28.10.2020 Views

Grond Weg Waterbouw BE 05 2020

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 9 - <strong>2020</strong><br />

oktober - november 5<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be<br />

Special riolering en<br />

ondergronds infra<br />

Duurzaam<br />

betonherstel<br />

Kanaaldok B2<br />

Borealis Site<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN<br />

BOUWMAT<br />

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


100% elektrisch<br />

100% gemak<br />

Geen uitlaatgassen, geen lawaai, geen vermogensverlies.<br />

Nieuw in de Belux zijn de krachtige, emissievrije ALITRAK dumpers.<br />

De dumpers hebben een maximaal laadvermogen van 600 kg en elektrische motoren van 600 tot en met<br />

1.500 W. Als gebruiker moet u dus zeker niet inboeten aan prestaties.<br />

Ze zijn stil en hierdoor ideaal voor werk in binnenruimtes of in een stedelijke omgeving. Bovendien kunnen de<br />

dumpers door standaard deuropeningen, wat werk in gebouwen vergemakkelijkt. Gedaan met het gezeul met<br />

jerrycans of mobiele tanks, kies emissievrij, kies voor Alitrak accu dumpers.<br />

Alle Bouw Machines is de fiere, exclusieve importeur en verdeler van ALITRAK accu dumpers.<br />

Contacteer ons voor meer informatie, uw dichtstbijzijnde dealer of dealervoorwaarden.<br />

Meer info & verkoop // sales@abmbelgium.com // www.bouwmachines.be


COMPLEX STEEL<br />

STRUCTURES AND BRIDGE<br />

BUILDING SPECIALIST<br />

TAKE A LOOK AT OUR PROJECTS<br />

WWW.HILLEBRAND.NU<br />

HILLEBRAND BV | Kleverskerkseweg 83 | NL-4338 PM Middelburg | +31 (0)118 612 348 | info@hillebrand.nu<br />

HILLEBRAND BV | Frankrijkweg 5 | NL-4389 PB Vlissingen East | +31 (0)118 612 348 | info@hillebrand.nu


5<br />

Voorwoord<br />

‘STEDEN EN GEMEENTEN AAN ZET’<br />

‘Burgemeester, hoe wijs bent u met water?’ De hoofdvraag tijdens de jaarlijkse VLARIO-dag – die omwille van corona uitzonderlijk<br />

online plaatsvond – was klaar en duidelijk. De meer dan 700 deelnemers aan het online event zagen en hoorden hoe het<br />

overlegplatform het debat rond hemelwaterplannen nog eens aanzwengelde. “Vlaanderen staat voor enorme uitdagingen inzake<br />

waterbeheer”, sprak VLARIO-voorzitter Patrick Willems. “Zo moet onder andere de waterkwaliteit verbeteren en zorgt de<br />

klimaatverandering voor steeds extremere weersomstandigheden, met mogelijks wateroverlast tot gevolg. Wij willen meehelpen<br />

om deze problemen aan te pakken. En dit door openbare besturen te ondersteunen en te ontzorgen.”<br />

En die lokale besturen krijgen een belangrijke rol toebedeeld. Als beheerder van de infrastructuur en de publieke ruimte, als ‘regisseur’<br />

om partijen samen te brengen en als vergunningsverleners. Klimaatadaptatie, het creëren van kwaliteitsvolle open ruimte,<br />

vergroening, hittestressbeheer … Het zijn allemaal maatregelen die mooi gekoppeld kunnen worden in een hemelwaterplan. “De<br />

steden en gemeenten zijn aan zet”, klinkt het overtuigend. Maar tegelijkertijd zitten die Vlaamse steden en gemeenten met heel<br />

wat vragen over hoe zij die rol nu best opnemen. Goed nieuws is dat er bijna een half miljard euro is vrijgemaakt op de Vlaamse<br />

begroting voor investeringen in de Blue Deal, die we reeds in GWW 4 onder de aandacht brachten.<br />

“Sinds 2013 stimuleren we vanuit Vlaanderen lokale besturen om een hemelwaterplan op te stellen”, vertelt Vlaams minister van<br />

Omgeving Zuhal Demir. “Vandaag zien we dat 38 gemeenten zo’n plan hebben. We moeten dit dus blijven stimuleren. De focus lag<br />

in eerste instantie vooral op water afvoeren, maar verschuift nu ook naar water ophouden. We zijn ook bezig met het uitbreiden<br />

van de hemelwaterplannen en we bekijken de mogelijkheden om intergemeentelijk op te schalen. Die plannen zitten ook allemaal<br />

vervat in de Blue Deal. De besturen die werk maken van een hemelwaterplan willen we ook belonen zodat ze meer stimulansen<br />

krijgen. Onder andere door financiële ondersteuning.”<br />

Terwijl de VLARIO-dag eind september digitaal plaatsvond, stelde TECHNI-MAT – een nieuwe tweedaagse vakbeurs voor alle<br />

spelers binnen infra & ruwbouw – alles in het werk om begin oktober een fysiek event te organiseren. En met succes. De beurs<br />

profileert zich als het verzamelpunt van knowhow, technieken en materialen voor de sector en ontving 125 interessante exposanten<br />

en meer dan 1.600 bezoekers. Hoogtepunt was de uitreiking van de allereerste TECHNI-MAT Awards. STRADUS ging met<br />

de Sustainability Award en Audience Award aan de haal en de Technical Award viel in handen van CGK Group.<br />

Meer over de VLARIO-dag en TECHNI-MAT lees je in alweer een goed gevulde editie van <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong>. Naast tal<br />

van interessante projecten – waaronder de transformatie van de Nieuwstraat in Brussel, het vernieuwen van de E313 in Beringen<br />

en de aanleg van een drinkwaterleiding tussen Mechelen en Zemst – werpt Margo Briessinck, senior advisor bij het Agentschap<br />

<strong>Weg</strong>en & Verkeer, in De Pen een bijzonder interessante blik op de geschiedenis en de voordelen van de standaardbestekken.<br />

Veel leesplezier!<br />

Niels Rouvrois


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civieleen<br />

openbare werken Esthetiek vertaald naar techniek bij nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Deinze 8<br />

gww-bouw.be<br />

Jaargang 9 • Nummer 5 <strong>2020</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Niels Rouvrois<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Hendrik De Spiegelaere,<br />

Pieter de Mos, Jan Mol, Susan Peek,<br />

Niels Rouvrois, Liesbeth Verhulst<br />

Bladmanager<br />

Olivia Castelein<br />

o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Advertenties<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING <strong>BE</strong>33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRU<strong>BE</strong>BB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Als abonnement en in controlled<br />

circulation naar: betrokken ministeries,<br />

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken<br />

overheden, landelijke, regionale en lokale<br />

organisaties, stichtingen en instellingen<br />

m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus<br />

en toeleveranciers actief in de wegenbouw,<br />

bestrating, grondwerk, riolering en civiele<br />

werken in Vlaanderen, leden van de VCB -<br />

Vlaamse Confederatie Bouw.<br />

Vormgeving / Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever<br />

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en<br />

naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de<br />

informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

De Pen: Standaardbestekken: een kluwen of een zegen? 12<br />

Veiligheid primeert met innovatieve veiligheidsladder voor kaaimuren 14<br />

SPECIAL RIOLERING EN<br />

ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

De Nieuwstraat in Brussel blinkt weer 17<br />

Heathrow Airport waterproof dankzij Belgische kunstharsspecialist 19<br />

Compatibiliteit en onafhankelijkheid vormen de basis voor succes 20<br />

Lichtgewicht buizen met een grote weerstand voor grote volumes 24<br />

De juiste expertise van a tot z voor een bijzonder rioleringsproject 26<br />

Online VLARIO-dag lokt meer dan 700 deelnemers 28<br />

Van servicebedrijf tot polyvalente pompenspecialist 31<br />

Bluswaterbekkens op maat voor nieuwe BMW concessie 33<br />

De kracht van geofysisch onderzoek 34<br />

Drainerende prefabbetonproducten 37<br />

Schoolvoorbeeld van horizontaal gestuurde boringen 39<br />

Uitdagende betonrenovatie aan Pierre Vandammesluis 40<br />

Certificatie van gres in een stroomversnelling 44<br />

Breed gamma voor zowel proactief als reactief assetmanagement 46<br />

Een duurzame oplossing op maat voor alle soorten waterbeheer 50<br />

Nieuw en beter afwateringssysteem voor Circuit Zolder 52<br />

Passie voor riolering 56<br />

Eerste circulaire voetpad in Gent 59<br />

Gratis proefperiode met veelzijdig 3D-GPS-syteem 60<br />

Nieuwe speelfontein in Te Boelaerpark in Antwerpen is trekpleister voor de buurt 62<br />

Spraakmakend project met gecertificeerd wegenbeton succesvol afgerond 64<br />

Nieuwe bouwchemiespecialist mikt op duurzame partnerrelaties 68<br />

Vlot verkeer tijdens Oosterweelwerken dankzij zeven modulaire bruggen 70<br />

Vooruitgaan in duurzaam betonherstel 72<br />

39<br />

8<br />

17<br />

50


Inhoud<br />

78<br />

84<br />

87<br />

111<br />

120<br />

Coronaproof en geslaagd debuut voor TECHNI-MAT 78<br />

Bodemsanering hefboom voor economische ontwikkeling 82<br />

Bijna 1,5 miljoen m³ gebaggerd voor nieuwe kademuur aan Kanaaldok B2 84<br />

Vruchtbare samenwerking op Brussels Airport 87<br />

SPECIAL STAALBOUW<br />

Indrukwekkend laswerk voor zelfoprichtende kraanmast 90<br />

Constructies stellen is kinderspel 92<br />

Veiligheid primeert bij funderingswerken op petrochemische site 94<br />

BOUWMAT<br />

Grote speler op de Nederlandse afvalmarkt kiest voor ZoneSafe 102<br />

Slim emissievrij werken 106<br />

Flexibele duizendpoot 109<br />

Zo lang en breed bezig zijn er maar weinigen 111<br />

Elektrische zwenklader komt meteen in actie 112<br />

Drie accumachines plus een afstandsbediening 115<br />

Elektrisch doorwerken zonder compromissen 116<br />

Breder productaanbod voor meer flexibiliteit 119<br />

Nog betere klantenservice dankzij dubbeldecks zeefmachine 120<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.<strong>BE</strong><br />

5<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be<br />

SPECIAL RIOLERING<br />

EN ONDERGRONDS<br />

INFRA<br />

DUURZAAM<br />

<strong>BE</strong>TONHERSTEL<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.be<br />

bouwmat.eu<br />

KANAALDOK B2<br />

BOREALIS SITE<br />

jaargang 9 - <strong>2020</strong><br />

oktober - november 5<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN<br />

BOUWMAT<br />

Cover: Steinzeug Keramo<br />

(Beeld: Steinzeug Keramo)<br />

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES<br />

Infrapartners 125


DEINZE FIETS- EN VOETGANGERSBRUG<br />

Tekst | Liesbeth Verhulst Beeld | Herbosch-Kiere<br />

Esthetiek vertaald naar<br />

techniek bij nieuwe fiets- en<br />

voetgangersbrug in Deinze<br />

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Toeristische Leie verbindt binnenkort het winkelhart van<br />

Deinze met de parking aan de Brielpoort. Herbosch-Kiere zet het ontwerp van de gerenommeerde<br />

architectenbureaus Marie-José Van Hee en Robbrecht & Daem om in de praktijk. De esthetiek van de<br />

slanke brug vroeg daarbij de nodige aandacht.<br />

De nieuwe brug wordt een klapbrug van 38 m lang en 4 m breed.<br />

8


DEINZE FIETS- EN VOETGANGERSBRUG<br />

'In plaats van met één brugdeel<br />

over de Leie te gaan, bouwen we<br />

twee pijlers in het water<br />

gefundeerd op stalen buispalen’<br />

Tussen de pijlers plaatst Herbosch-Kiere een beweegbaar stalen brugdeel met een gewicht van in totaal 30 ton.<br />

Vorig jaar stelde De Vlaamse Waterweg nv de tijdelijke handelsvennootschap<br />

Herbosch-Kiere – Electro Goeminne aan voor de bouw van de<br />

nieuwe brug over de Leie. Wie wil winkelen in de Tolpoortstraat, zal de<br />

wagen kunnen parkeren aan de Brielpoort en via de brug de Toeristische<br />

Leie oversteken. Langs de kant van de parking zal de nieuwe brug aansluiten<br />

op de Lucien Matthyslaan. Aan de andere kant van de Toeristische<br />

Leie knoopt ze aan met het Antoon Van Paryspad. De brug garandeert<br />

een betere ontsluiting voor iedereen: de klanten kunnen vlot parkeren,<br />

er kan meer volk tot bij de winkels geraken, de mobiliteit verduurzaamt<br />

én de lokale economie verrijkt.<br />

STALEN KLAPBRUG<br />

De nieuwe brug wordt een klapbrug van 38 m lang en 4 m breed.<br />

Schepen met een hoogte van maximum 3,2 m kunnen er gewoon<br />

onderdoor, voor hogere schepen klapt de brug open. Een hellingspercentage<br />

van 4,5 % zorgt dat fietsers en voetgangers vrij van inspanning<br />

aan de overzijde geraken.<br />

Vanuit esthetisch oogpunt ging veel aandacht naar het betonwerk.<br />

“In plaats van met één brugdeel over de Leie te gaan, bouwen we twee<br />

pijlers in het water gefundeerd op stalen buispalen”, licht Wouter Deneweth,<br />

werfleider bij Herbosch-Kiere, uit. “Twee betonnen landhoofden<br />

maken de verbinding tussen de pijlers en de oever. Tussen de pijlers<br />

plaatsen we een beweegbaar stalen brugdeel met een gewicht van in totaal<br />

30 ton. Eén van de pijlers doet dienst als kelder, waar twee vijzels zitten<br />

die samen de brug omhoog duwen. De brug heeft geen bovenstructuur<br />

die een visuele impact heeft. Alles zit in het beton weggewerkt.”<br />

Daarnaast bouwt Herbosch-Hiere een geleidewerk die de boten naar<br />

de brugopening leidt en een wachtsteiger waaraan boten zich kunnen<br />

vastmaken tot de brug opengaat.<br />

AANDACHT VOOR ESTHETIEK<br />

Het bouwen van structuren op en rond het water kent geen geheimen<br />

voor Herbosch-Kiere, gezien het bedrijf kan teren op jarenlange ervaring.<br />

Toch was deze brug een uitdaging. De stad Deinze had namelijk de<br />

uitdrukkelijke wens om een esthetische brug te bouwen en ging daarvoor<br />

in zee met twee gerenommeerde architectenbureaus. Het kwam<br />

er dan ook op aan om het ontwerp te vertalen naar een brug die niet<br />

alleen esthetisch maar ook structureel in orde is. De esthetiek vroeg<br />

daarbij de nodige aandacht. Zo is het beton niet zomaar beton maar<br />

zichtbeton. Dat noopte tot creatieve oplossingen<br />

Wouter Deneweth: “Systeembekisting, waarbij grote panelen aan elkaar<br />

worden geklikt, laat altijd een kaderafdruk achter in het beton.<br />

Dat was bij deze brug uit den boze. Om dit euvel te verhelpen zijn we<br />

2 cm breder gegaan zodat we houten platen tussen het beton konden<br />

plaatsen. Nu tekent zich alleen nog een heel fijn lijntje af waar de<br />

naad tussen de twee houten panelen zat. Verder dienden we ervoor<br />

te zorgen dat de fasering van de verschillende betonstorten zo’n klein<br />

mogelijke visuele impact had. De werken zijn dan ook grondig voorbereid,<br />

in nauwe samenwerking met het studiebureau, zodat we niet voor<br />

verrassingen kwamen te staan tijdens de uitvoering.”<br />

BIJZONDER PROJECT<br />

De werken zijn in februari gestart en zouden begin volgend jaar afgerond<br />

zijn. Nadien zorgt de stad Deinze voor de aansluiting op de bestaande<br />

straten. Werfleider Wouter Deneweth kijkt alvast uit naar het<br />

resultaat: “Deze brug is een bijzonder project voor ons bedrijf. Het is<br />

toch iets helemaal anders dan bijvoorbeeld een kaaimuur, die gebouwd<br />

wordt in een industriële omgeving. De uitdaging daar zit hem eerder in<br />

het halen van een goed rendement of het vlot laten verlopen van het<br />

grondwerk, terwijl hier heel wat aandacht naar het betonwerk ging. Als<br />

jonge werfleider ben ik best fier op deze realisatie, en dat is mede te<br />

danken aan de goede samenwerking binnen ons bedrijf.” ■<br />

9


MILIEUWERKEN<br />

CIVIELE WERKEN<br />

MARITIEME WERKEN<br />

+32 (0)3 575 02 82<br />

INFO.HK@EIFFAGE.COM<br />

WWW.HERBOSCH-KIERE.COM<br />

FUNDERINGSWERKEN<br />

OFFSHORE DIENSTEN


Cerco biedt u boortechnologieën aan voor<br />

mijnen, steengroeven en de bouwsector,<br />

en voor het uitvoeren van sonderingen en<br />

bodemonderzoeken, en kan bogen op 70<br />

jaar ervaring. Met Cerco bent u verzekerd<br />

van een uitstekende investering in krachtige<br />

machines en accessoires, ontworpen door<br />

‘s werelds toonaangevende fabrikanten,<br />

waaronder Sandvik, Comacchio, Marini, TM<br />

Bohrtechnik en Geoprobe. Vergeten we<br />

ook de hogedruk - of lagedrukpompen van<br />

Tecniwell of Gertec niet. Betrouwbare en<br />

duurzame technologieën, gecombineerd<br />

met advies en training van onze beste experts.<br />

Tot slot biedt Cerco ook reserveonderdelen<br />

en technische onderhouds - en bijstandsteams<br />

aan die u nooit in de steek laten.<br />

Samen met u. Met al onze krachten.<br />

www.cerco.be | +32 (0) 67 55 21 47<br />

BOUWMATERIEEL<br />

MEU<strong>BE</strong>LEN<br />

CONTAINERS | UNITS<br />

HEKWERK | BAKKEN<br />

MAGAZIJNINRICHTING<br />

Jan de Malschelaan 9 - B-9140 Temse<br />

Tel. +32-3-771.38.81 - info@LBV.be<br />

www.LBV.be<br />

AANHANGWAGENS<br />

GWW <strong>2020</strong>.indd 5 30/09/<strong>2020</strong> 8:42:46


DE PEN<br />

12


DE PEN<br />

Margo Briessinck,<br />

Senior Advisor Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer<br />

Standaardbestekken:<br />

een kluwen of een zegen?<br />

Bijna 24 jaar geleden, op 17 december 1996 om precies te zijn, werd de<br />

allereerste versie van het Standaardbestek 250 voor de <strong>Weg</strong>enbouw<br />

goedgekeurd. Korte tijd daarna had iedereen die iets met wegenbouw<br />

te maken had de blauw-oranje map op zijn bureau liggen ... al had de<br />

grafisch vormgever om een onverklaarbare reden een Nederlands<br />

wegbeeld op de kaft gezet. Dit standaardbestek was de jongste telg<br />

in een reeks van typebestekken (zoals ze vroeger genoemd werden)<br />

die teruggaat tot het Typebestek 108 en het Typebestek 150, die de<br />

tweede helft van de twintigste eeuw de basis vormden voor de aanleg<br />

en het onderhoud van weginfrastructuur.<br />

De meest tastbare evolutie over de jaren heen, is de omvang van die<br />

opeenvolgende standaardbestekken. Als we bijvoorbeeld naar het<br />

hoofdstuk ‘Rijwegverhardingen’ van het Typebestek 108 (versie 1961)<br />

kijken, dan is dat een compact boekje – zowaar in A5-formaat – van 84<br />

bladzijden met op de oneven pagina’s de bepalingen in het Frans en op<br />

de even pagina’s in het Nederlands. Het hoofstuk ‘<strong>Weg</strong>verhardingen’<br />

van het Typebestek 150 (versie 1978) heeft al 67 eentalige A4-pagina’s<br />

nodig. En voor het hoofdstuk ‘Verhardingen’ van het Standaardbestek<br />

250 zitten we al ruim over de 100 pagina’s. Zonder rekening te houden<br />

met gerelateerde bepalingen in andere hoofdstukken, alle mogelijke<br />

Europese Normen die eveneens van toepassing zijn, of al de certificatiedocumenten<br />

(PTV’s, TRA’s e.d.m.) die door conformiteitsbeoordelingsinstanties<br />

gepubliceerd worden ter ondersteuning van de voorafgaande<br />

keuring.<br />

VROEGER MINDER COMPLEX<br />

Tegelijkertijd is er de laatste decennia ook een technische evolutie geweest<br />

hoe beton- of asfaltmengsels voorgeschreven worden en waarbij<br />

de producenten meer en meer vrijheden gekregen hebben om een<br />

mengsel te ontwerpen. In het Typebestek 150 werd bijvoorbeeld nog<br />

vrij exact gedefinieerd wat de verhouding van de grondstoffen van<br />

een bitumineus mengsel moest zijn. Die grenzen zijn in het Standaardbestek<br />

250 stelselmatig breder geworden, ook onder invloed van de<br />

Europese productnormen. Tegelijkertijd zijn er allerlei prestatie-eisen<br />

bijgekomen waaraan een mengsel moet voldoen. Denk maar aan<br />

spoorvormings- en vermoeiingsweerstand van asfaltmengsels, of aan<br />

vorst-dooiweerstand en buigtreksterkte van betonmengsels. Nieuwere<br />

kenmerken zoals de kleur van de verharding staken de laatste jaren<br />

de kop op. Tijdens de vorige eeuw bestond een verharding uit twee<br />

tinten grijs: donkergrijze tot zwarte asfalt, lichtgrijze tot witte beton.<br />

Tegenwoordig zijn zowat alle mogelijke kleuren mogelijk.<br />

VROEGER MINDER KLEURRIJK.<br />

Ook aan een afgewerkte verharding worden steeds meer prestatie-eisen<br />

gesteld. Die nemen vaak de vorm aan van eisen met betrekking tot<br />

de oppervlakkenmerken. In het Typebestek 108 werd enkel maar een<br />

stroefheidscoëfficiënt bepaald. Het is een typische veiligheidsparameter,<br />

perfect te begrijpen in een wereld waarin er nog geen snelheidsbeperkingen<br />

waren. In het Typebestek 150 kwam er de langsvlakheid van<br />

het oppervlak bij, wat in eerste instantie een eis is voor het rijcomfort<br />

van de weggebruiker. Die reeks controles werden in het Standaardbestek<br />

250 nog verder uitgebreid met een andere duurzaamheids- en<br />

veiligheidsparameter zoals de dwarsvlakheid voor asfaltverhardingen.<br />

In de meest recente versies is er de mogelijkheid bijgekomen om het<br />

rolgeluid van de verharding te meten, waarbij de focus dus verschuift<br />

van de weggebruiker naar de omwonenden van een (snel)weg.<br />

VROEGER MINDER PRESTATIEGERICHT.<br />

Een ontwerper die een bestek moet opmaken voor een wegenwerk<br />

lijkt dan wel voor een onmogelijke opdracht te staan. Hoe moet hij de<br />

finesses van al die eisen, bepalingen en andere randvoorwaarden van<br />

het Standaardbestek 250 tot één logisch geheel smeden in een bijzonder<br />

bestek? Het voordeel van een Standaardbestek is dat verschillende<br />

gespecialiseerde werkgroepen met experten zich over al die aspecten<br />

gebogen hebben om tot een samenhangend en consistent geheel te komen.<br />

Het blijft me dan ook verbazen dat ik soms bestekken zie, waarin<br />

op een of ander punt afgeweken wordt van het Standaardbestek 250.<br />

In sommige gevallen kan daar een goede reden voor zijn, in veel gevallen<br />

is dat echter niet het geval. Het evenwicht tussen samenhangende<br />

bepalingen wordt daarmee op de helling gezet. Meer zelfs, er kan zelfs<br />

een onwerkbaar bestek met tegenstrijdigheden ontstaan als niet alle<br />

consquenties van deze of gene wijziging onderkend of doordacht worden.<br />

Er is nochtans een eenvoudige oplossing: namelijk vertrouwen<br />

hebben in de bepalingen van een Standaardbestek, zonder zogenaamde<br />

‘verbeteringen’ toe te voegen.<br />

Het leven van een ontwerper kan soms echt wel simpel zijn.<br />

■<br />

13


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | CGK Group<br />

Veiligheid primeert met<br />

innovatieve veiligheidsladder<br />

voor kaaimuren<br />

Modulair, circulair, onderhoudsvrij, licht in gewicht, corrosiebestendig, dag en nacht zichtbaar … De<br />

voordelen van de LifeLadder, een innovatieve veiligheidsladder van de Deense fabrikant Port Safety,<br />

zijn groot. Met de exclusieve verdeling van de LifeLadder binnen België zet CGK Group zijn status als<br />

kunststofspecialist en innovatieve speler extra in de kijker. “De toevoeging van de LifeLadder aan ons<br />

gamma sluit ook perfect aan bij ons exclusieve dealership van de fenders van ShibataFenderTeam”,<br />

vertelt Jan Swyngedouw, business unit manager bij CGK Group.<br />

CGK Group, oorspronkelijk gespecialiseerd<br />

in het vervaardigen en leveren van opslagmaterialen<br />

voor chemicaliën, profileert zich<br />

al jaren als kunststofspecialist. Van industrie<br />

en bouwnijverheid tot de infra- en maritieme<br />

sector. “We zijn in verschillende sectoren<br />

met verscheidene producten en systemen<br />

actief en algemene kennis van industriële<br />

kunststoffen is de rode draad doorheen het<br />

hele verhaal”, aldus Jan Swyngedouw. “CGK<br />

Group is al lange tijd gekend als bouwer van<br />

kunststoftanks. Via die weg hebben we ons<br />

gespecialiseerd in GVK-constructies en werd<br />

ook de afdeling Maritime & Infra Constructions<br />

in het leven geroepen.”<br />

In Sint-Baafs-Vijve leverde CGK Group donutfenders<br />

De eerste LifeLadder werd verkocht aan de haven van Zeebrugge.<br />

LIFELADDER<br />

Die afdeling staat in voor de engineering en<br />

plaatsing van oplossingen in de waterbouw<br />

en infrastructuur, met als specialisatie GVKroosters,<br />

structuren en bruggen, waterbouwdichtingen<br />

en fenders van ShibataFenderTeam.<br />

En daar wordt nu ook de LifeLadder aan toegevoegd.<br />

Jan Swyngedouw: “In havengebied is<br />

het niet uitgesloten dat er iemand in het water<br />

terechtkomt. Daarom hangen er overal veiligheidsladders<br />

aan de kaaimuren of in sluizen.<br />

Maar de huidige ladders zijn oud, verroest, niet<br />

altijd goed onderhouden en vooral niet zichtbaar<br />

in het donker. De LifeLadder biedt een<br />

antwoord op al deze problemen. Dankzij de<br />

felle gele kleur en de integratie van ledverlichting<br />

zijn ze dag en nacht zichtbaar en bovendien<br />

zijn de ladders dankzij hun modulaire en lichte<br />

eigenschappen zeer eenvoudig te plaatsen. En<br />

niet onbelangrijk: ze zijn vervaardigd uit gerecycleerd<br />

en versterkt composietmateriaal en<br />

dus 100 % circulair. Intussen verkochten we al<br />

de eerste aan de haven van Zeebrugge.”<br />

14


FENDER<br />

Wat de fenders betreft kan CGK Group<br />

weer heel wat mooie recente projecten<br />

voorleggen. Jan Swyngedouw: “In het verleden<br />

werden fenders traditioneel geleverd<br />

aan de zeehavens. Maar met uitbreiding<br />

van onze waterwegen, grotere schepen,<br />

nieuwe sluizen en nieuwe bruggen over de<br />

verbrede kanalen, is er ook vanuit de binnenvaart<br />

steeds meer vraag naar zwaardere<br />

fendersystemen. Zo was CGK Group dit<br />

jaar actief betrokken bij projecten aan de<br />

sluizen in Sint-Baafs-Vijve en Ampsin, aan<br />

het Boudewijnkanaal in Zeebrugge en bij<br />

het vernieuwen van een brug in Doornik. In<br />

Sint-Baafs-Vijve leverden we donutfenders,<br />

dat zijn drijvende fenders die gemonteerd<br />

worden rond buispalen. Wanneer een schip<br />

tegen een buispaal vaart, vangt de donutfender<br />

de meeste impact op. Het is trouwens<br />

een primeur want nooit eerder werden<br />

donutfenders in België toegepast.”<br />

Voor het Boudewijnkanaal in Zeebrugge werd<br />

een nieuwe, bijna één kilometer lange en 30<br />

m hoge, kaaimuur opgetrokken. In het Boudewijnkanaal<br />

werd een bouwkuip gemaakt<br />

waarin tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding<br />

worden gebouwd. Na de werken<br />

voor de Oosterweelverbinding zal het<br />

Boudewijnkanaal verbreden en wordt de kaaimuur<br />

gebruikt om schepen te laten aanmeren<br />

voor de automotive sector. Jan Swyngedouw:<br />

“Voor dit project hebben we grote V-fenders<br />

geleverd en het was zeker niet de eerste keer<br />

dat we samenwerkten met de haven in Zeebrugge.<br />

Voor de werven in Ampsin en Doornik,<br />

beiden nog in uitvoering, leverden we respectievelijk<br />

element fenders en cone fenders,<br />

met een polyethyleen laag ter bescherming.”<br />

Tot slot is er ook nog de nieuwe Antwerpse<br />

cruiseterminal, een prestigeproject uitgetekend<br />

door Ney & Partners. Hier leverde CGK Group<br />

niet alleen de fenders, maar ook de stalen bolders.<br />

“Dit zijn stuk voor stuk mooie, grote projecten<br />

die de goeie marktpositie van CGK Group<br />

op het vlak van fenders illustreren. We zijn al jaren<br />

succesvol actief met de exclusieve Belgische<br />

verkoop van fenders en fendersystemen van de<br />

gerenommeerde wereldspeler ShibataFender-<br />

Team. De LifeLadder van Port Safety sluit overigens<br />

perfect aan bij die business en versterkt<br />

onze positie als kunststofspecialist.” ■<br />

Het is de eerste keer dat donutfenders in België<br />

werden toegepast.<br />

'We zijn in verschillende sectoren met<br />

verscheidene producten en systemen actief en<br />

glasvezelversterkt kunststof (GVK) is de rode<br />

draad doorheen het hele verhaal'<br />

Modulair, circulair, onderhoudsvrij, licht in gewicht, corrosiebestendig, dag en nacht zichtbaar … De voordelen van de LifeLadder zijn groot.<br />

15


50 jaar gerust<br />

met composiet<br />

bruggen<br />

Composiet of glasvezel met<br />

kunststof versterkt (GVK) is<br />

een innovatief materiaal voor<br />

de constructie van bruggen,<br />

steigers, bordessen of afdekken.<br />

Lichtgewicht met hoge draagkracht.<br />

Eenvoudig te plaatsen<br />

Zo goed als onderhoudsvrij<br />

Niet onderhevig aan vocht,<br />

UV, rot of roest<br />

MARITIME & INFRA CONSTRUCTIONS<br />

Westlaan 7 / 8560 Gullegem<br />

T +32 56 42 22 02 / info@cgk-group.com<br />

www.cgk-group.com/maritiem


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Beliris<br />

De Nieuwstraat in<br />

Brussel blinkt weer<br />

De Nieuwstaat in Brussel, een van de drukst bezochte winkelstraten in Europa, is getransformeerd van<br />

een rijstrook met twee trottoirs tot een aangename wandelstraat in drie tinten grijs en met een messing<br />

accent. Ook de zijstraten werden in het nieuw gestoken. Tijdelijke maatschap (TM) De Dender-Jan De<br />

Nul leidde de werken onder het toeziend oog van de federale Brusselse opdrachtgever Beliris.<br />

De nieuwe, moderne look wordt overwegend bepaald door de bestrating,<br />

die nu in de volledige zone af is. “Voor De Dender was dit een bijzonder<br />

project omdat we in 1996 ook de vorige heraanleg uitvoerden”,<br />

vertelt gedelegeerd bestuurder Kurt Lindekens. “Toen betrof het een<br />

grondige renovatie, inclusief fundering en riolering. Omdat de fundering<br />

– tot onze grote trots – nog in prima staat is, werd nu beslist om<br />

enkele de toplaag te renoveren.”<br />

NIEUWE MOGELIJKHEDEN<br />

Ook de zijstraten werden meegenomen in het verhaal. De verbreding<br />

zal de Nieuwstraat ontlasten en creëert nieuwe mogelijkheden voor<br />

winkels en horeca in de zijstraten. Ter uitbreiding van het Finisterraeplein<br />

werd de Koolstraat autovrij. Het waterreservoir en het technisch<br />

lokaal van de fontein moeten daar nog geïnstalleerd worden. Het<br />

reservoir kon nog niet geplaatst worden omdat er door de aanwezige<br />

kabels en leidingen een nieuwe locatie moest gevonden worden. Kurt<br />

Lindekens: “Over het visuele eindresultaat zijn we zeer tevreden. De<br />

visie van het studiebureau was een uitgerold tapijt van het begin tot<br />

het einde van de Nieuwstraat en dat is goed gelukt. Ook de Koolstraat<br />

met zijn fontein zal er zeer mooi uitzien. We mogen zeker stellen dat<br />

deze renovatie een meerwaarde is. Niet alleen voor de Nieuwstraat<br />

zelf, maar voor de hele omgeving.”<br />

SPECIALE VUILBAKKEN<br />

Shoppers, pendelaars en buurtbewoners profiteren nu al volop van de<br />

nieuwe inrichting. In het kader van de coronacrisis zorgde Stad Brussel<br />

voor speciale bewegwijzering om het behoud van afstand tussen de<br />

bezoekers in goede banen te leiden. “En hopelijk tonen die bezoekers<br />

ook het nodige respect voor de vernieuwde site. Pas afgewerkt ziet het<br />

er altijd heel erg proper uit, maar al snel wordt de straat ontsierd door<br />

kauwgom en sigaretten. Nochtans werden er daarrond al maatregelen<br />

genomen door speciale vuilbakken te plaatsen die het vuil samenpersen<br />

om de capaciteit te vergroten.”<br />

De nieuwe, moderne look wordt overwegend bepaald door de bestrating, die nu<br />

in de volledige zone af is.<br />

PROJECT OP MAAT<br />

Voor De Dender was dit een project op maat. “De werken op zich zijn<br />

voor ons dagelijkse kost en we zijn het gewend om in hartje Brussel te<br />

werken. Toch vonden we in dit project ook een uitdaging naar flexibiliteit<br />

toe. We werkten in een van drukste winkelstraten in Europa,<br />

waar dagelijks zo’n 40.000 mensen passeren. Dat in combinatie met<br />

een gefaseerde planning waarbij we telkens maar in zones van 30 m<br />

mochten werken, vroeg de nodige flexibiliteit. Maar omdat we steeds<br />

met eigen mensen werken, kunnen we altijd kort op de bal spelen”,<br />

besluit Kurt Lindekens. ■<br />

'Omdat we steeds met eigen mensen<br />

werken, kunnen we flexibel zijn en<br />

altijd kort op de bal spelen'<br />

De Nieuwstraat en zijn zijstraten werden in het nieuw gestoken.<br />

17


GEOTECH OPLOSSINGEN<br />

SPETEC is a brand of RESIPLAST nv<br />

■ Ophogen van betonplaten<br />

■ Opvullen van:<br />

- holle ruimtes<br />

- ongebruikte buizen<br />

- zinkgaten<br />

■ Flotatieschuim<br />

■ Bodemstabilisatie<br />

■ <strong>Grond</strong>conditionering en -coagulatie<br />

■ Scherminjecties en indringingsinjectie<br />

■ Gordijnvoegen<br />

■ Verankering en micropalen<br />

■ Stabiliseren van:<br />

- funderingen<br />

- dijken en taluds<br />

- spoorweg ballast<br />

FM 78518 EMS 716699<br />

G U L K E N R O D E S T R A A T 3 | B - 2 1 6 0 W O M M E L G E M | T E L : + 3 2 3 3 2 0 0 2 1 1 | I N F O @ S P E T E C . C O M | W W W . S P E T E C . C O M


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | SPETEC ®<br />

Heathrow Airport waterproof dankzij<br />

Belgische kunstharsspecialist<br />

Als producent van kunstharssystemen voor uiteenlopende bouwkundige toepassingen focust SPETEC ® ,<br />

een Resiplast brand, op drie pijlers: preventieve waterproofing, curatieve waterproofing en geotechnische<br />

oplossingen. “Onze bijdrage aan het project London Heathrow Airport zet deze drie pijlers en de<br />

kwaliteiten van SPETEC ® perfect in de kijker”, aldus Tom Derveaux, vicepresident & international business<br />

development manager.<br />

SPETEC ® is meer dan producent alleen: 40 jaar ervaring, vakkennis<br />

en innovatieve technieken, ondersteund door een professioneel team<br />

van ingenieurs en specialisten, brengen oplossingen voor de meest<br />

complexe waterproofing-problemen, steeds met de drie productpijlers<br />

in gedachten. Tom Derveaux: “Terwijl preventieve waterdichtingsproducten<br />

reeds in de beginfase van een project worden toegepast,<br />

worden curatieve injectieharsen ingezet indien er alsnog problemen<br />

optreden. Hiervoor beschikken we over een gericht en kwalitatief productassortiment.<br />

Onze geotechnische oplossingen kunnen aangewend<br />

worden voor onder andere grondstabilisatie, grondversteviging en het<br />

liften van betonplaten en constructies.”<br />

'We hebben niet alleen preventieve<br />

maatregelen getroffen, want ook<br />

alles is voorzien om curatief op te<br />

treden indien nodig'<br />

CURATIEVE MAATREGELEN<br />

In combinatie met die twee oplossingen werd ook SPETEC ® ITS, een<br />

injectie tubing systeem ingebouwd. “Zo kunnen in een latere fase onze<br />

kunstharsen geïnjecteerd worden bij eventuele lekken”, verduidelijkt<br />

Tom Derveaux. “En dat zonder opnieuw te boren. Eventuele lekken<br />

kunnen dan perfect aangepakt worden met onze SPETEC ® Seal F400,<br />

een laag viskeus en flexibel injectiehars. Concreet hebben we dus niet<br />

alleen preventieve maatregelen getroffen, maar is ook alles voorzien<br />

om gecontroleerd curatief op te treden indien nodig.”<br />

GEOTECHNISCHE OPLOSSINGEN<br />

<strong>Grond</strong>onderzoek met een radarsysteem toonde ook aan dat Heathrow<br />

Airport te maken heeft met grondverzakkingen. “Die plaatsen<br />

hebben we verstevigd door ons grondstabilisatie product SPETEC ® AP<br />

Soil 620 te injecteren. Daarna konden we de bovenliggende betonplaten<br />

gecontroleerd liften door middel van SPETEC ® AP lift 430 te injecteren.<br />

<strong>Grond</strong> op grote diepte verstevigen kan trouwens ook met SPE-<br />

