01.11.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 70

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>70</strong> • oktober - november 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

11<br />

13<br />

26<br />

29<br />

Salomon’s Tempel gesloopt<br />

Expositie <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> over ‘Ouder worden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’<br />

Dag van de Mantelzorg – woensdag 8 november 2023<br />

S<strong>in</strong>terklaas<strong>in</strong>tocht – zaterdag 18 november<br />

Uitgave nieuw boek over ‘Geschiedenis van de Oost-Abtspolder’<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 c –<br />

3044 EE Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 71 – 2023:<br />

20 november 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2


Voorwoord<br />

Het heeft lang geduurd, maar nu is het dan toch echt<br />

herfst. Het weer is omgeslagen en de natuur verandert<br />

voor onze ogen. Nu het kouder is, krijgen we misschien<br />

de neig<strong>in</strong>g om thuis te blijven, lekker <strong>in</strong> de warmte. Maar<br />

juist <strong>in</strong> de donkerdere maanden die voor ons liggen is het<br />

goed om toch naar buiten te gaan. Voor een lekkere wandel<strong>in</strong>g,<br />

naar een <strong>Overschie</strong>se activiteit, of een wat uitgebreider<br />

rondje langs de w<strong>in</strong>kels.<br />

Diverse organisaties <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> doen hun best om mensen de<br />

deur uit en <strong>in</strong> actie te krijgen, bijvoorbeeld om hun activiteiten<br />

te bezoeken. BOOS, WMO Radar, Museum <strong>Overschie</strong>, Buurvrienden,<br />

Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk, In de Lugt en nog veel meer<br />

organisaties werken er hard aan om mensen kennis te laten<br />

maken met cultuur en/of met elkaar. Juist nu het kouder en<br />

donkerder wordt, zijn deze organisaties heel actief en belangrijk<br />

voor de <strong>Overschie</strong>se gemeenschap. Dat geldt ook voor de<br />

w<strong>in</strong>kels. De w<strong>in</strong>kels <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> richten zich vooral op de dagelijkse<br />

boodschappen, maar het is zo belangrijk dat ze er zijn.<br />

Niet alleen voor de boodschappen, maar ook voor het praatje<br />

en de ontmoet<strong>in</strong>g met buurtgenoten.<br />

Vaak lezen we en horen we dat <strong>Overschie</strong> bekend staat om zijn<br />

dorpse en gemoedelijke karakter. Een dorp <strong>in</strong> de stad. Dat is<br />

bijzonder en belangrijk voor het woon- en leefplezier van iedereen<br />

die hier woont. Zoiets <strong>in</strong> stand houden, gaat niet vanzelf:<br />

daar moeten we met elkaar <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesteren. Iedere organisatie<br />

en de vele vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, weten<br />

dat. Daarom is het ook zo belangrijk dat er vrijwilligers zijn –<br />

en vandaar dat dit magaz<strong>in</strong>e vrijwilligers van zoveel mogelijk<br />

verschillende organisaties een gezicht wil geven en hen <strong>in</strong> het<br />

zonnetje zet, ook deze maand.<br />

Verder bevat deze <strong>editie</strong>, naast de gebruikelijke <strong>in</strong>formatie,<br />

verhalen over basisschool De Stern, de jonge <strong>Overschie</strong>se motorcoureur<br />

Jaylen, de nieuwe predikant van de Protestantse<br />

Gemeente, en een oproep om mee te doen met het handwerkcafé<br />

of het seniorensporten bij Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Interessant is verder de verschijn<strong>in</strong>g van een nieuw boek over<br />

de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis: een mooie uitgave met veel leuke<br />

en <strong>in</strong>teressante gegevens over de Oost-Abtspolder. En heel geschikt<br />

om te lezen terwijl het buiten stormt!<br />

Wat ook leuk belooft te worden, is de Wonderlijke W<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g.<br />

Dit is een nieuwe activiteit die <strong>in</strong> de donkere dagen mensen<br />

bij elkaar brengt <strong>in</strong> de bijzondere sfeer van Oud <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord: 5<br />

Hier en daar... 5<br />

“Salomo’s tempel gesloopt” 7<br />

Verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong> DigiD Beveilig<strong>in</strong>g 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Wonderlijke W<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 19<br />

Wie heeft <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> een schilderij van <strong>Overschie</strong>? 19<br />

Activiteitenagenda Buurvrienden november 2023 21<br />

Buurvrienden en WMO Radar omarmen elkaar 21<br />

Bolletjes wol over, of bijvoorbeeld een muts? 23<br />

<strong>Overschie</strong>se motorcoureur Jaylen 23<br />

Leren met hart, hoofd en handen, wat betekent dat? 25<br />

Laatste pog<strong>in</strong>g tot behoud tennisbaan 25<br />

De Oost-Abtspolder vroeger en nu: 29<br />

Vrolijke seniorensport 29<br />

<strong>in</strong> de Lugt 30<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 31<br />

Woensdag 22 november 2023 – 31<br />

Tweede Kamerverkiez<strong>in</strong>gen 31<br />

‘De kerk heeft zijn plek <strong>in</strong> de wereld van nu’ 33<br />

Klokgelui 34<br />

Vrijwilligers aan het woord 35<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

Kortom, we wensen u veel leesplezier met deze nieuwe <strong>editie</strong><br />

en zien u graag bij een van de vele activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Foto voorzijde: Prachtige zonsondergang vanaf De Kandelaar<br />

richt<strong>in</strong>g polder Noord-Kethel op zondag 22 oktober.<br />

Foto: Rik Karreman<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord:<br />

Liesbeth de Fouw<br />

Groen, groener, groenst!<br />

Al eerder heb ik een stukje over mijzelf<br />

geschreven. Nu mag ik weer aan het<br />

woord, maar ga het over iets anders<br />

hebben dat mij zeer na aan het hart<br />

ligt: het groen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong> stond bekend als groene deelgemeente.<br />

Helaas is daar steeds m<strong>in</strong>der<br />

van terug te zien. Allereerst werden hoge<br />

bomen en een prachtige kastanje bij het<br />

oude postkantoor gerooid. De bomen<br />

moesten plaats maken voor een woonblok<br />

met w<strong>in</strong>kels. Dat is nog te begrijpen,<br />

maar wat mij betreft had de kastanje <strong>in</strong><br />

dit plan opgenomen kunnen worden.<br />

Meer moeite en kosten, maar meer dan<br />

de moeite waard.<br />

Toen de bochtafsnijd<strong>in</strong>g van de Schie<br />

werd gerealiseerd, was het plan om de<br />

hoge populieren te kappen. Ze zouden<br />

geworteld zijn <strong>in</strong> het dijklichaam en<br />

moesten daar weg. Dat was blijkbaar niet<br />

zo ernstig, want na heel veel protesten<br />

zijn de bomen blijven staan. Gelukkig!<br />

En, waar ik me al een tijdje aan erger is de<br />

Schielaan. Daar stond op de hoek van de<br />

Chalônsstraat een boom. Die is meer dan<br />

een jaar geleden omgevallen. Er zijn twee<br />

‘beeldschone’ palen voor teruggezet. Hoe<br />

moeilijk kan het zijn om hier een goede<br />

boom te plaatsen. Zet er snel een nieuwe<br />

neer!<br />

Er zijn nog meer kapgrage mensen aan<br />

het werk. Het grootste project is Park<br />

16Hoven. Grote borden met ‘Wonen <strong>in</strong><br />

het Park’ werden geplaatst. Niets is m<strong>in</strong>der<br />

waar. ‘Wonen langs het Vliegveld’ was<br />

beter geweest. Ook omdat een enorme<br />

rij hoge bomen tussen het vliegveld en<br />

de sportvelden op voorhand gekapt zijn.<br />

Met als gevolg, meer last van de keros<strong>in</strong>elucht.<br />

Verder zijn alle bomen gekapt,<br />

op het kle<strong>in</strong>e bestaande park na. Alleen<br />

langs de Van der Duijn van Maasdamweg<br />

zijn een aantal bomen terug geplaatst.<br />

Bij de nieuwbouw van het moment staat<br />

weer ‘Wonen <strong>in</strong> het groen’. Waar blijft dat?<br />

Een enorm grasveld siert de rand van het<br />

woonpark. Daar zijn enkele bomen geplaatst,<br />

maar zet daar midden op het gras<br />

nog een paar grote bomen neer. Dat geeft<br />

meer kwaliteit voor de omgev<strong>in</strong>g. En pas<br />

op! Je ziet de urban villa’s oprukken richt<strong>in</strong>g<br />

het bestaande park. Waak ervoor dat<br />

dit park niet verdwijnt! Het beetje groen<br />

dat wij hebben <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, moeten we<br />

koesteren en uitbreiden! Zorg dat <strong>Overschie</strong><br />

weer de groene gemeente wordt die<br />

het was. Kappen nou met kappen!<br />

Ik geef graag het stokje over aan Paul<br />

Schlüter.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Hier en daar...<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Het meisje uit Lviv zegt na drie dagen al<br />

hallo en dank je wel<br />

precies op de momenten dat het past<br />

de klas beweegt vanaf haar komst <strong>in</strong> stille trots<br />

ziet <strong>in</strong> het immigrantje een pr<strong>in</strong>ses<br />

bij het wijzen naar de d<strong>in</strong>gen waarna het woord<br />

gaat kl<strong>in</strong>ken, legt het meisje naast haar<br />

een appel op hun tafeltje: een áppel<br />

dat woord herhaalt ze 20 x en eet het lekker op<br />

dan nu naar het woord Schoenendoos<br />

daar heeft ze nog wel moeite mee<br />

totdat haar uitgelegd wordt wat er ín gaat<br />

en waarheen - dan juicht ze luid<br />

ver boven alle talen uit.<br />

foto actie Schoenendoos<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


Dirk van Noort vond <strong>in</strong> het archief een <strong>Overschie</strong>s verhaal uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van november 1937 met<br />

<strong>in</strong>teressante <strong>in</strong>formatie en foto’s van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> die tijd. In deze <strong>editie</strong> deel 1 van een serie artikelen uit 1937, geïllustreerd<br />

met de oorspronkelijke foto’s plus foto’s van de huidige of recente tijd gemaakt door Dirk.<br />

Uit het Rotterdamsch Nieuwsblad, d.d. 27 November 1937:<br />

“Salomo’s tempel gesloopt”<br />

Wat nog gespaard bleef.<br />

Het is wel zeer te bejammeren, dat van<br />

de gemeente <strong>Overschie</strong> steeds weer berichten<br />

komen van slop<strong>in</strong>g van oude gebouwen.<br />

Als één van de oudste plaatsen<br />

van Zuid-Holland zou men toch kunnen<br />

en mogen verwachten, dat er nog iets<br />

van vroeger dagen te zien zou zijn, dat<br />

er enige sfeer van voorbije eeuwen zou<br />

hangen.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Helaas, het is daarmee droevig gesteld.<br />

Een, zegge één bouwvallig trapgeveltje<br />

en één zeer eenvoudig 18de eeuws geveltje,<br />

zijn al wat over is, verder zijn de<br />

oude bouwwerken verm<strong>in</strong>kt of vervallen.<br />

Ja, de prachtige Hoge Brug uit 1662<br />

met haar bruggenwachtershuisje, aan iedere<br />

oever van de Delfshavense Schie, zij<br />

staan er nog, maar hoe zien deze bouwwerken,<br />

eigendom der gemeente Rotterdam<br />

er thans uit?<br />

De zandstenen wapenschilden der brug<br />

zitten na een herstel van circa 10 jaar<br />

geleden onder een dikke koek van één<br />

of ander procedé, tegelijkertijd zijn toen<br />

de zandstenen l<strong>in</strong>ten met jaartal en opschrift<br />

verdwenen en het fraaie bruggenwachtershuisje<br />

uit 1657 verloor haar eiken<br />

bedstede-betimmer<strong>in</strong>g; de tien 17de<br />

eeuwse gebeeldhouwde wapenschilden<br />

met het wapen van Delft zijn nog steeds<br />

<strong>in</strong> onjuiste kleuren geschilderd.<br />

Het bruggenwachtershuisje van omstreeks<br />

1<strong>70</strong>0 kreeg van Rotterdam een<br />

houten uitbouwsel; de zijgevel werd<br />

door <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de grond gewerkt.<br />

