22.02.2024 Views

Natuurlijk in Overschie editie 74

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>74</strong> • februari - maart 2024<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

11<br />

20<br />

28<br />

37<br />

Midden-Delfland verenig<strong>in</strong>g komt naar <strong>Overschie</strong><br />

35 jaar Museum <strong>Overschie</strong> met m<strong>in</strong>i-expositie bijzondere <strong>Overschie</strong>se sleutels<br />

Fotowedstrijd Gemeente Rotterdam <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Beeld<br />

Vandalisme op De Tempel frustreert werk vrijwilligers<br />

<strong>Overschie</strong>s portret van cultuurregisseur Belén Cordero López<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

ZAKCENTJE VERDIENEN?<br />

Word bezorger!<br />

Aanmelden via.<br />

www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 c –<br />

3044 EE Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.500 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 75 – 2024:<br />

18 maart 2024.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

Rotterdam<br />

<strong>Overschie</strong>:<br />

de<br />

Midden-Delfland<br />

Verenig<strong>in</strong>g<br />

komt naar<br />

je toe!<br />

maandag 18 maart 2024<br />

Het Midden-Delflandgebied is ook voor mensen uit <strong>Overschie</strong><br />

hun achtertu<strong>in</strong> en groene long. Waar je lekker kunt uitwaaien,<br />

bewegen en genieten. Daarom is het gebied het beschermen waard.<br />

Wat speelt er zich allemaal af op de grens tussen stad en land?<br />

De Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g nodigt je uit voor een stadsbijeenkomst<br />

op 18 maart <strong>in</strong> Theater In de Lugt, De Lugt 17, 3043CJ<br />

Rotterdam. Start 20 uur, <strong>in</strong>loop v/a 19.30 uur. Na de aftrap door<br />

voorzitter Koos Karssen is er aandacht voor de ideeën van een<br />

aantal <strong>Overschie</strong>ënaren voor het eiland ontstaan door de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Delftse Schie.<br />

De avond is vrij toegankelijk, aanmelden wordt op prijs gesteld via<br />

secretariaat@middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl of bel 06-42105407 op<br />

maandag en woensdag.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op www.middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl<br />

19.30 uur Inloop met koffie/thee.<br />

20.00 uur Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g<br />

Voorzitter Koos Karssen vertelt over doel en<br />

activiteiten van de verenig<strong>in</strong>g.<br />

20.25 uur Presentatie ideeën voor het eiland tussen<br />

oude en nieuwe vaarweg <strong>in</strong> de Delftse Schie.<br />

20.45 uur Een drankje tijdens de pauze.<br />

21.00 uur Presentatie Buitenplaats De Tempel<br />

De Tempel behoort tot de laatst bewaarde<br />

buitenplaatsen aan de Schie. De buitenplaats<br />

is e<strong>in</strong>d 17 e eeuw gesticht om de onrustige<br />

stad te ontvluchten. Nu is De Tempel een<br />

publiek park. Cynthia Meulenkamp van<br />

Natuurmonumenten vertelt er alles over.<br />

21.40 uur Afsluit<strong>in</strong>g met een drankje.<br />

Fiets-, wandel- en vaarroutes zijn aanwezig<br />

om mee te nemen. Houd de website<br />

(www.middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl)<br />

<strong>in</strong> de gaten voor actuele <strong>in</strong>formatie.<br />

Mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en<br />

Fonds Schiedam Vlaard<strong>in</strong>gen e.o.<br />

Tot maandag 18 maart <strong>in</strong> Theater In de Lugt!<br />

Midden-Delfland<br />

Verenig<strong>in</strong>g


Voorwoord<br />

Typisch februari: veel mensen zijn ziek, net ziek geweest<br />

of ziek aan het worden. Ook de redactie van <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> heeft daar last van. Toch moet het magaz<strong>in</strong>e<br />

verschijnen, en zoals u ziet slaan we ons er doorheen. M<strong>in</strong>der<br />

typisch februari is natuurlijk het weer. Het lijkt meer<br />

op een oefenlente dan op w<strong>in</strong>ter. Toch is het nog geen lente,<br />

al lijken veel vogels dat wel te denken. Het is grijs en<br />

het regent veel. Kortom, het is allemaal net niks. Daarom<br />

hebben we op de voorkant een mooie foto van <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> de lente, als her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g dat die er toch echt aankomt!<br />

Ondanks het gekwakkel hebben we weer een veelzijdig magaz<strong>in</strong>e<br />

gemaakt. Naast de vaste rubrieken en pag<strong>in</strong>a’s van partners<br />

is er mooie extra <strong>in</strong>put van de gemeente over de nieuwe<br />

website over <strong>Overschie</strong>. Ook is er nieuws van de wijkhub en<br />

over een bijeenkomst over het horecagebiedsplan. En: nieuws<br />

over een fotowedstrijd die de gemeente heeft uitgeschreven.<br />

De uitnodig<strong>in</strong>g en het artikel van de Midden Delflandverenig<strong>in</strong>g<br />

passen dan weer uitstekend b<strong>in</strong>nen het thema <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dat geldt ook voor de twee uitgebreide artikelen<br />

van Natuurmonumenten. Het gaat daar<strong>in</strong> over wandelen op de<br />

Tempel, maar ook over een m<strong>in</strong>der fijn onderwerp: de verniel<strong>in</strong>gen<br />

die op De Tempel worden aangericht en die het werk<br />

van de vele vrijwilligers verzieken. Waarom toch?<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern stuurde een artikel naar aanleid<strong>in</strong>g van<br />

het 5-jarig bestaan, Buurvrienden FCB-HWD willen Appeltjes<br />

van Oranje b<strong>in</strong>nenhalen en bewoners van het Oranjeple<strong>in</strong> doen<br />

verslag van hun wateroverlast. En dat is nog lang niet alles. De<br />

molenaar van Molen De Speelman nodigt iedereen uit voor<br />

een beklimm<strong>in</strong>g van de molen, terwijl Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

de <strong>Overschie</strong>ënaars <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g wil krijgen met hardlopen en<br />

wandelen. Verder doet een scout van de Van Speijkgroep verslag<br />

van haar wereldreis op een zeilschip en vraagt om f<strong>in</strong>anciële<br />

ondersteun<strong>in</strong>g. En: stripw<strong>in</strong>kel Dick Bos aan de Burgemeester<br />

Baumannlaan stopt e<strong>in</strong>d april met de verkoop.<br />

Ook maken we kennis met de nieuwe cultuurregisseur Belén<br />

Cordero López <strong>in</strong> het <strong>Overschie</strong>s portret. Verder kennismaken<br />

met haar en anderen kunt u trouwens bij de cultuurborrel <strong>in</strong><br />

Theater In de Lugt. Tot slot speciale aandacht voor de nieuwe<br />

deeltentoonstell<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen 35 jaar Museum <strong>Overschie</strong>. Een bijzondere<br />

collectie <strong>Overschie</strong>se sleutels staat <strong>in</strong> het middelpunt.<br />

We hopen weer een mooie <strong>editie</strong> te hebben gemaakt en wensen<br />

u veel leesplezier.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Salomo’s Tempel opnieuw gesloopt. 5<br />

Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g komt naar <strong>Overschie</strong> 7<br />

Een ritje met de Wijkbus 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Activiteitenprogramma Buurvrienden maart 2024 21<br />

Appeltjes van Oranje: e Buurvrienden <strong>Overschie</strong>? 21<br />

Onverwachte nieuwjaarsduik 22<br />

<strong>Overschie</strong> moet verder zonder Dick Bos 23<br />

Terugblik 23<br />

K<strong>in</strong>dcentrum de Stern viert 5-jarig bestaan! 24<br />

Molen bezichtigen: alleen voor fitte mensen? 26<br />

SAVE THE DATE… Mee Z<strong>in</strong>g Gospel S<strong>in</strong>g In op 7 april 26<br />

Nieuw: st<strong>in</strong>zenwandel<strong>in</strong>g op Buitenplaats De Tempel 27<br />

Buitenplaats De Tempel, bijzonder stukje <strong>Overschie</strong> 28<br />

Help Lisa om haar leerzame zeilreis te voltooien 31<br />

Koffie-<strong>in</strong>loop: een plek om op verhaal te komen 31<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard 35<br />

Open repetitie koor Fortissimo 35<br />

Belén <strong>in</strong> de buurt 37<br />

Waar kun je nog vrede v<strong>in</strong>den? 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

Foto voorzijde: Een mooie lentefoto genomen <strong>in</strong> Park 16Hoven<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Fulko Roos<br />

Mijn naam is Fulko Roos en ik ben<br />

oprichter en eigenaar van maritiem<br />

<strong>in</strong>genieursbureau Royal Roos, 3D<br />

pr<strong>in</strong>tbedrijf Royal3D en UniBallast, dat<br />

zich richt op oploss<strong>in</strong>gen voor ballastwaterre<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g<br />

voor zeeschepen. Eén<br />

vestig<strong>in</strong>g van ons bedrijf is gevestigd<br />

<strong>in</strong> de Merwehaven <strong>in</strong> Rotterdam en<br />

een tweede vestig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Ferrol, Spanje.<br />

Wij houden ons onder andere bezig<br />

met reparatie en modificatie van<br />

zeeschepen met een focus op verduurzam<strong>in</strong>g.<br />

Zo hebben wij aan de kade een<br />

walstroom <strong>in</strong>stallatie voor zeegaande<br />

schepen aangelegd met behulp van<br />

cof<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g vanuit het Kansen voor<br />

West programma. Hier kunnen schepen<br />

met een niet-operationele vermogensvraag<br />

van maximaal 280 kW aansluiten<br />

op walstroom zodra ze zijn afgemeerd.<br />

Zelf woon ik al s<strong>in</strong>ds 1998 <strong>in</strong> Rotterdam,<br />

vanaf het moment dat ik begon<br />

aan mijn studie Scheepsbouwkunde<br />

aan de TU Delft. Vanuit Delfshaven<br />

fietste ik dagelijks langs de Schie naar<br />

Delft. S<strong>in</strong>ds 2013 woon ik met mijn gez<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> Park16hoven. Eerst<br />

aan de Van der Duijn van Maasdamweg<br />

en s<strong>in</strong>ds drie jaar <strong>in</strong> een vrijstaande<br />

won<strong>in</strong>g nadat wij <strong>in</strong> 2019 de kans<br />

kregen een zelfbouwkavel te kopen.<br />

Hier hebben wij een zo duurzaam mogelijke<br />

won<strong>in</strong>g proberen te realiseren<br />

met onder andere een warmtepomp<br />

en zonnepanelen.<br />

<strong>Overschie</strong> is een veelzijdige wijk met<br />

een divers aanbod aan activiteiten<br />

voor jong en oud. Zo hebben wij een<br />

aantal jaar een moestu<strong>in</strong> gehad bij<br />

Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen, wij vielen<br />

qua leeftijd niet direct <strong>in</strong> de doelgroep,<br />

maar waren toch welkom.<br />

Door tijdgebrek zijn wij hier na een<br />

aantal jaar mee gestopt. Maar onze<br />

k<strong>in</strong>deren hebben onder andere hun<br />

zwemdiploma’s gehaald <strong>in</strong> Zwembad<br />

<strong>Overschie</strong>, gedanst bij Coolibri,<br />

jeugdtheater gedaan <strong>in</strong> Theater In de<br />

Lugt en een schaakcursus gevolgd <strong>in</strong><br />

het, toen nog, buurtcentrum onder<br />

gebouw De Mookhoek.<br />

Verder houd ik van wielrennen en<br />

vanuit het historische centrum <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> fiets je zo Delfland <strong>in</strong> waar<br />

je leuke routes kunt fietsen. In <strong>Overschie</strong><br />

zelf zijn leuke wandelroutes,<br />

door en langs het park, de Rotterdamse<br />

Schie en het historische centrum.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is een goede<br />

bron van <strong>in</strong>formatie over wat er zoal<br />

is te doen <strong>in</strong> de wijk en ik heb een<br />

speciale <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> de stukjes over<br />

de historie van de wijk en de historische<br />

panden. S<strong>in</strong>ds de k<strong>in</strong>deren op<br />

de middelbare school zitten zijn de<br />

(sport)activiteiten wat verder van<br />

huis. Wij moeten eigenlijk weer wat<br />

meer gebruik gaan maken van de<br />

(culturele) voorzien<strong>in</strong>gen die de wijk<br />

te bieden heeft.<br />

Graag geef ik het woord door aan<br />

Trynts van der Meulen.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Salomo’s Tempel opnieuw gesloopt.<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Een jongenskostschool <strong>in</strong> een bocht van onze heerlijkheid<br />

aan die ene Kon<strong>in</strong>g toegeroepen <strong>in</strong> de hoop dat al die<br />

jonkies later <strong>in</strong> hun echte leven zich wijs zouden gedragen<br />

eerst <strong>in</strong> het Frans, daarna het Duits, maar toen al<br />

g<strong>in</strong>g ook daar het onderwijs failliet, daarmee tevens<br />

een sierlijk huis met kruiskozijn en muurankers<br />

door ver- en uit- en aanbouw, een nieuwsblad meldt:<br />

verm<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g is begonnen<br />

van grutterij met grutmolen tot boekwijtmagazijn<br />

koetshuis krimpt tot stal, trotse symmetrie door<br />

w<strong>in</strong>kelpui verwrongen, bierhandel vertrokken, leegstand<br />

weet geen raad met onbewoonbaar en verpauper<strong>in</strong>g<br />

vier eeuwen van bejammer<strong>in</strong>g, maar toch...toch...toch...<br />

onkundig van de hedendaagse staal en ijzer sloopmethode<br />

ruist nog des wijsgeers geest door onze Dorpstraat<br />

die maakt met Tijd als de verwekker van Historie<br />

het slopen van zijn tempel tot een Kunst.<br />

In de vorige <strong>editie</strong> sloten we het verhaal af over de sloop van Salomo’s Tempel. Er was<br />

onvoldoende ruimte om bijgaande afbeeld<strong>in</strong>g te plaatsen, maar <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met het<br />

bijgaande gedicht komt het prima uit!


k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl


Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g komt naar <strong>Overschie</strong><br />

Het Midden-Delflandgebied is ook voor <strong>Overschie</strong>ënaren hun achtertu<strong>in</strong> en groene long. Waar ze kunnen uitwaaien, bewegen<br />

en genieten. Wat gebeurt er allemaal op deze grens van stad en land? De Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g organiseert een<br />

