat

de kelder niet groter is geworden dan voor de

renovatie, maar de normen van de aandrijving

wel werden verzwaard, was het een hele uitdaging

om dit passend te maken. Maar het is

ons gelukt een zo slank mogelijke aandrijving

te fabriceren en Heijmans, op zijn beurt heeft

de dunne betonwanden van de kelder gerealiseerd.

Vooral het stellen en instorten van de

ankers voor de aandrijving was voor Heijmans

een uitdaging: deze mochten maximaal een

millimeter afwijken. Dat is bij alle ankers gelukt:

een knap stukje vakwerk van de mensen

van Heijmans en Hillebrand!”

SAMENWERKING

OM TROTS OP TE ZIJN

Uit elke onderdeel van dit project blijkt dat een

ultieme samenwerking noodzakelijk is om iets tot

een goed einde te brengen. Kuzee bevestigt dat

dát wel goed zit: “De samenwerking met Heijmans

loopt erg prettig, met wederzijds respect voor elkaars

belangen. We kennen elkaar goed, we werken

vaker samen aan projecten en we weten precies

wat we aan elkaar hebben. En dat geldt net

zozeer voor de samenwerking met Mammoet.”

Nog even en dan is alles klaar en komt er weer

vaart in de Zaan. ■

99


Tekst | Ted Gijsel Beeld| NTP Hattem / ORBIS Engineering

Robin Bonhof over de Nederlandse CAD Standaard

“De investering in de NLCS

verdien je gegarandeerd terug”

Robin Bonhof en zijn collega’s bij ORBIS Engineering en NTP besparen sinds kort veel tijd op hun

tekenwerk. De reden: ze stapten medio 2019 over op de NLCS als tekenstandaard. Met name de

uniformiteit in de ontwerpen is een groot voordeel, stelt Bonhof. “Tekeningen zijn meteen duidelijk.

Dat zorgt voor een snellere verwerking en heldere interpretaties.”

Bij ORBIS Engineering werken veertien ontwerpers,

in dienst van de overkoepelende organisatie

NTP, een civieltechnische aannemer. Bonhof

is een van die ontwerpers. “We ontwerpen veel

woonwijken, zowel nieuwbouw als herinrichtingen”,

vertelt hij. “Ook zijn we veel actief op N-

wegen, bijvoorbeeld voor asfaltonderhoud en

reconstructiewerkzaamheden.”

RECONSTRUCTIE N351

Bij een van die projecten kwam vorig jaar de

NLCS ter sprake. Bonhof: “De provincie Overijssel

heeft 1,6 km van de N351 bij Kuinre gereconstrueerd.

Hiervoor mochten wij het

ontwerptraject en uitvoering verzorgen. We

hebben tracéberekeningen gemaakt, constructieprofielen

uitgewerkt en zo uiteindelijk een

definitief ontwerp gemaakt. Een van de speerpunten

van de provincie was dat we ons tekenwerk

conform de NLCS zouden opleveren.

We werkten er op dat moment nog niet mee,

maar we zijn het uit gaan zoeken. Met succes,

zo durf ik wel te zeggen.”

UITWISSELBAARHEID

Al snel ontdekten Bonhof en zijn collega’s dat

de uitwisselbaarheid van gegevens een van de

grote voordelen van de NLCS is. “De provincie

controleerde uiteraard onze ontwerpen

en berekeningen. Dat ging heel gemakkelijk en

snel. Logisch, als je allebei met dezelfde tekenstandaard

werkt: de opbouw is hetzelfde, en je

kunt direct voortborduren op het ontwerp van

de ander zonder eerst een vertaalslag te hoeven

maken. Dat voordeel werkt ook onze kant

op: de wijzigingen van de provincie hadden we

in korte tijd in het nieuwe ontwerp verwerkt.”

TIJDBESPARING

Ook in de werkprocessen van NTP, de grootste

opdrachtgever van ORBIS Engineering, is de

NLCS een meerwaarde. Immers: in de uitvoering

Visualisatie van het wegbeeld van de N351.

100


graag volledig draagvlak voor de NLCS, die

in onze ogen de standaard van de toekomst

is. Goed, nog niet alle partijen gebruiken

hem; vooral de kleinere bouwbedrijven en

architecten gaan niet zomaar over. Maar we

hopen dat dat wel gaat gebeuren. Zeker als

architecten niet op schaal werken of met afwijkende

coördinatoren, kost het omzetten

van tekeningen veel tijd, helemaal als een

ontwerp meerdere keren op en neer gaat.

Anders gezegd: zouden onze partners wél

allemaal de NLCS hanteren, dan zouden we

met zijn allen veel minder dubbel werk doen,

de kans op interpretatiefouten verkleinen

en onderaan de streep tijd en geld besparen.

Aan de voorkant kost de implementatie

van de NLCS misschien wat tijd en energie,

maar die verdien je gegarandeerd terug.”

Specialisten van NTP brengen asfalt aan op de N351.

is er amper nog sprake van tijdverlies door (andere)

interpretatie van tekeningen. Bonhof knikt.

“De uniformiteit werkt in ons voordeel. We merken

dat het schakelen met onze collega’s van NTP

heel gestroomlijnd verloopt.” Ook bij andere

projecten profiteren de ontwerpers van de uniformiteit

van de NLCS. Waar ze voorheen hele

ondergronden opnieuw moesten opbouwen,

besparen ze nu veel tijd. “Hoeveel? Dat hangt

af van de omvang van het project, maar je hebt

het toch al gauw over meerdere uren. We doen

bijvoorbeeld veel revisiewerk voor opdrachtgevers.

Dankzij de opmaak in NLCS-formaat zien

ze meteen wat we bedoelen en kunnen ze het

ontwerp in hun beheersysteem verwerken. Het

gevolg is dat er sneller goedkeuring volgt en we

het project eerder kunnen afronden.”

DUW IN DE RUG

Bonhof en zijn collega’s gebruiken InfraCAD

als tool om conform de NLCS te werken. “We

hebben InfraCAD in eerste instantie gekozen

voor andere doeleinden, zoals ondergronden

downloaden, KLIC-meldingen importeren en

kadastrale BGT-kaarten verwerken. Dat Infra-

CAD ook een heel geschikte tool is om conform

de NLCS te tekenen, was een extra duw in de

rug om de overstap te maken. We hadden een

eigen tekenstandaard die op zich prima voldeed,

maar InfraCAD sluit zo goed aan op de NLCS,

dat we die weg zijn ingeslagen. Handige functies

zijn bijvoorbeeld het automatisch verschalen, of

het in één druk op de knop omzetten van een

tekening naar NLCS-formaat.”

EIGEN IDENTITEIT

Daarmee ging een wens in vervulling van de

meeste ORBIS-ontwerpers. Maar eerlijk is

eerlijk: niet alle collega’s stonden te springen

om de nieuwe standaard te verwelkomen.

“Sommigen zijn gehecht aan onze

oude standaard”, aldus Bonhof. “Daarom

heb ik samen met een collega alle werkprocessen

en -structuren naar onze voorkeuren

ingericht. Zo hebben we de voordelen

van onze oude standaard verwerkt in de

combinatie NLCS-InfraCAD. Denk bijvoorbeeld

aan het omzetten van de vele soorten

blokjes die we in onze ontwerpen gebruiken:

die kunnen we nu nog steeds toepassen.

Of neem de lisp-routines: bepaalde

snelfuncties die bij revisiewerk heel handig

zijn. Die hebben we zo vertaald, dat ze de

NLCS-codering bevatten.”

GEEN DUBBEL WERK MEER

De overtuigingsslag door Bonhof en zijn

collega is nog niet voltooid. Ze waren druk

met het voorbereiden van een presentatiesessie,

waarop ze hun collega’s zouden informeren

over de voor- en nadelen van de

NLCS. “Helaas is die sessie door de coronasituatie

nog niet doorgegaan”, aldus Bonhof.

“Maar hij gaat er zeker komen. We willen

NLCS

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard)

is een uniforme tekenstandaard voor de

grond-, weg- en waterbouw. De informatie

in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet

én helder gestructureerd. Daardoor

kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld

worden, is de kans op fouten kleiner en kan

de hele GWW-keten besparen op kosten.

De NLCS is een BIM level 1-standaard en

wordt beheerd door het BIM Loket.

OVER ORBIS ENGINEERING

ORBIS Engineering (Hattem) is een ingenieurs-

en adviesbureau, gespecialiseerd in het

voorbereiden van projecten in de openbare

ruimte en milieu. De veertien medewerkers

verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten

binnen de werkvelden infrastructuur, milieu

en ruimtelijke ontwikkeling. ORBIS Engineering

is een onderdeel van NTP. ■

Robin Bonhof (linksachter) bespreekt het ontwerp

van de N351.

101


Tekst en beeld | Easyfairs

Infra Relatiedagen blijft groeien

Beste GWW-lezers,

Toen wij elkaar begin dit jaar ontmoetten op Infra Relatiedagen in

Evenementenhal Hardenberg, hadden wij niet kunnen voorspellen

hoe de wereld er inmiddels uitziet. Hopelijk gaat het goed met u!

We kijken weer met veel vertrouwen vooruit, onder meer

gesteund door de verdere versoepelingen vanuit de overheid.

COMMITMENT VANUIT BEZOEKERS

EN EXPOSANTEN ENORM

Het vertrouwen zien we ook terug onder zowel

bezoekers als exposanten van Infra Relatiedagen.

Uit ons meest recente bezoekersonderzoek

(juni 2020) blijkt dat 95,8% van de

bezoekers positief is en voornemens is een

veilige, succesvolle editie te bezoeken. Ook

vanuit exposanten merken wij een enorm

commitment, ze willen in 2021 niet op Infra

Relatiedagen ontbreken. Zo geeft Heijmans aan:

“Infra Relatiedagen is een fijne manier om

onze opdrachtgevers van gemeenten, provin-

cies en waterschappen te ontvangen op een

prettige en informele wijze en om met hen te

sparren over de ontwikkelingen in de markt.”

PLATTEGROND 2021

Hierboven ziet u de plattegrond van Infra

Relatiedagen 2021. Met veel trots kunnen

we u melden dat de plattegrond alweer voor

ruim 70% uitverkocht is. Met namen als Hans

van Driel, KWS Infra, Heijmans Infra, Provincie

Overijssel, Wavin Nederland, Tobroco,

Quattro Expertise, BAM Infra, Aannemingsmaatschappij

van Gelder, Kijlstra en Strukton

Civiel brengt dit het totaal op maar liefst 245

exposanten. Voor de volledige deelnemerslijst

tot nu toe verwijzen we u graag naar

www.infrarelatiedagen.nl.

Wat is het succes van Infra Relatiedagen?

Al 22 jaar biedt Infra Relatiedagen de mogelijkheid

om ruim 16.000 professionals uit

de grond-, weg- en waterbouw te ontmoeten.

Wij merken dat vooral de ongedwongen

sfeer, die mede mogelijk wordt gemaakt

door onze full-service formule, één van de

grote succesfactoren is. Het is één van de

schaarse momenten voor een GWW-er in

de publieke sector om ongedwongen een

biertje te drinken of hapje te eten met relaties.

Zowel bezoekers als exposanten komen

echt voor deze ontspannen sfeer. Wij lezen

dit veelvuldig terug in onze bezoekers- en

exposantenenquêtes. Exposeren in een laagdrempelige,

gastvrije omgeving, netwerken

onder genot van hapje en drankje, dat kan

alleen op Infra Relatiedagen.

102


Daarnaast ontmoeten exposanten zowel de

eindbeslissers als ook de eindgebruikers van bijvoorbeeld

nieuw materieel en machines op Infra

Relatiedagen. Echt een mooi moment voor

exposanten om face-to-face feedback te verzamelen

over het nieuwste materieel. Zo biedt het

platform alle faciliteiten om een boost te geven

aan het netwerk van de brancheprofessional.

#WERKENINDEINFRA

Heeft u de campagne #werkenindeinfra al voorbij

zien komen? Een campagne die wij hebben gelanceerd

voor en door de infrasector, met als doel het

positief uitlichten van de sector als werkgever. De

campagne is een aantal maanden geleden gestart

met een korte sfeervideo die in samenwerking

met onze exposanten is gemaakt om de infrasector

als werkgever in de schijnwerpers te zetten. Inmiddels

heeft u hopelijk al meer mooie video’s en

foto’s voorbij zien komen. Wij zijn overspoeld met

fantastische inzendingen. Deze vele reacties geven

wel aan hoe uniek de sector is; de betrokkenheid,

de wil om alles samen te doen en de sector die

elkaar iets gunt. Des te meer verdient de sector

deze warme groet!

Lever op deze manier ook een bijdrage en

laat zien hoe leuk werken in de infra is, want

dat mag gezien worden, misschien nu nog wel

meer dan ooit. Helpt u ons mee? ■

Met vriendelijke groet,

Roos op ’t Holt – Head of Event

Meer weten of heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Ruth.

Ruth Zweers

Adviseur Infra Relatiedagen

Tel: 0523 289 870

E-mail: Ruth.Zweers@easyfairs.com

Het is nog steeds mogelijk uw inzending te

doen. We dagen iedereen uit om samen met

ons deze actie nog verder uit te breiden!

Team Infra Relatiedagen v.l.n.r. Ellen Braker, Fernande Brand, Ruth Zweers, Melanie Uulders en Roos op’t Holt

103


+31 (0)20 4943070

info@cruxbv.nl

cruxbv.nl

+31 (0)40 7079370

info@bouwrisk.nl

bouwrisk.nl

Benieuwd naar de

omgevingsrisico’s

bij uw project?


CRUX is een onafhankelijk

adviesbureau en levert hoogwaardig

advies op het gebied van

geotechniek, geohydrologie,

bodem en omgevingsbeïnvloeding.

Risicoanalyse en Monitoring

+

BouwRisk is een

onafhankelijk bureau voor

omgevingsinventarisaties, monitoring

en bouwkundige vastlegging.

BouwRisk herkent, visualiseert

en beheerst omgevingsrisico’s en

onderkent de impact.

2, 3 & 4 februari 2021

Evenementenhal Hardenberg

70%

uitverkocht

Al ruim

Ontmoet uw relaties in een ongedwongen sfeer en exposeer op hét platform

voor de grond-, weg- en waterbouw!

#werkenindeinfra

www.infrarelatiedagen.nl


Gebr van Venrooij, in samenwerking met Waterschap Rivierenland en gemeente Nijmegen: Bouwrijp maken Stelt

Zuid Nijmegen voor 300 woningen. Nabij nevengeul aan de Waal. (Beeld: Gonnie Helfrich Fotografie)

Tekst | Susan Peek Beeld | Gonnie Helfrich Fotografie / Gebr. Van Venrooij / Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

Pro-actieve werkmethode

onderscheidende factor

bij reconstructies en onderhoud van wegen

Grote plannen maken, dat kan iedereen. Ze goed uitvoeren is een vak op zich! Maar daar weten ze bij

de Gebr. van Venrooij uit Weurt wel raad mee. Het middelgrote bedrijf voert werkzaamheden uit voor

gemeentes en semi-overheden op het gebied van reconstructies en onderhoud van wegen. Vooral door

middel van aanbestedingen in de vorm van raambestekken én met name in de regio Nijmegen.

Aan het woord is Peter van Venrooij, zoon

van één van de vier broers die dit familiebedrijf

in 1961 zijn gestart. Inmiddels wordt

het bedrijf succesvol geleid door Peter’s zoon

Paul. “We werken met 50 eigen mensen en

een flexibele schil van 30-60 mensen. Als

professional op het gebied van ondergrondse-

en bovengrondse infra houden we ons

bezig met ontwerp, de aanleg en het onderhoud

van infrastructurele werken. Zowel

nieuwbouw als onderhoudsprojecten bieden

wij afzonderlijk of integraal aan.”

SLAGVAARDIG EN FLEXIBEL

“In regio Noordoost-Brabant, Noord-Limburg

en Zuid-Gelderland, waar de meeste

van onze projecten zijn, staat Gebr. van Venrooij

bekend als een flexibele organisatie met

korte lijnen. ❯

105


Daardoor kunnen we snel reageren, werkzaamheden

inpassen of aanpassen wat ons buitengewoon

slagvaardig maakt”, zegt Peter. “Onze

werkwijze zal nieuwe opdrachtgevers verrassen,

maar is de reden dat bestaande opdrachtgevers

al jaren zaken met ons doen. Ik zeg altijd ‘wie

goed doet, goed ontmoet. Het doet me deugd

dat mijn zoon Paul dat motto overneemt en

toepast in de praktijk.” Daarnaast is ook de uitstekende

prijs-kwaliteit verhouding een reden

waarom bedrijven en gemeenten graag terugkeren

bij Gebr. van Venrooij.

KWALITEIT EN

KENNISONTWIKKELING

“Onder kwaliteit verstaan wij niet alleen leveren

wat er van ons gevraagd wordt, maar ook

een oplossingsgerichte mentaliteit, bewuste

klantgerichtheid én het voldoen aan de gestelde

eisen van het project op het gebied van

kwaliteit, arbo en milieu. Kennisontwikkeling

is daarbij ook heel belangrijk”, vervolgt Peter.

“Daarom zijn wij een erkend opleidingsbedrijf

en al vanaf 1985 lid van de Stichting SPG Stivako

in Oss: een samenwerkingsverband van

een groot aantal wegenbouwbedrijven in de

regio Noordoost-Brabant, met als doel de instroom

van gekwalificeerde vakmensen voor

de Grond- Weg- en Waterbouw veilig te stellen.

Ons motto: ‘de juiste man op de juiste

plaats’ maakt dat we graag tijd besteden aan

het begeleiden van medewerkers. Zeer belangrijk

voor de toekomst”, vindt Peter. “Waar we

ook veel waarde aan hechten is samenwerken.”

“Elke opdracht is en blijft een kwestie van de

juiste balans vinden tussen de belangen van

onze opdrachtgevers, medewerkers, onderaannemers,

leveranciers en niet in de laatste plaats,

onze hedendaagse samenleving en het milieu.”

CIRCULARITEIT EN CO 2

REDUCTIE

“De zorg voor kwaliteit, arbo én milieu is

verankerd in onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Eigenlijk zijn wij al meer dan twintig

jaar circulair bezig,” zegt Peter, “maar

toen heette dat nog gewoon ‘zuinigheid’. Wij

gooien niks weg wat nog te gebruiken is. Ik

durf dan ook best te stellen dat wij het meest

duurzame bedrijf zijn in de regio Nijmegen.

Goede materialen, zoals bestratingsmateriaal,

putten en kolken, worden schoon opgeslagen

op ons depot en waar mogelijk weer

ingezet. Ik krijg dan ook regelmatig de vraag

bij renovatieprojecten: ‘zeg, heb je nog…?’

Als je hergebruik als uitgangspunt neemt,

kun je ontzettend veel vrijgekomen materiaal

toepassen en scheelt dat ook in levertijden.”

EMVI-AANBESTEDINGEN

“Toen zich een jaar of tien geleden de eerste

EMVI-aanbestedingen aandienden -Nijmegen

was één van de eersten hierin-, zagen wij hierin

kansen. Dankzij onze jarenlange kennis van de

gebieden in en rond Nijmegen, konden wij een

pro-actieve werkmethode op papier zetten en

konden we economisch voordelig inschrijven.

Als je plannen maakt met de kennis van Nijmegen

in je achterhoofd, tackel je problemen op

voorhand. Dit meedenken met de opdrachtgever

resulteerde in een goed gevulde orderportefeuille.

Zo kwamen er steeds meer EMVIaanbestedingen

met verschillende speerpunten

waarbij circulariteit en CO 2

-reductie de laatste

tijd steeds meer onder de aandacht komen.”

TROTS OP HET KEIZERKARELPLEIN

De Nijmeegse binnenstad en veel gebieden in

de regio kent Peter als zijn broekzak. “Ik kan

geen honderd meter rijden of ik zie plekken die

wij gemaakt hebben.” Het meest trots is hij toch

wel op het Keizerkarelplein. “Eén van de mooiste

projecten waar ik als uitvoerder aan heb

gewerkt. Het plein is destijds in één keer goed

gelegd, maar liefst 42 jaar geleden. En geloof je

het als ik zeg dat er pas enkele weken geleden

voor het eerst iets gerepareerd moest worden?!”

Verder vertelt Peter over de Delistraat in

Het befaamde KeizerKarelPlein in Nijmegen: In 1979 door Gebr. van Venrooij aangelegd. In 2020 pas de eerste reparatiewerken hoeven doen. Een knap stukje vakmanschap!

(Beeld: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen / Gebr. Van Venrooij)

106


Machinaal leggen van dikformaten in Kerkstraat Beuningen.

Hemelwater vijver centrum Groesbeek voor de gemeente Groesbeek.

Natuurstenen trappen in winkelcentrum Hoogkoor in Boxmeer.

Nijmegen: een groot project in Nijmegen waar een flinke CO 2

-reductie

(maar liefst 67%) is behaald op dat project. Op dit moment is Gebr. van

Venrooij bezig met een grootschalig project in Nijmegen, waar CO 2

-uitstoot

en circulariteit belangrijke speerpunten zijn. “We doen er veel moeite

voor zo’n opdracht binnen te halen en passen onze plannen aan op de

kennis van het gebied. Door mee te denken en dankzij onze integriteit,

scoren we hoog”, besluit Peter. ■

107


ONTWERPEN IN NLCS?

KIES OOK VOOR

SNELHEID EN KWALITEIT

NIEUW!

MAP VERSIE 7

WWW.INFRACAD.NL

DOWNLOAD TRIAL

ONLINE DEMO

GRATIS WORKSHOP

INFRACAD MAP

Geo-informatie (PDOK)

en KLIC verwerken

· BGT en Kadastrale kaart importeren

· KLIC-meldingen importeren

· Luchtfoto’s importeren

· Import volledig conform NLCS

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,

BricsCAD en MicroStation

INFRACAD

#1 NLCS applicatie voor

ontwerpen en toetsen

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS

· Automatische legenda en bijschriften

· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit

· Veel extra’s zoals foto-inventarisatie,

sonderingen en koppeling Google Earth

INFRACAD CE

Landmeetkundige software

voor professionals

· Geschikt voor alle merken apparatuur

· Dwars- en lengteprofielen verwerken

· Uitzetbestanden maken en bijhouden

· Werken met eigen meetcodes

· Verwerking volledig conform NLCS

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


Swanenberg IJzer Groep levert stalen rijplaten voor een grootschalig project in Brussel.

Tekst | Susan Peek Beeld | Swanenberg IJzer Groep

De perfecte basis

dankzij de juiste rijplaten

Bij grootschalige infraprojecten in de grond-, weg- en waterbouw, is een stevige ondergrond en tijdelijke aanen

afvoerwegen van groot belang. Ze vormen een solide basis op de werkplek en dragen bij aan een goed

verloop van het bouwproject. Het Schaijkse bedrijf Swanenberg IJzer Groep is een grote toeleverancier

voor de GWW op het gebied van verhuur en verkoop van rijplaten in de breedste zin van het woord.

TOPKWALITEIT RIJPLATEN

“Zo leveren we stalen rijplaten die dienen als tijdelijke verharding bij

grootschalige bouwprojecten waarmee we het bouwterrein goed bereikbaar

en veilig begaanbaar maken”, vertelt Adriaan Keijzer van Swanenberg

IJzer Groep. Het bedrijf staat al meer dan 50 jaar bekend om

haar ijzer- en staalproducten, zoals metalen buizen, balken en rijplaten.

“Onze rijplaten zijn leverbaar in diverse afmetingen en diktes. We constateren

dat in de loop der jaren het bouwverkeer zwaarder is geworden

en ook de bouwintensiviteit is toegenomen. Bovendien wordt er

tegenwoordig ook gebouwd op plekken waar dat eerst niet gedaan zou

worden. Daar passen wij onze rijplaten op aan.” Swanenberg verhuurt

en verkoopt stalen rijplaten van topkwaliteit om daarmee de stabiliteit

van de ondergrond te vergroten, zowel bij bouwprojecten als bij evene-

De rijplaten van Swanenberg IJzer Groep vormen de basis voor een windmolentransport.

menten. “Dankzij onze grote voorraad kunnen we snel leveren. En we

bieden een uitstekende service.”

DRAGLINESCHOTTEN

Op plekken waar de bodem slecht berijdbaar is, levert Swanenberg houten

draglineschotten. “Deze zijn verkrijgbaar in verschillende afmeting en

worden veelal geproduceerd van azobéhout”, vervolgt Keijzer. “Een zeer

harde en duurzame houtsoort waardoor onze draglineschotten met gemak

de grootste draglines met zware rupsbanden weerstaan.”

KUNSTSTOF RIJPLATEN

“Daar waar sprake is van kleinere, binnenstedelijke infraprojecten, worden

onze kunststof rijplaten veel ingezet. Deze zijn handzamer en daarmee makkelijker

te hanteren dan de stalen rijplaten. Zo worden ze ingezet als tijdelijk

fietspad of ter bescherming van het straat- en klinkerwerk.”