Vooral dit gebouwtje is, hoewel geheel<br />

onversierd, door zijn verhoud<strong>in</strong>gen een<br />

juweeltje.<br />

Foto’s: Gemeentearchief Rotterdam/Dirk van Noort


BOOS<br />

Verander<strong>in</strong>g <strong>in</strong> DigiD Beveilig<strong>in</strong>g<br />

Er is een belangrijke wijzig<strong>in</strong>g betreffende de<br />

beveilig<strong>in</strong>g van uw DigiD.<br />

Wanneer u toeslagen zoals huur-, zorg-, k<strong>in</strong>deropvangtoeslag of<br />

k<strong>in</strong>dgebonden budget aanvraagt, wordt u vanaf 1 januari 2024<br />

gevraagd om een tweede veiligheidscode te gebruiken naast<br />

uw normale DigiD-code.<br />

Hoe kunt u dit doen?<br />

1. Download de DigiD-app <strong>in</strong> de App Store of Google Play Store<br />

op uw telefoon.<br />

2. Voeg <strong>in</strong> deze app uw mobiele nummer toe.<br />

Heeft u een wat oudere telefoon? Dan kunt u kiezen voor een<br />

gesproken bericht. U wordt dan gebeld en krijgt de code te horen.<br />

Als u een vaste telefoon gebruikt, let dan wel op: u kunt dan<br />

alleen thuis met DigiD <strong>in</strong>loggen. Mogelijk maakt u al gebruik<br />

van DigiD. Voor het aanvragen van toeslagen is vanaf nu echter<br />

deze tweede code noodzakelijk.<br />

Komt u er niet uit? BOOS staat voor u klaar <strong>in</strong> de bibliotheek.<br />

Neem wel uw huidige DigiD-code mee, zodat we u direct kunnen<br />

helpen.<br />

Belangrijk: vanaf 1 januari 2024 is <strong>in</strong>loggen zonder deze tweede<br />

veiligheidscode niet meer mogelijk.<br />

Informatie over het ontvangen van de Energietoeslag<br />

Wie ontvangen de Energietoeslag automatisch?<br />

Dit zijn onder andere Rotterdammers die <strong>in</strong> augustus 2022<br />

een bijstandsuitker<strong>in</strong>g hebben ontvangen. Rotterdammers die<br />

vorig jaar de energietoeslag hebben gekregen en dit jaar ook<br />

voldoen aan de voorwaarden, ontvangen de energietoeslag<br />

ook automatisch. Rotterdammers met een <strong>in</strong>komen tussen de<br />

100 en 120 procent van het sociaal m<strong>in</strong>imum kunnen de energietoeslag<br />

zelf aanvragen.<br />

Kan ik ook de energietoeslag 2023 krijgen?<br />

Dat ligt aan uw <strong>in</strong>komen. Is uw <strong>in</strong>komen niet hoger dan 120%<br />

van het sociaal m<strong>in</strong>imum <strong>in</strong> augustus 2023, dan kunt u de energietoeslag<br />

aanvragen.<br />

U krijgt geen energietoeslag als u:<br />

• Dak- of thuisloos bent<br />

In een <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen of <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g woont en geen kosten voor<br />

energie maakt, student bent en <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komt voor studief<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g;<br />

studenten met een aanvullende beurs ontvangen<br />

van DUO eenmalig een tegemoetkom<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de energiekosten<br />

van 400 euro<br />

Jonger bent dan 21 jaar<br />

Welk <strong>in</strong>komen telt mee?<br />

• Loon<br />

• Uitker<strong>in</strong>g, zoals WW ZW WIA WAO Bijstand of andere sociale<br />

uitker<strong>in</strong>g AOW en aanvullend pensioen.<br />

• Inkomen uit eigen ondernem<strong>in</strong>g<br />

• Partneralimentatie<br />

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, kom dan langs op ons<br />

spreekuur bij de Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de Halte.<br />

BOOS<br />

9<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> -<br />

B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Open <strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag t/m<br />

vrijdag van 10 tot 13 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:<br />

tel. 06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Wij stofferen vakkundig en betaalbaar stoelen,<br />

fauteuils, kussens etc. Ook kun je bij ons het blockpr<strong>in</strong>ten<br />

ontdekken.<br />

Bel even en kom gezellig langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Bovendijk 153<br />

Bus<strong>in</strong>esspark Hoog Zestienhoven<br />

3045 PD Rotterdam<br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

Jasper van Staveren MSc. Barba Udo<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Op zoek naar een leuke werkplek,<br />

waar je dagelijks zorg op maat kan<br />

bieden zonder te haasten?<br />

Zorgvilla Tante Toos “De Vreugde Tu<strong>in</strong>” <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, is een veilige<br />

en gezellig woonplek voor ouderen met dementie.<br />

Voor dit mooie huis zijn we opzoek naar bijzondere collega <strong>in</strong> bezit van een<br />

diploma als verzorgende IG, die een hart voor kwetsbare ouderen heeft.<br />

Je bent klantgericht, empathisch, sociaal, je weet van aanpakken en durft<br />

te denken <strong>in</strong> oploss<strong>in</strong>gen. Ben jij de collega die wij zoeken?<br />

Maak dan snel een afspraak voor een kennismak<strong>in</strong>gsgesprek met ons.<br />

Ook zijn we op zoek naar medewerkers voor de facilitaire dienst<br />

(o.a. voor schoonmaakwerkzaamheden).<br />

Nieuwsgierig geworden? Neemt snel contact met Vanessa op!<br />

Tel 0650684982 devreugdetu<strong>in</strong>@zorgvillatantetoos.nl<br />

In onze mooie w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> Schiedam Kethel hebben wij:<br />

• ± <strong>70</strong>0 wijnen en bijzonder gedistilleerd<br />

• diverse streekproducten<br />

• mooie cadeau en relatiegeschenken<br />

• voor ieder budget en gelegenheid<br />

• 5 november a.s. assortimentsproeverij!<br />

U kunt zich aanmelden via onze site.<br />

Graag tot ziens <strong>in</strong> onze w<strong>in</strong>kel!<br />

Mar<strong>in</strong>a en Marcel van Dijk<br />

Schiedamseweg 33<br />

3121 JD Schiedam<br />

www.wijnhandelvandijk.nl<br />

tel. 06-18246877<br />

#wijnhandelvandijk


Ouder worden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht november 2023<br />

Tegenwoordig kijkt niemand meer op van een opa of tante die 100 jaar wordt. Inmiddels vierden vier mensen hun honderdste<br />

verjaardag <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>. Vroeger was dat heel anders. In de 19e eeuw werd hoogstens de helft van de k<strong>in</strong>deren<br />

12 jaar oud. ‘Ouder worden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’ is één van de thema’s bij de jubileum tentoonstell<strong>in</strong>g van 35 jaar verzamelen.<br />

Al werden de meeste mensen vroeger<br />

niet zo oud, toch bereikten sommigen<br />

ook toen een mooie leeftijd. Dat bewijst<br />

bijgaande foto uit 1929: je ziet de oude<br />

heer Van Kempen op een stoel zitten voor<br />

zijn huis aan de Dorpsstraat. Hij was toen<br />

90 jaar.<br />

Armenhuis<br />

Het museum heeft een aantal bijzondere<br />

d<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> huis over ouder worden. Een<br />

acte uit 1793 bijvoorbeeld (uit de verzamel<strong>in</strong>g<br />

van Cor van den Berg), waarbij <strong>Overschie</strong><br />

een armenhuis/weeshuis mocht<br />

stichten. Dit huis staat er nog steeds, maar<br />

is <strong>in</strong>tussen fl<strong>in</strong>k verbouwd. Je v<strong>in</strong>dt het<br />

pand rechts van de <strong>in</strong>gang van de Oude<br />

Begraafplaats aan de Dorpsstraat.<br />

Zo’n armenhuis was erg belangrijk, want<br />

AOW of pensioen bestond niet: het was<br />

doorwerken tot je er bij neerviel. Had je<br />

geen k<strong>in</strong>deren of andere familieleden die<br />

voor je konden zorgen? Dan kon je naar<br />

een slaapzaal <strong>in</strong> het armenhuis. Later<br />

werd het rusthuis genoemd en verdwenen<br />

de wezen uit het pand.<br />

Een foto uit 1934 laat de bewoners van<br />

het rusthuis zien. Ze staan met een aantal<br />

gasten klaar voor hun jaarlijkse uitstapje.<br />

Dit rusthuis bestond tot de opheff<strong>in</strong>g van<br />

de gemeente <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> 1941; toen<br />

moest rusthuisvader Sloff ander werk<br />

zoeken.<br />

Rusthuis Susanna<br />

We<strong>in</strong>ig mensen zullen nog weten dat tussen<br />

de beide wereldoorlogen <strong>Overschie</strong><br />

een particulier rusthuis had: Rusthuis<br />

Susanna. De heer en mevrouw Verhagen<br />

zetten dit rusthuis op aan de Plass<strong>in</strong>gel,<br />

maar het rusthuis heeft ook andere adressen<br />

gehad.<br />

Het museum heeft een prachtig wandbord<br />

met een afbeeld<strong>in</strong>g van huize<br />

Susanna toen het aan de Oudendijkse<br />

Schiekade stond. Ook bezit het museum<br />

een stapeltje etensborden van dit<br />

rusthuis - met de naam en natuurlijk het<br />

<strong>Overschie</strong>se wapen er op.<br />

Vitr<strong>in</strong>es<br />

Al jaren werkt het <strong>Overschie</strong>se museum<br />

samen met het verzorg<strong>in</strong>gshuis ‘Den<br />

Hoogenban’ aan de Van der Sasstraat. Het<br />

museum verzorgt daar vitr<strong>in</strong>es met spullen<br />

van vroeger.<br />

Ook Den Hoogenban ziet er nu heel anders<br />

uit dan toen het begon: <strong>in</strong> 1964 startte hier<br />

het Hervormd Diaconaal centrum onder<br />

directrice mevrouw Grégoire. Het oude gebouw<br />

met zijn kle<strong>in</strong>e kamertjes is <strong>in</strong> 1988<br />

gesloopt om plaats te maken voor het huidige<br />

gebouw met zijn grote hal. Later kwamen<br />

de Lagenban en de Vrijenban erbij.<br />

Sloop Den Hoogenban <strong>in</strong> 1988<br />

Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong>/Jos Flick<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Welkom bij<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

St. FLORIAN GROEP BV<br />

Wist u dat bij u <strong>in</strong> de buurt een bedrijf is<br />

die alle BHV- en EHBO opleid<strong>in</strong>gen voor u kan<br />

verzorgen? Wij zijn gespecialiseerd <strong>in</strong> het geven<br />

van opleid<strong>in</strong>gen, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen alsmede alle<br />

herhal<strong>in</strong>gscursussen.<br />

BHV -en EHBO opleid<strong>in</strong>gen zijn niet alleen<br />

bedoeld voor bedrijven, maar ook voor scholen,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, VGZ <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, et cetera.<br />

