26.07.2023 Views

Natuurlijk in Overschie - editie 67

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>67</strong> • juli - augustus 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

11<br />

11<br />

23<br />

24<br />

25<br />

Museum <strong>Overschie</strong>: Turf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> – hoe en waarom?<br />

Atletiekzomer bij Levenslust: lekker sporten <strong>in</strong> de vakantie<br />

Diamanten huwelijk echtpaar Den Braber-van den Berg<br />

Doe mee aan het Bezoekersonderzoek Burgemeester Baumannlaan<br />

Natte ecologische zones: twijfelachtig nut<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.000 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 68 – 2023:<br />

21 augustus 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2


Voorwoord<br />

Ook voor deze <strong>editie</strong> merken we dat het zomertijd en dus<br />

komkommertijd is. Er zijn we<strong>in</strong>ig tot geen activiteiten en<br />

daardoor ook m<strong>in</strong>der <strong>in</strong>put voor het magaz<strong>in</strong>e. Maar toch<br />

zijn we er weer <strong>in</strong> geslaagd om een mooie zomer<strong>editie</strong> samen<br />

te stellen.<br />

We hebben natuurlijk de gebruikelijke rubrieken en de partnerpag<strong>in</strong>a’s<br />

van wmo radar, Buurvrienden, de wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

en de wijkpag<strong>in</strong>a’s van de gemeente. Hier staat <strong>in</strong>formatie<br />

die deze organisaties willen delen. Museum <strong>Overschie</strong> gaat<br />

dieper <strong>in</strong> op de betekenis van turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g voor de mensen die<br />

hier vroeger leefden, en de <strong>in</strong>vloed van de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g tot <strong>in</strong><br />

deze tijd – want die is nog steeds goed te zien! De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

over turf is echt een bezoek aan het museum waard.<br />

Verder is een <strong>Overschie</strong>se bewoner 101 jaar geworden en is<br />

er aandacht voor een diamanten huwelijk. Voor de jeugd is er<br />

een oproep om mee te doen aan de zomerse atletiekcl<strong>in</strong>ics bij<br />

Speeltu<strong>in</strong> Levenslust.<br />

Regelmatig melden <strong>Overschie</strong>se bewoners hun men<strong>in</strong>g over de<br />

w<strong>in</strong>kelgebieden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Voor alle <strong>Overschie</strong>se bewoners<br />

is er nu de mogelijkheid om mee te doen aan een bezoekersenquête<br />

over het w<strong>in</strong>kelgebied Burgemeester Baumannlaan. Dus<br />

grijp uw kans, laat weten wat u v<strong>in</strong>dt en deel uw ideeën over<br />

deze w<strong>in</strong>kelstraat.<br />

Onze junior-redacteur Pip Combee heeft zich verdiept <strong>in</strong> de nut<br />

en noodzaak van de <strong>in</strong> de Schie aangelegde ecologische zones.<br />

Hij g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> gesprek met betrokken bewoners en met het Hoogheemraadschap.<br />

Lees vooral de voorlopige conclusies van omwonenden.<br />

En let de komende maanden op, want dit verhaal<br />

krijgt nog een staart(je)!<br />

Het maandelijkse portret laat Maud aan het woord, de voor<br />

<strong>Overschie</strong> zo belangrijke wijknetwerker. Zij stelt zich aan u<br />

voor en vertelt over haar werk voor <strong>Overschie</strong> (om een tipje<br />

van de sluier op te lichten: wilt u iets organiseren voor wijk of<br />

buurt? Bel Maud!) Zoals elke maand vertellen twee vrijwilligers<br />

over hun bezigheden - en dat zijn er bij beide heren erg<br />

veel. Ook de <strong>Overschie</strong>ënaar aan het Woord is fl<strong>in</strong>k actief als<br />

vrijwilliger: Mandy vertelt wat Unitede0101 is en wat ze daar<br />

doen.<br />

Al met al weer een mooie <strong>editie</strong> <strong>in</strong> deze rustige vakantietijd.<br />

Veel leesplezier.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Gedicht 5<br />

Terugblik op succesvolle <strong>Overschie</strong>se Hike 2023 7<br />

Belevenissen van de KidzCamp<strong>in</strong>g - Caitl<strong>in</strong> vertelt 9<br />

Wandel mee door volkstu<strong>in</strong>en en park 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Vrijgezellenavond R.V. @ A.V. H.W.D. 19<br />

Buurvrienden activiteitenagenda augustus 2023 19<br />

Vaartocht naar de iconische Van Nellefabriek 21<br />

Mevrouw Klatten 101 jaar 22<br />

Anna en Koos - zestig jaar lief en leed 23<br />

Bezoekersonderzoek Burg. Baumannlaan 2023 24<br />

Het twijfelachtige nut van natte ecologische zones 25<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 27<br />

Oproep: deel je mooiste foto’s van <strong>Overschie</strong> 27<br />

Kantoor uit en wijk <strong>in</strong>: de keuze van Maud 29<br />

Milieu <strong>in</strong> balans 30<br />

Vrijwilligers aan het woord 31<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto van de voorzijde: Jonathan Stranders spotte een exotisch<br />

schildpad op een balk <strong>in</strong> de Schie achter zijn huis bij de dam naar de<br />

Rotterdamse Schie. Een echt ‘<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’ beeld! -<br />

Foto: Jonathan Stranders<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord:<br />

Mandy Keller<br />

Mijn naam is Mandy Keller. Ik ben<br />

fulltime BHV en EHBO <strong>in</strong>structeur en<br />

daarnaast secretaris bij sticht<strong>in</strong>g United<br />

010. Ik woon al mijn hele leven <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong><br />

Ik woon zelfs al mijn hele leven <strong>in</strong> dezelfde<br />

straat. Weliswaar niet <strong>in</strong> hetzelfde<br />

huis, maar we kunnen wel vaststellen<br />

dat ik honkvast ben. Ik woon hier<br />

met veel plezier samen met mijn vrouw<br />

en 3 k<strong>in</strong>deren.<br />

Allereerst wil ik zeggen dat ik het leuk<br />

v<strong>in</strong>d dat een van ons gekozen is om een<br />

stukje te schrijven deze keer. Ik lees <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> graag, omdat je er<br />

<strong>in</strong> kan zien wat voor leuke activiteiten er<br />

gedaan zijn en wat er nog gaat komen.<br />

Ik moet zeggen dat ik een heerlijke fijne<br />

jeugd heb gehad <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Ik zat op<br />

de Regenboogschool, toen nog <strong>in</strong> het<br />

pand naast de A13. Het was een gezellige<br />

en warme school. Ik moet dan altijd denken<br />

aan de s<strong>in</strong>terklaasperiode. Elk jaar<br />

weer begonnen we de dag met de hele<br />

school <strong>in</strong> de hal en zongen we samen alle<br />

s<strong>in</strong>t liedjes begeleid op de piano door lieve<br />

meester Roest.<br />

Verder had je vroeger bij de Grote Kerk<br />

op woensdagavond meidenclub van het<br />

CJV. Hier g<strong>in</strong>g ik elke woensdag naar toe.<br />

Elke week werd er weer iets leuks georganiseerd.<br />

We g<strong>in</strong>gen knutselen of een spel<br />

spelen.<br />

Een aantal jaren later heb ik samen met<br />

mijn vriend<strong>in</strong>nen sticht<strong>in</strong>g united 010<br />

opgericht en organiseren wij zelf van alles<br />

en nog wat hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Tegenwoordig<br />

doen wij dat bij speeltu<strong>in</strong> Schiewijk.<br />

Ook zo’n plek waar ik als k<strong>in</strong>d zelf veel heb<br />

rondgelopen. Wat voor mij belangrijk is,<br />

is dat bij onze activiteiten iedereen kan<br />

aansluiten en het laagdrempelig is. De<br />

activiteit waar ik het meest trots op ben<br />

is de kidz camp<strong>in</strong>g. We hebben de laatste<br />

net achter de rug en ondanks dat ik altijd<br />

gesloopt ben, ben ik ook ontzettend trots<br />

en dankbaar dat we met ons team 60<br />

k<strong>in</strong>djes ontzettend blij hebben kunnen<br />

maken. Daar doe je het uite<strong>in</strong>delijk voor.<br />

Wat ik zou willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

is dat er meer voor de jeugd is en gedaan<br />

wordt. We zijn al op de goede weg maar<br />

v<strong>in</strong>d echt dat die gasten een leuke plek<br />

nodig hebben. Dat is iets wat ik echt mis.<br />

Ik ga het stokje overdragen aan Cor<br />

Voortman, oud <strong>in</strong>woner van <strong>Overschie</strong> en<br />

al heel wat jaren vrijwilliger bij speeltu<strong>in</strong><br />

Schiewijk.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

De zon<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Ik ben vandaag <strong>in</strong> goeden doen<br />

m’n woorden zullen hier van blijheid stralen<br />

zoals de fietsers langs de Schie<br />

elkaar begroeten<br />

zo vreugdevol alsof de rijkdom uit<br />

het water zo <strong>in</strong> hun tassen spat<br />

geprojecteerde beelden opgeladen<br />

uit mijn toegezongen bron<br />

zowel voor bijstandmoeders als<br />

voor oligarchen<br />

kosteloos volledig fraudeongevoelig<br />

ook nog zorgend voor ontspann<strong>in</strong>g<br />

waar dat nodig is: de schaduw<br />

zoals de rommelmarkt zich aanbiedt<br />

op de handgeschreven bordjes<br />

<strong>in</strong> de nieuwe zomer alles tweede hands<br />

behalve het humeur der dorpel<strong>in</strong>gen<br />

één dag alles van de zolder voor de deur<br />

de schoonheid van hun dorp niet schadend<br />

zoals de aanblik van een vol terras<br />

langlikkend aan de ijscoman een Italiaanse<br />

immigrant die kansen zocht<br />

Vakantie/zomer<br />

Cartoon: Ad Oskam


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, 60 modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 <strong>67</strong><br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**


Terugblik Nóg op meer succesvolle Laagblijvers. <strong>Overschie</strong>se Nóg Hike m<strong>in</strong>der 2023 betalen.<br />

Is graaf Floris de Vijfde echt geridderd door Hertog Jan? Hoe bouw je een Da V<strong>in</strong>ci Brug? En kun jij een militaire tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van<br />