TEC ® AP Deeplift 420. De nieuwe GEOTECH producten zijn overigens<br />

zeer populair in Europa, onder meer voor de aanleg of het herstel van<br />

fietspaden of bedrijfsterreinen”, besluit Tom Derveaux. ■<br />

Tom Derveaux, vicepresident & international business development<br />

manager bij SPETEC ® .<br />

PREVENTIEF INGRIJPEN<br />

Geografisch groeide SPETEC ® van een lokale producent uit tot een<br />

internationale speler waarvan de producten en oplossingen wereldwijd<br />

worden toegepast. Zo ook op London Heathrow Airport, waar stevig<br />

gewerkt wordt aan de uitbreiding en de modernisering van de luchthaven.<br />

De terminals worden door middel van metrolijnen ondergronds<br />

met elkaar verbonden. SPETEC ® werd reeds preventief betrokken in<br />

de ontwerpfase. Tom Derveaux: “Het grondwater zit er tot vlak onder<br />

het maaiveld en zorgt voor een grote waterdruk op ondergrondse<br />

constructies. Onze preventieve producten SPETEC ® WT400, een hydrofiele<br />

zwelpasta, werd in combinatie met SPETEC ® SST500, synthetische<br />

zwelbanden, succesvol toegepast.<br />

Bij de uitbreiding van London Heathrow Airport werd SPETEC ® reeds preventief<br />

betrokken in de ontwerpfase.<br />

19


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | Infrakit<br />

Compatibiliteit en<br />

onafhankelijkheid vormen<br />

de basis voor succes<br />

Voor veel partijen in de GWW-sector is Infrakit een heel belangrijk instrument geworden. Maar wat<br />

zorgt nou voor die ‘X-factor’ bij Infrakit? In een gesprek met Tiny Nuiten, Algemeen Directeur van Infrakit,<br />

proberen we die X-factor boven tafel te krijgen.<br />

“Wanneer we kijken naar Infrakit, dan is het eerste dat opvalt de onafhankelijkheid<br />

van merken en andere platforms”, opent Tiny Nuiten<br />

het gesprek. “We zijn niet gebonden aan één specifiek merk.<br />

Machinebesturing of een meet-app? Sluit maar aan. Dat geldt ook<br />

voor overige data zoals documenten, rapporten, foto’s... Infrakit is<br />

compatibel met alle vormen van data en accepteert werkelijk alles.”<br />

SCHOENMAKER BLIJF BIJ JE LEEST<br />

Bij Infrakit geldt het principe ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Tiny Nuiten:<br />

“We maken geen experimentele uitstapjes. We kiezen er bewust<br />

voor om wat wij doen extreem goed te doen. Wat we niet in huis<br />

hebben, halen we bij andere specialisten. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig<br />

mee om, dat zijn niet de eerste de beste bedrijven. We willen<br />

tenslotte over de hele linie kwaliteit waarborgen.”<br />

Infrakit is compatibel met alle vormen van data en accepteert werkelijk alles.<br />

Infrakit zorgt ervoor dat hardware fabrikanten kunnen koppelen. Dat<br />

geldt ook voor andere dataverwerkers, zoals Microsoft, Viktor, Relatics<br />

of Autodesk. “We zoeken daarom steeds de connectie met specialisten<br />

die raakvlakken hebben met wat wij doen en waarmee we overlappingen<br />

hebben. Je gaat partnerships aan en onze klanten valideren<br />

het geheel. Onze grote klanten zijn voortdurend bezig met het digitaliseringsproces<br />

en zoeken ‘the right tools for the right job’. Een van die<br />

tools is Infrakit. Wij zorgen voor de verbinding tussen alle andere tools<br />

die zij gebruiken en spelen om die reden een centrale rol in het digitaliseringsverhaal.”<br />

Als voorbeeld haalt Tiny Nuiten de samenwerking<br />

met Relatics aan: “Klanten gebruiken dat en willen informatie toetsen,<br />

vandaar de integratie met Relatics.”<br />

Tiny Nuiten, Algemeen Directeur van Infrakit.<br />

ONAFHANKELIJKHEID ALS SPEERPUNT<br />

Infrakit draagt haar onafhankelijkheid hoog in het vaandel. “We kunnen<br />

niet kiezen voor slechts één connectie. We willen open werken.<br />

20


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Infrakit is een ‘gateway’ in en uit BIM.<br />

Infrakit is uitgegroeid tot een centrale ontsluiter van Building Information<br />

Data. Of het nu gaat om dat ene model, die ene tekening, die<br />

specifieke foto of dat document, met Infrakit kun je heel goed vooraan<br />

in de keten alles centraliseren en voor iedereen beschikbaar maken.”<br />

Wie eenmaal begint met digitaliseren zal snel de smaak te pakken<br />

krijgen, is onze ervaring. Tiny Nuiten beaamt dat. “Ja, digitaliseren<br />

smaakt naar meer. Het begint bij één aspect en daarna breidt het<br />

wensenpakket zich als een olievlek uit. Het mooie van Infrakit is dat<br />

het is voorbereid op deze expansie. Infrakit is je steun en toeverlaat<br />

die je bij de hand neemt, door alle facetten van het proces heen. Dat<br />

is pure bedrijfsoptimalisatie. Iedereen kan zijn info kwijt en delen met<br />

de betrokkenen.”<br />

OOK VOOR PROJECTEIGENAREN EN<br />

OPDRACHTGEVERS<br />

Een bijkomende, niet onbelangrijke factor is het feit dat projecteigenaren<br />

en opdrachtgevers steeds meer belangstelling krijgen voor Infrakit.<br />

“Logisch, want zo kan men over de schouder meekijken, in de wetenschap<br />

dat alles altijd real-time en actueel is. Sommige overheidsinstanties<br />

schrijven Infrakit momenteel zelfs voor in hun bestekken. Wist je<br />

dat Infrakit ideaal is om het hele aanbestedingsproces te begeleiden?<br />

Door continu met Infrakit te werken vanaf het moment van aanbesteding,<br />

kun je Infrakit ook prima in de onderhoudsfase inzetten. Dus van<br />

voorbereiding, uitvoering, oplevering tot onderhoud heb je alle gegevens<br />

mooi centraal en geactualiseerd staan.”<br />

'We zijn niet gebonden aan<br />

één specifiek merk'<br />

BIM GEMAKKELIJK ONTSLUITEN<br />

Infrakit is een zogenaamde ‘single point of truth’. “Een centraal punt om<br />

realtime data te ontsluiten. Staat iets eenmaal in Infrakit? Dan wordt<br />

over de hele linie dezelfde taal gesproken. Infrakit is daarmee een ‘gateway’<br />

in en uit BIM. Makkelijker kun je data in BIM niet benaderen”, legt<br />

Tiny Nuiten uit. “Tot slot nog een mooi voorbeeld. Recente ervaringen<br />

hebben onze klanten geleerd dat door Infrakit over de gehele linie in te<br />

zetten besparingen werden gerealiseerd tussen de 10 en 20 % van het<br />

projectbudget. Dit is geen voorspelling, maar een ervaring. Dan begrijp<br />

je hoe belangrijk Infrakit kan zijn.” ■<br />

21


CONNECTED SOLUTIONS<br />

VOOR AL UW TOEPASSINGEN<br />

MACHINESTURING – TOPOGRAFIE – SOFTWARE<br />

Trimble innovatie: Earthworks voor machinesturing en Siteworks voor<br />

topografie, verhoog de productiviteit van al uw ploegen op de werf.<br />

Meer info? Contacteer ons.<br />

SITECH <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Gontrode Heirweg 148b<br />

9090 Melle<br />

info@sitech-belgium.be<br />

www.SITECH-belgium.be<br />

Tel: +32(0)92 77 16 00<br />

UW PARTNER IN<br />

WERFTECHNOLOGIE


Rioleringen plannen met BIM.<br />

Da’s SLIM!<br />

Deschacht trekt volop de BIM-kaart en zet als eerste<br />

rioleringsspecialist de stap van de theorie naar de praktijk.<br />

Recent gingen namelijk 2 werven van start waarvan de plannen,<br />

de bestekken en de begrotingen met de BIM-bibliotheek van<br />

Deschacht werden aangemaakt.<br />

Met BIM zie je ook ondergronds wat je aan het doen bent.<br />

Zo vermijd je dure ontwerpfouten en bespaar je hopen tijd,<br />

zowel in ontwerp als uitvoering.<br />

Last but not least; ook de meetstaat rolt als vanzelf uit de BIMplannen.<br />

Het volstaat om die op te laden in de webshop van<br />

Deschacht en je krijgt meteen ook een accurate kostenraming.<br />

Voordelen van Deschacht BIM-Engineering: :<br />

✔ één BIM-bibliotheek die alle merken omvat<br />

✔ effi ciënter ontwerpen en plannen<br />

✔ voorkomen van confl icten en constructiefouten<br />

✔ automatische aanpassing van plannen bij wijzigingen<br />

✔ eenvoudige meetstaat<br />

✔ snellere en accurate prijsofferte<br />

ONE-STOP<br />

BOUWSHOP<br />

NON-STOP<br />

BOUWADVIES<br />

20<strong>05</strong>06<br />

www.deschacht.eu


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst en beeld | Deschacht<br />

Lichtgewicht buizen met een grote<br />

weerstand voor grote volumes<br />

Door de flexibiliteit en het lichte gewicht van de Weholite buizen wordt de installatietijd aanzienlijk gereduceerd.<br />

Deschacht is in België de exclusieve partner van TUBAO, fabrikant van Weholite: op maat gemaakte<br />

HDPE-buizen voor de opslag en distributie van onder andere afvalwater en drinkwater. Hertsens<br />

<strong>Weg</strong>enwerken plaatste de buizen op het districtsterrein van het Agentschap <strong>Weg</strong>en en Verkeer in<br />

Gentbrugge, waar de opslag en distributie van strooizout en pekel gebeurt tijdens de wintermaanden.<br />

De Franse fabrikant TUBAO produceert gegalvaniseerde stalen en<br />

HDPE-buizen voor waterbeheer, chemische afvoer en meststoffen.<br />

Geert Vanhecke is commercieel verantwoordelijke bij TUBAO Benelux:<br />

"Weholite, dat zijn onze dubbelwandige buizen uit hogedichtheidpolyetheen.<br />

We maken die op maat van de klant. Voor 1 stuk buis kunnen<br />

we tot 3 m diameter en 21 m lengte gaan, goed voor een volume<br />

van 150.000 liter. We kunnen die buizen ook aan elkaar koppelen om<br />

zo nog veel grotere reservoirs te creëren. Je gebruikt Weholite als<br />

opslagtank voor uiteenlopende materialen, van vloeibare voedingsmiddelen<br />

over afvalwater tot chemische producten”, gaat Geert Vanhecke<br />

verder. “Ze doen ook dienst als pompstation, tank voor de productie<br />

van biogas, buffertanks, opslag van chemicaliën en als ondergrondse<br />

en bovengrondse doorgangen. Toch worden de Weholite-buizen het<br />

meest gebruikt voor de distributie, opslag en buffering van water. Dat<br />

was ook in Gentbrugge het geval."<br />

Hertsens <strong>Weg</strong>enwerken plaatste de buizen op het districtsterrein van het<br />

Agentschap <strong>Weg</strong>en en Verkeer in Gentbrugge.<br />

24


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

VEEL TROEVEN<br />

De troeven van Weholite zijn niet op één hand te tellen. Het product is<br />

100 % recycleerbaar en herbruikbaar in dezelfde toepassing. Gebruikte<br />

buizen worden gerecycleerd om als granulaat opnieuw gebruikt te<br />

worden voor aanmaak van dezelfde buizen. Door de flexibiliteit en het<br />

lichte gewicht van de Weholite buizen wordt de installatietijd aanzienlijk<br />

gereduceerd, zijn er minder transporten en werfmachines nodig<br />

waardoor de CO²-uitstoot aanzienlijk vermindert. De buizen zijn bovendien<br />

dubbelwandig en resistent tegen de meeste chemische invloeden.<br />

Hierdoor wordt de kans op bodemvervuiling door lekkage van<br />

opgeslagen vloeistoffen haast tot zero herleid, dit in tegenstelling tot<br />

de klassieke betonconstructies. De Weholite buizen geven totaal geen<br />

schadelijke stoffen af aan de omgeving. De buizen zijn zelfs geschikt om<br />

drinkwater te stockeren. Met een ondergrondse levensduur tot 120<br />

jaar blinken de buizen eveneens uit in duurzaamheid.<br />

'We hebben putten gegraven tot<br />

4,5 m diep, de grondwatertafel<br />

verlaagd en van gestabiliseerd<br />

zand een uitkoffering gemaakt<br />

waarin de tanks zitten’<br />

REGENWATERRECUPERATIE<br />

VOOR PEKELINSTALLATIE<br />

Gentbrugge kan uitpakken met een primeur want het was de eerste<br />

keer dat er dergelijk grote reservoirs gerealiseerd werden met Weholite<br />

in België. Olivier Maes, werfleider van Hertsens <strong>Weg</strong>enwerken:<br />

"In Gentbrugge, op het terrein van de strooidiensten van het Vlaamse<br />

Agentschap voor <strong>Weg</strong>en en Verkeer, hebben wij drie Weholite-tanks<br />

geplaatst om het regenwater op te vangen dat op het dak van de gebouwen<br />

valt: één van 120 m³ en twee van 100 m³. Die laatsten werden<br />

onderling gekoppeld tot één groot reservoir van 200 m³. De grootste<br />

uitdaging was die enorme tanks op hun plaats krijgen. We zijn een<br />

week bezig geweest met de voorbereidingen. We hebben putten gegraven<br />

tot 4,5 m diep, de grondwatertafel verlaagd en van gestabiliseerd<br />

Samen met TUBAO Benelux staat Deschacht in voor de engineering en verdeling<br />

van de Weholite-constructies in België.<br />

zand een uitkoffering gemaakt waarin de tanks zitten. Door de goede<br />

afspraken met Deschacht en de fabrikant hadden we maar één dag nodig<br />

om de tanks te installeren en aan te sluiten."<br />

Op het terrein zijn ondergronds ook al pompkamers voorzien. Zowel<br />

in de Weholite-buffers als in de pompkamers installeert Eco Solutions<br />

eind september de pompen. Die recupereren het water en sturen het<br />

via een drukleiding naar de installaties om er pekel mee aan te maken.<br />

Marco Bellemans, Sales Engineer bij Eco Solutions: "Om de pompen<br />

aan te sluiten was er een speciale sturing nodig. Onze studiedienst<br />

paste de pompsystemen aan de Weholite-tanks en de pekelinstallatie<br />

aan. Tot nu toe verliep het proces heel vlot. Dat is het voordeel als<br />

je zo vroeg in het proces wordt betrokken. Dan kun je op voorhand<br />

afstemmen met alle partners en zitten de plannen en materialen in één<br />

keer goed."<br />

De Franse fabrikant TUBAO produceert gegalvaniseerde stalen en HDPE-buizen<br />

voor waterbeheer, chemische afvoer en meststoffen.<br />

EXCLUSIEVE PARTNER<br />

Samen met TUBAO Benelux staat Deschacht in voor de engineering<br />

en verdeling van de Weholite-constructies in België. “Onze studiediensten<br />

werken nauw samen. En we organiseren het transport en de<br />

installatie”, klinkt het bij Deschacht. ■<br />

25


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Aclagro<br />

De juiste expertise van a tot z voor<br />

een bijzonder rioleringsproject<br />

De stad Aalst investeerde dit jaar in de aanleg van een gescheiden<br />

rioleringsstelsel in de Rooms-Hofstraat in Erembodegem. Verder<br />

werd ook de betonverharding van de rijweg vernieuwd, werden<br />

nieuwe voetpaden in betonstraatstenen aangelegd en werd er<br />

een buffergracht voorzien in het deel tussen de Melkweg en de<br />

Erembodegemstraat. Aclagro leidde de werken van start tot finish.<br />

Na de paasvakantie startte de infra-afdeling<br />

van Aclagro met de bouw van een gescheiden<br />

riolering in de Rooms-Hofstraat in Erembodegem,<br />

een deelgemeente van Aalst. De opdracht<br />

was dubbel. Enerzijds moest er 450 m<br />

regenwaterafvoer (RWA) en droogweerafvoer<br />

(DWA) gelegd worden op een diepte van<br />

5 tot 6 m en anderzijds moest een bestaand<br />

natuurgebied verbouwd worden tot een plek<br />

met bezinkvijvers en kreken voor de opvang<br />

van het propere regenwater. Gezien de grote<br />

diepte werd een actieve beschoeiing gebruikt,<br />

met behulp van kringspanelen. “Dergelijk<br />

werkt vraagt ervaring en veel discipline van<br />

de collega’s”, getuigt werfleider Jens Colman.<br />

“Anders maak je snel fouten waardoor er risico’s<br />

ontstaan. In tegenstelling tot het plaatsen<br />

van buizen met een sleepbak, moet je in de<br />

bouwput met twee personen zijn om de buizen<br />

goed te begeleiden bij de plaatsing.”<br />

COLLECTOR MET<br />

CENTRIFUGETURBINE<br />

“Een ervaren ploeg zorgde ervoor dat de betonbuizen<br />

van 1.200 en 1.400 mm in alle veiligheid<br />

op grote diepte geplaatst werden”, aldus<br />

projectmanager Pascal Verthé, die samen<br />

met Jens Colman de werken in goeie banen<br />

leidde. Aan het einde van de weg, net voordat<br />

het water in het natuurbekken terechtkomt,<br />

In de bouwput moesten twee personen de buizen<br />

begeleiden bij de plaatsing.<br />

Met behulp van een secanspalenwand en een ronde bekisting kon de betonnen collector gegoten worden.<br />

26


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Aclagro voerde nagenoeg de volledige werken vanaf dag één tot en met oplevering uit met eigen personeel.<br />

werd een klein zuiveringsstation gebouwd.<br />

Pascal Verthé: “En dat maakt dit project zeker<br />

bijzonder. De cilindervormige collector vangt<br />

het regenwater op en een centrifugeturbine<br />

haalt restanten van plastiek uit het water<br />

voordat het water wordt afgeleid naar het<br />

aangrenzende natuurgebied. Het is voorzien<br />

dat de centrifuge wordt aangedreven door de<br />

kracht van het inkomende water, zonder extreme<br />

behoefte aan energie.”<br />

De stad Aalst investeerde dit jaar in de aanleg<br />

van een gescheiden rioleringsstelsel in de Rooms-<br />

Hofstraat in Erembodegem.<br />

Het natuurgebied werd, in overleg met het<br />

Agentschap Natuur en Bos, aangepakt. Pascal<br />

Verthé: “Voor het verbouwen van het nabijgelegen<br />

natuurgebied moest er maar liefst<br />

7.000 kuub grond afgevoerd worden. Op die<br />

manier creëerden we kreekjes die het water<br />

uit de collector kunnen opvangen. Het water<br />

gaat naar de kreekjes en kan zo in het natuurgebied<br />

eerst bezinken voordat het verder afgevoerd<br />

wordt. Het plaatsen van de collector<br />

is een knap staaltje vakmanschap. Met behulp<br />

van een secanspalenwand en een ronde bekisting<br />

kon de betonnen collector gegoten<br />

worden. En er moesten ook twee grote rioleringsbuizen<br />

met een diameter van 3 m en een<br />

gewicht van elk 18 ton geplaatst worden. Een<br />

stevige onderneming die tot op de centimeter<br />

juist uitgevoerd moest worden.”<br />

VAN A TOT Z<br />

Ook de wegeniswerken nam Aclagro voor zijn<br />

rekening. Eerst werd de gecombineerde kantstrook/boordsteen<br />

ter plaatse gestort met<br />

een glijbekistingsmachine op GPS-sturing.<br />

Daarna werd het nieuwe wegdek, bestaande<br />

uit twee rijstroken van 3,5 m breed, met de<br />

glijbekistingsmachine gestort door de ervaren<br />

betonploeg van werfleider Tom Rotthier. De<br />

werken in ter plaatse gestort beton werden<br />

in goede banen geleid door Nuno, werfleider<br />

bekistingswerken. Aclagro voerde zo nagenoeg<br />

de volledige werken vanaf dag één tot en<br />

met oplevering uit met eigen personeel.<br />

“Dat is zeker een van de grote sterktes van<br />

Aclagro. We kunnen kort op de bal spelen<br />

en zijn niet afhankelijk van onderaannemers.<br />

Enkel de nieuwe huisaansluitingen en het aanleggen<br />

van klinkers en boordstenen werd in<br />

onderaanneming uitgevoerd. De planning<br />

kunnen we dus van start tot finish zelf beheren<br />

en we kunnen snel schakelen indien nodig.<br />

Een goeie voorbereiding is wat dat betreft<br />

cruciaal. Voor de rioleringswerken brengen<br />

we eerst de bestaande situatie gedetailleerd<br />

in kaart. En tijdens de werken wordt alles<br />

zeer nauw opgevolgd door de werfleider, in<br />

dit geval Jens.”, besluit Pascal Verthé. ■<br />

27


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | VLARIO<br />

​Burgemeester, hoe wijs bent u met water?<br />

Online VLARIO-dag lokt<br />

meer dan 700 deelnemers<br />

Burgemeester, hoe wijs bent u met water? Dat is de vraag die VLARIO, het overlegplatform voor de<br />

sector van de rioleringen en afvalwaterzuivering, op 29 september stelde aan de meer dan 700 online<br />

deelnemers aan de digitale VLARIO-dag, die live gestreamd werd vanuit de studio’s Kanaal Z. Onder<br />

andere de Vlaamse ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters lieten hun licht schijnen op het afval- en<br />

hemelwaterdebat en ook de VLARIO innovatieprijs werd uitgereikt.<br />

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun<br />

streven naar kwaliteit en benadrukt op alle<br />

niveaus de noodzaak van duurzame investeringen<br />

in het beheer van hemel- en afvalwater.<br />

De jaarlijkse VLARIO-dag was omwille van de<br />

coronamaatregelen dit jaar enkel online te<br />

volgen. De toelichtingen en het debat werden<br />

live vanuit de studio van Kanaal Z gestreamd<br />

en presentator en moderator Lode Roels<br />

leidde alles in goede banen.<br />

'VLARIO blijft alle actoren steunen<br />

in hun streven naar kwaliteit<br />

en benadrukt op alle niveaus<br />

de noodzaak van duurzame investeringen<br />

in het beheer van hemel- en afvalwater.'<br />

Patrick Willems, voorzitter van VLARIO, nam<br />

als eerste het woord. “Vlaanderen staat voor<br />

enorme uitdagingen inzake waterbeheer”,<br />

aldus Patrick Willems. “Zo moet onder andere<br />

de waterkwaliteit verbeteren en zorgt<br />

de klimaatverandering voor steeds extremere<br />

weersomstandigheden, met mogelijks<br />

wateroverlast tot gevolg. Vanuit VLARIO willen<br />

me meehelpen om deze problemen aan<br />

te pakken. En dit door openbare besturen<br />

te ondersteunen en te ontzorgen. En door<br />

het wetgevend kader mee te helpen sturen.<br />

Klimaatadaptatie, het creëren van kwaliteitsvolle<br />

open ruimte, vergroening, hittestressbeheer<br />

… Allemaal maatregelen die mooi gekoppeld<br />

kunnen worden en die koppelkansen<br />

moeten we benutten.”<br />

BLUE DEAL<br />

Wat biedt het regeerakkoord voor de sector<br />

en de lokale besturen? Het was een van<br />

de vele vragen die tijdens het online seminarie<br />

beantwoord werden. Onze Vlaamse steden<br />

en gemeenten zitten met heel wat vragen<br />

hoe zij hun rol nu best opnemen. Goed<br />

nieuws is dat er bijna een half miljard euro<br />

De jaarlijkse VLARIO-dag werd omwille van de coronamaatregelen dit jaar gestreamd via Kanaal Z.<br />

28


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Onder andere de Vlaamse ministers Zuhal Demir en Lydia Peeters lieten hun licht schijnen op het afval- en hemelwaterdebat.<br />

is vrijgemaakt op de Vlaamse begroting voor<br />

investeringen in de Blue Deal. Tijdens een<br />

gesprek met Vlaams ministers Zuhal Demir<br />

en Lydia Peeters en Vlaams parlementslid<br />

Robrecht Bothuyne werd ingegaan op de opportuniteiten<br />

en uitdagingen voor de lokale<br />

besturen.<br />

Gemeenten hebben een cruciale rol in de<br />

Blue Deal: als beheerder van de infrastructuur<br />

en de publieke ruimte, als ‘regisseur’<br />

om partijen samen te brengen en als vergunningsverleners.<br />

“Sinds 2013 stimuleren we<br />

vanuit Vlaanderen lokale besturen om een<br />

hemelwaterplan op te stellen”, vertelt Zuhal<br />

Demir. “Vandaag zien we dat 38 gemeenten<br />

zo’n plan hebben. We moeten dit dus blijven<br />

stimuleren. De focus lag in eerste instantie<br />

vooral op water afvoeren, maar verschuift<br />

nu ook naar water ophouden. We zijn ook<br />

bezig met het uitbreiden van de hemelwaterplannen<br />

en we bekijken de mogelijkheden<br />

om intergemeentelijk op te schalen. Die<br />

plannen zitten ook allemaal vervat in de Blue<br />

Deal. De besturen die werk maken van een<br />

hemelwaterplan willen we ook belonen zodat<br />

ze meer stimulansen krijgen. Onder andere<br />

door financiële ondersteuning.”<br />

De Vlaamse overheid gaat dus de infiltratiebonus<br />

onderzoeken, waarbij creatief en circulair<br />

omgaan met hemelwater wordt beloond.<br />

Tijdens het debat bleek ook dat er grote eensgezindheid<br />

was over het feit dat de doorlooptijd<br />

van infrastructuurprojecten naar beneden<br />

moet. De Vlaamse regering wil daar actief<br />

werk van maken door de regelgeving tegen<br />

het licht te houden, beter te coördineren en<br />

de planning(en) meer realisatiegericht te maken.<br />

Samenwerken is de rode draad doorheen<br />

het gesprek en hierin wil en kan VLARIO een<br />

verbindende rol spelen.<br />

VLARIO-INNOVATIEPRIJS<br />

Op het einde van de online VLARIO-dag<br />

werd tevens de winnaar van de eerste VLA-<br />

RIO-innovatieprijs bekendgemaakt. Het project<br />

‘Burgerparticipatie samen met infiltratie’<br />

van Aquafin, Studiebureau Cnockaert, Stad<br />

Roeselare en VMM ging met de prijs aan de<br />

haal. Een klimaatrobuust ontwerp met infiltratiemaatregelen<br />

op maat van elke straat<br />

met een hoge belevingswaarde voor de buurt<br />

is wat Aquafin en studiebureau Cnockaert in<br />

Roeselare hebben gerealiseerd, samen met de<br />

bewoners. De innovatie zit hem in de combinatie<br />

van de twee verschillende hoofdcomponenten,<br />

namelijk een aangename beleving<br />

creëren voor en met de bewoners plus een<br />

klimaatrobuust project ontwerpen door middel<br />

van verschillende infiltratiemaatregelen,<br />

aangepast per straat.<br />

GESLAAGDE VLARIO-DAG<br />

Met de uitreiking van de VLARIO innovatieprijs<br />

kwam er een einde aan een eerste en<br />

succesvolle online VLARIO-dag. Het is duidelijk<br />

dat er op het vlak van afval- en hemelwaterbeheer<br />

veel, maar geen onoverkomelijk<br />

werk op de plank ligt. “VLARIO blijft alle actoren<br />

steunen in hun streven naar kwaliteit<br />

en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van<br />

duurzame investeringen in het beheer van hemel-<br />

en afvalwater. Om die doelstelling kracht<br />

bij te zetten, hebben we recent de website<br />

vernieuwd, met een nu nog grotere focus op<br />

kennis en informatieverspreiding”, klinkt het<br />

overtuigend. ■<br />

29


Uw grond helemaal bouwrijp maken?<br />

Aclagro is de perfecte partner voor integrale afbraak en infrastructurele<br />

werken om uw grond efficiënt voor te bereiden op een nieuw begin.<br />

Met zijn unieke expertise in de combinatie van diverse werfgebonden<br />

activiteiten, biedt Aclagro u een totaaloplossing voor een gedroomde basis<br />

op maat van uw volgende project.<br />

www.aclagro.be<br />

Ontmantelingswerken Asbestverwijdering Afbraakwerken <strong>Grond</strong>werken <strong>Grond</strong>reiniging Bodemsanering Waterzuivering Infrastructuurwerken


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Maestro Pumps<br />

Van servicebedrijf tot<br />

polyvalente pompenspecialist<br />

Maestro Pump verhuurt ook dieselpompen, hier opgesteld voor de omleiding van riolering.<br />

Opgestart in 2004 als servicebedrijf groeide Maestro Pumps doorheen de jaren uit tot een specialist<br />

in de pompenwereld. Met een gedeelde focus op verkoop, verhuur en service is het bedrijf actief in de<br />

industrie- en bouwsector. “En dat van losse verkoop van pompen tot projectmatige levering”, vertelt<br />

zaakvoerder Pieter De Ruyck.<br />

Maestro Pumps mikt op vijf pijlers: de verkoop<br />

van pompen en wisselstukken in de industriesector,<br />

de verkoop en verhuur van drainageen<br />

afvalwaterpompen voor de intercommunale<br />

markt en aannemers, de installatie en<br />

renovatie van pompstations, het onderhoud<br />

van en interventies op pompstations en tot<br />

slot de verhuur van pompen, leidingwerk,<br />

stuurkasten en zelfs dimensionering van puttendesign<br />

op projectbasis. Pieter De Ruyck:<br />

“Op basis van onze kennis geven wij iedere<br />

klant een correct advies voor de meest effici-<br />

ënte en de economisch meest verantwoorde<br />

oplossing. Bij Maestro Pumps draait alles rond<br />

pompen, dit in de brede zin van het woord.”<br />

PROJECTMATIG<br />

Ook voor rioleringswerken profileert Maestro<br />

Pumps zich als een betrouwbare partner.<br />

Pieter De Ruyck: “We beschikken over<br />

een verhuurvloot van drainage- en afvalwaterpompen<br />

waarmee we rioleringen kunnen<br />

omleiden tijdens werken. En dit voor projecten<br />

die we zelf uitvoeren of in opdracht van<br />

aannemers. Momenteel kunnen wij debieten<br />

WIJDVERSPREID NETWERK<br />

Een ruime ervaring in verscheidene pomptoepassingen<br />

biedt Maestro Pumps de mogelijkheid<br />

om met de meest voorkomende<br />

merken te werken. “Onze techniekers worden<br />

op regelmatige basis bijgeschoold en<br />

we zijn al jaren een erkend servicepunt van<br />

de Xylem Groep (Flygt, Lowara, Goulds,<br />

Vogel…). De Flygt afvalwaterpomp is op de<br />

Belgische markt het meest gekend en bovendien<br />

een zeer innovatief merk. Wij opereren<br />

vanuit Kruisem, waar we een uitgerust<br />

atelier met rolbrug hebben. Hier zijn<br />

'We beschikken over een verhuurvloot van<br />

drainage- en afvalwaterpompen waarmee we<br />

rioleringen kunnen omleiden tijdens de werken'<br />

“Momenteel kunnen wij debieten verpompen tot<br />

10.000m³/h en we kochten verschillende soorten en<br />

diameters van leidingen.”<br />

verpompen tot 10.000m³/h en we kochten<br />

verschillende soorten en diameters van leidingen.<br />

Klanten kunnen ook aansluiten op<br />

ons of hun eigen monitoringsysteem zodat<br />

draaiuren, verstoppingen, overstort en verpompte<br />

debieten 24/7 kunnen worden opgevolgd.<br />

Daarnaast renoveren en plaatsen we in<br />

de rioleringssector ook nieuwe pompstations<br />

voor aannemers en intercommunales. Van het<br />

design en de levering tot eventueel het plaatsen<br />

van de pompen, het leidingwerk en de<br />

sturing. Uiteraard met de nodige opvolging en<br />

onderhoud achteraf.”<br />

een vijftal mensen tewerkgesteld en dan zijn<br />

er nog eens een vijftal onderhoudstechniekers<br />

en een vijftal monteurs onderweg die<br />

uitsluitend onderhoud uitvoeren op installaties<br />

die wij verkocht hebben. Daarbovenop<br />

hebben we een VCA** certificaat en zijn<br />

al onze lassers gecertificeerd. Doorheen de<br />

jaren creëerde Maestro Pumps een wijdverspreid<br />

netwerk van West-Vlaanderen<br />

tot Brussel en Antwerpen. En ook over de<br />

Waalse grens krijgen we steeds meer voet<br />

aan grond”, besluit Bart Van der Eecken,<br />

mede-zaakvoeder. ■<br />

31


VERKOOP<br />

• Xylem-werfpompen dealer Vlaanderen<br />

• Scherpe prijzen<br />

• Professionele hulp bij productselectie<br />

• Verdeler van leidingen en toebehoren<br />

Verhuur<br />

• Goed uitgeruste huurvloot met enkel<br />

A-merken zoals Flygt en Godwin<br />

• Scherpe prijzen<br />

• uitbreiding bestaande vloot zonder<br />

noodzakelijke kapitaal investering<br />

• Snelle 24/7 service<br />

• Directe link met Europese Xylem huurvloot<br />

voor de realisatie van de grootste<br />

uitdagingen<br />

TOEPASSINGEN<br />

• Bouwlocaties<br />

• Steengroeves<br />

• Inzetbaar tijdens overstromingen<br />

• Tunnelbouw<br />

• Voor alle drainage, sludge, slurry<br />

en corrosieve toepassingen<br />

WERFPOMPEN<br />

VERKOOP EN VERHUUR<br />

Maestro Pumps BVBA Kazerneweg 3 / 003, 9770 Kruishoutem — t. 09 220 71 90 — m. info@maestro-pumps.be — w. maestro-pumps.be<br />

Naamloos-6 1 12-10-20 13:44


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst en beeld | Envisol<br />

Bluswaterbekkens op maat<br />

voor nieuwe BMW concessie<br />

De warm gegalvaniseerde stalen buizen van Tubao zijn aan een opmars bezig in de sector<br />

waterhuishouding. Opdrachtgevers appreciëren almaar meer de kwaliteiten hiervan bij de aanleg van<br />

reservoirs voor de opvang en opslag van regenwater, bluswater ... De snelheid van installatie en de<br />

veelzijdigheid van de geprofileerde buizen overtuigen steeds vaker architecten en studiebureaus bij de<br />

opmaak van hun lastenboeken. Dat ze hierbij kunnen rekenen op gespecialiseerde engineering door<br />

producent Tubao en verdeler Deschacht is een extra argument.<br />

In Erembodegem bij Aalst verrijst een nieuwe concessie van BMW en<br />

Mini, compleet met grote showroom, werkplaatsen, magazijn ... Zoals<br />

bij elk utilitair nieuwbouwproject bevat het lastenboek een uitgebreid<br />

luik brandbeveiliging. Om de gebouwen en hun kostbare inhoud tegen<br />

brand te beschermen, wordt onder andere een sprinklerinstallatie<br />

geïnstalleerd, die van voldoende leidingwater moet voorzien worden.<br />

Een andere vereiste was voldoende bluswater ten behoeve van de<br />

brandweer. Voor beide toepassingen voorzagen architect en studiebureau<br />

twee reservoirs, maar in plaats van de traditionele betonnen kuip,<br />

opteerden ze voor een oplossing met Tubao buizen.<br />

'Een Tubao-toepassing is<br />

per definitie maatwerk'<br />

OPLOSSING MET TUBAO BUIZEN<br />

Concreet dienden er twee ondergrondse waterdichte reservoirs gerealiseerd<br />

te worden. Eén van 360 m 3 voor de opvang van regenwater<br />

dat als bluswater kan gebruikt worden. Een tweede tank moest 240<br />

m 3 leidingwater kunnen bevatten om de sprinklerinstallatie te voeden,<br />

eveneens voorzien van aanzuigleidingen. Dus togen de studiediensten<br />

van Tubao en Deschacht aan het werk.<br />

De warm gegalvaniseerde stalen buizen van Tubao zijn aan een opmars bezig in<br />

de sector waterhuishouding.<br />

De snelheid van installatie en de veelzijdigheid van de geprofileerde TUBAObuizen<br />

overtuigen steeds vaker architecten en studiebureaus.<br />

STERK STAALTJE ENGINEERING<br />

"Voor dit soort projecten werken de studiediensten van Tubao en<br />

Deschacht nauw samen", vertelt Geert Vanhecke van Tubao Benelux.<br />

“Want een Tubao-toepassing is per definitie maatwerk. Onze fabriek<br />

produceert weliswaar buizen in verschillende diktes, lengtes en diameters,<br />

maar hiermee tot een bruikbaar eindresultaat komen, compleet<br />

met alle nodige voorzieningen, is een kwestie van engineering. In functie<br />

van de toepassing, regelgeving ... maken wij een ontwerp dat we invullen<br />

met de benodigde Tubao elementen én voorzieningen zoals aansluitingen,<br />

leidingen, pompen, inspectieschachten, noodoverstorten ... Samen<br />

schetsen wij de voorziene toepassing, laten deze valideren door de<br />

opdrachtgever, waarna de gedetailleerde plannen worden uitgetekend.<br />

Deze garanderen een correcte fabricage volgens onze specificaties en<br />

een snelle, puntgave installatie en indienststelling op de werf." ■<br />

33


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | ABO<br />

De kracht van<br />

geofysisch onderzoek<br />

Sinds dit jaar biedt ABO-Group België een waaier van geofysische onderzoeken aan, waarmee de meest<br />

uitdagende bodemscans uitgevoerd kunnen worden. Om deze expertise te kunnen leveren werd<br />

een partnerschap uitgewerkt tussen twee prominente spelers binnen de groep: ABO, dat zich focust<br />

op bodemonderzoeken en archeologie, en Geosonda, specialist in geotechniek. “Dankzij geofysisch<br />

onderzoek krijg je snel een vlakdekkend en zeer gedetailleerd beeld van de hele site”, vertelt Pieter<br />