Alle cursisten die een curus met goed gevolg<br />

hebben afgesloten, krijgen een officieel<br />

certificaat.<br />

Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

•<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden<br />

Eigen reparatieafdel<strong>in</strong>g<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties beschikbaar<br />

waaronder die van ZINZI.<br />

•<br />

Onder het genot van een kopje laten wij u<br />

met veel plezier onze prachtige collectie<br />

gouden, briljanten en zilveren<br />

sieraden zien.<br />

B<strong>in</strong>nen onze regio geven wij<br />

10% kort<strong>in</strong>g op het totale cursusgeld.<br />

Uw <strong>in</strong>teresse gewekt, kijk dan voor ons gehele<br />

cursusaanbod op onze website, of neem<br />

contact met ons op <strong>in</strong>fo@floriangroep.com<br />

Tel: 06 577 231 05.<br />

www.stfloriangroep.nl<br />

U bent van harte welkom, John van Delzen.<br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.71


WMO radar<br />

Dag van de mantelzorg 8 november 2023<br />

Op 8 november vieren wij de dag van de mantelzorg hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

We starten om 10.30 uur met gebak en vervolgens is er een leuke<br />

<strong>in</strong>spiratieworkshop om met elkaar <strong>in</strong> gesprek te gaan over wat je<br />

<strong>in</strong>spireert en waar je energie van krijgt. Dit wordt gevolgd door een<br />

workshop handverzorg<strong>in</strong>g en afgesloten met een lunch en een mooi<br />

cadeau. Verder is de mantelzorgcoach (Kar<strong>in</strong> Gerretsen) beschikbaar om<br />

vragen te beantwoorden rond mantelzorg.<br />

Iedereen die voor iemand zorgt, op wat voor manier dan ook, is welkom.<br />

Ook mantelzorgers die buiten <strong>Overschie</strong> wonen maar die voor iemand<br />

zorgen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zijn welkom.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> onze flyer, of u kunt bellen met Kar<strong>in</strong><br />

Gerretsen: 06 83489210<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13<br />

wanneer ben je<br />

mantelzorger?<br />

iedereen kan mantelzorger<br />

zijn of worden zonder dat je<br />

dat zelf door hebt. of je nou<br />

jong bent of iets ouder, dat<br />

maakt niets uit.<br />

Ook als je jezelf niet ziet als<br />

mantelzorger ben je van harte<br />

welkom<br />

je voor al je vragen terecht kan<br />

bij de mantelzorgcoach van<br />

wmo Radar<br />

Mantelzorgcoach<br />

Kar<strong>in</strong> Gerretsen | 06 83 48 92 10<br />

kar<strong>in</strong>.gerretsen@wmoradar.nl<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Seniorencoach


2 december concert Intermezzo<br />

Het Symfonieorkest Intermezzo, samengesteld uit<br />

semi-beroeps en ervaren amateur musici, onder de leid<strong>in</strong>g<br />

van Frank de Groot, violist <strong>in</strong> het Rotterdams Philharmonisch<br />

0rkest en koordirigent, is begonnen met het najaarsproject<br />

2023.<br />

Het orkest presenteert een gevarieerd programma, bestaande<br />

uit de “Ouverture-Fantasie Romeo en Julia” van Tsjaikovski<br />

en het symfonisch gedicht “De Middagheks” van Dvořák.<br />

Tevens treedt de sopraan Simone<br />

Riksman op als solist <strong>in</strong> “Poème<br />

de l’Amour et de la Mer” van Ernest<br />

Chausson en <strong>in</strong> “Drie Romances”<br />

van Géza Frid.<br />

Simone Riksman is geboren <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Zij werkt op dit moment<br />

hard aan een <strong>in</strong>ternationale<br />

zangcarrière. Het is geweldig dat we haar bij het concert van<br />

Intermezzo kunnen beluisteren.<br />

Aanvang 20:15 uur<br />

Kaartjes à € 20,-- zijn verkrijgbaar<br />

via de website<br />

(www.orkest<strong>in</strong>termezzo.nl)<br />

en aan de zaal.<br />

K<strong>in</strong>deren t/m 12 jaar gratis.<br />

Op zondag 3 december mag je een lichtje aansteken <strong>in</strong> de<br />

Grote Kerk. Om iemand bij naam te noemen die je <strong>in</strong> het<br />

afgelopen jaar bent verloren. Een teken van licht, een teken<br />

van hoop, een teken van geborgenheid.<br />

Tijdens de bijeenkomst <strong>in</strong> de<br />

Grote Kerk is er muziek, zang,<br />

woorden van troost en ontsteken<br />

we de lichtjes ter her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan<br />

onze dierbaren.<br />

Na afloop is er ruimte om elkaar te<br />

ontmoeten en na te praten onder<br />

het genot van een drankje.<br />

Je kunt je tot uiterlijk 25 november aanmelden via<br />

voorzitter@sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl<br />

Geef hierbij aan met hoeveel mensen je komt en voor wie je<br />

een kaarsje aan wil steken.<br />

Aanvang 16:00 uur<br />

17 december Weihnachtsoratorium<br />

Kerstconcert met delen uit het beroemde werk van J.S.<br />

Bach<br />

Nu alvast een vooraankondig<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong> de volgende <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> krijg je uitgebreide <strong>in</strong>formatie<br />

over ons kerstconcert met<br />

het Haags Barokgezelschap.<br />

3 december Lichtjes aan de Schie<br />

Steek een lichtje aan<br />

Rond de feestdagen, als het e<strong>in</strong>de van het jaar <strong>in</strong> zicht komt,<br />

is er altijd veel tijd voor her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen. Ze komen vanzelf. De<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan de mensen die je mist. De mensen die je<br />

liefhebt en met wie je ook graag dit jaar Kerst wilde vieren.<br />

Ziekte en verlies waren soms dichtbij.<br />

We organiseren ook dit jaar weer een kle<strong>in</strong> moment van<br />

troost, om samen te her<strong>in</strong>neren.<br />

Het concert beg<strong>in</strong>t om 15:00 uur en de kaarten zijn vanaf<br />

10 november te verkrijgen via www.podiumple<strong>in</strong>.nl, de<br />

Primera en voorafgaand aan het concert, aan de zaal.<br />

Ze kosten € 17,50<br />

Rest programma 2023<br />

• 25 november Het Nieuwe Koor<br />

• 15 december Lichtjesavond <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat +<br />

Grote Kerk<br />

• 16 december Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post Harmonie<br />

www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Afscheid wijkraadslid<br />

De wijkraad heeft afscheid genomen van Safa Sodirijo. Safa was s<strong>in</strong>ds<br />

een jaar wijkraadslid. Onlangs is Safa geïnstalleerd als burgerraadslid<br />

voor DENK <strong>in</strong> de gemeenteraad. Die functie mag niet worden gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

met de functie van wijkraadslid en daarom gaat zij de wijkraad<br />

verlaten. We bedanken Safa voor haar <strong>in</strong>zet en wensen haar heel veel<br />

succes aan de Cools<strong>in</strong>gel. De plek van Safa zal dit jaar nog worden <strong>in</strong>gevuld.<br />

Zodra bekend is wanneer het nieuwe wijkraadslid wordt geïnstalleerd,<br />

zullen wij u op de hoogte brengen.<br />

Foto: 010portraits<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Start Armoedeberaad <strong>Overschie</strong><br />

E<strong>in</strong>d september was de eerste bijeenkomst van het <strong>in</strong>itiatief “Armoedeberaad<br />

<strong>Overschie</strong>”. Er zijn <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> allerlei welzijnsorganisaties en<br />

groepen actief, maar ook zorgpraktijken en verenig<strong>in</strong>gen. Bijvoorbeeld<br />

WMO radar, United010, Maatschappelijke Ondersteun<strong>in</strong>g (van de gemeente<br />

Rotterdam), <strong>Overschie</strong> Stroomt, tandartsenpraktijk, huisartsen,<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> en Centrum voor Jeugd en Gez<strong>in</strong>. Dagelijks<br />

spreken zij mensen die grote moeite hebben om rond te komen.<br />

Mensen die ondanks dat ze keihard hun best doen om het hoofd boven<br />

water te houden, toch bijna f<strong>in</strong>ancieel ten onder gaan. Bij de bijeenkomst<br />

vertelde o.a. een ervar<strong>in</strong>gsdeskundige over hoe ze jarenlang van<br />

het kastje naar de muur werd gestuurd. Vanuit de wijkraad waren we<br />

ook aanwezig en zijn we ook betrokken. Dit <strong>in</strong>itiatief moet een start zijn<br />

om elkaar beter te kunnen v<strong>in</strong>den, zodat meer bewoners van <strong>Overschie</strong><br />

die het niet makkelijk hebben beter kunnen worden geholpen. Beg<strong>in</strong><br />

volgend jaar zal een vervolg worden gegeven.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Fatsoenlijke plekken voor deelvervoer<br />

Op steeds meer plekken <strong>in</strong> Rotterdam maakt de gemeente mobiliteitshubs.<br />

Een mobiliteitshub is een verzamelplek voor deel(bak)fietsen en<br />

deelscooters. Dat ziet er uit als een soort parkeervakken op de grond.<br />

De mobiliteitshub moet tegengaan dat er deelscooters her en der geparkeerd<br />

zijn, wat tot onveilige situaties kan leiden. Daarnaast hoeven<br />

gebruikers niet te zoeken en kunnen ze altijd op een vaste plek een deelfiets<br />

of deelscooter v<strong>in</strong>den.<br />

De afdel<strong>in</strong>g mobiliteit van de gemeente heeft aan de wijkraad gevraagd<br />

mee te denken over mobiliteitshubs <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Op de Burgemeester<br />

Baumannlaan zijn drie logische plekken uitgekozen waar b<strong>in</strong>nenkort<br />

die vakken komen: bij de apotheek/het gezondheidscentrum, bij de<br />

rotonde met de 2e Hogebanweg en bij de kruis<strong>in</strong>g met de Pieter van<br />

Aschstraat. Dat zullen de enige plekken worden waar je straks het deelvervoer<br />

onbetaald kan stallen. Voor plekken rondom de Abtsweg, de<br />

luchthaven en <strong>in</strong> Park16hoven wordt nog naar plekken gekeken.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of contact met de wijkraad: e-mail wijkraden@rotterdam.nl


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

novemver 2023<br />

‘Dit zijn signalen uit onze wijk’<br />

ker terugkomen. Meld<strong>in</strong>gen kun je<br />

uiteraard doorgeven via 14 010 en<br />

de MeldR app. Maar soms is het fijn<br />

om iemand te spreken. Laatst klopten<br />

bewoners aan bij de wijkraad<br />

omdat ze zich zorgen maken om<br />

verkamer<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hun straat, waarbij<br />

meerdere mensen <strong>in</strong> 1 ruimte wonen.<br />

Het werd daardoor ‘anders’ <strong>in</strong><br />

de straat en parkeren stond onder<br />

druk. De wijkraad geeft dan ongevraagd<br />

advies aan het college.’<br />

En zijn werk als wijkraadcoörd<strong>in</strong>ator?<br />

‘Het is veelzijdig, uitdagend<br />

en tof’, vertelt Arthur enthousiast.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

