Helperbel 1-2021_LR

wijkhelpman

helperbel

- Jaarverslag Wijkcomité Helpman

- GR’NN: katalysator van tekentalent

- Jongen in bikinibroekje

2021

1


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco

HOME

FRANS DATEMA

Verlengde Hereweg 48 - 54

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

Stadjerspas

12

Schreuder Makelaars, ruim 35 jaar ervaring

bij aankoop en verkoop in Groningen

9, 4

Verlengde Hereweg 20/2

050-5262000

info@schreuder-makelaars.nl

2


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Veld met pasgeboren hooglander tegenover de Esserbegraafplaats 4

Sneeuw 27

Nieuws van het wijkcomité

Jaarverslag 2020 Wijkcomité Helpman 7

Verkeersveiligheid 15

Activiteiten in de wijk

Boomkunst 6

Bedankt eerlijke vinder! 13

GR’NN: katalysator van tekentalent 16

Peuterspeelzaal is goedkoper dan je denkt! 33

Column

Jongen in bikinibroekje 20

Duurzaamheid

Oproep! Wie wil meehelpen om fijnstof te meten in onze wijk? 12

Nieuw logo – vernieuwde website duurzaamhelpman.nl 12

Werken in de wijk

Steck Studio, interieurontwerp en advies 19

‘Alles brandt door mij’ 30

Andere tijden

Groninger lijk auto garage 22

Groentemannen 28

6 22

30

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5700.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Eindredactie: Ina Timmer.

Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal.

Druk: NetzoDruk Groningen. De Helperbel wordt gedrukt op FSC papier

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 1, maart 2021

3


Foto: Harm Draaijer

Veld met pasgeboren hooglander

tegenover de Esserbegraafplaats

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 1, maart 2021 5


Tekst en foto: Nasser en Ferrie Kalantar

Activiteiten in de wijk

Boomkunst

Aan De Savornin Lohmanlaan is een mooi

boomkunstwerk verschenen.

Een paar jaar geleden ging onze monumentale

naaldboom (van de jaren zestig)

langzaam maar zeker dood. We hebben

geprobeerd de boom te redden. Na een

paar reddingsacties zijn wij tot de conclusie

gekomen dat dit niet meer gaat lukken.

In overleg met de gemeente was besloten

om de boom te kappen. Wij vonden het erg

jammer om een boom die zo lang leven en

plezier gaf aan de buurt zomaar weg te

doen en toen dachten wij aan een tweede

leven voor de boom zodat de buurt nog

een lange tijd van een mooi uitzicht kan

genieten. Het resultaat is een abstracte,

duurzame, aangename verbeelding, door

ons bedacht en door de houtkunstenaar

Albert Broekman uitgevoerd. We laten het

aan de kijker om te vertellen wat ze

eigenlijk zien in deze vorm.

6


Nieuws van het Wijkcomité

Jaarverslag 2020 Wijkcomité Helpman

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar.

Dankzij corona konden veel activiteiten

geen doorgang vinden. Dit gold voor de

Podium Zuid en de Sterrebos Live concerten

en de Koningsdag en Kerstmarkt.

Het bestuur heeft ook niet elke maand

kunnen vergaderen. Uiteindelijk is het

bestuur acht keer fysiek bijeengeweest in

het MFC de Wijert, in mei was er een

“digitaal” overleg. De jaarlijkse Algemene

Vergadering heeft ook wegens corona geen

doorgang gevonden.

In de bestuursvergaderingen kwamen

diverse onderwerpen aan de orde waarbij

het comité aandacht had voor het wel en

wee van de wijk. Gekeken is zoals altijd naar

mogelijke bijdragen aan de leefbaarheid en

veiligheid in de wijk. Diverse onderwerpen

kwamen aan de orde, zoals de financiën, het

verkeer, de website, kunst in Helpman, de

Helperbel, wonen en duurzaamheid. Er zijn

verschillende organisaties en personen op

bezoek geweest om kennis te maken,

informatie uit te wisselen en te zien wat we

voor elkaar kunnen betekenen. Ook hebben

wijkcomitéleden gesprekken gevoerd met

onder andere de gemeente en vertegenwoordigers

van bewoners van diverse

straten in Helpman.

Enkele voorbeelden van contacten die

geweest zijn:

• In maart zijn Lotte Diephuis en Vincent

Maaskant van de Groninger Spoorzone op

bezoek geweest om te spreken over de

werkzaamheden in het gebied “de Vork”

bij Haren en het station Europapark.

• In september kwam Timon Waardenburg

als nieuwe wijkagent voor Groningen

Zuid kennismaken. Ook heeft hij zich

voorgesteld in de Helperbel.

• In december kwam de heer Ebian Brill

(eigenaar Apotheek Helpman en de Etos

Helperplein) als nieuwe voorzitter van de

Ondernemers Vereniging Helpman

kennismaken.

Vele e-mails kwamen binnen over onder

andere verkeer, beheer en groen, overlast en

duurzaamheid. Die werden zo spoedig

mogelijk afgehandeld. Daar waar nodig is

de gemeente geïnformeerd of zijn de

afzenders doorverwezen naar de goede

instanties.

Hieronder meer informatie over wat

specifieke onderwerpen.

Verkeer en vervoer

• Helperzoomtunnel: openstelling vond

(zonder ophef) plaats in mei en tegelijk

ging de Esperanto overweg dicht. Dit

heeft voor een forse verandering in de

verkeersstromen door de wijk gezorgd.

• Zuidelijke Ringweg: hier vinden nog

steeds vertragingen plaats en door deze

ombouw zijn er ook veel extra verkeerstromen

door en langs de wijk.

• Diverse straten zijn door deze verandering

van de verkeersstromen drukker geworden.

Er zijn diverse (kleine) aanpassingen

geweest, maar over de volgende straten

Helperbel nr. 1, maart 2021 77


Jaarverslag 2020 Wijkcomité Helpman (vervolg)

heeft het wijkcomité voortdurend overleg

met de gemeente en Aanpak Ring Zuid:

o Goeman Borgesiuslaan: er is een groep

bewoners gevormd die als gesprekspartner

namens de straat overleg voert

met ons en de gemeente.

o De Savornin Lohmanlaan: er kwamen

regelmatig verontruste e-mails binnen.

o De Van Houtenlaan: drukker geworden

door het eenrichtingsverkeer.

o Haydnlaan: ook door de ingevoerde

maatregelen onveiliger geworden.

• Verkeersplan Helpman: bij de vaststelling

van dit plan is destijds afgesproken om

het plan te evalueren na aanleg van de

Helperzoomtunnel. Die evaluatie is dit

jaar in samenwerking met de gemeente

ingezet.