Vervaeke, Business Development Manager bij ABO.<br />

Bodemprojecten ondersteunen aan de hand<br />

van innovatieve oplossingen. Dat is de missie<br />

van ABO-Group. Zo biedt de gekende speler<br />

nieuwe oplossingen voor het opsporen van<br />

ondergrondse structuren en leidingen, voor<br />

het karakteriseren van bodem en het in kaart<br />

brengen van verontreiniging en stortplaatsen,<br />

voor het detecteren van munitie en voor het<br />

uitvoeren van archeologische bodemonderzoeken.<br />

Pieter Vervaeke: “Bij een geofysisch<br />

onderzoek maken we gebruik van innovatieve<br />

technieken waarmee een volledig gedetailleerd<br />

2D- en 3D-beeld van de ondergrond<br />

gemaakt kan worden. Dit biedt verschillende<br />

voordelen ten opzichte van meer traditionele<br />

bodemonderzoeksmethodes zoals boringen<br />

en het graven van sleuven, waarbij je enkel<br />

zeer lokale informatie verzamelt. Gecombineerd<br />

met geofysisch onderzoek kunnen<br />

bijvoorbeeld boringen veel efficiënter uitgevoerd<br />

worden, resulterend in een zeer gedetailleerd<br />

en overkoepelend beeld van de site<br />

of werf.”<br />

'Bij een geofysisch onderzoek maken we<br />

gebruik van nieuwe technieken waarmee<br />

een gedetailleerd 2D- en 3D-beeld van<br />

de ondergrond gemaakt kan worden’<br />

De nieuwe dienst werd de laatste maanden<br />

grondig voorbereid en wordt vanaf nu ook actief<br />

aangeboden. Pieter Vervaeke: “We kunnen<br />

uiteraard enkel een nieuwe dienst lanceren<br />

wanneer de technologie en knowhow<br />

ervan volledig op punt staat; en dat is nu het<br />

geval. Dit kon op relatief korte termijn gerealiseerd<br />

worden dankzij de overname van het<br />

Franse INNOGEO dat sinds vorig jaar deel<br />

uitmaakt van de ABO-Group en reeds meer<br />

dan 12 jaar gespecialiseerd is in geofysische<br />

onderzoekstechnieken.”<br />

Maarten Praet, archeoloog en geofysicus bij<br />

ABO: “Met de site van General Motors hebben<br />

we in ieder geval al een mooi referentieproject<br />

op de teller. De resultaten van<br />

de geofysische testen op basis van Elektromagnetische<br />

Inductie (EMI) toonden zeer<br />

gedetailleerd de locaties waar nog paalfunderingen<br />

en archeologische resten aanwezig<br />

waren. Bovendien bleek uit het onderzoek<br />

dat de site al sterk ontgraven was in<br />

het verleden. Daardoor was het mogelijk de<br />

site heel gericht te ontgraven en onderzoeken,<br />

wat zeer veel tijdswinst opleverde en<br />

het risico op onvoorziene problemen drastisch<br />

verlaagde.”<br />

VIER BASISTECHNIEKEN<br />

Een hoog opgeleid team van specialisten<br />

binnen ABO-Group verzekert een correcte<br />

uitvoering van de projecten aan de hand<br />

van de meest geschikte scantechniek en gesofisticeerde<br />

software voor de verwerking<br />

en visualisatie van gegevens. Het geofysisch<br />

onderzoek steunt op vier basistechnieken:<br />

Elektromagnetische Inductie (EMI), Elektrische<br />

Resistiviteit Tomografie (ERT), Ground-<br />

Penetrating Radar (GPR) en magnetometrie.<br />

Uitvoeren van een EMI scan op de site van General Motors in Antwerpen.<br />

“Dit zijn de basistechnieken die wij kozen op<br />

basis van de noden van onze klanten”, verduidelijkt<br />

Maarten Praet. “EMI is een techniek<br />

die breed inzetbaar is. Van archeologische<br />

onderzoeken tot het detecteren van verontreiniging.<br />

GPR is dan weer uitermate geschikt<br />

34


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

om kabels, leidingen en ondergrondse massieven<br />

heel gedetailleerd in kaart te brengen.<br />

Magnetometrie is gebaseerd op een magnetische<br />

component om metalen resten, vooral<br />

munitie, te detecteren. En met ERT maken<br />

we verticale doorsnedes die toelaten om de<br />

opbouw van bodemvolumes, stortplaatsen of<br />

ondergrondse massieven tot op grote diepte<br />

gedetailleerd in kaart te brengen. Verschillende<br />

elektrische probes worden op één rij<br />

geplaatst en verbonden door middel van kabels.<br />

Aan de hand van een elektrische stroom<br />

tussen de probes wordt de elektrische weerstand<br />

binnen de bodemvolumes opgemeten.<br />

Met behulp van ERT kan er tot 15 m onder<br />

het maaiveld gemeten worden.”<br />

TOTAALPAKKET<br />

Naast deze vier basistechnieken biedt ABO<br />

ook zeer gespecialiseerde geofysische testen<br />

en oplossingen aan zoals microgravimetrie,<br />

seismische reflectiemetingen en elektrische<br />

weerstandsmetingen. En dit in samenwerking<br />

met INNOGEO. “We bepalen de techniek<br />

op basis van de vraag van de klant, die<br />

door middel van geofysische testen een veel<br />

snellere screening van zijn site bekomt, zonder<br />

vooraf boor- of graafwerkzaamheden te<br />

moeten uitvoeren.”<br />

©Robby Vervoort<br />

©Robby Vervoort<br />

Resulaten van de EMI scan op de site General Motors.<br />

“Het dienstenpakket van ABO is gericht op integraal<br />

milieu- en vergunningsadvies voor alle<br />

mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten.<br />

Onze klanten zijn de bouwheer, projectontwikkelaar,<br />

architect en aannemer die wij hierin<br />

begeleiden vanaf de voorstudie tot en met de<br />

effectieve realisatie van het project. Door de<br />

©Robby Vervoort<br />

General Motors Antwerpen<br />

toevoeging van geofysisch onderzoek aan dit<br />

pakket vergroten wij opnieuw onze dienstverlening<br />

richting de klant en versterken wij onze<br />

unieke positie op vlak van one-stop-shop oplossingen.<br />

De technologie op het vlak van deze onderzoeken<br />

staat niet stil en daar dragen ook wij<br />

aan bij”, besluit Pieter Vervaeke. ■<br />

Ekeren ( ©3DSoil)<br />

Met de GPR op zoek naar resten van bunkers in Oostende.<br />

35


Consultancy<br />

&<br />

Testing<br />

Monitoring<br />

UW PROJECT,<br />

ONZE ZORG<br />

High level expertise<br />

Complexiteit is ons vak<br />

Combinatie advies & monitoring<br />

Persoonlijke betrokkenheid van uw adviseur<br />

Een geïntegreerde oplossing - One-Stop-Shopping<br />

ABO nv is een multidisciplinair Consultancy en Engineering bureau onder ABO-GROUP dat<br />

zich richt op integraal advies voor alle mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten.<br />

ABO focust zich voornamelijk op de Belgische markt, met maar liefst zes kantoren<br />

verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Deze aanpak garandeert een persoonlijk<br />

contact, een snelle en integrale dienstverlening en draagt bij tot een duurzame mobiliteit.<br />

De core business van ABO nv zijn bodemonderzoek en bodemsanering, alle mogelijke<br />

milieustudies, archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, asbest- en sloopinventarisatie,<br />

geofysisch onderzoek, alsook integraal advies inzake duurzame herontwikkeling en<br />

ruimtelijke planning.<br />

Voor de succesvolle realisaties van uw projecten, kunnen wij dagelijks rekenen op een<br />

multidisciplinair team van maar liefst 100 specialisten over de verschillende vakgebieden.<br />

Contacteer ons<br />

www.abo.be<br />

abo@abo-group.eu<br />

www.linkedin.com/company/abo-nv/<br />

www.instagram.com/abo_consultancy/<br />

Aartselaar | Brussel | Gent | Hasselt | Namêche | Roeselare


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst en beeld | Lithobeton<br />

Drainerende<br />

prefabbetonproducten<br />

Door het veranderende klimaat krijgen we meer en meer periodes van droogte afgewisseld met hevige<br />

regenval. Momenteel wordt het opgevangen regenwater snel afgevoerd naar de kanalen en uiteindelijk<br />

naar de zee. Hierdoor wordt de grondwaterspiegel niet aangevuld. Om het grondwaterpeil terug goed<br />

te krijgen is er nood aan infrastructuur die het regenwater ter plaatse in de bodem laat infiltreren.<br />

Lithobeton, Belgische producent van kwalitatieve riolerings- en afwateringsproducten,<br />

streeft er naar om standaardproducten te combineren<br />

met eigen ontworpen infiltrerende producten. Lithobeton werkt<br />

nauw samen met verschillende partners zoals bv. Aquafin. Door gebruik<br />

te maken van afgewerkte betonproducten met infiltratie-openingen<br />

of bestaande uit poreuze beton kan hemelwater in de bodem<br />

infiltreren. Zo wordt het grondwater terug aangevuld.<br />

'Onze grasbetontegels zijn<br />

comfortabel om op te stappen<br />

omdat er geen noppen zijn voorzien'<br />

GRAS<strong>BE</strong>TONTEGELS<br />

Onze grasbetontegels 33x22x10 en 60x40x12 zijn comfortabel om op<br />

te stappen omdat er geen noppen zijn voorzien. De 33x22x10 of Ecolith<br />

is een lichte grasbetontegel met een sterkteklasse BC5 waardoor<br />

het geschikt is voor beperkt zwaar verkeer.<br />

De voornaamste toepassingen van de grasbetontegels zijn parkeerzones,<br />

wandelpaden, verhardingen naast de rijweg en taludverstevigingen.<br />

De drainageopeningen kunnen worden ingezaaid met grassen of<br />

worden opgevuld met porfier.<br />

INFILTRERENDE <strong>BE</strong>TONSTRAATSTENEN<br />

Lithobeton produceert ook waterdoorlatende poreuze, waterpasserende<br />

betonstraatstenen in verschillende kleuren en vormen. De forum<br />

combineert waterdoorlatendheid met een sterk verband wat deze<br />

betonstraatsteen zeer geschikt maakt voor de rijweg en bochten.<br />

Door gebruik te maken van infiltrerende betonstraatstenen is er bijna<br />

geen plasvorming op de rijweg, voetpaden en pleinen. Hierdoor<br />

wordt de verkeersveiligheid vergroot en krijgen de voetgangers en<br />

fietsers minder snel natte voeten.<br />

Lithobeton produceert ook waterdoorlatende poreuze, waterpasserende<br />

betonstraatstenen in verschillende kleuren en vormen.<br />

Alle waterdoorlatende betonstraatstenen en grasbetontegels van<br />

Lithobeton voldoen aan het PTV 126 (technisch voorschrift) Drainerende<br />

rioleringsproducten Lithobeton heeft in zijn gamma van<br />

afwateringsproducten drainerende straatkolken en U-kanalen. De<br />

straatkolk type 1+ infiltratie is in eigen huis ontworpen, voldoet aan<br />

de mechanische sterkte vermeld in het PTV 1<strong>05</strong> en heeft 18 infiltratie-openingen<br />

in de wanden. De straatkolk wordt nu toegepast in de<br />

nieuwe ontwikkelde wegopbouw van Aquafin.<br />

De voornaamste toepassingen van de grasbetontegels zijn parkeerzones,<br />

wandelpaden, verhardingen naast de rijweg en taludverstevigingen.<br />

U-kanalen worden gebruikt om bestaande grachten te versterken of<br />

om het opgevangen hemelwater in de onderfundering te laten infiltreren.<br />

De prefab U-kanalen zijn 1,95 m of 1 m lang en kunnen worden<br />

voorzien van drainerende of kale openingen. ■<br />

37


Middenspanningscabines Waterdoorlatende groot formaattegels<br />

Betonbuizen Signalisatietegels<br />

ADV - GWW - 1-2 A4.indd 18 13/<strong>05</strong>/<strong>2020</strong> 10:21:43<br />

HÉT VOLLEDIG GAMMA


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Saint-Gobain PAM Belgium<br />

Schoolvoorbeeld van<br />

horizontaal gestuurde boringen<br />

De Watergroep en water-link sloten eind 2016 een langetermijnovereenkomst voor de levering van<br />

drinkwater voor Vlaams Brabant af. In opdracht van water-link werd een gietijzeren drinkwaterleiding van<br />

ongeveer 7 km aangelegd tussen het pompstation (in aanbouw) op de terreinen van Pidpa in Mechelen-<br />

Zuid en de toevoerinfrastructuur van de Watergroep in Zemst. Saint-Gobain PAM Belgium ontfermde<br />

zich onder andere met succes over het in totaal 1 km lange sleufloze gedeelte.<br />

Dankzij deze samenwerking tussen Pidpa, water-link en De Watergroep<br />

wordt er vandaag vanuit het Productiecentrum Zuid van waterlink<br />

in Rumst drinkwater geleverd naar het verdeelpunt Zemst van De<br />

Watergroep. En dat via een nieuwe gietijzeren leiding met een totale<br />

lengte van ongeveer 7 km, waarvan bijna 6 km in open sleuf werd uitgevoerd.<br />

De rest van het traject werd uitgevoerd door middel van horizontaal<br />

gestuurde boringen. “Het betreft een gietijzeren leiding met<br />

een diameter van 600 mm”, aldus Bart Stulens, Area Sales Manager bij<br />

Saint-Gobain PAM Belgium. “Twee stukken van telkens 500 m, waaronder<br />

een passage onder de E19, werden met succes door middel van<br />

een horizontale gestuurde boring uitgevoerd.”<br />

KOPPELING OP SCHANS<br />

Bij een horizontaal gestuurde boring volgt een stalen stang het vooraf<br />

bepaalde traject om uiteindelijk op het juiste punt weer bovengronds<br />

te komen. Door de toevoeging van bentoniet en een draaiende beweging<br />

wordt er vervolgens geruimd en vergroot het gat stelselmatig tot<br />

het de juiste diameter heeft. Bart Stulens: “Op een bepaald moment is<br />

het gat groot genoeg om de buis te ontvangen. Saint-Gobain PAM verkiest<br />

bij voorkeur een mechanische koppeling op een schans, zoals ook<br />

in dit project. En dan profileert gietijzer zich als het ideale materiaal<br />

omdat gietijzer hoekverdraaiing en korte bochten mogelijk maakt, in<br />

Saint-Gobain PAM Belgium verkiest bij voorkeur een mechanische koppeling op<br />

een schans, zoals ook in dit project.<br />

'Zowel bij open sleuf als bij een<br />

horizontaal gestuurde boring<br />

is nodulair gietijzer dan ook het<br />

meest duurzame materiaal'<br />

tegenstelling tot gelast staal. Zowel bij gelast staal als gelaste kunststof<br />

moet je de volledige buis kunnen uitleggen en daarvoor is er doorgaans<br />

te weinig plaats bij een horizontaal gestuurde boring.”<br />

Saint-Gobain PAM Belgium ontfermde zich met succes over het in totaal 1 km<br />

lange sleufloze gedeelte.<br />

DUURZAAM GIETIJZER<br />

Voor Saint-Gobain PAM Belgium staat nodulair gietijzer op nummer<br />

één wat materiaal betreft. “Een gietijzeren buis is een zeer robuuste<br />

buis die zijn mechanische eigenschappen in de grond niet verliest. Bovendien<br />

is zo’n gietijzeren buis volledig ‘cradle to cradle’. Wanneer de<br />

levensduur verstreken is, wordt de buis geperst zodat het cement aan<br />

de binnenkant eruit valt. De buis zelf wordt versmolten tot een volledig<br />

nieuwe gietijzeren buis. Zowel bij open sleuf als bij een horizontaal<br />

gestuurde boring is gietijzer dan ook het meest duurzame materiaal.<br />

En duurzaamheid is de dag van vandaag een noodzakelijkheid in de<br />

sector”, besluit Bart Stulens. ■<br />

39


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst | Renotec / Niels Rouvrois Beeld | Cumulus Company in opdracht van Renotec<br />

Uitdagende betonrenovatie<br />

aan Pierre Vandammesluis<br />

“We optimaliseren onze werkprocessen continu en konden zo bepaalde toepassingen efficiënter maken.”<br />

Sinds 2010 gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme<br />

Toegang continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis, die met zijn lengte van<br />

500 m, breedte van 57 m en diepte tot 18,5 m de grootste sluis in het havengebied van Zeebrugge<br />

is. Momenteel voert Renotec de renovatiewerken uit aan de brugkelders. En dat van a tot z: van het<br />

reinigen van wanden en injectiewerken tot betonherstellingen en het aanbrengen van een coating.<br />

De Pierre Vandammesluis fungeert als verbinding<br />

tussen de voor- en de achterhaven en is<br />

dus cruciaal en noodzakelijk om de toekomstige<br />

bereikbaarheid van de achterhaven in<br />

Zeebrugge te garanderen. Na 30 jaar was de<br />

sluis aan een volledig onderhoud toe. De divisie<br />

betonherstellingen van Renotec renoveert<br />

de verschillende brugkelders. “We reinigen<br />

en inspecteren de wanden, er gebeuren injectiewerken,<br />

we voeren betonherstellingen uit<br />

en we plaatsen beschermende cementgebonden<br />

coating”, klinkt het bij Renotec. “Deze<br />

betonherstellingen gebeuren deels manueel,<br />

maar grotendeels via de spuitmethode.<br />

Al deze werken voeren we uit op de gehele<br />

brugkelders, soms tot op 25 m diepte. In totaal<br />

wordt er 12.000 m² gereinigd en ruim<br />

9.000 m² gecoat. Betonherstellingen worden<br />

uitgevoerd over een oppervlakte van 600 m²<br />

met 108.000 kg herstelmortel en er worden<br />

7.260 galvanische offeranodes en verschillende<br />

monitoringsboxen geplaatst.”<br />

Het reinigen van het beton gebeurde door<br />

middel van gritstralen. De inspectie van het<br />

beton op schade gebeurde enerzijds visueel<br />

en anderzijds door sondering. Renotec: “Het<br />

‘slechte’ beton werd afgebroken tot aan het<br />

niet gecarboniseerde beton, maar door de<br />

aanwezigheid van chlorides moest er ook tot<br />

1 cm achter de wapening uitgebroken worden.<br />

Gemiddeld resulteerde dit in een weggebroken<br />

diepte van 10 cm. Een ander voorkomend<br />

probleem was waterinfiltratie door de<br />

oude stortnaden. Deze zones werden geïnjecteerd<br />

om een goede betonherstelling uit te<br />

voeren. Door de aanwezigheid van chlorides<br />

en een antwoord te bieden aan het ring-anode<br />

effect werden er galvanische opofferingsanodes<br />

bevestigd aan de wapening. Enkele opofferingsanodes<br />

worden gemonitord om de<br />

komende jaren de levensduur ervan te kun-<br />

40


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

De divisie betonherstellingen van Renotec<br />

renoveert de verschillende brugkelders van de Pierre<br />

Vandammesluis<br />

De grote uitdaging in dit project is de unieke locatie.<br />

nen opvolgen. De zones worden vervolgens<br />

hersteld met herstelmortel en achteraf wordt<br />

alles nog een keer gereinigd om uiteindelijk de<br />

beschermende coating aan te brengen.”<br />

UNIEKE WERF<br />

De grote uitdaging in dit project is de unieke<br />

locatie. Renotec: “Tijdens de werken blijft<br />

de brug bewegen. Het contragewicht van de<br />

brug beweegt dus in de brugkelder. Daarom<br />

is heel de werfinstallatie opgebouwd zodat je<br />

nooit in de gevaarzone van de beweging zit<br />

en er 100 % veilig gewerkt kan worden. We<br />

hebben slechts twee openingen van 1 op 6 m<br />

waardoor al het materiaal moet. De opening<br />

is enkel toegankelijk wanneer de brug open<br />

staat en kan gebruikt worden wanneer de<br />

brug voor een langere tijd open staat, omdat<br />

het verticaal transport gebeurt met een kraan<br />

tot 25 m diep. Die stremmingsperiodes duren<br />

maximum 4 tot 5 u en moeten tot een<br />

minimum beperkt worden om het effect op<br />

de scheepvaart te minimaliseren. Niet alleen<br />

ons materiaal, ook het afval dat ontstaat tijdens<br />

de herstellingswerkzaamheden moet via<br />

de kleine openingen naar buiten afgevoerd<br />

kunnen worden. Omdat bigbags niet door de<br />

opening geraken, maakten we daarom houten<br />

kisten op maat.”<br />

van zijn dat er niets in de weg zat. Bovendien<br />

dienden we ook rekening te houden met bepaalde<br />

plaatsen waar het contragewicht van<br />

de brug tegenkomt. Deze werken konden we<br />

enkel uitoefenen tijdens stremmingen, wanneer<br />

de brug gesloten was. Hiervoor schakelen<br />

we alpinisten in die via de wanden van<br />

de Pierre Vandammesluis naar de moeilijk bereikbare<br />

plaatsen afzakten. We maakten ook<br />

gebruik van een spinhoogtewerker, het enige<br />

toestel dat door de opening past.”<br />

WENDBAARHEID<br />

Zowel voor de vakmannen als de werforganisatie<br />

van Renotec is het een unieke werf.<br />

“Gelukkig is een echte Renotec’er wendbaar<br />

en innovatief”, klinkt het. “Dit geeft ons de<br />

mogelijkheid om snel in te spelen op onvoorziene<br />

omstandigheden. Bovendien passen<br />

wij ook steeds de lean-principes toe. We<br />

streven naar een kwalitatief eindresultaat<br />

door efficiëntie, voorbereiding en gezond<br />

verstand. We optimaliseren onze werkprocessen<br />

continu en konden zo bepaalde toepassingen<br />

efficiënter maken. De eerste brugkelderrenovatie<br />

had een doorlooptijd van 6<br />

maanden. De laatste 2 brugkelders werden<br />

gelijktijdig gerenoveerd op 2,5 maanden tijd.<br />

Een prachtig resultaat door al de betrokken<br />

vakmensen en werfleiding.” ■<br />

ALPINISTEN<br />

De opbouw van de stelling gebeurde tussen<br />

bewegingen van de brug door. Iedereen moest<br />

dus de kelder verlaten wanneer de brug bewoog.<br />

Renotec: “We moesten er ook zeker<br />

In totaal wordt er 12.000 m² gereinigd en ruim 9.000 m² gecoat.<br />

41


IF<br />

JOBS @ RENOTEC<br />

NOW!<br />

WHEN?<br />

HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD<br />

Werken bij Renotec is kansen krijgen.<br />

De kans om mee te werken aan unieke projecten. De kans om bij te leren en je skills verder te ontwikkelen. De<br />

kans op een mooie en waardevolle carrière. Zoveel opportuniteiten. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal.<br />

Hun veiligheid en welzijn staan voorop. Want mensen die zich beter voelen, leveren meer kwaliteit.<br />

Ben jij een projectleider met ervaring en neem jij deze kans met beide handen aan? Solliciteer dan vandaag!<br />

ellen.tuyteleers@renotec.be.<br />

WWW.RENOTEC.<strong>BE</strong>


1 ROOSTERGOOT 4 STIJLEN<br />

1 ROOSTERGOOT 4 STIJLEN<br />

BY<br />

BY<br />

DE URBAN-I ® IS EEN <strong>BE</strong>TROUWBARE<br />

EN FLEXI<strong>BE</strong>LE OPLOSSING MET VIER<br />

VERSCHILLENDE URBAN-I ® IS EEN ROOSTERDESIGNS <strong>BE</strong>TROUWBARE DIE<br />

EN SPECIAAL FLEXI<strong>BE</strong>LE ZIJN OPLOSSING ONTWORPEN MET MET VIER HET<br />

VERSCHILLENDE OOG OP STEDELIJKE ROOSTERDESIGNS DYNAMIEK. DIE<br />

SPECIAAL ZIJN ONTWORPEN MET HET<br />

OOG OP DE STEDELIJKE DYNAMIEK.<br />

Stradal is een toonaangevende speler op het gebied<br />

van gebiedsinrichting en afwateringsgootsystemen en<br />

Stradal heeft met is een de uitvinding toonaangevende van het speler zelfdragende op het gebied ‘I-type’<br />

van concept gebiedsinrichting de markt voor en afwateringsgootsystemen<br />

en<br />

heeft totaal met veranderd. uitvinding Met de van ontwikkeling het zelfdragende van de ‘I-type’<br />

concept URBAN-I de ® is markt het bedrijf voor afwateringsgootsystemen<br />

nog een stap verder gegaan:<br />

een totaal assortiment veranderd. roostergoten Met de ontwikkeling met een eigentijds van de<br />

en URBAN-I modern ® is ontwerp het bedrijf dat volledig nog een is stap afgestemd verder gegaan: op<br />

een de moderne assortiment eisen roostergoten ten aanzien met van een inrichting eigentijds van de<br />

openbare modern ruimte. ontwerp dat volledig is afgestemd op<br />

de moderne eisen ten aanzien van inrichting van de<br />

openbare ruimte.<br />

MEER INFO?<br />

ZIE WWW.ISOFAQ.<strong>BE</strong><br />

MEER INFO?<br />

ZIE Industriezone WWW.ISOFAQ.<strong>BE</strong><br />

Mandeldal - Leo Bekaertlaan 4 - 8870 Izegem - T. <strong>05</strong>1 31 01 92 - F <strong>05</strong>1 31 20 44 - info@isofaq.be - www.isofaq.be<br />

Industriezone Mandeldal - Leo Bekaertlaan 4 - 8870 Izegem - T. <strong>05</strong>1 31 01 92 - F <strong>05</strong>1 31 20 44 - info@isofaq.be - www.isofaq.be


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst en beeld | COPRO<br />

Certificatie van gres in<br />

een stroomversnelling<br />

Op 31 maart 2018 nam COPRO het toezicht op de <strong>BE</strong>NOR-certificatie van producten in gres over van<br />

INISMa. Een nieuw product in het gamma van COPRO, nieuwe producenten en de bijhorende Europese<br />

voorschriften maakten dit een mooie uitdaging. Producenten en certificatie-instelling zijn ondertussen<br />

met elkaar vertrouwd en de certificatie loop vlot. Tijd voor een korte terugblik.<br />

De overname van de <strong>BE</strong>NOR-certificatie door<br />

COPRO betekende voor de producenten een<br />

bijkomende inspanning. Een van de eerste zaken<br />

die in overleg in de Sectorale Commissie<br />

werden gerealiseerd, was het opstellen en nadien<br />

uitbreiden van het toepassingsreglement<br />

en van de technische voorschriften onder de<br />

vorm van PTV’s. Net zoals voor alle andere<br />

producten waarvoor COPRO de certificatieinstelling<br />

is, stelden ook de gresproducenten<br />

technische fiches op voor al hun producten<br />

die zij onder het <strong>BE</strong>NOR-certificaat leveren<br />

op de openbare markt. Dankzij gedetailleerde<br />

technische tekeningen die de producenten opnamen<br />

in hun technische fiches, konden vanaf<br />

dan de klanten, bouwheren, studiebureaus …<br />

nu ook voor gres via ons Extranet checken of<br />

het product wel degelijk gecertificeerd is, wat<br />

de eigenschappen zijn en of het voldoet aan<br />

de eisen van hun bijzonder bestek.<br />

'Producenten en<br />

certificatie-instelling<br />

zijn ondertussen met<br />

elkaar vertrouwd en de<br />

certificatie loop vlot'<br />

Op 31 maart 2018 nam COPRO het toezicht op de <strong>BE</strong>NOR-certificatie van producten in gres over van INISMa.<br />

Een grote stap vooruit was ook de duidelijkheid<br />

die werd gecreëerd rond de koppelstukken<br />

en flexibele koppelingen behorende tot<br />

Europese productnorm EN 295-4. De eisen<br />

op producten zoals koppelingen voorzien<br />

van roestvrije stalen spanbanden, afdichtingen<br />

in rubber gebruikt op afgezaagde buizen,<br />

indrukmoffen en krimpmouwen werden ook<br />

44


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

“Wij kijken er dan ook naar uit om deze certificatie in de toekomst verder te zetten en in overleg met alle betrokken partijen, de certificatie waar nodig bij te schaven.”<br />

opgenomen in PTV 895-4. Producenten die<br />

deze producten in hun gamma hebben en die<br />

zich in regel stelden met het toepassingsreglement<br />

TRA 95 en met de voorschriften uit<br />

de PTV, beschikken ondertussen ook voor<br />

die producten over gevalideerde technische<br />

fiches. Ook dit zorgde voor veel meer duidelijkheid<br />

voor de eindgebruiker en op de werf.<br />

COPRO is na 2,5 jaar verheugd om vast te<br />

stellen dat er, samen met de producenten,<br />

aan de eindgebruiker gegarandeerd kan worden<br />

dat de producten in gres die worden gebruikt<br />

voor de afvoer van ons rioleringswater<br />

beantwoorden aan de strengste eisen op<br />

gebied van waterdichtheid, sterkte, afmetingen,<br />

chemische bestendigheid, slijtvastheid...<br />

Wij kijken er dan ook naar uit om deze certificatie<br />

in de toekomst verder te zetten en<br />

in overleg met alle betrokken partijen, de<br />

certificatie waar nodig bij te schaven, zodat<br />

de <strong>BE</strong>NOR-certificatie onder COPRO blijft<br />

garant staan voor kwaliteit. ■<br />

COPRO is na 2,5 jaar verheugd om vast te stellen dat er aan de eindgebruiker gegarandeerd kan worden dat<br />

de producten in gres voor de afvoer van rioleringswater beantwoorden aan de strengste eisen.<br />

45


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

Tekst en beeld | Steinzeug Keramo<br />

Breed gamma voor zowel<br />

proactief als reactief<br />

assetmanagement<br />

De steeds toenemende rioleringsgraad en het groeiende patrimonium van de rioolbeheerders zorgen<br />

voor een belangrijke shift in het investeringslandschap. Waar de focus vroeger lag op de aanleg van<br />

nieuwe rioleringsstelsels, is er een belangrijke verschuiving waarneembaar naar het assetmanagement van<br />

het bestaande patrimonium. Steinzeug-Keramo zet mee in op deze transitie door een breed gamma aan<br />

producten aan te bieden, geschikt voor zowel proactief als reactief assetmanagement.<br />

Op deze manier kan ingezet worden op een<br />

slim en efficiënt assetmanagement, zowel bij<br />

de initiële ingebruikname van een nieuw systeem<br />

alsook tijdens de operationele levensduur<br />

van bestaande rioleringssystemen.<br />

KERA-GAMMA<br />

Een goed assetmanagement begint bij de<br />

materiaalkeuze. De levensduur, betrouwbaarheid<br />

en rendabiliteit van elk rioolstelstel<br />

hangt af van de materialen die gebruikt<br />

worden. Keramische producten genieten<br />

van een onevenaarbare levensduur door de<br />

uitmuntende mechanische en chemische eigenschappen<br />

die niet afnemen in de tijd. Dit<br />

verzekert een zeer lange operationele en<br />

technische levensduur die de financiële afschrijftermijn<br />

gemakkelijk overschrijdt.<br />

Naast de zeer lange levensduurverwachting<br />

biedt gres ook voordelen op het vlak van onderhoud.<br />

De gladde glazuurlaag in de buizen<br />

en het rechtlijnig star karakter van de buizen<br />

zorgen voor een zeer geringe afzetting en aanhechting<br />

van vuil en vetten. Bij een reiniging<br />

van de stelsels komen die materialen die zich<br />

toch zouden ophopen makkelijk los. Hierdoor<br />

wordt de reinigingsfrequentie laag gehouden<br />

en zijn de stelsels makkelijk te onderhouden,<br />

wat, samen met de lange levensduur van de<br />

stelsels, zorgt voor een beheersbaar en financieel<br />

voordelig asset management.<br />

Een doordacht assetmanagement houdt<br />

echter ook in dat er reeds van bij het ontwerp<br />

gekeken wordt met de principes van<br />

de circulaire economie. De gresbuizen van<br />

Steinzeug-Keramo bieden ook hier de meest<br />

De gladde glazuurlaag in de<br />

buizen en het rechtlijnig star<br />

karakter van de buizen zorgen<br />

voor een zeer geringe afzetting en<br />

aanhechting van vuil en vetten.<br />

46


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

De steeds toenemende rioleringsgraad en het groeiende patrimonium van de rioolbeheerders zorgen voor een<br />

belangrijke shift in het investeringslandschap.<br />

'Onze buizen kunnen lokaal vermalen<br />

worden tot een buis- of wegfunderingsmateriaal<br />

zodat bijvoorbeeld transporten<br />

naar recyclagecentra vermeden worden'<br />

DURA-GAMMA<br />

Echter kan het assetmanagement voor bestaande<br />

structuren ook geoptimaliseerd<br />

worden. “Voor sommige rioleringssystemen<br />

is het niet gewenst om deze te vernieuwen in<br />

open sleuf, zoals in drukke steden. Hier kan<br />

men dan de huidige levensduur van het rioleringssysteem<br />

verlengen door gebruik te maken<br />

van renovatietechnieken”, licht men bij<br />

Steinzeug-Keramo toe. Om deze reden trekt<br />

Steinzeug-Keramo de markt op met niet één<br />

maar twee producten voor renovatie van<br />

mantoegankelijke rioleringssystemen. “Wij<br />

voorzien zowel elementen uit polymeerbeton<br />

als uit glasvezel versterkt polyester<br />

(GVP). Op deze manier kunnen wij voor elke<br />

situatie een geschikte oplossing uitwerken,<br />

afhankelijk van de noden en wensen van de<br />

klant. De panelen worden prefab bezorgd op<br />

de werf, waardoor de kwaliteit van het materiaal<br />

op voorhand gecontroleerd kan worden.<br />

Deze elementen worden op maat gemaakt,<br />

waardoor de hydraulische capaciteit<br />

optimaal verzekerd kan worden en eventuele<br />

dimensie-overgangen kunnen opgevangen<br />

worden zonder bijkomende maatregelen. Dit<br />

verzekert dat de operationele werking maximaal<br />

behouden blijft. Verder zijn de voorbereidende<br />

werken minder kritisch en kunnen<br />

deze panelen geïnstalleerd worden in vochtige<br />

omstandigheden”. ■<br />

gunstige oplossing. De gresbuizen hebben<br />

een ecologisch gunstige samenstelling. Ze<br />

bestaan namelijk, buiten de dichting, enkel<br />

uit de natuurlijke materialen klei en chamotte<br />

(gerecycleerd keramisch materiaal).<br />

Daardoor kunnen de gresbuizen op het eind<br />

van de operationele levensduur eenvoudig<br />

verwerkt en hergebruikt worden op de werf<br />

of in de buurt daarvan, zonder bijkomende<br />

uitstoot of impact.<br />

“Onze buizen kunnen lokaal vermalen worden<br />

tot een buis- of wegfunderings materiaal,<br />

zodat bijvoorbeeld sorteren, hersmelten,<br />

scheiden, en transporten naar recyclagecentra<br />

vermeden kan worden”, klinkt het.<br />

“Indien gewenst kan het materiaal terug<br />

aangewend worden voor de productie van<br />

hoogwaardige keramische producten, aangezien<br />

de materiaaleigenschappen behouden<br />

blijven zonder enige vorm van downcycling<br />

(verlies in eigenschappen bij een recyclagestap).<br />

Dit kan een interessante piste zijn,<br />

omdat keramiek geen nood heeft aan het<br />

opnieuw bijvoegen van nodige toeslagstoffen<br />

of hoogenergetische processen tijdens het<br />

recyclageproces”.<br />

47


DURA<br />

DE ALL-ROUND OPLOSSING<br />

VOOR MANTOEGANKELIJKE<br />

RIOOLSTELSELS<br />

DURA<br />

PROFESSIONELE RENOVATIE<br />

MET DE ONS DE ALL-ROUND DE DURA-GAMMA<br />

ALL-ROUND OPLOSSING<br />

OPLOSSING<br />

VOOR VOOR MANTOEGANKELIJKE<br />

Als Europees leverancier van complete oplossingen<br />

RIOOLSTELSELS<br />

en systemen voor de water- en afvalwaterindustrie,<br />

specialiseert Steinzeug-Keramo zich ook steeds<br />

verder in de partiële of complete renovatie van<br />

toegankelijke riolen en inspectieputten.<br />

PROFESSIONELE RENOVATIE<br />

RENOVATIE<br />

MET MET MET ONS ONS ONS DURA-GAMMA<br />

Contacteer onze experten die graag hun ervaring en<br />

kennis Als met Als Europees u Als delen Europees om leverancier uw projecten leverancier van van complete optimaal van complete oplossingen plan-<br />

oplossingen<br />

nen en en uit en systemen en voeren systemen voor - voor van de voor ontwerp de water- water- de water- tot en en oplevering. afvalwaterindustrie,<br />

en specialiseert specialiseert Steinzeug-Keramo zich zich ook zich ook steeds ook steeds steeds<br />

verder verder verder in in de de partiële in de partiële of of complete of complete renovatie renovatie van van van<br />

toegankelijke toegankelijke riolen riolen riolen inspectieputten.<br />

en inspectieputten.<br />

Wij zijn uw partner voor toegankelijke<br />

rioolstelsels of andere toegankelijke<br />

Contacteer Contacteer onze onze experten onze experten die die graag graag die hun graag hun ervaring hun ervaring en en en<br />

buisconstructies.<br />

kennis kennis met kennis met u delen met u delen u om delen om uw uw om projecten uw projecten optimaal optimaal te plannenenen<br />

uit uit te en te voeren uit voeren te voeren - van - van ontwerp - van ontwerp tot tot oplevering.<br />

tot oplevering.<br />

te plan-<br />

te plan-<br />

Heeft u een concreet project? Wij wenden graag onze<br />

expertise aan om u ook daarbij te ondersteunen.<br />

Wij Wij zijn Wij zijn uw zijn uw partner uw partner voor voor toegankelijke<br />

voor toegankelijke<br />

Geert Sybers<br />

rioolstelsels rioolstelsels of of andere of andere toegankelijke<br />

toegankelijke<br />

Tel. +32 11 265 271<br />

G.Sybers@steinzeug-keramo.com<br />

buisconstructies.<br />

www.steinzeug-keramo.com<br />

Heeft Heeft u Heeft een u een concreet u een concreet project? project? Wij Wij wenden Wij wenden graag graag onze graag onze onze<br />

expertise expertise aan aan om aan om u ook u om ook daarbij u ook daarbij daarbij te ondersteunen.<br />

ondersteunen.<br />

Kijk hier hoe wij een bestaand<br />

Geert Geert Sybers Geert Sybers Sybers<br />

stelsel renoveren.<br />

Tel. Tel. +32 +32 Tel. 11 +32 11 265 265 11 271265 271<br />

G.Sybers@steinzeug-keramo.com<br />

Voor meer info over ons<br />

www.steinzeug-keramo.com<br />

DURA-gamma en andere<br />

oplossingen voor rioolstelsels<br />

of andere leidingen, bezoek<br />

onze website:<br />

www.steinzeug-keramo.com<br />

Kijk Kijk hier hier Kijk hoe hoe hier wij wij een hoe een bestaand wij een bestaand<br />

stelsel stelsel renoveren. stelsel renoveren.<br />

Voor Voor meer Voor meer info meer info over over info ons over ons ons<br />

DURA-gamma DURA-gamma en andere en andere en andere<br />

oplossingen oplossingen voor voor rioolstelsels voor rioolstelsels<br />

of andere of andere of leidingen, andere leidingen, bezoek bezoek bezoek<br />

onze onze website: onze website:<br />

www.steinzeug-keramo.com<br />

SK - DURA_Anz_A4+3_v2_NL.pdf 1 <strong>05</strong>.10.20 13:55


Nieuw<br />

Los de<br />

regenwaterpuzzel<br />

op<br />

Ieder project heeft zijn eigen<br />

specifieke kenmerken. Wat de<br />

omstandigheden ook zijn, de<br />

veelzijdigheid en modulariteit van<br />

de Wavin infiltratiekratten bieden<br />

een oplossing voor elke situatie.<br />

Maak uw afspraak via<br />

wavin.be<br />

Infiltratie- en bufferkratten<br />

Q-Bic Plus<br />

AquaCell<br />

AquaCell Lite<br />

TreeTank ®<br />

StormHarvester


SPECIAL RIOLERINGSWERKEN EN ONDERGRONDSE STRUCTUUR<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Wavin<br />

Een duurzame oplossing op maat<br />

voor alle soorten waterbeheer<br />

Het ontwerpen van een optimaal regenwater managementsysteem is vaak een hele puzzel. Met een<br />

beknopt, maar uiterst efficiënte portfolio en met een zee aan ervaring inzake waterbeheer biedt<br />

Wavin dit complexe vraagstuk het hoofd. Met AquaCell, gemaakt van 100 % gerecycleerd en 100 %<br />

recyclebare kunststof, voegt de producent van kunststof leidingsystemen in <strong>2020</strong> een uniek product<br />

toe aan zijn gamma.<br />

Sinds 1950 is Wavin geëvolueerd naar een Europees<br />

bedrijf met een brede passie voor de<br />

watersector, van drinkwater tot regenwater<br />

en afvalwater. “Dus alles wat met toevoer, afvoer,<br />

behandeling en ook bescherming van water<br />

te maken heeft”, vertelt Eric Detry, Productmanager<br />

Civils & Infrastructure. “Water<br />

is een schaarse grondstof en wij proberen dat<br />

te beschermen door een beter waterbeheer,<br />

een veilige en meer efficiënte watertoevoer<br />

en betere sanitaire voorzieningen en hygiëne.<br />

Met als hoger doel betere bouwprestaties en<br />

het creëren van klimaatbestendige steden.”<br />

Met Q-Bic Plus, AquaCell en AquaCell Lite biedt<br />

Wavin een duidelijk antwoord op de huidige<br />

regelgeving en waterproblematiek.<br />

Installatie van Q-Bic Plus, de optimale, verkeersbestendige en snelle oplossing voor inspecteer- en reinigbare systemen in stedelijk gebied.<br />