<strong>in</strong>formatieavond op maandag 18 maart. Iedereen is welkom <strong>in</strong> Theater In de Lugt (De Lugt, 3043 CJ Rotterdam). Start: 20<br />

uur, <strong>in</strong>loop v/a 19.30 uur.<br />

Eiland<br />

Na de aftrap door voorzitter Koos Karssen<br />

gaat het over het eiland dat is ontstaan<br />

door de bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Delftse<br />

Schie. De gemeente Rotterdam beheert<br />

het eiland, dat braak ligt s<strong>in</strong>ds de open<strong>in</strong>g<br />

van de nieuwe vaarweg vijf jaar geleden.<br />

Een aantal enthousiaste <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

heeft ideeën voor dit 16 hectare<br />

grote poldereiland.<br />

Na de pauze vertelt een boswachter van<br />

Natuurmonumenten over De Tempel, een<br />

van de laatst bewaarde buitenplaatsen<br />

aan de Schie en nu een publiek park. Bij<br />

De Tempel liggen fiets- vaar- en wandelroutes<br />

klaar om mee te nemen.<br />

Verjaardag<br />

De bijeenkomst valt precies op de verjaardag<br />

van de Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g:<br />

die is opgericht op 18 maart 1977.<br />

Doel van de verenig<strong>in</strong>g was en is om het<br />

unieke polder- en veenweidegebied te<br />

beschermen. De MDV organiseert dit jaar<br />

voor de 25ste keer de Midden-Delfland<br />

Dag, op zaterdag 15 juni. Een dag dat bezoekers<br />

fietsend, varend, wandelend etc.,<br />

kennismaken met allerlei cultuur, natuur<br />

en landschap en (h)eerlijke streekproducten.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie staat op www.<br />

middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl (Er staat bijvoorbeeld<br />

hoe je MDV-lid wordt voor nog<br />

geen € 2 per maand of € 21,50 per jaar).<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De stadsbijeenkomst is gratis toegankelijk<br />

voor iedereen. Wel is het fijn als<br />

je je even aanmeldt via secretariaat@<br />

middendelflandverenig<strong>in</strong>g.nl (of bel 06-<br />

42105407 op maandag en woensdag).<br />

<strong>Overschie</strong>se nieuws<br />

7<br />

Kom je ook naar de CultuurBorrel<br />

op woensdag 20 maart?<br />

Organiseer jij culturele evenementen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? Wil je helpen bij culturele <strong>in</strong>itiatieven? Ben je geïnteresseerd <strong>in</strong><br />

cultureel <strong>Overschie</strong>? Kom dan woensdag 20 maart vanaf 19.00 uur naar de CultuurBorrel <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> theater In de<br />

Lugt (De Lugt 17).<br />

Tijdens de CultuurBorrel kun je je verb<strong>in</strong>den<br />

met andere culturele ondernemers<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Heb je vragen over het realiseren<br />

van je culturele plannen? Op deze<br />

avond is iedereen aanwezig die je verder<br />

kan helpen: de cultuurregisseur, de<br />

LCP-coörd<strong>in</strong>ator, de wijknetwerker en de<br />

beleidsadviseur cultuur. Verder deelt de<br />

communicatie expert van Cultuur Concreet<br />

handige tips en tricks, zodat je leert<br />

hoe je het best jouw doelgroep bereikt.<br />

Dus kom, geniet van een drankje en<br />

livemuziek, en leer cultureel <strong>Overschie</strong><br />

kennen! De avond duurt tot 22.00 uur en<br />

wordt georganiseerd door Cultuur Concreet,<br />

C-010 en de gemeente Rotterdam.<br />

Foto: Ron Pluijm


MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

OVERSCHIE<br />

trendy en dynamische woon-liv<strong>in</strong>gstore<br />

Ruime collectie tafels, stoelen, kasten, fauteuils,<br />

bankstellen en groot assortiment aan woonaccessoires.<br />

B<strong>in</strong>nenkort ook <strong>in</strong> ons assortiment: vaste planten.<br />

De Meubelloods <strong>Overschie</strong><br />

Adriaen Brouwerstraat 15 (achter de Burg.<br />

Baumannlaan)<br />

3042 AA Rotterdam<br />

Geopend: d<strong>in</strong>sdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur<br />

Wij stofferen vakkundig en betaalbaar stoelen,<br />

fauteuils, kussens etc. Ook kun je bij ons het blockpr<strong>in</strong>ten<br />

ontdekken.<br />

Bel even en kom gezellig langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Bovendijk 153<br />

Bus<strong>in</strong>esspark Hoog Zestienhoven<br />

3045 PD Rotterdam<br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

Piet vraagt Cottaarstraat per direct 38 | enthousiast 3043 JR Rotterdam en betrokken nieuw personeel<br />

Tel. voor 010 - de 437 functies 39 05<br />

• 1 e monteur met APK<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

• 2 e monteur<br />

We vragen:<br />

• Enthousiasme voor het sleutelen aan voertuigen<br />

• Bij voorkeur ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> deze functie, maar zo niet,<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

helpen we je graag bij het opleiden<br />

We bieden:<br />

• Werken aan verschillende type voertuigen<br />

• Zelfstandige functie met vakkundige begeleid<strong>in</strong>g<br />

• Afwisselende en plezierige werksfeer<br />

Interesse? Neem contact op voor een kennismak<strong>in</strong>gsgesprek<br />

met Richard Sluijter<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Gezocht<br />

Allround Facilitair medewerker<br />

24 uur per week<br />

Zorgvilla Tante Toos is een kle<strong>in</strong>schalige woonvorm voor mensen met<br />

dementie. Het is betaalbaar, veilig en comfortabel wonen, net zoals thuis.<br />

Voor het schoonmaken van de appartementen, kle<strong>in</strong>e begeleid<strong>in</strong>gstaken<br />

en algemene werkzaamheden zoeken bij een talent. Je formele opleid<strong>in</strong>g is<br />

m<strong>in</strong>der belangrijk dan je betrokkenheid en je liefde voor de mens.<br />

- rooster <strong>in</strong> overleg<br />

- vakantiegeld /e<strong>in</strong>dejaarsuitker<strong>in</strong>g/ reiskosten vergoed<strong>in</strong>g<br />

- opleid<strong>in</strong>gsmogelijkheden<br />

Enthousiast geworden? Neem contact met Vanessa op 06-50684982 en<br />

plan een kennismak<strong>in</strong>gsgesprek. Of stuur een e-mail aan de<br />

vreugdetu<strong>in</strong>@zorgvillatantetoos.nl


BOOS<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> -<br />

B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Open <strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag t/m<br />

vrijdag van 10 tot 13 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

Een ritje met de Wijkbus<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> fotograaf Ron Pluijm reed een ochtend mee met chauffeur Leen Harmsen op de nieuwe wijkbus.<br />

Ze haalden verschillende mensen op om naar hun bestemm<strong>in</strong>g te brengen. Het viel Ron op dat Leen de vaak oudere passagiers<br />

met veel rust en kalmte tegemoet trad. Een hele mooie ervar<strong>in</strong>g!<br />

De wijkbus is voor alle <strong>in</strong>woners van<br />

<strong>Overschie</strong> te gebruiken tegen een jaarlijkse<br />

vergoed<strong>in</strong>g. De Wijkbus <strong>Overschie</strong><br />

rijdt door de volgende wijken (1 zone)<br />

van <strong>Overschie</strong>: Kle<strong>in</strong>polder | Landzicht|<br />

Noord-Kethel | <strong>Overschie</strong> (oude dorpskern)<br />

| Schieveen | Zestienhoven.<br />

Buiten de genoemde wijken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

heeft Wijkbus <strong>Overschie</strong> de volgende (2<br />

zones) bestemm<strong>in</strong>gen: Rotterdamse Ziekenhuizen<br />

| W<strong>in</strong>kelcentra | Zorglocaties<br />

|Priklocaties | Crematoria | Begraafplaatsen.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie www.wijkbus.nl/<br />

Impressie van een ochtendje wijkbus<br />

[foto’s] Ron Pluijm


Nieuw<br />

TE KOOP/ TE HUUR<br />

Prestigieus en Duurzaam Kantorencomplex<br />

aan de Zestienho vensekade 180<br />

<strong>in</strong> Rotterdam <strong>Overschie</strong>.<br />

Bent u op zoek naar een milieubewuste en<br />

stijlvolle kantoorruimte? Ons nieuw opgeleverde<br />

kantorencomplex aan de Zestienhovensekade <strong>in</strong><br />

Rotterdam <strong>Overschie</strong> voldoet aan al uw wensen.<br />

Dit complex, bestaande uit drie kantoorunits met<br />

elegante gietvloeren en een gasloze<br />

<strong>in</strong>frastructuur, belichaamt een vooruitstrevende<br />

werkplek voor moderne ondernem<strong>in</strong>gen. Ervaar<br />

een perfecte harmonie van architectonische<br />

elegantie, functionaliteit en duurzaamheid<br />

Prijzen vanaf<br />

Koop: v.a.€ 500.000<br />

excl. BTW of<br />

Huur: v.a. €2.500<br />

p.m.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

010-3413807 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

Uitmuntende Locatie & Bereikbaarheid:<br />

Het complex geniet van een strategische ligg<strong>in</strong>g met<br />

uitstekende bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar<br />

vervoer. Gelegen nabij het verkeersknooppunt<br />

"Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>", zijn de snelwegen A4, A13, A16, en A20<br />

b<strong>in</strong>nen enkele m<strong>in</strong>uten bereikbaar<br />

Dit is uw kans om deel uit te maken van dit <strong>in</strong>novatieve<br />

kantorencomplex. Voor meer <strong>in</strong>formatie over het specifieke<br />

oplever<strong>in</strong>gsniveau en de voorzien<strong>in</strong>gen, nodigen wij u uit om<br />

contact op te nemen met onze makelaar. Zij staan klaar om<br />

u te <strong>in</strong>formeren en rond te leiden <strong>in</strong> dit <strong>in</strong>drukwekkende<br />

complex. Mis deze kans niet om uw bedrijf te vestigen op<br />

een van de meest gewilde locaties <strong>in</strong> Rotterdam..


Sleutels uit <strong>Overschie</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht februari 2024<br />

Sleutels hebben niet alleen een betekenis als een voorwerp waarmee je een slot open kunt maken, ze hebben vaak ook een<br />

symbolische betekenis. Hoe belangrijk is het niet als je de sleutel van je eerste eigen huis krijgt? En <strong>in</strong> de Rooms Katholieke<br />

traditie is de heilige Petrus de sleutelbewaarder van de hemel. Hij kan je toegang verschaffen tot een onbekende eeuwigheid<br />

of zo men wil heerlijkheid. In de 35 jaar dat het museum <strong>Overschie</strong> bestaat kregen we veel sleutels en sloten. Daarvan<br />

is nu een selectie te zien <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong>e vitr<strong>in</strong>e.<br />

Het meest bijzondere is wel de sleutel van<br />

de <strong>in</strong> 1899 afgebrande toren van de Grote<br />

Kerk. De zoon van de toenmalige koster<br />

Van Dijk had die sleutel gekregen van zijn<br />

vader. Dit is een 19e eeuwse sleutel. Andere<br />

bijzondere sleutels zijn van de kerk van<br />

S<strong>in</strong>t Petrusbanden. Bij de sluit<strong>in</strong>g van deze<br />

kerk aan de Delftweg kregen we de oude,<br />

al lang niet meer gebruikte sleutelbos van<br />

de hoofd<strong>in</strong>gang. Na de brand onlangs <strong>in</strong><br />

de Bethelkerk probeert het museum nu<br />

de sleutel van deze kerk toe te voegen aan<br />

deze bijzondere deelcollectie.<br />

Koehoorn<br />

Van veel oudere datum zijn twee prachtige,<br />

antieke sloten die we ooit kregen<br />

van een <strong>Overschie</strong>se verzamelaar. En ook<br />

bijzonder is de sleutel van een deur <strong>in</strong> het<br />

museum: toen het oude museumpand<br />

werd hersteld, zijn materialen gebruikt<br />

van het gesloopte veerhuisje bij Huis te<br />

Rivier vlakbij de rolbrug. De sleutel van<br />

de boven- en onderdeur uit dat pand zit<br />

nu nog <strong>in</strong> de oude sleutelhanger: een<br />

hoorn van een koe.<br />

Van de <strong>in</strong>middels gesloopte Adventkerk<br />

kreeg het museum een hele sleutelbos.<br />

Ze verschaffen nergens meer toegang<br />

toe, maar het is wel een bijzondere her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g.<br />

En wat te denken van de nepsleutel<br />

waarmee André van der Louw <strong>in</strong> 1976<br />

het postkantoor aan de Baumannlaan<br />

opende? Dat is pure nostalgie. Deze sleutel<br />

hangt bovendien aan een stuk koord<br />

van de antieke vlag die vroeger aan het<br />

Oude Raedthuys h<strong>in</strong>g.<br />

Loper van de melkboer<br />

Tegenwoordig zitten er vaak twee of drie<br />

sloten en een camera op de voordeur.<br />

Maar <strong>in</strong> jaren ’50 was het heel gewoon als<br />

de melkboer ’s morgens met zijn loper je<br />

voordeur opende om de melkflessen <strong>in</strong><br />

de gang te zetten. Nu zullen veel jongeren<br />

niet eens meer weten wat een “loper”<br />

is: een simpele, lange sleutel waarmee je<br />

zo ongeveer alle voordeuren kon openen.<br />

Tot <strong>in</strong> de jaren ’70 deden veel mensen<br />

<strong>in</strong> het oude dorp de voordeur trouwens<br />

nooit op slot. Veel mensen gebruikten die<br />

voordeur eigenlijk niet. Ze kwamen achterom,<br />

en daar zat soms niet eens een slot<br />

op de deur. Toen het museum net open<br />

was, zetten onbekenden vaak voorwerpen<br />

neer bij de achterdeur. Nu heeft het<br />

museum ook veiligheidssloten.<br />

Bijzondere sleutels <strong>in</strong> de collectie van het museum met<br />

onder de nepsleutel van het postkantoor aan de Burg.<br />

Baumannlaan en rechts van boven naar onder de sleutel<br />

van de oude Grote Kerk, de sleutel van het museum met<br />

koehoorn en de sleutel van de Petrus’ Banden - Foto’s:<br />

Ron Pluijm<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Voorjaar <strong>in</strong> de<br />

Voorjaar!<br />

De krokussen en narcissen staan <strong>in</strong> bloei, het e<strong>in</strong>de van de<br />

donkere dagen van de w<strong>in</strong>ter is <strong>in</strong> zicht.<br />

Ook Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk <strong>Overschie</strong> komt weer tot leven.<br />

Allerlei evenementen en concerten staan op de rol. Om te<br />

beg<strong>in</strong>nen met de Johannes Passion op 17 maart, gevolgd<br />

door een nieuwe <strong>editie</strong> van Zie <strong>Overschie</strong> en natuurlijk een<br />

dag vol feestelijkheden op Kon<strong>in</strong>gsdag. Kortom, meer dan<br />

voldoende te doen <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>Overschie</strong>.<br />

17 maart Johannes Passion<br />

De Johannes Passion heeft <strong>in</strong> Nederland niet zo’n grote<br />

traditie als de Matthäus Passion, maar wordt toch jaarlijks<br />

op verschillende plekken uitgevoerd. En net als de<br />

Matthäus Passion is ook deze passie van een ongekende<br />

schoonheid.<br />

De Johannes Passion<br />

(BWV 245) vertelt het<br />

lijdens- en stervensverhaal<br />

van Jezus aan de<br />

hand van het evangelie<br />

van Johannes. Bach<br />

schreef deze passie <strong>in</strong><br />

1724.<br />

14 april Zie <strong>Overschie</strong><br />

Thema Jazz<br />

Hierbij alvast een korte vooraankondig<strong>in</strong>g van een nieuwe<br />

Zie <strong>Overschie</strong>.<br />

In de volgende <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> tref je het<br />

volledige programma.<br />

In de Grote Kerk hopen wij te ontvangen:<br />

De Nazaten (v/h de Nazaten van Pr<strong>in</strong>s Hendrik)<br />

In de naam van dit orkest kl<strong>in</strong>ken de echo’s door van de<br />

muziek van de harmonie- en fanfarekorpsen, de TRIS kapel<br />

(Troepen In Sur<strong>in</strong>ame) en de politiekapel van Paramaribo.<br />

Maar: dan wel van de muziek zoals die gespeeld wordt na<br />

het officiële programma, laat op de avond en tot diep <strong>in</strong> de<br />

nacht.<br />

Het repertoire komt voort uit- en borduurt verder op de vele<br />

vormen van wereld/blaasmuziek waarbij improvisatie en<br />

dansbaarheid voorop staan.<br />

De solisten bij deze<br />

uitvoer<strong>in</strong>g zijn:<br />

Bart van Lieshout<br />

(evangelist), Andreas<br />

Goetze (Christus),<br />

Wendy Roobol,<br />

Anne-Marieke Evers,<br />

Jasper Dijkstra & Joris<br />

van Baar<br />

Koor & orkest van het Haags Barokgezelschap<br />

Dirigent: Gilles Michels<br />

Aanvang 15:00 uur (deur open om 14:30 uur)<br />

Kaarten à € 22,50 via www.podiumple<strong>in</strong>.nl<br />

Bij de Primera Burg. Baumannlaan 191<br />

Op 17 maart vanaf 14:30 uur aan de deur<br />

Mocht je niet <strong>in</strong> de gelegenheid zijn dit concert bij te wonen,<br />

dan is er nog een uitvoer<strong>in</strong>g op vrijdag 15 maart <strong>in</strong> de<br />

