25.02.2022 Views

Beton en staalbouw 01 2022

Platform over beton en staal in de bouw

Platform over beton en staal in de bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

BETONENSTAALBOUW.NL

NUMMER 1 2022 | JAARGANG 10

FEBRUARI - MAART

RTBF MÉDIA SQUARE

BRUSSEL

BETON EVENT 2022

IN JUNI

SOFTWARE

AUTOMATISERING

DIGITALISERING

DUURZAME EN

KWALITATIEVE

BETONREPARATIES


AFAS Stadion - Alkmaar (NL)

Jumbo – Bleiswijk (NL)

TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

Prins Clausbrug – Dordrecht (NL)

The Edge - Amsterdam (NL)

ASK ROMEIN | Belder 101 | NL-4704 RK Roosendaal | +31 (0)165 750 300 | info@ask-romein.com


RENOVATIE ANKER BREEDPLAATVLOEREN

gepatenteerd ● goedgekeurd ● toegepast

RAB

Oplossing voor

Breedplaatvloeren

B+BTec introduceert als eerste een oplossing voor de problemen

met breedplaatvloeren: het gepatenteerde en goedgekeurde

Renovatie Anker Systeem (RAB)

Het RAB Anker is geschikt voor het versterken van breedplaatvloeren

die van beide zijden of enkel van de onderkant bereikbaar

zijn.

Het reparatie principe baseert zich op het herstel van de

gedelamineerde zone ter hoogte van de koppelstaven door de

prefab laag en de opgestorte laag weer tegen elkaar te spannen

middels verankeringen door en door of van onderuit, die onder

voorspanning verlijmd worden.

Het B+BTEC RAB Breedplaatvloer Renovatie Systeem is reeds in

meerdere gebouwen toegepast en heeft inmiddels ook de

goedkeuring gekregen van de Gemeente Amsterdam en een

gerenomeerd Nederlands onafhankelijk Ingenieursbureau.

Voordelen

■ Stofvrij

■ Geluidsarm

■ Toepasbaar tussen bestaande installaties

■ Toepasbaar in kleine ruimtes

■ Toepasbaar in gebouwen terwijl ze in

gebruik zijn

MEER INFO?

Interboor Midsland 030- 241 19 19

bbtectools.nl


1

Voorwoord

DIGITAAL SAMENWERKEN

De wereld is digitaal. Ook de bouwsector digitaliseert in rap tempo. In deze editie van Beton & Staalbouw besteden we veel aandacht

aan het thema digitalisering. We nemen diverse projecten onder de loep die voor de volle 100 procent vertrouwen op 3D/BIMmodellen

en gaan om tafel met een aantal leveranciers en gebruikers van de nieuwste softwareproducten. Digitaal samenwerken is

absoluut de norm.

Het thema Software | Automatisering | Digitalisering wordt ingeleid door een interessant gesprek met Roger Tan, voorzitter van het

BIM Loket. Het BIM Loket begon in 2015 als samenwerkingsverband rond informatisering in de bouw en groeide uit tot ‘clubhuis’

van, voor en door de sector. Inmiddels reikt de ambitie verder. De organisatie daagt iedereen in de bouwsector uit om samen te

werken aan digitalisering, op basis van een open informatiespeelveld en met als doel om te komen tot een 100 procent duurzame,

klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving. Vervolgens delen diverse leveranciers en gebruikers van de nieuwste

softwareproducten de laatste nieuwtjes en hun ervaringen.

Dat het thema digitalisering absoluut leeft in onze sector, bewijst ook de nieuwbouw van RTBF Média Square in Brussel. Het project,

bestaande uit twee gebouwen, samen goed voor 65.000 m 2 , maakt deel uit van de transformatie van de Reyerswijk en het ontwikkelingsplan

voor het mediapark.brussels. Het betreft een 100 procent BIM-project waarbij het 3D-model niet alleen wordt gebruikt

voor zowel het ontwerp als de uitvoering, maar ook op de langere termijn voor de exploitatie en het onderhoud ervan.

Ook voor de bouw van de nieuwe fabriek van Plastchem in Harderwijk staat het 3D-model centraal. Dankzij technieken uit de

gaming-industrie kon het gebouw al volledig worden beleefd én tot in de puntjes worden getest, nog voordat er één schop de grond

in is gegaan. De techniek gaat zelfs al zo ver dat een 3D-model gebruikt kan worden om een complete prefab fabriek aan te sturen.

Verderop meer over deze nieuwste technieken en de vele mogelijkheden van digitaal samenwerken.

Nu we verlost zijn van vrijwel alle coronamaatregelen mogen we elkaar ook weer fysiek ontmoeten. We kijken dan ook reikhalzend

uit naar het Beton Event 2022 op 14 juni aanstaande in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De dag heeft als thema Panorama Beton

en staat in het teken van kennis opdoen, kennis delen, kennismaken en vooral netwerken. Tijdens het event vindt ook de uitreiking

plaats van de Betonprijs 2021. Blokkeer 14 juni dus alvast in je agenda en wellicht tot dan! Voor nu wensen we je veel leesplezier.

Roel van Gils

5


Platform over beton en staal in de bouw

Nummer 1 Jaargang 10 | 2022

Verschijnt 4x per jaar

ISSN 2352-3867

Uitgever

Kwaliteitsborging voor producten en processen 8

Steeds meer betonnen constructies zijn dringend toe aan reparatie 10

De Pen: Een nieuwjaarswens: een volk dat leeft… 14

Welkom in de innovatiefste staalfabriek van Europa 18

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Philip Doutreligne, Chris Elbers,

Roel van Gils, Ramona Kezer, Susan Peek, Liesbeth

Verhulst, Liliane Verwoolde en Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGEMENT

Mark de Lau

m.delau@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink

hebben ontvangen, stuur een email naar traffic@

louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

€ 63,- per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING Bank IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Beton & Staalbouw magazine

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Directies en management van bouwbedrijven,

projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken

ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies

en andere betrokken overheden, landelijke,

regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,

constructeurs, technologen en leveranciers

actief in de Beton- en Staalindustrie

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

RTBF Média Square: het nieuwe hoofdkwartier van de Franstalige publieke omroep 20

RTBF Média Square rust op 800 gewapende en verankerde funderingspalen 22

Producent van betonnen keerwanden voorziet de toekomst 24

THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Op naar een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving 26

Meer rendement met een branchegericht ERP-systeem 28

‘The future is curved’ 32

Van ad-hoc-oplossingen naar geïntegreerde processen 34

Efficiënt beheer van informatiestromen 38

De prefab-branche groeit sneller dan ooit tevoren 42

Software voor industriële elementenbouwers 44

28

10

32

20


Inhoud

58

74

42

68

52

80

Kom naar het Beton Event 2022 48

BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

Gipskartonplaat brengt brandveiligheid Plesmanduin op topniveau 52

Kunstwerk onder het spoor 54

Veelzijdig, slim en efficiënt bouwen met staalplaat-betonvloeren 58

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL

NUMMER 1 2022 | JAARGANG 10

BETONENSTAALBOUW.NL

FEBRUARI - MAART

Integraal ontwerpen en bouwen met technieken uit de gaming-industrie 62

Parkeertoren moet leiden tot meer duurzame mobiliteit in Mechelen 66

1

RTBF MÉDIA SQUARE

BRUSSEL

BETON EVENT 2022

IN JUNI

THEMA SOFTWARE

AUTOMATISERING

DIGITALISERING

DUURZAME EN

KWALITATIEVE

BETONREPARATIES

Belgische staalfabriek is visitekaartje voor lean manufacturing 68

Een gebouw voor mensen, opgedragen aan de aarde 70

Cover

Interieur van het Geo- en

Milieucentrum (GUZ) in Tübingen.

(Beeld: Brigida Gonzalez)

Duurzaam bouwen voor de volgende generaties 74

Prefab beton maakt plaatje innovatieve Cityriver in Oostende compleet 78

Prefab betonbedrijf uit Lommel anticipeert op verdere groei 80

De veelzijdigheid van voorspansystemen 82

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

betonenstaalbouw.nl

Beton & staalpartners 86


Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | KOMO

De Wkb-prestatieladder

Kwaliteitsborging voor

producten en processen

Op komo-online.nl publiceert KOMO al haar beoordelingsrichtlijnen en kwaliteitsverklaringen.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), laat zij deze bovendien

onafhankelijk testen op hun bijdrage aan de risicobeheersing, zodat kwaliteitsborgers beschikken

over betrouwbare conformiteitsverklaringen bij hun borgingsactiviteiten. De markt verwacht echter

wel dat zij deze eenduidig en consequent toepassen. Deze intrinsieke waarde van een certificaat

staat los van het instrument waarmee de kwaliteit is vastgesteld en geborgd.

Ter voorbereiding op de Wkb ontwikkelde

KOMO een instrument voor kwaliteitsborging

(KiK). De praktijk wees echter uit dat er

behoefte was aan een algemene en onafhankelijke

waardering van conformiteitsverklaringen,

breder dan KOMO of KiK. Als antwoord

hierop heeft KOMO samen met de Vereniging

Kwaliteitsborgers Nederland (VKBN) en de

aangesloten instrumentaanbieders de waarderingssystematiek

verder veralgemeniseerd. Het

resultaat is de Wkb-prestatieladder.

GESTOELD OP TWEE ZUILEN

De Wkb-prestatieladder volgt logisch uit de

wijze waarop de bouwregelgeving in Nederland

is ingericht. Deze is geënt op het opgeleverde

bouwwerk en de minimale prestaties

die de bouwdelen dan moeten leveren. Deze

prestatie-eisen vertalen zich door naar twee

types kwaliteitseisen. Het ene type omvat de

kwaliteitseisen voor de toegepaste materialen

en producten; het andere type omvat de

voorwaarden waaraan het bouwproces moet

voldoen. Hiermee zijn de prestatie-eisen in

de bouwregelgeving gestoeld op twee zuilen.

Zodra kan worden aangetoond dat een bouwproject

geheel of gedeeltelijk voldoet aan de

prestatie-eisen en voorwaarden van beide zuilen,

kan voor dat gehele of gedeeltelijke project

een conformiteitsverklaring worden afgegeven.

‘De Wkb-prestatieladder ondervangt de

verschillen

8


De Wkb-prestatieladder in schema.

EEN LADDER VOOR BEIDE ZUILEN

Nu zijn er meerdere kwaliteitsregelingen in

omloop, die bovendien ook nog behoorlijk van

elkaar verschillen. Met name de mate waarin

een kwaliteitsregeling borgt dat aan alle voorwaarden

binnen de twee zuilen is voldaan,

verschilt. Dit verschil komt tot uitdrukking in

de waardering van een kwaliteitsregeling als

risicobeheersmaatregel. De Wkb-prestatieladder

ondervangt dit verschil. Hierin zijn de

kwaliteitsregelingen van beide zuilen opgenomen

in een gezamenlijke, dubbele ladder. Alleen

als zowel aan de voorwaarden voor de

toegepaste producten als aan de voorwaarden

voor het bouwproces is voldaan, is de

hoogste trede haalbaar. Dat is het punt waar

de poten van de ladder samenkomen.

In de Wkb-prestatieladder wordt zowel de

kwaliteit van het product als de kwaliteit van het

montageproces weergegeven.

ANDERE KWALITEITSREGELINGEN

De waardering van kwaliteitsregelingen - afgezet

tegen de Wkb-prestatieladder - wordt vastgesteld

door een onafhankelijke commissie. Deze

rapporteert objectief, geeft het resultaat weer

in het schema van de Wkb-prestatieladder en

geeft verbeteringsmogelijkheden aan voor de

kwaliteitsregeling. Een samenvatting van het

rapport wordt gepubliceerd op een centraal

platform, waar de bijdragen van allerlei bouwgerelateerde

kwaliteitsregelingen voor de risicobeheersing

van bouwprocessen inzichtelijk zijn.

Dit platform is voor iedereen open toegankelijk.

In de kwaliteitsregelingen zijn ook de voorwaarden voor het bouwproces opgenomen.

Het draagvlak voor de Wkb-prestatieladder

onder kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders

en beheerders van kwaliteitsregelingen is

er. Als initiatiefnemer is KOMO inmiddels gestart

met de concrete uitwerking. ■

9


Tekst en beeld | FEREB

Steeds meer betonnen

constructies zijn

dringend toe aan reparatie

In België zet FEREB (Federatie van specialisten in reparatie, versteviging en bescherming van

betonconstructies) zich samen met haar leden in voor duurzame en kwalitatieve betonreparaties.

Ze heeft hiervoor een certificatiesysteem uitgewerkt, gebaseerd op de Europese Norm EN 1504.

Deze norm beschrijft specificaties inzake identificatie, prestaties en veiligheid van producten en

systemen die worden gebruikt voor structurele en niet-structurele betonreparaties.

Aanbrengen van de carbonatatieremmende coating na betonherstelling.

10


‘In bijna alle

gevallen is de

wapening bij

betonschade sterk

gecorrodeerd’

Beschermen van de wapening.

DIAGNOSE, DE BASIS VAN EEN

DUURZAME BETONREPARATIE

De oorzaken van betonschade zijn uiteenlopend.

Carbonatatie en chloriden zijn de

voornaamste, maar daarnaast kunnen ook

chemische invloeden, mechanische belasting,

waterinfiltratie of ASR betonschade veroorzaken.

Een grondig vooronderzoek of diagnose

door een deskundig studiebureau of architect

dringt zich daarom op. Zonder degelijke diagnose,

welke trouwens wettelijk wordt bepaald

volgens de norm EN 1504, is een duurzame

betonreparatie niet mogelijk.

VOORBEREIDING VAN

DE ONDERGROND

Op basis van de diagnose worden de beschadigde

oppervlakken van de constructie gedetecteerd

en gemarkeerd. Door middel van

een drilboor wordt het loszittend en gecarbonateerd

beton rondom de wapening verwijderd

tot op een diepte van ca. 1 cm achter

de wapening. Voor grotere betonreparaties

wordt vandaag meer en meer hydrodemolition

toegepast. Het beschadigd beton wordt

onder hoge waterdruk verwijderd. Voordeel

van dit systeem is dat, in tegenstelling tot

pneumatische verwijdering, geen trillingen

ontstaan in de wapening die eventuele microscheurtjes

kunnen veroorzaken in de nietbeschadigde

betonstructuur.

BESCHERMING VAN DE

GECORRODEERDE WAPENING

In bijna alle gevallen is de wapening bij betonschade

sterk gecorrodeerd. ❯

11


Om verdere corrosie tegen te gaan, wordt de

wapening gezandstraald. Dit zorgt voor een optimaal

elektrochemisch contact tussen het staal

en de herstelmortel. Indien de betondekking

dunner is dan ca. 2 cm, dan wordt de wapening

extra beschermd door middel van een op cement

gebaseerde coating. Daar waar de wapening

volledig is doorgeroest wordt, indien structureel

nodig, een nieuwe wapening aangebracht.

Indien bij de diagnose betonschade de aanwezigheid

van chloriden werd vastgesteld, dienen

in de bestektekst specifieke instructies omtrent

de hersteltechniek en bijkomende beschermingstechnieken

te worden opgenomen. Hierbij

moet rekening gehouden worden met de

densiteit van de aanwezige chlorides. Ter voorkoming

van nieuwe schade wordt hier vaak kathodische

bescherming met opofferingsanodes

of met opgelegde stroom toegepast.

KEUZE VAN DE HERSTELMORTEL

De herstelmortel heeft specifieke eigenschappen

in functie van de te herstellen beton

en moet het CE-label dragen. De meeste

fabrikanten onderwerpen hun producten aan

een extra keuring door BCCA voor het bekomen

van een BENOR certificaat. Reparatiemortels

kunnen zowel manueel als machinaal

verwerkt worden. Manuele verwerking wordt

meestal toegepast bij kleinere oppervlakken.

Voor de grotere projecten maakt men

gebruik van spuitmortels of nivelleermortels,

waarvoor een aangepaste bekisting moet

worden geplaatst. In de praktijk stellen we

vast dat meer en meer overgeschakeld wordt

op deze innovatieve systemen. Dit gaat niet

alleen sneller, maar zorgt ook voor een betere

hechting van de mortel.

De hoeveelheid toegevoegd water, de mengtijden

en de pauzes tussen de beide mengprocessen

zijn bepalend voor de kwaliteit van de

reparatiemortel. Tijdens en na de uitvoering

van de reparatie dienen de nodige controles

te worden uitgevoerd. Zo worden bij het aanmaken

van de mortel alle gegevens als identificatienummer,

uur van de aanmaak, enz. genoteerd.

Tussentijds en na de werken worden

er op verscheidene plaatsen hechtproeven

uitgevoerd.

wordt in bescherming een besparing oplevert

van 3 tot 5 euro in terugkerende reparatiekosten.

Maar ook dat een gepaste bescherming

gemiddeld drie reparatiecycli elimineert binnen

de levensduur van de structuur. Zodra

de betonreparatie is uitgevoerd, dient er dus

een bescherming te worden aangebracht om

op termijn nieuwe schade te voorkomen. De

bescherming moet in eerste plaats in overeenstemming

zijn met de omgevingscondities beschreven

in EN 206-1 (betonnorm). NBN EN

1504-2 specificeert dan op zijn beurt de verschillende

types van beschermingsproducten.

CONTROLE EN MONITORING

Het duurzaam beheren van betonconstructies

door controle en monitoring is een laatste

schakel in het proces dat zal leiden tot een

duurzaam betonherstel. Voorkomen is uiteraard

beter dan genezen. Een permanent beheer

door monitoring van betonconstructies

kan heel wat leed en vooral kosten besparen.

Dankzij controle en monitoring kan men in

vele gevallen de evolutie van schade vooraf

gaan voorspellen en problemen tijdig detecteren,

om op het gepaste moment in te grijpen.

Controle en monitoring van betonconstructies

heeft vooral tot doel om de veiligheid en de

continuïteit in het gebruik te garanderen. We

definiëren hierbij verschillende veiligheidsniveaus

welke door de betonschade kunnen

worden veroorzaakt. Het kan hier gaan over

esthetische schade, niet-structurele of beginnende

of ernstige structurele schade. ■

‘Een permanent beheer door monitoring

van betonconstructies kan heel wat leed

en vooral kosten besparen

BESCHERMING VAN

DE BETONCONSTRUCTIE

Een Life Cycle Cost model, gemaakt op basis

van projectinformatie en producteigenschappen,

geeft een kostenvergelijk tussen betonreparatie

in combinatie met een bescherming

en betonreparatie zonder bescherming. Dit

rapport stelt dat elke euro die geïnvesteerd

Hydrodemolition.

Diagnose-detectie wapening.

12


13


DE PEN

Foto: Suzanne van de Kerk

14


DE PEN

​prof. ir. Rob Nijsse​

Emeritus hoogleraar Building Engineering aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft. Oud directeur ABT Velp / Delft.

EEN NIEUWJAARSWENS:

EEN VOLK DAT LEEFT…

Halverwege de Afsluitdijk staat gegraveerd in het Lely monument: ‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’. Een

simpele waarheid, die niemand zal durven ontkennen. Wat moeten we in 2022 doen om deze mooie spreuk voor de

komende generaties op een klimaat- en natuurbewuste wijze te realiseren?