In 2020 onderhielden we regelmatig

constructieve contacten met de gemeente,

de Combinatie Herepoort, het project

Aanpak Ring Zuid, Groningen Bereikbaar en

niet te vergeten diverse organisaties in de

wijk en vele wijkbewoners. We hielden en

houden een vinger aan de pols.

Duurzaamheid

De in 2018 gestarte werkgroep Duurzaam

Helpman heeft ondanks de corona nog wel

een aantal activiteiten ondernomen.

Duurzaam Helpman is in 2019 gestart met

een enquête om inzicht te krijgen in de

huidige situatie en de wensen van de

inwoners op het gebied van verduurzaming

van de wijk.

De algemene conclusie na reactie van 125

respondenten kan zijn: meer groen en

minder auto’s in de wijk. Daarnaast hebben

diverse mensen aangegeven geïnteresseerd

te zijn in verduurzaming van hun woning,

maar zij missen kennis om tot de juiste

beslissingen te komen.

De leden van Duurzaam Helpman willen

vooral voor deze laatste groep een ondersteunende

rol vervullen.

Diverse projecten die in dit kader lopen zijn:

Project Wijkkracht

Er is in 2020 een project Wijkkracht gestart

waarbij studenten van diverse studierichtingen

van de Hanzehogeschool Groningen

groepen wijkbewoners – buren in eenzelfde

straat - ondersteunen in het meer inzicht

verkrijgen over de mogelijke duurzaamheidsactiviteiten

in hun eigen woning.

De bewoners krijgen o.a. de beschikking

over een “Energiekoffer”, waarin een aantal

energie-meters en een warmtecamera,

zodat ze in hun eigen woning op zoek

kunnen gaan naar de energieslurpers en

energielekken. De resultaten worden

besproken, zodat een goed inzicht verkregen

wordt in de effecten van de maatregelen die

sommige buren al wel of niet genomen

hebben. In najaar 2020 hebber er totaal 14

wijkbewoners uit de Troelstralaan en de

Sitterstraat deelgenomen aan dit project. In

februari 2021 is een tweede ronde gepland.

Vergroen Helpman

Zaterdag 14 november zijn er in het kader

van het project “100 bomen voor Helpman”

100 bomen gratis uitgedeeld aan liefhebbers

uit de wijk om hun tuin te vergroenen.

8


Nieuws van het Wijkcomité

Zonneweide Glimmen

Via de Energie Coöperatie Zonneweide

Glimmen hebben veel inwoners zonnepanelen

aangeschaft in dit zonnepark,

voornamelijk mensen die zelf geen mogelijkheid

hebben om zonnepanelen op het

eigen dak te plaatsen.

Windmolenpark

Vanuit de werkgroep is nog een aantal

mensen actief op zoek naar de mogelijkheden

van een kleinschalig windmolenpark.

Tot slot: in het afgelopen jaar is Laurens

Jeronimus aangesteld als wijkenergiecoach.

Dit is een initiatief van de gemeente

Groningen en Grunneger Power. Hij kan

individuele wijkbewoners helpen om hun

woning te verduurzamen door middel van

“kleine maatregelen”.

Alle activiteiten (maar ook nuttige links op

het gebied van duurzaamheid) zijn te

vinden op: duurzaam.wijkhelpman.nl

Kunst en Wonen

In de Helperbel zijn regelmatig stukken

verschenen over de nieuwbouwprojecten in

onze wijk. Regelmatig komen daar reacties

op van wijkbewoners.

Op het gebied van Kunst was 2020 een

rustig jaar. Wel is aan de Hora Siccamasingel

(op de grens met de Wijert) de oude borg

“Huize de Wiardt” weer “zichtbaar” gemaakt.

Helperbel

De Helperbel is de wijkkrant of beter het

wijkmagazine van het wijkcomité voor

Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein

Martijn en Rabenhauptterrein.

Het magazine wil de bewoners van dit

gebied informeren over waar het wijkcomité

mee bezig is, maar ook over andere

ontwikkelingen en zaken die in de wijk

spelen of de wijk betreffen.

Hoewel het geen opiniërend medium is

probeert de Helperbel af en toe ook te

prikkelen en voorzichtig stelling te nemen

om reacties en initiatieven uit te lokken en

de betrokkenheid van de bewoners bij de

wijk, maar ook bij de Helperbel te vergroten.

Het fullcolour magazine met doorgaans 40

pagina’s wordt samengesteld door een

redactie uit eigen redactionele bijdragen,

maar ook uit structurele en incidentele

bijdragen van enthousiaste wijkbewoners

en organisaties die in of voor de wijk

werkzaam zijn.

De Helperbel kent een vast format met een

aantal rubrieken. Hierin is ook plaats voor -

onbetaalde - informatie over bedrijven en

ondernemers in de wijk.

Het magazine wordt grotendeels bekostigd

uit de advertentie-inkomsten. De Helperbel

verschijnt vier keer per jaar in een oplage

van ruim 5.500 exemplaren en wordt

huis-aan-huis verspreid. Het magazine is

ook online te lezen via

helperbel.wijkhelpman.nl

Aan de zeer uiteenlopende reacties die de

redactie regelmatig ontvangt, valt onder

andere af te leiden dat de Helperbel goed

wordt gelezen én gewaardeerd.


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Systemisch werken familie, gezondheid,

werk, trauma individueel & groepen.

www.ykeradema.nl / www.balansopstellingen.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

10


Nieuws van het Wijkcomité

Jaarverslag 2020 Wijkcomité Helpman (vervolg)

Sterrebos Live en Podium Zuid

Op 12 januari was er in het kader van

Podium Zuid een optreden van de bands

CT-Heida en De Straat en op 8 maart waren

Calidus en Cuerdas van de partij in het

buurthuis De Helpen. De editie van februari

is niet doorgegaan vanwege een “Code

Rood”-situatie in verband met de storm

Ciara. Na maart moesten dit jaar helaas alle

verdere concerten en andere evenementen

afgezegd worden.

Website Wijkcomité

Ook het afgelopen jaar is er hard gewerkt

aan verbetering van uiterlijk en inhoud van

de website. Zoekfuncties zijn verbeterd en

de check op actuele inhoud vindt continue

plaats. Actuele zaken zoals informatie rond

het verkeer, berichten vanuit de gemeente,

aankondigingen culturele evenementen in

de wijk, etc. hebben de volle aandacht. De

site trekt steeds meer bezoekers en dat

vergroot de betrokkenheid van de bewoners

bij de wijk.

Het webadres is www.wijkhelpman.nl en

het mailadres info@wijkhelpman.nl.

Bemensing bestuur en diverse

werkgroepen

Alle genoemde personen doen dit op

vrijwillige, onbetaalde basis.

Marsman (penningmeester), de heer H.