‘Je bent een schakel tussen de<br />

wijkraad en de gemeente. Ik ben<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Ze komen op voor de belangen van<br />

wijkgenoten en vergaderen elke<br />

maand: de wijkraden. Wijkraad<br />

<strong>Overschie</strong> komt maandag 20 november<br />

weer bij elkaar. ‘Bewoners,<br />

kom gerust naar de vergader<strong>in</strong>g’,<br />

roept wijkraadcoörd<strong>in</strong>ator Arthur<br />

Snijders op.<br />

‘We bespreken wat belangrijk is<br />

voor u en de wijk’, aldus Arthur, coörd<strong>in</strong>ator<br />

van Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

en Bedrijvenraad Spaanse Polder.<br />

Zoals bijvoorbeeld de gestelde<br />

doelen uit het wijkakkoord. Ik noem<br />

er een paar: een aantrekkelijker<br />

centrum en gezond en gelukkig<br />

opgroeien.’<br />

Arthur: ‘Als bewoners vragen hebben<br />

over agendapunten, zijn ze van<br />

harte welkom om langs te komen<br />

of <strong>in</strong> te spreken. Ook als het gaat<br />

om bewoners<strong>in</strong>itiatieven, een terugkerend<br />

punt.’ Want de wijkraad<br />

is er niet alleen om <strong>in</strong>formatie op te<br />

halen uit de wijk, maar ook om <strong>in</strong>formatie<br />

terug te geven.’<br />

Ongevraagd advies<br />

Wijkraden zijn ook een aanspreekpunt<br />

voor <strong>in</strong>woners, benadrukt<br />

Arthur. ‘Als ze iets kwijt willen, bijvoorbeeld<br />

over conta<strong>in</strong>ers die te<br />

laat worden geleegd, dan kan de<br />

wijkraad een signaal afgeven bij de<br />

gemeente. Zeker als geluiden va-<br />

ambtenaar, maar kan ook tegen de<br />

gemeente zeggen: dit zijn signalen<br />

uit onze wijk, hier moeten jullie iets<br />

mee. De wijk aan zet! Die onafhankelijke<br />

rol bevalt me wel.’<br />

Vergader<strong>in</strong>gen<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> is een van de<br />

39 wijkraden <strong>in</strong> Rotterdam. Wilt u<br />

ook een vergader<strong>in</strong>g bijwonen? De<br />

eerstvolgende bijeenkomst <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

is:<br />

Maandag 20 november, van 19.30<br />

tot 22.00 uur https://wijkraad.rotter-<br />

dam.nl/Agenda/Index/223b12f3-<br />

e401-4eda-9aa9-3cb3268bbc2e<br />

Spel en sport <strong>in</strong> een nieuwe jas<br />

Ze worden s<strong>in</strong>ds beg<strong>in</strong> deze week en het ple<strong>in</strong>tje ervoor aan de Van<br />

vernieuwd: drie speel- en sportplekken<br />

<strong>in</strong> de wijk. Het werk zit er naar de Van Noortwijcks<strong>in</strong>gel en Lem-<br />

Harmelenstraat en de plek tussen<br />

verwacht<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>d dit jaar op. kensstraat.<br />

Bewoners dachten er vorig jaar<br />

mee over de vernieuw<strong>in</strong>g: hoe gaan<br />

de speel- en sportlocaties eruit<br />

zien? Het gaat om de locaties aan<br />

de Van Adrichemweg; de sportkooi<br />

Hier komen deze maanden nieuwe<br />

toestellen. Het speelplekje aan de<br />

Duyvesteynstraat haalt de gemeente<br />

weg. Hier wordt gras <strong>in</strong>gezaaid.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


november 2023<br />

Op de drie sport- en speelplekken<br />

komt tijdelijk valzand. Voor de aanleg<br />

van de ondergrond is warmer<br />

en droog weer nodig. De ondergrond<br />

komt er waarschijnlijk <strong>in</strong> het<br />

voorjaar.<br />

speelplekken<br />

Benieuwd naar de verdere ontwerpen<br />

of wilt u meer <strong>in</strong>formatie? Kijk<br />

op Mijn Rotterdam of stuur een mail.<br />

Nieuw onderkomen voor bewoner(tje)<br />

Een markante bewoner aan de veranderd <strong>in</strong> een groot natuur- en<br />

Oude Bovendijk krijgt een nieuw onderkomen.<br />

Het gaat om de steenuil huisje is blijven staan vanwege de<br />

recreatiegebied. Maar het ketel-<br />

die zijn vervallen ketelhuisje <strong>in</strong> de uil. Het is alleen vervallen en staat<br />

Zuidpolder gaat verlaten.<br />

op <strong>in</strong>storten. Als dat gebeurt, heeft<br />

de uil geen leefruimte meer.<br />

Voorbijgangers kunnen ‘m vaak<br />

zien zitten: de steenuil genietend <strong>in</strong> Natuurmonumenten benaderde de<br />

de zon, achter het raampje van het uilenwerkgroep Midden-Delfland<br />

oude ketelhuisje.<br />

die een andere rust- en nestplek<br />

Dit onderkomen staat tegenover ontwierp voor de uil, direct naast<br />

Belevenisboerderij Schieveen en is het oude ketelhuis. Vrijwilligers helpen<br />

mee om de nieuwe plek te bou-<br />

te zien vanaf de Oude Bovendijk.<br />

De afgelopen jaren is de polder wen. De bouw is bijna afgerond. Als<br />

Plant de lente <strong>in</strong> uw wijk<br />

Huh de lente? Jazeker! Want het Gratis regenton<br />

najaar is ideaal om met buren bezig Veel Rotterdamse straten hebben<br />

te zijn met het groen <strong>in</strong> de straat. U ‘m al: de Opzoomer-regenton.<br />

kunt extra subsidie krijgen.<br />

Daarmee kunt u het regenwater opvangen<br />

en gebruiken om het gezamenlijk<br />

groen water te geven. Heeft<br />

Geef bestaand groen aandacht om<br />

goed de w<strong>in</strong>ter door te komen. Snoei, uw straat nog geen regenton? Elke<br />

bemest en verwijder onkruid en afval.<br />

Opzoomer Mee geeft hiervoor De Regenton - Opzoomer Mee is er <strong>in</strong><br />

straat kan gratis zo’n ton krijgen.<br />

maximaal 100 euro voor uw straat. allerlei soorten en maten.<br />

Tegel eruit, klimplant er<strong>in</strong><br />

TegelTaxi<br />

Klimplanten langs de gevels vragen Vervangt u tegels door klimplanten,<br />

maar om een kle<strong>in</strong> stukje grond. Ze<br />

helpen bij het koelen en isoleren<br />

van won<strong>in</strong>gen. En ze helpen tegen<br />

geluidsoverlast en dragen bij aan<br />

een schonere lucht. Gaat u met uw<br />

buren groene gevel(s) aanleggen?<br />

Dan ligt er 50 euro per klimplant<br />

voor uw straat klaar. U kunt maximaal<br />

500 euro subsidie krijgen. Kijk<br />

op Meer groen - Opzoomer Mee. Op<br />

een voorwaarde: tegel eruit, klimplant<br />

er<strong>in</strong>.<br />

het nieuwe uilenhuis gereed is en<br />

de uilennestkast er<strong>in</strong> staat, kan er<br />

verhuisd worden en wordt het oude<br />

huisje afgebroken. Boswachters<br />

hebben ook fruit- en knotbomen<br />

geplant om de leefomgev<strong>in</strong>g van<br />

de steenuil te verbeteren.<br />

Steenuilen zijn de kle<strong>in</strong>ste uilen en<br />

houden van het platteland, zoals de<br />

Rotterdamse polder, waar ze veel<br />

voorkomen.<br />

Meer weten? Kijk op Natuurmonumenten.<br />

struiken of bomen? En weet u niet<br />

wat te doen met de tegels en het<br />

zand? Maak dan een afspraak met<br />

de TegelTaxi, een gratis ophaalservice<br />

voor gewipte tegels. De tegels<br />

worden vergruisd en gebruikt onder<br />

het wegdek bij het aanleggen<br />

van wegen en dammen. De Tegel-<br />

Taxi kunt u pas weer bestellen <strong>in</strong><br />

het voorjaar van 2024. Houd er wel<br />

reken<strong>in</strong>g mee dat u een afspraak<br />

moet maken op Rotterdams Weerwoord<br />

| Tegeltaxi.<br />

Foto: Eric Fecken<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


NIEUW!<br />

OVERSCHIE STROOMT<br />

-SAMEN DOEN EN GELOVEN-<br />

WIE ZIJN WIJ VAN OVERSCHIE STROOMT?<br />

Samen ontmoeten we elkaar bij allerlei activiteiten.<br />

Iedereen is welkom. Deze activiteiten doen we samen<br />

met mensen uit de wijk. En dat doen we voor elkaar. Zo<br />

zoeken we samen naar het goede voor <strong>Overschie</strong>.<br />

WELKE ACTIVITEITEN ZIJN ER?<br />

Wekelijks komt de moedergroep Mama’s Samen bij elkaar om met elkaar te<br />

ontbijten en ervar<strong>in</strong>gen te delen over het moederschap. Maandelijks koken en eten<br />

we samen met elkaar tijdens de buurtmaaltijden van Eat&Meet. En jaarlijks<br />

organiseren we samen met andere organisaties een spetterend k<strong>in</strong>derfeest op<br />

Hemelvaartsdag. We hopen dat er nog meer activiteiten bijkomen!<br />

IS ER MEER?<br />

Daarnaast zijn er ook activiteiten op het gebied van geloof<br />

en z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g. Wekelijks bidt een groep mensen met elkaar<br />

om zo de dag te beg<strong>in</strong>nen. Rondom de feestdagen is er een<br />

kerstwandel<strong>in</strong>g door de wijk. Als je vragen hebt over het<br />

christelijk geloof kunnen we daar samen over doorpraten.<br />

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN?<br />

Nieuwsgierig geworden? Kom ook! Check voor meer<br />

<strong>in</strong>formatie onze nieuwsberichten en posts op en<br />

@overschiestroomt en onze website overschiestroomt.nl. Wil<br />

je je verhaal even kwijt of heb je een vraag? Bel onze<br />

buurtwerker en pionier Marieke de Jonge 06-38283154.


Wonderlijke W<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> - zaterdag 23 december<br />

Loop met kleurrijke lampionnen langs dansende k<strong>in</strong>deren, z<strong>in</strong>gende ouderen en nog veel meer. Dat staat allemaal te gebeuren<br />

op 23 december <strong>in</strong> Oud <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> de namiddag en vroege avond. Sticht<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> Stroomt organiseert dan<br />

een heuse Wonderlijke W<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> kerstsfeer.<br />

Van het een naar het ander<br />

Enthousiaste gidsen leiden je <strong>in</strong> groepjes langs verschillende plekken <strong>in</strong> Oud <strong>Overschie</strong>.<br />

Op de ene plek dansen k<strong>in</strong>deren de sterren van de hemel, op een andere plek spelen ze toneel. Weer ergens anders z<strong>in</strong>gen senioren<br />

de allermooiste kerstliedjes.<br />

Ook is er een kort toneelstuk te zien van volwassen acteurs uit <strong>Overschie</strong>, met een echte kerstboodschap. Tussendoor zijn er prachtige<br />

muzikale <strong>in</strong>termezzo’s. Bovendien vertellen k<strong>in</strong>deren en volwassenen tijdens de wandel<strong>in</strong>g fragmenten uit het kerstverhaal.<br />

De wonderlijke w<strong>in</strong>terwandel<strong>in</strong>g duurt ruim een uur en e<strong>in</strong>digt met iets lekkers voor iedereen.<br />

Z<strong>in</strong> om mee te helpen?<br />

Er volgt nog meer <strong>in</strong>formatie, maar zet 23 december alvast <strong>in</strong> je agenda. Diverse organisaties en basisscholen uit <strong>Overschie</strong> werken<br />

al mee aan dit project – dat natuurlijk voor iedereen is: voor alle k<strong>in</strong>deren, jongeren, volwassenen en senioren uit <strong>Overschie</strong>. Heb je<br />

z<strong>in</strong> om ook mee te helpen? Bel Bob van der Lugt (06-24534598), projectleider: je bent van harte welkom!<br />

Lezers delen <strong>Overschie</strong>se foto’s<br />

In <strong>editie</strong> 68 riepen we lezers op om hun mooiste <strong>Overschie</strong><br />

foto’s met ons te delen. Wij delen deze foto’s dan <strong>in</strong><br />

het magaz<strong>in</strong>e. De foto’s komen ook te staan op de website<br />

<strong>Natuurlijk</strong><strong>in</strong><strong>Overschie</strong>.nl. Zo kan iedereen van deze <strong>Overschie</strong>se<br />

beelden genieten!<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Bijgaande foto deelde trouwe lezer én bezorger Mireille Polane<br />

met ons. Het is een foto van het Veerhuiseiland met een<br />

donkere lucht en een dubbele regenboog. Mireille nam de<br />

foto vanaf de Delftweg.<br />

Foto: Mireille Polane<br />

Wie heeft <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> een schilderij van <strong>Overschie</strong>?<br />

