21.09.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 69

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>69</strong> • september - oktober 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

11<br />

13<br />

16<br />

19<br />

23<br />

35 jaar Museum <strong>Overschie</strong>: Koeien uit <strong>Overschie</strong><br />

wmo radar start met Powerklas voor k<strong>in</strong>deren<br />

Wijkhub <strong>Overschie</strong> aan de Abtsweg geopend<br />

Bezoek Zie <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> weekend van 6, 7 en 8 oktober<br />

<strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g voor Nico Fernandez<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 c – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 70 – 2023:<br />

23 oktober 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


Voorwoord<br />

We schrijven het hier wel vaker: het is elke keer weer even<br />

afwachten hoe de nieuwe <strong>editie</strong> eruit komt te zien. Bij het<br />

beg<strong>in</strong> maken we altijd een lijst met (vaste) adverteerders<br />

en partners. Hun <strong>in</strong>put is het raamwerk van het magaz<strong>in</strong>e.<br />

Voor de rest is het magaz<strong>in</strong>e bij de start zo goed als blanco<br />

en is het afwachten wat er b<strong>in</strong>nenkomt. Vaak komen<br />

uit onverwachte hoek onderwerpen of artikelen tevoorschijn.<br />

Dat is altijd weer een leuke verrass<strong>in</strong>g: wie komt er<br />

met wat? Dat maakt het iedere keer opnieuw spannend en<br />

leuk om het magaz<strong>in</strong>e te maken!<br />

Ook deze <strong>editie</strong> bevat uite<strong>in</strong>delijk een mooie mix van artikelen.<br />

Centraal staat het programma van Zie <strong>Overschie</strong> voor beg<strong>in</strong> oktober:<br />

In de Lugt, Grote Kerk, Museum <strong>Overschie</strong> en Boerderij<br />

Driebergen werken opnieuw samen om <strong>Overschie</strong> een mooi<br />

weekend vol cultuur te brengen. Dit keer is het overkoepelende<br />

thema wereldmuziek en dans, en het belooft een heel divers<br />

weekend te worden!<br />

Daarnaast zijn er <strong>in</strong> oktober nog andere culturele activiteiten,<br />

zoals <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> en <strong>in</strong> de Bibliotheek. Het museum<br />

bestaat trouwens 35 jaar, en dat laten we natuurlijk niet zomaar<br />

voorbijgaan. <strong>Natuurlijk</strong> ontbreekt ook de activiteitenagenda<br />

van de Buurvrienden niet.<br />

Daarnaast is er een verslag van de bewonersavond over de<br />

Natte Ecologische Zones <strong>in</strong> de Rotterdamse Schie en kijken we<br />

terug op de vier<strong>in</strong>g van het 75-jarig bestaan van Tafeltennisverenig<strong>in</strong>g<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

In het <strong>Overschie</strong>s portret ontmoeten we de directie van het<br />

Passer College: de enige, maar wel bijzondere, school voor<br />

voortgezet onderwijs <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. En opnieuw stellen we<br />

twee actieve vrijwilligers aan u voor. Ook maken we, zo aan het<br />

beg<strong>in</strong> van de herfst, alvast een uitstapje naar het e<strong>in</strong>de van het<br />

jaar. Want ook <strong>in</strong> 2023 komt er een Kerstmarkt – en er zijn nog<br />

wat standplekken over. Kortom, na een week hard werken zijn<br />

we weer rond met een mooie nieuwe <strong>editie</strong>. We hopen dat u<br />

hem met veel plezier zult lezen!<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord: 5<br />

Dorp? 5<br />

Natte ecologische zones vragen nog even geduld 7<br />

MeldR 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

ZIE OVERSCHIE 6, 7 EN 8 oktober: 18<br />

Veilig <strong>Overschie</strong> 20<br />

Verzekeraar gebonden aan vrije advocaatkeuze 21<br />

Activiteitenagenda Buurvrienden oktober 2023 23<br />

Nico Fernandez ontvangt <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g 23<br />

Leesplezier <strong>in</strong> Bibliotheek <strong>Overschie</strong> 25<br />

Tafeltennisverenig<strong>in</strong>g viert 75-jarig bestaan 25<br />

Bericht uit Loopgroep <strong>Overschie</strong> 26<br />

Actie Schoenendoos 26<br />

Leven, Dood en de Vooruitgang 27<br />

Betoverend lunchconcert op zondag 8 oktober 29<br />

KLOOS 29<br />

<strong>in</strong> de Lugt 30<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 31<br />

Kerstmarkt <strong>Overschie</strong> op 15 december 31<br />

‘Het is prachtig om leerl<strong>in</strong>gen te zien groeien’ 33<br />

Het ware geluk! 34<br />

Vrijwilligers aan het woord 35<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

Veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Lezer van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> Fred Leeflang deelde al enige tijd<br />

terug mooie <strong>Overschie</strong>se plaatjes. De foto op de voorzijde is van het<br />

Veerhuis vanuit het vroegere Schouwgat. - Foto: Fred Leeflang<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

Hele gegrilde kip met patat<br />

en bakje salade of bakje<br />

appelmoes voor<br />

€ 14,99<br />

Bestellen via Thuisbezorgd.nl.<br />

Afhalen mogelijk.<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Pepsi Cola 1,5 liter, per stuk<br />

€ 0,99<br />

Alleen geldig <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel<br />

Burg. Baumannlaan 134 A - 3042 AE Rotterdam - tel. 06-423<strong>69</strong>564<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord:<br />

Bas van Dijk<br />

Ik ben Bas van Dijk en ben geboren <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Mijn verdere leven heb ik<br />

tot een paar jaar geleden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

gewoond; mijn k<strong>in</strong>deren zijn er opgegroeid<br />

en ik heb er 25 jaar gewerkt tot<br />

aan mijn pensioen.<br />

Ik ben ongeveer 40 jaar verbonden geweest<br />

aan het amateurtoneel en heb vele<br />

rollen mogen spelen <strong>in</strong> theater Musica.<br />

Helaas is er niets meer over van de vele<br />

toneelverenig<strong>in</strong>gen die er bestonden <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Om enkele te noemen: Dom<strong>in</strong>o,<br />

Inter Amicos, ‘t Voetlicht en UNO.<br />

Alle activiteiten werden altijd aangekondigd<br />

<strong>in</strong> de plaatselijke krant, die heel belangrijk<br />

was/is voor de <strong>Overschie</strong>se verenig<strong>in</strong>gen<br />

om gratis hun mededel<strong>in</strong>gen<br />

en berichten te kunnen plaatsen. Vandaar<br />

dat ik het van groot belang v<strong>in</strong>d, dat ”<strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>“ nu deze taak op zich<br />

neemt als plaatselijk nieuwsblad.<br />

Ik ben nog steeds vrijwilliger bij speeltu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g<br />

“Schiewijk”, evenals Cor, de<br />

vorige auteur van deze rubriek <strong>in</strong> dit blad.<br />

De meeste kennen mij dan ook als beheerder<br />

van de speeltu<strong>in</strong>, wat ik ongeveer 25<br />

jaar ben geweest. Dit was toen mijn vaste<br />

werkplek vanuit Buurt- en Speeltu<strong>in</strong>werk<br />

Rotterdam. Naast mijn vaste werk deed ik<br />

samen met mijn vrouw veel vrijwilligerswerk<br />

op de Speeltu<strong>in</strong>. Een van de leukste<br />

d<strong>in</strong>gen om te doen is het spelen voor<br />

goedheiligman <strong>in</strong> november/december.<br />

Dit is vaak een hele organisatie om iedereen<br />

van dienst te kunnen zijn. Intochten,<br />

personeelsverenig<strong>in</strong>gen, huisbezoeken,<br />

bedrijven en natuurlijk de k<strong>in</strong>deren op de<br />

speeltu<strong>in</strong>. Alles bij elkaar een grote happen<strong>in</strong>g.<br />

Wat ik altijd goed vond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is<br />

dat dat de lijntjes kort waren en iedereen<br />

elkaar kende. Als er iets georganiseerd<br />

moest worden was dat vaak snel geregeld.<br />

Vooral de plaatselijke politiek stond<br />

dichter bij de mensen en men was op de<br />

hoogte van de problemen die er waren.<br />

Tegenwoordig moet alles vanaf het stadhuis<br />

geregeld worden en daar weten ze<br />

vaak niet eens wat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> van<br />

belang is. Het zou beter zijn om terug<br />

te gaan naar het oude systeem van de<br />

deelgemeentes en ook f<strong>in</strong>ancieel ze weer<br />

meer bevoegdheid te geven.<br />

Graag laat ik de redactie een nieuwe<br />

schrijver het woord geven en wens een<br />

ieder veel leesplezier met <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. De redactie heeft Liesbeth de<br />

Fouw bereid gevonden voor de volgende<br />

keer het stokje over te nemen.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Dorp?<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Ik g<strong>in</strong>g laatst <strong>Overschie</strong> weer eens naar b<strong>in</strong>nen<br />

echter nu als toerist, die er de weg niet kent<br />

Dorp aan de Rivier had hij gelezen, dus per boot<br />

kwam ie aan wal achter een kerk, geen kle<strong>in</strong>tje,<br />

kennelijk veel gelovigen...zoals het hoort gelegen<br />

aan een dorpsstraat, bochten, aan weerszijde<br />

oude huisjes die elkander blijven groeten, trottoirtjes,<br />

ongelijke keitjes. aan het e<strong>in</strong>d een op-en-neer-brug<br />

voor naar de landerijen verderop<br />

toen hij oostwaarts voor een simpel dorp een veel<br />

te rijke rijweg aantrof, vreesde ik de w<strong>in</strong>kelstraat daarna,<br />

deze zou hem snel het aap-noot-mies-gevoel ontnemen<br />

terug <strong>in</strong> de dorpstraat bracht ik hem vlug naar zijn bootje<br />

op één van de bankjes keuvelden we nog wat na,<br />

pracht van een dorp, zei hij en wuifde weg, ik keek<br />

hem na tot hij uit m’n verbeeld<strong>in</strong>g was en nam me voor<br />

om voortaan toch weer als mezelf te gaan.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Natte ecologische zones vragen nog even geduld<br />

Pip Combee<br />

In 2020 legde het Hoogheemraadschap Delfland (HH Delfland) natte ecologische zones aan <strong>in</strong> de Schie langs de Zestienhovensekade.<br />

Het doel: bloeiende planten en een betere biodiversiteit en waterkwaliteit. Maar voorlopig valt het resultaat<br />

vies tegen. De bakken zijn bepaald niet mooi. Toch krijgen ze nog een tijdje de kans.<br />