Hindriks (secretaris, Sterrebosconcerten en

duurzaamheid), mevrouw E. Edzes (verkeer),

mevrouw L. Fransen (website en duurzaamheid),

de heer J. Rasterhoff (Kunst en

Wonen). Het bestuur wordt bijgestaan door

de heer T. Flokstra (ambtelijk secretaris).

Redactie Helperbel

De redactie van de Helperbeld bestaat uit

mevrouw S. Kooistra, mevrouw I. Timmer en

de heer H. Draaijer.

Concerten

De organisatie van de Sterrebos Live en

Podium Zuid concerten is vanuit het

wijkcomité Helpman in handen van de

heren K. Dijkstra, H. Hindriks, P. Raaff, C. Tinga

en mevrouw A. Douwes.

Werkgroep Duurzaam Helpman

De werkgroep bestaat uit voorlopers op

Duurzaamheidsgebied met een breed palet

aan kennis en ervaring, die ze graag ter

beschikking stellen aan mede wijkbewoners.

De leden zijn te vinden op LinkedIn bij

de groep: Duurzaam Helpman.

Namens het wijkcomité Helpman,

Henk Hindriks, secretaris.

Bestuur

Binnen het bestuur is afscheid genomen

van Sharon Smit. Teja Hoeksma is toegetreden

als bestuurslid.

De samenstelling van het bestuur (dat

bestaat uit vrijwilligers) is als volgt:

mevrouw S. Kooistra (voorzitter), de heer H.

Helperbel nr. 1, maart 2021 11


Tekst: Henk Hindriks

Oproep!

Wie wil meehelpen om fijnstof te meten in onze wijk?

De verkeersstromen in onze wijk zijn behoorlijk veranderd door de Helperzoomtunnel. En

ook de komende jaren met de ombouw van de Ringweg (huidige einddatum december

2025) zal het verkeer intensiever zijn dan we gewend waren.

Fijnstof

Diverse mensen maken zich naast de toegenomen verkeersonveiligheid ook zorgen om

stijgende fijnstofgehaltes in onze lucht. Om dit “hard” te kunnen maken bestaat er een

mooi “Citizen-Science” project: onzelucht.nl. Een project waarbij getracht wordt om het

fijnstofgehalte in onze noordelijke provincies veel gedetailleerder in beeld te brengen dan

het RIVM met slechts een paar meetstations doet op dit moment. Het idee is dat allerlei

inwoners zelf met behulp van een (eenvoudig zelfbouw) meetstation de fijnstof in hun

voortuin gaan meten.

Meetstations

Wij hebben als Duurzaam Helpman een 10-tal meetstations aangeschaft en zoeken nu

geschikte locaties (liefst aan doorgaande wegen) om die op te hangen. Vereisten: een

buitenlocatie waar een elektrische aansluiting en een wifi-netwerk beschikbaar is.

Alle details kunt u vinden op: onzelucht.nl/ik-meet-mee.Op deze website staat dat er geen

plek meer is voor extra meetstations in de provincie Groningen, maar wij hebben voor

Helpman nog enkele meetstations kunnen reserveren.

Mocht u op een geschikte locatie wonen en u wilt/kunt wel mee doen dan kunt u zich

aanmelden via duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl, dan ontvangt u van ons de speciale

aanmeldlink om mee te kunnen doen.

Nieuw logo – vernieuwde website

Nieuwe indeling duurzaamhelpman.nl

Het afgelopen half jaar hebben studenten

Communicatie van de Hanzehogeschool

Groningen onderzoek gedaan naar de

manier waarop duurzaamheid in de wijk

Helpman goed onder de aandacht gebracht

kan worden. Op basis van de uitkomsten

hebben ze diverse campagnemiddelen

bedacht. Wij gaan de komende tijd bekijken

welke we gaan overnemen. In ieder geval

hebben we gekozen voor een nieuw logo.

Zie hiernaast.

12


Duurzaamheid

Verder is het tabblad ‘Wijkinfo/duurzaamheid/duurzaamhelpman’

in een nieuw jasje

gestoken. De indeling is overzichtelijker

gemaakt. Bovendien zijn er leuke filmpjes te

zien van bijvoorbeeld buurtbewoners die

tips geven over verduurzamen. Ook een

filmische oproep over het project Wijkkracht

is hier te vinden. Dit project is net in

de 2e ronde van start gegaan. We houden u

op de hoogte..

En we hebben nu een “Digitaal Buurthuis”,

een mogelijkheid voor alle inwoners van

Helpman om vragen te stellen, antwoorden

te geven of te reageren via dit forum. Om te

kijken wat er zo al gebeurt kunt u als gast

deelnemen, maar wilt u reageren dan zult u

zich moeten aanmelden. Hoe dat moet

vindt u onder de knop Help.

Bedankt eerlijke vinder!

De redactie ontving onderstaand bericht:

Op vrijdagmiddag 12 februari was mijn

dochter aan het einde van de middag even

op bezoek bij mij in de Moddermanlaan. Op

de terugweg naar huis wilde zij nog een

paar boodschappen doen, maar grote

paniek: de portemonnee was weg.

Alles afgezocht tot en met de prullenbak;

een mens zoekt op de gekste plekjes. Maar

de portemonnee bleef onvindbaar. Dan

maar naar huis gereden. Halverwege zag ze

iets donkers achter de ruitenwisser zitten,

en warempel, de portemonnee!! Die was

eerder niet opgevallen omdat het al donker

was. Alles zat er nog in; pasjes, geld,

autopapieren. Namens Henriëtte: Bedankt

eerlijke vinder!

Helperbel nr. 1, maart 2021 13


Andere tijden Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

14


Jurjen Zuijdendorp, projectmanager

Stadsontwikkeling, Gemeente Groningen

Nieuws van het wijkcomité

Verkeersveiligheid Helpman

Beste bewoners van Helpman,

Zoals u weet is in april 2020 de Helperzoomtunnel

geopend voor voetgangers, fietsers,

autoverkeer, de bus en hulpdiensten (vrachtverkeer

is uitgesloten). Sinds de opening

hebben wij veel meldingen ontvangen uit

uw wijk met zorgen over de verkeersveiligheid.

Dit zijn zorgen over de toename van

het autoverkeer (vooral de Goeman

Borgesiuslaan en de Savornin Lohmanlaan),

hardrijders en onveilige verkeerssituaties.

Daarom zijn we samen met het Wijkcomité

en bewoners in gesprek om te kijken hoe, en

op welke plekken we de verkeersveiligheid

kunnen verbeteren.