Laten we met deze blik eens naar de huidige Randstad kijken. Wat meteen vreselijk opvalt op weg naar een klimaat- en

natuurbewuste toekomst, is de botsing tussen Schiphol en wonen + natuur. In de Bosatlas is te zien dat er in de ellips,

met de klok meebewegend, tussen Beverwijk, Zaandam, Amsterdam, Hilversum, Mijdrecht, Alphen a/d Rijn, Leiden en

Haarlem ernstige geluidsoverlast is. Voegen we daar de kerosinedampen van de vliegtuigen en het gigantische grondbeslag

in het Groene Hart van Nederland aan toe, dan zal Schiphol dus weg moeten. Naar zee dus. Op een eiland met

daaromheen een door de mens gemaakte waddeneilandenconstructie, die tevens het zandtransport langs de kust reguleert

en de te hoge golven dempt. Daar hebben we ervaring mee, met de experimentele Zandmotor bij Den Haag. De

rondvliegende vogels? Tja, daar zal wat op gevonden moeten worden, net als bij het huidige Schiphol, trouwens. Geen

vaste landingsbanen maar drijvende landingsbaanpontons van hoogwaardig beton, optimaal te richten op de heersende

windrichting. De bestaande terminals kunnen in gebruik blijven, verbonden door een ondergrondse hogesnelheidsverbinding

met het eiland. Deze hoogwaardige openbaar vervoer variant laten we meteen in een grote, ondergrondse cirkel

doorlopen, weer met de klok mee bewegend, tussen Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag.

Het Groene Hart van Nederland kan weer gebruikt worden voor alleen wonen en de natuur.

Misschien kunnen we weer een aantal polders vullen tot natuurmoeras? Zo regelen we de waterhuishouding beter in

plaats van dom leegpompen. En, oh ja, de boeren moeten de koeien ’s zomers weer allemaal buiten laten lopen en kleinere

lichte tractoren gaan gebruiken, zodat ze in het drassige land niet vastlopen. Met natuurlijk een afdoende vergoeding per

liter melk voor het extra werk. Op het drassige land zullen Grutto, Kemphaan en Kievit het ‘opeens’ veel beter gaan doen.

Tijdens de lockdownperiode heb ik gefascineerd de biografie van Cornelis Lely van Cees Banning gelezen. Wat een

verhaal van botsende financiële en ideële belangen in het begin van de 20ste eeuw! Vergeten in die tijd: het milieu, waardoor

er een laffe plas zoet water ontstond: het IJsselmeer. Dat gaan we veranderen in het plan Lely 2.0. Hoe we dit gaan

doen? (1) Met de doorbroken Afsluitdijk (met bruggen) waardoor het getij weer grip krijgt op het IJsselmeer, pardon, de

Zuiderzee. Een uitdaging voor de TU Delft om dit veilig te laten verlopen, maar daarom worden ook (2) de dijken eromheen

versterkt en (3) een reeks nieuwe woon- of natuureilanden verbonden door mooie bruggen van Enkhuizen naar

Stavoren (en omgekeerd natuurlijk!) met trein-, auto-, fiets- en voetverbindingen. Wie gaat dit uitvoeren? Het Europese

bedrijfsleven onder directie van Rijkswaterstaat 2.0 met theoretische ondersteuning van de Technische Universiteiten.

Rijkswaterstaat moet met afdoende kwalitatief technische mensen worden versterkt om dit in goede banen te leiden.

Waterbouw research aan de Universiteiten zal enorm uitgebouwd moeten worden. Weggegooid geld als de klus geklaard

is? Zeker niet, er zijn genoeg delta’s in de wereld met dezelfde natuur- en woonproblematiek.

Laten we Nederland weer het eerste Waterbouwland van de Wereld maken!

Ik wens u allen een voorspoedig 2023, 2024, 2025, 2026 etc. ■

15


TECHNICHE

MAAKT (SAMEN)WERKEN LEUK

CONSTRUCTEURS - MODELLEURS

STRESS ENGINEERS - ONTWERPERS

building

careers

010-7661000

WWW.TECHNICHE.EU

WERVING & SELECTIE

UITZENDEN

DETAVAST


140

PAAR

GOUDEN

HANDEN

WE STEEL THE FUTURE!

Wij beschikken over een volautomatische hightech

machinelijn en mogen ons meest innovatieve

staalbouwer van Europa noemen. Daarbij kunnen

we bouwen op een geweldig gedreven team van

140 medewerkers. Ook in ontwikkelingen zoals BIM,

Lean, BREEAM en Design & Build blijven we up-todate.

Juist dat maakt dat we in het voortraject van

een project vaak al een adviserende rol vervullen.

Bekijk onze gerealiseerde projecten de website!

24/7

VOLAUTO-

MATISCHE

MACHINELIJN


Tekst | Chris Elbers Beeld | Reijrink Staalconstructie

Welkom in de innovatiefste

staalfabriek van Europa

Bij Reijrink Staalconstructie spreken ze de klare taal van staal. Van een functioneel traphek tot een

complexe constructie voor de utiliteitsbouw: het familiebedrijf zorgt al meer dan 50 jaar voor tot

in perfectie uitgevoerde staalconstructies. Over de hele wereld en voor de meest uiteenlopende

opdrachtgevers. Reijrink investeert continu in techniek en in haar vakkundige team: 'de gouden

handjes'. Sinds dit jaar is het volautomatische lassysteem The Fabricator in gebruik, waardoor

Reijrink Staalconstructie zich de meest innovatieve staalfabriek van Europa mag noemen.

Welcome to the Steel future….

Slim en efficiënt werken is al zo'n 55 jaar een

vanzelfsprekendheid bij Reijrink, in 2020 winnaar

van de Nationale Staalprijs. Dat geldt ook

voor het doorlopend investeren in mensen en

middelen, slim automatiseren en toekomstgericht

innoveren. Het is een aanpak die inmiddels

tot prachtige resultaten heeft geleid. Zoals

een klinkend klantenbestand, een fraaie referentielijst

en twee moderne, compleet geoutilleerde

productiefaciliteiten op Industrieterrein

Mierbeek in Esbeek (gemeente Hilvarenbeek)

en Industrieterrein 't Vaartje te Someren-Eind.

“We bouwen mee aan onder meer industriehallen,

distributiecentra, parkeergarages, kantoorpanden,

bioscopen en sporthallen”, bevestigt

directeur Willem Reijrink de veelzijdigheid

van zijn bedrijf. “Projecten waarvoor we alles

aan boord hebben. Zo pasten we als één van

de eerste robotisering toe, beschikken we over

een uitgebreide materieelvloot en hebben we

een hecht team van circa 140 enthousiaste

vakmensen. Specialisten die met hun gouden

handjes telkens weer het verschil maken.”

NIEUWE PRODUCTIEPLAATS

Waar Reijrink zich in Someren-Eind vooral

richt op de fabricage van zwaardere staalconstructiewerken

(waaronder vakwerkspanten),

komen binnen de hoofdvestiging in Esbeek

vooral de conventionele staalproducten tot

stand. Ook wordt hier de engineering, planning,

werkvoorbereiding en projectleiding

verzorgd. Dat alles gebeurt sinds anderhalf

jaar vanuit een hagelnieuwe productieplaats.

“Rondom de vervanging van ons oude machinepark

ontstond de kans om pal achter de bestaande

fabriekshal een stuk grond van 25.000

vierkante meter te kopen”, aldus Reijrink. “Die

twee feiten hebben uiteindelijk geresulteerd

in de bouw van een nieuwe, state-of-the-art

fabriek en de plaatsing van een dito machinelijn.

Terwijl we sindsdien onze oude fabriek

gebruiken voor het samenstellen van onze

producten, is ons nieuwe onderkomen al zo'n

anderhalf jaar operationeel voor de productie

De 28.000 m 2 tellende werkvloer combineert innovatie en mankracht optimaal.

18


The Fabricator is de meest recente toevoeging aan de ultramoderne hal van Reijrink Staalconstructie.

van diverse staalconstructies voor de utiliteitsbouw.”

Het paradepaardje binnen dat proces

vormt de begin dit jaar geplaatste Fabricator,

een hypermodern lassysteem dat Reijrink als

één van de eerste producenten in Europa in

staat stelt om stalen constructies compleet geautomatiseerd

te hechten en te lassen. Nadat

de hiervoor benodigde balken zijn gelost, gaan

ze achtereenvolgens door de straalmachine,

boorstraat, zaagstraat, scribingmachine (aftekenmachine)

en snijrobot. Aansluitend zorgt

The Fabricator voor de finishing touch door

het plaatwerk volautomatisch op de bewerkte

balken te bevestigen. “Een mooie meerwaarde

van ons toch al omvangrijke producten- en

dienstenpakket”, besluit Reijrink. ■

GEVARIEERDE STAALCONSTRUCTIE

In Greenport Venlo realiseert Hessing Supervers de 'Fabriek van de Toekomst'.

In opdracht van Bouwbedrijf van de Ven verzorgt Reijrink voor dit project de

staalconstructie. Deze bestaat uit bijna 2,5 miljoen kilo staal. Het betreft een zeer

gevarieerde staalconstructie waar alle aspecten in voorkomen, zoals volle liggers,

vakwerkspanten en raatliggers. De conservering van de constructie omvat het

spuiten, verzinken, poedercoaten en een duplex coating (verzinken en tweelaags

poedercoaten).

‘Continu

automatiseren en

innoveren is bij ons

vanzelfsprekend’

19


BRUSSEL RTBF MÉDIA SQUARE

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | BESIX

RTBF Média Square:

het nieuwe hoofdkwartier van

de Franstalige publieke omroep

Ondersteuning van het hoofdgebouw.

‘Het gebouw omvat tal van grote lokalen, waardoor

draagrichtingen frequent veranderd moesten worden

RTBF Média Square, ontworpen door MDW Architecten en V+, maakt deel uit van de grondige

transformatie van de Reyerswijk en het ontwikkelingsplan voor het Mediapark.brussels. Het nieuwe

complex, met een bruto oppervlakte van 65.000 m², bestaat uit één gebouw dat twee delen telt,

waaronder een hoofdgebouw van zeven verdiepingen bovengronds, drie verdiepingen ondergronds

en een logistiek gebouw met twee bouwlagen bovengronds.

20


BRUSSEL RTBF MÉDIA SQUARE

Rendering van het VERSION gebouw.

PROVISOIRE

numéro

indice

date

Projectdirecteur Tom Michiels (links) en

verantwoordelijke uitvoering Jonathan Geldhof

(rechts).

AMBITIEUS PROJECT

Het contract voor de bouw werd in maart

2020 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap

Valbesina, bestaande uit BESIX en

haar partners Valens en In Advance. De werken

gingen in augustus vorig jaar van start en

de oplevering is gepland voor eind 2023. Nadien

moeten de specifieke multimedia-uitrustingen

en voorzieningen voor de studio’s nog

uitgevoerd worden om het gebouw definitief

te kunnen betrekken in de loop van 2025.

In het complex komen alle studio’s, vergaderzalen,

het restaurant en de redactieruimte.

Er wordt gewerkt met een mix van materialen,

waaronder hout, aluminium, staal en ook

zichtbeton, zowel glad als gewassen. RTBF Média

Square is een 100% BIM-project, waarbij

het 3D-model wordt gebruikt voor zowel het

ontwerp en de uitvoering als voor de latere

exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

IMAGE DE SYTNHESE

projet

RTBF BRUXELLES

RUIM 10 KILOMETER

SECANSPALENWANDEN

In het ondergrondse gedeelte werd gewerkt

met prefab kolommen, balken en gewelven.

Vanaf het gelijkvloers wordt de constructie op

klassieke wijze opgetrokken met ter plaatse

gestorte kolommen en balken, welfsels, predallen

en vloerplaten. De totale hoeveelheid

geplaatste secanspalenwanden bedraagt maar

liefst 10 kilometer! Andere cijfers die tot de

verbeelding spreken: er werd bijna 4 MIO kg

wapening in het gebouw verwerkt, evenals

32.000 m 3 structureel beton (waaronder 1.750

m 3 prefab kolommen en balken) en 500.000

kg stalen profielen. BESIX/Valens staat tevens

in voor de binnenafwerking met gipskarton,

MDF en metselwerk, voorzien van de nodige

perforaties met het oog op de akoestiek. Het

zichtbeton wordt deels gewassen, waardoor

de grindkorrels aan de oppervlakte komen.

MINIMALE OVERLAST VOOR DE

OMGEVING

Om de hinder voor de omgeving maximaal te

beperken in deze dicht bebouwde omgeving,

werden betonnen wanden aan de kant van

de buren geplaatst om geluidsoverlast tegen

te gaan en de trillingen op een aanvaardbaar

niveau te houden. Ook werden afspraken gemaakt

met de buren wat de werkuren betreft.

152

phase

imaGeS non contractueLLeS

SOUM

donnÉeS À titre indicatiF

SPECIFIEKE UITDAGINGEN

Het gebouw omvat tal van grote lokalen,

waardoor draagrichtingen frequent veranderd

moesten worden. Hiervoor waren hogere

schoringen en tijdelijke extra constructies nodig.

De werf werd evenmin gespaard door de

COVID-19-pandemie. De tijdige levering van

het bekistingshout kwam in het gedrang en

ging bovendien gepaard met flinke prijsstijgingen.

Hierdoor was BESIX/Valens genoodzaakt

om voor de bekistingen meer staal dan hout te

gebruiken. Op zich geen slechte keuze, want

het staal was vlotter leverbaar en leverde

geen afval op, wat met hout wel het geval is.

COVID-19 bemoeilijkte tevens fysieke werkvergaderingen

en de beperking van 2 personen

per wagen leidde tot verhoogd verkeer en parkeermoeilijkheden

in de omgeving van de werf.

Maar al bij al wist BESIX/Valens de negatieve

impact van de pandemie te beperken. De werf

liep geen noemenswaardige vertragingen op

en de RTBF kan met een gerust hart uitkijken

naar de geplande eindoplevering in 2023. ■

-

15.11.2018

écheLLe

----

8

ECOLOGIE EN

ENERGIEZUINIGHEID

Een minimale impact van het gebouw wordt

mede gegarandeerd door de plaatsing van

250 m² zonnepanelen en de aanleg van diverse

groendaken in combinatie met groenvoorzieningen

op de binnenplaats en met

geothermie. Ook voldoet het gebouw aan

bijzonder strenge energieprestatiecriteria en

akoestische normen.

Overzichtsbeeld van de bouwplaats.

Balken en kolommen van de polyvalente zaal.

21


BRUSSEL RTBF MÉDIA SQUARE

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Franki Foundations

Geavanceerde funderingstechnieken:

RTBF Média Square rust op

800 gewapende en verankerde

funderingspalen

Secanspalenwand gemaakt uit maar liefst 800 verbuisde avergaarpalen.

Franki Foundations, met haar hoofdzetel in Saintes, is gespecialiseerd in paalfunderingen,

kerende wanden en grondverbetering. Het gamma paalfunderingen bestaat onder andere uit

grondverdringende palen (trillingvrij of geheid), trillingvrije schroefpalen met uithaling van grond,

boorpalen en micropalen. De expertise van Franki Foundations in kerende wanden bestrijkt zowel

diepwanden, vernagelde wanden, tangent of secans palenwanden als soilmix wanden.

Tot 4 niveaus verankeringen in de palenwand.

22


BRUSSEL RTBF MÉDIA SQUARE

‘Het bouwterrein was

helemaal niet vlak

en vertoonde een

hoogteverschil van

maar liefst 6 meter’

Het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de avergaarpalen door middel van een dubbel rotatiesysteem.

Stalen stempelbuizen waar grondankers vanwege de aanpalende gebouwen niet mogelijk waren.

Franki Foundations maakt deel uit van de Belgisch

internationale BESIX Group en beschikt

over eigen vestigingen in diverse Europese landen.

In deze hoedanigheid én omwille van haar

jarenlange ervaring in bouwputten in beperkte

stedelijke ruimtes werd het bedrijf ingeschakeld

voor de funderingswerken bij de bouw

van RTBF Média Square, het nieuwe hoofdkwartier

van de Franstalige omroep in België.

UITDAGENDE

OMSTANDIGHEDEN

Vanwege de complexiteit van het project en de

specifieke plaatselijke bodemgesteldheid werden

voor de realisatie van de bouwput diverse

funderingstechnieken toegepast. Projectleider

Olivier Vancoppenolle omschrijft het als volgt:

“Het terrein waarop we moesten werken, was

helemaal niet vlak en vertoonde een hoogteverschil

van maar liefst 6 meter. Hierdoor

waren we genoodzaakt om te werken vanaf

diverse platformen op verschillende hoogtes.”

“Ook de bodemgesteldheid stelde ons voor de

nodige uitdagingen. We hadden hier immers te

maken met een typische, niet-verzadigde zandgrond,

kenmerkend voor de Brusselse regio.

Omwille van deze grond moesten we voor de

nodige stabilisatie zorgen bij de realisatie van de

drie ondergrondse niveaus. Dit bereikten we

door te werken met verbuisde avegaarpalen

(dubbel rotatiesysteem). Eén op de twee van

deze palen, met een diameter van 63 cm en

lengtes van 7 tot 18 m was voorzien van een wapening,

geplaatst ná betonnering. In totaal werden

800 dergelijke palen over een bouwput perimeter

van 450 lopende meter geïnstalleerd.”

COMPLEXE TECHNIEKEN

Vancoppenolle: “Door het toepassen van deze

funderingstechniek, met de resulterende stabilisatie

van de ondergrond, konden de kelderverdiepingen

gerealiseerd worden zonder toevlucht

te nemen tot de gebruikelijke taluds. Omwille

van de diepte van de uitgravingen was een extra

verankering van de palen nodig vanaf een zekere

hoogte. Deze actieve verankering met voorspankabels

liet toe om probleemloos de drie

ondergrondse niveaus vooraf te stabiliseren en

nadien uit te graven. Naast de realisatie van de

bouwputwand werden over een kleinere perimeter

52 stabiliserende palen en 35 alleenstaande

palen gerealiseerd, waarvan sommige dienst

deden als funderingspalen voor de torenkranen.”

GEFASEERDE AANPAK

“De funderingswerken op deze grote werf liepen,

perfect gefaseerd, van september 2020

tot februari 2021, met inbegrip van een korte

stilstand omwille van administratieve redenen.

De goed geplande fasering van de werken

maakte dat ook tijdens onze werkzaamheden

de andere bouwpartners aan de slag konden

blijven zonder nutteloos verlet. Er waren continu

twee funderingsmachines aan het werk op

de bouwplaats en er werden ruim 4.500 kubieke

meter beton en 550 ton wapeningsstaal

verwerkt voor de funderingspalen.” ■

23


Tekst | Bosch Beton/Susan Peek Beeld | Bosch Beton

Producent van

betonnen keerwanden

voorziet de toekomst

Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen in de bouw. Een bewuste omgang met

grondstoffen en productieprocessen wordt daarin belangrijker. Dat betekent: constant blijven

ontwikkelen, innoveren en naar de toekomst kijken. En precies dát doet Bosch Beton.

​Het ambitieuze familiebedrijf Bosch Beton

loopt voorop in duurzaamheid. Het is de ambitie

van de keerwandenproducent om de belasting

van het milieu te verlagen, de footprint

van haarzelf en haar klanten zo klein mogelijk te

maken en te werken naar een 100% circulaire

productie in de toekomst. Klanten van Bosch

Beton bouwen met hun producten mee aan

een duurzame toekomst.

BUILDING A SOLID FUTURE

Beton is een betrouwbaar bouwmiddel, maar

de grondstoffen zijn eindig. Daarom blijft het bedrijf

innoveren, ontwikkelen en verduurzamen

om een kwalitatief goed en duurzaam product

te kunnen blijven maken en leveren. Als eerste

keerwandproducent ter wereld behaalde Bosch

Beton het CSC Goud-certificaat, wat aangeeft

dat de betonproducten op een duurzame

en verantwoorde manier geproduceerd zijn.

DUURZAME PRODUCTIE

In de state-of-the-art fabriek in Barneveld

draait de productie geheel om duurzaamheid.

