15.12.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 72

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>72</strong> • december 2023 - januari 2024<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

19<br />

23<br />

30<br />

33<br />

35<br />

Escaperoom leert jongeren over uitbuit<strong>in</strong>g<br />

Bethelkerk door brand grotendeels verwoest<br />

Zie <strong>Overschie</strong>: Kunst is van ons allemaal<br />

Molen De Speelman <strong>in</strong> de rouw<br />

<strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g voor Aad van Dijk<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

ZAKCENTJE VERDIENEN?<br />

Word bezorger!<br />

Aanmelden via.<br />

www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 c –<br />

3044 EE Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.050 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 73 – 2024:<br />

15 januari 2024.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2


Voorwoord<br />

En zo zijn we alweer bijna aan het e<strong>in</strong>de van het jaar 2023.<br />

Het was een jaar dat snel voorbijg<strong>in</strong>g en waar<strong>in</strong> veel gebeurde.<br />

Dat gold voor de redactie, en zal voor u, de lezer,<br />

vast niet anders zijn geweest. We zijn met zijn allen druk<br />

met van alles: werk, gez<strong>in</strong>, (kle<strong>in</strong>)k<strong>in</strong>deren, sport, gezondheid,<br />

maar misschien ook f<strong>in</strong>anciën en huisvest<strong>in</strong>g. Naast<br />

zaken die ons persoonlijk raken, zijn er natuurlijk ook gebeurtenissen<br />

van verder weg die ons bezighouden.<br />

Met een terugblik op het afgelopen jaar ontkomen we er niet<br />

aan om ons te beseffen hoe goed we het eigenlijk wel niet hebben.<br />

Of, als dat m<strong>in</strong>der het geval is, te zoeken naar zo veel mogelijk<br />

lichtpuntjes. Het e<strong>in</strong>de van het jaar is een tijd waar<strong>in</strong> we er<br />

vaak bij stilstaan dat niet alles vanzelfsprekend is. Dat we ons<br />

realiseren dat anderen het soms m<strong>in</strong>der goed hebben. Mensen<br />

ver weg, maar ook <strong>in</strong> onze directe omgev<strong>in</strong>g. De tijd rond kerst<br />

en oud en nieuw nodigt uit om wat meer op elkaar te letten. Om<br />

zo nodig bij te spr<strong>in</strong>gen met aandacht of hulp voor mensen die<br />

dat goed kunnen gebruiken.<br />

Als redactie proberen we dat te doen door <strong>in</strong> alle <strong>in</strong>formatie die<br />

we b<strong>in</strong>nenkrijgen te focussen op leuke en mooie activiteiten en<br />

gebeurtenissen. We hopen dat onze lezers hieruit iets positiefs<br />

meenemen, een opkikkertje. Maar dat is lastig als de actualiteit<br />

gewoon m<strong>in</strong>der leuk is. Dat realiseerden we ons weer eens<br />

bij het afbranden van de Bethelkerk. De brand was een schok.<br />

Niet alleen voor de leden van de kerkgenootschappen, maar<br />

ook voor de directe buurt en iets wijdere omgev<strong>in</strong>g. Maar: ook<br />

nu was er iets moois te zien. Want de hulp kwam snel en van<br />

alle kanten. Vervangende ruimtes werden snel geregeld, en er<br />

was saamhorigheid <strong>in</strong> het delen van het verdriet. In deze <strong>editie</strong><br />

staat een artikel over de brand, met ook een blik naar het verleden<br />

van dit gebouw. Want deze kerk, dit vroegere verenig<strong>in</strong>gsgebouw,<br />

heeft voor veel mensen veel betekend.<br />

In deze <strong>editie</strong> ook een bijdrage vanuit Molen De Speelman<br />

waar<strong>in</strong> stilgestaan wordt bij het overlijden van oud-molenaar<br />

Ton. Hoe de molen zelf omgaat met vreugde en verdriet vertelt<br />

dit stukje ook.<br />

Verder het vervolg van het verhaal over Salomo’s Tempel, aandacht<br />

voor de activiteiten van Buurvrienden <strong>Overschie</strong>, een<br />

uitnodig<strong>in</strong>g van Loopgroep <strong>Overschie</strong> en Bewegen 50+ om mee<br />

te doen, een sympathiek verslag van de uitreik<strong>in</strong>g van de <strong>Overschie</strong>se<br />

Penn<strong>in</strong>g aan Aad van Dijk – trouwens ook trouw vrijwilliger<br />

van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> – en een mooi portret van<br />

een betrokken arts woonachtig <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> ontbreken de vaste rubrieken niet met hun aankondig<strong>in</strong>gen<br />

van activiteiten, terugblikken, en andere <strong>in</strong>formatie.<br />

We sluiten hiermee onze 6e jaargang van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

af, en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en<br />

vooral gezond 2024.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Foto voorzijde: Een <strong>in</strong> kerstsfeer versierde achtertu<strong>in</strong> van een van de<br />

huizen van de Delftweg; goed zichtbaar vanaf het Veerhuiseiland<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord: 5<br />

Wat is je wens? 5<br />

“Salomo’s tempel gesloopt” 7<br />

Bericht van bewonersorganisatie BOOS 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Veilig <strong>Overschie</strong> 19<br />

Van won<strong>in</strong>gnood naar won<strong>in</strong>gnood? 21<br />

Bethelkerk door brand grotendeels verwoest 23<br />

Lezers delen <strong>Overschie</strong>se foto’s 23<br />

Terugblik 25<br />

Het dak g<strong>in</strong>g eraf! 27<br />

Acitiviteitenagenda Buurvrienden januari 2024 27<br />

Popkoor Prestige: ‘Wij z<strong>in</strong>gen de nieuwste hits!’ 29<br />

Stadzicht zoekt vrijwilligers met groene v<strong>in</strong>gers 29<br />

Schilderij <strong>in</strong> kerstsfeer 29<br />

Kunst is van ons allemaal 30<br />

Tweede Kamerverkiez<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: de uitslag 31<br />

Molen De Speelman <strong>in</strong> de rouw 33<br />

Nieuwjaarsfooi bezorger NiO kan digitaal 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

‘Jullie zijn nog lang niet moe!’ 35<br />

Een blik op Rob<strong>in</strong> Peeters 37<br />

Koop zelf olie 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


Pearle Bril Plan<br />

Altijd goed zicht al vanaf 7.50<br />

per maand.<br />

Zolang je deelneemt aan het Pearle Bril Plan heb je elke 2 jaar een<br />

nieuwe look en ben je verzekerd van scherp zicht. Je geniet van extra<br />

zekerheid met nieuwe glazen als je zicht verandert en garantie bij<br />

schade, verlies of diefstal. Bovendien profiteer je van extra voordeel.<br />

De voordelen van het Pearle Bril Plan:<br />

✓Altijd 2 brillen die bij je passen, daarom mag je beide brillen<br />

na 2 jaar vernieuwen<br />

✓Gratis vervangende glazen als je sterkte verandert<br />

✓Zorgeloos je brillen dragen, met garantie bij schade, verlies of diefstal<br />

✓50% kort<strong>in</strong>g op de 2 e bril<br />

Rekenvoorbeeld<br />

Elke 2 jaar 2 complete enkelvoudige brillen<br />

Enkelvoudige bril 120.-<br />

Montuur 10.-<br />

Glaspakket Brons 110.-<br />

Prijs per maand 5.-<br />

+<br />

Enkelvoudige bril 119.-<br />

Zonnebril 49.-<br />

Glaspakket zon ** 70.-<br />

Prijs per maand 5.-<br />

50% kort<strong>in</strong>g op 2 e bril – 2.50<br />

Prijs per maand 2.50<br />

7. 50<br />

PER MAAND<br />

Rekenvoorbeeld<br />

Elke 2 jaar 2 complete multifocale brillen<br />

Multifocale bril 300.-<br />

Montuur 110.-<br />

Glaspakket Brons 190.-<br />

Prijs per maand 12.50<br />

+<br />

Multifocale zonnebril 299.-<br />

Zonnebril 49.-<br />

Glaspakket zon ** 250.-<br />

Prijs per maand 12.50<br />

50% kort<strong>in</strong>g op 2 e bril – 6.25<br />

Prijs per maand 6.25<br />

18. 75<br />

PER MAAND<br />

Rekenvoorbeelden zijn op basis van een complete bril (montuur en glas) en zijn <strong>in</strong>clusief: * Elke 2 jaar een nieuwe<br />

bril • Extra garanties (gratis vervangende glazen als je sterkte verandert en dekk<strong>in</strong>g bij schade, verlies of diefstal)<br />

Bekijk de voorwaarden op Pearle.nl<br />

Pearle <strong>Overschie</strong> – Burgemeester Baumannlaan 160 E – 3042 AH Rotterdam – 010-2696302


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord:<br />

Jasper van Eijck<br />

Mijn naam is Jasper van Eijck en ik ben<br />

een relatief nieuwe <strong>Overschie</strong>ënaar. Ik<br />

kwam bij toeval <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wonen <strong>in</strong><br />

2010 vanwege de liefde. Mijn vrouw<br />

is hier niet geboren, maar haar moeder<br />

en grootouders wel. Als geboren<br />

Hagenees ben ik voor mijn studie <strong>in</strong><br />

Rotterdam komen wonen. Eerst Kral<strong>in</strong>gen<br />

en daarna <strong>in</strong> het Oude Noorden,<br />

maar ik heb <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wel echt mijn<br />

thuis gevonden. Na jarenlang aan de<br />

Baumannlaan te hebben gewoond,<br />

zijn we <strong>in</strong> 2016 naar de West-Sidel<strong>in</strong>ge<br />

verhuisd. Wij wonen <strong>in</strong> een mooi<br />

gerenoveerde jaren ’30 won<strong>in</strong>g. Wel<br />

naast de snelweg, maar wie woont er <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> niet naast de snelweg!<br />

Wat maakt <strong>Overschie</strong> zo’n fijne plek om<br />

te wonen? Mijn eerste kennismak<strong>in</strong>g<br />

met <strong>Overschie</strong> was Paradie <strong>Overschie</strong>.<br />

Een geweldig jaarlijks festival met grote<br />

namen <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark. Zou dat <strong>in</strong><br />

de toekomst nog eens terug kunnen komen?<br />

Ook de speeltu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>gen van<br />

Schiewijk en Levenslust v<strong>in</strong>d ik geweldige<br />

plekken om met jonge k<strong>in</strong>deren heen te<br />

gaan. Vele zomerse middagen hebben<br />

we daar doorgebracht. Het gemak van de<br />

w<strong>in</strong>kels <strong>in</strong> de Hoge Schie en de Baumannlaan<br />

en de goede bereikbaarheid van de<br />

wijk is ook top.<br />

Ook als ondernemer v<strong>in</strong>d ik alles wat ik<br />

nodig heb <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. S<strong>in</strong>ds 2018 huur<br />

ik voor mijn bedrijf een prachtige unit aan<br />

de Ludolf de Jonghstraat <strong>in</strong> het Bus<strong>in</strong>esscenter<br />

daar. Samen met mijn collega’s<br />

helpen wij daar won<strong>in</strong>gontruimers aan<br />

nieuwe klanten. Wist u dat er <strong>in</strong> het bus<strong>in</strong>esscenter<br />

meer dan 15 bedrijven zitten?!<br />

Trouwens, <strong>in</strong> het verleden heb ik ook <strong>in</strong> de<br />

Vlasfabriek gezeten, net aan de overkant<br />

van de Schie. S<strong>in</strong>ds vorig jaar werk ik ook<br />

mee bij Theater In de Lugt waar ik verantwoordelijk<br />

ben voor de zaalverhuur. Zo<br />

kom ik met veel mede-<strong>Overschie</strong>ënaren<br />

<strong>in</strong> contact. Ook een leuk weetje: ik heb<br />

mijn werk <strong>in</strong> het theater gevonden door<br />

een vacature <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

Mijn vrije tijd besteed ik op voetbalclub<br />

Zestienhoven. Als tra<strong>in</strong>er, manager en<br />

s<strong>in</strong>ds kort ook bij de sponsorcommissie<br />

probeer ik mijn steentje bij te dragen voor<br />

mijn k<strong>in</strong>deren en de club. Want naast mijn<br />

zoon voetbalt ook mijn dochter bij Zestienhoven,<br />

waar het meidenvoetbal een<br />

grote vlucht heeft genomen.<br />

<strong>Overschie</strong> biedt dus alles wat ik nodig<br />

heb. Is het hier allemaal perfect? Nee natuurlijk<br />

niet, maar als iedereen een beetje<br />

zijn best doet of meedenkt, maken wij<br />

samen ons <strong>Overschie</strong>!<br />

Omdat ik het leuk v<strong>in</strong>d om ook Park Zestienhoven<br />

meer bij <strong>Overschie</strong> te betrekken<br />

geef ik graag het stokje door aan Ed<br />

Bal, oud-voorzitter van Zestienhoven.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Wat is je wens?<br />

’t Is ruim een eeuw geleden<br />

dat de oude man dit vroeg<br />

Het meisje zei: de vrede,<br />

dat is voor mij genoeg.<br />

U lijkt me zo verstandig,<br />

zo wijs en ook zo vroom.<br />

Kom, wees een beetje handig,<br />

het is mijn grote droom.<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

De man vroeg haar: maar weet je<br />

dat wat je vraagt niet kan?<br />

Al is het maar een beetje,<br />

zei zij toen, kom op man!<br />

Als u het waar kunt maken,<br />

u heeft toch alle tijd,<br />

zal ik het gaan bewaken<br />

tot <strong>in</strong> uw eeuwigheid.<br />

Nieuwjaarskaart uit 1906


k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

Gourmet en fondue schotels<br />

voor<br />

€ 5,00 per persoon<br />

Verder verkrijgbaar: hele kalkoen,<br />

konijn en diverse soorten rollades<br />

Actie: 1 kilo kiprollade<br />

voor maar<br />

€ 7,95<br />

Burg. Baumannlaan 134 A - 3042 AE Rotterdam - tel. 06-42369564<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