Verkeerscijfers

Eén van de eerste stappen is om een goed

beeld te krijgen van de huidige verkeerscijfers

in de wijk. Wij hebben adviesbureau

Hastig gevraagd om op basis van navigatiegegevens

van auto’s de automobiliteit van

Helpman in kaart te brengen. Welke routes

kiezen automobilisten in de wijk? Hoe hard

wordt er gemiddeld gereden? Welk percentage

van het autoverkeer is bestemmingsverkeer

(woon-werk), en welk percentage

gebruikt Helpman als doorgaande route?

Dit is waardevolle informatie om gericht

keuzes te kunnen maken. Ook wordt de situatie

in beeld gebracht zoals die was vóór de

opening van de Helperzoomtunnel. Dat

biedt een interessante vergelijking. Op dit

moment zijn de kaartbeelden nog in

bewerking, en volgt er nog een toelichting

op de website. U kunt alvast een kijkje

nemen op de website https://helpman.

kijkopkaart.nl.

Openbare ruimte

Het is goed om te melden dat we niet alléén

kijken naar ‘verkeer’, minstens zo belangrijk

is om ook de openbare ruimte onder de loep

te nemen. Neem bijvoorbeeld de Savornin

Lohmanlaan. Dit is een lange en brede weg

met veel ruimte voor auto’s. Dit heeft ook

tot gevolg dat er ‘naar gevoel’ harder

gereden kan worden dan 30 km per uur.

Daarom gaan we ook op zoek naar mogelijkheden

om het wegbeeld aan te passen

zodat er meer ruimte komt voor voetgangers

en fietsers, en de snelheid van auto’s

wordt verminderd. Zo is één van de plekken

waar we mee aan de slag willen het

buurtwinkelplein (Poisz). In onze aanpak

zoeken we aansluiting met uitgangspunten

van de Mobiliteitsvisie en de nieuwe

Leidraad Openbare Ruimte. U kunt hierover

meer informatie vinden op https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg

Melden

Tot slot, blijft u alstublieft onveilige

verkeerssituaties melden. Dan kan via

https://groningen.slimmelden.nl/ of via het

Wijkcomité.

Helperbel nr. 1, maart 2021 15


Tekst: Harm Draaijer

GR’NN: katalysator van tekentalent

25-jarig stripmagazine viert jubileum onder de grond

‘Underground’ wil striptekenaar, illustrator

en voormalig tekendocent Edmond Spierts

het prettig tegendraadse stripmagazine

GR’NN dat hij met een aantal andere

striptekenaars en illustratoren 25 jaar

geleden oprichtte niet noemen, maar

wel ‘alternatief’. GR’NN publiceerde

de afgelopen jaren werk van een grote

variëteit aan tekentalent. Alle reden dus

om dit jubileumjaar iets extra’s te doen.

Daarom verschijnen er extra nummers,

ondergrondse exposities en een nieuwe

website.

Zelfportret van Edmond Spierts

Aanmoedigingsprijs

Het begon allemaal zo. In 1994 kreeg

Edmond - geboren in Limburg, de kunstacademie

gedaan in Groningen en alweer jaren

wonend in Helpman - op de Stripdagen te

Haarlem als tekentalent een aanmoedigingsprijs.

“Het bijbehorend geldbedrag

diende ik te besteden aan iets op stripgebied.

Ik koos ervoor om met collega’s

eenmalig een striptijdschriftje op te zetten

om ook ander talent te stimuleren en een

podium te bieden. De nodige talenten

werkten enthousiast mee en het liep als een

trein! Dus toen zijn we maar doorgegaan”,

vertelt Edmond, die zijn werk signeert met

het pseudoniem Vlerk .

Verrassend

Met een welhaast ijzeren regelmaat

verschijnt GR’NN ongeveer twee keer per

jaar. Wellswaar in een kleine oplage, maar in

kleine kringen in het hele land bekend. Wat

is de opzet GR’NN? “Voor elk nummer

bedenken we een thema. De tekenaars

hebben de volledige vrijheid om dit thema

vervolgens in te vullen. Het is altijd weer

fascinerend waar ze mee komen. Iedereen

heeft vaak al een zeer eigen stijl, maar een

thema kan in combinatie met die stijl weer

verrassende concepten opleveren. Resultaat

is in ieder geval dat elk nummer van GR’NN

een zeer gevarieerd en bont geheel is.” Wat

maakt het blad bijzonder? “Er zijn wel

andere blaadjes geweest in Groningen,

maar geen enkel periodiek heeft het hier zo

lang volgehouden als GR’NN. En GR’NN

heeft de nodige talenten gepubliceerd die

later landelijk en internationaal zijn

doorgebroken. Zoals Marcel Ruijters, Naam,

Eric Snelleman of de ook in Helpman

wonende Erik Wielaert.”

16


Activiteiten in de wijk

Alternatief

Underground strips en magazines kwamen

in de jaren zestig van de vorige eeuw onder

andere op in de Verenigde Staten. Ze waren

een pittige spreekbuis voor de tegencultuur

die ontstond als reactie op de gevestigde

orde, de consumptiemaatschappij en de

heersende seksuele moraal. Ook in Nederland

ontstonden zulke media - zoals Aloha

en Tante Lenie Presenteert! - gezags- en

moraalondermijnende strips. Valt GR’NN in

die traditie? “Nee, niet echt, want de

grootste heilige huisjes zijn wel gesloopt.

Maar tekenaars hebben bij ons wel een

grote vrijheid om van alles uit te proberen.

Maar GR’NN is wel ‘alternatief’ en ‘een

alternatief’ te noemen.”

Consumeren

Een alternatief om te laten zien dat er meer

in de stripwereld is dan alleen Asterix &

Obelix, Suske & Wiske? “Ja, want het is wel

jammer dat de meeste mensen in Nederland

strips nog altijd associëren met iets

voor kinderen. Terwijl er al tientallen jaren

en zeker de laatste jaren strips - bijvoorbeeld

graphic novels - voor volwassen

verschijnen. In bijvoorbeeld Frankrijk, België

maar ook de Verenigde Staten vormen strips

en graphic novels een bloeiend genre van

doorgaans hoog niveau en in grote diversiteit.

Maar Met goede strips is het net als

met goede wijn, je moet ze wel even leren

consumeren. Maar dan is het ook genieten!”

Stimuleert

Wat betekent GR’NN voor jezelf? “Eigenlijk

ben ik meer een illustrator dan een striptekenaar.

Maar ik lever elke editie zelf ook een

bijdrage aan ons blad. Dus dat stimuleert

me zelf steeds weer om iets moois, goeds,

etc. proberen te maken. Als GR’NN er niet

was geweest, was ik misschien al jaren

geleden gestopt met het maken van strips

en had ik me alleen beziggehouden met

illustreren. Maar ook het sociale aspect van

zo’n blad is leuk. Je ontmoet vakgenoten en

ouwehoert, brainstormt over nieuwe

thema’s en regelmatig tekenen we samen

in een café.” Edmond tekent ook al sinds

jaar en dag zeer onderscheidende en

schitterende posters voor concerten in

VERA. Die werden vorig jaar gebundeld in

het boek Vlerkwerk uitgegeven door

uitgeverij Sherpa.