Omwonenden vulden eerder dit jaar een<br />

vragenlijst <strong>in</strong> over de bakken. Wat vonden<br />

ze er nu van? Negentig procent van de<br />

omwonenden gaf toen aan erg ontevreden<br />

te zijn met de ‘natuurbakken’. Maar<br />

tijdens een bijeenkomst van bewoners en<br />

HH Delfland bleek dat toch wat genuanceerder<br />

te liggen.<br />

In gesprek<br />

HH Delfland hield op 11 september een<br />

bewonersbijeenkomst, zoals eerder was<br />

beloofd. Bij Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen g<strong>in</strong>gen<br />

bewoners <strong>in</strong> gesprek met elkaar, de<br />

projectleiders, medewerkers en een ecoloog.<br />

Na afloop konden ze hun zorgen,<br />

ideeën en wensen opschrijven en meegeven<br />

aan HH Delfland.<br />

Aan de bewoners van<br />

Al snel bleek dat de bewoners van de Zestienhovensekade<br />

erg verdeeld zijn, een<br />

stuk meer dan de vragenlijst deed vermoeden.<br />

Er zijn veel meer bewoners die<br />

heus wel een toekomst zien <strong>in</strong> de NEZ’s.<br />

‘Ik wil hier met mijn dochter van 3,5 jaar<br />

nog jaren zwemmen’, stelt een bewoner, ‘<br />

en dan wil ik niet dat het water niet goed<br />

is’. Dat is precies waar de NEZ’s (de ‘bakken’)<br />

bij helpen. ‘Het ziet er sowieso beter<br />

- de Zestienhovensekade 138 t/m 248 te Rotterdam;<br />

- Nieuwbouwlocatie Marmerhof aan de<br />

Rotterdamse Schie te Rotterdam<br />

O NDERWERP<br />

uit dan de betonnen damwand’, v<strong>in</strong>dt een<br />

ander.<br />

Maar hoe de bakken er nu bijliggen is iets<br />

anders: daar is eigenlijk niemand blij mee.<br />

Nog even geduld<br />

HH Delfland liet de ontwikkel<strong>in</strong>g en evaluatie<br />

van elke NEZ zien. De gewenste resultaten<br />

zijn <strong>in</strong>derdaad nog lang niet gehaald<br />

en de oever kleurt nog niet groen,<br />

geel en rood. Ook zijn er verzakk<strong>in</strong>gen<br />

aan de damwanden. Toch zit er een stijgende<br />

lijn <strong>in</strong> de kwaliteit van de NEZ’s en<br />

het water. Het Delfland zegt dan ook dat<br />

we nog even geduld moeten hebben om<br />

de natuur te zien ontwikkelen. Maar, erkent<br />

de organisatie, het duurt ook langer<br />

door fouten zoals verzakte damwanden.<br />

UW BRIEF<br />

--<br />

Gebrek aan <strong>in</strong>formatie<br />

UW KENMERK<br />

De gebrekkige <strong>in</strong>formatie over -- het project<br />

is een andere bron van frustratie bij<br />

ONS KENMERK<br />

2210960<br />

bewoners Zij v<strong>in</strong>den we<strong>in</strong>ig PROJECTNUMMER tot geen<br />

nuttige <strong>in</strong>formatie op de website van HH<br />

DELFT<br />

Delfland. Dat het water vervuild 19 juli is 2023 en er<br />

niet mocht worden gezwommen was<br />

voor veel bewoners eerst ook onbekend.<br />

Dat is opgelost met een bord: “niet zwemmen”.<br />

Duidelijk. Het Hoogheemraadschap<br />

Uitnodig<strong>in</strong>g bewonersavond ‘aangebrachte waternatuur <strong>in</strong> Rotterdamse Schie’<br />

702051-PR25F<br />

deelt de men<strong>in</strong>g van de bewoners hier<strong>in</strong>:<br />

betere communicatie is nodig en zorgt<br />

voor een relatie op m<strong>in</strong>der gespannen<br />

voet.<br />

Natuur sturen<br />

Voorlopig blijven de bakken waar en zoals<br />

ze zijn om het gewenste resultaat te<br />

kunnen behalen. Hier is wel geduld voor<br />

nodig: niet alleen bij de bewoners, maar<br />

ook bij de mensen van HH Delfland. Zo<br />

zie je maar weer: Je kunt de natuur sturen,<br />

maar hij gaat ook zijn eigen gang.<br />

De aangelegde damwanden verzakken; Projectleider<br />

Marcel Belt bij het <strong>in</strong>formatiebord bij de start van het<br />

project <strong>in</strong> 2021 - Afbeeld<strong>in</strong>g/foto] HH Delfland – Anne Bos<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

7<br />

Geachte heer, mevrouw,<br />

In de afgelopen periode heeft het Hoogheemraadschap van Delfland <strong>in</strong> de<br />

Rotterdamse Schie extra waternatuur <strong>in</strong> en rond de oevers aangebracht. Dit om<br />

de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren. Deze natte ecologische zones<br />

zijn gevormd door het plaatsen van een damwand met daarachter een ondiep deel<br />

waar de nieuwe waternatuur zich kon ontwikkelen.<br />

Aangebrachte houten damwand<br />

In juni 2021 hebben wij geconstateerd dat de meeste damwanden zijn gaan<br />

verzakken en op sommige locaties zelfs tot onder de waterlijn. De bodem blijkt <strong>in</strong>


1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, 60 modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 67<br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder<br />

Blankenburgerpark 160<br />

3042 HA Rotterdam<br />

010-4372517<br />

www.tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

thissen@tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl


MeldR<br />

BOOS<br />

MeldR is een Rotterdamse app om problemen te melden aan de gemeente. Bijvoorbeeld<br />

als u een verzakte stoep ziet. Of als u last heeft van h<strong>in</strong>derlijk geparkeerde fietsen of brommers.<br />

Of als de lantaarnpaal kapot is. Is uw afvalconta<strong>in</strong>er vol of ligt er afval naast de conta<strong>in</strong>er?<br />

Ook dit kunt u met de app melden.<br />

Zo werkt het:<br />

• Download de Meldr-app<br />

• Geef op de kaart aan waar het probleem is.<br />

• Kies een categorie (afval, groen, verlicht<strong>in</strong>g of een andere<br />

categorie).<br />

• Kies een onderwerp uit de lijst die het beste past bij uw<br />

probleem. U kunt ook meer <strong>in</strong>formatie of een foto <strong>in</strong>voegen<br />

om het probleem duidelijker te maken.<br />

• Als u klaar bent ziet u een overzicht van alles dat u heeft<br />

<strong>in</strong>gevuld. U moet dan uw naam, emailadres, en telefoonnummer<br />

<strong>in</strong>vullen.<br />

• U kunt ook een anonieme meld<strong>in</strong>g doen, dus zonder uw<br />

gegevens <strong>in</strong> te vullen.<br />

De gemeente ontvangt de meld<strong>in</strong>g direct en houdt u op de<br />

hoogte of en wanneer het probleem opgelost is.<br />

Problemen doorgeven zonder de MeldR-app<br />

U kunt uw meld<strong>in</strong>g ook doorgeven via de website MeldR<br />

of telefonisch via het gemeentelijke servicenummer 14010.<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> -<br />

B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Open <strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag t/m<br />

vrijdag van 10 tot 13 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

Heb je last van:<br />

haaruitval, dunner wordend haar,<br />

kalende plekken, broos haar of<br />

plotsel<strong>in</strong>g haarverlies en zoek je een<br />

oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem?<br />

Kijk snel op www.hairlabs.nl voor de<br />

beste producten en laat ons je<br />

helpen!<br />

Het beste voor je haar.<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto


RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g, oedeem en fysiotherapie<br />

en kanker (Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jasper van Staveren, MSc.<br />

Barba Udo<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Gezondheidscentrum Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


”Koeien uit <strong>Overschie</strong>“<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht oktober 2023<br />

Koeien <strong>in</strong> de wei en op het doek bij Museum <strong>Overschie</strong>. Het museum laat zien hoe anders het vroeger was. Nu bestaat het<br />

35 jaar. Daarom is er speciale aandacht voor een aantal thema’s, waaronder vee en de confrontatie tussen mens en dier <strong>in</strong><br />

het dorp. Want de meeste mensen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kennen de koe alleen maar van een pakje rundergehakt, of ze zien weleens<br />

een koe <strong>in</strong> het weiland lopen. Dat was vroeger echt heel anders!<br />

Kalfjes <strong>in</strong> de wei<br />

Afgelopen voorjaar liepen twee koeien<br />

met kalf <strong>in</strong> de weide van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Mensen reageerden erg verbaasd<br />

en stelden veel vragen aan de museummedewerkers:<br />

Zijn die kalfjes pas een<br />

week oud? Kunnen ze niet verdr<strong>in</strong>ken als<br />

ze nog nooit een sloot gezien hebben?<br />

Nog verbaasder waren sommigen als ze<br />

hoorden dat de museumwei eigenlijk<br />

maar groot genoeg is voor anderhalve<br />

koe. En dat de dieren daarom na twee en<br />

een halve maand naar een grotere wei<br />

moesten.<br />

werk is ‘Koe nummer 3’ uit het koeienboek<br />

van Paulus Potter - Potter tekende<br />

rond 1650 koeien <strong>in</strong> het gebied tussen<br />

<strong>Overschie</strong> en Den Haag.<br />

Een heel bijzondere veeschilder was Simon<br />

van den Berg, geboren <strong>in</strong> 1812 aan<br />

de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat. Hij begon<br />

al vroeg met tekenen en schilderen, en<br />

deed dat bijzonder goed. Hij werd niet<br />

alleen een bekend veeschilder, maar ook<br />

directeur van het Mauritshuis. Museum<br />

<strong>Overschie</strong> bezit niet m<strong>in</strong>der dan vijf werken<br />

van deze schilder.<br />

Gravure uit het “koeienboek” van Paulus<br />

Potter. Rustende koe nabij een boerenhek.<br />

Eén van de latere werken van Paulus Potter,<br />

zijn Haagse periode.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Varken aan huis<br />

Het Buitenmuseum <strong>Overschie</strong> wil mensen<br />

met dit soort vragen confronteren en<br />

de natuur ”b<strong>in</strong>nen handbereik” brengen.<br />

Het (b<strong>in</strong>nen)museum laat zien hoe het<br />

vroeger was. Zo had bijna ieder huishouden<br />

<strong>in</strong> de Dorpsstraat een varken aan<br />

huis: tot aan de Tweede Wereldoorlog.<br />

Dat gaat het museum nu niet nadoen,<br />

maar de stal krijgt een make-over: daar<br />

kun je zien hoe vroeger een koe die geslacht<br />

werd eerst <strong>in</strong> een soort feestelijke<br />

optocht naar de slager g<strong>in</strong>g. En dat de<br />

schoolk<strong>in</strong>deren bij het slachten stonden<br />

te kijken.<br />

Vee op doek<br />

Ook kunstenaars waren vroeger veel met<br />

vee bezig. Ze schilderden en tekenden<br />

vaak vee, vooral koeien. In de Tu<strong>in</strong>kamer<br />

van het museum is een bonte verzamel<strong>in</strong>g<br />

van schilderijen en teken<strong>in</strong>gen met<br />

koeien en ander vee te zien. Het oudste<br />

Persoonlijkheid<br />

In de Tu<strong>in</strong>kamer is een oud schilderij van<br />

rond 1820 te zien. Dit schilderij is voor<br />

het museum extra bijzonder, want het<br />

museum staat er zelf op. Nu ja, de daken<br />

dan. Op de voorgrond zie je een bonte<br />

verzamel<strong>in</strong>g vee – wat maar weer laat<br />

zien hoeveel vee er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> rondliep.<br />