Sergeant YOLO aan? Zie hier een greep uit de opdrachten die op zaterdag 3 juni 2023 zijn afgevuurd op de deelnemers van<br />

de 32e <strong>editie</strong> van de <strong>Overschie</strong>se Hike.<br />

Vorig jaar won Team Yolonisten van Catan de <strong>Overschie</strong>se Hike. En zoals de traditie leert: wie w<strong>in</strong>t, organiseert! Catan was<br />

dan ook het toepasselijke thema dit jaar.<br />

Puzzelen maar!<br />

Zo’n 20 teams g<strong>in</strong>gen van start <strong>in</strong> Museum<br />

<strong>Overschie</strong>. Hier kregen zij de opdracht<br />

om aan de hand van puzzelstukjes<br />

een route van zo’n 25km te vormen en<br />

af te leggen langs zo’n 20 posten. Bij die<br />

posten waren de bekende Catan grondstoffen<br />

te verdienen.<br />

De teams moesten ook Rune-tekens<br />

ontcijferen, bierkratten verzamelen bierkratten<br />

met een kruiwagen, een estafette<br />

doen met rekensommen en nog veel<br />

meer. Bovendien liepen de teams het risico<br />

gepakt te worden door de Struikrover.<br />

En dat leverde hilarische beelden op.<br />

Feest<br />

Zoals elk jaar was deze traditie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

een feest voor jong en oud. De dag<br />

stond weer bol van enthousiaste vrijwilligers,<br />

fanatieke deelnemers en uitdagende<br />

opdrachten. Ook de natuur hielp een<br />

handje mee: met een graad of 25 was het<br />

uitstekend Hike-weer.<br />

En de w<strong>in</strong>naar? Team T<strong>in</strong>nef verzamelde<br />

uite<strong>in</strong>delijk de meeste grondstoffen en<br />

punten, en pakte de felbegeerde Richard<br />

Klijnsmit wisseltrofee. Aan hen dus de eer<br />

om <strong>in</strong> 2024 deze prachtige traditie voort<br />

te zetten. Namens het bestuur: veel succes<br />

met de organisatie en tot volgend jaar!<br />

Sponsor<br />

Het Honderden<br />

bestuur van <strong>Overschie</strong>se Hike<br />

bedankt van harte trouwe sponsor Plus<br />

Richard de Zoete. Traditiegetrouw zorgde<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

de Plus voor een flesje water en een lekker<br />

appeltje voor onderweg. Dat maakt<br />

de Hike ieder jaar toch een stukje makkelijker<br />

voor de lopers!<br />

Een deelnemer blikt tevreden terug:<br />

Anil Jankipersad:<br />

“Al een aantal jaren mogen we meelopen<br />

met de <strong>Overschie</strong>se Hike, dit keer georganiseerd<br />

door de w<strong>in</strong>naars van vorig jaar<br />

de ‘Yolonisten van Catan’. Normaal met 1<br />

team, maar dit jaar met 2, te weten ‘Suri-<br />

Team’ en ‘FamilyLove’.<br />

Dit jaar was het startpunt van de Hike bij de<br />

‘Museum <strong>Overschie</strong>’; je kunt hier genieten<br />

van de nostalgie van vroeger <strong>in</strong> de historische<br />

panden, maar je kunt ook ronddwalen<br />

door het grote Buitenmuseum met diverse<br />

bijzondere bezienswaardigheden. Ik raad<br />

iedereen aan dit pareltje <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te<br />

bezoeken.<br />

Elk jaar weer is het voornemen om voor de<br />

Hike wat te oefenen, maar ook dit jaar kwam<br />

hier niets van terecht en zijn we weer totaal<br />

onvoorbereid begonnen. Doel van de Hike is<br />

om <strong>in</strong> teamverband de route van ongeveer<br />

25 kilometer uit te lopen én om daarbij de 20<br />

opdrachten die we onderweg tegenkwamen<br />

zo goed mogelijk uit te voeren.<br />

Bij het afronden van elke opdracht ontv<strong>in</strong>gen<br />

we een nieuw gedeelte van de route.<br />

Daarnaast ontv<strong>in</strong>gen we kaarten die nodig<br />

waren voor de e<strong>in</strong>dopdracht ‘de Yolonisten<br />

van Catan’. Het aantal kaarten dat je kreeg<br />

was afhankelijk van hoe goed de opdracht<br />

was voltooid. Hoe meer kaarten, hoe beter.<br />

Qua opdrachten kan je denken aan o.a.<br />

kennisvragen, sportieve uitdag<strong>in</strong>gen, luisteropdrachten<br />

en bouwopdrachten. Al met<br />

al een hele mooie variatie, want hierdoor<br />

kreeg elk teamlid wel een kans om uit te<br />

bl<strong>in</strong>ken bij een bepaalde opdracht. De opdrachten<br />

waren echter niet alleen een leuke<br />

‘toevoeg<strong>in</strong>g’ aan de Hike, ze waren ook een<br />

fijne ‘onderbrek<strong>in</strong>g’ van de Hike.<br />

Na de Hike besefte ik dat <strong>Overschie</strong> echt een<br />

verborgen parel is. Het biedt een prachtige<br />

ontsnapp<strong>in</strong>g aan de drukte van het stadsleven<br />

en toont de natuurlijke pracht van<br />

Nederland op zijn best.<br />

Ondanks de zware laatste loodjes en een<br />

dagje spierpijn achteraf, kijken we nu al uit<br />

naar volgend jaar en doen we weer graag<br />

mee. Met dank aan de geweldige mensen<br />

van de organisatie en vrijwilligers: bedankt<br />

en tot volgend jaar!”<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

7<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl


BOOS<br />

Belevenissen van de<br />

KidzCamp<strong>in</strong>g - Caitl<strong>in</strong> vertelt:<br />

“Ik ben Caitl<strong>in</strong> Visser en ik ben 9 jaar. Ik sliep samen met mijn<br />

vriend<strong>in</strong>nen Ivy en Nova <strong>in</strong> een tent. Dat was super leuk. We<br />

hebben zelfs <strong>in</strong> de tent de eerste avond een disco gehouden<br />

en zijn super laat gaan slapen. De 2e nacht hebben Ivy en ik<br />

heel lang liggen kleuren, dat was zo grappig.<br />

Ik v<strong>in</strong>d de KidzCamp<strong>in</strong>g echt super leuk! We doen er altijd zo<br />

veel leuke d<strong>in</strong>gen. Dit jaar mocht we ook dieren beet houden,<br />

dat was echt super gaaf, en we mochten ook een vuurtje<br />

blussen. Oké, niet echt, maar met een VR-bril op, dat was zo<br />

grappig, je was <strong>in</strong>eens ergens anders.<br />

In de avond hadden we een schuimparty bij de paddenstoel<br />

en gelijk een watergevecht. Eerst hadden we ons heel mooi<br />

gemaakt, omdat we disco kregen. We wisten alleen niet dat het<br />

een waterdisco was, dus snel weer naar onze tenten gegaan<br />

om onze bik<strong>in</strong>i’s aan te trekken. Er was echt super veel schuim<br />

en hele leuke muziek. Ik heb nu alweer z<strong>in</strong> <strong>in</strong> volgend jaar.<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> - B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Tijdens de zomerperiode t/m 18 augustus<br />

<strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag en donderdag<br />

van 10.00 tot 13.00 uur.<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren: tel.<br />

06 57351475<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

Wandel mee door volkstu<strong>in</strong>en en park<br />

Op zondag 6 augustus is er een mooie wandel<strong>in</strong>g door de tu<strong>in</strong>en van VTV Blijdorp en Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen (TVO), en<br />

daarna door Park Zestienhoven. Een mooie wandel<strong>in</strong>g door het groen!<br />

Van volkstu<strong>in</strong>en…<br />

De wandel<strong>in</strong>g start om 13.00 bij de kant<strong>in</strong>e<br />

van VTV BLIJDORP, Zestienhovensekade<br />

555. We wandelen hier over het<br />

mooie complex van volkstu<strong>in</strong>en en gaan<br />

via het Wilgenlaantje naar TVO. Hier komen<br />

we rond 13.50 aan om de tu<strong>in</strong>tjes te<br />

bekijken en pauze te houden. Je kunt hier<br />

een drankje kopen (€ 1 à 1.50 – contante<br />

betal<strong>in</strong>g).<br />

… naar park<br />

Rond 14.30 uur wandelen we verder<br />

door Park Zestienhoven. De route gaat<br />

via de rozentu<strong>in</strong>, langs het hertenkamp,<br />

de grote plas en de eco-speeltu<strong>in</strong>. Rond<br />

15.15 uur zijn we terug bij de kant<strong>in</strong>e van<br />

VTV Blijdorp. Hier praten we na met een<br />

drankje (± € 1.50-2.50 euro - alleen met<br />

p<strong>in</strong> betalen). Neem eventueel zelf iets te<br />

eten mee. Misschien komt Ed Koops gitaar<br />

spelen.<br />

Alles op een rijtje<br />

• Vertrek stipt om 13.00 uur - Inlooptijd<br />

vanaf 12.45 uur. De wandel<strong>in</strong>g is 5<br />

km - pauze halverwege.<br />

• Toiletgebruik bij Kant<strong>in</strong>e VTV Blijdorp<br />

en TVO. Het park heeft geen horeca<br />

en toiletvoorzien<strong>in</strong>g.<br />

• Honden kunnen mee, maar dan wel<br />

aan de lijn.<br />

• Gratis parkeren aan de Zestienhovensekade,<br />

of kom met fiets, ov, of te<br />

voet.<br />

• Organisatie Trudy Aarts – aanmelden<br />

via trudy-aarts@hotmail.com<br />

Foto’s: Trudy Aarts


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Goudes<strong>in</strong>gel 206 | 3011 GD Rotterdam | T 010 – 4<strong>67</strong> 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Welkom bij<br />

www.de-vlasfabriek.nl


Museum <strong>Overschie</strong><br />

Turf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> – hoe en waarom?<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht juli 2023<br />

Tot en met e<strong>in</strong>d oktober is <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> nog de expositie over turf. Deze tentoonstell<strong>in</strong>g laat zien wat mensen<br />

moesten doen om zich de laatste paar honderd jaar <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter warm te houden. S<strong>in</strong>ds de afgelopen w<strong>in</strong>ter weten wij dat<br />

een warm huis geen vanzelfsprekendheid is. Dat was het vroeger al helemaal niet.<br />

Een expositie over vroeger, met oude<br />

gereedschappen, lijkt misschien nostalgisch.<br />

Maar wat het museum wil, is<br />

laten zie hoe de mensen die hier voor ons<br />

leefden, omg<strong>in</strong>gen met het leven en met<br />

elkaar. Dat is het verhaal achter bijvoorbeeld<br />

oud gereedschap.<br />

Van levensbelang<br />

Turf was vroeger <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> van levensbelang.<br />

Het werd hier uit de grond<br />

gehaald, bewerkt en aan de stad verkocht<br />

– dat was een <strong>in</strong>komen voor veel mensen.<br />

Ook gebruikten de mensen die hier<br />

woonden de turf zelf om mee te stoken.<br />

Zo konden ze koken en het warm hebben<br />

<strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter, al was het maar een beetje.<br />

In de stad gebruikten mensen de turf<br />

ook <strong>in</strong> hun huizen, maar ook om spullen<br />

te produceren – daar was soms warmte<br />

voor nodig.<br />

Verdienmodel<br />

Een aantal ondernemende boeren <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> maakte van de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de 18e en 19e eeuw een verdienmodel.<br />

Enkelen werden er rijk van, maar de<br />

arbeidskrachten moesten het meestal<br />

met een karig loon doen. Een deel van<br />

de stedelijke elite verdiende er ook aan:<br />

Zij kochten en verkochten veengronden<br />

die voor de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g geschikt waren.<br />

En met nieuwe of verbeterde werktuigen<br />

zoals molens ontstond weer een ander<br />

verdienmodel.<br />

Waar de turf was gewonnen, ontstonden<br />

grote waterplassen. Legde je die droog,<br />

dan ontstond bruikbare landbouwgrond.<br />

En daar was zo tot aan de Tweede<br />

Wereldoorlog ook goed aan te verdienen.<br />

Vliegveld<br />

Na de oorlog ontstonden heel andere<br />

mogelijkheden en wensen. De vruchtbare<br />

landbouwgrond waarop nu de Rotterdamse<br />

luchthaven ligt, werd voor een groot<br />

deel een grasvlakte. Op het YouTube kanaal<br />

van het museum staat een film over<br />

de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g www.youtube.com/@<br />

museumoudoverschie5769. Hier zie je<br />

goed hoe dit proces zich heeft afgespeeld.<br />

De goede landbouwgrond <strong>in</strong> de Spaanse<br />

Polder werd een <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong>.<br />