Tentoonstelling

Hoe wordt het jubileum van GR’NN gevierd?

“We zijn van plan om onder de grond,

bijvoorbeeld in de kelders van particulieren,

kleine tentoonstellingen te organiseren.

Bijvoorbeeld per kelder een tekenaar die

werk exposeert.” Kortom: exposities waar de

bezoekers ondergronds kennis kunnen

maken met het werk van een flink aantal

niet-underground tekenaars.

Stripwerk uit GR’NN en informatie vind je

op www.grnn.nl

Helperbel nr. 1, maart 2021 17


Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

18


Werken in de wijk

Steck Studio, interieurontwerp en advies

Carine werkt als zelfstandig interieurontwerper

onder de naam Steck Studio.

‘Steck Studio staat voor een eigentijds interieur

met een speelse twist; het ontstaan

van iets nieuws. Een stekje, een idee dat

uitgroeit naar een fijne plek. Ik zet jouw

woonwensen om in een creatief en persoonlijk

ontwerp.’

Als je gaat verhuizen of verbouwen kan

Carine het eindresultaat voor je visualiseren.

‘Ik ontwerp met een 3D programma, op

deze manier kan ik het resultaat al volledig

uittekenen en vormgeven tot aan de

kleinste details en maatwerk meubilair aan

toe. Je kunt het gehele interieuront- werp al

voor je zien. Dat maakt het gemak- kelijker

om keuzes te maken.’

De plaatjes in dit Worddocument zijn niet

bruikbaar

Wat vind je het leukste aan je werk als

interieurontwerper? ‘Puzzelen met de

indeling! Ik vind het leuk om allerlei opties

en mogelijkheden te bedenken. Het maakt

het helemaal compleet als ik een oplossing

heb bedacht in combinatie met mooie

kleuren en materialen.’

Wat is jouw interieurtip? ‘Durf kleur te

gebruiken! Een subtiele tint geeft al een

mooie diepte in huis en het meubilair komt

vaak mooier uit. Houd rekening met de

zichtlijnen bij het indelen van je huis. En

door maatwerk meubilair toe te passen in

plaats van meerdere losse meubels ontstaat

er rust en ruimtelijkheid.’

Helperbel nr. 1, maart 2021 19


Tekst: Hero Helpman

Tekening: Vlerk

Jongen in bikinibroekje

Het was nog lente. Een strakblauwe zondag. Geen wolkje aan de hemel, maar wel een

briesje. Toch heerlijk weer om te zwemmen. Dat ging ik dan ook doen met mijn vriendjes.

Zij waren al in De Papiermolen. Goedgemutst trapte ik langs het Hoornsediep tegen het

toenemende briesje in. Een geweldige dag beloofde het te worden. Behalve geld voor de

entree had ik ook wat extra’s van mijn moeder gekregen voor de aankoop van een zakje

Smith chips, een tv-knots en een flesje gazeuse. Af en toe keek ik achterom naar mijn

bagagedrager. Daar zat onder de snelbinders in een badhanddoek mijn zwembroek. Die had

ik er wegens de haast slordig half ingerold. Want toen ik met mijn vriendjes weg wou

fietsen bleek mijn achterband lek te zijn. Het zwemgezelschap vertrok zonder genade en

zonder mij. Mijn vader droogde mijn tranen en plakte de band.

Stevig trapte ik door. Wel wat fris nog. Ook begon het harder te waaien. Maar straks zou het

water van het zwembad mij weer opwarmen. Bovendien, ook tussen het zwemmen door

kon je op het middenterrein, waar we meestal zaten, prima uit de wind liggen. Een stevige

windvlaag dreef me bijna van de dijk het diep in. Geschrokken keek ik weer achterom en

zag hoe mijn zwembroek het water in waaide, ver van de kant. Onmogelijk om hem er nog

uit te vissen. Mismoedig fietste ik terug naar huis. Alle pret in het zwembad zou zonder mij

plaatsvinden, want ik had maar één zwembroek. En op zondag waren de winkels dicht.

Mijn moeder had de oplossing. ‘Trek een bikinibroekje van je zus aan.’ ‘Een meisjesbroek?

Getsiederrie! Ik ben toch geen wicht? Dat ziet iedereen.’ ‘Dat ziet niemand.’ Uiteindelijk

bleken de overtuigingskracht van mijn moeder en de verlokking van het zwemgenot sterker

dan de vrees voor totale uitsluiting uit mijn vriendengroep en de wereld wegens foute

kleding. Mijn zus bezat meerdere bikini’s, dus er viel wat te kiezen. In het wit-roze gestreepte

broekje zou ik direct door het hele zwembad uitgejouwd worden. In die oranje met rode

rozen zouden ze me minstens stenigen. Gelukkig was er ook nog een blauw effen exemplaar.

Opnieuw stapte ik op de fiets en peddelde noest doch bezwaard naar het betonnen

zwemparadijs.

Na me te hebben omgekleed op de Spartaanse herenafdeling van het zwemgebouw daalde

ik met toenemende onzekerheid en bijbehorende knikkende knieën via de loopbaan af naar

de zwembaden. Een oorverdovend geluid van duizenden mensen golfde me door een

gechloreerde lucht tegemoet. Waren ze allemaal al geïnformeerd over mijn belachelijke

badkleding? En lachten ze me bij wijze van voorpret al massaal uit? En ook al was dat niet

zo, ontelbare ogen zouden direct zien dat ik geen echte jongenszwembroek droeg. Ik kon

nog terug, maar liep toch door, mijn ondergang tegemoet. Op het middenterrein

20


Column

ontmoette ik mijn vrienden. ‘Ha, daar ben je eindelijk. Laten we gaan zwemmen.’ Met de

nodige aarzeling ontknoopte ik de badhanddoek rond mijn heupen. ‘Leuke zwembroek!’, zei

een van mijn vrienden zonder een spoor van spot. Direct daarop renden we naar het diepe

en doken het heerlijke water in.

Hero Helpman

Helperbel nr. 1, maart 2021 21


Tekst en fotoL Jan Rasterhoff

Groninger lijk auto garage

Een tijdje geleden liet Felix van café De Singelier mij onderstaande foto zien. Die hangt al

sinds jaar en dag in zijn café en hij was benieuwd waar de foto gemaakt kon zijn. Na enig

zoekwerk blijkt dat de foto dateert van rond 1915 en dat de gebouwen van de GRONINGER

LIJK AUTO GARAGE en E. HULZEBUS AUTOGARAGE TEL 1588 aan de Helper Westsingel

stonden, waar het Helperdiepje een bocht naar rechts maakt.