Het schilderij is anoniem, maar het zou<br />

kunnen dat Zeeuw van der Laan het vee<br />

erop zette. Onlangs kreeg het museum<br />

trouwens nog een mooi schilderij: een<br />

stal<strong>in</strong>terieur van Cornelis Pouderoijen.<br />

Kijk je de geschilderde koeien uit <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> de ogen, dan zie je: elke koe heeft<br />

haar een eigen persoonlijkheid.<br />

Het anonieme schilderij geeft vrij nauwkeurig<br />

de huizen van de Dorpsstraat aan<br />

de achterzijde weer voor de aanleg van de<br />

begraafplaats. L<strong>in</strong>ks zijn de achtergevels en<br />

daken van de museumpanden te herkennen.<br />

[herkomst] Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


WMO radar<br />

PEP WALK<br />

Ingrid de Geus en Marjo Koppert, alias De Roodkapjes, ontwikkelden een <strong>in</strong>itiatief<br />

voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg.<br />

Datum: 11 oktober<br />

Locatie: De Tempel<br />

Tijdstip: 10:00-12:00<br />

Aanmelden: Kar<strong>in</strong> Gerretsen 06-83489210<br />

Tijdens de “Pepwalk” nemen De Roodkapjes je mee<br />

naar buiten. Er is ruimte voor je persoonlijke<br />

verhaal, maar het doel is vooral ontspann<strong>in</strong>g zodat<br />

je weer met nieuwe energie en goede tips verder<br />

kunt.<br />

POWERKLAS<br />

OVERSCHIE<br />

KICKOFF: DONDERDAG 26 OKTOBER 2023<br />

VAN 15.30-17.00 UUR<br />

Word weerbaar bij tegenslag en<br />

leer stevig <strong>in</strong> je schoenen staan<br />

Ontdek en ontwikkel je talenten<br />

voor de toekomst<br />

Leer omgaan met anderen en<br />

met je eigen emoties<br />

Maak nieuwe vrienden<br />

Werk aan je schoolse vaardigheden<br />

Ouderbetrokkenheid<br />

Wekelijkse naschoolse<br />

bijeenkomsten<br />

MEEDOEN MET DE POWERKLAS?<br />

Waar<br />

Wekelijks <strong>in</strong> het Huis van de wijk<br />

de Halte <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> dat<br />

gevestigd is <strong>in</strong> de bibliotheek.<br />

PROGRAMMA<br />

K<strong>in</strong>deren<br />

In naschoolse bijeenkomsten<br />

volg je samen met andere<br />

k<strong>in</strong>deren wekelijks workshops<br />

over het ontdekken en<br />

versterken van je talenten,<br />

zelfvertrouwen, zelfbeeld,<br />

omgaan met emoties en omgaan<br />

met anderen. Daarnaast krijg je<br />

huiswerkondersteun<strong>in</strong>g. Want<br />

wanneer je beter <strong>in</strong> je vel zit,<br />

kun je ook beter leren!<br />

CONTACT<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie, zoals<br />

de exacte locaties en tijden van<br />

de Powerklas, op onze website<br />

of neem contact met ons op.<br />

Voor wie<br />

In <strong>Overschie</strong> is de Powerklas voor<br />

k<strong>in</strong>deren van groep 6 t/m groep 8<br />

en hun ouders.<br />

* Deelname aan de Powerklas is gratis<br />

Ouders<br />

Tijdens het opgroeien is de<br />

betrokkenheid van ouders super<br />

belangrijk. Doet jouw k<strong>in</strong>d mee<br />

aan de Powerklas? Dan ben jij een<br />

Powerouder! Ondersteun ons<br />

bijvoorbeeld bij activiteiten en volg<br />

samen met andere Powerouders<br />

bijeenkomsten over alledaagse<br />

vragen en thema’s rondom<br />

opgroeien. Wij rekenen op jouw<br />

<strong>in</strong>zet, jij bent de expert!<br />

Miriam Bahida - <strong>Overschie</strong><br />

06 51480068<br />

miriam.bahida@wmoradar<br />

Ileida Ajdid - <strong>Overschie</strong><br />

06 51096503<br />

Ileida.ajdid@wmoradar.nl<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13<br />

www.jong<strong>in</strong>rotterdam.nl/powerklas<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek - <strong>Overschie</strong><br />

06 83112177<br />

JTombroek@wmoradar.nl<br />

Huis van de wk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl


www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

De wijkhub is open!<br />

Op vrijdag 1 september 2023 was het feest <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Toen werd<br />

namelijk de wijkhub aan de Abtsweg geopend door de Rotterdamse<br />

wethouders. In het bijzijn van bewoners en vertegenwoordigers van<br />

diverse verenig<strong>in</strong>gen en organisaties benadrukten zij het belang van<br />

de wijkhub. Met de jaren zijn er vele gemeentelijke voorzien<strong>in</strong>gen verdwenen.<br />

Voor een paspoort of een korte vraag kunt u niet meer naar<br />

het kantoor op de Baumannlaan. Ook het politiekantoor is verdwenen<br />

uit <strong>Overschie</strong>. In de wijkhub kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen<br />

10.00 en 14.00 b<strong>in</strong>nenlopen met vragen voor de gemeente. Dat kan<br />

gaan om een vraag over hoe je huursubsidie aanvraagt tot een vraag<br />

hoe je die kapotte lantaarnpaal moet melden en vele andere vragen die<br />

u heeft. Ook de wijkagent zal regelmatig aanwezig zijn. Een bericht voor<br />

de wijkraad kunt u uiteraard ook achterlaten. En heeft u niets specifieks,<br />

maar wel behoefte aan een praatje, dan schenkt gastheer Mike graag<br />

een kop koffie voor u <strong>in</strong>.<br />

Foto: Arthur Snijders<br />

Foto: Arthur Snijders<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

Project Kouwenhoek-Starrenburg<br />

Na de open<strong>in</strong>g bezocht de wijkraad samen met de wethouders twee<br />

projecten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, waarbij ook burgemeester Aboutaleb aansloot.<br />

Het eerste project was Kouwenhoek-Starrenburg. Dit project bestaat allereerst<br />

uit Kouwenhoek aan de Oostzijde van de A13. Daar gaat Woonstad<br />

nieuwe won<strong>in</strong>gen realiseren aan de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge. Aan de westzijde<br />

van de A13 zit het Starrenburg deel. Dat is het gebied rondom de<br />

Willem Hedaweg en de Jan Steenstraat. Daar moet een nieuw hart van<br />

<strong>Overschie</strong> komen, met een nieuw zwembad, een sporthal, w<strong>in</strong>kels, horeca,<br />

een ple<strong>in</strong> en won<strong>in</strong>gen. Dat plan is wat onzeker geworden door de<br />

stijgende bouwkosten. De wijkraad heeft het college duidelijk gemaakt<br />

waarom dit plan zo belangrijk is voor <strong>Overschie</strong> en waarom het plan ook<br />

echt door moet gaan.<br />

15<br />

Project Welschen 2<br />

Het tweede project wat wij bezochten was Welschen 2. Dat is gebied<br />

rondom de Van Noortwijckstraat en de Patijnstraat. We wilden dit project<br />

graag aan burgemeester en wethouders laten zien, omdat het zo’n<br />

unieke en succesvolle samenwerk<strong>in</strong>g is tussen Woonstad, wmo radar<br />

en Pameijer. Woonstad heeft ervoor gezorgd dat de buurt nieuwe won<strong>in</strong>gen<br />

heeft gekregen en dat bewoners op een goede manier konden<br />

verhuizen. Pameijer heeft hier een groep van haar cliënten wonen en<br />

wmo radar ondersteunt op maatschappelijk gebied waar dat nodig is.<br />

De unieke samenwerk<strong>in</strong>g betekent dat alle organisaties verder gaan dan<br />

hun eigen taken om het beste resultaat te bereiken voor bewoners en<br />

voor de wijk. Bewoners worden sneller geholpen als ze hulp nodig blijken<br />

te hebben, eenzaamheid kan worden tegengegaan en mensen kunnen<br />

er <strong>in</strong> een mooie nieuwe won<strong>in</strong>g wonen. De wijkraad is trots op dit<br />

project en ook de burgemeester en wethouders waren onder de <strong>in</strong>druk.<br />

Foto: Jan van der Meijde


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

oktober 2023<br />

Wijkhub aan de Abtsweg geopend<br />

Eerste Rotterdamse stoeptegel <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong><br />

De gemeenteraad stelde alle wijkakkoorden<br />

officieel vast. Om dit te<br />

markeren werd voor elk van de 39<br />

wijken een Rotterdamse stoeptegel<br />

gemaakt. Op 1 september legde<br />

het college gezamenlijk de allereerste<br />

wijkakkoord-tegel. En dat<br />

deden ze <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

Wijkwethouder<br />

Elke wijk heeft s<strong>in</strong>ds 1 september<br />

een eigen wijkwethouder. Voor<br />

<strong>Overschie</strong> is dat wethouder Kasmi.<br />

Hij is vanaf nu het extra aanspreekpunt<br />

voor <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> het Stadhuis.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Wijkwethouder <strong>Overschie</strong> Kasmi opent officieel de wijkhub <strong>Overschie</strong> aan de Abtsweg door het overhandigen van de stoeptegel aan Jeroen van der Steen<br />

Op vrijdag 1 september had de van 10.00 - 14.00 uur.<br />

wijkraad <strong>Overschie</strong> het voltallige<br />

college op bezoek. Met elkaar<br />

deden ze de aftrap voor het wijkakkoord<br />

én werd de wijkhub aan de<br />

Abtsweg geopend.<br />

Wijkakkoord<br />

Het wijkakkoord werd op 1 september<br />

afgetrapt. Het is samen met de<br />

wijkraad, <strong>in</strong>woners, wijkpartners<br />

en de gemeente gemaakt en is de<br />

Wat is een Wijkhub?<br />

Een Wijkhub is een plek waar medewerkers<br />

van de gemeente en wijkpartners<br />

werken. Heeft u een vraag<br />

basis voor de samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

wijk. De 5 focuspunten uit het wijkakkoord<br />

waar de komende tijd aan<br />

gewerkt wordt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>:<br />

aan de gemeente? Heeft u een idee<br />

voor uw wijk? Of wilt u iets melden<br />

1. Verbeteren kwaliteit<br />

woonomgev<strong>in</strong>g<br />

over uw omgev<strong>in</strong>g? Dan kunt u 2. Beter en gezonder leven<br />

zonder afspraak bij de Wijkhub naar 3. Verhogen veiligheidsgevoel<br />

b<strong>in</strong>nen lopen om uw vraag te stellen<br />

of meld<strong>in</strong>g te maken. De Wijkhub zit<br />

4. Ontwikkelen aantrekkelijk<br />

centrum<br />

aan de Abtsweg 26 en is geopend<br />

van maandag tot en met donderdag<br />

5. Gezond en gelukkig<br />

opgroeien.<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

Wethouders Kasmi en Simons leggen samen met Jeroen van der Steen (voorzitter Wijkraad<br />

<strong>Overschie</strong>) de eerste Rotterdamse Stoeptegel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

‘Haal overhangende takken weg’<br />

Een groene tu<strong>in</strong> is mooi en siert de nen die vaak vol begroei<strong>in</strong>g staan’,<br />

wijk. Maar als beplant<strong>in</strong>g woekert aldus Alex die beheer- en uitvoer<strong>in</strong>gsprojecten<br />

heeft <strong>in</strong> Hillegers-<br />

en takken over de stoep hangen,<br />

zorgt dat voor problemen. ‘Het is berg-Schiebroek, <strong>Overschie</strong> en<br />

vervelend en gevaarlijk. Haal het Pr<strong>in</strong>s Alexander.<br />

weg en snoei wat vaker’, adviseert<br />

Alex van Kleef van de gemeente. Maar hij kan het niet vaak genoeg<br />

zeggen: ‘Als uw beplant<strong>in</strong>g over de<br />

‘Dit zijn mooie wijken met veel tui-<br />

schutt<strong>in</strong>g of de grens van de tu<strong>in</strong><br />

heen groeit, haal het weg.’<br />

‘Op sommige stoepen moeten voetgangers<br />

uitwijken voor overhangende<br />

bomen, hagen en woekerende<br />

struiken’, vervolgt Alex. ‘Voor<br />

mensen met een rolstoel of k<strong>in</strong>derwagen<br />

is het extra h<strong>in</strong>derlijk. Laatst<br />

h<strong>in</strong>gen zelfs takken met grote doornen<br />

over een bl<strong>in</strong>dengeleidelijn! Ik<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


oktober 2023<br />

heb aangebeld om uit te leggen dat<br />

die takken weg moesten.’<br />

Aan het werk<br />

Hij geeft aan dat ook aannemers<br />

last kunnen hebben van overhangend<br />

groen en er niet altijd bij<br />

kunnen met mach<strong>in</strong>es als ze aan<br />

het werk zijn <strong>in</strong> de straat. En dat<br />

hulpdiensten, zoals de ambulance<br />

en brandweer, geen enkele h<strong>in</strong>der<br />

mogen hebben.<br />

‘Als we mensen hebben gevraagd<br />

om te snoeien en het gebeurt<br />

niet, dan doet de gemeente dat’,<br />

vervolgt Alex. ‘Dat kan discussie Heeft u groenafval? Breng het naar<br />

geven en dat willen we voorkomen. het milieupark. U kunt het ook laten<br />

Dus ik vraag iedereen: hou het ophalen door de grofvuil ophaaldienst.<br />

Maak een afspraak via<br />

groen <strong>in</strong> uw tu<strong>in</strong> goed <strong>in</strong> de gaten.<br />