Dirk van Noort vond <strong>in</strong> het archief een <strong>Overschie</strong>s verhaal uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van november 1937 met <strong>in</strong>teressante<br />

<strong>in</strong>formatie en foto’s van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> die tijd. In deze <strong>editie</strong> deel 3 van een serie foto’s met onderschrift uit 1937.<br />

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, d.d. 27 November 1937:<br />

“Salomo’s tempel gesloopt”<br />

In de bocht van het gesloten geheel van de<br />

Dorpsstraat vormde “Salomo’s Tempel”<br />

een forse afsluit<strong>in</strong>g van de huizenrij, een<br />

afsluit<strong>in</strong>g van een forsheid, die na het slopen<br />

van het rechthuis “De Vergulde Valck”<br />

er vlakbij, verder tevergeefs werd gezocht.<br />

Hendrik werd <strong>in</strong> 1652 schoolmeester<br />

van het dorp; Adriaen Blijvenburg, reeds<br />

<strong>in</strong> 1635 als Frans ondermeester vermeld,<br />

volgde Hendrik <strong>in</strong> 1664 als schoolmeester<br />

op. Korte tijd daarna zal de school opgeheven<br />

zijn. Nu het huis geheel is afgebroken<br />

heeft het zijn oude bestemm<strong>in</strong>g<br />

aan de nauwkeurige beschouwer geheel<br />

onthuld. De <strong>in</strong>gang lag <strong>in</strong> het midden van<br />

de zijgevel aan de poort. Hierdoor kwam<br />

men <strong>in</strong> het voorhuis met een zware eiken<br />

zolder<strong>in</strong>g van blanke moer- en k<strong>in</strong>derb<strong>in</strong>ten,<br />

waar tussen de planken met<br />

eiken f<strong>in</strong>eer waren belijmd, de moerb<strong>in</strong>ten<br />

ondersteund door eenvoudig geprofiteerde<br />

eiken consoles. L<strong>in</strong>ks achter<strong>in</strong><br />

de hoek gaf een spiltrap toegang tot de<br />

eerste verdiep<strong>in</strong>g. Door een deur tegenover<br />

de trap kwam men <strong>in</strong> de eigenlijke<br />

schoolzaal, een ruim vertrek van 9 X 5,5<br />

meter. Dit vertrek was rijker behandeld<br />

dan de andere. De geheel eiken zolder<strong>in</strong>g<br />

werd gedragen door zes gebeeldhouwde<br />

zandstenen leeuwenkoppen, die <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g<br />

verwantschap hebben met het<br />

beeldwerk van het <strong>in</strong> 1618 onder leid<strong>in</strong>g<br />

van de beroemde bouwmeester Hendrik<br />

de Keyser herbouwde stadhuis te Delft.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Teken<strong>in</strong>g van De Vergulde Valck van Johan Pr<strong>in</strong>s en de<br />

gevelsteen van Salomo’s Tempel<br />

Het huis had een gevelsteen waarop <strong>in</strong><br />

een cartouche uit die tijd het jaartal 1610<br />

(nu op het raadhuis opgeborgen), daaronder<br />

een bordje, waarop “Van ouds Salomo’s<br />

Tempel”<br />

Veler aandacht trok dit gebouw door zijn<br />

voorover hellend gebouwde voor- en<br />

zijgevel, opgetrokken van grijskleurige<br />

baksteen, met aan de hoeken een getande<br />

versier<strong>in</strong>g van rode baksteen, verlevendigd<br />

door zandsteen blokjes, aan het<br />

buurtslop (de oude naam voor een gemeenschappelijke<br />

poort).<br />

Twee foto’s waar<strong>in</strong> met pijlen aangegeven zijn De<br />

Vergulde Valck en Salomo’s Tempel en een advertentie<br />

van Bierbottelarij W. K<strong>in</strong>d<br />

Uit de archieven der gemeente blijkt, dat<br />

het bewuste pand <strong>in</strong> 1610 voor de Franse<br />

kostschoolmeester Samuel van der<br />

Leyden is opgetrokken. De leerl<strong>in</strong>gen<br />

waren <strong>in</strong>tern, hetwelk dan ook de grootte<br />

van dit bouwwerk verklaart. Ongetwijfeld<br />

heeft men met de naamsgev<strong>in</strong>g<br />

van “In Salomo’s Tempel” de ouders tot<br />

plaats<strong>in</strong>g van hun k<strong>in</strong>deren op dit <strong>in</strong>ternaat<br />

willen verlokken. Helaas, de school<br />

floreerde niet al te best. Uit het faillissement<br />

van Van der Leyden kocht Hendrik<br />

Blijvenburg <strong>in</strong> 1624 de school. Door hem<br />

werd ook les <strong>in</strong> Duits gegeven. Zijn zoon<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van een<br />

van de zandstenen leeuwenkoppen<br />

Foto’s: Dirk van Noort/Gemeentearchief Rotterdam


De medewerkers van de <strong>Overschie</strong>se Apotheek<br />

wensen u hele fijne feestdagen en een<br />

gezond en vospoedig nieuw jaar toe!<br />

Wij danken alle patiënten voor het vertrouwen<br />

dat u het afgelopen jaar <strong>in</strong> ons heeft gehad.<br />

De <strong>Overschie</strong>se Apotheek is de enige apotheek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!<br />

Geopend van 8:00 - 17:30 uur<br />

Altijd deskundig en gediplomeerd personeel aanwezig<br />

Veel medicatie op voorraad en bij spoed directe<br />

lever<strong>in</strong>g mogelijk<br />

Gratis bezorg<strong>in</strong>g<br />

24/7 afhalen uit de afhaalkluis<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

ROTTERDAMSE RIJWEG 130


BOOS<br />

Bericht van bewonersorganisatie BOOS<br />

Beste medebewoners van <strong>Overschie</strong>,<br />

BOOS stond <strong>in</strong> 2023 voor u klaar om u te helpen. Toeslagen aanvragen, formulieren <strong>in</strong>vullen, vragen over wonen en huren... Kortom:<br />

als u even verstrikt was <strong>in</strong> het doolhof van gemeente of won<strong>in</strong>gcorporatie.<br />

Ook <strong>in</strong> 2024 helpen we u graag. Onze vrijwilligers wijzen u ook volgend jaar de weg naar de <strong>in</strong>stanties die u nodig heeft. U v<strong>in</strong>dt ons<br />

<strong>in</strong> De Halte (Bibliotheek – Hoge Schiehof 39) van d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag van 10 tot 13 uur.<br />

Vanaf maandag 26 december tot en met vrijdag 5 januari hebben wij kerstvakantie.<br />

Vanaf d<strong>in</strong>sdag 9 januari zijn we er weer!<br />

De BOOS-medewerkers wensen u natuurlijk hele fijne Kerstdagen en een veilige,<br />

maar leuke jaarwissel<strong>in</strong>g.<br />

Op naar 2024, samen met BOOS en <strong>Overschie</strong>.<br />

Het team van BOOS<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> -<br />

B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Open <strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag t/m<br />

vrijdag van 10 tot 13 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


‘Het Lege Land’<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht januari 2024<br />

Als je het over <strong>Overschie</strong> hebt, dan denk je aan snelwegen, vaarwegen, een luchthaven, en een ondergrondse HSL. Maar<br />

niet aan een landschap met e<strong>in</strong>deloze vergezichten en maagdelijke weilanden, met hier en daar een enkel hek of een koe.<br />

Toch was dat ooit <strong>Overschie</strong>. Dat zie je goed bij de jubileumexpositie ‘35 jaar verzamelen’ van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Eén van de thema’s van de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

is ‘Het Lege Land’. Het museum heeft<br />

schilderijen uit de verzamel<strong>in</strong>g uitgekozen<br />

met dit thema. De schilderijen zijn<br />

te zien samen met een serie luchtfoto’s.<br />

Want die laten goed zien hoe een groot<br />

deel van <strong>Overschie</strong> veranderde van onbebouwd<br />

naar bebouwd.<br />

Verlangen naar leegte<br />

De meeste schilderijen zijn voor het eerst<br />

te zien. Het is frappant hoe schilders vroeger<br />

geïnspireerd raakten door de ooit<br />

ruime <strong>Overschie</strong>se vergezichten. Lege<br />

weides, een eenzaam hek dat je doet verlangen<br />

om het stille gebied te betreden.<br />

Op de drie landschapjes van Charles Jean<br />

Kemper (1913-1985) is nauwelijks een<br />

mens of dier te zien. Kemper maakte deze<br />

werken tijdens zijn <strong>Overschie</strong>se periode<br />

beg<strong>in</strong> jaren ’40.<br />

Ook te zien is een aquarel van Anton<br />

Geerl<strong>in</strong>gs (1923-2018). Hij schilderde een<br />

open landschap waar<strong>in</strong> het land en de<br />

wolkenlucht <strong>in</strong> elkaar lijken over te gaan.<br />

W. Hendrik Setz (1932-2010) maakte een<br />

stil w<strong>in</strong>terlandschap <strong>in</strong> de ongerepte<br />

Oost-Abtspolder, met het dorpssilhouet<br />

op de achtergrond. Een silhouet dat door<br />

jonge boompjes geleidelijk beg<strong>in</strong>t te verdwijnen.<br />

In die Oost-Abtspolder woonde<br />

Annie Augusteijn-Iburg (1912-1992). Ook<br />

zij tekende graag de weidse polder - het<br />

fijne landschapje dat op de expositie<br />

hangt is van haar.<br />

Levensader<br />

Er zijn heel veel luchtfoto’s van <strong>Overschie</strong>.<br />

Dat is niet zo gek, want de bekende luchtfotograaf<br />

Dick Lemcke woonde ooit <strong>in</strong> de<br />

Theodora Jacobalaan. Vijf luchtfoto’s zijn<br />

nu op de expositie te zien. De oudste is uit<br />

1920: een beeld van het nog onbebouwde<br />

land van Kle<strong>in</strong>polder Oost en West,<br />

zonder rijkswegen.<br />

Een luchtfoto uit 1938 toont de nieuwe<br />

hoofdstructuur van <strong>Overschie</strong> rondom<br />

rijksweg 13. De rijksweg is de nieuwe as<br />

van <strong>Overschie</strong>, maar er is nog we<strong>in</strong>ig bebouw<strong>in</strong>g.<br />

Heel anders zijn de foto’s van uit<br />

1978 en 2014. Niet het land of de huizen,<br />

maar het verkeer lijken nu de levensader<br />

van <strong>Overschie</strong>. Ook te zien is een foto van<br />

Lemcke van de dorpskern.<br />

Landkaart uit 1712<br />

De landkaart van Kruikius uit 1712 geeft<br />

je een blik op een nog veel verder verleden.<br />

Deze kaart is één van de oudste en<br />

meest correcte weergaven van <strong>Overschie</strong><br />

van voor de komst van de fotografie. De<br />

kaart is tot op circa tien meter nauwkeurig!<br />

Dat kreeg men voor elkaar dankzij<br />

een vroege vorm van driehoeksmet<strong>in</strong>g,<br />

met meetpunten <strong>in</strong> de Nieuwe Kerk van<br />

Delft (nog aanwezig) en <strong>in</strong> de afgebrande<br />

kerk van <strong>Overschie</strong>. Een enorme klus, met<br />

een prachtig resultaat.<br />

De schilderijen van de Oost-Abtspolder van Charles<br />

Kemper en Annie Augusteijn en de luchtfoto uit 1920 van<br />

de nog onbebouwde Kle<strong>in</strong>polders<br />

Foto’s: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong><br />

Nieuwjaarsreceptie<br />

Museum <strong>Overschie</strong> nodigt donateurs<br />

en belangstellenden uit voor de nieuwjaarsreceptie<br />

op zaterdag 6 januari.<br />

Aanvang 16.00 uur – <strong>in</strong>gang via <strong>Overschie</strong>se<br />

Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

•<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden<br />

Eigen reparatieafdel<strong>in</strong>g<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties beschikbaar<br />

waaronder die van ZINZI.<br />

Wij stofferen vakkundig en betaalbaar stoelen,<br />

fauteuils, kussens etc. Ook kun je bij ons het blockpr<strong>in</strong>ten<br />

ontdekken.<br />

•<br />

Onder het genot van een kopje koffie laten wij u<br />

met veel plezier onze prachtige collectie<br />

gouden, briljanten en zilveren<br />

sieraden zien.<br />

Bel even en kom gezellig langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Bovendijk 153<br />

Bus<strong>in</strong>esspark Hoog Zestienhoven<br />

3045 PD Rotterdam<br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.71


WMO radar<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13<br />

Huis van de wk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl


Nieuw<br />

TE KOOP/ TE HUUR<br />

Prestigieus en Duurzaam Kantorencomplex<br />

aan de Zestienho vensekade 180<br />

<strong>in</strong> Rotterdam <strong>Overschie</strong>.<br />

Bent u op zoek naar een milieubewuste en<br />

stijlvolle kantoorruimte? Ons nieuw opgeleverde<br />

kantorencomplex aan de Zestienhovensekade <strong>in</strong><br />

Rotterdam <strong>Overschie</strong> voldoet aan al uw wensen.<br />

Dit complex, bestaande uit drie kantoorunits met<br />

elegante gietvloeren en een gasloze<br />

<strong>in</strong>frastructuur, belichaamt een vooruitstrevende<br />

werkplek voor moderne ondernem<strong>in</strong>gen. Ervaar<br />

een perfecte harmonie van architectonische<br />

elegantie, functionaliteit en duurzaamheid<br />

Prijzen vanaf<br />

Koop: v.a.€ 500.000<br />

excl. BTW of<br />

Huur: v.a. €2.500<br />

p.m.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

010-3413807 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

Uitmuntende Locatie & Bereikbaarheid:<br />

Het complex geniet van een strategische ligg<strong>in</strong>g met<br />

uitstekende bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar<br />

vervoer. Gelegen nabij het verkeersknooppunt<br />

"Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>", zijn de snelwegen A4, A13, A16, en A20<br />

b<strong>in</strong>nen enkele m<strong>in</strong>uten bereikbaar<br />

Dit is uw kans om deel uit te maken van dit <strong>in</strong>novatieve<br />

kantorencomplex. Voor meer <strong>in</strong>formatie over het specifieke<br />

oplever<strong>in</strong>gsniveau en de voorzien<strong>in</strong>gen, nodigen wij u uit om<br />

contact op te nemen met onze makelaar. Zij staan klaar om<br />

u te <strong>in</strong>formeren en rond te leiden <strong>in</strong> dit <strong>in</strong>drukwekkende<br />

complex. Mis deze kans niet om uw bedrijf te vestigen op<br />

een van de meest gewilde locaties <strong>in</strong> Rotterdam..