De eerste duurzame betonfabriek in Nederland

is gebouwd volgens BREEAM-NL. “We

willen onze grondstoffen optimaal benutten

en als dat mogelijk is ook hergebruiken met

respect voor onze omgeving. Zo gebruiken

we duurzame materialen, gerecyclede producten

en werken we met duurzame installaties”,

vertelt Gerard van den Bosch, CEO en medeeigenaar

van Bosch Beton. “Op de fabriek liggen

18.500 zonnepanelen die ons van energie

voorzien. Het regenwater vangen we op in een

2.100 m 3 groot waterbassin, waarna we het gefilterd

hergebruiken in ons productieproces.”

OUDE FABRIEK ‘OPETEN’

De oude fabriek van Bosch Beton in Kootwijkerbroek

is gesloopt. De 20.000 ton puin

is verwerkt tot een granulaat die weer als

grondstof dient voor nieuwe keerwanden.

“Inmiddels is een derde van het puin hergebruikt

voor de productie van hoogwaardige

betonnen keerwanden. Zo eten we als het

ware de oude fabriek op”, zegt Brechtje van

den Beuken-Van den Bosch, CEO en medeeigenaar

van Bosch Beton. “Dit past volledig

in onze ambitie om in de toekomst 100%

circulair te produceren.” De producent kiest

24


Bosch Beton hergebruikt de fundamenten van haar oude fabriek.

‘Inmiddels is een derde van het puin hergebruikt voor de productie

van hoogwaardige betonnen keerwanden

bewust voor de productie van kwalitatief

goede en duurzame producten voor nu en in

de toekomst. De levensduur van het eindproduct

moet minimaal 50 tot 100 jaar bedragen

én het product moet aan het einde van de

levensduur weer volledig te recyclen zijn.”

SOLIDE PARTNER

Duurzaamheid gaat verder dan dat. Bosch Beton

onderhoudt al jarenlang een duurzame relatie

met haar klanten en partners en gaat voor

samenwerkingen met wederzijds vertrouwen

én gericht op de toekomst. Klanten ontzorgen,

persoonlijk en full-service gericht contact,

maatwerk, de hoogste kwaliteit en een snelle

levering maken Bosch Beton tot een solide

partner in de GWW-sector. ■

De state-of-the-art-fabriek van Bosch Beton in Barneveld.

25


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | BIM Loket

Op naar een

Digitaal Stelsel

Gebouwde Omgeving

Ongeveer tegelijk met het BetonAkkoord in 2018 is de ‘DigiDeal’ gesloten. Marktpartijen,

kennisorganisaties en het ministerie van BZK sloegen onder regie van het BIM Loket de handen

ineen om de digitaliseringsopgave binnen de sector te versnellen. Inmiddels lopen onder de paraplu

van digiGO tientallen versnellingsprojecten en wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het

Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Alles is gericht op digitale samenwerking.

“Deze ketenbrede digitaliseringsaanpak is cruciaal om de grote opgaven van de sector te realiseren”,

zegt voorzitter van de DSGO programmaboard Roger Tan. “Het is een voorwaarde om efficiënter,

duurzamer en beter te werken.”

Stappen maken met BIM.

Het gaat hard met de digitale ontwikkelingen in

de sector. Digitalisering helpt ons verder in het

gehele bouwproces, van ontwerp tot en met

beheer. Het is uitgegroeid tot een vitale productiefactor.

Ontwerpen, toetsen met virtual reality,

rekenen aan complexiteit, simulaties, serious gaming,

parametrisch ontwerpen, plannen, digital

twinning, uitvoeren, controleren… er wordt

steeds meer mogelijk. Ook bij het onderhoud

van installaties, zoals planningen en predictive

maintenance, speelt digitalisering een steeds

grotere rol. “Toch zijn er in de recente ‘digimonitor’

nog grote verschillen tussen de verschillende

clusters in de sector en ook in de mate van

digitale volwassenheid”, signaleert Tan. “Cruciaal

is dat er niet alleen binnen de eigen organisatie

wordt geïnvesteerd, maar juist ook in horizontale

ketens. Daar speelt het programma digiGO

een belangrijke rol, samen met BIM Loket.”

NEXT LEVEL:

FEDERATIEF DATA DELEN

De volgende digitale golf-uitdaging komt er alweer

aan. Naar verwachting zal deze ons verder

helpen om samen slimmer en sneller te werken

in de bouwsector. We zijn inmiddels wel gewend

aan het versturen van digitale informatie

van systeem naar systeem. De volgende stap

heet ‘federatief data delen’, een applicatie waaraan

hard wordt gewerkt binnen het programma

Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).

Tan: “Bij federatief data delen wordt informatie

uit een applicatie van onderneming A – onder

voorwaarden – beschikbaar gesteld aan een applicatie

van onderneming B. Een export maken

(bijvoorbeeld in PDF), deze inpakken en digitaal

26


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

‘Mensen zijn én blijven

van vitaal belang bij

digitale samenwerking’

Digitalisering is een belangrijke voorwaarde om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.

verzenden om deze vervolgens weer uit te pakken

en te importeren behoort dan tot het verleden.

Data blijven bij de eigenaar (de bron) en

de gebruiker kan deze ophalen wanneer nodig.”

GOEDE AFSPRAKEN

Hiervoor moet de ‘Digital Trust’ wel goed geregeld

worden. De data mogen immers alleen

in handen komen van de juiste partij en uitsluitend

worden ingezet voor de beoogde doeleinden.

Ook over datamodellen en de inhoud

van digitale transacties moeten goede afspraken

worden gemaakt. “Federatief data delen

is de nieuwe stap in de aanpak van de steeds

groter wordende maatschappelijke opgaven”,

daarvan is Tan overtuigd.

DIGITAL SAVVY

“De digitalisering gaat hard en helpt ons zeker

verder, maar laten we niet vergeten de mensen

mee te nemen in deze ontwikkelingen.

Mensen zijn en blijven van vitaal belang. ‘Digital

Savvy’ – het slim gebruiken van digitale

mogelijkheden – wordt een kerncompetentie

voor iedereen die samenwerkt binnen de

ontwerp-, bouw- en technieksector.”

SAMEN MET DE SECTOR

Dat maakt het belangrijk om het DSGO te

ontwikkelen samen met de sector. “Een representatieve

vertegenwoordiging in het programma

is essentieel”, besluit Tan. “We zijn

hiervoor op zoek naar partijen die zich hierdoor

aangesproken voelen.” ■

Samen werken aan een digitale gebouwde omgeving.

Roger Tan: ‘De volgende stap heet ‘federatief

data delen’.

Overkoepelend overzicht en inzicht.

27


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Liemar

Meer rendement met

een branchegericht

ERP-systeem

Liemar hanteert een top-downbenadering als het gaat om het beheersen van bedrijfsprocessen en projecten.

Al 35 jaar ontwikkelt Liemar branchegerichte ERP-software met een sterke focus op de staalbouw.

Het Nederlandse softwarehuis toont aan dat ERP-software niet alleen geschikt is voor grote

bedrijven, maar dat het potentieel juist ook voor de kleinere staalbouwers gigantisch is. Een

gesprek met directeur Jan van Hapert en salesmanager Niels Oudenaarden over het in eigen huis

ontwikkelde ERP-systeem LiemarX.

28


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

‘Met een druk op de

knop is alle relevante

informatie beschikbaar’

Klanten geven heel duidelijk aan dat ze, sinds ze met LiemarX werken, meer omzet draaien zonder dat ze

nieuwe mensen hoeven aan te werven.

Liemar houdt zich uitsluitend bezig met de ontwikkeling

van ERP-software. “De grootste verdienste

van een ERP in het algemeen en LiemarX

in het bijzonder zit hem in de integratie

van verschillende modules om bedrijfsprocessen

en projecten aan te sturen en te beheersen”,

begint Van Hapert. Wanneer is een ERP

interessant? “Bijvoorbeeld als je veel verschillende

softwareprogramma’s hebt draaien die

ook nog eens met veel moeite aan elkaar zijn

geknoopt. Natuurlijk, je ontkomt niet aan een

tekenpakket en een boekhoudprogramma,

maar alle overige informatie kun je prima uit

één softwareprogramma halen: een ERP. Dat

leidt onherroepelijk tot meer rendement.”

ONDERDEEL VAN DE

TOTAALAANPAK

“Onze klanten geven heel duidelijk aan dat ze,

sinds ze met LiemarX werken, meer omzet

draaien zonder dat ze nieuwe mensen hoeven

aan te werven”, vervolgt Van Hapert. “Natuurlijk

verloop wordt heel gemakkelijk met

automatisering opgevangen. Een mooi voorbeeld

daarvan is Meco Metal. Zaakvoerder

Harry Seijkens zocht bewust naar een totaal

geïntegreerd ERP-systeem om zijn beoogde

lean-filosofie te implementeren. Gezamenlijk

hebben we een compleet andere methodiek

opgezet voor het aansturen van de fabriek en

het beheersen van zowel de bedrijfsprocessen

als de projecten. Dat is waar wij in excelleren

en wat onze software uniek maakt.

LiemarX is onderdeel van de totaalaanpak om

meer rendement te behalen. Meco Metal is

daar het levende bewijs van.”

FUNDAMENTEEL ANDERE

BENADERING

Liemar hanteert volgens Oudenaarden een

top-downbenadering als het gaat om het beheersen

van bedrijfsprocessen en projecten.

“Om van hieruit specifieke ondersteuning te

bieden aan de verschillende afdelingen en

ze van de juiste informatie te voorzien. Dat

is fundamenteel anders dan de gebruikelijke

bottom-up aanpak. Door onze conceptuele

insteek en specifieke benadering zie je dat

onze software juist ondersteunend werkt. ❯

29


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Het voordeel van een branchegericht ERP-systeem is dat er geen enorme investeringen benodigd zijn in het voorproces. Liemar neemt de angst voor het ‘onbekende’ weg

en neemt alle risico’s uit handen.

Met een druk op de knop is alle relevante

informatie beschikbaar. Gebruikers worden

geen slaaf van de software en worden er ook

niet door belemmerd. Sterker nog, je komt

zelfs in een continu verbeteren cyclus met elkaar.”

Van Hapert vult aan: “Organisatorisch

hoef je het wiel ook niet opnieuw te gaan

uitvinden. Onze software bevat een template

voor de inrichting van de complete organisatie

gebaseerd op de knowhow van tig andere

gebruikers uit de branche.”

MARKTVERBREDING

LiemarX leent zich volgens Oudenaarden ook

uitstekend voor toepassing in sectoren waar

een staalcomponent onderdeel is van de totaaloplossing.

“Bijvoorbeeld bedrijven die zich

richten op de industriebouw, waarbij complete

projecten aangenomen worden, inclusief onder

andere het betonwerk, de beplating, etc. De beheersaspecten

en projectdynamiek zijn identiek,

en door de conceptuele top-downbenadering

kunnen ook deze scope-delen tot in de puntjes

met Liemar onder controle worden gehouden.”

DANKBAARHEID

Liemar werkt voortdurend samen met klanten

aan de nieuwste oplossingen die daarmee

direct in de praktijk worden getest. “Wij investeren

jaarlijks meer dan 25% van onze omzet

in nieuwe ontwikkelingen waarvan al onze

klanten profiteren. Daarmee bieden we de garantie

voor een optimale continuïteit van hun

informatiesysteem”, zegt Van Hapert. “Het

voordeel van een branchegericht ERP-systeem

is bovendien dat er geen enorme investeringen

benodigd zijn in het voorproces. Wij nemen de

angst voor het ‘onbekende’ weg en nemen alle

risico’s uit handen.” Oudenaarden, die zelf vele

jaren ervaring heeft in projectbeheersing en

projectcontrolling in binnen- en buitenland en

dus als geen ander weet waar een ERP aan moet

voldoen, tot besluit: “Wij helpen met LiemarX

processen en projecten snel onder controle

te krijgen. Heel recent hebben we nog een

klein bedrijf met een handvol medewerkers

aangesloten. De eigenaar ziet LiemarX als een

geschenk uit de hemel, heeft opeens volledige

controle en inzicht in uren, planning, kosten en

opbrengsten. Het brengt het bedrijf zo’n stap

verder. Je voelt de dankbaarheid gewoon.” ■

‘Wij investeren jaarlijks

meer dan 25% van

onze omzet in nieuwe

ontwikkelingen

LiemarX leent zich ook uitstekend voor toepassing in

sectoren waar een staalcomponent onderdeel is van

de totaaloplossing.

30


www.rijbroekvloeren.nl

STRONG FOUNDATIONS.

SOLID FUTURE.

Franki Foundations heeft sinds 1909 een wereldwijde

ervaring in ontwerpen, bestuderen en uitvoeren

van geoptimaliseerde funderingsoplossingen

op maat voor uw projecten.

Franki Foundations nv

Avenue Edgard Frankignoul 2 - 1480 Saintes

mail@ffgb.be | www.ffgb.be

Al ruim 20 jaar dé

specialist als het gaat

om vloerrenovatie

VAN RIJBROEK VLOEREN

TOONAANGEVEND SINDS 1976

GIETVLOEREN

VAN RIJBROEK

VLOEREN

0413 - 265055 info@rijbroekvloeren.nl

De vloer vlak

is ons vak !

Gietdekvloeren

Zandcementvloeren

Zwevende vloeren

www.egalizer.nl

info@egalizer.nl

073-548 24 87

“GIETDEKVLOEREN:

DE BASIS VOOR ELKE VLOERAFWERKING”


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Kersten, ISD

‘THE FUTURE

IS CURVED’

Naturalis in Leiden.

Als het aan Kersten ligt, is de toekomst curved. De specialist in gebogen staal- en

aluminiumconstructies is actief op verschillende continenten en heeft een indrukwekkend portfolio

met onder meer de Burj Khalifa en de Opus in Dubai, en dichter bij huis de gevels van Naturalis in

Leiden en die van het hoofdkantoor van L’Oreal in Parijs. Alle masterpieces worden volledig

3D geëngineerd in HiCAD van ISD. Een bewuste keuze.

Kersten is marktleider in de productie van

gebogen componenten in staal en aluminium.

“We zijn in 1960 in Wanssum aan de Maas gestart

als scheepsreparateur met een specialisme

in de buigtechnologie”, begint Mike Minten,

Managing Director van Kersten Nederland.

“Dat specialisme vormt nu al vele decennia

onze corebusiness. Vanuit inmiddels vier productielocaties

in Nederland, Duitsland, Polen

en de Verenigde Arabische Emiraten werken

we aan de meest unieke gebogen componenten

voor toepassing in de architectuur, offshore,

mobility en apparatenbouw.”

SCHAKELEN TUSSEN 2D EN 3D

AutoCAD was vele jaren de norm bij Kersten.

“Omdat we steeds meer met 3D-constructies

te maken kregen, hebben we in 2009 de wens

uitgesproken om te investeren in een 3D-tekenprogramma”,

zegt Marc Wijnhoven, Team

Leader Project Engineering. “In AutoCAD was

het lastig en vooral veel werk om 3D-constructies

inzichtelijk te krijgen. Daarom hebben we

degelijk onderzoek gedaan en verschillende

programma’s onder de loep genomen. HiCAD

kwam daarbij als beste uit de bus. Vooral vanwege

de praktische benadering van constructies

en de mogelijkheid om heel snel tussen 2D en

3D te schakelen. Complexe contouren zijn soms

lastig te bematen. Door de combinatie 2D/3D

kunnen we bijvoorbeeld hulplijntjes aanbrengen

in de tekening, zodat de maatvoering voor de

productieomgeving altijd duidelijk is. Daarmee

worden de foutmarges aanzienlijk verkleind.”

PERFECTE ONDERSTEUNING

Een ander sterk punt van HiCAD is volgens

Wijnhoven de support vanuit ISD Benelux.

“We kunnen rekenen op een perfecte ondersteuning

door professionals uit de praktijk met

32


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

“HiCAD blinkt uit in de praktische benadering van constructies en de mogelijkheid om heel snel tussen 2D en

3D te schakelen”, aldus Marc Wijnhoven, Team Leader Project Engineering bij Kersten.

The Opus in Dubai.

kennis van zaken. De lijnen zijn kort, ook richting

de programmeurs in Duitsland. Als we bijvoorbeeld

bepaalde functionaliteiten missen,

wordt dit serieus opgepakt en vaak in een volgende

update meegenomen.” Inmiddels is Hi-

CAD ook uitgerold in de vestiging van Kersten

in het Midden-Oosten. “Het programma is hier

goed ontvangen en bewijst absoluut zijn meerwaarde”,

weet Minten. “Voor architectonische

staalbouw is het Midden-Oosten immers het

walhalla. Architecten worden niet geremd in

hun creativiteit; het kan niet uitdagend genoeg.

De kunst is om het ontwerp van de architect

in stand te houden en te vertalen naar werkbare

productietekeningen. Zonder HiCAD is

dat onmogelijk. Zo hebben we bijgedragen aan

vele verschillende gebouwen van de Expo2020

in Dubai, zoals de complexe vormen van de

prestigieuze Al Wasl Dome.”

Ook de gevels van Naturalis in Leiden en de

uitbreiding van het hoofdkantoor van L’Oreal

in Parijs komen uit de koker van Kersten. “Met

name die laatste is uitzonderlijk vanwege de

ogenschijnlijk vrije vorm van gebogen buizen,

knooppunten en strips, vervaardigd uit staal en

aluminium. Ieder onderdeel is uniek”, zegt Wijnhoven.

“Het is een mooi voorbeeld van een

project waarin staal en aluminium elkaar heel

goed versterken in de gevelbouw en waarin Hi-

CAD opnieuw zijn meerwaarde bewijst.” ■

‘De kunst is om het ontwerp van de architect in

stand te houden en te vertalen naar werkbare

productietekeningen

Al Wasl Dome in Dubai.

33


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | iTheses

Automatisatie en digitalisering bij de productie van

prefab beton:

Van ad-hoc-oplossingen

naar geïntegreerde

processen

Het werk op de bouwplaats evolueert steeds meer van het op elkaar stapelen van stenen naar het

snel en efficiënt monteren van prefab elementen. Dit heeft geleid tot het automatiseren van diverse

productieprocessen om aan de stijgende vraag naar prefab beton te kunnen voldoen.

CarrousselPlanner gekoppeld aan Tafelplotter en Tafeloverzicht.

34


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

NOG WERK AAN DE WINKEL

Het individueel automatiseren van bepaalde

processen op zich is lang niet voldoende. De

intelligente doorstroming van data en de integratie

van alle voorbereidende, productie- en

logistieke processen maakt pas het verschil.

We hadden hierover een gesprek met Rony

Verlee, zaakvoerder van i-Theses. Het Lokerse

softwarebedrijf is ontwikkelaar van de

PreCastOffice software voor het ontwerpen

van elementen in gewapend en voorgespannen

beton en voor de automatisering van de

bijhorende bedrijfsprocessen. Met PreCast-

Office wordt de uitwisseling van vitale data

binnen de bedrijven gestroomlijnd. Intussen

worden haar BIM-, CAD- en Planningsoplossingen

toegepast in meer dan 20 landen.

EERST DE STUDIE- EN

PLANNINGSDIENST

Verlee: “Het ‘future-proofen’ van een prefab

betonfabriek moet eigenlijk beginnen bij de

studie- en planningsdienst. ❯

‘Onze oplossingen worden toegepast in meer

dan 20 landen

BIM kleurenpresentatie productiestatus vloeren en kolommen.

‘Een doorgedreven automatisering van het ontwerp- en productieproces

met naadloze doorstroming van data is de sleutel tot succes’

Met de i-Theses ProjectManager houdt u het overzicht, van thuis uit of vanaf kantoor.

35


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Hier worden immers data gegenereerd die

later in het proces worden gebruikt voor

productie, kwaliteitscontrole, stockbeheer,

logistiek en administratieve afhandeling. Met

behulp van onze PreCastOffice geïntegreerde

softwareoplossing worden deze data beschikbaar

gemaakt zonder extra workload op de

planningsafdeling. PreCastOffice ondersteunt

Unitechnik, XML/PXML, HPGL, … tot en met

heel specifieke uitwisselformaten.”