Snoei wat vaker en beter.’<br />

14 010.<br />

Muziek meets Erfgoed<br />

[foto] Jan van der Meijde<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

Buitenplaats De Tempel is een van de locaties van Natuurmonumenten waar <strong>in</strong> het weekend van 6 tot en met 8 oktober<br />

het NMF Kamermuziekfestival plaatsv<strong>in</strong>dt. Het jazzy Edson Ensemble, met Remi Edson op altfluit, geeft op<br />

8 oktober twee optredens op de Buitenplaats.<br />

17<br />

Natuurmonumenten en het Nationaal Muziek<strong>in</strong>strumenten Fonds (NMF) organiseren het festival<br />

voor de vierde keer. Drie dagen lang spelen 135 bekende musici en jonge talenten meer<br />

dan 60 concerten op 17 cultuurhistorische locaties. Kijk voor het programma en tickets op<br />

nm.nl/kamermuziekfestival<br />

[foto] <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


ZieZ i e O verschiev e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst !<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

18<br />

ZIE OVERSCHIE 6, 7 EN 8<br />

oktober: wereldmuziek en dans<br />

Zie <strong>Overschie</strong>: het festival van kunstvormen. Deze keer is het thema ‘wereldmuziek<br />

en dans’. Er staan weer mooie en vooral uiteenlopende evenementen<br />

op het programma.<br />

Vrijdag 6 oktober <strong>in</strong> Theater In De Lugt: OVIE BEATS<br />

Alw<strong>in</strong> Vrede organiseerde het afgelopen jaar vijf succesvolle producer-workshops<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Tijdens Zie <strong>Overschie</strong> is hij terug met Ovie Beats. Zijn doel:<br />

muziektalenten uit <strong>Overschie</strong> verb<strong>in</strong>den en sterker maken. Het programma:<br />

18:00 – Inloop met DJ 4AM (Alw<strong>in</strong> Vrede) en tijd om te netwerken.<br />

19:00 – Jeth – Masterclass over het mixen en masteren van beats. Daarna gaat<br />

iedereen werken aan het mixen en/of masteren van eigen projecten<br />

20:00 – Kollah Bone – Masterclass market<strong>in</strong>g en promotie. Daarna: aan de slag<br />

met promotiemateriaal voor jezelf als artiest<br />

21:00 – Kiiro – Masterclass vocal cha<strong>in</strong>s. Daarna krijgt iedereen een vocal template<br />

die ze kunnen opslaan <strong>in</strong> hun muziekprogramma<br />

22:00 – E<strong>in</strong>de en tijd om te netwerken. Waarom is mijn idee goed voor <strong>Overschie</strong>?<br />

Zaterdag 7 oktober <strong>in</strong> Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

15:00 tot 17:00 – Acrobatische en hedendaagse dans, uitgevoerd door Joana<br />

D<strong>in</strong>ah Schw<strong>in</strong>g, met medewerk<strong>in</strong>g van designer Arend Groosman en zanger<br />

Jeroen Robben. Een sfeervolle ontmoet<strong>in</strong>g tussen kunst en kerk, geschikt voor<br />

iedere leeftijd.<br />

20:00 tot 23:00 – Een Portugese avond met Magda Mendes. In een Portugese<br />

sfeer en met prachtige muziek bent u uitgenodigd om nog even na te genieten<br />

van zwoele, zomerse sferen. Zaal open: 19.30.


Zondag 8 oktober <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

12:00 – Lunchconcert met N<strong>in</strong>e van Strien, Noboyoshi Shima, Cécile Roovers:<br />

Shakespeare op muziek. Betoverende zang, magistraal pianospel, <strong>in</strong>spirerende<br />

teksten. Lunchconcert: kosten 10 euro, <strong>in</strong>clusief lunch. Voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

over dit concert: zie pag<strong>in</strong>a 29.<br />

Zondag 8 oktober <strong>in</strong> Theater In De Lugt<br />

Een spectaculaire muziekfilm uit de periode 1998/2000. Het is heel bijzonder<br />

dat deze film hier te zien is, en spectaculair is hij ook… maar er mag niets over <strong>in</strong><br />

de publiciteit komen, dus het blijft een verrass<strong>in</strong>g. Kom vooral kijken!<br />

Aanvang 15:00.<br />

Zondag 8 oktober bij Boerderij Driebergen<br />

Vanaf 16:30 is er Devotionele zang en muziek: Kleuren van India. Met de uit<br />

India overgekomen zangeres Silpi Paul, Lenneke van Staalen (Indiase viool) en<br />

Heiko Dijker (tabla).<br />

Het ensemble speelt een aantal middag Raga’s (Raga is Sanskriet en betekent<br />

‘kleur’, <strong>in</strong> muziek betekent raga ‘dat wat de geest kleurt’). Met deze bijzondere<br />

comb<strong>in</strong>atie van zang, viool en tabla ontstaat op het podium een <strong>in</strong>tieme,<br />

poëtische sfeer. Als voorprogramma is er een korte presentatie van de Tabla<br />

groep van de SKVR, met leerl<strong>in</strong>gen van Heiko Dijker. (N.B.: Dijker stond 26 juli jl.<br />

uitgebreid <strong>in</strong> de Volkskrant over zijn bijzondere reis: van skateboarden <strong>in</strong> Leeuwarden<br />

naar tabla-les van de groten der aarde <strong>in</strong> Delhi <strong>in</strong> India.)<br />

In verband met beperkt aantal plaatsen is reserveren sterk aanbevolen via Wibb<strong>in</strong>e<br />

(0622796704 of atelier@wibb<strong>in</strong>ekien.nl). Vol=vol! Boerderij Driebergen –<br />

Delftweg 254 - https://boerderijdriebergen.nl/<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

19<br />

Al deze evenementen zijn GRATIS te bezoeken, zonder aanmeld<strong>in</strong>g. Alleen bij<br />

Boerderij Driebergen even reserveren. De toegang voor het lunchconcert <strong>in</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong> bedraagt € 10,00.<br />

LET OP!<br />

17, 18 en 19 november een nieuwe Zie <strong>Overschie</strong><br />

Thema: Kunstbeurs<br />

Met diverse kunstobjecten, workshops<br />

en andere activiteiten!<br />

Mede mogelijk gemaakt door bijdrage van Lokaal Cultureel Programmeur<br />

en Gemeente Rotterdam<br />

ZieZ i e O verschiev e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst !


Veilig<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

20<br />

Houd Boeven Buiten!<br />

De dagen worden korter. Wist je dat<br />

<strong>in</strong>brekers hun kans grijpen omdat ze<br />

denken dat ze niet betrapt worden<br />

als het buiten donker is? Houd boeven<br />

buiten met deze simpele tips.<br />

Doe ramen en deuren op slot.<br />

Het kl<strong>in</strong>kt voor de hand liggend,<br />

maar het wordt nog weleens vergeten.<br />

Bijvoorbeeld als je even snel een<br />

boodschap gaat doen. Toch is het heel<br />

belangrijk om je ramen en deuren niet<br />

alleen dicht, maar ook op slot te doen<br />

als je weggaat.<br />

Laat een lampje aan.<br />

Als er licht brandt lijkt het alsof je thuis<br />

bent. Dat kan je makkelijk doen met<br />

een tijdschakelaar, zo gaat een lampje<br />

vanzelf aan en uit op de <strong>in</strong>gestelde tijd.<br />

Leg belangrijke spullen uit het zicht.<br />

Inbrekers proberen <strong>in</strong> te breken als ze<br />

denken dat er iets te halen valt. Leg<br />

daarom belangrijke spullen uit het<br />

zicht. Belangrijke spullen zijn voor<br />

iedereen anders maar er zijn wel een<br />

paar voorbeelden, zoals een laptop<br />

of telefoon, autosleutels, sieraden of<br />

paspoorten.<br />

Ga voor meer tips naar: www.rotterdam.nl/preventie


Verzekeraar gebonden aan vrije advocaatkeuze<br />

Niemand zit te wachten op een juridisch geschil. Of het nou gaat over de erfgrens met de buurman, over een won<strong>in</strong>g met<br />

gebreken of over een ontslagkwestie, als je als ondernemer of als particulier betrokken raakt <strong>in</strong> zulke kwesties, dan kost<br />

dat veel negatieve energie. Maar soms is het onvermijdelijk en kun je niet anders dan de strijd aangaan. Om dat met succes<br />

te kunnen doen is juridisch – en strategisch – advies van een advocaat onmisbaar en soms zelfs noodzakelijk. Zo is het<br />

bijvoorbeeld onmogelijk om zonder advocaat bij de rechtbank of het gerechtshof te procederen.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> hangt er een prijskaartje aan<br />

kwaliteit. Dat geldt ook voor de advocatuur.<br />

Er zijn particulieren en ook ondernemers<br />

die zich tegen de kosten van juridische<br />

hulp en bijstand hebben verzekerd.<br />

In ruil voor het betalen van de premie,<br />

kunnen zij een beroep doen op hun verzeker<strong>in</strong>g<br />

mits de kwestie onder de dekk<strong>in</strong>g<br />

van de polis valt en er niet tijdens de<br />

wachttijd een beroep op de verzeker<strong>in</strong>g<br />

wordt gedaan want “brandende huizen<br />

kun je niet verzekeren”.<br />

Als deze obstakels er niet zijn, dan kan<br />

de verzekerde een beroep doen op het<br />

recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent<br />

dat iemand die verzekerd is voor<br />

rechtsbijstand zelf kan kiezen door welke<br />

externe – dus niet bij de verzekeraar <strong>in</strong><br />

dienst zijnde - advocaat hij zijn belangen<br />

wil laten behartigen, waarbij de verzeker<strong>in</strong>g<br />

de kosten moet vergoeden. Toch zijn<br />

er verzekeraars die dit recht proberen te<br />

beperken door hun verzekerden weg te<br />

houden bij advocaten en door hen niet te<br />

<strong>in</strong>formeren over de mogelijkheid om zelf<br />

een advocaat te kiezen.<br />

Vaak zeggen verzekeraars dat er pas<br />

recht op vrije advocaatkeuze bestaat als<br />

er procedure aanhangig is en dus niet <strong>in</strong><br />

de “voorfase” (dat is de fase vóórdat een<br />

procedure aanhangig is). Dit standpunt is<br />

echter niet juist. Dit blijkt uit de jurisprudentie,<br />

waar<strong>in</strong> is bepaald dat het recht<br />

op vrije advocaatkeuze ontstaat zodra<br />

de verzekerde uit hoofde van de verzeker<strong>in</strong>gsovereenkomst<br />

het recht heeft bijstand<br />

van de verzekeraar te eisen. Ook is<br />

het niet zo dat de verzekerde eerst een<br />

opdrachtbevestig<strong>in</strong>g van de verzekeraar<br />

moet afwachten.<br />

Als een verzekerde kiest voor een advocaat,<br />

proberen verzekeraars vaak prijsafspraken<br />

te maken. Als het budget voor<br />

een externe advocaat, afgezet tegen het<br />

verzekerde bedrag, zodanig beperkt is<br />

dat het de verzekerde <strong>in</strong> de praktijk onmogelijk<br />

maakt een redelijke keuze voor<br />

een advocaat te maken, is dit <strong>in</strong> strijd met<br />

het recht op vrije advocaatkeuze.<br />

Het is natuurlijk wrang om jarenlang premie<br />

te betalen voor een rechtsbijstandverzeker<strong>in</strong>g<br />

en dan óók nog eens zelf de<br />

advocaatkosten te moeten betalen, omdat<br />

de verzekeraar de boot afhoudt. Gelukkig<br />

kan een afwijzend dekk<strong>in</strong>gsstandpunt<br />

vaak met succes worden aangevochten en<br />

<strong>in</strong> sommige gevallen kunnen zelfs al betaalde<br />

advocaatkosten alsnog bij de verzekeraar<br />

geclaimd worden.<br />

Meer weten? Neem gerust contact met<br />

mij op!<br />

Mr. J. Mikes<br />

Justion Advocaten<br />

L<strong>in</strong>atebaan <strong>69</strong>a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