50


SPECIAL RIOLERINGSWERKEN EN ONDERGRONDSE STRUCTUUR<br />

In 1999 nam Wavin een grote stap met de<br />

productie van een van de allereerste infiltratie-units.<br />

“We zijn één van de pioniers op<br />

het gebied van de ondergrondse infiltratiesystemen”,<br />

aldus Eric Detry. “De Europese<br />

Gemeenschap heeft daar een grote rol in<br />

gespeeld door in 1991 bepaalde maatregelen<br />

te nemen om de algemene waterzuivering te<br />

verbeteren. Het gescheiden stelsel is wat dat<br />

betreft een grote vooruitgang. Want hoe vuiler<br />

het water, hoe beter het zuiveringsproces.<br />

Het vuile water gaat naar een zuiveringsstation<br />

en het gezuiverde water stort vervolgens<br />

over naar de rivier. Het regenwater dient op<br />

zijn beurt voor hergebruik, infiltratie of lozing<br />

in rivieren, eventueel na filtratie via KWS-afscheiders<br />

of RW-filters. De eerste unit die we<br />

in 1999 op de markt brachten werd plastisch<br />

omschreven als een kunststoffen bierkrat.<br />

Sindsdien zijn de units uiteraard veel innovatiever<br />

geworden.”<br />

Q-BIC (PLUS)<br />

De Azura unit - 40 cm hoog, 50 cm breed<br />

en 120 cm lang – kende veel succes, maar na<br />

enkele jaren drong een innovatie zich op. Eric<br />

Detry: “In 2006 brachten we de Q-Bic op de<br />

markt, een grotere unit (60 cm hoog, 60 cm<br />

breed en 100 cm lang) met twee inspectiekanalen.<br />

Op die manier kon het bekken ook<br />

onderhouden en gereinigd worden. De regelgeving<br />

bleef immers evolueren en het volume<br />

van de bekkens werd steeds groter, maar<br />

grotere bekkens betekenen automatisch<br />

meer kosten en werk voor de aannemer.<br />

Omdat snelheid in de bouwsector cruciaal<br />

is, ontwikkelde Wavin daarom in 2015 de Q-<br />

Bic Plus. Deze geoptimaliseerde versie heeft<br />

een maximale inspecteerbaarheid (77 % van<br />

AquaCell zijn kratten gemaakt van 100 % gerecycleerd en 100 % recyclebaar kunststof.<br />

'Water is een schaarse grondstof en wij proberen<br />

deze te beschermen door een beter waterbeheer,<br />

een veilige en meer efficiënte watertoevoer en<br />

betere sanitaire voorzieningen en hygiëne'<br />

de vloeroppervlakte ), is modulair, eenvoudig<br />

en snel te plaatsen en ergonomisch verantwoord.<br />

Het is tevens de eerste unit met geïntegreerde<br />

verbindingen, zonder extra clips<br />

en stapelpennen.”<br />

AQUACELL (LITE)<br />

De weg die Wavin op het vlak van infiltratie-units<br />

heeft afgelegd, benadrukt het innovatieve<br />

DNA van het bedrijf. Het meest<br />

recente bewijs is de recente lancering van<br />

AquaCell, kratten gemaakt van 100 % gerecycleerd<br />

en 100 % recyclebaar kunststof. Eric<br />

Detry: “AquaCell is volledig circulair. En door<br />

het ingenieuze stapelbare ontwerp van deze<br />

nieuwe generatie infiltratiekratten kan er tot<br />

vier keer meer volume in een vrachtwagen<br />

worden vervoerd. Dit leidt tot minder transportbewegingen<br />

en een aanzienlijke reductie<br />

van CO 2<br />

-uitstoot, minder ingenomen ruimte<br />

op de bouwplaats en minder leveringen. De<br />

push-fit installatie met geïntegreerde verbindingen<br />

maken bovendien een snelle en veilige<br />

installatie mogelijk. Tegelijkertijd bracht Wavin<br />

ook het lichtere broertje AquaCell Lite<br />

(50 cm hoog, 39 cm breed en 100 cm lang)<br />

op de markt. Dit zijn regenwaterunits voor<br />

plaatsen waar geen zwaar verkeer komt, zoals<br />

parken, tuinen en parkeerstroken.”<br />

STORMHARVESTER EN TREETANK ®<br />

Met Q-Bic Plus, AquaCell en AquaCell Lite<br />

biedt Wavin een duidelijk antwoord op de<br />

huidige regelgeving en waterproblematiek.<br />

Eric Detry: “We zijn nu eenmaal verplicht om<br />

water te hergebruiken, te laten infiltreren of<br />

te bufferen en gecontroleerd te laten afvoeren.<br />

Met dit portfolio presenteren wij een efficiënt<br />

en overzichtelijk aanbod, dat voldoet<br />

aan alle eisen. Bovendien kunnen onze Q-Bic<br />

Plus units ook de groenvoorziening in de steden<br />

bevorderen. Zo plaatsten we onlangs in<br />

Hasselt TreeTanks waarbij de units met een<br />

substraat voor bomen in plaats van water<br />

worden gevuld. Boven het substraat houden<br />

we voldoende lucht zodat de wortels zijdelings<br />

in het bekken groeien en zo de fundering<br />

van de weg niet kunnen aantasten.”<br />

“Wavin verkoopt geen producten of systemen,<br />

maar wel oplossingen. Dat is een<br />

belangrijke mindset. Een ander mooi voorbeeld<br />

hiervan is onze intelligente Storm-<br />

Harvester-sensortechnologie waardoor het<br />

mogelijk is om – op basis van weersvoorspellingen<br />

- in één oplossing het regenwater<br />

zowel optimaal te bufferen, te infiltreren als<br />

te hergebruiken. Wij denken steeds oplossingsgericht.<br />

Onze adviseurs zijn commercieel<br />

neutraal en denken steeds mee met<br />

voorschrijvers, studiebureau’s en architecten.<br />

Samen gaan we de uitdaging aan”, besluit<br />

Eric Detry. ■<br />

51


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

In totaal werden er 500 extra lopende meters afwatering voorzien op het circuit.<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | ACO<br />

Nieuw en beter afwateringssysteem<br />

voor Circuit Zolder<br />

Samen met hoofdaannemer APK Group heeft Circuit Zolder haar 4 kilometer lang circuit onlangs<br />

volledig heraangelegd. Van het opmeten van het circuit, tot de aanleg van een volledig nieuwe asfaltlaag.<br />

Belangrijk onderdeel in de renovatie was een nieuw en verbeterd afwateringssysteem. “Dankzij de<br />

Monoblock en Q-Max van ACO hebben we nu een nog stabieler en vlakker circuit”, vertelt David<br />

Vanderbeek, Infrastructure, Logistics & Operations Manager van Circuit Zolder.<br />

Omwille van de zware belasting moet een racecircuit traditioneel om<br />

de 10 tot 15 jaar zijn toplaag vernieuwen. David Vanderbeek: “In plaats<br />

van enkel de toplaag te vernieuwen, kozen we dit keer voor een meer<br />

uitgebreide renovatie. Naast een nieuwe asfaltlaag werden ook verschillende<br />

grindbakken aangepast volgens de veiligheidsnormen, werden<br />

enkele curbs vernieuwd en werd het grasniveau op veel plaatsen<br />

een aantal centimeter afgegraven zodat het asfalt net iets hoger ligt dan<br />

het gras waardoor het water optimaal kan afstromen. Tot slot hebben<br />

we ook bekeken hoe we de volledige afwatering op het domein konden<br />

verbeteren zonder al te grote aanpassingswerken.”<br />

De gehele vlakheid van het circuit werd bekeken om een optimale<br />

afwateringsrichting te realiseren.<br />

Het circuit werd in 3D opgemeten en zo werd digitaal in kaart gebracht<br />

waar bepaalde hellingsgraden van de afwatering een knik of bult<br />

vertoonden, met stagnatie van water tot gevolg. “Met dat digitaal plan<br />

zijn we aan de slag gegaan”, vertelt David Vanderbeek. “De gehele vlakheid<br />

werd bekeken om een optimale afwateringsrichting te realiseren.<br />

Uiteraard is een piste nat als het regent, maar het is cruciaal dat er<br />

geen plassen blijven staan tijdens het opdrogen van het circuit.”<br />

52


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />

MONOBLOCK EN Q-MAX<br />

Voor het afwateringssysteem werd een beroep gedaan op de expertise<br />

van ACO, dat zowel de Monoblock Roaddrain als het Q-Max afwateringssysteem<br />

leverde. De Monoblock Roaddrain is geschikt voor<br />

gebruik in vrijwel alle zones waar men te maken heeft met extreme<br />

belastingen. Wereldwijd zijn diverse racetracks uitgerust met dit systeem.<br />

Q-Max is op zijn beurt een ideaal afwateringssysteem voor grote<br />

oppervlakten. Het systeem is toepasbaar in alle verkeersbelastingsituaties<br />

en laat toe regen- en oppervlaktewater ter plaatse te bufferen.<br />

David Vanderbeek: “Op een aantal plaatsen kunnen we het water niet<br />

snel genoeg op natuurlijke wijze laten infiltreren in de beschikbare wadi’s.<br />

Dit water moet worden opgevangen met een afwateringssysteem<br />

dat al dan niet naar infiltratieputten geleid wordt. ACO leverde ook<br />

al producten voor onder andere het circuit van Spa-Francorchamps<br />

en kwam ook tot bij ons voor een productvoorstelling. De voordelen<br />

werden meteen duidelijk. Grote meerwaarde van de Monoblock is dat<br />

het rooster en de goot één geheel vormen waardoor er geen losliggende<br />

stukken zijn. Wanneer je een racetruck met al zijn pk’s loslaat<br />

op het circuit, dan is de stevige Monoblock een uitstekend en beter<br />

alternatief voor de traditionele, gelaste rooster.<br />

'De meest waardevolle feedback<br />

komt uiteraard van de gebruikers<br />

zelf en die zijn unaniem lovend.<br />

Van de zware trucks tot en<br />

met onze avondfietsers'<br />

De Monoblock Roaddrain is geschikt voor gebruik in vrijwel alle zones waar men<br />

te maken heeft met extreme belastingen.<br />

MINIMALE ONEFFENHEDEN<br />

Voor hoofdaannemer APK was ACO geen onbekende. “De producten<br />

van ACO stonden beschreven in de aanbesteding en het leek ons veruit<br />

het beste systeem om in dit project toe te passen”, vertelt Pieter<br />

Van den Eynde van APK. “We kennen ACO als een kwaliteitsvolle, betrouwbare<br />

partner, maar voor ons was het wel de eerste keer dat we<br />

de Monoblock Roaddrain hebben geplaatst. Die plaatsing liep erg vlot<br />

en het resultaat mag er absoluut zijn. De snelheden en belasting op een<br />

circuit liggen heel hoog en de minste oneffenheid wordt door de piloot<br />

gevoeld. En die hinder hebben we hier, mede dankzij de producten van<br />

ACO, tot een absoluut minimum kunnen beperken. Voor APK als aannemer<br />

is dit zonder twijfel een heel mooi referentieproject.”<br />

500 LOPENDE METERS<br />

In totaal werden er 500 extra lopende meters afwatering voorzien op<br />

het circuit. “Net als de Monoblock toont ook het Q-Max afwateringssysteem<br />

zijn meerwaarde. Die Q-Max fungeert als een verdoken goot<br />

op een aantal posities waar we volgens de veiligheidsvoorschriften<br />

geen traditionele afwatering konden plaatsen. Zowel de Monoblock<br />

als de Q-Max leveren voorlopig schitterend werk. Chapeau ook voor<br />

de manier waarop de afwatering geplaatst is. Op veel plaatsen ligt de<br />

afwatering tussen het asfalt en de curbs, mooi ingebetonneerd. En niet<br />

onbelangrijk: onze afwatering heeft nu een veel groter debiet, wat in<br />

deze tijden van extremere weersomstandigheden mooi meegenomen<br />

is. De meest waardevolle feedback komt uiteraard van de gebruikers<br />

zelf en die zijn unaniem lovend. Van de zware trucks tot en met onze<br />

avondfietsers”, besluit David Vanderbeek. ■<br />

Q-Max fungeert als een verdoken goot.<br />

53


Maximale veiligheid<br />

voor snel en zwaar verkeer<br />

MONOBLOCK<br />

Bij onze monolithische kanalen (RoadDrain en<br />

ParkDrain) zijn het gootelement en het rooster uit<br />

één stuk vervaardigd. Dit innovatief gietproces<br />

van het ACO polyesterbeton resulteert in een<br />

extreme belastbaarheid en duurzaamheid.<br />

Bovendien kunnen de gootelementen snel en<br />

eenvoudig geïnstalleerd worden, wat de kosten<br />

aanzienlijk vermindert. Ook onderhoudskosten<br />

worden tot een minimum herleid.<br />

Omdat er geen bewegende of afneembare<br />

onderdelen zijn, wordt de veiligheid en<br />

betrouwbaarheid gewaarborgd. Dit<br />

is van groot belang bij de voornaamste<br />

toepassingsgebieden, zoals vliegvelden,<br />

racecircuits of terreinen met zwaar en intensief<br />

verkeer.<br />

Meer info?<br />

Mail naar Dries Aerts: da@aco.be<br />

of surf naar www.aco.be.<br />

ACO. creating<br />

the future of drainage


Prefab beton, uw oplossing<br />

voor riolering<br />

De fabrikanten van systemen en toebehoren voor opvang,<br />

transport, behandeling, buffering en infiltratie van water<br />

verenigd binnen de Federatie van de Betonindustrie.<br />

www.febe.be - mail@febe.be<br />

FE<strong>BE</strong> <strong>BE</strong>TON


SPECIAL RIOLERINGSWERKEN EN ONDERGRONDSE STRUCTUUR<br />

Tekst | FE<strong>BE</strong> / Niels Rouvrois Beeld | FE<strong>BE</strong><br />

Passie voor riolering<br />

Ons waterbeheer en het comfort dat dit ons biedt, is vandaag zo vanzelfsprekend, dat we niet meer<br />

stilstaan bij het dat feit er veel – en steeds meer - knowhow aan ten grondslag ligt. De aanleg van een<br />

goede riolering is een belangrijke basisvoorwaarde. In deze sector moet men met heel wat regels<br />

en factoren rekening houden, veelal omwille van milieuoverwegingen. In het kader van het dossier<br />

waterbeheer bezocht <strong>BE</strong>TON – het tweetalige magazine van FE<strong>BE</strong> - de werf in de Harpstraat in<br />

Koersel-Beringen.<br />

Waar nu een bedrijvige werf ligt, lag tot enkele<br />

jaren geleden een bijzonder desolaat terrein,<br />

toen het gemeentehuis van Koersel leeg<br />

kwam te staan. De Stad Beringen zag potentieel<br />

in het gebied en liet een masterplan uitwerken.<br />

De Academie voor Muziek, Woord<br />

en Dans nam haar intrek in het leegstaande<br />

administratieve pand. Een nieuwbouw voorziet<br />

in de uitbreiding van een aantal publieke<br />

diensten. Tegenover het zogenaamde Academiepark<br />

is de eerder aangelegde Harpstraat<br />

verder doorgetrokken en werd de riolering<br />

aangelegd voor een woonwijk met acht appartementen<br />

en zes woningen.<br />

“Het gaat om een gescheiden riolering voor<br />

de volledige verkaveling”, vertelt Bart Van<br />

Genechten, medezaakvoerder van V&V Infra.<br />

Bart Van Genechten nam samen met<br />

Kristof Van Herck de operationele leiding<br />

op: “Terwijl ik me meer toelegde op het bedrijfsbureau<br />

en de calculatie, nam Kristof<br />

voornamelijk het uitvoerende aspect voor<br />

zijn rekening. Maar we willen die rollen ook<br />

niet strikt afbakenen en springen in voor elkaar<br />

waar nodig.” Het was Van Herck die<br />

V&V Infra negen jaar geleden oprichtte, samen<br />

met Vandebos Bouwonderneming uit<br />

Alken. Het bedrijf groeide snel en intussen<br />

werkt V&V Infra met 26 bediendes en een<br />

stevige ploeg van onderaannemers.<br />

Voor de verkaveling koos men voor poreuze beton<br />

'Op basis van de ontwerpplannen<br />

stellen wij een 3D-plan op, laten<br />

we dit goedkeuren door het bestuur en<br />

laden we dit op in de box van de kraan'<br />

PRECISIE<br />

Als troef voor een goede rioleringsaanleg,<br />

gelooft V&V Infra in precisie. Bart Van Genechten:<br />

“Een goede aanleg van een rioleringsproject<br />

begint bij precies meten.” Dat<br />

een goede voorbereiding onontbeerlijk is,<br />

hangt ongetwijfeld samen met het feit dat<br />

de digitalisering ook in de rioleringssector<br />

om de hoek komt kijken. Van Genechten:<br />

“Klopt, het is een uitdaging, maar het vereenvoudigt<br />

ons werk wel enigszins. Zo hebben<br />

we vier kranen die met machinesturing<br />

zijn uitgerust en we vinden het belangrijk om<br />

goed mee te zijn in het 3D-gebeuren. Op<br />

basis van de ontwerpplannen stellen wij een<br />

3D-plan op, laten we dit goedkeuren door<br />

het bestuur en laden we dit op in de box<br />

van de kraan. Op het systeem zie je op het<br />

scherm waar onderfundering ligt en wat we<br />

kunnen uitgraven. Je ziet op je plan waar je<br />

staat, waar je graaft, waar je rooilijn ligt. Je<br />

ziet zelfs je boordstenen liggen. Vanuit het<br />

computermodel kunnen we de sleuf voor de<br />

riolering direct op hoogte trekken.”<br />

POREUS<br />

“In de Harpstraat in Koersel-Beringen is niet<br />

de hele riolering is hier van beton”, legt Van<br />

Genechten uit. “Maar voor de hemelwaterafvoer<br />

werd gekozen voor poreuze betonbuizen<br />

56


SPECIAL RIOLERINGSWERKEN EN ONDERGRONDSE STRUCTUUR<br />

(van Tubobel nv, red.). Zo kan een combinatie<br />

van infiltratie in de grond en lozing bewerkstelligd<br />

worden. Achteraan de riolering is ook<br />

een wadi voorzien, waar het overtollige water<br />

kan verzameld worden.” Dat er gekozen<br />

werd voor poreuze rioleringsbuizen van 800<br />

mm worden aangelegd, is geen beslissing van<br />

V&V Infra zelf. Bart Van Genechten: “Fluvius<br />

doet eerst een grondonderzoek en beslist op<br />

basis daarvan wat er moet gelegd worden. In<br />

Vlaanderen en Wallonië moeten afvalwater<br />

en regenwater gescheiden afgevoerd worden<br />

bij nieuwbouw of bij een vernieuwde riolering.<br />

Regenwater (RWA) mag dan niet in het<br />

afvalwaterriool (DWA) terechtkomen. Voor<br />

het regenwater zijn verschillende mogelijkheden.<br />

Zo kan dit hergebruikt worden, geïnfiltreerd<br />

worden in de grond, tijdelijk worden<br />

opgeslagen of geloosd worden via de regenwaterafvoer.”<br />

De ontwerpplannen in 2D zijn rechtstreeks zichtbaar op het scherm in de kraan<br />

“Beton is een prettig product om mee te werken”,<br />

vervolgt de werfleider. “De grootste<br />

aandacht vraagt het juist positioneren van de<br />

buis, zodat die goed aansluit op de put waar<br />

die heen leidt. Maar onze kraanmachinisten<br />

hebben een pak ervaring. Het grote voordeel<br />

voor mij is dat beton tegen een stootje kan.<br />

Andere materialen worden bij het aanpikken<br />

of manipuleren soms snel beschadigd.”<br />

COMPLEXITEIT<br />

De werf in de Harpstraat maakt eens te meer<br />

duidelijk dat rioleringsaanleg en wegeniswerken<br />

een steeds complexere aangelegenheid worden.<br />

“Er zijn ook steeds meer mensen nodig<br />

per project. Het werk blijft soortgelijk, maar de<br />

administratieve opvolging stelt steeds meer eisen.<br />

De riolering wordt geplaatst, maar tegelijk<br />

ben je ook bezig met de signalisatievergunning<br />

en werkvergaderingen, de sloopopvolging en<br />

grondverzetregeling, de uitvoering en de werfopvolging.<br />

Je dient ook asbuiltgegevens op te<br />

maken, zoals de huisaansluitingsfiches. Een boeiende<br />

sector hoor”, besluit Bart Van Genechten.<br />

Dit artikel verscheen eerder in tijdschrift <strong>BE</strong>-<br />

TON van FE<strong>BE</strong>, nr. 247 ■<br />

“De grootste aandacht vraagt het juist positioneren van de buis, zodat die goed aansluit op de put waar die heen leidt.”<br />

57


IKT<br />

Instituut voor<br />

ondergrondse infrastructuur<br />

onderzoeken keuren adviseren testen<br />

Voor praktijk- en toepassingsgerichte<br />

vraagstukken<br />

met betrekking tot ondergrondse leidingen<br />

Testen van proefstukken uit CIPP-liners<br />

Onderzoeken van inspectieputten<br />

Advies over toe te passen renovatiemethoden<br />

Verzorgen van opleidingen<br />

Meer informatie:<br />

www.ikt-nederland.nl<br />

T +31-(0) 26-84545 60<br />

F +31-(0) 26-84545 61<br />

Kantoorgebouw „De Enk“<br />

Tivolilaan 2<strong>05</strong><br />

6824 BV Arnhem<br />

www.ikt-nederland.nl<br />

info@ikt-nederland.nl<br />

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat<br />

9140 Temse - Tel. 03/771 69 94<br />

info@stelcon.be - www.stelcon.be


Tekst | Stad Gent / Niels Rouvrois Beeld | Stad Gent<br />

Eerste circulaire voetpad in Gent<br />

Gent krijgt als eerste Belgische stad een circulair voetpad. Het gaat om een strook van 110m² voor<br />

de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat. Het voetpad is aangelegd met Carbstone-klinkers. Deze<br />

zijn gemaakt met de Carbstone-technologie, ontwikkeld door VITO en Orbix. Een technologie die<br />

het mogelijk maakt om bouwmaterialen te produceren door twee afvalstoffen te laten reageren:<br />

metaalslakken (een restproduct van staalproductie) en CO 2<br />

.<br />

Wat maakt deze klinkers circulair? Omdat afvalstoffen<br />

uit reststromen gebruikt worden<br />

die op hun beurt opnieuw grondstoffen worden.<br />

Bovendien worden er geen traditionele<br />

cement- of betonproducten voor de productie<br />

gebruikt. Hierdoor nemen de stenen zelfs<br />

meer CO 2<br />

op tijdens de productie dan dat er<br />

vrijkomt. Dit zorgt voor een veel lagere impact<br />

op het milieu. En het stopt niet bij klinkers.<br />

Met deze nieuwe technologie kan een<br />

scala aan producten geproduceerd worden,<br />

met dezelfde technische eigenschappen als<br />

conventionele betonproducten.<br />

STAPSTEEN NAAR EEN<br />

CIRCULAIRE STAD<br />

Het voetpad is het resultaat van het project<br />

‘Stapsteen naar een circulaire stad’, waarin<br />

partners VITO, Orbix, UGent, Vlaanderen<br />

Circulair en de Stad Gent het gebruik van<br />

duurzame materialen in de stadsomgeving<br />

onderzochten, met de bedoeling die ook te<br />

gebruiken als bouwmaterialen. Het project leverde<br />

inzichten in de technische kant van de<br />

ontwikkeling en inzichten in de mogelijke hinderpalen/opportuniteiten<br />

voor de introductie<br />

van duurzame technologie.<br />

In het publieksrapport worden het Carbstoneproces,<br />

de eigenschappen van de Carbstoneklinkers<br />

en de leerlessen van het project gedetailleerd<br />

toegelicht. Zo bestaat het proces<br />

uit drie delen: het aanmaken van het mengsel,<br />

de vormgeving en carbonatatie. Als grondstoffen<br />

voor het mengsel werd ervoor geko-<br />

Het voetpad is aangelegd met Carbstone-klinkers,<br />

gemaakt met de Carbstone-technologie.<br />

Met Carbstone-technologie kan een scala aan producten geproduceerd worden, met dezelfde technische<br />

eigenschappen als conventionele betonproducten.<br />

zen om zoveel mogelijk lokale grondstoffen te<br />

gebruiken – in Gent werden deze gevonden<br />

bij Arcelor Mittal, die LD-slakken uit de staalproductie<br />

aanleverde. Deze werden aangevuld<br />

met de door Orbix gevaloriseerde minerale<br />

fracties komende uit roestvaststaalslakken van<br />

Aperam te Genk. De klinkers werden vormgegeven<br />

met behulp van een Metalika trilpers<br />

in de pilootinstallatie van Orbix te Farciennes.<br />

De carbonatatie van de klinkers, tot slot, gebeurt<br />

in een droogkamer of in dit geval in een<br />

autoclaaf waar gedurende ongeveer 20 uur<br />

CO 2<br />

wordt toegevoerd aan de klinkers.<br />

MARKTAANBOD<br />

Het is de eerste keer dat Orbix met de Carbstone-technologie<br />

een hoeveelheid van 110<br />

m² klinkers produceert voor een demonstratie.<br />

Momenteel kunnen de klinkers niet<br />

gekocht worden tenzij voor demonstraties<br />

of pilootwerven. Deze stenen worden dan<br />

geproduceerd in de pilootinstallatie te Farciennes.<br />

Volgend jaar komen er wel Carbstonegevelstenen<br />

op de markt die geproduceerd<br />

zijn in een pilootinstallatie van een partner<br />

in Lanklaar. Verschillende bedrijven in binnen-<br />

en buitenland tonen ook interesse om<br />

Carbstone-klinkers en bouwblokken te produceren.<br />

Deze partners staan zelf in voor de<br />

productie en verkoop en zullen dan ook te gepasten<br />

tijde de beschikbaarheid aankondigen.<br />

CIRCULAIRE ECONOMIE<br />

De Stad Gent zet al langer in op een circulaire<br />

economie waarin grondstoffen niet verloren<br />

gaan, maar blijven circuleren. Samen met<br />

de partners van de Cleantech Cluster Regio<br />

Gent, die in 2016 werd opgericht, zet het<br />

stadsbestuur in op een pakket aan acties en<br />

projecten voor de uitbouw van een circulaire<br />

economie. Het hergebruiken van bouwmaterialen<br />

in de stad is hierin een belangrijk onderdeel.<br />

“De Stad Gent wil tonen dat samenwerking<br />

tussen verschillende partners loont, dat<br />

materialen die gebaseerd zijn op hergebruik of<br />

nieuwe samenstellingen betrouwbaar zijn en<br />

dat hiermee nieuwe businessmodellen kunnen<br />

opgezet worden. Kortom, we willen onze rol<br />

als proeftuin voluit opnemen, ook door circulaire<br />

materialen te gebruiken in gebouwen<br />

en infrastructuur op ons grondgebied”, aldus<br />

schepen van Economie Sofie Bracke. ■<br />

59


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | 3D-GPS<br />

Gratis proefperiode met<br />

veelzijdig 3D-GPS-sySteem<br />

Als exclusieve Benelux-importeur van het Noorse graafgeleiding- en graafindicatiesysteem DigPilot<br />

heeft 3D-GPS bv in tien jaar tijd een sterke positie verworven in Nederland. Om ook Vlaanderen, en<br />

bij uitbreiding België, te veroveren, werd op 1 september 3D-GPS Belgium bv boven de doopvont<br />

gehouden. “Door middel van een volledige machinevoorbereiding en een gratis proefperiode van een<br />

week willen we DigPilot steviger in de Belgische markt zetten”, aldus Jan Crauwels, dagelijks bestuurder<br />

van 3D-GPS Belgium.<br />

Met de oprichting van een Belgische bv richt 3D-GPS zich resoluut op<br />

de Belgische markt. “De corebusiness van 3D-GPS bv is het importeren,<br />

verkopen en verhuren van DigPilot. En dat zal in België niet anders<br />

zijn”, aldus Jan Crauwels. “DigPilot beschikt over de meest complete<br />

draadloze 2D-set en een zeer gebruiksvriendelijke en dus ook kostenbesparende<br />

3D-GPS-sturing.”<br />

Op de Belgische markt start 3D-GPS bv nu met waar het tien jaar<br />

geleden in Nederland mee begon: het gratis aanbieden van een proefperiode<br />

om het systeem te leren kennen. Jan Crauwels: “Het is een<br />

ideale manier om vrijblijvend alle voordelen te ontdekken. Hoe ziet die<br />

proefperiode eruit? Bij oprechte interesse in DigPilot bereiden wij de<br />

machine voor, inclusief de kalibratie. We doen dit op voorwaarde dat<br />

de klant meehelpt om op die manier betrokkenheid te creëren. Na de<br />

voorbereiding mag de potentiële klant een week lang met een gratis<br />

“Het supereenvoudige Nederlandstalige menu is een grote troef”<br />

huurset werken. Is de klant tevreden en wil hij verder met Dig Pilot,<br />

dan factureren wij de voorbereiding, zijnde materiaal- en arbeidskosten,<br />

en de kalibratie. De kostprijs hiervoor gaat richting 3.500 euro.<br />

Op die manier beschikt de klant over een volledig 3D-GPS-startpakket<br />

en staat de machine klaar voor een verhuurset of een aankoop van een<br />

DigPilot-set. Doet de klant afstand van zijn interesse, dan demonteren<br />

we het starterspakket en nemen we alles terug. We sterken ons echter<br />

in de overtuiging dat DigPilot de klant helemaal zal overtuigen.”<br />

Het systeem kan zowel draadloos als bekabeld gebruikt worden.<br />

CENTIMETERNAUWKEURIG,<br />

DRAADLOOS OF <strong>BE</strong>KA<strong>BE</strong>LD<br />

Op het vlak van nauwkeurigheid moet DigPilot niet onderdoen voor de<br />

concurrentie. Jan Crauwels: “Het systeem meet centimeternauwkeurig.<br />

Een groot voordeel van DigPilot is de veelzijdigheid want het systeem<br />

kan zowel draadloos als bekabeld gebruikt worden. In plaats van<br />

vaste sensoren op de machine kunnen de sensoren van zowel de bekabelde<br />

als de draadloze set gewoon los mee in de koffer. De draadloze<br />

sensoren hoeven slechts éénmaal per week in het weekend opgeladen<br />

te worden. Dat draadloos minder goed zou werken is een fabeltje in<br />

de sector. Wat de kalibratie betreft, hebben we overigens genoeg referenties<br />

zwart op wit om de uitstekende werking aan te tonen. Dig-<br />

Pilot werkt als een Zwitsers uurwerk. Via een cloudtoepassing kan de<br />

machinist tevens dagelijks of wekelijks geattendeerd worden om de<br />

meetpunten te controleren.”<br />

60


DigPilot beschikt over de meest complete draadloze 2D-set en een zeer<br />

gebruiksvriendelijke en dus ook kostenbesparende 3D-GPS-sturing.<br />

GEBRUIKSVRIENDELIJK<br />

Ook op het vlak van gebruiksgemak scheert DigPilot hoge toppen.<br />

“Het supereenvoudige Nederlandstalige menu is een grote troef”, aldus<br />

Jan Crauwels. “Het systeem is heel makkelijk te bedienen. Het<br />

grootste bewijs daarvan is het feit dat we nauwelijks met de klant in<br />

het veld staan om problemen op te lossen. Uiteraard bieden we een<br />

zeer goede en snelle service na verhuur of verkoop, maar dankzij de<br />

gebruiksvriendelijkheid moeten we nauwelijks support bieden. Wat<br />

betreft total cost of ownership zit je dus zeer goed bij DigPilot. Dat we<br />

de klant laten meekijken tijdens de installatie en zo zelfs een soort van<br />

opleiding geven, draagt daar zeker toe bij.”<br />

'Door middel van een volledige<br />

machinevoorbereiding en<br />

een gratis proefperiode van<br />

een week zullen we DigPilot steviger<br />

in de Belgische markt zetten'<br />

Om ook Vlaanderen, en bij uitbreiding België, te veroveren, werd op 1 september<br />

3D-GPS Belgium bv boven de doopvont gehouden.<br />

KOSTEN<strong>BE</strong>SPAREND<br />

DigPilot laat zich ook positief voelen in de portemonnee. “Bij DigPilot<br />

kost de voorbereiding per machine 2.200 euro, exclusief arbeid, voor<br />

een draadloze monogiek vaste bak”, verduidelijkt Jan Crauwels. “Voor<br />

een bekabelde voorbereiding komt daar 1.100 euro bij, exclusief arbeid.<br />

Hoe meer de klant helpt met opbouwen, hoe voordeliger de arbeidskosten<br />

zijn. Het is zeer interessant om enkel een 3D-GPS machinevoorbereiding<br />

op uw machine te zetten en vervolgens wanneer nodig een kofferset<br />

te huren. Ook meerdere machines voorbereiden en daar slechts<br />

1 kofferset op inzetten is mogelijk. De 3D-set kan bovendien ook op<br />

wiellader opgebouwd worden. Momenteel gaan we richting 700 machines<br />

met een 3D-GPS-voorbereiding in de Benelux, met een totaal van<br />

ongeveer 250 koffersets die rouleren over die machines. De komende<br />

jaren hopen we dat aantal, zeker in België, stevig op te krikken.” ■<br />

61


ANTWERPEN TE BOELAERPARK<br />

In navolging van de populaire fontein in Park Spoor Noord werd ook hier gekozen voor een speelfontein met ligweide.<br />

Tekst | Liesbeth Verhulst Beeld | OMGEVING<br />

Nieuwe speelfontein in Te Boelaerpark in<br />

Antwerpen is trekpleister voor de buurt<br />

Jong en oud kan sinds afgelopen zomer verkoeling zoeken aan de nieuwe speelfontein in het Te<br />

Boelaerpark in Antwerpen. De fontein kreeg de vorm van een labyrint, een knipoog naar het kasteel dat<br />

vroeger het park sierde. Fonteinbouwer Aquafontal vertaalde het ontwerp van het gerenommeerde<br />

bureau OMGEVING naar technische uitvoeringsprincipes.<br />

De nieuwe fontein kwam er ter vervanging van een bestaande waterpartij<br />

die erg in trek was bij de buurtbewoners maar niet was voorzien<br />

van waterbehandeling. De stad Antwerpen schreef daarop een<br />

aanbesteding uit voor een nieuwe fontein op dezelfde plek. Het<br />

DBM-contract werd gegund aan Aquafontal in samenwerking met<br />

Willemen Infra en OMGEVING. Aquafontal stond in voor het technische<br />

luik, van de pompen tot de besturingskasten, WIllemen Infra<br />

nam de bouwwerken voor zijn rekening en OMGEVING tekende<br />

het ontwerp.<br />

LABYRINT<br />

“In navolging van onze populaire fontein in Park Spoor Noord hebben<br />

we ook hier gekozen voor een speelfontein met ligweide”, vertelt Sam<br />

Storme, zaakvoerder van Aquafontal. “De fontein kreeg de vorm van<br />

een doolhof, als verwijzing naar de vroegere kasteeltuinen. Paadjes in<br />

het beton leiden naar een centrale cirkel. De spuitkoppen leiden de<br />

bezoekers als het ware door het labyrint.”<br />

Aquafontal bouwde een zogenaamde droge fontein. Dat betekent dat<br />

het oppervlak droog is wanneer de fontein niet spuit. “Er is geen open<br />

waterbassin, alleen een waterreservoir ondergronds omdat we werken<br />

met een gesloten circuit”, legt Sam Storme uit. “De verharding is<br />

in ter plaatse gestort beton uitgevoerd, in een concave vorm naar het<br />

midden toe. Ook de grasperken – waar buurtbewoners kunnen verpozen<br />

- kregen eenzelfde profilering. De spuitkoppen zijn vervat in goten<br />

met rvs-afwerking.”<br />

SCHOT IN DE ROOS<br />

De fontein heeft verschillende scenario’s en wordt bediend met een<br />

drukknop. “Niets zo jammer als een spectaculair stralenspel als er niemand<br />

in de buurt is om het te zien”’, verklaart Sam Storme die keuze.<br />

<strong>Weg</strong>ens corona werd de ingebruikname van de fontein uitgesteld van<br />

Pasen naar het begin van de zomervakantie, maar hij heeft zijn start<br />

niet gemist. “De bedieningsknop wordt zeer intens gebruikt, tot wel<br />

1.000 keer per dag”, zegt een tevreden zaakvoerder. “Het resultaat<br />

mag er zijn en dat is te danken aan de vruchtbare samenwerking met<br />

zowel Willemen Infra, OMGEVING als de stad Antwerpen.” ■<br />

De fontein kreeg de vorm van een doolhof als verwijzing naar de<br />

vroegere kasteeltuinen.<br />

62


ontwerpt, bouwt en onderhoudt<br />

slimme waterpartijen<br />

met publiek karakter<br />

Aquafontal BV, Paryssenstraat 3—8740 PITTEM<br />

T. +32(0)51/46.47.49—info@aquafontal.be<br />

Geluidswand<br />

Hoogste<br />

betonkwaliteit<br />

en zichtklasse<br />

Standaard- en maatwerkkeerwanden gecombineerd<br />

Opslagbunkers<br />

15 jaar schriftelijke<br />

fabrieksgarantie<br />

Meer dan 5000<br />

keerwanden<br />

op stock<br />

Bemetselde keerwanden<br />

als waterkering<br />

Structuurwanden<br />

+31 (0) 342 44 10 63 info@boschbeton.be www.boschbeton.be


<strong>BE</strong>RINGEN E313<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Willemen Infra & Holcim<br />

​Spraakmakend project met<br />

gecertificeerd wegenbeton<br />

succesvol afgerond<br />

De voorbije maanden werd de E313 ter hoogte van Beringen over een lengte van 2,4 km voorzien van<br />

TRA 50 gecertificeerd wegenbeton. Voor het cement en de granulaten deed hoofdaannemer Willemen<br />

Infra een beroep op Holcim. “Zowel wat betreft het product, het logistieke verhaal als de communicatie<br />

kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde samenwerking met een heel mooi resultaat”, vertelt<br />