Misverstand<br />

Het is bijzonder dat Museum <strong>Overschie</strong><br />

zoveel oude werktuigen bezit. Werktuigen<br />

die mensen gebruikten om turf te<br />

w<strong>in</strong>nen en er brandstof van te maken. Dat<br />

g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zonder mach<strong>in</strong>es: alles<br />

was puur handwerk. En zwaar was het<br />

ook! Toch werkten niet alleen mannen bij<br />

de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g. Het waren bijvoorbeeld<br />

juist vrouwen die, met plankjes onder<br />

hun klompen gebonden, het water uit<br />

de turf trapten. Dat was erg zwaar. En je<br />

k<strong>in</strong>d? Dat moest je op een bedje leggen<br />

naast het veld.<br />

Foto’s: Ron Pluijm<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl


Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

GRATIS<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

APOTHEEK ABTSWEG<br />

(servicepunt)<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 437 35 82<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


WMO radar<br />

Buurtkamer ‘Het Oude Dorp’<br />

In juli zn we gestart met een tweede Buurtkamer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>! Buurtkamer<br />

“Het oude dorp” <strong>in</strong> de Bethelkerk. Iedere donderdag vanaf 10:00 tot 15:00<br />

uur. Er is ontmoet<strong>in</strong>g met mensen uit de wk en een dag vol met leuke<br />

activiteiten. Graag kken w samen waar uw <strong>in</strong>teresses liggen en wat u graag<br />

wilt doen. Voor een gezonde lunch wordt gezorgd. W zn enthousiast en<br />

hopen dat u dat ook bent!<br />

Er wordt een eigen bdrage van 3,50 euro gevraagd.<br />

Eventueel vervoer: de wkbus en Trevvel.<br />

Iedere donderdag van 10:00 tot 15:00 uur. De <strong>in</strong>loop is tussen 10:00 en 10:30 uur<br />

Locatie: Bethelkerk ‘Het oude dorp'. Oranjestraat 6.<br />

Voor <strong>in</strong>formatie of aanmelden: Samanta Adriao 06 16 08 16 01 of samanta.adriao.wmoradar.nl<br />

ZOMERPROGRAMMA OVERSCHIE<br />

Woensdag 26 juli<br />

Ijs workshop<br />

13:00 tot 15:30<br />

Locatie: De Halte<br />

Max: 15 deelnemers<br />

Donderdag 27 juli<br />

Fietstocht<br />

12:00 tot 17:00<br />

Verzamelen: De Halte<br />

Max: 12 deelnemers<br />

D<strong>in</strong>sdag 1 aug<br />

Meidenclub<br />

15:00 tot 17:00<br />

Locatie: De Halte<br />

Woensdag 2 aug<br />

Mocktail/smoothie<br />

workshop<br />

13:00 tot 15:00<br />

Kom jij met ons mee<br />

doen deze zomer?<br />

Meld je dan aan bij<br />

de onderstaande<br />

jeugdwerkers om<br />

deel te nemen aan de<br />

activiteiten van<br />

wmo radar!<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

Donderdag 3 aug<br />

Skate speurtocht<br />

13:00 tot 15:00<br />

Locatie: Park<br />

Zestienhoven<br />

D<strong>in</strong>sdag 8 aug<br />

Meidenclub<br />

15:00 tot 17:00<br />

Locatie: De Halte<br />

Woensdag 9 aug<br />

Sportdag<br />

13:00 tot 16:00<br />

Locatie:<br />

Voetbalclub HWD<br />

Donderdag 10 aug<br />

Mario Olympics<br />

13:00 tot 16:00<br />

Locatie:<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Murtza Butt:<br />

06512<strong>67</strong>200<br />

Ileida Ajdid:<br />

0651096503<br />

13<br />

13<br />

D<strong>in</strong>sdag 15 aug<br />

Meidenclub<br />

15:00 tot 17:00<br />

Locatie: De Halte<br />

Woensdag 16 aug<br />

Aqua splash<br />

13:00 tot 16:00<br />

Locatie:<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Donderdag 17 aug<br />

Ovenpizza maken<br />

13:00 tot 15:00<br />

Locatie: Tamar<strong>in</strong>de<br />

Max: 12 deelnemers<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek:<br />

0683112177<br />

Miriam Bahida:<br />

0651480068<br />

Rakesh Loetawan<br />

0617215772<br />

JOIN US laat jongeren meedoen<br />

Jo<strong>in</strong> Us is er voor jongeren die zich (soms) eenzaam voelen. Elke twee weken ontmoeten ze<br />

elkaar op een fne plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Samen doen we allerlei leuke activiteiten die ze zelf<br />

bedenken en organiseren. Tdens de avonden zn er twee begeleiders aanwezig: Murtza Butt<br />

& Rakesh Loetawan. Z ondersteunen de jongeren b sociale skills en om hun<br />

m<strong>in</strong>dset te ontwikkelen. Zo leren de jongeren zelf een passend netwerk<br />

opbouwen en behouden. Aanmelden via de QR Code.<br />

Seniorencoach<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom | 06 11 20 54 94<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Jongerencoach<br />

Murtza Butt | 06 51 26 72 00<br />

murtza.butt@wmoradar.nl


SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren :<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard gratis bij u thuis!<br />

Adres:<br />

Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!<br />

Allelidmaatschappen<br />

maandelijksopzegbaar!<br />

vanaf<br />

€15,95<br />

permaand<br />

Ofhuureenbaan<br />

vanaf€17,50peruur<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Bezoek aan Stadsbeheer<br />

Zaterdag 1 juli heeft een aantal wijkraadsleden een kijkje mogen nemen<br />

<strong>in</strong> de keuken van Stadsbeheer. Stadsbeheer is verantwoordelijk voor de<br />

buitenruimte, zoals straten, parken, bruggen, bomen, vuilnisbakken en<br />

lantaarnpalen.<br />

Om 7.00 uur startte de vroege shift. Dat betekende meedraaien met de<br />

vroege dienst van de stadsre<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g. Er komt nogal wat bij kijken, bij het<br />

schoonhouden van de stad. <strong>Overschie</strong> is een van de schoonste wijken<br />

van de stad! Dus we doen het goed, maar het kan op plekken zeker nog<br />

beter. Daar is ook uw hulp voor nodig. Bijvoorbeeld door geen afval<br />

naast de conta<strong>in</strong>er te plaatsen en zwerfafval tegen te gaan. En voor het<br />

ophalen van grofvuil kunt u simpel regelen door te bellen met 14010.<br />

Verder bestond de mogelijkheid mee te gaan met onder andere de boswachter,<br />

groen en ongedierte. Ook is nu duidelijk waarom bijvoorbeeld<br />

eendjes niet meer gevoerd mogen worden. Daar komen namelijk ratten<br />

op af.<br />

Op het terre<strong>in</strong> was er een scan auto aanwezig waar we over mochten<br />

leren en de bus die de wielklemmen <strong>in</strong> de stad plaatst. Het was fijn om<br />

een kijkje <strong>in</strong> de keuken te nemen en zeker voor herhal<strong>in</strong>g vatbaar.<br />

Foto: Safa Sodirijo<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Keti Koti<br />

Zaterdag 1 juli werd voor de tweede keer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> het Keti Koti<br />

festival georganiseerd. ‘Keti Koti’ betekent verbroken ketens en verwijst<br />

naar de boeien waarmee de tot slaaf gemaakte mensen werden<br />

vastgezet. In prachtige klederdracht danste Shirley Chakauri, begeleid<br />

door een brassband, door de Burgemeester Baumannlaan en nodigde<br />

daarmee de bewoners uit om <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark de afschaff<strong>in</strong>g van<br />

de slavernij mee te vieren en te gedenken.<br />

De organisatie was <strong>in</strong> handen van Steven Marengo, bijgestaan door<br />

Kees van der Meer. Er was volop te genieten van Afrikaanse dans,<br />

klederdrachtshow, muziek, gastspreker Helen van Noort en heerlijk<br />

eten. Het meest opvallendst van deze dag waren toch wel de meisjes<br />

van de meidenclub. Zij hadden goede vragen bedacht en stelden die<br />

aan de vele aanwezige bezoekers. De weergoden waren goedgez<strong>in</strong>d.<br />

Het werd een <strong>in</strong>teressante feestelijke culturele middag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

waar ook de wijkraad present was.<br />

Feestelijke open<strong>in</strong>g wijkhub<br />

Op 1 september zal de wijkhub <strong>Overschie</strong> worden geopend aan de<br />

Abtsweg 24-26 <strong>in</strong> de voormalige groentew<strong>in</strong>kel van Van Gelder AGF.<br />

De wijkhub is net als de wijkraad onderdeel van Wijk aan Zet, waarmee<br />

de gemeente Rotterdam wil dat Rotterdammers meer <strong>in</strong>vloed krijgen<br />

op hun wijk. De wijkhub wordt een ontmoet<strong>in</strong>gsplek, een huiskamer,<br />

voor bewoners. U kunt er niet terecht voor een nieuw paspoort of een<br />

nieuw rijbewijs. Wel kunt u er zonder afspraak terecht als u bijvoorbeeld<br />

vragen heeft aan de gemeente, <strong>in</strong> gesprek wil met de wijkagent of wilt<br />

afspreken met een wijkraadslid. De open<strong>in</strong>g zal worden gedaan door<br />

de Rotterdamse wethouders en bewoners zijn van harte uitgenodigd.<br />

Houd social media <strong>in</strong> de gaten voor het precieze tijdstip.<br />

Foto: Hannagnes Faber


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

juli 2023<br />

‘Haal je zonnebril maar uit de kast’<br />

Foto: Jan van der Meijde/Gemeente Rotterdam<br />

De klokken mogen weer bekeken worden<br />

De toren van de Grote Kerk was wel<br />

De kerklokken en wijzerplaten<br />

aan elke kant van de toren een klok<br />

even kaal zonder de klokken. Maar<br />

g<strong>in</strong>gen er <strong>in</strong> april dit jaar af voor<br />

terug te plaatsen. De <strong>Overschie</strong>se<br />

ze zijn weer terug op de oude plek<br />

restauratie bij een klokkenmakerij.<br />

Dorpsstraat is twee dagen lang<br />

na een restauratie, en glimmen je<br />

‘Handwerk! Specialisten hebben<br />

afgesloten.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

tegemoet.<br />

‘Wil je weten hoe laat het is? Haal<br />

de onderdelen, waaronder elementen<br />

met bladgoud, teruggebracht <strong>in</strong><br />

oude staat. Dit is een bijzondere en<br />

Het onderhoud is verplicht omdat<br />

de kerk uit 1901 een monument is.<br />

‘En noodzakelijk, want de klokken<br />

16<br />

je zonnebril maar uit de kast’, zegt<br />

beheerder Jaap Zijlstra van de ge-<br />

ambachtelijke klus.’<br />

hangen jaar <strong>in</strong> jaar uit buiten’, vertelt<br />

Jaap. ‘Nu kunnen ze er weer<br />

meente. Want de vier klokken zijn<br />

Dertig jaar<br />

dertig jaar tegenaan.’<br />

terug, glimmend en wel.<br />

Deze week is met een kraan op<br />

ruim 50 meter hoogte gewerkt om<br />

Breng de natuur dichtbij<br />

Wandelen of rondstru<strong>in</strong>en: bij De<br />

Tempel is veel te zien en te doen.<br />

Wilt u anderen laten meegenieten<br />

van het landgoed? Kom dan bij het<br />

vrijwilligersteam van de boswachters.<br />

Even wandelen, picknicken of de<br />

geschiedenis opsnuiven, dan moet<br />

u bij De Tempel zijn. Steeds meer<br />

mensen weten de buitenplaats te<br />

v<strong>in</strong>den. Bezoekers krijgen er een<br />

warm onthaal van vrijwilligers.<br />

Vacatures<br />

Wilt u ook mensen laten meegenieten<br />

van alle bijzondere verhalen<br />

over de historische gebouwen?<br />

En ze laten ervaren hoe fijn het is<br />

om planten en dieren <strong>in</strong> de buurt<br />

te hebben? Kom bij het vrijwilligersteam.<br />

Er zijn onder andere vacatures<br />

voor planners en vrijwilligers<br />

die de foodtruck bemannen.<br />

Foto: Eric Fecken<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie over de<br />