Door verder zoeken in het Nieuwsblad van het Noorden van 1920 tot 1940 en met medewerking

van Beno Hofman, ‘het geheugen van Groningen’, kreeg ik de beschikking over

advertenties waarin Hulzebus flink aan de weg timmerde voor zijn lijkautogarage en

elektrische lijkkistenfabriek.

Hulzebus had destijds twee vestigingen. Aan de Helper Westsingel stond de garage voor de

verkoop van tweedehands auto’s en de stalling van de lijkauto’s. De lijkkistenfabriek was,

net als de uitvaartverzorging, gevestigd aan de 1e Drift, een zijstraat van het Zuiderdiep.

Hulzebus kon overledenen zelfs naar het in 1914 geopende eerste Nederlandse crematorium

in Velzen vervoeren.

Tegenwoordig is er nog een Hulzebus Uitvaartverzorging te vinden aan de Zuiderweg in

Groningen.

22


Andere tijden

Helperbel nr. 1, maart 2021 23


Openingstijden:

maandag, dinsdag en vrijdag:

woensdag en donderdag:

08.00 - 18.00 uur

08.00 - 22.00 uur

Fysiotherapie

Manuele Therapie

Kinderfysiotherapie

Ook voor trainingsbegeleiding bij blessures.

Geen wachtlijst.

Geen wachtlijst

Haydnlaan 42 9722 CJ Groningen

Tel. 050-5258489

www.praktijkhelpman.nl

Rian Arends

Annemieke Dirks

Rienk Koeneman

Bernadette Kuhlmann

24


Service

Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid

KLIEDERKERK

Op weg naar Pasen - Thuis-pakket

Omdat we noodgedwongen er niet op uit kunnen trekken, heeft PKN Groningen-Zuid een

thuis-pakket gemaakt ‘Op weg naar Pasen’. Een mooi gevarieerd pakket met een verhaal en

creatieve en doe suggesties. Voor elke week iets om te doen thuis, om als gezin toe te leven

naar Pasen. Bijvoorbeeld een zaaidoosje, spullen om een Palmpasen-stok te maken, een

spaardoosje, een bakrecept etc.

Wil je ook een pakket, mail dan naar aline.kruiz@gmail.com

Pasen-ontdek-wandeling

In de week voor Pasen organiseert de Kliederkerk van PKN Groningen-zuid een Pasen-Ontdek-wandeling

rondom de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) . Als gezin of tweetal

ontdek je via QR-codes aspecten van het Passie-verhaal. Meer info komt op de website

https://www.immanuelkerk-groningen.nl

Basiscatechese 9-13 jaar

In de Immanuelkerk is er maandelijks een catechese uurtje voor kinderen tussen de

9-13 jaar. Op een leuke afwisselende manier leren over geloof, bijbel en kerk. Welkom!

Info/opgave: aline.kruiz@gmail.com.

Christelijke meditatie

Welkom om mee te doen aan de maandelijkse ONLINE meditatie op dinsdagavond op basis

van de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’. Een serie van 5 bijeenkomsten waarbij we

grasduinen in de mooie en toegankelijke brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’ van Corinne

Groenendijk. ‘Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en

meer in balans? Corinne Groenendijk vertelt in de brochure dat ze tot de ontdekking kwam

dat mensen vóór haar hun zoektocht beschrijven als geestelijke weg. Ze vertellen wat hun

helpt en wat de valkuilen zijn op deze weg. In dit boekje worden de klassieke vijf stappen op

de geestelijke weg beschreven en de auteur heeft er een eigentijdse stap aan toegevoegd.

Info/opgave: aline.kruiz@gmail.com.

Voor meer informatie over onze activiteiten en (online) kerkdiensten:

www.immanuelkerk-groningen.nl

www.arkhelpman.nl

Helperbel nr. 1, maart 2021 25


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

Wat te doen bij een overlijden?

Uitvaartzorg Boerhaavelaan

bel 050-525 5980

Schrijf je in bij Uitvaartzorg

Boerhaavelaan voor een

tegemoetkoming van €200

bij een uitvaart verzorgd door ons

Groningen Zuid

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

26


Foto’s: Sjoukje Kooistra

Andere tijden

Het weer ziet er inmiddels al weer heel anders uit

maar de sneeuw leverde mooie plaatjes op in en bij

onze wijk!

Helperbel nr. 1, maart 2021

27


Tekst en foto’s: Bauke van Stempvoort

Groentemannen

Op Facebook is een groep actief die oude verhalen en foto’s over Groningen deelt. Onlangs

had iemand daar een mooie kroniek over het fenomeen groentemannen aan de deur met

paard en wagen.

Een Stadjer vroeg al eens: “Vroeger in Helpman was altijd een groenteman die met pony en

wagen langs de huizen ging.” In 1956 kwam ons gezin in Groningen wonen in de Moddermanlaan.

Eerst op nummer 3, dat aparte huis met die poort er onderdoor en in 1961

verhuisden we schuin naar de overkant op nummer 12 vlak tegenover de kruidenier

Stuivinga. En ja, vanaf die tijd kocht mijn moeder groente en fruit ‘van de kar’ bij Otto en

Roelie van der Werff. Wij kwamen uit De Bilt en werden ingewijd in het Gronings (pas later

wisten wij dat het stads-Gronings was). Aan tafel deden we ondeugend Roelie wel eens na,

maar verder werd het ons streng verboden om Gronings te praten. Zij woonden in de

Helper Weststraat vlak achter de Helpermolen. Zij hadden een garage vlak achter hun huis

voor de ingekochte waren en het stallen van de groentekar. Otto kwam uit een groot gezin

met twee broers en drie zussen. Met zijn broer Jan speelde hij na de oorlog jarenlang in

Helpman 1 (de blauwwitten). In 1956 was het veld van Helpman nog aan het eind van de

28


Andere tijden

Moddermanlaan waar nu de vijver is van de Hora Siccamasingel. Er werden ook wel eens

hazewindhondenrennen gehouden (mooi scrabblewoord). Mijn familie heeft een innige

band opgebouwd met Otto en Roelie. Mijn zusje hielp soms de pony terug te brengen naar

het weiland (maar ik begreep dat doordeweeks de pony achter het huis in een schuur was

gestald). De Van Iddekingeweg loopt altijd iets omhoog richting de Verlengde Hereweg en

vooral bij sneeuw was het altijd spannend of het beest de trek wel aankon. Toen in de

zestiger jaren het allemaal wat te zwaar werd (door weer en wind en met twee opgroeiende

kinderen: Jaap en Rita) is Otto bij de Groenteveiling aan de Peizerweg gaan werken als

keurmeester (met de toenmalige directeur J.Matthijssen, tevens gemeenteraadslid) en

Roelie ging her en der huishoudelijk werk doen, ook bij mijn moeder, inmiddels weduwe en

wonend op nummer 12. De familie van Otto heeft tot ongeveer 2016 nog steeds een

groentezaak gehad aan de Van Iddekingeweg. Dat schoonmaken heeft Roelie heel trouw

gedaan tot eind negentiger jaren. Mijn moeder bezocht trouw hun verjaardagen en de hele

familie kende haar. Op de begrafenis van Roelie verscheen ook ineens een foto van mijn

inmiddels overleden moeder op het scherm, “want daar had ze altijd zo’n goede band mee”.