DATA SLECHTS ÉÉNMAAL

INVOEREN

“Bij veel beton producerende bedrijven wordt

nog te vaak gebruik gemaakt van afzonderlijke

softwarepakketten, enkel en specifiek gericht

op ontwerp, productie of administratie. Hierdoor

moeten veel taken en data herhaaldelijk

ingevoerd worden. Dit is een tijdrovende en

foutgevoelige activiteit. De grote merite van

onze PreCastOffice software zit ‘m in het feit

dat alles in één enkele flow wordt ondergebracht”,

aldus Verlee.

Sinds de opkomst van BIM is de noodzaak van

een intelligent beheer alsook een vlotte doorstroming

van data nog duidelijker geworden.

Data laten een heldere communicatie toe tussen

de verschillende bouwpartners. Dat elke

betrokken partij van dezelfde data gebruik kan

maken, onder andere via de Cloud, reduceert

alvast sterk de foutkans.

DE VELE VOORDELEN

VAN EEN DIGITALE EN

GEAUTOMATISEERDE AANPAK

Verlee: “Met onze geïntegreerde software

kunnen prefab betonbedrijven hun projecten

beheren en plannen. Het volledig proces vanaf

verkoop over ontwerp, engineering, productieplanning,

aansturing van machines, logistiek,

levering en facturatie wordt geautomatiseerd

zonder dat gegevens manueel ingevoerd hoeven

te worden. Dit voor zowel vloeren, trappen,

balken als kolommen en binnenkort ook

voor wanden….” De voordelen van een dergelijke

aanpak op een breder front zijn dan

ook niet mis: een grotere snelheid van werken,

minder vergissingen, minder mankracht, het

vermijden van potentieel foutgevoelige manuele

taken, het besparen van grondstoffen door

minder afval dankzij doorgedreven automatisering

in de productie, de reductie van CO 2

-

uitstoot, een tijdige en correcte levering, ….

“Ook tijdens de pandemie, met talloze quarantaines

en thuiswerk tot gevolg, konden onze

klanten hun productie bestendigen door van

thuis uit een vinger aan de pols te houden”,

aldus Verlee. “Bijvoorbeeld via onze webgebaseerde

PlanDesk modules en ons internet gebaseerde

licentiemodel, waardoor onze klanten

hun productie op peil konden houden.” ■

‘Met onze geïntegreerde software kunnen prefab betonbedrijven hun

projecten beheren en plannen

Quality Control WallPanel.

36


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Informatie over producten kan eenvoudig worden gedeeld.

‘De gebruiker bepaalt zelf

hoe hij de informatie

geordend wil hebben

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | ZeeBoer

Oplossingen in PIM en BIM

EFFICIËNT BEHEER VAN

INFORMATIESTROMEN

Het blijft een uitdaging om de productinformatie binnen een bedrijf efficiënt te beheren. Hoe

zorgvuldig de informatie voor website, documentatiemappen, adviestools en productinformatie ook

wordt opgeslagen in allerlei databases, in elk bedrijf gaat het regelmatig mis. Hoe voorkom je dat

iemand versie drie van een bestek gebruikt, terwijl er al een zesde versie in omloop is?

38


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Het programma is uiterst gebruiksvriendelijk.

Peter Veldhuizen, algemeen directeur van Zee-

Boer, kent het probleem als geen ander. Sterker

nog, om het probleem voor eens en altijd uit

de wereld te helpen, ontwikkelde ZeeBoer al in

de negentiger jaren de digitale bestekservice en

in 2000 werd hier het PIM-systeem aan toegevoegd.

Zo ontstond een totaal cloud-softwarepakket

– speciaal afgestemd op de bouwsector

– waarmee producten en assets efficiënt en

doeltreffend beheerd kunnen worden.

CONTINUE ACTUALISATIE

“Tot het begin van deze eeuw waren we

vooral bestekschrijvers”, vertelt Veldhuizen.

“Bestekspecificaties moesten niet alleen goed

geschreven worden, ze moesten ook continu

worden aangepast. Om te garanderen dat iedereen

uitsluitend de laatste versie zou gebruiken,

ontwikkelden we Utopis Platform,

een Product Informatie Managementsysteem,

kortweg ‘PIM’. Met deze tool kunnen informatiestromen

keurig worden gecategoriseerd

en veilig worden opgeslagen in de cloud. De

gebruiker geeft hierin zelf aan hoe hij de informatie

geordend wil hebben. Per artikel,

product, project of systeem? Voor de handel,

marketing, sales of consultancy? Je kunt met

ons PIM alle kanten op. De gegevens worden

bovendien continu geüpdatet.”

VAN PIM NAAR BIM

Een belangrijke feature van de software is de

BIM-koppeling, waarmee eenvoudig gekoppeld

kan worden aan de vele softwarepakketten die

in het BIM-landschap in omloop zijn. Veldhuizen:

“De fabrikant kan in dit geval zijn assortiment

en oplossingen opnemen in de BIMsoftware,

waardoor deze voorhanden is voor

alle medegebruikers. Het is ook te koppelen

aan ETIM zoals Revit en Archicad.”

INTENSIEVE BEGELEIDING

Op dit moment maken zo’n 120 merken – afkomstig

uit alle bouwsectoren – gebruik van

de software. Dankzij de softwareproducten

verloopt het documentenbeheersysteem binnen

deze bedrijven probleemloos en aanzienlijk

eenvoudiger. “Het lijkt misschien een grote

stap”, begrijpt Veldhuizen, “maar ZeeBoer

neemt de bouw, implementatie en afstemming

op de specifieke doelgroep voor haar rekening.

Daarna volgt er een uitgebreide uitleg

voor iedereen die met de software gaat werken.

We leren hoe bestekken, producten en

plaatjes kunnen worden ingevoerd. Hierdoor

komt iedereen er al gauw achter dat PIM geen

mammoettanker is, maar juist een praktisch en

uiterst gebruikersvriendelijk systeem. Iedereen

die ermee wil werken, kan ermee werken.

Het delen en verspreiden van kennis en kunde

wordt opeens heel gemakkelijk. Dat kan bovendien

al snel. Voor de volledige installatie van

PIM staat slechts een halfjaar tot een jaar.” ■

Peter Veldhuizen: ‘Het lijkt een grote stap, maar

bouw, implementatie en afstemming op de

doelgroep worden geregeld’.

39


DESIGN TO BUILD

COMPETENCE IN PRECAST

De beste oplossingen voor uw prefabprojecten

> Geautomatiseerde workflows om ontwerp- en detailleringsprocessen te versnellen

> Geautomatiseerde creatie van werkplaatstekeningen en productiegegevens

> Kwaliteit gegarandeerde data voor ERP en MES

LEER MEER:

allplan-precast.com

Sneller

en beter

rekenen met

MatrixLigger

DOORBREEK VEROUDERDE

OPLOSSINGEN MET MATRIX

SOFTWARE

Maak kennis met onze nieuwste oplossingen tijdens onze

seminars en demo’s.

Kijk op: www.matrix-software.nl/agenda voor locaties en data.

Beter BIM-men

met IC-Prefab

voor Revit

Softwareoplossingen voor constructeurs, betonfabrieken, staalbouwers en kozijnfabrieken - www.matrix-software.nl


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Tekst | Johan Debaere Beeld | SK Rapid Wien, Willy Berré, Dimitri Lamour

De prefab-branche groeit

sneller dan ooit tevoren

Ook in de komende jaren zullen nog heel veel gebouwen gerealiseerd worden en daarbij

wordt meer en meer gebruik gemaakt van prefab elementen. De prefab-branche groeit

sneller dan ooit tevoren en producenten moeten alle zeilen bijzetten om alles tijdig te kunnen

ontwerpen en produceren. Allplan Precast – een fusie van Allplan en Precast Software

Engineering – ontwikkelt softwareoplossingen die het ontwerp, de werkvoorbereiding en het

BIM-management van prefab betonelementen aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen.

Met behulp van Planbar werd 490 m² aan prefab

wanden voor het wooncomplex ‘Talards’ in St. Malo

getekend en geproduceerd. (Beeld: Dimitri Lamour)

42


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

De Franse firma SPL gebruikte de Planbar software voor het ontwerp en de productie van schuine wanden voor

het project Identity in Rennes. (Beeld: Willy Berré)

‘Door het bundelen

van de krachten

is een naadloos

geïntegreerde

BIM-workflow

van ontwerp

tot constructie

mogelijk’

Experts in de bouw voorspellen dat het gebruik

van prefab elementen in de sector in de komende

jaren alleen maar zal toenemen. Geïndustrialiseerd

bouwen met prefab betonelementen

zal zelfs sneller groeien dan eender welke andere

methode. Dat is niet verwonderlijk, als men

weet dat aannemers op die manier efficiënter

en nauwkeuriger kunnen werken, de doorlooptijden

korter worden en minder geluid en stof

op de bouwplaats optreden. Andere sterke

punten zijn de enorm hoge betrouwbaarheid

op het vlak van kosten- en tijdsplanning en het

feit dat beton bestaat uit 100% natuurlijke materialen

en bijna volledig recyclebaar is. Om de

stijgende vraag het hoofd te bieden, moeten

bedrijven uiteraard inzetten op het productiever

maken van hun bedrijfsprocessen door te

investeren in digitalisering. Daarvoor kunnen

ze een beroep doen op de specialisten van het

Competence Center Allplan Precast, waarin

Allplan en Precast Software Engineering sinds

juni vorig jaar de krachten bundelen en een

naadloos geïntegreerde BIM-workflow mogelijk

maken. Van ontwerp tot constructie.

ALLPLAN PRECAST

Allplan Precast biedt voor elke projectfase geschikte

software, waardoor producenten van

prefab elementen de efficiëntie en nauwkeurigheid

op de werkvloer naar een hoger niveau

kunnen tillen. Zo is Planbar wereldwijd één van

de meest toegepaste 3D CAD-oplossingen

voor het efficiënt en snel ontwerpen van alle

soorten prefab elementen: wanden en vloeren,

maar ook structurele elementen, zoals trappen

of kolommen. Dit softwarepakket is eenvoudig

aan te leren en intuïtief te bedienen. Werken in

3D is met dit programma even eenvoudig als in

2D. Met TIM | Work krijgt men een werkvoorbereiding

in 3D, directe toegang tot alle projectinformatie

en een geavanceerd kwaliteitsgarantie.

TIM | Flow automatiseert en versnelt

de informatiestromen tussen ERP, CAD, MES

en BIM systemen. Dankzij een mobiele App

heeft de gebruiker alle realtime data steeds

beschikbaar, waar hij zich ook bevindt. Overzichtelijke,

gedetailleerde dashboards zorgen

ervoor dat de gebruiker sneller de juiste beslissingen

kan nemen. Er is echter meer, want de

ervaren experts kunnen bedrijven ook begeleiden

om hun prefab processen te digitaliseren.

IN DE PRAKTIJK

De softwareoplossingen van Allplan Precast

worden intussen met succes door heel wat

firma’s wereldwijd gebruikt voor het ontwerp

en de productie van prefab betonelementen.

Dat geldt ook voor het Franse bedrijf Société de

Préfabrication de Landaul (SPL), een specialist in

prefab wanden, met twee ontwerpbureaus en

twee ultramoderne productiefaciliteiten. Deze

firma gebruikt de Planbar software van Allplan

Precast voor de meest uiteenlopende, vaak

uitdagende en complexe prefab toepassingen.

Voor het gebouwencomplex Identity (Rennes)

van de hand van architectenbureau Blanchard

Marsault Pondevie ontwikkelde en produceerde

ze voor het eerst in haar geschiedenis schuine

wanden. Het hele project met in totaal 800 m²

aan schuine wanden nam een jaar in beslag – van

planning tot constructie. Voor het woonproject

‘Talards’ (St. Malo) met zijn 6 bouwlagen en 33

appartementen ontwierp en produceerde PSL

met behulp van de Planbar software 490 m² aan

prefab betonwanden met een heel opvallende

structuur. Dit gebouw is blootgesteld aan het

veeleisende zeeklimaat, waardoor rekening gehouden

moest worden met de invloed van zoute

lucht en een constant hoge luchtvochtigheid.

Een bijkomende uitdaging vormde de uitlijning

van de verticale voegen en de elementen tussen

de verdiepingen. ■

Allplan Precast biedt softwareoplossingen die de

efficiëntie en productiviteit in de prefab industrie

naar een hoger niveau tillen. (Allianz Stadion

Wenen; Beeld: SK Rapid Wien)

43


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Profity

BIM optimalisatie.

Software voor industriële

elementenbouwers

BIM is inmiddels aardig ingeburgerd in de bouwsector. Wat we nu zien, is dat het fenomeen

industrialisatie steeds grotere vormen aanneemt in de bouw. Er wordt zwaar geïnvesteerd in het

fabrieksmatig produceren van elementen die op de bouw alleen nog maar geassembleerd hoeven

te worden. Aan het woord is Henk Jan Nieuwenhuis van BIM4Production, een softwareomgeving

voor het aansturen van een productieproces vanuit 3D BIM-modellen.

BIM4Production is het resultaat van vele jaren

ervaring in de prefab beton, gevel- en staalbouw.

De software is ontwikkeld onder de

vleugels van moederbedrijf Profity. “Met Profity

geven we bedrijven in de sector grip op hun

projecten in zowel tijd, geld als kwaliteit”, legt

Nieuwenhuis uit. “Zie het als een uitgebreid en

branchegericht ERP-systeem voor toeleveranciers

in de bouwketen. Gedreven door krapte

op de arbeidsmarkt, de beoogde duurzaamheidsambities

en het verkrijgen van een efficiëntere

flow in het prefabricageproces wordt in de

bouwketen fors opgeschaald in automatisering

en robotisering. Daar spelen we juist met BIM-

4Production op in. Bedrijven kunnen met deze

software hun planning, productie en logistiek

vanuit 3D BIM-modellen efficiënt beheren.”

3D BIM-MODELLEN

BIM4Production wordt als zelfstandige software

op de markt gebracht. “Ook bedrijven

die niet met Profity ERP werken, kunnen met

BIM4Production de volledige flow in de fabriek

beheren vanuit de 3D BIM-modellen”, zegt

Nieuwenhuis. “Het platform beschikt in feite

over een universele stekkerdoos die koppelt

met software van derden. Het hart van onze

oplossing wordt overigens gevormd door de

Efficiënte planning.

44


THEMA SOFTWARE | AUTOMATISERING | DIGITALISERING

bestaande 3D BIM-modellen die we importeren

en verrijken met productie-informatie en

statusupdates. Elementen worden als het ware

grafisch beetgepakt en planning-technisch ontrafeld

voor een optimale aansturing van het

productieproces. De software regelt dus de

complete flow in de fabriek, van engineering

naar productie naar montage en planningtechnisch

weer terug. Tekeningen van onderdelen

of elementen worden dus pas definitief

gemaakt en geproduceerd op het moment dat

ze nodig zijn, dus niet volgens een abstracte

planning. De software ondersteunt namelijk

ook bij een efficiënt transport van de elementen.

Daarmee maken we ook een einde aan de

spreadsheetchaos en afroeplijsten op papier.”

VISUELE PRODUCTIEPLANNING

De productie en planning van alle soorten

industrieel geproduceerde elementen zoals

wanden en vloeren, houten of betonnen

onderdelen, raamkozijnen en zelfs complete

gevels kunnen via BIM4Production worden

aangestuurd. Nieuwenhuis: “Onze software

is operationeel bij diverse klanten, waaronder

Spaansen, leverancier van casco betonwanden

en -vloeren. Het bedrijf werkt aan tientallen

projecten tegelijkertijd. Al die projecten bestaan

uit honderden tekeningen met daarop

tienduizenden elementen die geproduceerd

moeten worden. Onze software gebruikt 3Dtekeninformatie

uit BIM-modellen om voor

al die tienduizenden elementen een visuele

productieplanning te maken. Vanuit die planning

stuurt de software daarna de machines of

robots aan die in de fabriek de daadwerkelijke

producten maken. Aan de hand van de visuele

planning van meerdere locaties en productiefases

is er dus altijd realtime inzicht in alle facetten

van een project en wordt er dus altijd per

project geproduceerd en geleverd wat nodig is

en wanneer het nodig is.”

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een

BIM4Production platform. Dit wordt in Q2 van

dit jaar officieel gereleased. “Op dat platform

worden momenteel de eerste componenten

ontwikkeld. Zo zijn we bezig met een elementenapp

voor het inzien van alle benodigde

en gedetailleerde productie-informatie in de

werkplaats en op de bouw. Met de kwaliteitsmodule

op deze app sorteren we alvast voor

op de Wet kwaliteitsborging, om de kwaliteitsvraag

per element te kunnen registeren”, verklapt

Nieuwenhuis tot besluit. ■

‘Elementen worden als het ware grafisch

beetgepakt en planning-technisch ontrafeld

voor een optimale aansturing van het

productieproces’

Logisch transport.

Verbeterde productie.

45


BIM optimalisatie

Efficiënte planning

Verbeterde productie

Logisch transport

Met één informatiebron heb

je toegang tot elk onderdeel

van de prefabricatie.

Met onze software ben je

altijd en overal up-to-date

over de voortgang van je

productie.

Omdat de prefabricatie is

geautomatiseerd, produceer

je sneller en efficiënter.

Onze software ziet transport

als een vanzelfsprekend en

integraal onderdeel van jouw

productie proces.

Advertentie Beton en Staal.indd 1 23-02-2022 23:37

Foutloze projecten

beginnen met

PRO4ALL.nl


VEILIG & STERK

BREED INZETBAAR

HOGE PRODUCTIE

DUURZAAM

EMISSIE-ARM

woltmanrigs.com

+31 184 41 03 33

info@woltmanrigs.com


BETON EVENT

Tekst en beeld | Betonvereniging

Kennis delen, kennis opdoen en kennis maken

staat centraal

Kom naar het

Beton Event 2022

Het Beton Event vindt dit jaar plaats op dinsdag 14 juni 2022. De basis van het Beton Event is

kennis en toepassing van het materiaal beton. Een congres met vooraanstaande sprekers over de

laatste ontwikkelingen in de branche, gecombineerd met de beursvloer en netwerkmomenten

waar je kennis opdoet, kennis deelt en kennis maakt. Het evenement biedt aan alle partijen in de

bouwketen een platform!

‘Naast de kennissessies kunnen professionals uit de beton(bouw)sector

elkaar live ontmoeten op de ontmoetingsplaatsen van partners

en het welbekende netwerkplein’

De Betonvereniging, organisator van het

Beton Event, heeft dit jaar gekozen om het

evenement te organiseren in het voorjaar in

plaats van in de herfst.

BETON EVENT 2022

Helaas kon het Beton Event 2021 geen doorgang

vinden in verband met de toen geldende

maatregelen. Maikel Jagroep, directeur van

de Betonvereniging: “Dit jaar hebben wij er

na consultatie van onze leden voor gekozen

om het evenement te vervroegen en eerder

in het jaar te organiseren. Wij bemerken dat

de behoefte binnen de sector groot is om elkaar

te ontmoeten. Daarnaast is er toch enige

twijfel over de situatie in het najaar van 2022.

Daarom hebben wij gekozen om het evenement

in juni te laten plaatsvinden.’’

Dinsdag 14 juni openen de deuren van de Van

Nelle Fabriek te Rotterdam. Kennis delen, kennis

opdoen en kennis maken staat centraal. Een

actueel en inspirerend kennisprogramma getiteld

‘Panorama Beton, de Verdieping’ wordt

aangeboden gedurende de dag en in verschillende

speaker corners. Aan bod komen de thema’s

klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking

en circulariteit. Naast de kennissessies kunnen

professionals uit de beton(bouw)sector elkaar

live ontmoeten op de ontmoetingsplaatsen

van partners en het welbekende netwerkplein.