21<br />

Nieuw: Tekencafé <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Vanaf zaterdag 7 oktober kun je elke<br />

1e zaterdag van de maand aanschuiven<br />

bij het tekencafé <strong>in</strong> de bibliotheek<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Gezellig met anderen<br />

creatief zijn met je favoriete potlood,<br />

pen, verf en papier of andere teken- en<br />

schildermateriaal. Er wordt geen les<br />

gegeven, maar onderl<strong>in</strong>g kunnen er<br />

natuurlijk naar hartenlust tips en trucs<br />

uitgewisseld worden. En kun je <strong>in</strong>spiratie<br />

op doen door bij elkaar te kijken.<br />

Er liggen wat teken/schilder benodigdheden<br />

om uit te proberen. Denk bijvoorbeeld<br />

aan een setje aquarelverf en papier,<br />

kleurpotloden, pastelkrijt en stiften. Het<br />

maakt niet uit of je een beg<strong>in</strong>ner bent of<br />

al langer bezig bent met tekenen of schilderen.<br />

Het gaat om het plezier om samen<br />

bezig te zijn.<br />

Voor wie: Iedereen vanaf 15 jaar.<br />

Je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn<br />

en er zijn geen kosten aan verbonden.<br />

Wanneer: Elke 1e zaterdag van de maand<br />

van 10.00 tot 12.00 uur <strong>in</strong> de bibliotheek<br />

van <strong>Overschie</strong>.<br />

Wil je nog iets vragen? Stuur dan een<br />

mailtje naar: ankevandoorne@gmail.com


Huurprijs €200,- per maand exclusief BTW.<br />

Oplever<strong>in</strong>g per direct mogelijk.<br />

Inclusief gebruik verwarm<strong>in</strong>g, kitchenette,<br />

toilet en koffiehoek.<br />

Huurprijs €150,- per maand exclusief BTW.<br />

Oplever<strong>in</strong>g per direct mogelijk.<br />

Inclusief gebruik verwarm<strong>in</strong>g, kitchenette,<br />

toilet en koffiehoek.<br />

Locatie: Rodenburgstraat/Willem de Zwijgerstraat<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: www.pnl-vastgoed.nl<br />

010-4155085<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Welkom bij<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Activiteitenagenda<br />

Buurvrienden oktober 2023<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij vv HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 –14.00 uur: Gezamenlijke INLOOP gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 –15.00 uur: In groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES , Sjeudeboel, Legpuzzelen, museum, gasten<br />

15.00 –16.00 uur: Gezamenlijk Happy Ouder Uurtje Activiteiten. Artiesten, Bands, koren<br />

16.00 -16.30 uur: Gezamenlijk UITLOOP Op de foto met artiesten. Napraten activiteiten, opruimen<br />

Iedere woensdag en donderdag<br />

Woensdag 13.30 –16.00 uur: Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 –20.00 uur: Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten<br />

Bijzondere activiteiten<br />

D<strong>in</strong>sdag 3 okt. - 14.00-16.00 uur: Workshop schilderen dieren lamp; opgeven bij Cora Hill<br />

Vrijdag 6 okt. - 13.30-15.30 uur: Ouderendag WMO/Buurvrienden met Perry Zuidam<br />

D<strong>in</strong>sdag 10 okt. - 15.00 -16.00 uur: Zanger Javi Escalera<br />

D<strong>in</strong>sdag 17 okt. - 14.00-16.00 uur: Workshop haken met Joke en Monique<br />

D<strong>in</strong>sdag 24 okt. - 15.00-16.00 uur: Zangeres Joan D. Met Jan en Yvonne Bolle op de dansvloer<br />

Vrijdag 27 okt. - 20.00-24.00 uur: Klaverjassen. Iedereen prijs 2e rond opgeven bij Fred of Marian D<strong>in</strong>sdag 31 okt. - 15.00 -16.00 uur:<br />

10e wereldreis met “ Flower power‘’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Coörd<strong>in</strong>ator groep BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD Email: Hvanluijpen@gmail.com<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten Leny Hopman (lenyhopman@gmail.com) en Henny van Luijpen (hluijpen@gmail.com)<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Nico Fernandez ontvangt <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g<br />

Hans van Luijpen<br />

Nicolas Fernandez Rijsdijk is uitgebreid <strong>in</strong><br />

het zonnetje gezet op d<strong>in</strong>sdag 12 september.<br />

De activiteitencommissie van FCB-<br />

HWD organiseerde voor hem een heuse<br />

Spaans-Nederlandse surprise party. Tijdens<br />

het feest reikte Ada van Noordwijk<br />

Nico de <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g uit. Want<br />

Nico is veel meer dan zo maar een voorzitter.<br />

Niet zeuren, maar doen<br />

Nico is al 45 jaar lid van de club, meer dan 10<br />

jaar bestuurslid en bijna 5 jaar voorzitter. Ook<br />

bij de nieuwe fusie club FCB-HWD is hij de<br />

<strong>in</strong>spirerende verb<strong>in</strong>der (fusie zonder ruzie),<br />

<strong>in</strong>spirator en voorzitter. No nonsense. Zo m<strong>in</strong><br />

mogelijk vergaderen. Geen ellenlange e-mails.<br />

Wat moet er gebeuren? Niet zeuren. Zelf doen.<br />

Voor kle<strong>in</strong> en groot.<br />

Om maar iets te noemen: banken voor sjeudeboelers<br />

<strong>in</strong> elkaar schroeven, <strong>in</strong>validentoilet<br />

plaatsen, chillruimte voor de jeugd bouwen,<br />

HWD museum opbouwen, voor de 29e keer<br />

familie- en vrienden toernooi organiseren,<br />

drijvende kracht zijn achter de fusie<br />

met FC Banlieue, aanspreekpunt aanleg<br />

2e kunstgrasveld, etc.<br />

Mooi feest<br />

Dat was dus een welverdiend feestje voor<br />

Nico, met muzikale optredens van Michel<br />

van der Meer en Rita Young, Sangria<br />

en heerlijke tapas. Het was een bomvol<br />

buurhuis. Namens de gemeente Rotterdam<br />

mocht wijkraadslid Ada van Noordwijk<br />

de <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g aan Nico<br />

overhandigen. Meer dan verdiend!<br />

Ada van Noordwijk overhandigd de penn<strong>in</strong>g aan Nico<br />

Fernandez - Foto: Jan van der Meijde


St. FLORIAN GROEP BV<br />

Wist u dat bij u <strong>in</strong> de buurt een bedrijf is<br />

die alle BHV- en EHBO opleid<strong>in</strong>gen voor u kan<br />

verzorgen? Wij zijn gespecialiseerd <strong>in</strong> het geven<br />

van opleid<strong>in</strong>gen, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen alsmede alle<br />

herhal<strong>in</strong>gscursussen.<br />

BHV -en EHBO opleid<strong>in</strong>gen zijn niet alleen<br />

bedoeld voor bedrijven, maar ook voor scholen,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, VGZ <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, et cetera.<br />

Alle cursisten die een curus met goed gevolg<br />

hebben afgesloten, krijgen een officieel<br />

certificaat.<br />

Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

•<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden<br />

Eigen reparatieafdel<strong>in</strong>g<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties beschikbaar<br />

waaronder die van ZINZI.<br />

•<br />

Onder het genot van een kopje laten wij u<br />

met veel plezier onze prachtige collectie<br />

gouden, briljanten en zilveren<br />

sieraden zien.<br />

B<strong>in</strong>nen onze regio geven wij<br />

10% kort<strong>in</strong>g op het totale cursusgeld.<br />

Uw <strong>in</strong>teresse gewekt, kijk dan voor ons gehele<br />

cursusaanbod op onze website, of neem<br />

contact met ons op <strong>in</strong>fo@floriangroep.com<br />

Tel: 06 577 231 05.<br />

www.stfloriangroep.nl<br />

U bent van harte welkom, John van Delzen.<br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.71


Leesplezier <strong>in</strong> Bibliotheek <strong>Overschie</strong><br />

Wie meer leest, wordt beter <strong>in</strong> taal. Door veel te lezen, leren k<strong>in</strong>deren nieuwe woorden kennen, beter spellen en schrijven.<br />

De bibliotheek maakt het liefst van alle k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Rotterdam super-lezers! In <strong>Overschie</strong> organiseert de bibliotheek daarom<br />

(voor)leesactiviteiten. Anke, medewerker Jeugd van de Bibliotheek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, vertelt graag iets over Boekplezier en<br />

Leeshulp, twee terugkerende activiteiten:<br />

Boekplezier<br />

‘Iedereen die voorleest zal het herkennen:<br />

voorleesmomenten zijn goud waard!<br />

Voorlezen is gezellig, ontspannend,<br />

maar ook leerzaam. Met veel plezier lees<br />

ik iedere woensdagmiddag voor <strong>in</strong> bibliotheek<br />

<strong>Overschie</strong>. Ik kies een thema,<br />

een schrijver of een actueel onderwerp.<br />

Hiervoor verzamel ik boeken uit de bibliotheek.<br />

We lezen de boeken en praten<br />

erover. Zo werken we ongemerkt aan<br />

taalbegrip en woordenschat.<br />

Na het lezen gaan we aan de slag met een<br />

leuke opdracht. Die is elke week anders,<br />

maar heeft altijd iets met de gelezen<br />

boeken te maken. Bijvoorbeeld een knutselopdracht,<br />

spel, puzzel, speurtocht of<br />

tekenopdracht.’<br />

Boekplezier is bedoeld voor k<strong>in</strong>deren tussen<br />

4 en 8 jaar en v<strong>in</strong>dt plaats op woensdag<br />

om 15.00 uur. Iedereen is welkom<br />

om aan te schuiven, je hoeft je niet aan te<br />

melden.<br />

Leeshulp<br />

‘Leren lezen en óók nog begrijpen wat<br />

er staat: dat gaat soms niet vanzelf. Zeker<br />

niet als je lezen niet leuk v<strong>in</strong>dt, of als<br />

je niet goed weet welke boeken bij je<br />

passen. Bij het project Leeshulp gaan we<br />

precies hiermee aan de slag: het doel is te<br />

leren lezen met plezier.<br />

We hebben een kist vol boeken. Van<br />

sprookjes tot strips, boeken met weetjes<br />

of verhalen. Elke week kies je een boek uit<br />

de kist en ga je samen met jouw leeshulp<br />

lezen. Ook ga je aan de hand van vragen<br />

en opdrachtjes over de tekst <strong>in</strong> gesprek.’<br />

Leeshulp is bedoeld voor k<strong>in</strong>deren uit<br />

groep 6, 7 of 8. Het v<strong>in</strong>dt plaats op vrijdagmiddag<br />

<strong>in</strong> bibliotheek <strong>Overschie</strong>.<br />

E<strong>in</strong>d september start een nieuwe reeks.<br />

Eén op één met je leeshulp, ga je een half<br />

uurtje op jouw tempo aan de slag.<br />

De kosten voor een blok Leeshulp van<br />

12 lessen zijn €15,-. Mail bij vragen of<br />

<strong>in</strong>teresse naar a.zw<strong>in</strong>kels@bibliotheek.<br />

rotterdam.nl. Of kom gewoon even langs,<br />

check wanneer wij aanwezig zijn op https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/locaties/overschie.<br />

Lezen geeft plezier en vergroot je kennis<br />

Foto: Bibliotheek Rotterdam<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

Tafeltennisverenig<strong>in</strong>g viert 75-jarig bestaan<br />

De Tafeltennisverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> is na 75 jaar nog steeds een bloeiende verenig<strong>in</strong>g met 48 leden. De leden spelen drie<br />

avonden <strong>in</strong> de week met groot enthousiasme. Op 16 september vierden zij het 75-jarig bestaan van de verenig<strong>in</strong>g, en ook<br />

toen spatte het enthousiasme er vanaf! Veel <strong>in</strong>ternationale contacten van de verenig<strong>in</strong>g waren erbij om het feest mee te<br />

vieren.<br />

Het was op een paar dagen na precies 75 jaar geleden dat de verenig<strong>in</strong>g is opgericht. Dat was op<br />