vacatures op Vrijwilligersvacatures<br />

Natuurmonumenten.<br />

Of mail naar boswachter Cynthia<br />

Meulenkamp.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


juli 2023<br />

Hier werken we<br />

Op verschillende plekken is de<br />

gemeente b<strong>in</strong>nenkort aan het werk.<br />

Van een deel van de Zestienhovensekade<br />

wordt het riool vervangen.<br />

Op d<strong>in</strong>sdag 15 augustus is een<br />

<strong>in</strong>loopavond.<br />

Zestienhovensekade<br />

Van 14 augustus 2023 tot e<strong>in</strong>d mei<br />

2024 werkt de gemeente verder<br />

aan de Zestienhovensekade-West.<br />

Het riool tussen het Neel Gijsenpad<br />

en de kruis<strong>in</strong>g bij Naaktgeboren<br />

wordt vervangen. En er worden<br />

gas- en waterleid<strong>in</strong>gen vervangen.<br />

In 2021 is al gewerkt aan de straat.<br />

Door de bouw van nieuwbouwproject<br />

De Schiewerf lag het werk stil.<br />

De eerste twee weken gaan Sted<strong>in</strong><br />

en Evides aan het werk. In september<br />

start het werk aan het riool.<br />

Inloopavond<br />

Voor de rioolwerkzaamheden<br />

starten, nodigen we u uit voor een<br />

<strong>in</strong>loopavond. Loop b<strong>in</strong>nen wanneer<br />

het u schikt om uw vragen te stellen.<br />

Deze is op:<br />

d<strong>in</strong>sdag 15 augustus, tussen 19.00<br />

en 20.30 uur bij Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen<br />

aan de Achterdijk 2A<br />

Wat merkt u ervan?<br />

Waar we aan het werk zijn, kan<br />

rijdend verkeer de straat niet <strong>in</strong>. Er<br />

zijn omleid<strong>in</strong>gen. Ook kunt u er niet<br />

parkeren.<br />

Werk aan de Spaansebrug<br />

De Spaansebrug is van 4 juli tot 10<br />

augustus een aantal keer gesloten.<br />

Aan de stalen ophaalbrug tussen<br />

<strong>Overschie</strong> en bedrijventerre<strong>in</strong><br />

Spaanse Polder wordt gewerkt.<br />

De brug heeft een mankement <strong>in</strong> de<br />

zogenoemde brugkelder. Dit gaat<br />

de gemeente zo snel mogelijk herstellen<br />

en vervangt meteen de twee<br />

hangstangen. Er zijn maatregelen<br />

genomen om de brug tot die tijd te<br />

kunnen blijven gebruiken.<br />

Voor de werkzaamheden is het nodig<br />

om de brug meerdere keren af<br />

te sluiten, zowel voor verkeer over<br />

de weg als voor de scheepvaart.<br />

In de weekenden kan iedereen de<br />

brug gebruiken. En voor de scheepvaart<br />

gelden de gewone bedien<strong>in</strong>gstijden.<br />

Kijk hiervoor op Spaansebrug<br />

bedien<strong>in</strong>gstijden | Waterkaart.<br />

Wanneer is de brug gesloten?<br />

De brug is alleen gesloten op een<br />

aantal werkdagen tussen maandag<br />

en vrijdag. De brug is niet elke dag<br />

gesloten, dat verschilt per week.<br />

Voor wegverkeer en scheepvaart<br />

zijn verschillende afsluit<strong>in</strong>gen van<br />

de brug.<br />

Bekijk wanneer de brug dicht is op<br />

Spaansebrug | Rotterdam.<br />

Wijkbus WBF neemt het over<br />

De Wijkbus <strong>Overschie</strong> rijdt niet meer<br />

s<strong>in</strong>ds woensdag 28 juni. Wijkbus<br />

WBF neemt het wijkvervoer over<br />

vanaf zaterdag 1 juli.<br />

Woont u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en wilt u<br />

gebruikmaken van de nieuwe wijkbus?<br />

Schrijft u zich dan <strong>in</strong> via www.<br />

wijkbus.nl.<br />

Op de website staat ook naar welke<br />

wijken de bus rijdt en worden de<br />

andere bestemm<strong>in</strong>gen genoemd.<br />

De bovengrondse conta<strong>in</strong>ers blijven<br />

bereikbaar.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op Zestienhovensekade<br />

| Rotterdam.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Heeft u vragen? Bel dan met omgev<strong>in</strong>gsmanager<br />

Sanne: (010) 307 18<br />

10. Of stuur een e-mail.<br />

Heeft u vragen?<br />

Bel of WBF via 010 - 820 18 80 (op<br />

werkdagen tussen 9.00 en 12.00<br />

uur) of stuur een <strong>in</strong>fo@wijkbus.nl.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Vrijgezellenavond R.V. @ A.V. H.W.D.<br />

Hans van Luijpen - vrijwilliger FCB-HWD (HWD- Banlieue) en coörd<strong>in</strong>ator van de VRAAGBAK<br />

(voor vrijwilligersen vrijwilligerswerk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>)<br />

Op 1 juli 2023 g<strong>in</strong>g HWD een verstandshuwelijk<br />

aan met met FC Banlieue en de<br />

gemeente Rotterdam. Vlak daarvoor was<br />

er nog een laatste super vrijgezellenavond<br />

bij HWD. Met als hoogtepunt een<br />

eerbetoon aan Joop en Ab Wijnholds.<br />

Een groep met k<strong>in</strong>deren tot 14 jaar en hun<br />

ouders leken sportief dakloos te worden.<br />

VV HWD, vv Banlieue, de gemeente en<br />

andere professionele partners en vrijwilligers<br />

hebben dat voorkomen. De twee<br />

verenig<strong>in</strong>gen gaan door onder de naam<br />

FCB – HWD (oftewel: HWD-Banlieue).<br />

Nieuw<br />

Vanaf augustus 2023 speelt de club op<br />

een nieuw kunstgrasveld. B<strong>in</strong>nen twee<br />

jaar krijgt het huidige clubgebouw ook<br />

een uitbouw voor opslag, m<strong>in</strong>imaal acht<br />

nieuwe kleedkamers en wordt de kant<strong>in</strong>e<br />

gerenoveerd. Voorlopig komen er tijdelijke<br />

oploss<strong>in</strong>gen.<br />

Open<strong>in</strong>g van het ‘Gebr. Wijnholdsple<strong>in</strong>’<br />

Vv HWD bestond ruim 93 jaar als vrij<br />

gezellige voetbalverenig<strong>in</strong>g. De laatste<br />

vrijgezellenavond was voor alle oude<br />

vrienden die lief en leed <strong>in</strong> Het Witte Dorp<br />

vanaf 1930 en <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> vanaf 1964<br />

hebben gedeeld. Op deze avond is een<br />

ple<strong>in</strong> geopend, vernoemd naar de broers<br />

Joop en Ab Wijnholds. De naam Wijnholds<br />

z<strong>in</strong>gt al vanaf 1970 rond bij HWD <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Joop<br />

Joop Wijnholds werd al heel snel bestuurslid:<br />

<strong>in</strong> 1974. Hij was toen pas 27 jaar<br />

oud, maar gelukkig was hij ondanks zijn<br />

jonge leeftijd bereid voorzitter te worden.<br />

Met zijn charisma, doorzett<strong>in</strong>gsvermogen,<br />

<strong>in</strong>zet en persoonlijke manier om de<br />

voorzittersfunctie <strong>in</strong> te vullen, bereikte<br />

Joop heel veel. Maar als je Joop als eerste<br />

noemt, doe je zijn jongere broer Ab (Albert)<br />

zeker te kort. Waar Joop heel vaak<br />

<strong>in</strong> de schijnwerpers stond, was Ab, erelid<br />

van HWD, juist de stille kracht achter de<br />

schermen.<br />

Ab<br />

Ab was ook twee jaar voorzitter, maar hij<br />

voelde zich veel beter <strong>in</strong> zijn rol als <strong>in</strong>koper<br />

van sportkled<strong>in</strong>g en cater<strong>in</strong>g. Met<br />

enkele korte onderbrek<strong>in</strong>gen doet hij dat<br />

nu al een halve eeuw. Naast zijn reguliere<br />

taken, was Ab natuurlijk ook kok, klaverjasser,<br />

scheidsrechter en grensrechter.<br />

Bovendien hielp hij <strong>in</strong> het onderhoud en<br />

liet zijn handen gevraagd en ongevraagd<br />

wapperen waar nodig was.<br />

Bord<br />

Nico Fernandez onthulde deze avond een<br />

nieuw bord op het FCB-HWD terras met<br />

de naam Gebr. Wijnholdsple<strong>in</strong>. (Het was<br />

Nico’s laatste daad als voorzitter van R.V.<br />

& A.V. HWD.)<br />

Nadat Ab een traantje had weggep<strong>in</strong>kt<br />

poseerde hij trots naast zijn vrouw, dochter<br />

Saskia en schoonschoon Wilco voor<br />

een foto. Joop Wijnholds kon er door gezondheidsproblemen<br />

niet bij zijn. Zoon<br />

Jeroen poseert namens zijn vader met<br />

vrouw en dochter bij het bord.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Buurvrienden activiteitenagenda augustus 2023<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten<br />

op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij vv HWD<br />

13.30 - 14.00 uur – Gezamenlijke <strong>in</strong>loop -<br />

gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 - 15.00 uur – <strong>in</strong> 5 groepen Wandelvoetbal,<br />

DELEEDIES club, Sjeudeboel,<br />

Legpuzzelen, supporters<br />

15.00 -16.00 uur – Gezamenlijke Happy<br />

Ouder Uurtje Activiteiten. Artiesten,<br />

Bands, koren en DJ Marian<br />

16.00 -16.30 uur – Gezamenlijke uitloop<br />

- op de foto met artiesten, napraten activiteiten,<br />

opruimen<br />

Wisselende activiteiten op d<strong>in</strong>sdag<br />

D<strong>in</strong>sdag 8 aug - 15.00-16.00 uur - Benjam<strong>in</strong><br />

Gouweleeuw<br />

D<strong>in</strong>sdag 15 aug - 14.00-16.00 uur - workshop<br />

Bordjes verven<br />

D<strong>in</strong>sdag 22 aug - 14.00-16.00 uur - High<br />

tea De Leedies<br />

D<strong>in</strong>sdag 29 aug - 15.00-16.00 uur - 8e wereldreis<br />

Scand<strong>in</strong>avië met ABBA<br />

Activiteiten op woensdag/donderdag<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur - Klaverjasclub<br />

o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.00 – 20.00 uur – Wandelvoetbal<br />

met aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen<br />

en (na-)kaarten.<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten<br />

Leny Hopman en Henny van Luijpen


Steilrandfestival<br />

Vijf dagen lang was het Buitenmuseum <strong>Overschie</strong> een ontmoet<strong>in</strong>gsplaats voor liefhebbers van groen tijdens het Steilrandfestival.<br />