UITREIKING BETONPRIJS 2021

De 22ste editie van de uitreiking van de Betonprijs

vindt dit jaar live plaats tijdens het

Beton Event 2022. Met het verplaatsen van

Beton Event 2021 verplaatste de uitreiking

voor de Betonprijs ook mee.

Voor de Betonprijs komen bouwwerken of -delen

(in de brede betekenis van het woord) in

aanmerking die in Nederland zijn gerealiseerd

door Nederlandse of buitenlandse bedrijven.

Ook projecten die door Nederlandse bedrijven

zijn gerealiseerd in het buitenland, kunnen

in aanmerking komen, met als voorwaarde dat

er een wezenlijke bijdrage moet zijn geweest

van Nederlandse betonexpertise. Er wordt gestreden

in de volgende categorieën:

• Bestaande bouw

• Civiele bouwwerken

• Duurzame bouw

• Grensverleggende bouw

• Utiliteitsbouw

• Woningbouw

• Toekomstprijs

48


BETON EVENT

TICKETS EN PRIJZEN

Tickets voor het Beton Event 2022 zijn te

koop op www.betonevent.nl. De tarieven

voor het event bedragen:

• Reguliere deelnemers: € 225,-

• Leden van de Betonvereniging: € 115,-

• Studenten: € 25,-

De eerste 200 tickets voor studenten worden

kosteloos aangeboden.

Kijk voor meer informatie over het Beton

Event 2022 op www.betonevent.nl ■

49


Tolweg 1,

3851 SL Ermelo,

Nederland

Tel: (+31) 0341 - 432112

info@bsebetonwerken.nl

www.bsebetonwerken.nl


Gyproc FireBloc

De eerste gipskartonplaat

die staal beschermt

Staalconstructies brandveilig

beschermen met gipskartonplaten?

Zeker! Met Gyproc FireBloc worden constructies zowel koker- als

vlakvormig eenvoudig beschermd. Uitgebreid getest en volledig

onderbouwd. Ervaar het zelf en vraag een Proefstuk aan of download

het vernieuwde Gyproc Brandboek via www.gyproc.nl/firebloc


DEN HAAG MONUMENT PLESMANDUIN

Tekst | Chris Elbers Beeld | Gyproc

GIPSKARTONPLAAT

brengt brandveiligheid

Plesmanduin op topniveau

Later dit jaar staat de oplevering gepland van Monument Plesmanduin, prachtig gelegen in de

groene Haagse wijk Duttendel. Het project omvat de renovatie en hoogwaardige transformatie

van een voormalig ministerie (tevens Rijksmonument) tot een ruim 60.000 m 2 tellend complex

met duurdere koopwoningen, starterswoningen en kantoorruimtes. Ignis Brandpreventie, een

dochteronderneming van GDS Bouwsystemen en Van de Wiel Complete Afbouw, voorzag in

opdracht van hoofdaannemer Van Wijnen de stalen hoofddraagconstructie van het complex

van een brandwerende bekleding. Daartoe maakte het bedrijf gebruik van Gyproc FireBloc, de

met glasvezel versterkte gipskartonplaat van Gyproc. Een bewuste keuze die zowel het beoogde

resultaat als de nodige voordelen opleverde….

Gipskartonplaten beschermen het staal in de plafondgalerij.

Tom van Engelen van Gyproc Nederland (links) en

Bart van Eijk van GDS Bouwsystemen (rechts).

Met de toepassing van Gyproc FireBloc binnen

de projectkaders van Plesmanduin heeft

Gyproc, onderdeel van Saint-Gobain en

marktleider op het gebied van gipsproducten

voor de binnenafbouw, een regelrechte primeur

te pakken. “Niet eerder werd voor het

brandwerend beschermen van een staalconstructie

gebruik gemaakt van een gipskartonplaat”,

zegt Tom van Engelen, manager marketing,

techniek en innovatie namens Gyproc

Nederland en tevens nauw betrokken bij de

ontwikkeling van FireBloc. “Vanuit de markt

klonk steeds vaker de voorkeur om dergelijke

klussen met een gemakkelijk te verwerken,

duurzaam en lokaal te betrekken product uit

te voeren. Dat heeft ons op het idee gebracht

om die behoefte middels een gipskartonplaat

in te vullen. Na flink wat innovatie- en testwerk

is daar eind 2020 uiteindelijk het voor

een groot deel uit gerecyclede materialen

bestaande Gyproc FireBloc uit geboren. Een

volwaardig Klasse A2-product waarvan de

kern ook bij hoge temperaturen intact blijft en

dat nagenoeg niet krimpt. Tegelijk kan het op

dezelfde frameloze manier worden verwerkt

als andere systemen. Bijscholen van de monteur

is dus niet nodig. Opgeteld bij de overige

52


DEN HAAG MONUMENT PLESMANDUIN

benefits maakt dat FireBloc tot de perfecte

oplossing. Om te beginnen tijdens dit geweldig

mooie project in Den Haag.”

BEWUSTE KEUZE

Die mening is ook Bart van Eijk toegedaan.

Als directeur van het vanuit 's-Hertogenbosch

opererende GDS Bouwsystemen, specialist op

het gebied van droge binnenafbouw en passieve

bouwkundige brandpreventie, blikt hij terug.

“Naast het geven van een stuk advies zijn we

door bouwbedrijf Van Wijnen gevraagd om het

droge afbouwpakket primair aan te vullen met

een brandwerende bekleding van de hoofddraagconstructie.

In totaal diende circa 1.000

vierkante meter staal met plaat te worden

bekleed. Met als uitgangspunt enerzijds de bestaande

regelgeving conform het Bouwbesluit

en anderzijds de eisen van de opdrachtgever

wat betreft de kritische staaltemperaturen en

de tijd dat de constructie bij brand intact moet

blijven, hebben we vanuit onze langdurige samenwerking

met Gyproc bewust en gericht

gekozen voor Gyproc FireBloc. Het is namelijk

zeer brandveilig, duurzaam en stootvast. Bovendien

is het product ook nog eens erg snel

en gemakkelijk te verwerken. Vooral dát gegeven

is voor ons doorslaggevend geweest. Verder

hoef je de platen dankzij het fraaie, gladde

oppervlak niet af te werken. Een extra kers

op de taart is dat je als afnemer met Gyproc

verzekerd bent van een uitmuntende garantie

en kunt rekenen op een solide ondersteuning

en begeleiding. Op persoonlijke titel, maar ook

in de vorm van een uitgebreid stuk documentatie,

zoals het speciale Gyproc Brandboek.

Dat is ook hier wederom gebeurd. Kortom,

met het eisenpakket van de opdrachtgever als

startpunt heeft Gyproc ons andermaal naar de

best passende oplossing gegidst.” ■

‘Niet eerder werd voor het brandwerend

beschermen van staalconstructies een

gipskartonplaat gebruikt’

PROFESSIONEEL KENNISNETWERK

Binnen het streven om kwalitatief

hoogwaardige oplossingen voor de

binnenafbouw te bieden, werkt het

vanuit Vianen actieve Gyproc Nederland

intensief samen met een 35 leden

tellend collectief van afbouwbedrijven.

Deze Gyproc Professionals onderscheiden

zich in de markt door vakmanschap,

kennis en garantie. GDS Bouwsystemen

is er één van. “We trekken al circa 10

jaar met elkaar op en vertalen onze

gezamenlijke expertise naar welkome

oplossingen en toegevoegde waarden op

de bouw”, aldus Van Engelen.

Brandwerende staalbekleding Gyproc FireBloc op project Plesmanduin te Den Haag.

53


DIEMEN ONDERDOORGANG OUDDIEMERLAAN

Tekst | Ramona Kezer Beeld | ProRail/Mobilis-Hegeman

Nieuwe onderdoorgang voor betere

doorstroom en meer veiligheid

Kunstwerk

onder het spoor

In opdracht van ProRail bouwt aannemerscombinatie Mobilis-

Hegeman momenteel de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan

in Diemen. De oude spoorwegovergang zorgde voor gevaarlijke

situaties en oponthoud voor het verkeer. De bouw ging in

augustus 2020 van start en het project wordt begin 2023

opgeleverd.

De Ouddiemerlaan is een belangrijke ontsluitingsweg

voor Diemen, dat is omgeven door

veel wegen en sporen. Luuk van Hengstum,

projectmanager bij ProRail: “In de oude situatie

was er een overweg met aan weerszijden een

perron van station Diemen. Dit leverde beperkingen

op voor het treinverkeer en vertraging

voor het wegverkeer. Daarom is besloten deze

overweg te vervangen door een onderdoorgang.

Er was geen ruimte voor verplaatsen en

de gemeente wil het gebied verder ontwikkelen.

Daarom komt de onderdoorgang op de

plek waar de bestaande overweg lag.”

AANBESTEDING

Bij zo’n groot project spelen verschillende

belangen. Zo zijn naast ProRail ook de gemeente,

het ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat en de NS betrokken. De plannen

werden samen met een ingenieursbureau

verder uitgewerkt. Van Hengstum: “Er heeft

een aanbesteding plaatsgevonden en in de

zomer van 2020 konden we het project gunnen

aan de combinatie Mobilis-Hegeman, die

veel ervaring heeft met dit soort projecten.

Kunstwerken, noemen wij dat. Zij vroeg de

vergunningen aan en startte met de aanleg

van een nieuw P+R-terrein en het verplaatsen

van de overweg. Hiervoor moest ook een

slingerweg worden aangelegd. Vervolgens is

het spoordek gebouwd en ingereden tijdens

een buitendienststelling van het spoor en

werd gestart met de bouw van de tunnel. Tot

slot volgt nog de afwerking met liften, fietsenrekken,

tegels en bankjes en een ecologische

zone langs het spoor. Begin 2023 wordt de

nieuwe onderdoorgang in gebruik genomen.”

De start van het project viel ongeveer gelijk

met het moment dat corona in ons land opdook.

Jaap van Beek, projectmanager van

uitvoerend aannemerscombinatie Mobilis/

Hegeman: “Vooral in de voorbereidings- en

ontwerpfase had het thuiswerken aanzienlijke

impact. We zijn er trots op dat we deze fase

toch goed konden doorlopen. In de uitvoering

spelen deze uitdagingen minder een rol.”

ONVEILIGE SITUATIES

De nieuwe onderdoorgang heeft ook een

stationsfunctie. Er komen perrons, een stationsplein,

liften, trapopgangen en poortjes van

NS inclusief bekabeling en beveiliging. Om te

zorgen voor een mooie, groene helling, worden

de tunnelbakken buiten het spoor verbreed.

In de onderdoorgang komen twee rijstroken,

een fietspad en een voetgangerspad.

Van Hengstum: “Het werd steeds drukker op

die lijn en er moet veel schoolgaande jeugd

oversteken, dus dat zou voor onveilige situaties

kunnen zorgen. Daarom de keuze voor

een onderdoorgang.”

De onderdoorgang komt op de plek van de oude overweg.

Om overlast voor weggebruikers en treinreizigers

te voorkomen, werden tijdelijke voorzieningen

aangebracht tijdens drie buitendienststellingen

van een weekend. Van Beek: “Op

die momenten werd de overweg verplaatst na

het slopen van het perron, de perronkap en de

geluidschermen. Ook werden bouwkuip en palen

aangebracht onder het spoor en werd het

spoordek op zijn plek gereden. Onze partner

Volker Rail verzorgde in die weekenden al het

spoorwerk en alle werkzaamheden rond kabels

en leidingen, inclusief het verplaatsen van

de technische ruimte. We waren dan met ongeveer

honderd mensen tegelijk aan het werk. Dat

54


DIEMEN ONDERDOORGANG OUDDIEMERLAAN

‘Door de bijzonder

goede voorbereiding

verloopt dit project

soepel’

zijn wel spannende en belangrijke momenten:

de trein moet op maandagochtend toch weer

kunnen rijden. Als projectteam zijn wij er trots

op dat we dit succesvol hebben doorlopen en

ook ProRail was erg tevreden. Door de bijzonder

goede voorbereiding verliep dit soepel.”

Afgelopen september werd gestart met de

bouw van de tunnel zelf. Van Beek: “We lopen

structureel op schema en dat voor een project

met een looptijd van drie jaar van gunning tot

oplevering. Ook met de leveringen van materiaal

hebben we geen problemen. We bereiden

zaken goed voor en bestellen op tijd.” ❯

Links het P&R-terrein, in het midden de omgelegde Ouddiemerlaan en rechts de bouwput met stempels (stalen

buizen) van de onderdoorgang Ouddiemerlaan.

55


DIEMEN ONDERDOORGANG OUDDIEMERLAAN

Tijdens de buitendienststellingen werd 's nachts

doorgewerkt.

Werkzaamheden in uitvoering.

SUBSIDIE DUURZAAM BETON

Duurzaamheid speelt een grote rol in de bouw.

Bij dit project kwam subsidie vrij voor duurzaam

beton. Van Hengstum: “De aannemer

had ervaring met duurzaam geopolymeerbeton,

maar dat was nog niet uitontwikkeld. We

gebruiken de subsidie om op dit project geopolymeerbeton

te testen conform de nieuwe

conceptrichtlijnen voor bindmiddelen. Uiteindelijk

wordt dit type beton dan ook inzetbaar

voor andere partijen, waardoor zij ook hoger

scoren op het gebied van milieu-eisen. Ik verwacht

dat dit binnen enkele jaren een gangbare

betonsoort voor onze werken is.”

Vooralsnog zijn beide partijen erg tevreden over

de samenwerking. Voor Mobilis-Hegeman is het

ook niet de eerste keer dat ze zo’n project oppakt.

Eerder realiseerde de combinatie onder meer

onderdoorgangen in Assen, Bilthoven, Heiloo en

Elst. Van Beek: “Ik ben erg trots op mijn team en

de samenwerking met ProRail. We leveren hier

kwaliteit en werken veilig en op tijd. Ook vanuit

de omgeving krijgen we geen klachten, mede

door de goede communicatie van ProRail.” ■

Duurzaam beton dus, waarin cement is vervangen

door geopolymeren, die dezelfde

functie hebben als cement. Het winnen en

produceren van cement is immers hoog milieubelastend.

Toch zit er één minpuntje aan

deze innovatieve oplossing, vertelt Van Beek.

“Het lastige aan geopolymeerbeton is dat het

minder snel uithardt, waardoor de bekisting

langer moeten blijven staan. Gewoonlijk kun

je die na twee dagen weghalen, in dit geval na

vier. Ook kun je de gestorte vloer pas later belasten

met voertuigen, waardoor de logistiek

wordt beïnvloed. Beide betonsoorten zijn wel

na 28 dagen volledig uitgehard. In dit project

passen we het toe in de bovenste vloermoot.”

Inrijden van het spoordek.

‘Uiteindelijk wordt

dit type beton ook

inzetbaar voor andere

partijen

De bouwput en aansluiting van het spoordek met de bouwkuip (damwanden en palen).

56


Always get

the job done

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op

Profimax. Wij hebben precies de professionals

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat

voor vakmensen in dak & gevel,

bouw & techniek en solar.

Profimax matchgarantie

Klikt het niet dan hebben we meteen

een andere professional beschikbaar.

Vakmensen op alle niveaus

Van monteurs tot projectleiders.

Per direct beschikbaar

Altijd een flinke poule vakmensen.

Gekwalificeerd en gemotiveerd

Persoonlijke screening en opleiding.

Zo bouwen we aan onverwoestbaar

partnership. Wij staan klaar voor uw

volgende klus en we hebben er zin in!

profimax.nl


Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | Tullingh & Partners

Veelzijdig, slim en efficiënt

bouwen met

staalplaat-betonvloeren

Aanzienlijke gewichtsbesparingen, een minimaal betongebruik,

betere bouwkundige aansluitingen en een perfect afgestemde

logistiek en montage. Maar ook: kortere doorlooptijden

en lagere totale projectkosten. Niet voor niets vinden de

staalplaat-betonvloeren van Tullingh & Partners gretig aftrek in

transformatie-, renovatie-, nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten.

“In de meeste projecten wordt de staalplaatbetonvloer

op basis van de gewenste overspanning

en draagkracht berekend. Daarbij wordt

helaas nog onvoldoende gekeken naar de details,

aansluitingen, logistieke processen en montagewijze”,

weet Charles van Oldenbarneveld.

“Tullingh & Partners doet dit anders. Op basis

van het constructieve (basis)ontwerp of eisenbestek,

de gewenste uitvoering én de logistieke

(on)mogelijkheden berekenen en selecteren wij

graag de meest geschikte vloeropbouw voor ieder

project. Inclusief bijbehorende plaattypes,

profileringen, profielhoogtes, staalplaatdiktes

en betonhoeveelheden. Welke belastingen,

brandeisen, thermische en akoestische waarden

gelden in een project? Hoe kunnen we de

gewenste overspanningen realiseren? En hoe

kunnen we mooie aansluitingen maken? Maar

ook: hoe worden de producten naar en op de

bouw vervoerd? Kan op de bouwlocatie met

een hijskraan worden gewerkt? Of moeten alle

onderdelen met de hand en via een normale

deur naar binnen worden gebracht? Onder

andere deze zaken resulteren in een uitvoeringsontwerp

op maat, op basis waarvan ook

de hoofddraagconstructie geoptimaliseerd kan

worden. Een win-win voor de opdrachtgever.”

MAATWERK PER PROJECT EN

VLOERVELD

Kenmerkend voor staalplaat-betonvloeren is dat

de geprofileerde staalplaat de verloren bekisting

en (veelal) buigwapening vormt. “De staalplaat

wordt gevuld met (gewapend) beton”, aldus

Van Oldenbarneveld. “Door extra wapening

toe te passen, kan eenvoudig een vrijdragende

vloer met hoge brandwerendheid gerealiseerd

worden.” Ten opzichte van bijvoorbeeld kanaalplaatvloeren

zijn staalplaat-betonvloeren veel

lichter, vertelt hij. “Bijvoorbeeld bij inpandige

wijzigingen of het optoppen van gebouwen is dit

een absolute pré, omdat in veel gevallen gebruik

kan worden gemaakt van de extra toelaatbare

belasting van de fundatie. Bovendien is voor de

montage aanzienlijk minder materieel nodig, wat

weer voordelen biedt op binnenstedelijke en

andere moeilijk bereikbare projectlocaties. Per

project en per vloerveld zoeken wij graag naar

het meest optimale ontwerp. Daarbij kan het

zelfs zo zijn, dat in één project meerdere typen

staalplaat-betonvloeren worden toegepast.”

ROYAL FLORAHOLLAND

Tullingh & Partners is een gewaardeerde partner

in transformatie-, renovatie- en uitbreidingsprojecten.

Ook worden de staalplaatbetonvloeren

regelmatig toegepast in de

nieuwbouw van parkeergarages, appartementengebouwen

en kantoren, vertelt Van Oldenbarneveld.

“Zeer bijzonder was de uitbreiding

van het kantoor van Royal FloraHolland in

Aalsmeer. Tegen het bestaande gebouw van

2.763 m 2 is een halfronde nieuwbouw van

2.288 m 2 gebouwd, met een transparante gevel.

In samenwerking met onze opdrachtgever

hebben wij een staalplaat-betonvloer geselecteerd,

waarvan zowel de hoogte als breedtes

perfect uitkomen. Dankzij ons ontwerp kon

de eerste verdiepingsvloer in 2,5 dag gemonteerd

worden. Vanaf de derde t/m vijfde verdieping

hebben we zelfs één vloerveld per dag

gerealiseerd. Meest bijzonder is echter dat het

ronde gebouw volledig uitgerust kon worden

met rechte staalplaat-betonvloeren.”

SINT-JOZEFKERK

Nog een mooi referentieproject is de transformatie

van de Sint-Jozefkerk in Hillegom

tot woon-zorggebouw. “Een uitdaging in dit

project was dat de staalplaat-betonvloeren

op hoogte gemaakt moesten worden”, aldus

Van Oldenbarneveld. “Al onze staalplaten,

wapening en beton moesten met de hand

naar binnen en op hoogte worden gebracht.