Nieuwe Badkapel <strong>in</strong> Scheven<strong>in</strong>gen.<br />

Kaarten zijn te koop op haagsbarokgezelschap.nl<br />

Aanvang 15:00 uur (deur open om 14:30 uur)<br />

Toegang gratis<br />

27 april Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Aan het programma wordt nog heel hard gewerkt, maar we<br />

durven wel al te zeggen dat Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

bol zal staan van de feestelijkheden. Veel meer <strong>in</strong>formatie<br />

over Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>in</strong> de volgende <strong>editie</strong> van NIO!<br />

www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


WMO radar<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g Valpreventie (65+) start d<strong>in</strong>sdag 2 april<br />

Zou u wat meer willen bewegen maar het komt er steeds niet van?<br />

Zet dan nu de stap en meldt u aan voor de cursus; Valpreventie.<br />

Iedere beenkomst bestaat uit een deel theorie en een deel bewegen. u<br />

kunt hierb denken aan een praatje van een diëtiste, apotheker en<br />

ergotherapeut.<br />

Deze cursus is ook voor u, wanneer u niet van sport houdt en nooit aan<br />

sport heeft gedaan. Voor ouderen die met een stok of rollator lopen,<br />

wordt het bewegen aangepast.<br />

De cursus heeft 9 gezellige beenkomsten van 10:30 – 12:30 uur met na<br />

afloop een welverdiend kopje koffie of thee! Kosten voor de gehele cursus<br />

slechts €10,-<br />

Locatie: Ple<strong>in</strong> 13 Abtsweg 115, 3042GC<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en aanmeld<strong>in</strong>g kunt u contact<br />

opnemen met Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom,<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl of 06 11 20 54 94<br />

Seniorencoach<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom | 06 11 20 54 94<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.n<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Seniorencoach


RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g, oedeem en fysiotherapie<br />

en kanker (Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jasper van Staveren, MSc.<br />

Barba Udo<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Gezondheidscentrum Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten<br />

St. FLORIAN GROEP BV<br />

Wist u dat bij u <strong>in</strong> de buurt een bedrijf is<br />

die alle BHV- en EHBO opleid<strong>in</strong>gen voor u kan<br />

verzorgen? Wij zijn gespecialiseerd <strong>in</strong> het geven<br />

van opleid<strong>in</strong>gen, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen alsmede alle<br />

herhal<strong>in</strong>gscursussen.<br />

BHV -en EHBO opleid<strong>in</strong>gen zijn niet alleen<br />

bedoeld voor bedrijven, maar ook voor scholen,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, VGZ <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, et cetera.<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Alle cursisten die een curus met goed gevolg<br />

hebben afgesloten, krijgen een officieel<br />

certificaat.<br />

B<strong>in</strong>nen onze regio geven wij<br />

10% kort<strong>in</strong>g op het totale cursusgeld.<br />

Uw <strong>in</strong>teresse gewekt, kijk dan voor ons gehele<br />

cursusaanbod op onze website, of neem<br />

contact met ons op <strong>in</strong>fo@floriangroep.com<br />

Tel: 06 577 231 05.<br />

www.stfloriangroep.nl<br />

U bent van harte welkom, John van Delzen.<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Waterstoftank <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Dit jaar zal <strong>in</strong> de buurt van het vliegveld een nieuw tankstation worden<br />

geopend waar je waterstof kan tanken. Midden januari 2024 zijn leden<br />

van de Wijkraad naar een <strong>in</strong>formatieavond geweest, om te bekijken wat<br />

dit <strong>in</strong>houdt en wat het voor de buurt en omgev<strong>in</strong>g betekent. Waterstof<br />

tanken gebeurt al heel lang en is -zo hebben we te horen gekregen- heel<br />

veilig. De regelgev<strong>in</strong>g er omheen is strikt en <strong>in</strong> de bouw en <strong>in</strong> het gebruik<br />

wordt ruimschoots aan alle veiligheidseisen voldaan.<br />

De wijkraad heeft vragen gesteld over eventuele overlast van geluid,<br />

geur of extra verkeer. DCMR was ook aanwezig, en het is duidelijk dat<br />

alles ruim b<strong>in</strong>nen de normen valt en nauwelijks extra belast<strong>in</strong>g oplevert.<br />

Het ontwerp van het tankstation ziet er bovendien bijzonder uit. Een<br />

aanw<strong>in</strong>st voor de omgev<strong>in</strong>g.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Armoedeberaad <strong>Overschie</strong><br />

In januari is ook de tweede bijeenkomst geweest van het ‘armoedeberaad’.<br />

De Wijkraad was hier ook bij aanwezig. Bij het armoedeberaad<br />

komen allerlei organisaties, bedrijven, personen en afdel<strong>in</strong>gen van de<br />

gemeente, die betrokken zijn bij <strong>Overschie</strong> bij elkaar, om te onderzoeken<br />

welke raakvlakken er liggen op het gebied van armoede. Ook wordt<br />

gekeken waar samenwerk<strong>in</strong>gskansen liggen en hoe van elkaar kan<br />

worden geleerd, zodat m<strong>in</strong>der op eilandjes wordt gewerkt. Er werd een<br />

presentatie gegeven door Warm Rotterdam, een organisatie die ervoor<br />

knokt om toegang tot hulp laagdrempeliger te maken en bureaucratie<br />

te verm<strong>in</strong>deren.<br />

In de bijeenkomst is ook een nieuwe naam gekozen voor deze groep:<br />

vanaf nu zal het “Krachtig <strong>Overschie</strong>” gaan heten. U zult hier vast b<strong>in</strong>nenkort<br />

meer over horen.<br />

15<br />

12 maanden rapportage<br />

Het jaar 2023 zit er al weer ruimschoots op. Tijd dus om samen met de clusters van de gemeente terug te kijken naar de acties<br />

die de Wijkraad voor 2023 heeft geformuleerd en welke daarvan zijn behaald. In totaal is 64,44% van de acties uitgevoerd.<br />

Maar eigenlijk is het nog veel meer. De Wijkraad mag namelijk maar 45 acties formuleren en we zijn ambitieus en daarom<br />

bestaan bij ons sommige acties uit meerdere sub acties. Als niet alle sub acties zijn gehaald <strong>in</strong> een jaar dan telt de hele actie<br />

meteen niet mee. Maar niet getreurd, veel sub acties zijn gewoon gehaald en een aantal is doorgeschoven naar 2024. Als<br />

Wijkraad zijn wij tevreden met wat er qua acties is uitgevoerd door de gemeente en we hebben de samenwerk<strong>in</strong>g met de verschillende<br />

clusters van de gemeente als constructief en prettig ervaren. Nu dus volle bak aan de slag met de acties voor 2024.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of contact met de wijkraad: e-mail wijkraden@rotterdam.nl


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

februari 2024<br />

Niet vallen!<br />

uit de test dat u <strong>in</strong> die risicogroep<br />

zit, kan uw huisarts, fysiotherapeut,<br />

of welzijnsmedewerker u doorverwijzen<br />

naar een gratis Val Niet<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.<br />

Tijdens de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g lichten deskundigen<br />

toe hoe u vallen kunt voorkomen.<br />

Een fysiotherapeut legt uit<br />

welke spieren sterker moeten worden<br />

om niet te vallen. Toch gevallen?<br />

U leert tijdens de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g hoe<br />

u goed opstaat. U hoort ook welk<br />

Foto: iStock<br />

eten een positieve <strong>in</strong>vloed heeft op<br />

de spieren, en u krijgt een toelicht<strong>in</strong>g<br />

op schoeisel en op de <strong>in</strong>vloed<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Een ongeluk zit vaak <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong><br />

hoekje. En een kle<strong>in</strong>e val kan al<br />

grote gevolgen hebben. Ouderen<br />

met een groter risico om te vallen,<br />

krijgen een gratis tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g valpreventie.<br />

Zelfstandig wonen en onbezorgd<br />

de dagelijkse d<strong>in</strong>gen blijven doen.<br />

Zoals even naar de w<strong>in</strong>kel, een<br />

rondje fietsen of erop uit met de<br />

kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren. Dat kan lastiger worden<br />

naarmate iemand ouder wordt.<br />

Ook is het risico op vallen groter.<br />

Een kle<strong>in</strong>e val heeft al grote gevolgen.<br />

U kunt er m<strong>in</strong>der zelfstandig<br />

door worden of problemen krijgen<br />

met de gezondheid. Met de campagne<br />

‘Kle<strong>in</strong>e val. Grote gevolgen’<br />

maakt de gemeente mensen bewust<br />

van de risico’s.<br />

Doe de test<br />

In ons land komt elke 4 m<strong>in</strong>uten<br />

een 65-plusser op de eerste hulp<br />

terecht na een val <strong>in</strong> en om het huis.<br />

Als u een verhoogd risico hebt om<br />

te vallen: doe de Val Niet Test. Blijkt<br />

van medicijnen.<br />

Tips en <strong>in</strong>formatie<br />

U kunt zelf ook al veel doen om vallen<br />

te voorkomen. Met aanpass<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> uw huis bijvoorbeeld. Maar<br />

ook een goede conditie en gezond<br />

eten helpt. Kijk voor tips op Val niet.<br />

Wilt u <strong>in</strong>formatie over valpreventie<br />

en tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen? Bel Huis van de Wijk<br />

De Halte, Hoge Schiehof 39, 010<br />

415 05 14<br />

Bezig met baggeren<br />

Misschien heeft u ze gezien: water terechtkomen. Bij baggeren<br />

werkbootjes op het water tussen wordt deze laag van de bodem<br />

de West-Abtspolderseweg en weggehaald. Om te voorkomen dat<br />

de Delftweg. Hier worden sloten sloten dichtslibben. Baggeren zorgt<br />

gebaggerd.<br />

er ook voor dat de kwaliteit van<br />

het water niet verslechtert. Bagger<br />

Het baggeren aan de randen van haalt namelijk zuurstof uit het water.<br />

<strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> volle gang en duurt<br />

nog ongeveer een week. Ook worden<br />

duikers schoongemaakt. Dat zijn Voor we gaan baggeren bekijkt<br />

Plant en dier<br />

waterverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen onder de weg. een ecoloog welke (extra) maatregelen<br />

we moeten nemen om de<br />

Noodzakelijk<br />

werkzaamheden b<strong>in</strong>nen de kaders<br />

Bagger is de laag op de bodem van de Omgev<strong>in</strong>gswet uit te kunnen<br />

van de sloot, die bestaat uit waterplanten<br />

en bladeren die <strong>in</strong> het Tijdens het baggeren zorgen<br />

voeren.<br />

we<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

voor voldoende vluchtwegen voor<br />

alle dieren.<br />

Kijk ook op rotterdam.nl/oppervlaktewater.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


februari 2024<br />

‘Dat is ‘m: de HER’<br />

Vraag bewoners om mee te denken<br />

over een naam, en dan regent het<br />

<strong>in</strong>zend<strong>in</strong>gen. Voor het circulaire<br />

gebouw op het nieuwe milieupark<br />

bijvoorbeeld. De keuze viel op… ‘De<br />

HER’. Een knipoog naar de Hef.<br />

In <strong>Overschie</strong> gaat <strong>in</strong> oktober dit jaar<br />

een nieuw milieupark open, met<br />

een circulair centrum waar spullen<br />

een tweede leven krijgen. ‘Upcycle<br />

Mall’ heette het, tot e<strong>in</strong>d januari.<br />

Voor een nieuwe en vlotte naam is<br />

de hulp van bewoners <strong>in</strong>geroepen.<br />

Bij een naamwedstrijd dienden zij<br />

meer dan 300 suggesties <strong>in</strong>. De<br />

naam die - volgens de jury en Rotterdammers<br />

- het meest de lad<strong>in</strong>g<br />

dekt, is ‘De HER’.<br />

Trotse bedenker<br />

‘Ze zochten een korte, typisch Rotterdamse<br />

naam en ik g<strong>in</strong>g de iconen<br />

af <strong>in</strong> de stad’, aldus bedenker<br />

Rudy Blaakman. ‘Bij de Hef kwam<br />

ik al snel op ‘De HER’. Het draait<br />

bij dit gebouw om HERgebruik en<br />

HERnieuwde energie.’<br />

Rudy v<strong>in</strong>dt milieu en hergebruik erg<br />

belangrijk en komt graag bij kr<strong>in</strong>gloopw<strong>in</strong>kels.<br />

Hij is trots op de eerste<br />

plaats. ‘Straks gaat een gebouw<br />

open met een naam die jij hebt bedacht.<br />

Welke Rotterdammer kan dat<br />

zeggen?’<br />

In het nieuwe milieupark aan de<br />

Bovendijk, kunnen Rotterdammers<br />

gratis hun afval, grofvuil en tweedehands<br />

spullen <strong>in</strong>leveren. Bij De<br />

HER zien ze wat er van al die <strong>in</strong>geleverde<br />

materialen te maken is.<br />

Ontwerpers en makers gaan er <strong>in</strong><br />

werkplaatsen mee aan de slag.<br />

Ook komt er een duurzaam lunchcafé,<br />

er gaan schoolklassen op<br />

excursie en voor studenten zijn er<br />

stage- of onderzoeksplekken.<br />

Het gebouw zelf was jarenlang <strong>in</strong><br />

Delft <strong>in</strong> gebruik als laboratorium.<br />

Daar is het zorgvuldig uit elkaar<br />

gehaald en aan de Bovendijk wordt<br />

het weer opgebouwd. Ook circulair<br />

dus.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie en een<br />

filmpje over De HER op rotterdamcirculair.nl/de-her.<br />

De letters zijn door een kunstenaar gemaakt van afval en gebruikt <strong>in</strong> het onthull<strong>in</strong>gsfilmpje<br />

met wethouder Zeegers.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Foto: Ron van Bekkum<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Rotterdam is van ons allemaal.<br />