11 september 1948 <strong>in</strong> het Clubgebouwtje achter de kerk van S<strong>in</strong>t Petrus’ Banden. De verenig<strong>in</strong>g heette<br />

toen nog de R.K. Tafeltennisverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>.<br />

Frans Kobessen was de eerste voorzitter; na hem volgde een onafzienbare rij voorzitters. De tafeltennissers<br />

verhuisden ook nogal eens: van het Volksbondgebouwtje aan de Delftweg, naar o.a. de Willem<br />

Hedaweg en de Willem de Zwijgerstraat. Inmiddels heeft de verenig<strong>in</strong>g al heel wat jaren een eigen<br />

clubgebouw aan de Jan Steenstraat.<br />

Het was altijd al een gemengde verenig<strong>in</strong>g, en het Rooms Katholieke is er <strong>in</strong>middels echt helemaal<br />

vanaf. Misschien is tafeltennis ook iets voor jou? Iedereen is van harte welkom <strong>in</strong> het gebouwtje naast<br />

de vroegere kerk aan de Baumannlaan. Voor meer <strong>in</strong>formatie en contactgegevens:<br />

https://www.ttvoverschie.nl/


Bericht uit Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

Hoe is het om met hardlopen te beg<strong>in</strong>nen bij Loopgroep <strong>Overschie</strong>? S<strong>in</strong>ds kort is de groep met het nieuwe seizoen gestart,<br />

met natuurlijk ook een aantal nieuwe lopers. Anja Delwel is één van hen. Hieronder vertelt zij enthousiast over haar ervar<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

26<br />

Anja Delwel: Impressie van een beg<strong>in</strong>nende<br />

hardloopster<br />

“De Loopgroep <strong>Overschie</strong>: regelmatig<br />

verschijnt er een artikel <strong>in</strong> dit blad over<br />

haar activiteiten. Ze is ook actief op social<br />

media. De foto’s ademen een sportieve<br />

activiteit uit van een gemixte loopgroep<br />

die het gezellig heeft met elkaar.<br />

In de <strong>editie</strong> augustus/september stond<br />

een oproep voor de lezers, die geïnteresseerd<br />

zijn deel te nemen aan de beg<strong>in</strong>nerscursus.<br />

Zes weken lang, twee keer <strong>in</strong> de<br />

week, op d<strong>in</strong>sdag- en donderdagavond<br />

een uurtje tra<strong>in</strong>en. Ik twijfel… zal ik het<br />

doen? Ach, waarom niet! De kosten zijn<br />

laag en je kunt ook zonder hardloopervar<strong>in</strong>g<br />

meedoen.<br />

Het mailtje naar tra<strong>in</strong>er Aad van Dijk is net<br />

verstuurd, als ik al een vriendelijk mailtje<br />

terugkrijg met wat praktische tips. Op<br />

d<strong>in</strong>sdag 5 september is het dan zover.<br />

Als ik bij het hek van speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

aankom, staat Aad daar om de nieuwel<strong>in</strong>gen<br />

van harte welkom te heten.<br />

De sfeer <strong>in</strong> de groep is relaxt en ik voel<br />

me meteen thuis. Het is mooi en warm<br />

weer, dus <strong>in</strong> de speeltu<strong>in</strong> starten we met<br />

de warm<strong>in</strong>g-up en wat spierversterkende<br />

oefen<strong>in</strong>gen. Door naar Park 16Hoven,<br />

voor de tripl<strong>in</strong>gs, skipp<strong>in</strong>gs en hielaanslag.<br />

Aad legt goed uit wat dit <strong>in</strong>houdt. Het is<br />

voor iedereen duidelijk dat deze oefen<strong>in</strong>gen<br />

noodzakelijk zijn om je looptechniek<br />

te verbeteren. Het valt me op dat<br />

de mix van gevorderde en beg<strong>in</strong>nende<br />

hardlopers geen enkele wanklank geeft.<br />

Integendeel; de sfeer is gemoedelijk en<br />

de gevorderde lopers ondersteunen de<br />

beg<strong>in</strong>ners waar nodig.<br />

Zo was Aad <strong>in</strong> het park even <strong>in</strong> gesprek<br />

met een voorbijganger, die wat vragen<br />

had over de loopgroep. Als vanzelfsprekend<br />

nam gevorderde hardloper R<strong>in</strong>us de<br />

uitleg van de oh zo belangrijke adem-hersteloefen<strong>in</strong>gen<br />

en de cool<strong>in</strong>g-down voor<br />

zijn reken<strong>in</strong>g. Naast de hardlopers zijn er<br />

ook enkele deelnemers die niet hardlopen<br />

maar wandelen en met fl<strong>in</strong>ke pas de<br />

nodige kilometers afleggen. Ook daarvoor<br />

is ruimte <strong>in</strong> de groep.<br />

Kortom, je presteert <strong>in</strong> je eigen tempo en<br />

dat maakt het laagdrempelig om aan de<br />

loopgroep deel te nemen. Eenmaal thuisgekomen,<br />

kijk ik terug op een gezellige,<br />

actieve en sportieve avond. Ik heb echt<br />

het gevoel hard getra<strong>in</strong>d te hebben, zonder<br />

dat ik mijn grenzen heb overschreden.<br />

Ik kijk alweer uit naar de volgende<br />

looptra<strong>in</strong><strong>in</strong>g!”<br />

De loopgroep <strong>in</strong> actie<br />

Foto: Aad van Djik – Ron Pluijm<br />

Actie Schoenendoos<br />

De jaarlijkse schoenendoosactie gaat weer van start: van 1 oktober tot 12 november kunt u spulletjes <strong>in</strong>leveren bij de Grote<br />

Kerk <strong>Overschie</strong>. Alle spulletjes gaan <strong>in</strong> schoenendozen naar k<strong>in</strong>deren die ze goed kunnen gebruiken, dit jaar o.a. k<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> Moldavië, Togo en Sierra Leone.<br />

Al jarenlang doet de Protestantse Gemeente<br />

van de Grote Kerk mee aan de<br />

landelijke actie Schoenendoos. Hierbij<br />

vullen vrijwilligers mooi versierde schoenendozen<br />

met schoolspullen, toiletartikelen,<br />

kle<strong>in</strong> speelgoed, etc. Ook zorgt de<br />

kerk voor de vervoerskosten à € 5,00 per<br />

doos.<br />

Helpt u mee?<br />

Elk jaar probeert de kerk zo’n 125 dozen<br />

te vullen. De vrijwilligers brengen alle<br />

dozen naar een landelijk <strong>in</strong>leverpunt. Dit<br />

jaar gaan de dozen o.a. naar Moldavië,<br />

Togo en Sierra Leone. Dankzij de steun<br />

van heel veel mensen lukt het steeds<br />

weer om prachtige dozen klaar te maken.<br />

Helpt u ook weer mee?<br />

Zo werkt het<br />

Elke vrijdagmorgen kunt u spullen <strong>in</strong>leveren<br />

<strong>in</strong> de kerk. Van 10.00-11.30 kunt u<br />

schriften, potloden (geen stiften, lijm, verf),<br />

speelgoed zoals tennisballen, stuiterballen,<br />

spr<strong>in</strong>gtouwen, autootjes, kle<strong>in</strong>e poppetjes<br />

of toiletartikelen zoals tandenborstels,<br />

kammetjes, haarspeldjes etc. <strong>in</strong>leveren bij<br />

de deur aan de zijkant van de kerk.<br />

U kunt ook geld doneren op NL91RA-<br />

BO0141500077 t.n.v. diaconie Protestantse<br />

Gemeente <strong>Overschie</strong> o.v.v. Schoenendoos.<br />

De actie loopt zoals gezegd van 1<br />

oktober tot 12 november.<br />

Meer weten?<br />

Kijk op schoenendoosactie.nl of mail naar<br />

t<strong>in</strong>ekepranger@gmail.com


Leven, Dood en de Vooruitgang<br />

Ook dit jaar organiseert Museum <strong>Overschie</strong> een lez<strong>in</strong>g met bovenstaand thema, en wel voor de 25e en laatste keer.<br />

Zoals altijd is de lez<strong>in</strong>g op de eerste zondag <strong>in</strong> november, op de oude begraafplaats aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat om<br />

16.30 uur. Dit jaar spreekt Arjen van Veelen over de twee(!) stoelen van <strong>Overschie</strong>.<br />

Datum en tijd: Zondag 5 november 2023 om 16.30 uur<br />

Plaats: <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

Titel:<br />

Twee <strong>Overschie</strong>se Stoelen<br />

Spreker:<br />

Arjen van Veelen<br />

Na afloop van de lez<strong>in</strong>g bent u van harte welkom om nog wat na te praten<br />

onder het genot van een hapje en een drankje.<br />

Arjen van Veelen - Foto: Wikipedia<br />

Twee <strong>Overschie</strong>se Stoelen<br />

Nu denkt u waarschijnlijk: ‘Twee <strong>Overschie</strong>se<br />

Stoelen? Ik ken er eerlijk gezegd<br />

maar één, en dat is de stoel die is gevonden<br />

<strong>in</strong> de oever van De Schie bij de bochtafsnijd<strong>in</strong>g.’<br />

Maar de (cultuur)historie van<br />

<strong>Overschie</strong> heeft meer voor u <strong>in</strong> petto en<br />

dat geldt ook voor de (cultuur)historie<br />

van De Stoel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Bij alle voorgaande 24 Novemberlez<strong>in</strong>gen<br />

speelde de tijd en het verstrijken<br />

daarvan een cruciale rol. Dat geldt ook<br />

voor deze 25e en laatste lez<strong>in</strong>g. Arjen van<br />

Veelen, journalist en schrijver zal blootleggen<br />

hoe de Twee <strong>Overschie</strong>se Stoelen<br />

verschillen en wat ze met elkaar delen.<br />

Bent u nieuwsgierig geworden naar<br />

het verhaal over die twee stoelen, kom<br />

dan vooral naar de laatste Novemberlez<strong>in</strong>g.<br />

Arjen van Veelen (geboren <strong>in</strong> 1980 <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>) is columnist en auteur van diverse<br />

romans, zoals onder andere de bekroonde<br />

roman ‘Aanteken<strong>in</strong>gen over het<br />

verplaatsen van obelisken’.<br />

Beeld van een eerdere novemberlez<strong>in</strong>g - Foto: Jos Flick<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Lezers delen <strong>Overschie</strong>se foto’s<br />

In <strong>editie</strong> 68 riepen we lezers op om hun mooiste <strong>Overschie</strong> foto’s te delen.<br />

We delen deze foto’s <strong>in</strong> het magaz<strong>in</strong>e. De foto’s komen ook wisselend te<br />

staan op de website <strong>Natuurlijk</strong><strong>in</strong><strong>Overschie</strong>.nl.<br />

Bijgaande foto van de Mookhoekflat met 2 glazenwassers (we<strong>in</strong>ig comfort!)<br />

deelde Aad Verhulst met ons - Foto: Aad Verhulst


UIT[09]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

vrijdag 6 oktober<br />

iedere zondag vanaf 7 mei t/m<br />

oktober 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g Turf<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

UIT[09]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

zondag 8 oktober<br />

zondag 8 oktober<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

lunchconcert Oh Willow<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

12.00 uur<br />

€ 10,00<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

Ovie Beats<br />

Theater In de Lugt -De Lugt 17<br />

18.00 - 22.00 uur<br />

vrij<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

muziekfilm<br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

15.00 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 7 oktober<br />

Zie <strong>Overschie</strong> -<br />

Acrobatische dans<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Dorpsstraat 95<br />

15.00 - 17.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 8 oktober<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

devotionele zang<br />

en muziek<br />

Boerderij Driebergen<br />

Delftweg 254<br />

16.30 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 7 oktober<br />

Zie <strong>Overschie</strong> -<br />

Portugese avond<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Dorpsstraat 95<br />