Brecht Vynckier, projectleider bij Willemen Infra.<br />

Vanaf het complex Beringen in de richting van<br />

Antwerpen werd de snelweg – inclusief open<br />

afritten - in beide rijrichtingen vernieuwd<br />

over een afstand van ruim 2 km. Plaatselijk<br />

werden ook extra pechhavens voorzien om<br />

eventueel op termijn gebruik te maken van<br />

de pechstrook als dynamische spitsstrook.<br />

Meteen werden ook 2 bruggen over de autosnelweg<br />

gerenoveerd. Verder stonden onder<br />

andere het opbreken van de bestaande<br />

verharding, het aanbrengen van de nieuwe<br />

fundering en de nieuwe asfaltverhardingen,<br />

het uitvoeren van een doorgaand gewapende<br />

betonverharding en het uitvoeren van markeringswerken<br />

op het programma.<br />

Bijzonder aan het project is dat de renovatie<br />

werd uitgevoerd in TRA 50 gecertificeerd wegenbeton,<br />

geproduceerd door de recent geplaatste<br />

betoncentrale in Lummen. Het is een<br />

van de eerste grote snelwegprojecten die op<br />

die manier worden uitgevoerd. “Na Brugge<br />

en Gent is Lummen onze derde site die TRA<br />

50 gecertificeerd is. Hiervoor verplaatsen we<br />

onze betoncentrale van Hasselt naar Lummen”,<br />

vertelt Brecht Vynckier van Willemen<br />

Infra, dat het project leidde in opdracht van<br />

het Agentschap <strong>Weg</strong>en & Verkeer. “In de sector<br />

is het behoorlijk bijzonder dat wij zowel<br />

de productie als de aanleg volledig in eigen<br />

handen hebben.”<br />

De voorbije maanden werd de E313 ter hoogte van Beringen over een lengte van 2,3 km voorzien van TRA 50<br />

gecertificeerd wegenbeton.<br />

CEMENT EN GRANULATEN<br />

Voor die productie van het gecertificeerd wegenbeton<br />

deed Willemen Infra in dit verhaal<br />

een beroep op de expertise van Holcim. De<br />

gekende cementfabrikant leverde het cement<br />

en de granulaten. Als cement werd gekozen<br />

voor het nieuwe CEM III/A 42,5 N LA, een<br />

hoogovencement dat als hoofdbestanddelen<br />

portlandklinker en gegranuleerde hoog-<br />

64


<strong>BE</strong>RINGEN E313<br />

ovenslak bevat. En met een beduidend kleinere<br />

CO 2<br />

-voetafdruk dan andere cementsoorten,<br />

tot wel 50 % lager. “De keuze viel hoofdzakelijk<br />

op dit cement omdat het simpelweg de<br />

beste oplossing is voor deze toepassing”, vertelt<br />

Gert Corvers, marktverantwoordelijke<br />

cement & Georoc bij Holcim. “De lage CO 2<br />

-<br />

voetafdruk is daarbovenop voor Holcim een<br />

zeer belangrijke factor. Voor fabrikanten in de<br />

bouwsector zijn milieu en duurzaamheid vandaag<br />

een noodzakelijkheid.”<br />

Naast het cement zorgde Holcim ook voor de<br />

nodige granulaten. “In Brugge en Gent deden<br />

we voor Willemen Infra al het meeste granulatenwerk,<br />

dus het is logisch dat we voor de<br />

gecertificeerde site in Lummen dezelfde materialen<br />

leveren”, vertelt Dave Moelants, accountmanager<br />

bij Holcim. Het betreft enerzijds<br />

kalksteen uit de groeve van Doornik.<br />

Kalksteen wordt gebruikt in de meest courante<br />

betontoepassingen. Anderzijds leverden we<br />

ook porfier, een zeer hard en slijtvast gesteente<br />

dat bijna uitsluitend voor wegenistoepassingen<br />

gebruikt wordt. Onze grote troef is het<br />

totaalpakket dat wij kunnen aanbieden. Niet<br />

alleen cement, beton en granulaten, maar ook<br />

het hele logistieke traject erachter. Van in de<br />

groeve tot op de werf, en gebruik makend van<br />

verschillende transportmiddelen. We denken<br />

ook steeds mee met de klant.”<br />

PLANNING IS CRUCIAAL<br />

Willemen Infra en Holcim teren op een duurzame<br />

samenwerking. Brecht Vynckier: “Die<br />

is al jaren goed en dat is ook weer gebleken<br />

tijdens deze werf. Zodra je een certificering<br />

aanvraagt, moet je kiezen met welke<br />

cementproducent je samen zal werken. Het<br />

is dus belangrijk om een betrouwbare partner<br />

te kiezen. Wanneer je een rijweg aanlegt,<br />

dan produceer je non-stop. De toevoer van<br />

de materialen, zowel naar de werf als naar de<br />

centrale, moet piekfijn op elkaar afgestemd<br />

Voor het cement en de granulaten deed hoofdaannemer Willemen Infra een beroep op Holcim.<br />

Het is een van de eerste grote snelwegprojecten die met TRA 50 gecertificeerd wegenbeton worden uitgevoerd.<br />

zijn. Coördineren en organiseren is cruciaal.”<br />

“Terwijl de granulaten in groten getale geleverd<br />

en gestockeerd kunnen worden, moet<br />

het cement just in time aangevoerd worden”,<br />

pikt Gert Corvers in. “In de fase van de walsbetonfundering<br />

hebben we geopteerd voor<br />

trafiek met vrachtwagens die er telkens op<br />

het gevraagde uur stonden. Voor de grote<br />

cementvolumes voor het rijwegbeton kozen<br />

we ervoor om zowel via het water als met<br />

vrachtwagens te leveren. Dit om de buffer<br />

op de werf te garanderen en niet teveel in de<br />

spits te moeten rijden. En we kunnen zeggen<br />

dat dit vrij goed, tot zelfs perfect, is verlopen.<br />

Zelfs binnen een strakke planning moeten<br />

wij als leverancier flexibel kunnen zijn.” Dave<br />

Moelants bevestigt: “Holcim heeft intussen<br />

de nodige ervaring opgebouwd om dergelijke<br />

projecten tot een goed einde te brengen,<br />

maar het blijft wel steeds een uitdaging. Zeker<br />

omdat er altijd factoren zijn die je niet zelf in<br />

de hand hebt. Bovendien zit je met productie<br />

op twee fronten en dat moet zeer goed op<br />

elkaar afgestemd zijn. Dit project geldt in ieder<br />

geval als een schoolvoorbeeld waarin dit<br />

uitstekend gelukt is.”<br />

STRAKKE PLANNING<br />

Ook Willemen Infra blikt tevreden terug op<br />

dit bijzonder project. “Wij streven steeds<br />

naar perfectie en dat hebben we hier benaderd.<br />

Onze mensen hebben dag en nacht, ook<br />

tijdens de weekends, gewerkt om dit tot een<br />

goed einde te brengen. De communicatie onderling<br />

en met de partners was top en ook de<br />

hoge rendementen konden we steeds halen.<br />

Het zijn grote hoeveelheden beton die ieder<br />

uur geproduceerd moeten worden en dat is<br />

zeker niet altijd evident. Voor Willemen Infra<br />

is dit een werf die op het lijf geschreven<br />

is, maar het blijft toch altijd een uitdaging om<br />

kwaliteit te leveren en de strakke planning<br />

aan te houden. De totale werken hebben uiteindelijk<br />

een kleine drie maanden geduurd en<br />

sinds begin september is de rijweg weer volledig<br />

in gebruik”, besluit Brecht Vynckier. ■<br />

65


ALGEMENE WEGENWERKEN<br />

ASFALT<br />

<strong>BE</strong>TON<br />

BURGERLIJKE BOUWKUNDE<br />

WILLEMEN INFRA is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en<br />

de infra-afdeling van Kumpen en beheerst als grootste Belgische wegenbouwer alle aspecten van de<br />

wegenbouw. Met hoofdzetel in Drongen (regio West) en vestigingen in Hasselt (Oost), Kapellen (Noord) en<br />

het Waalse Fleurus (Sud) is Willemen Infra actief in gans het land én in het buitenland.<br />

Willemen Infra heeft niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten in eigen<br />

beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, …<br />

Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd. Met 5 asfaltproductieplants en 3 (mobiele)<br />

betoncentrales zijn we bovendien een van de belangrijkste producenten van asfalt en wegenisbeton.<br />

www.willemeninfra.be


Performante en<br />

duurzame oplossingen<br />

• Kalksteen-,<br />

zandsteen- en<br />

porfiergranulaten<br />

• Stortklaar<br />

beton<br />

• Een compleet<br />

gamma<br />

genormaliseerd<br />

cement<br />

• Een gamma<br />

speciale<br />

bindmiddelen<br />

Leading the Future o<br />

Leading the<br />

www.holcim.be<br />

Future of Bridging<br />

Leading the Future of Bridging<br />

Bruggen, Bruggen, pontons Bruggen, RoRo verhuurbedrijf<br />

pontons en RoRo verh<br />

e Future of Bridging<br />

Leading<br />

Leading the the<br />

Future of B<br />

Future<br />

of Bridg<br />

of Bruggen, pontons en RoRo verhuurbedrijf<br />

of Bruistensingel 152 Den Bosch<br />

Leading<br />

Leading the<br />

the Future of of<br />

of Bridging<br />

telefoon 073 Leading 640 8770 | the fax 073 Future 644 2369 of | email Bridging<br />

sales@retrobridge.com<br />

Bridging<br />

Bruggen,<br />

Bruggen, Bruggen,<br />

Bruggen, pontons<br />

pontons RoRo verhuurbedrijf<br />

Bruistensingel 152 Den verhuurbedrijf<br />

Bosch<br />

ntons en RoRo verhuurbedrijf<br />

Leading the Bruggen, Future of pontons Bridging en RoRo verhuurb<br />

Bruggen,<br />

www.retrobridge.com<br />

Bruggen, pontons Bruggen, RoRo verhuurbedrijf<br />

pontons en RoRo verhuurb<br />

ing the Future of Bridging<br />

www.retrobridge.com<br />

Bruistensingel 152 Den Bosch<br />

telefoon 073 640 8770 | fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge.com<br />

Leading the Future of Bridging<br />

Bruistensingel 152 Den Den Bosch Bosch<br />

telefoon 073 073640 6408770 | | fax 073 644 2369 | | email sales@retrobridge.com<br />

telefoon 073 640 8770 | fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge.com<br />

he Future of Bridging<br />

he<br />

Bruggen,<br />

Future<br />

pontons en RoRo<br />

of<br />

verhuurbedrijf<br />

Bridging<br />

Bruggen, www.retrobridge.com<br />

pontons en RoRo verhuurbedrijf<br />

Bruistensingel 152 Den Bosc<br />

telefoon 073 640 8770 | fax 073 644 2369 | emai<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

n, pontons en RoRo<br />

Leading<br />

verhuurbedrijf<br />

the Future of Bridging<br />

n, pontons en RoRo www.retrobridge.com<br />

verhuurbedrijf<br />

Bruistensingel 152 Den Den Bosch Bosch<br />

telefoon 073 640 8770 | fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge.com<br />

telefoon 073 640 www.retrobridge.com<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

Bruistensingel 152 Den Bosch<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

8770 telefoon | fax 644 2369 | email sales@retrobridge.com<br />

Bruistensingel 152 Den Bosch<br />

telefoon 073 640 www.retrobridge.com<br />

Bruggen, 073 pontons 640 en RoRo 8770 verhuurbedrijf | fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge<br />

16700227_retro.indd<br />

www.retrobridge.com<br />

8770 | fax 073 644 2369 | email Bruistensingel sales@retrobridge.com<br />

Leading the Future of Bridging 152 Den Bosch<br />

16700227_retro.indd<br />

1<br />

1 <strong>05</strong>-04-16<br />

<strong>05</strong>-04-16<br />

09:06<br />

09:06<br />

Bruistensingel<br />

www.retrobridge.com<br />

152 Den Bosch<br />

istensingel 152<br />

Leading telefoon the 073 Future 640 8770 of Bruistensingel | Bridging fax 073 644152 2369 Den | email Boschsales<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

telefoon Den 073 Bosch<br />

Bruistensingel 152<br />

Bruggen, 640 8770<br />

Den Bosch<br />

pontons | fax Bruistensingel 073 644 en 152 RoRo 2369 Den Bosch verhuurbedrijf<br />

| email sales@retrobridge.com<br />

telefoon 073 640 8770 | fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge.com<br />

n 073 640 8770 | fax 073 644 2369 Bruggen, | email pontons sales@retrobridge.com<br />

en RoRo verhuurbedrijf<br />

www.retrobridge.com<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge.com<br />

www.retrobridge.com<br />

telefoon www.retrobridge.com<br />

073 640 8770 | fax 073 644 2369 | email sales<br />

www.retrobridge.c<br />

16700227_retro.indd 1<br />

www.retrobridge.com<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

16700227_retro.indd 1<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

16700227_retro.indd 1 <strong>05</strong>-04-16 09:06<br />

Bruistensingel 152 Den Bosch<br />

Bruistensingel 152 telefoon Den 073 Bosch<br />

640 8770 | fax 073 644 2369 | email sales@retrobridge.com<br />

Bruistensingel 152 Den Bosch


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | EUCOCHEM<br />

Nieuwe bouwchemiespecialist mikt<br />

op duurzame partnerrelaties<br />

De bouwchemiemarkt is een competitieve speler rijker. In volle coronacrisis stampte Bert Dendooven<br />

EUCOCHEM uit de grond, een jong dynamisch bedrijf dat kan terugvallen op een sterke basis van meer<br />

dan 15 jaar ervaring in de kunsthars- en bouwchemie. “EUCOCHEM helpt en adviseert zijn klanten<br />

van a tot z gedurende het hele project en doet dat met een grote focus op kwaliteit en technische<br />

ondersteuning”, aldus Managing Director Bert Dendooven.<br />

Bert Dendooven kan teren op een sterke basis van meer dan 15 jaar<br />

ervaring in de sector. “Vanaf het begin was het al snel duidelijk dat voor<br />

mij de combinatie van chemie en bouw het perfecte huwelijk was”,<br />

klinkt het. “De job werd dan ook al snel een passie. Door de jaren<br />

heen deed ik steeds meer ervaring op en dit in de meest uiteenlopende<br />

projecten. Oprecht dank ik de mensen die mij geïntroduceerd hebben<br />

in de wereld van de bouwchemie. Ze waren mijn mentors waar ik ontzettend<br />

veel van heb mogen leren. Maar na ongeveer 15 jaar was het<br />

tijd om een eigen weg in te slaan.”<br />

En zo werd eind vorig jaar EUCOCHEM boven de doopvont gehouden.<br />

“Maar dan was daar plots corona”, vertelt Bert Dendooven. “Niet<br />

ideaal voor een beginnende ondernemer, maar ik heb er een positief<br />

verhaal van gemaakt. Corona gaf mij tijd om mezelf nog beter voor te<br />

bereiden en het was een goeie training in het hebben van geduld (lacht).<br />

Het doel was om in september en oktober de producten te commercialiseren,<br />

maar in juni kwamen al de eerste bestellingen en intussen zijn<br />

ook de eerste referenties binnen.”<br />

EUCOCHEM primer en bitumengebaseerde waterdichting.<br />

RUIM PRODUCTGAMMA<br />

Met repair, waterproofing, road & infrastructure, covering & protection<br />

en industrial flooring mikt EUCOCHEM op vijf pijlers. En het<br />

productgamma is ruim. Reactieve harsen om te injecteren, kunstharsvloeren<br />

voor de industrie of voor parkeerdekken, hydrofoberende<br />

middelen, tegellijmen, mortels, verven, lijmen en siliconen … het<br />

zijn maar enkele voorbeelden. Wat de productkeuzes betreft, spelen<br />

ecologie en duurzaamheid geen onbelangrijke rol voor EUCOCHEM.<br />

Bert Dendooven: “We proberen dagdagelijks met al onze partners te<br />

werken aan meer ecologisch en duurzaam ondernemen. Door bijvoorbeeld<br />

het gebruik van ecologisch verantwoorde grondstoffen of het<br />

aanbieden van producten op basis van gerecycleerde materialen. Met<br />

bouwchemie kan je de levensduur van bestaande en nieuwe structuren<br />

enorm verlengen. Zo kunnen ook wij ons steentje bijdragen.”<br />

Met repair, waterproofing, road & infrastructure, covering & protection en<br />

industrial flooring mikt EUCOCHEM op vijf peilers.<br />

DICHT BIJ DE KLANT<br />

Bouwchemie is meer dan enkel producten verkopen. EUCOCHEM<br />

streeft naar geavanceerde oplossingen en systemen op maat. “Van<br />

bouwheer, architect en ingenieur tot (onder)aannemer, uitvoerder en<br />

dealer. Wij bieden de klant oplossingen, systemen en producten aan<br />

die worden gebruikt in de meeste bouwtoepassingen. Als bouwche-<br />

68


miespecialist voor de Benelux-markt helpt en adviseert EUCOCHEM zijn<br />

klanten van a tot z gedurende het hele project. En dat met eigen producten<br />

onder het EUCOCHEM-label en als een officiële Benelux-dealer<br />

van Cermix. EUCOCHEM is een speler die dicht bij zijn klanten staat en<br />

duurzame partnerrelaties opbouwt. Kwalitatieve producten en technische<br />

ondersteuning gaan hand in hand”, besluit Bert Dendooven. ■<br />

Als bouwchemiespecialist voor de Benelux-markt helpt en adviseert<br />

EUCOCHEM zijn klanten van a tot z gedurende het hele project.<br />

Tegellijm Cermiflex Xtrem van Cermix.<br />

'Kwalitatieve producten en<br />

technische ondersteuning gaan<br />

hand in hand'<br />

YOUR NEW CONSTRUCTION<br />

CHEMICALS SPECIALIST<br />

REPAIR<br />

WATERPROOFING<br />

ROAD & INFRASTRUCTURE<br />

COVERING & PROTECTION<br />

INDUSTRIAL FLOORING<br />

EUCOCHEM bv<br />

Esperantolaan 13/7<br />

3300 Tienen - België<br />

Tel.+32 16 81 11 52<br />

offi ce@eucochem.com<br />

www.eucochem.com


ANTWERPEN MODULAIRE BRUGGEN<br />

Op de werf neemt een kraan de deeloverspanning op en legt het op de twee steunpunten.<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Retro Bridge<br />

Vlot verkeer tijdens<br />

Oosterweelwerken dankzij<br />

zeven modulaire bruggen<br />

In Juli plaatste het Nederlandse Retro Bridge vijf modulaire bruggen voor de THV Civiel Linkeroever<br />

(Mobilis – CIT Blaton – Artes Roegiers) om het verkeer tijdens de Oosterweelwerken op Linkeroever te<br />

ontlasten. Daarmee staat het totaal op zes want ook vorig jaar werd al èèn grote voet/fietsbrug geplaatst<br />

over E34. “En in het voorjaar van 2021 staat nog de plaatsing van een hele grote Retro Heavy Bridge<br />

gepland TB03”, vertelt Han Kastermans, algemeen directeur van Retro Bridge.<br />

De modulaire bruggen werden in en aan het<br />

klaverblad geplaatst, ter hoogte van Zwijndrecht,<br />

aan de oostelijke zijde van Antwerpen.<br />

Het totale project omvat het aanleggen<br />

van het eerste van vijf deelprojecten voor<br />

de Oosterweelverbinding, die de Antwerpse<br />

Ring reconstrueert en rondmaakt. ”De<br />

samengestelde THV gaat dat klaverblad op<br />

Linkeroever zodanig renoveren en aanpassen<br />

dat straks makkelijk de aansluiting kan<br />

worden gemaakt op de nieuwe tunnel onder<br />

Antwerpen door, die het sluitstuk vormt van<br />

de Oosterweelverbinding”, zegt Han Kastermans.<br />

“Het knooppunt bevat verschillende<br />

verbindingswegen met de E17 en E34 die zullen<br />

worden gereconstrueerd of verlegd. Maar<br />

de verkeerscirculatie dient natuurlijk te worden<br />

gewaarborgd en daarom zijn de tijdelijke<br />

bruggen nodig.”<br />

VIJF EXTRA BRUGGEN<br />

In 2019 plaatste Retro Bridge al een meer<br />

dan 300 m lange voetgangers- annex fietsersbrug<br />

over de E34. Han Kastermans: “En in<br />

juli dit jaar kwamen daar nog eens zes hulpbruggen<br />

bij aan het knooppunt in Zwijndrecht.<br />

Enkele bruggen over de E17 als je de<br />

tunnel verlaat en enkele ernaast als fly-overs.<br />

De afmetingen van zes geplaatste bruggen<br />

variëren van een Retro Beam Bridge (RBB)<br />

van 10,5 m op 28,8 m, een Retro Light Bridge<br />

(RLB) van 31,5 m op 7,5 m en drie exemplaren<br />

van de Retro Heavy Bridge (RHB),<br />

met afmetingen van 37,5 m op 7,5 m; 40,5<br />

m + 13,5 m op 7,5 m en 40,5 m op 7,5 m.<br />

De RBB is ideaal voor korte overspanningen<br />

tot 19 m, zonder doorkoppelmogelijkheden.<br />

Voor overspanningen tot maximaal 31,5 m is<br />

de RLB de ideale oplossing. De Retro Light<br />

Bridge heeft wel de mogelijkheid om door<br />

te koppelen, net zoals de RHB, die een vrije<br />

overspanning tot 48 m aankan. En dat met<br />

70


ANTWERPEN MODULAIRE BRUGGEN<br />

dezelfde zware belasting. Zo zullen we zeker<br />

in april 2022 nog een grote RHB plaatsen;<br />

TB03 genaamd.”<br />

HERGEBRUIKEN<br />

De modulaire brugsystemen blijven tot 2023<br />

in bedrijf en enkelen tot 2025. “Daarna gaan<br />

we ze demonteren en gaan ze naar een ander<br />

project. De ligtijd van onze modulaire bruggen<br />

varieert van 60 weken tot 265 weken.<br />

Dat is de maximale huurperiode. Voor RLB<br />

en RHB beschikken we over twee systeemmaten,<br />

10,5 m en 13,5 m lang en 2,5 m of 3 m<br />

breed. Deze maten kan je in veelvoud naast<br />

elkaar leggen tot de gewenste doorrijbreedte.<br />

Doorgaans maken we op onze werf de<br />

deeloverspanningen op lengte en worden ze<br />

vervolgens met vrachtwagens naar de bouwplaats<br />

vervoerd. Daar neemt een kraan de<br />

deeloverspanning op en legt het op de twee<br />

steunpunten. In het leggen van tijdelijke<br />

bruggen in en over snelwegen profileert Retro<br />

Bridge zich als een echte topspeler. Wij<br />

voldoen aan alle zware eisen in de Eurocode,<br />

ook voor Antwerpen, waar aanzienelijk<br />

zware LM 3 belastingen werden gesteld. Dit<br />

project geldt zeker als één van de grotere<br />

werken die we uitvoeren. We spreken hier<br />

toch over 2.000 ton aan hulpbruggen, wat<br />

aanzienlijk is.”<br />

NIEUW TYPE VANGRAIL<br />

Voor de realisatie van de zeven bruggen<br />

moest Retro Bridge hoofdzakelijk nieuwe<br />

elementen maken. “De retourplanning van<br />

bestaande elementen en de nieuwbouw van<br />

elementen op elkaar afstemmen, dat was de<br />

grote uitdaging. Wat deze bruggen betreft, is<br />

driekwart van alle elementen volledig nieuw.<br />

Maar we wisten op voorhand dat we dit zouden<br />

aankunnen en dat is ook gebleken. Daarbij<br />

kwam nog dat klant de voorwaarde had<br />

gesteld dat de vangrails op de tijdelijke bruggen<br />

conform de capaciteitscode H2W2 ontwikkeld<br />

moesten zijn. Over dat vangrailtype<br />

beschikten wij echter niet en dus hebben<br />

wij zelf dit vangrailtype voor hulpbruggen in<br />

snelwegen ontwikkeld. Bij het ontwerp werden<br />

verschillende experts betrokken, zoals<br />

Technisch Buro De Heer uit Vlaardingen,<br />

het Luikse GDTech en DAV NORDIC A/S<br />

uit Denemarken. Omdat we dan toch een<br />

volledig nieuwe vangrail moesten ontwikkelen<br />

hebben we meteen ook een afwateringssysteem<br />

voorzien, een unieke constructie.<br />

Daarin ligt ook de sterkte van Retro Bridge.<br />

We doen wat er gevraagd wordt, denken<br />

mee en kunnen ook iets extra bieden”, besluit<br />

Han Kastermans. ■<br />

De modulaire bruggen werden in en aan het klaverblad geplaatst, ter hoogte van Zwijndrecht, aan de<br />

oostelijke zijde van Antwerpen.<br />

'Dit project geldt zeker als één van de grotere<br />

werken die we al uitvoerden’<br />

Afgelopen Juni en Juli plaatste het Nederlandse Retro Bridge vijf modulaire bruggen om het verkeer tijdens de<br />

Oosterweelwerken op Linkeroever te ontlasten.<br />

71


Tekst en beeld | Master Builders Solutions Belgium nv<br />

Vooruitgaan in duurzaam<br />

betonherstel<br />

Onderzoek toont aan dat 50 % van het gerepareerde beton, binnen een tijdspanne van 5 tot 10 jaar<br />

na de reparatie opnieuw tekenen van schade vertoont. De redenen zijn divers: onvoldoende diagnose<br />

van de initiële schade, ontoereikende reparatieoplossing, slechte implementatie, slechte materiaalkeuze ...<br />

Voortijdig falen van een gerepareerde structuur brengt een grote mate van onzekerheid met zich mee in<br />

verband met de levensduurverwachting van de structuren en door steeds terugkerende en oplopende<br />

kosten. Daarom is het belangrijk om vooruit te gaan op het gebied van duurzaam betonherstel.<br />

Er wordt nog te vaak gefocust op enkel het<br />

herstel van de visuele schade. We repareren<br />

slechts het afgebroken stuk met een reparatiemortel<br />

en we zijn klaar. Vaak wordt er wel<br />

gekozen voor kwalitatieve reparatiemortels,<br />

maar de zogenaamde patch- en paint-strategieën<br />

zijn zeker niet voldoende voor een optimale<br />

levensduurverlenging.<br />

DUURZAAM <strong>BE</strong>TONHERSTEL<br />

Een goed ontwerp van een reparatieoplossing<br />

zal naast het herstel van de visuele schade<br />

ook rekening houden met een bijkomende<br />

bescherming van beton en de wapening. Een<br />

bescherming moet in de eerste plaats in functie<br />

van de omgevingscondities zijn. In functie<br />

van de belasting van de structuur (een beton<br />

met verkeersbelasting vraagt een andere aanpak<br />

dan een verticale wand van een gebouw)<br />

en natuurlijk ook op basis van de wensen en<br />

verwachtingen van de eigenaar.<br />

'Een goed ontwerp van een reparatieoplossing<br />

zal naast het herstel van de visuele schade<br />

ook rekening houden met een bijkomende<br />

bescherming van beton en de wapening.'<br />

De degradatie van beton (hier bij de oude kolenmijnen in Waterschei)<br />

kan gevaarlijk zijn voor de stabiliteit van een gebouw.<br />

Binnen de merknaam Master Builders Solutions<br />

werd werd er een Life Cycle Cost model ontwikkeld<br />

dat op basis van projectinformatie<br />

en producteigenschappen een kostvergelijk<br />

maakt tussen reparatie + bescherming, ten<br />

opzichte van alleen reparatie. Dit rapport stelt<br />

dat elke euro geïnvesteerd in bescherming<br />

zich 3 tot 5 euro zal besparen in terugkerende<br />

reparatiekosten en dat een gepaste bescherming<br />

gemiddeld drie reparatiecycli elimineert<br />

binnen de levensduur van de structuur.<br />

De EN 1504-norm, die al meer dan tien jaar<br />

van kracht is, omvat alle aspecten van betonreparatie<br />

en de keuze van materialen. Het<br />

definieert richtlijnen voor een duurzaam reparatieontwerp.<br />

Deze richtlijnen moeten absoluut<br />

meer en beter worden toegepast.<br />

72


Onderzoek toont aan dat 50 % van het gerepareerde beton, binnen een tijdspanne van 5 tot 10 jaar na de reparatie opnieuw tekenen van schade vertoont.<br />

EEN VERLENGDE LEVENSDUUR<br />

De blootliggende bewapening moet worden<br />

behandeld met een corrosiebescherming,<br />

daarna zal het betonherstel plaatsvinden met<br />

reparatiemortels, waarop dan uiteindelijk een<br />

gepast beschermingssysteem zal worden aangebracht.<br />

Speciale technieken zoals scheurinjecties,<br />

verankering van wapeningsstaven,<br />

opgelijmde wapening en kathodische bescherming,<br />

laten we buiten beschouwing.<br />

CORROSIE<strong>BE</strong>SCHERMING<br />

WAPENING<br />

Corrosiebescherming van de wapening wordt<br />

meestal uitgevoerd volgens methode 11.1 met<br />

actieve primers, op cement gebaseerde materialen<br />

met speciale corrosiewerende additieven.<br />

Deze materialen worden manueel aangebracht<br />

op de blootliggende wapening. De<br />

belangrijkste eigenschappen zijn de hechting<br />

aan het staal en beton en of een behandeld<br />

staaloppervlak corrosievorming weerstaat.<br />

structurele (R1 en R2) reparatiemortels<br />

en moeten verschillend worden gebruikt,<br />

afhankelijk van de consistentie en toepassing:<br />

handmatig (kleine en middelgrote reparatiegebieden),<br />

gegoten of gepompt (groot<br />

volume om te repareren) of gespoten (grote<br />

oppervlakken).<br />

<strong>BE</strong>SCHERMING<br />

De bescherming moet voldoen aan de omgevingscondities<br />

beschreven in norm EN 206-1<br />

en de te gebruiken producten worden gespecificeerd<br />

door norm EN 1504-2. Bescherming<br />

kan verschillende vormen aannemen.<br />

In een omgeving met risico voor corrosie door<br />

CO 2<br />

dienen carbonatatieremmende coatings<br />

toegepast te worden. Bijvoorbeeld gebouwen,<br />

brugpijlers. Meestal zijn dit watergedragen<br />

emulsies op acrylbasis. De belangrijkste eigenschappen<br />

voor een carbonatatieremmende<br />

coating zijn: hoge weerstand tegen CO 2<br />

-penetratie,<br />

waterdichtheid, doorlaatbaarheid voor<br />

waterdamp en hoge scheur overbrugging.<br />

Een hydrofobering zal toegepast worden in<br />

omgevingen waar beton onderhevig is aan<br />

REPARATIEMORTELS<br />

De Europese norm 1504-3 definieert 4 klassen<br />

van reparatiemortels. Deze worden opgesplitst<br />

in structurele (R3 en R4) en nietvorst-dooi<br />

cycli, al dan niet met contact van<br />

dooizouten. Polymeren die eenvoudig op het<br />

beton worden gespoten, impregneren in de<br />

poriën om het beton waterafstotend te maken.<br />

Belangrijkste eigenschappen zijn indringdiepte,<br />

vorst-dooi bestendigheid, reductie<br />

van algengroei, (vrijwel) geen wijziging van het<br />

uiterlijk van het beton.<br />

Corrosie inhibitoren zijn moleculen die corrosiereacties<br />

aan de wapening verhinderen en<br />

vertragen. Ze zijn vooral nuttig op steigers,<br />

bruggen, industriële constructies die in contact<br />

komen met zeewater en chloriden … Die<br />

inhibitoren moeten tot aan de wapening getransporteerd<br />

worden om hun effect te hebben.<br />

Daarom zijn die moleculen opgelost in<br />

een drager die door middel van impregnatie<br />

in de beton dringt. Voor EN 1504 zijn de belangrijkste<br />

eigenschappen van deze systemen<br />

dezelfde als die voor hydrofobering.<br />

Bescherming tegen aantasting van chemicaliën<br />

is vaak nodig in de industrie bij inkuipingen,<br />

opvangbekkens, reservoirs, maar ook bescherming<br />

tegen biogene zwavelzuur in afvalwaterzuiveringsinstallaties,<br />

riolering, … ❯<br />

73


De keuze van technologie zal afhankelijk zijn<br />

van de toepassing en de omgevingscondities<br />

zoals temperatuur, vochtigheid, open of gesloten<br />

omgeving. En met welke chemicaliën er<br />

contact gemaakt wordt, of het een tijdelijk of<br />

permanent contact is. Over het algemeen kan<br />

gesteld worden dat het grootste onderscheid<br />

tussen deze technologieën de chemische<br />

weerstand is enerzijds en de mate waarin ze<br />

scheuroverbruggend zijn. Andere belangrijke<br />

eigenschappen zijn hechting, waterdichtheid,<br />

slijtvastheid en thermische compatibiliteit.<br />

de prestatieverklaring (DOP) van de producten<br />

te raadplegen, die mogelijk moeten voldoen<br />

aan kwaliteitseisen en bijkomende eisen<br />

(<strong>BE</strong>NOR, <strong>BE</strong>LGAQUA-labels …).<br />

Zijn er bepaalde schadelijke stoffen die vrijkomen<br />

bij de applicatie of achteraf? Moeten<br />

er speciale veiligheidsmaatregelen genomen<br />

worden? Hoe zit het met de afvalverwerking?<br />

Zeker bij woningen of publieke gebouwen<br />

toch belangrijke factoren om in overweging<br />

te nemen.<br />

CERTIFICATIE, VEILIGHEID EN<br />

ONDERSTEUNING<br />

Drie elementen zijn cruciaal: certificatie, veiligheid<br />

en ondersteuning. Een CE-markering<br />

volgens EN 1504 moet het uitgangspunt zijn<br />

van de keuze van de materialen. Maar niet elke<br />

CE markering is gelijkaardig. De deelnormen<br />

voor de producten geven de minimale eisen<br />

waaraan de producten moeten voldoen in elke<br />

omstandigheid. Er zijn ook bijkomende eisen,<br />

afhankelijk van de omgeving en belasting, de<br />

zogenaamde extended uses. Controleer de<br />

minimumvereisten waaraan de producten in<br />

elke omstandigheid moeten voldoen en of<br />

er aanvullende eisen zijn. Het is nuttig om<br />

'Voortijdig falen van een gerepareerde<br />

structuur brengt een grote mate van<br />

onzekerheid met zich mee'<br />

Een tweede aandachtspunt bij de materiaalselectie<br />

is om zich niet te verliezen in a battle<br />

for the numbers. We hebben de neiging om te<br />

vergelijken en kijken naar het materiaal met<br />

de hoogste druksterkte, de beste hechting,<br />

de beste waterdichtheid ... Als de materialen<br />

aan de certificatievereisten voor de toepassing<br />

voldoen, is dat in principe voldoende. Het<br />

kan dan beter zijn om andere factoren te gaan<br />

overwegen, die in vele gevallen ook grote impact<br />

hebben op de duurzaamheid en investeringskosten:<br />

zoals gebruiksgemak en hoe efficiënt<br />

het materiaal aangebracht kan worden<br />

door de applicateurs. Meer en meer van belang<br />

zijn ook veiligheid voor mens en milieu.<br />

Een 3de en laatste aandachtspunt, maar zeker<br />

niet onbelangrijk bij de materiaalselectie, is de<br />

leverancier zelf. Wat is de mate van ondersteuning<br />

die men bij de leverancier kan verwachten.<br />

Kan de leverancier technische ondersteuning<br />

geven in de ontwerpfase en aan de<br />

aannemers? Welke garanties kunnen zij bieden<br />

en in welke mate kan men ondersteuning verwachten<br />

in geval er toch iets verkeerd loopt.<br />

Dat zijn ook punten die een belangrijk verschil<br />

kunnen maken in het al dan niet bekomen van<br />

een duurzame betonherstelling. ■<br />

Het is essentieel om in verschillende fasen na te denken over een duurzame en beredeneerde reparatie van beton.<br />

74


COPRO, uw kwaliteitspartner<br />

in wegenis en infrastructuur.<br />

Onpartijdig controleren en certificeren, daar gaan wij voor.<br />

COPRO vzw<br />

Z.1 Researchpark-Kranenberg 190<br />

<strong>BE</strong>-1731 Zellik (Asse)<br />

T +32 (0) 2 468 00 95<br />

<strong>BE</strong> 0424.377.275 - RPR Brussel<br />

info@copro.eu - www.copro.eu<br />

Quadri kleuren<br />

Donker groen:<br />

C: 100<br />

M: 0<br />

Y: 90<br />

K: 40<br />

Quadri kleuren<br />

Licht groen:<br />

C: 70<br />

M: 0<br />

Y: 100<br />

K: 0


CIVIELE WERKEN, SHIPPING,<br />

BAGGERWERKEN &<br />

ONDERWATER LASWERKEN<br />

CIVIELE ONDERWATERBOUW<br />

• Onderwater Metselwerken<br />

• Onderwater Betonbouw<br />

BOREN IN <strong>BE</strong>TONWANDEN ONDER WATER<br />

• Onderwater slijpen en boren<br />

Onderwaterverlichting vervangen? Boren in de betonwand aan<br />

een sluis? Of slijpen aan een waterzuiveringstation? Kapotte tegels<br />

vervangen, roosters repareren en andere onderwaterwerken: DB<br />

Diving helpt je verder. Slijpen en boren gebeurt via hydraulica<br />

(oliedruk) of pneumatica (perslucht).<br />

• Veilig boren onder water<br />

Boren en slijpen onder water is uiteraard niet hetzelfde als boven<br />

water. Een volledig gekeurde uitrusting met duikhelmen is meer dan<br />

nodig. Als er stukken beton naar beneden vallen, beschermt het<br />

de duiker. Door middel van camera’s kan de duiker die de werken<br />

uitvoert op de voet gevolgd worden.<br />

MECHANISCH ONDERHOUD ONDER WATER<br />

• Sluizen vrijmaken en onderhouden<br />

De onderstroom in rivieren en kanalen voert hout, modder, zand<br />

en vuil mee. Dat kan sluizen blokkeren of zelfs schade berokkenen.<br />

• Waterwegen vrijmaken<br />

Een sluis of ander onderwatermechanisme<br />

krijgt het hard te verduren. Een<br />

check-up kan grote schade<br />

vaak voorkomen.<br />

Controleer<br />

rollementen<br />

onder water af<br />

en toe en laat<br />

scharnieren<br />

vervangen<br />

of slijtplaten<br />

nakijken.<br />

DB Diving<br />

vervangt<br />

slijtplaten<br />

die kapot<br />

zijn gegaan<br />

door zout, vuil<br />

of stenen. Onze equipe<br />

maakt geblokkeerde sluizen<br />

vrij en lost defecten op. De<br />

professionele duikteams<br />

zijn speciaal voor deze<br />

mechanische werken getraind.<br />

LASSEN AAN SCHEPEN<br />

GAVERSTRAAT 39/G 9500 - OVERBOELARE <strong>BE</strong>LGIË<br />

+32 (0) 474101014<br />

INFO@DBDIVING.<strong>BE</strong><br />

WWW.DBDIVING.<strong>BE</strong>


De Bekistingsspecialisten.<br />

Framax Xlife plus<br />

Bekistingssnelheden in een nieuwe dimensie<br />

Doka Belgium NV | belgium@doka.com | www.doka.be


TECHNIMAT AWARD WINNERS<br />

Tekst: Niels Rouvrois Beeld: Techni-Mat, Gerard Van Rafelghem<br />

Allereerste TECHNI-MAT Awards voor CGK Group en STRADUS<br />

Coronaproof en geslaagd<br />

debuut voor TECHNI-MAT<br />

Op 7 oktober werden in Kortrijk Xpo de allereerste TECHNI-MAT Awards uitgereikt, in samenwerking<br />

met Louwers Mediagroep. STRADUS ging met de Sustainability Award aan de haal en de Technical<br />