Van 21 tot en met 25 juni kwamen mensen hier bij elkaar om te praten en te leren over de natuur <strong>in</strong> dit deel van een<br />

wereldstad als Rotterdam. Wat is hier aan natuur? Hoe gaan we daarmee om?<br />

<strong>Overschie</strong>se natuur<br />

De eerste vraag: wat is er aan groen en natuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? De<br />

gloednieuwe groene kaart van <strong>Overschie</strong> geeft antwoord op die<br />

vraag. Deze kaart is op 21 juni gepresenteerd en, als het goed is,<br />

bij iedereen op de mat gevallen. Op de kaart staan alle groene<br />

wandel- en fietsroutes <strong>in</strong> en om <strong>Overschie</strong>. In het Huis van de<br />

wijk, de bibliotheek en het <strong>Overschie</strong>se Museum is de kaart ook<br />

te krijgen.<br />

Eten of niet?<br />

Wat kun je eten van al dat groen <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g? En wat juist<br />

niet? Wie aanwezig was bij de presentatie van de kaart, kreeg<br />

er een rondleid<strong>in</strong>g over. Ongeveer vijftig mensen maakten hiervoor<br />

een wat ongebruikelijke rondwandel<strong>in</strong>g door het Buitenmuseum,<br />

en leerden dat je meer kunt eten dan je denkt.<br />

Veel Steilranders hebben verstand van eetbare bloemen en<br />

planten - zonder kennis van zaken is het niet verstandig zomaar<br />

iets te plukken en te eten. Maar soms is het niet zo moeilijk. Wat<br />

altijd kan, is een boterham met kaas opleuken met een fl<strong>in</strong>ke<br />

portie madeliefjes. En die mag je bovendien plukken zoveel je<br />

wilt.<br />

L<strong>in</strong>k met turf<br />

Het Steilrandfestival had iedere middag en avond een ander<br />

programma, ook met live muziek. Er waren excursies door de<br />

<strong>Overschie</strong>se Plassen naar De Tempel. Die route voert langs opmerkelijke<br />

hoogteverschillen <strong>in</strong> het <strong>Overschie</strong>se landschap. En<br />

dat heeft alles te maken met de turf die hier vroeger werd gewonnen.<br />

De Steilranders sloten handig aan bij de turfexpositie<br />

<strong>in</strong> het museum om dat uit te leggen.<br />

Tot slot verzorgde kokk<strong>in</strong> Merel een bijzondere maaltijd <strong>in</strong> de<br />

grote tu<strong>in</strong> van het museum, op prachtige gedekte tafels. Die<br />

Steilrandgroep is iets om <strong>in</strong> de gaten te houden!<br />

20<br />

[foto’s] Ron Pluijm<br />

Duikuitrust<strong>in</strong>g (exclusief pak) te koop<br />

Compleet en <strong>in</strong> goede staat<br />

Prijs nader overeen te komen<br />

Voor contact: De heer Sannes – tel. 010 471 6858


Vaartocht van Delft naar de iconische Van Nellefabriek<br />

Ervaar deze bijzondere vaartocht over de historische trekvaart de Schie<br />

Op zondag 20 augustus en zaterdag 14 oktober kun je meevaren met de Pelgrimvadersvaart. Dit zijn speciale dagtochten<br />

over de Schie van 10.30 uur tot 16.30 uur. De vaart start bij station Delft. Er kunnen m<strong>in</strong>imaal 10 en maximaal 35 personen<br />

mee.<br />

Rijke geschiedenis<br />

Je vaart door de polders, over de trekvaart,<br />

langs oude landgoederen en verder.<br />

Het is een tocht vol verhalen. Echt<br />

een dagje varen, ontdekken en ontmoeten<br />

tussen Delft en Delfshaven. Al varend<br />

ontdek je de rijke geschiedenis van dit<br />

mooie, veelzijdige water en leer je wie er<br />

gevaren hebben.<br />

Zo ontdek je het verhaal van de Pelgrimvaders,<br />

die ruim 400 jaar geleden van<br />

Leiden via Delft naar Delfshaven voeren.<br />

Dit jaar is het 403 jaar geleden dat deze<br />

groep vanuit Delfshaven vertrok naar de<br />

Nieuwe Wereld, Amerika.<br />

Rondwandel<strong>in</strong>g en koffie<br />

In Delfshaven dr<strong>in</strong>k je koffie en maak<br />

je een rondwandel<strong>in</strong>g door historisch<br />

Delfshaven. <strong>Natuurlijk</strong> is er aandacht voor<br />

de Pelgrimvaders, het Zakkendragershuisje,<br />

de molen en Pelgrimvaderskerk.<br />

Na een korte vaartour door de haven<br />

van Delfshaven varen we naar het hoogtepunt<br />

van de vaart: de Van Nellefabriek.<br />

Hèt monument van licht, lucht en ruimte<br />

en het nieuwe bouwen. Ook hier krijg je<br />

een rondleid<strong>in</strong>g. Na alle <strong>in</strong>drukken en<br />

verhalen varen we over de Trekvaart weer<br />

terug naar Delft.<br />

Overige vaartochten<br />

Naast de Pelgrimvadersvaarten zijn er<br />

ook reguliere vaartochten naar Van Nelle:<br />

op zondag 24 september en zondag 15<br />

oktober. Dit is een dagtocht van 10.30 –<br />

16.30 uur. Onderweg stop je bij Museum<br />

<strong>Overschie</strong> voor koffie en een bezoek aan<br />

dit pareltje aan de Schie.<br />

Daarna varen we naar de Van Nellefabriek<br />

voor een rondleid<strong>in</strong>g. Bij deze tocht hoort<br />

ook een korte vaartour door historisch<br />

Delfshaven langs de plekken die aan het<br />

laatste bezoek van de Pelgrimvaders her<strong>in</strong>neren.<br />

Vaarprogramma van april t/m oktober.<br />

Kosten: € 57,50 pp<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en boek<strong>in</strong>gen zie<br />

www.natuurlijknicole.com<br />

natuurlijknicole@gmail.com of bel 06<br />

26668727.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> Nicole<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

21<br />

Wijkbus - Kerkbus<br />

Kees van der Meer<br />

Wist u dat de Wijkbus <strong>Overschie</strong> lange tijd voor veel mensen ook de Kerkbus was? Toch is het zo. In de afgelopen 20 jaar<br />

reden vrijwilligers honderden, misschien wel duizenden ritten om mensen naar de kerk te brengen. En weer terug naar<br />

huis. Maar dat is nu helaas voorbij.<br />

Jarenlang waren er twee bussen nodig<br />

om alle kerkgangers te halen en brengen.<br />

Meestal gebruikten twee kerken de bussen:<br />

de Protestantse Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

en de RK kerken Petrus’ Banden samen<br />

met de kerk aan de Burg Baumannlaan,<br />

de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende<br />

Bijstand (nu woongebouw Baumannkerk).<br />

Niemand vergeten<br />

De dienst <strong>in</strong> de Grote Kerk begon eerder<br />

dan <strong>in</strong> de RK Kerk, zodat de chauffeur van<br />

de katholieke kerk de bus vaak kwam<br />

ophalen bij de Grote Kerk. De beide kerken<br />

maakten roosters voor de vrijwillige<br />

chauffeurs. En dat allemaal om te zorgen<br />

dat niemand voor zijn eigen deur vergeten<br />

werd.<br />

Op de foto’s zie je de laatste Kerkbus-rit,<br />

op zondag 25 juni. Leo Kool had deze keer<br />

de ‘eer’ om te rijden, al is dat niet echt de<br />

juiste uitdrukk<strong>in</strong>g. Want de kerkbus moet<br />

stoppen. En dat is heel, heel jammer.<br />

Zeker voor mensen die van een rolstoel<br />

afhankelijk zijn.<br />

Regels <strong>in</strong> de weg<br />

De regelgev<strong>in</strong>g staat <strong>in</strong> de weg. Het vervoer<br />

van gehandicapten door vrijwilligers<br />

mag niet meer. Dat moeten gecertificeerde<br />

bedrijven doen. Dus dat was het dan.<br />

Het is fijn dat het heel veel jaren wel mocht<br />

en kon. En nog fijner dat de vrijwilligers er<br />

altijd waren. Maar nu is het: E<strong>in</strong>de Kerkbus.<br />

Foto: Kees van der Meer


Atletiekzomer bij Levenslust: lekker<br />

sporten <strong>in</strong> de vakantie<br />

Woensdagmiddag 12 juli begon de (gratis) atletiekzomer bij Levenslust. De hele zomervakantie kunnen k<strong>in</strong>deren tussen<br />

vier en twaalf jaar hier gratis atletiek doen. Eerst een warm<strong>in</strong>g-up, en daarna spr<strong>in</strong>twedstrijdjes, estafette en vérspr<strong>in</strong>gen.<br />

Of wat dacht je van speerwerpen? Hoe ver kun jij de foamspeer werpen?<br />

Atletiek is een sport die <strong>in</strong> Nederland steeds populairder wordt,<br />

vooral door successen als die van kampioene Femke Bol. Ook<br />

voor voetballers is het trouwens goed om mee te doen: hier leer<br />

je sneller te lopen, en dat is ook bij voetbal belangrijk.<br />

Tra<strong>in</strong>ers<br />

De tra<strong>in</strong>ers Kasper, R<strong>in</strong>us en Aad helpen alle k<strong>in</strong>deren met veel<br />

plezier. Zij zorgen dat je de verschillende technieken snel onder<br />

de knie hebt. Atletiek is misschien niet zo gemakkelijk, maar aan<br />

de andere kant: het is een <strong>in</strong>dividuele sport dus je bent niet afhankelijk<br />

van ploeggenoten.<br />

uur en je ouders zijn welkom om je aan te moedigen.<br />

Loopgroep<br />

V<strong>in</strong>d je de atletiekcl<strong>in</strong>ic niet genoeg? Je kunt tijdens de vakantie<br />

ook meedoen met de loopgroep. Die tra<strong>in</strong>t op d<strong>in</strong>sdags- en<br />

donderdagavond om 19.00 uur bij Levenslust. Dit is voor iedereen<br />

vanaf 7 jaar. K<strong>in</strong>deren doen gratis mee, ouders mogen meedoen<br />

voor € 1,00 per tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie stuur je een mailtje naar aadvandijk2021@<br />

gmail.com<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

22<br />

Ouders aan de kant<br />

Aan de eerste atletiekcl<strong>in</strong>ic van deze zomer deden 17 k<strong>in</strong>deren<br />

mee, aangemoedigd door hun ouders langs de kant. Eén van de<br />

ouders wilde zelf ook wel eens kijken of verspr<strong>in</strong>gen nou moeilijk<br />

was. En dat mocht natuurlijk.<br />

Op de foto zie je 7-jarige Felicia. Zij heeft net <strong>in</strong>structies gekregen<br />

van tra<strong>in</strong>er Kasper en werpt de foamspeer zo ver mogelijk<br />

weg. Ze doet het helemaal zoals het hoort en je ziet de speer<br />

door de lucht vliegen. Vervolgens g<strong>in</strong>g ze verspr<strong>in</strong>gen en dat<br />

vond ze zo leuk, dat ze er na afloop nog even mee doorg<strong>in</strong>g.<br />

Kom je ook?<br />

Ben je niet weg met vakantie? Kom dan met sportschoenen op<br />

woensdagmiddag om 14.00 uur naar speeltu<strong>in</strong> Levenslust en<br />

vraag naar Aad. Je kunt gratis meedoen. De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g duurt een<br />