Als optimalisatie van het constructieve ontwerp

hebben wij voorgesteld om een stempel

onder de vloeren op te nemen, waardoor

een lichtere en lager geprofileerde staalplaat

gebruikt kon worden, met minder beton. Bovendien

hebben wij de aansluitdetails geperfectioneerd.

Op basis van ons uitvoeringsontwerp

is de staalconstructie herzien, waardoor

ook dit project beter, sneller en goedkoper

uitgevoerd kon worden.” ■

58


‘Per project en per vloerveld zoeken wij graag

naar het meest optimale ontwerp’

In de Sint-Jozefkerk in Hillegom zijn de staalplaat-betonvloeren op hoogte gemaakt.

De halfronde nieuwbouw van Royal FloraHolland in Aalsmeer is volledig uitgerust met rechte staalplaatbetonvloeren.

KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

VAN DE STAALPLAAT-BETONVLOEREN

VAN TULLINGH & PARTNERS:

• Profielhoogtes van 16 tot 205 mm.

• Staalplaatdiktes van 0,5 tot 2 mm.

• Veelzijdig toepasbaar.

• Minimaal betongebruik.

• Relatief laag eigen gewicht.

• Overspanningen tot circa 6 m.

• Hoge toelaatbare belastingen.

• Opnemen van schijfwerking.

• Samenwerking met onderliggende

staalconstructie d.m.v. deuvels.

• Brandwerendheid tot 120 min.

59


Sint-Jozefkerk in Hillegom

Transformatie tot woonzorggebouw

+ Geïsoleerde begane grondvloer

+ Staalconstructie

+ Staalplaatbetonvloer incl. betonafwerking

MAATWERK

IS ONZE

KRACHT

VEELZIJDIG, SLIM

& EFFICIËNT BOUWEN.

Tullingh & Partners is de bouwspecialist van

(on-)geïsoleerde staalplaatbetonvloer, staalconstructie

en dak- en gevelbouw. Wij vertalen uw projectwens

naar een uitvoerbare toepassing. De specifieke

uitgangspunten van het project, zoals constructieve

en bouwfysische eisen, zijn onze focus. Door deze

aanpak engineeren en realiseren wij ieder onderdeel

op maat. Techniek tegen de juiste prijs! Dat is waar

wij voor staan.

www.tullingh.nl | info@tullingh.nl | +31 (0)85 130 34 36


Vakmanschap in

staalconstructies

info@mecometal.be

+32 (0) 11 278 627


HARDENBERG PLASTCHEM

Tekst | Roel van Gils Beeld | Buro De Haan

Integraal ontwerpen

en bouwen met technieken

uit de gaming-industrie

Buro De Haan hecht

veel waarde aan het

verbeelden van projecten.

Ruim zeven jaar geleden startte Arjan de Haan het gelijknamige Buro De Haan. Mede dankzij zijn

unieke filosofie op het ontwerp- en bouwproces en een fascinatie voor ‘continu beter bouwen’ telt

het architectuur- en IT-bedrijf inmiddels ruim tachtig (!) medewerkers. Buro De Haan ontwikkelde

een exclusief sharing-portaal en maakt dankbaar gebruik van technieken uit de gaming-industrie om

een gebouw volledig te beleven en tot in de puntjes te testen, nog voordat er één schop de grond

in gaat. Maar het bureau gaat nog veel verder dan dat. Een interessant gesprek met de aanstichter

van dit alles, zoals De Haan zichzelf omschrijft.

Uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu,

een tekort aan ‘handjes’, meer prefabricage en

een grotere complexiteit van installaties maakt

dat we volgens De Haan op een andere manier

naar een ontwerp- en bouwproces moeten kijken.

“We hebben een grote fascinatie voor beter

bouwen en zijn van mening dat een integrale

aanpak essentieel is, inclusief het omarmen van

IT in de bouwkolom. Dat is ook de reden dat

we als bureau zo breed georiënteerd zijn. We

beschikken over planologen, architecten, engineers,

constructeurs, installatiespecialisten, IT’

ers en maatvoerders. Het stelt ons in staat om

niet alleen het volledige ontwerp in 3D te verzorgen,

met aandacht voor álle installaties, maar

het ontwerp ook te toetsen, te beleven en met

die input zelfs een prefab fabriek aan te sturen.”

INTEGRAAL ONTWERPEN

Deze manier van integraal ontwerpen heeft

Buro De Haan onder meer toegepast bij de

nieuwe fabriek van Plastchem in Hardenberg.

Het bestaande fabriekspand was volgens de opdrachtgever

uit zijn jasje gegroeid. “De nieuwe

fabriek moest dus groter worden, maar ook

moderner. Kenmerkend voor zo’n fabrieksgebouw

is eigenlijk dat de machinerie leidend is

en ook het overgrote deel van het budget inneemt.

Het nieuwe pand moest dus ontworpen

worden vanuit een optimaal ingericht productieproces,

daarbij rekening houdend met alle

stakeholders.” Via het in eigen huis ontwikkelde

sharing-portaal weet Buro De Haan dat uitstekend

te managen. “Software voor het delen van

documenten, 3D-modellen en planning bestaat

al langer, maar niet gebundeld in één portaal.

62


HARDENBERG PLASTCHEM

‘Als alle digitale seinen op groen staan,

kan de data uit het 3D-model zelfs

gebruikt worden om een

prefab fabriek aan te sturen

De nieuwe fabriek van Plastchem in Hardenberg is door Buro De Haan integraal ontworpen.

Dat maakt ons sharing-portaal dus uniek. Niet

alleen wij als ontwerpende partij, maar ook alle

andere betrokken partijen, zoals installatiepartijen,

beton- en staalleveranciers tot zelfs de

leveranciers van de productielijnen en alle toebehoren,

werken met dezelfde data.”

GAMING-INDUSTRIE

“Als bureau hechten we veel waarde aan

het verbeelden van projecten”, vervolgt De

Haan. “We halen de gaming-industrie naar

de bouw, zodat via Virtual Reality digitaal

een gebouw beleefd kan worden en daarmee

het bouwproces wordt geoptimaliseerd. Dat

hebben we concreet gemaakt bij Plastchem.

De fabriek is volledig ‘gegamificeerd’. Via een

viewer kan men kan niet alleen het gebouw

digitaal doorlopen, maar ook alle machines en

installaties als het ware virtueel testen, doorsneden

maken, zaken opmeten, enz. Ook de

belanghebbenden vanuit de fabriek, van directeur

tot productiemedewerker, hebben dankbaar

gebruik gemaakt van deze technologie

om onvolkomenheden in het ontwerp vroegtijdig

te elimineren en het productieproces zo

efficiënt mogelijk in te richten. Voor ons als

bureaus absoluut een meerwaarde om onze

klanten en stakeholders op deze manier te

kunnen faciliteren. Aangezien je op voorhand

het complete bouwproces simuleert, kom je

tijdens de uitvoering eigenlijk nooit voor verrassingen

te staan. Ook mogelijke overlast

voor de omgeving komt veel eerder aan het

licht, waarop je tijdig kunt anticiperen.” ❯

Aangezien je op voorhand het complete bouwproces simuleert, kom

je tijdens de uitvoering eigenlijk nooit voor verrassingen te staan.

Buro De Haan maakt dankbaar gebruik van technieken uit de gaming-industrie om een gebouw volledig te beleven en tot in de puntjes te testen, nog voordat er één

schop de grond in gaat.

63


www.bdh.nl


HARDENBERG PLASTCHEM

‘We hebben een grote

fascinatie voor beter

bouwen en zijn van

mening dat een

integrale aanpak

essentieel is, inclusief

het omarmen van IT

in de bouwkolom’

FABRIEKSAANSTURING

Buro De Haan is voornemens om het digitale

sharing-portaal ook voor derden beschikbaar

te stellen. “Het was niet het initiële idee,

maar we zijn door diverse partijen benaderd

om het breed in de markt te zetten, ook voor

projecten waarvan wij niet de architect zijn.”

Dat het portaal van grote meerwaarde is,

blijkt ook wel uit het feit dat men bij Plastchem

liever met de viewer aan de slag ging,

dan met de fysieke tekeningen. “Op papier

kan een veiligheidshekje bijvoorbeeld wel

goed staan, maar door het digitaal te bekijken

krijg je er veel meer gevoel bij, kun je het in de

context plaatsen en moet een item misschien

juist iets worden opgeschoven of anders worden

gedimensioneerd”, geeft De Haan aan.

“En als dan eenmaal alle digitale seinen op

groen staan, kan de data uit het 3D-model

zelfs gebruikt worden om een prefab fabriek

aan te sturen. Zo stuurt een gedetailleerd

3D-model uit onze software de HSB-fabriek

van GroenPrefab volledig aan. Het resulteert

in een uiterst efficiënt productieproces met

minimale foutkansen. Dát is integraal ontwerpen

en bouwen in optima forma en in onze

ogen de enige manier om de bouwkolom naar

een hoger niveau te tillen.”

“Ben je nieuwsgierig geworden naar Buro

De Haan en lijkt het je leuk om mee te helpen

aan onze missie; Beter Bouwen? Dat komt

goed uit, want we hebben nog verschillende

vacatures open staan, dus neem een kijkje op

onze website.” ■

Kenmerkend voor zo’n fabrieksgebouw is eigenlijk dat de machinerie leidend is en ook het overgrote deel van het budget inneemt.

65


MECHELEN PARKEERTOREN DE EANDISTIP

Plaatsing van de kruisvormige gevelelementen.

Overzichtsbeeld van de bouwplaats.

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Interbuild

De Eandistip:

Parkeertoren moet leiden

tot meer duurzame

mobiliteit in Mechelen

Interbuild werd opgericht in 1980 en trad in 1998 toe tot Koninklijke BAM Groep. In België groeide

Interbuild uit tot een belangrijke en gerenommeerde gebouwenspecialist, vooral in het Vlaamse en

Brusselse Gewest. Interbuild staat gekend voor de realisatie van markante gebouwen, die de afgelopen

decennia mee de skyline hebben bepaald van onder meer Antwerpen en Brussel. In opdracht van

THV Keerdok Mechelen (Kairos - Montreal) realiseert ze momenteel parkeertoren Eandistip.

66


MECHELEN PARKEERTOREN DE EANDISTIP

‘De kruisvormige

gevelelementen

fungeren tevens als

draagstructuur voor

het gebouw’

Eandistip in volle opbouw.

GEMENGDE BESTEMMING

Eandistip is hoofdzakelijk bedoeld als parkeertoren

en omvat voor die functie 537 parkeerplaatsen

en 110 fietsenstallingen. Maar er

komen ook andere functies aan bod. Zo zijn

twee van de acht bovengrondse verdiepingen

bestemd voor kantoorruimte en een deel van

het gelijkvloers richt zich op de retail. De oppervlakte

bovengronds beslaat 13.310 m 2 , ondergronds

spreken we over 2.980 m 2 .

BEVORDEREN VAN DUURZAME

MOBILITEIT

Eandistip bevindt zich in Mechelen, meer bepaald

tussen de N16 en de Dijle, en is bedoeld

om de bestaande parkings op het Rode Kruisplein

en aan de Carrefoursite te vervangen.

Het project kadert hiermee in de ruimere

ontwikkeling van het Rode Kruisplein en vormt

een belangrijke schakel in het verder bevorderen

van een duurzame mobiliteit en een leefbare

infrastructuur, twee speerpunten van het

Mechelse stadsbeleid.

INTELLIGENT CASCO-ONTWERP

ZONDER HINDERLIJKE

KOLOMMEN

Het ontwerp, van de hand van POLO-Archipelago,

hanteert een intelligent cascoprincipe,

waardoor het flexibel, polyvalent

en aanpasbaar is. Zo kan aan de verschillende

bouwlagen, mocht dit in de toekomst nodig

blijken, een andere bestemming gegeven worden.

Dankzij zijn unieke en verrassende gevelstructuur,

in kruisvormige elementen, die

tevens als draagstructuur voor het gebouw

fungeert, bevinden zich op de parkeerdekken

Transport van de gevelstructuren.

zelf geen hinderlijke kolommen. Dit komt de

voornoemde flexibiliteit extra ten goede.

Pieter Swaegers, projectmanager bij Interbuild:

“Precies de opbouw van de kruisvormige gevelstructuur

hield voor ons een serieuze uitdaging

in. In totaal zullen 260 kruisvormige elementen

geplaatst worden, waarvan de meeste 5 X 4

m groot zijn en elk 14 ton wegen. Het gewicht

van bepaalde elementen loopt zelfs op tot 23

ton. Elk element bestaat uit 2 kruisen met bovenaan

een balksectie. Omwille van de grote

krachten en belastingen die deze elementen

zullen moeten opvangen, beslisten we om gebruik

te maken van naspanning. De plaatsing

van de gevelelementen zelf gebeurt binnen vrij

enge toleranties. Alle elementen moeten immers

perfect op elkaar uitgelijnd zijn om de nodige

naspanstrengen te kunnen aanbrengen.”

EEN EXPRESSIEVE EN

TOEKOMSTGERICHTE

ARCHITECTUUR

Het concept en de architectuur zijn zonder

meer verrassend te noemen. De gevels bestaan

volledig uit prominente kruisstructuren

in architectonisch beton, met als resultaat een

bijzonder ritmische, expressieve en herkenbare

look. Op de dakverdieping voorzagen de architecten

verder een publieke groene daktuin

en op een lager gelegen niveau een evenementenplein

met schitterend zicht op de historische

binnenstad. Op het vlak van milieuvriendelijkheid

werden alle gebruikte materialen

getoetst aan de TOTEM-duurzaamheidsmeter.

Waar nodig werden ze vervangen door meer

milieuvriendelijke versies. De ruwbouwwerken

werden opgestart in juli 2020 en de oplevering

is voorzien voor eind augustus 2022. ■

67


Tekst | Roel van Gils Beeld | Meco Metal

Belgische staalfabriek

is visitekaartje voor

lean manufacturing

De fabriek van Meco Metal is fors gemoderniseerd en voorzien van de nieuwste

machines, bruggen en lasposten. Ook de verlichting en luchtkwaliteit zijn optimaal.

Sinds de verzelfstandiging van Meco Metal in 2018 heeft de staalfabriek een ware metamorfose

ondergaan. De interne lay-out van de 75.000 m 2 grote productiefaciliteit is volledig op de schop

gegaan en gemoderniseerd. Lean manufacturing vormt vandaag de dag de boventoon en dat legt

het bedrijf uit het Belgische Oudsbergen bepaald geen windeieren. Een gesprek met twee leden van

het operationeel managementteam: Zaakvoerder Harry Seijkens en Werkplaatsleider Remi Moonen.

“In 2018 hebben we vanuit de Altez Group

de opdracht gekregen om Meco Metal te verzelfstandigen”,

begint Seijkens. “We zijn met

zijn drieën ingestapt (Remi Moonen, Domien

Driesen en Harry Seijkens) en gestart met een

grondige analyse van het bedrijf en de organisatiestructuur.

Vanuit onze achtergrond zijn we

alle drie fervent aanhanger van lean manufacturing.

We hebben hierin vele opleidingen genoten

en ervaringen opgedaan. Na de grondige

analyse kwamen we tot een actielijst met maar

liefst 500 verbeterpunten om het bedrijf beter

te laten presteren. De actielijst zal overigens

een levendig document blijven. Er valt altijd nog

wel iets verder te verbeteren.”

ATTRACTIEVE WERKGEVER

“Lean manufacturing betekent ook de juiste

aandacht schenken aan onze medewerkers”,

zegt Moonen. “Jaren geleden werden bedrijven

vooral vanuit het management aangestuurd.

Wij doen het anders. We betrekken

onze medewerkers heel nadrukkelijk bij het

continu verbeteren, zodat ze actief meedenken

in oplossingen. Lean staat voor slimmer werken

in plaats van harder werken. Ons personeel is

immers ons grootste goed.” Al die inspanningen

hebben ertoe geleid dat de interne lay-out

van de fabriek de laatste jaren aanzienlijk op

de schop is gegaan. “Met een vloeroppervlakte

van circa 75.000 m 2 is het de moeite waard om

daar eens goed naar te gaan kijken. Machines

en voorraden zijn verplaatst om transportafstanden

te verkleinen en we hebben de hoogte

optimaal benut”, zo legt Seijkens uit. “Daarmee

hebben we in feite ruimte gecreëerd voor

‘vrije vloeren’. Dat geeft rust en ruimte om te

logistiek optimaal te beoefenen.”

5S-METHODIEK

De fabriek is bovendien fors gemoderniseerd

en voorzien van de nieuwste machines, bruggen

en lasposten, vervolgt Seijkens. “Ook de

verlichting is optimaal en er is fors geïnvesteerd

in de verbetering van de luchtkwaliteit.”

Moonen vult aan: “Onze medewerkers

68


‘Lean manufacturing

betekent ook de juiste

aandacht schenken

aan je medewerkers’

CRUCIAAL ERP-SYSTEEM

De schone en aangename werkomgeving

heeft ook impact op het aantal (kleine)

werkongevallen. “Die zijn rigoureus gereduceerd”,

weet Seijkens. “Ook hoeft men niet

meer te zoeken naar materialen. Alles heeft

een vaste plek. En dat alles maakt dat we

een zeer mooi rendement kunnen halen uit

de fabriek, waar maar weinig fouten meer

worden gemaakt. Verstoringen in de planning

zijn verleden tijd, mede door de implementatie

van een nieuw ERP-systeem: LiemarX.”

Moonen: “Niet eerder hadden we zo’n goed

inzicht in doorlooptijden en planning. LiemarX

heeft het lean implementeren aanzienlijk vergemakkelijkt,

iets wat met ons oude pakket

absoluut niet mogelijk was. De visuele structuur

van LiemarX maakt dat we pieken zien

aankomen en tijdig kunnen uitvlakken, zodat

de productie op een continu niveau kan

blijven doorlopen. Dat draagt mede bij aan

een kwalitatief hoogwaardig product.” ■

De schone en aangename werkomgeving heeft ook

impact op het aantal (kleine) werkongevallen.

Verstoringen in de planning zijn bij Meco Metal verleden tijd, mede door de implementatie van een nieuw

ERP-systeem: LiemarX.

hebben de nodige opleidingen gevolgd om

het proces van continu verbeteren ook in de

praktijk te brengen. Van daaruit is bijvoorbeeld

de 5S-methodiek doorgevoerd in de

hele fabriek. 5S staat voor scheiden, schikken,

schoonmaken, standaardiseren en sensibiliseren.

Onze fabriek ziet er heel schoon en opgeruimd

uit. Dat merken we ook aan de vele

positieve reacties van bezoekers en daar zijn

we best een beetje trots op. Om dat resultaat

te behouden, evolueren we elke dag hoe we

het nog beter kunnen doen, want stilstand is

achteruitgang. Het hele proces van continu

verbeteren zit tot in de laatste vezel bij iedereen

in het DNA.”

Meco Metal betrekt medewerkers heel nadrukkelijk bij het continu verbeteren, zodat ze actief meedenken in

oplossingen.

69


TÜBINGEN GEO- EN MILIEUCENTRUM

Tekst | KAAN Architecten Beeld | Brigida Gonzalez

Een gebouw

voor mensen,

opgedragen

aan de aarde

Met gepaste trots presenteert KAAN Architecten haar eerste

Duitse project, het Geo- en Milieucentrum (GUZ) in Tübingen.

Het gebouw is een geavanceerde faciliteit voor interdisciplinair

onderzoek naar milieuproblematiek. Door haar prominente

ligging wordt het wetenschappelijk belang van het programma

onderstreept en vormt het gebouw een aanvulling op het

stedenbouwkundige plan van de campus.