Award viel in handen van CGK Group. De eerste editie van TECHNI-MAT, de nieuwe vakbeurs<br />

voor bouwprofessionals actief in ruwbouw en burgerlijke bouwkunde, vond plaats volgens de<br />

coronavoorschriften en ontving twee dagen lang 125 exposanten.<br />

TECHNI-MAT, een samenwerking tussen Infratech en Matexpo, is een<br />

nieuwe vakbeurs voor alle spelers binnen infra & ruwbouw. De beurs<br />

is het verzamelpunt van knowhow voor de sector en focust op technieken<br />

en materialen. De allereerste editie van de beurs vond normaal<br />

gezien plaats op 25 en 26 maart, maar werd omwille van corona verschoven<br />

naar oktober. Organisatoren Infratech en Matexpo slaagden<br />

er wonderwel in een coronaproof fysiek event op poten te zetten.<br />

Naast 125 interessante exposanten en een gevarieerd seminarieprogramma<br />

was de uitreiking van de allereerste TECHNI-MAT Awards<br />

een van de hoogtepunten tijdens de tweedaagse beurs.<br />

Zowel voor de Sustainability Award als de Technical Award werden<br />

eerder dit jaar drie kanshebbers weerhouden. Alle exposanten van<br />

TECHNI-MAT <strong>2020</strong> mochten een dossier indienen om kans te maken<br />

op een award. In totaal werden voor beide awards samen 26 competitieve<br />

dossiers verzameld. “Een zeer mooi aantal voor een eerste editie”,<br />

vertelt Wim Fierens, die namens Louwers Mediagroep de awards<br />

uitreikte. “Een onafhankelijke jury met veel expertise in de sector, zo-<br />

wel in België als Nederland, herleidde dat aantal na rijp beraad tot drie<br />

genomineerden per categorie.”<br />

CGK MARITIME<br />

In de categorie Technical namen de StormHarvester van Wavin, de<br />

digitale 3D proefsleuftechniek van Teccon en de glasvezelversterkte<br />

composietbruggen van CGK Maritime het tegen elkaar op. En het<br />

was laatstgenoemde die de jury het hardst kon overtuigen. Glasvezelversterkte<br />

composietbruggen voor fietsers en voetgangers worden<br />

steeds populairder. De bruggen zijn tot vijfmaal lichter dan beton<br />

en staal en hebben een bepaalde levensduur van 100 jaar, met<br />

een garantie van 50 jaar. Voor de productie doet CGK Group beroep<br />

op de wereldwijd gepatenteerde InfraCore ® -technologie van<br />

het Nederlandse FiberCore ® . “GVK bruggen worden steeds populairder<br />

in het straatbeeld en we zijn dan ook zeer blij met deze<br />

award. We winnen niet graag alleen de Ronde van Frankrijk, maar<br />

ook alle ritten”, knipoogde een fiere Jan Swyngedouw, business unit<br />

manager bij CGK Maritime.<br />

STRADUS ging met de Sustainability Award en de Audience Award aan de haal en de Technical Award viel in handen van CGK Group.<br />

V.l.n.r. : Wim Fierens (Louwers Mediagroep), Jan Swyngedouw (CGK Group), Sven Tilkin (Stradus) en Gregory Olszewski (beursdirecteur).<br />

78 |


TECHNIMAT AWARD WINNERS<br />

De eerste editie van TECHNI-MAT ontving twee dagen lang 125 exposanten.<br />

De tweede plek in de Technical Award was voor de StromHarvester<br />

van Wavin, een nieuw, intelligent ondergronds regenwateropvangsysteem<br />

dat rekening houdt met de weersvoorspelling. Hierbij wordt<br />

gebruik gemaakt van actuele meteorologische data en diverse weersvoorspellingsmodellen.<br />

Teccon strandde op plek drie. Als eerste bedrijf<br />

in de Benelux maakt Teccon gebruik van de Stream C van IDS<br />

GeoRadar. Deze nieuwste generatie grondradar scant terreinen vlakdekkend.<br />

De 3D-scan van de ondergrond wordt gecombineerd met<br />

radiodetectie, camera-inspectie en landmeetapparatuur.<br />

STRADUS<br />

De Sutainability Award werd een prooi voor STRADUS, dat het met<br />

zijn CERO-bestrating haalde van de SediSubstrator L en SediPipe L van<br />

Riopro en de infiltratietunnels van Pluvio. De CERO-bestrating - op basis<br />

van geopolymeer – is een duurzaam alternatief voor het werken met<br />

klassieke betonproducten. Met een CO 2<br />

-uitstoot die tot 70 % lager ligt<br />

dan die van betonproducten op basis van conventioneel beton en dankzij<br />

de lange levensduur en de circulaire eigenschappen van geopolymeerbeton<br />

scoort het product hoog op het vlak van duurzaamheid. En dat<br />

zonder aan esthetische waarde in te boeten. “We zijn zeer blij met deze<br />

prijs”, aldus Sven Tilkin, Product Development Manager bij STRADUS.<br />

“Duurzaamheid is en blijft belangrijk. Beton is een goed product, maar<br />

de cementproductie laat een stevige ecologische voetafdruk na. En wat<br />

dat betreft is CERO-bestrating een zeer milieubewust alternatief.”<br />

Riopro en Pluvio vervolledigden respectievelijk als tweede en derde het<br />

podium van de Sustainability Award. De SediPipe L en SediSubstrator<br />

L van Riopro worden ingezet om opgeloste en onopgeloste bestanddelen<br />

zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en olie<br />

uit het regenwater te verwijderen. De infiltratietunnels van Pluvio slagen<br />

er op hun beurt in de installatie- en gebruikskost van ondergrondse<br />

regenwateropvang sterk te reduceren. De tunnelelementen maken<br />

'Een nieuwe beurs in de markt<br />

zetten is altijd een uitdaging,<br />

maar we waren ervan overtuigd dat<br />

TECHNI-MAT moest doorgaan'<br />

zowel infiltratie als opslag van regenwater mogelijk, zijn makkelijk<br />

toegankelijk voor inspectie en onderhoud, en zijn vervaardigd uit 100<br />

% gerecycleerd ABS. STRADUS profileerde zich tijdens de TECHNI-<br />

MAT Awards overigens als grote slokop want ook de publieksprijs stak<br />

het bedrijf op zak. Bezoekers van de beurs konden stemmen op hun<br />

favoriet voor de Audience Award.<br />

MOOIE BASIS<br />

Ondanks de ongewone omstandigheden, werd er een mooie basis gelegd<br />

voor de nieuwe vakbeurs TECHNI-MAT. De meeste exposanten waren<br />

het erover eens: na 6 maanden eindelijk een gelegenheid om klanten en<br />

relaties nog eens live te ontmoeten. Het mooie kader, de strakke organisatie<br />

en het sterke inhoudelijke programma zorgden voor een positieve<br />

sfeer onder de aanwezigen. Ook de bezoekers, in totaal 1.659, waren<br />

aangenaam verrast door het diverse aanbod op de beurs. Alles verliep<br />

ook volgens de strikte regels van het beurzenprotocol, de veiligheid van<br />

alle deelnemers is immers de prioriteit voor de organisatie.<br />

“Een nieuwe beurs in de markt zetten is altijd een uitdaging. In deze tijden<br />

is het nog moeilijker, maar we waren ervan overtuigd dat TECHNI-<br />

MAT moest doorgaan, in het belang van de sector. En als je dan ziet dat<br />

er een goede sfeer is en er weer fysieke contacten worden gelegd, dan<br />

ben je blij dat je hebt doorgezet en dat de markt ook gevolgd is”, besluit<br />

beursdirecteur Gregory Olszewski. ■<br />

| 79


03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


HOE<br />

GEZOND<br />

IS UW<br />

GROND?<br />

Met De Grote <strong>Grond</strong>vraag brengen we in kaart<br />

welke gronden in Vlaanderen gezond zijn<br />

en welke niet. Samen met u kunnen we elke<br />

vierkante meter grond weer gezond maken.<br />

Benieuwd hoe het gesteld is met uw grond?<br />

CHECK UW GROND OP<br />

WWW.DEGROTEGRONDVRAAG.<strong>BE</strong>


Tekst | Valérie Couplez Beeld | OVAM<br />

Bodemsanering hefboom voor<br />

economische ontwikkeling<br />

Vlaanderen wil tegen 2036 over een bodem in topconditie beschikken. Alle risicogronden, zijnde<br />

potentieel vervuilde gronden, van groot tot klein, moeten daarom tegen 2028 in kaart gebracht zijn. Vorig<br />

jaar lanceerde OVAM de Grote <strong>Grond</strong>vraag. Een initiatief om alle grondeigenaars in Vlaanderen bewust<br />

te maken van deze problematiek en te helpen bij het controleren en waar nodig saneren van hun grond.<br />

Maar zelf zit de organisatie ook niet stil. Het voerde het voorbije jaar tientallen ambtshalve saneringen<br />

uit van vervuilde sites, goed voor een budget van 32,4 miljoen euro. Een mooi voorbeeld daarvan is de<br />

CAT-site, de voormalige terreinen van Renault Vilvoorde.<br />

De groots opgezette campagne ‘De Grote<br />

<strong>Grond</strong>vraag’ miste vorig jaar zijn doel niet.<br />

Reeds 138.000 gebruikers registreerden zich<br />

om te weten te komen hoe gezond hun grond<br />

is. In totaal werden al 177.000 gronden gecheckt<br />

via De Grote <strong>Grond</strong>vraag. Dit jaar<br />

worden de inspanningen verder opgeschroefd<br />

want Vlaanderen toont zich bijzonder ambitieus<br />

om tot een gezonde bodem te komen.<br />

OVAM woordvoerder Jan Verheyen: “Tegen<br />

2036 willen we Vlaanderen volledig vrij maken<br />

van bodemverontreiniging. Vanaf 2021 zullen<br />

we daarom gefaseerd beginnen met het uitvoeren<br />

van oriënterende bodemonderzoeken.<br />

Van zodra een stad of gemeente aangesloten<br />

is kunnen particulieren hun grond checken.<br />

Vandaag werken al 214 van de 300 steden en<br />

gemeenten in Vlaanderen hier aan mee. Tegen<br />

het einde van het jaar hopen we het gros te<br />

hebben toegevoegd en nog meer burgers en<br />

bedrijven warm te maken voor dit initiatief.”<br />

Vlaanderen investeerde het voorbije jaar al 32,4 miljoen euro om vervuilde bodems te saneren en de grond<br />

weer een nieuwe bestemming te geven.<br />

NIKS DAN VOORDELEN<br />

Voor particulieren of scholen zijn er niks dan<br />

voordelen verbonden aan de registratie. “Als<br />

het gaat om historische vervuilingen waar ze<br />

geen hand in hebben, dan zijn ze vrijgesteld<br />

voor de kosten van het bodemonderzoek en<br />

een eventuele sanering”, onderstreept Jan<br />

Verheyen. “Wanneer ze hun grond ooit willen<br />

verkopen, zullen ze sowieso over een bodemattest<br />

moeten beschikken. Door in te stappen<br />

in de Grote <strong>Grond</strong>vraag zijn ze perfect<br />

geïnformeerd over de kwaliteit van de bodem<br />

en komen ze niet voor verrassingen te staan<br />

later. 55 % van alle risicogronden (85.000) is<br />

vandaag al onderzocht De bodemonderzoeken<br />

zullen uitwijzen of er ook effectief gesaneerd<br />

moet worden. Dat is geen prettige<br />

boodschap, maar een sterk Vlaanderen is een<br />

gezond Vlaanderen en daar draagt de bodemkwaliteit<br />

zeker toe bij. Daarom willen we ze<br />

ook niet voor de kosten laten opdraaien.”<br />

82 |


Bodemsanering zorgde tijdens de Covid-19 crisis voor economische continuïteit.<br />

TERREINEN RENAULT<br />

VILVOORDE<br />

Een van de beste voorbeelden van het potentieel<br />

van dergelijke herontwikkelingsprojecten<br />

is de CAT-site in Vilvoorde. Het<br />

industriële verleden van de terreinen van<br />

Renault Vilvoorde heeft geleid tot een ernstige<br />

bodemverontreiniging die nu in opdracht<br />

van OVAM en in samenwerking met<br />

MG Real Estate sinds 20 augustus wordt<br />

aangepakt. “Er zijn twee grote bronzones,<br />

een gelinkt aan een historisch huishoudelijk<br />

afvalstort en een van onbekende oorsprong<br />

met hoge concentraties aan benzeen. Door<br />

toepassing van de modernste technieken<br />

zal naar schatting 80 % van de gronden ter<br />

plaatse gereinigd en hergebruikt worden. In<br />

de nabije toekomst zullen nog twee andere<br />

locaties in het gebied gesaneerd moeten<br />

worden. Zo zal uiteindelijk een centraal gelegen<br />

gebied van 60 ha zijn historische erfenis<br />

kunnen afwerpen en opnieuw in gebruik<br />

genomen worden voor wonen, werken, recreatie<br />

en groen. Een mooi vooruitzicht als<br />

je weet hoe schaars ruimte is in Vlaanderen”,<br />

aldus Verheyen. ■<br />

'Dit jaar worden<br />

de inspanningen<br />

verder opgeschroefd<br />

om tot een gezonde<br />

bodem te komen'<br />

GROTERE VERONTREINIGINGEN<br />

AANPAKKEN<br />

Ook voor grotere verontreinigingen is er<br />

nog financiële steun. Droogkuisinstallaties of<br />

auto- en carrosseriebedrijven zijn typische<br />

voorbeelden van activiteiten waar bodemverontreiniging<br />

uit kan voortvloeien. Zij kunnen<br />

aankloppen voor ondersteuning bij specifieke<br />

sectorfondsen. Daarnaast voert OVAM ambtshalve<br />

saneringen uit. Jan Verheyen: “Er zijn nog<br />

een heel aantal black- en brownfields in Vlaanderen<br />

met zeer ernstige verontreinigingen in<br />

de bodem. Vlaanderen investeerde het voorbije<br />

jaar al 32,4 miljoen euro om vervuilde bodems<br />

te saneren en de grond weer een nieuwe<br />

bestemming te geven. Een flinke som, maar<br />

een die zich terugbetaalt want bodemsanering<br />

blijkt vaak een hefboom en aanjager voor economische<br />

activiteiten en vernieuwing. Bovendien<br />

zorgen ze tijdens de Covid-19 crisis voor<br />

economische continuïteit.”<br />

Reeds 138.000 gebruikers registreerden zich al via De Grote <strong>Grond</strong>vraag om te weten te komen hoe gezond<br />

hun grond is.<br />

| 83


ANTWERPEN KANAALDOK B2<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Aertssen Group / Ghent Dredging<br />

Bijna 1,5 miljoen m³ gebaggerd voor<br />

nieuwe kademuur aan Kanaaldok B2<br />

Aan het Antwerpse Kanaaldok B2 werd in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen een nieuwe kaaimuur<br />

opgetrokken. De ruim 800 m lange kaaimuur, gebouwd door Jan De Nul Group, is de zwaarste van<br />

België en is geschikt voor een waterdiepte tot 18 m. Aertssen Group leidde de sloopwerken van de<br />

oude muur en ontfermde zich samen met expert Ghent Dredging over de baggerwerken. “Dankzij<br />

de expertise en knowhow van Ghent Dredging hebben we dit project mooi kunnen afwerken”, aldus<br />

Martijn De Groote, projectleider bij Aertssen Group.<br />

De nieuwe kaaimuur zorgt ervoor dat er<br />

voortaan grotere en dieper gelegen schepen<br />

kunnen aanmeren. Aertssen Group en Ghent<br />

Dredging baggerden de zone tussen de oude en<br />

de nieuwe kaaimuur tot een diepte van -12,5 m<br />

TAW. Over de hele lengte van de kaaimuur,<br />

ongeveer 800 m, betekende dat een weggebaggerd<br />

volume van maar liefst 1,4 miljoen m³.<br />

Tegelijkertijd werd ook stap voor stap de oude<br />

kaaimuur afgebroken. “Onze taak bestond uit<br />

het fijn graven van de droge grond tot 50 m<br />

voor de kademuur en het uitbaggeren van het<br />

watergedeelte”, vertelt Martijn De Groote.<br />

“Dat watergedeelte lag al op -2 TAW en werd<br />

net als het landgedeelte, dat op +6 TAW lag,<br />

uitgebaggerd tot -12,5 TAW.”<br />

De opdracht voerde Aertssen Group uit in<br />

een tijdelijke maatschap met Ghent Dredging.<br />

Martijn De Groote: “Terwijl Ghent<br />

Dredging zich voornamelijk met het baggergedeelte<br />

bezighield, nam Aertssen het droge<br />

'Terwijl Ghent Dredging zich voornamelijk<br />

met het baggergedeelte bezighield,<br />

nam Aertssen het droge gedeelte tussen oude<br />

en nieuwe kaaimuur voor zijn rekening'<br />

gedeelte tussen oude en nieuwe kaaimuur<br />

voor zijn rekening. De helft werd droog opgegraven<br />

vanop het land, de andere helft met<br />

pontons vanaf het water, maar Ghent Dredging<br />

heeft ook op de diepere lagen tussen<br />

de oude en nieuwe kaaimuur gebaggerd met<br />

zijn cutterzuiger Quistreham. Dat verliep allemaal<br />

zeer efficiënt.”<br />

DADDY GRIZZLY<br />

De baggerwerken werden uitgevoerd met<br />

een baggerschip, indrukwekkende kranen en<br />

het ponton Yggdrasil van Aertssen Group.<br />

Om werken van dergelijke grootte uit te<br />

voeren bouwde Aertssen Group de Hitachi<br />

EX 1900, ook wel Daddy Grizzly genoemd.<br />

De mastodont van 270 ton heeft een hefvermogen<br />

van 31 ton en wordt ingezet om<br />

de laatste lagen te kunnen uitgraven op het<br />

Over de hele lengte van de kaaimuur, ongeveer 800 m, werd een volume van maar liefst 1,4 miljoen m³ gebaggerd.<br />

84


ANTWERPEN KANAALDOK B2<br />

Aan het Antwerpse Kanaaldok B2 werd in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen<br />

een nieuwe kaaimuur opgetrokken.<br />

Aertssen Group leidde de sloopwerken van de oude muur en ontfermde zich<br />

samen met expert Ghent Dredging over de baggerwerken.<br />

diepste niveau. Martijn De Groote: “We<br />

hebben twee grote machines ingezet. De Hitachi<br />

1200, voor zowel op het land als het<br />

ponton, en de Daddy Grizzly, omwille van<br />

zijn grote bereik. We hebben bewust gekozen<br />

om met pontons en kranen te werken<br />

omdat een groot deel van ons werk dicht tegen<br />

de bestaande kademuur of tussen de bestaande<br />

damwanden uitgevoerd moest worden.<br />

De ruimte was dus beperkt.”<br />

VOLDOENDE MANKRACHT<br />

Met dank aan ervaring, de juiste mensen en<br />

een strakke planning kan er teruggeblikt worden<br />

op een geslaagd project. “We hebben de<br />

expertise in huis om dergelijke werken goed<br />

uit te voeren. En voor dit project willen we<br />

ook zeker de prima samenwerking met Ghent<br />

Dredging onderstrepen. Met specifieke<br />

knowhow fungeerde Ghent Dredging als een<br />

sterke partner. En dan is er uiteraard ook nog<br />

de inzet van onze mensen. Voldoende mankracht<br />

met de juiste competenties is een van<br />

de grote sterktes van Aertssen Groep. We<br />

werkten voor dit project met verschillende<br />

ploegen om de continuïteit te garanderen<br />

en indien nodig dag en nacht door te werken<br />

om de planning te kunnen vasthouden. Wat<br />

Aertssen Groep betreft zit het werk aan Kanaaldok<br />

B2 erop. Ghent Dredging blijft nog<br />

enkele maanden actief om het laatste deel<br />

te finaliseren. En zo zal alles mooi binnen de<br />

vooropgestelde planning afgewerkt zijn”, besluit<br />

Martijn De Groote. ■<br />

De nieuwe kaaimuur zorgt ervoor dat er voortaan grotere en dieper gelegen schepen kunnen aanmeren.<br />

85


People, Power & Passion<br />

to<br />

Build On<br />

Join the A-Team<br />

Wij zoeken<br />

Werf- & projectleiders<br />

Calculators asbest, sloop en<br />

bodemsaneringen<br />

Machinisten<br />

Arbeiders wegenis<br />

Chauffeurs<br />

check onze vacatures<br />

jobs.aertssen.be


Tekst en beeld | TOPCON<br />

Vruchtbare samenwerking<br />

op Brussels Airport<br />

TOPCON, de leverancier van 3D-technologie, en Top-Off, expert in freeswerken, ondersteunden hoofdaannemer Willemen Infra in de renovatie van<br />

baan 07L/25R van Brussels Airport Company.<br />

TOPCON, de leverancier van 3D-technologie, en Top-Off, expert in freeswerken, ondersteunden<br />

hoofdaannemer Willemen Infra in de renovatie van baan 07L/25R van Brussels Airport Company. De<br />

werken startten op 13 juli, en op 23 augustus om 6 uur ’s ochtends kon de baan weer open. Philippe<br />

Grevendonck, project development manager bij TOPCON en John Vastmans, CEO van Top-Off, blikken<br />

trots terug op een productieve samenwerking.<br />

“Toen Top-Off ons vroeg om hen bij te staan in dit renovatieproject,<br />

hebben we geen seconde getwijfeld”, vertelt Philippe Grevendonck.<br />

“De tijdsdruk was bijzonder hoog, want de baan moest zo kort mogelijk<br />

gesloten blijven. Bovendien spreekt het voor zich dat de kwaliteitsvereisten<br />

enorm hoog waren: de baan moet de veiligheid garanderen<br />

én we moesten de levensduur van de asfaltlaag verlengen door een<br />

vlakke fundering en dus een optimaal freesbeeld voor te bereiden.”<br />

TOPCON ondersteunde Top-Off als partner in dit project. “We hielpen<br />

hen bij de voorbereiding en de opstart van de werf, en bij de kalibratie<br />

van de machines”, gaat Philippe Grevendonck verder. “Waar<br />

nodig voerden we de positiecontroles uit, want het frezen vereiste<br />

natuurlijk uiterste precisie. Ook tijdens de werken bleven we stand-by<br />

om ondersteuning te bieden aan Top-Off waar nodig. Maar zodra de<br />

werken in volle gang waren, bleek dat al snel niet nodig.”<br />

ties. Maar als de obstructie langer duurt, is er onmiddellijk weer een<br />

verbinding met de laser dankzij het principe van de roterende laser. Dit<br />

heeft een grote tijdswinst als grootste voordeel. In de verticale as hebben<br />

we een venster van tien meter waarin we kunnen werken met één<br />

laser dus ook hier hebben we quasi geen beperkingen.”<br />

NIET ZONDER UITDAGINGEN<br />

Asfalt leggen is altijd een complex proces. “Ook dit project had zijn<br />

uitdagingen”, vertelt John Vastmans. “De werf op Brussels Airport<br />

zat vol beweging: transportvoertuigen die passeerden, kranen in volle<br />

werking … Daar bood de technologie van TOPCON absoluut een<br />

meerwaarde. Bovendien legden de werken aan de rioleringsbuizen een<br />

strakke deadline op. Maar met het snijwiel ging ook het uitfrezen van<br />

de contouren van de rioolbakken heel vlot. Uiteindelijk leverden we 24<br />

uur voor de deadline op. We hebben dan ook dag en nacht gewerkt.”<br />

SNEL EN EFFICIËNT<br />

Top-Off freesde de oude asfaltlaag van de baan af, om de nieuwe asfaltlaag<br />

op een optimaal terreinmodel te kunnen aanbrengen. Grevendonck:<br />

“De omstandigheden op een werf zijn nooit optimaal. Het<br />

door Brussels Airport Company aangeleverde 3D-model zorgde voor<br />

de best mogelijke onderfundering voor de nieuwe asfaltlaag. Als er één<br />

plaats is waar een egale, vlakke laag belangrijk is, dan is het wel op een<br />

start- en landingsbaan.”<br />

“We werken al jaren samen met TOPCON”, vult John Vastmans aan.<br />

“Sinds ons eerste gesprek tien jaar geleden wist TOPCON ons vertrouwen<br />

te winnen. Alleen dankzij hun millimeter GNSS-systeem (MM<br />

GNSS) konden we dit project zo snel en efficiënt afwerken. Stel je voor<br />

dat we dit soort freeswerken met een optisch systeem hadden moeten<br />

uitvoeren. Er is altijd wel één of ander obstakel – een arbeider, een camionette<br />

– dat de visuele verbinding onderbreekt, waardoor het toestel<br />

terug naar het prisma moet gaan zoeken. Met MM GNSS hebben we het<br />

voordeel dat alle machines op één laser kunnen werken, waardoor het<br />

systeem niet alleen gemakkelijk in gebruik is, maar ook nog eens kosten<br />

bespaart. Wanneer de laserstraal onderbroken is, kan het systeem nog<br />

gedurende een viertal seconden verder werken op zijn laatste correc-<br />

Top-Off freesde de oude asfaltlaag van de baan af, om de nieuwe asfaltlaag op<br />

een optimaal terreinmodel te kunnen aanbrengen.<br />

“Je kunt als bedrijf eigenlijk geen betere bevestiging krijgen dan wanneer<br />

een bedrijf als Top-Off, het grootste freesbedrijf in België en<br />

daardoor ook dé referentie op dat vlak, je technologie inschakelt voor<br />

complexe projecten. We hadden er het volste vertrouwen in dat het<br />

project van Top-Off zou slagen, maar we zijn toch altijd extra blij als we<br />

ook nog eens voor de afgesproken deadline kunnen opleveren”, besluit<br />

Philippe Grevendonck. ■<br />

87


Ontdek de eenvoud van het<br />

dynamisch plaatproeftoestel<br />

iCON<br />

iCB50/iCB70<br />

VERHUUR & VERKOOP<br />

Stalen rijplaten, PVC rijplaten<br />

en houten schotten<br />

Alle Alle<br />

windverbanden windverbanden<br />

met met<br />

een<br />

een<br />

Alle handomdraai windverbanden met een<br />

handomdraai<br />

op spanning<br />

op spanning<br />

handomdraai op spanning<br />

Voordeel staalbouwer: snellere montage en<br />

Voordeel staalbouwer: snellere montage en<br />

Voordeel geen faalkosten staalbouwer: of namontage.<br />

snellere montage en<br />

geen faalkosten of namontage.<br />

Voordeel geen faalkosten staalbouwer: of namontage. snellere montage en<br />

geen Voordeel faalkosten constructeur: of namontage. eenvoudige detaillering<br />

Voordeel constructeur: eenvoudige detaillering<br />

Voordeel en zekerheid constructeur: van direct schorende eenvoudige werking.<br />

detaillering<br />

en zekerheid van direct schorende werking.<br />

Voordeel en zekerheid constructeur: van direct schorende eenvoudige werking. detaillering<br />

en zekerheid van direct schorende werking.<br />

Vlieter 7, 8321 WJ Urk • Tel.: +31 (0) 527 699 976 • E-mail: info@wyli.nl<br />

Vlieter 7, 8321 WJ Urk • Tel.: +31 (0) 527 699 976 • E-mail: info@wyli.nl<br />

Vlieter 7, 8321 WJ Urk • Tel.: +31 (0) 527 699 976 • E-mail: info@wyli.nl<br />

Vlieter 7, 8321 WJ Urk • Tel.: +31 (0) 527 699 976 • E-mail: info@wyli.nl<br />

WWW.WYLI.NL<br />

WWW.WYLI.NL<br />

WWW.WYLI.NL<br />

WWW.WYLI.NL<br />

www.jbconstruct.com<br />

rijplaten@jbconstruct.com<br />

T 03 385 29 53<br />

Naamloos-4 1 13-08-20 13:33


www.zekerzink<br />

zekerzink.com


SPECIAL STAALBOUW<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | ASK Romein<br />

Indrukwekkend laswerk voor<br />

zelfoprichtende kraanmast<br />

Met de creatie van de hoofdmast voor de nieuwe Focus 30 kraan van Mammoet zet staalconstructeur<br />

Hillebrand - onderdeel van ASK Romein – zijn kwaliteiten op het vlak van zware staalconstructies stevig<br />

in de kijker. De Focus 30, met een capaciteit van 1.000 ton, is een voetstukkraan waarvan de gigantische<br />

hoofdmast verticaal opgebouwd kan worden. “Dit project is voor ons een zeer mooie referentie”, vertelt<br />

Frank Buijk, project manager fabrication & operations bij Hillebrand.<br />

De Focus 30 is ontwikkeld voor werken op plaatsen met weinig bewegingsruimte<br />

zoals in raffinaderijen en stedelijke gebieden. Wat de kraan<br />

uniek maakt, is dat hij zichzelf verticaal opzet, tot een maximale hoogte<br />

van 150 m. De operationele ruimte bedraagt slechts 26 x 26 m, zonder<br />

in te boeten aan stabiliteit en sterkte. Voor de montage is slechts een<br />

kleine kraan nodig om de secties op hun plaats te hijsen. Hierdoor kan<br />

het worden gemonteerd op een ruimte van amper 40 x 26 m. “Traditioneel<br />

worden masten van een dergelijke grootte opgebouwd terwijl<br />

de mast horizontaal op de grond ligt”, vertelt Frank Buijk. “Het nadeel<br />

is dat je dan erg veel ruimte nodig hebt, iets wat op raffinaderijen vaak<br />

niet het geval is. De kraan ligt dan immers over verschillende soorten<br />

leidingen die stilgelegd moeten worden, en dat is een tijdrovende en<br />

kostelijke zaak. De Focus 30 wordt verticaal opgebouwd en op een<br />

reikwijdte (draaicirkel) van 30 m heeft de kraan nog steeds 1.000 ton<br />

aan hijscapaciteit. Dat is behoorlijk veel.”<br />

MOOIE UITDAGING<br />

De bouw van de kraan werd door Mammoet gegund aan vier bouwbedrijven,<br />

waarvan Hillebrand de opdracht kreeg om de hoofdmast te<br />

bouwen. Hillebrand heeft de nodige expertise in huis voor het bouwen<br />

van grote en complexe staalconstructies zoals bruggen, en constructies<br />

voor fabrieken en stadions. Bovendien heeft het bedrijf ook indrukwekkende<br />

referenties in constructies voor de offshore-industrie.<br />

Hoewel Hillebrand al eerder verschillende kraancomponenten heeft<br />

gebouwd, vormde de creatie van de hoofdmast, die 80 m lang is en<br />

uit acht segmenten bestaat, een mooie uitdaging. Frank Buijk: “Het<br />

De input van Mammoet bevatte enkele ingewikkelde lasdetails.<br />

Wat de kraan uniek maakt, is dat hij zichzelf verticaal opzet, tot een maximale<br />

hoogte van 150 m.<br />

90


SPECIAL STAALBOUW<br />

De bouw van de kraan werd door Mammoet gegund aan vier bouwbedrijven, waarvan Hillebrand de opdracht kreeg om de hoofdmast te bouwen.<br />

ontwerp van de mast is van Mammoet, maar de specifieke lasprocedures<br />

om de mast te kunnen lassen op zo’n manier dat de sterkte gegarandeerd<br />

wordt, heeft Hillebrand volledig in eigen hand. De input van<br />

Mammoet bevatte enkele ingewikkelde lasdetails die ons dwongen te<br />

zoeken naar een intelligente en praktische implementatie van die vereisten.<br />

Dit is uitstekend gelukt.”<br />

DELICAAT LASWERK<br />

In opdracht van Mammoet werd het werk van Hillebrand goedgekeurd<br />

en gecertificeerd door Lloyd’s Register. Frank Buijk: “Tijdens de fabricage<br />

werd een reparatiepercentage van minder dan 0,2 % behaald.<br />

Met dit project toont Hillebrand haar uitstekende skills voor delicaat<br />

laswerk van S690 hogesterktestaal. In dit geval leverde Mammout het<br />

ontwerp, maar ook Hillebrand zelf heeft de knowhow in huis om mee<br />

te denken tijdens een ontwerpproces. Het gebeurt vaak dat klanten<br />

naar ons komen met een basisidee en enkele vereisten. Onze ingenieurs<br />

vertalen dan samen met het projectteam die info tot een kwaliteitsvol<br />

ontwerp.”<br />

'Tijdens de fabricage werd een<br />

reparatiepercentage van minder dan<br />

0,2 % behaald, wat de kwaliteit<br />

van ons werk aantoont'<br />

De Focus 30 wordt verticaal opgebouwd en op een reikwijdte (draaicirkel) van<br />

30 m heeft de kraan nog steeds 1.000 ton aan hijscapaciteit.<br />

Momenteel ondergaat de kraan nog een testfase op de Mammoet-site<br />

in Westdorp. “Van de automatische opbouw tot de belasting en de ingebouwde<br />

veiligheidssystemen, alles wordt momenteel getest. En die testen<br />

verlopen bijzonder voorspoedig. Er wordt verwacht dat de kraan in<br />

november naar de Verenigde Staten wordt verscheept. Dit is een mooi<br />

project waar we bijzonder trots op mogen zijn”, besluit Frank Buijk. ■<br />

91


SPECIAL STAALBOUW<br />

Tekst en beeld | Wyli Tension Disc<br />

De kracht van eenvoud<br />

‘Constructies stellen<br />

is kinderspel’<br />

De verschillende types Wyli beginnen hun weg te vinden binnen de staalbouwwereld. In 2013 kwam de<br />

Wyli Tension Disc, een elegante manier om bollingen uit windverbanden te halen. Recent zijn er de Wyli<br />

Shockproof Disc voor aardbevingsbestendig bouwen en een passysteem voor ingestorte betonankers<br />

bij gekomen. “Momenteel wordt een vierde type getest bij de TU-Delft, wat een goed alternatief moet<br />

worden voor injectiebouten”, aldus Erik Gerssen, directeur van Wyli Tension Disc.<br />

De Wyli tension Disc doet het goed. Ook grotere bestellingen komen<br />

inmiddels regelmatig binnen, ook uit onbekende hoeken. “Een aantal<br />

staalbedrijven werkt er al enige tijd mee; nu zie je de olievlekwerking<br />

van de mond-tot-mondreclame”, vertelt Erik Gerssen.<br />

EXCENTRISCHE STELRING<br />

Het gepatenteerde systeem is een zeer eenvoudige, praktische en<br />

goedkope oplossing voor een veel voorkomend probleem. Erik Gerssen:<br />

“In de staalbouw zijn er altijd dingen die beter kunnen, bijvoor-<br />

beeld bij windverbanden. Regelmatig staan er een aantal slap in een<br />

constructie, terwijl het gewoon strak moet staan. Al bij 2 tot 4 mm onnauwkeurigheid<br />

is dat het geval. Een leek ziet al dat dit niet lekker zit.<br />

Als dit op een eenvoudige manier is op te lossen, heeft dat een grote<br />

meerwaarde. De truc van mijn oplossing zit hem in de excentriciteit<br />

van de stelring waarmee je 4 mm heen en 4 mm terug kunt stellen,<br />

8 mm in totaal dus. Wat je daarmee doet, is het boutgat verplaatsen.<br />

De stelring heeft een zeskantige inkassing waar de boutkop in valt. Zo<br />

kun je met dezelfde sleutel die je normaal gesproken ook gebruikt,<br />

Wyli Tension Discs toegepast bij een windverband.<br />

92


SPECIAL STAALBOUW<br />

Wyli Tension Discs toegepast bij een windverband.<br />

Wyli Tension Discs. De boutkop valt precies in de zeskantige inkassing.<br />

bouten zijn ook een mogelijkheid, maar moeten in het werk geboord<br />

worden en dat geeft spanen, dus roestvorming en andere ongemakken.<br />

Injectiebouten kunnen ook, maar epoxyhars kan niet onder een<br />

bepaalde temperatuur verwerkt worden en heeft niet dezelfde druksterkte<br />

als staal. Daarbij komt dat het wat lastig is om aan te brengen.<br />

Onze oplossing is heel eenvoudig: twee Wyli’s tegenover elkaar<br />

gebruiken. Daarmee kun je een speling terugbrengen van maximaal 12<br />

mm tot slechts 0,1 mm, wat is toegestaan bij aardbevingsbestendig bouwen.<br />

We hebben inmiddels naar volle tevredenheid twee constructies<br />

in Groningen uitgevoerd met de Shockproof Disc.”<br />

het verband strak zetten. Twee Wyli’s kunnen zo bij een strip van zes<br />

meter een bolling van 135 mm wegwerken. Apart gereedschap is niet<br />

nodig. Twintig jaar geleden was het niet mogelijk voor zo weinig geld<br />

zo’n ring te maken. Een CNC-draaibank met automatische aan- en afvoer<br />

doet tegenwoordig de was. Zo kunnen we de Wyli zeer goedkoop<br />

aanbieden.” De Wyli Tension Disc is leverbaar in alle gangbare maten,<br />

van M12 tot M 3 6 en voor meerdere plaatdiktes. Afwijkende maten en<br />

materiaalsoorten zijn echter ook geen probleem<br />

AARD<strong>BE</strong>VINGS<strong>BE</strong>STENDIG<br />

Een tweede type is de Wyli Shockproof Disc voor aardbevingsbestendig<br />

bouwen, voortgekomen uit de Tension Disc. Erik Gerssen legt uit:<br />

“Bij aardbevingsbestendig bouwen gelden zeer lage toleranties: in de<br />

knooppunten mag een minimale speling zitten. Dat kun je oplossen<br />

door het in het werk af te lassen, maar dat is erg arbeidsintensief. Pas-<br />

‘Eenvoudige, praktische en<br />

goedkope oplossingen voor veel<br />

voorkomende problemen’<br />

WATERPAS<br />

Een derde uitwerking van het stelringprincipe wordt voornamelijk toegepast<br />

in de prefab betonbouw. “Als er aan een prefab betonwand of<br />

betonplaat staal gemonteerd wordt, dan worden hier veelal draadhulzen<br />

in meegestort. In de praktijk is de tolerantie echter soms wel 10<br />

mm. Een horizontale hoeklijn voor oplegging bijvoorbeeld hangt daarom<br />

bijna altijd scheef. Met behulp van Wyli’s is de hoeklijn eenvoudig en<br />

snel waterpas te stellen”, besluit Erik Gerssen. ■<br />

93


ANTWERPEN BOREALIS<br />

Borealis, Europa’s op één na grootste producent van polyethyleen en polypropyleen,<br />

maakt momenteel stevig werk van de bouw van een volledig nieuwe fabriek.<br />

Votquenne Foundations voorziet ten allen tijden<br />

een veilige werkplek voor zijn personeel & machines.<br />

94


ANTWERPEN BOREALIS<br />

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Votquenne Foundations<br />

Veiligheid primeert bij funderingswerken<br />

op petrochemische site<br />

Votquenne Foundations plaatste in samenwerking met Herbosch-Kiere bijna 3.500 schroefpalen op<br />

de site van Borealis. Europa’s op één na grootste producent van polyethyleen en polypropyleen maakt<br />

momenteel stevig werk van de bouw van een volledig nieuwe fabriek voor dehydrogenatie van propaan.<br />

“Op zo’n petrochemische site primeert veiligheid en daarin staan we heel sterk, zeker nu we VCA*-<br />

gecertificeerd zijn”, aldus Youri Coucke, commercieel projectingenieur bij Votquenne Foundations<br />

De miljardeninvestering van Borealis situeert zich in de Antwerpse<br />

haven, meer bepaald in de bestaande productievestiging gelegen op<br />

de Sint-Jansweg te Kallo. Het Italiaanse ingenieursbureau Tecnimont<br />

kreeg van Borealis de opdracht voor de studie, de inkoopbegeleiding<br />

van alle onderdelen van de nieuwe fabriek en het projectmanagement.<br />

Antwerpse Bouwwerken (AB), onderdeel van Eiffage Benelux, kreeg<br />

de opdracht voor de loten site preparation en piling. De opdracht van<br />

AB bevatte het bouwrijp maken van het terrein, de aanleg van werfwegenis<br />

en het uitvoeren van ongeveer 5.000 grondverdringende schroefpalen,<br />

waarvan een groot gedeelte werd uitgevoerd door Votquenne<br />

Foundations en Herbosch-Kiere.<br />

PETROCHEMISCHE SITE<br />

Voor het plaatsen van die schroefpalen werkte Herbosch-Kiere, eveneens<br />

onderdeel van Eiffage Benelux, samen met Votquenne Foundations.<br />

Youri Coucke: “Van maart tot midden september waren we<br />

met drie funderingsmachnies actief op de site. Votquenne Foundations<br />

en Herbosch-Kiere hebben ieder zo’n 1.700 schroefpalen uitgevoerd.<br />

Wat de grootte van het project betreft, is dit zeker iets waar Votquenne<br />

Foundations veel ervaring in heeft. De grootste uitdaging was de locatie.<br />

Het was voor ons de eerste keer dat we op een petrochemische<br />

site aan de slag waren en daar komt heel wat bij kijken op het vlak van<br />

veiligheid. Veel administratie en papierwerk, mensen opleiden om ter<br />

plekke te kunnen werken, de juiste werkkledij voorzien … Bovendien<br />

werkten we steeds onder het toeziend veiligheidsoog van de klant.<br />

'Hebben het deels mee getrokken en<br />

schouders onder gezet. Die handson<br />

mentaliteit is een van onze grote<br />

sterktes in dergelijke projecten'<br />

VCA*-CERTIFICATIE<br />

Op het vlak van veiligheid beschikt Votquenne Foundations vandaag ook<br />

over een VCA*-certificatie, gericht op de directe beheersing van veiligheid,<br />

gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden<br />

op de werkvloer. Youri Coucke: “Het project Borealis voerden we nog<br />

uit zonder VCA*-certificatie. Dat is best bijzonder en is een mooi bewijs<br />

van hoe sterk wij zonder certificatie al scoorden op veiligheid. We<br />

hebben steeds gewerkt volgens de VCA-principes en uit een onderzoek<br />

bleek zelfs dat Votquenne Foundations op het vlak van veiligheid het best<br />

scoorde op de site, zelfs beter dan gecertificeerde bedrijven.”<br />

Votquenne Foundations heeft sinds kort officieel het VCA*-certificaat behaald.<br />