20.00 - 23.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 8 oktober<br />

NMF Kamermuziekfestival<br />

- buitenconcert<br />

Edson Ensemble<br />

Buitenplaats De Tempel - West<br />

Abtspoldersweg<br />

11.00 en 13.30 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 7 oktober<br />

NMF Kamermuziekfestival<br />

- buitenconcert<br />

De Bezett<strong>in</strong>g<br />

Buitenplaats De Tempel<br />

West Abtspoldersweg<br />

13.00 en 15.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 29 oktober<br />

Lunchconcert Kloos<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

12.00 uur<br />

€ 10,00<br />

OKTOBER 2023<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:


Betoverend lunchconcert op zondag 8 oktober<br />

met N<strong>in</strong>e van Strien, Nobuyoshi Shima en Cécile Roovers<br />

Betreed een wereld van betoverende melodieën en poëtische schoonheid met het unieke lunchconcert “Oh Willow Willow<br />

– Shakespeare <strong>in</strong> Songs”. Laat je meevoeren door een prachtige samensmelt<strong>in</strong>g van muziek en poëzie <strong>in</strong> het museum. Meld<br />

je van te voren even aan.<br />

N<strong>in</strong>e van Strien neemt je mee met haar prachtige zang, Nobuyoshi<br />

Shima hypnotiseert met zijn magistrale pianospel,<br />

en Cécile Roovers verb<strong>in</strong>dt alles met haar <strong>in</strong>spirerende teksten.<br />

Dompel jezelf onder <strong>in</strong> de magie van Shakespeares woorden,<br />

getransformeerd <strong>in</strong> prachtige liederen.<br />

Datum: zondag 8 oktober<br />

Tijd: 12 uur (Lunchconcert) Locatie: Museum <strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong>se<br />

Kerks<strong>in</strong>gel 1, 3043BR<br />

Entrée: 10 euro (<strong>in</strong>clusief lunch)<br />

Reserveer je plek nu en maak van je lunchpauze een onvergetelijke<br />

muzikale reis. Laat je ziel z<strong>in</strong>gen en je hart sw<strong>in</strong>gen met<br />

“Oh Willow Willow.”<br />

Kaartjes verkrijgbaar via:<br />

KLOOS<br />

Close harmonie <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> op 29 oktober<br />

Tot ziens bij dit muzikale feest van verfijn<strong>in</strong>g en elegantie!<br />

Muziek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

29<br />

Op 29 oktober z<strong>in</strong>gen de tien zangeressen van KLOOS een gevarieerd repertoire lichte muziek, variërend van jazz tot wereldmuziek<br />

en alles daar tussen<strong>in</strong>. Het is een lunchconcert, met een broodje, dus koop vooraf een kaartje of meldt u van te<br />

voren even aan – dan weet het museum hoeveel broodjes er gesmeerd moeten worden.<br />

Driestemmig<br />

Vocalgroep KLOOS is opgericht <strong>in</strong> november<br />

2013 en bestaat dus bijna 10 jaar. In<br />

de loop van de jaren zijn er diverse wissel<strong>in</strong>gen<br />

geweest, maar op dit moment<br />

bestaat de formatie uit tien gepassioneerde<br />

vrouwen die graag 3-stemmig close<br />

harmony z<strong>in</strong>gen. Alle zangeressen hebben<br />

ruime ervar<strong>in</strong>g opgedaan bij diverse<br />

Rotterdamse koren. Hun passie voor het<br />

z<strong>in</strong>gen van pittige arrangementen en de<br />

onderl<strong>in</strong>ge band bracht hen tot KLOOS.<br />

Terug <strong>in</strong> het museum<br />

KLOOS presenteert zich op allerlei podia,<br />

zoals het Archeon, theater Het Schuurkerkje<br />

<strong>in</strong> Maassluis (en een poëzie evenement<br />

<strong>in</strong> die stad), het Zakkendragershuisje<br />

<strong>in</strong> Delfshaven en <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. En nu dan voor de 2e keer <strong>in</strong><br />

het Museum.<br />

Vocalgroep KLOOS staat onder leid<strong>in</strong>g<br />

van zangdocente en dirigente Kar<strong>in</strong><br />

Schipper (www.koor-z<strong>in</strong>g.nl). Kar<strong>in</strong> is<br />

afgestudeerd aan het Rotterdams conservatorium<br />

en geeft leid<strong>in</strong>g aan diverse<br />

kle<strong>in</strong>e en grote groepen. Daarnaast geeft<br />

ze zangles en pianoles.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Het lunchconcert <strong>in</strong> de Melkfabriek van<br />

het Museum beg<strong>in</strong>t zoals gebruikelijk om<br />

12.00 uur, met <strong>in</strong> de pauze het gebruikelijke<br />

broodje. Het Museum is voor dit evenement<br />

alleen bereikbaar via <strong>Overschie</strong>se<br />

Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

De kosten bedragen<br />

<strong>in</strong>clusief de lunch<br />

€ 10,00 per persoon.<br />

Kaarten zijn te koop via<br />

Eventbrite:<br />

Of reserveer van te voren toegangskaarten<br />

via e-mail evenementen@museumoverschie.nl<br />

en betaal contant voor<br />

aanvang.


<strong>in</strong> de Lugt<br />

8 oktober<br />

11.00 uur<br />

kaartjes € 7,-<br />

Lukt het jou om niet te lachen ?<br />

27 oktober<br />

20.00 uur<br />

kaartjes € 5,-<br />

Een film van Mario Martone<br />

<strong>in</strong>delugt.nl


Het contrast tussen de nieuwbouw en de oude boerderij van Giel van Vliet die later gesloopt is, de net gereed gekomen nieuwbouw met de vrachtfiets van de<br />

melkboer rond 1950 en het beeld <strong>in</strong> 2023 - Foto’s: Ron Pluijm – collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Van Adrichemweg<br />

De Van Adrichemweg ligt <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder<br />

West en loopt parallel aan de<br />

Delfshavense Schie - vanaf de Blijvenbrugstraat<br />

tot aan de A20. De straat is<br />

vernoemd naar Sijbrant Huijbrechtsz.<br />

Van Adrichem, schepen van het ambacht<br />

Hogenban <strong>in</strong> de jaren zestig van<br />

de 17e eeuw.<br />

Deze straat is aangelegd <strong>in</strong> de jaren ’50,<br />

toen hier tijdens de wederopbouw flats<br />

werden gebouwd.<br />

Tot die tijd was dit gebied allemaal groen<br />

weideland, met hier en daar een boerderij,<br />

helemaal tot aan de spoorweg.<br />

Aan de Van Adrichemweg staan de bekende<br />

4-laags Welschen flats en vier van<br />

de bekende Zeven Prov<strong>in</strong>ciënflats. De<br />

Welschen flats zijn <strong>in</strong> de jaren ’90 deels<br />

gerenoveerd. Op dit moment renoveert<br />

Woonstad de laatste blokken.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

31<br />

Kerstmarkt <strong>Overschie</strong> op 15 december<br />

Op vrijdag 15 december verandert de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat weer <strong>in</strong> die sfeervolle, nostalgische straat van vroeger met<br />

overal lichtjes. Na een onderbrek<strong>in</strong>g van twee jaar trok de Kerstmarkt vorig jaar een onverwacht groot aantal bezoekers.<br />

Dit jaar belooft het weer even mooi en bijzonder te zijn.<br />

Op 15 december kun je van 17.00 tot<br />

21.00 uur kerst<strong>in</strong>kopen doen, elkaar ontmoeten<br />

en l<strong>in</strong>ks en rechts iets eten en/ of<br />

dr<strong>in</strong>ken. Er zijn kramen met uiteenlopende<br />

cadeaus, met kerstversier<strong>in</strong>g, en met<br />

w<strong>in</strong>terse lekkernijen. Kom je vroeg en heb<br />

je nog niet gegeten? Dan hoef je geen<br />

honger te hebben, want er is genoeg te<br />

krijgen. <strong>Natuurlijk</strong> staan de deuren van de<br />

Grote Kerk weer open en kun je ook daar<br />

de Kerstsfeer beleven.<br />

Uitnodig<strong>in</strong>g<br />

Alle deelnemers van eerdere jaren krijgen<br />

een uitnodig<strong>in</strong>g om weer mee te doen,<br />

maar ook nieuwkomers zijn natuurlijk<br />

welkom. Wil jij artikelen of eten/ dr<strong>in</strong>ken<br />

verkopen die passen bij de kerstsfeer?<br />

Dan kun je een kraam of een standplaats<br />

reserveren. Je kunt je vrijblijvend aanmelden<br />

via kerstmarkt@museumoverschie.nl.<br />

Na aanmeld<strong>in</strong>g ontvang je meer <strong>in</strong>formatie.<br />

Wordt vervolgd<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> houdt je <strong>in</strong> de volgende<br />

nummers op de hoogte van alles<br />

wat je op de Kerstmarkt kunt verwachten.<br />

De organisatie kijkt er <strong>in</strong> elk geval weer<br />

naar uit: gezellig w<strong>in</strong>kelen en elkaar ontmoeten<br />

tijdens de Kerstmarkt <strong>in</strong> het oude<br />

centrum van <strong>Overschie</strong>!<br />

De Dorpsstraat <strong>in</strong> kerstsfeer<br />

[foto] Ron Pluijm


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


‘Het is prachtig om leerl<strong>in</strong>gen te zien groeien’<br />

Portret van het Passer College<br />

Anne Bos<br />

Veel mensen denken dat <strong>Overschie</strong> geen middelbare school heeft. Maar die is er wél: het Passer College aan de Hoornweg,<br />

een school voor leerl<strong>in</strong>gen met autisme. Hier volgen zij praktijkonderwijs of vmbo. Maar dan net een beetje anders dan op<br />

een andere school. Michel Hagenste<strong>in</strong> en Jordy van de Nieuwegiessen leiden de school s<strong>in</strong>ds mei en vertellen bevlogen<br />

over hun school en leerl<strong>in</strong>gen.<br />

Een paar jaar lang zaten er een fietsenwerkplaats<br />

en een koffie/theew<strong>in</strong>kel aan<br />

de Hoornweg: zo leerde <strong>Overschie</strong> het<br />

Passer College kennen.<br />

Ervar<strong>in</strong>g<br />

‘Die w<strong>in</strong>keltjes waren leerplekken en<br />

zorgden voor verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met de wijk’,<br />

vertelt Michel. ‘Ze moesten helaas weg,<br />

maar komen b<strong>in</strong>nenkort terug <strong>in</strong> conta<strong>in</strong>ers<br />

op het terre<strong>in</strong> aan de Van Adrichemweg<br />

en Duyvesteynstraat.’ Dit soort<br />

leerplekken zijn extra belangrijk voor<br />

leerl<strong>in</strong>gen met autisme, legt Jordy uit: ‘Zo<br />

doen ze arbeidservar<strong>in</strong>g op en oefenen<br />

ze met communiceren.’<br />

Stages lopen hoort er natuurlijk ook bij.<br />

Jordy: ‘Het is altijd zoeken naar bedrijven<br />

die ze een kans willen geven én ze echt<br />

iets willen leren. Bij het beg<strong>in</strong> van hun<br />

stage hebben onze leerl<strong>in</strong>gen wat meer<br />

begeleid<strong>in</strong>g nodig, maar daarna gaat het<br />

bijna altijd heel goed. Daar groeien ze<br />

sociaal en emotioneel enorm van. Vaak<br />

wordt de stage zelfs verlengd of ze gaan er<br />

werken als ze klaar zijn met hun opleid<strong>in</strong>g.’<br />

Jobacademie<br />

Nieuw is de Jobacademie: de leerl<strong>in</strong>g<br />

blijft een jaar extra <strong>in</strong>geschreven, en<br />

loopt stage <strong>in</strong> drie afdel<strong>in</strong>gen van het<br />

Franciscus ziekenhuis. Dat werkt goed:<br />

‘Er werken nu al best veel oud-leerl<strong>in</strong>gen<br />

met een vast contract’, zegt Jordy met gepaste<br />

trots.<br />

‘Zo’n traject is er ook <strong>in</strong> een verzorg<strong>in</strong>gstehuis<br />