Van veraf lijkt het gebouw een blok steen, met diepe

snedes die een glazen volume onthullen.

Gedeeltelijk verzonken in het heuvelachtige

terrein vormt het gebouw een lage, langwerpige

structuur verdeeld over zes verdiepingen.

Het gebouw heeft een afmeting van 100 bij

50 meter. Binnen dit volume zijn twee binnenplaatsen

aangelegd, elk op een eigen niveau

als gevolg van het geaccidenteerde terrein.

De zuidkant van het gebouw opent zich naar

de stad Tübingen en vormt het gezicht van

Morgenstelle Campus, terwijl de noordgevel

een duidelijke ruimtelijke begrenzing van het

campusplein creëert. Hier bevindt zich ook de

hoofdingang van het gebouw.

Het Geo- en Milieucentrum combineert

openbare onderwijs- en studiegebieden met

gespecialiseerde onderzoeks- en werkruimtes.

Gemeenschappelijke voorzieningen als

het auditorium en de collegezalen zijn aan de

noordzijde gesitueerd voor een goede bereikbaarheid

vanaf het campusplein, en door de

open gehouden noordgevel is de dubbelhoge

ontvangsthal goed zichtbaar. Laboratoria en

werkplaatsen zijn op het oosten gericht, kantoren

en werkplekken op het westen en zuiden.

De vrijstaande sculpturale trap tussen de verdiepingen.

70


TÜBINGEN GEO- EN MILIEUCENTRUM

‘De betonnen vinnen zorgen voor een

flexibel indeelbare plattegrond voor

toekomstige wijzigingen

KUNST AM BAU

Het ‘geheim’ van de hal is de precaire kunst

am bau van de lokale kunstenaar Martin Bruno

Schmid. Zijn kunstwerk stelt de statica van het

gebouw ter discussie door de 7,5 meter lange

draagkolommen over de hoogte te splijten en

zo hun interieur te onthullen. De constructie

wordt letterlijk tot de grens van haar draagvermogen

uitgedaagd. Een vrijstaande sculpturale

trap tussen de verdiepingen leidt de blik naar

de hogere verdiepingen, waar open galerijen

dieper het gebouw in leiden.

‘IN DE ETALAGE’

Van veraf beschouwd is het gebouw een blok

steen, met diepe snedes die een glazen volume

onthullen. Van dichtbij wordt duidelijk dat de gevel

in horizontale banden gewikkeld is die aansluiten

bij het karakter van bestaande gebouwen

op de campus. De schijnbaar massieve banden,

met een hoogte en diepte van 2 meter, zijn holle

constructies bekleed met geprefabriceerde betonnen

elementen en roosters, waardoor ventilatie

en onderhoud mogelijk zijn. De banden

zorgen ook voor zonwering en lichtregeling, zodat

buitenzonwering overbodig is. Het gespecialiseerde

programma van het gebouw wordt

zodoende ‘in de etalage’ geplaatst, met name ’s

avonds wanneer de banden van binnenuit verlicht

worden en een duidelijk visuele stempel

op de campus achterlaten. Door de dwarswanden

van de gevelbanden los te houden van de

kozijnen konden deze doorlopend uitgevoerd

worden om de lange, ononderbroken uitzichten

extra te benadrukken. Daarnaast zorgen

deze betonnen vinnen voor een flexibel indeelbare

plattegrond voor toekomstige wijzigingen.

“Hoewel opgedragen aan de aarde, is het een

gebouw voor mensen gebaseerd op eenvoudige

toegang, zichtbaarheid en communicatie”,

besluit prof. Dikkie Scipio, mede-oprichter van

KAAN Architecten. ■

Nieuwe gebouwen op de Morgenstelle Campus.

Bouwinfo

ARCHITECT

KAAN Architecten (Kees Kaan, Vincent

Panhuysen, Dikkie Scipio)

(GEASSOCIEERDE) LOKALE ARCHITECT

Höhler+Partner Architekten, Hamburg

PROJECTMANAGEMENT

Vermögen und Bau Baden-Württemberg,

Tübingen

BOUWFYSISCH ADVISEUR

BBI Bayer Bauphysik, Fellbach

CONSTRUCTEUR

wh-p GmbH Beratende Ingenieure, Stuttgart

71


DE FOLIES VAN ENVO-FIX

DE FOLIES VAN ENVO-FIX

HOUDEN

HOUDEN

STOF,

STOF,

VUIL,

VUIL,

WATER,

WATER,

DAMP,

DAMP,

WIND

WIND

EN BESCHADIGINGEN

STOF, VUIL, EN BESCHADIGINGEN

WATER, DAMP,

OP AFSTAND

WIND EN BESCHADIGINGEN

DAMPWERENDE FOLIES BOUW- EN BESCHERMFOLIES NOPPENFOLIES

DAMPWERENDE FOLIES BOUW- EN BESCHERMFOLIES NOPPENFOLIES

DAMPWERENDE FOLIES BOUW- EN BESCHERMFOLIES NOPPENFOLIES

NIEUW

NIEUW

IN ONS ASSORTIMENT!

IN ONS ASSORTIMENT!

NIEUW

IN ONS ASSORTIMENT!

NEEM CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN PRIJZEN

NEEM CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN PRIJZEN

NEEM CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN PRIJZEN

ENVO-FIX B.V. ∙ WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 18 ∙ 2411VV BODEGRAVEN

ENVO-FIX T: B.V. 0172 ∙ 61 WILLEM 22 88 ∙ DE F: ZWIJGERSTRAAT 0172 61 73 36 ∙ WWW.ENVO-FIX.NL

18 ∙ 2411VV BODEGRAVEN

T: 0172 61 22 88 ∙ F: 0172 61 73 36 ∙ WWW.ENVO-FIX.NL


DRUNEN DC METAL VALLEY

Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | Lucid

Duurzaam bouwen

voor de volgende

generaties

Diverse stalen details op de gevel vormen een knipoog naar de geschiedenis van het terrein.

De logistieke wereld verandert snel en ingrijpend. “Consumenten stellen steeds vaker hun

verwachtingen bij van ‘morgen bezorgen’ naar ‘vandaag geleverd’, vervuilende energiebronnen

moeten vervangen worden door CO 2

-positieve energiesystemen, de schaarse grond in

Nederland vraagt om een creatievere aanpak en drukke steden met verstopte verkeersaders

moeten worden ontlast.” Somerset Capital Partners gelooft dat deze problemen alleen met een

heldere visie opgelost kunnen worden. Daarom lanceerde de grootste vastgoedontwikkelaar van

Nederland afgelopen september Intospace: een one-stop platform voor toekomstbestendige

warehouseoplossingen, dat zich volledig focust op de trends én wensen van de markt. Vrijwel alle

personeel is meegegaan naar Intospace. Datzelfde geldt voor de belangrijkste partners, zoals ASK

Romein Bouw.

74


DRUNEN DC METAL VALLEY

‘Bijzonder is dat de sprinklertank in het

glooiende ontwerp van de gevel is opgenomen

DUURZAAMHEID, CIRCULARITEIT

EN FUNCTIONALITEIT

ASK Romein Bouw heeft alle kennis, kunde en

kwaliteit in huis om (complexe) projecten feilloos

neer te zetten, van constructie tot en met

oplevering. De innovatieve partner én ontzorgende

bouwer denkt graag vanaf een vroeg stadium

mee in oplossingen om de duurzaamheid,

circulariteit en functionaliteit van gebouwen naar

het allerhoogste niveau te tillen. “De afgelopen

jaren hebben wij, in samenwerking met Somerset

en Intospace, al vele turnkey projecten mogen

realiseren die aansluiten bij deze ambitie”,

vertelt Marcel Michielsen, Algemeen Directeur

van ASK Romein Bouw. Als voorbeeld noemt hij

het e-fulfilment distributiecentrum voor Jumbo

in Bleiswijk en de distributiecentra voor Nunner

Logistics in ’s Heerenberg en Drunen. “In

al deze projecten hebben wij het esthetische

ontwerp van Mulderblauw architecten vertaald

naar een haalbaar uitvoeringsontwerp én maakbaar

gebouw. Zowel met betrekking tot de fundering

als de constructie en gevelafwerking.” ❯

Daglicht kan maximaal naar binnen stromen.

75


DRUNEN DC METAL VALLEY

Het distributiecentrum is vrij traditioneel opgebouwd met betonnen funderingspalen, betonnen vloeren, een staalconstructie en een gevelafwerking met beton- en

sandwichpanelen.

DC METAL VALLEY: DUURZAME

HERBESTEMMING VAN EEN

BESTAAND TERREIN

Het distributiecentrum in Drunen heeft de

naam Metal Valley gekregen en is gerealiseerd

op het oude terrein van The Lips Compagnie;

een voormalige ijzer- en metaalgieterij en

scheepsschroevenfabriek. “Met deze nieuwbouw

hebben we een bestaand terrein met

‘slechte grond’ weer een duurzame, nieuwe

functie gegeven”, benadrukt Tom Kropf, Commercieel

Directeur van ASK Romein Bouw.

“Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden

is een uitgebreide bodemsanering uitgevoerd.

Bovendien moesten we in ons ontwerp rekening

houden met de wet- en regelgeving van

het nabijgelegen benzinestation.” Het distributiecentrum

is vrij traditioneel opgebouwd

met betonnen funderingspalen, betonnen

vloeren, een staalconstructie en een gevelafwerking

met beton- en sandwichpanelen,

vertelt hij. “Bijzonder is dat de sprinklertank

in het glooiende ontwerp van de gevel is opgenomen.

Diverse stalen details op de gevel

vormen bovendien een knipoog naar de geschiedenis

van het terrein.” Voor het pand is

een imposante en vrijstaande groene gevel

geplaatst. Michielsen: “In combinatie met een

grote regenwatervijver (wadi) draagt deze gevel

bij aan de ambitie om de voorheen koele

fabrieksomgeving te transformeren naar een

modern en leefbaar bedrijvenpark.”

vierkante meter op een terrein van 55.000

vierkante meter. De nieuwbouw is BREEAM-

NL ‘Very Good’ gecertificeerd. Op het dak

komen zonnepanelen.

NIEUW EN DUURZAAM DC IN

UTRECHT

In navolging van DC Metal Valley is ASK Romein

Bouw afgelopen februari gestart met de

realisatie van een nieuw pareltje op bedrijventerrein

Lage Weide in Utrecht, wederom in

nauwe samenwerking met Intospace en Mulderblauw

architecten. Het gaat hier om een

hypermodern distributiecentrum van 16.307

vierkante meter dat conform de BREEAM-NL

‘Very Good’ en WELL certificeringscriteria

wordt gerealiseerd. Ook in Utrecht wordt veel

groen toegevoegd en op het dak komen zonnepanelen.

“Uniek in dit project is dat de vijflaagse

parkeergarage in het distributiecentrum

wordt geïntegreerd”, aldus Michielsen. “Alle auto’s

worden aan het zicht onttrokken door een

hoogwaardige, geperforeerde gevel. De toepassing

van veel glas zorgt bovendien voor een

fijne en comfortabele werkplek, waarbij daglicht

maximaal naar binnen kan stromen.” ■

DC Metal Valley bestaat uit een warehouse

van 31.257 vierkante meter, bijna 890 vierkante

meter kantoren en een mezzanine van 4.130

DC Metal Valley biedt naast een warehouse van 31.257 vierkante meter en een mezzanine van 4.130 vierkante

meter ruimte aan bijna 890 vierkante meter kantoren.

76


Staalplaat-betonvloeren

Onderdeel van uitdagingen

Ontwerpprogramma op onze website

www.dutchengineering.nl

T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl

66629_DEN_advertentie_A5.indd 1 05-12-14 09:32

Adv Beton- en Staalbouw 02 2022.indd 1 3/02/2022 10:30:48


OOSTENDE CITYRIVER

Tekst | Liesbeth Verhulst Beeld | Ebema

Prefab beton maakt plaatje

innovatieve Cityriver

in Oostende compleet

De Cityriver in Oostende combineert duurzaam waterbeleid met een innovatieve inrichting.

De klassieke straatkolk maakt er plaats voor een heuse ‘stadsrivier’ die het regenwater vertraagd

laat infiltreren in de bodem. Gezien de Cityriver deel uitmaakt van de prestigieuze ontwikkeling

Oosteroever, moet ook het esthetisch plaatje kloppen. Voor de boordstenen en een deel van de

stapstenen en zitblokken viel de keuze op de prefab elementen in architectonisch beton van Ebema.

Er is gekozen voor het standaard grijze architectonisch beton, zonder nabewerking

en in een gladde afwerking, omdat dit mooi combineert met de bestrating.

78


OOSTENDE CITYRIVER

‘Ons productieteam heeft alles uit de kast gehaald om alle mallen op

maat te maken, en ervoor te zorgen dat elk element netjes gelabeld was’

Op die manier konden we het voor de aannemer

op de werf gemakkelijker maken om

alles te plaatsen, zonder telkens opnieuw te

moeten gaan opmeten.”

GESLAAGDE SAMENWERKING

Die aannemer van dienst was Seru, met wie

Ebema ook al de zeedijk van Koksijde van 30

meter lange plantvakken voorzag. “Seru was

zeer tevreden over die samenwerking en de

kwaliteit van onze materialen, waardoor de firma

ook voor het project in Oostende opnieuw

met ons in zee is gegaan”, aldus Mathijssen.

In de Victorialaan stroomt sinds afgelopen zomer de Cityriver, een stadsrivier die regenwater verzamelt, dat

vervolgens de kans krijgt om vertraagd te infiltreren in de zanderige bodem.

De ontwikkeling van Oosteroever is vandaag

volop aan de gang. In dit nieuwe stadsdeel in

de historische haven van Oostende verrijst een

mix van woningen, winkels en restaurants en

krijgt ook het openbaar domein een aantrekkelijke

nieuwe inrichting.

DUURZAAMHEID EN ESTHETIEK

GAAN HAND IN HAND

In de Victorialaan stroomt sinds afgelopen zomer

de Cityriver, een stadsrivier die regenwater

verzamelt, dat vervolgens de kans krijgt om

vertraagd te infiltreren in de zanderige bodem.

“Een ondergrondse waterbuffer slaat het overtollige

regenwater in natte periodes op, zodat

het in periodes van droogte gebruikt kan worden

om bijvoorbeeld de planten te besproeien

of het openbaar domein te reinigen”, vertelt

Kris Derveaux, projectmanager bij de Stad

Oostende. “Ook op esthetisch vlak hebben

we ons beste beentje voorgezet. Het ontwerp

heeft een grillige vorm, zodanig dat de rivier

kronkelt doorheen het straatbeeld. De stapstenen

in de bedding zorgen voor een speels

effect en we werken met niveauverschillen om

het geluid van stromend water te bekomen.”

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE

UITDAGING

De grillige vorm van de Cityriver noopte

Ebema tot de nodige creativiteit. “Op tekentechnisch

vlak plaatste dit project ons team

voor een enorme uitdaging”, zegt Mathijssen.

“De afboording van de rivier bestaat uit honderden

L-wandjes in architectonisch beton,

die precies omwille van de grillige vorm geen

standaardelementen zijn. In totaal hebben we

maar liefst 1.200 elementen aangeleverd, bestaande

uit zo’n 150 verschillende types. Ons

productieteam heeft alles uit de kast gehaald

om alle mallen op maat te maken, en ervoor

te zorgen dat elk element netjes gelabeld was.

Wat de kleur en afwerking van de betonelementen

betreft, is er gekozen voor het standaard

grijze architectonisch beton, zonder

nabewerking en in een gladde afwerking. “Dat

combineerde mooi met de geslepen bestrating

van de Victorialaan”, meent Mathijssen. “En het

resultaat mag er zijn. Voorbijgangers worden

als vanzelf naar de Cityriver getrokken en ook

kinderen kunnen zich er uitleven. Het is een

aangename plek om te vertoeven. En met dit

mooie project dragen we met Ebema ook bij

tot een klimaatadaptieve stad.”

Ook de Stad Oostende is tevreden over het

resultaat. “Wij kunnen nog zo’n mooi ontwerp

tekenen, het moet ook nog uitgevoerd worden.

Die uitvoering staat of valt met de kwaliteit van

de aangeleverde materialen én met de aannemer

die alles met de nodige zorg en nauwkeurigheid

geplaatst heeft”, besluit Dervaux. ■

Een ontwerp tekenen is één ding, het gerealiseerd

zien een ander. Voor de afboording van

de Cityriver ging de Stad Oostende in zee met

Ebema. “Wij hebben de boordstenen aangeleverd,

net als een aantal stapstenen en zitblokken.

Ook de zittribune is met onze prefab betonelementen

vormgegeven”, vertelt Maarten

Mathijssen, productmanager bij Ebema.

Voor de boordstenen en een deel van de stapstenen en zitblokken viel de keuze op de prefab elementen in

architectonisch beton van Ebema.

79


LOMMEL 3T BETON

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | 3T Beton

Bijkomende productiehal, nieuwe betoncentrale en

extra stockageruimte

Prefab betonbedrijf uit

Lommel anticipeert op

verdere groei

3T Beton werd opgericht in 2011 door Serge Meulemans en Pat Spooren. Oorspronkelijk stond 3T

voor Tegels, Trappen en Terrassen, maar al snel groeide de productie verder uit met prefab maatwerk

in glad zichtbeton, bordessen, kroonlijsten, dekstenen en dorpels. Met dit aanbod richt 3T Beton zich

hoofdzakelijk op aannemers en staalbouwbedrijven en in mindere mate op particuliere klanten. De

groei zat er vanaf de start goed in, wat recent geleid heeft tot nieuwe en aanzienlijke investeringen.

IJzerbewapening van de bekistingsmallen.

EEN MOOI GROEIVERHAAL

3T Beton ging bescheiden van start met een

geïmproviseerde rolbrug en een dito betoncentrale

in een gehuurde bedrijfshal op het industrieterrein

in Lommel. De keuze voor Lommel

werd mede ingegeven door het feit dat

industriegrond daar nog betaalbaar was. Korte

tijd later kocht het bedrijf de gehuurde site aan.

Met de bouw van een tweede productiehal en

een eigen volwaardige betoncentrale in 2014

kon de productie gevoelig verhoogd worden

om aan de stijgende vraag te voldoen. Kostenplaatje:

om en bij de 800.000 euro.

Intussen telt het bedrijf ruim 40 medewerkers.

In 2020 werd een omzet van 7 MIO euro gerealiseerd.

De productiecapaciteit bedraagt

momenteel zowat 30 kuub per dag. Ook bleef

de drive van het dynamische duo niet onopgemerkt.

Zo werden ze, iets wat zelden voorvalt,

de laatste 3 jaar reeds tweemaal genomineerd

voor een Trends Gazellen Award.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

In 2017 gingen de twee vennoten nog een

stap verder en kochten ze 2 ha grond aan de

overkant van de straat. Hier bouwden ze een

magazijn voor de opslag van grind en andere

grondstoffen. Een bijhorende productiehal,

momenteel in aanbouw, wordt tevens gekoppeld

aan een tweede betoncentrale.

Serge Meulemans, mede-vennoot van 3T Beton:

“Pat en ik zijn vrij nuchter op zakelijk vlak

waardoor we nooit roekeloze beslissingen nemen.

Toch vonden we in 2021 dat de tijd aangebroken

was voor een nieuwe stap in onze

evolutie. Al bij al gaat het hier om een tweede,

zware investering in korte tijd. Aan deze recente

uitbreiding hangt een kostenplaatje van 4 MIO

80


LOMMEL 3T BETON

Verlichte gevel van de nieuwbouw.

euro vast. De nieuwe infrastructuur zal ons toelaten

om zeer snel onze capaciteit te verdubbelen

van 30 naar 60 kuub per dag, waardoor

we helemaal voorbereid zijn op de toekomst.”

De nieuwe faciliteiten beslaan zowat 5.400 m 2 .