WIJ LOSSEN HET OP

“Ons motto? We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.”

Heel belangrijk volgens Keijzer. “We willen de klant van het juiste advies

voorzien en meedenken hoe dat het voordeligst kan. Een locatiebezoek

draagt eraan bij dat we goed in kunnen schatten wat er nodig is. Want elk

bouwterrein is uniek. De ene keer is het langs een spoor, dan weer voor

de bouw van een zonnepanelenpark of de aanleg van een windmolen.

Aan ons om de infrastructuur er naartoe te optimaliseren, wat kostenbesparend

werkt voor de bouwer. Het is voor een project van toegevoegde

waarde als er schoon gewerkt wordt en er niks verzakt. Wij willen

de klant hierin écht ontzorgen.” Ook bij calamiteiten -zoals een verzakt

wegdek- staat Swanenberg IJzer Groep 24/7 paraat. ■

109


STABILISEERT

Tensar® TriAx® Geogrids:

tijd- en kostenbesparing

grote reductie van funderingsdikte

verlaging CO2 footprint

EPD certificaat

verhoging draagvermogen

betere verdichting

verlenging van de ontwerplevensduur

reductie differentiële zettingen

bewezen prestaties met full scale tests

Toepassingen:

wegfunderingen

werkwegen

kraanopstelplaatsen

opslagterreinen

ballastbed in spoor

vliegvelden

graswapening

Tensar International BV

Helftheuvelweg 11

5222 AV ’s-Hertogenbosch

Tel: +31(0)73 624 19 16

Fax: +31(0)73 624 06 52

info@tensar.nl | www.tensar.nl


TenCate Geolon HMi-5 is samengesteld uit polypropyleengarens met de hoogst mogelijke stijfheidsmodulus.

Tekst | Roel van Gils Beeld | TenCate Geosynthetics

Scheiding, filtratie en

versterking in één product

Een stabiele ondergrond creëren met hoge

treksterkte geotextielen, op laag draagkrachtige

ondergrond. Dat is de wereld waar TenCate

Geosynthetics in thuis is. In de eigen weverij

in Hengelo worden geotextielen voor diverse

toepassingen geproduceerd. De meest recente

innovatie is TenCate Geolon HMi-5, een allesin-één

oplossing voor ondergrondstabilisatie en

funderingswapening.

“TenCate Geolon HMi-5 is samengesteld uit polypropyleengarens met

de hoogst mogelijke stijfheidsmodulus”, zegt Tom Schothuis van TenCate

Geosynthetics. “Het is een doorontwikkeling op de Geolon PP-range, maar

gebaseerd op een nieuwe weeftechniek en een nieuw type hoog modulus

garens. Dat leidt tot een hoge functionele treksterkte bij een rek van 2 tot

5%. Met andere woorden, zo min mogelijk vervorming met een maximale

treksterkte. Het product is in beide richtingen even sterk. Het toepassen

van Geolon HMi-5 levert een aanzienlijke besparing op de funderingsdikte.

In plaats van een menggranulaat of zandbed van bijvoorbeeld 50 cm dikte

volstaat door toepassing van Geolon HMi-5 een dikte van bijvoorbeeld 30 cm.

Het is dus ook een duurzame oplossing; er hoeft minder materiaal aangevoerd

te worden. Daarnaast heeft het product ook goede filtrerende eigenschappen

en waterdoorlatendheid, wat erg belangrijk is voor een funderingswapening.”

TenCate Geolon ® HMi-5 is op het project eenvoudig te herkennen aan het

kleurpatroon over het gehele weefsel en de ingeweven productnaam aan de

zijkant. “Met name bij de aanleg van windmolen- en hoogspanningsparken

en als stabilisatie onder wegen is het een zeer geschikt product en een

duurzame keuze. De engineering nemen wij als TenCate Geosynthetics

volledig voor onze rekening”, besluit Schothuis. ■

111


Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring met

projecten over de hele wereld, weten we altijd het

maximale uit onze geokunststoffen te halen.

Tekst | Roel van Gils Beeld | Tensar

Eenvoudige oplossingen

voor (complexe)

funderingsconstructies

Als wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van geokunststoffen voor

funderingswapening, asfaltwapening en het wapenen van grondconstructies weet Tensar

International in veel gevallen (bouw)tijd te besparen, aanlegkosten terug te dringen en aanzienlijke

milieutechnische voordelen te behalen. Een gesprek met Paul ter Horst over de toepassing van

geokunststoffen in de infrasector en de laatste nieuwe ontwikkelingen.

112


De oplossingen van Tensar worden overal ter

wereld toegepast in talloze civieltechnische

projecten. “Onze geokunststoffen

worden gebruikt voor het stabiliseren

van funderingconstructies, zoals wegen,

landingsbanen, opstelplaatsen voor kranen.

Daarnaast ook voor het wapenen van

asfaltlagen, erosiebescherming, keermuren

en steile taluds”, begint Ter Horst. “Het

meest bekende product voor de infrasector

is toch wel Tensar TriAx, het resultaat van

dertig jaar ervaring in funderingswapening.

Daarbij is de oorspronkelijke structuur van

onze biaxale geogrids radicaal vernieuwd.

Dankzij de driehoekige vorm van het grid is de

performance in alle richtingen gegarandeerd.”

ENGINEERING IN EIGEN HUIS

Tensar houdt er een geheel eigen filosofie op

na en is bij voorkeur nauw betrokken bij het

ontwerp van een funderings- en gewapende

grondconstructie. “Dankzij onze jarenlange

kennis en ervaring met projecten over de

hele wereld, weten we altijd het maximale

uit onze geokunststoffen te halen”, legt Ter

Horst uit. “Een gedegen ontwerp is dan

'Onze geokunststoffen worden

overal ter wereld toegepast in talloze

civieltechnische projecten'

een vereiste. We produceren en verkopen

daarom niet alleen geokunststoffen, maar we

verzorgen ook de engineering met behulp

van onze eigen software. Tevens houden we

rekening met de lokale regelgeving. In Nederland

is dat de CROW-methodiek voor

funderingen en gewapende grond, terwijl we

bijvoorbeeld voor een project in Hong Kong

rekenen met de daar geldende eisen. En zo

zijn er voor elke toepassing veelal unieke

normeringen en wet- en regelgeving. Ook

voor kraanopstelplaatsen en werkwegen bij

windmolenparken, momenteel een actueel

thema, bewijzen geokunststoffen absoluut

hun meerwaarde. Zo staan de grootste kranen

van Europa momenteel op een dun granulair

matras, de TensarTech Stratum. Dit

is een doorlopend cellensysteem dat is opgebouwd

uit vormvaste geogrids en stevige

verbindingsstaven.”

Vaak wordt Tensar al in een vroeg stadium

bij een Design & Construct project

betrokken. “Of het nu gaat om de aanleg

van een windmolenpark, de aanleg van een

nieuwe snelweg met kunstwerken of een

wegverbreding, de toepassingsmogelijkheden

van geokunststoffen zijn groot. We zijn de

uitvinders van het geogrid en blijven onze

producten voortdurend doorontwikkelen

en onder de aandacht brengen bij de juiste

partijen. Dat doen we in Nederland in nauwe

samenwerking met onze distributeur Joosten

Kunststoffen binnen Joosten Concepts, wat

maakt dat we infra-aannemers volledig van A

tot Z kunnen ontzorgen”, besluit Ter Horst. ■

We zijn de uitvinders van het geogrid en blijven onze producten voortdurend doorontwikkelen en onder de aandacht brengen bij de juiste partijen.

113


Tekst | Prommenz/Jan Mol Beeld | Prommenz

Een frisse kijk

op milieu en

duurzaamheid

Met een frisse kijk op het milieu bijdragen aan een schone en duurzame

leefomgeving. Dát is waar Prommenz Milieu BV voor staat.

Dit doen zij onder andere door het bieden van advies op het brede

gebied van milieu en de daarbij behorende duurzaamheidsvraagstukken.

Van het bepalen van de kwaliteit van de (water)bodem tot

het begeleiden van saneringen en van het inzichtelijk maken van de

bodemgesteldheid tot het berekenen van de bergingscapaciteit van

de bodem, Prommenz heeft de expertise in huis!

BODEMONDERZOEK

EN SANERING

In de afgelopen 30 tot 40 jaar is de meeste bodemverontreiniging

in Nederland in kaart gebracht

en tevens gesaneerd, maar mede door

de wijze van saneren die vanaf het midden van

de jaren ’90 gebruikelijk werd, is er nog steeds

veel verontreinigde grond aanwezig die een belemmering

kan vormen voor bouwprojecten.

Begin jaren ’90 bleek dat de maatschappelijke

ambitie om alle bodemverontreinigingen

te verwijderen zowel technisch als financieel

niet haalbaar was. Maar we leerden tevens dat

in veel gevallen het wegnemen van de risico’s

voor mens en milieu voldoende was, zoals het

afdekken van een verontreiniging met grond

of een verharding of geleidelijke afbraak door

bacteriën. In sommige gevallen bleek saneren

niet eens noodzakelijk omdat het gebruik van

de locatie, denk aan een industrieterrein, geen

risico’s tot gevolg had.

Nadeel is dan wel dat decennia later bij een

bouwproject in de verontreinigde grond moet

worden gewerkt of dat bij een herinrichting

van een locatie het gebruik verandert van industrieterrein

naar een woonwijk. Omdat bij

dergelijk gebruik wel sprake is van risico’s moet

de bodem alsnog gesaneerd worden.

WATERBEHEER

Een ander belangrijk onderdeel bij (bouw)projecten

van tegenwoordig, is het op verantwoorde

wijze omgaan met regenwater. Om de mogelijkheden

voor de zogeheten klimaatadaptieve

maatregelen te bepalen moet, net als bij milieukundig

onderzoek, een bureaustudie en veldonderzoek

worden uitgevoerd om de doorlatendheid

van de bodem én de bergingscapaciteit te

bepalen. Dit kan uiteraard eenvoudig worden

gecombineerd met onderzoek naar de milieuhygiënische

kwaliteit van de bodem. Hierin biedt

Prommenz advies op maat aan voor duurzame

maatregelen op klimaatgebied.

ZORGVULDIGE WERKWIJZE

Prommenz Milieu draagt met de vele jaren kennis

en ervaring passende oplossingen aan die

niet alleen geld besparen en belemmeringen

wegnemen, maar ook een actieve bijdrage leveren

aan een duurzame toekomst. De kracht van

deze werkwijze is een zorgvuldige en nauwkeurige

aanpak die bij Prommenz begint met hun

eigen zeer ervaren veldwerkers. Veldwerk is immers

een essentiële stap in het onderzoekstraject

en het geven van het juiste advies .

Maar het blijft niet alleen bij advies. Prommenz

stemt de werkzaamheden naadloos af op het

totaalpakket aan werkzaamheden dat geboden

wordt en waarmee zij de opdrachtgever volledig

ontzorgen. Dit voorkomt onhaalbare doelstellingen

in het uitvoeringstraject en maakt de

uitvoering tevens efficiënter.

Prommenz Milieu levert vakkundig maatwerk

en altijd conform de bijbehorende strikte normen

en richtlijnen voor milieukundig onderzoek,

denkt mee in het ontwerp, anticipeert

op de uitvoering en is vanzelfsprekend altijd op

de hoogte van nieuwste onderzoekstechnieken

en ontwikkelingen. ■

114


Prommenz aan het werk op de Dam in Amsterdam.

Prommenz beschikt over eigen materieel en apparatuur.

Het nemen van bodemmonsters.

115


InfraTech 2019. (Beeld: Charles Batenburg)

Themaplein van gastheer Rijkswaterstaat. (Beeld: Charles Batenburg)

Tekst | Angela Nolten, Armand Landmand Beeld | Charles Batenburg, Rijk in Beeld

Why we need to

Move Forward… Together

Kennis delen en samenwerken zijn in de infrasector van groot belang om de uitdagingen - waar we

nu en in de toekomst voor staan - op te kunnen lossen. Die uitdagingen zijn immers zo groot dat

ze niet als organisatie of als bedrijf alleen opgelost kunnen worden. Overheden, opdrachtgevers,

opdrachtnemers en kennisinstituten moeten van elkaar leren en samen de uiterst ingewikkelde

vraagstukken oppakken. Alleen dan kan de hele sector vooruit.

Dat samenwerking nodig is, staat dus buiten kijf.

Maar dat het niet altijd even goed loopt ook. Het

tot stand brengen van effectieve samenwerking

rondom infrastructuurprojecten is dan ook niet

eenvoudig. Projecten zijn complex en betrokkenen

krijgen vaak te maken met onverwachte situaties

die kunnen leiden tot lastige vraagstukken.

Daarnaast zijn aanbestedingsprocessen feitelijk

niet gericht op samenwerking, maar op het sluiten

van het contract. Dit zorgt ervoor dat er minder

geprofiteerd kan worden van financiële voor-

delen, dat misverstanden minder snel aan het

licht komen en dat er vaak minder ruimte voor innovatie

is. Naast de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie,

vragen infrastructuurprojecten om

publiek-private samenwerking. En dat kan weer

leiden tot politiek gemotiveerde veranderingen.

Kortom, gefaseerd contracteren/aanbesteden

heeft vele voordelen, waarvan het werk leuker

maken een niet onbelangrijke factor is.

Ondanks dat het niet altijd makkelijk is, laat

de sector al jaren zien futureproof te zijn en

vooruit te willen. Enerzijds hebben we te maken

met schaarste, met gebrek aan ruimte

en goed opgeleide mensen. Anderzijds zien

we de infrasector meebewegen richting een

evenwichtige markt en betere samenwerking

en groeit de sector op het gebied van verduurzaming,

circulariteit, nieuwe technologieën

en de inzet van meer ICT.

Een goede samenwerking is dus key! En dus een

van de belangrijkste thema’s van InfraTech 2021.

Dat is immers hét kennisplatform waar de publie-

Samen bouwen aan een toekomstbestendige infrasector. (Beeld: Charles Batenburg)

Kennis delen en samenwerken tijdens InfraTech. (Beeld: Charles Batenburg)

116


ke en private sector elkaar ontmoeten. Tijdens

InfraTech worden de krachten gebundeld om gezamenlijk

de grote uitdagingen en vraagstukken

rondom infra in Nederland aan te pakken.

PROGRAMMACOMMISSIE

RICHT ZICH OP VERBINDING

Het delen van kennis is een van de meest

waardevolle aspecten van InfraTech. Elke

editie van InfraTech zijn er verschillende themapleinen

die het inhoudelijke programma

van de beurs verzorgen. De InfraTech programmacommissie

wordt gevormd door

vertegenwoordigers van de diverse themapleinen

en zijn afkomstig uit zowel het bedrijfsleven

als de overheid

HET INFRATECH

KENNISPROGRAMMA VORMT

RONDOM 5 TRENDS, NAMELIJK:

• Human Capital

• Digitale Infra

• Vervanging & Renovatie

• Klimaat & Verduurzaming

• Mobiliteit & Logistiek

Tijdens de editie van 2021 richt het programma

zich meer dan ooit op het verbinden van

de verschillende pleinen, door onder andere

verschillende thematours, een gezamenlijke

trainee case, een innovatiegalerij en natuurlijk

de InfraTech Innovatie Awards

INFRATECH SERIES

Om ook in de aanloop naar de vakbeurs de

sector al te kunnen laten delen in kennis en

ideeën, zijn we in de zomer van 2020 gestart

met de InfraTech Series. Dat is een maandelijkse

online talkshow waarin we met onze partners,

standhouders en gastheren vooruitblikken

op de 14e editie van hét nationale platform

voor de infrasector. Iedere aflevering van de

InfraTech Series behelst één van de 5 trends

die tijdens InfraTech 2021 centraal staan op de

beursvloer. In juli hebben we gesproken over

de trend Mobiliteit & Logistiek en in augustus

over De Digitale Infra.

Het programma voor de komende maanden:

SEPTEMBER - KLIMAAT &

VERDUURZAMING

Klimaat en verduurzaming in de gebouwde

omgeving. Hoe betrekken we de inwoners bij

deze opgaven en hoe kunnen we de burgers

laten participeren?

OKTOBER - TREND:

VERVANGING & RENOVATIE

Circulariteit gaat niet alleen over de toekomst,

maar juist ook over hoe we het verleden

kunnen "gebruiken". Welke onderdelen

INFRATECH

InfraTech is het belangrijkste platform voor

innovatie en kennis van de Nederlandse

infrasector. Het evenement vindt plaats

van 12-15 januari in Rotterdam Ahoy.

Heeft u interesse om deel te nemen aan

InfraTech in januari 2021? Op de website

www.infratech.nl vindt u meer informatie.

van de infrastructuur kan je hergebruiken en

hoe? En hoe realiseer je dat dan?

NOVEMBER - TREND: VERVANGING

& RENOVATIE (DEEL 2)

Als we het circulaire gedachtengoed doorzetten,

wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

We kunnen niet van de een op

de andere dag circulair gaan werken. Welk effect

heeft dit op organisaties en hoe gaan zij ermee om?

DECEMBER - TREND:

HUMAN CAPITAL

Het samenbrengen van alle 5 de trends,

want voor alles is Human Capital nodig.

Waar liggen de uitdagingen nu, wat hebben

we geleerd en ‘how do we move forward?’

Abonneer u op het YouTube kanaal van

InfraTech via: Infratech.nl/Series ■

Themaplein van gastheer Gemeente Rotterdam. (Beeld: Rijk in Beeld)

117


# I N F R A T E C H 2 0 2 1

# I N F R A T E C H 2 0 2 1


Tekst | Abilitec/Chris Elbers Beeld | Abilitec

Skyline Rotterdam. (Beeld: Claire-Droppert)

Slim en eigentijds

detacheren heeft een naam

Met de hoogste kwaliteitsscore won uitzender/detacheerder Abilitec jongstleden juni de door het

ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam ingediende Europese aanbesteding. De komende twee

jaar levert de Dordtse onderneming, samen met nog vier andere bureaus, alle civiele professionals

in Rotterdam. Een periode die ook nog eens met vier jaar kan worden verlengd.

Winnen in een bruisende stad als Rotterdam

voelt voor Joost van Dijk, managing director

van Abilitec, als een groot compliment. "Gemeente

Rotterdam maakt ons wensenrijtje

in deze regio echt compleet. Het is een

mooie beloning voor de door ons ingezette

professionaliseringsslag. Om onderscheidend

te blijven en professionals en opdrachtgevers

te laten groeien, optimaliseren we onze

dienstverlening continu. We hebben veel tijd

en moeite besteed aan een verdere modernisering

en digitalisering van onze organisatie.

Daarnaast hebben we onze recruitmentaanpak

nog intelligenter gemaakt. Wanneer

dat alles wordt gehonoreerd met de hoogste

score van meer dan zestien gerenommeerde

bureaus in Nederland, is dat geweldig."

MODERN DETACHEREN

MET DE 6 B’S

Dankzij de genoemde looptijd en gekozen partneraanpak

van Gemeente Rotterdam is Abilitec

in staat echte meerwaarde te leveren. "We

gaan veel verder dan de plaatsing van technische

professionals alléén", vervolgt Van Dijk. "Ik noem

dat weleens de 6-b-aanpak; we begrijpen elkaar

goed in het partnership en daardoor bereiken

en beraken we de passende civiele doelgroep.

Door onze eigen Arbeidsmarktmonitor Techniek

weten we wat civiele technici belangrijk

vinden en wie openstaat voor een nieuwe uitdaging.

Ook de Tecademy, onze eigen ontwikkel-

en opleidingsomgeving, draagt bij aan de

kwaliteit die we leveren. Zo binden en boeien

wij onze professionals voor een langere tijd. We

zoeken proactief de samenwerking met de andere

bureaus. Op die manier bedienen we de

opdrachtgever optimaal."

ANTICYCLISCH INVESTEREN

Van Dijk prijst de inspanningen van het ingenieursbureau

om binnen de ambtelijke structuur,

compliancy en wetgeving te bouwen aan

intensieve partnerships met private partijen.

"Daar is wel wat lef voor nodig, zelfs in een

werkstad als Rotterdam. Ik ken Rotterdam

als een stad die er alles aan doet om civiele

projecten te laten slagen en ze, waar mogelijk,

te vervroegen om de coronaperiode goed te

doorstaan. Ze lopen echt voorop met anticyclisch

investeren en hebben ook een flinke

opgave om de stad te vergroenen. ›

119


Dankzij de genoemde looptijd en gekozen partneraanpak

van Gemeente Rotterdam is Abilitec in staat

echte meerwaarde te leveren. (Beeld: Guido Pijper)

Joost van Dijk (rechts) en Peter Gerlach van Abilitec ondertekenen de raamovereenkomst.

Eigentijds detacheren met de 6 B’s: méér dan bemiddelen alleen.

120


Het voorzieningsmodel van Abilitec biedt een

instroomgarantie van ten minste 95%.

Zo werken ze op zeven plekken in de stad aan

extra groene longen. In het Rotterdamse manifest,

dat samen met marktpartijen en woningcorporaties

is opgesteld, staan afspraken die

ervoor moeten zorgen dat er in 2040 minimaal

50.000 woningen zijn bijgebouwd. Slechts weinigen

kennen het werk dat daarvoor op civiel

vlak nodig is. Als voorbeeld noem ik de riolering,

waar met slimme ingenieurs niet alleen

wordt gekeken naar het onderhoud en het op

peil brengen ervan. Er wordt ook nagedacht

over slimme oplossingen om bijvoorbeeld met

rioolwarmte de straten te verwarmen."

ANTICYCLISCHE

PERSONEELSBEGROTING

Is anticyclisch investeren op zichzelf al heel

wat, anticyclisch investeren in je formatie is

écht ‘next level’. "Noem het lef 2.0", aldus

Van Dijk. "We werken in Rotterdam straks

samen aan een voorspelmodel voor flexibele

inzet. Ik gun dat zoveel meer opdrachtgevers;

kunnen loskomen van de waan van de dag

en goed kijken naar de strategische personeelsplanning

op basis van de opdrachten en

projecten die er liggen en aankomen. Is dat

altijd makkelijk? Nee. Zitten we er wel eens

naast? Ja. Maar zelfs dan verliezen we niets."

De managing director legt uit: "Vaak start

het met een benen-op-tafel-gesprek op de

verschillende afdelingen. Wij verzorgen dat

kosteloos, puur omdat we het leuk vinden inzichten

te verschaffen in hoe de strategische

doelen en de uitvoeringspraktijk worden

vertaald naar de formatie. We staan stil bij

de fitheid van de vaste en zittende formatie

en voor welke opdrachten onze opdrachtgever

de komende periode staat opgesteld.

Aan de projectenschouw en vlootschouw

van de formatie voegen wij onze HR- en recruitmentexpertise

toe. Leg je nu die twee

analyses naast elkaar, dan weet je de instroombehoefte

van technische professionals.

Of dat nu medewerkers in vaste dienst

zijn, een uitbreiding van de flexibele schil is

of dat we dat met een buffer of pool in een

acute piek-en-ziek-capaciteitsoplossing zoeken.

Abilitec is een partij die fungeert als een

harmonica en zo ook meebeweegt bij snel

op- en afschalen. Dat laatste zie ik niet veel

detacheerders doen. Zit het even tegen of

projecten gaan niet door? Dan helpen wij opdrachtgevers

ook sociaal verantwoord krimpen

en zetten we die boventallige professionals

elders in ons netwerk in."

GARANTIES

Doordat Abilitec werkt met een voorspelling,

werft het bureau continu voor Rotterdam en

dus niet alleen bij een piekmoment van uitvragen.

"Dat zorgt ervoor dat we levergaranties

van 95 tot 100 procent waarmaken", meent Van

Dijk. "Hoe beter de voorspelling, des te hoger

het voorzieningspercentage, maar nooit lager

dan 95 procent. Onze online en via social media

gelanceerde recruitmentcampagnes voor Rotterdam

leverden na slechts een week al meer

dan 300.000 unieke vertoningen aan de doelgroep

op. We bieden met toestemming van

Rotterdam ook vrijblijvend aan; als we écht goede

professionals vinden, dan stellen we ze voor.

Ook zonder uitvraag. Kenmerkend voor een

echt anticyclische arbeidsmarktbenadering." ■

121


DE PEN

122


DE PEN

Edwin Lokkerbol

Programma-manager Veiligheid in de Bouw

Zorg eerst goed voor jezelf,

dan voor je collega’s en

ga dan pas aan het werk

Het meest geschreven en gehoorde woord van 2020 is ongetwijfeld “Corona”. Het virus heeft de wereld letterlijk op zijn

kop gezet. Het “nieuwe normaal” wordt ons allen als een mantra ingepeperd en de meeste mensen handelen netjes volgens

de richtlijnen van het RIVM. We zijn ons ineens bewust van onze eigen rol en die van anderen, als het gaat om het

waarborgen van veiligheid voor onszelf en naar de medemens toe. Zo ook in de bouwwereld, waar het principe gehuldigd

wordt: “Zorg eerst goed voor jezelf, dan voor je collega’s en ga dan pas aan het werk.” Ik kan niemand aanwijzen die dat

niet logisch vindt.