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Verkeersveiligheid en verkeerscontroles<br />

Gevaarlijk en asociaal gedrag <strong>in</strong> het verkeer is voor veel bewoners een<br />

grote ergernis. De wijkraad heeft hier aandacht voor gevraagd. Dat<br />

heeft geresulteerd <strong>in</strong> een grote actie van politie en handhav<strong>in</strong>g op de<br />

Burgemeester Baumannlaan. Er werd onder meer gecontroleerd op te<br />

hard rijden, verkeerde verlicht<strong>in</strong>g, geen gordel dragen, de helmplicht en<br />

bellen <strong>in</strong> de auto. Er werden 23 bekeur<strong>in</strong>gen uitgedeeld. In de toekomst<br />

zal vaker worden gecontroleerd. Verder zijn we als wijkraad <strong>in</strong> gesprek<br />

met mobiliteit om te bespreken hoe de Burgemeester Baumannlaan en<br />

een aantal andere plekken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> voor de toekomst veiliger kunnen<br />

worden gemaakt voor alle soorten verkeersdeelnemers. Zodra dat<br />

concreter wordt, zullen we u uiteraard <strong>in</strong>formeren.<br />

Foto: Jeroen van der Steen<br />

Jongerenhubs<br />

Een van de thema’s <strong>in</strong> onze wijkvisie is ‘Gezond en gelukkig opgroeien <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>’. Bij onze rondgang door de wijk hoorden wij dat er best veel<br />

speelplekken zijn voor de jongere k<strong>in</strong>deren, maar dat er we<strong>in</strong>ig is voor<br />

jongeren tussen de 10 en de 18 jaar oud. We hebben hier een actie op<br />

geformuleerd. Dat heeft geresulteerd <strong>in</strong> de open<strong>in</strong>g van jongerenhubs<br />

op vijf plekken <strong>in</strong> de wijk: een kunst & cultuur hub <strong>in</strong> Theater In de Lugt,<br />

een sporthub bij RCSV Zestienhoven, jongerenhubs <strong>in</strong> het Huis van de<br />

wijk De Halte en <strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk, en een Natuurhub <strong>in</strong> de educatieve<br />

tu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de. De jongerenhubs zijn flexibel en <strong>in</strong> 2024 zal er een<br />

programmer<strong>in</strong>g worden opgesteld door WMO Radar. We hopen dat veel<br />

jongeren zullen gaan deelnemen aan de activiteiten.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Foto: Jeroen van der Steen<br />

Terugblik<br />

Het jaar 2023 komt tot een e<strong>in</strong>de. Tijd dus om terug te blikken op het<br />

afgelopen jaar. Het was het eerste volledige jaar voor ons als wijkraad,<br />

waar<strong>in</strong> we onze draai hadden gevonden. Het was het jaar waar<strong>in</strong> de<br />

clusters van de gemeente aan de slag g<strong>in</strong>gen met de door ons geformuleerde<br />

acties. Het jaar waar<strong>in</strong> de wijkhub aan de Abtsweg werd geopend<br />

en waar<strong>in</strong> we het voltallige college van Burgemeester en Wethouders<br />

mochten verwelkomen en hen bij konden praten over het belang van<br />

twee <strong>Overschie</strong>se projecten, Starrenburg-Kouwenhoek en Welschen 2.<br />

Op 19 december hebben we ook ons nieuwe wijkraadslid Kees van der<br />

Meer mogen verwelkomen. Welkom Kees! We zullen u ook komend jaar<br />

via <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en via social media op de hoogte houden van<br />

onze activiteiten. Voor nu wensen we alle <strong>Overschie</strong>ënaren hele gezellige<br />

feestdagen toe en veel geluk en gezondheid voor 2024!<br />

Foto: Ada van Noordwijk<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of contact met de wijkraad: e-mail wijkraden@rotterdam.nl


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

december 2023<br />

‘Ze schieten uit de grond’<br />

nen, zelfs voor een boswachter’,<br />

geeft Kees aan. ‘Zo zijn er <strong>in</strong> Nederland<br />

al 65 verschillende soorten<br />

boleten. Een heel <strong>in</strong>teressante<br />

wereld om je eens <strong>in</strong> te verdiepen.’<br />

Kijk voor een verzamel<strong>in</strong>g foto’s<br />

op Instagram van Buitenplaats De<br />

Tempel.<br />

Geheimen<br />

De Tempel en het naastgelegen<br />

Nieuw Rhodenrijs zijn een van de<br />

laatst bewaarde buitenplaatsen<br />

aan de rand van de stad. Het heeft<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Buitenplaats De Tempel is nu een<br />

paddenstoelenparadijs. ‘Ze schieten<br />

uit de grond’, vertelt boswachter<br />

Kees Perqu<strong>in</strong> van Natuurmonumenten.<br />

Aan de wandel <strong>in</strong> het buitengebied<br />

aan de rand van <strong>Overschie</strong>? U<br />

kunt ze zomaar tegenkomen: bo-<br />

Gekraagde aardster op Buitenplaats De Tempel - Foto: Ron van Bekkum<br />

leten, amanieten, russula’s en de<br />

gekraagde aardster. De ene is felgekleurd,<br />

zoals de grote oranje bekerzwam.<br />

De andere gaat op <strong>in</strong> de<br />

omgev<strong>in</strong>g, zoals het viltig judasoor.<br />

Sommige groeien graag op de<br />

grond, terwijl de hon<strong>in</strong>gzwam <strong>in</strong> de<br />

wortels van bomen leeft. ‘Het blijft<br />

lastig om paddenstoelen te herken-<br />

eeuwenoude lanen en paden die<br />

langs vijvers, beelden en historische<br />

gebouwen sl<strong>in</strong>geren. Zoals<br />

een theekoepel en het koetshuis<br />

met naastgelegen boomgaard. Z<strong>in</strong><br />

om de geheimen van De Tempel te<br />

ontdekken? Doe de wandelroute.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op Natuurmonumenten.<br />

‘Een boom is meer dan groen voor de deur’<br />

Verdwijnt een boom omdat die de gemeente aan. ‘De bomenvervang<strong>in</strong>gskaart<br />

geeft <strong>in</strong>zicht’, aldus<br />

ziek of dood is, dan vragen veel<br />

bewoners zich af: komt er een voor Joeri. ‘Hier staat precies op welke<br />

terug? Dat is te zien op de bomenvervang<strong>in</strong>gskaart.<br />

soort het is en of er een boom voor<br />

plekken bomen zijn gekapt, welke<br />

terugkomt. Je ziet marker<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

’De ruim 160.000 stadsbomen die de omgev<strong>in</strong>g van Zestienhoven en<br />

we hebben, krijgen het hele jaar het Zwarte Plasje tot straten <strong>in</strong> Pr<strong>in</strong>s<br />

door controles’, legt Joeri Moelker Alexander en de rest van de stad.<br />

van de gemeente uit. ’We houden Waar een boom is gerooid, staat <strong>in</strong><br />

alles netjes bij. Als boomcontroleurs<br />

constateren dat een boom licht<strong>in</strong>g.’<br />

die straat een v<strong>in</strong>kje met een toe-<br />

dood of ziek is, dan moet deze uit<br />

veiligheid worden verwijderd. Die In pr<strong>in</strong>cipe komt er een nieuwe<br />

kan namelijk takken verliezen of <strong>in</strong> boom terug waar er een is weggehaald,<br />

legt Joeri uit. ‘Er komt alleen<br />

een keer omvallen.’<br />

geen boom terug als er op die plek<br />

Inzicht<br />

iets anders komt. Zoals een nieuw<br />

Als een boom is gerooid, komt er gebouw. Bomen zijn belangrijk voor<br />

dan wel een voor terug? Met die de wijk, ze zorgen voor zuurstof en<br />

vraag kloppen veel bewoners bij verkoel<strong>in</strong>g. En bomen spelen een<br />

belangrijke rol <strong>in</strong> de stadsnatuur,<br />

als voed<strong>in</strong>gsbron of schuil- en<br />

nestelplek voor vogels en <strong>in</strong>secten.<br />

Een boom is meer dan alleen groen<br />

voor de deur. Veel mensen hechten<br />

er enorme waarde aan. Als bewoners<br />

zien dat een boom gekapt<br />

wordt, trekken ze echt aan de bel.’<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


december 2023<br />

Extra <strong>in</strong>formatie<br />

In Pr<strong>in</strong>s Alexander draait een proef<br />

met een QR-code om omwonenden<br />

extra <strong>in</strong>formatie te geven over<br />

bomen. Bomen die dood zijn of<br />

niet meer te herstellen, krijgen<br />

een bordje met een QR-code. Zo<br />

kunnen voorbijgangers opzoeken<br />

waarom die boom verdwijnt, want<br />

de staat ervan is niet altijd aan de<br />

buitenkant zichtbaar. Mogelijk krijgen<br />

bomen <strong>in</strong> andere delen van de<br />

stad ook de bordjes.<br />

Benieuwd naar bomen <strong>in</strong> de buurt?<br />

Kijk op de bomenvervang<strong>in</strong>gskaart.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie staat ook op Bomen<br />

| Rotterdam.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

‘Bewegen moet ook leuk zijn’<br />

Aad van Dijk is een begrip <strong>in</strong> de zomervakantie. Ze leren spr<strong>in</strong>ten,<br />

wijk. De bewoner zet zich al jaren kogelstoten en speerwerpen en<br />

vrijwillig <strong>in</strong> om iedereen <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g staan <strong>in</strong> de rij om mee te doen. ‘Het<br />

te krijgen. Via de Loopgroep is zo druk dat ik dat niet alleen kan<br />

<strong>Overschie</strong> bijvoorbeeld. ‘Zijn jullie al doen hoor, anderen helpen mee.’<br />

moe?’ zijn de geveugelde woorden<br />

van de vrijwilliger. Vorige week De vrijwilliger organiseerde jarenlang<br />

naschoolse sporten bij Rot-<br />

kreeg Aad de <strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g.<br />

terdam Atletiek, <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

‘Bewegen is zo belangrijk’, v<strong>in</strong>dt met Rotterdam Sportsupport. In<br />

Aad. ‘Maar het moet ook leuk en wijken waar k<strong>in</strong>deren we<strong>in</strong>ig sporten,<br />

zoals <strong>in</strong> het Nieuwe Westen en<br />

gezellig zijn.’ Het komt allemaal samen<br />

<strong>in</strong> de loopgroep die hij begon. de Provenierswijk, kunnen ze kennismaken<br />

met atletiek. ‘Het is heel<br />

Ze tra<strong>in</strong>en twee keer <strong>in</strong> de week,<br />

door weer en w<strong>in</strong>d.<br />

waardevol om k<strong>in</strong>deren enthousiast<br />

‘Toen we donderdag na de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g te maken voor de sport en ouders<br />

<strong>in</strong> het park terugkwamen, zag ik te betrekken. Toen ik 70 werd en<br />

fotografen en ook mensen die eerder<br />

hebben meegetra<strong>in</strong>d’, vertelt hij D<strong>in</strong>a Brezet - die zelf beweegmo-<br />

stopte, vroeg mijn fysiotherapeut<br />

over de <strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g die menten organiseerde voor mensen<br />

hij 23 november kreeg. ‘Dit zag ik<br />

niet aankomen. R<strong>in</strong>us, een van de<br />

deelnemers aan de loopgroep, had<br />

het geregeld. Samen met Leo Kool<br />

van onder andere het magaz<strong>in</strong>e<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.’<br />

met overgewicht - of ik ook iets wilde<br />

opzetten voor de wijk. Dat werd<br />

de loopgroep.’<br />

Doe mee<br />

Aad is zoals hij aangeeft ‘zijn leven<br />

lang al <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g’ en voelt zich<br />

op zijn 78e nog behoorlijk gezond.<br />

‘Ik zet me graag <strong>in</strong> om ook anderen<br />

te laten bewegen. Je voelt je<br />

voldaan hè, als een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g erop<br />

zit. Heb je <strong>in</strong>teresse? Loop met ons<br />

mee! Het kost we<strong>in</strong>ig en de sfeer is<br />

top.’<br />

Meedoen of vragen? Kijk op Facebook<br />

Loopgroep <strong>Overschie</strong>.<br />

Een verraste Aad kreeg de penn<strong>in</strong>g van Ada van Noordwijk<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