Samen met de bestaande bedrijfsgebouwen

komt de totale bebouwde oppervlakte daarmee

een heel stuk boven de 8.000 m 2 uit. Er

werd gekozen voor een staalbouwstructuur,

waarbij 3T Beton zelf uiteraard instaat voor de

realisatie van de trappen.

3T Beton had naar eigen zeggen weinig te

lijden onder de COVID-19-pandemie en als

alles verder volgens plan verloopt, moeten de

nieuwe gebouwen tegen de zomer van dit jaar

bedrijfsklaar zijn. ■

‘De nieuwe infrastructuur

maakt een verdubbeling

van de dagelijkse

productiecapaciteit

mogelijk’

Opschuren en polijsten van de instelbare trapmallen.

Vullen met beton van de trapmallen.

Betonafwerking van de draaitrappen.

81


Tekst | Roel van Gils Beeld | DYWIDAG

De veelzijdigheid van

VOORSPANSYSTEMEN

De voorspansystemen van DYWIDAG zijn vooral gekend van toepassingen in gebouwen, bruggen,

tunnels en viaducten. De brede waaier aan voorspansystemen biedt echter ook een oplossing

voor minder voor de hand liggende toepassingen, zoals het verankeren van stalen silo’s of

signalisatiemasten aan betonfundamenten, het vastzetten van kraanbanen, de achterafmontage van

balkons en het realiseren van fundatieversterkingen. Een gesprek met Robert Jansen over ‘de andere

kant van DYWIDAG’.

‘We gaan geen

uitdaging uit de weg’

Voor de verankering van de Arc Majeur, een kunstwerk van 60 meter hoog en 250 ton, werd DYWIDAG ingeschakeld.

DYWIDAG werkt dagelijks aan het veiliger,

sterker en slimmer maken van constructies.

“Behalve voor de gebruikelijke toepassingen

kan men ook voor andere situaties bij ons terecht

waar sprake is van het verbinden van

staal met beton”, zegt Jansen. “Constructeurs

kunnen in feite met alle verankeringsuitdagingen

bij ons terecht. Wij bijten ons er graag

in vast en komen tot een passende oplossing.

Het toepassingsbereik van onze voorspansystemen

is uiterst veelzijdig.”

LANDMARKS

Wie de laatste jaren over de Belgische E411

richting het zuiden is gereden, heeft nabij Lavaux-Sainte-Anne

vast de grote boog, oftewel

de Arc Majeur, opgemerkt. Het kunstwerk is

namelijk bijna niet te missen; het is de grootste

monumentale sculptuur van Europa. De

Arc Majeur, een creatie van de Franse beeldhouwer

Bernar Venet, is 60 meter hoog en

weegt 250 ton. Voor de verankering van deze

landmark werd DYWIDAG ingeschakeld. “De

stalen voet is met behulp van onze voorspantechniek

aan de betonfundatie opgespannen”,

weet Jansen. “Datzelfde ‘trucje’ passen we in

veel meer situaties toe, zoals bij de verankering

van de affakkelmast bij Shell in Moerdijk. De

stalen mast rust al meer dan 40 jaar op een

betonfundatie. De verankering daarvan voldoet

echter niet meer aan de huidige wet- en

regelgeving. De mast wordt nu voorzien van

een nieuw fundament waar onze voorspansystemen

een wezenlijk onderdeel van uitmaken.”

82


De brede waaier aan voorspansystemen biedt ook een oplossing voor het verankeren van signalisatiemasten

aan betonfundamenten.

De genoemde voorbeelden onderstrepen de

veelzijdigheid van de DYWIDAG-systemen.

“Het is slechts een greep uit de vele mogelijkheden”,

concludeert Jansen die tot slot nog twee

laatste out-of-the-box situaties deelt. “In het

Limburgse Amstenrade hebben we recent met

onze systemen zes woningen verlost van verdere

verzakking als gevolg van mijnbouwactiviteiten

uit het verleden. Dat is bereikt door de

kruipruimte vol te storten met beton en deze

aan de bestaande fundering vast te spannen, zodat

de fundering onder de woningen nu als één

grote plaat functioneert. En bij de vizierstuw in

de Lek bij Hagestein, een toonaangevend kunstwerk

in de Nederlandse strijd tegen het water,

hebben we de basisplaat van de scharnierstukken

tegen de betonnen pijlers gespannen. Kortom,

we gaan geen uitdaging uit de weg.” ■

VAN SILO’S TOT SLIMME BALKONS

Zelfs in een industriële omgeving kom je voorspansystemen

van DYWIDAG tegen, vervolgt

Jansen. “Bij Tata Steel in IJmuiden zijn onze

voorspanstaven toegepast in de oplegconstructie

van een zware kraanbaan, maar bijvoorbeeld

ook bij de verankering van de windverhitters.

Deze grote stalen silo’s zijn met behulp van onze

systemen aan het betonnen fundament verankerd.

De verankering wordt jaarlijks door ons

geïnspecteerd.” Een andere mooie toepassing

van de DYWIDAG-voorspansystemen richt

zich op een efficiënte verankering van balkons.

“Met onze strengen worden balkons letterlijk

tegen de verdiepingsvloer aan getrokken. Dankzij

deze zogenaamde itens © methodiek kun je

balkons realiseren op plaatsen waar dat anders

niet of nauwelijks kan. Ideaal voor nieuwbouw

maar zeker ook voor renovatietoepassingen.”

Met de zogenaamde itens © methodiek kun je balkons tegen de verdiepingsvloer aan trekken.

In het Limburgse Amstenrade heeft DYWIDAG met de voorspansystemen zes woningen verlost van verdere verzakking.

83


Dé cementgebonden gietdekvloer

191803-17941_ecocem 1-2.indd 1 10-09-19 14:19


BETON

BETON

Van de Haterd Zand- en Cementhandel BV

Kanaalstraat 6

5374 KM Oss

T +31(0)73 532 1347

E info@vandehaterd.com

W www.vandehaterd.com


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

A.P.S. EUROPE AUTOMATION BV

Oude Middenweg 213-217

2491 AG DEN HAAG

T +31 6 408 65 307

E info@aps-europe.nl

W www.aps-europe.nl

BALVERT HANDEL BV

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

BETONVERENIGING

Büchnerweg 3

2803 GR GOUDA

T +31 182 53 92 33

E info@betonvereniging.nl

W www.betonvereniging.nl

BUITING MACHINEB.

EN STAALCONSTRUCTIE BV

Van Dongenstraat 42

8107 AG BROEKLAND

Postbus 129

8100 AC BROEKLAND

T +31 570 53 10 10

E d.frankot@buitingstaalbouw.nl

W www.buitingstaalbouw.nl

W www.balvert.nl

BJOND INNOVATION

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Noorderlaan 147 B 9

B-2030 ANTWERPEN

T +32 471 955 129

E yves.terneu@aalborgportland.com

W www.aalborgportland.be

NV BEKAERT SA

Bekaertstraat 2

BE-8550 ZWEVEGEM

T +32 56 76 61 11

E veerle.tack@bekaert.com

W www.bekaert.com

Eerste straat 11

B-3680 MAASEIK

T +32 89 56 53 15

E jvm@bjond.be

W www.bjond.be

CONSENSOR BV

ROTTERDAM

T +31 10 244 07 38

E cs@consensor.nl

W www.consensor.nl

ASK ROMEIN

Belder 101

4704 RK ROOSENDAAL

Postbus 1013

4700 BA ROOSENDAAL

T +31 165 750 300

E info@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BESTCON BV

Kanaaldijk 19

5683 CR BEST

BREEDVELD STAAL

Parallelweg 4

2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 51 29 33

E info@breedveldstaal.nl

W www.breedveldstaal.nl

CONCREFY BV

Olivier van Noortweg 10

5928 LX VENLO

T +31 77 850 72 22

E info@concrefy.com

W www.concrefy.com

Postbus 189

AUGUSTINUS BV

Bonegraafseweg 4b

4051 CH Ochten

T +31 344 64 70 80

E info@augustinusbv.nl

W www.augustinusbv.nl

W www.augustinusbv.nl

5680 AD BEST

T +31 499 36 63 66

E info@bestcon.nl

W www.bestcon.nl

BSE BETONWERKEN

Tolweg 1

3851 SL ERMELO

T +31 341 43 21 12

E info@bsebetonwerken.nl

W www.bsebetonwerken.nl

CONSTRUSOFT

Hengelder 16

6902 PA ZEVENAAR

T +31 6 20 00 00

E rob.roef@construsoft.com

W www.construsoft.nl

BALVERT BETONSTAAL

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

W www.balvert.nl

BETONHUIS

Zaagmolenlaan 20

3447 GS WOERDEN

Postbus 194

3440 AD WOERDEN

T +31 348 48 44 74

E info@betonhuis.nl

W www.betonhuis.nl

BuildSoft

BUILDSOFT www.BuildSoft.eu

NV

Hundelgemsesteenweg 244/1

B-9820 MERELBEKE

T +32 9 252 66 28

E Hundelgemsesteenweg info@buildsoft.eu 244/1

W

9820

www.buildsoft.eu

MERELBEKE

telefoon +32 (0)9 252 66 28

info@buildsoft.eu

BuildSoft

Construx - Dijkhor BV

Bobinestraar 67

3903 KE VEENENDAAL

T +31 318 54 13 27

E info@construx-dijkhor.nl

W www.construx.be

www.BuildSoft.eu

86

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

CORDEEL NEDERLAND BV

Lindtsedijk 22

3336 LE ZWIJNDRECHT

Postbus 55

3330 AB ZWIJNDRECHT

T +31 78 625 51 00

E info.nl@cordeel.eu

W www.cordeel.eu

DUTCH ENGINEERING

Energieweg 46

2382 NL ZOETERWOUDE

Postbus 3

2380 AA ZOETERWOUDE

T +31 71 541 89 23

E info@dutchengineering.nl

W www.dutchengineering.nl

FRANKI GRONDTECHNIEKEN BV

Gebouw Vaandrecht

Trondheim 8

2993 LE BARENDRECHT

T +31 180 64 19 98

E info@franki-grondtechnieken.nl

W www.franki-grondtechnieken.nl

HOLLANDIA STRUCTURES

Postbus 12

2920 AA KRIMPEN A/D IJSSEL

T +31 180 54 05 40

E info@hollandia.biz

W www.hollandia.biz

INTERBOOR MIDSLAND

Postbus 40392

CT DE BOER

Marconibaan 44

3439 MS NIEUWEGEIN

T +31 30 600 91 51

E info@ctdeboer.nl

W www.ctdeboer.nl

ECHO PRECAST ENGINEERING NV

Industrieterrein Centrum Zuid 1533

B-3530 HOUTHALEN

T +32 11 600 800

E info@echoprecast.com

W www.echoprecast.com/nl

GALVA POWER

Centrum Zuid 2037

B-3530 HOUTHALEN

T +32 11 51 02 34

E info@galvapower.com

W www.galvapower.com

3504 AD UTRECHT

T +31 30 241 19 19

E info@interboor-midsland.nl

W www.interboor-midsland.nl

INTERBUILD NV

DE RUN METAALCOATING BV

De Run 5118

5503 LV EINDHOVEN

T +31 40 255 38 58

E info@derunmetaalcoating.nl

W www.derunmetaalcoating.nl

ECOCEM BENELUX

Plaza 22

4782 SK MOERDIJK

T +31 168 74 50 40

E info@ecocem.nl

W www.ecocem.nl

GMB HAVEN & INDUSTRIE

Industrieweg 15

2995 BE HEERSJANSDAM

T +31 88 88 54 100

E info@gmb.eu

W www.gmb.eu

Heistraat 129

B-2610 Wilrijk

T +32 3 820 64 64

E interbuild@interbuild.be

W www.interbuild.be

I-THESES BVBA

DEKKER MACHINES & SERVICE

Mechelaarstraat 23

4903 RE OOSTERHOUT

T +31 162 71 48 16

E info@dekkermachines.nl

W www.dekkermachines.nl

ENVO-FIX

Willem de Zwijgerstraat 18

2411 VV BODEGRAVEN

T +32 172 61 22 88

E info@envo-fix.nl

W www.envo-fix.nl

www.hillebrandsoftware.com

www.coatingcalculaties.nl

www.optimize-it.info

www.lasprijsberekenen.nl

Moortelstraat 27

B-9160 LOKEREN

T +32 9 33 88 252

E info@i-theses.com

W www.i-theses.com

delta beton bv

DELTA BETON BV

De Huufkes 17

5674 TL NEUNEN

T +31 40 284 10 10

E info@deltabeton.nl

W www.deltabeton.nl

Belgische Vereniging van specialisten in de

herstelling, bescherming en versteviging van beton

FEREB VZW

Grootveldlaan 148

B-1050 BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E info@fereb.be

W www.fereb.be

HOLCIM NEDERLAND BV

Ijsseldijk 351

2922 BK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 54 55 00

E info.hnl-frbe@holcim.com

W www.holcim.nl

JAGER MENG-EN RECYCLINGTECHNIEK

Nobelstraat 40a

3846 CG HARDERWIJK

T +31 341 42 45 33

E info@jager-mrt.nl

W www.jager-mrt.nl

BETON

BOUW.NL

87


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

MOUW HOEDLIGGERS BV

JAN DE NUL N.V.

Tragel 60

B-9308 HOFSTADE

T +32 53 78 17 60

E info@jandenul.com

W www.jandenul.com

JG STAALPLAATBETONVLOEREN BV

Burg. Daalderopstraat 3

6916 CC TOLKAMER

Postbus 57 6916 ZG TOLKAMER

T +31 316 54 27 17

E info@jg-cladding.nl

W www.jg-cladding.nl

LASBEDRIJF VAN BEEK & ZONEN V.O.F.

Bonegraafseweg 47

4051 CG OCHTEN

T +31 318 30 18 62

E info@lasbedrijfvanbeek.nl

W www.lasbedrijfvanbeek.nl

ERP STAALCONSTRUCTIE-SOFTWARE

LIEMAR SOFTWARE BV

Ekkersrijt 4502 a

5692 DM SON

T +31 40 248 40 41

E info@liemar.nl

W www.liemar.nl

Boylestraat 22

6718 XM EDE

T +31 318 63 32 26

E info@mouwhoedliggers.nl

W www.mouwhoedliggers.nl

MULTIBOUWSYSTEMEN BV

Energieweg 2

3762 ET SOEST

Postbus 115

3760 AC SOEST

T +31 35 588 18 88

E info@multibouwsystemen.nl

W www.multibouwsystemen.nl

NCI

Obalaan 8

3233 BL OOSTVOORNE

T +31 181 48 19 49

E info@nci-bv.nl

W www.nci-bv.nl

PARABUILD (CAD SYSTEMS NV)

Lange Lozanastraat 45

B-2018 ANTWERPEN

T +32 3 216 49 66

E info@parabuild.com

W www.parabuild.com

PEIKKO

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.nl

PRECO BV

MATRIX SOFTWARE

IJsseldijk 31

Stichting KOMO

Wijchenseweg 116

7325 WZ APELDOORN

Burgemeester van Reenensingel 101

2803 PA GOUDA

T +31 85 486 24 20

E info@komo.nl

W www.komo.nl

6538 SX NIJMEGEN

T +31 88 567 80 00

E info@matrix-software.nl

W www.matrix-software.nl

NIEUWENHUIS BV

Hambakenwetering 22

5231 DC S-HERTOGENBOSCH

T +31 73 548 24 82

E info@nieuwenhuis.nl

W www.nieuwenhuis.nl

T +31 85 11 22 360

E info@preco.nl

W www.preco.nl

®

Kyocera Senco Construction Netherlands

J.F. Kennedylaan 51a

5555 XC VALKENSWAARD

T +31 40 249 24 01

E info@kyocera-senco-construction.nl

W www.kyocera-senco-construction.nl

MORTELCENTRALES NEDERLAND BV

Korte Stukken 1A

5371 MN RAVENSTEIN

T +31 73 503 93 00

E info@betonstations.nl

W www.betonstations.nl

DE BETONBEKISTING

NOE-BEKISTINGSTECHNIEK BV

Vlietskade 1009

4241 WD ARKEL

Postbus 25

4240 CA ARKEL

T +31 183 56 98 99

E info@noe.nl

W www.noe.nl

ROYAL HASKONING DHV

Barbarossastraat 35

6522 DK NIJMEGEN

T +31 24 328 41 90

E info@rhdhv.nl

W www.royalhaskoningdhv.com

88

BETON

BOUW.NL


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

SLIMLINE BUILDINGS BV

Estlandsestraat 6

7202 CP ZUTPHEN

T +31 575 599 601

E info@slimlinebuildings.com

W www.slimlinebuildings.com

THIEKON CONSTRUCTIE BV

Haansbergseweg 30

5121 LJ RIJEN

T +31 161 222 802

E info@thiekon.nl

W www.thiekon.nl

VAN BERLO BEDRIJFSVLOEREN

Postbus 183

5460 AD VEGHEL

T +31 413 389 090

E info@vanberlo.com

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Sluisweg 1

1474 HL OOSTHUIZEN

Postbus 7

1474 ZG OOSTHUIZEN

T +31 299 40 95 00

E info@vroom.nl

W www.vroom.nl

W www.vanberlo.com

SMULDERS

Industrieterrein Hoge Mauw 200

B-2370 ARENDONK

T +32 14 67 22 81

E info@smulders.com

W www.smulders.com

STRUCT4U BV

De hof 1

7218 LA ALMEN

T +31 575 46 99 24

E info@struct4u.com

TWINTEC NEDERLAND BV

Pascalweg 25D

4104 BC CULEMBORG

T +31 345 53 28 78

E mailbox@twintec.nl

W www.twintec.nl

TWINTEC VLAANDEREN

Brandstraat 15a

B-9160 LOKEREN

T +32 9 349 47 01

E mailbox@twintec.be

W www.twintec.be

VAN MAERCKE PREFAB

Scheldekaai 9

B-9690 KLUISBERGEN

T +32 55 39 02 50

E info@vanmaercke.com

W www.vanmaercke.com

WILLY NAESSENS GROUP

Kouter 3

B-9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 69 41 11

E info@willynaessens.be

W www.willynaessens.be

WIRE & MORE

Hoge Akkers 9

5554 GA VALKENSWAARD

T +31 6 30 76 51 05

E info@richardwigmans.nl

W www.richardwigmans.nl

W www.struct4u.com

VLOERENBEDRIJF VAN RIJBROEK BV

TECHNOSOFT®

Keulenstraat 9

7418 ET DEVENTER

T +31 570 682 900

E info@technosoft.nl

W www.technosoft.nl

VALCKE PREFAB BETON NV

Rodenbachstraat 72

B-8908 VLAMERTINGE

T +32 57 20 25 01

E info@valcke-prefab.be

W www.valcke-prefab.be

Vliegeniersstraat 18

5405 BH UDEN

T +31 413 26 50 55

E info@rijbroekvloeren.nl

W www.rijbroekvloeren.nl

Richard Wigmans

Richard Wigmans

ZINKINFO BENELUX

Smederijstraat 2

4814 DB BREDA

T +31 76 531 77 44

E info@zinkinfobenelux.com

W www.zinkinfobenelux.com

Uit voorraad leverbaar:

RVS/INOX Bouwstaal

Rollen, staven en matten

info@richardwigmans.nl | www.richardwigmans.nl

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

89


ROTOCOAT HEEFT

UITSTEKENDE

GARANTIE-

VOORWAARDEN

Onze uitstekende garantie voorwaarden geven op

uw werk binnen de Benelux tot wel

30 JAAR GARANTIE op thermisch verzinken

Bent u benieuwd wat dit voor u betekent?

BEL ONS OP 085 044 27 27 EN MAAK EEN AFSPRAAK

of kijk op rotocoat.nl/garantievoorwaarden

15 JAAR GARANTIE op poedercoaten op

thermisch verzinkt staal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!