Dierbaar.

Helperbel nr. 1, maart 2021 29


Tekst: Harm Draaijer

‘Alles brandt door mij’

Gineke Meinders schrijft een trilogie over Hildegard von Bingen

(1098-1179)

Gineke Meinders, sinds kort wonend in Helpman, schreef ‘Alles brandt door mij’. Een

historische roman over een bijzonder veelzijdige en indrukwekkende vrouw die leefde

in de middeleeuwen: Hildegard von Bingen, abdis, genezer, profeet, mysticus, musicus,

wetenschapper. De roman dompelt de lezer onder in een tijd waarin het verre van

vanzelfsprekend - zeg maar: zo goed als onmogelijk - was dat een vrouw met vele en

grote talenten die ook nog ontwikkelde en vervolgens uitgroeide tot gespreks- en

correspondentiepartner van de machtigste mannen in die tijd. In het geval van Hildegard

moest daar een hoge prijs voor betaald worden.

Hoogbegaafde ziener

Al in haar vroege jeugd merkt de hoogbegaafde Hildegard dat zij dingen ziet die niemand

anders kan zien. Ze ontdekt dat deze gave in haar omgeving als gevaarlijk wordt beschouwd.

Als ze in 1109 aan het klooster wordt afgestaan probeert ze er over te zwijgen.

Maar haar intellect en creativiteit laten zich niet beteugelen. Zij ontwikkelt zich van een

onzeker en eenzaam kind tot een geleerde abdis die dankzij de paus erkenning krijgt voor

haar visionaire talent. Haar snelgroeiende faam en haar eigenzinnig optreden bezorgen

haar echter een aantal gevaarlijke vijanden. Hebzucht, opportunisme, erotiek, wanhoop en

jaloezie spelen een centrale rol in het veelbewogen leven van Hildegard.

‘Ik kende haar helemaal niet’

Gineke Meinders (1959) studeerde biologie in Groningen. Na haar studie werkte ze enige

tijd als beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming in Den Haag, waarna zij zich volledig

toelegde op het schrijven. Hoe kwam Hildegard op het pad van Gineke? “Ik kende haar

helemaal niet. Circa twintig jaar geleden zat ik in de trein en las in een krant dat er een

nieuwe biografie over Hildegard von Bingen verschenen was. Ze maakte direct zo’n indruk

op mij dat ik dacht over haar ga ik schrijven. Want ik was al van plan om te gaan schrijven,

maar wist nog niet waarover.”

Eerste deel van trilogie

Voordat ze de eerste pen op papier zette moest Gineke nog wel ‘even’ wat studie verrichten.

“Ik ben bijvoorbeeld niet van katholieke huize en ook over het kloosterleven en de middeleeuwen

wist ik zo goed als niets. Wat ook hielp was dat de boeken van Hildegard, maar ook

haar muziek en briefwisselingen met kerkelijke en wereldlijke leiders grotendeels bewaard

30


Werken in de wijk

zijn gebleven.” Dat heeft ze duidelijk goed gedaan, want de wereld die Gineke oproept is

volstrekt overtuigend. Net zoals het leven en de worstelingen van Hildegard. Gineke paart

een psychologisch inzicht aan een elegante schrijfstijl. De roman is het eerste deel van een

trilogie over het leven van de 12e-eeuwse abdis Hildegard von Bingen. Gineke werkt

momenteel aan deel twee.

Exactheid en creatieve durf

Ook Prof. dr. E. Mulder die de biografie over Hildegard schreef was lovend over de roman

‘Alles brandt door mij’: ‘De auteur weet zeer scherpzinnig, met uitstekende stilistische

middelen een 12e-eeuwse ambiance op te roepen. Gineke Meinders heeft zich diepgaand

beziggehouden met de mens die Hildegard geweest zou kunnen zijn: het amalgaam van

mystieke geleerdheid, creativiteit en erotiek. Deze combinatie van exactheid en creatieve

durf brengt een ver van ons afliggende materie binnen bereik van moderne lezers.’

‘Alles brandt door mij’ (229 pagina’s) is gepubliceerd bij Brave New Books. Het boek is als

paperback (ISBN: 9789464054965, € 20,00) of epub (ISBN: 9789464056464, € 9,00) te

koop bij bol.com en de Nederlandse boekhandels.

Voor meer informatie: www.ginekemeinders.info

Helperbel nr. 1, maart 2021 31


jf

Mennes Reparatiebedrijf

jf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

32


Tekst: Daphne Glazenburg, SKSG

Activiteiten in de wijk

Peuterspeelzaal is goedkoper dan je denkt!

Stel je voor, je kind wordt straks vier en hij gaat voor het eerst naar school. Hoe gaat

dat dan met jas aantrekken, broodjes smeren en vriendschappen sluiten? Hoe krijgt je

kind zijn plek in de groep? Je kind moet straks zijn eigen weg vinden, en daarom is het

superbelangrijk dat je hem daar op voorbereidt. En dat doet je kind op de peuterspeelzaal.

Spelenderwijs leren en ontdekken

Samen op ontdekkingstocht. Spelen, kletsen en alles onderzoeken. Je kind maakt een

heleboel vriendjes, kijkt naar wat zij doen en doet het na. Je kind leert hier goed Nederlands

praten. Op de peuterspeelzaal wordt je kind uitgedaagd om allerlei nieuwe dingen te

proberen. Zo ontwikkelen ze zich in rap tempo. Je zult verbaasd zijn over wat ze allemaal

zelf al kunnen na een paar maanden!

Hoe ziet de dag er uit op de peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal maakt je kind kennis met zingen, voorlezen, bewegen en knutselen

met materialen als verf, klei, potloden, water en zand. Daarnaast is elke dag een mooie dag

om buiten te spelen. Bij het buiten spelen liggen de uitdagingen voor het oprapen, het

inspireert tot fantasiespel, tot grote dingen ondernemen en dingen met je handen creëren.