In de rij<br />

De lopers starten altijd bij Park<br />

Zestienhoven en speeltu<strong>in</strong> Levenslust,<br />

waar Aad ook vrijwilligerswerk<br />

doet. Zoals de organisatie van<br />

atletiekcl<strong>in</strong>ics voor k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> de<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Oud én Nieuw <strong>in</strong> de<br />

27 december K<strong>in</strong>derdisco<br />

Saaie dagen zo tussen kerst en de jaarwissel<strong>in</strong>g? Welnee<br />

de dag na kerst kun je al sw<strong>in</strong>gen tijdens onze k<strong>in</strong>derdisco.<br />

Je bent op 27 december van harte welkom <strong>in</strong> de Grote<br />

Kerk. We starten om 15:00 uur en de toegang is helemaal<br />

gratis! Neem vooral ook je vader, moeder, opa of oma mee<br />

(of een buurvrouw), zij mogen gewoon mee sw<strong>in</strong>gen, of<br />

langs de kant kijken naar hoe er gedanst wordt.<br />

7 januari Nieuwjaarsconcert<br />

een sw<strong>in</strong>gend beg<strong>in</strong> van 2024 met Popkoor Prestige<br />

Ook zijn er poffertjes, suikersp<strong>in</strong>nen en popcorn. In de photoboot<br />

kun je een selfie maken en er is een prijs voor het<br />

grootste danstalent!<br />

Aanvang 15:00 uur (deur open om 14:30 uur)<br />

E<strong>in</strong>de 17:00 uur<br />

Toegang gratis<br />

Popkoor Prestige is een spetterend pop- en showkoor, met een<br />

repertoire dat bestaat uit de nieuwste pop, rock en soul hits.<br />

Denk aan artiesten als Harry Styles, RONDÉ, Ed Sheeran en<br />

Bruno Mars. Op 7 januari z<strong>in</strong>gt het koor <strong>Overschie</strong> het nieuwe<br />

jaar <strong>in</strong>.<br />

Het koor bestaat uit mannen en vrouwen, die met elkaar een<br />

jonge geest delen. Goed z<strong>in</strong>gen én performen is hun doel. Het<br />

koor telt 155 leden en heeft, heel uniek, zijn eigen live band. De<br />

dirigent weet het beste te halen uit de groep én de leden, zodat<br />

ze spetterende grote shows neerzetten. Dat is nog eens een<br />

goed beg<strong>in</strong> van het nieuwe jaar!<br />

Dirigent en Pianist: Ton van Diepen<br />

Gitaar: Zjon de Bru<strong>in</strong><br />

Basgitaar: Andor Horvath<br />

Drums: Hans Stam<br />

Aanvang 15:00 uur (deur open om 14:30 uur)<br />

E<strong>in</strong>de rond 17:00 uur<br />

Toegang gratis<br />

Fijne feestdagen<br />

Het bestuur en alle vrijwilligers van sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk<br />

<strong>Overschie</strong> wensen je hele fijne feestdagen en goede start<br />

van 2024. We hopen dat je afgelopen jaar veel plezier<br />

van onze activiteiten hebt gehad en hopelijk zien we<br />

elkaar weer <strong>in</strong> het nieuwe jaar!<br />

www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


Veilig<br />

Escaperoom leert jongeren over uitbuit<strong>in</strong>g<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

Vraag hulp’. Dat is de belangrijkste boodschap aan jongeren die <strong>in</strong> een situatie van crim<strong>in</strong>ele of seksuele<br />

uitbuit<strong>in</strong>g terecht zijn gekomen. Slachtoffers voelen schaamte, angst of schuld waardoor ze het moeilijk<br />

v<strong>in</strong>den om erover te praten. Daarom is het lastig om <strong>in</strong> te schatten hoeveel jongeren dit overkomt. Met een<br />

escaperoom <strong>in</strong> een truck leren jongeren de signalen herkennen. Afgelopen woensdag stond de escapetruck<br />

bij de Hogeschool Rotterdam.<br />

Bij het b<strong>in</strong>nengaan <strong>in</strong> de truck hoor je<br />

het waargebeurde verhaal van Ronny.<br />

Op het moment dat hij betrapt wordt<br />

door de politie, doet hij het <strong>in</strong> zijn broek<br />

van angst. Toch is hij ook opgelucht,<br />

omdat hij nu wordt bevrijd uit de kille<br />

conta<strong>in</strong>er. De drugs, waarvoor hij het<br />

havengebied b<strong>in</strong>nenglipte, worden <strong>in</strong><br />

beslag genomen. Het was zo onschuldig<br />

begonnen. Hij hoefde alleen maar<br />

een pakketje af te geven, en dan zou<br />

hij e<strong>in</strong>delijk ergens bij horen. Maar al<br />

snel g<strong>in</strong>gen de klusjes over <strong>in</strong> gedwongen<br />

crim<strong>in</strong>ele activiteiten en leek er<br />

geen weg meer terug voor Ronny.<br />

Langetermijndenken<br />

De escaperoom voelt, kl<strong>in</strong>kt én ruikt<br />

levensecht en dat is precies de bedoel<strong>in</strong>g,<br />

zegt bedenker en bijzonder<br />

hoogleraar mensenhandel Jorn van Rij.<br />

‘Deelnemers luisteren naar het verhaal<br />

van Ronny en zien wat de gevolgen van<br />

keuzes zijn. Dat is bij jongeren tussen<br />

de 12 en 24 jaar extra belangrijk. Want<br />

hun langetermijndenken is nog niet volledig<br />

ontwikkeld.’ Omdat deze verhalen<br />

impact kunnen hebben, staan medewerkers<br />

van Humanitas na afloop klaar<br />

om met jongeren <strong>in</strong> gesprek te gaan.<br />

Chat erover<br />

Er is steeds meer aandacht voor crim<strong>in</strong>ele<br />

en seksuele uitbuit<strong>in</strong>g van jongeren.<br />

Collega’s van Directie Veiligheid<br />

werken daarom samen met verschillende<br />

organisaties aan dit <strong>in</strong>gewikkelde<br />

onderwerp. De komende weken is de<br />

campagne Chat Erover weer volop te<br />

zien op social media en <strong>in</strong> de stad. Mariëlle<br />

Kock, communicatieadviseur bij<br />

Directie Veiligheid, vertelt: ‘Op chaterover.nl<br />

kunnen slachtoffers en mensen<br />

uit hun omgev<strong>in</strong>g anoniem chatten met<br />

medewerkers van expertisecentrum<br />

Fier . Deze hulpverleners weten hoe zij<br />

slachtoffers van uitbuit<strong>in</strong>g kunnen helpen<br />

uit hun situatie te komen.’<br />

Toekomstige professionals<br />

Om de campagne kracht bij te zetten,<br />

is de escapetruck te gast bij de Hogeschool<br />

Rotterdam. Studenten – <strong>in</strong> het<br />

bijzonder die van de m<strong>in</strong>or Mensenhandel<br />

– leren hier over uitbuit<strong>in</strong>g. ‘Dat<br />

is belangrijk, want toekomstige professionals<br />

zijn hard nodig om signalen te<br />

herkennen’, zegt Mariëlle.<br />

Naast de escapetruck ervaren studenten<br />

ook met een VR-bril – ontwikkeld<br />

door de Veiligheidsalliantie Rotterdam<br />

Rijnmond - hoe seksuele uitbuit<strong>in</strong>g<br />

werkt. Donna, student Integrale Veiligheidskunde,<br />

vertelt: ‘De scènes waren<br />

heel geloofwaardig. Ik had het gevoel<br />

dat ik geen kant meer op kon. Een kle<strong>in</strong>e<br />

vraag – zoals het afgeven van een<br />

pakketje - is zo subtiel dat je niet doorhebt<br />

waar je eigenlijk mee <strong>in</strong>stemt.‘<br />

Bang voor gevolgen<br />

Marcel Aarts is rechercheur mensenhandel<br />

bij de politie (AVIM). Deze afdel<strong>in</strong>g<br />

doet onderzoek naar onder meer<br />

mensenhandel en mensensmokkel.<br />

‘Het kan zijn dat het slachtoffer strafbare<br />

feiten heeft gepleegd, waardoor<br />

hij of zij geen hulp durft te zoeken. Jongeren<br />

zijn mogelijk eerst vrijwillig <strong>in</strong>gestapt<br />

en zien zichzelf daardoor niet als<br />

slachtoffer. Ronny vertelt <strong>in</strong> zijn verhaal<br />

dat hij niet durft te ‘snitchen’ (het verl<strong>in</strong>ken<br />

van vrienden bij de politie) omdat<br />

hij bang is voor de gevolgen. Aangifte<br />

doen is voor deze jongeren vaak te<br />

bedreigend. Daarom is het belangrijk<br />

dat we met een <strong>in</strong>stantie als Humanitas<br />

ook andere vormen van hulp kunnen<br />

aanbieden. De kernboodschap is bewaard<br />

voor de laatste kamer van de<br />

escaperoom: je komt niet uit de situatie<br />

zonder hulp te vragen .’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Landelijk gaat het om zo’n 5.000<br />

slachtoffers van mensenhandel, meldt<br />

het Wetenschappelijk Onderzoek- en<br />

Documentatiecentrum. Dit zijn vrouwen<br />

én mannen. Het aantal meld<strong>in</strong>gen<br />

is slechts een fractie van de totale<br />

omvang van mensenhandel. Vermoed<br />

je mensenhandel? Maak dan een meld<strong>in</strong>g<br />

bij Meld Misdaad Anoniem (MMA)<br />

of het Meld-, Advies- en Registratiepunt<br />

jeugdprostitutie en mensenhandel<br />

van Sticht<strong>in</strong>g Humanitas Rotterdam.<br />

Slachtoffers en hun omgev<strong>in</strong>g kunnen<br />

ook anoniem terecht op de website.<br />

Voor vragen over de aanpak of het onderzoek<br />

kun je mailen naar<br />

ondermijn<strong>in</strong>gbco@rotterdam.nl.<br />

In januari start ook de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g signaalherkenn<strong>in</strong>g/uitbuit<strong>in</strong>g.<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

19


Rotterdam is van ons allemaal.<br />

Dat beg<strong>in</strong>t <strong>in</strong> uw wijk.<br />

Kijk op dé site over uw wijk voor:<br />

. nieuws<br />

. handige adressen<br />

. activiteiten van uw wijkraad<br />

. projecten waarover u kunt meedenken<br />

of waaraan u kunt meedoen<br />

Of kom langs<br />

<strong>in</strong> uw wijkhub<br />

Heeft u een vraag aan de<br />

gemeente, een idee voor<br />

<strong>Overschie</strong> of wilt u iets<br />

melden over uw omgev<strong>in</strong>g?<br />

Loop dan b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> uw<br />

wijkhub.<br />

Een afspraak maken<br />

is niet nodig!<br />

Adres: Abtsweg 26.<br />

Dagen: maandag tot en<br />

met donderdag<br />

Tijden: 10.00 tot 14.00 uur.<br />

www.rotterdam.nl/overschie


Van won<strong>in</strong>gnood naar huisgenoot of van<br />

huisgenoot naar won<strong>in</strong>gnood?<br />

Een nieuwe muzikale komedie over een revuester op leeftijd, die samen met haar huisgenoot aan drie theaterstudenten<br />

een kamer verhuurt <strong>in</strong> een riant Amsterdams grachtenpand, <strong>in</strong>spireerde de demissionair m<strong>in</strong>ister van huisvest<strong>in</strong>g Hugo<br />

de Jonge tot een oproep aan alleenstaanden <strong>in</strong> grote huizen om een kamer aan een student te verhuren. Nieuw is het idee<br />

niet, want ook gemeenten moedigen de kamerverhuur aan en veel universiteiten en hogescholen roepen medewerkers op<br />

om bij de start van het collegejaar buitenlandse studenten <strong>in</strong> huis te nemen die nog geen woonruimte hebben gevonden.<br />

Voor de hospita geeft het niet alleen reur<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> huis, maar het is ook een fijne extra<br />

bron van <strong>in</strong>komsten – er geldt nl. een<br />

fiscaal voordeel <strong>in</strong> de vorm van kamerverhuurvrijstell<strong>in</strong>g;<br />

de hospita kan bijna<br />

zesduizend euro per jaar aan huur vragen<br />

zonder daarover belast<strong>in</strong>g te betalen. En<br />

het zou ook een oploss<strong>in</strong>g kunnen zijn<br />

voor het tekort aan studentenkamers of<br />

het woontekort voor alleenstaanden. Een<br />

w<strong>in</strong>-w<strong>in</strong> situatie dus. Of is het toch niet zo<br />

simpel?<br />

Wat is hospitaverhuur?<br />

Bij hospitaverhuur verhuurt een bewoner<br />

een deel van zijn won<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong> hij zelf<br />

woont aan een ander. Deze (onder)huurder<br />

gebruikt <strong>in</strong> ruil voor de betal<strong>in</strong>g van<br />

een vergoed<strong>in</strong>g, één of meer kamers <strong>in</strong><br />

de won<strong>in</strong>g. De hospita en de huurder delen<br />

voorzien<strong>in</strong>gen, zoals de keuken, het<br />

toilet en de bad/doucheruimte.<br />

Won<strong>in</strong>g met een hypotheek<br />

De eigenaar van een koopwon<strong>in</strong>g met<br />

een hypotheek die de rol van hospita<br />

op zich neemt zonder dat hij hiervoor<br />

toestemm<strong>in</strong>g heeft van de bank, loopt<br />

het risico dat de bank eist dat de hypotheek<br />

wordt afgelost. Vaak staat <strong>in</strong> de<br />

hypotheekakte – het document met<br />

afspraken rondom de hypotheek – een<br />

zelfbewon<strong>in</strong>gsplicht. Ook bevat de akte<br />

vaak een huurbed<strong>in</strong>g, waar<strong>in</strong> staat dat<br />

toestemm<strong>in</strong>g van de bank nodig is voor<br />

verhuur van (een deel van) het huis. Als<br />

er een normale hypotheek op het huis<br />

zit, dan loopt de bank een groter risico,<br />

bijvoorbeeld omdat de waarde van het<br />

huis daalt.<br />

Wanneer de bank er achter komt dat de<br />

won<strong>in</strong>g wordt verhuurd <strong>in</strong> strijd met de<br />

bepal<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de hypotheekakte, dan zal<br />

de bank de eigenaar verzoeken om de<br />

huurovereenkomst te beë<strong>in</strong>digen en de<br />

huurder te vragen om het huis meteen te<br />

verlaten. Als de zogenaamde proefperiode<br />

dan al voorbij is, is de huurder echter<br />

niet verplicht om hieraan te voldoen. De<br />

huurder heeft dan nl. recht op huurbescherm<strong>in</strong>g.<br />

Huurbescherm<strong>in</strong>g<br />

Bij hospitakamers gelden de eerste negen<br />

maanden van het huurcontract als<br />

proeftijd. B<strong>in</strong>nen die tijd kan de verhuurder<br />

zonder reden de huur opzeggen. De<br />

huurder heeft <strong>in</strong> die tijd dus geen huurbescherm<strong>in</strong>g.<br />