Votquenne Foundations maakte van dit project handig gebruik om de<br />

VCA*-certificatie toch officieel binnen te halen. Youri Coucke: “Die<br />

belofte hebben we de opdrachtgever gegeven toen we met het project<br />

van start gingen. De audit voor de certificatie gebeurde dus ook op de<br />

site van Borealis. Met succes want eind september kregen we het certificaat.<br />

Ook het project zelf was een succes. Votquenne Foundations<br />

heeft echt mee de schouders gezet onder de funderingswerken. Die<br />

hands-on mentaliteit is een van de grote sterktes van Votquenne Foundations.<br />

En dat in combinatie met een ruime ervaring, ook in projecten<br />

van deze grootorde.”<br />

VOTQUENNE FOUNDATIONS & 2FUND<br />

Votquenne Foundations is een jonge speler die in 2006 opgericht door<br />

ir. Bart Cloet. Het doel is om naast de reeds beschikbare manuele<br />

technieken zoals onder andere galerijen, beschoeide sleuven en onderschoeiing<br />

ook machinale technieken aan te bieden, waaronder<br />

grondverdringende schroefpalen, micropalen, berlinerwanden, secanspalenwanden<br />

… In de zomer van 2019 stond Votquenne Foundations<br />

overigens mee aan de wieg van 2Fund, een fusie tussen Votquenne<br />

Foundations en Lameire Funderingstechnieken. De fusie is een gevolg<br />

van de gedreven ambitie van beide bedrijven om Belgisch marktleider<br />

te worden in totaaloplossingen voor zowel funderings- als beschoeiingstechnieken.<br />

Hoewel de fusie nog jong is, wil 2Fund verder uitgroeien<br />

tot een allround funderingsbedrijf om totaalprojecten te kunnen<br />

aanbieden. Persoonlijk engagement en alles bespreekbaar en uitvoerbaar<br />

maken, staan centraal in de bedrijfsvoering. ■<br />

95


Wij zoeken steeds naar nieuw talent!<br />

Onze vacatures (m/v) vind je terug op onze website: www.2fund.be<br />

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk<br />

Industrielaan 4, 9900 Eeklo<br />

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77<br />

info@votquennefoundations.be<br />

info@lameireft.be<br />

www.votquennefoundations.be<br />

www.lameireft.be


<strong>Grond</strong>stoffen<br />

met aluminium laadbakken<br />

Zware materialen<br />

met stalen laadbakken<br />

Verontreinigde grond<br />

met afgezeilde laadbakken<br />

Asfalt<br />

met geïsoleerde laadbakken<br />

Slib<br />

met afgedichte laadbakken<br />

Ruw terrein transport<br />

met 4x4 trekkers<br />

Vloerzagen<br />

wandzagen<br />

boren<br />

schuren<br />

frezen<br />

kogelstralen<br />

kabelzagen<br />

persen<br />

verdeuveling<br />

impregnatie<br />

voegvullen ….<br />

Persen van betonwegen<br />

Onze Roadcutter<br />

vloerzaagmachine 136 pk<br />

Verdeuveling<br />

Luchthaven Zaventem<br />

Kogelstralen van<br />

brugdek<br />

Bezoek onze website WWW.ZABO.<strong>BE</strong><br />

Graag meer info, prijsaanvraag of gesprek ?<br />

Bel + 32(0)56 25 50 70 of info@zabo.be<br />

Advertentie <strong>Grond</strong>-<strong>Weg</strong>-<strong>Waterbouw</strong>.indd 1 29/01/20 08:21


Cement<br />

cemminerals<br />

Kluizendok - Gent<br />

Onafhankelijk<br />

kwaliteit<br />

service<br />

duurzaamheid<br />

Mail naar<br />

info@cemminerals.be<br />

Tel naar +32 475 33 60 16 Dirk De Leus<br />

+32 471 09 17 18 Pieter-Jan Mangelschots<br />

“State of the art”<br />

installaties<br />

cemminerals advertentie_ nl_1/2.indd 1 26-06-20 10:09<br />

Ontdek alle fabrikanten van <strong>BE</strong>NOR-gecertificeerd stortklaar beton –<br />

partners voor al uw projecten in België<br />

www.fedbeton.be/nl/members<br />

Lombardstraat 42 B-1000 Brussel<br />

T +32 2 735 01 93 www.fedbeton.be


The<br />

Clean Air<br />

Company<br />

WERKPLAATSUITRUSTING<br />

buizen<br />

inspectieputten<br />

ontvangers en<br />

toezichtputten<br />

lijnvormige elementen<br />

straatstenen<br />

betontegels<br />

oeverversterkingselementen<br />

grasbetontegels<br />

betonblokken<br />

stapelblokken<br />

afstandhouders<br />

We protect people,<br />

planet and production<br />

from harmful effects<br />

of industrial<br />

processess.<br />

ALKERN VOR Beton NV<br />

Ieperseweg 112 • B-8800 Roeselare (Rumbeke)<br />

Tel.: <strong>05</strong>1 23 24 20 • Fax: <strong>05</strong>1 22 85 76 •<br />

www.alkern.be • info@alkern.be<br />

Bergensesteenweg 181 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 334 22 50<br />

sales@nederman.be<br />

www.nederman.be<br />

Nederman Werkplaatsuitrusting.indd 1 17/03/<strong>2020</strong> Alkern_b93xh277.indd 10:02<br />

1 29/08/14 15:45<br />

00020372002 ALKERN VOR <strong>BE</strong>TON GROND/WEG/WATERBOUW (B).indd 1 15-04-20 12:44


KOM JIJ ONZE TEAMS VERSTERKEN?<br />

WIJ ZOEKEN:<br />

Meewerkend Chauffeur C of Ce<br />

(Regio LimbuRg,<br />

Kumpen RenovatietechnieKen)<br />

RiooLRenovatie-aRbeideRs<br />

(Regio LimbuRg,<br />

Kumpen RenovatietechnieKen)<br />

FReesmachinist<br />

(Regio antweRpen)<br />

WAT BIEDEN WE?<br />

Een boeiende job in een enthousiast, dynamisch en professioneel team. Je kan rekenen op een<br />

aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen én werkzekerheid in een financieel gezond bedrijf.<br />

SOLLICITEREN?<br />

Kijk op www.willemen.be/jobs, mail naar jobs@willemeninfra.be of bel 09 321 22 54.


BOUWMAT<br />

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES<br />

EMISSIEVRIJ WERKEN<br />

Dubbeldecks zeefmachine<br />

ELEKTRISCHE ZWENKLADER<br />

Zonesafe


Tekst: Susan Peek | Beeld: Brigade Electronics | Attero<br />

Grote speler op de Nederlandse<br />

afvalmarkt kiest voor ZoneSafe<br />

Eén van de grootste spelers op de Nederlandse afvalmarkt, Attero, draagt veiligheid hoog in het<br />

vaandel. “Daarom kiezen we voor ZoneSafe, het waarschuwings-detectiesysteem met RFID van Brigade<br />

Electronics”, zegt Roelof Buisman, Manager Organic bij Attero. Het bedrijf, met zo’n 800 gemotiveerde<br />

medewerkers, verwerkt jaarlijks bijna 3 miljoen ton afval op een vijftiental locaties.<br />

Roelof Buisman: “Op acht van onze locaties, verwerken we gft-afval<br />

tot compostproducten, bodemverbeteraars, duurzame brandstof en<br />

groen gas. In Wilp hebben we te maken met een buitencomposteerlocatie,<br />

waar op een terrein een shovel rijdt en mensen werken die<br />

hand en spandiensten verlenen in ditzelfde werkgebied. Allerlei betonnen<br />

vakken maken het terrein erg onoverzichtelijk. In de oude situatie<br />

werken shovelmachinist en de werkmannen middels een portofoon<br />

om met elkaar in contact te blijven. Er wordt uiteraard heel zorgvuldig<br />

gewerkt volgens de instructies en afspraken, zoals ‘ik zie jou, zie<br />

jij mij’, maar we zochten naar een manier om de veiligheid verder te<br />

waarborgen.”<br />

ZONESAFE: WAARSCHUWINGS-DETECTIESYSTEEM<br />

Roelof Buisman: “Op een beurs ben ik in contact gekomen met Brigade<br />

Electronics, marktleider op het gebied van voertuigveiligheidssystemen.<br />

Daar werd een demo gegeven van het nieuwe waarschuwingsdetectiesysteem<br />

ZoneSafe.” Jeroen Levert, business development manager<br />

bij Brigade Electronics: “ZoneSafe is uitermate geschikt voor alle<br />

bedrijven of projecten waar rijdend materieel en personen op hetzelfde<br />

terrein werken en er dus een veiligheidsrisico is. Ook voor Attero<br />

dus.” Roelof Buisman vult aan: “De demo maakte ons nieuwsgierig en<br />

dus spraken we af het ZoneSafe systeem als pilot in te zetten bij onze<br />

vestiging in Wilp.”<br />

‘Optimale veiligheid waar rijdend materieel en<br />

personen op hetzelfde terrein werken’<br />

ZoneSafe op shovel<br />

102


ZoneSafe gebruikt radiofrequentie-identificatietechnologie (RFID) voor het creëren van detectiezones rondom het voertuig.<br />

De antenne detecteert RFID-tags die in hesje of helm gedragen worden.<br />

DETECTIEZONES EN TAGS<br />

De eenvoudig te plaatsen basisunit en antenne werden in en op het<br />

voertuig geplaatst en de tags aan de medewerkers overhandigd. Jeroen<br />

Levert legt uit dat ZoneSafe gebruik maakt van RFID (radiofrequentie-identificatietechnologie)<br />

voor het creëren van detectiezones<br />

rondom het voertuig. De antenne(s) detecteert RFID-tags die door<br />

werklieden eenvoudig in hesje of helm gedragen kunnen worden of te<br />

plaatsen zijn op objecten op de bouwplaats. Jeroen Levert: “Wanneer<br />

de detectiezone een tag signaleert, ontvangt de bestuurder van het<br />

voertuig automatisch een visuele en akoestische waarschuwing via de<br />

basisunit in zijn cabine. De gedetecteerde tag geeft een trillend waarschuwingssignaal<br />

aan de drager ervan zodat die weet dat er een voertuig<br />

nadert.” Roelof Buisman: “Iedereen was meteen enthousiast: zelfs<br />

bij slecht weer, slecht zicht, dode hoeken, obstakels of zelfs wanneer<br />

er gehoorbescherming wordt gedragen, biedt dit systeem de aanvullende<br />

veiligheid die we zochten. Het geeft een gerust gevoel te weten<br />

dat we zo alles uit de kast halen om ongelukken te voorkomen.”<br />

‘<br />

‘Dubbele attentiewaarde bij<br />

bestuurder en gedetecteerd persoon’<br />

ZEKERHEID OP VEILIGHEID<br />

“Alles begint met het interne beleid van het bedrijf zelf”, zegt Jeroen<br />

Levert. “Attero draagt dat ook uit.” Roelof Buisman vult aan: “Zone-<br />

Safe is een welgekomen aanvulling op ons veiligheidsbeleid. Het systeem<br />

is overtuigend wat betreft functionaliteit ten aanzien van de veiligheid<br />

van de mannen in het veld. Het creëert zekerheid op veiligheid.<br />

Ik ben overtuigd. Daarom gaan we onze nieuwe shovels ook voorzien<br />

van dit systeem en ook op andere locaties gaan we kijken of er situaties<br />

zijn waarin ZoneSafe een verschil zou kunnen maken.” Jeroen Levert<br />

geeft aan dat middels een extra toevoeging het ook mogelijk is dat<br />

shovels elkaar onderling kunnen detecteren binnen een bereik van 100<br />

meter. Ook is het ZoneSafe systeem door middel van een dashboard<br />

uit te lezen: identificatie, bewaking en registratie van alle tag-activiteit<br />

geeft veel inzicht. Door middel van analyses kan de veiligheid nog optimaler<br />

beheerd worden. “Hierdoor is ons doel ‘een optimale veiligheid<br />

voor iedereen’ weer een stap dichterbij”, besluit Jeroen Levert. ■<br />

De basisunit en de antenne (met een bereik van 3-10 meter) kunnen snel een<br />

eenvoudig in en op het voertuig geplaatst worden.<br />

103


RFID Tag<br />

Detectie<br />

Systeem<br />

Het zeker stellen van de veiligheid van personeel op bouwterreinen, werkplaatsen,<br />

magazijnen, distributiecentra etc. is een zware maar noodzakelijke taak. Voertuigen en rijdend<br />

materieel opereren veelal in een omgeving waar ook personeel loopt en andere machines of<br />

voertuigen rijden. Het is vaak een hele uitdaging om de veiligheid te waarborgen.<br />

maakt gebruik van RFID<br />

(radiofrequentie-identificatietechnologie) voor het<br />

creëren van detectiezones rondom voertuigen en<br />

rijdend materieel.<br />

Op het voertuig aangebrachte antennes detecteren<br />

RFID-tags die kunnen worden gedragen door<br />

personeel, op objecten of eigendommen kunnen<br />

worden geplaatst. Daarnaast kunnen de tags ook<br />

verspreid worden over een gebied met beperkte<br />

toegang. Wanneer een ZoneSafe-tag in een<br />

detectiezone komt, ontvangt de bestuurder van het<br />

voertuig automatisch een visuele en akoestische<br />

waarschuwing via de regeleenheid in de cabine,<br />

zodat hij of zij actie kan ondernemen. Een<br />

trillende tag waarschuwt ook een gedetecteerde<br />

medewerker voor een naderend voertuig.<br />

+31 541 53 18 01 brigade-electronics.nl


Importeur voor de Benelux<br />

EUROSTEEL BV<br />

VAN HEEMSKERCKWEG 10<br />

5928 LL VENLO<br />

NEDERLAND<br />

WWW.EUROSTEEL.NL<br />

GLOBAL PLAYER – LOCAL SUPPORT<br />

NIEUW<br />

Minigravers 1,6 en 3,5 ton<br />

GLOBAL GLOBAL PLAYER<br />

PLAYER<br />

LOCAL LOCAL SUPPORT<br />

SUPPORT<br />

NIEUWE MODELLEN<br />

SY80 - 8 ton<br />

SY155U - 15 ton<br />

SY155W - 15 ton<br />

MINIGRAVERS<br />

MINIGRAVERS<br />

MINIGRAVERS<br />

1,6 1,6 – 7,5 – 1,6 7,5 ton 1,6 – ton 7,5 – 1,6 7,5 ton<br />

– ton<br />

7,5 ton<br />

GLOBAL PLAYER – LOCAL SUPPORT<br />

Banner200x40-quadri Banner200x40-quadri 04-07-2006 04-07-2006 17:14 04-07-2006 17:14 17:14 Pagina 17:14 Pagina 17:14 Pagina 1 Pagina 1<br />

Pagina 1 1<br />

1<br />

5 jaar garantie op alle Sany graafmachines<br />

NIEUW<br />

Minigravers 1,6 en 3,5 ton<br />

CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

INFO? INFO?<br />

DEMO?<br />

INFO?<br />

DEMO?<br />

INFO?<br />

INFO?<br />

CONTACTEER<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

DEMO?<br />

ONS!! ONS!!<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

ONS!!<br />

INFO?<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

RUPSGRAAFMACHINES<br />

RUPSGRAAFMACHINES<br />

7,5 7,5 – 50 – 7,5 ton 507,5 – ton 50 – 7,5 ton 50 – ton<br />

50 ton<br />

exclusief importeur voor België<br />

CONSTRUCTION CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

EQUIPMENT<br />

NV Van Haut • Hogenakkerhoekstraat 4 • B-9150 Kruibeke<br />

tel. +32 (0)3250 11 11 • fax +32 (0)3253 18 19<br />

info@vanhaut.be • www.vanhaut.be • @vanhautnv<br />

exclusief exclusief exclusief importeur importeur importeur voor voor voor België voor voor Belgi<br />

B<br />

INFO?<br />

DEMO?<br />

CONTACTEER<br />

ONS!!<br />

NV VanNV Haut NV Van Haut • NV Van Haut Hogenakkerhoekstraat • Van Haut • Haut • Hogenakkerhoekstraat • 4 • 4 B-9150 • 4 B-9150 • 4 B-9150 Kruibeke • 4 B-9150 • B-915 Kruibe<br />

tel. tel. +32 tel. +32 (0)3 tel. +32 (0)3 250 tel. +32 (0)3 250 11 +32 (0)3 11 250 (0)3 • 250 11 fax • 250 11 fax +32 • 11 fax +32 (0)3 • 11 fax +32 (0)3 • 253 fax +32 (0)3 253 18 +32 (0)3 19 253 18 (0)3 253 19 18 253 19 18 19<br />

18 19<br />

info@vanhaut.be info@vanhaut.be info@vanhaut.be • www.vanhaut.be • • • www.vanhaut.be • • • @vanhautnv<br />

•<br />

• @vanhautn<br />

•<br />

1798<strong>05</strong>13_Van Haut_1-2.indd 1 16-10-17 12:21<br />

SANY KA<strong>BE</strong>LKRANEN<br />

vanaf 50 ton


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Alle Bouw Machines<br />

ACCUDUMPERS ZORGEN VOOR AANGENAME EN PRODUCTIEVE WERKOMGEVING<br />

Slim emissievrij werken<br />

Er is een stijgende vraag naar emissievrije (zero emission) machines, zo ervaart Alle Bouw Machines<br />

(ABM). Door het exclusieve importeurschap van Alitrak heeft ABM het machinegamma voor de bouwen<br />

tuinbouwsector kunnen uitbreiden met een drietal elektrisch aangedreven dumpers.<br />

Tot maar liefst 500 kg aan lading kan elektrisch aangedreven vierwieldumper MT500P – bijnaam 'krachtpatser' - met gemak en emissieloos een gebouw<br />

binnenbrengen.<br />

Elektrisch aangedreven machines voor de<br />

bouw- en tuinbouwsector komen steeds meer<br />

in trek. Ze zijn stil en hebben plaatselijk geen<br />

ongezonde emissies. Dat zorgt voor een aangename<br />

werkomgeving en dat komt ons allen<br />

ten goede. Het is de reden waarom wereldwijd<br />

steeds meer machineproducenten hun gamma<br />

uitbreiden met 'zero emission machines'.<br />

Alitrak heeft wat dat betreft een grote voorsprong<br />

opgebouwd. In de Noord-Italiaanse<br />

fabriek worden al vele jaren elektrisch aangedreven<br />

‘transportmachines' van hoge kwaliteit<br />

gebouwd. Het multifunctioneel inzetbare Alitrakgamma<br />

omvat naast tugs (trek- en duwtoestel)<br />

en transporters ook enkele interessante accudumpers<br />

op wielen en op rupsbanden.<br />

Tijdens materieelvakbeurs Bauma 2019 in München<br />

kwam ABM in contact met Alitrak. Het<br />

resultaat van dat bezoek: Alle Bouw Machines<br />

is sinds vorig jaar exclusief importeur van hun<br />

gamma voor de bouw- en tuinbouwsector. De<br />

belangrijkste modellen zijn nu bij ABM verkrijgbaar.<br />

Het zijn de elektrische aangedreven<br />

dumpers DT300E, MT500P en DCT300P.<br />

106 |


Er is bij de elektrische aangedreven accudumpers zoals deze DT300E geen enkel<br />

vermogensverlies in vergelijking met traditionele dumpers in dezelfde klasse.<br />

De DCT-300P kan door zijn rupsen en elektrische aandrijving optimaal presteren<br />

op plekken en onder omstandigheden waar andere machines het al snel laten<br />

afweten.<br />

EVEN KRACHTIG<br />

Om op voorhand alle twijfels weg te nemen<br />

maakt ABM een duidelijk statement: "Er is<br />

bij de elektrische aangedreven accudumpers<br />

geen enkel vermogensverlies in vergelijking<br />

met traditionele dumpers in dezelfde klasse.<br />

Het uitgangspunt is wat ons betreft: de gebruiker<br />

moet niet inboeten aan prestaties."<br />

Bij het inzien van de specificaties van de drie accudumpers<br />

worden we inderdaad niet teleurgesteld.<br />

Het laadvermogen loopt van 300 kg bij<br />

driewieldumper DT300E en een stevige 500 kg<br />

bij vierwieldumper MT500P tot maximaal 600<br />

kg bij rupsdumper DCT300P. Het forse laadvermogen<br />

wordt gecombineerd met compacte<br />

afmetingen. Door de breedte van 773 mm<br />

(MT500P) en 790 mm (DT300E en DCT300P)<br />

kunnen de dumpers probleemloos (woon)gebouwen<br />

in- en uitrijden via standaard deuren.<br />

Onder normale omstandigheden zijn de elektrisch<br />

aangedreven dumpers ongeveer acht<br />

uur continu inzetbaar zonder tussentijdse<br />

noodzaak om de accu op te laden. Dat opladen<br />

duurt overigens ook ongeveer acht uur.<br />

DRIE <strong>BE</strong>LANGRIJKSTE MODELLEN<br />

De DT300E is een driewielige dumper. Hij<br />

heeft maximaal 300 kg laadvermogen en is<br />

daarmee ideaal voor het uitvoeren van lichte<br />

karweien; verzamelen van takken in tuinbouw<br />

... Hij is vooruit en achteruit inzetbaar met<br />

een maximum snelheid van 5 km/u en kan op<br />

hellingen tot 20 % werken.<br />

WAAROM EMISSIEVRIJE MACHINES EEN KEUZE VOOR DE<br />

TOEKOMST ZIJN<br />

Dat de vraag naar 'zero emission' machines overhand toeneemt heeft enkele<br />

duidelijke redenen, zo horen we van Alle Bouw Machines:<br />

--<br />

Ideaal voor werk in binnenruimtes/gebouwen en in de stedelijke omgeving.<br />

--<br />

De machines werken stil, veroorzaken dus geen geluidsoverlast bij de buren. De<br />

oren van de arbeiders worden ook gespaard en dat zorgt nu en in de toekomst<br />

voor meer veiligheid op de werf.<br />

--<br />

Er zijn geen uitlaatgassen en dat vermindert de hoeveelheid stikstof in de lucht,<br />

alsmede de CO 2<br />

en de fijnstofuitstoot. De impact op het milieu is bij elektrisch<br />

aangedreven machines veel kleiner.<br />

--<br />

Door een verlaagde impact op het milieu en op het lichaam, vermindert<br />

de kans op persoonlijk letsel en dat heeft een positieve invloed op de<br />

productiviteit.<br />

--<br />

Er zijn geen brandstofkosten meer, dus ook geen gezeul met jerrycans of<br />

mobiele tanks.<br />

'Accudumper MT500P combineert<br />

het laadvermogen van een conventionele<br />

dumper met een aangename en<br />

productieve werkomgeving'<br />

De MT500P heeft maximaal 500 kg laadvermogen.<br />

Deze vierwieler wordt in de wandelgangen<br />

de 'krachtpatser' genoemd. Door zijn ingebouwde<br />

lader (230 volt netstroom) kan deze<br />

accudumper op nagenoeg elke plek gemakkelijk<br />

worden opgeladen en is hij dus snel inzetbaar.<br />

De DCT-300P is een echte rupsdumper. Hij<br />

weegt zelf 387 kg en kan tot 600 kg transporteren.<br />

Door de rupsbanden kan hij op<br />

moeilijk bereikbare/begaanbare ondergronden<br />

en op hellingen van maximaal 30 % worden<br />

ingezet. ■<br />

| 107


compact<br />

multifunctional<br />

sustainable<br />

www.knikmops.be<br />

Alimak Alimak Hek Hek NV NV<br />

Herentalsebaan Alimak Hek NV645<br />

645<br />

B-2160 Herentalsebaan B-2160 Wommelgem<br />

B-2160<br />

tel: 03 tel: 2441600 03 2441600 Wommelgem<br />

tel: fax: 03 032441600<br />

1609<br />

fax: fax: 03 244 1609<br />

Email: 03 244 info@alimakhek.be<br />

1609<br />

Email: Email: info@alimakhek.be<br />

Hefsteigers<br />

Hefsteigers<br />

Bouwliften<br />

Bouwliften<br />

Personenliften<br />

Personenliften<br />

Personenliften<br />

transport transport liften<br />

transport Verkoop liften als verhuur<br />

Verkoop als verhuur<br />

Verkoop als verhuur


Tekst: Hendrik De Spiegelaere – Beeld: Yaro<br />

Flexibele duizendpoot<br />

Jan Van den Bosch had voor de uitbreiding van zijn wagenpark een duidelijk beeld voor ogen.<br />

Hij wou een nieuwe, veelzijdige vrachtwagen met een zware laadkraan. Dat resulteerde uiteindelijk<br />

in een 4-assige Scania met een 165 tonmeter Fassi kraan.<br />

Jan en Robin Van den Bosch zijn de vierde generatie van een transportfamilie<br />

en eigenaars/zaakvoerders van de groep Benelux Trans & Yaro,<br />

waarbij Benelux Trans het gedeelte conventioneel vervoer en opslag<br />

op zich neemt en Yaro in de eerste plaats voor uitzonderlijk vervoer en<br />

kraanwerk staat. De totale vloot van het bedrijf bestaat uit 40 trucks<br />

en 120 trailers.<br />

VRACHTWAGENS MET KRAAN<br />

De klanten van Yaro bevinden zich vooral in de bouwwereld met industriële<br />

werken, waterwerken en opdrachten zoals het plaatsen van machines,<br />

trappen, tanks, waterputten, riolering en prefab kelders. “Onze<br />

activiteiten houden naast het transport vaak ook een gedeelte kraanwerk<br />

in”, vertelt Jan Van den Bosch. “In ons wagenpark van een twintigtal<br />

motorvoertuigen en vijftig trailers hechten we dan ook veel belang<br />

aan onze vier vrachtwagens, uitgerust met een laadkraan. Dat zijn onder<br />

meer kranen van 40 tonmeter, 80 tonmeter en 100 tonmeter, geleverd<br />

via Patrick Appelmans van Hiab, en onze jongste aanwinst een 165 tonmeter<br />

kraan van Fassi op een Scania onderstel. Voor de realisatie van<br />

deze vrachtwagen werd het chassis flink aangepakt, uitgaande van een<br />

R650B8x2*6LB. Die V8 hebben we misschien niet echt nodig, maar het<br />

is wel een imagodrager en bovendien een beloning voor de chauffeur.”<br />

Het huidige pronkstuk in de vloot van Yaro werd in Duitsland opgebouwd<br />

en aangepast door Lyma Kran- und Fahrzeugbau, een specialist<br />

in het opbouw van Fassi kranen van 40 tot 200 tonmeter. Hier werd<br />

onder meer de gestuurde achterste as nog verder naar achter verplaatst<br />

om een gunstiger brugformule te krijgen voor de belasting en<br />

de manoeuvreerbaarheid te bevorderen. Een andere ingreep was de<br />

plaatsing van een frontstabilator, zodat de kraan tot een capaciteit van<br />

95 % kan gebruikt worden bij hijswerken voor de cabine. Dat is bijzonder<br />

gunstig voor de veiligheid en de stabiliteit van de kraan en vereenvoudigt<br />

het plaatsen van ladingen op moeilijke losplaatsen.<br />

“Met deze kraan kunnen we 31 ton tillen op 6 m en helemaal uitgeschoven<br />

tot 36,8 m reiken in de hoogte en tot 32 m horizontaal en dan nog<br />

1,5 ton hijsen. Met deze vrachtwagen vullen we echt het gat tussen een<br />

mobiele kraan en een lichte laadkraan en we behouden de voordelen<br />

van een vrachtwagen, zoals de snelheid en wendbaarheid. Het voertuig<br />

kan bovendien nog lading meenemen op zijn platform met verzonken<br />

koppelschotel en een aanhangwagen of oplegger trekken, wat de inzetmogelijkheden<br />

nog vergroot.” ■<br />

De Scania R650 8x2 in combinatie met één van de Nooteboom semidiepladers<br />

van het bedrijf.<br />

Tot de voordelen van de truck horen zijn wendbaarheid op beperkte bouwplaatsen en de indrukwekkende hijsprestaties.<br />

109


Industrielaan 10 Tel.: +32 2 582 29 79<br />

B - 1740 Ternat www.vanderspek.be<br />

CA1500 - CA6500 SEISMIC<br />

Van Der Spek wijst u de weg


De revolutionaire ‘Fibre-kabel’ is niet alleen duurzaam, maar ook vijf keer lichter dan een stalen hijskabel.(liebherr fibre-rope)<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Liebherr – Dynapac<br />

Zo lang en breed bezig zijn er maar weinigen<br />

Wie het leveringsprogramma van Van der Spek Ternat nv doorloopt, ziet een lijst met maar liefs elf<br />

bekende merken. Liebherr en Dynapac zijn de blikvangers in de lijst, de eerste in de sector hoogbouw, de<br />

tweede in de sector wegenbouw. Ze hebben op zich weinig gemeen, maar laten zien dat firma Van der<br />

Spek voor nagenoeg alle sectoren wel een of meerdere producten in huis heeft.<br />

Voor Erik Van Audenrode, gedelegeerd bestuurder<br />

bij Van der Spek nv, is het succes<br />

van het bedrijf niet alleen te danken aan die<br />

brede waaier van machines en bijbehorende<br />

producten. Eerder dit jaar wees hij er overvloedig<br />

nog maar eens op: “Dat combineren<br />

we met een uitstekende service na verkoop.<br />

Daarzonder zouden we in de sector vertical<br />

lifting nooit staan waar we nu staan.”<br />

Wat hij bedoelt is dat de in 1961 opgerichte<br />

Van der Spek nv ook in <strong>2020</strong> en de daaropvolgende<br />

jaren zal instaan voor de exclusieve<br />

verkoop en verhuur van hijsmaterieel en<br />

-toebehoren uit de stal van het bekende grote<br />

Duitse merk Liebherr. Een merk dat continu<br />

bezig is met innoveren. Tijdens de bekende<br />

vakbeurzen van de afgelopen jaren – Bauma,<br />

Batimat en dichter bij huis Matexpo - bleek dat<br />

ook uit de vele nieuwigheden die ons werden<br />

voorgeschoteld, van de staaldraad vervangende<br />

kunststof hijskabel voor torenkranen –<br />

wie had dat ooit gedacht – tot een hele range<br />

nieuwe flattopkranen van het type EC-B en<br />

het vernieuwde ontwerp van de kraancabine<br />

door Liebherr, gericht op een nog beter zicht<br />

voor de machinist op het werk.<br />

KUNSTSTOFFEN HIJSKA<strong>BE</strong>L<br />

Die revolutionaire kunststoffen hijskabel zien<br />

we terug bij een heel scala aan torenkranen.<br />

We noemen onder andere de 240 EC-B 10<br />

Fibre en grote broer 370 EC-B12 Fibre. Ook<br />

Erik Van Audenrode ziet daarvan de grote<br />

voordelen, want de ‘Fibre-kabel’ is niet alleen<br />

duurzaam, maar zomaar eventjes vijf<br />

keer lichter dan een stalen hijskabel. Het is<br />

gemakkelijk voor te stellen welke voordelen<br />

dat heeft bij de montage van een kraan<br />

en uiteraard tijdens het hijsen. Het gaat zelfs<br />

zover, dat de nuttige capaciteit op het giekuiteinde<br />

van de kraan met maar liefs 20 %<br />

kan worden verhoogd. Er kunnen door dezelfde<br />

kraan ineens veel zwaardere elementen<br />

worden verplaatst. Dat sluit helemaal aan<br />

bij de trend van steeds grotere en zwaardere<br />

prefabelementen in de bouwsector.<br />

VRUCHTBARE OVERNAME<br />

DYNAPAC<br />

Dynapac is het topmerk wegenbouwmachines<br />

binnen Van der Spek Ternat. Het bedrijf<br />

is de exclusieve invoerder van de walsen, asfaltafwerkmachines<br />

en light equipment van<br />

deze van oorsprong Zweedse internationale<br />

producent van grond-, beton- en bestratingsmachines.<br />

In 2017 nam de Franse Fayatgroep<br />

Dynapac over van Atlas Copco. Terugkijkend<br />

ervaart Luc van Nieuwenhove, sinds 2018 bij<br />

Van der Spek werkzaam als product manager<br />

in deze sector, dat die overname op alle fronten<br />

zijn vruchten afwerpt: “Je merkt aan alles<br />

dat Dynapac zich thuis voelt bij Fayat. Er<br />

wordt heel goed naar de markt geluisterd.”<br />

Over markt gesproken, 2018 was een topjaar<br />

voor de wegenbouwafdeling en het ziet er niet<br />

naar uit, dat die top in deze periode nog wordt<br />

gehaald. Wel is duidelijk dat het aandeel van<br />

de walsen groeit ten opzichte van het totale<br />

bedrijfsresultaat. Ook prettig is dat Dynapac in<br />

2019 de divisie Light Equipment aan het assortiment<br />

heeft toegevoegd. Een waardevolle toevoeging,<br />

zo ervaart Luc van Nieuwenhove, die<br />

voor Van der Spek een uitbreiding van het dealernetwerk<br />

betekende. Dat was nodig omdat<br />

Light Equipment – denk aan een trilplaat of de<br />

op afstand bestuurbare grondverdichtingswals<br />

Dynapac D.One - vooral een lokale markt is,<br />

waar klanten voor grote wegenbouwmachines<br />

normaliter geen enkel probleem hebben met<br />

verderaf gelegen dealers. ■<br />

Begin oktober leverde Van der Spek deze Liebherr<br />

mobiele telescoopkraan type LTM 1230-5.1 af<br />

bij de firma Megalift te Luxemburg (Liebherr<br />

telescoopkraan voor Megalift)<br />

| 111


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Ahlmann - Van Werven<br />

Elektrische zwenklader<br />

komt meteen in actie<br />

Nul procent stikstof, Nul procent CO 2<br />

en nauwelijks hoorbaar. De eerste elektrisch aangedreven<br />

zwenklader van Ahlmann Nederland en infrabedrijf Van Werven ging kort na zijn introductie meteen aan<br />

de slag op een project in de Amsterdamse Houthavens.<br />

De samen met Ahlmann ontwikkelde elektrische zwenklader wordt door de mannen van Van Werven verwelkomd op het project in de Amsterdamse Houthavens.<br />

De Ahlmann AZ 95e – e voor electric – is een<br />

uniek samenwerkingsproject tussen machineleverancier<br />

Ahlmann Nederland en Van Werven<br />

Infra en Recycling, dat zichzelf profileert<br />

als een gespecialiseerde dienstverlener op het<br />

gebied van infra en recycling. Gezamenlijk besloten<br />

ze een traditionele, op diesel gestookte<br />

zwenklader van het type AZ 95 om te bouwen<br />

tot een volledig elektrisch exemplaar. Het<br />

resultaat is de allereerste volledig elektrische<br />

zwenklader ter wereld in deze gewichtsklasse.<br />

Volgens Richard van Leeuwen, vestigingsmanager<br />

bij Van Werven, geven de eerste onderzoeksresultaten<br />

aan dat de AZ 95 electric<br />

op geen enkel vlak onderdoet voor de traditionele<br />

Ahlmann AZ 95: “De elektrische Ahlmann<br />

stoot 0 % stikstof en CO 2<br />

uit. Daarnaast<br />

is de elektrische machine sterker en maakt hij<br />

tijdens werkzaamheden nauwelijks geluid. In<br />

vergelijking met machines met draaiende dieselmotor<br />

is de AZ95e in stilstand helemaal<br />

niet hoorbaar. Ook verbruikt de elektrische<br />

versie alleen het gevraagde vermogen. Hierdoor<br />

ligt het rendement hoger en is er geen<br />

sprake van verspilling.”<br />

ÉCHTE OPLOSSINGEN<br />

Managing Director Wilfred van Werven is<br />

blij met de stappen die zijn bedrijf zet met<br />

de elektrische zwenklader: “Duurzaamheid<br />

is onderdeel van ons DNA. Ook in de infrabranche<br />

pakken wij kansen om te investeren<br />

in duurzaam materieel. De oplossing vari-<br />

112 |


eert: van emissieloze oplossingen zoals elektrisch<br />

of waterstof aangedreven motoren tot<br />

emissiearme of hybride motoren. Achter de<br />

schermen werkten we een jaar lang, samen<br />

met Ahlmann, aan de realisatie van één van<br />

onze dromen. We zijn Ahlmann dankbaar dat<br />

zij deze handschoen oppakten. Hiermee hebben<br />

we een duurzame wereldprimeur. Daar<br />

krijgen we bij Van Werven energie van.”<br />

Kiezen voor een volledig elektrisch aangedreven<br />

machine past goed bij het bedrijf.<br />

“Emissieloos is waar we naartoe willen. De<br />

ambitie en het geloof dat dit mogelijk is, is<br />

onze drijfveer te investeren in deze toekomst.<br />

Samen werken aan échte oplossingen.<br />

Nu kunnen we als eerste in de wereld<br />

deze – in Nederland ontwikkelde machine –<br />

in onze verhuurvloot op gaan nemen.”<br />

TROTS OP PRIMEUR<br />

Om de inzet van emissieloos materieel echt<br />

een flinke duw vooruit te geven, is de medewerking<br />

van opdrachtgevers onmisbaar.<br />

Gelukkig zien ze dat bij KWS Infra Amsterdam-Utrecht<br />

al langer in. KWS is de eerste<br />

opdrachtnemer die de Ahlmann AZ 95e in<br />

gebruik neemt. KWS bedrijfsleider Pepijn<br />

Kok vertolkt de gedachten daarachter: “In<br />

2040 willen we een 100 % circulaire infrastructuur<br />

realiseren en maximaal bijdragen<br />

aan een betere levenskwaliteit. Wij zijn<br />

blij dat we, samen met onze partner Van<br />

Werven, een mooie bijdrage kunnen leveren<br />

in het realiseren van deze doelstelling.<br />

'Voor elke niet verstookte liter diesel<br />

bespaart hij 3,2 kg CO 2<br />

-uitstoot'<br />

Naast het project Houthavens zetten we de<br />

shovel de komende tijd in op projecten voor<br />

de gemeente Amsterdam. We zijn als KWS<br />

heel erg trots op deze prachtige primeur.”<br />

DE BASIS VAN DUURZAAMHEID<br />

De reguliere versie van de AZ95f heeft een<br />

eigen gewicht van bijna 7 ton en een bakinhoud<br />

van zo’n 1000 liter. Rijsnelheid is 30<br />

km/u. Bij de ontwikkeling van de AZ95e is de<br />

lat hoog gelegd. Hij moet een volledige werkdag<br />

kunnen draaien met bétere prestaties en<br />

eenzelfde rijkarakter als van de dieselvariant.<br />

Milieutechnisch gezien bespaart hij voor<br />

elke niet verstookte liter diesel 3,2 kgCO 2<br />

-<br />

uitstoot. Opladen kan gewoon bij de voor<br />

personenauto’s geschikte laadpalen. De accu<br />

is binnen 5,5 uur volledig opgeladen.<br />

Arjan van den Oord, directeur van Ahlmann<br />

Nederland, wil graag nogmaals benadrukken<br />

dat de zwenkladers op zich al duurzame machines<br />

zijn, doordat ze minder rijbewegingen hoeven<br />

te maken om hetzelfde werk uit te voeren.<br />

Hij besluit dan ook met een duidelijk statement:<br />

“Dát is de basis van duurzaamheid.” ■<br />

Zonder uitstoot kan de elektrisch aangedreven zwenklader buiten én binnen probleemloos worden ingezet,<br />

zowel in de bouw als in de industrie en agrarische sector.<br />

De AZ95e moet een volledige werkdag kunnen<br />

draaien, met bétere prestaties en eenzelfde<br />

rijkarakter als van de dieselvariant.<br />

| 113


Stalen rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 of 15mm<br />

Kunststof rijplaten Diverse afmetingen en uitvoeringen<br />

Dragline schotten Lengtes van 5.000 tot 7.000mm Diktes van 70 tot 200mm<br />

Verkoop – Herstel en Verhuur<br />

www.lecarbo.be<br />

Lecarbo BVBA<br />

Kasteelstraat 2<br />

8980 Geluveld<br />

T verhuur - administratie 0479 52 62 67<br />

T verkoop - service 0478 54 44 35<br />

E info@lecarbo.be


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Bobcat<br />

Drie accumachines plus een afstandsbediening<br />

Bobcat, de bekende producent van schrankladers op rups – wie kent ze niet – kon er natuurlijk niet<br />

omheen: emissieloos werken. Als eerste werd in 2019 elektrische minigraver E10e gelanceerd. Dit jaar<br />

was het tijd voor drie conceptmachines op accu: de E17e, S70e en T76e. Tegelijk werkt Bobcat door aan<br />

het op afstand besturen van machientjes en toonde het de handzame MaxControl afstandsbediening.<br />