Felicia kijkt vol spann<strong>in</strong>g haar net geworpen foamspeer na - Foto: Mariska Herzberg<br />

Mevrouw Klatten 101 jaar<br />

Daar zat ze dan, <strong>in</strong> vrolijke kleuren gekleed, keurig gekapt en met een stralende<br />

lach op haar gezicht. Mevrouw Klatten werd op d<strong>in</strong>sdag 11 juli 101 jaar! Ada<br />

van Noordwijk mocht haar, net als vorig jaar, een prachtig boeket aanbieden<br />

namens de gemeente Rotterdam en namens de Wijkraad van <strong>Overschie</strong>.<br />

Omr<strong>in</strong>gd door haar k<strong>in</strong>deren haalde de jarige her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen op. Ze vertelde over de<br />

kappers die ze vroeger had bezocht en over de Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Emmakleuterschool waar<br />

zoon Jan op gezeten heeft (en waar Ada jarenlang voor de klas stond). Ze wist zich<br />

zelfs hoofdleidster juffrouw Van Esveld te her<strong>in</strong>neren. Fotograaf Ron Pluijm, de aanwezige<br />

familie en Ada hebben voor de jarige gezongen en op haar geproost. Het was<br />

een hele gezellige, memorabele dag.<br />

Foto: Ron Pluijm


Anna en Koos - zestig jaar lief en leed<br />

Koos en Anna den Braber-van den Berg vierden op 2 juli feest vanwege hun diamanten huwelijk. Ze vierden ook dat ze<br />

60 jaar wonen <strong>in</strong> hun IJsselmondse arbeiders-dijkhuis. Daar liggen de roots van Anna. Niet die van Koos, want die zijn<br />

verankerd <strong>in</strong> de bodem van <strong>Overschie</strong>.<br />

Voor Anna en Koos begon het ‘grote avontuur’ <strong>in</strong> januari 1959.<br />

Koos trad met het <strong>Overschie</strong>se DSO-cabaret (Door Samenwerk<strong>in</strong>g<br />

Omhoog) op <strong>in</strong> zaal de Magneet <strong>in</strong> het oude IJsselmonde.<br />

Koos: ‘Met wat hulp van de decorbouwers en kleedsters lukte<br />

het me een afspraakje te regelen met Anna. Dat was het meisje<br />

dat zo lief zat te kijken vanaf de zijkant van de zaal. De eerste<br />

zondag na die feestavond zouden we elkaar ontmoeten.’<br />

Anna kwam opdagen met vriend<strong>in</strong> Anke; dat was voor Koos<br />

een tegenvaller. Maar uite<strong>in</strong>delijk g<strong>in</strong>gen ze samen naar bioscoop<br />

C<strong>in</strong>eac <strong>in</strong> de stad om het wereldnieuws te zien.<br />

‘Zoals het hoorde bracht ik Anna ‘s avonds naar huis aan de<br />

Kerkedijk’, vertelt Koos. ‘Die was <strong>in</strong> die tijd bar slecht verlicht’.<br />

Onderweg werden ze herkend door de langsfietsende broer<br />

van Anna met zijn ouders. ‘Er zat dus niks anders op dan Anna<br />

netjes terug te brengen bij haar ouders.’<br />

Opschepper<br />

Vader Teun zette de fietsen <strong>in</strong> een slecht verlicht schuurtje.<br />

Koos her<strong>in</strong>nert zich: ‘Toen er eenmaal meer licht was, schrok<br />

ik verschrikkelijk. Want wat was er aan de hand? Op de feestavond<br />

dat ik Anna zag, hielp een man bij het sjouwen en opbouwen<br />

van het decor. Als jong schoffie had ik verschrikkelijk<br />

staan opscheppen dat het een koud kunstje voor mij was om,<br />

als net bekend wordend zangertje, de meiden van IJsselmonde<br />

te versieren.’<br />

Maar wat Koos niet wist: de man tegen wie hij zijn praatje uitkraamde<br />

was de vader van Anna. Die zei nadat ik me had voorgesteld:<br />

”Zo jongeman, het is je dan toch gelukt.” Anna was toen<br />

net 14 jaar en ik 16.’<br />

Bijna twee jaar na hun trouwdag werd zoon Edw<strong>in</strong> Teunis geboren.<br />

Er werden nog veel her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen opgehaald tijdens de<br />

receptie <strong>in</strong> het Koetshuis <strong>in</strong> IJsselmonde!<br />

Nieuwsgierig naar het DSO-cabaret?<br />

Het DSO-cabaret komt uitgebreid aan bod <strong>in</strong> deel 3 (uitgebracht<br />

op 11-11-2011) van de vierdelige boekenreeks ‘Momenten uit<br />

de <strong>Overschie</strong>se samenlev<strong>in</strong>g’, geschreven en samengesteld<br />

door Re<strong>in</strong> Wolters en Ada van Noordwijk.<br />

Koos en Anna (rechts) kregen veel felicitaties op hun huwelijksfeest.<br />

Foto: Re<strong>in</strong> Wolters<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Ber<strong>in</strong>i<br />

Koos bewonderend over zijn schoonvader: “Ondanks zijn drukke<br />

werk, bracht hij Anna op vrijdag- of zaterdagavond op zijn<br />

Ber<strong>in</strong>i-bromfiets naar de feestzaal waar wij die avond moesten<br />

optreden. Soms bracht hij haar zelfs naar Gouda of Alblasserdam.’<br />

‘De feestavonden duurden meestal tot twaalf uur, met daarna<br />

bal na tot twee uur. We vertrokken dan pas om halfdrie richt<strong>in</strong>g<br />

huis. Moe en tegen elkaar aangekropen knuffelden Anna en ik<br />

elkaar.’<br />

Bij de trouwauto ruim 60 jaar geleden op de Kerkedijk.<br />

Foto: K. den Braber<br />

Keyboard<br />

Nadat het cabaretwerk gestopt was, trok Koos met zijn keyboard<br />

wekelijks langs verzorg<strong>in</strong>gshuizen met Hollandse muziek<br />

en een spelprogramma – en dat doet hij nog steeds. ‘Ook<br />

bij Aafje <strong>in</strong> het woonproject Ben Oude Nijhuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, opgezet<br />

door Jan Slagter van Omroep Max, een géwéldigé man,’<br />

complimenteert hij.<br />

Helaas is de vraag s<strong>in</strong>ds corona een stuk m<strong>in</strong>der.<br />

Anna en Koos aan het werk op een feest van snoepfabriek Van Melle.<br />

Foto: K.de Braber.


Bezoekersonderzoek<br />

Burgemeester Baumannlaan 2023<br />

Hoe houden we de w<strong>in</strong>kelstraten gezellig? Kunnen we het w<strong>in</strong>kelen misschien nog een stukje leuker maken? Hoe voorkomen<br />

we dat w<strong>in</strong>kels verdwijnen? Deze vragen spelen <strong>in</strong> heel Nederland, ook <strong>in</strong> Rotterdam én <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Daarom vraagt<br />

de gemeente <strong>in</strong>woners om tips en ideeën over hun w<strong>in</strong>kelstraat. Dat gaat via een enquête. Vult u hem ook <strong>in</strong>?<br />

<strong>Overschie</strong>se detailhandel<br />

24<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De gemeente heeft de Burgemeester Baumannlaan uitgekozen<br />

om een plan van aanpak te maken. Dit hoort bij het programma<br />

Aanpak Vitale Kerngebieden.<br />

Essentieel<br />

In samenwerk<strong>in</strong>g met de Ondernemersverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong><br />

(OVO) onderzoekt de gemeente, samen met adviesbureau<br />

Wyne, hoe de Burgemeester Baumannlaan kan verbeteren<br />

qua aanbod, sfeer, openbare ruimte en verkeersveiligheid. Ook<br />

wordt bekeken hoe andere w<strong>in</strong>kelgebieden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> van dit<br />

traject kunnen profiteren.<br />

Hoe meer mensen de enquête <strong>in</strong>vullen, hoe beter om concreet<br />

mee aan de slag te gaan: een goede w<strong>in</strong>kelstraat is essentieel<br />

van de <strong>Overschie</strong>se gemeenschap!<br />

Heeft u vragen over dit onderzoek,<br />

dan kunt u contact opnemen via<br />

<strong>in</strong>fo@wyne.nl.<br />

De l<strong>in</strong>k naar het onderzoek:<br />

https://forms.gle/rRqBEtK1eVgeQtaF8<br />

Op straat<br />

De onderzoekers gaan ook de straat op. Zij zullen op zaterdag<br />

29 juli en woensdag 2 augustus aanstaande bezoekers aan de<br />

Burgemeester Baumannlaan vragen om de enquête <strong>in</strong> te vullen.<br />

<strong>Overschie</strong>se bewoners die digitaal niet zo actief zijn, kunnen<br />

de enquête op papier <strong>in</strong>vullen <strong>in</strong> Huis van de Wijk De Halte<br />

– Hoge Schiehof 39.<br />

Is die waardebon voor u?<br />

Het belangrijkste voor een w<strong>in</strong>kelstraat als de Burgemeester<br />

Baumannlaan is wat bezoekers zoals u ervan v<strong>in</strong>den. Wat v<strong>in</strong>dt u<br />

prettig? Mist u iets? Wat kan beter? Vertel het door deze enquête<br />

<strong>in</strong> te vullen. Zo maakt u bovendien kans op één van de vier<br />

waardebonnen van €75. Die worden verloot onder de deelnemers<br />

aan het onderzoek.


Het twijfelachtige nut van natte ecologische zones<br />

Pip Combee<br />

De Rotterdamse Schie is voor veel <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> een waardevolle plek. In 2020 legde het hoogheemraadschap<br />

hier natte ecologische zones (NEZ’s) aan. Dit zou goed zijn voor vissen en vogels, en mooi voor de onwonenden. Maar is dat<br />

wel zo?<br />

Meerdere bewoners van de Zestienhovensekade en Oudedijkse Schiekade zijn ontevreden over het resultaat van de NEZ’s<br />

<strong>in</strong> hun ‘Kle<strong>in</strong>e Schie’.<br />

De Schie is een fijne plek voor een rustige<br />

rondvaart en een zalig zwemmetje,<br />

een plek waar je graag met familie of<br />

vrienden een zonnige dag doorbrengt.<br />

En een uitzicht dat je altijd vriendelijk<br />

toelacht. De NEZ’s moesten dit de Schie<br />

nog mooier en fijner maken. Maar tot nu<br />

toe valt het resultaat fl<strong>in</strong>k tegen, zeggen<br />

omwonenden.<br />

Wat zijn NEZ’s?<br />

Voordat de NEZ’s zijn aangelegd, groeiden<br />

hier twee soorten planten: riet en<br />

waterlelie. Om meer planten te krijgen,<br />

maakte het Hoogheemraadschap Delfland<br />

natuurvriendelijke oevers. Dit zou<br />

gele lis, zwanenbloem en witte waterlelie<br />

bevorderen. Aan de kant zijn hiervoor<br />

een aantal plekken afgezet met stokken<br />

en ‘vraatbescherm<strong>in</strong>g’ en de oevers zijn<br />

m<strong>in</strong>der diep en steil gemaakt.<br />

Ook kwamen er ‘vissenbossen’: een soort<br />

bakken van rijen palen met daar<strong>in</strong> een<br />

fl<strong>in</strong>ke hoop takken. Hier zouden vissen<br />

beschutt<strong>in</strong>g, eten en een plek om te<br />

paaien en op te groeien v<strong>in</strong>den. Dit zou<br />

de visstand <strong>in</strong> de Kle<strong>in</strong>e Schie verbeteren.<br />