Wel heeft de verhuurder een<br />

opzegtermijn van m<strong>in</strong>imaal drie maanden.<br />

Na de proeftijd geldt de normale<br />

huurbescherm<strong>in</strong>g. De verhuurder moet<br />

dan een rechtsgeldige reden hebben om<br />

de huur op te zeggen. Indien de huurder<br />

niet <strong>in</strong>stemt met de huuropzegg<strong>in</strong>g, dan<br />

e<strong>in</strong>digt de huurovereenkomst niet. Dat<br />

is alleen het geval <strong>in</strong>dien de rechter – op<br />

<strong>in</strong>itiatief van de verhuurder – oordeelt dat<br />

de huurovereenkomst e<strong>in</strong>digt en dat de<br />

huurder moet vertrekken.<br />

Onderverhuur<br />

Een huurder van een won<strong>in</strong>g kan de rol<br />

van hospita op zich nemen, tenzij er <strong>in</strong><br />

het huurcontract een onderverhuurverbod<br />

is opgenomen. Dat is vaak het geval,<br />

wat ook logisch is, want de eigenaar van<br />

een won<strong>in</strong>g zal overbewon<strong>in</strong>g of woonoverlast<br />

willen voorkomen. Ook wil een<br />

eigenaar natuurlijk graag zelf bepalen<br />

wie de won<strong>in</strong>g gebruikt. Overtred<strong>in</strong>g<br />

van een onderverhuurverbod resulteert<br />

<strong>in</strong> een tekortkom<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de nakom<strong>in</strong>g van<br />

de huurovereenkomst en kan leiden tot<br />

ontb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van de huurovereenkomst<br />

door de rechter. In dat geval zal de huurder<br />

de won<strong>in</strong>g moeten verlaten en hangt<br />

hem hetzelfde lot boven het hoofd als de<br />

won<strong>in</strong>geigenaar die <strong>in</strong> strijd met de hypotheekvoorwaarden<br />

handelt: hij zal de<br />

won<strong>in</strong>g kwijt raken.<br />

Het is misschien een druppel op de<br />

gloeiende plaat, maar hospitaverhuur<br />

kan bijdragen aan het oplossen van het<br />

kamertekort, mits de eigenaar c.q. de<br />

verhuurder zich op voorhand goed laat<br />

<strong>in</strong>formeren over zijn rechten en verplicht<strong>in</strong>gen.<br />

Meer weten? Neem gerust contact met<br />

mij op!<br />

Mr. J. Mikes<br />

Justion Advocaten<br />

L<strong>in</strong>atebaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

21


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Welkom bij<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Bethelkerk door brand grotendeels verwoest<br />

Woensdagavond 6 december brak er rond 23.00 uur brand uit <strong>in</strong> de Bethelkerk. De brand werd al snel groot en vernietigend.<br />

De brandweer kwam met groot materieel, maar kon niet voorkomen dat het gebouw grotendeels werd vernield:<br />

alleen de buitenmuren staan nog overe<strong>in</strong>d. Buurtgenoten en gebruikers van de kerk zijn ontzet door de enorme verwoest<strong>in</strong>g.<br />

Er heeft zich iemand bij de politie gemeld die zegt de brand te hebben aangestoken.<br />

zijn gevierd. Het was ook dé plek voor repetities en uitvoer<strong>in</strong>gen<br />

van de vele verenig<strong>in</strong>gen die <strong>Overschie</strong> vroeger telde. Ook politieke<br />

partijen, koren, toneelverenig<strong>in</strong>gen, het CJV en de <strong>Overschie</strong>se<br />

Turn Verenig<strong>in</strong>g maakten dankbaar gebruik van de zaal.<br />

Na de oorlog vonden de eerste kerkgenootschappen hun plek<br />

<strong>in</strong> de kerk. In eerste <strong>in</strong>stantie de Vrijz<strong>in</strong>nig Hervormden en de<br />

Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk. In 1967 konden zij de aandelen<br />

overnemen van de NV Vereenig<strong>in</strong>gsgebouw en werden ze<br />

eigenaar. In 1967 g<strong>in</strong>g de kerk over naar de Nederlands Gereformeerde<br />

Kerk, die na een afscheid<strong>in</strong>g was ontstaan. In 1989 werd<br />

de naam veranderd naar Bethelkerk.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Kerk- en buurtgebouw<br />

De Bethelkerk is eigendom van de Nederlands Gereformeerde<br />

Kerk <strong>Overschie</strong> en is <strong>in</strong> gebruik als kerk en ontmoet<strong>in</strong>gscentrum<br />

voor de buurt. Het gebouw werd ook gebruikt door twee andere<br />

kerkelijke genootschappen, Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong> en voor<br />

samenkomsten. De kerkgenootschappen zoeken vervangende<br />

ruimte en krijgen daarbij hulp van scholen en kerken <strong>in</strong> de<br />

buurt.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Geschiedenis van het gebouw<br />

De Bethelkerk was oorspronkelijk het <strong>Overschie</strong>se Verenig<strong>in</strong>gsgebouw,<br />

gebouwd en geopend <strong>in</strong> 1923. Dit gebouw was jarenlang<br />

dé feestzaal van <strong>Overschie</strong>, waar veel samenkomsten en<br />

tentoonstell<strong>in</strong>gen zijn gehouden, en jubilea en andere feesten<br />

De Burg. Bosstraat <strong>in</strong> 1924 met zicht op het Verenig<strong>in</strong>gsgebouw<br />

Foto: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong><br />

[bron] Uitgave Verenig<strong>in</strong>gsgebouw – Museum <strong>Overschie</strong> (2016)<br />

Lezers delen <strong>Overschie</strong>se foto’s<br />

In <strong>editie</strong> 68 riepen we lezers op om hun<br />

mooiste <strong>Overschie</strong> foto’s met ons te delen.<br />

Wij delen deze foto’s dan <strong>in</strong> het magaz<strong>in</strong>e.<br />

De foto’s komen ook te staan<br />

op de website natuurlijk<strong>in</strong>overschie.<br />

nl. Zo kan iedereen van deze <strong>Overschie</strong>se<br />

beelden genieten! Voor deze<br />

uitgave een mooi w<strong>in</strong>ters plaatje met<br />

Veerhuis en Grote Kerk <strong>in</strong> de sneeuw<br />

vanaf de Delftweg gezien.<br />

Foto: Mirielle Polane


k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

St. FLORIAN GROEP BV<br />

Wist u dat bij u <strong>in</strong> de buurt een bedrijf is<br />

die alle BHV- en EHBO opleid<strong>in</strong>gen voor u kan<br />

verzorgen? Wij zijn gespecialiseerd <strong>in</strong> het geven<br />

van opleid<strong>in</strong>gen, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen alsmede alle<br />

herhal<strong>in</strong>gscursussen.<br />

BHV -en EHBO opleid<strong>in</strong>gen zijn niet alleen<br />

bedoeld voor bedrijven, maar ook voor scholen,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, VGZ <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, et cetera.<br />

Alle cursisten die een curus met goed gevolg<br />

hebben afgesloten, krijgen een officieel<br />

certificaat.<br />

Kerstmis<br />

BEGINT BIJ DI MASCHI<br />

dimaschi.nl<br />

www.dimaschi.nl<br />

B<strong>in</strong>nen onze regio geven wij<br />

10% kort<strong>in</strong>g op het totale cursusgeld.<br />

Uw <strong>in</strong>teresse gewekt, kijk dan voor ons gehele<br />

cursusaanbod op onze website, of neem<br />

contact met ons op <strong>in</strong>fo@floriangroep.com<br />

Tel: 06 577 231 05.<br />

www.stfloriangroep.nl<br />

U bent van harte welkom, John van Delzen.<br />

Geschiedenis van de Oost-Abtspolder<br />

Een beschrijv<strong>in</strong>g van de geschiedenis van de<br />

Oost-Abtspolder op basis van uitgebreid onderzoek<br />

door auteur Ed Visser. Met <strong>in</strong>teressante verhalen, uitgebreid<br />

geïllustreerd.<br />

De uitgave ‘Geschiedenis van de<br />

Oost-Abtspolder’ is voor € 17,95 te koop<br />

bij Museum <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> het museum zelf<br />

of te bestellen via de webshop:<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

In onze mooie w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> Schiedam Kethel hebben wij:<br />

• ± 700 wijnen en bijzonder gedistilleerd<br />

• diverse streekproducten<br />

• mooie cadeau en relatiegeschenken<br />

• voor ieder budget en gelegenheid<br />

Graag tot ziens <strong>in</strong> onze w<strong>in</strong>kel!<br />

Mar<strong>in</strong>a en Marcel van Dijk<br />

Schiedamseweg 33<br />

3121 JD Schiedam<br />

www.wijnhandelvandijk.nl<br />

tel. 06-18246877<br />

#wijnhandelvandijk


Terugblik<br />

Zondag 26 november presenteerde auteur Ed Visser zijn boek ‘Geschiedenis van de Oost-Abtspolder’. Een geïnteresseerd<br />

gezelschap luisterde naar zijn toelicht<strong>in</strong>g op deze nieuwe uitgave van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Zaterdag 2 december organiseerde Plus Supermarkt Richard de Zoete <strong>in</strong> de Grote Kerk de ‘Grote S<strong>in</strong>terklaasshow’. Er waren<br />

een heleboel enthousiaste k<strong>in</strong>deren bij.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

Zaterdag 9 december reed de traditionele Truckrun door <strong>Overschie</strong>. Het weer werkte niet erg mee, maar toch was het een<br />

geslaagd feestje! Met dank aan de talloze sponsors en vrijwilligers die dit evenement ook dit jaar mogelijk maakten.<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Nu te koop!<br />

Praktische 3- of 4-maandskalenders<br />

Kosten:<br />

3-maandskalender - € 9,00 per stuk<br />

4-maandskalender - € 10,50 per stuk<br />

Prijzen excl. BTW en verzendkosten<br />

Stuur nu een mail met aantal en<br />

adresgegevens naar dmdesk –<br />

adm<strong>in</strong>istratie@dmdesk.nl


Het dak g<strong>in</strong>g eraf!<br />

Coverband Overwater bij Buurvrienden <strong>Overschie</strong><br />

Was je erbij op 21 november? Als dat niet zo was, dan heb je heel wat gemist! Coverband OVERWATER (met Wim, Pio<br />

en John) speelde met zangeres Marieke Van Noort en gitarist Frank Hill. De band speelde spontaan een uurtje langer.<br />

En het was geweldig!<br />

Overwater bestaat uit echte muziekliefhebbers,<br />

mét een HWD hart. Ze speelden<br />

tijdens het happy ouder uurtje op<br />

d<strong>in</strong>sdag 21 november. De bedoel<strong>in</strong>g<br />

was dat ze van 15 tot 16 uur zouden<br />

optreden. Maar dat duurde een stuk<br />

langer... wat een heerlijk feest <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

zomaar op d<strong>in</strong>sdagmiddag, en<br />

nog gratis ook (zoals altijd).<br />

Een behoorlijk aantal nieuwe bezoekers<br />

uit <strong>Overschie</strong> genoten mee. En de<br />

buurvrienden gaan gewoon door, ook<br />

<strong>in</strong> 2024. Iedere week is het feest met<br />

sportieve, sociale en muzikale activiteiten<br />

op en rond buurhuis de Taludhoeve<br />

op het sportcomplex van FCB-HWD.<br />

Hans van Luijpen<br />

coörd<strong>in</strong>ator groep BUURVRIENDEN<br />

Foto: Hans van Luijpen<br />

ACITIVITEITENAGENDA Buurvrienden januari 2024<br />

GRATIS 55+ sportieve en sociale activiteiten bij FCB-HWD<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 - 14.00 uur: Gezamenlijke <strong>in</strong>loop, gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 - 15.00 uur: In groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES , Sjeudeboel, Legpuzzelen, museum, gasten 15.00 -16.00 uur: Gezamenlijk<br />

Happy Ouder Uurtje: activiteiten, artiesten, bands, koren of DJ Marian 16.00 -16.30 uur: Gezamenlijke uitloop, op de<br />

foto met artiesten, napraten activiteiten, opruimen<br />

27<br />

Iedere woensdag en donderdag<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur: Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur: Wandelvoetbal, aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