De <strong>Overschie</strong>se kunstschilder Gyula Rajkovics schildert<br />

schilderachtige plaatsen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Deze<br />

keer heeft hij de plas aan de Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel<br />

vastgelegd. Hij roept lezers op om bij <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong><br />

dit schilderij (acryl 50x35 cm) contact met hem op<br />

te nemen.<br />

Zijn gegevens: 06- 83309382 of<br />

e-mail g.rajkovics@gmail.com


Nog 1<br />

beschikbaar!<br />

Huurprijs €200,- per maand exclusief BTW.<br />

Oplever<strong>in</strong>g per direct mogelijk.<br />

Inclusief gebruik verwarm<strong>in</strong>g, kitchenette,<br />

toilet en koffiehoek.<br />

Huurprijs €150,- per maand exclusief BTW.<br />

Oplever<strong>in</strong>g per direct mogelijk.<br />

Inclusief gebruik verwarm<strong>in</strong>g, kitchenette,<br />

toilet en koffiehoek.<br />

Locatie: Rodenburgstraat/Willem de Zwijgerstraat<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: www.pnl-vastgoed.nl<br />

010-4155085<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Activiteitenagenda Buurvrienden november 2023<br />

gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij FCB-HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 – 14.00 uur: Gezamenlijk INLOOP gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten.<br />

14.00 – 15.00 uur: In groepen Wandelvoetbal, DELEEDIES , Sjeudeboel, Legpuzzelen, museum, gasten.<br />

15.00 – 16.00 uur: Gezamenlijk Happy Ouder Uurtje Activiteiten. Artiesten, Bands, koren of DJ Marian.<br />

16.00 – 16.30 uur: Gezamenlijk UITLOOP, op de foto met artiesten, napraten activiteiten, opruimen.<br />

Iedere woensdag en donderdag<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur: Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro).<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur: Wandelvoetbal met aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

Bijzondere activiteiten<br />

D<strong>in</strong>sdag 7 november:<br />

D<strong>in</strong>sdag 14 november:<br />

Vrijdag 17 november:<br />

D<strong>in</strong>sdag 21 november:<br />

D<strong>in</strong>sdag 28 november:<br />

14.00 – 16.00 uur – workshop bloemschikken<br />

15.00 – 16.00 uur – Zanger Arthuro<br />

20.00 – 24.00 uur – 23e ronde klaverjassen. Iedereen prijs opgeven bij Fred of Marian<br />

15.00 – 16.00 uur – programma nog niet bekend.<br />

15.00 – 16.00 uur – 11e wereldreis met The Hamstr<strong>in</strong>gs. Flower power tijd en kled<strong>in</strong>g.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Coörd<strong>in</strong>ator groep BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD Email: Hvanluijpen@gmail.com<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten Leny Hopman (lenyhopman@gmail.com) en Henny van Luijpen (hluijpen@gmail.com)<br />

Buurvrienden en WMO Radar omarmen elkaar<br />

Al vijf jaar werken Buurvrienden en<br />

WMO Radar <strong>in</strong>nig samen. Bij de Nationale<br />

Ouderendag op 6 oktober bleek<br />

dat weer heel erg goed te gaan: een<br />

mooi voorbeeld van succesvolle samenwerk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>! Tijdens een<br />

gezellige bijeenkomst vierden de aanwezigen<br />

ook de verjaardag van zanger<br />

Perry Zuidam.<br />

Bijzondere verjaardag<br />

Laura Hordijk en Jacquel<strong>in</strong>e Neutenboom<br />

van wmo radar, Leny Hopman, Henny van<br />

Luijpen en andere leden van Buurvrienden<br />

<strong>Overschie</strong> hadden een programma vol<br />

verrass<strong>in</strong>gen bedacht. Niet op de gebruikelijke<br />

d<strong>in</strong>sdag maar op vrijdagmiddag.<br />

Zanger Perry Zuidam kwam langs om<br />

op te treden, en dat vergeet hij vast niet<br />

snel. De zanger kwam b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de drukbezette<br />

Taludhoeve, het buurhuis van<br />

FCB-HWD, en werd verwelkomd met een<br />

verjaardagsliedje door zijn enthousiaste<br />

fans uit <strong>Overschie</strong>. Hoe bijzonder is dat?<br />

Rita Young<br />

Extra bijzonder was, dat goede vriend<strong>in</strong><br />

en collega Rita Young spontaan haar gevoelige<br />

nieuwe s<strong>in</strong>gle ‘Ik heb gedroomd’<br />

voor hem zong. Na zijn wervelende, hartverwarmende<br />

optreden nam Perry alle tijd<br />

om cadeaus <strong>in</strong> ontvangst te nemen en met<br />

zijn fans op de foto te gaan.<br />

De entree van dit feest was natuurlijk<br />

gratis. Ook was er gratis koffie, thee,<br />

koekjes en chocolade, en ook hartige<br />

hapjes en jus d’orange en als kers op de<br />

verjaardags taart een heerlijk ouderwets<br />

advocaatje met slagroom.<br />

Glimmende ogen, warme handdrukken,<br />

blije gezichten, en veel tevredenheid. En<br />

ook nog een verjaardag die niet snel vergeten<br />

zal worden!<br />

Een mooie traditie<br />

De Nationale Ouderendag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Henny van Luijpen (van DeLeedies en Buurvrienden)<br />

<strong>in</strong>middels een mooie traditie, mogelijk gemaakt<br />

door gemeente Rotterdam, WMO<br />

Radar en de Buurvrienden. De Buurvrienden<br />

en WMO Radar werken vaker samen.<br />

Sportcoach Just<strong>in</strong> Tombroek van WMO<br />

Radar coacht elke week de wandelvoetballers,<br />

en bij sociale activiteiten werken<br />

andere professionals van WMO Radar<br />

nauw samen met de vrijwilligers van de<br />

groep Buurvrienden <strong>Overschie</strong>.<br />

Wekelijkse ouderendag<br />

<strong>Overschie</strong> heeft trouwens iedere week<br />

een ouderendag: op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij<br />

de Buurvrienden <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> en rond de<br />

aan de Taludweg 5. Met vaste onderdelen<br />

zoals wandelvoetbal en sjeudeboel,<br />

optredens van verschillende artiesten<br />

en workshops. Entree, koffie, thee en<br />

deelname aan de activiteiten is gratis. De<br />

wijkbus stopt ook nog eens voor de deur<br />

– dus kom vooral een keertje langs!<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

21


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


Bolletjes wol over, of bijvoorbeeld<br />

een muts? Geef weg of ruil!<br />

Ruil- en weggeefmiddag <strong>in</strong> de bibliotheek<br />

– 8 november<br />

Bolletjes wol over? Iets gemaakt dat niet<br />

past? Woensdagmiddag 8 november kun<br />

je bij het Handwerkcafé handwerkspullen<br />

die je over hebt ruilen of weggeven. Ook<br />

die trui, sjaal of muts die liggen te verstoffen<br />

kun je hier kwijt. Of kom gewoon<br />

kijken of er iets is dat je wilt hebben.<br />

Iedereen die wel eens handwerkt, breit of<br />

haakt kent het: je koopt een bol (of meer)<br />

te veel ‘voor het geval dat’. Of je koopt<br />

een mooi handwerkpakket… en dat ligt<br />

nu al jaren <strong>in</strong> de la. Of je breit iets dat<br />

uite<strong>in</strong>delijk toch niet je smaak is. Of niet<br />

je maat. Wie breit, haakt, borduurt o.i.d.<br />

heeft altijd wel iets (of heel veel) dat hij/<br />

zij graag een goede bestemm<strong>in</strong>g geeft.<br />

Handwerkcafé<br />

Op woensdagmiddag 8 november kan<br />

iedereen tijdens het handwerkcafé <strong>in</strong> de<br />

bibliotheek handwerkspullen en handgemaakte<br />

kled<strong>in</strong>g ruilen of weggeven. Op<br />

de foto’s zie je wat voorbeelden. Je kunt<br />

twee d<strong>in</strong>gen doen:<br />

1: Je geeft weg wat je zelf niet meer wilt<br />

hebben en neemt niets mee naar huis.<br />

2: Je snuffelt tussen de aangeboden spullen<br />

en neemt mee wat je leuk v<strong>in</strong>dt. Het<br />

maakt niet uit of je wel of niet zelf iets<br />

aanbiedt om weg te geven.<br />

Weggeven<br />

Wil jij iets weggeven? Zorg ervoor dat het<br />

schoon is, niet stoffig en niet naar rook<br />

ruikt. Heb je kle<strong>in</strong>e bolletjes van m<strong>in</strong>der<br />

dan 25 gram? Daar heeft een ander ook<br />

niet veel aan, tenzij er meer dezelfde<br />

soort bolletjes zijn. Het is niet toegestaan<br />

om geld te vragen voor je spullen.<br />

Dit kun je aanbieden:<br />

• Garens: voor breien, haken, borduren,<br />

weven.<br />

• Gereedschap: brei en haaknaalden,<br />

spullen voor borduren en weven<br />

• Gemaakte items: truien, mutsen,<br />

sjaals sokken, etc.<br />

• Handwerkboeken en -tijdschriften.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Het handwerkruilcafé is op woensdag 8<br />

november van 13.00-15.00 uur. Alles wat<br />

om 15.00 uur nog over is, gaat naar de<br />

kr<strong>in</strong>gloopw<strong>in</strong>kel ‘Het Goed’ <strong>in</strong> Schiedam.<br />

Nog vragen? Mail naar ankevandoorne@<br />

live.nl<br />

[foto’s] Anke van Doorne<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

<strong>Overschie</strong>se motorcoureur Jaylen<br />

(13 jaar) heeft steeds meer succes<br />

In een eerdere <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> stond al een stukje over de carrière van motorcoureur Jaylen Korporaal uit<br />

<strong>Overschie</strong>. Toen hij 8 jaar oud was stapte hij voor het eerst op de m<strong>in</strong>ibike. Hij is <strong>in</strong>middels 13 jaar en rijdt op een geschakelde<br />

Ohvale GP 160cc. Dit seizoen stond hij ieder weekend op het podium!<br />

Jaylen had al meerdere titels op zijn naam<br />

staan:<br />

• Rookie Of the year<br />

• Nederlands Kampioen junioren A<br />

• Nederlands Kampioen junioren B<br />

• Italiaans Kampioen 110cc<br />

Naar Italië<br />

Dit is het derde jaar dat Jaylen en zijn<br />

vader de weekenden op en neer reisden<br />

naar Italië om mee te strijden met het<br />

hoogste niveau <strong>in</strong> zijn klasse. Er staan dan<br />

35 jonge coureurs t/m 14 jaar aan de start.<br />

Vorig jaar had hij fl<strong>in</strong>ke pech en liep<br />

meerdere breuken op tijdens een crash.<br />

Toch was Jaylen vastberaden om dit seizoen<br />

mee te strijden <strong>in</strong> de top. Hij heeft<br />

daarvoor <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>termaanden keihard<br />

getra<strong>in</strong>d, en met succes!<br />

Op het podium<br />

Het seizoen 2023 is nu afgelopen en<br />

Jaylen stond elke raceweekend op het<br />

podium. De laatste race pakte hij zelfs<br />

de 1e plek (Pole Position). Hij is dit kampioenschap<br />

als 4e geë<strong>in</strong>digd <strong>in</strong> het e<strong>in</strong>dklassement,<br />

op maar 2 puntjes afstand<br />

van de nummer 3.<br />

Rust heeft de jonge coureur niet, want hij<br />

is nu al volop bezig voor het seizoen van<br />

2024. Dan stapt hij op een nieuwe motor<br />

Ohvale GP2 190cc. Topsport is hard werken,<br />

maar Jaylen v<strong>in</strong>dt het superleuk!<br />

Jaylen <strong>in</strong> actie<br />

Foto’s: Familie Korporaal


Verschillende soorten<br />

Lam<strong>in</strong>aat Quick Step Creo<br />

Visgraat olie eik rustiek<br />

per m² v.a.<br />

per m²<br />

€ 62,50<br />

€ 17,50<br />

€ 52,50<br />

• Dikte: 7 mm<br />

• Formaat: 1200 x 190 mm<br />

• Formaat: 600 x 150 mm<br />

Wicanders<br />

Kurkvloer Moment<br />

Verschillende soorten<br />

PVC vloeren Floor Life Click<br />

per m² v.a.<br />

€ 32,50<br />

per m² v.a.<br />

€ 49,50<br />

• Dikte: 10,5 mm<br />

• Formaat: 905 x 295<br />

• Dikte: 5,5 mm<br />

• Formaat: 1220 x 180<br />

Eik rustiek<br />

Verouderd eiken<br />

per m² v.a. € 66,50<br />

€ 59,50<br />

per m² € 47,50<br />

€ 39,50<br />

• Dikte: 14 mm<br />

• Formaat: 1900 x 190<br />

• Dikte: 10 mm<br />

• Breedte: 158 mm<br />

Rubo Parket<br />

Stadhoudersweg 130<br />

3039 CM Rotterdam<br />

Tel: 010 466 78 79<br />

Meer dan 300 vloeren onl<strong>in</strong>e<br />

www.ruboparket.nl


Leren met hart, hoofd en handen,<br />

wat betekent dat?<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern legt het uit<br />

De Stern wil k<strong>in</strong>deren de wereld laten ervaren en werkt daarom met het hart-hoofd-handen-onderwijs. Dat betekent dat<br />

k<strong>in</strong>deren een breed onderwijspakket en opvang krijgen. Ze leren niet alleen taal en rekenen, maar ook toneelspelen, z<strong>in</strong>gen,<br />

schilderen en vormtekenen. Ook werken ze <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> en vieren feest. 15 november kunt u meemaken hoe leren op de<br />

Stern werkt.<br />

In het leerproces zijn hart, hoofd en handen<br />

alle drie even belangrijk. Door compleet<br />

onderwijs aan te bieden, leert het<br />

k<strong>in</strong>d op de meest effectieve manier.<br />

Beweg<strong>in</strong>g helpt leren<br />

‘Wij bieden lessen aan waarbij eerst<br />

bewogen wordt. Daarna bieden we de<br />

lesstof op allerlei manieren aan’, vertelt juf<br />

Silvia, leerkracht van groep 3. ‘Denk aan<br />

teken<strong>in</strong>gen op het krijtbord, verhalen,<br />

schilderen, dichten, knutselen, en natuur<br />

bekijken. Vervolgens wordt er geoefend<br />

met opdrachten en materialen uit de<br />

Montessori-kast.’<br />

Op de Stern is er <strong>in</strong> alle lessen, dus ook bij<br />

het taal- en rekenonderwijs, beweg<strong>in</strong>g.<br />

K<strong>in</strong>deren rekenen terwijl ze lopen, en bij<br />

de taallessen gaan ze dansen en klappen.<br />

Bijvoorbeeld klappen bij korte klanken en<br />

stampen bij lange klanken. Beweg<strong>in</strong>g is<br />

ervar<strong>in</strong>g en bevordert de groei.<br />

Warmte<br />

Ook warmte bevordert groei. En als er<br />

enthousiasme is, dan is er warmte. De<br />

k<strong>in</strong>deren worden enthousiast door zelf<br />

te verz<strong>in</strong>nen en te maken. Brood bakken,<br />

een verhaal schrijven, de tafel meten,<br />

sommen verz<strong>in</strong>nen: ook dat valt niet voor<br />

niets onder het lesaanbod van De Stern.<br />

Open lesmiddag<br />

Interesse <strong>in</strong> het onderwijs van K<strong>in</strong>dcentrum<br />

De Stern? Op woensdag 15 november<br />

is er een Open Lesmiddag van 13.00<br />

tot 14:00/14:15 <strong>in</strong> groep 3 t/m 8. Nieuwe<br />

leerl<strong>in</strong>gen zijn welkom om het laatste uur<br />

van de lesdag mee te doen <strong>in</strong> de klas. Voor<br />

de ouders staat een kop koffie klaar <strong>in</strong><br />

onze keuken. Sandra Nederlof, directeur<br />

van KC de Stern, vertelt u graag meer over<br />

de jaarfeesten, het natuurlijk, vernieuwend<br />

onderwijs en onderwijs met hart,<br />

hoofd en handen. Een mooi moment om<br />

kennis te maken met het onderwijs van<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern!<br />

Aanmelden<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het k<strong>in</strong>dcentrum<br />

leest u op www.kc-destern.nl en aanmelden<br />

voor de openlesmiddag kan via<br />

<strong>in</strong>fo@kc-destern.nl of 010-790 1161.<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern is onderdeel van<br />

het schoolbestuur K<strong>in</strong>d en Onderwijs<br />

Rotterdam.<br />

Foto’s: Beeldbank De Stern<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

Laatste pog<strong>in</strong>g tot behoud tennisbaan<br />

Bewoners van de Torenlaan stuurden een brandbrief aan de fracties van de Gemeenteraad van Rotterdam. Zij willen dat de<br />

<strong>Overschie</strong>se tennisbaan blijft bestaan en vragen alle partijen om hulp. Ook andere <strong>in</strong>woners uit <strong>Overschie</strong> steunen de brief.<br />

De brief is gestuurd vanuit het idee dat de gemeente het belangrijk v<strong>in</strong>dt dat meer Rotterdammers aan sport doen en sportterre<strong>in</strong>en<br />

<strong>in</strong> Rotterdam wil behouden. Het tennispark is al verkocht en sluit per 31 december. Tennissers hebben alternatieven bij tennisparken<br />

<strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g. Maar de schrijvers van de brief v<strong>in</strong>den de alternatieven onvoldoende. Volgens hen past sluit<strong>in</strong>g van het<br />

<strong>Overschie</strong>se tennispark niet b<strong>in</strong>nen de doelstell<strong>in</strong>gen van de gemeente. Ze roepen de fracties op om de tennisbaan te behouden.


S<strong>in</strong>terklaas<br />

<strong>in</strong>tocht<br />

Zaterdag 18 November<br />

Vanaf 10:00 uur Pietendisco achter de<br />

grote kerk.<br />

10:30 Aankomst boot.<br />

11:45 Feest bij theater “In de Lugt”<br />

S<strong>in</strong>terklaas show<br />

Op de foto met S<strong>in</strong>terklaas


Herstel van de tu<strong>in</strong>en van de buitenplaatsen<br />

De Tempel en Nieuw Rhodenrijs – Helpt u mee?<br />

Buitenplaats De Tempel en het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs behoren tot de laatst <strong>in</strong>tacte buitenplaatsen langs de Schie,<br />

tussen Rotterdam en Delft. Het onderhoud is al vele jaren slecht. Maar met uw hulp gaat dat nu veranderen! Want er is<br />

subsidie… tenm<strong>in</strong>ste, wanneer Natuurmonumenten zelf ook voldoende geld <strong>in</strong>zamelt. Wie een gift wil doen, krijgt een<br />

uitnodig<strong>in</strong>g voor een speciale bijeenkomst op vrijdagmiddag 3 november. Daar vertellen de boswachters alles over de<br />

plannen om deze bijzondere parken <strong>in</strong> ere te herstellen.<br />

De twee buitenplaatsen zijn eeuwen geleden<br />

gesticht om de onrustige stad te<br />

ontvluchten en te genieten van natuur,<br />

frisse lucht en rust. Ook nu kun je hier<br />

bijkomen van de drukte van alledag,<br />

dwalen over de eeuwenoude lanen en<br />

genieten van vogels, st<strong>in</strong>zenplanten en<br />

beeldencollectie.<br />

Samen zijn de buitenplaatsen bijna 13<br />

hectare groot. Ze zijn aan alle zijden<br />

omsloten door openbaar toegankelijke<br />

graslanden en stru<strong>in</strong>paden, waar Natuurmonumenten<br />

samenwerkt met natuur<strong>in</strong>clusieve<br />

boeren.<br />

Het zijn de enige twee buitenplaatsen<br />

<strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g. Dat maakt ze zeer bijzonder.<br />

De aanwezige tu<strong>in</strong>stijlen uit drie<br />

verschillende eeuwen en de nationaal<br />

waardevolle beeldencollectie maken de<br />

buitenplaatsen nog unieker.<br />

restant zelf opbrengen. De boswachters<br />

hebben de opgaaf om 375.000 euro aan<br />

te trekken voor het herstel van deze groene<br />

Rotterdamse parel.<br />

Oproep<br />

Daarom nodigt Natuurmonumenten natuur-<br />

en cultuurliefhebbers uit voor een<br />

speciale bijeenkomst op vrijdagmiddag 3<br />

november. Als zij een gulle gift overwegen,<br />

zijn ze van harte welkom tijdens dit besloten<br />

evenement. Dan vertellen de boswachters<br />

alles over de herstelwerkzaamheden<br />

aan dit groene rijksmonument en<br />

het belang daarvan voor de omgev<strong>in</strong>g<br />

– maar dit kan uiteraard ook één op één.<br />

Zie voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

Foto: Natuurmonumenten<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Herstelplan<br />

De Gemeente Rotterdam, Prov<strong>in</strong>cie<br />

Zuid-Holland en Natuurmonumenten<br />

hebben de handen <strong>in</strong>een geslagen voor<br />

grootscheeps herstel van deze bijzondere,<br />

groene rijksmonumenten. Natuurmonumenten<br />

heeft <strong>in</strong> 2022 het beheer<br />

overgenomen en draagt structureel de<br />

beheerskosten. Op basis van historische<br />

<strong>in</strong>formatie is een herstelplan opgesteld<br />

voor restauratie en recreatieve herontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de tu<strong>in</strong>en van beide buitenplaatsen.<br />