Kortom, een duurzaam en veelbelovend<br />

plan dat de bewoners zou laten profiteren<br />

van een gezonde visstand en een<br />

kleurrijke oever.<br />

Samen(be)lev<strong>in</strong>g strijders aan de Schie<br />

Maar er is volgens betrokken bewoners<br />

we<strong>in</strong>ig moois uit de NEZ’s voortgekomen.<br />

Dimitri Overbeeke en Ron van<br />

Oudenaarden pakten de situatie aan.<br />

Zij g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> gesprek met het hoogheemraadschap<br />

om duidelijkheid te<br />

krijgen over de aanpak en plannen.<br />

Ook verzamelden ze de men<strong>in</strong>gen van<br />

omwonenden en hebben deze aan het<br />

hoogheemraadschap doorgegeven. Ze<br />

schoven bijvoorbeeld een enquête bij<br />

buurtbewoners <strong>in</strong> de brievenbus. Daar<br />

kwamen veel reacties op, en deze reacties<br />

zijn niet bepaald positief over de<br />

NEZ’s…<br />

Frustratie<br />

Buurtbewoners lieten veel frustraties<br />

horen over het Hoogheemraad Delfland.<br />

Een greep uit de reacties: “Van de beloofde<br />

bloemenkleurenpracht blijkt niets te<br />

zien, we kijken tegen bamboestokken,<br />

kippengaas en afzetl<strong>in</strong>t” of “Het Hoogheemraadschap<br />

is verantwoordelijk voor<br />

een mislukt project <strong>in</strong> mijn achtertu<strong>in</strong>” en<br />

“Project van 1,5 miljoen euro en de Schie<br />

is er niet mooier op geworden”.<br />

Weggezakt<br />

Een aantal van de vissenbakken is samen<br />

met de grond dieper <strong>in</strong> het water<br />

weggezakt. Dit maakt de bakken slecht<br />

zichtbaar en daarmee gevaarlijk. Ouders<br />

maken zich nu meer zorgen om hun<br />

zwemmende k<strong>in</strong>deren (en zichzelf) dan<br />

voor het project.<br />

Van de mooie planten is, zoals gezegd,<br />

we<strong>in</strong>ig tot niets te zien. En dieren? Hebben<br />

zij profijt van de NEZ’s? Volgens de<br />

bewoners niet: “Een warme dag een jaar<br />

geleden dreven er vijf of zes dode vissen<br />

<strong>in</strong> het water”. Of: “Het was een baby (vogel,<br />

red.), <strong>in</strong> de bak, die met zijn voeten<br />

<strong>in</strong> het net klem zat. Ik heb hem eruit gehaald.”<br />

“Wat mij betreft weghalen”<br />

Kortom, een groot deel van de omwonenden<br />

v<strong>in</strong>dt het nut van de NEZ’s twijfelachtig.<br />

De Schie is er volgens hen niet mooier<br />

op geworden en de waterpret voor jong<br />

en oud is zelfs verslechterd. De <strong>in</strong>gezakte/<br />

mislukte projecten hoeven voor hun part<br />

niet gerepareerd te worden. Ze zien liever<br />

dat het wordt weggehaald. Misschien<br />

wordt het dan weer zoals vroeger, “dat<br />

was goed”.<br />

In reactie op de klachten organiseert<br />

het hoogheemraadschap een <strong>in</strong>formatieavond<br />

na de zomer. Daar kunnen<br />

buurtbewoners ideeën en klachten kwijt.<br />

Contact voor vragen of opmerk<strong>in</strong>gen aan<br />

Dimitri en Ron: dekle<strong>in</strong>eschie@gmail.com<br />

Foto: Aad van Dijk<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25


C<br />

M<br />

Y<br />

Burgemeester<br />

Baumannlaan en<br />

2 e Hogenbanweg<br />

16-09-23<br />

Zaterdag 16 september 2023<br />

Oldtimer Braderie van 10.00 – 16.00 uur<br />

De hele dag door muziek en DJ’s<br />

Op de Burgemeester Baumannlaan en<br />

2 e Hogenbanweg een zeer uitgebreide,<br />

gezellige braderie/Luikse Markt.<br />

Er zijn Oudhollandse ambachtelijke kramen,<br />

een k<strong>in</strong>derboerderij en k<strong>in</strong>derspellen.<br />

Veiligheidsevent met politie, brandweer en hulpdiensten op de Willem Hedaweg<br />

Er is nog ruimte voor deelnemers, zowel personenauto’s als vrachtwagens!<br />

Opgeven bij Erna de Vos / Arie Verkade of oldtimer.overschie@gmail.com.<br />

Voor kramen en <strong>in</strong>formatie over de markt: Beukers Evenementen,<br />

beukersevenementen@hotmail.com of tel. 06-505 83 127<br />

1708_Boulevard_Advertentie_62x93mm_Kleur_CMYK_OUT.pdf 1 18-8-2017 10:18:43<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu


Foto's: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Van der Waalslaan<br />

Voor deze <strong>editie</strong> bezoeken we een straat <strong>in</strong> Park16Hoven. Dit is een relatief nieuwe straat, waardoor er geen oude archiefbeelden<br />

van zijn. Maar er zijn natuurlijk wel foto’s van deze straat anno nu.<br />

De straat ontleent zijn naam aan Johan Diderik van der Waals. Hij won <strong>in</strong> 1910 de Nobelprijs voor de natuurkunde vanwege zijn<br />

werk en onderzoek op het gebied van gassen en vloeistoffen.<br />

Oproep: deel je mooiste foto’s van <strong>Overschie</strong><br />

Henk Alblas, beheerder <strong>Natuurlijk</strong><strong>in</strong><strong>Overschie</strong>.nl<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

27<br />

<strong>Overschie</strong> is een wijk vol verrass<strong>in</strong>gen, met unieke plekken, historische gebouwen en adembenemende uitzichten.<br />

We zijn trots op onze gemeenschap en willen graag de schoonheid van <strong>Overschie</strong> laten zien op de website<br />

www.natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl. En daar hebben we jou bij nodig!<br />

We nodigen alle <strong>in</strong>woners uit om hun<br />

meest bijzondere foto’s van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong><br />

te sturen. Of je nu een ervaren fotograaf<br />

bent of gewoon een enthousiaste amateur,<br />

we moedigen je aan om je favoriete<br />

foto’s van onze wijk met ons te delen.<br />

Geselecteerde foto’s zijn twee maanden<br />

lang prom<strong>in</strong>ent te zien op de homepag<strong>in</strong>a.<br />

Dit is dus een perfecte kans om jouw<br />

unieke beeld van <strong>Overschie</strong> te delen met<br />

de duizenden bezoekers van de website.<br />

Wil je meedoen? Dat doe je zo:<br />

• Stuur je meest bijzondere foto’s van<br />

<strong>Overschie</strong> naar <strong>in</strong>fo@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

met als onderwerp “Fotowedstrijd<br />

<strong>Overschie</strong>”.<br />

• Zorg ervoor dat de foto’s een hoge<br />

resolutie hebben, met een liggend formaat<br />

van16:9.<br />

• Vermeld <strong>in</strong> je e-mail je naam, contactgegevens<br />

en een korte beschrijv<strong>in</strong>g<br />

van elke foto.<br />

• Iedere deelnemer kan maximaal drie<br />

foto’s <strong>in</strong>sturen.<br />

Deadl<strong>in</strong>e 1 augustus<br />

Let op, want er is een deadl<strong>in</strong>e: je moet<br />

je foto’s <strong>in</strong>dienen voor 1 augustus 2023.<br />

Na de beoordel<strong>in</strong>g worden de w<strong>in</strong>nende<br />

foto’s uitgekozen en krijgen de w<strong>in</strong>naars<br />

persoonlijk bericht.<br />

Jouw foto <strong>in</strong> het magaz<strong>in</strong>e?<br />

Maar dat is nog niet alles! Naast de kans<br />

om je foto’s op de website te laten zien,<br />

hebben we een speciale verrass<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

petto: de w<strong>in</strong>nende foto’s worden ook gepubliceerd<br />

<strong>in</strong> het eerstvolgende nummer<br />

van het maandblad “<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>”,<br />

met vermeld<strong>in</strong>g van de fotograaf<br />

en een korte <strong>in</strong>troductie. Kortom, dit is<br />

een geweldige kans om je talent te delen<br />

met de gemeenschap van <strong>Overschie</strong> en je<br />

foto’s te laten schitteren <strong>in</strong> druk!<br />

Juweeltjes<br />

Dus haal je camera tevoorschijn, ga op<br />

ontdekk<strong>in</strong>gstocht door <strong>Overschie</strong> en<br />

vang de bijzondere momenten die onze<br />

wijk zo speciaal maken. Of het nu gaat om<br />

iconische gebouwen, historische straatjes,<br />

levendige evenementen of verborgen<br />

juweeltjes, we zijn benieuwd naar jouw<br />

persoonlijke kijk op <strong>Overschie</strong>.<br />

We kunnen niet wachten om je prachtige<br />

foto’s te zien en ze met trots met iedereen<br />

te delen!


W<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Kantoor uit en wijk <strong>in</strong>: de keuze van Maud<br />

Portret van de wijknetwerker Maud van Groesen<br />

Anne Bos<br />

Ze had een mooie baan bij Stadsontwikkel<strong>in</strong>g. Maar toen werd Maud beslopen door een gedachte: ‘Wat zitten we hier nou<br />

toch te doen met z’n allen? Wij bedenken hier van alles en bewoners moeten het er maar mee doen.’ Dat moest anders,<br />

vond Maud. Daarom werd ze <strong>in</strong> 2020 wijknetwerker <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Maud wilde samen met bewoners werken<br />

om de wijk of buurt beter en leuker te<br />

maken. En dat is precies wat ze nu doet.<br />

Beg<strong>in</strong> 2020 begon Maud parttime <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. S<strong>in</strong>ds 2021 is ze vier dagen per<br />

week voor <strong>Overschie</strong> aan het werk. Na de<br />

zomer zit haar kantoor <strong>in</strong> de nieuwe wijkhub<br />

van de gemeente aan de Abtsweg.<br />

Als wijknetwerker spreekt Maud dagelijks<br />

met allerlei <strong>Overschie</strong>ënaren. Want<br />

iedereen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die een idee heeft<br />

om iets <strong>in</strong> de buurt of wijk te organiseren,<br />

komt vroeg of laat bij haar terecht. Samen<br />

met o.a. wijkmanager Arjan Koffijberg<br />

vormt zij de gebiedsorganisatie van <strong>Overschie</strong>.<br />

Zij zijn zogezegd de ‘poten <strong>in</strong> de<br />

modder’ van de gemeente.<br />

Zo doe je dat<br />

Wil je iets organiseren dat het leven <strong>in</strong><br />

heel <strong>Overschie</strong> of alleen <strong>in</strong> jouw buurt<br />

leuker, fijner, of beter maakt? Een sociale<br />

activiteit? Een concert? Met elkaar zwerfafval<br />

opruimen? Een speelmiddag voor<br />

k<strong>in</strong>deren? Maud kan je precies vertellen<br />

hoe je dat aanpakt.<br />

‘Ik help mensen om snel bij de juiste persoon<br />

te komen’, legt Maud uit. ‘Bijvoorbeeld<br />

bij subsidies voor bewoners<strong>in</strong>itiatieven.<br />

Bij elk plan hoort ook begrot<strong>in</strong>g en, zegt<br />

Maud, ‘die moet duidelijk zijn, want het<br />

is wel gemeenschapsgeld. Dus je moet<br />

goed aangeven waar het geld naar toe<br />

gaat. Ook heb je een uitgewerkt plan nodig.<br />

Ik vraag <strong>in</strong>dieners altijd: “wat zie je als<br />

je bij jouw <strong>in</strong>itiatief aankomt?” Dat schrijf<br />

je gewoon op. Dus bijvoorbeeld: je komt<br />

bij het Sidel<strong>in</strong>gepark en dan zie je kraampjes,<br />

je hoort muziek…’<br />

<strong>Overschie</strong>. Het is leuk dat <strong>Overschie</strong> zo<br />

dorps aanvoelt, en ik v<strong>in</strong>d de mensen hier<br />

heel betrokken en actief. Dat is <strong>in</strong> andere<br />

wijken echt wel anders – dat weet ik van<br />

collega’s. De bewoners hier hebben ook<br />

een duidelijke men<strong>in</strong>g en dat past mooi<br />

bij Rotterdam.<br />

Ik ken natuurlijk lang niet alle <strong>in</strong>woners<br />

van <strong>Overschie</strong>, maar wel steeds meer. En<br />

mensen waarderen mijn werk, dat is fijn<br />

om te merken. Ik zou graag nog meer de<br />

wijk <strong>in</strong> gaan, maar dat gaat helaas niet.<br />

Het werk dat ik doe, werd vroeger over<br />

meer mensen verdeeld. Even een bakkie<br />

koffie doen bij de voetbalverenig<strong>in</strong>g zit er<br />

dus niet <strong>in</strong>, hoe leuk en goed dat ook zou<br />

zijn.’<br />

Tussen gemeente en wijk <strong>in</strong><br />

‘Ik zit tussen de bewoners en de gemeente<br />

<strong>in</strong>, als een doorgeefluik’, vertelt Maud.<br />

‘<strong>Natuurlijk</strong> krijg ik weleens shit over me<br />

heen: dan ben ik voor bewoners de gemeente<br />

waar ze even niet blij mee zijn.<br />

Maar de meeste mensen weten dat ik ze<br />

juist kan helpen.<br />

Er zijn organisaties die regelmatig subsidie<br />

aanvragen voor evenementen, dus<br />

dat zijn mensen die ik <strong>in</strong>middels best<br />

goed ken. Maar er zijn gelukkig ook<br />

steeds nieuwe aanvragers. Ik zou willen<br />

dat nog veel meer mensen langskwamen!’<br />

Tip<br />

Maud heeft een tip voor mensen die subsidie<br />

willen aanvragen, maar dat <strong>in</strong>gewikkeld<br />

v<strong>in</strong>den: ‘Bewonersorganisatie BOOS<br />

(<strong>in</strong> wijkgebouw De Halte) kan helpen met<br />

<strong>in</strong>vullen. Ik mag dat niet doen, omdat ik<br />

de aanvraag beoordeel.’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

29<br />

Actieve bewoners<br />

Van een echte kantoorbaan naar midden<br />

<strong>in</strong> de wijk: dat is best een grote verander<strong>in</strong>g.<br />

Het is iets waar Maud erg blij mee is:<br />

‘Ik v<strong>in</strong>d het heel leuk om echt met bewoners<br />

samen te werken. Zeker hier <strong>in</strong>


Milieu <strong>in</strong> balans<br />

Vaak lezen we <strong>in</strong> de media het woord milieu. Dan gaat het over de vervuil<strong>in</strong>g<br />

van het milieu of over milieubescherm<strong>in</strong>g. Heel gauw denken we aan planten<br />

en dieren, aan water en luchtkwaliteit, en dat het noodzakelijk is om zorgvuldig<br />

te zijn <strong>in</strong> ons gebruik van water, grondstoffen, etc.<br />

Klokgelui<br />

Maar het woord milieu gaat niet alleen<br />

over water en lucht. Milieu heeft letterlijk<br />

te maken met heel de omgev<strong>in</strong>g<br />

waar<strong>in</strong> wij leven. Niet alleen de natuur <strong>in</strong><br />

onze omgev<strong>in</strong>g en wereld, maar ook de<br />

mensen met wie wij samen deze wereld<br />

-dichtbij en verder weg- bewonen. Het<br />

gaat om aandacht en zorg voor ons leefmilieu<br />

als geheel.<br />

Er is balans nodig <strong>in</strong> onze zorg voor het<br />

milieu <strong>in</strong> brede z<strong>in</strong>. Als we zu<strong>in</strong>ig zijn met<br />

plastic en papier maar onze medemens<br />

vergeten of voorbij lopen, dan is er geen<br />

goed evenwicht. Als we als mensen vooral<br />

op elkaar letten, maar niet op ons gebruik<br />

van water en grondstoffen, dan hebben<br />

we evenm<strong>in</strong> een goede balans gevonden<br />

<strong>in</strong> onze omgang met het milieu.<br />

Ik denk dat we een voorbeeld kunnen nemen<br />

aan de heilige Franciscus van Assisi.<br />

Hij leefde <strong>in</strong> de twaalfde eeuw <strong>in</strong> Italië<br />

en is nog steeds wereldberoemd. Op de<br />

heiligenkalender van de RK Kerk wordt<br />

Franciscus jaarlijks herdacht op 4 oktober.<br />

Wereldwijd is dat ook verbonden<br />

met dierendag.<br />

Franciscus werd geraakt door de liefde<br />

van Jezus Christus. Hij wilde Jezus navolgen<br />

en de boodschap van het evangelie<br />

verspreiden <strong>in</strong> woord en daad. Daarom<br />

had Franciscus <strong>in</strong> zijn omgev<strong>in</strong>g aandacht<br />

voor mensen <strong>in</strong> nood. Hij omarmde<br />

een melaatse en deelde zijn bezitt<strong>in</strong>gen<br />

met de armen. En <strong>in</strong> zijn omgev<strong>in</strong>g<br />

zag Franciscus de natuur als een geschenk<br />

van God en was hij dankbaar voor<br />

het water en de zon, voor alles wat groeit<br />

en bloeit.<br />

Zo leert de heilige Franciscus ons, als volgel<strong>in</strong>g<br />

van Jezus, om onze aandacht voor<br />

het milieu <strong>in</strong> de brede z<strong>in</strong> van het woord<br />

<strong>in</strong> balans te houden. Dat betekent zorg<br />

voor de mensen met wie wij samenleven<br />

én zorg voor de natuur met alles dat<br />

groeit en leeft.<br />

Mgr. J. van den Hende<br />

pastoraal team R.K. parochie<br />

30<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender augustus 2023<br />

zondag 6 augustus Gezamenlijke dienst met NGK - dhr. H. Wolter<strong>in</strong>k PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 6 augustus Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 6 augustus Gezamenlijke dienst met PGO - dhr. H. Wolter<strong>in</strong>k PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 6 augustus Samenkomst Kerk aan Huis - Tussendoortje Bethelkerk - Oranjestraat 6 18.00 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 13 augustus Kerkdienst - ds. K.W. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 13 augustus Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 13 augustus Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 13 augustus Samenkomst Kerk aan Huis - Tussendoortje Bethelkerk - Oranjestraat 6 18.00 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 20 augustus Woord- en gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen/M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 20 augustus Kerkdienst - ds. P. Kle<strong>in</strong>geld Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 20 augustus Samenkomst Kerk aan Huis - Start scholen Bethelkerk - Oranjestraat 6 17.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 27 augustus Kerkdienst - dhr. R. Gorter PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 27 augustus Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 27 augustus Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat 6 (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 27 augustus Samenkomst Kerk aan Huis - Spreker S. Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.45 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun werk.<br />

Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Bert van Eekelen (65) – o.a. Museum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

‘Als het niet kan zoals het moet, dan<br />

moet het maar zoals het kan.’ Dat is het<br />

motto van Bert, s<strong>in</strong>ds vorig jaar vrijwillig<br />

bestuurslid van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

‘Hoe maken we het museum toekomstbestendig?<br />

Met die vraag hou ik<br />

me bezig. En ik wil dat meer mensen<br />

het museum en de buitenruimte gebruiken.’<br />

Galtjo Burema (68)– o.a. Tu<strong>in</strong>ieren<br />

voor Ouderen<br />

Ook Galtjo is als vrijwilliger op meerdere<br />

plekken actief. Zoals bij Tu<strong>in</strong>ieren<br />

voor Ouderen (TVO), waar hij voorzitter<br />

is van het bestuur. ‘Ik ben ook mentor<br />

voor ouderen, en help bij WMORadar<br />

met schuldhulpverlen<strong>in</strong>g’, vertelt<br />

Galtjo. En dan is hij ook nog actief bij de<br />

Herenboerderij van Rotterdam.<br />

Bert is van oorsprong bouwkundige en begon zijn loopbaan <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>: ‘Mijn eerste bouwproject was de nieuwbouw aan<br />

De Lugt’, vertelt hij. Hij werkt nu vooral aan de besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

rond een bouwproject: hoe zorg je ervoor dat er iets goeds<br />

komt? Die ervar<strong>in</strong>g neemt hij mee <strong>in</strong> zijn vrijwilligerswerk.<br />

Niet alleen bij het museum, maar ook bij Diergaarde Blijdorp<br />

en Sticht<strong>in</strong>g Gezond <strong>Overschie</strong>.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Onze tu<strong>in</strong> aan de Schie.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het feit dat iedereen hier door elkaar woont en leeft, jong en<br />

oud, met uiteenlopende achtergronden en leefstijlen.<br />

‘Alles bij elkaar ben ik zo’n drie dagen per week bezig’, berekent<br />

hij. Het bestuurswerk bij TVO kwam er als laatste bij. ‘Ze konden<br />

geen mensen v<strong>in</strong>den. Dus toen ben ik het maar gaan doen,<br />

zegt Galtjo. ‘Samen met anderen bezig zijn die dat ook doen<br />

omdat ze het gewoon leuk v<strong>in</strong>den, dat is fantastisch. En ik kan<br />

alles op de fiets doen, dat is ook erg fijn.’<br />

Waar woon je?<br />

In de Grasw<strong>in</strong>ckelstraat.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het oude stuk, rond de kerk, dat v<strong>in</strong>d ik heel fraai en <strong>in</strong>spirerend.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Zo dicht bij de stad, en toch niet <strong>in</strong> de stad.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

31<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Wat ik jammer v<strong>in</strong>d, is dat alle w<strong>in</strong>kels bij elkaar zitten. Ook wil<br />

ik graag meer aandacht voor gezond leven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik het niet kan laten!<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik liep <strong>in</strong> mijn werk aan tegen d<strong>in</strong>gen die georganiseerd moesten<br />

worden en waar geen geld voor was. Nou, dan maar onbetaald.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De energie die ik ervoor terug krijg. Als er een concert is <strong>in</strong> de<br />

museumtu<strong>in</strong> en mensen genieten, ben ik blij. En als de andere<br />

vrijwilligers het naar hun z<strong>in</strong> hebben.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het mooiste zou het zijn als er meer hart <strong>in</strong> het dorp is en een<br />

beetje meer kleur aan de Baumannlaan.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het gewoon leuk. En je kunt mensen helpen, dat is waardevol.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik was op mijn 16e al penn<strong>in</strong>gmeester bij tafeltennis en heb<br />

s<strong>in</strong>dsdien altijd vrijwilligerswerk gedaan bij clubs en verenig<strong>in</strong>gen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Dat het een <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van je dag is die je zelf kiest, en samen met<br />

anderen werkt.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!