Bijzondere d<strong>in</strong>sdagactiviteiten<br />

D<strong>in</strong>sdag 2 januari: 15.00-16.00 uur: Nieuwjaarsborrel (voor <strong>in</strong>fo: Leny en Henny)<br />

D<strong>in</strong>sdag 9 januari: 15.00 -16.00 uur: zanger Joris Lutz<br />

D<strong>in</strong>sdag 16 januari: 15.00-16.00 uur: DJ Marian met jaren 60/70 muziek<br />

D<strong>in</strong>sdag 23 januari: 14.00-16.00 uur: Workshop armbandjes (opgeven bij Ria)<br />

D<strong>in</strong>sdag 30 januari: 15.00-16.00 uur: NIEUW - muzikale wereldreis met excursie<br />

Hans van Luijpen<br />

Coörd<strong>in</strong>ator BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

e-mail: hvanluijpen@gmail.com<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten: Leny Hopman (lenyhopman@gmail.com) en Henny van Luijpen (hluijpen@gmail.com)


Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk<br />

<strong>Overschie</strong> presenteert


Popkoor Prestige: ‘Wij z<strong>in</strong>gen de nieuwste hits!’<br />

Optreden <strong>in</strong> Grote Kerk <strong>Overschie</strong>, zondag 7 januari<br />

Popkoor Prestige is een spetterend pop- en showkoor, met een repertoire dat bestaat uit de nieuwste pop, rock en soul hits.<br />

Denk aan artiesten als Harry Styles, RONDÉ, Ed Sheeran en Bruno Mars. Op 7 januari z<strong>in</strong>gt het koor <strong>Overschie</strong> het nieuwe<br />

jaar <strong>in</strong>.<br />

Het koor bestaat uit mannen en vrouwen, die met elkaar een<br />

jonge geest delen. Goed z<strong>in</strong>gen én performen is hun doel. Het<br />

koor telt 155 leden en heeft, heel uniek, zijn eigen live band. De<br />

dirigent weet het beste te halen uit de groep én de leden, zodat<br />

ze spetterende grote shows neerzetten. Dat is nog eens een<br />

goed beg<strong>in</strong> van het nieuwe jaar!<br />

Zondag 7 januari<br />

Grote Kerk – Ov. Dorpsstraat 95<br />

Aanvang 15.00 uur<br />

Zaal open vanaf 14.30 uur<br />

Toegang vrij<br />

Dirigent en Pianist: Ton van Diepen<br />

Gitaar: Zjon de Bru<strong>in</strong><br />

Basgitaar: Andor Horvath<br />

Drums: Hans Stam<br />

Schilderij <strong>in</strong> kerstsfeer<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

De <strong>Overschie</strong>se schilder Gyula Rajkovics stuurde <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een mooi kerstschilderij.<br />

Hij schilderde een eenvoudige kerststal, precies zoals de Italiaanse klassiek<br />

schilder Domenico Girlandato dat had gedaan <strong>in</strong> de vijftiende eeuw.<br />

29<br />

Gyula Rajkovics<br />

www.rajkovics.wordpress.com<br />

telefoon: 06-83309382<br />

Stadzicht zoekt vrijwilligers met groene v<strong>in</strong>gers<br />

Stadzicht is een ‘wonen met zorg’ locatie<br />

van Laurens en ligt aan de <strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg. Hier wonen ouderen<br />

en jongeren met dementie. De bewoners<br />

van Stadzicht hebben een tu<strong>in</strong>,<br />

en Stadzicht zoekt vrijwilligers die hier<br />

willen helpen. Heb jij groene v<strong>in</strong>gers<br />

en tijd? Help dan mee!<br />

Achter het gebouw van Stadzicht ligt een<br />

grote tu<strong>in</strong>. Een hoveniersbedrijf doet het<br />

onderhoud, maar niet overal. Een stuk<br />

tu<strong>in</strong> is van de bewoners en medewerkers.<br />

Zij hebben een grote tu<strong>in</strong>kas, een (verhoogd)<br />

groentebed en veel plantenbakken.<br />

Stadzicht zoekt vrijwilligers die een handje<br />

willen helpen, zelfstandig of samen met bewoners.<br />

Planten op laten groeien <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>kas<br />

en uitzetten <strong>in</strong> het groentebed, planten<br />

water geven. Paden schoon houden enz. Er<br />

zijn veel klussen te doen en nieuwe projecten<br />

om mee aan de slag te gaan. We willen<br />

bijvoorbeeld graag een waterval realiseren,<br />

maar weten niet hoe dat moet.<br />

Heb je <strong>in</strong>teresse?<br />

Stuur mij een mail, dan maken we een<br />

afspraak om kennis te maken.<br />

Ingrid Franken (coörd<strong>in</strong>ator <strong>in</strong>formele<br />

zorg, i.reekers@laurens.nl)<br />

Foto: Ingrid Franken


Kunst is van ons allemaal<br />

ZIE OVERSCHIE 20 januari 2024<br />

De nieuwe <strong>editie</strong> van Zie <strong>Overschie</strong> laat je kennismaken met uiteenlopende kunst die ook heel verschillende bedoel<strong>in</strong>gen<br />

heeft: van een lez<strong>in</strong>g over de protestkunst van Ai Weiwei en een film over Nan Gold<strong>in</strong>g tot een workshop landschap of bloemen<br />

schilderen à la Bob Ross. K<strong>in</strong>deren leren hoe zij met kunst hun men<strong>in</strong>g kunnen geven over de wereld.<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

30<br />

Kunst kan je laten nadenken, lachen, ontroeren,<br />

boos maken, of op een andere manier raken.<br />

Bijna iedereen v<strong>in</strong>dt er wel iets van. En dat<br />

is ook de bedoel<strong>in</strong>g van kunstenaars! Kunst<br />

kan alleen maar mooi zijn, maar kunstenaars<br />

kunnen met hun werk ook kritiek geven op<br />

hun omgev<strong>in</strong>g of de wijdere wereld. Kunst,<br />

dat is echt van ons allemaal!<br />

Van Ai Weiwei tot Bob Ross<br />

Ai Weiwei (nu te zien <strong>in</strong> de Kunsthal) en Nan<br />

Gold<strong>in</strong>g maken kritische kunst, met persoonlijke<br />

en <strong>in</strong>drukwekkende verhalen.<br />

Kunstenaar Florian Borstlap laat k<strong>in</strong>deren zien<br />

hoe zij met kunst kunnen laten zien wat ze v<strong>in</strong>den<br />

van wat er om hen heen of <strong>in</strong> de wereld<br />

gebeurt (bijvoorbeeld over het milieu, ongelijkheid<br />

of oorlog).<br />

Dit wat activistische programma e<strong>in</strong>digt met<br />

het v<strong>in</strong>den van rust <strong>in</strong> lieflijke kunst, met een<br />

workshop schilderen als Bob Ross.<br />

Het programma:<br />

Theater In De Lugt<br />

Film en ontbijt - 09.15 uur <strong>in</strong>loop en ontbijt<br />

10.00 uur start film 12.00 uur e<strong>in</strong>de film<br />

K<strong>in</strong>derworkshop – 13.00 uur en 15.00 uur<br />

Film & Ontbijt: All the beauty and the bloodshed<br />

-Nan Gold<strong>in</strong> Regie: Laura Poitras<br />

All the Beauty and the Bloodshed is een emotioneel<br />

verhaal over fotograaf en activiste Nan Gold<strong>in</strong>.<br />

Zij is wereldberoemd en heel uitgesproken.<br />

Regisseur Laura Poitras maakte een <strong>in</strong>drukwekkend<br />

en zeer persoonlijk portret van één van de<br />

belangrijkste fotografen van de late 20e eeuw.<br />

Voor wie wil: met ontbijt<br />

Je kunt gratis naar deze film, als je wilt mét<br />

een heerlijk ontbijtje voor €13,50. Het ontbijt<br />

biedt In De Lugt aan samen met Versus. Het<br />

ontbijtje bestaat uit: croissantje, eitje, broodjes,<br />

divers beleg, fruit en een verse jus d’orange<br />

óf een glaasje prosecco en koffie of thee.<br />

Super luxe en zeker weten beregezellig!<br />

Aanmelden via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Zeg het met kunst! Villa Zebra workshop van<br />

Florian Borstlap<br />

Florian maakt vreemde, grappige kunst om<br />

iets te vertellen over onze wereld. Hij experimenteert<br />

en houdt van improviseren: lekker<br />

speels dus. Hij wil zijn publiek met kunst laten<br />

nadenken over de perfecte wereld. Hoe ziet<br />

zo’n wereld eruit? Florian wil graag andere<br />

mensen <strong>in</strong>spireren en zijn liefde voor het<br />

leven laten zien. Ook wil hij mensen aanmoedigen<br />

om bij de wereld betrokken te zijn, en<br />

v<strong>in</strong>dt hij dat iedereen er mag zijn.<br />

Er is een workshop om 13.00 en een om 15.00<br />

uur. De workshop is gratis maar je moet je wel<br />

even aanmelden via www.<strong>in</strong>delugt.nl.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

15.00 – 16.30 uur Lez<strong>in</strong>g over Ai Weiwei door curator<br />

Joris Wester<strong>in</strong>k van de Kunsthal, met borrel.<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Kunsthal is de grootste<br />

overzichtstentoonstell<strong>in</strong>g die er ooit was<br />

van Ai Weiwei, de wereldberoemde Ch<strong>in</strong>ese<br />

kunstenaar en mensenrechtenactivist. Zijn<br />

vroege jeugd bracht hij met zijn vader door<br />

<strong>in</strong> ball<strong>in</strong>gschap. Zijn kritiek brengt hem regelmatig<br />

<strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a <strong>in</strong> de problemen, en ook daar<br />

maakt hij <strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gende kunstwerken over.<br />

De kunstwerken tonen zijn zoektocht naar<br />

menselijkheid en een betere wereld. De <strong>in</strong>timidatiemethoden<br />

van de Ch<strong>in</strong>ese reger<strong>in</strong>g,<br />

de roep om vrijheid, oorlogen en de wereldwijde<br />

vluchtel<strong>in</strong>gencrises; de kunstenaar v<strong>in</strong>dt<br />

dat we allen verantwoordelijk zijn om actie te<br />

ondernemen bij bedreig<strong>in</strong>gen van de vrijheid<br />

van men<strong>in</strong>gsuit<strong>in</strong>g en mensenrechten.<br />

(bron o.a. website Kunsthal)<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

18.00-21.00 uur Workshop schilderen Bob<br />

Ross, met consumptie.<br />

De workshop is gratis, maar er kunnen maximaal<br />

30 mensen meedoen: <strong>in</strong>schrijven is dus<br />

noodzakelijk. Je kunt een gratis ticket bestellen<br />

via www.podiumple<strong>in</strong>.nl. Wees er snel bij want<br />

de eerste tickets zijn al weg. Maar: kijken mag<br />

ook! Er is ruimte genoeg voor toeschouwers.<br />

Mede mogelijk gemaakt door:<br />

Lokaal Cultuur Programmeur – Gebied <strong>Overschie</strong><br />

ZieZ i e O verschiev e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst !


Meer bewegen <strong>in</strong> 2024?<br />

Meld je aan bij een van de beweeggroepen!<br />

Je wilt <strong>in</strong> het nieuwe jaar meer gaan bewegen? Denk dan eens aan de beweeggroep voor vrouwen<br />

van D<strong>in</strong>a Brezet of aan Loopgroep <strong>Overschie</strong>. Want bewegen doe je natuurlijk het liefst <strong>in</strong> een leuke<br />

groep. Ergens waar je je snel thuis voelt, en ook nog voor een heel kle<strong>in</strong> prijsje!<br />

Bewegen voor vrouwen<br />

D<strong>in</strong>a brengt elke d<strong>in</strong>sdagochtend een<br />

groep 50 plus vrouwen <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g. In<br />

het nieuwe jaar start een tweede groep<br />

op vrijdagochtend. Dat betekent dat je<br />

vanaf vrijdag 12 januari tot e<strong>in</strong>d maart<br />

ook op vrijdag (van 09.30 uur tot 10.30<br />

uur) verantwoord (en leuk) je lijf een betere<br />

conditie kunt geven.<br />

D<strong>in</strong>a is gediplomeerd fysiotherapeute. Ze<br />

weet heel veel over gezond bewegen en<br />

het voorkomen van blessures. De kosten<br />

zijn € 2,00 per keer.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of aanmelden via e-mail:<br />

d<strong>in</strong>abrezet@gmail.com<br />

Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

De loopgroep bestaat s<strong>in</strong>ds 2015 en is<br />

voor alle leeftijden, m/v. Je loopt hard (of<br />

wandelt <strong>in</strong>) het 16-Hovense Park, en als je<br />

wilt kun je ook (spierversterkende) oefen<strong>in</strong>gen<br />

doen. Dat laatste doe je b<strong>in</strong>nen.<br />

Beg<strong>in</strong>ners betalen € 25 en kunnen zes weken<br />

lang meedoen: op d<strong>in</strong>sdag- en donderdagavond<br />

van 19.00 uur tot 20.00 uur.<br />

Beg<strong>in</strong>ners doen mee met de bestaande<br />

groep, maar krijgen speciale aandacht. Om<br />

goed zichtbaar te zijn <strong>in</strong> het 16-Hovense<br />

Park, zijn er reflecterende veiligheidsbandjes<br />

met verlicht<strong>in</strong>g aanwezig. Wil je na de<br />

eerste 6 weken doorgaan? Dan betaal je<br />

slechts € 1,00 per keer.<br />

Ook voor k<strong>in</strong>deren<br />

In de loopgroep zijn een aantal ouders<br />

die hun k<strong>in</strong>d (vanaf 7 jaar) meenemen.<br />

Dat is voor k<strong>in</strong>deren tot 18 jaar gratis.<br />

Misschien is dat een oploss<strong>in</strong>g als je geen<br />

oppas kunt v<strong>in</strong>den? De k<strong>in</strong>deren v<strong>in</strong>den<br />

het erg leuk!<br />

De start is op d<strong>in</strong>sdag 9 januari 2024 om<br />

19.00 uur.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of aanmelden voor de<br />

Loopgroep? Mail naar aadvandijk2021@<br />

gmail.com<br />

Bewegen voor Vrouwen en Loopgroep<br />

<strong>Overschie</strong> zijn allebei te v<strong>in</strong>den bij Speeltu<strong>in</strong><br />

Levenslust, Kedichemweg 1, <strong>Overschie</strong>.<br />

Kijk voor een impressie op FB gezondbewegeneneten<br />

en loopgroepoverschie.<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

31<br />

Foto’s: Aad van Dijk<br />

Tweede Kamerverkiez<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: de uitslag<br />

OP 22 november waren de verkiez<strong>in</strong>gen voor de Tweede Kamer. In <strong>Overschie</strong> wonen zo’n 19.200 mensen, <strong>in</strong>clusief k<strong>in</strong>deren.<br />

8.377 mensen met stemrecht zijn naar een van de vele kieslokalen gegaan. Dit zijn de resultaten.


UIT[01]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

UIT[01]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

iedere zondag vanaf 5 november<br />

2023 t/m 27 april 2024<br />

35 jaar Museum <strong>Overschie</strong><br />

- diverse deelexposities<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

zaterdag 20 januari<br />

Zie <strong>Overschie</strong>: film All the<br />

Beauty and the Bloodshed<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

9.15 uur + ontbijt<br />

vrij<br />

vrijdag 5 januari<br />

<strong>Overschie</strong> Lacht!<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 10,00<br />

zaterdag 20 januari<br />

Zie <strong>Overschie</strong>:<br />

K<strong>in</strong>derworkshop<br />

Villa Zebra<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

13.00 + 15.00 uur<br />

vrij<br />

zondag 7 januari<br />

Nieuwjaarsconcert<br />

Popkoor Prestige<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

15.00 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 20 januari<br />

Zie <strong>Overschie</strong>: Lez<strong>in</strong>g over<br />

kunstenaar Ai Weiwei<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel<br />

1<br />

15.00 - 16.30 uur<br />

vrij<br />

zondag 14 januari<br />

Spaghetti alla Callas<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

11.00 uur<br />

€ 15,00<br />

zaterdag 20 januari<br />

Zie <strong>Overschie</strong>: Workshop<br />

schilderen Bob Ross<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

18.00 - 21.00 uur<br />

vrij<br />

JANUARI 2024<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:


Molen De Speelman <strong>in</strong> de rouw<br />

Anton “Ton” Edixhoven, tot 2020 de hoofd molenaar van de <strong>Overschie</strong>se molen De Speelman, is<br />

helaas op 8 november 2023 overleden. Ton was 84 jaar. Ton hield de molen 40 jaren lang met veel<br />

liefde draaiend en werkend.<br />

Molenaar Ton Edixhoven<br />

Foto’s: Paul Breijs<br />

De molen was zijn grote passie, net als malen op de “blauwe” steen. In 40 jaar tijd heeft Ton een grote<br />

omslag meegemaakt. Hij zei daar zelf het volgende over:<br />

“Toen ik <strong>in</strong> 1980 op de molen begon, waren bijna alle bakkers <strong>in</strong> de wijde omgev<strong>in</strong>g onze klant. Ik reed<br />

met mijn bestelwagentje met 20 zakken meel naar Rotterdam, maar ook naar alle omliggende plaatsen.<br />

Nu bezorgen we geen enkele bakker meer, hoewel de vraag naar ambachtelijk brood weer meer aandacht<br />

krijgt.<br />

Gelukkig hebben we een hele nieuwe doelgroep die onze tarwe en gerst kopen. We hebben nu klanten<br />

van Marokkaanse afkomst. Ze komen vanuit alle wijken <strong>in</strong> Rotterdam om hier meel te kopen.”<br />

Molentaal<br />

Ton heeft het molenaars-vak doorgegeven aan de volgende generatie en vijf molenaars opgeleid. Alle<br />

molenaars zijn hem heel dankbaar. Wij wensen zijn vrouw, k<strong>in</strong>deren, familie en vrienden heel veel sterkte.<br />

Rust zacht….<br />

Korte rust Lange rust Vreugde Rouw<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

33<br />

Molen staat kort stil<br />

Molen staat lang stil<br />

Er is feest op de molen zoals<br />

geboorte<br />

Er is verdriet op de molen<br />

zoals sterfgeval<br />

Nieuwjaarsfooi bezorger <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kan digitaal<br />

Tussen 6 en 31 december 2023 geven veel krantenbezorgers u een nieuwjaarskaartje<br />

met een kerst- of nieuwjaarsgroet. Dat is een mooie traditie. Het is ook traditie om de<br />

bezorger een fooi te geven als u tevreden bent over de bezorg<strong>in</strong>g. Bij <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

kunt u uw bezorger digitaal belonen voor de bezorg<strong>in</strong>g.<br />

Een digitale gift voorkomt dat de bezorg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> december langer en <strong>in</strong>gewikkelder is dan anders, zodat iedereen op tijd het decembernummer<br />

<strong>in</strong> de bus heeft – nog voor de Kerst. U bepaalt natuurlijk zelf of u iets geeft en hoeveel.<br />

Wilt u uw bezorger iets geven? Dit kan via www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl/gift. Uw postcode en huisnummer worden<br />

geregistreerd, zodat uw gift bij de juiste bezorger terechtkomt. De kosten van de <strong>in</strong>ternetkassa zijn € 0,35.<br />

U kunt er zelf voor kiezen of u uw gift <strong>in</strong>clusief of exclusief deze kosten overmaakt. Nogmaals: u bepaalt zelf of u<br />

iets wilt geven en hoeveel!


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Overschii LACHT!<br />

Open Mic, Comedy Night<br />

januari<br />

en agenda t/m juli<br />

De eerste vrijdag van de maand<br />

kan er gelachen worden <strong>in</strong> de Lugt!<br />

Nieuwe comedians, nieuw materiaal<br />

5 januari Nieuwjaars<strong>editie</strong> mét oliebollen<br />

en bubbels vanaf 19.00 uur kom ook op: 2<br />

februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni. Kaartjes € 10,-<br />

<strong>in</strong>cl. 1 drankje. Kaartjes €10,-<br />

<strong>in</strong>clusief drankje<br />

Zie <strong>Overschie</strong> www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Zondag 20 januari<br />

1 dec ‘23<br />

5 jan ’24<br />

2 feb ‘24<br />

KUNST is van ons ALLEMAAL<br />

10.00 uur Film & ontbijt met All the beauty and<br />

the bloodshed<br />

13.00 en 15.00 uur Villa Zebra workshops<br />

13&14 april: Zie <strong>Overschie</strong> Jazz -<strong>editie</strong><br />

C<strong>in</strong>eschie, elke 3e vrijdag van de maand<br />

20.00 uur 19 januari - Dolor y Gloria, 16 februari -<br />

Astroid City, 15 maart - Someth<strong>in</strong>g the lord made, 19<br />

april - Past Lives, 17 mei - Nowhere special, 21 juni<br />

- Rocco & Sjuul. Kaartjes € 5,-<br />

Voorstell<strong>in</strong>g mét lunch<br />

14 januari <strong>in</strong> de Lugt<br />

De appeltaartconcerten zijn terug! Aanvangstijd<br />

10.30 uur. d<strong>in</strong>sdag 16 januari, vrijdag 1<br />

maart, woensdag 15 mei en vrijdag 7 juni. Kaartjes 4,-<br />

Broerzus voorstell<strong>in</strong>gen, (bijna)elke 2e<br />

zondag van de maand 14 januari - Spaghetti alla<br />

Callas, 11 februari - Julia de musical, 10 maart - Rare<br />

snuitert, 7 april - vliegensvlug, 12 mei - Hoe het allemaal<br />

zit, 9 juni- Vis vos vogel


<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Het Oranjeple<strong>in</strong> <strong>in</strong> 1935 en <strong>in</strong> juli 1945 tijdens een bevrijd<strong>in</strong>gsfeest, en het ple<strong>in</strong> tegenwoordig<br />

Foto’s: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong>/Ron Pluijm<br />

Oranjeple<strong>in</strong><br />

In Schiewijk ligt het Oranjeple<strong>in</strong>. Schiewijk werd rond 1925 gebouwd en ook het Oranjeple<strong>in</strong> kreeg toen vorm. Dit ple<strong>in</strong> was het<br />

hart van de buurt met allerlei w<strong>in</strong>kels voor de dagelijkse boodschappen. De meeste w<strong>in</strong>kels zaten op de hoeken van straten.<br />

Op het ple<strong>in</strong> zijn veel buurtfeesten georganiseerd, en het ple<strong>in</strong> stond centraal bij de volksfeesten na de bevrijd<strong>in</strong>g en het e<strong>in</strong>de van<br />

de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk logisch, met zo’n naam!<br />

De naam van het ple<strong>in</strong> verwijst naar, hoe kan het ook anders, het huis van Oranje-Nassau. Tegenwoordig is het een wat verstild<br />

ple<strong>in</strong>; de w<strong>in</strong>kels zijn nu won<strong>in</strong>gen.<br />

‘Jullie zijn nog lang niet moe!’<br />

Ada van Noordwijk<br />

Aad zet zich al jaren <strong>in</strong> om de bewoners van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g te krijgen, jong en oud. Ook schrijft hij als vrijwilliger<br />

regelmatig een stukje voor dit magaz<strong>in</strong>e en helpt hij mee <strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong> Levenslust. Redenen genoeg dus om hem een <strong>Overschie</strong>se<br />

penn<strong>in</strong>g te geven!<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

‘Jullie zijn nog lang niet moe’, is het motto<br />

van Aad van Dijk. Twee keer per week<br />

heeft hij een loopgroep die een uur lang<br />

een route loopt door Park Zestienhoven.<br />

Hij leidt Loopgroep <strong>Overschie</strong> met veel<br />

passie en kennis van zaken. De deelnemers,<br />

jong en oud, lopen echt door weer<br />

en w<strong>in</strong>d. Maar Aad doet nog veel meer!<br />

Sportcl<strong>in</strong>ics, onkruid wieden en meer<br />

In de schoolvakanties organiseert Aad<br />

sportcl<strong>in</strong>ics. De k<strong>in</strong>deren leren dan spr<strong>in</strong>ten,<br />

kogelstoten, speerwerpen en meer. Ze<br />

staan werkelijk <strong>in</strong> de rij om mee te doen.<br />

Aad maakt de k<strong>in</strong>deren al weken van tevoren<br />

enthousiast! Ook op Kon<strong>in</strong>gsdag geeft<br />

Aad cl<strong>in</strong>ics aan de schoolk<strong>in</strong>deren.<br />

Ook <strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong> Levenslust doet Aad regelmatig<br />

vrijwilligerswerk. Onkruid wieden,<br />

heg snoeien, alles wat gedaan moet<br />

worden pakt hij aan. Is er een nieuwe<br />

ondernemer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? Aad gaat snel<br />

een praatje maken en schrijft dan een<br />

mooi stukje voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Kortom, Aad is een zeer bezige bij!<br />

Penn<strong>in</strong>g<br />

Leden van de loopgroep hebben daarom<br />

voor hem een <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g<br />

aangevraagd bij de Wijkraad en deze is<br />

goedgekeurd. Toen Aad op 23 november<br />

met zijn loopgroep na de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g de<br />

kant<strong>in</strong>e van Speeltu<strong>in</strong> Levenslust b<strong>in</strong>nenkwam,<br />

zag hij allemaal bekenden.<br />

Verbaasd gaf hij ze een hand.<br />

Toen sprak onze verslaggever, ook lid van<br />

de wijkraad, hem op speelse wijze toe.<br />

En het begon hem lichtjes te dagen… hij<br />

werd onderscheiden met de <strong>Overschie</strong>se<br />

penn<strong>in</strong>g! Trots liet hij hem aan alle aanwezigen<br />

zien. Hij kreeg ook nog de draagpenn<strong>in</strong>g<br />

op zijn sportshirt gespeld en een<br />

bos bloemen voor zijn vrouw.<br />

De penn<strong>in</strong>g is zeer welverdiend!<br />

Een trotse Aad van Dijk met de <strong>Overschie</strong>se Penn<strong>in</strong>g -<br />