(Meer <strong>in</strong>formatie over deze<br />

prachtige buitenplaatsen en de restauratieplannen<br />

is op aanvraag beschikbaar.)<br />

Geld gezocht<br />

Mankracht is er genoeg <strong>in</strong> de vorm van<br />

boswachters en een grote groep zeer<br />

enthousiaste vrijwilligers. De kosten van<br />

herstel worden grotendeels gedekt met<br />

een subsidie. Maar, om deze subsidie te<br />

krijgen en de herontwikkel<strong>in</strong>g te realiseren,<br />

moet Natuurmonumenten het


UIT[10]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

vrijdag 3 november<br />

<strong>Overschie</strong> Lacht!<br />

iedere zondag vanaf 5 november<br />

2023 t/m 27 april 2024<br />

35 jaar Museum <strong>Overschie</strong><br />

- diverse deelexposities<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

november<br />

NIEUW<br />

UIT[10]<br />

november<br />

AGENDA<br />

NIEUW<br />

• Vrijdag 3 november<br />

O• Vrijdag 1 Vdecember<br />

E R S C H I E<br />

Aanvang 20.30 uur<br />

Anne, 12 jaar, wordt<br />

een groot succes!<br />

Zondag 12 november<br />

15.00 uur | € 7,-<br />

vrijdag 17 november<br />

Film: Presque<br />

Kaartjes € 10,- <strong>in</strong>cl. 1<br />

drankje<br />

zondag 12 november<br />

november<br />

Annie, 12 jaar, wordt<br />

een groot succes!<br />

NIEUW<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

15.00 uur<br />

• Vrijdag 3 november<br />

Vrijdag 17 november • Vrijdag 1 december<br />

20.00 uur | € 5,-<br />

<strong>in</strong>delugt.nl Aanvang 20.30 uur<br />

Anne, 12 jaar, wordt<br />

een groot succes!<br />

€ 7,00<br />

Kaartjes € 10,- <strong>in</strong>cl. 1<br />

drankje<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 10,00<br />

• Vrijdag 3 november<br />

• Vrijdag 1 december<br />

Aanvang 20.30 uur<br />

Anne, 12 jaar, wordt<br />

een groot succes!<br />

Kaartjes € 10,- <strong>in</strong>cl. 1<br />

drankje<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

S<strong>in</strong>ter<br />

20.00 uur<br />

Zondag € 12 november 5,00 Vrijdag 17 november<br />

15.00 uur | € 7,-<br />

20.00 uur | € 5,-<br />

<strong>in</strong>delugt.nl<br />

“Leven, dood en<br />

de vooruitgang”<br />

25<br />

zondag 5 november<br />

Zondag 12 november<br />

15.00 uur | € 7,-<br />

Lez<strong>in</strong>g ‘Leven, Dood<br />

en de Vooruitgang’<br />

Vrijdag 17 november<br />

20.00 uur | € 5,-<br />

<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

16.00 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 18 november<br />

<strong>in</strong>to<br />

S<strong>in</strong>terklaasoptocht<br />

Achter Grote Kerk <strong>Overschie</strong> +<br />

Theater In de Lugt<br />

vanaf 10.30 uur<br />

vrij<br />

woensdag 8 november<br />

Dag van de Mantelzorg<br />

Huis van de Wijk De Halte -<br />

Hoge Schiehof 39<br />

vanaf 10.30 uur<br />

NOVEMBER 2023<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:<br />

vrij<br />

woensdag 8 november<br />

Handwerkcafé -<br />

Ruilmiddag<br />

Bibliotheek - Hoge Schiehof 39<br />

13.00 - 15.00 uur<br />

vrij<br />

zaterdag 25 november<br />

Het Nieuwe Koor<br />

Zaterd<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

15.00 uur<br />

€ 17,50<br />

anaf 10:00 zondag 26 uur november Pieten<br />

rote kerk.<br />

0:30 Aankomst boot.<br />

Presentatie boek<br />

‘Geschiedenis van de<br />

Oost-Abtspolder’<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

16.00 uur<br />

vrij<br />

1:45 Feest bij theater<br />

S<strong>in</strong>terklaas show<br />

Op de foto met S<strong>in</strong>te


De Oost-Abtspolder vroeger en nu:<br />

een wereld van verschil<br />

Zo ziet de Oost-Abtspolder er nu uit: een groot bedrijventerre<strong>in</strong>, een eiland tegenover <strong>Overschie</strong>-Dorp en <strong>in</strong> het noorden<br />

een golfterre<strong>in</strong> <strong>in</strong> aanleg. Dat was niet altijd zo: deze polder zag er vroeger heel anders uit. Maar ook vroeger vonden hier<br />

veel verander<strong>in</strong>gen plaats. Ed Visser schreef er een boek over: ‘Geschiedenis van de Oost-Abtspolder’. Hieronder een korte<br />

samenvatt<strong>in</strong>g.<br />

Van weide tot plas en terug<br />

Tot de 18e eeuw was de Oost-Abtspolder<br />

een weidegebied zoals elders <strong>in</strong> Midden<br />

Delfland. De Oost-Abtsmolen maalde het<br />

overtollige water vanuit de polder <strong>in</strong> de<br />

Schie. Dat zorgde ervoor dat de grond<br />

<strong>in</strong>klonk, oftewel <strong>in</strong> elkaar gedrukt werd.<br />

Het land zakte wel twee meter. Vanaf<br />

1750 g<strong>in</strong>gen mensen hier turf w<strong>in</strong>nen<br />

tot drie meter diep. Zo ontstond er een<br />

grote waterplas. Die waterplas is e<strong>in</strong>d 19e<br />

eeuw drooggemaakt en weer <strong>in</strong> cultuur<br />

gebracht. De cirkel was rond: er was weer<br />

landbouw <strong>in</strong> de polder.<br />

Havenslib<br />

In de 20e eeuw veranderde de Oost-Abtspolder<br />

weer: de gemeente Rotterdam<br />

had een plek nodig om havenslib te storen.<br />

De Oost-Abtspolder vond men daarvoor<br />

een mooie plek. Hier lag immers een<br />

vijf meter diepe ‘badkuip’, en die kon men<br />

mooi volstorten met havenslib.<br />

In 1941 kreeg Rotterdam het oostelijke<br />

deel van de polder <strong>in</strong> handen, en Schiedam<br />

kreeg de grond langs de Polderweter<strong>in</strong>g<br />

en de Schiedamse Schie. Havenslib<br />

kwam er pas <strong>in</strong> de jaren ’<strong>70</strong>.<br />

Toen is ook de Doenkade aangelegd en<br />

begon de bouw van bedrijvenpark Rotterdam-Noordwest.<br />

In de noordpunt van de<br />

polder kwam verontre<strong>in</strong>igde grond uit de<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g, daar waar nu wat lage<br />

heuvels liggen naast de Schie. Het is de<br />

bedoel<strong>in</strong>g dat hier een golfterre<strong>in</strong> komt.<br />

Bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

In het Schiedamse gebied bleef de bebouw<strong>in</strong>g<br />

langs de Polderweg bestaan.<br />

Langs de Schiedamse Schie kwamen<br />

scheepswerf De Hoop en woonwagenkamp<br />

Hof van Cyrene. De fraaie boerderij<br />

’s-Gravenhuize is gesloopt toen de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Schie werd gerealiseerd.<br />

De auteur<br />

Ed Visser is een gepensioneerd stedenbouwkundige<br />

en geo-<strong>in</strong>formaticus. Hij<br />

was van 1981 tot 1987 beleidsmedewerker<br />

Ruimtelijke Orden<strong>in</strong>g bij de deelgemeente<br />

<strong>Overschie</strong> en betrokken bij de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van de Oost-Abtspolder. Na<br />

zijn pensioen werkte Ed mee aan de digitaliser<strong>in</strong>g<br />

van het kadaster van 1832 van de<br />

voormalige gemeente Kethel. Zo kreeg hij<br />

belangstell<strong>in</strong>g voor de geschiedenis van<br />

de Oost-Abtspolder<br />

en begon hij met zijn<br />

onderzoek.<br />

Nu ligt er een boek,<br />

dankzij bijdragen<br />

van diverse fondsen.<br />

‘Geschiedenis van de Oost-Abtspolder’<br />

(108 pag<strong>in</strong>a‘s) heeft veel mooie illustraties<br />

<strong>in</strong> kleur. Het is voor € 17,95 te koop bij<br />

Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Het boek wordt zondag 26 november<br />

om 16.00 uur gepresenteerd <strong>in</strong> de<br />

Melkfabriek van Museum <strong>Overschie</strong><br />

(<strong>in</strong>gang via <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1).<br />

U bent hierbij van harte uitgenodigd<br />

om deze presentatie bij te wonen.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Vrolijke seniorensport<br />

Elke d<strong>in</strong>sdagochtend om half twaalf sport<br />

een groep vrolijke senioren met elkaar.<br />

Dat doen ze op het ple<strong>in</strong> <strong>in</strong> het Buitenmuseum<br />

van Museum <strong>Overschie</strong>. Inmiddels<br />

doen 15 tot 20 deelnemers mee. Zij blijven<br />

fit onder leid<strong>in</strong>g van Jeffrie Janssen,<br />

een ervaren sportdocent.<br />

Sporten met een stoel<br />

Jeffrie begeleidt een uur lang sportieve<br />

beweg<strong>in</strong>gen. Niet heel erg zwaar, maar<br />

wel genoeg om een goede conditie op<br />

te bouwen én te houden. Alles gebeurt<br />

rond een stoel en met vrolijke muziek uit<br />

de jaren ‘60 en ‘<strong>70</strong>. Die stoel is trouwens<br />

niet om op te zitten, maar om te helpen je<br />

evenwicht te bewaren.<br />

Altijd buiten<br />

Gevoel voor humor is een must, want<br />

deze senioren sporten het hele jaar door<br />

buiten. Meestal <strong>in</strong> de open lucht, en bij<br />

fl<strong>in</strong>ke regen onder een afdak. Alleen als<br />

het weer echt heel slecht is, sporten ze<br />

b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> het museum.<br />

De deelnemers v<strong>in</strong>den de museumtu<strong>in</strong><br />

een echte oase, zeker als je er ook nog<br />

eens vrolijk bezig bent. Iedereen is welkom<br />

om mee te komen doen tegen een<br />

kle<strong>in</strong>e bijdrage. Het Buitenmuseum is<br />

bereikbaar via <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

Foto: Elsie ten Veldhuijs


<strong>in</strong> de Lugt<br />

november<br />

NIEUW<br />

• Vrijdag 3 november<br />

• Vrijdag 1 december<br />

Aanvang 20.30 uur<br />

Kaartjes € 10,- <strong>in</strong>cl. 1<br />

drankje<br />

Anne, 12 jaar, wordt<br />

een groot succes!<br />

Zondag 12 november<br />

15.00 uur | € 7,-<br />

Vrijdag 17 november<br />

20.00 uur | € 5,-<br />

<strong>in</strong>delugt.nl


De Ada Lovelacestraat <strong>in</strong> Park 16Hoven - Foto’s: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Ada Lovelacestraat<br />

Deze keer is een van de nieuwste straten<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> aan de beurt: de Ada<br />

Lovelacestraat. Deze straat <strong>in</strong> Park<br />

16Hoven is nog niet af: er wordt nog<br />

druk gebouwd aan nieuwe huizen.<br />

Maar een belangrijk deel van de straat<br />

is klaar en bewoond.<br />

De straatnaam Ada Lovelace hoort bij het<br />

wijkthema ‘wetenschappelijke pioniers’.<br />

Ada Lovelace (1815-1852) was een Britse<br />

wiskundige en schrijfster. Ze werkte met<br />

Charles Babbage aan de ‘analytische mach<strong>in</strong>e’,<br />

de eerste programmeerbare computer.<br />

Lovelace ontdekte dat deze mach<strong>in</strong>e<br />

met algoritmes geprogrammeerd<br />

kon worden. Zij wordt daarom gezien als<br />

de eerste softwareprogrammeur van de<br />

wereld.<br />

Er zijn geen oude beelden van deze straat,<br />

maar deze foto’s laten goed zien hoe de<br />

straat er nu uitziet.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

Woensdag 22 november 2023 –<br />

Tweede Kamerverkiez<strong>in</strong>gen<br />

31<br />

Vergeet u niet te gaan stemmen?<br />

[cartoon] Ad Oskam


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4<strong>70</strong>4166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 4<strong>70</strong> 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


‘De kerk heeft zijn plek <strong>in</strong> de wereld van nu’<br />

Portret van El<strong>in</strong>e Baggerman, de nieuwe dom<strong>in</strong>ee van de Protestantse<br />

Gemeente van <strong>Overschie</strong><br />

Anne Bos<br />

8 oktober was een feestelijke dag voor de Protestantse Gemeente van <strong>Overschie</strong>. Op die dag is El<strong>in</strong>e Baggerman hartelijk<br />

ontvangen als nieuwe dom<strong>in</strong>ee. Er was een bijzondere, feestelijke kerkdienst en na afloop een receptie. Ook voor El<strong>in</strong>e was<br />

het een heel, heel bijzondere dag. Ze kijkt uit naar het werken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en wil hier zo veel mogelijk mensen leren kennen.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> heeft het geloof een centrale plek <strong>in</strong> haar leven, maar, benadrukt ze: ‘Ik ben een heel gewoon mens, hoor!’<br />

Het beg<strong>in</strong>punt<br />

‘Met de eerste dienst word je verbonden<br />

aan de gemeente en zien ze jou voor<br />

het eerst als predikant. Bovendien zijn er<br />

gasten uit andere gemeentes en namens<br />

de landelijke kerk.’ Zo legt El<strong>in</strong>e uit wat 8<br />

oktober zo bijzonder maakte.<br />

‘Je beleeft dit heel persoonlijk <strong>in</strong> je leven’,<br />

vervolgt ze, ‘het gaat tenslotte ook<br />

over je geloof en je roep<strong>in</strong>g. Ik voel me<br />

echt geroepen door God, en dat is heel<br />

fijn. De dom<strong>in</strong>ee die hier tijdelijk was,<br />

heeft me ook heel mooi geïntroduceerd:<br />

Hij zei dat hij me op het beg<strong>in</strong>punt g<strong>in</strong>g<br />

afzetten. Dat is precies hoe ik het ook<br />

ervaar.’<br />

Fulltime<br />

Ze studeerde theologie <strong>in</strong> Utrecht, net<br />

zoals haar man. Vervolgens werkten ze<br />

op verschillende plekken <strong>in</strong> Nederland,<br />

o.a. <strong>in</strong> Zeeland en de Achterhoek. Inmiddels<br />

woont het echtpaar alweer heel wat<br />

jaren <strong>in</strong> Krimpen a/d IJssel. Hier is El<strong>in</strong>es<br />

echtgenoot dom<strong>in</strong>ee. Zijzelf werkte de afgelopen<br />

jaren als dom<strong>in</strong>ee <strong>in</strong> Haastrecht.<br />

Daar werkte ze 50%, nu gaat ze fulltime<br />

aan de slag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. En ze heeft er z<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong>!<br />

Creatief en ondernemend<br />

‘De dankbaarheid overheerst aan alle<br />

kanten’, vertelt El<strong>in</strong>e. ‘Bij mij, en ook bij<br />

de gemeente. Dit is echt een levende<br />

gemeente, die ik heb leren kennen als<br />

ondernemend en creatief. De mensen<br />

hier hebben er echt z<strong>in</strong> <strong>in</strong>. Er kan van alles<br />

en de mensen staan open voor nieuwe<br />

d<strong>in</strong>gen en mensen.’<br />

‘Er zijn jonge gez<strong>in</strong>nen bijgekomen, dat<br />

helpt natuurlijk’, gaat ze verder. ‘Maar er<br />

zijn ook ouderen die heel ondernemend<br />

zijn. Dat ze een sticht<strong>in</strong>g hebben om te<br />

helpen het gebouw <strong>in</strong> stand te houden,<br />

dat lijkt me bijvoorbeeld heel goed.’<br />

Kennismaken<br />

Ze komt op de fiets uit Krimpen naar de<br />

kerk, en fietst dan dwars door <strong>Overschie</strong>:<br />

een mooie manier om de boel hier te<br />

leren kennen. El<strong>in</strong>e: ‘Ik slurp alles <strong>in</strong> me<br />

op. <strong>Overschie</strong> heeft van alles, met veel<br />

verschillende culturen. Dat kun je zien<br />

als tegenstell<strong>in</strong>gen, maar het zijn ook gewoon<br />

meerdere kanten die bij elkaar horen.<br />

Daar ga ik me nu <strong>in</strong> begeven, al moet<br />

ik natuurlijk ook bij mijn d<strong>in</strong>g blijven: de<br />

kerk.<br />

Ik ga bij zo veel mogelijk leden van de<br />

kerk langs om kennis te maken. De wijk<br />

komt trouwens ook gewoon b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de<br />

kerk, want daar wonen en leven de leden<br />

van de kerkgemeente.’<br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

‘Ik v<strong>in</strong>d het mijn belangrijkste taak om<br />

te laten zien wat verhalen <strong>in</strong> de bijbel<br />

zeggen over deze tijd. Dat kan zaken <strong>in</strong><br />

perspectief plaatsen. Mijn werk heeft dus<br />

veel verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met de wijk en het leven<br />

van nu,’ legt El<strong>in</strong>e uit. ‘We zitten hier niet<br />

onder een stolp; een kerk heeft echt zijn<br />

plek <strong>in</strong> de wereld.<br />

Het geloof is geen droomwereld waar je<br />

op zondag even heenvlucht. Je komt naar<br />

een dienst met alles wat er <strong>in</strong> je eigen leven<br />

en <strong>in</strong> de wereld gebeurt. Ik hoop dat<br />

mensen een beetje anders naar huis gaan<br />

dan ze naar de kerk komen, met troost en<br />

licht, en met meer verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met God.’<br />

Bevestig<strong>in</strong>g van El<strong>in</strong>e Baggerman<br />

Foto’s: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s portret<br />

33


Klokgelui<br />

Klokgelui<br />

De kerkklokken van de Grote Kerk<br />

van <strong>Overschie</strong> luiden elke dag om<br />

12 uur. Vanouds om aan te geven dat<br />

het etenstijd is. Dat betekent op een<br />

werkdag: de dag is weer doormidden,<br />

tijd voor pauze. Of als je uitslaapt: het<br />

is alweer zo laat, nu is het echt tijd om<br />

op te staan.<br />

Op zondag luiden de kerkklokken een<br />

kwartier voordat de dienst om 10 uur beg<strong>in</strong>t<br />

– om de mensen op te roepen om te<br />

komen uit hun huizen naar de kerk toe.<br />

Dit is een heel oud gebruik dat ver terug<br />

gaat <strong>in</strong> de tijd.<br />

Je kan, zeker <strong>in</strong> deze geseculariseerde<br />

tijd, verschillend denken over het nut<br />

hiervan. Feit is, dat de kerk zich zo laat<br />

horen aan de wereld. En dat is ook de<br />

achterliggende betekenis. De kerkklok<br />

die luidt, laat iets horen aan de wereld.<br />

En de klokken hangen <strong>in</strong> de toren en een<br />

kerktoren wijst omhoog naar de hemel<br />

en daar is God. De toren wijst, als een<br />

wijsv<strong>in</strong>ger naar boven toe, naar de hemel.<br />

Als de kerkklok luidt, dan geeft dat dus<br />

aan, hier gebeurt iets en dat heeft iets<br />

met God te maken. Het klokgelui wil eigenlijk<br />

zeggen: hier gebeurt iets moois,<br />

hier zijn mensen die bidden, die Gods lof<br />

z<strong>in</strong>gen, hier is een gemeenschap die omziet<br />

naar de wereld.<br />

In de kerkdienst wordt aan het e<strong>in</strong>de<br />

hardop het Onze Vader gebeden. De<br />

woorden van dit gebed zijn door Jezus<br />

gegeven <strong>in</strong> de bijbel. Op het moment dat<br />

dit gebeden wordt, wordt de klok ook geluid.<br />

Eigenlijk is het dan zo dat de klokken<br />

mee bidden en samen kl<strong>in</strong>ken met<br />

de stemmen van de mensen die hardop<br />

bidden <strong>in</strong> de kerk.<br />

Ik zit te denken hoe dit kl<strong>in</strong>kt buiten de<br />

kerk. Wat wil de kerk hiermee laten horen?<br />

Wat voor contact wil de kerk leggen?<br />

Als je die klokken hoort luiden, dan<br />

weet je dus – hier wordt nu gebeden.<br />

De kerk is de plek waar het gebed altijd<br />

doorgaat. Als een plek van gebed wil de<br />

kerk aanwezig zijn <strong>in</strong> de wereld. Een plek<br />

waar gebeden wordt voor de wereld,<br />

voor mensen <strong>in</strong> nood en waar we danken<br />

voor Gods zegen <strong>in</strong> het leven. Het klokgelui<br />

wil dit accentueren en onderstrepen.<br />

De kerkklok bidt mee.<br />

El<strong>in</strong>e Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g<br />

Predikant Protestantse Gemeente<br />

<strong>Overschie</strong><br />

34<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender oktober 2023<br />

zondag 5 november Kerkdienst - mw.ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 november Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 5 november Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 november Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 12 november Kerkdienst - mw.drs. D. Rietveld PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 14.00 uur vrij<br />

zondag 12 november Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 12 november Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 november Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 19 november Kerkdienst - ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 november Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 19 november Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 november Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 26 november Kerkdienst - mw.ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 november Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 26 november Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 november Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

Meer dan 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Thea Visser – Koken met Thea en<br />

Chris<br />

Tijdens corona verzorgden Thea (65)<br />

en Chris bij Ple<strong>in</strong> 13 warme maaltijden<br />

voor wie dat nodig had. Dat was zo’n<br />

succes dat ze bleven koken, samen met<br />

een groepje andere vrijwilligers. Voor<br />

Thea hoorde het tot voor kort bij haar<br />

betaalde baan. De baan verdween,<br />

maar Thea bleef: nu kookt ze als vrijwilliger en komt hiervoor<br />

elke d<strong>in</strong>sdag uit Rhoon.<br />

‘Het koken zou stoppen toen WilskrachtWerkt ophield, maar<br />

dat had veel impact op mensen. We kregen zoveel reacties, dat<br />

verraste ons. Daarom gaan we door’, legt Thea uit. ‘Het is ook<br />

meer dan eten alleen, het is ook een praatje maken, contact<br />

hebben met mensen. En voor ons is het heel leuk om te doen,<br />

we hebben echt plezier.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Rhoon.<br />

Lila Kisoor – Beweegles WMORadar<br />

Lila is 82 jaar, maar daar is we<strong>in</strong>ig van<br />

te merken. ‘Sporten is mijn leven’ zegt<br />

ze, en dat is duidelijk als je hoort wat<br />

ze allemaal heeft gedaan en nog steeds<br />

doet. In de jaren ’<strong>70</strong> vertrok Lila naar<br />

India om yoga te leren. S<strong>in</strong>dsdien geeft<br />

ze yoga en conditietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g op allerlei<br />

plekken <strong>in</strong> Rotterdam: op straat, <strong>in</strong> een<br />

kelder, thuis op zolder en nu nog steeds <strong>in</strong> meerdere wijken.<br />

In <strong>Overschie</strong> geeft ze conditietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> de bibliotheek ‘met<br />

muziek, zodra dat is geregeld’. Eerder deed ze dat bij de Mookhoek<br />

en Ple<strong>in</strong> 13. Deelnemers betalen een kle<strong>in</strong>e vergoed<strong>in</strong>g,<br />

zodat Lila niet zelf voor de kosten opdraait. Wat er ook gebeurt,<br />

Lila blijft sporten!<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds 2002 op de Nieuwe Kleiweg.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

35<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De Burgemeester Baumannlaan v<strong>in</strong>d ik leuk, en het oude deel<br />

van <strong>Overschie</strong>.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Toch wel dat het een beetje dorps is, met saamhorigheid.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou willen dat de Abtsweg wat gezelliger was.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Het koken v<strong>in</strong>d ik zo leuk, dat ik dat nu doe als vrijwilliger. En er<br />

kijken zoveel mensen naar uit!<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Mijn baan als teamleider bij Ple<strong>in</strong> 13 stopte, maar ik ben voor<br />

het koken gebleven als vrijwilliger.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De samenwerk<strong>in</strong>g met Chris is heel leuk, en ook met de rest van<br />

het team.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik ben graag <strong>in</strong> de bibliotheek.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het hier lekker rustig is, en dat er fijne mensen wonen. Behulpzaam<br />

ook.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik wil vooral veel sporten!<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het heel leuk om te doen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Bij de Mookhoek vroegen ze of ik les wilde geven, tegen kosten.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het gezellig, kopje koffie dr<strong>in</strong>ken, luisteren en mensen<br />

helpen met sporten.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!