We hebben ze door de beperkende reisomstandigheden<br />

nog niet kunnen aanschouwen<br />

in Europa. Wel werden ze eerder dit jaar gepresenteerd<br />

in de Verenigde Staten, het thuisland<br />

van Bobcat. Het gaat om drie elektrische<br />

conceptmachines: de E17e, een elektrisch/<br />

hydraulische graafmachine; de S70e, een elektrisch/hydraulische<br />

lader en de T76e, een volledig<br />

elektrische lader. De prototypes van deze<br />

elektrische machines worden door Bobcat<br />

omschreven als “ideaal voor de indoor sloopmarkt”.<br />

Met alle voordelen die daarbij horen:<br />

0 % uitstoot, een duurzame lithium-ion accu,<br />

ministens net zo krachtig als de vergelijkbare<br />

dieselmodellen en veel minder onderhoud.<br />

DE E10 E ALS VOOR<strong>BE</strong>ELD<br />

De inmiddels verkrijgbare elektrisch aangedreven<br />

E10e is een ongeveer 1 ton wegende<br />

minigraver op rupsen. Zijn onderhoudsvrije<br />

lithium-ion accu met geavanceerd managementsysteem<br />

past binnen de standaard machinehouder,<br />

zodat het Zero Tail profiel van<br />

de machine behouden blijft. Dat is belangrijk,<br />

omdat de machine een in de breedte uitschuifbaar<br />

onderstel heeft. Ingeschoven kan<br />

de minigraver door een standaard deur naar<br />

binnen, uitgeschoven neemt de stabiliteit flink<br />

toe. De E10e kan een volledige dag van 8 uur<br />

werken, door pauzes te gebruiken voor het<br />

opladen van de accu. Tot slot heeft de E10e<br />

een zeer laag geluidsniveau, met een LpA (geluidsniveau<br />

voor bestuurder) van slechts 74<br />

dBA vergeleken met 80 dBA bij de standaard<br />

dieselversie. Dat betekent een halvering van<br />

de geluidsbelasting!<br />

'De prototypes worden door<br />

Bobcat omschreven als ideaal<br />

voor de indoor sloopmarkt'<br />

GROTE BROER VAN E10E<br />

Over het prototype van de E17e is nog weinig<br />

specifieks bekend. Wel kunnen we uit het typenummer<br />

afleiden dat het eigen gewicht ergens<br />

tussen de 1.600 en 1.800 kg ligt. Als de<br />

grotere broer van de E10e zullen veel technische<br />

gegevens overeenkomst vertonen, maar<br />

zal de aandrijving een stuk krachtiger zijn. Het<br />

ligt voor de hand dat ook met de E17e een hele<br />

dag gewerkt kan worden. Kijken we naar de<br />

dieselversie, dan is nog steeds sprake van een<br />

uitschuifbaar onderstel. Dat maakt deze krachtige<br />

elektrische minigraver nog beter geschikt<br />

voor sloopwerkzaamheden in gebouwen.<br />

ECHTE VERRASSING<br />

De echte verrassing schuilt in de andere twee<br />

prototypes: de schrankladers (skid steers)<br />

S70e op banden en T76e op rupsen. Ze zijn<br />

ongetwijfeld het logische gevolg van de ervaring<br />

die Bobcat decennialang heeft opgedaan<br />

met dit soort laders – maar nu dus elektrisch<br />

aangedreven – en we kunnen niet wachten om<br />

ze in actie te zien. De S70e is een elektrohydraulische<br />

lader en de T76e moet een volledig<br />

elektrische lader worden.<br />

Ook deze beide machines worden aangedreven<br />

door lithium/ion batterijen en moeten<br />

volgens Bobcat, evenals bij de minigravers,<br />

eenzelfde prestatie kunnen leveren als de<br />

thermische modellen.<br />

MAXCONTROL<br />

AFSTANDS<strong>BE</strong>DIENING<br />

Stonden we tot voor kort met een enorm apparaat<br />

voor de buik een machine op afstand<br />

te bedienen, vanaf nu kan dat met een apparaat<br />

ter grote van een smartphone. Het<br />

Bobcat MaxControl-systeem is een op IOS<br />

(Apple) gebaseerde plug & play-afstandsbediening.<br />

Dankzij de gelijkenis met gaming<br />

joysticks of een Xbox-controller zorgt Max-<br />

Control ervoor dat operators machines op<br />

een eenvoudige en handige manier op afstand<br />

kunnen bedienen.<br />

Het prototype van de Bobcat E17e minigraver, de in veel opzichten grote broer van de E10e.<br />

Ze hoeven voortaan niet in en uit de machine<br />

te stappen om bijvoorbeeld een poort te openen,<br />

de machine te parkeren, hem op een trailer<br />

te laden of materialen te laden en te lossen.<br />

Het systeem is in Noord-Amerika slechts<br />

in beperkte mate gelanceerd en bevindt zich<br />

in EMEA momenteel in de testfase. ■<br />

| 115


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Wacker Neuson<br />

Elektrisch doorwerken<br />

zonder compromissen<br />

Met de uitgebreide serie machines en gereedschappen onder de noemer Zero Emission heeft Wacker<br />

Neuson al vroeg laten zien vooral in kant-en-klare oplossingen te denken. Dat begon in 2015 met een<br />

trilstamper met verwisselbare accu. Nu gaat het over twaalf elektrische producten, waaronder een<br />

graafmachine (EZ17 e ), wiellader (WL20e) en een tweetal dumpers (DW15 e en DT10 e ).<br />

We focussen dit keer op de prijswinnende minigraver EZ17 e . In het<br />

begin van het jaar werd die op de Italiaanse materieelvakbeurs Samoter<br />

nog bekroond met de Innovation Award vanwege zijn “efficiëntie,<br />

de optimale integratie van de elektrische aandrijving in het Zero Tailconcept<br />

en zijn prestaties”. Dat laatste is belangrijk, want dat sluit<br />

helemaal aan bij de filosofie van Wacker Neuson, die kort en krachtig<br />

gezegd inhoudt: “dat de elektrisch aangedreven graafmachine net zo<br />

veelzijdig te gebruiken moet zijn als een conventioneel model van<br />

dezelfde klasse, zonder compromissen te sluiten.” Bij de EZ17 e is dat<br />

mede mogelijk dankzij de speciaal ontwikkelde accutechnologie, het<br />

flexibele laadbeheer en uiteindelijk dankzij de prestaties die de elektrische<br />

aandrijving levert.<br />

INTELLIGENT ACCUMANAGEMENT<br />

Klanten die een elektrische machine willen aanschaffen, hebben<br />

meestal deze essentiële vraag: “Hoe lang kan ik achtereenvolgens op<br />

de accu werken?” Het antwoord van Wacker Neuson bij de EZ17 e<br />

liegt er niet om: een volledige werkdag, ook zonder tussentijds opladen.<br />

De EZ17 e minigraafmachine is draadloos te gebruiken met de<br />

geïntegreerde lithium-ionaccu. Ook kan de minigraafmachine opgela-<br />

De elektrische aandrijving in combinatie met de korte draaicirkel maakt het een ideale machine om binnen in gebouwen en in krappe ruimtes te werken.<br />

116 |


De duurzame lithium-ionaccutechnologie zorgt ervoor, dat alle hydraulische functies dezelfde prestaties leveren als een conventioneel model van dezelfde klasse.<br />

Ook bij slopen…<br />

den worden tijdens stationaire activiteiten, zelfs bij stroombronnen<br />

van 100 tot 415 volt. Wacker Neuson gebruikt deze hoogwaardige<br />

en bijzonder duurzame lithium-ionaccutechnologie al enkele jaren.<br />

Deze technologie zorgt ervoor dat alle hydraulische functies dezelfde<br />

prestaties leveren als een conventioneel model van dezelfde klasse.<br />

Ook bij sloopwerken.<br />

'Hoelang houdt de batterij vol?<br />

Een volledige werkdag,<br />

ook zonder tussentijds opladen'<br />

EMISSIEVRIJ WERKEN IN DE STAD<br />

Alexander Greschner, CSO van de Wacker Neuson Group. "Met de<br />

EZ17 e minigraafmachine breiden we onze Zero Emission-serie nóg verder<br />

uit. Met maar liefst twaalf machines is het nu mogelijk om op een<br />

bouwplaats in de binnenstad volledig emissievrij te werken, zonder enige<br />

beperking van de workflow of de prestaties. Dit is niet in de laatste<br />

plaats te danken aan het Zero Tail-design." Die korte draaicirkel maakt<br />

het extra interessant om binnen in gebouwen en in krappe ruimtes te<br />

werken, de ideale omgeving voor een emissievrije machine. ■<br />

De E17 e kan opgeladen worden tijdens stationaire activiteiten,<br />

zelfs bij stroombronnen van 100 tot 415 volt.<br />

| 117


FUNDEX F4800<br />

IHCFUNDEX.COM


Tekst en beeld | Steelwrist<br />

Breder productaanbod<br />

voor meer flexibiliteit<br />

De vraag naar meer flexibiliteit, ook bij minigravers onder de 2 ton, blijft groeien. Oplossingen hiervoor<br />

moeten niet alleen flexibel maar ook duurzaam, robuust en realistisch geprijsd zijn. Het resultaat is<br />

dat Steelwrist haar productenpakket uitbreidt met een volledig gietstalen TCX S30-180 kantelstuk en<br />

een gietstalen S30-180 snelwissel. Beide producten kunnen geleverd worden met een handmatige of<br />

hydraulische bediening van de snelwissel, naar keuze van de klant.<br />

Steelwrist kwam in 2012 met de eerste gietstalen snelwissels<br />

en momenteel werken er duizenden eenheden in het<br />

veld. De voordelen van gietstaal zijn evident en inmiddels<br />

bekend wanneer we kijken naar de combinatie van eigen<br />

gewicht en sterkte tegenover gelaste constructies. Het<br />

TCX kantelstuk en de S30 wisselaar zijn beide uitgerust<br />

met de Front Pin Safety Hook die voldoet aan de laatste<br />

eisen op het gebied van veiligheid bij snelwisselaars.<br />

“Met het TCX kantelstuk combineren we een veilige<br />

compacte snelwissel met een kantelfunctie welke de minigraver<br />

veelzijdig inzetbaar maakt. Een perfect alternatief<br />

voor een kantelbakje en zeer geschikt voor bijvoorbeeld<br />

de moderne hovenierswerkzaamheden”, klinkt het.<br />

Installatie op de machine is eenvoudig en de TCX heeft<br />

een laag eigen gewicht. De TCX is geschikt voor machines<br />

van 0 tot 2 ton en heeft een passende ophanging direct<br />

aan de lepelsteel met onderaan een mechanische of<br />

hydraulische S30 snelwissel naar keuze. De nieuwe TCX<br />

vervangt de bestaande TMX serie.<br />

De grote contactoppervlakken, de uitvoering zonder lasnaden<br />

en het optimale materiaalgebruik zorgen voor een<br />

extreem robuust ontwerp en een lange levensduur van de<br />

S30 snelwissels en de TCX kantelstukken. Een lasthaak is<br />

optioneel leverbaar. ■<br />

De TCX is geschikt voor machines van 0 tot 2 ton en heeft een passende<br />

ophanging direct aan de lepelsteel.<br />

Het TCX kantelstuk en de S30 wisselaar zijn beide uitgerust met de Front Pin Safety Hook.<br />

'Met het TCX kantelstuk<br />

combineren we een<br />

veilige compacte<br />

snelwissel met een<br />

kantelfunctie welke de<br />

minigraver veelzijdig<br />

inzetbaar maakt'<br />

| 119


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Ghent Aggregates<br />

Nog betere klantenservice<br />

dankzij dubbeldecks zeefmachine<br />

Stilstaan is achteruitgaan. Dat beseft ook Ghent Aggregates. Met de aankoop van een dubbeldecks<br />

zeefmachine en een gevoelige uitbreiding van het terrein zet de Gentse specialist in siergrind, siersplit,<br />

technische mineralen en steenslag zijn ambities in de verf. “We willen onze klanten nog gerichter<br />

bedienen en volledig op maat kunnen produceren en leveren”, aldus bedrijfsleider Jonathan Kesteleyn.<br />

Ghent Aggregates is invoerder en verdeler<br />

van siergrind, steenslag en grind, siersplit,<br />

kleurmineralen en mineralen voor betontoepassingen,<br />

(kleur)asfalt, architectonisch beton,<br />

omgevingswerken en -aanleg, terrazzo,<br />

funderings- en drainagewerken... Jonathan<br />

Kesteleyn: “Onze site in Gent-Zeehaven bevat<br />

steeds voorraden en onze sterke logistieke<br />

netwerk zorgt voor minimale wachttijden. Van<br />

fijne kleurzanden tot grote rotsen, ons aanbod<br />

is zeer ruim. Onlangs hebben we ook ons terrein<br />

uitgebreid met een extra hectare.”<br />

OP MAAT GEBOUWD<br />

Met die uitbreiding is Ghent Aggregates gewapend<br />

voor de toekomst. Zeker omdat op<br />

die nieuwe site ook de gloednieuwe dubbeldecks<br />

zeefmachine Greensizer staat te blinken.<br />

“Onze nieuwe zeefmachine is nog maar<br />

pas opgeleverd”, vertelt Jonathan Kesteleyn.<br />

“De Greensizer dubbeldecks zeefmachine<br />

is op maat gebouwd om de beheersing en<br />

de veiligheids- en productienormen te allen<br />

tijde te garanderen en contaminatie en<br />

vermenging te vermijden. Een productiefout<br />

is met andere woorden uitgesloten. De<br />

zeefmachine beschikt ook over een snelwisselsysteem<br />

voor de zeefmatten, wat een<br />

groot pluspunt is. Het grote voordeel is dat<br />

we nu echt op maat kunnen produceren.<br />

Met de aankoop van een dubbeldecks zeefmachine en een gevoelige uitbreiding van het terrein zet Ghent Aggregates zijn ambities in de verf.<br />

120 |


Lysit is een witte met lichtgrijze ondertoon eruptieve hardsteen, ideaal voor onder andere lichtgekleurde asfalt, asfaltmengsels en gietasfalt.<br />

De beschikbare standaardproducties voldoen<br />

vaak niet aan de wensen en eisen van de klant.<br />

Met deze machine kunnen we alles finetunen<br />

en uitzeven.”<br />

KLAAR VOOR DE MARKT<br />

De Greensizer RS30, verdeeld door Twin<br />

Trading uit Maldegem, is perfect inzetbaar<br />

om naar 2 of 3 fracties af te zeven. De zeefmachine<br />

werd geconstrueerd met zwaarder<br />

constructiestaal, verfijnd laswerk, veersystemen<br />

die voorzien zijn op hoge belastingen,<br />

zwaardere onbalansmotoren … Jonathan<br />

Kesteleyn: “Het is voor Ghent Aggregates<br />

een stevige investering, maar ook een noodzakelijke<br />

als we klaar willen zijn voor de veranderende<br />

markt en de vraag van de klant.<br />

En die vraag wordt steeds specifieker. Zo<br />

is bijvoorbeeld marmergranulaat standaard<br />

beschikbaar in korrelmaten 0/3 en 3/6. Als<br />

de klant nu een andere korrelmaat wenst,<br />

dan kan de dubbeldecks zeefmachine daarvoor<br />

zorgen. Zo kan je in plaats van 1 soort<br />

plots 3 of 4 soorten aanbieden.”<br />

De klant is wat dat betreft koning, maar de<br />

vraag moet bij voorkeur wel relevant zijn.<br />

“Wat is verkoop- en realiseerbaar? Staat er<br />

voldoende volume tegenover? Is er een oplossing<br />

voor de andere fracties? Die vragen<br />

nemen we steeds in acht”, aldus Jonathan<br />

Kesteleyn. “Met resten gaan we zo duurzaam<br />

mogelijk om en op zoek naar een nieuwe afzetmarkt.<br />

Verder bieden we met onze nieuwe<br />

zeefmachine ook de mogelijkheid aan derden<br />

om te zeven. Maar ook dan met een focus<br />

op hoogwaardige materialen en bijvoorbeeld<br />

geen recyclagematerialen.”<br />

LYSIT<br />

Ook op het vlak van materialen zit Ghent Aggregates<br />

niet stil. Met Lysit werd recent een<br />

opmerkelijke harde steen aan het gamma toegevoegd.<br />

Lysit is een witte met lichtgrijze ondertoon<br />

eruptieve hardsteen, ideaal voor onder<br />

andere lichtgekleurde asfalt, asfaltmengsels en<br />

gietasfalt en als lichtreflecterend granulaat voor<br />

asfalt, uitgewassen beton … “Lysit komt uit<br />

Noorwegen en is zowat de enige witte steenslag<br />

die geschikt is voor strenge toepassingen.<br />

De steen is nagenoeg wit van kleur, beschikt<br />

over de technische eigenschappen van porfier<br />

en andere wegenissteenslag en is dus bijzonder<br />

sterk. Ook naar veiligheid en milieu toe is Lysit<br />

een mooi alternatief dankzij de reflecterende<br />

eigenschappen, de hoekige antislipvorm en de<br />

warmtereflectie die een positief effect heeft<br />

op urban heat. Zowel in uitgewassen beton als<br />

asfalt realiseerden we met Lysit in Frankrijk en<br />

België al mooie projecten, waaronder de woonomgeving<br />

en recreatieve sportcluster langs de<br />

Graanweg in Nijlen (uitgewassen beton, red.)”,<br />

besluit Jonathan Kesteleyn. ■<br />

| 121


Waregem<br />

Kabeljauwstraat 20<br />

8790 Waregem<br />

T <strong>05</strong>1 63 43 31<br />

F <strong>05</strong>1 63 52 73<br />

info@vangaever.be<br />

Lummen<br />

Klaverbladstraat 13a<br />

3560 Lummen<br />

T 013 26 10 20<br />

F 013 26 10 22<br />

lummen@vangaever.be<br />

Sint-Pieters-Leeuw<br />

Bergensesteenweg 830<br />

1600 Sint-Pieters-Leeuw<br />

T 02 356 20 71<br />

F <strong>05</strong>1 63 52 73<br />

splw@vangaever.be<br />

WWW.VANGAEVER.<strong>BE</strong>


RDS<br />

Bebakening<br />

ORLACO<br />

Zichtoplossingen<br />

AMCS<br />

Antibots & Zoning<br />

RDS/Golstein<br />

On board weegsystemen<br />

Veiligheidsoplossingen<br />

en weegsystemen<br />

electronics<br />

RDS Electronics bvba • sprl<br />

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - <strong>BE</strong>-8530 Harelbeke<br />

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be<br />

BOORTECHNOLOGIE,<br />

ONTWIKKELING EN<br />

FABRICAGE<br />

Verticale en horizontale boren<br />

<strong>Grond</strong>verdringende boren<br />

Betonneerboren (CFA)<br />

Compleet systeem voor<br />

Secanspalen (VDW)<br />

Kelly boorsysteem<br />

Enkel en dubbele Soilmixing<br />

Hydraulische boormotoren en swivels<br />

Mini Heimachines<br />

STDS-JANTZ GmbH & Co. KG<br />

Röntgenstraße 44 D-57439 Attendorn<br />

www.stds.be vertegenwoordiger: Marnik Janssens<br />

Tel.: +32 (0) 4 78 - 74 82 60 marnik@stds.be<br />

Exclusief importeur BeNelux voor<br />

Tungsten carbide tools<br />

196401_12372_STDS_1-2.indd 1 27-<strong>05</strong>-19 09:35


www.smetrental.com<br />

Verhuur van mobiele recyclingmachines.


INFRAPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

Infrapartners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers<br />

in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de website,<br />

treft u een overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> met Olivia Castelein:<br />

T +32 50 36 81 70 - o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

GWW-BOUW.<strong>BE</strong><br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van Infrapartners is bedrijfsinformatie<br />

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo<br />

wordt optimale vindbaarheid van Infrapartners door Google gegarandeerd.<br />

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de installatiepartners direct<br />

beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> met Olivia Castelein:<br />

T +32 50 36 81 70 - o.castelein@louwersmediagroep.be


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

<strong>BE</strong>KA-LU<strong>BE</strong> NV<br />

AERTSSEN AANNEMINGS<strong>BE</strong>DRIJF<br />

Laageind 91<br />

2940 STABROEK<br />

T +32 3 561 09 50<br />

F +32 3 561 09 59<br />

E info@aertssen.be<br />

Demerstraat 32<br />

3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 64 09 26<br />

F +32 16 64 <strong>05</strong> 48<br />

E info@bekalube.be<br />

W www.beka-lube.be<br />

DAF TRUCKS <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Luxemburgstraat 17<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 14 11<br />

E +32 3 710 14 02<br />

E daf.info.be@daftrucks.com<br />

W www.daf.be<br />

EURORENT MACHINEVERHUUR<br />

Bisschoppenhoflaan 633<br />

2100 DEURNE<br />

T +32 3 325 43 00<br />

F +32 3 325 99 03<br />

E info@eurorent.be<br />

W www.eurorent.be<br />

AHLMANN NEDERLAND BV<br />

<strong>BE</strong>TONBLOCK<br />

Onderwaard 11<br />

5234 JV AMMERZODEN<br />

T +31 73 599 77 55<br />

F +31 73 599 28 04<br />

E info@ahlmann.nl<br />

W www.ahlmann.nl<br />

Noordervaart 52a<br />

1841 HA STOMPETOREN<br />

T +31 72 503 93 40<br />

F +31 72 503 92 61<br />

E info@betonblock.com<br />

W www.betonblock.com<br />

DE WITTE - VANCAVEYE BVBA<br />

Tieltsteenweg 19<br />

8750 WINGENE<br />

T +32 51 46 65 27<br />

E dewitte@dewittevdc.be<br />

W www.dewittevdc.be<br />

FE<strong>BE</strong> - FEDERATIE VAN DE<br />

<strong>BE</strong>TONINDUSTRIE<br />

Vorstlaan 68 1<br />

1170 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 80 15<br />

F +32 2 734 77 95<br />

E mail@febe.be<br />

W www.febe.be<br />

ALKERN VOR <strong>BE</strong>TON<br />

Ieperseweg 112<br />

CBS <strong>BE</strong>TON<br />

Hooiemeersstraat 8<br />

8710 WIELS<strong>BE</strong>KE<br />

DESCHACHT<br />

Antwerpsesteenweg 1068<br />

9041 GENT-OOSTAKKER<br />

FED<strong>BE</strong>TON<br />

Lombardstraat 42<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 23 24 20<br />

F +32 51 22 85 76<br />

W www.alkern.be<br />

T +32 56 61 75 37<br />

E info@cbs-beton.com<br />

W www.cbs-beton.com<br />

T +32 9-355 74 54<br />

F +32 9 355 76 79<br />

E oostakker@deschacht.eu<br />

W www.deschacht.eu<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 01 93<br />

E info@FED<strong>BE</strong>TON.be<br />

W www.FED<strong>BE</strong>TON.be<br />

ALLTERRA <strong>BE</strong>LUX<br />

Gontrode Heirweg 148b<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 277 16 00<br />

E info@allterra-belux.com<br />

CE<strong>BE</strong>KO NV<br />

Bruggestraat 120<br />

8820 TORHOUT<br />

T +32 50 21 49 35<br />

F +32 50 22 01 96<br />

E info@cebeko.be<br />

DOKA NV<br />

Handelsstraat 3<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 02 70<br />

F +32 2 582 29 14<br />

E belgium@doka.com<br />

FEREB VZW<br />

Grootveldlaan 148<br />

1<strong>05</strong>0 BRUSSEL<br />

T +32 15 41 31 24<br />

E secretariaat@fereb.be<br />

W www.allterra-belux.com<br />

W www.cebeko.be<br />

W www.doka.com<br />

W www.fereb.be<br />

126


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

KNIKMOPS.be<br />

GEBR.GEENS<br />

KEESTRACK<br />

GEBROEDERS GEENS NV<br />

Hinnenboomstraat 5<br />

2320 HOOGSTRATEN<br />

T +32 3 314 79 30<br />

F +32 3 314 84 56<br />

E jan@knikmops.be<br />

W www.geens-gebr.be<br />

HOOGMARTENS NV WEGENBOUW<br />

Industrieweg-Noord 1137<br />

3660 OPGLAB<strong>BE</strong>EK<br />

T +32 89 81 02 30<br />

F +32 89 85 76 80<br />

E info@hoogmartens.be<br />

W www.hoogmartens.be<br />

Taunusweg 2<br />

3740 BILZEN<br />

T +32 89 51 58 51<br />

F +32 89 51 58 50<br />

E info@keestrack.net<br />

W www.keestrack.com<br />

LUDO PAUWELS<br />

Brandstraat 8A<br />

9080 <strong>BE</strong>ERVELDE<br />

T +32 9 355 90 38<br />

F +32 9 356 83 88<br />

E ludo@ludopauwelsbvba.be<br />

W www.ludopauwelsbvba.be<br />

GM RECYCLING<br />

Krommeveldstraat 1<br />

9971 LEM<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 9 378 39 47<br />

E info@gmrecycling.be<br />

W www.gmrecycling.be<br />

HERBOSCH-KIERE NV<br />

Haven 1558<br />

9130 KALLO<br />

T +32 3 575 02 82<br />

F +32 3 575 03 10<br />

E info@hk.eiffage.be<br />

W www.herbosch-kiere.com<br />

ISOFAQ<br />

Leo Bekaertlaan 4 - IZ Mandeldal<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 31 01 92<br />

F +32 51 31 20 44<br />

E info@isofaq.be<br />

W www.isofaq.be<br />

ITR <strong>BE</strong>NELUX<br />

Clara Zetkinweg 10<br />

5032 ML TILBURG<br />

T +31 13 808 00 20<br />

E info@itrbenelux.com<br />

W www.itrbenelux.com<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

F +32 53 62 17 97<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be<br />

LEICA GEOSYSTEMS NV<br />

Jan Emiel Mommaertslaan 18<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 209 07 00<br />

E +32 2 209 07 01<br />

W www.leica-geosystems.be<br />

MAN TRUCK & BUS NV<br />

Brusselsesteenweg 406<br />

1730 KOB<strong>BE</strong>GEM<br />

T +32 2 453 01 04<br />

W www.mantruckandbus.be<br />

MEWA SERVI<strong>BE</strong>L NV<br />

Avenue Léopold III 33<br />

7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE<br />

T +32 64 23 07 00<br />

F +32 64 23 08 00<br />

E info@mewa.be<br />

W www.mewa.be<br />

MMB MACHINES BVBA<br />

Industrielaan 23<br />

9320 EREMBODEGEM (Aalst)<br />

T +32 53 70 18 91<br />

E +32 53 70 18 94<br />

F info@mmbmachines.be<br />

W www.mmbmachines.be<br />

HOLGO NV<br />

Europark 120<br />

3620 LANAKEN<br />

T +32 89 72 10 95<br />

F +32 89 71 79 71<br />

E info@holgo.be<br />

W www.holgo.be<br />

JAN DE NUL NV<br />

Tragel 60<br />

9308 HOFSTADE (AALST)<br />

T +32 53 73 15 11<br />

F +32 53 78 17 60<br />

E info@jandenul.com<br />

W www.jandenul.com<br />

LITHO<strong>BE</strong>TON NV<br />

Kanaalstraat 18<br />

8470 GISTEL<br />

T +32 59 27 60 60<br />

F +32 59 27 65 03<br />

E info@lithobeton.be<br />

W www.lithobeton.be<br />

MOBILMAT n.v.<br />

MOBILMAT NV<br />

Pathoekeweg 400<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 32 <strong>05</strong> 70<br />

F +32 50 31 16 29<br />

E info@mobilmat.be<br />

W www.mobilmat.be<br />

127


INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

MOL CY NV<br />

Diksmuidsesteenweg 68<br />

8840 STADEN<br />

T +32 51 70 16 81<br />

F +32 51 70 30 38<br />

E info@molcy.com<br />

W www.molcy.com<br />

RENAULT V.I. <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Hunderenveldlaan 10<br />

108 BRUSSEL<br />

T +32 2 482 52 11<br />

E marketing.benelux@renault-trucks.com<br />

W www.renault-trucks.be<br />

SORTIMO BVBA<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 2 355 03 70<br />

F +32 2 355 03 71<br />

E info@sortimo.be<br />

W www.sortimo.be<br />

SORTIMO CENTRUM<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

TELE RADIO<br />

Tiber 2<br />

2491 DH DEN HAAG<br />

T +31 70 419 41 20<br />

E info@teleradio.nl<br />

W www.teleradio.nl<br />

SORTIMO OOST<br />

TOPCON POSITIONING <strong>BE</strong>LGIUM<br />

PERI <strong>BE</strong>NELUX <strong>BE</strong>LGIÊ<br />

Klampovenweg 300<br />

2850 BOOM<br />

T +32 52 31 98 98<br />

E peter.dillenb@peri.be<br />

SITECH <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Gontrode Heirweg 148B<br />

9090 MELLE<br />

Industrieweg 49 unit , Ravenshout (zone 5)<br />

3980 TESSENDERLO<br />

SORTIMO WEST<br />

Gentseweg 749<br />

8793 SINT-ELOOIS-VYVE<br />

Doornveld 141 - Z3<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 466 82 30<br />

F +32 2 466 83 00<br />

E info.be@topcon.com<br />

W www.topconpositioning.be<br />

W www.peri.be<br />

T + 32 9 277 16 00<br />

E info@sitech-belgium.be<br />

W www.sitech-belgium.be<br />

STALENRIJPLATEN.<strong>BE</strong> BVBA<br />

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 50 00<br />

F +32 3 710 50 01<br />

TOP-OFF NV<br />

Europark 2015<br />

RDS ELECTRONICS BVBA<br />

IZ Harelbeke-Zuid B 2040<br />

Spoorwegstraat 26<br />

8530 HAREL<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 57 33 55 77<br />

F +32 57 33 82 65<br />

E info@rdselectronincs.be<br />

W www.rdselectronics.be<br />

SMET AANNEMINGEN BVBA<br />

Blikken - Haven 1330<br />

9130 VERREBROEK<br />

T +32 3 773 18 38<br />

F +32 3 773 21 88<br />

E project@smet-aannemingen.be<br />

W www.smet-aannemingen.be<br />

E info@stalenrijplaten.be<br />

W www.stalenrijplaten.be<br />

STELCON <strong>BE</strong>LGIË<br />

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 771 69 94<br />

F +32 3 771 68 56<br />

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN<br />

T +32 11 39 73 00<br />

F +32 11 39 73 01<br />

E info@topoff.eu<br />

W www.topoff.eu<br />

E info@stelcon.be<br />

W www.stelcon.be<br />

VAN DE VELDE<br />

PIPE INSPECTIONS & SOLUTIONS<br />

RECYBO<br />

Blikken - Haven 1330<br />

SOLOC NV / FREESTECHNIEK<br />

Rue de la Royenne 92<br />

STEVENS-APRIL VERVOER BVBA<br />

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat<br />

Paaiestraat 5<br />

2500 LIER<br />

9130 VERREBROEK<br />

T +32 3 240 <strong>05</strong> 90<br />

E info@recybo.be<br />

7700 MOESKROEN<br />

T +32 492 09 14 23<br />

E info@freestechniek.be<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 711 19 91<br />

F +32 3 711 19 93<br />

E info@stevens-april.be<br />

T +32 3 488 37 40<br />

F +32 3 488 37 69<br />

E info@vandevelde-inspections.be<br />

W www.recybo.be<br />

W www.freestechniek.be<br />

W www.stevens-april.be<br />

W www.vandevelde-inspections.be<br />

128


CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

INFRAPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de Infrapartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gww-bouw.be/bedrijf<br />

VAN HAUT NV<br />

Hogenakkerhoekstraat 4<br />

9150 KRUI<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 3 250 11 11<br />

F +32 3 253 18 19<br />

E info@vanhaut.be<br />

W www.vanhaut.be<br />

VAN LAECKE GROUP<br />

Schatting 8<br />

8210 ZEDELGEM<br />

T +32 50 55 18 90<br />

F +32 50 20 17 34<br />

E info@vanlaeckegroup.com<br />

W www.vanlaeckegroup.com<br />

Vleugelboot 51<br />

3991 CM HOUTEN<br />

T +31 30 68 68 100<br />

VIABUILD<br />

Mechelen Campus<br />

Gansbroekstraat 70<br />

2870 PUURS<br />

T +32 15 61 63 03<br />

F +32 15 61 63 19<br />

E info@viabuild.be<br />

W www.viabuild.be<br />

WILLEMEN INFRA<br />

Booiebos 4<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 9 282 60 30<br />

F +32 9 282 71 23<br />

E groep@willemen.be<br />

W www.willemen.be/nl<br />

VANGAEVER NV<br />

Kabeljauwstraat 20<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 51 63 43 31<br />

F +32 51 63 52 73<br />

E info@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

Klaverbladstraat 13a<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 26 10 20<br />

F +32 13 26 10 22<br />

E lummen@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

Bergensesteenweg 830<br />

1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 2 356 20 71<br />

F +32 51 63 52 73<br />

E splw@vangaever.be<br />

W www.vangaever.be<br />

VB <strong>BE</strong>TON<br />

Industrieweg 10<br />

3840 BORGLOON<br />

T +32 12 74 48 86<br />

F +32 12 74 55 59<br />

E info@vanbockrijk.be<br />

W www.vanbockrijk.be<br />

VERMAKO COVER SOLUTIONS BVBA<br />

Careelstraat 11B<br />

8700 TIELT<br />

T +32 51 40 10 44<br />

F +32 51 40 77 47<br />

E vermako1@vermako.com<br />

W www.vermako.com/nl<br />

VOLVO GROUP <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Hunderenveldlaan 10<br />

1082 BRUSSEL<br />

T +32 2 482 53 56<br />

F +32 2 468 <strong>05</strong> 28<br />

E info@volvogroup.com<br />

W www.volvogroup.com<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over een<br />

vermelding in <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> met<br />

Olivia Castelein:<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E o.castelein@louwersmediagroep.be<br />

WOLFMAT - WOLFTECH - WOLFTECH<br />

Nijverheidstraat 5 5<br />

1830 MACHELEN<br />

WOLFMAT<br />

Machines WOLFMAT voor de bouwsector<br />

Machines voor de bouwsector<br />

T +32 2 649 00 78<br />

E T info@wolfmat.be<br />

+32 2 649 00 78<br />

W E info@wolfmat.be www.wolfmat.be<br />

W www.wolfmat.be<br />

WOLFTECH<br />

Bekisting & Ondersteuning<br />

WOLFTECH<br />

T +32 2 251 41 33<br />

Bekisting & Ondersteuning<br />

E info@wolftech.be<br />

W<br />

T +32<br />

www.wolftech.be<br />

2 251 41 33<br />

E info@wolftech.be<br />

W www.wolftech.be<br />

GRONDSTABILISATIE<br />

MET KALK OF CEMENT<br />

CLOET gebr. nv<br />

LICHTERVELDESTRAAT 15<br />

B-8470 PITTEM<br />

T <strong>05</strong>1 74 43 79 F <strong>05</strong>1 74 69 52 info@cloet.be www.cloet.be<br />

ADV CLOET 197bx61h NL.indd 1 10/04/17 16:36<br />

129


<strong>Grond</strong>behandeling<br />

Stabilisatie – Verbetering – Recyclage<br />

Proviacal ® RD<br />

<strong>Grond</strong>verbetering in gevoelige<br />

zones.<br />

• De stofarme oplossing<br />

• <strong>BE</strong>NOR (PTV 459)<br />

• EN 459<br />

Proviacal ® ST<br />

Verbetering van natte gronden.<br />

• De standaard oplossing<br />

• <strong>BE</strong>NOR (PTV 459)<br />

• EN 459<br />

Proviacal ® DS<br />

Ter plaatse behandelen van<br />

uitgegraven gronden.<br />

• De economische oplossing om te recycleren<br />

• EN 459<br />

Het aanbod van Lhoist:<br />

• Technische ondersteuning<br />

• Uitgebreide en flexibele logistiek – levering 7/7<br />

• Levering in bulk en bigbag<br />

stephanie.lutin@lhoist.com<br />

www.lhoist.com<br />

Tél: 010 868 877<br />

Fax: 010 868 851<br />

Proviacal® is een merk van Lhoist Recherche et Développement S.A.. - Photos: Lhoist/Dronimages


sordoff<br />

just tell us your size !<br />

Top-Off N.V.<br />

Europark 2015 | 3530 Houthalen-Helchteren | België<br />

T +32 11 39 73 00 | F +32 11 39 73 01<br />

BTW <strong>BE</strong> 0836 164 249<br />

info@topoff.eu | www.topoff.eu<br />

TdeuxR S.A.<br />

1ère Avenue 22 B40 | 4040 Herstal | Belgique<br />

T +32 4 240 20 53 | F +32 4 240 25 35<br />

TVA <strong>BE</strong> 0444 213 478<br />

info@t2r.be | www.t2r.be


JOBS<br />

WERELDMARKTLEIDER<br />

IN RIJWERKONDERDELEN VOOR GRONDVERZETMACHINES<br />

OEM-KWALITEIT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS<br />

OEM-leverancier<br />

10 eigen fabrieken<br />

‘s Werelds grootste voorraad<br />

Beste prijs per uur<br />

Tot 2 jaar of 4000 uur garantie<br />

Goedkoop alternatief beschikbaar<br />

KETTING<br />

MET 49 SCHAKELS<br />

€ 899,-<br />

ER IS ALTIJD EEN ITR SPECIALIST BIJ U IN DE BUURT!<br />

WWW.ITR<strong>BE</strong>NELUX.COM - INFO@ITR<strong>BE</strong>NELUX.COM - +31(0)13 808 0020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!