Daar zit meteen de crux. Onze eigen veiligheid en die van onze geliefden staat door het Covid-19 virus op het spel. We

hebben dus een enorme verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan. Ook op de werkplek! Er zijn goede protocollen

ontwikkeld in de bouw en ineens kan en wil iedereen meewerken om zo veilig mogelijk te werken en weer gezond

thuis te komen. Maar is dat niet iets waar we in de bouw al jaren voor pleiten? Processen om de veiligheid te vergroten voor

iedereen draaien al jaren. Vaak met succes, maar soms verloopt dit ook bijzonder moeizaam.

Nu, door Corona, ligt veiligheid ineens onder een vergrootglas. Laten we daar lering uit trekken! Blijkbaar zijn we prima

in staat om protocollen in het leven te roepen en gedragsregels af te spreken, die door bijna iedereen in acht genomen

worden. Er wordt verder gekeken dan de neus lang is. Er worden kritische vragen gesteld, vragen als: “Kun je nog wel met

twee man in een busje zitten”, “Hoe gaan we om met elkaar in situaties waarin we samen iets moeten optillen” en “Wat

is wel of niet acceptabel in een bouwkeet”.

Het zou mooi zijn als deze mentaliteit blijft voortbestaan in de werksfeer. Laten we goed kijken naar wat we kunnen leren

van hoe we nu met de situatie omgaan. En daarvan de goede zaken behouden. Een kritische blik handhaven na Corona

moet mogelijk zijn. We hebben nu laten zien dat we daartoe in staat zijn. Een bouwplaats kan je energie geven, maar net zo

goed je leven kosten namelijk. In de basis is iedere bouwplaats een vijandige omgeving, er vallen jaarlijks in de bouwsector

18 tot 20 doden. De bouw moet veiliger, we zullen moeten doen wat onder de gegeven omstandigheden het beste is. Zo

blijkt na analyse dat veel ongevallen voorkomen hadden kunnen worden. Veiligheid -of gevaar- zit soms in kleine, fysieke

dingen, zoals een radio die te hard staat of een onopgeruimde bouwplaats. Veiligheid zit echt ook in de dialoog. De kans

op gevaarlijke situaties neemt toe naarmate een bouwplaats drukker wordt, er tijdsdruk in beeld komt en het moment van

oplevering nadert. We moeten leren rekening te houden met deze factoren.

Inmiddels zijn er initiatieven ontplooit om te komen tot een uniforme veiligheidsinstructie. We zullen daarbij strenger moeten

zijn voor onszelf en kritischer naar elkaar toe. De hoofdvraag mag niet meer zijn “Wanneer is het project af?” maar

“Wanneer kunnen we het project veilig afronden?” Dat alleen kan al het verschil maken. Veiligheid is geen contract, geen

bundel met afspraken op zich. Als werkgever heb je ook de verplichting om veilig werken zo goed mogelijk te faciliteren.

Wees transparant, deel informatie en ben bereid te leren van elkaar.

Om terug te komen op de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen: er is een bouwproject waar bij een

medewerker Corona werd geconstateerd. Er was echter verder niemand besmet op de bouw. Dat kwam omdat iedereen

keurig volgens protocol handelde en de richtlijnen voor veilig samenwerken in Coronatijd serieus werden gehandhaafd. Het

werkt dus, het kan dus wel, is mijn conclusie. ■

123


SPECIAL LANDMETEN

Tekst | Jan Mol Beeld | marXact

“De drempel om zelf te meten

was nog nooit zó laag!”

Na een flitsende start op 14 februari 2017 is het bedrijf niet

meer weg te denken binnen de infrasector. marXact heeft in

de korte tijd van haar bestaan niet alleen een indrukwekkende

reputatie opgebouwd, maar ook een dito klantenbestand.

Voor Tommy van der Heijden is dat hét bewijs dat werken

met een plug-and-play en allesomvattend product de

professional aanspreekt.

“Wij draaien overal, bij grote aannemers, bij het MKB en ook de ZZP’er kan prima uit de voeten met onze UNI-GR1.”

124


SPECIAL LANDMETEN

“Je moet je niet gek laten maken”, opent hij het

gesprek. “Je kunt zelf veel meer doen op het

gebied van meten, dan je voor mogelijk had gehouden.

Wij draaien overal, bij grote aannemers,

bij het MKB en ook de ZZP’er kan prima

uit de voeten met onze UNI-GR1.” Het scala

aan mogelijkheden is zeer breed. “Je kunt simpel

beginnen en dan qua mogelijkheden steeds

verder uitbouwen. UNI-GR1 voorziet in iedere

behoefte, van meten tot dataverwerking.”

‘DEMO DRINKS’ OPGESCHORT,

MAAR KOMEN TERUG

Wanneer de huidige maatregelen en situatie het

toelaten, organiseert marXact weer de ‘Demo

Drinks’. “De Demo Drinks bestaat uit spoedcursussen

voor bedrijven die met ons starten en

ook geven we spoedcursussen voor nieuw personeel

binnen de gelederen van onze klanten.

Deze ‘Crash Course Surveying Day’ vindt plaats

in een informele setting, onder het genot van

een drankje wordt er veel informatie uitgewisseld.

We stellen gericht vragen aan de klanten,

dat zijn bedrijven uit de infrasector, hoveniers en

bijvoorbeeld glasvezelbedrijven, geven hen dan

uitleg en gaan daarna naar buiten. Daar gaan de

ogen dan open: ineens blijkt dat je zelf met het

grootste gemak kunt inmeten. Na de cursus kan

men direct aan de slag in het veld of het inmeetwerk

gaan inplannen”, aldus Van der Heijden.

Inmiddels komt marXact ook weer bij de klant

op locatie, dat neemt echter niet weg dat middels

video op de website al geleerd kan worden

hoe in te meten. Van der Heijden: “Het

complete UNI pakket is plug-and-play. Als je

het ontvangen hebt, kun je in principe binnen

een half uur buiten starten met meten. 10 minuten

voor het uitpakken en 20 minuten voor

het bekijken van de instructievideo.” Alles

wordt gebruiksklaar en geconfigureerd geleverd.

“Wie een smartphone kan bedienen, kan

met de UNI overweg, zo simpel is het”, concludeert

Van der Heijden. “En kom je er toch niet

uit, dan bel je ons gewoon voor support.”

METEEN AAN DE SLAG

MET GEGENEREERDE DATA

Uit de UNI komen kant-en-klare AutoCAD tekeningen.

Na het meten staat de tekening met

één druk op een knop in de UNI-Cloud en kan

er meteen mee gewerkt worden. “Je hoeft geen

AutoCAD expert te zijn om een goede tekening

te genereren”, licht Van der Heijden toe. "De komende

maanden werken we eraan om zelfs niet

meer op de exportknop te hoeven drukken, zodat

je gemeten punt direct beschikbaar is voor de

tekenkamer zodra hij gemeten is". Tevens breiden

we de API uit en werken we aan meer koppelingen.

Je kunt dus makkelijk volledig geïntegreerd

werken, of data als CSV-bestand opslaan.” ■

Tommy van der Heijden: “Je kunt zelf veel meer doen op het gebied van meten, dan je voor mogelijk had gehouden.”

WAT KLANTEN ZEGGEN OVER MARXACT

‘’Voor Zijlstra Infra is de UNI een goed alternatief voor een total station. De UNI is

vrijwel dagelijks in gebruik voor het inmeten van revisieprojecten, bij het uitzetten

van nieuwe projecten, ten behoeve van uitzetwerk voor rioleringswerkzaamheden, bij

het aanleggen van paden en wegen, enzovoort. Zijlstra Infra is ook te spreken over

de ondersteuning die geboden wordt en dat het apparaat doorontwikkeld wordt,

bijvoorbeeld in de vorm van het uitbrengen van updates op regelmatige basis.’’

- Zijlstra Infra

‘’Ik heb met de UNI nu een paar werken ingemeten. De ervaring is dat het erg

eenvoudig werkt. Het werkt overzichtelijk en je kan gemakkelijk ter plekke nieuwe

lagen aanmaken. Ik verwerk het resultaat niet zelf, maar diegene die het voor mij

verwerkt stuur ik het bestand en hij kan het gemakkelijk verwerken.’’

- Aannemingsbedrijf AJ Hoogendoorn jr.

‘’Voor Advies- en ingenieursbureau Atensus is de UNI-GR1 een waardevolle

toevoeging aan hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer klanten een

onvolledige tekening aanleveren, kan Atensus nu zelf het laatste, ontbrekende

stukje meten en vervolgens aan de tekening toevoegen. Bovendien kan tijdens

het toezicht op de uitvoering het werk van de aannemer worden gecontroleerd.

Ook kan Atensus nu de plek van bijvoorbeeld een sloot, hek of put vast leggen en

vervolgens de exacte locatie uitzetten met de UNI-GR1.’’

- Advies- en ingenieursbureau Atensus

125


SPECIAL LANDMETEN

Tekst en Beeld | Geometius

Mobile Mapping

De volgende stap in landmeten

Met hoge snelheid foto’s maken en nauwkeurig data inwinnen,

dat is Mobile Mapping. Deze inwinmethode biedt een

schat aan waardevolle informatie, waarbij veiligheid en

volledigheid kenmerkend zijn.

INFRASTRUCTURELE PROJECTEN

Bij grote projecten is het vaak een uitdaging om

met regelmaat een compleet werkgebied nauwkeurig

in kaart te brengen. Met Mobile Mapping

kunnen foto’s en puntenwolken op een veilige

manier ingewonnen worden (vanaf voorbereiding

tot en met as-built meting). Doordat de

scanner op een auto gemonteerd wordt is het

afsluiten van rijbanen of een locatie niet nodig,

hoeven medewerkers niet langs drukke wegen

te meten en kunnen grote hoeveelheden data in

één keer verzameld worden. Wij spreken met

Rob Bik, New Business Development Manager

bij Geometius, over één van de Mobile Mapping

systemen: De Trimble MX9.

“Deze scanner is bij uitstek geschikt voor

grote projecten. De MX9 kan met maximaal

110 kilometer per uur, millimeter nauwkeurig

grote gebieden vastleggen. Het systeem

beschikt over GNSS en een hoogwaardige

IMU (Applanix). Daarnaast kan de MX9 aangevuld

worden met een DMI (wielsensor)

en GAMS (heading systeem) voor nog betere

resultaten. Je hebt de keuze uit één of

twee scanners op de MX9. Als je kiest voor

twee scanners, dan worden deze zodanig geplaatst

dat objecten in de rijrichting zowel

aan de voor- als de achterkant worden gescand.

Dit scheelt aanzienlijk in rijtijd. Uniek

aan dit systeem is dat het een compleet geïntegreerd

systeem is en er een workflow is

waarbij de componenten ‘af fabriek’ perfect

op elkaar zijn afgestemd. Je hoeft dus geen

uitgebreide kennis van IMU’s, timing, lasers,

GNSS of wielsensoren te hebben om een

uitstekend resultaat te bereiken. In een tijd

waarin meetspecialisten schaars zijn en risi-

Installatie Trimble MX9 door Strabag AG.

126


SPECIAL LANDMETEN

cobeheer een belangrijke rol speelt, maakt

de MX9 een volgende stap in landmeten mogelijk.

Door de eenvoudige bediening, vanaf

een eigen laptop of tablet, kan een minder

ervaren operator ook snel en veilig hoogwaardige

data inwinnen.”

IN DE PRAKTIJK

“Tijdens een demonstratie hebben wij twee tunnels

in Roermond rijdend gescand en in beeld

gebracht”, vervolgt Rob. “De kracht van Mobile

Mapping is direct zichtbaar. Wij waren in staat om

in een kort tijdsbestek en zonder afsluiting van de

tunnel een volledige meting uit te voeren.

Tijdens de meting zijn er foto's genomen en is

er een puntenwolk ingewonnen. De tunnel is

2048 meter lang. Het rijden van de tunnel in

één richting duurde minder dan twee minuten

(80km/uur). De dataset per tunnelbuis bevat

meer dan 200 miljoen punten. Tijdens de

rit zijn er ook meer dan 1000 foto’s gemaakt

per camera, per tunnelbuis. Deze getallen laten

zien hoe je snel, veilig en eenvoudig grote

hoeveelheden waardevolle data verzamelt. De

ingewonnen data kan voor verschillende doeleinden

gebruikt worden. Hierbij kun je denken

aan weginspecties en onderhoud, maar ook

voor het voorbereiden van een kostencalculatie

voor de aanleg van nieuwe infrastructuur.”

STEDELIJK GEBIED

Mobile Mapping laat ook zijn waarde zien bij het

digitaal vastleggen van steden in een digital twin.

Door het in beeld brengen van een stad worden

verschillende planningen en beheerstaken vereenvoudigd.

De data is vaak voor verschillende

afdelingen en instanties toegankelijk en kan gebruikt

worden voor specifieke taken, zoals het

onderhoud aan nutsvoorzieningen en wegenbeheer.

Voor het digitaal schouwen is de Trimble

MX7 uitermate geschikt. Het systeem is uitgerust

met een hoogwaardige 360° camera met geïntegreerde

GNSS en IMU. Hoewel de MX7 geen

puntenwolk genereert is het wel mogelijk om te

meten in de foto’s en assets nauwkeurig in een

GIS-systeem vast te leggen. Dit maakt de MX7

kostentechnisch een interessante investering.

ONTDEK MOBILE MAPPING

Wilt u de volgende stap in landmeten zetten? Dan

kunt u bij Geometius terecht voor een vrijblijvende

demonstratie, aanschaf en huur van een mobile

mapping systeem. ■

Trimble MX7.

Binnenkant Roertunnel en bovenzijde gescand door Geometius.

127


MOBILE MAPPING

TRIMBLE MX9

TRIMBLE MX7

OOK

TE

HUUR!

geometius.nl/mobilemapping 088 4366 300

WITH YOU ALL THE WAY

BOUW & INFRA OPLOSSINGEN

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION

Elk type project, elke bedrijsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meeten

positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.

Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.

topconpositioning.nl

Naamloos-8 1 14-07-20 12:56


Robotic Total Stations

GNSS Ontvangers

Software X-PAD Ultimate

Roterende Lasers

MeetConsult | Bolderweg 1, 1332 AX ALMERE | 036-521 3975 | verkoop@meetconsult.nl


SPECIAL LANDMETEN

Tekst | Roel van Gils Beeld | MeetConsult

Partner in de meetkunde

Meten is weten. Meetapparatuur is cruciaal in de bouw- en infrasector. Het zijn echter vaak

complexe systemen en het aanbod is enorm. Als partner in de meetkunde helpt MeetConsult

bedrijven de juiste keuze in apparatuur te maken. Ook voor inbedrijfstellen, trainingen,

onderhoud, reparatie en kalibratie ben je bij het bedrijf uit Almere aan het juiste adres.

Directeur Eelco Visser ‘highlight’ een aantal interessante toestellen die uitermate geschikt zijn

voor toepassing in de infrasector.

MeetConsult is sinds 2004 de partner voor

meetinstrumenten in Nederland. “We

leveren hoogwaardige instrumenten met de

beste service en kwaliteit”, begint Visser. “We

zijn hoofddealer van GeoMax, onderdeel van

Hexagon. Sinds eind vorig jaar zijn we tevens

getraind en gecertificeerd om de gehele lijn

GeoMax-meetinstrumenten te kalibreren,

onderhouden en eventuele fabrieksgarantie

te mogen uitvoeren. Met speciale software

en speciale tools controleren en repareren

wij Robotic Total Stations, GNSS, Laseren

waterpasinstrumenten. Kortom, alles

onder één dak.”

EENMANS TOTAL STATION

Voor de infrasector maakt MeetConsult

onderscheid in vier hoofdcategorieën, te

weten de Robotic Total Stations, GNSSontvangers,

roterende lasers en software om

de apparatuur te bedienen. Visser begint met

een toelichting op de eerste categorie. “Als het

De GeoMax Zoom90 beschikt over geavanceerde

technieken om het 360 graden prisma op grote

afstanden te vinden.

130


SPECIAL LANDMETEN

Het topmodel GNSS-ontvangers is de Zenith40 met de hoogste nauwkeurigheid (8mm)

en betrouwbaarheid (99,99%) door het unieke Zwitserse algoritme Q-Lock ProTM.

De Zenith GNSS-ontvangers van MeetConsult combineren data van de vier grote

satellietsystemen (Europa, Rusland, China en Amerika) voor een zeer hoge nauwkeurigheid.

gaat om Robotic Total Stations zijn er in principe

twee toestellen die veel gebruikt worden in de

bouw- en infrasector, de GeoMax Zoom90

en de Zoom70. De eerste beschikt over

geavanceerde technieken om het 360 graden

prisma op grote afstanden te vinden. Zeker bij

bijvoorbeeld asfaltwerkzaamheden bespaart

dit toestel veel tijd en door zijn nauwkeurigheid

veel geld. De Zoom90 heeft bovendien een

ongeëvenaarde Tracking functionaliteit en

ondersteunt meerdere zoekmethodes. Uniek

aan de Zoom70 is dat deze op afstand is te

bedienen door één landmeter. Het toestel

volgt continu het prisma. Eenmaal vergrendeld

op het prisma, blijft het instrument nauwkeurig

gericht, zelfs op snel bewegende doelen.”

VIER SATELLIETSYSTEMEN

De Zenith GNSS-ontvangers van

MeetConsult combineren data van de vier

grote satellietsystemen (Europa, Rusland,

China en Amerika) voor een zeer hoge

nauwkeurigheid. “Eigenlijk is de data van een

van de vier satellietsystemen al toereikend,

maar de GNSS-ontvangers gaan een stap

verder. Het topmodel is de Zenith40 met

de hoogste nauwkeurigheid (8mm) en

betrouwbaarheid (99,99%) door het unieke

Zwitserse algoritme Q-Lock ProTM. De

Zenith16 is een voordeliger versie die nog

altijd een hoge nauwkeurigheid van 10

millimeter garandeert. De Zenith35 is op

zijn beurt een multifunctioneel toestel voor

moeilijk bereikbare locaties. Het Canadese

algoritme zorgt ervoor dat het instrument

zelfs in een bos is te gebruiken of tussen

gebouwen. Ideaal voor het inmeten van

kabels en leidingen. Met de Dual tag tilt

functie kan ook gemeten worden als de

stok scheef staat tot meer dan 30 graden.

De GeoMax X-POLE tot slot combineert

de voordelen van TPS en GNSS. Met een

druk op de knop schakel je tussen beide

meetmethoden zonder omslachtige en

tijdrovende configuraties.”

MeetConsult levert vanzelfsprekend ook

de veldsoftware voor de meetinstrumenten

en vertrouwt daarbij op X-PAD. “Het is

de eerste Android-software in de markt

sinds 2013. De software werkt als een app,

is heel gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan

te leren”, legt Visser uit. “Tot slot leveren we

ook een brede range aan roterende lasers van

GeoMax met de Zone80DG als topmodel, al

dan niet in te zetten voor machinebesturing.

Het toestel heeft een bereik van 1.100 meter

en geschikt voor dubbel afschot tot 15 graden.

Kortom, voor elke toepassing kunnen we het

beste meetinstrument voorstellen.” ■

131


Imaging Power

Leica GS18 I

Meten is nu eenvoudiger, veiliger en efficiënter

dan ooit tevoren. Maak kennis met de Leica

GS18 I GNNS RTK-Rover met Visual Positioning.

Hiermee kunt u moeiteloos punten meten die

u voorheen niet kon bereiken. Leg de situatie

vast met de GS18 I en meet met behulp van de

camera. Een GNSS RTK-Rover die zo innovatief

is, dat u punten kunt meten over een drukke

straat, zelfs als er auto’s langskomen.

Als u de situatie eenmaal op beeld hebt

vastgelegd kunt u elk detail meten, wanneer u

maar wilt.

Leica Geosystems B.V.

leica-geosystems.nl

©2020 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates.

Leica Geosystems is part of Hexagon. All rights reserved.


SPECIAL LANDMETEN

De Leica GS18 I maakt foto’s, waardoor binnen

enkele minuten de situatie met honderden punten,

met landmeetkundige nauwkeurigheid in kaart

gebracht wordt.

Met de Leica GS18 I wordt het meten onder een

overkapping, of van ontoegankelijke punten

hoog op het gebouw nu ook mogelijk.

Tekst en Beeld | Leica Geosystems BV

Visuele Plaatsbepaling

met een GNSS-RTK Rover

Voor landmeten wordt er steeds meer gebruik gemaakt van

beeld, zoals bijvoorbeeld bij 3D-laserscanning, mobile mapping

en airborne fotogrammetrie. Leica Geosystems introduceert

nu de Leica GS18 I. Een veelzijdige GNSS RTK-Rover

van landmeetkundige kwaliteit met Visuele Plaatsbepaling. De

Leica GS18 I maakt dankzij een geïntegreerde camera mogelijk

punten te meten die tot voorheen ontoegankelijk waren met

een GNSS RTK-Rover.

De Leica GS18 I heeft alle functionaliteiten

van de Leica GS18 T, zoals de mogelijkheid

om nauwkeurig te meten met een gekantelde

stok. De toevoeging van de camera biedt echter

ongekende mogelijkheden. Door de sensorfusie

van GNSS, tiltcompensatie (IMU)

en de camera ontstaat de mogelijkheid voor

Visuele Plaatsbepaling. Dit resulteert in een

GNSS RTK-Rover die zo krachtig is dat hij de gebruikers

in staat stelt om te meten wat ze zien.

Dit biedt belangrijke voordelen voor verschillende

toepassingen. Tot voor kort was

het ondenkbaar een gebouw volledig van

buiten in kaart te brengen met een GNSSrover.

Punten meten tegen de gevel werd al

mogelijk door de introductie van betrouwbare

tiltcompensatie in de Leica GS18 T. Met

de Leica GS18 I wordt het meten onder een

overkapping, of van ontoegankelijke punten

hoog op het gebouw nu ook mogelijk.

Ook in andere situaties biedt dit voordelen.

Denk bijvoorbeeld aan het veilig vanaf de kant

een weg in kaart brengen. Of bij onder tijdsdruk

meten, zoals bij meten van kabels & leidingen

bij open geul of bij verkeersongevallen analyse,

waarbij de weg weer zo snel mogelijk vrij gegeven

moet worden, maar toch elk detail moet

worden vastgelegd voor de bewijsvoering.

De Leica GS18 I maakt foto’s, waardoor binnen

enkele minuten de situatie met honderden punten,

met landmeetkundige nauwkeurigheid in kaart

gebracht wordt. Er kan vervolgens achteraf op een

gebruiksvriendelijke manier in de beelden ‘gemeten’

worden, zowel buiten op de controller, als achteraf

op kantoor in Leica Infinity. Ook is het mogelijk

puntenwolken te genereren uit de beelden.

Deze laatste innovatie van Leica Geosystems

heeft de regels van het spel weer veranderd. Het

is nu aan de gebruiker om het maximale resultaat

te halen uit de nieuwe mogelijkheden. ■

133


DIGITALISERING IN DE GWW

Tekst | Roel van Gils Beeld | Cleverdesk

Ultieme projecttool voor

GWW-bedrijven

Marges in de infrasector staan enorm onder druk. Voor GWW-bedrijven is het belangrijk om

efficiënt, snel en op een veilige manier te kunnen werken met altijd optimaal inzicht in de

operationele processen. De meeste software is daar niet op toegerust. Maak kennis met

Cleverdesk, de ultieme projecttool voor GWW-bedrijven, ontwikkeld op basis van de

nieuwste technologie en volgens een mobile first filosofie.

“Cleverdesk vormt in feite een online portal

voor GWW-bedrijven”, schetst Overeem.

“Het is een digitaal registratieplatform waar

alle operationele processen samenkomen met

een integrale planning en projectbeheer voor

mens en materieel. Cleverdesk zet dus heel nadrukkelijk

in op het digitaliseren van de operationele

processen, in feite alle zaken die buiten

het financiële pakket omgaan. Het gaat dan om

de processen op de bouwplaats, maar ook de

urenregistratie, de veiligheid en kwaliteit van

mens en materieel. Het platform is gebaseerd

op de nieuwste technologie en heeft geen last

van de ‘vertragende voorsprong’ van veel oude

legacy softwaresystemen.”

DIT IS HET MOMENT

OM TE DIGITALISEREN

Overeem constateert een duidelijk trend bij

veel GWW-bedrijven. “Met name de nieuwe

generatie, die nu langzamerhand het roer bij

veel bedrijven aan het overnemen is, erkent de

noodzaak van een digitale transformatie. Ze

willen de boot niet missen en kijken steeds vaker

verder dan hun vertrouwde softwaresystemen

waar ze al vele jaren op vertrouwen, maar

die niet (meer) de beoogde flexibiliteit bieden.

Cleverdesk daarentegen is gebaseerd op de

nieuwste technologie en beschikbaar als een

SaaS-model. Dat wil zeggen, alle gebruikers

profiteren altijd van de laatste stand der techniek,

updates worden in de meeste gevallen

automatisch doorgevoerd én de online por-

Met de nieuwste release zet Cleverdesk meer in op koppelingen met IoT-modules en worden de dashboards nóg slimmer en overzichtelijker.

134


DIGITALISERING IN DE GWW

tal vergt een minimale implementatie. Binnen

één dag is de software al operationeel en kan

deze naar eigen inzicht en voorkeuren verder

worden ingericht en uitgebouwd. Het is slechts

een kwestie van modules inschakelen. Mocht

je liever Cleverdesk toch on-premise draaien

(dus vanaf een eigen server) dan bieden wij die

service ook aan.”

JE HELE PROJECT IN EEN APP

Het woord ‘desk’ in Cleverdesk dekt overigens

niet volledig de lading. “Door de uitwisseling

van kennis en ideeën met onze klanten blijft

ons platform voortdurend in ontwikkeling. De

nieuwste versie van onze portal wordt dan ook

ontwikkeld volgens een mobile first technologie”,

zegt Overeem. “De mobiel neemt immers

een steeds belangrijkere positie in. Met

onze nieuwste release – Cleverdesk 4 die begin

2021 zal verschijnen – biedt de app op de

smartphone of tablet vrijwel dezelfde functionaliteiten

als het programma op de desktop.

Ook zetten we meer in op koppelingen met

IoT-modules en worden de dashboards nóg

slimmer en overzichtelijker. Het voldoen aan je

CO 2

-prestatieladder tot slot, wordt vanuit Cleverdesk

ook ondersteund, bijvoorbeeld door

het minimaliseren van bewegingen.” ■

Cleverdesk is een digitaal registratieplatform waar alle operationele processen samenkomen met een integrale

planning en projectbeheer voor mens en materieel.

'Met name de nieuwe generatie,

die nu langzamerhand het roer bij veel bedrijven

aan het overnemen is, erkent de noodzaak

van een digitale transformatie'

135


DIGITALISERING IN DE GWW

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Nazca Solutions

Onmiddellijke informatie

over de bodemkwaliteit,

waar dan ook in Nederland

Kwaliteitsborging met innovatieve technologieën

Iedereen die in Nederland grondwerk verricht, is wettelijk verplicht om te onderzoeken of

hierbij een milieudelict kan ontstaan. Dit lijkt een lastige opgave. Hoe onderzoek je of de

bodemactiviteiten wellicht leiden tot gezondheidsproblemen, schade aan de nutsvoorzieningen

of het milieu? Toch gaat dit verrassend eenvoudig.

Met augmented reality zien gebruikers via hun

smartphone of tablet virtueel de bodemgesteldheid

van de plek waarop zich bevinden.

Nazca Solutions beheert een database met

daarin alle informatie over de bodemkwaliteit

in Nederland. De database is de grootste

in Nederland en bevat alle grondgegevens

die ooit in Nederland zijn ingewonnen.

Hierdoor is ondergrondse informatie

zoals bodemkwaliteit, archeologie, de

aanwezigheid van kabels, leidingen en meer

direct voorhanden. Wie gebruik wil maken

van deze informatiebron, dient eenvoudig

een verzoek in via de website van Nazca

Solutions, tekent op een kaartje aan over

welk gebied hij informatie wil ontvangen

en heeft deze drie minuten later in handen,

exact volgens de CROW-richtlijnen.

DRIEVOUDIGE TAAK

De eerste aanzet voor de opbouw van het databestand

was in 1995, toen gemeentes verplicht

werden om bodemgegevens beschikbaar te

stellen aan grond-, weg- en waterbouwers, netbeheerders,

vastgoedbedrijven en meer. Sinds

enkele jaren kunnen aanvragers hier digitaal gebruik

van maken. Bij het beheer van de database

neemt Nazca Solutions een drievoudige taak op

zich. Zij bewaakt de kwaliteit van de data. Zij

volgt hierbij de wet en laat de rapportages aansluiten

op de criteria van de overheid.

REAL TIME INFORMATIE

Hierbij is Nazca Solutions ondertussen een

genie in het ontwikkelen van hulpmiddelen.

“We maken bijvoorbeeld gebruik van het Internet

of Things (IoT)”, vertelt Nus Jurgens,

directeur/eigenaar van Nazca Solutions.

“We zetten sensoren in die de actuele situatie

waarnemen. Informeert iemand naar de

grondwaterstand in een gebied, dan wil hij

weten of hij volgende week met droge voeten

kan graven. Dankzij deze sensoren krijgt

hij real time informatie. In dit kader zijn we

ook altijd op zoek naar partijen die ons willen

vertellen waar zij in de praktijk tegenaan

lopen. Waar kunnen wij met behulp van

IoT nog verbeterslagen maken en hen nog

beter van dienst zijn? We komen graag met

hen in contact!”

AUGMENTED REALITY

Voor de visuele weergave maakt Nazca

Solutions gebruik van augmented reality.

“Met deze techniek kun je iets toevoegen

aan de werkelijkheid”, vertelt Jurgens. “Onze

gebruikers kunnen dan via hun smartphone of

tablet virtueel de bodemgesteldheid zien van

de locatie waarop zij zich bevinden, compleet

met de gegevens uit onze database.”

Door gebruikmaking van de database van

Nazca Solutions doen gebruikers meer dan

voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Zij besparen tijd bij het aanleggen van kabels

en leidingen en voorkomen calamiteiten,

gezondheidsproblemen en milieudelicten. ■

136


DIGITALISERING IN DE GWW

'Gebruikers krijgen

real time informatie'

Voel jij je aangesproken? Neem dan

contact op met Jason Halman:

030 - 711 4704

j.halman@nazcasolutions.nl

nazcasolutions.nl

137


DIGITALISERING IN DE GWW

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | GeoZICHT

Meer data in minder tijd en

met behoud van kwaliteit

350 ha grondwerk in beeld

In Zoetermeer werd een agrarisch gebied getransformeerd tot een gebied met een dubbele functie:

recreatie en waterberging. Om een as-built model te maken van het grondwerk – met de exacte

weergave van hoogtes en kadeprofielen – werd gebruikgemaakt van moderne landmeettechnieken.

Drie dagen lang vloog een drone over het gebied van 350 hectare. Daarna waren alle gegevens

voorhanden voor een volledig dekkend 3D-beeld met een hoog detailniveau.

minder gedetailleerd model opleveren. Waar de

traditionele landmeter 1 punt/5 m 2 rapporteert,

meet de drone ruim 100 punten/1 m 2 .”

Drie dagen vloog de drone over het terrein. 350 ha grond werd gedetailleerd en nauwkeurig in beeld gebracht.

De hoogtes zijn in kleur weergegeven.

GROEIEND VERTROUWEN

Bob van der Meij, drone-specialist bij GeoZICHT,

merkt dat overheden en bedrijven steeds

vertrouwder raken met de inzet van drones.

Drones leveren dan ook - juist bij het inspecteren

van assets zoals bruggen, het karteren van

terreinen en het realiseren van 3D-modellen –

uiteenlopende meerwaarden op. “We hebben

een sterk geodetische achtergrond”, licht van

der Meij toe. “Drones zijn voor ons een middel,

we gebruiken ze omdat ze efficiëntie, kwaliteit,

veiligheid en betrouwbaarheid bieden. Daarnaast

zijn we ROC-gecertificeerd, een vereiste omdat

het gebied in het luchtruim van Rotterdam Airport

ligt. Nu de sector en de markt professioneler

worden, neemt het aantal aanvragen toe.” ■

Het 3D as-built model van het grondwerk

van de Nieuwe Driemanspolder kwam

tot stand door de samenwerking tussen

ADCIM en GeoZICHT in opdracht van

aannemerscombinatie de Dijkencombi.

ADCIM is een adviesbureau in civiele techniek,

infrastructuur en milieu. Zij bood ondersteuning

bij een gedeelte van het uitvoeringsontwerp

en verzorgde de maatvoering van de

kunstwerken. GeoZICHT – gespecialiseerd

in geodetische vraagstukken en inspecties

met drones – bracht het complete terrein

vanuit de lucht in kaart. Daarna verwerkten

zij de duizenden foto’s met fotogrammetrische

software tot bruikbare geoproducten, zoals

een puntenwolk, terreinmodel en hoge

resolutie orthofotomozaïek.

MEER DATA IN MINDER TIJD

De hele exercitie gebeurde ook nog eens in

hoog tempo. “Het vroeg slechts drie dagen

vliegen om het gebied van 350 ha gedetailleerd

en nauwkeurig in beeld te brengen”, vertelt Jan

Vermeer, teamleider Geodesie en 3D-ontwerper

bij ADCIM. “Binnen een paar dagen waren alle

gegevens al verwerkt. Een vergelijkbaar resultaat

met traditionele landmeettechnieken zou zeker

vier tot vijf weken veldwerk vergen en een

Met fotogrammetrische software werden duizenden

foto’s verwerkt tot een gedetailleerd terreinmodel.

139


DIGITALISERING IN DE GWW

Tekst | Jan Mol Beeld | 3DGWW/Cnossen Infra

De ommezwaai naar

bedrijfsoptimalisatie door

digitalisering is zo gemaakt!

Twee jaar geleden studeerde hij af en kreeg hij meteen een contract aangeboden. Jorn Kuipers

houdt zich bezig binnen Cnossen Infra met alles wat met digitalisering te maken heeft.

Daarbij maakt hij gebruik van Infrakit, onmisbaar volgens hem.

“In mijn functie als werkvoorbereider houd

ik me bezig met digitalisering en maatvoering.

Het laatste jaar hebben we flinke slagen

gemaakt op het gebied van digitalisering; we

zijn overgestapt op 3D-machinebesturing en

sporen onder andere kabels en leidingen op”,

opent Kuipers het gesprek.

OOK DERDEN KUNNEN

GEBRUIK MAKEN VAN DE

AANWEZIGE KENNIS

Kuipers merkt op dat er binnen de GWW

behoefte is aan hulp bij digitalisering. “3Dmachinebesturing

is voor een leek zeer complexe

materie, bedrijven zien soms door de

bomen het bos niet meer. Om deze bedrijven

te helpen heeft Cnossen Infra een nieuwe

bedrijfstak opgezet, namelijk 3D GWW.

Die afdeling valt onder mijn competentie.

Onder de digitale diensten die we aan andere

bedrijven aanbieden, vallen onder andere

maatvoering, inmeten, uitzetten en het maken

van 3D-modellen voor de GPS gestuurde

grondverzetmachine. Daarnaast kunnen

we door middel van grondradartechniek kabels

en leidingen opsporen.”

VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL

IN EEN RECORDTIJD

“Toen ik nog stage liep, was hier het meeste

nog analoog. Men wachtte op tekeningen

die terugkwamen van de bouw om de revisies

te maken. Dan was het een verrassing

of je iets kreeg en in welke staat. Toen een

rioolreconstructie als project in Leeuwarden

in beeld kwam, werden we geconfronteerd

met een aantal eisen. Zo moesten elke

Jorn Kuipers maakt gebruik van Infrakit.

140


DIGITALISERING IN DE GWW

Uitvoering van de de werkzaamheden op het

rioolreconstructieproject in Leeuwarden.

Aanleg puinbaan verharding op een rioolreconstructieproject in Sneek.

maandag van de nieuwe week een hoeveelhedenstaat

aanleveren. Het was zaak dat de

daarvoor benodigde informatie zo snel mogelijk

van het project naar kantoor ging. Toen

kwam Infrakit in beeld. Zij keken mee over

onze schouder en gaven advies hoe hun software

te gebruiken, zodat we zo snel mogelijk

data en beeld op kantoor konden krijgen.”

Met Infrakit is de aantoonbaarheid perfect, is de

mening van Kuipers. “Onze mensen in het veld

kunnen de benodigde hoeveelhedenstaten ter

plekke maken, sturen dit meteen door naar de

Cloudomgeving van Infrakit, het kantoor kan

daar meteen bij. Vervolgens kan men de factuur

maken. Een voordeel van deze werkwijze

met een maximale en feilloze aantoonbaarheid

is dat de rekening veel sneller betaald wordt. Er

ligt immers een ‘hapklare brok’ op het bureau

van de opdrachtgever, onderbouwd met beeld

en tekeningen.”

UITERMATE PRAKTISCHE

FOTO TOOL

“Wij gebruiken de foto-tool in Infrakit voor

de eerste schouwing op locatie en tijdens de

uitvoering van werkzaamheden, om afwijkingen

te registreren. Verder maken de jongens

op het project van elke aangebrachte

huis- en kolkaansluiting een foto, hierdoor

kan na afloop een digitaal fotoboek worden

samengesteld, als naslagwerk”, vertelt Kuipers.

“Tenslotte gebruiken wij de foto-tool

ook nog om zogenaamde deelopdrachten

uit te werken. Tijdens de vooropname van

zo’n deelopdracht sturen wij bijvoorbeeld

een voorman stratenmaker op pad met een

tablet. Deze zal zijn bevindingen laten gaan

over de condities van de bestaande verharding.

Na afloop worden de opnamelocaties

op een ondergrondtekening gezet en wordt

er tevens een fotoboek en hoeveelhedenstaat

opgesteld. Dit kan allemaal worden bekeken

door kantoor.”

VAN USB NAAR CLOUD

3D-modellen voor machinebesturing werd

voorheen via een usb-stick op locatie overgedragen

op de machine. “Dat werkte wel bij de

start, maar voor elke wijziging moest er iemand

met een usb-stick naar de bouw rijden. Met Infrakit

sturen we data rechtstreeks naar de betreffende

machine, via de Cloud. Tevens houden

we op deze manier een goede controle

over de voortgang. Dat betekent een enorme

tijdsbesparing en minder fouten. Infrakit werkt

zo snel, dat je daarmee stilstand van de machine

tot een ongekend minimum beperkt.”

‘AS BUILT DATA’

Werken met Infrakit biedt ongekende mogelijkheden.

Kuipers licht toe: “We laten bijvoorbeeld

de machine ‘as built’ punten meten, om de 5 tot

10 meter. Deze informatie wordt direct naar de

Infrakit Cloudomgeving gestuurd. Op kantoor

kan men live meekijken naar het model en zo

tijdig signaleren of er iets niet goed gaat. We

werken met Infrakit betrouwbaarder dan ooit.

Theoretische dwarsprofielen uit een bestek zetten

we om in 3D-modellen voor de machine.

Afwijkingen in het bestek komen daardoor zeer

snel aan het licht. De ‘as built data’ wordt door

kantoor tevens gebruikt om revisies te doen.”

Om zo compleet mogelijk te zijn maakt Cnossen

Infra ook nog gebruik van een voorman,

die op het werk voor de zekerheid nog eens

inmeet, gekoppeld aan Infrakit. De gegevens

gaan rechtstreeks naar de digitale hoeveelhedenstaat.

“Aan het eind van de dag zijn we in

staat om de gehele productie van die dag te

bekijken. En het fijne aan Infrakit is: iedereen

gebruikt dezelfde data. Ook daarmee voorkom

je fouten”, zegt Kuipers tot besluit. ■

'Iedereen gebruikt dezelfde data.

Ook daarmee voorkom je fouten'

141


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Sialtech beheerst vrijwel alle gangbare

boor- en bemonsteringstechnieken.

Tekst | Roel van Gils Beeld | Sialtech

Veldwerk cruciaal voor

bruikbaar bodemonderzoek

Voor goed bodemonderzoek is veldwerk een belangrijke schakel. Het uitvoeren van grondboringen en

het nemen van grond- en grondwatermonsters, rekening houdend met het doel van het onderzoek

en de lokale omstandigheden zoals geologie of de aanwezigheid van verontreinigen, stelt heel andere

eisen aan een organisatie dan de verwerking van de uitkomsten hiervan. Aan het woord is Henk

Nijmeijers, directeur van Sialtech, een internationaal opererend veldwerkbedrijf met meer dan 25

jaar ervaring in het verrichten van grondboringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters,

zowel op land als op water.

Van geotechnische boringen in het centrum van

Amsterdam tot een waterbodemonderzoek

in de havens van Rotterdam of van

archeologisch onderzoek in Antwerpen tot

milieukundig bodemonderzoekonderzoek

in Zweden. Kwaliteit staat bij Sialtech

voorop en dat maakt dat het bedrijf door

veel gerenommeerde partijen in binnen- en

buitenland wordt ingeschakeld. Nijmeijers:

“We zijn voortgekomen uit een adviesbureau

en dit zit nog steeds in ons DNA. We zijn

van mening dat goed veldwerk cruciaal

is in het uiteindelijke advies. We zetten

onze kennis van de verschillende boor- en

bemonsteringstechnieken in voor goed

bodemonderzoek. In Nederland zijn wij

daarom altijd nauw betrokken geweest bij

de totstandkoming van wet- en regelgeving.

142


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Internationaal proberen wij onze kennis ook

over te dragen door mee te denken bij de

aanpak van projecten.”

Sialtech beheerst vrijwel alle gangbare boor- en

bemonsteringstechnieken, variërend van het

traditionele pulsboren tot het meer vernieuwende

sonisch boren. “Dankzij onze achtergrond, de

grote variëteit aan technieken in combinatie met

een uitgebreide kennis van zaken, zijn we in staat

om altijd mee te denken met de adviseur. Dat

maakt ons anders dan andere veldwerkbedrijven.

Wij weten wat er benodigd is voor een bruikbaar

bodemonderzoek..”

PROJECTEN

Sialtech wordt betrokken bij de meest

uiteenlopende projecten, waaronder het

geotechnisch bodemonderzoek voor de

aanleg van een nieuwe verkeerstunnel

onder de Schelde. “De Scheldetunnel of

Oosterweeltunnel is van het afgezonken type.

Voor het beoordelen van het geotechnische

draagvermogen en de stabiliteit van de

ondergrond is het belangrijk om een en ander in

kaart te brengen. Wij hebben voor dit project de

boorwerkzaamheden en grondmonstername

uitgevoerd”, legt Nijmeijers uit. “De opdracht

omvatte het uitvoeren van grondboringen

inclusief monstername vanaf een werkplatform

in de Schelde.”

Voor een belangrijk milieukundig bodemonderzoek

in het midden van Zweden

heeft Sialtech recent de CompactRotoSonic

‘overgevlogen’. “Met dit toestel kunnen we boren

door middel van sonische trillingen en kunnen op

die manier door elke geologie heen boren. In dit

geval voornamelijk keien en gesteenten.”

Dichter bij huis heeft Sialtech geholpen bij

het bodemonderzoek bij Griftpark Utrecht

Nederland. Onderzoekers hopen bacteriën

te vinden diep in de zwaar vervuilde grond.

Ook hier heeft Sialtech mee gedacht in hoe

het bodemonderzoek uit te voeren en welke

boor- en bemonsteringstechnieken het best

konden worden ingezet.

“Dat de bodem bij Sialtech in de genen zit,

kunnen we dus wel zeggen. Net als onze

drive om ons te blijven ontwikkelen.” ■

Kwaliteit staat bij Sialtech voorop en dat maakt

dat het bedrijf door veel gerenommeerde partijen in

binnen- en buitenland wordt ingeschakeld.

Milieukundig bodemonderzoek

Grenoble, Frankrijk

GRONDIG

VELDWERK

Sialtech is een internationaal veldwerkbedrijf

gespecialiseerd in milieukundig, geotechnisch

en archeologisch bodemonderzoek. Wij hebben

meer dan 25 jaar ervaring in het verrichten van

grondboringen en het nemen van grond- en

grondwatermonsters zowel op land als op water.

Van geotechnische boringen in het centrum

van Amsterdam tot waterbodemonderzoek in

de havens van Rotterdam. Van archeologisch

onderzoek in Antwerpen tot milieukundig

bodemonderzoek in Zweden. Veiligheid en

kwaliteit staan bij ons voorop.

T +31 (0) 30 659 40 60

E info@sialtech.nl

W www.sialtech.nl

CONTACT

143


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van der Straaten Geotechniek

Sonderen op land én op water

Van der Straaten is al meer dan een eeuw actief op de grens van

land en water. Innovatie zit in het DNA van het bedrijf. Recent

is een nieuw platform voor sonderingen vanaf het water

aan de vloot toegevoegd, de VDS Mono Pile CPT, die

ook geschikt is voor nauwkeurige metingen op

getijdewater. En eind september wordt een

nieuwe, volautomatische sondeertruck

in gebruik genomen die geleverd

wordt door A.P. van den

Berg (zie verderop in

dit magazine, red.).

Van der Straaten Geotechniek is voortgekomen uit de aannemingsmaatschappij om opdrachtgevers een compleet pakket te kunnen aanbieden.

Van der Straaten Geotechniek is voortgekomen

uit de aannemingsmaatschappij om opdrachtgevers

een compleet pakket te kunnen

aanbieden. “Werkzaamheden beginnen immers

vaak met het nemen van bodemonderzoeken”,

erkent Lars Kloet van Van der

Straaten Geotechniek. “In de loop der jaren

zijn we uitgegroeid tot een zelfstandige tak

binnen de groep. We verrichten sonderingen

voor derden, waarbij we toegevoegde

waarde halen uit de kennis en het materieel

uit de aannemingsmaatschappij. Daar ligt di-

rect ook onze kracht. We zijn vooral goed in

het praktisch benaderen van opdrachten.”

NIEUWE SONDEERTRUCK

Innovatie zit in het DNA. “We investeren zoveel

mogelijk in de nieuwste technieken”, vervolgt

Kloet. “Zo zijn we in ‘blijde verwachting’

van onze nieuwe sondeertruck die enerzijds

de taken van de sondeermeester behoorlijk

verlicht en anderzijds ook veel efficiënter ingezet

kan worden. We beschikken nu al over

de meest Arbovriendelijke apparatuur om sonderingen

te verrichten met draadloze sensoren

en automatische vergrendeling van de stangen.

Dat neemt niet weg dat het uitvoeren van een

sondering nog altijd een relatief fysieke belasting

betekent voor de sondeermeester. Op een

gemiddelde dag gaat er voor een kleine 4 ton

aan stangen door zijn handen. Bij de nieuwe

sondeertruck verloopt het sondeerproces volledig

geautomatiseerd, de sondeermeester

wordt eerder een operator. Dat vermindert

de fysieke belasting en verhoogt de snelheid.

Een win-win situatie.”

144


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Zij beschikken nu al over de meest Arbovriendelijke

apparatuur om sonderingen te verrichten.

Van der Straaten Geotechniek is zeer goed uitgerust

om sonderingen op land en op het water te verrichten.

VDS MONO PILE CPT PLATFORM

Een andere ontwikkeling richt zich op het uitvoeren

van sonderingen op waterbodems.

“We zijn vrijwel dagelijks op het water te vinden”,

zegt Kloet. “Het VDS Mono Pile CPT

Platform is een eigen ontwikkeling en een

oplossing om veel nauwkeuriger metingen te

verrichten op getijdewater dat voortdurend

in beweging is. Met standaard sondeerapparatuur

op schepen leidt dat tot grote afwijkingen

in met name diepteregistratie. Een hefeiland

vormt een goed, maar veel ingewikkelder alternatief.

Met onze VDS Mono Pile CPT bieden

we het beste van twee werelden. Het platform

wordt gemonteerd op een werkschip, uitgerust

met spudpalen.”

Van der Straaten Geotechniek is dus zeer goed

uitgerust om sonderingen op land en op het

water te verrichten. “Voor de sonderingen

vanaf het water beschikken we over eigen

schepen en pontons. Desgewenst monteren

we het Mono Pile CPT Platform op werkschepen

van onze opdrachtgevers.” ■

Van der Straaten Geotechniek is vooral goed in het

praktisch benaderen van opdrachten.

145


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

De Wegenscanners zijn gespecialiseerd in non-destructief onderzoek van wegen.

Tekst | Roel van Gils Beeld | De Wegenscanners

Non-destructief onderzoek

legt wegconstructie bloot

Potentiële schades aan het wegdek vroegtijdig opsporen? Toekomstmuziek? Welnee. De Wegenscanners

gunnen wegbeheerders of aannemers een kijkje in de weg met behulp van grondradarapparatuur en

gamma-spectrometers. Zonder wegopbrekingen wordt informatie gegenereerd over de toestand van

de weg én de ondergrond. Informatie over laagdikte, mogelijke verzakkingen en watergangen die in het

verleden zijn dichtgelegd tot zelfs het type steen van de deklaag wordt zorgvuldig blootgelegd.

De Wegenscanners zijn gespecialiseerd

in non-destructief onderzoek van wegen.

“Onze methodiek is uniek en vormt een

welkome aanvulling op de bestaande

methodieken, zoals visuele inspecties,

booronderzoek en het uitvoeren van

valgewichtdeflectiemetingen”, begint Wilco

Bouwmeester van de Wegenscanners.

“Inspecteren met radarapparatuur vormt

eigenlijk de verbindende schakel tussen de

bestaande methodieken. De vraag naar deze

vorm van inspectie is dan ook groeiende.”

INSCHATTING

RISICO’S WEGENNET

“Met onze apparatuur geven we inzicht

in de toestand van de weg”, vervolgt

Bouwmeester. “Bij schades kunnen we

bijvoorbeeld achterhalen wat de aanleiding

is geweest. Ook kunnen we schades die nog

niet zichtbaar zijn aan het oppervlak inzichtelijk

maken of de status van de lagen onder

de deklaag beoordelen. We werken daarbij

op projectniveau maar ook op netwerkniveau.

Voor verschillende gemeentes brengen we

periodiek de status van alle belangrijke wegen

in kaart. Gemeentes hebben zo een mooi

146


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

beeld van de staat van het wegennet en krijgen

vroegtijdig inzicht in potentiële risico’s.”

TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK

Het scannen van de weg is één, het vertalen

naar bruikbare informatie is twee en mag

volgens Bouwmeester niet onderschat worden.

“Wij maken onze data toegankelijk voor

iedereen en streven ernaar de data zoveel

mogelijk adaptief op te leveren, zodat al onze

opdrachtgevers er ook daadwerkelijk mee aan

de slag kunnen in hun eigen systeem. Onze data

heeft dan ook meerdere gebruikstoepassingen

in bijvoorbeeld GIS- of CAD-systemen. We

zijn bovendien druk bezig om de informatie van

asfalt-en funderingsdiktes ook in een BIM-model

te kunnen integreren.”

VERDER ONTWIKKELEN

“We werken aan een methodiek voor

deklaagherkenning (type deklaag en

steenslagherkenning), ideaal voor het

inschatten van de levensduur maar ook voor

eventueel hergebruik bij reconstructies.”

het wegdek, hetgeen een voedingsbodem

voor potentiële schades is, het generen

van informatie over de (palen)fundering en

opbouw van oude kademuren, bruggen en

onderzoek naar waterbergingssystemen onder

de verharding. “Ook houden we ons bezig met

het opstellen van bodemrisicokaarten voor

civiele en bebouwde constructies. Verdroging

leidt tot mogelijke schades aan wegen. Ook dat

kunnen we steeds beter in kaart brengen.” ■

Andere ontwikkelingen van de Wegenscanners

zijn het in kaart brengen van vochtzones in

Het scannen van de weg is één, het vertalen naar bruikbare informatie is twee.

WEGBEHEER KAN VEEL BETER, DAT WEET U OOK!

WIJ VONDEN DE OPLOSSING.

GAMMASPECTROMETER

GRONDRADAR

SCHADES

ASFALTDIKTE

HOMOGENITEIT

FUNDERINGSDIKTE

KABELS EN LEIDINGEN

www.dewegenscanners.nl

147


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | Allnamics

​Snel paaltesten wint

aan populariteit

Er komt steeds meer aandacht voor het uitvoeren van proefbelastingen in het funderingsontwerp.

Volgens Rob van Dorp van Allnamics kunnen er aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd door

funderingen scherper te ontwerpen dan de gestelde normen. Voorwaarde is dan wel dat het ontwerp

getoetst moet worden volgens de NPR 7201 (Nederlandse Praktijkrichtlijn). Allnamics ontwikkelde

een unieke en efficiënte methodiek voor het uitvoeren van snel paaltesten, de zogenaamde StatRapid.

Allnamics voert paaltesten uit om de kwaliteit

en de geschiktheid van een funderingspaal

vast te stellen. “Het varieert van testen om het

draagvermogen vast te stellen tot testen om

het paal-grondgedrag te analyseren of om de

paal zelf te controleren”, zegt Van Dorp. “We

toetsen in feite of hetgeen in theorie is bedacht

ook praktisch gerealiseerd is op die locatie.”

'Een efficiënte en

schaalbare methode

voor het uitvoeren van

snelle paaltesten'

Door de compacte bouw van het StatRapid apparaat is deze meetmethode ook zeer goed toe te passen op

moeilijk toegankelijke locaties en bouwkuipen en bouwplaatsen met weinig opstelruimte.

STATRAPID PROEFBELASTEN

Naast het statisch proefbelasten is in de jaren

zestig het zogenaamde dynamisch Proefbelasten

ontwikkeld”, zegt Marcel Bielefeld

van Allnamics. “Destijds voornamelijk voor

het testen van grote palen voor offshore constructies,

inmiddels wereldwijd gemeengoed

op alle paaltypen. Het dynamische proefbelasten

komt echter met een aantal beperkingen

en onzekerheden. De Rapid Load Test

is een quasi statische test die de voordelen

van beide testen combineert: de betrouwbaarheid

van de statisch proefbelasting met

de snelheid en kostenbesparing van het dynamisch

belasten, waarbij de ruwe meetresultaten

direct op de bouwplaats beschikbaar zijn.

Een efficiënte en schaalbare methode voor

het uitvoeren van snelle paaltesten. Inmiddels

is deze wijze van testen uitgegroeid tot een

wereldwijd geaccepteerde testmethode en

verankerd in vele codes en normen (waaron-

148


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

der de EuroCode en ASTM).” Van Dorp vult

aan: “Een aantal van onze StatRapids is dan

ook gestationeerd in Azië. Een voorbeeldproject

in Nederland is het Spuikwartier in Den

Haag en in België is deze wijze van proefbelasten

toegepast bij de aanleg van de nieuwe

verkeersbrug in de haven van Zeebrugge.”

De NPR 7201 (Nederlandse Praktijkrichtlijn)

benoemt een aantal klassen van proefbelastingen.

“In Den Haag is een klasse A proef uitgevoerd,

dat wil zeggen, de paal is voorzien van

een krachtmeter, verplaatsingsmeters en reksensoren”,

legt Van Dorp uit. “Op die manier

zijn de ontwerpfactoren bepaald en heeft men

de funderingsconstructie daarmee aanzienlijk

lichter kunnen ontwerpen dan de norm voorschrijft.

Met onze StatRapid zijn vier proefpalen

getoetst en kon het aangescherpte ontwerp

worden aangetoond. Dat heeft geresulteerd in

een funderingsconstructie met minder én kortere

palen. De meest voorkomende paaltesten

zijn echter type C en D, waarbij -al dan niet

met StatRapid - wordt gecontroleerd of het gedrag

van de paal voldoet aan het ontwerp.” ■

StatRapid tests zijn veilig en betrouwbaar, ook in de bebouwde omgeving of bij trillingsgevoelige omstandigheden.

ALLNAMICS.COM

GEOTECHNICAL &

PILE TESTING EXPERTS

Allnamics is een geotechnisch

adviesbureau, gespecialiseerd

in paaltesten.

Allnamics ontwikkelt methodes,

technieken, apparatuur en

software voor controles van

funderingen, installeren van

palen, heibaarheidsanalyses,

bepalen van het draagvermogen

van funderingspalen en

omgevingshinder.

• STATRAPID

PROEFBELASTEN

• STATISCH &

DYNAMISCH

PROEFBELASTEN

• HEI- EN

INTRIL SIMULATIES

• KWALITEITSCONTROLE

BESTAANDE

FUNDERINGEN

• SONISCH DOORMETEN

• METINGEN TIJDENS

HEIEN EN INTRILLEN

(PDA/VDA)

• VOORSPELLEN EN

METEN VAN

OMGEVINGSTRILLINGEN

149


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Kees-Jan van der Made, voorzitter VOTB Beeld | VOTB

De Basis Registratie Ondergrond

wordt een “game changer”

voor geotechniek

Digitale data stromen - Visie op Data in de Geotechniek, door Kees-Jan van der Made,

voorzitter van de Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB).

Data van de ondergrond gaan voor het overleven als bouwsector doorslaggevend zijn.

De stikstof- en de PFAS-crisis zijn serieuze waarschuwingen. Na de coronacrisis zullen de

klimaatdoelstellingen weer in beeld komen. En terecht. Minder stikstof, minder PFAS,

minder CO 2

, er zal van de bouwsector gevraagd worden om de uitstoot te verkleinen.

Dan zouden we dus minder moeten gaan bouwen,

hetgeen banen zal kosten en ambities (zoals

op gebied van woningbouw) zullen sneuvelen. Of

haken we nú aan bij de mogelijkheden die digitale

data van de ondergrond ons bieden? Door meer

digitale data en kennis van de ondergrond komen

we tot betere risicoanalyses en dan kunnen

we met een kleinere ecologische footprint blijven

bouwen op de schaal zoals we het nu doen.

Geotechnische onderzoeksbedrijven, verenigd in

de brancheorganisatie VOTB, en geotechnische

adviseurs kunnen met hun kennis hierbij een belangrijke

rol vervullen bij een juiste interpretatie

van meetgegevens, het maken van modellen en

uitvoeren van berekeningen.

Sinds 2018 wordt op grond van de wet Basis Registratie

Ondergrond al actief digitale data van de

ondergrond verzameld. De klok tikt, want al die

data moet voor projecten worden omgezet in 3D

ondergrondmodellen, waarin de onzekerheden in

een 3D ruimtelijk computermodel inzichtelijk worden

zodat we deze met nader grondonderzoek

gericht kunnen verkleinen en om de faalkansen te

verkleinen. Opdrachtgevers hebben in dit proces

een belangrijke rol hierbij door in opdrachten een

maximale onzekerheid voor grondmodellen vast

te leggen voordat men begint aan het ontwerp en

een definitief ontwerp wordt goedgekeurd.

“Nu is er geen maat. Met 2 sonderingen kun je

ook een kunstwerk ontwerpen, je houdt een onbekend

risico en maakt het onnodig duur door extra

veiligheden in te bouwen of dure mitigerende

maatregelen. We zijn als belastingbetaler van de

BV Nederland altijd de klos. Geen van de betrokkenen

bij een project behartigt onze belangen terwijl

we alles financieren, ook als het fout gaat.”

Tijd om aan te haken dus. Iedereen kan hier beter

van worden. Kennisinstellingen, overheidsinstellingen

(zoals waterschappen) en commerciële

partijen moeten nu hun rol pakken,

want in 2022 is de BRO gereed. Om oneerlijke

concurrentie (met belastinggeld) te voorkomen

en ontwikkelingen te stimuleren is het

wel van belang om de rollen van alle partijen

in een lange termijnvisie goed af te stemmen.

VERANDERINGEN

DIE ERAAN KOMEN

De geotechnische wereld is flink in beweging.

Als gevolg van de BRO treden er veranderingen

op in onze markt. Deze zullen zijn:

De klok tikt, want al die digitale data moet voor projecten worden omgezet in 3D ondergrondmodellen waarin de onzekerheden in een 3D ruimtelijk

computermodel inzichtelijk worden.

150


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

“Nu is er geen maat. Met 2 sonderingen kun je ook een kunstwerk ontwerpen, je

houdt een onbekend risico en maakt het onnodig duur door extra veiligheden in

te bouwen of dure mitigerende maatregelen.”

De ondergrond vormt één van de grotere risico’s voor infrastructurele werken,

terwijl aan grondonderzoek veelal minder dan 1% van de realisatiekosten wordt

uitgegeven.

- De verantwoordelijkheid voor de dataleveranciers

voor publiek beschikbare data in de

BRO is 10 jaar en makkelijker beschikbaar dan

in het verleden;

- Data in de BRO zijn “ruwe” data, anders dan

de syntheses die de klant gewend was;

- Veldbeschrijvingen en bussen worden separaat

gehouden en niet samengevoegd;

- De data is in een ander formaat dan we gewend

waren. Dit heeft consequenties voor

presentatie en rekensoftware;

- Aanvullende data komen digitaal beschikbaar

via de BRO met een gebruiksverplichting;

- Software om geautomatiseerd te rekenen

met de BRO komt beschikbaar. Als gevolg van

de nieuwe boornorm 14688 treden er veranderingen

op in onze markt:

- Bepaalde grondsoort aanduidingen bestaan

niet meer (breuk met het verleden);

- De fijne gronden worden ingedeeld op gedrag

en niet op percentages fracties;

- De verhoudingen van de fracties voor de

grondsoorten is veranderd (GRIND-ZAND);

- De aanduidingen voor secundaire fracties zijn

beperkt;

- Er zijn nieuwe verplichte velden (laagscheiding,

kalk, vocht etc.) en andere eisen met betrekking

tot gelaagdheid beschrijven et cetera

- Er zijn verschillende klasse beschrijvingen;

- In deel 2 worden indextesten aangegeven om

grond te classificeren

- Om eenduidig te kunnen aanbesteden is een

nadere omschrijving nodig, met name gerelateerd

aan de indextesten.

- Door de komst van de BRO kunnen STOWAachtige

tabellen automatisch gegenereerd

worden uit deze ruwe data volgens hedendaagse

inzichten en actueel gehouden worden.

Als gevolg van de Eurocode waar nu in Europees

verband aan gewerkt wordt treden veranderingen

op in onze markt:

- Een bureaustudie vooraf wordt belangrijker,

zeker voor Nederland vanuit onder andere

de BRO;

- In de rapportage van het grondonderzoek

wordt een grondmodel gevraagd en synthese

van de data.

Deze veranderingen zijn enerzijds een bedreiging

en anderzijds een kans. De tijd

dringt om hier invulling aan te geven. In

onderstaande alinea’s alvast een aanzet.

VISIE OPZET GRONDONDERZOEK

De ondergrond vormt één van de grotere

risico’s voor infrastructurele werken, terwijl

aan grondonderzoek veelal minder dan

1% van de realisatiekosten wordt uitgegeven.

Het programma Geo-Impuls (2009-

2014) heeft succesvol bijgedragen aan het

ingeburgerd raken van zaken als risico gestuurd

grondonderzoek en het reduceren

van geotechnisch falen in de GWW-sector.

Hoe nu verder? Met het beschikbaar komen

van steeds meer data in de BRO, veranderende

normen, 3D ontwerpen, BIM, geautomatiseerd

rekenen en toenemen van kennis ontstaat,

voortbouwend op CUR247, de behoefte aan

een andere kijk op toekomstig grondonderzoek.

Een land dekkend ondergrondmodel dat uitgaat

van scenario’s van de stratigrafie met bijbehorende

kansen van voorkomen en default

parameter waarden is nu reeds beschikbaar

voor de dijken en zal naar verwachting worden

uitgebreid voor de GWW-sector. Om deze

gericht te kunnen verfijnen voor projectlocaties

is het zinvol om na een bureaustudie gericht

te werken aan een proevenverzameling

voor geotechnische eenheden, naast meer inzicht

in de ruimtelijke verbreiding van hiervan.

Een gedegen onderzoek op geselecteerde pilot

locaties (hoogwaardige sonderingen, boringen

met indextesten en voldoende laboratoriumonderzoek

voorsterkte parameters en monitoring

van grondwaterspanningen) geeft in

een vroeg stadium reeds inzicht in optimale

geotechnische eenheden, mogelijke correlaties

en een koppeling naar beschikbare bestaande

data. Dit gebeurt nu ook al voor dijkonderzoeken.

Voor de overige projecten in de GWWsector

gebeurt dit nu nog niet.

TOEKOMST

De klok tikt, want al die digitale data moet voor

projecten worden omgezet in 3D ondergrondmodellen

waarin de onzekerheden in een 3D

ruimtelijk computermodel inzichtelijk worden,

zodat we deze met nader grondonderzoek gericht

kunnen verkleinen. Opdrachtgevers kunnen

dan een maximale onzekerheid vastleggen

binnen een grondmodel voordat men begint aan

het ontwerp. Door minder onnodige veiligheden

in ontwerpen, door minder onzekerheden over

de ondergrond, kunnen we dan goedkopere ontwerpen

maken en meer bouwplannen realiseren.

Om in de toekomst met nieuwe digitale technieken

als kunstmatige intelligentie, geautomatiseerd

rekenen, BIM en 3D modellen

maatschappelijk verantwoord geotechnisch te

ontwerpen en de voordelen hiervan voor de

BV Nederland te verzilveren, zijn databases als

de BRO en kwalitatief hoogwaardig onderzoek

noodzakelijk. De visie op grondonderzoek

voor werken met publieke gelden waarvan de

data in de BRO worden opgeslagen en voor

iedereen beschikbaar zijn, zou hierop aan moeten

sluiten. De huidige benadering van grondonderzoek

lijkt nu soms “penny wise, pound

foolish” voor de belastingbetaler. ■

151


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

CompactCPT machine voor gebruik in moeilijk toegankelijke plaatsen.

Tekst | Susan Peek Beeld | Royal Eijkelkamp

Unieke combinatie

van sonderen en trillen

voorziet in grote behoefte bij funderings- en sonderingsbedrijven

De vraag vanuit de markt voor goede kwaliteit sondeermachines en de mogelijkheid om lastige

geologie te kunnen trotseren neemt toe. Eén van de reden waarom Eijkelkamp SonicSampDrill en

GeoPoint Systems in 2018 de krachten hebben gebundeld. Onder de naam Eijkelkamp GeoPoint

SoilSolutions werken zij aan innovaties die de mogelijkheden voor bodemonderzoek vergroten.

Op de vraag hoe de samenwerking destijds

is ontstaan antwoord Rutger van Goethem,

Sales Manager bij Royal Eijkelkamp: “Gezamenlijk

hebben we een uniek concept ontwikkeld

om het sonderen te integreren in

een 150Hz sonische boorsysteem. De ‘Dutch

Cone’, oftewel sondeer conus, is een Nederlandse

uitvinding die wereldwijd meer en

meer wordt ingezet.” Inmiddels is Eijkelkamp

GeoPoint één van de grootste fabrikanten

van deze conussen. Naast sondeerconussen

bouwen zij inmiddels ook sondeermachines.

“We willen innovatief en competitief zijn en

slimme oplossingen bieden waar anderen niet

aan hebben gedacht. We hebben een hele

lijn sonderingsmachines ontwikkeld, allereerst

gericht op machines die boren en sonderen

combineren. Vervolgens hebben we

152


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

een kleine variant gemaakt en zijn we afgelopen

oktober gestart met de ontwikkeling van

de echt grote sondeermachines, waarvan de

eerste zijn verkocht en inmiddels geleverd.”

KLEIN MAAR FIJN

Met de ontwikkeling van de kleine variant,

heeft Eijkelkamp een niche in de markt opgezocht.

Er zijn maar weinig alternatieven beschikbaar.

Van Goethem: “Het is een bekend

probleem; panden in bijvoorbeeld Amsterdam

die zo scheef staan door een dalende

grondwaterspiegel. Ook funderingen worden

hierdoor beïnvloed en moeten vervangen

worden. Daar hebben wij speciaal deze

kleinere sondeermachines voor ontwikkeld.

Zo compact dat de machine door een deur

heen past, of zelfs eenvoudig uit- en weer in

elkaar kan. Hierdoor is het mogelijk in een

kelder een sondering te doen.”

‘Unieke sonische boormethode

gecombineerd met sonderen

maakt het onmogelijke mogelijk’

INNOVATIEF

“Door te luisteren naar de vraag vanuit de

markt én door out-of-the-box te denken,

ontstaan er innovatieve producten. Daarnaast

besteden we erg veel aandacht aan de kwaliteit

van onze producten, de look&feel én zorgen

we dat het eenvoudiger is om onderhoud

te plegen op onze machines. Bij de gecombineerde

machines (boren en sonderen in één),

zoals de SonicCPT en de Drill’n CPT blijven

we doorontwikkelen, zodat onze klanten nóg

efficiënter kunnen werken. Bij lastige geologie

is het bijvoorbeeld door middel van 150Hz

sonische trillingen mogelijk om de conus door

harde lagen heen te drukken of een mantelbuis

over de sondering te plaatsen, zodat

deze nog dieper kan. Bovendien zijn de hoogfrequente

trillingen ook te gebruiken om een

heel mooi bodemmonster te steken van hoge

kwaliteit. Dat kan niet echt of omslachtig met

een normale sondeermachine. Goed nieuws

dus voor geotechnische bedrijven gespecialiseerd

in fundering onderzoek, de mining industrie,

sondeer- en boorbedrijven.“

KLANT- EN TOEKOMSTGERICHT

Op dit moment is Eijkelkamp druk bezig

met de bouw van de BC100 (Boxed CPT

Crowler) en vier andere grote sondeerrupsen.

“Door goede kwaliteit componenten

te gebruiken, het onderhoud makkelijker

te maken, uitstekende service te verlenen

en diverse aandrijftechnieken te kunnen leveren,

ontzorgen we de klant zodat die de

focus kan houden op waar hij goed in is”,

besluit Van Goethem. ■

BC100 Boxed CPT Crawler voor gebruik op spoor en stedelijke gebieden.

153


BC100 Boxed CPT Crawler

- BC100 gewicht 10-15 ton - Hydraulische of mechanische sondeerklem

- Diesel motor (EPA Stage 5) - SonicCPT

- Hybride optioneel - Spoorwielen

- Waterstof optioneel - Eijkelkamp Service Assistance

NIEUWE

GENERATIE

SONDEER

MACHINES

Meet the difference

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions

T +31 (0) 71 301 9251

E info@eijkelkamp-geopoint.com

W www.eijkelkamp-geopoint.com


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Sinds 1996 houdt Koops Grondmechanica zich bezig met geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek.

Tekst | Roel van Gils Beeld | Koops Grondmechanica

Bodemonderzoek waarop

gebouwd kan worden

​Sinds 1996 houdt het bedrijf zich bezig met

geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek.

Behalve het uitvoeren van sonderingen en

boringen beschikt Koops Grondmechanica ook

over een eigen geotechnisch laboratorium.

“Onze expertise ligt hoofdzakelijk in de infrastructuur”, zegt Albert Palsma,

sinds 2014 eigenaar van Koops Grondmechanica. “We zijn landelijk actief voor

opdrachtgevers zoals ingenieursbureaus, overheden, waterschappen, infraen

bouwbedrijven en constructeurs.” Ook de netbeheerders weten Koops

Grondmechanica te vinden. “Voor de Nederlandse Gasunie en TenneT zijn

we vrijwel dagelijks bezig met geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek

ten behoeve van de energietransitie. Dat varieert van het verrichten van sonderingen

en boringen tot geotechnisch laboratoriumonderzoek. In ons eigen

laboratorium in Roden zijn we in staat een groot aantal proeven uit te voeren.

Van de bekende korrelverdelingen en doorlatendheidsproeven tot de meer

complexe testen, zoals samendrukkings- en triaxiaalproeven. Daarnaast zijn

we ook actief op het gebied van geomonitoring, waaronder het wegdrukken

van peil- en hellingmeetbuizen, de monitoring van grondwaterstanden en het

monitoren van zettingen. Ook voor geotechnische en geohydrologische adviezen

is men bij ons aan het juiste adres. We staan voor kwaliteit en verzorgen

grondig bodemonderzoek waarop gebouwd kan worden”, besluit Palsma. ■

'In ons eigen laboratorium in Roden

zijn we in staat een groot aantal

proeven uit te voeren'

GRONDIG

BODEMONDERZOEK

WAAR OP GEBOUWD

KAN WORDEN

SONDERINGEN | BORINGEN

GEOTECHNISCH LABORATORIUM ONDERZOEK

GEOMONITORING | GEOTECHNISCHE ADVIEZEN

GEOHYDROLOGISCHE ADVIEZEN

Oosteinde 4B, 9301 LJ Roden | Postbus 151, 9300 AD Roden

T (0522) 26 00 84 | E info@koopsgrondmechanica.nl

koops-grondmechanica.nl

Koops_Advertentie_GWW_95x130_200705.indd 1 05-07-2020 22:36

155


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | Geosonda

Voordelig diepe grondlagen verkennen

Geosonda richt zich op terreinonderzoek in de ruimste zin van het woord en behoort sinds 1971

tot de pioniers in grondmechanisch onderzoek. “Sonderen is een relatief voordelige methode om

de diepe grondlagen te verkennen. Jaarlijks zijn wij betrokken bij zo’n 1.500 projecten die we allemaal

op een veilige, kwalitatief hoogstaande en kostenefficiënte manier tot uitvoering brengen”,

zegt Aad van der Burg van Geosonda.

De kracht van Geosonda is dat ze flexibel zijn,

snel kunnen schakelen en eenvoudig de capaciteit

kunnen uitbreiden.

Voordat een bouwproject van start kan gaan,

moet eerst altijd een bodemonderzoek worden

uitgevoerd om de ondergrond te controleren.

“We beschikken over geavanceerde apparatuur

om de bodem te verkennen”, vervolgt

Van der Burg. “Dat varieert van grote sondeervoertuigen

met rupsen tot kleinere rupsvoertuigen

en zelfs demontabele apparatuur voor

moeilijk bereikbare locaties. Data die we generen

uit het bodemonderzoek wordt gebruikt

voor funderingsadviezen, bouwputadviezen,

zettingsberekeningen, enzovoort. Via ons zusterbedrijf

Geomet kunnen we desgewenst

voorzien in geotechnische adviezen.”

Geosonda wordt ingeschakeld door architecten,

constructeurs en gemeentes, maar

ook door collega geotechnische adviesbureaus

voor het uitvoeren van het veldwerk.

“We verrichten dan als onderaannemer op

een project enkel de sonderingen”, legt Van

der Burg uit. “We zijn namelijk zeer ervaren

in het uitvoeren van sonderingen op allerlei

infrastructurele werken, zoals de aanleg van

de nieuwe wegen, spoorbanen, viaducten en

verkeersportalen langs Rijkswegen. Portalen

en masten worden immers steeds groter en

vormen ‘bouwwerken’ op zich. Daarvoor is

bodemonderzoek ook vaak een vereiste. We

156


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

zijn volledig VCA gecertificeerd en bekend

met alle wet- en regelgeving.”

Behalve het uitvoeren van sonderingen is de

geotechnisch dienstverlener ook gespecialiseerd

in geomonitoring, zoals het inmeten

en plaatsen van hellingmeetbuizen en zakbakens.

“Met behulp van hellingmeetbuizen

kunnen horizontale bewegingen worden gemeten,

vervolgt Van der Burg. “Deze worden

vaak geplaatst naast een damwand of

bouwput. Met een zakbaak kunnen we veranderingen

in de hoogte van dieper liggende

bodemlagen bepalen. Een derde tak tot

slot is het monitoren van grondwaterstanden

en –stromen gedurende een bepaalde

Geosonda beschikt over geavanceerde apparatuur om de bodem te verkennen.

periode. Deze data dient vervolgens als basis

voor het geohydrologisch advies.”

De kracht van Geosonda is volgens Van der

Burg dat ze flexibel zijn, snel kunnen schakelen

en eenvoudig de capaciteit kunnen uitbreiden.

“Zeker voor infrastructurele projecten

is dat laatste een pré om bijvoorbeeld

’s nachts te kunnen sonderen op en rond

wegen en spoorwegen. We zijn vanuit onze

vestigingen in Alphen aan den Rijn en Breda

landelijk actief. Recente grote infraprojecten

waarvoor we zijn ingeschakeld, zijn de Leidsche

Rijntunnel en de RijnlandRoute.” ■

GEOTECHNIEK

Sonderingen

Boringen

Bomdetectie

Injectie

Geomonitoring

Landmeten

Paalcontrole

Geosonda B.V.

Curieweg 19

2408 BZ Alphen aan den Rijn

T. +31 (0)172 44 98 22

info@geosonda.nl

www.geosonda.nl

Member of ABO-Group

13997

Naamloos-8 Naamloos-1 1 18-08-20 14-08-20 14:06 09:55

157


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Hoogveld Geonius BV

Overname Hoogveld door Geonius Groep

De springplank naar

een landelijke dekking

Geonius Groep uit Geleen en Hoogveld uit Almelo hebben hun krachten gebundeld. Sinds 1 juli

vallen alle werkzaamheden van Hoogveld Geo, Hoogveld Rail en Hoogveld Advies onder de verantwoordelijkheid

van Geonius Groep. Hoogveld vaart verder onder de vlag van Hoogveld Geonius bv.

Terugblikkend waren Geonius en Hoogveld op

zoveel terreinen gelijkgestemd en complementair,

dat de ontmoeting een lot uit de loterij lijkt.

Dat begon bij de groeiambitie van beide partijen,

eventueel door overname. “Hiermee is

niet gezegd dat we met elke partij in zee zouden

gaan die ons een zakelijke meerwaarde kon bieden”,

benadrukt Ferry Hoogveld, oud-eigenaar

van Hoogveld. “We wilden er ook een goede

match mee hebben. We ontdekten de klik met

Geonius tijdens een gezamenlijk aanbestedingstraject

in de periode voor de overname.”

GEOGRAFISCHE SPRINGPLANK

Met het oog op een landelijke dekking hebben

de bedrijven een nagenoeg ideale ligging ten

opzichte van elkaar. Geonius heeft het hoofdkantoor

in Geleen met filialen in Zuidwest- en

Midden-Nederland en België. Hoogveld opereert

vanuit Almelo. “Met een uitgebreid netwerk

is Hoogveld voor ons de ideale springplank

naar het Oosten van het land”, wijst Mark

Rurup, directeur van Geonius Groep.

EEN OMGEVING MET VEERKRACHT

Daarnaast kampten beide bedrijven met een

vergelijkbaar probleem. Kregen zij meer dan

één grote opdracht, dan misten zij de capaciteit

om de kleinere projecten door te laten lopen.

Met de uitbreiding van het aantal medewerkers,

een diversiteit aan onderzoeksmaterieel

en opdrachten die variëren van standaard veldwerk

tot de meer complexe onderzoekswerken,

ontstaat een omgeving met veerkracht en

ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen.

ALTIJD OP ZOEK NAAR NIEUWE

TECHNIEKEN

Ten slotte hebben beide partners een innovatieve

inslag, met Ferry Hoogveld als aanjager. Deze

is altijd op zoek naar nieuwe technieken en manieren

waarop bestaande technieken een meerwaarde

kunnen opleveren. Dit is met name

zichtbaar in het Hoogveld-materieel, dat opvalt

door sondeerunits voor werken op en langs het

spoor. Binnenkort wordt hier het eerste Nederlandse

exemplaar van de boxed crawler aan toegevoegd.

“Sondeerunits zijn in de regel groot en

lomp”, vertelt Hoogveld, “maar dit exemplaar is

laag en compact. De boxed crawler is state of

the art en kan ook op het spoor draaien.”

“We hebben elkaar veel te bieden”, besluit

Rurup dan. “Geonius is sterk in het standaard

geotechnisch werk; Hoogveld loopt warm

voor de uitdagingen met een high end. Dat

maakt ons samen sterk voor een brede klantenkring.

Daarbij willen we allebei de sociale

bedrijfscultuur bewaken en elkaar goed leren

kennen. Met die ambitie groeien we gegarandeerd

uit tot een hechte club.” ■

‘We wilden een goede

match hebben met de

nieuwe partner’

Hoogveld heet voortaan Hoogveld Geonius

Hoogveld heeft meerdere sondeerunits voor werken op en langs het spoor.

158


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Geotechnisch onderzoek aan de Oudegracht in Utrecht.

Geonius werkt vanuit:

Hoogveld wordt Hoogveld Geonius

Wegen | Geotechniek | Milieu | Geodesie | Water | Ruimtelijke ontwikkeling | Landschap | Archeologie | Ecologie

159


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | A.P. van den Berg

Uitvinder Track-Truck

overtreft zich keer op keer

Al meer dan vijftig jaar ontwerpt en levert A.P. van den Berg geavanceerde sondeerapparaten voor

onshore, offshore en near shore grondonderzoek met de nadruk op het sonderen, ofwel Cone

Penetration Testing (CPT). Innovatie zit in het DNA van het bedrijf; de grondlegger van het bedrijf

was circa 35 jaar geleden uitvinder van het veelzijdige en nog steeds zeer populaire Track-Truck

sondeervoertuig. Een gesprek met algemeen directeur Mark Woollard over de laatste

ontwikkelingen op het gebied van sonderen, waaronder een heuse sondeerrobot.

Sonderen is een Nederlandse technologie

waarvoor A.P. van den Berg nu al meer dan een

halve eeuw hoogstaande oplossingen ontwikkelt.

“We hebben de technologie van sonderen

verder de wereld in gebracht”, zegt Woollard.

“Daarbij zijn we marktleidend op het gebied

van landsonderen en wereldwijd marktleider in

de offshore. Als het gaat om landsonderen zijn

er namelijk vele lokale markten; de manier van

grondonderzoek is bepaald door de historie en

voorkeuren van elk land. In de offshore daarentegen

geldt een mondiaal spelersveld. We zijn

koploper op technologisch gebied en hebben

vele patenten op onze naam staan.”

DIGITALISATIE

Vijftien jaar geleden al voorzag A.P. van den

Berg een sterke digitalisatie van de markt.

“Sindsdien ligt een sterke focus op de digitalisering

van de data-overdracht. Dat maakt onze

apparatuur stabieler, betrouwbaarder en zorgt

voor een grotere bandbreedte. Daar hebben

we de afgelopen jaren absoluut de vruchten

van geplukt”, concludeert Woollard. “Momenteel

staan we zelfs aan de vooravond van de

tweede generatie van ons digitale sondeermeetsysteem,

terwijl onze concurrentie nog

Handsfree sonderen met de sondeerrobot.

160


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

volledig geautomatiseerd. Veldmeetdienst

en Laboratoriumgroep (VLG), onderdeel

van het Ingenieursbureau van de gemeente

Rotterdam, heeft het eerste exemplaar al

in bedrijf genomen, momenteel zijn we een

tweede sondeerrobot aan het bouwen voor

Van der Straaten Geotechniek.”

De werkplaats van de sondeermeester verandert in een kantooromgeving op het voertuig.

bezig is om een eerste generatie in de markt

te zetten. Met de tweede generatie blijven we

onze voorsprong behouden. Innovatie zit letterlijk

in ons DNA.”

VAN HANDBEDIENING

NAAR SONDEERROBOT

Datzelfde geldt min of meer voor het indruksysteem,

het hart van de machine dat

de sondeerstreng de grond indrukt. “Voor

het indruksysteem hebben we recent een

doorontwikkeling gepresenteerd, een machine

die de sondeeromgeving doet veranderen,

waarbij mechatronica een steeds

grotere rol gaat spelen. De werkplaats van

de sondeermeester verandert in een kantooromgeving

op het voertuig. Het ‘in- en

uitrollen’ van de sondeerstreng verloopt

TECHNIEKEN BLIJVEN EVOLUEREN

A. P. van den Berg volgt ook de ontwikkelingen

in aandrijftechnieken op de voet. Woollard:

“In samenwerking met een truckfabrikant

zijn we voor BAM Infra bezig met de

bouw van een sondeervoertuig op hybridetechnologie.

Eenmaal op locatie kan de Track-

Truck zich in het veld volledig elektrisch op

de rupsen voortbewegen. Ook de sonderingen

kunnen emissievrij uitgevoerd worden.

En zo blijven we voortdurend onze technieken

doorontwikkelen. Sinds 23 januari 2020

is ons kalibratielaboratorium bovendien ISO

17025 geaccrediteerd. Daarmee hebben we

als leverancier van meetinstrumenten voor

het sonderen wereldwijd een unieke positie

ingenomen. We leveren betrouwbare en

nauwkeurige apparatuur, ondersteund met

een gevalideerd kalibratieproces.” ■

Naamloos-1 1 10-08-20 11:25

161


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | Aelmans Adviesgroep

Geotechnisch onderzoek

en advies onder één dak

Het uitvoeren van bodemonderzoek is één, daar ook nog iets van vinden is twee. Het is precies

waar de Aelmans Adviesgroep in gespecialiseerd is. De kracht schuilt hem in de totaalaanpak, met

dank aan de vijf bedrijfsonderdelen die -waar nodig- elkaar naadloos aanvullen. Het ontwerp

en de realisatie van Windpark Egchelse Heide is daar een mooi voorbeeld van. Een gesprek met

geotechnisch adviseur René Kroonen over het project en de duurzame aanpak van de Aelmans

Adviesgroep, zoals de sondeertruck die rijdt op volledig fossielvrije brandstof.

Al sinds de jaren negentig houdt de Aelmans

Adviesgroep zich bezig met milieutechnisch bodemonderzoek.

“Ook in de geotechniek is de

organisatie al vele jaren actief en dat gebeurt

sinds drie jaar onder eigen titel”, begint Kroonen.

“We verzorgen allerhande milieu-, geotechnisch-

of bodemonderzoek en advies voor

de meest uiteenlopende klanten. Denk aan onderzoek

en advies voor de reconstructie van

wegen of voor het loskoppelen van de hemelwaterafvoer

van rioleringen, momenteel een actueel

thema. Dat doen we vanuit onze zes vestigingen

voor projecten door heel Nederland.”

DUURZAAMHEIDSPROJECTEN

Sonderen kan iedereen, maar daar iets van vinden

is niet iedereen gegeven, vervolgt Kroonen.

“Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor

het complete plaatje, vanaf de vergunningsaanvraag,

onderzoek en advies tot zelfs de grondof

pandaankoop. Alles onder één dak. Windpark

Egchelse Heide is zo’n project waarvoor we het

complete traject verzorgen. Dat betekent behalve

het uitgebreide bodemonderzoek en het

begeleiden van het onteigenen van gronden van

stakeholders ook het gehele traject rondom de

Omgevingsvergunning en de projectleiding in de

voorbereidingsfase en straks tijdens de bouw.

Doel is dat de vijf windturbines, die straks 21

MW leveren, in het tweede kwartaal van 2021

operationeel zijn. Soortgelijke projecten begeleiden

we ook voor zonneparken.

schappijen op regelmatige basis ingezet voor

tracécontroles op milieukwaliteit om te voorkomen

dat monteurs met verontreinigde bodem

in aanraking komen. Voor alle projecten geldt

dat we meedenken met onze opdrachtgevers

in een economisch meest voordelige oplossing.”

De Aelmans Adviesgroep timmert hard aan

de weg op het gebied van duurzaamheid.

Kroonen: “We zijn niet alleen duurzaam bezig,

maar dragen dat ook nadrukkelijk uit naar

buiten. Zo zijn we gecertificeerd volgens de

CO 2

Prestatieladder op niveau 3 en kunnen

nu al een sondeertruck inzetten die rijdt op

fossielvrije brandstof. Duurzaamheid staat bij

ons echt hoog in het vaandel. Onze vestiging

in Ubachsberg is geheel zelfvoorzienend in

elektriciteit en waar mogelijk zijn sedumdaken

aangelegd die onder andere zorgen voor

de opvang van het regenwater (dus minder

belasting voor het riool), zuurstofproductie

en een verhoogde biodiversiteit.” ■

Daarnaast zijn we momenteel bezig in de gemeenten

Maastricht en Landgraaf met geotechnisch

onderzoek en advies voor het afkoppelen

van de hemelwaterafvoer, reconstructie van het

riool en constructie en kwaliteit van het asfalt.

Ook in Gulpen loopt een vergelijkbaar project.

Daarnaast worden we door waterleidingmaat-

Al sinds de jaren negentig houdt de Aelmans Adviesgroep zich bezig met milieutechnisch bodemonderzoek.

162


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Sonderen kan iedereen, maar daar iets van vinden is niet iedereen gegeven.

163


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Ortageo heeft expertise op het gebied van bodem,

water, milieu, asbest en explosieven opsporing.

Tekst | Roel van Gils Beeld | Ortageo

(Bodem)onderzoek en

advies uit één hand

Expertise op het gebied van bodem, water, milieu, asbest en explosieven

opsporing. Sinds januari 2018 opereren de bedrijven Envita,

Lankelma-Almelo en Explovision onder de vlag van Ortageo.

“Door deze samenvoeging kunnen we een totaalaanbod bieden bij

de beheersing van omgevingsrisico’s om veilig te kunnen bouwen,

wonen en werken”, zegt bedrijfsleider Jasper Bresser. “Onderzoek

en advies komen uit één hand en dat biedt tal van voordelen.”

Ortageo is synoniem voor centrum van de leefomgeving.

“We verzorgen zowel onderzoek als

advies, zodat onze opdrachtgevers hun plannen

zo efficiënt mogelijk en tegen beheersbare kosten

kunnen uitvoeren”, zegt Bresser. “We zijn

heel flexibel ingericht als organisatie wat maakt

dat we altijd in een passende oplossing kunnen

voorzien voor een specifiek project. Kan niet,

bestaat bij ons niet. Het zelfstandig uitvoeren

van bodemonderzoek (sonderen) en het interpreteren

van data zien we als een hulpmiddel

om tot een goed en gedegen advies te komen.”

Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat

Ortageo al in een vroeg stadium aan tafel aanschuift.

164


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Sonderen met de 20 tons losse unit, bevestigd tegen het landhoofd van de brugconstructie.

EEN STAPJE EXTRA

Voor een optimaal resultaat is het volgens Bresser

belangrijk dat Ortageo al in een vroeg stadium

aan tafel aanschuift. “We houden onze opdrachtgevers

vaak een spiegel voor en stellen de juiste

vragen voor een zo goed mogelijk onderzoek en

advies. We nemen een coördinerende rol aan,

waarbij we ook de afstemming met stakeholders

verzorgen. We zetten altijd een stapje extra en

dat wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers.”

Ortageo werkt voor overheden, projectontwikkelaars,

aannemers, waterschappen,

constructeurs, woningcorporaties, investeerders,

architecten en particulieren. “In opdracht van een

landelijk ingenieursbureau zijn we nauw betrokken

bij de verbreding van de A27”, vertelt Robbin

Schipper, adviseur geotechniek. “We hebben

het volledige geotechnische onderzoek gedaan in

aanloop naar de wegverbreding. Het omvatte het

uitvoeren van boringen en sonderingen, en daarbij

ook milieukundig bodemonderzoek. De resultaten

zijn verwerkt in een advies. Tevens hebben

we geotechnische lengteprofielen opgesteld op

basis van het gedane onderzoek.”

het knooppunt Badhoevedorp. Schipper: “Hier

komt een aantal stakeholders samen. Zo hebben

we niet alleen te maken met de wegbeheerder,

maar ook met een groot aantal kabel- en leidingbeheerders

en niet te vergeten vliegveld Schiphol.

Daarnaast worden we veel gevraagd voor

onderzoek en advies bij seismische bouwwerken

in Groningen en combineren we steeds meer

geotechnisch- en magnetisch onderzoek om de

bodemopbouw of bestaande ondergrondse

constructies te onderzoeken.” Bresser vult aan:

“Door onze uitgebreide expertise worden we

ook steeds vaker gevraagd om op basis van data

die aangeleverd wordt door derden een advies uit

te brengen. Van voetpad tot snelweg, van speeltuin

tot voetbalstadion, niets is ons te gek!” ■

Momenteel is Ortageo bezig met het uitvoeren

van sonderingen en mechanische boringen rond

Het zelfstandig uitvoeren van bodemonderzoek (sonderen) en het interpreteren van data zien we als een

hulpmiddel om tot een goed en gedegen advies te komen.

165


Integrale omgevingsadviseur op het gebied van:

• Geotechniek

• Bodemonderzoeken

• Bodemsanering

• Asbestinventarisaties

• Niet-gesprongen explosieven

Einsteinstraat 12a, Almelo

Einsteinstraat 12a, Almelo

www.ortageo.nl

www.ortageo.nl

www.ortageo.nl

Einsteinstraat 12a, Almelo

www.ortageo.nl

• Almelo

• Weurt

• Oud-Beijerland

• Rolde

Einsteinstraat 12a, Almelo

www.ortageo.nl


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica

Van data naar adequaat advies

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica is al

meer dan vijftig jaar actief als adviseur op het

gebied van geotechniek en geohydrologie. Tjaden

is van oorsprong een familiebedrijf uit 1895(!) en

behoort sinds 2011 tot de Theo van Velzen Holding.

“We borduren nog altijd voort op de roots van het familiebedrijf,”

zegt bedrijfsleider Arjen Verhoeven. “Dat betekent dat we heel flexibel

zijn naar onze klanten toe en aanvragen bij voorkeur dezelfde dag

nog behandelen. Anderzijds wordt er ook volop geïnvesteerd in machines,

apparatuur, kennis en expertise.”

Opdrachtgevers schakelen Tjaden in voor adviezen op het gebied

van funderingstechniek, grondkeringen (zoals damwanden) en bemaling.

“Ook voeren wij het benodigde geotechnisch bodemonderzoek

uit. Denk dan aan sonderingen, grondboringen, peilbuizen, laboratoriumonderzoek,

enzovoort. Of projecten nu groot- of kleinschalig

zijn, elke opdracht wordt met vol enthousiasme uitgevoerd, zoals het

een oud familiebedrijf betaamt. Van de aanleg van een kelder en een

2-laagse parkeergarage tot onderzoek in diverse voetbalstadions in

Nederland en zelfs op de Polderbaan bij Schiphol. Daarbij maken we

gebruik van de meest moderne apparatuur en kunnen we met onze

sondeertruck op rupsen ook prima in het veld uit de voeten. Alle (in

het veld) gegenereerde data zetten we om in adequate adviezen.” ■

'We borduren nog altijd voort op de

roots van het familiebedrijf'

Of projecten nu groot- of kleinschalig zijn, elke opdracht wordt met vol

enthousiasme uitgevoerd, zoals het een oud familiebedrijf betaamt.

Vestigingsadres

Pyrietstraat 1

1812 SC ALKMAAR

Postadres

Postbus 60

1850 AB HEILOO

T. 072 5331720

www.theovanvelzen.nl

T. 072 5064817

www.tjadenadvies.nl

Naamloos-7 1 20-08-20 13:46

167


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van der Veldt Bronbemaling

Tijdelijk en plaatselijk de

grondwaterspiegel verlagen

Van der Veldt Bronbemaling houdt zich al vele tientallen

jaren bezig met bronbemaling in de meest

brede zin van het woord. Het bedrijf is gespecialiseerd

in het plaatselijk verlagen van de grondwaterspiegel

voor allerlei situaties. Denk daarbij

aan het verhogen van de stabiliteit van dijken en

taluds, het droogleggen van een bouwput of voor

het in den droge kunnen graven van sleuven voor

de aanleg van kabels en leidingen. Voor dat laatste

wordt een unieke technologie gehanteerd.

In de infrasector is Van der Veldt een bekend gezicht. “We zijn veelvuldig

actief in het droogleggen van leidingsleuven tot wel 3 a 4 meter diepte”, zegt

Ron Jacobs van Van der Veldt Bronbemaling. “We zouden in theorie wel 10

kilometer aan bemaling per week kunnen wegzetten. Onze techniek maakt

het mogelijk dat we zeer plaatselijk de grondwaterspiegel kunnen verlagen.

Dat heeft onder meer te maken met de speciale filters/bronnen die we

toepassen in een diameter van 25 millimeter”, legt Jacobs uit. “Ook in veenachtige

gebieden, zoals het geval in de Randstad, kunnen we leidingsleuven

heel snel droogleggen. De opstart van dit type bemaling verloopt dan ook

veel sneller dan andere vormen van bemaling. We kunnen heel snel schakelen.

Niet in de laatste plaats doordat we alle benodigdheden en materieel in

eigen beheer hebben en het aanleggen van de bemaling geheel zelfstandig

kunnen uitvoeren met eigen personeel.” ■

Van der Veldt Bronbemaling houdt zich al vele tientallen jaren bezig met

bronbemaling in de meest brede zin van het woord.

Ook in veenachtige gebieden, zoals het geval in de Randstad, kunnen we

leidingsleuven heel snel droogleggen.

168

Naamloos-2 1 25-08-20 10:15


SPECIAL SONDEREN & GEOTECHNIEK

Tekst | Roel van Gils Beeld | URETEK Benelux BV

Funderingsherstel

door bodeminjectie

Verzakte busbanen, tramsporen, asfaltwegen of verzakkingen van

kunstwerken kunnen tot ernstige verkeershinder en gevaarlijke

situaties leiden. Met de Floorlift-bodeminjectiemethode kan URETEK

dat snel, economisch en zonder ernstige overlast verhelpen.

“De unieke injectiemethode is een Finse vinding

en bestaat uit een 2-componenten polyurethaan

expansiehars”, legt Arend Knuf-

In de infrasector worden we regelmatig gevraagd voor het herstellen van verzakte busbanen, tramsporen en

spoorwegovergangen of zelfs het rechtzetten van hoogspanningsmasten.

De unieke injectiemethode is een Finse vinding

en bestaat uit een 2-componenten polyurethaan

expansiehars.

man, Technisch Manager bij URETEK Benelux

uit. “Binnen 15 seconden neemt de hars 33

keer zijn eigen volume aan met een expansiekracht

van 50 ton per m 2 . Voor het herstellen

van verzakkingen, boren we eerst kleine gaten

in het beton. Hierin injecteren we kleine

hoeveelheden expansiehars om allereerst de

ondergrond te verdichten. Vervolgens kunnen

we verzakkingen tot op de millimeter nauwkeurig

sturen naar het gewenste niveau. Daarbij

maken we gebruik van laserapparatuur.”

KLAPPERENDE BETONPLATEN

Volgens Knufman is er in theorie geen maximale

hoogte. “We hebben wel eens een berging

meer dan 60 centimeter opgetild. De

injectiemethode is toepasbaar op vrijwel alle

bodemlagen, zoals zand, klei, leem en veen.

In de infrasector worden we regelmatig gevraagd

voor het herstellen van verzakte busbanen,

tramsporen en spoorwegovergangen

of zelfs het rechtzetten van hoogspanningsmasten.

Zo zijn we nu bezig met het herstellen

van een busbaan in Eindhoven. De

betonplaten klapperen bij de dilataties wat

geluidsoverlast veroorzaakt voor omwonenden.

Na een proefinjectie bleek het euvel te

zijn opgelost en werd ons de opdracht gegund

voor het herstel van een groot deel van de

busbaan. Datzelfde geldt voor het tramspoor

in Amsterdam IJburg. Het ligt plaatselijk zo

scheef dat de tram er hinder van ondervindt.

Met onze Floorlift-bodeminjectiemethode

leggen we de betonplaten in het spoor weer

recht. De methode is ook uitermate geschikt

om bijvoorbeeld betonnen duikers op te tillen

of tot 6 meter diep aan grondverbetering

te doen”, besluit Knufman. ■

169


LEASE IS MORE

GRAAFMACHINE

BETONMIXER

BULLDOZER

GENERATOR /

AGGREGAAT

GRAAF / LAAD

COMBINATIE

HIJSKRAAN /

HOOGWERKER

KNIK / DUMPER

MEETINSTRUMENTEN

SCHRANKLADER /

KNIKMOPS

VERREIKER

WEGENBOUW /

ASFALTEERMACHINE

WIELLADER / SHOVEL

De equipment lease-experts van Activum helpen u graag aan de beste leaseoplossing voor uw nieuwe

of gebruikte GWW-equipment. Van scraper tot ponton, van aggregaat tot asfalteerder.

Interesse?

Bel ons op 020 - 788 33 00 of bezoek onze website:

www.financial-lease.nl/GWW


BOUWMAT

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

LEKKER KNABBELEN OP HOOGTE

KLANTSPECIFIEKE MACHINES

HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED

EEN BEWEZEN KEUS VOOR HOOGWAARDIGE DUURZAME LAGERS

EEN VEELHEID AAN FINANCIERINGSOPLOSSINGEN


MET ONZE EIGEN ENGINEERINGS- AFDELING ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN WIJ (FUNDERINGS)

MACHINES, HIGH REACH DEMOLITION MACHINES EN ZOGENAAMDE ‘SPECIALS’ OP KLANTWENS!

ELM BOUWMACHINES HEEFT… AL MEER DAN 90! JAAR ERVARING…. GESPECIALISEERD IN MAATWERK ….. EIGEN VERHUURVLOOT (RENTELM)….

ELM BOUWMACHINES BV | Transportweg 10 2742 RH Waddinxveen | 010 200 4383 | info@elmbouwmachines.nl


Inhoud

178

185

174 180 188

BOUWMAT

“Lekker knabbelen op hoogte”aan Heerlense hoogbouw 174

Van rupsgraver tot ankerboormachine 176

Klantspecifieke machines 178

Haastige spoed is zelden goed! 180

Een bewezen keus voor hoogwaardige duurzame lagers 182

Deze Panther boet niet in aan veiligheid 183

Flexibel en kostenefficiënt bekistingssysteem ingezet 185

Specialist in handbediende verdichtingsmachines 187

Een veelheid aan financieringsoplossingen 188

173


Tekst: Jan Mol Beeld: Saes International BV / Van Vliet Sloopwerken BV

“Lekker knabbelen op hoogte”

aan Heerlense hoogbouw

Een mooiere manier om het specialistische slopen van een 10 verdiepingen tellend gebouw in Heerlen

te omschrijven is er niet. Deze omschrijving komt van Henk Saes, die aan Van Vliet Sloopwerken

BV een sloopschaar VTN HP21 verhuurd. “Deze 2 tons sloopschaar voor 22 tot 30 ton’s machines is

uitgerust met een speed valve hetgeen resulteert in het sneller openen en sluiten van de schaar. Daarmee

ben je niet alleen figuurlijk aan het ‘knabbelen’, maar ook letterlijk”, aldus Henk Saes.

“De VTN HP21 sloopschaar is gemonteerd op

de 160 tons Hitachi 870 met sloop giek, van

Van Vliet Sloopwerken”, deelt Leon Copier van

Van Vliet ons mee. “Normaliter zouden we een

grotere schaar gebruiken, we moesten echter

op het gewicht letten, aangezien we op 40 tot

50 meter hoogte werken. We kwamen bij het

Saes team terecht door onze goede band met

Erwin Broens en zijn zeer te spreken over de

Saes service en hun aanbouwdelen.”

Henk Saes constateert dat verhuur een steeds

grotere rol speelt binnen hun bedrijven. “We

hebben natuurlijk een uniek programma aan

zware uitrustingsstukken voor sloopwerkzaamheden,

maar merken dat ook in het middensegment

steeds meer om projectmatig inhuren

gevraagd wordt. Het Italiaanse VTN is

voor ons daarom een ideale leverancier. Goede

kwaliteit, betrouwbaar en betaalbaar.”

Er kan gerust gesteld worden dat Saes Inter-

national BV inmiddels de complete markt kan

bedienen vanuit voorraad. “Van VTN hebben

we een uitgebreid assortiment aan betonvergruizers,

kleine betonscharen en zeefbakken

in ons pakket. De grote betonscharen van

Epiroc vullen het assortiment naar boven toe

aan, waarbij de combischaren volop in de aandacht

staan. Met Erkat leveren we frezen van

klein tot groot, geschikt voor onderwaterwerken.

De Erkat ER3000 is momenteel voor 4

maanden verhuurt en doet zijn werk in India.

In Schotland, Ierland, Luxemburg en Duitsland

verhuurt Saes momenteel Epiroc HB7000

sloophamers”, somt Henk Saes op. “Naast 3

Epiroc ijzerscharen vind je inmiddels ook onze

LaBounty ijzerscharen op sloopwerken.”

GROTE JONGENS VRAGEN OM

GROTE KWALITEITSMERKEN

Het feit dat we grote kwaliteitsmerken in huis

hebben maakt ons aantrekkelijk voor de grote

jongens. Tel daarbij het feit dat we onze eigen

trilblokken meeverhuren en je hebt het over

topmaterieel dat uitblinkt in betrouwbaarheid

en efficiëntie. Onze service is dan de kers op

de taart”, vervolgt Henk Saes. “En wie graag

een machine meehuurt, kan ook bij ons terecht,

voor bijvoorbeeld onze Hitachi 870 met

Epiroc HB10.000, Erkat ER5500 of de Epiroc

Combischaar CC6000.”

INVESTERINGEN UITSTELLEN

BETEKENT HUREN

Voor Henk Saes is het duidelijk dat bedrijven op

projecten grote investeringen momenteel uitstellen.

“Maar projecten gaan door en er komen er

meer bij. Dan is bijhuren de beste optie. Wij maken

mee dat hoofdaannemers hun onderaannemers

vertellen dat ze hun materieel het beste bij

ons kunnen inhuren, dat is een bekroning van het

wederzijds vertrouwen. Daar doen we het voor,

we zien hier dat alle energie die we als Saes team

in onze aanbouwdelen en service steken terugvertaald

wordt in tevreden klanten.” ■

Ook voor onderwaterwerken heeft Saes de oplossing.

Er kan rustig gesteld worden dat Saes International BV inmiddels de complete markt kan bedienen vanuit voorraad.

174


De VTN HP21 is gemonteerd op

een 160 tons Hitachi 870 met sloopgiek.

175


Tekst | Roel van Gils Beeld | ELM Bouwmachines

Van rupsgraver tot

ankerboormachine

Met bijna negentig (!) jaar ervaring kent ELM Bouwmachines de klappen van de zweep. De totaalleverancier

voor de grondverzet-, funderings- en sloopbranche is al vele jaren verantwoordelijk

voor de verkoop en service van het wereldmerk Doosan voor de regio Zuid-West Nederland.

Wat ELM uniek maakt, is dat het bedrijf uit Waddinxveen machines of giekconfiguraties op maat

ontwikkelt. Momenteel is ELM onder meer bezig met de ombouw van een Doosan DX350 LC-7

rupsgraafmachine tot een heuse ankerboormachine voor Voorbij Funderingstechniek.

Doosan levert machines met keuze uit een standaard

programma aan giekconfiguraties. “Vaak

past dat net niet bij de beoogde werkzaamheden

van onze klanten”, weet Gerben Brouwer van

ELM. “Wij hebben geruime tijd ervaring in cabine-

of giekaanpassingen, maar kunnen ook compleet

nieuwe configuraties ontwikkelen op een

bestaande of aangepaste basis. In 2018 hebben

we het bedrijf ETEC ingelijfd, sterk in maatwerk

van grondverzetmachines en werktuigen. Voorbij

Funderingstechniek had enkele jaren daarvoor bij

ETEC een funderingsmachine laten aanpassen om

De capaciteit van de olievoorraad is verdubbeld en er is een extra oliekoeler gemonteerd om oververhitting van de olie te voorkomen.

176


damwanden te drukken. Deze machine is dusdanig

goed bevallen dat ze nu een ‘bestelling’ hebben geplaatst

voor een nieuw type ankerboormachine.”

De basis van de ankerboormachine bestaat uit

een Doosan DX350 LC-7 rupsgraver met de

schoonst mogelijk Stage V-dieselmotor die op

dit moment verkrijgbaar is, legt Brouwer uit. “De

onderwagen wordt volledig aangepast om een

stabiel ‘platform’ voor de boorwerkzaamheden

te creëren. Zo is de onderwagen hydraulisch

uitschuifbaar van 3480 naar 4940 millimeter en

is de bestaande ballast van 7000 kilogram naar

achteren verplaatst om nog eens 3000 kilogram

extra ballast te kunnen toevoegen tussen de motor

en de bestaande ballast in. De giek moet namelijk

volledig gestrekt een zogenaamde boorlafette

kunnen tillen met een gewicht van 8 ton.

De verstelbare giek is bovendien voorzien van

twee zwaardere hefcilinders van een grote model

rupsgraver vanwege de grotere hefcapaciteit.

Daarnaast is de capaciteit van de olievoorraad

verdubbeld en een extra oliekoeler gemonteerd

om oververhitting van de olie te voorkomen.

Ook zijn er slangbreukkleppen geplaatst om de

machine te kunnen keuren als funderingsmachine

volgens schema TCVT W6-01, is het dakraam

vervangen door gepantserd glas en wordt voorzien

in een lastsignaleringssysteem.”

De onderwagen wordt volledig aangepast om een stabiel ‘platform’ voor de boorwerkzaamheden te creëren.

ELM heeft geruime tijd ervaring in cabine- of giekaanpassingen, maar kan ook compleet nieuwe configuraties

ontwikkelen op een bestaande of aangepaste basis.

De veelzijdige machine is dermate aangepast

dat de fabrieks-CE van Doosan logischerwijs

komt te vervallen, erkent Brouwer. “Dat is

ook de reden dat er een ETEC-label en CEmarkering

aan komt te hangen, net zoals de

vorige machine voor Voorbij Funderingstechniek.

Het mooie is dat wij als ELM de volledige

ombouw onder één dak realiseren van de

levering van de basismachine, het tekenwerk

en snijwerk tot de ombouw, montage en het

spuiten in bedrijfskleur in de eigen spuiterij.

De ankerboormachine wordt bij Nijhuis in

Dronten vervolgens gekeurd als funderingsmachine.”

Arno van Vlimmeren van Voorbij

Funderingstechniek vult aan: “De machine

komt ter vervanging van een kraan waar we

nu ankers mee boren. Deze is niet stabiel genoeg

om de boorlafette over een grotere afstand

te handelen. De nieuwe machine maakt

het mogelijk om hoogfrequente boringen

(verbuisd boren) uit te voeren, maar ook om

zelfborende ankers te plaatsen. Dat laatste

gaat door de hoge trilfrequentie bij de boorpunt

eenvoudiger en sneller, omdat de grond

week wordt gemaakt. Het is zelfs mogelijk om

onder machine door te boren. Kortom, een

aanwinst voor ons als bedrijf.” ■

177


Tekst | Susan Peek Beeld | Van den Heuvel uit Werkendam

Klantspecifieke machines

voor de funderingsbranche

Wat doe je als je centraal wilt staan in de funderingsbranche en écht toegevoegde waarde wilt

leveren? Dan maak je machines die klanten inzetten voor hun specifieke doeleinden. Van den

Heuvel uit Werkendam (VDH) is een succesvolle partner in de funderings-, grondverzet-,

sloop-, overslag- en waterbouwsector. Zij verkopen niet alleen betrouwbare merken,

maar zijn ook in staat machines van hoge kwaliteit te ontwerpen én te bouwen.

FROM SCRATCH

Waar Van den Heuvel eerder met name betrouwbare merken ombouwde

op basis van klantvraag, maakt het bedrijf tegenwoordig

compleet eigen machines ‘from scratch’. Marc Timmerman, directeur

VDH, vertelt: “Steeds vaker zijn er specifieke wensen voor specifieke

doelen. Daar gaan wij mee aan de slag. We interpreteren de

klantvraag, vragen verder op basis van onze ervaring en expertise en

adviseren de klant. Vervolgens maakt onze afdeling engineering de

ontwerpen en daarna de berekeningen en wordt de machine in onze

werkplaats gebouwd. Het staalwerk maken wij zelf, de hydraulische-,

elektrische- of dieselmotor wordt er geplaatst, de machine wordt in

de gewenste kleuren gespoten en na uitgebreid en zorgvuldig testen

wordt de machine gekeurd afgeleverd. En staan we altijd paraat met

onze goede service.”

SHEETPILER

Al enige tijd is VDH bezig met het ontwikkelen van een sheetpiler. De

Komatsu PC490LC-11 Sheetpiler is een damwandtrilmachine speciaal

voor het trillen en drukken van damwanden. “Begin juli hebben we de

tweede machine afgeleverd in de USA”, vervolgt Timmerman. “Deze

sheetpiler heeft een telescopische mast zodat er langere damwandplanken

geïnstalleerd kunnen worden. Ook is het mogelijk dichterbij

Van den Heuvel werkt altijd met een separaat powerpack en een separaat trilblok zodat te allen tijde aan de laatste eisen kan worden voldaan.

178


'Wij zijn in staat een machine

van hoge kwaliteit te ontwerpen

én te bouwen'

te werken, wat met name een groot voordeel biedt bij binnenstedelijke

projecten. Maar het grootste verschil ten opzichte van de traditionele

manier van damwanden plaatsen -met een hijskraan met

trilblok- is dat deze machine ook drukkend voorspanning kan geven

op de damwand, wat de efficiëntie verhoogt.” VDH werkt altijd met

een separaat powerpack en een separaat trilblok zodat te allen tijde

aan de laatste eisen kan worden voldaan. “In al onze machines zit

tegenwoordig ook een Stage V motor”, vult Timmerman aan. “Deze

sheetpiler is overigens ook met een vierdelige mast verkrijgbaar.”

De nieuwste ontwikkeling van Van den Heuvel: de Komatsu PC490LC-11

sheetpiler. Met de telescopische arm en de mogelijkheid om drukkend

voorspanning te geven op de damwand, biedt deze machine veel voordelen.

OPLOSSINGSGERICHTE FUNDERINGSTECHNIEKEN

Eerder maakte VDH al de MP60, een machine die breed inzetbaar is bij

variërende funderingswerkzaamheden. Deze machine kan zowel heipalen

slaan als verdringend boren, mortel schroefpalen boren, maar ook minivibropalen

trillen. Het hoge rendement van de machine wordt bereikt

door zijn betrouwbaarheid en kwaliteit van de materialen en onderdelen.

Timmerman besluit: “Machines bouwen kunnen wel meer bedrijven, maar

een klantvraag omzetten in een machineontwerp dat voor klantspecifieke

doeleinden geschikt is, dáár zit onze toegevoegde waarde. Je hoeft alleen

maar kenbaar te maken wat je nodig hebt en waarvoor.” ■

AL 70 JAAR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

ook

engineeringsafdeling w

deze damwanddrukmachine.

o

eigen

Zoals

Of ontvangt graag ti

n

aan u kunnen le

e

Neem eens contact met ons op om een afspraak in

te plannen!

WWW.VDHEUVELWERKENDAM.NL | +31 (0)183 502 655 | INFO@VDHEUVELWERKENDAM.NL

Naamloos-3 1 13-07-20 15:25

179


Tekst en beeld | BodemBox

Haastige spoed

is zelden goed!

Maar haastige spoed is soms wel noodzakelijk en dan is het

van groot belang dat er gewerkt kan worden met specialistische

partijen die flexibiliteit en snelheid kunnen bieden.

Dit gold ook voor de spoedklus aan de Veerweg in Streefkerk.

Waterschap Oasen ontdekte daar begin Juli een lek in een

slagaderlijke waterleiding en dan dient er snel gereageerd te

worden. Uitvoerend aannemer Van Vulpen werd ingeschakeld

om een veilige en werkbare bouwput te realiseren.

Om de reparaties te kunnen verrichten was een

ontgraving van 4 meter benodigd en om een

dergelijke ontgraving snel, veilig en betrouwbaar

te kunnen realiseren, is sleufbekisting oftewel

een BoX-systeem noodzakelijk. Van Vulpen

schakelde de hulp in van BodemBoX om

samen met hen te bekijken welke grondkerende

constructies het beste paste in deze situatie. Op

zo’n moment is het een uitdaging om de normale

kwaliteit te bieden maar wel met een andere

snelheid en met veel meer flexibiliteit.

Omdat het een lekkage van een bestaande

waterleiding betrof is het creëren van

een droge en werkbare bouwput een grote

uitdaging. Allereerst diende de bestaande

waterleiding omgeschakeld te worden.

Omdat het een slagader betrof, de grootste

transportleiding die de verschillende

zuiveringstations verbindt, was het nodig

om een aantal schakelingen te verrichten.

Vervolgens dient een grondkerende constructie

ontworpen te worden die geschikt

is voor de betreffende situatie. Om zo strak

mogelijk aan weerszijden van de waterleiding

te kunnen keren was al snel duidelijk dat een

DamwandBoX-systeem een goede oplossing

zou bieden. Het BoX-systeem diende aangebracht

te worden in een bestaande sloot

die volstond met water. Daarom is door Van

Vulpen geopperd om aan alle zijdes te werken

met Damwand-kamerelement, dit bleek

in de uitvoering een perfecte keuze!

BodemBoX kreeg op vrijdag de spoedaanvraag

binnen met het verzoek om de maandag

na dat weekend uit te leveren. Dat betekent

dat je moet kunnen bouwen op je medewerkers

en partners om in de tussenliggende tijd

het project voor te bereiden en te organiseren.

Op maandag werden de eerste vrachtwagens

in Streefkerk gelost. Op dinsdag heeft

Van Vulpen met instructie van BodemBoX de

DamwandBoXen gemonteerd en ingegraven

en op woensdag was de bouwput droog en

werkbaar voor de reparaties.

Voor Oasen was dit de eerste keer dat ze een

lek moesten repareren in een slagader en dit

is goed verlopen. Van Vulpen en BodemBoX

kunnen terugkijken op een mooie samenwerking

en een topprestatie onder hoge druk.

Met de juiste samenwerking en kwaliteit is

haastige spoed wel degelijk goed! ■

'BodemBoX kreeg

op vrijdag de

spoedaanvraag binnen

met het verzoek om

de maandag na dat

weekend uit te leveren'

Nachtelijke werkzaamheden t.b.v. de spoedreparatie aan de

slagaderlijke leiding van Oasen

Voor Oasen was dit de eerste keer dat ze een lek moesten repareren in een

slagader en dit is goed verlopen.

180


De droge en werkbare bouwkuip werd gerealiseerd met verschillende Damwand-kamerelementen van BodemBoX

Het BoX-systeem diende aangebracht te worden in een bestaande sloot die volstond met water.

181


Tekst | Susan Peek Beeld | Sandfirden Technics, Thordon Bearings

Een bewezen keus voor

hoogwaardige duurzame lagers

zónder olie of vet

Elk land heeft een eigen vorm van industrie en

daarmee ook eigen behoeftes. Zo wordt er in

verschillende landen meer gewerkt met hydro

en excelleert ons land weer op het gebied van

bagger- en pompindustrie. Toch hebben die landen

één ding gemeen: er wordt meer en meer

gevraagd naar groene oplossingen.

Klanten voorzien van hoogst betrouwbare producten op basis van

duurzame technologie. Dát doet Sandfirden Technics. Als exclusief

Benelux dealer van het topmerk Thordon Bearings, biedt Sandfirden

hoogwaardige, milieuvriendelijke en duurzame kunststof glijlagers

voor diverse toepassingen: de scheepvaart, schone energieopwekking,

pomp, bagger, offshore en industriële markten.

GROENE OPLOSSINGEN

Willem Noor, accountmanager Benelux voor Thordon Bearings bij Sandfirden

Technics: “Onze kracht ligt in het optimaal benutten van technische

eigenschappen en prestaties van producten. En dat voor lange levensduur.

Als maritiem gerelateerd bedrijf zetten we Thordon in bij roer- en schroefaslagers

en dek-equipment.” Noor constateert dat er steeds vaker bij de

bouw van een schip gekeken wordt naar de mogelijkheden voor watersmering.

Ook in de pompindustrie neemt de vraag naar milieuvriendelijke

lagers toe. “De Thordon lagers zijn in meerdere applicaties in te zetten.

Daarbij kijken we naar belangrijke factoren als smering, water, vlaktedrukken

en de omgeving van de applicatie om zo te adviseren welk lager de

beste eigenschappen heeft voor die specifieke toepassing.”

MILIEUVRIENDELIJK MET BEHOUD

VAN LANGE STANDTIJDEN

Thordon producten werken doorgaans met watersmering of droog bij

langzame oscillerende toepassingen, waardoor er geen vet of olie hoeft te

worden gebruikt. Alle producten bieden een uitzonderlijke levensduur en

zijn zeer eenvoudig ter plaatse te installeren. Noor licht toe: “Thordon biedt

onder andere Elastomeren (XL, SXL en Composite): homogene producten

met zelfsmering, een goede stootbelasting, hoge slijtvastheid en laag wrijvingscoëfficiënt.

De Composite is ontwikkeld voor verontreinigde water

omgevingen, zoals de baggerindustrie en bij pompen in de GWW. Thordon

heeft Thermoplastics waarbij de ThorPlas-Blue toegepast kan worden

in water met een hoge temperatuur of chemicaliën en de ThorPlas-White

met NSF-keur geschikt is voor de drinkwater- en foodindustrie. Sandfirden

Technics past in een verticale koelwaterpomp vaak twee soorten lagers

toe: de SXL én de Composite. “Die combinatie lijkt heel goed uit te pakken”,

besluit Noor. “Met een groot netwerk en een goede klantenservice

wereldwijd, heeft Sandfirden Technics altijd de slimste oplossing.” ■

Geïnstalleerde Thordon Composite lager na droogijs koeling

(Beeld: Sandfirden Technics)

VERTICAL TURBINE PUMP BEARINGS

• Long Wear Life and High

Abrasion Resistance

• Excellent Dry Start

Up Capability

• Pollution Free Operation

• Easy to Machine and Install

Haventerrein 1

1779 GS Den Oever Tel: +31 (0)227 513 613

The Netherlands E-mail: info@sandfirden.nl www.sandfirden.nl

182


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Tele Radio

Deze Panther

boet niet in

aan veiligheid

Er zijn werksituaties waarin veiligheid een grote

rol speelt. Dan is een goede afstandsbediening

een grote plus, zoals de Panther PLd van Tele Radio.

Die is onafhankelijk gecertificeerd, zodat de

gebruiker er altijd op kan vertrouwen. Een nieuwe

ontvanger voegt extra functionaliteiten toe.

Sloopwerk of het verplaatsen van zware ladingen, zeker op lastige plekken,

brengt de nodige veiligheidsrisico's met zich mee. Binnen de Panther-serie

draadloze radiografische afstandsbedieningen van Tele Radio is de PLd-versie

voor die situaties ontwikkeld. Deze PN-T19-2 beschikt, in combinatie met

één van de twee PLd-ontvangers, over het noodzakelijk performance level

D op de noodstopwerking, overeenkomend met Safety Integrity level 2.

Bij werkzaamheden met een hoog veiligheidsrisico moet u altijd kunnen

vertrouwen op de noodstop. Hiervan bent u altijd verzekerd doordat

het PLd-certificaat voor Tele Radio wordt uitgegeven door een onafhankelijke

keuringsinstantie.

GEHEEL VOORBEREID

Werken met een Panther PLd-set is eenvoudig. De afstandsbediening

is standaard voorzien van diverse hef-, hijs- en kraanconfiguraties en de

ontvangers worden bekabeld geleverd. Tele Radio biedt daarbij de unieke

mogelijkheid om de ontvanger vanaf de grond in te stellen. Ook kan

de zender worden gewisseld zonder dat de ontvanger daarvoor moet

worden geopend. Een goed voorbeeld van de flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid

die uiteraard gepaard gaat met de noodzakelijke robuustheid

voor gebruik in een 'ruwe' omgeving.

UITBREIDBARE ONTVANGER

De PN-R23 is een nieuwe ontvanger voor de Panther-PLd en hij is beschikbaar

voor bekabeld gebruik of met een han-connector. De ontvanger

is uiterst flexibel, doordat hij modulair is uit te breiden met extra functionaliteiten,

zoals een extra relais, CAN-bus, repeaters, digitale input, analoge

output enzovoort. En dat alles zonder in te boeten aan de PLd-veiligheid.

ALLES VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

Ook de software draagt op vele manieren bij aan een veilig gebruik, ook

bij meerdere zenders-ontvangers en/of in 'gevoelige' situaties. Zo is een

unieke signaalcode tussen zender en ontvanger essentieel en moet u

deze zelf kunnen instellen. Dat geldt overigens ook voor de groepscode,

waardoor meerdere zenders één ontvanger kunnen bedienen. Daarnaast

zorgt de Direct Sequence Spread Spectrum technologie voor minder

storing en is het signaal moeilijker te onderscheppen. ■

De Panther PLd-afstandsbediening zorgt in een 'lastige' werksituatie voor optimale

veiligheid. Links de twee nieuwe PLd- ontvangers. De onderste is de versie voor

bekabeld gebruik en de bovenste voor aansluiting via een han-connector.

INDUSTRIËLE

AFSTANDSBESTURING 2.0

PUMA

'Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Onafhankelijk

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

gecertificeerd

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx'

Tele Radio: fabrikant van industriële, draadloze besturingen om veilig en

efficiënt te werken. Innovatief en robuust. Ontdek Tele Radio PUMA: met

het hoogste veiligheidsniveau voor hydraulische, mobiele en industriële

toepassingen.

Beschikbaar als Basic Line met een standaard opbouw voor de meeste

toepassingen tegen de scherpste prijs of als maatwerkoplossing voor

extreme flexibiliteit.

Kijk op onze website voor alle informatie.

TELERADIO.NL

Tel. +31 (0) 70 - 419 41 20

info@teleradio.nl

Fotobijschrift 2. (Beeld: xxxxx)

20 th Anniversary

Tele Radio Benelux

SAFE • SMART • STRONG

183

00020946002 - Tele Radio BV.indd 1 08-07-20 12:53


??

Met PERI ben je zeker van een veilige bouwplaats!

Maak kennis met onze brede range aan producten

PERI VARIOKIT, MAXIMO bekisting met MXK platform,

PERI SKY ANCHOR en PERI UP Flex steigers voor een

gegarandeerde veilige werkplek.

Een integraal totaalpakket voor veiligheid en bereikbaarheid met onze steiger- en bekistingssystemen:

the best of both worlds!

Vooruitstrevend in veiligheid!

Engineered solutions en kostenefficiënt.

Voor meer informatie en overzicht van onze vele oplossingen, bezoek onze website:

www.peri.nl

Bekistingen

Steigers

Engineering

www.peri.nl


Het VARIOKIT systeem van PERI

profileert zich als dé ideale toepassing

voor de bouw en renovatie van bruggen.

Voor de bekisting van drie

nieuwe bruggen in het Belgische

Merksem deed aannemer Artes

Roegiers een beroep op PERI.

Tekst | Niels Rouvrois & Susan Peek Beeld | PERI

Flexibel en kostenefficiënt

bekistingssysteem ingezet

bij groot bruggenproject in Merksem (B)

Door toenemende belasting van het alsmaar drukker en zwaarder wordende verkeer, zijn veel

bruggen dringend toe aan renovatie of vervanging. PERI, de bekisting- en steigerspecialist biedt

met het VARIOKIT systeem een ideale oplossing voor brugbouw en -renovatie.

De bouw van drie nieuwe bruggen in het

Belgische Merksem, is zo’n grootschalig project

waarbij de bekistingssystemen van PERI optimaal

zijn ingezet. Eén van de drie aannemers, Artes

Roegiers, schakelde PERI in voor de bekistingen

van dit project. “De hoofdeis was duidelijk:

het leveren van de juiste bekisting die zowel

makkelijk te plaatsen als te ontkisten was”,

vertelt Tom Deloof, sales engineer bij PERI

VEELZIJDIG

Het veelzijdige VARIOKIT systeem,

uitermate geschikt voor korte bruggen en

renovatiewerkzaamheden bij uitkragende

borstweringen, bleek de ideale bekistingsoplossing.

Zo werd er bekisting geplaatst in het brugdek van

de trambrug en de oostelijke wegbrug, waarna

deze werd ingevaren. Daarna is er gestart

met het afwerken van de brugdekken. Na de

laatste betonstort zijn begin dit jaar de laatste

bekistingpanelen weggehaald. Vanaf augustus

2020 staat de bekisting en ontkisting van de

tweede wegbrug op de agenda.

FLEXIBILITEIT BESPAART

TIJD EN KOSTEN

Dankzij de verschillende standaardlengtes van

het VARIOKIT systeem kan er bekist worden

zonder onderdelen op maat te maken en

kunnen alle vormen in het brugdek worden

bekist. Het uitgebreide VARIO systeem blinkt

uit in gebruiksgemak tijdens het plaatsen en

ontkisten, wat tijd en kosten bespaart. Voor dit

grootschalige project is een enorme hoeveelheid

van hetzelfde bekistingsmateriaal nodig: de VARIO

wandbekisting en het VARIOKIT brugsysteem.

Doordat PERI voor haar materialen een beroep

kan doen op vestigingen door heel Europa, is

het gelukt twee bruggen in eenzelfde fase uit te

voeren, wat ook gunstig was voor de bouwtijd.

EXPERTISE

Voor de complexe betonelementen, zoals

de tien meter hoge pijlers werd, naast de

producten van PERI, ook een beroep gedaan op

de professionele ondersteuning van PERI. Tom

Deloof: “Dankzij de flexibele positionering van

de dragers en ankers van het systeem, is deze

makkelijk aan te passen aan de eisen. Verder

heeft de klant de TRIO paneelbekisting ingezet

voor de funderingen. Dit PERI systeem kocht

Artes Roegiers zelf reeds eerder aan. Het

universele bekistingssysteem legt de hoogste

nadruk op ongecompliceerde bekisting en de

vermindering van de bekistingstijd en werd

in dit project gecombineerd met de meer

geavanceerde MAXIMO paneelbekisting.”

Aannemer Artes Roegiers besluit: “De

goede samenwerking met PERI draagt bij

aan een mooi resultaat bij dit grootschalige

bruggenproject in Merksem.” ■

185


Op de stamper uit de SRV serie van Weber MT

is de bedrijfsveiligheid vergroot door het toepassen

van een drietraps luchtfiltersysteem.

De CR7 van Weber MT: een voor- en achteruit

schakelbare trilplaat met de modernste techniek, een

hoge verdichtingscapaciteit en van duurzame kwaliteit.

Tekst | Susan Peek Beeld | Weber MT

Specialist in handbediende

verdichtingsmachines

levert ongekende kwaliteit

Tot in de puntjes doordacht en duurzaam in ruw bouwterrein. Dát zijn de producten van

Weber MT. Als één van de belangrijkste fabrikanten van handbediende verdichtingsmachines,

richt Weber MT zich op haar sterke punten en neemt geen genoegen met ‘standaard’ kwaliteit.

Het middelgrote familiebedrijf ontwikkelt, produceert

en verkoopt al sinds 1958 verdichtingsmachines.

“Uitsluitend handbediend”, vult

Nadine Rogiers aan, verkoopverantwoordelijke

Benelux bij Weber MT. Daarmee bezet

Weber MT in de bouwmachinebranche een

niche. Het bedrijf -met zo’n 200 medewerkers

en het hoofdkantoor en de productie in Duitsland-

levert wereldwijd via diverse verkoopkantoren

en dochterbedrijven.

SPECIALISATIE

“We lopen voorop op het gebied van voor- en

achteruit lopende trilplaten en bodemverdichters,

trilstampers, walsen en trilnaden voor betonverdichting.

Daarbij is ons doel om technologisch

en kwalitatief hoogwaardige producten te

ontwikkelen. Maar liefst 10% van de medewerkers

van Weber MT is betrokken bij of werkt

op onze ontwikkelingsafdeling”, zegt Rogiers.

“Daarbij gaat onze eis op het gebied van kwaliteit

steeds verder dan wat er nú is bereikt.”

‘MADE BY WEBER MT’

Rogiers noemt enkele voorbeelden van de

innovatiekracht van Weber MT, waarbij het

soms een nieuw innovatief product betreft

maar soms ook gaat om een continue ontwikkeling

van een bestaand product. “Zo heeft

Weber MT als eerste een verdichtingscontrole

toegepast op trilplaten: de COMPATROL ®

2.0 met motor data management (MDM)

zorgt voor een gelijkmatige verdichting en

voorkomt motorschade, veroorzaakt door

bijvoorbeeld het ontbreken van olie, een vervuilde

luchtfilter of oververhitting. Op de CF

serie, de compacte vooruitlopende trilplaten,

heeft Weber MT een anti-vibratie-handbeugel

ontwikkeld die zorgt voor lage hand-arm

trillingen. En op de stamper uit de SRV serie

is de bedrijfsveiligheid vergroot door het toepassen

van een drietraps luchtfiltersysteem.”

Enkele voorbeelden waarmee Weber MT

tegemoet komt aan de vraag vanuit de markt

(meer comfort en bedrijfsveiligheid) of aan de

veranderende eisen of regelgeving binnen de

branche (veiligheid, emissie eisen).

KWALITEIT, SPECIALISATIE

EN CONCENTRATIE

Het mag duidelijk zijn dat de kerncompetenties

om een kwalitatief hoogwaardig product

te kunnen leveren, bij Weber MT bestaan uit

kwaliteit, specialisatie en concentratie. “Niet alleen

de kwaliteit van de producten, maar ook

naar de klanten toe”, vult Rogiers aan. “De snelle

onderdelenlevering en de service naar onze

klanten is daar een belangrijke factor in. Dat dat

wel goed zit, uit zich in de lage garantiequota

en hoge klanttevredenheid”, besluit Rogiers. ■

187


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Activum Finance

Een veelheid aan

financieringsoplossingen

Financieringsmogelijkheden voor grond-, weg- en waterbouw

Binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw gaat het vaak om grote investeringen.

Ook de kleinere MKB-bedrijven moeten beschikken over kranen, bulldozers en shovels om hun

vak te kunnen uitoefenen. Steeds vaker kloppen deze hiervoor aan bij financieringsbedrijven,

die de noodzakelijke aankopen snel en adequaat mogelijk maken.

Activum Finance is zo’n financieringsbedrijf

en zij herkent de problemen van GWW’ers.

“Vaak zijn het kleinschalige bedrijven met

zo’n vier tot vijf medewerkers”, weet Casper

J. Barendse, partner van Activum Finance.

“Maar de investeringen die zij moeten

doen, zijn vaak groot. Met de aankoop van

trucks, pontons en transportmaterieel zijn

flinke bedragen gemoeid. En dan hebben

we het nog niet over de investeringen in

alle aanverwante zaken zoals surveying en

remotely operated equipment - het meer

high tech equipment dat ook een steeds

belangrijker plaats inneemt.”

SNEL EN ADEQUAAT

Grond-, Weg- en Waterbouw is een van de

sectoren waarvoor Activum Finance zich

hard maakt. Door zich laagdrempelig op te

stellen en snel tot actie te komen, moedigt

zij GWW’ers aan om in ieder geval contact

op te nemen bij financieringsvraagstukken.

Casper J. Barendse: “Wil je onze echte passie aanspreken, dan moet je komen met

innovatieve ontwikkelingen op het gebied van milieubeheer”

Duncan Dirkzwager: “We komen onmiddellijk in actie”

188


‘We kennen de branche en dus ook het materieel dat nodig is’

“We kennen de branche”, vertelt Duncan

Dirkzwager, partner van Activum Finance.

“We kennen het benodigde materieel en

bijna altijd weet de aanvrager al precies

wat hij aan materieel nodig heeft. Dan

kunnen we onmiddellijk in actie komen.

In de meeste gevallen kunnen we meteen

na de telefonische aanvraag al een offerte

aanleveren. Is hiervoor ook een gesprek

nodig, dan wordt dat in de regel op zeer

korte termijn ingepland.”

alle zekerheden meewegen voor je lease die

in principe alleen het gefinancierde object

moet betreffen. Bij Activum Finance kijken

we uitsluitend naar de investering. Alleen het

object is onderpand.”

wij het gewenste bedrijfsmiddel en wordt de

financier juridisch en economisch eigenaar. In

dat geval huurt onze klant het bedrijfsmiddel

bij de leasemaatschappij.” Activum Finance

beschikt over een netwerk van zo’n veertig

‘Niets staat ons in de weg

om onmiddellijk tot actie te komen’

OBJECT IS ONDERPAND

Barendse signaleert dat veel aanvragers

al frustratie hebben opgelopen bij de

traditionele financieringsinstanties zoals

banken. Ze kregen de betreffende afdeling

niet te pakken, konden pas op termijn een

afspraak inplannen of kregen de gewenste

financiering niet rond. “Banken koppelen

de zekerheden”, vertelt Barendse over dit

laatste. “Heb je een hypotheek, een RCkrediet

en voorraadfinanciering, dan gaan

UITEENLOPENDE MOGELIJKHEDEN

Hiermee is niet gezegd dat alle aanvragen

bij Activum Finance op dezelfde manier

worden gefinancierd. Om te beginnen zijn

er verschillende financieringsmogelijkheden,

waaronder financial lease en operational

lease. “Kort gezegd gaat het bij financial

lease om een lening met het aangeschafte

bedrijfsmiddel als zekerheid”, licht

Dirkzwager toe. “Bij operational lease kopen

financiers. “Wij treden op als adviseur en

bemiddelaar. We wegen de mogelijkheden

tegen elkaar af en selecteren de gunstigste

optie voor de klant.”

JUIST VOOR INNOVATIES

Hoezeer Activum Finance ook bekend is met

het reguliere equipment uit de grond-, wegen

waterbouw, ook zij krijgt van tijd tot tijd

aanvragen voor onbekend materieel. ›

189


Het vraagt vaak veel en groot materieel om het vak te kunnen uitoefenen.

“Dit gebeurde onlangs voor een

waterbouwproject in de omgeving van

Amsterdam”, vertelt Barendse. “De

ondernemer moest hier onderwaterlaswerk

verrichten en had hiervoor een ‘ROV’ nodig

oftewel Remotely Operated Vehicle. Dan

ben je bij ons aan het juiste adres. We weten

dat de ontwikkelingen binnen de GWWbranche

snel gaan en dat juist die innovatieve

bedrijven ondersteuning verdienen. Het

vergt meer creativiteit, maar tegelijkertijd

gaat ons hartje hier sneller van kloppen.”

SINDS 2008

Activum Finance bestaat nu twaalf jaar en

hielp in die tijd ruim 2.500 klanten met

equipment lease-oplossingen met een totale

investeringssom van ruim € 700 miljoen. Het

ging hierbij om graafmachines, trailers, offshore

werkboten en metaalbewerkingsmachines.

Maar ook om robots met 3D-meettechnieken

en automatische graafmachines met GPS.

'Een netwerk van volledig

onafhankelijke financiers

in Nederland en België'

Zij heeft hiervoor banden opgebouwd met

onafhankelijke financiers in Nederland en

België. Onder die financiers selecteert zij

het aanbod met de laagste rente, de langste

looptijd, de juiste financieringsvorm, kortom

de beste voorwaarden of de meest passende

oplossing bij de gegeven wens.

GROEIEND TEAM DESKUNDIGEN

Met het aantal klanten groeit ook het aantal

medewerkers. Het team van Activum Finance

bestaat op dit moment uit zes ervaren

personen met uiteenlopende specialismen.

De teamleden helpen klanten snel, duidelijk

en oplossingsgericht. Samen zetten zij zich

in om het proces dat leidt tot de financiering

van bedrijfsmiddelen zo snel en gemakkelijk

mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd

spelen zij in op de terugtrekkende beweging

van de traditionele financiers, waarvan de

eerste signalen zich duidelijk manifesteerden

tijdens de financiële crisis van 2008. “Toen

begonnen de banken hun lokketten te sluiten”,

weet Dirkzwager nog. “Nog voordat er online

een aanbod beschikbaar was voor equipment

lease. Dat was voor ons de regelrechte

aanleiding om actief te worden en online de

financieringen aan te bieden.”

STOKPAARDJES

In 2008 was het gebruik van lease als

financieringsinstrument voor equipment

slechts 5%, veel lager dan in het buitenland.

Inmiddels groeit dat percentage jaarlijks.

Hiermee is duidelijk dat lease een zeer

gewenste financieringsvorm is. “Natuurlijk

gaan we in eerste instantie voor de klant”,

zegt Barendse. “We zoeken voor hem de

beste oplossing. Maar we hebben ook zelf

onze stokpaardjes. Zoals ik al zei kunnen

aanvragen voor innovatieve bedrijfsmiddelen

rekenen op onze bevlogen inzet. Maar wil je

onze echte passie aanspreken, dan moet je

komen met innovatieve ontwikkelingen op het

gebied van milieubeheer. Zoek je financiering

voor innovaties die te maken hebben met

recycling en CO 2

-uitstootbeperking, dan heb

je ons aan boord. We willen daar graag actief

in meedenken. Het is iets wat per definitie

vraagt om creativiteit en die is binnen ons

team sterk aanwezig!” ■

190


GROND/WEG/WATERBOUW

INFRAPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Infrapartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met Frank Wekking en Wouter Jansen:

T +31 495 45 00 95 - E f.wekking@louwersmediagroep.nl - w.jansen@louwersmediagroep.nl

GWW-BOUW.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Infrapartners is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van Infrapartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de Infrapartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met Frank Wekking en Wouter Jansen:

T +31 495 45 00 95 - E f.wekking@louwersmediagroep.nl - w.jansen@louwersmediagroep.nl


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

ABOMA BV

Maxwellstraat 49a

6716 BX EDE

Postbus 121

6710 BC EDE

T +31 318 69 19 20

E info@aboma.nl

W www.aboma.nl

ALTENBURG FUNDERINGSTECHNIEK BV

Postbus 26

8530 AA Lemmer

Industrieweg 17

8531 PA LEMMER

T +31 514 58 88 20

F +31 514 58 88 39

E info@altenburggroep.com

W www.altenburggroep.com

ANTEA GROUP

Postbus 10044

1301 AA ALMERE

T +31 36 530 80 00

E info.nl@anteagroup.com

W www.anteagroup.nl

BIA GROUP

Skagerrakstraat 6

7202 BZ ZUTPHEN

T +31 88 303 22 00

E info.nl@biagroup.com

W www.biagroup.com

INGENIEURSBUREAU BOORSMA

G. Sondermanstraat 2

9203 PV DRACHTEN

Postbus 647

9200 AP DRACHTEN

T +31 512 58 03 00

F +31 512 52 52 96

E drachten@boorsma-consultants.nl

W www.boorsma-consultants.nl

BOSKALIS NEDERLAND

Waalhaven Oostzijde 85

Postbus 4234

3006 AE ROTTERDAM

T +31 10 288 87 77

F +31 10 288 87 66

E nederland@boskalis.nl

W www.boskalis.nl/nederland

CROONWOLTER & DROS

Marten Meesweg 25

3068 AV ROTTERDAM

T +31 88 923 33 44

E info@croonwolterendros.nl

W www.croonwolterendros.nl

DIESEKO GROUP B.V.

Lelystraat 49

3364 AH SLIEDRECHT

T +31 184 41 03 33

E info@diesekogroup.com

W www.diesekogroup.com

DYNAMOSTAAL BV

BOUWINFRASUPPORT.COM

Dynamostraat 31

3903 LK VEENENDAAL

Postbus 135

3900 AC VEENENDAAL

T +31 318 50 93 30

F +31 318 55 61 41

E info@bouwinfrasupport.com

W www.bouwinfrasupport.com

W www.dynamostaal.com

BAREND KEMP BV

Molesteyn 47

3454 PT VLEUTEN DE MEERN

T +31 30 666 60 66

E info@kemp-groep.nl

W www.kemp-groep.nl

BRINKMANN & NIEMEIJER MOTOREN BV

Postbus 50

7390 AB TWELLO

T +31 571 27 69 00

E info@bnmotoren.nl

W www.bnmotoren.nl

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

B-9971 LEMBEKE (B)

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

192


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

GOOIMEER B.V.

Damsluisweg 67

1332 EB ALMERE

Postbus 30219

1303 AE ALMERE

T +31 36 537 03 33

F +31 36 537 03 32

E mail@gooimeer.nl

W www.gooimeer.nl

HAKKERS BV

Oudsas 11

4251 AW WERKENDAM

Postbus 11

4250 DA WERKENDAM

T +31 183 50 11 22

F +31 183 50 16 65

E info@hakkers.com

W www.hakkers.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

HUPKES HOUTHANDEL DIEREN B.V.

Sprankerenseweg 79

8210 ZEDELGEM

6951 DE DIEREN

T +31 313 41 91 00

F +31 313 42 00 39

E info@hupkes.nl

0313 - 419 100

sales@hupkes.nl

W www.hupkes.nl

www.hupkes.nl

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE NV

Vossendaal 11

B-2440 GEEL

T +32 14 56 22 00

E info@hyundai.eu

W www.hyundai.eu

België

maatwerk in hout voor

T +32 50 55 18 90

grond-, weg- en

waterbouw

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

Nederland

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN HATTUM EN BLANKEVOORT

Korenmolenlaan 2

3447 GG WOERDEN

T +31 348 43 51 00

F +31 348 43 51 11

E info@vhbinfra.nl

W www.vhbinfra.nl

IPV DELFT

Oude Delft 39

2611 BB Delft

T +31 15 750 25 75

E info@ipvdelft.nl

W www.ipvdelft.nl

LEICA GEOSYSTEMS BV

Turfschipper 39

2292 JC WATERINGEN

T +31 88 001 80 00

E info@leica-geosystems.com

W www.leic-geosystems.com

HOOGMARTENS WEGENBOUW

Hagelkruisweg 2

5993 SC MAASBREE

T +32 89 81 02 30

E info@hoogmartens.be

W www.hoogmartens.be

KOKOSYSTEMS B.V.

Saturnus 9

2685 LX POELDIJK

Postbus 107

2290 AC WATERINGEN

T +31 174 24 48 38

F +31 174 24 02 45

E info@kokosystems.nl

W www.kokosystems.nl

LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV

Kamerlingh Onnesweg 7

4131 PK VIANEN

Postbus 191

4130 ED VIANEN

T +31 347 37 48 44

F +31 347 37 79 08

E verkoop@ltl.nl

W www.ltl.nl

193


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

MAX BÖGL NEDERLAND BV

Pedro de Medinalaan 5a

1086 XK AMSTERDAM

T +31 20 398 11 30

E info@nl.max-boegl.com

W www.max-boegl.de/nl/

PERI NEDERLAND B.V.

Bekistingen, steigers en Engineering

Postbus 304

5480 AH SCHIJNDEL

T +31 73 547 91 00

F +31 73 549 36 51

E info@peri.nl

W www.peri.nl

TOPCON

De Kronkels 14

3752 LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

T +31 33 299 29 39

E customerservice.nl@topcon.com

W www.topconpositioning.com

MOBILIS

Landdrostlaan 49

7327 GM Apeldoorn

Postbus 20175

7302 HD Apeldoorn

Nederland

T +31 55 538 22 22

E info@mobilis.nl

W www.mobilis.nl

NLMK PLATE SALES S.A.

Rue de Clabecq 101

B-1460 ITTRE

T + 32 2 391 91 00

E quard@eu.nlmk.com

W www.eu.nlmk.com/en/

SAES INTERNATIONAL B.V.

Lozerweg 10

6006 SR WEERT

T +31 495 56 19 29

E info@saes.nl

W www.demolitiontools.eu

GPS meten = bereikbaar!

Rubensstraat 104/73

B-2300 TURNHOUT

T +31 13 36 99 360

E info@surveyour.eu

W www.surveyour.eu

TELE RADIO BV

Tiber 2

2491 DH DEN HAAG

T +31 70 419 41 27

E info@teleradio.nl

W www.teleradio.nl

Naamloos-2 1 18-04-19 13:52

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK B.V

Postbus 20701

1001 NS AMSTERDAM

T +31 20 407 71 00

F +31 20 407 71 99

E info@voorbijft.nl

W www.voorbijdunderingstechniek.nl

XYLEM WATER SOLUTIONS

NEDERLAND B.V.

Pieter Zeemanweg 240

3316 GZ DORDRECHT

Postbus 1126

3300 BC DORDRECHT

T +31 78 654 84 00

F +31 78 651 09 36

E xylemwatersolutionsnl@xyleminc.com

W www.xylemwatersolutions.com/nl

VAN OORD NEDERLAND

Schaardijk 211

3063 NH ROTTERDAM

Postbus 8574

3009 AN ROTTERDAM

T +31 88 826 00 00

F +31 88 826 50 10

E info@vanoord.com

W www.vanoord.com

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV

Admiraal de Boisotstraat 13

B-2000 ANTWERPEN

T +32 3 210 91 91

F +32 3 210 91 92

E info@texion.be

W www.texion.be

ZIUT

Nieuwe Plein 1b

6811 KN ARNHEM

T +31 26 800 19 00

E info@ziut.nl

W www.ziut.nl

194


COMPLEX STEEL

STRUCTURES AND BRIDGE

BUILDING SPECIALIST

TAKE A LOOK AT OUR PROJECTS

WWW.HILLEBRAND.NU

HILLEBRAND BV | Kleverskerkseweg 83 | NL-4338 PM Middelburg | +31 (0)118 612 348 | info@hillebrand.nu

HILLEBRAND BV | Frankrijkweg 5 | NL-4389 PB Vlissingen East | +31 (0)118 612 348 | info@hillebrand.nu