Dat beg<strong>in</strong>t <strong>in</strong> uw wijk.<br />

Kijk op de website van uw wijk voor:<br />

. nieuws en activiteiten<br />

. handige adressen<br />

. <strong>in</strong>formatie van uw wijkraad<br />

. projecten waarover u kan meedenken<br />

of waaraan u kan meedoen<br />

Of kom langs<br />

<strong>in</strong> uw wijkhub<br />

Heeft u een vraag aan de<br />

gemeente, een idee voor<br />

<strong>Overschie</strong> of wilt u iets<br />

melden over uw omgev<strong>in</strong>g?<br />

Loop dan b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> uw<br />

wijkhub.<br />

Een afspraak maken<br />

is niet nodig!<br />

Adres: Abtsweg 26<br />

Dagen: maandag tot en<br />

met donderdag<br />

Tijden: 10.00 tot 14.00 uur<br />

www.rotterdam.nl/overschie


Denk en praat mee over het<br />

horecagebiedsplan voor <strong>Overschie</strong>!<br />

Een kopje koffie dr<strong>in</strong>ken op het terras of gezellig uit eten gaan, hoort bij een<br />

aantrekkelijke stad. Belangrijk is dat er een goede balans is tussen levendigheid<br />

van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat. Voor ieder gebied wordt een<br />

Een horecagebiedsplan kopje koffie dr<strong>in</strong>ken opgesteld het waar<strong>in</strong> terras of de gezellig visie en uit ambitie eten gaan, van de hoort horeca bij een voor de<br />

aantrekkelijke Een kopje koffie stad. dr<strong>in</strong>ken Belangrijk op het is terras dat er of een gezellig goede uit balans eten gaan, is tussen hoort levendigheid<br />

bij een<br />

komende drie jaar is omschreven. In het horecagebiedsplan staat onder andere<br />

van aantrekkelijke de horeca en stad. een Belangrijk prettig woon- is dat en er leefklimaat. een goede balans Voor ieder is tussen gebied levendigheid<br />

aangegeven<br />

wordt een<br />

horecagebiedsplan van de waar<br />

en een<br />

nieuwe<br />

opgesteld prettig<br />

horeca<br />

woonmogelijk<br />

waar<strong>in</strong> en de leefklimaat.<br />

is.<br />

visie en ambitie Voor ieder van gebied de horeca wordt voor een de<br />

komende horecagebiedsplan drie jaar is opgesteld omschreven. waar<strong>in</strong> In het de horecagebiedsplan visie en ambitie van de staat horeca onder voor andere<br />

Bijeenkomsten<br />

aangegeven<br />

komende drie<br />

waar<br />

jaar horecagebiedsplan<br />

nieuwe<br />

is omschreven.<br />

horeca mogelijk<br />

In het horecagebiedsplan<br />

is.<br />

staat onder andere<br />

In aangegeven mei 2024 moet waar nieuwe het horecagebiedsplan mogelijk is. 2024-2027 voor <strong>Overschie</strong><br />

Bijeenkomsten<br />

klaar zijn. Hierbij<br />

horecagebiedsplan<br />

hebben wij de hulp nodig van de wijkraad, bewoners,<br />

In horecaondernemers Bijeenkomsten horecagebiedsplan<br />

mei 2024 moet het en horecagebiedsplan andere belanghebbenden. 2024-2027 voor <strong>Overschie</strong><br />

In mei 2024 moet het horecagebiedsplan 2024-2027 voor <strong>Overschie</strong><br />

klaar zijn. Hierbij hebben wij de hulp nodig van de wijkraad, bewoners,<br />

horecaondernemers U<br />

klaar<br />

bent<br />

zijn.<br />

van<br />

Hierbij<br />

harte welkom<br />

hebben<br />

en andere om<br />

wij de<br />

mee<br />

hulp<br />

belanghebbenden.<br />

te denken<br />

nodig van<br />

over<br />

de<br />

horeca<br />

wijkraad,<br />

<strong>in</strong><br />

bewoners,<br />

<strong>Overschie</strong>. Alle<br />

horecaondernemers en andere belanghebbenden.<br />

<strong>in</strong>breng, tips en ideeën worden op prijs gesteld. Deel uw gedachten, wensen<br />

U en<br />

U bent verwacht<strong>in</strong>gen,<br />

bent van van harte harte welkom<br />

maar ook om om de<br />

mee<br />

m<strong>in</strong>der te denken<br />

prettige<br />

over ervar<strong>in</strong>gen<br />

horeca <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. over de horeca<br />

Alle Alle <strong>in</strong><br />

<strong>in</strong>breng, uw <strong>in</strong>breng, gebied tips tips met en en ons. ideeën Onder worden begeleid<strong>in</strong>g op prijs gesteld. van een Deel avondvoorzitter uw uw gedachten, gaan wensen wensen<br />

met<br />

en elkaar en verwacht<strong>in</strong>gen, gesprek.<br />

maar ook de m<strong>in</strong>der prettige ervar<strong>in</strong>gen over de de horeca <strong>in</strong> <strong>in</strong><br />

uw uw gebied met met ons. Onder begeleid<strong>in</strong>g van een avondvoorzitter gaan we we met met<br />

Het elkaar programma <strong>in</strong> <strong>in</strong> gesprek. van de avond ziet er als volgt uit:<br />

Programma<br />

Het Het programma van de avond ziet er als volgt uit:<br />

Programma<br />

18:45 Inloop en koffie en thee<br />

19:00 Welkom en aanleid<strong>in</strong>g en doel van de avond<br />

18:45 18:45 Inloop Inloop en en koffie koffie en en thee<br />

19:05<br />

19:00 19:00 Uitleg<br />

Welkom Welkom horecagebiedsplan<br />

en en aanleid<strong>in</strong>g en en doel van de avond<br />

19:15<br />

19:05<br />

19:05 Visie<br />

Uitleg<br />

Uitleg op<br />

horecagebiedsplan<br />

horecagebiedsplan<br />

<strong>in</strong> het gebied<br />

19:30 19:15 Ambitie, Visie op uitdag<strong>in</strong>g horeca <strong>in</strong> het en gebied verwacht<strong>in</strong>g! Als je denkt aan horeca <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

19:15 Visie op horeca <strong>in</strong> het gebied<br />

19:30<br />

20:00 19:30<br />

Ambitie,<br />

Hoe Ambitie, gaat uitdag<strong>in</strong>g<br />

uitdag<strong>in</strong>g<br />

het verder? en verwacht<strong>in</strong>g! Als je denkt aan horeca <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

en verwacht<strong>in</strong>g! Als je denkt aan horeca <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

20:00 20:15 20:00<br />

Hoe Rondvraag<br />

Hoe gaat het verder?<br />

gaat het verder?<br />

20:15 20:30<br />

20:15<br />

Rondvraag Afsluit<strong>in</strong>g<br />

Rondvraag<br />

20:30 Afsluit<strong>in</strong>g<br />

20:30 Afsluit<strong>in</strong>g<br />

Wij<br />

Wij hopen<br />

hopen u te zien op:<br />

op:<br />

Donderdag 29 februari 2024!<br />

Donderdag 29 februari 2024!<br />

Bent Tijd: u niet 19.00 <strong>in</strong> de – gelegenheid 21.00 uur om naar de bijeenkomst te te komen,<br />

Bent dan u kunt Locatie: niet u <strong>in</strong> digitaal de Speeltu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g gelegenheid meedoen op: om mijn.rotterdam.nl<br />

naar Levenslust de bijeenkomst Kedichemstraat te komen, 1<br />

dan kunt u digitaal meedoen op: mijn.rotterdam.nl<br />

Deze U kunt uitnodig<strong>in</strong>g het horecagebiedsplan heeft u ook op de <strong>Overschie</strong> socials van 2022-2024 <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong>zien voorbij op: kunnen<br />

kunt het horecagebiedsplan <strong>Overschie</strong> 2022-2024 <strong>in</strong>zien op:<br />

U zien www.rotterdam.nl/horeca<br />

kunt komen het horecagebiedsplan en <strong>in</strong> het Wijknieuws <strong>Overschie</strong> op 22 februari. 2022-2024 Mocht u <strong>in</strong>zien niet de op:<br />

www.rotterdam.nl/horeca<br />

gelegenheid www.rotterdam.nl/horeca<br />

zijn om naar de bijeenkomst te komen dan kunt u ook uw<br />

men<strong>in</strong>g achterlaten op mijn.rotterdam.nl


Fotografie: Jan van der Meijde<br />

<strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> beeld!<br />

Inzend<strong>in</strong>g<br />

21 maart - 4 april<br />

Doe mee aan de fotowedstrijd<br />

Heb jij oog voor bijzondere plekken <strong>in</strong> onze wijk? Doe dan mee aan de fotowedstrijd ‘<strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> beeld’. Deze gaat van start op 21 maart. Ben je een van de zes w<strong>in</strong>naars? Dan maken we van<br />

jouw foto een ansichtkaart en komt jouw foto <strong>in</strong> onze nieuwe wijkhub op de Abtsweg 26 te hangen.<br />

Meedoen? B<strong>in</strong>nenkort kun je je aanmelden via de website www.rotterdam.nl/overschie.<br />

Of scan de QR-code. Nu al vragen? Mail dan naar: fotowedstrijdoverschieDV@rotterdam.nl.<br />

www.rotterdam.nl/overschie


ACTIVITEITENPROGRAMMA Buurvrienden maart 2024<br />

GRATIS 55+ sportieve en sociale activiteiten op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij FCB-HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 - 14.00 uur: Gezamenlijke <strong>in</strong>loop, gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten.<br />

14.00 - 15.00 uur: In groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES , Sjeudeboel, Legpuzzelen, museum, gasten. 15.00 -16.00 uur: Gezamenlijk<br />

Happy Ouder Uurtje Activiteiten. Artiesten, Bands, koren of DJ Marian. 16.00 -16.30 uur: Gezamenlijke uitloop, op de foto met artiesten,<br />

napraten activiteiten, opruimen.<br />

Iedere woensdag en donderdag<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur: Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur: Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

Bijzondere d<strong>in</strong>sdagactiviteiten:<br />

D<strong>in</strong>sdag 5 maart: 14.00-16.00 uur - Workshop Pasen<br />

D<strong>in</strong>sdag 12 maart: 15.00-16.00 uur - Optreden zangeres Priscilla Ophof<br />

D<strong>in</strong>sdag 19 maart: 15.00-16.00 uur - S<strong>in</strong>t Patrick - Ierse middag<br />

D<strong>in</strong>sdag 26 maart: 15.00-16.00 uur - Wereldreis Amerika - L<strong>in</strong>e dance groep de Leeuwerik<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten:<br />

Leny Hopman (lenyhopman@gmail.com) en<br />

Henny van Luijpen (hluijpen@gmail.com)<br />

Coörd<strong>in</strong>ator Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD: Hans van Luijpen hvanluijpen@gmail.com<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

21<br />

Appeltjes van Oranje: iets voor de<br />

Buurvrienden <strong>Overschie</strong>?<br />

Elk jaar reikt het Oranjefonds de Appeltjes van Oranje uit: dé prijs voor <strong>in</strong>itiatieven die ertoe doen. Met deze prijs bekronen<br />

en belonen ze ieder jaar drie <strong>in</strong>itiatieven die uniek, creatief en betekenisvol en al m<strong>in</strong>stens twee jaar actief zijn. De Buurvrienden<br />

<strong>Overschie</strong> gaan proberen zo’n appeltje te w<strong>in</strong>nen.<br />

Het valt niet mee<br />

Het is een nieuwe uitdag<strong>in</strong>g die veel tijd<br />

kost. Je moet allerlei formulieren en overzichten<br />

verzamelen, en alles komt heel<br />

bureaucratisch over. Grotere organisaties,<br />

met betaalde professionele krachten, lijken<br />

meer kans te hebben om 25.000 euro<br />

te verdienen. Dat zijn de redenen dat veel<br />

kle<strong>in</strong>ere clubs afhaken. Begrijpelijk. Maar<br />

ook heel jammer. En dus zetten de Buurvrienden<br />

alles op alles om mee te doen<br />

(en te w<strong>in</strong>nen)!<br />

Samen tegen eenzaamheid<br />

Het Oranjefonds is dit jaar 2024 op zoek<br />

naar projecten waarbij mensen (deelnemers<br />

en vrijwilligers) samen actief zijn<br />

om eenzaamheid te verm<strong>in</strong>deren. Succesvolle<br />

projecten die mensen helpen om<br />

<strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g te komen. Om weer regie te<br />

krijgen en een betekenisvol leven te leiden.<br />

Initiatieven die er<strong>in</strong> slagen mensen<br />

actief te betrekken bij het verm<strong>in</strong>deren<br />

van eenzaamheid.<br />

De <strong>in</strong>itiatieven van Buurvrienden <strong>Overschie</strong><br />

passen hier bijzonder goed <strong>in</strong>.<br />

En met zo’n groot bedrag kunnen de<br />

Buurvrienden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> heel veel<br />

kle<strong>in</strong>schalige projecten organiseren.<br />

Want op d<strong>in</strong>sdagmiddag schijnt bij de<br />

Buurvrienden altijd de zon, ook als het regent.<br />

Daarom doen de Buurvrienden mee<br />

met deze wedstrijd.<br />

Zo gaat het <strong>in</strong> zijn werk<br />

De jury selecteert eerst 50 kanshebbers.<br />

Uite<strong>in</strong>delijk blijven er 10 over, en dan zijn<br />

er drie w<strong>in</strong>naars. Zij ontvangen alle drie<br />

25.000 euro en een bronzen Appeltje<br />

van Oranje. De besliss<strong>in</strong>g wordt door het<br />

bestuur van het Oranje Fonds officieel bekrachtigd.<br />

Kortom, een spannende race!<br />

Wordt vervolgd<br />

Hans van Luijpen - Coörd<strong>in</strong>ator groep<br />

Buurvrienden <strong>Overschie</strong> FCB


Onverwachte nieuwjaarsduik <strong>in</strong> opstijgend grondwater<br />

John Hommes /Ann Van Oord<br />

Wat een feestelijk beg<strong>in</strong> van het nieuwe jaar 2024 had moeten zijn, liep voor bewoners van het Oranjeple<strong>in</strong> heel anders. Op<br />

2 januari, om half twaalf ’s avonds, kwam er plotsel<strong>in</strong>g water vanuit de vloer <strong>in</strong> de woonkamer omhoog. Was er een lek? Een<br />

gesprongen leid<strong>in</strong>g? Bewoners g<strong>in</strong>gen snel op zoek naar de oorzaak. Al snel was duidelijk dat dit geen leid<strong>in</strong>gwater was, en<br />

bleef er niets anders over dan te proberen het water op te dweilen...<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

22<br />

… maar na een nacht van hard werken<br />

is het op 3 januari nog erger. Letterlijk<br />

dweilen met de kraan open. Met hulp van<br />

vrienden, een dompelpomp en waterstofzuiger<br />

maken de bewoners het iets<br />

m<strong>in</strong>der erg, maar niet droog. Uite<strong>in</strong>delijk<br />

krijgen diverse huizen te maken met wateroverlast<br />

<strong>in</strong> huis en lopen kelders onder.<br />

Inspecteur<br />

Het had die laatste weken veel geregend,<br />

maar niet om te zeggen ‘ik spoel m’n huis<br />

uit’. Wel staat het riool helemaal vol met<br />

water en het grondwaterpeil stijgt. De<br />

bewoners doen een spoedmeld<strong>in</strong>g bij de<br />

gemeente. Uite<strong>in</strong>delijk komt er ‘s avonds<br />

een <strong>in</strong>specteur langs. Hij neemt een kijkje<br />

<strong>in</strong> het gemaal van het Oranjeple<strong>in</strong> en<br />

constateert dat er een rioolbuis verstopt<br />

zit. De <strong>in</strong>specteur draait aan wat afsluiters<br />

en het water zakte direct. De volgende<br />

dag volgt er een <strong>in</strong>spectie en is het e<strong>in</strong>de<br />

oefen<strong>in</strong>g.<br />

Zand<br />

De bewoners blijven achter met vragen.<br />

Want hoezo verstopt? Ziet niemand dat<br />

het gemaal niet goed functioneert en actie<br />

nodig is? De verstopp<strong>in</strong>g is duidelijk.<br />

Heel <strong>Overschie</strong> ligt op de schop omdat<br />

het gasnetwerk wordt vernieuwd. Dat betekent:<br />

veel graafwerk, buizen plaatsen,<br />

opnieuw bestraten en veel zand. Normaal<br />

wordt het zand <strong>in</strong>gereden en <strong>in</strong>geveegd,<br />

maar met veel regen spoelt veel zand het<br />

riool <strong>in</strong>.<br />

Daar moet het gemaal het zand afvoeren,<br />

maar dat kan niet als het verstopt zit. Dat<br />

zou je toch eigenlijk moeten kunnen zien<br />

<strong>in</strong> de regelkamer, denk je dan. Na overleg<br />

met de wijkmanager en de wijkconciërge<br />

verzoeken de bewoners om het gemaal<br />

beter <strong>in</strong> de gaten te houden en <strong>in</strong>tensiever<br />

te vegen.<br />

Volgende keer?<br />

De bewoners <strong>in</strong>formeerden ook de<br />

wijkraad en het hoogheemraadschap –<br />

die van de slogan ‘opdat u droge voeten<br />

houdt’. Nou, die droge voeten waren er<br />

niet! Inmiddels is de eikenhouten vloer<br />

een cakewalk, dekt de verzeker<strong>in</strong>g de<br />

schade niet en wachten bewoners op<br />

de volgende keer. Want dat was niet de<br />

eerste keer, dat weet iedereen <strong>in</strong> deze<br />

buurt. Elke keer als er wateroverlast is,<br />

doet het gemaal op het Oranjeple<strong>in</strong> niet<br />

wat het moet doen door een verstopp<strong>in</strong>g<br />

of doordat iemand de schakelaar tijdens<br />

werkzaamheden heeft uitgezet en het<br />

gemaal niet meer aan kan. Kortom, de bewoners<br />

communiceerden heel wat af met<br />

de gemeente.<br />

Waterschade Oranjeple<strong>in</strong> - Foto’s: Ann van Oord


<strong>Overschie</strong> moet verder zonder Dick Bos<br />

Aad van Dijk<br />

Na 32 jaar stopt Henk de Wit met zijn strip- en webw<strong>in</strong>kel Dick Bos. Velen zullen hem missen. En dat geldt niet alleen voor<br />

<strong>Overschie</strong>ënaren, maar ook voor de vele stripliefhebbers uit heel Nederland en zelfs België. Want zelfs van zover weg heeft<br />

Henk zijn klanten!<br />

Henk de Wit – Stripw<strong>in</strong>kel <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Opvolger gezocht<br />

Henk legt uit dat hij geen opvolger heeft.<br />

Hij heeft gezocht naar een kandidaat die<br />

zijn goedlopende zaak wil voortzetten,<br />

maar niemand gevonden. Hij had zijn<br />

opvolger graag op weg geholpen – en<br />

mocht er toch nog iemand zijn die <strong>in</strong>teresse<br />

heeft: zijn aanbod om <strong>in</strong> de beg<strong>in</strong>periode<br />

te helpen geldt nog steeds.<br />

Er zijn trouwens maar zo’n 40 echte stripw<strong>in</strong>kels<br />

<strong>in</strong> Nederland en België. De concurrentie<br />

is dus te overzien, dus heb je <strong>in</strong>teresse,<br />

grijp je kans! ‘Wist je trouwens dat<br />

Rotterdam nogal wat beroemde striptekenaars<br />

heeft voortgebracht?’ vertelt Henk,<br />

en hij noemt Marten Toonder, Mart<strong>in</strong> Lodewijk<br />

en Jan Kruis, wiens zus is getrouwd<br />

met de vroegere eigenaar Buizer van de<br />

IJzerw<strong>in</strong>kel aan de 2e Hogenbanweg.<br />

Veel mensen uit <strong>Overschie</strong> kwamen ook<br />

bij hem voor iets heel anders dan strips:<br />

ze wisten hem goed te v<strong>in</strong>den als de<br />

batterij van hun horloge leeg was of het<br />

bandje vervangen moest worden. Hij was<br />

daar heel goed <strong>in</strong> en kon soms zelfs helpen<br />

als dat ergens anders niet lukte.<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

Met een pretlichtje <strong>in</strong> zijn ogen merkt<br />

Henk op dat klanten die van ver naar zijn<br />

w<strong>in</strong>kel komen, lunchen bij Eetcafé Boulevard<br />

of bij Verhage: zijn w<strong>in</strong>kel levert<br />

dus een positieve bijdrage aan de middenstand<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hij bedoelt het<br />

misschien als grap, maar het is toch echt<br />

zo dat er alweer een gezichtsbepalende<br />

w<strong>in</strong>kel uit <strong>Overschie</strong> zal verdwijnen, na de<br />

bloemenzaak van Nagelhout, de groentenhandel<br />

van Van Gelder en Leo en Hetty’s<br />

bloemenstal.<br />

Horloge<br />

In 1992 startte Henk zijn stripw<strong>in</strong>kel <strong>in</strong><br />

Hillegersberg/110-Morgen, nadat hij gestopt<br />

was als muzikant. Helaas moest hij<br />

hier weg vanwege ‘herstructurer<strong>in</strong>g van<br />

de wijk’. Uite<strong>in</strong>delijk kwam Henk aan de<br />

Burgemeester Baumannlaan terecht. Hier<br />

zit hij nu 17 jaar. Zijn verhuiz<strong>in</strong>g was precies<br />

tijdens de zogeheten bankencrisis.<br />

Dat kwam slecht uit, maar het kwam allemaal<br />

goed. Ook de moeilijke Corona-periode<br />

kwam Henk goed door.<br />

Uitverkoop<br />

Wie z’n slag wil slaan bij de uitverkoop<br />

van de stripboeken, kan tot 27 april terecht<br />

aan de Baumannlaan 119. Meer<br />

<strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>d je op<br />

www.stripw<strong>in</strong>keldickbos.nl.<br />

Na 27 april gaat de 72-jarige Henk met<br />

zijn vrouw genieten van hun welverdiende<br />

pensioen.<br />

23<br />

Terugblik<br />

Zondag 4 februari speelde <strong>in</strong> de Melkfabriek van Museum <strong>Overschie</strong> het combo Volledige Vergunn<strong>in</strong>g<br />

Foto’s: Ron Pluijm


K<strong>in</strong>dcentrum de Stern viert 5-jarig bestaan!<br />

Onlangs vierde De Stern samen met leerl<strong>in</strong>gen, ouders en medewerkers het eerste lustrum. Het was een groots feest, met<br />

leuke activiteiten, cadeautjes en prachtige attracties voor iedereen.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

24<br />

Theater en cadeaus<br />

Levend theater opende de feestweek op<br />

het schoolple<strong>in</strong> en <strong>in</strong> de klas: een prachtig<br />

schouwspel met dansende zeepbellen,<br />

geblazen door de w<strong>in</strong>d en beschenen<br />

door het ochtendlicht over het schoolple<strong>in</strong>.<br />

De verwonder<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>g verder <strong>in</strong> de<br />

klassen toen er uit een koffer magische<br />

voorwerpen werden getoverd.<br />

Alle k<strong>in</strong>deren van het k<strong>in</strong>dcentrum kregen<br />

een cadeau ter ere van het lustrum: het<br />

prentenboek ‘Tijd om naar het zuiden te<br />

gaan’. Dit boek vertelt het verhaal over de<br />

reis van het vogeltje de stern. Een prachtige<br />

metafoor van de weg die de k<strong>in</strong>deren<br />

op K<strong>in</strong>dcentrum de Stern afleggen.<br />

Appelflappen en drummen<br />

De Stern heeft veel betrokken ouders. Tijdens<br />

de lustrumavond voor ouders werd<br />

er geproost en vooruit gekeken naar de<br />

komende vijf jaar. Maar niet voordat ze<br />

eerst écht Rotterdams leerden praten<br />

door leermeester Roel Pot en ze het grote<br />

Gorgel-dictee maakten.<br />

Op het k<strong>in</strong>derdagverblijf keken de allerkle<strong>in</strong>sten<br />

ademloos naar de poppenkastvoorstell<strong>in</strong>g,<br />

en bij de buitenschoolse<br />

opvang kregen de k<strong>in</strong>deren heerlijke<br />

appelflappen. De ritmische workshops<br />

van Drumtastic lieten de k<strong>in</strong>deren zweten<br />

en sw<strong>in</strong>gen. Trots speelden ze de slotpresentatie<br />

voor hun ouders! En speciaal<br />

voor het lustrum werd de 1e <strong>editie</strong> van de<br />

schoolkrant gemaakt. Wat een feest.<br />

Over De Stern<br />

Beg<strong>in</strong> 2019 verwelkomde De Stern de<br />

eerste k<strong>in</strong>deren. Nu, vijf jaar later, is De<br />

Stern dé plek waar k<strong>in</strong>deren kunnen<br />

leren door te doen en te oefenen, zodat<br />

ze het uite<strong>in</strong>delijk zélf kunnen. Hiervoor<br />

gebruikt De Stern het leerplan van het<br />

Waldorf-onderwijs, en leermateriaal uit<br />

het Montessorionderwijs helpt daarbij.<br />

Sandra Nederlof, directeur van De Stern<br />

vertelt: ‘Het is prachtig om te zien hoe<br />

onze visie tot leven komt. Op K<strong>in</strong>dcentrum<br />

De Stern leren en spelen k<strong>in</strong>deren<br />

met hun hoofd, hart en handen. Hier is<br />

ruimte voor kunst, cultuur, natuur en<br />

beweg<strong>in</strong>g. In de afgelopen vijf jaar is hier<br />

met hart en ziel aan gewerkt, en ik ben<br />

trots op waar K<strong>in</strong>dcentrum De Stern vandaag<br />

de dag voor staat.’<br />

Interesse <strong>in</strong> K<strong>in</strong>dcentrum De Stern?<br />

Op zaterdag 9 maart organiseert K<strong>in</strong>dcentrum<br />

de Stern de Jaarmarkt + Open<br />

Dag. Van 11.00 tot 14.30 uur is iedereen<br />

welkom aan de Woensdrechtstraat 9a <strong>in</strong><br />

Park16Hoven, Rotterdam. De hele school<br />

is dan omgetoverd tot een gezellige<br />

markt, waar het wemelt van activiteiten<br />

voor jong en oud. Er zijn k<strong>in</strong>derboeken<br />

te koop, handgemaakte illustraties van<br />

Brechtje Duijzer, meel van molen De<br />

Speelman, vilten figuurtjes van Miekado’s<br />

en nog veel meer. Ook is er een poppendokter<br />

waar de jongste k<strong>in</strong>deren met hun<br />

‘zieke’ knuffel op doktersbezoek kunnen<br />

gaan voor een pleister of een prikje.<br />

Daarnaast is er een kraam met zelfgemaakte<br />

cadeautjes van de leerl<strong>in</strong>gen uit<br />

alle klassen en kunt u onder het genot<br />

van een kopje koffie of thee met zelfgebakken<br />

lekkers kijken naar de lammetjes<br />

op het ple<strong>in</strong>. De k<strong>in</strong>deren kunnen onder<br />

begeleid<strong>in</strong>g van een volwassene tegen<br />

een kle<strong>in</strong>e vergoed<strong>in</strong>g meedoen aan de<br />

vele activiteiten die worden georganiseerd.<br />

De jaarmarkt is een terugkerend<br />

feest op De Stern georganiseerd door<br />

school en ouders. De opbrengsten gaan<br />

deels naar het schoolproject “De Wensboom’.<br />

In de wensboom prijken wensen<br />

die leerl<strong>in</strong>gen, ouders, leerkrachten en<br />

de directie hebben voor de school. De<br />

jaarmarkt is ook dé gelegenheid voor<br />

buurtbewoners en geïnteresseerden om<br />

een kijkje te nemen <strong>in</strong> het K<strong>in</strong>dcentrum.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het k<strong>in</strong>dcentrum<br />

leest u op www.kc-destern.nl.<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern Onderwijs is onderdeel<br />

van het schoolbestuur SARO<br />

(voorheen K<strong>in</strong>d en Onderwijs Rotterdam),<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern Opvang is onderdeel<br />

van K<strong>in</strong>deRdam.<br />

Foto’s: K<strong>in</strong>dcentrum De Stern


Meer bewegen?<br />

Geef je op voor de beg<strong>in</strong>nerscursus van Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

Aad van Dijk<br />

Op d<strong>in</strong>sdag 12 maart start de loopgroep weer met een beg<strong>in</strong>nerscursus. Doe je ook mee en ga je werken aan een betere<br />

conditie? Tegelijkertijd je gezondheid verbeteren? Want ook dat laatste is een niet onbelangrijk punt om te gaan sporten.<br />

Juist de comb<strong>in</strong>atie van spierversterkende oefen<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de zaal en vervolgens hardlopen, waarbij loopstijl en ademhal<strong>in</strong>gsherstel<br />

belangrijke items zijn, dragen bij aan een verantwoorde opbouw van je conditie en je welbev<strong>in</strong>den.<br />

Beg<strong>in</strong>nen met bewegen vraagt altijd opoffer<strong>in</strong>gen.<br />

Het kost tijd en je moet je ook<br />

nog eens gaan <strong>in</strong>spannen. Maar:<br />

Hardlopen of wandelen<br />

Het mooie van Loopgroep <strong>Overschie</strong> is<br />

dat je na de gezamenlijke zaal-oefen<strong>in</strong>gen<br />

kunt kiezen uit hardlopen of (<strong>in</strong> een<br />

stevig tempo) wandelen. Daarom is dit<br />

geschikt voor iedereen. M<strong>in</strong>der goed<br />

weer houdt de loopgroep niet tegen. Natgeregend?<br />

Na afloop heb je het voldane<br />

gevoel dat je toch bent doorgegaan. Hieronder<br />

vertellen twee deelnemers wat zij<br />

ervaren bij de Loopgroep.<br />

Hülya<br />

Beg<strong>in</strong> januari was er ook een beg<strong>in</strong>nerscursus.<br />