<strong>in</strong> Capelle, en bij de Harbour school<br />

– daar leren ze de conciërge te assisteren.<br />

Zo v<strong>in</strong>den alle leerl<strong>in</strong>gen hun plekje <strong>in</strong> de<br />

arbeidswereld.’<br />

Rust = duidelijk<br />

Rust. Dat is het eerste dat opvalt wanneer<br />

je het Passer College b<strong>in</strong>nenloopt. En dat<br />

is tekenend voor het Passer College. ‘Duidelijkheid<br />

schept rust’, legt Michel uit. ‘En<br />

dat is voor onze leerl<strong>in</strong>gen erg belangrijk,<br />

net zoals structuur. Ze hebben daarom<br />

nooit tussenuren en blijven niet thuis als<br />

een docent ziek is.’<br />

Ook tekenend is een houd<strong>in</strong>g van ‘alles<br />

kan’. Jordy: ‘Heb jij als docent een leuk<br />

idee? Ga maar verkennen of en hoe het<br />

kan. Het vak Zorg en Welzijn bijvoorbeeld.<br />

S<strong>in</strong>ds kort komt daarvoor de politie<br />

op school, en ook de brandweer en<br />

EHBO-ers.’<br />

100 % geslaagd<br />

Vorig jaar kreeg praktijkonderwijs landelijk<br />

erkenn<strong>in</strong>g, dat gold ook de leerl<strong>in</strong>gen<br />

van het Passer College – waarvan 100%<br />

slaagde! Jordy: ‘Ze zijn op het stadhuis <strong>in</strong><br />

het zonnetje gezet, samen met alle andere<br />

leerl<strong>in</strong>gen uit het praktijkonderwijs.<br />

Met een videoboodschap van Mark Rutte<br />

en van John de Wolf. De leerl<strong>in</strong>gen stonden<br />

er echt te sh<strong>in</strong>en.<br />

Ook de ouders waren enorm trots en<br />

stonden van oor tot oor te sh<strong>in</strong>en. Veel<br />

ouders zijn echt van heel goede wil en<br />

zeer betrokken.’<br />

Betrokken. Ook dat is een term die mooi<br />

past bij het Passer College.<br />

De leid<strong>in</strong>g van het Passer college met l<strong>in</strong>ks Michel<br />

Hagenste<strong>in</strong> en rechts Jordy van de Nieuwegiessen -<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

33<br />

Ontdekken<br />

Het Passercollege is vijftien jaar geleden<br />

opgericht, speciaal voor leerl<strong>in</strong>gen met<br />

autisme. De school begon met 24 leerl<strong>in</strong>gen;<br />

nu zijn er vijf afdel<strong>in</strong>gen - van gymnasium<br />

tot praktijkonderwijs. De <strong>Overschie</strong>se<br />

afdel<strong>in</strong>g met praktijkonderwijs<br />

bestaat <strong>in</strong>middels ruim zeven jaar. Michel<br />

en Jordy werkten allebei een jaar of tien<br />

als docent op het Passer College en leiden<br />

de <strong>Overschie</strong>se afdel<strong>in</strong>g s<strong>in</strong>ds mei.<br />

‘Al onze leerl<strong>in</strong>gen gaan naar vervolgonderwijs,<br />

arbeid of dagbested<strong>in</strong>g’, vertelt<br />

Michel. ‘Als ze b<strong>in</strong>nenkomen zijn ze vaak<br />

echt nog kle<strong>in</strong>, komen soms met een<br />

knuffel naar school. Ze te zien groeien is<br />

een mooi proces waarvan wij getuigen<br />

mogen zijn.’


Het ware geluk!<br />

Klokgelui<br />

34<br />

“Nederland staat op de 5e plek van<br />

gelukkigste landen ter wereld” Dit<br />

is de kop van een artikel op de website<br />

van RTL Nieuws. Uit onderzoek<br />

van het world happ<strong>in</strong>ess report is gebleken<br />

dat wij het als land best goed<br />

doen. Dit soort onderzoeken en berichten<br />

laten zien dat we het belangrijk<br />

v<strong>in</strong>den om gelukkig te zijn.<br />

Dit kun je zien aan de grote hoeveelheid<br />

zelfhulpboeken <strong>in</strong> de boekhandel, en de<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen en cursussen om je <strong>in</strong>nerlijke<br />

geluk te v<strong>in</strong>den. Daarnaast zijn we welvarender<br />

dan ooit, hebben we alles b<strong>in</strong>nen<br />

handbereik, en met 1 klik op de muis kun je<br />

krijgen wat je hartje maar kan begeren. We<br />

worden aangemoedigd om ons eigen geluk<br />

na te jagen, en “gelukkig worden” lijkt<br />

tegenwoordig het hoogste doel. “Je bent de<br />

regisseur van je eigen geluk” - een quote<br />

die vaak langskomt op social media, vaak<br />

vergezeld van een glorieuze foto op een<br />

prachtig strand of een geweldig uitzicht.<br />

En toch schrijft het Trimbos <strong>in</strong>stituut alarmerende<br />

verhalen over toenemende depressie<br />

en burn-out onder de bevolk<strong>in</strong>g.<br />

Hierbij wordt geschat dat ongeveer 1<br />

miljoen mensen per jaar te maken krijgen<br />

met depressieve klachten, en ongeveer<br />

1,8 miljoen mensen krijgen te maken met<br />

een burn-out. En dat terwijl we blijkbaar<br />

zelf de regisseurs zijn van ons eigen geluk.<br />

In de bijbel wordt er heel veel gesproken<br />

over geluk en gelukkig zijn. We lezen hier<br />

onder andere over <strong>in</strong> de “bergrede” <strong>in</strong><br />

het Evangelie van Matteüs. En het beeld<br />

dat Jezus hier laat zien over hoe je gelukkig<br />

kunt worden, is radicaal anders dan<br />

hoe onze huidige tijd naar geluk kijkt.<br />

Waar de zelfhulpboeken, cursussen en<br />

positiviteitsgoeroes vooral benadrukken<br />

dat geluk allemaal om “jouzelf” draait, en<br />

het erom gaat om vooral jezelf gelukkig<br />

te maken. Want het gaat om wat jij wilt,<br />

vaak ten koste van anderen.<br />

Zo draait Jezus het verhaal om: Hij zegt<br />

dan: je kunt pas gelukkig worden als je<br />

niet meer alleen naar jezelf kijkt. Enkele<br />

uitspraken van Jezus uit de bergrede:<br />

:”Gelukkig ben je, als je nederig van hart<br />

bent!”, “Gelukkig ben je als je je <strong>in</strong>zet voor<br />

gerechtigheid!” en “Gelukkig ben je als je<br />

barmhartig bent!”<br />

Uite<strong>in</strong>delijk draait geluk niet om zoveel<br />

mogelijk spullen, een zo goed mogelijke<br />

carrière of een gevulde bankreken<strong>in</strong>g.<br />

Zoals de vele vrijwilligers uit <strong>Overschie</strong><br />

altijd al beschrijven <strong>in</strong> de <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>: echt geluk zit <strong>in</strong> het helpen<br />

van anderen.<br />

Bij de Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong> starten<br />

we e<strong>in</strong>d september met een serie onderwijs<br />

over de bergrede van Jezus, waar<strong>in</strong><br />

we met elkaar gaan kijken naar wat echt<br />

gelukkig zijn betekent. Mocht je ook op<br />

zoek zijn naar geluk, loop dan eens bij<br />

ons b<strong>in</strong>nen, en wie weet v<strong>in</strong>d je iets wat<br />

jou echt op weg kan helpen.<br />

Sebastiaan Schreuder<br />

Leidersteam Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong><br />

Kerkenkalender oktober 2023<br />

zondag 1 oktober Kerkdienst - de heer J. Pellegrom PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 1 oktober Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 1 oktober Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 1 oktober Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 8 oktober Kerkdienst - ds. C.M. Baggerman - ds. Reijm - Intrededienst PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 14.00 uur vrij<br />

zondag 8 oktober Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 8 oktober Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 8 oktober Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 15 oktober Kerkdienst - ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 15 oktober Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 15 oktober Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 15 oktober Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 22 oktober Kerkdienst - ds. G. van Meijeren PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 22 oktober Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 22 oktober Kerkdienst - ds. H.H. Scheffer Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 22 oktober Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 29 oktober Kerkdienst - ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 29 oktober Kerkdienst - ds. J. Trommel Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 29 oktober Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 29 oktober Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Yvonne Riedijk (68) – Albert Schweitzerschool<br />

Toeval bestaat niet, maar zo kwam<br />

Yvonne op de Albert Schweitzer terecht:<br />

na haar pensioen vertelde ze<br />

dochter Debby dat ze vrijwilligerswerk<br />

wilde doen – <strong>in</strong> de zorg, want dat<br />

kende ze. Debby Voerman, directeur<br />

van de Albert Schweitzer, had een ander<br />

idee en daardoor zit Yvonne nu elke maandag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

‘Ik heb me <strong>in</strong> 50 jaar opgewerkt tot staf- en kwaliteitsmedewerker<br />

<strong>in</strong> de zorg. Nu ondersteun ik de schooldirectie’, vertelt<br />

Yvonne. ‘Ik doe allerlei adm<strong>in</strong>istratieve klussen, zoals aanmeld<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> het digitale systeem zetten.’<br />

Ze noemt leerl<strong>in</strong>gen soms patiënt, maar heeft het erg naar haar<br />

z<strong>in</strong>: ze komt niet voor niets iedere week uit Den Haag naar<br />

<strong>Overschie</strong>: ‘ze hebben me hier nodig en dat is een goed gevoel.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Den Haag.<br />

Marian Lecluse - FCB-HWD<br />

Marian (71) was al jaren actief bij VOB<br />

en FCB-HWD, maar s<strong>in</strong>ds haar pensioen<br />

doet ze veel meer. ‘Ik ben een bezige<br />

bij’, zegt ze en lacht. ‘Je leert zo veel<br />

culturen kennen. Dat v<strong>in</strong>d ik leuk, al is<br />

het soms lastig.’<br />

Marian begon achter de bar: ‘Dat was<br />

ook mijn betaalde werk, dus lekker makkelijk.’ Inmiddels helpt<br />

ze ook bijvoorbeeld bij klaverjastoernooien, DELEEDIES en de<br />

Buurvrienden. Maar Marian is vooral bekend (al zal ze dat zelf<br />

nóóit zeggen) vanwege het dj’en. ‘Ik ben altijd met muziek bezig<br />

en v<strong>in</strong>d het leuk om playlists te maken met jaren ’60 en ’70<br />

muziek.’<br />

Marians motto: ‘Als ik kan helpen, doe ik dat. Maar mijn k<strong>in</strong>deren<br />

en kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren gaan voor, hoor!’<br />

Waar woon je?<br />

In de Blijvenburgstraat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

35<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik v<strong>in</strong>d <strong>Overschie</strong> een mooie, groene wijk. De w<strong>in</strong>kels van de<br />

Baumannlaan v<strong>in</strong>d ik erg leuk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong><br />

Dat alle culturen en achtergronden hier zo goed met elkaar omgaan.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat zou ik niet weten. Laat het maar lekker zoals het is.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik heb het altijd heel druk gehad en wilde niet <strong>in</strong> een gat vallen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Iemand uit mijn familie werkt hier en die vroeg of ik wilde helpen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Dat het erg gewaardeerd wordt en de fijne sfeer.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Toch wel de voetbalkant<strong>in</strong>es van VOB en HWD-FCB.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik voel me hier het meeste thuis.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou wensen dat er meer groen was <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik wil onder de mensen blijven.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Mijn man voetbalde dus ik was toch op de club. Toen dacht ik:<br />

‘Ik kan me beter nuttig maken’.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Lekker bezig zijn, dat v<strong>in</strong>d ik het allerleukste.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!