Foto: Ron Pluijm


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


<strong>Overschie</strong>s portret<br />

Een blik op Rob<strong>in</strong> Peeters<br />

Pip Combee<br />

Rob<strong>in</strong> Peeters neemt belangrijke rollen op zich <strong>in</strong> het Erasmus MC, is voorzitter van de Nederlandse Internisten Verenig<strong>in</strong>g,<br />

won meerdere <strong>in</strong>ternationale academische prijzen, is echtgenoot en vader van twee k<strong>in</strong>deren. Daarnaast is<br />

hij ook een enorm sportief persoon. Hij is groot fan van hardlopen en doet mee met de jaarlijkse bruggenloop. Ook is<br />

hij een uitstekend tennisser.<br />

Rob<strong>in</strong> wil maar al te graag verschil maken<br />

<strong>in</strong> de maatschappij. Hij is tevreden<br />

zolang hij maar niet stil staat, en hij<br />

v<strong>in</strong>dt het leuk om een nuttige bijdrage<br />

te leveren. Dat doet hij onder andere <strong>in</strong><br />

de patiëntenzorg van het Erasmus MC<br />

als <strong>in</strong>ternist. Daar helpt hij zijn patiënten,<br />

die vaak lijden aan schildklierkanker,<br />

naar een beter leven.<br />

Rob<strong>in</strong> zegt dat hij een uitdag<strong>in</strong>g leuk<br />

v<strong>in</strong>dt, waardoor zijn werk <strong>in</strong> het ziekenhuis<br />

goed bij hem past: dat verandert<br />

voortdurend en blijft uitdagend. ‘Wat ik<br />

leuk v<strong>in</strong>d aan mijn carrière, is dat ik iedere<br />

paar jaar een andere functie krijg,<br />

waarbij ik nooit van tevoren weet of ik<br />

het wel kan’, vertelt hij.<br />

Een echte Rotterdammer<br />

Rob<strong>in</strong> Peeters noemt zichzelf ‘een echte<br />

Rotterdammer’. Hij groeide op <strong>in</strong><br />

Ommoord en heeft zijn hele leven <strong>in</strong><br />

Rotterdam doorgebracht. Na de middelbare<br />

school werd hij <strong>in</strong>geloot voor<br />

geneeskunde <strong>in</strong> Rotterdam en ontdekte<br />

hij zijn <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> het menselijk<br />

lichaam. Die <strong>in</strong>teresse werd nog meer<br />

getriggerd door zijn afstudeeronderzoek<br />

naar schildklierziekten.<br />

Na twee jaar coschappen was het tijd<br />

om te specialiseren; dat wilde hij graag<br />

comb<strong>in</strong>eren met wetenschappelijk onderzoek.<br />

Hij promoveerde (cum laude)<br />

en zijn <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> wetenschappelijk<br />

onderzoek bloeide op.<br />

De Coronaperiode<br />

‘In 2020 werd ik voorzitter van de Nederlandse<br />

Internisten Verenig<strong>in</strong>g’, vertelt<br />

Rob<strong>in</strong>. ‘Ik had deze functie nog maar<br />

net toen de wereld werd overvallen<br />

door het coronavirus. Het was een hele<br />

heftige tijd om heel veel redenen’.<br />

Omdat <strong>in</strong>ternisten de breedste medische<br />

kennis hebben van het menselijk<br />

lichaam, speelden ze een belangrijke<br />

rol <strong>in</strong> de zorg voor coronapatiënten. ‘In<br />

het beg<strong>in</strong> wisten we natuurlijk heel we<strong>in</strong>ig’,<br />

zegt hij, ‘dat was heel spannend en<br />

frustrerend’.<br />

Al snel richtten de ogen zich op de <strong>in</strong>ternistenverenig<strong>in</strong>g<br />

voor antwoorden.<br />

Hij zegt dat hij toch wel trots is op wat<br />

er <strong>in</strong> die periode is neergezet: ‘Nu is de<br />

ziekte goed behandelbaar en sterven er<br />

veel m<strong>in</strong>der mensen aan.’<br />

Sportief<br />

Als medisch specialist kent Rob<strong>in</strong> de<br />

voordelen van bewegen maar al te<br />

goed. Gevraagd wat hem op de been<br />

houdt, antwoordt hij als eerste: ‘Het<br />

belangrijkste is dat het goed gaat met<br />

Hannelore, Stijn en Liza’, zijn vrouw en<br />

k<strong>in</strong>deren. Wat houdt hem daarnaast op<br />

de been? ‘Hardlopen’.<br />

Jaarlijks v<strong>in</strong>d je hem bij de Rotterdamse<br />

bruggenloop en, als zijn blessures het<br />

toestaan, ook bij de halve marathon.<br />

Bij die laatste wil hij dit jaar zijn record<br />

van 1:40:00 verbreken. Ook heeft hij de<br />

ambitie om eens een hele marathon te<br />

rennen. Dat Rob<strong>in</strong> een uitstekend tennisser<br />

is, werd uw verslaggever duidelijk<br />

tijdens een ladderwedstrijd een jaar<br />

geleden: die won hij met vlag en wimpel.<br />

‘Waar zie je jezelf over tien jaar?’<br />

Op die vraag antwoordt Rob<strong>in</strong> het<br />

volgende: ‘Bij de f<strong>in</strong>ishlijn van de marathon,<br />

en wonend <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.’<br />

<strong>Overschie</strong>s portret<br />

37<br />

‘En dat ben ik altijd blijven doen’, zegt<br />

hij. Nu publiceert hij nog steeds tussen<br />

de 20 en 25 artikelen per jaar - <strong>in</strong>drukwekkend,<br />

al pronkt hij er zelf niet mee.<br />

In het beg<strong>in</strong> van zijn carrière deed hij<br />

het meeste werk zelf, ‘maar’, zei Rob<strong>in</strong>,<br />

‘als professor is mijn rol <strong>in</strong>middels veel<br />

meer begeleidend en sturend’.


Koop zelf olie<br />

Klokgelui<br />

“Nu nog een shirt aan van de tegenpartij!”,<br />

klonk het cynische commentaar<br />

van mijn tra<strong>in</strong>er vanaf de zijlijn. In een<br />

korfbalwedstrijd had ik de bal <strong>in</strong> handen<br />

van de tegenstander gespeeld, dus<br />

de frustratie van de tra<strong>in</strong>er was begrijpelijk.<br />

Ik moest hieraan denken toen<br />

ik pe<strong>in</strong>sde over een <strong>in</strong>gewikkeld voorbeeld,<br />

dat Jezus geeft <strong>in</strong> zijn onderwijs.<br />

Tien meisjes gaan naar een bruiloft en<br />

wachten op de bruidegom. Die arriveert<br />

pas diep <strong>in</strong> de nacht. De meisjes zijn dan<br />

<strong>in</strong>middels <strong>in</strong> slaap gevallen en hun olielampjes<br />

zijn uitgedoofd. Vijf meisjes hebben<br />

reserveolie en gaan met brandende<br />

lampjes met de bruidegom mee naar het<br />

feest. De andere vijf hebben geen brandstof<br />

achter de hand. Ze vragen om wat olie<br />

aan de meisjes met de brandende lampjes.<br />

Van hen krijgen ze echter nul op het<br />

rekest: koop zelf olie, krijgen ze te horen.<br />

Je zou zeggen dat de weigerachtige reactie<br />

van de meisjes met de reserveolie<br />

niet bepaald getuigt van naastenliefde.<br />

Hadden zij de anderen niet gewoon<br />

moeten helpen? Het <strong>in</strong>gewikkelde <strong>in</strong> Jezus’<br />

voorbeeld is dat juist de meisjes die<br />

schijnbaar niet uitbl<strong>in</strong>ken <strong>in</strong> naastenliefde,<br />

meegaan naar het feest. De meisjes<br />

zonder reserveolie daarentegen missen<br />

uite<strong>in</strong>delijk de bruiloft. In de Bijbel worden<br />

de meisjes met reserveolie ‘wijs’<br />

genoemd. Voordat ze van huis g<strong>in</strong>gen,<br />

hebben ze blijkbaar goed nagedacht over<br />

wat er allemaal nodig was om op de bruiloft<br />

te komen. Op hun checklist stond ook<br />

‘reserveolie meenemen’. Ze tonen betrokkenheid:<br />

ze doen alles om het feest<br />

mee te mogen vieren.<br />

Naar analogie met een gebod van Jezus:<br />

deze meisjes hebben de bruidegom lief<br />

met heel hun hart en heel hun verstand.<br />

Ik denk dat het voor de wijze meisjes heel<br />

teleurstellend is om te constateren dat de<br />

andere meisjes die betrokkenheid niet<br />

hebben. De weiger<strong>in</strong>g om hun reserveolie<br />

te delen, is dan ook begrijpelijk. Straks is<br />

er nog te we<strong>in</strong>ig voor ons en jullie samen,<br />

zeggen ze. De ondertoon is: hoe graag<br />

willen jullie eigenlijk naar de bruiloft? En<br />

dan zeggen de wijze meisjes die woorden<br />

waar het volgens mij om draait: koop zelf<br />

olie. Daar<strong>in</strong> is ‘zelf’ het sleutelwoord. Betrokkenheid<br />

<strong>in</strong> plaats van halfslachtigheid<br />

en afhankelijkheid. Dat geldt <strong>in</strong> het kle<strong>in</strong>,<br />

zoals <strong>in</strong> een korfbalwedstrijd, en <strong>in</strong> het<br />

groot, <strong>in</strong> het leven. Je hebt je doel vastgesteld?<br />

Ga er dan voor! Trek het juiste shirt<br />

aan en koop zelf olie.<br />

Jan Smit<br />

Nederlands Gereformeerde Kerk<br />

(Bethelkerk) - Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn vrij te bezoeken.<br />

De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Vanwege de brand <strong>in</strong> de Bethelkerk worden de kerkdiensten van de NGK<br />

mogelijk verplaatst naar de Grote Kerk. Voor nadere <strong>in</strong>formatie zie:<br />

www.bethelkerkoverschie.nl<br />

De samenkomsten van Kerk aan Huis zijn verplaatst naar Basisschool<br />

De Regenboog – Delftweg 46.<br />

Kerkenkalender december 2023<br />

zondag 7 januari Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 januari Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Blokland Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 7 januari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Locatie en tijd nog niet bekend - zie www.bethelkerkoverschie.nl - vrij<br />

zondag 7 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 14 januari Kerkdienst - Prof. F. van Liere PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 januari Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 14 januari Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Locatie en tijd nog niet bekend - zie www.bethelkerkoverschie.nl - vrij<br />

zondag 14 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 21 januari Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 januari Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 21 januari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Locatie en tijd nog niet bekend - zie www.bethelkerkoverschie.nl - vrij<br />

zondag 21 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 28 januari Kerkdienst - ds. H. van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 januari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 28 januari Leesdienst Locatie en tijd nog niet bekend - zie www.bethelkerkoverschie.nl - vrij<br />

zondag 28 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Basisschool De Regenboog – Delftweg 46<br />

nog niet<br />

bekend<br />

vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Peter Hoepel – Den Hoogenban<br />

Peter (59) is twee middagen per week<br />

actief <strong>in</strong> Den Hoogenban. ‘Op d<strong>in</strong>sdag<br />

help ik bij de spelletjesmiddag en op<br />

vrijdag draai ik plaatjes,’ aldus Peter, ‘en<br />

met het S<strong>in</strong>terklaasfeest bijvoorbeeld<br />

hielp ik met koffie uitdelen.’ Peter loopt<br />

nu bijna een jaar rond <strong>in</strong> Den Hoogenban,<br />

daarvoor hielp hij <strong>in</strong> een hospice.<br />

‘S<strong>in</strong>ds ik ben afgekeurd kan ik wat betekenen voor de medemens’,<br />

legt hij uit. ‘Ik kan toch niet stilzitten.’ Z<strong>in</strong>gen, wandelen,<br />

kaarten, zwemmen, darten, op pad met de kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren… Peter<br />

deed (en doet) het allemaal. ‘Toch miste ik wat. Toen ben ik<br />

vrijwilliger geworden, ook bij de Zonnebloem: ik ben pas mee<br />

geweest met de bootreis, dat probeer ik eenmaal per jaar te<br />

doen.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> het Liskwartier, <strong>in</strong> Rotterdam-Noord.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Den Hoogenban zelf. Verder kom ik niet zo veel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het museum. Dat zit op een bijzondere plek, dat verwacht je<br />

daar niet.<br />

Wim van Vliet – RVV <strong>Overschie</strong><br />

Dat Wim (66) vrijwilliger is bij een<br />

voetbalclub <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, komt door<br />

een hele rits fusies. In 19<strong>72</strong> werd hij<br />

lid van een voetbalclub <strong>in</strong> Rotterdam-West,<br />

nu zit hij bij RVV <strong>Overschie</strong>.<br />

‘Ik ben algemeen secretaris’, vertelt<br />

Wim, ‘dus ik doe veel adm<strong>in</strong>istratie.<br />

Ook fluit ik af en toe wedstrijden bij de<br />

jeugd en heb contact met de KNVB.’<br />

Wim is vrijwilliger <strong>in</strong> hart en nieren: hij begon <strong>in</strong> 1975 als<br />

jeugdleider, en van het een kwam het ander. ‘Vorig jaar was ik<br />

van plan om wat m<strong>in</strong>der te gaan doen, maar dat lukt niet echt.<br />

Ik ben elke dag wel met de verenig<strong>in</strong>g bezig. Zo lang ik het leuk<br />

v<strong>in</strong>d, ga ik door!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Alexanderpolder.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik ken <strong>Overschie</strong> niet heel goed, maar de oude kern is wel het<br />

leukste.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het familiaire gevoel hier. Iedereen kent elkaar.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

39<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Nee joh, dat zou ik niet weten.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Mijn vrouw werkt <strong>in</strong> Den Hoogenban. Die vertelde <strong>in</strong> 2020 dat<br />

ze mensen nodig hadden.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

In de zorg is altijd wel wat te doen en je krijgt er ook echt wat<br />

voor terug.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Die blije gezichten. Ik vermaak de mensen en dat v<strong>in</strong>d ik leuk.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat zou ik niet zo gauw weten, hoor.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik speelde <strong>in</strong> de A en toen zochten ze jeugdleiders. Zo is het begonnen.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ja, waarom? Je rolt er<strong>in</strong> en dan zie je dat er mensen nodig zijn.<br />

Dus zo blijf je bezig.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Alle sociale contacten! Wedstrijdfluiten bij k<strong>in</strong>deren v<strong>in</strong>d ik<br />

ook erg leuk.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!