Hülya, met een jong gez<strong>in</strong> en een<br />

drukke baan:<br />

‘Ik ben zelf nooit echt sportief geweest.<br />

Maar om alle ballen <strong>in</strong> de lucht te kunnen<br />

houden, besef ik steeds meer dat het belangrijk<br />

is dat ik zelf vitaal en <strong>in</strong> balans ben.<br />

Daarom heb ik mij aangesloten bij de<br />

loopgroep van Aad. Ik ben alweer twee<br />

maanden actief en geniet er enorm van.<br />

Het belangrijkste is voor mij dat het flexibel<br />

is. Het lukt mij namelijk niet altijd om<br />

op tijd b<strong>in</strong>nen te komen. Maar dat v<strong>in</strong>dt<br />

Aad niet erg. Ik voel mij altijd welkom en<br />

gewaardeerd. Niet alleen door de tra<strong>in</strong>er,<br />

maar ook door de mede cursisten. En dat<br />

v<strong>in</strong>d ik heel fijn!’<br />

Ivone<br />

Ivone vertelt hoe het voor haar was: ‘Ik<br />

ben dit jaar begonnen met de wandelgroep<br />

omdat ik een kantoorbaan heb en<br />

op zoek was naar een laagdrempelige<br />

manier om meer te bewegen. Meteen<br />

all-<strong>in</strong> gaan hardlopen zou ik niet lang<br />

volhouden dus is het wandelgroepje een<br />

mooie uitkomst voor mij. We wandelen <strong>in</strong><br />

hoog tempo door een mooi stukje <strong>Overschie</strong><br />

en voeren onderweg leuke gesprekken,<br />

waardoor de tijd werkelijk voorbij<br />

vliegt. Ik kan het iedereen aanraden!’<br />

Doe je ook mee?<br />

De beg<strong>in</strong>nerscursus duurt 6 weken. Je<br />

kunt tweemaal <strong>in</strong> de week meedoen en<br />

het kost € 25,00. Je kunt je per mail aanmelden<br />

via aadvandijk2021@gmail.com.<br />

Verzamelen: Speeltu<strong>in</strong> Levenslust, Kedichemstraat<br />

1, <strong>Overschie</strong>. D<strong>in</strong>sdag- en<br />

donderdagsavond van 19.00 tot ca. 20.00<br />

uur. Wil je daarna doorgaan, dan betaal je<br />

slechts € 1,00 per keer.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

Foto’s: Anja Delwel<br />

Aanleg ecologische zones <strong>in</strong> de Schie mislukt<br />

In 2020 legde het Hoogheemraadschap Delfland <strong>in</strong> de Rotterdamse Schie de natte ecologische zones aan. In januari 2024<br />

zijn de natuurbakken weer verwijderd.<br />

Zonder een goed onderzoek zijn ze mislukt:<br />

de ecologische zones. Het was een<br />

verloren strijd die heel veel geld heeft<br />

gekost - dat had beter kunnen worden<br />

besteed, maar dan wel met een betere <strong>in</strong>formatie.<br />

In nummer 69 van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> stond een eerder bericht over<br />

de ecologische zones – lees het na als u<br />

wilt weten hoe het ook alweer zat.<br />

Foto: Ron Pluijm


Molen bezichtigen: alleen voor fitte mensen?<br />

Paul Breijs<br />

De steile trappen van de molen nodigen niet direct uit om ze te bestijgen. De meeste mensen blijven dan ook liever beneden.<br />

Maar als je het kunt, loont het wel de moeite om tot de hoogste zolder te klimmen: daar zijn alle slimme mechanieken<br />

zichtbaar, en zie je goed dat de molen meer dan 300 jaar oud is.<br />

Als je eenmaal beg<strong>in</strong>t, valt het voor de meeste mensen best<br />

mee: trap op gaat vanzelf, alleen het afdalen gaat anders dan bij<br />

een gewone trap - achterstevoren, net zoals bij een ladder. Op<br />

de bovenste verdiep<strong>in</strong>g zie je vervolgens:<br />

• De vang (rem) van de molen met vier houten blokken rond<br />

een wiel van ruim 10 meter omtrek,<br />

• robuuste overbreng<strong>in</strong>gen naar de kon<strong>in</strong>gsspil,<br />

• de losliggende kap op rollen en<br />

• het lui-werk waarmee we zakken naar de hogere zolders<br />

hijsen.<br />

Als je nou niet zo fit bent of geen z<strong>in</strong> hebt, is dan de molen niks<br />

voor je?<br />

Ook zonder de trappen te beklimmen is er veel te zien: dankzij<br />

360 graden foto’s van elke zolder lijkt het net als of je door de<br />

molen kan lopen. Zelfs thuis kom je zo op plekken van de molen<br />

die normaal niet toegankelijk zijn. Probeer<br />

bijgaande QR of l<strong>in</strong>k https://molendespeelman.nl/zolders/<br />

Ga er wel bij zitten, want je kunt echt met<br />

je mobiel of tablet rondkijken! QR l<strong>in</strong>k<br />

naar 360 foto’s:<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

Langskomen bij de molen kan elke zaterdag en woensdag van<br />

10 tot 15 uur, al is het maar voor pannenkoekenmix of voor de<br />

onovertroffen plaatkoek. Deze is volgens de molenaar ‘Koekela-waardig’,<br />

maar dan uit eigen keuken, dus wie wil dat nou niet?<br />

26<br />

Alle trappen van de Speelman<br />

Plaatkoek volgens het recept - Foto’s: Paul Breijs<br />

SAVE THE DATE… Mee Z<strong>in</strong>g<br />

Gospel S<strong>in</strong>g In op 7 april<br />

Koor Intercession organiseert een heuse Mee Z<strong>in</strong>g Gospel S<strong>in</strong>g In <strong>in</strong> de Grote Kerk <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Hou je van z<strong>in</strong>gen? Zet het dan alvast <strong>in</strong> je agenda: zondag 7 april om 16.00<br />

uur.<br />

Het koor zoekt trouwens nog nieuwe project koorleden. Is dit iets voor jou? Kijk dan op<br />

Intercessionkoor.nl


Foto Lenny oosterwijk<br />

Nieuw: st<strong>in</strong>zenwandel<strong>in</strong>g op Buitenplaats De Tempel<br />

Leer meer over de voorjaarsbloeiers op 25 februari en 24 maart<br />

Beleef de lente tijdens de st<strong>in</strong>zenwandel<strong>in</strong>g met de vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten op Buitenplaats De<br />

Tempel. Net als op veel andere buitenplaatsen en landgoederen laten de voorjaarsbloeiers, ook wel st<strong>in</strong>zenplanten genoemd,<br />

al bijna massaal hun pracht zien. De eerste aankondig<strong>in</strong>g van de lente! De st<strong>in</strong>zenwandel<strong>in</strong>g is op twee dagen: 25<br />

februari en 24 maart. Ga naar de website van Natuurmonumenten voor de details en schrijf je <strong>in</strong>.<br />

De vrijwillige boswachters laten je tijdens deze wandel<strong>in</strong>g de<br />

tu<strong>in</strong>en van de buitenplaats zien en vertellen van alles over deze<br />

voorjaarsbloemen. Er zijn niet alleen <strong>in</strong>drukwekkende hoeveelheden<br />

sneeuwklokjes <strong>in</strong> februari, of speenkruid <strong>in</strong> maart, maar<br />

natuurlijk ook narcissen, lenteklokjes en de bonte krokus. Allemaal<br />

tonen ze de natuur van haar mooiste kant. Ze bezorgen<br />

ons de eerste lentekriebels.<br />

Mierenbroodjes<br />

Maar wat maakt nou dat een plant een st<strong>in</strong>zenplant is? Of wat<br />

is nou een mierenbroodje? En wat is het verschil tussen een<br />

geplooid sneeuwklokje en het gewone sneeuwklokje? De boswachters<br />

vertellen het je graag. Geef je nu op en wandel mee<br />

met de boswachter. In andere jaren zijn <strong>in</strong> totaal zo’n 30 soorten<br />

gezien! Tijdens de wandel<strong>in</strong>g leer je meer over de mooie st<strong>in</strong>zenflora<br />

en natuurlijk ook over deze unieke buitenplaats onder<br />

de rook van Rotterdam.<br />

De komende jaren zijn er werkzaamheden om de buitenplaats<br />

– enkele eeuwen geleden het eigendom van de oud burgemeester<br />

van Rotterdam Johan van der Hoeven - weer terug te<br />

brengen <strong>in</strong> oude staat. Het herstel vraagt om een lange adem,<br />

maar het is nu al heerlijk om er te zijn. Zo is het parkbos bijvoorbeeld<br />

al volledig opgeknapt en kun je er mooi stru<strong>in</strong>en.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie over Buitenplaats De Tempel:<br />

www.natuurmonumenten.nl/buitenplaats-de-tempel<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Herstel<br />

S<strong>in</strong>ds 2021 heeft Natuurmonumenten de tu<strong>in</strong>en, het parkbos,<br />

de oude polder en de boomgaard <strong>in</strong> beheer. Samen met Gemeente<br />

Rotterdam, Prov<strong>in</strong>cie Zuid Holland en Stadsherstel Rotterdam<br />

en Natuurmonumenten is een herstelplan opgesteld.<br />

Foto: Geurt Bessel<strong>in</strong>k<br />

27<br />

Zijn beste muzikale nummers<br />

van de laatste 9 jaar televisie<br />

Podium<br />

Boddé<br />

Zondag 31 maart 2024 / 15:00 uur / € 22,50<br />

Delftweg 254, 3046ND, Rotterdam<br />

<strong>in</strong>fo/tickets: <strong>in</strong>fo@boerderijdriebergen.nl<br />

https://boerderijdriebergen.nl


Buitenplaats De Tempel, een bijzonder stukje<br />

<strong>Overschie</strong> waar je zo naartoe kunt!<br />

S<strong>in</strong>ds 2021 beheert Natuurmonumenten het park van Buitenplaats De Tempel. Boswachters en heel veel vrijwilligers werken<br />

hard om na jaren van verwaarloz<strong>in</strong>g het park <strong>in</strong> oude luister te herstellen. Zo wil Natuurmonumenten De Tempel veiligstellen<br />

voor de toekomst. Helaas lopen de vrijwilligers bij hun harde werk tegen vandalisme aan. Dit doet hun harde werk<br />

teniet en vergalt hun plezier <strong>in</strong> het werk. Ze zijn na twee jaar ten e<strong>in</strong>de raad en vragen het publiek om hulp.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

28<br />

De geschiedenis van Buitenplaats De Tempel gaat terug naar<br />

een middeleeuwse hofstede rond 1485. Ooit was deze hofstede<br />

<strong>in</strong> handen van de beroemde Johan van Oldenbarnevelt. Het huidige<br />

hoofdgebouw stamt uit 1939, en s<strong>in</strong>ds 1946 is de buitenplaats<br />

van de gemeente Rotterdam. S<strong>in</strong>ds twee jaar werkt een<br />

groep vrijwilligers hard om het park op te knappen. De vorder<strong>in</strong>gen<br />

van al dit werk kun je zelf gaan zien. Een mooie gelegenheid<br />

is de St<strong>in</strong>zenwandel<strong>in</strong>g op zondag 24 maart. Elders <strong>in</strong> het<br />

blad is daar meer over te lezen. Je kunt je alvast aanmelden via<br />

Waarom die verniel<strong>in</strong>gen?<br />

Vrijwilliger Kees Corbet vertelt over het werk dat hij met vele<br />

anderen verzet. Hij vertelt ook over de groeiende frustraties van<br />

de vrijwilligers: ‘S<strong>in</strong>ds ruim twee jaar zijn we wekelijks <strong>in</strong> weer en<br />

w<strong>in</strong>d met een groep van ruim 15 vrijwilligers. Samen herstellen<br />

en beheren we de tu<strong>in</strong>en. We beschouwen het gevoelsmatig als<br />

onze eigen tu<strong>in</strong>.<br />

Het frustreert ons als we zien dat net aangeplant plantgoed uit<br />

de grond is gerukt, van bolletjes voorjaarsbloeiers tot complete<br />

struiken. We snappen niet dat bezoekers tegen die planten zijn<br />

en steeds weer schade aanrichten. Er worden echt expres verniel<strong>in</strong>gen<br />

aangebracht. Recent is bijvoorbeeld een dikke paal<br />

omgezaagd met waarschijnlijk elektrisch gereedschap. Ook<br />

worden <strong>in</strong>formatieborden beklad, of losgeschroefd en <strong>in</strong> de<br />

sloot gegooid. Verder zijn <strong>in</strong> 2022 de banden lek gestoken van<br />

het mobiele <strong>in</strong>formatiepunt, de tent <strong>in</strong> de boomgaard is keer op<br />

keer vernield en elektriciteitskabels doorgesneden. We kunnen<br />

er met ons verstand niet bij, dus vandaar dat we met u contact<br />

hebben gezocht.’<br />

heel graag met hen van gedachten en legt graag meer uit over de<br />

herstelwerkzaamheden. Zoals gezegd: dat kan volledig anoniem.<br />

Voor iedereen<br />

Het is echt te hopen dat er spoedig een e<strong>in</strong>de komt aan de verniel<strong>in</strong>gen.<br />

Dan kan iedereen volop genieten van deze fraaie,<br />

eeuwenoude buitenplaats. En krijgen de vrijwilligers echt<br />

eer van hun vele harde werk. De vorige eigenaar verkocht De<br />

Tempel aan de stad met als voorwaarde dat het landgoed een<br />

publieke bestemm<strong>in</strong>g kreeg. ‘Ook daarom is echt iedereen welkom’,<br />

legt Cynthia Meulenkamp uit. Hopelijk wordt dit niet door<br />

deze vandaal/vandalen ondermijnt.<br />

Bijzondere waarde<br />

Het park heeft voor de stad Rotterdam een grote cultuurhistorische<br />

waarde. Dat is niet alleen door de unieke beeldencollectie,<br />

maar ook vanwege de geschiedenis van de bewoners, waaronder<br />

oud-burgemeester Johan van der Hoeven. Bovendien zijn er maar<br />

we<strong>in</strong>ig buitenplaatsen <strong>in</strong> onze omgev<strong>in</strong>g bewaard gebleven.<br />

‘Ook is het bijzonder dat hier drie verschillende tu<strong>in</strong>stijlen grotendeels<br />

bewaard zijn gebleven’, vertelt Cynthia. ‘Dat geldt ook<br />

de tu<strong>in</strong> van de ernaast gelegen buitenplaats (Nieuw Rhodenrijs).’<br />

Daarom maakte de gemeente een <strong>in</strong>tensief herstelplan voor<br />

het behoud en de toegankelijkheid van het park. De belangrijkste<br />

opdracht is om de buitenplaats weer <strong>in</strong> haar oude glorie te<br />

herstellen, of zoals Cynthia zegt ‘om de ruwe diamant weer haar<br />

schitter<strong>in</strong>g terug te geven’.<br />

Wie weet een oploss<strong>in</strong>g?<br />

Boswachter Cynthia Meulenkamp-Nooteboom van Natuurmonumenten<br />

ondersteunt de oproep van de vrijwilligers. Ze hoopt<br />

van harte dat mensen willen meedenken over een oploss<strong>in</strong>g.<br />

Iedereen die een idee heeft of wil meedenken is zeer welkom<br />

om contact op te nemen met Cynthia: bel 06-51385367 of mail<br />

c.meulenkamp@natuurmonumenten.nl.<br />

De boswachter wil ook graag een beroep doen op de veroorzaker(s)<br />

van de <strong>in</strong>cidenten: neem (anoniem) contact op. Ze wisselt


Uitdunnen voor beter bos<br />

Er is van tevoren allerlei ecologisch onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld<br />

naar de vleermuizenpopulatie, maar ook naar aanwezige<br />

mossen e.d. Dankzij die onderzoeken houdt het herstelplan<br />

goed reken<strong>in</strong>g met bijvoorbeeld de vleermuizen: voor deze<br />

bijzondere diertjes zijn speciale nestkasten opgehangen. Verder<br />

was het nodig om het bos uit te dunnen. Dit geeft licht aan de<br />

ondergrond, waardoor er meer ruimte is voor begroei<strong>in</strong>g die de<br />

biodiversiteit verbetert. Een natuurlijk bos namelijk bestaat uit<br />

een kruidenrijke ondergroei, hoger struikgewas en daarbovenuit<br />

de bomen. Dus meer dan de massale brandnetelvelden die<br />

tot voor kort op het landgoed groeiden.<br />

‘Het effect is nu al merkbaar’, constateert Cynthia. ‘De uitdunn<strong>in</strong>g<br />

geeft ruimte aan de bijzondere boomsoorten die hier aanwezig<br />

zijn, en aan nieuwe beplant<strong>in</strong>gen. Dit geldt <strong>in</strong> het bijzonder voor<br />

het parkbos dat <strong>in</strong> de 19e eeuw is <strong>in</strong>gericht <strong>in</strong> landschapsstijl<br />

met mooie doorzichten, vijverpartijen en kronkelige paden.<br />

Bij de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de voor- en achtertu<strong>in</strong> is juist de strakke<br />

classicistische stijl aangehouden die <strong>in</strong> de 18e eeuw <strong>in</strong> de<br />

mode was. Deze barokstijl was met name <strong>in</strong> de achtertu<strong>in</strong><br />

verwaterd, maar ook daar zullen deze cultuurwaarden weer<br />

hersteld worden.’<br />

Mien Ruys<br />

‘De tu<strong>in</strong>en van Nieuw Rhodenrijs zijn bovendien aangelegd<br />

door Mien Ruys, een bekende Nederlandse tu<strong>in</strong>architecte van<br />

beg<strong>in</strong> vorige eeuw’, vervolgt Cynthia. ‘In fase 3 zal ook die tu<strong>in</strong>stijl<br />

zo veel als mogelijk worden hersteld, zodat bezoekers drie<br />

tu<strong>in</strong>stijlen, die drie eeuwen na elkaar <strong>in</strong> de mode waren, <strong>in</strong> een<br />

relatief kle<strong>in</strong> gebied kunnen ervaren. Na het <strong>in</strong>grijpen geven we<br />

de natuur de tijd om te groeien, dat zal nodig zijn voor het bedoelde<br />

effect. Ik hoop dat de herstelde tu<strong>in</strong>en iedereen kunnen<br />

charmeren.’<br />

Toegankelijk houden<br />

‘Als natuurbeheerders zijn wij relatief kortgeleden <strong>in</strong>gestapt’,<br />

maakt Cynthia duidelijk, ‘maar het perspectief dat deze bijzondere<br />

plek voor toekomstige generaties toegankelijk zal blijven,<br />

geeft ons vertrouwen.<br />

Om de natuur de nodige rust te geven, is het wel zo dat het park<br />

na zonsondergang gesloten is. Want bij alles dat we doen vergeten<br />

we natuurlijk ook de natuurwaarden van deze plek niet, dat<br />

zit <strong>in</strong> ons DNA. Ook zijn we selectief met grotere bezoekersgroepen,<br />

en kijkt Gemeente Rotterdam goed <strong>in</strong> welk seizoen welke<br />

werkzaamheden worden uitgevoerd.<br />

Fase 1 is <strong>in</strong>middels afgerond. We verwachten dat Fase 2 dit jaar<br />

zal plaatsv<strong>in</strong>den: dan worden onder meer de hekken en bruggen<br />

gerestaureerd. Al met al zullen de herstelplannen nog een<br />

paar jaar <strong>in</strong> beslag nemen.’<br />

Naast Gemeente Rotterdam, zijn ook zowel Prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland<br />

als Stadherstel Rotterdam nauw betrokken bij het herstel<br />

van de buitenplaats. Een veilig, meer open gebied zal het mogelijk<br />

maken dat de beelden - die op dit moment worden gerestaureerd<br />

- weer terug kunnen naar hun vertrouwde plek.<br />

Parkeren<br />

Vaak voorbij gereden, maar nog nooit bezocht? De Tempel ligt<br />

aan de West-Abtspolderseweg, 3046 NJ. Leden van Natuurmonumenten<br />

kunnen hun auto gratis parkeren op de parkeerplaats<br />

van de buitenplaats. Fietsers kunnen ook op de oude<br />

parkeerplaats aan de Delftweg parkeren. Om overlast voor omwonenden<br />

te voorkomen wordt bezoekers met klem gevraagd<br />

om geen auto’s <strong>in</strong> de berm van de Delftweg te parkeren.<br />

Voor wie van het OV gebruik maakt: bus 40 stopt (alleen doordeweeks)<br />

voor de kle<strong>in</strong>e <strong>in</strong>gang van de buitenplaats.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Groenbeheer op De Tempel door vrijwilligers


Val Niet Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

Doet u ook mee?Informatiebijeenkomst TOM<br />

Bent u 65 jaar of ouder en woont u nog<br />

zelfstandig? Geef u dan op voor de Val Niet<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g TOM.<br />

Met deze tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g leert u om de kans op een<br />

val te verkle<strong>in</strong>en. Bijvoorbeeld door het doen<br />

van oefen<strong>in</strong>gen voor sterkere spieren en<br />

meer balans. Ook is er aandacht voor goede<br />

voed<strong>in</strong>g. Deze tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g duurt 15 weken. Er zijn 2<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen per week. Na enkele weken is er een<br />

herhaalles. De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen zijn ook nog eens heel<br />

gezellig! Wilt u meer weten over de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g?<br />

Wilt u <strong>in</strong>schrijven<br />

of heeft u vragen?<br />

Kar<strong>in</strong> Gerretsen:<br />

06-83489210<br />

kar<strong>in</strong>.gerretsen@<br />

wmoradar.nl<br />

Kijk wat u kunt doen om vallen<br />

te voorkomen op val-niet.nl


Donateurs gezocht: Help Lisa om haar<br />

leerzame zeilreis te voltooien<br />

Lisa Mast stuurde onderstaande brief naar <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Een mooie oproep van een ondernemende meid die van<br />

aanpakken weet. Dus als u haar kunt helpen, doe dat dan vooral!<br />

‘Ahoy!<br />

Ik ben Lisa Mast, ik ben 16 jaar en ik zit <strong>in</strong> 4<br />

Havo. Ik zit s<strong>in</strong>ds bever-leeftijd (s<strong>in</strong>ds mijn<br />

4e jaar) op waterscout<strong>in</strong>g bij scout<strong>in</strong>g J.C.J<br />

Van Speijk waar we veel spelletjes spelen<br />

en knutselen. Met 7 jaar ben ik overgevlogen<br />

naar de welpen waar we nog meer<br />

avonturen beleefden. Ik g<strong>in</strong>g toen, nadat<br />

ik mijn zwemdiploma had gehaald, ook<br />

regelmatig mee zeilen met de verkenners.<br />

Met 11 jaar mocht ik naar de verkenners en<br />

mocht ik vaker mee het water op. Het zeilen<br />

en varen v<strong>in</strong>d ik heel leuk en ik ben dan<br />

ook heel blij dat de organisatie Masterskip<br />

op mijn pad is gekomen.<br />

Masterskip is een organisatie die studie-zeilreizen<br />

voor scholieren uit havo 4<br />

en vwo 4 en 5 organiseert. De reis waar<br />

ik op meega duurt zes weken; ik vertrok<br />

op 4 februari. Mijn reis gaat naar het Caribisch<br />

gebied. Tijdens die weken moet<br />

ik onder andere aan school werken <strong>in</strong><br />

de vorm van zelfstudie, ik ga op stage<br />

op het schip om uite<strong>in</strong>delijk de functies<br />

van de crew over te nemen en we maken<br />

verschillende excursies. Ik ga deze reis<br />

maken met de driemaster Tall-Ship de Artemis.<br />

Dit is een ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> mijn leven die<br />

ik nooit meer ga vergeten!<br />

Tijdens en voor deze reis ga ik veel leren<br />

en mezelf ontwikkelen. Naast dat deze<br />

reis heel leerzaam is, is dit ook een levenservar<strong>in</strong>g<br />

en ga ik natuurlijk heel veel lol<br />

hebben. <strong>Natuurlijk</strong> kost het maken van<br />

deze reis veel geld. Ik heb <strong>in</strong> totaal uite<strong>in</strong>delijk<br />

zo´n 10.000 euro nodig. Helaas<br />

gaat het me niet lukken om dit hele bedrag<br />

bij elkaar te krijgen met alleen heel<br />

veel werken. Daarom ben ik op zoek naar<br />

sponsors en donateurs.<br />

Bent u of kent u iemand die mij kan helpen,<br />

laat het mij dan weten.<br />

Alvast bedankt! Meer <strong>in</strong>formatie? Bekijk<br />

mijn website: https://lisamast01.wixsite.<br />

com/lisaopzee<br />

Of bekijk mijn doneeractie: https://www.<br />

doneeractie.nl/help-mij-de-zee-overmet-masterskip/-81885<br />

Ook kunt u mijn avontuur volgen via Insta:<br />

@Lisaopzee of via facebook: Lisa Opzee’<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

31<br />

Koffie-<strong>in</strong>loop: een plek om op verhaal<br />

te komen of een verhaal te delen<br />

S<strong>in</strong>ds januari heeft <strong>Overschie</strong> een koffie-<strong>in</strong>loop. Iedere maandagochtend staat de deur van Hoornweg 21 A open voor mensen<br />

uit de wijk. Om een bakje koffie te dr<strong>in</strong>ken en nieuwe mensen te ontmoeten. Om op verhaal te komen of een verhaal te delen.<br />

<strong>Overschie</strong> Stroomt’ is dit <strong>in</strong>itiatief gestart<br />

voor en door mensen uit de wijk. Op dit<br />

moment komen er tussen de vier en acht<br />

mensen naartoe. Maar er is ruimte voor<br />

veel meer mensen! Dus schuif ook eens<br />

aan en ontmoet nieuwe mensen. Je bent<br />

van harte welkom bij de koffie-<strong>in</strong>loop - <strong>in</strong><br />

de grote huiskamer staat voor iedereen<br />

de koffie klaar.<br />

Meer weten?<br />

Bel Marieke de Jonge, buurtwerker<br />

en pionier bij <strong>Overschie</strong> Stroomt, 06-<br />

38283154.<br />

(www.overschiestroomt.nl)<br />

Foto: Marieke de Jonge


Foto Lenny oosterwijk<br />

UIT[03]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

iedere zondag vanaf 5 november<br />

2023 t/m 27 april 2024<br />

35 jaar Museum <strong>Overschie</strong><br />

- diverse deelexposities<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

UIT[03]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

zondag 10 maart<br />

Rare Snuitert!<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

11.00 uur<br />

€ 0,00 - € 7,50<br />

vrijdag 1 maart<br />

Appeltaartconcert<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

10.30 uur<br />

€ 0,00 - € 4,00<br />

vrijdag 15 maart<br />

Film Nowhere Special<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

€ 5,00<br />

vrijdag 1 maart<br />

<strong>Overschie</strong> Lacht!<br />

Comedy Night<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 10,00<br />

zondag 17 maart<br />

Johannes Passion<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong> - Ov.<br />

Dorpsstraat 95<br />

15.00 uur<br />

€ 22,50<br />

vrijdag 8 maart<br />

Internationale<br />

Vrouwendag<br />

Speeltu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g Schiewijk -<br />

Sidel<strong>in</strong>gepad 10<br />

13.00 - 16.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 17 maart<br />

Struikelstenen<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

14.00 uur<br />

€ 10,00<br />

vrijdag 8 maart<br />

zondag 31 maart<br />

Pub/Popquiz met liveband<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 32,50 - 37,50<br />

Zijn beste muzikale nummers<br />

van de laatste 9 jaar televisie<br />

Podium Boddé<br />

Boerderij Driebergen - Delftweg<br />

254<br />

15.00 uur<br />

Podium<br />

Boddé<br />

Zondag 31 maart 2024 / 15:00 uur / € 22,50<br />

Delftweg 254, 3046ND, Rotterdam<br />

<strong>in</strong>fo/tickets: <strong>in</strong>fo@boerderijdriebergen.nl<br />

https://boerderijdriebergen.nl<br />

€ 22,50<br />

MAAR 2024<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:


Jazz <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> op 13 en 14 april<br />

De nieuwe <strong>editie</strong> Zie <strong>Overschie</strong> sw<strong>in</strong>gt!<br />

Boerderij Driebergen, Grote Kerk <strong>Overschie</strong>, Museum <strong>Overschie</strong> en Theater In de Lugt vullen <strong>Overschie</strong> een weekend lang<br />

met allerlei varianten van jazz. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar genoeg voor een paar <strong>in</strong>kijkjes.<br />

Zo is er bij Boerderij Driebergen een optreden van Tallulah Rose en band, en <strong>in</strong> de kerk treden De Nazaten op. Over De Nazaten lees<br />

je alvast meer op de pag<strong>in</strong>a van de Grote Kerk. Ook het museum brengt met een optreden van Marieke and the Jazz Dunes een<br />

programma dat mooi past bij het thema én bij de sfeer van het museum, en het theater bereidt zich voor op optredens van talenten<br />

van Codarts Rotterdam, het conservatorium.<br />

En nu?<br />

In afwacht<strong>in</strong>g van all that jazz op 13 en 14 april kun je nu alvast je plekje reserveren bij Boerderij Driebergen (dit doe je op<br />

boerderijdriebergen.nl – daar staat ook meer over het programma). Houd <strong>in</strong> elk geval de website van Zie <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de gaten, en<br />

natuurlijk de volgende <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> voor het hele programma!<br />

VOLG<br />

@onsoverschie<br />

@onsoverschie<br />

EN WEET ALS EERSTE ÁLLES OVER DE<br />

LEUKE ACTIES RONDOM PASEN EN EID-AL-FITR


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Programma<br />

Maart<br />

M R T<br />

1<br />

Appeltaartconcert<br />

Prachtig concert mét appeltaart.<br />

1 0 : 3 0<br />

M R T<br />

1<br />

LACHT! | Comedy Night<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Elke eerste vrijdag v/d maand.<br />

2 0 : 3 0<br />

M R T<br />

8<br />

met LIVE band!<br />

Pub/Popquiz<br />

Strijd met jouw team om de prijzen.<br />

2 0 : 3 0<br />

M R T<br />

10<br />

Rare Snuitert! | 4+<br />

Een muzikale ode aan de fantasie.<br />

1 1 : 0 0<br />

M R T<br />

15<br />

Film: ‘Nowhere Special’<br />

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.<br />

2 0 : 0 0<br />

M R T<br />

17<br />

1 4 : 0 0<br />

Struikelstenen<br />

Een kijkje <strong>in</strong> het dagboek van Mirjam, een joods<br />

meisje tijdens de tweede wereldoorlog.<br />

www.<strong>in</strong>delugt.nl


<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Flats aan de Blijvenburgstraat <strong>in</strong> 1953, 1960 en <strong>in</strong> 2024 - Foto’s: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong> - Ron Pluijm<br />

Blijvenburgstraat<br />

De nieuwe flats Samen aan de Schie zijn<br />

klaar. Een mooie gelegenheid om eens<br />

aandacht te besteden de herkomst van<br />

de naam Blijvenburgstraat. Deze straat<br />

is tijdens de wederopbouw aangelegd<br />

<strong>in</strong> 1953, tegelijk met de bouw van de<br />

drie Zeven Prov<strong>in</strong>ciënflats: Flat Utrecht,<br />

Flat Overijssel en Flat Stadt en Lande.<br />

Van deze drie oorspronkelijke flats staat nu<br />

alleen Flat Utrecht er nog. De andere twee<br />

flats zijn gesloopt <strong>in</strong> 2013. Op de plaats<br />

van Flat Overijssel staat complex Blijvenburg,<br />

en afgelopen jaar bouwde Woonstad<br />

Rotterdam op de plek van Flat Stadt en<br />

Lande het complex Samen aan de Schie:<br />

een grote en een kle<strong>in</strong>ere woontoren - de<br />

laatste is s<strong>in</strong>ds kort klaar en bewoond.<br />

En de naam van de Blijvenburgstraat? Die<br />

verwijst naar iemand van veel langer geleden:<br />

Hendrick Blijvenburg, schepen van<br />

<strong>Overschie</strong> van 1634-1637.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Open repetitie koor Fortissimo<br />

Wil je weten hoe het is om <strong>in</strong> een koor te z<strong>in</strong>gen? Dat kan op d<strong>in</strong>sdagavond 2 april. Dan heeft Koor Fortissimo een open<br />

repetitie en kun je vrijblijvend een avond meez<strong>in</strong>gen. Ze maken er een speciale avond van, zodat je goed kunt ervaren hoe<br />

het is om bij dit koor te z<strong>in</strong>gen.<br />

Fortissimo oefent dit jaar voor een speciaal project met een concert<br />

<strong>in</strong> november. Als nieuwkomer kun je gemakkelijk aansluiten.<br />

Ook bereidt het koor een optreden op Kon<strong>in</strong>gsdag voor en<br />

treden de zangers <strong>in</strong> juni op tijdens het korenfestival Rotjekoor.<br />

Z<strong>in</strong> om mee te z<strong>in</strong>gen?<br />

Heb je z<strong>in</strong> om met ons project voor november mee te doen?<br />

Leuk! Nog leuker is het als je ook daarna blijft. Koor Fortissimo<br />

is een dynamisch koor met 30 enthousiaste leden. Ze z<strong>in</strong>gen<br />

meerstemm<strong>in</strong>g: sopraan, alt (laag en hoog), tenoren en bassen.<br />

Hoewel de bassen en tenoren goed vertegenwoordigd zijn, zijn<br />

nieuwe tenoren en bassen zeer welkom.<br />

Doe je mee op 2 april?<br />

De repetitie start om 20.00 uur <strong>in</strong> de Melkfabriek van Museum<br />

<strong>Overschie</strong>. Entree via de achterzijde: <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

Fijn als je ons laat weten dat je komt, dan zorgen we voor een<br />

meez<strong>in</strong>gmap. Mail: <strong>in</strong>fo@koorfortissimo.nl of bel Carol<strong>in</strong>e 06-<br />

28903919<br />

Goeie sfeer en zang<br />

Zowel de sfeer als de kwaliteit van de zang zijn dik <strong>in</strong> orde bij<br />

Fortissimo. Ze hebben aan Alejandro Orozco een geweldige dirigent<br />

die met dynamiek en overtuig<strong>in</strong>g het beste uit het koor<br />

haalt. Kijk voor een eerste <strong>in</strong>druk op YouTube, bijvoorbeeld:<br />

Gracias a la vida Koor Fortissimo – YouTube


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Belén <strong>in</strong> de buurt<br />

Portret van Belén Cordero López, cultuurregisseur<br />

S<strong>in</strong>ds kort heeft <strong>Overschie</strong> zijn eigen cultuurregisseur. In januari 2024 startte Belén bij Cultuur Concreet, een Rotterdamse<br />

organisatie die zich <strong>in</strong>zet voor de culturele belangen van bewoners van Rotterdamse wijken. Belén komt s<strong>in</strong>ds ze kle<strong>in</strong> is<br />

wekelijks bij haar oma <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, en nu wil ze zich via haar werk <strong>in</strong>zetten voor <strong>Overschie</strong>. Ze ondersteunt culturele <strong>in</strong>itiatiefnemers<br />

met het organiseren van evenementen, is op de hoogte van gebeurtenissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en staat klaar om elke<br />

<strong>in</strong>itiatiefnemende <strong>Overschie</strong>ënaar te helpen!<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Wat is het belang van een cultuurregisseur voor <strong>Overschie</strong>?<br />

Logische vraag. <strong>Overschie</strong> verschilt van andere Rotterdamse wijken:<br />

‘Het ligt net buiten de r<strong>in</strong>g van Rotterdam, waardoor cultuur<br />

moeilijker te v<strong>in</strong>den is dan <strong>in</strong> het centrum’, zegt Belén. Daarom<br />

probeert zij als cultuurregisseur <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>itiatiefnemers<br />

wegwijs te maken. Ze wil hen helpen om van hun culturele projecten<br />

werkelijkheid te maken en zo cultuur dichtbij te brengen.<br />

De werknemers van Cultuur Concreet staan bovendien <strong>in</strong> nauw<br />

contact met elkaar. Dat vergemakkelijkt het werk van culturele<br />

<strong>in</strong>itiatiefnemers, want via hun cultuurregisseur hebben zij een<br />

groot netwerk én een overschot aan handige <strong>in</strong>formatie: van<br />

subsidies tot mogelijke evenementenlocaties.<br />

Te midden van de actie<br />

In Belén’s hart en hoofd staat maatschappelijke <strong>in</strong>vloed centraal.<br />

Ze wil tussen de mensen staan en daar directe <strong>in</strong>vloed uitoefenen,<br />

om direct verschil te maken. Voordat ze voor Cultuur<br />

Concreet g<strong>in</strong>g werken, was Belén vrijwilliger <strong>in</strong> veel culturele<br />

gemeenschappen - dat is ze trouwens nog steeds. Ze draait bijvoorbeeld<br />

mee met de gemeenschap van de leeszaal <strong>in</strong> Rotterdam<br />

West. Haar motivatie voor haar baan als cultuurregisseur,<br />

komt voort uit een comb<strong>in</strong>atie van aan de ene kant haar studie<br />

sociologie en aan de andere kant haar vrijwilligerswerk. Vooral<br />

dat laatste speelde een grote rol: ‘Je staat midden <strong>in</strong> de wijk en<br />

hebt een verb<strong>in</strong>dende rol. Dat is wat mij motiveert als cultuurregisseur<br />

van <strong>Overschie</strong>.’<br />

<strong>Overschie</strong> verb<strong>in</strong>den<br />

‘Wat <strong>Overschie</strong> anders maakt, is dat het net een dorp is’, zegt<br />

Belén. ‘Dit zie je vooral <strong>in</strong> de connectie tussen <strong>Overschie</strong>ënaren.<br />

Mensen weten elkaar te v<strong>in</strong>den, en dat maakt de wijk erg uniek’.<br />

Hier valt ook nog veel te w<strong>in</strong>nen, en Belén hoopt hier aan bij te<br />

dragen. Ze wil dat mensen uit verschillende generaties en met<br />

verschillende achtergronden elkaar beter leren kennen en begrijpen.<br />

Hoe? Door meer ruimte te creëren waar bewoners van<br />

<strong>Overschie</strong> samen kunnen komen en cultuur kunnen delen; niet<br />

alleen via de grotere organisaties van <strong>Overschie</strong>, maar juist ook<br />

via ambitieuze ‘gewone bewoners’. Voor beiden staat zij klaar.<br />

Cultuurborrel 20 maart<br />

Organiseer jij culturele evenementen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, wil je helpen<br />

bij culturele <strong>in</strong>itiatieven en/of ben je gewoon geïnteresseerd <strong>in</strong><br />

Cultureel <strong>Overschie</strong>? Kom woensdag 20 maart om 19:00 naar de<br />

‘Cultuur Borrel <strong>Overschie</strong>’ <strong>in</strong> het theater In de Lugt!<br />

Bereik Belén<br />

Ben jij geïnteresseerd <strong>in</strong> het organiseren van culturele evenementen<br />

voor <strong>Overschie</strong>? Lijkt het je fijn om iemand te kennen<br />

die je wegwijs maakt? Neem contact op met Belén!<br />

Bel +31 6 15421620, of mail naar overschie@cultuurconcreet.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s portret<br />

37


Waar kun je nog vrede v<strong>in</strong>den?<br />

Klokgelui<br />

Op veel plaatsen is er oorlog. Zolang<br />

oorlogen buiten Europa zijn, lijkt het<br />

veel mensen <strong>in</strong> ons land niet zo te boeien.<br />

Voor vluchtel<strong>in</strong>gen of voor mensen<br />

met een migratieachtergrond is oorlog<br />

wél dichtbij. Het gaat immers over<br />

strijd <strong>in</strong> hun land van oorsprong of om<br />

geweld dat hun familie treft. In de laatste<br />

jaren is oorlog opnieuw dichterbij<br />

gekomen door de strijd <strong>in</strong> Oekraïne,<br />

een land b<strong>in</strong>nen Europa. En de strijd<br />

die is opgelaaid <strong>in</strong> Israël en de Palestijnse<br />

gebieden brengt tweedracht <strong>in</strong><br />

onze samenlev<strong>in</strong>g met protestmarsen<br />

en groeiend antisemitisme.<br />

Kerkenkalender maart 2024<br />

Veel mensen maken zich zorgen en verzuchten:<br />

waar kunnen we nog vrede<br />

v<strong>in</strong>den? Vrede komt niet vanzelf. Christenen<br />

geloven dat vrede allereerst <strong>in</strong><br />

de harten van mensen moet beg<strong>in</strong>nen:<br />

wanneer mensen niet zichzelf <strong>in</strong> het centrum<br />

plaatsen maar ruimte maken voor<br />

een medemens. Wanneer mensen kiezen<br />

voor gesprek <strong>in</strong> plaats van woordenstrijd.<br />

Wanneer mensen vergev<strong>in</strong>g vragen<br />

en ook durven schenken.<br />

In de kerken is de voorbereid<strong>in</strong>g op Pasen<br />

gestart. Dit jaar valt Pasen e<strong>in</strong>d maart en<br />

s<strong>in</strong>ds Aswoensdag (dit jaar op 14 februari)<br />

zijn christenen bezig met de voorbereid<strong>in</strong>g<br />

op Pasen, het feest van de opstand<strong>in</strong>g<br />

van Jezus uit de dood. Weet u wat Jezus zei<br />

toen Hij was opgestaan uit de dood? Hij<br />

sprak tot zijn apostelen: ‘vrede zij u’. Het<br />

is de vrede van Jezus die zelfs een e<strong>in</strong>de<br />

kan maken aan lijden en dood. Voorbereid<strong>in</strong>g<br />

op Pasen betekent: opnieuw je leven<br />

afstemmen op Gods liefde en leven, en de<br />

vrede die we <strong>in</strong> Jezus hebben ontmoet op<br />

de eerste plaats zetten.<br />

Hoe kom je opnieuw op de golflengte van<br />

Gods liefde en vrede? Christenen zeggen:<br />

door ruimte te maken voor stilte en gebed,<br />

door omwille van de Heer te vasten<br />

(sober leven met m<strong>in</strong>der eten en dr<strong>in</strong>ken),<br />

door je medemens te dienen en te<br />

helpen. Zo kan vrede groeien <strong>in</strong> ons hart.<br />

En wanneer <strong>in</strong> veel harten de vrede beg<strong>in</strong>t,<br />

dan kan vrede ook toenemen <strong>in</strong> de<br />

wereld van nu!<br />

Mgr. J. van den Hende<br />

Pastoraal team RK parochie<br />

38<br />

zondag 3 maart Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 3 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 3 maart Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 10 maart Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 10 maart Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 10 maart Samenkomst Kerk aan Huis - spreker B. Visser Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 17 maart Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 maart Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 17 maart Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 24 maart Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 maart Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 24 maart Kerkdienst - zr. D. van den Dool Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 24 maart Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

donderdag 28 maart<br />

vrijdag 29 maart<br />

Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g - Witte<br />

Donderdag<br />

Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g -<br />

Goede Vrijdag<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 19.30 uur vrij<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 19.30 uur vrij<br />

vrijdag 29 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zaterdag 30 maart<br />

Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g -<br />

Paaswake<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 21.00 uur vrij<br />

zondag 31 maart Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g - Pasen PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 12.30 uur vrij<br />

zondag 31 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 31 maart Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Renée van den Berg – Waterscout<strong>in</strong>g<br />

JCJ van Speijk<br />

Wat doe je als je verker<strong>in</strong>g krijgt met<br />

iemand die van kle<strong>in</strong>s af aan bij de waterscout<strong>in</strong>g<br />

zit? Voor Renée (46) was<br />

het antwoord duidelijk: meedoen! En<br />

dat beviel. Hun twee k<strong>in</strong>deren g<strong>in</strong>gen<br />

ook en zijn nu (rond de 20 jaar) nog<br />

steeds actief: dit is een echte scout<strong>in</strong>gfamilie.<br />

Renée werkt twee dagen per week als doktersassistent, en<br />

geeft op maandag zwemles. De zaterdag is voor de scout<strong>in</strong>g: ‘Ik<br />

geef leid<strong>in</strong>g aan de welpen, k<strong>in</strong>deren van 7 tot 11 jaar. Zij doen<br />

vooral spelletjes, speurtochten en <strong>in</strong>signewerk zoals leren knopen<br />

leggen en kampvuur maken.’<br />

De oudere k<strong>in</strong>deren zitten driekwart van het jaar vooral op het<br />

water’, vervolgt Renée, ‘en leren alles over boten en varen.’<br />

Letty Pak – Museum <strong>Overschie</strong><br />

Letty is zeker geen onbekende <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>:<br />

ze was 17 jaar directeur van de<br />

Regenboogschool. Rond haar pensioner<strong>in</strong>g<br />

begon ze met vrijwilligerswerk.<br />

‘Ik deed eerst veel bestuurswerk’, vertelt<br />

Letty. ‘Ongeveer zes jaar geleden<br />

ben ik de archieven van protestantschristelijke<br />

scholen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gaan ordenen voor het museum,<br />

van 1866 tot 1993.’<br />

‘Alle notulen waren er nog. Dat was heel boeiend’, zegt Letty.<br />

‘Het gaf echt een tijdbeeld. In de jaren ’20 was het bijvoorbeeld<br />

een schande als een getrouwde vrouw bleef werken. Daar werd<br />

over vergaderd. Wat ook opviel: de notulen gaan over personeel,<br />

huisvest<strong>in</strong>g en f<strong>in</strong>anciën, maar niet over de <strong>in</strong>houd van<br />

het onderwijs.’<br />

De schoolarchieven liggen nu geordend en wel <strong>in</strong> het Gemeentearchief,<br />

maar Letty blijft actief <strong>in</strong> het museum!<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds 2018 <strong>in</strong> Pernis, daarvoor <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon aan de Schansweg, al 45 jaar.<br />

39<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat was het Zestienhovensepark. Nu herken ik het niet echt<br />

meer.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Toch wel het dorpse gevoel dat er nog steeds is.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het Wilgenpaadje <strong>in</strong> de IJskelder <strong>in</strong> Park Zestienhoven.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Wat eigenlijk iedereen zegt: het is een dorp aan de rand van de<br />

stad.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik v<strong>in</strong>d <strong>Overschie</strong> wel goed zoals het is.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Al die versteende tu<strong>in</strong>en: tegels eruit, en planten er<strong>in</strong>!<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Door mijn man ben ik er<strong>in</strong> gerold.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik heb nooit op scout<strong>in</strong>g gezeten als k<strong>in</strong>d, maar ik v<strong>in</strong>d het hartstikke<br />

leuk.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Iemand vroeg of het archief <strong>in</strong> orde maken geen klusje voor mij<br />

was.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het erg <strong>in</strong>teressant en er heerst een leuke sfeer.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De waarder<strong>in</strong>g van de k<strong>in</strong>deren dat je er elke zaterdag bent.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Je hebt contact met anderen en het verbreedt je blik.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Uw vertrouwde apotheek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!