Kortom, goed voor de ontwikkeling! Kinderen ontmoeten elkaar in het spel en op deze

Helperbel nr. 1, maart 2021 33


Nieuwbouw en renovatie

van badkamer en toilet

ARTISTIEK BUREAU

antiquariaat & uitgeverij

literatuur in bijzondere edities,

unieke exemplaren en

archivalia

inkoop en verkoop

www.artistiekbureau.com

hereweg 134 groningen

tel. 06 41 90 93 24

Schaepmanlaan 51

9722 NR Groningen

T. 06 456 142 71

info@stevemansveld.nl

www.stevemansveld.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

34


Service

manier leren zij spelenderwijs met elkaar omgaan, waardoor de overstap naar de basisschool

straks een stuk makkelijker wordt.

Peuterspeelzaal voor sommigen bijna gratis

De peuterspeelzaal is voor álle kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuterspeelzaal is enorm

belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. De overheid betaalt een groot deel voor jou. Wat

je zelf moet betalen is afhankelijk van je inkomen. In het algemeen geldt: hoe lager je

inkomen, hoe minder je hoeft te betalen.

Kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie?

Werken of studeren jij en je partner beide, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Heb je

geen baan, dan heb je recht op gemeentelijke subsidie voor de peuterspeelzaal. Die dekt het

grootste deel van de kosten, soms zelfs bijna alles. Wil je weten wat het in jouw situatie

kost, bel dan 050-3171390 of mail klantadvies@sksg.nl. Wij rekenen het graag voor je uit!

Rekenvoorbeeld

Vader werkt, moeder is thuis en zorgt voor haar zoontje van 2 jaar, die 2 ochtenden per week

naar de peuterspeelzaal gaat. Het maandinkomen van de vader is € 1.685,-. In de gemeente

Groningen is de eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal dan € 8,53 per maand. Mocht je dit

niet kunnen betalen, kan de gemeente deze kosten overnemen. Wij helpen je natuurlijk met

de aanvraag.

1 jaar? Aanmelden maar!

Wil je zeker zijn dat je kind op de dagdelen van jouw keuze kan komen, regel dit dan op tijd.

Aanmelden kan via www.sksg.nl, of door te bellen naar 050-317 13 90, whatsappen met

06- 49 49 49 21 of mailen naar klantadvies@sksg.nl.

Helperbel nr. 1, maart 2021 35


thuiszorg

Comfort

Alle zorg bij u in de buurt

van huishoudelijke zorg tot verpleging,

via de WMO, de zorgverzekeraars of

het zorgkantoor.

Voor nadere informatie kunt u tijdens

kantooruren bellen met een van onze

zorgverleners.

Telefoon 050-5032553

Goed verzorgd in uw eigen huis

door Thuiszorg Comfort

Beethovenlaan 1, 9722KJ Groningen

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

36


Service

Inbraakpreventie

De afgelopen maanden zijn er diverse

inbraken geweest in onze wijk.

Dit was het onderwerp van overleg

tussen Timon Waardeburg- een van onze

wijkagenten Groningen Zuid, Henk Kosmeijer

- Gebiedsmanager Zuid van de gemeente

Groningen, Theo de Groot - WIJ-team Zuid,

Henk Hindriks - Wijkcomité Helpman en

een flink aantal inwoners van de villawijk.

Afgesproken is dat we via de Helperbel

en de website aandacht besteden aan

inbraakpreventie.

Doe dit altijd

- Sluit bij vertrek altijd alle ramen en deuren.

En draai deuren op slot, ook als je even

weggaat.

- Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

- Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet aan

de binnenkant in het slot zitten.

- Verstop je sleutels niet buiten: onder de mat

of in de bloempot is geen geheime plek.

- Hang geen adreslabel aan je sleutelbos.

- Zorg dat deuren en ramen niet verborgen

zijn achter hoge schuttingen, bomen of

struiken. Dit maakt sociale controle niet

mogelijk.

- Goede buitenverlichting helpt ook tegen

inbraak, bijvoorbeeld een lamp met

schemerschakelaar of bewegingssensor.

Denk ook aan de brandgangen achter de

woning.

- Markeer of graveer je eigendommen en

registreer ze.

- Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben

even weg’.

- Maak afspraken met je buren om op elkaars

huis te letten bij afwezigheid.

- Word lid van een (digitale) buurtpreventiegroep,

zeer aan te bevelen! Voor beheerders

van de app-groepen: neem contact op met

Timon Waardeburg.

- Een schuifpui is extra inbraakgevoelig, breng

ook hier een speciaal slot aan.

- Beveilig ook de bovenverdieping van de wo ning,

zoals balkondeuren, ramen en dakramen.

Bij een verdachte situatie, bel altijd 112!

Lees meer over inbraakpreventie, o.a. over

heling, op de site https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

en over buurtpreventie https://

hetccv.nl/onderwerpen/buurtpreventie/.

Vanuit het Wij-team is slachtofferhulp beschikbaar

op afroep. Bij een ongemakkelijk gevoel

altijd bellen: 050 367 9120.

https://wij.groningen.nl/wij-teams/wij-dewijert/

De agenten Timon Waardenburg en Johan

Bloem zijn vanuit het basisteam Groningen-

Zuid sinds enkele maanden actief op Instagram.

‘We willen via Instagram jullie een inkijkje

geven in ons werk en graag in verbinding

komen met de wijkbewoners. Zo horen we

graag wat er leeft en speelt in uw wijk’.

https://www.instagram.com/pol_groningenzuid/

Wilt u een melding doorgeven dan kunt u bellen

met het algemene telefoonnummer 0900-8844

en wanneer er sprake is van spoed of een

heterdaadsituatie dan kunt u bellen met 112.

Politie | Noord-Nederland | Groningen |

Basisteam Zuid

Vondellaan 8, 9752 EC Haren

Helperbel nr. 1, maart 2021 37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Link050 (vrijwilligerswerk) 050-3051900

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

MJD 050-3126123

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 050-3680632

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 050-5250000

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 050-3671000

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

WIJ De Wijert 050-3679120

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Donateur worden is

daarom belangrijk, want hoe meer

bijdragen, hoe sterker we staan. Zo

houden we ons bezig met het drukke

verkeer, de parkeerproblemen maar ook

met speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse openbare vergadering kunt u

uw zegje doen. U kunt doneren door

minimaal € 5,- over te maken op het

rekeningnummer van het wijkcomité

(het nummer staat vermeld op de laatste

regel van deze kolom)Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel

fijn! Bel voor meer informatie met de

voorzitter Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Liesbeth Fransen

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Teja Hoeksma

Eppie Edzes

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81INGB0002666256

Onderhoud in de wijk

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer en verkeer

- groningen.slimmelden.nl

- Kijk op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of meld u aan voor de digitale versie.

Helperbel nr. 1, maart 2021

39


Kijk voor het laatste nieuws op de website

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel

kunt u tot 28 mei 2021 sturen naar:

redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines